LIGJI NR. 08/L-186 PËR RREGULLAT E TRAFIKUT RRUGOR