RREGULLORE (MPB) NR. 02/2014 PËR FUNKSIONIMIN E QENDRËS PËR AZILKËRKUESRepublika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada – Government
Ministria e Punëve të Brendshme /
Ministarstvo Unutrašnjih Poslova / Ministry Internal Affairs


RREGULLORE (MPB) NR. 02/2014 PËR FUNKSIONIMIN E QENDRËS PËR AZILKËRKUESREGULATION (MIA) NO. 02/2014 ON FUNCTIONING OF THE ASYLUM SEEKERS CENTERUREDBA (MUP) BR. 02/2014 ZA FUNKSIONISANJE CENTRA ZA TRAŽIOCE AZILAMinistri i Ministrisë së Punëve të
Brendshme

Në mbështetje të nenit 46 paragrafi 2 të
Ligjit nr.04/L-217 për Azil (Gazeta
Zyrtare Nr.32, 30.08.2013),nenit 8
nënparagrafi 1.4 të Rregullores Nr.
02/2011 për fushat e përgjegjësisë
administrative të Zyrës së Kryeministrit
dhe Ministrive, si dhe nenit 38 paragrafit 6
të Rregullores së Punës së Qeverisë Nr.
09/2011 (Gazeta Zyrtare nr.15,
12.09.2011),


Nxjerr:


RREGULLORE (MPB) NR. 02/2014
PËR FUNKSIONIMIN E QENDRËS
PËR AZILKËRKUES

Neni 1
Qëllimi

1.Kjo Rregullore përcakton mënyrën dhe
funksionimin e Qendrës për Azilkërkues
(në tekstin e mëtejmë Qendra),
menaxhimin e Qendrës, përfshirë
procedurën e pranimit, regjistrimit
akomodimin dhe lëvizjen e azilkërkuesve
brenda gjegjësisht jashtë Qendrës.

Minister of the Ministry of Internal
Affairs

According to Article 46, paragraph 2 of
the Law no. 04/L-217 of Asylum (Official
Gazette
no. 32, date on 30.08.2013) Article 8,
subparagraph 1.4 of the Regulation no.
02/2011 on the areas of administrative
responsibility of the Office of the Prime
Minister and Ministers, as well as Article
38, paragraph 6 of the Rules of Procedure
of the Government no. 09/2011 (Official
Gazette no. 15, dated 12.09.2011),

Issue:


REGULATION (MIA) NO. 02/2014 ON
FUNCTIONING OF THE ASYLUM
SEEKERS CENTER

Article 1
Purpose

1. This regulation determines the
functioning of the Asylum Seekers Center
(herein after referred to as the Center) and
its management, including the procedure
of admission, registration, accommodation
and movement of asylum seekers within
respectively outside the Center.

Ministar Ministarstva unutrašnjih
poslova

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona
br.04/L-217 o Azilu ( Sl. list No.32 ,
30.08.2013 ) , člana 8. tačka 1.4 Uredbe .
02 / 2011 o oblastima administrativne
odgovornosti Kancelarije premijera i
ministara i člana 38 stav 6 Poslovnika
Vlade br. 09 / 2011 (Službeni list broj 15,
12.09.2011),
izdaje:


UREDBA (MUP) BR. 02/2014 ZA
FUNKSIONISANJE CENTRA ZA
TRAŽIOCE AZILA

Član 1
Svrha

1 Ova regulativa definiše funkcionisanje
Centra za azilante (u daljem tekstu:
Centar), upravljanje centra, uključujući
procedure prijema, registracije, smeštaj i
kretanje azilanata unutar, respektivno van
centra.


2


2.Kjo Rregullore po ashtu rregullon edhe
kushtet sanitare, higjienike, ushqimin,
ndihmën mjekësore, mirëmbajtjen e rendit
dhe disiplinës, si dhe çështje tjera të
rëndësishme lidhur më punën e saj.

Neni 2
Fushëveprimi
Kjo rregullore zbatohet nga Qendra dhe
ndaj të gjithë azilkërkuesve të vendosur në
Qendër.
Neni 3
Përkufizimet
Termat dhe shprehjet e përdorura në këtë
Rregullore kanë kuptimin e njëjtë si në
Ligjin Nr. 04/L-217 për Azil.
Neni 4
Funksionimi i Qendrës

1. Qendra për Azilkërkues funksionon në
kuadër të MPB-së/ DSHAM-së, dhe
administrohet nga udhëheqësi i Qendrës.

2. Ministria e Shëndetësisë është
përgjegjëse për masat adekuate për
mbrojtjen e shëndetit publik në Qendër.

2. This regulation also regulates sanitation
and hygiene conditions, nutrition, medical
assistance, maintenance of order and
discipline, as well as other important
issues regarding its work.

Article 2
Scope

This regulation is implemented by the
Center and to all asylum seekers placed in
the Center.

Article 3
Definitions

Terms and expressions used in this
Regulation have the same meaning as in
the Law no. 04/L-217 on Asylum.

Article 4
Functioning of the Center

1. The Asylum Seekers Center functions
under the authority of MIA, DCAM and it
is managed by the Head of the Center.

2. The Ministry of Health is responsible to
take necessary measures to ensure public
health protection in the Center.
2.Ovaj propis reguliše sanitarne uslove,
higijenu, ishranu, medicinske pomoći,
održavanje reda i discipline, kao i druga
važna pitanja vezana za njeno
funksionisanje.

Član 2
Obim

Ova uredba se implentira u centru i za sve
tražioce azila smeštenih u centru.


Član 3
Definicije

Uslovi i izrazi upotrebljeni u ovom
pravilniku imaju isto značenje kao u
Zakonu br. 04/L-217 azil.

Član 4
Funksionisanje centra

1 Centar za azilante posluje u okviru MUP
/ ODAM-a, a pod upravom šefa Centra .


2. Ministarstvo zdravlja je odgovorno za
adekvatnu zaštitu javnog zdravlja u
Centru.
3


Neni 5
Rregullat e Qendrës

1. Zyrtarëve të Qendrës iu ndalohet të
diskriminojnë dhe të fyejnë dinjitetin e
azilkërkuesve, për shkak të racës, besimit
fetar, gjinis, kombësisë, përkatësisë në një
grup shoqëror ose bindjeve politike.

2. Asnjë azilkërkues nuk do t’i nënshtrohet
torturës, trajtimit jonjerëzor ose përulës.
3. Zyrtarët e Qendrës nuk duhet të
pranojnë asnjë lloj dhurate ose të holla si
shprehje e falënderimit ose favorit që
mund të lidhet me kryerjen e detyrave të
tyre zyrtare.
4. Zyrtarët e Qendrës nuk duhet të kryejnë
transaksione tregtare ose financiare me
azilkërkuesit, ose në emër të
azilkërkuesve.

Neni 6
Pranimi i azilkërkuesve
 
1. DSHAM vendos, në bazë të
dokumenteve përkatëse, nëse një individ
duhet të strehohet në Qendër ose në
ndonjë vend tjetër.
 
2. Qendra konfirmon me anë të
fletëpranimit strehimin e azilkërkuesit i
cili duhet të përmbajë të dhënat sipas
Article 5
Rules of the Center

1. It is prohibited for the Center staff to
discriminate and offend the asylum
seekers dignity based on their race,
religion,sex, nationality, membership in a
particular social group or political
affiliation.
2. Asylum seekers shall not be subjected to
torture, inhuman or degrading treatment.

3. The officials of the Center should not
accept any gifts or money as an expression
of gratitude or favor that is related to
exercising of their official duties.


4. The officials of the Center shall not
engage in financial or business
transactions with the asylum seekers, or
act on their behalf.

Article 6
Reception of the Asylum seekers


1. DCAM decides, based on the relevant
documents, whether an individual is to be
sheltered in the Center or elsewhere.


2. The Center confirms with an admission
sheet housing the asylum seekers, which
should contain data according to Annex 1-
Član 5
Pravila centar

1. Zvaničnicima Centra je zabranjeno
diskriminisati i vređati dostojanstvo
azilanata, zbog rase, vere, pol,
nacionalnosti, pripadnosti određenoj
društvenoj grupi ili političkog mišljenja.

2. Nijedan azilant ne sme biti podvrgnut
mučenju, nečovečnom ili ponižavajućem
postupanju.
3. Zvaničnici Centar ne trebaju primiti
nijedan poklon ili novac kao izraz
zahvalnosti ili obrane koji se mogu
priključiti na obavljanje njihovih službenih
dužnosti.

4. Zvaničnici centra ne trebaju obavljati
komercijalne ili finansijske transakcije sa
azilanatima, ili u ime azilanata.


Član 6
Prihvatanje azilanata


1. ODAM odlučuje, na osnovu relevantnih
dokumenata, ako pojedinac mora ostati u
Centru ili u bilo kojom drugom mestu.


2. Centar potvrđuje kada ovlašćenje od
stambenih azilanata koji treba da sadrži
podatke navedene u Prilogu 1 Ovlašćenje e
4


shtojcës 1-fletëpranimit. Fletëpranimi për
strehim i bashkëngjitet dosjes së
azilkërkuesit.
 
3. Pas pranimit të azilkërkuesit në Qendër,
zyrtari i Qendrës duhet ta informoj
azilkërkuesin lidhur më të drejtat dhe
detyrimet, si dhe procedurën e azilit, duke
përfshirë mundësinë e përfitimit të
ndihmës juridike pa pagesë dhe mundësinë
e kontaktimit me përfaqësuesit e UNHCR-
së ose organizatat tjera, të cilat merren me
mbrojtjen e të drejtave të refugjatëve në
gjuhën e tij ose në një gjuhën të cilën e
kupton.

4. Qendra bën kontrollin e azilkërkuesit
dhe të objekteve të tij/saj personale. Ky
kontroll kryhet në prezencën e
azilkërkuesit.

5. Azilkërkuesi i nënshtrohet ekzaminimit
të nevojshëm mjekësor.
 
Neni 7
Kontrolli i identitetit
1. Azilkërkuesit që strehohen në Qendër
duhet të dorëzojnë të gjitha dokumentet e
identitetit dhe të udhëtimit në posedim.

2. Aparatet elektronike, si telefonat
celular, aparatet fotografike, kamera, radio
dhe incizues, si dhe pijet alkoolike apo
Admission sheet. The admission sheet for
accommodation should be placed in the
file of asylum seekers.

3. After accepting the asylum seekers in
the Center, the officer of the Center must
notify the asylum seeker regarding the
rights and obligations as well as the
asylum procedure, including the
possibility of obtaining free legal
assistance and the possibility of contact
with representatives of UNHCR or other
organizations, which deal with the
protection of the rights of refugees in his
language or in a language which he/she
understand.
4. The Center carries out control of the
asylum seeker and his/her personal
belongings. This control will be done out
in his/her presence.

5. Asylum seekers shall undergo a medical
examination.

Article 7
Identity check

1. Asylum seekers accommodated in the
center shall hand in all identification and
travel documents in possession.

2. Electronic equipment such as mobile
phones, photo-cameras, cameras, radios,
tape recorders, as well as alcoholic
za smeštaj se stavlja u fajl za azilante.3. Nakon prijema azilante u centru,
službenik Centra mora da obavesti tražioca
azila u vezi sa pravima i obavezama, kao i
postupka azila, uključujući mogućnost
dobijanja besplatne pravne pomoći i
mogućnost kontakta sa predstavnicima
UNHCR-a ili drugih organizacija, koji se
bave zaštitom prava izbjeglica u svom
jeziku ili na jeziku koji razume.4. Centar vrsi kontrolu azilant i svog
sopstvenog objekata. Ova kontrola se
obavlja u prisustvu azilanata.


5. Azilant ce vrsiti potrebnu medicinski
pregled.

Član 7
Provera identiteta

1. Azilant smešten u Centru mora da
podnese sva dokumenta o identitetu i
putne isprave koje poseduje.

2. Elektronski uređaji, kao što su mobilni
telefoni, digitalne kamere, kamera, radio i
snimanje, kao i alkoholnih pića ili aktivu
5


mjete me vlerë duhet të depozitohen në
Qendër, për të cilat i lëshohet një vërtetim.
Këto objekte i kthehen personit në
momentin që përfundimisht largohet nga
Qendra.

3. Pas arritjes në Qendër, azilkërkuesi dhe
gjërat e tij personale i nënshtrohen
kontrollit me qëllim që të ruhen
dokumentet e udhëtimit ose të identitetit
dhe të konfiskohen sende të rrezikshme, si
armët, narkotikët.

4. Secili lloj i armëve, objekteve të
rrezikshme dhe narkotikeve duhet të
depozitohen në Qendër, dhe menjëherë të
njoftohet policia për procedurë të mëtejme.

5. Kontrolli trupor kryhet nga personi i
gjinisë së njëjtë.

6. Cilido person që fsheh gjësendet e
përmendura në paragrafin 3 të këtij neni,
dhe fshehurazi i fut në Qendër, i
nënshtrohet masave administrative të
përcaktuara në këtë Rregullore dhe
legjislacionit në fuqi.

Neni 8
Gjërat personale

1. Azilkërkuesit i lëshohet një vërtetim
për gjërat që mbahen nga Qendra.
Vërtetimi përmban shënimet sipas shtojcës
beverages or valuables must be deposited
at the Center, for which a certificate is
issued. These items are returned to the
asylum seeker upon his/her departure from
the Center.

3. Upon arrival at the Center, the asylum
seeker and his personal belongings shall be
checked so as to preserve travel or
identification documents and to find and
confiscate materials such as weapons,
dangerous items, things and narcotics.

4. Each type of weapons, dangerous
objects and narcotics must be deposited at
the Centre and immediately notify the
police for further procedures.

5. Body search can be carried out only by
a person of the same sex.

6. Any person that tries to conceal and
bring the items from paragraph 3 of this
article inside the Center is subject to
administrative measures specified in this
regulation and legislation in force.


Article 8
Personal Items

1. Asylum seekers shall be issued a receipt
for their items held at the Center. The
receipt shall contain the information
više mora biti deponovan u Centru, za koju
se izdaje potvrda. Ovi uređaji se vraćaju
osobi u to vreme kada konačno napusti
centar.


3. Po dolasku u Centar, Azilant i njegovi
lični predmeti podležu inspekciji kako bi
se sacuvali putna ili licna dokumentacija
ili zaplenila lične i opasne predmete , kao
što su oružja, narkotika i drugih.


4. Svaka vrsta oružja, opasnih objekata i
narkotika mora biti deponovan u Centru , i
odmah obavestiti policiju za dalji
postupak.

5. Kontrola tela vrši lice istog pola.


6. Svaka osoba koja se krije objekte
navedene u stavu .3 ovog člana , i tajno
ulazi u centar , podleže administrativnim
merama navedenim u ovom pravilniku i
zakonima na snazi.


Član 8
Lične stvari

1. Azilantu se izdaje sertifikat za stvari
koje se održavaju u Centru. Uverenje
sadrži informacije navedene u Prilogu 2
6


2 të kësaj Rregulloreje. Nëse azilkërkuesi
nuk mundet ose nuk dëshiron ta
nënshkruaj vërtetimin, një vërtetim i tillë
do të nënshkruhet nga dy zyrtarë të
Qendrës.
2. Një kopje e vërtetimit të lartpërmendur i
dorëzohet azilkërkuesit, kurse kopja tjetër
duhet t’i bashkëngjitet gjërave në Qendër.
Origjinali vendoset në dosjen e
azilkërkuesit.
Neni 9
Ekzaminimi mjekësor

1. Personeli profesional mjekësor kryen
ekzaminim e përgjithshëm mjekësor të
azilkërkuesve, pas mbërritjes së tyre në
Qendër. Për arsye të shëndetit publik, pas
mbërritjes së tyre në Qendër duhet të
kryhet një kontroll mjekësor për të
vlerësuar rrezikun përsa i përket
tuberkulozit.

2. Të gjithë azilkeruesit mbi moshen 5 vjet
(me përjashtim të femrave shtatëzena)
duhet të kalojne testin e tuberkulozes duke
ju bërë keshtu edhe një rengen i mushkrive
për të konstatuar pranin e kësaj semundje.
Kjo analize mund të perseritet gjatë
qëndrimit të azilkerkusit në Qendër.
Personat e semuer nga tuberkuloza
vendosen në spital dhe sherohen për të
evituar çdo rrezik nga përhapja eventuale e
according to Annex 2. If the asylum seeker
cannot or does not want to sign the receipt,
the receipt shall be signed by two officials
of the Center.


2. A copy of the receipt is delivered to the
asylum seeker, a second copy is attached
to the items kept at the Center, and the
original is kept in the asylum seeker’s file.


Article 9
Medical Examination

1. The medical personnel caries out a
general medical examination of the asylum
seeker(s) upon arrival at the Center. For
public health reasons, after their arrival at
the Centre should conduct a medical
examination to assess risk in terms of
tuberculosis.


2. All the asylumseekers over 5 years old
(except the pregnant women) should pass
the tuberculosis test this way performing
the rontgen of lung in order to find the
presence of this disease. This analysis may
be repeated during the stay of the
asylumseeker in the Center. Sick persons
from tuberculosis shall be put in hospital
and cured in order to avoid every risk
posed from the eventual spread of this
ove uredbe. Ako tražilac azila ne može ili
ne želi da potpiše potvrdu, uverenje će biti
potpisan od strane dva službenika Centra.2. Kopiju gore navedenog uverenja
dostavlja se pomenutim azilanata, dok
drugi primerak mora da bude priključen
stvarima u centru. Original se dostavlja u
fajl azilanta.

Član 9
Lekarski pregled


1. Profesionalni medicinsko osoblje
obavlja opšti lekarski pregled azilanata
nakon njihovog dolaska u Centru. Iz
javnih zdravstvenih razloga, nakon
njihovog dolaska u centru treba da obavi
lekarski pregled za procenu rizika u
pogledu tuberkuloze.


2. Svi azilanti preko 5 godina (osim
trudnica) trebaju proci test tuberkuloze na
ovaj nacin mora se obavla se rentgen pluca
kako bi se pronasli prisustvo ove bolesti.
Ova analiza se moze ponavljati tokom
boravka azilanta u Centru. Bolesne osobe
od tuberkuloze moraju biti stavljeni u
bolnici i leci, kako bi se izbegao svaki
rizik koji dovodi do eventualnog sirenja
ove bolesti.
7


kësaj sëmundje.

3. Azilkërkuesit më aftësi të kufizuara
mendore ose fizike kanë të drejtë për
trajtim dhe këshillim profesional mjekësor.

4. Të gjitha konstatimet mjekësore do të
shënohen në dosje të azilkërkuesit. Kartela
mjekësore mbahet në mënyrë
konfidenciale.

5. Nëse mjeku vendos që karantina është e
nevojshme për raste të veçanta, ai
informon udhëheqësin e Qendrës.

6. Udhëheqësi i Qendrës në bazë të
rekomandimeve të profesionistit
shëndetsorë merr masat e nevojshme.

Neni 10
Strehimi i azilkërkuesve

1. Azilkërkuesit strehohen dhe
shpërndahen në dhoma të veçanta dhe
sipas gjinisë.

2. Vendet nuk mund të ndërrohen pa
pëlqimin paraprak të të Qendrës. Në rast
nevoje, personeli i autorizuar mund ta
transferojë azilkërkuesin.

3. Personeli i autorizuar mund të hyjë në
dhomën e azilkërkuesit pa prezencën ose
lejen e tij/saj, nëse prona e Qendrës është
disease.

3. Asylum seekers with mental or physical
disabilities are entitled to professional
medical care and counseling.

4. All medical findings shall be noted in
the asylum seeker’s file. The medical file
is kept confidential.


5. If the doctor decides that quarantine is
necessary in specific cases, he/she informs
the Head of the Center of such decision.

6. The Head of the Center based on the
recommendations of the healthcare
professional will take necessary measures.

Article 10
Accommodation of Sheltering of the
Asylum seekers
1. Asylum seekers are sheltered and
accommodated in separate rooms and
according to gender.

2. The place of accommodation cannot be
changed without prior approval from the
Center officer. If necessary, authorized
personnel can transfer an asylum seeker.

3. In cases when the Center’s property is at
risk or when there are grounds to believe
that the room is being used for purposes


3. Azilanti sa invaliditetom, mentalno ili
fizički imaju pravo na lečenje i
savetovanje.

4. Svi medicinski nalazi će biti zabeleženi
u dosijeima azilanata. Medicinski zapisi
supoverljivi.


5. Ako lekar odluči da karantin je
neophodan za posebne prilike, onda se
obaveštava vođa Centra.

6. Vođa centara, zasnovan u zdravstvenim
stručnim preporukama, mora preduzeti
potrebne mere.

Član 10
Stanovanje azilanata

1. Azilanti su smešteni i distribuiraju u
odvojenim sobama i po polu.


2. Mesta ne može se menjati bez
prethodnog odobrenja Centra. Ako je
potrebno, ovlašćeno osoblje može
premestiti azilanta.

3. Ovlašćeno osoblje može da uđe u sobu,
bez prisustva azilanata sa ili bez
njegove/njene dozvole, ako je imovina
8


në rrezik ose mendohet se dhoma përdoret
në një mënyrë ose për një qëllim tjetër se
ç’është planifikuar nga Qendra.

4. Në qoftë se infrastruktura e lejon,
anëtarët e familjes vendosen në një dhomë.

5. Banjat dhe hapësirat e rezervuara
ekskluzivisht për meshkuj ose femra janë
rreptësisht të ndaluara për gjininë tjetër.

Neni 11
Qëndrimi në Qendër

1. Azilkërkuesit të cilët qëndrojnë në
Qendër janë në dispozicion të autoriteteve
të azilit apo organeve tjera shtetërore për:

1.1. ekzaminim sanitar,

1.2. shenja të gishtërinjëve,

1.3. intervistim apo njoftim për
vendimin.

2. Në rast të mosrespektimit të paragrafit 1
të këtij neni, mund të merren masa
disiplinore ndaj azilkërkuesit sipas nenit
45 të kësaj Rregullore.

3. Qëndrimi i azilkërkuesve në Qendër
varet nga zgjatja e procedurës së azilit.


other than those intended, the authorized
personnel may enter in the asylum seeker’s
room in his/her absence or without his/her
consent.
4. If the infrastructure is appropriate,
family members are placed in one room.

5. Toilets and areas reserved exclusively
for men or for women are strictly
prohibited to the opposite gender.

Article 11
The stay within the Center

1. Asylum seekers who stay at the Center
are available to asylum authorities or other
state for:

1.1. sanitary examination,

1.2. fingerprints,

1.3. interviewing or notice of the
decision.

2. Disregarding paragraph 1 of this article
these rules may result in disciplinary
sanctions against the asylum seeker
according to article 45 of this regulation.

3. The stay of asylum seekers in the Center
depends on the duration of the asylum
procedure.

Centru u opasnosti ili misli da je soba se
koristi na način ili za druge svrhe nego što
je planirano od strane Centra.

4. Ako infrastruktura dozvoljava, članovi
porodice su smešteni u jednu prostoriju.

5. Kupatila i prostori rezervisana
isključivo za muškarce ili žene su strogo
zabranjeni za drugi pol.

Član 11
Stanovanje u centru

1 . Azilanti koji borave u centru su na
raspolaganju za vlasti azila ili drugim
državnim organima za:

1.1 . sanitarni pregled,

1.2 . otisak prstiju,

1.3 . intervjua ili obaveštenje o odluci.


2. U slučaju kršenja stava 1. ovog člana
može se preduzeti disciplinske mere protiv
azilanata iz člana 45. ovog pravilnika.


3. Stanovanje azilantima u centru zavisi od
dužine postupka azila.


9


Neni 12
Azilkërkuesit me nevoja të veçanta

Azilkërkuesit me nevoja të veçanta në
pajtim me nenin 16 të Ligjit për Azil do të
trajtohen në mënyrë të veçantë në pajtim
me nevojat specifike të tyre, me rastin e
akomodimit dhe afrimit të kushteve të
veçanta të pranimit, trajtimin e nevojshëm
mjekësor, këshillimin e nevojshëm
psikosocial.
Neni 13
Fëmijët

1. Interesi më i mirë fëmijës duhet të
merret në konsideratë me rastin e
implementimit të kësaj Rregulloreje.

2. Fëmijët të cilët kanë qenë viktimë e
çfarëdo forme të abuzimit, neglizhimit,
shfrytëzimit, torturës ose trajtimit
çnjerëzorë dhe johuman ose që kanë
vuajtur nga konfliktet e armatosura do t’iu
afrohen shërbime adekuate të trajtimit
shëndetësorë dhe këshillime të
kualifikuara kur është e nevojshme.

3. Fëmijëve të akomoduar në Qendër do
t’iu sigurohet qasje në aktivitete zbavitëse
dhe lojëra në pajtim me moshën e tyre.


Article 12
Asylum seekers with special needs


The Asylum seekers with special needs in
accordance with Article 16 of the Law on
Asylum will be treated in a special way in
accordance with their specific needs, in
case of accommodation there will be
provision of special conditions for
admission, proper medical treatment,
necessary psychosocial advising.

Article 13
Children

1. The child’s best interest should be taken
into consideration during the
implementation of this regulation.

2. Children who have been victims of
whatsoever form of abuse, neglect,
exploitation, torture or inhuman treatment
or they have suffered from armed
conflicts, will be offered appropriate
medical treatment services and qualified
counseling when necessary.


3. Children accommodated at the Centre
for asylum seekers will be ensured to
access entertaining activities and games in
accordance with their age and within the
Center for Asylum.
Član 12
Azilanti sa posebnim potrebama


Azilanti sa posebnim potrebama , u skladu
sa članom 16. Zakona o azilu će biti
posebno obrađena u skladu sa njihovim
specifičnim potrebama, sa slučaju smeštaja
pružanja posebnih uslova za upis, pravilno
lečenje, potrebno psihološko savetovanje.Član 13
Deca

1. Najbolji interes deteta treba uzeti u
obzir prilikom implementacije ovog
pravilnika.

2. Deca koja su bile žrtve bilo kakvog
oblika zlostavljanja, zanemarivanja,
iskorišćavanja, mučenja ili okrutnog i
nehumanog postupanja ili koji su patili od
oružanih sukoba će biti ponuđen
odgovarajuće usluge lečenja i savetovanje
kada je to potrebno.


3. Deci smeštena u Centru će biti
obezbeđen pristup zabavnim aktivnostima
i igrama u skladu sa njihovim godinama.


10


Neni 14
Përfaqësimi dhe akomodimi i fëmijëve
të pashoqëruar

1. Në raste se gjatë qëndrimit në Qendër
vërehet se një azilkërkues është i mitur i
pashoqëruar, drejtuesi i Qendrës njofton
menjëherë Divizionin për Azil me qëllim
të nisjes së procedurave për përcaktimin e
zyrtarit për shërbime sociale.

2. Për aq sa është e mundur, azilkërkuesit
fëmijë të pashoqëruar strehohen në dhoma
me persona të të njëjtës gjini, të të njëjtit
rreth gjuhësor dhe kulturor, me vëllezër,
motra apo familje të tyre. Kjo i garanton
fëmijëve të jetojnë me persona që kuptojnë
kulturën, besimin fetar, gjuhën dhe nevojat
e tij.

3. Ndryshimi i dhomës së fëmijës evitohet
për aq sa është e mundur duke pasur në
konsideratë interesin e tij më të mirë.

Neni 15
Viktimat e torturës dhe të dhunës


Në rast se personat e akomoduar në
Qendër i janë nënshtruar torturës,
përdhunimit ose akteve të tjera serioze të
dhunës, Qendra i siguron qasjen e
nevojshme lidhur me trajtimin e
nevojshëm në shërbimin psikosocial dhe
Article 14
Representation and accommodation of
unaccompanied children

1. In case that during their stay at the
Center it is noticed that an asylum seeker
is an unaccompanied minor, Head of the
Centre should immediately notify the
Asylum Division to initiate the procedures
for determining a social services officer.

2. To the extent possible, unaccompanied
children asylum seekers are
accommodated in rooms with people of
the same gender, the same language and
cultural diversity, with brothers, sisters
and their families. This guarantees
children live with people who understand
his/her culture, religion, language and its
needs.
3. Changing the room of the child is
avoided as much as possible while
following his best interest in consideration.

Article 15
Victims of torture and violence


In cases that accommodate persons in the
Center were subject of torture, rape or
other serious acts of violence, the Centre
ensures necessary access regarding the
necessary treatment in psychosocial and
medical services. The Center maintains the
Član 14
Zastupanje i smeštaj dece bez pratnje


1 Ako u toku boravka u centru se
primecuje da azilant je Maloletnik bez
pratnje, odmah se obaveštava direktor
Divizije za azil da pokrene postupke za
utvrđivanje službenika socijalnih usluga.


2. U meri u kojoj je to moguće, dete bez
pratnje azilanti su smešteni u sobama sa
ljudima istog pola, isto jezička i kulturna,
sa braćom, sestrama i njihovim
porodicama. Ovo garantuje deci da žive sa
ljudima koji razumeju kulturu, religiju,
jezik i njegove potrebe.


3. Promena sobu deteta izbegavati koliko
je to moguće, uzimajući u obzir njegov
najbolji interes.

Član 15
Žrtve torture i nasilja


U slučajeva lica koja su pretrpeli mučenje,
silovanje ili druge teške akte nasilja,
Centar obezbeđuje pristup potreban pogled
neophodnog lečenja u psihosocijalne i
medicinske usluge. Centar je dužan da
održava princip poverljivosti.
11


mjekësor. Qendra gjatë ushtrimit të detyrës
së saj ruan parimin e konfidencialitetit.

Neni 16
Gratë shtatzëna dhe fëmijët e
porsalindur

Gratë azilkërkuese (shtatzënë) kanë qasje
në përkujdesjen e nevojshme para dhe
pas lindjes. Për t’i trajtuar nevojat e
zhvillimit të foshnjave dhe fëmijëve të
vegjël në azil që janë në procedurë azili, iu
ofrohet mbështetje e duhur profesionale. Si
rregull, lindja bëhet, jashtë Qendrës për
Azilkërkues në institucionet shëndetësore.
Statusi i fëmijës si azilkërkues nuk
shënohet në certifikatën e lindjes.


Neni 17
Femrat

1. Femrat azilkërkuese të pashoqëruara
duhet të strehohen në dhoma të veçanta të
Qendrës, dhe nëse është e nevojshme të
kenë qasje në shërbimet e dedikuara për
trajtimin e nevojave të tyre specifike
mjekësore.

2. Në parim, me qëllim të respektimit të
vlerave kulturore dhe rritjen e mbrojtjes
fizike të femrave, femrat azilkërkuese
duhet të jenë nën përkujdesjen dhe
mbikëqyrjen e personelit të gjinisë së
principle of confidentiality during the
exercise of its duties.

Article 16
Pregnant women and children


Asylum seeking pregnant women shall
enjoy access to all necessary care before
and after giving birth. In order to address
the developmental needs of infants and
young children who are in the asylum
procedure asylum, an appropriate
professional support is offered. As a rule,
women shall give birth in a health
institution. The child’s status as an asylum
seeker shall not be indicated in his/her
birth certificate.

Article 17
Women

1. Single asylum seeking women shall be
accommodated in special premises of the
Center, and if it is necessary they must
have access to services intended for
treatment of their specific medical needs.


2. In principle, asylum seeking women
should be under the care and supervision
of personnel of the same sex in order to
respect the cultural values and strengthen
the physical protection of women.Član 16
Trudnice i novorođenčadi


Žene Azilanti (trudnice) imaju pristup
potrebnu negu pre i posle rođenja. U cilju
rešavanja razvojne potrebe odojčadi i male
dece koja su u postupku azila, nudi im se
odgovarajuća podrška profesionalca. Kao
po pravilu, rođenje van centar za azilante u
dečje zdravstvene ustanove status kao
azilant ne zapisuje se izvodu rodjenih.
Član 17
Ženske

1. Žene bez pratnje azilant trebalo da bude
smještena u posebnim prostorijama
Centra, ako je potrebno da imaju pristup
uslugama namenjenih za lečenje njihovih
specifičnih medicinskih potreba.


2. U principu, u cilju poštovanja kulturnih
vrednosti i povećanu fizičku zaštitu žena,
žena koja traži azil treba da bud pod
pažnjom i nadzorom osoblja istog pola.
Izuzetak je napravljen pri obavljanju
12


njëjtë. Bëhet përjashtim kur kryerja e
detyrave, veçanërisht nga mjekët dhe
arsimtarët, justifikon ndërhyrjen e
personelit të gjinisë së kundërt.

Neni 18
Regjistri për azilkërkuesit

1. Qendra mban një regjistër të
azilkërkuesve. Regjistrimi i azilkërkuesve
bëhet në mënyrë kronologjike, menjëherë
pas pranimit të tyre në Qendër.

2. Regjistri duhet të përmbajë shënimet
vijuese: të dhënat personale (emri,
mbiemri , datën dhe vendin e lindjen,
gjininë, shtetësinë, adresën e fundit të
njohur në vendin e origjinës apo
prejardhjes), numrin e regjistrimit (numrin
rendor, numrin e faqes dhe vitin e
regjistrit), datën e pranimit në Qendër
(orën, ditën, muajin dhe vitin),
nënshkrimin e zyrtarit, numrin e
përgjithshëm të azilkërkuesve, si dhe
vërejtjet e mundshme të bëra në kolonën e
veçantë të regjistrit.

3. Regjistri duhet të mbyllet në fund të
vitit (31 dhjetor) përmes vërejtjes së
shkruar nën numrin e fundit rendor dhe
vulën e Qendrës.Exception is made when performing tasks,
especially from the side of doctors and
teachers, justifies the intervention of staff
from the opposite gender.

Article 18
Asylum Seeker Data

1. The Center keeps a register of asylum
seekers. Upon their arrival at the Center,
the asylum seekers are register
chronologically.

2. The Register shall contain the following
data: personal data (name, surname, date
of birth, place of birth, gender, nationality,
last known address of the place of origin
or descent), registration number (register
number, page number, and year of
registration), day of reception at the Center
(time, day, month and year), and officer’s
signature, the total number of asylum
seekers, and the Center’s stamp, as well as
possible remarks in a separate column.3. The register should be closed at the end
of the year (December 31) through written
notice under the last serial number and the
seal of the Centre.zadataka, naročito lekari i nastavnici ,
osoblje opravdava intervenciju suprotnog
pola.


Član 18
Registracija azilanata

1 . Centar vodi registar lica koja traže azil.
Registracija azila je u hronološkom
redosledu, odmah nakon njihovog prijema
u Centru.

2. Registar sadržisledeće : lične podatke
(ime, prezime, datum i mesto rođenja, pol,
nacionalnost, poslednja poznata adresa u
zemlji porekla ili stanovanja) , registarski
broj (serijski broj, broj stranice i godinu
registar), datum prijema u Centar (sat, dan,
mesec i godina), zvaničnog potpisivanje,
ukupan broj azilanata, kao i zapažanja
moguće u određenoj koloni registra.

3. Registar treba da bude zatvorena na
kraju godine (31. decembra) kroz
pismenog obaveštenja pod poslednjeg
serijskim brojem i pečatom Centra.13


Neni 19
Ankesat lidhur më kushtet e pranimit
në Qendër

Azilkërkuesi ka të drejtë për ankim tek
udhëheqësi i Qendrës lidhur më kushtet e
pranimit në Qendër dhe sjelljet e
zyrtarëve. Ankesa duhet të përcillet në
DSHAM brenda 7 dite.

Neni 20
Komunikimi më media

Stafi i Qendrës nuk do të komunikojë më
media në mënyrë të drejtpërdrejt ose
indirekte dhe nuk duhet të transmetojë
asnjë lloj informate lidhur më azilkërkuesit
pa autorizimin e DSHAM-së. Fotografimi
nga media i azilkërkuesve brenda
hapësirave të Qendres është i ndaluar
përveç nëse për këtë e jap pëlqimin
azilkërkuesi dhe pëlqimi në fjalë miratohet
nga udhëheqësi i Qendrës.

Neni 21
Sigurimi brenda Qendrës dhe qasja e
personave të tretë

1. Qendra është e rezervuar për
azilkërkuesit. Me rregulla të përgjithshme,
Qendra nuk është e hapur për publikun.

2. Personat e tretë nuk lejohen të hyjnë në
hapësirat e Qendrës pa autorizim të
Article 19
Complaints regarding living conditions
in the Center

Asylum seekers have the right to complain
to the Head of the Center regarding living
conditions and the behavior of the
officials. Complains shall be forwarded to
the DCAM within 7 days.

Article 20
Communication with the media

The Staff of the Center shall not
communicate with the media directly or
indirectly and must not disclose any
information regarding the asylum seekers
without the DCAM’s approval. Taking
photos of asylum seekers by media is
prohibited inside the center except if they
have the consent and approval of the
asylum seeker and it is approved by the
Head of Centre.

Article 21
Security and access of third persons in
the Center

1. The Center is reserved for asylum
seekers. As a general rule, the Center is
not open to public.

2. Third persons are not permitted to enter
the premises of the Center without
Član19
Žalbe u vezi uslova pristupanja u
Centar

Azilant ima pravo da se žali na čelu Centra
odnosi na uslove pristupanja u centralnoj i
ponašanje zvaničnika. Žalba treba da bude
prosleđena ODAM okviru od 7 dana.


Član 20
Komunikacija sa medijima

Osoblje Centra neće komunicirati sa
medijima direktno ili indirektno, a tako ne
bi trebalo da prenose bilo kakve
informacije u vezi azilanata bez dozvole
ODAM . Fotografisanje medije azilanata u
prostoru Centra je već zabranjen za to ako
ima saglasnost i odobrenje azila u pitanju
je odobren od strane šefa Centra.Član 21
Bezbednost u okviru Centra i pristupu
trećih

1. Centar je rezervisan za azilante. Više
opšta pravila,Centar nije otvorena za
javnost.

2. Treća lica ne smeju da uđu u prostorije
bez odobrenja Menadžera Centra.
14


udhëheqësit të Qendrës.

3. Çdo person që hyn ose e lëshon
Qendrën duhet të identifikohet në mënyrën
e duhur. Vizitorët mund të ndalohen,
ekzaminohen ose kontrollohen.

4. Çdo personi të tretë i cili shkel
dispozitat e kësaj Rregulloreje do t’i
refuzohet qasja dhe do të largohet nga
Qendra.

Neni 22
Puna e shërbimit të sigurimit brenda
Qendrës

1. Shërbimi i sigurimit mund ta përdorë
forcën vetëm si mjet të fundit nëse kjo
është e nevojshme për vetëmbrojtje,
mbrojtjen dhe sigurinë e azilkërkuesve ose
për mbrojtjen e rendit të përgjithshëm dhe
sigurisë brenda Qendrës. Përdorimi i
forcës duhet të proporcionalizohet me
qëllimet e nevojshme.

2. Çfarëdo përdorimi i forcës duhet t’i
raportohet udhëheqësit të Qendrës.

3. Secili azilkërkues duhet të jetë i
obliguar t’i përmbahet dispozitave të kësaj
Rregulloreje dhe rregullave tjera dhe të
veprojë në pajtim më ato. Azilkërkuesi
nuk duhet ta rrezikojë shëndetin e tij/saj
dhe sigurinë ose shëndetin e tjerëve ose
approval by the Head of the Center.

3. Each person entering or leaving the
Center shall be identified appropriately.
Visitors can be held, checked or searched.


4. Third persons violating the Regulation
provisions shall be denied access and
removed from the Center.


Article 22
Work Insurance Services within the
Center

1. The security service may use force only
as a last resort if it is necessary for self-
defense, safety and security for the
protection of asylum seekers or general
order and security within the Centre. The
use of force must be proportional to the
necessary purpose.


2. Any use of force must be reported to the
Head of the Centre.

3. Each asylum seekers should be obliged
to adhere to the provisions of these
Regulation and other rules and act in
accordance with them. Asylum seeker
should not jeopardize the health of his /
her health and safety or property of others


3. Svaka osoba koja ulazi ili izlazi iz
Centra treba pravilno biti identifikovana.
Posetioci se mogu sprečiti, kontrolisana ili
ispitati.

4. Svaka treća osoba koja krši odredbe ove
uredbe biće uskraćen pristup i morat će
napustiti centar.


Član 22
Rad Osiguranje Servisni centar u


1. Služba obezbeđenja može upotrebiti silu
samo kao poslednje sredstvo, ako je to
neophodno za samoodbranu, bezbednosti i
sigurnosti za zaštitu azilanata ili opšteg
reda i bezbednosti u okviru Centra.
Upotreba sile mora biti neophodno
proporcionalizovana za potrebnim
ciljevima.

2. Za svaku upotrebu sile mora da se
obavesti rukovodioc centra.

3. Svaki azilant je dužan da se pridržava
odredaba ovog pravilnika i drugih propisa
i da postupaju u skladu sa njima. Azilant
ne bi trebalo da ugrozi zdravlje njegovog /
njenog zdravlja i bezbednosti ili imovine
drugih lica ili Centra.
15


pronën e Qendrës.

Neni 23
Kushtet sanitare dhe higjienike

1. Ndalohet pirja e duhanit brenda
objektit të Qendrës.

2. Ndalohet të konsumohen ose të mbahen
pije alkoolike në Qendër.

3. Konsumimi dhe mbajtja e drogës janë
ilegale dhe rezultojne me ndjekje penale.

4. Secili azilkërkues i strehuar në Qendër
do të ketë shtrat të veçantë me një dyshek
të mbuluar, një jastëk dhe çarçaf shtrati.

5. Pajisjet të cekura në paragrafin 4 të këtij
neni ndërrohen sipas nevojës.


Neni 24
Veshmbathjet

1. Azilkërkuesit kanë të drejtë të përdorin
veshjet e tyre.

2. Qendra iu siguron azilkërkuesve veshjet
e përshtatshme sezonale (Verë-Dimër), në
rast se nuk i disponojnë dhe nuk kanë
mjete financiare për t’i blerë ato.


or the Centre.

Article 23
Sanitary and Hygienic Conditions

1. Smoking inside the Center is strictly
prohibited.

2. Consumption and possession of
alcoholic beverages at the Center is
prohibited
3. Consumption and possession of
narcotics is illegal and will result in a
criminal prosecution.
4. Each asylum seeker that is
accommodated in the center shall have
separate bed with a covered mattress, a
pillow and bed-linen set.
5. The amenities mentioned in paragraph 4
shall be exchanged for clean ones, as
needed.

Article 24
Clothing

1. Asylum seekers have the right to wear
their own clothing.

2. If the asylum seekers have no clothing
and cannot afford to purchase them, the
Center will provide them with an outfit of
clothing suitable for the climate (summer –
winter) at the given point of time.Član 23
Higijenski i sanitarni uslovi

1. Zabranjeno je pušenje u okviru Centra.


2. Zabranjeno je konzumirati alkoholna
pića ili biti održan u Centru.

3. Konsumiranje i drzanje lekova je
nelegalno koja vodi do krivičnog gonjenja.

4. Svaki azilant u centar će biti smešten u
posebnom krevetu sa poklopcem dušek,
jastuk i posteljinu.

5. Oprema iz stava 4. ovog člana se menja
po potrebi.


Član 24
Odeća

1. Azilanti imaju pravo da koriste svoju
garderobu.

2. Centar pruža odgovarajuću sezonsku
garderobu za azil (letnju - zimsku) , u
slučaju da ne poseduje i nemaju
finansijska sredstva da ih kupite.


16


Neni 25
Higjiena në hapësirat e banimit


Secili azilkërkues duhet ta mbajë higjienën
ditore të hapësirave në të cilat ai banon
dhe i shfrytëzon.

Neni 26
Higjiena personale


Secili azilkërkues duhet të kujdeset për
higjienën ditore të tij/saj dhe duhet të
ndihmojë larjen/pastrimin e veshjeve të
tij/saj.Qendra iu siguron azilkërkuesve
mjetet për mbajtjen e higjienës personale
(sapun, pastë dhe brushe për dhëmbë,
peshqirë, mjete për rrojë, etj). Në parim,
qethja ju sigurohet 1 (një) herë në 30 ditë.
Përjashtim nga ky rregull përbëjnë rastet e
përcaktuara nga personeli mjekësor.


Neni 27
Kontrolli higjienik në dhoma

Personeli i autorizuar në prezencë të
azilkërkuesit ushtron një inspektim të
rregullt të higjienës në hapësirat e banimit
të azilkërkuesve. Për inspektimin e
ushtruar mbahen shënimet përkatëse.


Article 25
Hygiene in living premises


Each asylum seeker shall be responsible
for the hygiene (cleanliness) of the living
space and the premises used.

Article 26
Personal hygiene


Each asylum seeker is required to maintain
good daily hygiene and help with his/her
laundry. The Center will provide asylum
seekers with a means to maintain their
daily hygiene (soap, toothpaste with
toothbrush, towels and shaving
equipment). In principle, haircuts are
offered once in every 30 days. Exceptions
from this rule shall be made upon requests
by the medical staff.


Article 27
Room hygiene inspections

Authorized staff conducts regular
inspections to ensure the cleanliness of the
accommodation space for asylum seekers.
Relevant inspection details shall be
recorded.


Član 25
Higijena u stambenim oblastima


Svaki Azilanti treba održavati
svakodnevno higijenu prostorija u kojima
boravi i koristi.

Član 26
Lična higijena


Svaki Azilanti treba voditi računa o
dnevnu higijenu i trebalo bi da pomogne
pranje / čišćenje njegova odeća. Centar za
azil obezbeđuje alate za ličnu higijenu
(sapun, pasta i cetka za zube, peškire, alat
za brijanje, itd). U principu, ako se može
osiguratiskracivanje kose 1 (jednom) u 30
dana. Izuzetak ovog pravila predstavljaju
slučajeve utvrđene od strane medicinskog
osoblja.


Član 27
Higijenska kontrola sobe

Ovlašćeno osoblje u prisustvu azilanata
nosi redovnu inspekciju higijene u
stambenim oblastima azilanata. Zapis se
vrsi tokom relevantnih inspekcija.17


Neni 28
Dezinfektimi, deratizimi, dezinsektimi
dhe lyerja

1. Si rregull, dezinfektimi, deratizimi dhe
dezinsektimi i hapësirave, i pajisjeve dhe
instalimeve të Qendrës, bëhet në baza të
rregullta, parimisht çdo tre muaj.

2. Lyerja e dhomave bëhet sipas nevojës.

Neni 29
Ushqimi

1. Për arsye higjiene, është e ndaluar të
konsumohet ushqim në dhomë. Ushqimi
duhet të konsumohet në ambientin e
parashikuar për këtë qëllim. Të gjithë
azilkërkuesve duhet t’ju sigurohen tri
shujta ditore. Shujtat ditore duhet të
përmbajnë 2000 kalori dhe sasi të
mjaftueshme.

2. Ushqimi shërbehet në orët e
mëposhtme:

2.1. Mëngjesi, 07:30 - 08:30
2.2. Dreka, 12:00 - 13:00
2.3. Darka, 17:30 - 18:30


3. Asnjë ushqim nuk shërbehet jashtë
këtyre orëve. Për arsye administrative,
përgjegjësi i Qendrës mund të modifikojë
Article 28
Disinfection,disinsection and
deratizationand painting

1. As a rule, disinfection, disinsection and
deratization of Center premises, equipment
and installations shall be carried out on a
regular basis, approximately on a quarterly
basis.
2. Rooms shall be painted as needed.

Article 29
Food

1. For sanitation reasons, food cannot be
consumed inside the rooms. Food shall be
served in the designated dining area.
Meals will be provided to all asylum
seekers three times a day, according to the
meal hours determined in the House Rules.
Daily meals should contain 2000 calorise
and be in adequate quantities.

2. Meals for asylum seekers will be served
as follows:

2.1. Breakfast 07:30 – 08:30
2.2. Lunch 12:00 – 13:00
2.3. Dinner 17:30 – 18:30


3. No meals are served outside these
hours. For administrative reasons the Head
of the Center may regulate meal hours
Član 28
Dezinfekcija, Deratizacija, dezinfekcija i
farbanje

1 Po pravilu, dezinfekcija i deratizacija i
dezinfekcija prostorija, opreme i
instalacija centra, se vrsi redovno, idealno
svaka tri meseca.

2. Farbanje sobe se vrši po potrebi.

Član 29
Ishrana

1 Iz higijenskih razloga, zabranjeno je
konzumiraje hranu u sobi. Hrana mora da
se konzumira u životnoj sredini opremljen
za ovu svrhu. Svi azilanti treba obezbediti
tri obroka dnevno. Obroci treba da sadrži
dovoljno 2000 kalorija i količine.2. Hrana se služi u sledećim vremenima:


2.1. Doručak: 7:30 do 8:30
2.2. Ručak: 12:00 do 13:00
2.3. Večera: 5:30 do 6:30 časova posle
podne

3. Hrane se ne služi van ovog vremena. Iz
administrativnih razloga, odgovornost
Centra može izmeniti raspored obroka.
18


orarin e ngrënies.

Neni 30
Ushqimi i posaçëm për shkaqe
shëndetësore

1. Azilkërkuesve të sëmurë, me nevoja të
veçanta dhe femrave shtatzëna, të cilët
kanë nevojë për ushqim të posaçëm, duhet
t’ju sigurohet ushqimi në bazë të
rekomandimit të mjekut kompetent.

2. Fëmijët duhet të marrin ushqim të
përshtatshëm për zhvillim.

Neni 31
Procedura në rast të refuzimit të
ushqimit

1. Azilkërkuesit të cilët refuzojnë të
ushqehen, duhet të kontrollohen prej
mjekut të Qendrës. Të gjitha ndryshimet e
tij/saj do të shënohen në kartelën
mjekësore dhe të njoftohet përgjegjësi i
Qendrës.

2. Nëse për shkak të refuzimit të ushqimit
rrezikohen funksionet vitale të
azilkërkuesit, mjeku i Qendrës mund të
vendos transferimin në një objekt të
specializuar mjekësor).differently.

Article 30
Special food for health reasons


1. Special food should be provided to sick,
pregnant women and asylum seekers with
special needs as recommended by the
doctor.


2. Children should be provided with food
that benefits their development.

Article 31
Procedure in the case of food refusal


1. Asylum seekers that refuse meals
should and examined by the doctor of the
Center. All changes in the health of the
asylum seeker should be recorded in the
asylum seeker’s medical chart and the
Head of the Center should be duly
notified.
2. If the vital functions of the asylum
seeker worsen as a result of food refusal,
the doctor of the Center may transfer to a
specialized medical facility).


Član 30
Specijalna hrana iz zdravstvenih
razloga

1 Bolesnim azilantima, sa posebnim
potrebama i trudnicama, kojima je
potrebna posebna hrana, hrana mora da se
obezbedi po preporuci nadležnog lekara.


2. Deca treba da dobiju adekvatnu ishranu
za razvoj.

Član 31
Postupak u slučaju odbijanja hrane


1. Azilanti koji odbijaju da se hrane, treba
i proveren od strane lekara Centra.
Njegove/njene promene će biti zabeleženi
u zdravstvenom kartonu i obavestiti
odgovorne osobe Centra.


2. Ako zbog odbijanja hrane azilanati
rizikuju vitalne funkcije, lekar Centra
može da odluči transfer u specijalizovane
medicinske ustanove).
19


Neni 32
Ndihma mjekësore për azilkërkuesit

1. Gjatë qëndrimit të tij/saj në Qendër,
azilkërkuesi ka të drejtë për ndihmë
mjekësore.

2. Azilkërkuesit mund të kërkojnë një
ekzaminim mjekësor gjatë orëve të punës
të mjekut në Qendër.

3. Nëse azilkërkuesi ka probleme
shëndetësore jashtë orarit të punës së
mjekut të Qendrës, ai/ajo mund t’ia
adresojë problemin zyrtarit në detyrë.

4. Në rastet e jashtezakonshme, kur jeta e
azilkërkuesit është në rrezik dhe nuk është
e mundur të afrohet një ndihmë të
përshtatshme mjekësore në Qendër, zyrtari
kujdestar duhet ta dërgojë azilkërkuesin në
një institucion shëndetësor, si dhe të
ndërmarrë veprime të mëtejme sipas
udhëzimeve të mjekut. Lidhur më këtë
duhet menjëherë të njoftohet përgjegjësi i
Qendrës.

5. Azilkërkuesit mund të kërkojnë vizita të
mjekëve sipas zgjedhjes së tij/saj, me
kusht që t’i mbulojë shpenzimet vetë.
Article 32
Health care for Asylum seekers

1. Asylum seekers have a right to health
care during their stay in the Center.


2. Asylum seekers can ask for a non-
urgent medical examination during the
doctor of the Center working hours.

3. If an asylum seeker experiences health
problems after the doctor of the Center
working hours, he/she may address his/her
problem to the duty officer.

4. In medical emergencies, when the
asylum seeker is in a life-threatening
condition and no appropriate medical
response can be provided in the Center, the
duty official shall transport the asylum
seeker to a local medical facility, and
undertake any further action as directed by
the doctor. The Head of the Center shall be
immediately notified.


5. Asylum seekers may request
appointments with other doctors, provided
that they cover the expenses themselves.
Član 32
Medicinska pomoć za azilante

1 Tokom njegovog / njenog smestaja u
centar, azilant ima pravo na medicinsku
pomoć.

2. Azilant može zahtevati lekarski pregled
u toku radnog vremena lekara u Centru.


3. Ako azilant ima zdravstvenih problema
van radnog vremena lekara u centru, on /
ona može da se obrati policajcu na
dužnosti.

4. U izuzetnim slučajevima, kada je život
u opasnosti i azilant nije u mogućnosti da
obezbediti adekvatnu medicinsku pomoć u
Centru, zvanični staratelj mora poslati
azilanta u zdravstvenoj ustanovi , i
preduzeti druge aktivnosti prema upustvo
svog lekara. Što se tiče ovog odgovornost
Centra odmah treba biti obavešten.5. Azilant može zahtevati posete lekara
prema njegovom/njenom zelji, ali treba
sam da snosi troškove.
20


Neni 33
Ruajtja e dokumenteve mjekësore

1. Dokumentacioni mjekësor i
azilkërkuesve do të arkivohet në dosjen e
azilkërkuesve të cilat mbahen në Qendër.
Azilkërkuesi mund të konsultohet ose të
kërkoj një kopje të dosjes së tij mjekësore.
DSHAM ka të drejtë të ketë një kopje të
dosjes mjekësore të azilkërkuesit.

Neni 34
Mbikëqyrja për shkak të tendencës
vetëvrasëse

1. Mjeku dhe psikologu duhet t’ia
komunikojë përgjegjësit të Qendrës të
gjitha rastet në të cilat dyshohet se një
azilkërkues ka tendenca vetëvrasëse.

2. Në rastet e lartpërmendura, dhe pas
rekomandimit të mjekut dhe psikologut,
azilkërkuesit mund të vihen nën vëzhgim
të posaçëm për aq kohë sa ekziston gjendja
e përmendur.

Neni 35
Komunikimi me personat jashtë
Qendrës dhe me përfaqësuesit juridik

1. Më lejen e Qendrës, vizitat janë të
lejuara prej orës 09:00 deri ne orën 16:00.

2. Për arsye sigurie, personeli është i
Article 33
Storage of medical records

1. Asylum seekers’ medical records shall
be filed in the asylum seekers’ record files
that are kept at the Center. Asylum seekers
can consult or request a copy of his
medical file. DCAM has the right to access
the medical files of the asylum seekers.


Article 34
Supervision because of the Suicide
tendency

1. The Doctor and psychologist shall
communicate to the suspects that an
asylum seeker has suicidal tendencies; he
shall notify the Head of the Center.

2. In the abovementioned case, and
following the recommendation of the
doctor of the Center, asylum seekers may
be placed under special watch for as long
as required.

Article 35
Communication with Persons Outside
the Center and Legal Representatives

1. Visits are allowed, subject to permission
by the Center, from 09:00 – 16:00.

2. The officials of the Center will conduct
Član 33
Održavanje medicinske evidencije

1. Medicinska dokumentacija će biti
podneta azilantima u datoteci koja je
održana u Centru. Azilanti se konsultovati
ili zatražiti kopiju njegovog zdravstvenog
kartona. ODAM ima pravo da ima kopiju
zdravstvenog kartona azilanata.


Član 34
Nadzor zbog tendencija saoubistva


1. Odgovorni lekar i psiholog Centra treba
da komuniciraju sve slučajeve u kojima se
sumnja da lice koje traži azil ima
samoubilačke tendencije.

2. U navedenim slučajevima, a po
preporuci lekara i psihologa, azilanti mogu
biti stavljeni pod posebnu napomenu dokle
god postoji pomenuto stanje.


Član 35
Komuniciranje sa licima van centra i
pravni zastupnik

1. Sa dozvolom Centra Posete su
dozvoljene od 09:00 do 16:00 casova.

2. Iz bezbednosnih razloga, osoblje su
21


obliguar që t’i kontrollojë vizitorët.

3. Vizitat për azilkërkuesit duhet të bëhen
në dhomën e caktuar. Kur ka shumë
kërkesa për vizita dhe vihet në pyetje
hapësira, atëherë kohëzgjatja e vizitës
mund të caktohet nga përgjegjësi i
Qendrës.

4. Zyrtari i Qendrës i autorizuar për
mbikëqyrjen e vizitave mund t’i
përfundojë vizitat nëse sjellja e
azilkërkuesit, gjegjësisht sjellja e vizitorit
përbën shkelje të disiplinës, sigurisë së
Qendrës ose sigurisë së përgjithshme.

5. Avokati i Popullit dhe bashkëpunëtorët
e tij kanë qasje dhe komunikim të
pakufizuar me banorët e qendrës.


Neni 36
Qasja e përfaqësuesve juridik,
UNHCR-së dhe partnerëve të saj
implementues që kanë të drejtë
qasjeje në Qendër


1. Përfaqësuesit e UNHCR-së do të kenë
mundësi t’i vizitojnë azilkërkuesit që
banojnë në Qendër edhe jashtë orëve të
rregullta të vizitës, nëse mund të
konsiderohet se është e nevojshme.

searches to incoming visitors for security
reasons.
3. Asylum seekers will conduct their visits
at the designated visiting room. In the
event there are a lot of requests for visits
and the visiting room reaches its capacity,
the Head of the Center may decide to limit
the duration of visits.

4. Any visitor behavior that is in violation
of Center’s discipline and safety rules, or
overall safety, may lead to the termination
of the visit by the Head of the Center that
is authorized to supervise visits.


5. The Ombudsman and his collaborators
shall have access and unlimited
communication with residents of the
Center.

Article 36
Access to legal representatives and
UNHCR officials and it’s implementing
partners who have the right to access
the Center


1. UNCHR representatives shall have the
possibility of visiting asylum seekers
accommodated in the Center outside the
normal visitation hours, if deemed
necessary.

dužni da provere posetioce.

3. Posete azilanata treba biti u posebnu
prostoriju. Kada postoji više zahteva za
posete i ispituje se prostorija, onda trajanje
posete može biti odredjen od strane
načelnika Centra.


4. Ovlašćeni službenik Centra za nadzor
posete može zavrsiti ako ponašanje
posetioca ili azilanata, odnosno ponašanje
posetilac predstavlja povredu discipline,
sigurnosti ili opšte bezbednosne centru.


5. Narodni Advokat i njegovi saradnici
imaju pristup i neogranicenu komunikaciju
sa stanovnicima


Član 36
Pristup pravnih zastupnika, UNHCR i
njegovi partneri u procesu
implementacije koje imaju pristup
centru


1. Predstavnici UNHCR-a će imati priliku
da posete azilanta koji stanuju u centru van
redovnog vremena za posete, ako se
smatra potrebno.


22


2. Të gjitha konsultimet në mes të
azilkërkuesit dhe përfaqësuesit juridik,
UNHCR-së dhe partnerëve të saj
implementues që kanë të drejtë qasje në
Qendër, duhet të kryhen në mënyrë
jopublike. Në Qendër janë siguruar lokale
të caktuara për shfrytëzim nga
përfaqësuesit e lartëcekur.

3. Në rast se vizitat e tilla bëhen
rregullisht, orari i tyre duhet të afishohet
në Zyrën Administrative.


Neni 37
Regjistrimi i vizitave

1. Vizitorët e azilkërkuesve që banojnë në
Qendër duhet të regjistrohen në regjistër,
me të dhënat si në vijim:

1.1. Emri dhe adresa e vizitorit dhe
dëshmia për këtë(dokumenti i
identitetit),

1.2. Emri i banorit(ve) që e pranon
vizitën;

1.3. Data dhe koha e ardhjes;

1.4. Data dhe koha e largimit.2. All consultations between an asylum
seeker and legal representative or UNHCR
shall be carried out privately. The Center
shall provide premises for abovementioned
representatives.
3. If such visits are made on a regular
basis, their schedule shall be posted on the
bulletin board at the Administration
Office.

Article 37
Registration of visits

1. Visitors of asylum seekers residing in
the center should be recorded as follows:


1.1. Name and address of the visitor
and the evidence for this (identity
document),

1.2. Name of the resident (s) who
receives the visit;

1.3. Date and time of arrival;

1.4. Date and time of leaving.2. Sve konsultacije između azilanata i
pravnih zastupnika, UNHCR i partnera u
procesu implementacije koje imaju pristup
centru trebalo bi da bude sprovedena u ne-
javnosti. U centru su obezbeđeni određene
prostorije za upotrebu od strane navedenog
predstavnika.


3. U slučaju da takve posete su retke,
njihov raspored treba da se položi u
Administrativnoj kancelariji.


Član 37
Registracija posete

1. Posetioci azilanata koji borave u centru
treba da se registruju u registar, sa
sledećim podacima:

1.1. Naziv i adresa posetioca i dokaza
za to (lični dokument);


1.2. Naziv osobe (e) koji prima posetu;


1.3. Datum i vreme dolaska,

1.4. Datum i vreme odlazka.23


Neni 38
Informata lidhur me të drejtat dhe
detyrat e azilkërkuesve

DSHAM përpilon një broshurë (në gjuhë
të huaja) lidhur më të drejtat dhe detyrimet
e azilkërkuesve gjatë procedurës së azilit
dhe qëndrimit në Qendër. Kjo broshurë ju
vihet në dispozicion azilkërkuesve nga
Qendra.

Neni 39
Liria e korrespondencës
1. Qendra duhet t’ju japë azilkërkuesve
adresën e Qendrës më qëllim që ata mund
të pranojnë pako. Qendra duhet t’ju
shpërndajë azilkërkuesve tërë postën që ka
arritur në emrat e tyre, në ditën kur
Qendrës i vjen në posedim një postë e tillë.
2. Asnjë korrespondencë e azilkërkuesve
nuk do të hapet apo të kontrollohet, përveç
nëse ka arsyeje të dyshohet se ato mund të
përmbajnë kontrabandë ose një objekt,
qëllimi i së cilës është rrezikimi i rendit
dhe sigurisë brenda Qendrës ose më gjerë.
Neni 40
E drejta për besim fetar

Azilkërkuesit mund t’i kryejnë ritet e tyre
fetare në Qendër dhe jashtë saj.

Article 38
Information regarding the Rights and
the Duties of the Asylum seekers

DCAM shall issue a brochure (in foreign
languages) on the rights and obligations of
asylum seekers during the asylum
procedure and their stay in the Center.
This brochure shall be made available at
the Center.

Article 39
Freedom of correspondence

1. Asylum seekers shall be provided with
the address of the Center so that they can
receive mail. The Center must ensure that
all incoming mail is delivered to recipients
within the same day of its arrival.


2. No outgoing or incoming mail shall be
opened or checked unless there is
reasonable cause to believe that it contains
an item that is smuggled or may endanger
the safety and security of the Center and
its nearby surroundings.

Article 40
The right to religious beliefs

Asylum seekers can perform their
religious rituals both within and outside
the Center.
Član 38
Informacije u vezi sa pravima i
obavezama azilanta

ODAM sastavlja brošuru (na stranim
jezicima) u vezi prava i obaveze lica koja
traže azil u toku postupka azila i boravak u
Centru. Ova brošura je dostupna u centra
azilanata.


Član 39
Sloboda prepiske

1. Centar bi trebalo da obezbedi azilantima
adresu kako bi mogli da dobiju paket.
Centar bi trebalo da distribuira svim
azilantima svu svojstvenu poštu na ime
osobe, na dan kada stigne u centar.


2. Nijedna korespondencija azilanta neće
biti otvorena ili pregledana, osim ako
postoji razlog za sumnju da oni mogu da
sadrže robu ili objekat, cilj koji se
ugrožava javni red i bezbednost u centru
ili van nje.

Član 40
Pravo na religiji

Azilanti mogu da obavljaju svoje verske
obrede u Centru i van nje.

24


Neni 41
Përdorimi i aparateve të TV-së dhe
pajisjes tjetër elektronike

Azilkërkuesit kanë qasje në TV. Mënyra
dhe koha e shfrytëzimit të TV përcaktohet
më rregullat e Qendrës.

Neni 42
Mbajtja e rendit dhe disiplinës

Në Qendër duhet të vendosen shenja të
qarta dhe të dukshme për t’i treguar daljet
në raste emergjente. Rregullat kundër
zjarrit duhet të sigurohen dhe të kryhen
inspektime të rregullta në hyrjet dhe daljet
për t’u siguruar se kalimi përmes tyre nuk
pengohet.

Neni 43
Dalja nga Qendra
1. Azilkërkuesit janë të autorizuar të dalin
nga Qendra prej orës 7:00 deri 22:00.
Qendra ka të drejtë, për arsye organizimi,
të bëjë ndryshime të orarit. Azilkërkuesi
nuk largohet nga Qendra pa autorizim për
dalje.
2. Largimet gjatë natës duhet të
autorizohen vetëm nga përgjegjësi i
Qendrës.

Article 40
Access to TV and other electronic
equipment

Asylum seekers shall have access to a TV.
The manner and duration of TV time shall
be regulated in Center rules.

Article 42
Maintaining Order and Discipline

Clear and visible signs indicating
emergency exits should be placed at the
Center. Fire safety rules should be in place
and all entry and exit points should be
inspected routinely to ensure that they are
clear of obstructions.


Article 43
Going out of the Center

1. Asylum seekers are permitted to leave
the Center from 07:00 – 22:00. For
administrative reasons, DCAM has the
right to alter the hours. No asylum seeker
can leave the Center without permission.


2. Only the Head of the Center shall have
the authority to permit nighttime exits.Član 41
Korišćenje TV uređaja i druge
elektronske opreme

Azilanti imaju pristup televiziji. Način i
vreme korišćenja televizora ce se postaviti
prema pravilima Centra.

Član 42
Održavanje reda i discipline

U Centar treba da bude postavljen u
jasnim vidljivim znacima i da pokaže hitne
izlaze. Vatrogasni propisi moraju se
obezbediti i sprovodi redovne inspekcije
na ulazima i izlazima kako bi se osiguralo
da se sprečio prolaz kroz njih


Član 43
Izlaz iz Centra


1. Azilanti imaju pravo da izađu iz Centra
od 7:00 do 22:00. Centar ima pravo, zbog
organizacije, da promeni raspored
promene. Azilant ne trebaju da izadu bez
odobrenja Centra.


2. Napustanje preko noci treba da bude
odobreno samo od strane šefa Centra.25


Neni 44
Respektimi i qetësisë

Duhet të evitohet zhurma brenda dhe
jashtë Qendrës. Secili duhet të sillet në
mënyrë korrekte dhe të mos shqetësoj të
tjerët. Nga ora 22:00, salla e qëndrimit dhe
televizori nuk përdoren. Pushimi i natës
duhet të respektohet nga ora 22:00 deri në
orën 06:00.


Neni 45
Masat disiplinore
1. Nëse azilkërkuesi nuk i zbaton
udhëzimet e përcaktuara në këtë
Rregullore, personeli i Qendrës merr masa
disiplinore si në vijim:
1.1. Refuzimin e lejes për dalje nga
objekti për një periudhë të caktuar
kohore;
1.2. Kufizimin e qasjes në TV apo
internet,
1.3. Personave të cilët në mënyrë të
përsëritur iu është ndaluar të dalin nga
Qendra, apo nuk janë të lejuar të dalin
jashtë nga Qendra për disa ditë, mund
të kërkojnë për një vendim më shkrim
nga Udhëheqesi i Qendres ndaj të cilit
mund të apelojnë te drejtori i DSHAM-
Article 44
Respecting quiet hours

Care is to be taken to avoid noise within
the Center and in its nearby surroundings.
Everyone residing at the center is required
to behave correctly and not to disturb
others at the center. The day room and the
TV may not be used after 22:00 hrs. Quiet
hours must be respected from 22:00 to
6:00 o’clock.

Article 45
Disciplinary Measures

1. If an asylum seeker fails to comply with
the guidelines set forth in this Regulation,
the officials of the Center shall take
appropriate disciplinary:

1.1 Refusal of permission to leave the
Center for a certain period of time,


1.2. Limiting TV access,


1.3 Persons who repeatedly barred to
emerge from the center or are not
allowed to go out from the Center for a
few days may require a written from
the head of center decision to which
they may appeal at the Director of
DCAM.
Član 44
Poštovanje tišine

Treba izbegavati buku unutar i izvan
Centra. Svako treba da se ponaša korektno
i ne treba smetati drugima. Od 22:00
casova se ne koristi televizija. Noćni
odmor se treba psotovati od 22:00 do
06:00 casova.


Član 45
Disciplinske mere


1. Ako azilant ne sprovede smernice
navedene u ovoj Uredb, osoblje Centra
uzima disciplinske mere kao što sledi:


1.1. Odbijanje dozvole da napusti
objekat za određeni vremenski period;


1.2. Ograničavanje pristupa televiziji
ili Internetu.

1.3. Lica koja u više navrata je
zabranjeno da izađe iz centra , ili ne
smeju da idu od Centra za nekoliko
dana , u pisanoj formi od direktora
Centra može da zatraži za odluke
protiv kojih se moze žaliti kod
direktora ODAM- a.
26


së.
2. Në raste se ndonjë nga azilkërkuesit e
vendosur në Qendër manifeston dhunë
apo sjellje agresive me qka rrezikon rendin
dhe sigurinë në Qendër i njëjti mund të
vendoset në dhomat e veçanta të Qendrës
dhe menjëherë rasti referohet te organet
kompetente (Policia).

Neni 46
Detyrimet për dëmet e shkaktuara në
Qendër

1. Azilkërkuesit janë të obliguar që të
trajtojnë më kujdes objektet dhe orenditë e
vendosura në dispozicion të tyre gjatë
kohës së qëndrimit të tyre në Qendër.

2. Orenditë e dëmtuara apo dëmi i
shkaktuar ndaj objekteve duhet të
raportohen te personeli i Qendrës në
detyrë.
3. Azilkërkuesit që i kanë shkaktuar dëmet
mbajnë përgjegjës për veprimet e tyre. Në
rastet kur të miturit kanë shkaktuar dëme,
përgjegjësin e mbajnë prindërit e tyre.

4. Qendra nuk merr përgjegjësi për
humbjen ose vjedhjen e sendeve vetjake të
azilkërkuesve.

2. If an asylum seeker during his/her stay
at the Center commits violent acts or has
aggressive behavior with which the order
and safety are at risks, he/she shall be
placed in a separate room and the Center
shall immediately inform the police
authorities.

Article 46
Duties regarding the damages within
the Center

1. Asylum seekers are obliged to treat
carefully the placed objects and
furnishings available to them during their
stay at the Center.

2. Damaged vessels or damage caused to
objects should be reported to the Center
staff on duty.

3. Asylum seekers who have caused the
damage should be held accountable. In
cases where minors have caused, their
parents are held accountable.

4. The Centre takes no responsibility for
loss or theft of personal items, private
property.

2. U slučaju da bilo koji od azilanata
smeštenih u centru ima nasilno ili
agresivnog ponašanja koja manifestuje
redosledom i bezbednosnim rizicima u
istom centru mogu biti smešteni u
posebnim prostorijama centra i odmah
prosleđuje predmet nadležnim organima
(policija).
Član46
Obaveze za štete nastale u Centru


1. Azilanti su dužni da tretiraju pažljivo
postavljene predmete i nameštaj su im na
raspolaganju tokom boravka u centrima


2. Oštećeni predmeti ili štetu naneta u
zgradama se trebaju prijaviti osoblju
Centra na dužnosti.

3. Azilanti koji su prouzrokuju štetu su
odgovorni za svoje postupke. U
slučajevima gde su maloletnici
prouzrokovane štete, odgovornost sledi do
njihovih roditelja. 1
4. Centar ne preuzima nikakvu
odgovornost za gubitak ili krađu ličnih
stvari azilanata.
27


Neni 47
Puna e azilkërkuesve brenda Qendrës

1. Azilkërkuesit me vullnetin e tyre mund
të marrin pjesë në punët shtëpiake në
Qendër (pastrim, shërbim në kuzhinë ejt).
Udhëheqësi i Qendrës u cakton atyre punë
të tilla nëse kjo është e nevojshme.
2. Udhëheqësi i Qendrës, mund të lejojë
azilkërkuesin që dëshiron të kryejë
aktivitete të caktuara brenda Qendrës.
Këto aktivitete nuk duhet të rrezikojnë
shëndetin e azilkërkuesit.
Neni 48
Incidentet dhe konfliktet

Udhëheqësi i Qendrës duhet të informohet
për çdo lloj incidenti të ndodhur në Qendër
dhe konflikte në mes azilkërkuesve.

Neni 49
Vdekja e azilkërkuesve

1. Nëse një azilkërkues vdes gjatë
qëndrimit të tij/saj në Qendër, udhëheqësi i
Qendrës njofton policinë dhe Drejtorinë e
DSHAM-së.

2. Shpenzimet e transportit për në morg
dhe arkivol i mbulon MPB/DSHAM.

3. Kur te afërmit e te ndjerit dëshirojnë te
Article 47
Housework of the Asylum seekers
within the Center
1. Asylum seekers willingly can assist in
housework duties at the center (for
example, cleaning, serving meals).The
officials of the Center assign such work if
need arises.

2. The Head of the Center may permit an
asylum seeker wishing to carry out certain
activities within the Center to do so. Such
activities should not put the wellbeing of
the asylum seeker at risk.

Article 48
Incidents and disputes

Any accidents and disputes in the Center
must be reported to the Head of the Center
immediately.

Article 49
Death of an asylum seeker

1. In the event an asylum seeker dies
during his/her residence at the Center, the
Head of the Center shall inform DCAM
and police.

2. Expenses of the transportation of the
body to the morgue are covered by
MIA/DCAM.
3. When the relatives of the deceased wish
Član47
Lica koja traže posao u Centru

1. Azilanti iz sopstvene mogu učestvovati
u kućnim poslovima u Centru (čišćenje,
sluze u kuhinji, itd) na čelnik centra
odreduje radove, ako je to potrebno.


2. Vođa Centra , može dozvoliti azilanta
koji želi da obavlja određene aktivnosti u
okviru Centra. Ove aktivnosti ne bi trebalo
da ugrozi zdravlje azilanata.


Član 48
Incidenti i sukobi

Vođa centra treba da bude obavešten o
bilo kakvom incidentu prouzrokovan u
Centru i sukobima između lica koja traže
azil.
Član 49
Smrt azilanata

1. Ako azilant umre tokom njegovog /
njenog stanovanja u centar, vođa Centra
obaveštava policiju i direktora ODAM-a.


2. Troškovi prevoza u mrtvačnicu i
kovčega pokriva MUP/ODAM.

3. Kad rodjaci preminulog zelu da uzme
28


marrin trupin ata marrin përsiper
shpenzimet e transportit te kufomës ose te
varrimit ne Kosove. Nëse nuk dëshirojne
ta marrin kufomën shpenzimet e varrimit i
mbulon MPB-ja.
 
4. Varrimi ne Kosove behet ne varrezat e
komunës ne territorin ku gjendet Qendra.

5. Udhëheqesui i Qendrës përpilon një
procesvebal lidhur me gjësendet personale
te te ndjerit.

6. gjësendet personale qe i përkasin te
ndjerit, vihen ne dispozicion te te afërmit,
trashëgimtareve te tij apo kujdestarit
ligjore te tij, nëse ata nuk paraqiten
brenda gjashte (6) muajsh DSHAM/
Divizioni për kthim është përgjegjës për
dërgimin e gjësendeve ne bashkëpunim me
Ministrin e Punëve te Jashtme te
Republikës se Kosovës.

Neni 50
Procedura para largimit nga Qendra
1. Zyrtari i Qendrës kontrollon
azilkërkuesin dhe gjërat e tij personale
para largimit të tij nga Qendra.
2. Azilkërkuesi duhet të dorëzojë të gjitha
gjërat që i përkasin Qendrës më të cilat
është i ngarkuar në gjendje të rregullt. Në
rast të dëmtimit të pronës, azilkërkuesi
to take the body they take the
responsibility of transport of corpse or
burial in Kosovo. If they do not wish to
take the corpse, costs of burial shall be
carried by MIA.

4. Burial in Kosovo shall be done in
municipal cemtery in the territory where
the Center is located.
5. Head of the Center shall compile a
record related to personal belongings of
the deceased.

6. Personal belongings which belong to the
deceased, shall be at the disposal of
relatives, their heirs or the legal gardian, if
they do not appear within six (6) months
DCAM/Division of return is reponsible
for submitting of personal belongings in
cooperation with the Minitry of Foreign
Affairs of Kosovo.


Article 50
The procedure before leaving the
Center
1. Before leaving the Center, asylum
seekers are subject to a search of his/her
person and personal items by an officer of
the Center.
2. Asylum seekers shall return all items
belonging to the Center in a proper
condition. In the event of property
damage, the asylum seeker shall reimburse
telo, oni moraju preuzeti odgovornost za
prevoz lesa ili sahrane na Kosovu. Ako oni
ne zelu da uzimaju les onda troskove
sahrane vrse se od strane MUP-a.


4. Sahranivanje na Kosovu treba da se
uradi u opstinskim grobovima na teritoriji
na kojoj se nalazi Centar.
5. Sef Centra sastavlja zapisnik u vezi sa
licnim stvarima pokojnika.


6. Licne stvari koje pripadaju pokojniku,
bit ce u raspolaganju rodjaka, njihovim
naslednicima ili pravnog staratelja, ako se
oni ne pojavljaju u roku od sest (6) meseci
DDAM/Odela za Povratak nisu odgovorni
za dostavlanje licnih stvari u saradnji sa
Ministarstvom Stranih Poslova Kosova.Član 50
Postupak pre odlaska iz Centra

1. Zvaničnici Centra proveravaju azilanta i
njegove lične stvari pre njegovog odlaska
iz Centra.

2. Azilant mora dostaviti sve stvari koje
pripadaju Centru i koji se učitaju u redu .
U slučaju oštećenja imovine, šteta ce biti
kompenzovana od strane azilanta sa
29

Shtojca 1
Republika e Kosovës
Republic of Kosovo/ Republika Kosova
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministry of Internal Affairs/ Ministarstvo Unutrašnjih Poslova
Departamenti për Shtetësi, Azil dhe Migracion
Department of Citizenships, Asylum and Migration /Departman za Državljanstvo, Azil i Migraciju
Qendra për Azilkërkues
Centar za Azilante/ The Asylum Seekers Centre

F L E T Ë P R A N I M
Dorëzuar nga: Të dhënat e zyrtarit Pranuar nga:
Emri dhe Mbiemri


Pozita e zyrtarit


Nr. i ID


Data dhe koha e pranimit


Nr. i referencësEmri i plotë i azilkërkuesit:

Datëlindja (data/muaji/viti):

Gjinia: Mashkull: Femër:
Sex: Male: Female:
Vendlindja (fshati/qyteti/shteti):


Vendbanimi (fshati/qyteti/shteti:


Besimi fetar (Opcionale):

Kombësia (Opcionale):

Profesioni:

Arsimimi:

Aftësitë:

Nevojat speciale / aftësitë e kufizuara:

Gjuha amtare:

Gjuhë të tjera:

Anëtarët e familjes që shoqërojnë azilkërkuesin/
Emri i plotë

Datëlindja

Vendlindja

Lidhja familjare


Dorëzoi: ______________ Pranoi: _______________
(Nënshkrimi) (Nënshkrimi)

_________________________________________________________________________________________________
Qendra për Azilkërkues, Magurë- Lipjan


Annex 1
Republic of Kosovo
Republika e Kosovës / Republika Kosova
Ministry of Internal Affairs
Ministria e Punëve të Brendshme/ Ministarstvo Unutrašnjih Poslova
Department of Citizenships, Asylum and Migration
Departamenti për Shtetësi, Azil dhe Migracion/ Departman za Državljanstvo, Azil i Migraciju
The Asylum Seekers Centre
Qendra për Azilkërkues/Centar za Azilante

A C C E P T A N C E SH E E T
Submitted by: Officers Data Accepted by:
Name and Surname


Post of the Officer


No. of ID


Date and time of
acceptance


No. of the referenceFull name of the asylum seeker:

Birthday (date/month/year):

Sex: Male: Female:

Birthplace (village/city/country):


Residence (village/city/country):


Religion (Optional):

Nationality (Optional):

Profession:

Education:

Skills:

Special needs / disabilities:

Mother language:

Other languages:

Family members that accompany the asylum seeker/
Full name

Birthday

Birthplace

Family relation


Submitted: ______________ Accepted: _______________
(Signature) (Signature)

_________________________________________________________________________________________________
The Asylum Seekers Center, Magurë- Lipjan
Prilog 1
Republika e Kosovës
Republic of Kosovo/ Republika Kosova
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministry of Internal Affairs/ Ministarstvo Unutrašnjih Poslova
Departamenti për Shtetësi, Azil dhe Migracion
Department ofCitizenships, Asylum and Migration/Departman za Državljanstvo, Azil i Migraciju
Qendra për Azilkërkues
Centar za Azilante/ The Asylum Seekers Centre

P R I J E M N I L I S T
Podneto od: Podaci zvaničnika Prihvaćeno od:
Ime i Prezime


Pozicija službenika


Broj ID


Datum i vreme primanja


Referentni brojPuno ime i prezime osobe koja zahteva azil:

Datum rođenja (datum/mesec/godina):

Pol: Muški: Ženski:
Sex: Male: Female:
Mesto rođenja(selo/grad/država):


Prebivalište(selo/grad/država):


Religija (Opcionalno):

Nacionalnost (Opcionale):

Profesija:

Školovanje:

Sposobnost:

Posebne potrebe / ograničene sposobnosti:

Maternji jezik:

Ostali jezici:

Članovi porodice koji su u pratnji sa osobom koja traži azil
Puno Ime

Datum rođenja Mesto rođenja Porodični odnos


Podneo od:______________ Primljeno: _______________
(Potpis) (Potpis)

_________________________________________________________________________________________________
Centar za Azilante, Magurë, LipjanShtojca 2
Republika e Kosovës
Republic of Kosovo/ Republika Kosova
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministry of Internal Affairs/ Ministarstvo Unutrašnjih Poslova
Departamenti për Shtetësi, Azil dhe Migracion
Department of Citizenships, Asylum and Migration /Departman za Državljanstvo, Azil i Migraciju
Qendra për Azilkërkues
Centar za Azilante/ The Asylum Seekers Centre

V Ë R T E T I M
për gjerat që mbahen përkohësisht nga Qendra për Azilkërkues

Më këtë vërtetohet se zyrtari i Qendrës për Azil-kërkues, ________________________,më Nr

ID:_______, në ______________, me datë _______________, në ora __________, konfiskoi

përkohësisht nga azilkërkuesi ________________________,i(e) biri-bija i(e) _____________,

dhe i(e) gjinisë _____,i(e) lindur me _______________,në ________________, më vendbanim

të përhershëm në______________________,

GJËSENDET VIJUESE/ :
Nr Sasia Emërtimi-përshkrimi i sendit Nr. serik Vendi ku janë gjeturAzilkërkuesi Zyrtari i Qendrës Zyrtari Qendrës
___________ ___________ ___________

Vërejtje: Nëse azilkërkuesi nuk mundet ose nuk dëshiron të nënshkruaj vërtetimin, ky do të
nënshkruhet nga dy zyrtar të qendrës/ .


I. 1(një) kopje mbetet të azilkërkuesi

II. Origjinali i bashkëngjitet dosjes së azilkërkuesit
Qendra për Azilkërkue, Magurë, Lipjan
Annex 2
Republic of Kosovo
Republika e Kosovës/ Republika Kosova
Ministry of Internal Affairs
Ministria e Punëve të Brendshme/ Ministarstvo Unutrašnjih Poslova
Department of Citizenships, Asylum and Migration
Departamenti për Shtetësi, Azil dhe Migracion/ Departman za Državljanstvo, Azil i Migraciju
The Asylum Seekers Centre
Qendra për Azilkërkues/ Centar za Azilante

C E R T I F I C A T E
For the items that are confiscated temporarily by the Centre for Asylum Seekers


With this it is verified that the officer of the Centre for Asylum Seekers, __________________, with

ID No.,_______, in ______________, on (date) _______________, hrs __________, temporarily

confiscated from the asylum seeker ________________________, son/ daughter of_____________,

sex _____,born on _______________,in ________________, with permanent residency in

______________________,

The Following Items/ :
No Quantity Name-description of the item Serial no. The place where were
foundAsylum seeker Officer of the Center Officer of the Center
___________ ___________ ___________

Warning: If the asylum seeker can not or does not want to sign the certificate, it will be signed by
two officials from the center.


III. 1(one) copy remains to the asylum seeker

IV. The original is attached to the file of the asylum seeker
The Asylum Seekers Center, Magurë, Lipjan

Prilog 2
Republika e Kosovës
Republic of Kosovo/ Republika Kosova
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministry of Internal Affairs/ Ministarstvo Unutrašnjih Poslova
Departamenti për Shtetësi, Azil dhe Migracion
Department of Citizenships, Asylum and Migration /Departman zaDržavljanstvo, Azil i Migraciju
Qendra për Azilkërkues
CentarzaAzilante/ The AsylumSeekersCentre

P O T V R D A
za stvari koje su privremeno drže Centar za azilante

Ovim se potvrđuje da službenik Centra za Azilante, ________________________,sa Br:

ID,_______, u ______________, dana _______________, u ________ časova, privremeno

konfiskovao od azilanta________________________,sin/ćerka _____________,

i pola _____,rođen/a _______________,u ________________, sa prebivalištem

privremenim u ______________________,

SLEDEĆI PREDMETI/ :
Br. Komada Naziv-opis predmeta: Serijski
broj
Mesto pronalazkaAzilant Službenik Centra Službenik Centra ___________ ___________
___________

Napomena: Ako tražilac azila ne može ili ne želi da potpiše potvrdu , ona će biti potpisan od strane
dva službenik iz Centra.


V. 1(jedna)kopija ostaje kod osobe koja zahteva azil

VI. Orignal se dostavlja fajluosobe koja zahteva azil
Centar za Azilante, Magurë, Lipjan