UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 2008/08 PËR MARVESHTJET E BASHKPUNIMIT TË KOMUNAVE ME FSHATRAT , VENDBANIMET DHE LAGJET URBANE