RREGULLORE (AAC) NR. 02/2024 MBI ORGANIZIMIN E BRENDSHËM DHE SISTEMATIZIMIN E VENDEVE TË PUNËS NË AUTORITETIN E AVIACIONIT CIVIL TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS