RREGULLORE (ME) NR. 02/2022 PËR GAZIN E LËNGËZUAR TË NAFTËS