RREGULLORE (AAC) Nr. 03/2024 PËR NDRYSHIMIN E RREGULLORES (AAC) NR.07/2020 PËR AFTËSIMIN PROFESIONAL PËR PUNONJËSIT TË CILËT KRYEJNË DETYRA QË NDIKOJNË NË SIGURINË E OPERIMEVE NË AERODROME DHE CERTIFIKIMIN E ORGANIZATAVE PËR AFTËSIME PROFESIONALE