RREGULLORE (AAC) NR. 04/2023 PËR NDRYSHIMIN E RREGULLORES (AAC) NR. 06/2015 NË LIDHJE ME SISTEMET E MENAXHIMIT DHE SISTEMET E RAPORTIMIT TË NDODHIVE QË DO TË VENDOSEN NGA ORGANIZATAT PROJEKTUESE DHE PRODHUESE, SI DHE PROCEDURAT E APLIKUARA NGA AGJENCIA, PËR KORRIGJIMIN E KËSAJ RREGULLOREJE DHE TË DEROGIMIT PREJ DISA KËRKESAVE