AMENDAMENTIMI I KUSHTETUTËS SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 7 / 26 MARS 2013, PRISHTINË


Kuvendi i Republikës së Kosovës;

Në mbështetje të nenit 65 (2) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës,

MiratoiAMENDAMENTIMIN E KUSHTETUTËS SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS


I.

Amendamenti nr. 23

Në nenin 65, pas pikës (14) shtohet pika (15), me tekstin si vijon:

“(15) jep amnisti me ligj përkatës, i cili miratohet me dy të tretat (2/3) e votave të të gjithë
deputetëve të Kuvendit”.


II.

Ndryshimet kushtetuese hyjnë në fuqi menjëherë pas miratimit të tyre në Kuvendin e Republikës
së Kosovës.Vendimi i Kuvendit të Republikës së Kosovës Nr.04-V-553, 14 mars 2013.