LIGJI NR. 04/L-164 PËR ANSAMBLIN KOMBËTAR TË KËNGËVE DHE VALLEVE “SHOTA” DHE PËR ANSAMBLET E TJERA