UDHËZIMI ADMINISTRATIV NR. 10/2012 PËR DHËNIEN E LEJES MJEDISORE KOMUNALE