UDHËZIM ADMINISTRATIV (QRK) NR. 10/2022 PËR LICENCIMIN E PROFESIONISTËVE SHËNDETËSORË TË HUAJ

Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada – Government
_______________________________________________________________________________________________________
UDHËZIM ADMINISTRATIV (QRK) NR. 10/2022 PËR LICENCIMIN E PROFESIONISTËVE SHËNDETËSORË TË
HUAJ1


ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (GRK) NO. 10/2022 ON LICENSING OF FOREIGN HEALTH PROFESSIONALS2


ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (VRK) BR. 10/2022 LICENCIRANJE STRANIH ZDRAVSTVENIH RADNIKA3

1 Udhëzim Administrativ (QRK) Nr. 10/2022 për Licencimin e Profesionistëve Shëndetësorë të Huaj është miratuar në Mbledhjen e 99-të të Qeverisë të mbajtur
me datë 30.09.2022, me Vendimin Nr. 02/99.
2 Administrative Instruction (GRK) No. 10/2022 on Licensing of Foreign Health Professionals has been approved in the 99th Meeting of the Government, held on
30.09.2022, with the Decision No. 02/99.
3 Administrativno uputstvo (GRK) br. 10/2022 o licenciranje stranih zdravstvenih radnika je usvojeno na 99. sednici Vlade, održanoj 30.09.2022, Odlukom br.
02/99.

Qeveria e Republikës së Kosovës,

Mbështetur në nenin 93 (4) të Kushtetutës
së Republikës së Kosovës, në pajtim me
nenin 71, paragrafi 3 të Ligjit Nr. 04/l-125
Për shëndetësi (Gazeta Zyrtare e
Republikës së Kosovës / nr. 13/07 maj
2013, Prishtinë, si dhe nenin 19 paragrafi
6.2 të Rregullores nr. 09/2011 të Punës së
Qeverisë (Gazeta Zyrtare nr. 15,
12.09.2011),


Miraton:

UDHËZIM ADMINISTRATIV
(QRK) NR. 10/2022 PËR
LICENCIMIN E PROFESIONISTËVE
SHËNDETËSORË TË HUAJ

Neni 1
Qëllimi

Me këtë Udhëzim Administrativ
rregullohet procedura dhe kushtet e
marrjes së licencës të profesionistit
shëndetësor të huaj për ofrimin e kujdesit
shëndetësor.

Neni 2
Fushëveprimi

Ky Udhëzim Administrativ zbatohet në
Government of the Republic of Kosovo,

Pursuant to Article 93 (4) of the
Constitution of the Republic of Kosovo, in
açordance with Article 71, paragraph 3 of
Law No. 04/l-125 on Health (Official
Gazette of the Republic of Kosovo/no.
13/07 May 2013, Prishtina, as well as
article 19 paragraph 6.2 of the Regulation
No. 09/2011 of Rules and Procedure of
the Government (Official Gazette no. 15,
12.09 .2011),

Approves:

ADMINISTRATIVE INSTRUCTION
(GRK) NO. 10/2022 ON LICENSING
OF FOREIGN HEALTH
PROFESSIONALS

Article 1
Purpose

This Administrative Instruction shall
regulate the procedure and conditions for
obtaining a foreign health professional's
license for the provision of health care.


Article 2
Scope

This Administrative Instruction shall
Vlada Republike Kosovo,

Na osnovu člana 93. (4) Ustava Republike
Kosovo, u saglasnosti sa članom 71. stav
3. Zakona br. 04/l-125 za zdravlje
(Službeni list Republike Kosovo / br.
13/07 maj 2013. godine, Priština, kao i
člana 19. stav 6.2 Uredbe br. 09/2011 o
radu Vlade (Službeni list br. 15,
12.09.2011. godine),


Usvaja:


ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO
(VRK) BR.10/2022 LICENCIRANJE
STRANIH ZDRAVSTVENIH
RADNIKA

Član 1
Svrha

Ovim Administrativnim uputstvom
uređuje se postupak i uslovi za dobijanje
licence stranog zdravstvenog radnika za
pružanje zdravstvene zaštite.


Član 2
Delokrug rada

Ovo Administrativno uputstvo se

institucionin shëndetësor për licencim të
profesionistit të huaj shëndetësor.

Neni 3

1. Shprehjet, termat dhe shkurtesat e
përdorura në këtë Udhëzim
Administrativ kanë kuptimin si në
vijim:

1.1 Ministri-Ministri i Shëndetësisë;

1.2 Ministria-Ministria e Shëndetësisë;


1.3 MASHTI-Ministria e Arsimit
Shkencës,Teknologjisë dhe
Inovacionit;

1.4 Bordi - trup profesional
administrativ për licencim të
profesionistëve shëndetësor të
huaj;

1.5 Licencë- nënkupton lejen e dhënë
përmes vendimit nga Bordi për të
ofruar kujdes shëndetësor;

1.6 Komisioni – Komisioni për
barazvlerësim dhe nostrifikim
sipas lëmisë përkatëse.


apply to health institution for the licensing
of foreign health professionals.

Article 3

1. Expressions, terms and abbreviations
used in this Administrative Instruction
shall have the following meaning:


1.1 Minister – Minister of Health;

1.2 Ministry - Ministry of Health;


1.3 MESTI - Ministry of Education,
Science, Technology and Innovation;


1.4 Board – administrative professional
body for licensing of health professionals;1.5 License- means the permit granted
through the decision by the Board to
provide health care;

1.6 Commission – Commission on
equalization and nostrification açording to
the relevant field.


primenjuje na zdravstvena ustanova za
licenciranje stranih zdravstvenih radnika.

Član 3

1. Izrazi, pojmovi i skraćenice koji se
koriste u ovom Administrativnom
uputstvu imaju sledeće značenje:


1.1. Ministar – Ministar zdravlja;

1.2. Ministarstvo – Ministarstvo
zdravlja;

1.3. MONTI - Ministarstvo obrazovanja,
nauke, tehnologije i inovacija;


1.4.Odbor – administrativni stručni organ
za licenciranje zdravstvenih radnika;1.5.Licenca – podrazumeva dozvolu
izdatu odlukom Odbora za pružanje
zdravstvene zaštite;

1.6. Komisija – Komisija za
izjednačavanje i sertifikaciju prema
odnosnoj oblasti.2. Shprehjet, termat dhe shkurtesat tjera të
përdorura në këtë Udhëzim Administrativ
kanë kuptimin ashtu siç janë të
përcaktuara me legjislacionin në fuqi.

Neni 4
Barazvlerësimi dhe nostrifikimi

Komisioni për barazvlerësim dhe
nostrifikim të specializimit dhe
subspecializimit të profesionistëve
shëndetësor të huaj sipas lëmisë përkatëse
përbëhet nga tre (3) anëtarë që emërohen
nga Ministri sipas kërkesës së Bordit
lidhur me fushat e nevojshme.

Neni 5
Kushtet për barazvlerësim dhe
nostrifikim

1.Institucioni shëndetësor i licencuar nga
Ministria parashtron kërkesë për
barazvlerësim dhe nostrifikim të
specializimit/subspecializimit të
profesionistit shëndetësor të huaj.

2. Kërkesës nga paragrafi 1 i
bashkëngjiten dokumentet si në vijim:

2.1 Diplomën e fakultetit të
nostrifikuar nga MASHTI;

2.2 Certifikatën/Diplomën e
2.Expressions, terms and other
abbreviations used in this Administrative
Instruction have the meaning as defined in
the legislation in force.

Article 4
Equalization and Nostrification

The commission for equalization and
nostrification of the specialization and
subspecialization of foreign health
professionals açording to the relevant field
consists of three (3) members appointed
by the Minister based on the request of the
Board, in relation with necessary fields.

Article 5
Conditions for Equalization and
Nostrification

1. The health institution licensed by the
Ministry submits a request for
equalization and nostrification of the
specialization/subspecialization of the
foreign health professional.

2.The following documents are attached
to the request from paragraph 1:

2.1 Faculty diploma certified by
MESTI;

2.2 Certificate/Diploma of
2.Drugi izrazi, pojmovi i skraćenice
korišćene u ovom Administrativnom
uputstvu imaju značenje definisano u
zakonodavstvo na snazi.

Član 4
Izjednačavanje i nostrifikacija

Komisija za izjednačavanje i sertifikaciju
specijalizacije i subspecijalizacije stranih
zdravstvenih radnika prema odgovarajućoj
oblasti sastoji se od tri (3) člana i imenuje
ih Ministar na osnovu zahteva Borda, u
skladu sa potrebnim poljima.


Član 5
Uslovi za izjednačavanje i nostrifikaciju


1.Zdravstvena ustanova licencirana od
strane Ministarstva podnosi zahtev za
izjednačavanje i nostrifikaciju
specijalizacije/subspecijalizacije stranog
zdravstvenog radnika.

2.Uz zahtev iz stava 1. prilažu se sledeća
dokumenta:

2.1 Diplomu fakulteta nostrifikovanu od
strane MONTI-a;

2.2 Sertifikat/diplomu o

specializimit /subspecializimit të
lëshuar nga vendi ku është kryer
shkollimi;

2.3 Planprogramin e specializimit dhe
subspecializimit nga vendi ku
është kryer shkollimi;


2.4 Vërtetim për vlefshmërinë e
certifikatës së
specializimit/subspecializimit nga
organi kompetent i vendit ku është
kryer shkollimi;

2.5 Kopjet e origjinalit të të gjitha
dokumenteve nga paragrafi 2 të
përkthyera dhe të vërtetuara nga
përkthyesi zyrtar dhe të
noterizuara, në rastet kur nuk janë
në një nga gjuhët zyrtare në
Republikën e Kosovës;

2.6 Pagesa e taksës administrative për
barasvlerësim dhe nostrifikim;

2.7 Kopjen e dokumentit identifikues;

2.8 Dëshminë se ka njohuri në njërën
nga gjuhët zyrtare në Kosovë, në
nivelin e duhur për komunikim të
mjaftueshëm me pacientin.

specialization/subspecialization
issued by the country where the
education was completed;

2.3 The curriculum of specialization
and subspecialization from the
country where the education was
completed;

2.4 Certification for the validity of the
specialization/subspecialization
certificate from the competent
body of the country where the
education was completed;

2.5 Original copies of all documents from
paragraph 2 translated and certified by the
official translator and notarized, in cases
when they are not in one of the official
languages in the Republic of Kosova;2.6 Payment of the administrative tax for
equalization and nostrification;

2.7 Copy of the identification document;

2.8 The proof that has knowledge in one
of the official languages in Kosovo, at the
appropriate level for sufficient
communication with the patient.

specijalizaciji/subspecijalizaciji izdatu
od strane zemlje u kojoj je završeno
školovanje;

2.3 Nastavni plan i program
specijalizacije i subspecijalizacije iz
zemlje u kojoj je završeno školovanje;


2.4 Potvrda o važenju sertifikata o
specijalizaciji/subspecijalizaciji od
nadležnog organa zemlje u kojoj je
završeno školovanje;


2.5 Originalne kopije svih dokumenata iz
stava 2. prevedene i overene od strane
zvaničnog prevodioca i overene kod
notara, onda kada iste nisu na jednom
od služenih jezika u Republici
Kosova;


2.6 Plaćanje administrativne takse za
izjednačavanje i nostrifikaciju;

2.7 Kopija identifikacionog dokumenta;

2.8 Dokaz da poseduje znanje jednog od
službenih jezika na Kosovu, na
odgovarajućem nivou za dovoljnu
komunikaciju sa pacijentom.


3. Kushtet për barasvlerësim dhe
nostrifikim zbatohen dhe vlejnë për
profesionistët shëndetësorë shtetas të
Kosovës, për pjesëtarë të diasporës sipas
përkufizimit në Ligjin për Shtetësi dhe
pjesëtarët e komunitetit shqiptar nga
vendet fqinje, që kanë kryer fakultetin,
shkollimin specialistik dhe sub-
specialistik jashtë vendit, me përjashtim të
paragrafit 1 dhe paragrafit 2.7.

Neni 6
Procedura e barazvlerësimit dhe
nostrifikimit

1.Barazvlerësimi i planprogramit
specialistik dhe sub-specialistik të
profesionistëve shëndetësor të huaj bëhet
nga Komisioni për barazvlerësim dhe
nostrifikim sipas lëmisë përkatëse.

2.Planprogrami i specializimit dhe
subspecializimit të profesionistëve
shëndetësor të huaj nga vendi ku është
kryer shkollimi barazvlerësohet me
planprogramin specialistik/subspecialistik
i fituar në institucionet përkatëse të
Kosovës.


3.Pas barazvlerësimit të planprogramit
nga paragrafi 2 bëhet nostrifikimi i
certifikatës specialistike dhe sub-
3.The conditions for equalization and
nostrification are applied and valid for
health professionals who are citizens of
Kosovo, part of diaspora in accordance
with the Law on Citizenship and members
of the Albanian community from the
neighbour states who have completed
faculty, specialist and sub-specialist
education abroad, with the exception of
paragraph 1 and paragraph 2.8.

Article 6
Procedure of Equalization and
Nostrification

1.The equalization of the specialist and
sub-specialist curriculum of foreign health
professionals is done by the Commission
for equalization and nostrification
açording to the relevant field.

2.The curriculum of specialization and
subspecialization of foreign health profes-
sionals from the country where the educa-
tion was completed is evaluated with the
specialized/subspecialized curriculum ac-
quired in the relevant institutions of Ko-
sovo.


3. After the evaluation of the curriculum
from paragraph 2, the nostrification of the
specialist and sub-specialist certificate is
3.Uslovi za izjednačavanje i certifikaciju
primenjuju se i važe za zdravstvene
radnike koji su državljani Kosova, koji su
deo dijaspore u skladu sa Zakonom o
Državljanstvu, koji su deo albanske
zajednice u komšijskim državama a koji
su završili fakultet, specijalističko i
subspecijalističko obrazovanje u
inostranstvu, sa izuzetkom stava 1. i stava
2.8.

Član 6
Postupak izjednačavanja i nostrifikacij


1.Izjednačavanje specijalističkog i
subspecijalističkog programa stranih
zdravstvenih radnika vrši Komisija za
izjednačavanje i sertifikaciju shodno
odgovarajućoj oblasti.

2.Nastavni plan i program specijalizacije i
subspecijalizacije stranih zdravstvenih
radnika iz zemlje u kojoj je završeno
školovanje se izjednačava sa
specijalističkim/subspecijalističkim
nastavnim planom i programom koji se
stiče u odgovarajućim institucijama
Kosova.

3.Nakon izjednačavanja nastavnog plana i
programa iz stava 2. vrši se nostrifikacija
pecijalističkog i subspecijalističkog

specialistike.

4. Me rastin e barazvlerësimit të
planprogramit specialistik/sub-
specialistik, Komisioni mund të kërkoj
edhe dëshmi të tjera, në origjinal ose në
përkthim të verifikuar, prej të cilave mund
të vlerësohet planprogrami nga vendi ku
është kryer shkollimi, kohëzgjatja e tij,
dhe dokumente tjera që mund të
konsiderohen të nevojshme.

5. Me rastin e barazvlerësimit të
planprogramit specialistik dhe sub-
specialistik nga vendi ku është kryer
shkollimi specialistik, Komisioni merr
parasysh sistemin e trajnimeve
specialistike dhe subspecialistike,
planprogramin mësimor, kohëzgjatjen e
trajnimit specialistik, të drejtat që i jep
certifikata në vendin ku ajo është e fituar
si dhe rrethanat e tjera të rëndësishme për
barazvlerësim.

6. Nëse gjatë procedurës së
barazvlerësimit konstatohet se
planprogrami nga paragrafi 2 nuk
përputhet, Komisioni kërkon plotësim të
planprogramit nëpërmjet praktikës
profesionale, modul shtesë apo provim
plotësues në Bordin për shkollim
specialistik.

done.

4. In the case of the evaluation of the spe-
cialist/sub-specialist curriculum, the
Commission may also request other evi-
dence, in the original or in a verified
translation, from which the curriculum
can be evaluated from the place where the
education was completed, its duration, and
other documents that may be considered
necessary.

5. In the case of the equalization of the
specialist and sub-specialist curriculum
from the country where the specialist edu-
cation was completed, the Commission
takes into açount the specialist and sub-
specialist training system, the curriculum,
the duration of the specialist training, the
rights granted by the certificate in the
country where it was obtained as well as
other important circumstances for equali-
zation.

6. If, during the equalization procedure, it
is found that the curriculum from para-
graph 2 does not match, the Commission
requests completion of the curriculum
through professional practice, an addition-
al module or a supplementary exam of
Board for specialist education.


sertifikata.

4. Tokom ocenjivanja
specijalističkog/subspecijalističkog
nastavnog plana i programa, Komisija
može zahtevati i druge dokaze, u originalu
ili u overenom prevodu, iz kojih se može
oceniti nastavni plan i program mesta u
kome se školovanje odvijalo, njegovo
trajanja i drugi dokumenti koji se mogu
smatrati da su neophodni.

5.Tokom izjednačavanja specijalističkog i
subspecijalističkog nastavnog plana i
programa mesta gde je završeno
specijalističko školovanje, Komisija
uzima u obzir specijalizovan i
subspecijalizovan sistem obuke, nastavni
plan i program, trajanje specijalizovane
obuke, prava koja sertifikat daje u zemlji
u kojoj je stečen, kao i druge važne
okolnosti za izjednačavanje.


6. Ako se u postupku izjednačavanja
utvrdi da se nastavni plan i program iz
stava 2. ne podudara, Komisija zahteva
završetak nastavnog plana i programa
kroz stručnu praksu, dodatni modul ili
dopunski ispit Odbora za specijalističko
škiolovanje.7.Komisioni është i obliguar, që brenda 15
ditëve nga parashtrimi i kërkesës të
përfundoj procedurën për barazvlerësim
dhe nostrifikim.

8.Komisioni nxjerrë vendim për
nostrifikim të çertifikatës specialistike dhe
sub-specialistike nga vendi ku është kryer
shkollimi specialitik.

9.Vendimi për barazvlerësim dhe
nostrifikim nënshkruhet nga Komisioni
përkatës dhe lëshohet në dy ekstrakte
origjinale.

10.Një ekstrakt origjinal i dorëzohet palës,
ndërsa një ekstrakt mbetet në dosje të
lëndës.

11.Procedura e përcaktuar në nenin 6
zbatohet dhe vlen për profesionistët
shëndetësorë shtetas të Kosovës që kanë
kryer shkollimin specialistik dhe sub-
specialistik jashtë vendit.

12.Në mungesë të profesionistëve
shëndetësorë të lëmisë përkatëse për
barazvlerësim të planprogramit
specialistik dhe sub-specialistik të
profesionistëve shëndetësor, Bordi
propozon Komisionin multidisiplinar me
profesionist shëndetësor të lëmive të
përafërta, sipas nenit 4.
7.The Commission is obliged to complete
the equalization and nostrification proce-
dure within 15 days from the submission
of the request.

8.The commission issues a decision for
the nostrification of the specialist and sub-
specialist certificate from the place where
the specialist education was completed.

9.The decision on equalization and nostri-
fication is signed by the relevant Commis-
sion and issued in two original extracts.


10.An original extract is delivered to the
party, while an extract remains in the case
file.

11. The procedure defined in Article 6
applies to health professionals who are
citizens of Kosovo who have completed
specialist and sub-specialist education
abroad.

12. In the absence of health professionals
of the relevant field for equalization of the
specialist and sub-specialist curriculum of
health professionals, the Board proposes a
multidisciplinary commission with a
health worker from related fields to
Article 4.

7.Komisija je dužna da završi postupak
izjednačavanja i sertifikacije u roku od 15
dana od podnošenja zahteva.


8.Komisija donosi rešenje za
nostrifikaciju specijalističkog i
supspecijalističkog uverenja iz mesta gde
je završeno specijalističko školovanje.

9.Odluku o izjednačavanju i nostrifikaciji
potpisuje nadležna Komisija i izdaje je u
dva originalna ekstrakta.


10.Jedan original ekstrakta se dostavlja
stranci, a drugi ekstrakt ostaje u dosijeu
predmeta.

11.Procedura definisana članom 6
primenjuje se i važi za zdravstvene
radnike koji su državljani Kosova koji su
završili specijalističko i subspecijalističko
školovanje u inostranstvu.

12.U nedostatku zdravstvenih radnika
odgovarajuće oblasti za izjednačavanje
specijalističkog i subspecijalističkog
nastavnog plana i programa zdravstvenih
radnika,Odbor predlaže multidisciplinarnu
komisiju sa zdravstvenim radnikom iz
srodnih oblasti sa članom 4.


13.Në rast të pamundësisë së zbatimit të
paragrafit 12, Ministria angazhon ekspertë
vendor ose të huaj duke përcaktuar
kompensimin financiar sipas legjislacionit
në fuqi të Republikës së Kosovës.


14. Përjashtim nga procedura e
nostrifikimit dhe barazvlerësimit ka në
rastet e marrëveshjeve ndërshtetërore, me
njohje reciproke të diplomave dhe
shkollimit specialistik e subspecialistik.

15. Trajtim i veçantë për nostrifikimin dhe
barasvlerësimin bëhet për rastet e
jashtëzakonshme dhe emergjente që
shpallen me vendim të Ministrit bazuar
nw kërkesën të institucioneve
shëndetësore publike.

Neni 7
Sekretaria teknike e Komisionit për
barazvlerësim dhe nostrifikim


1. Përgatitë materialin dhe thërret
mbledhjen e Komisionit.

2. Mban procesverbalin dhe evidencën e
pjesëmarrjes të mbledhjes së Komisionit.

3. Siguron dokumentacionin e nevojshëm
të punës.
13. In case of impossibility to implement
paragraph 12, the Ministry hires a
domestic or foreign expert by determining
the monetary açording to the legislation in
force of the Republic of Kosovo.


14. Exception from the procedure of
nostrification and equalization is the case
of international agreements, reciprocal
recognition of diplomas and specialistic
and subspecialistic education.

15.Special treatment for the purposes of
nostrification and equalization, occurs in
the extraordinary and emergency cases as
declared and adopted by the decision of
the Minister, request made by public
medical institutions.

Article 7
Technical Secretariat of the
Commission for Equalization and
Nostrification

1. Prepare the material and call the meet-
ing of the Commission.

2. Keep minutes and attendance records of
the Commission meeting.

3. Provide the necessary work documenta-
tion.
13. U slučaju nemogućnosti sprovođenja
stava 12,.Ministarstvo angažuje domaćeg
ili stranog stručnjaka utvrđivanjem
novčane iznosa u skladu sa
zakonodavstvom na snazi Republike
Kosovo.

14. Izuzetak od procedure nostrifikacije i
izjednačavanja jesu međunarodni ugovori,
uzajamno priznavanje diploma i
specijalistička kao i sub specijalistička
priprema.

15.Poseban tretman u cilju nostrifikacije i
ujednačavanja, biva u izuzetnim i hitnim
slučajevima, tako predviđenim prema
odluci Ministra, i zahteva uloženim od
strane državnih medicinskih institucija.Član 7
Tehnički sekretarijat Komisije za
izjednačavanje i nostrifikaciju

1. Priprema materijal i saziva sednicu
Komisije.

2.Vodi zapisnik i evidenciju o učešću na
sednici Komisije.

3.Obezbeđuje potrebnu radnu
dokumentaciju.

4. Dërgon ftesën për mbledhje kryesuesit,
anëtarëve, me materialin përcjellës së
paku tri (3) ditë para mbledhjes.


5. Paraqet lëndët e kompletuara sipas
datës së aplikimit dhe urgjencave.

6. Krijon dhe mban databazë për lëndët që
shqyrtohen nga Komisioni.


7. Mirëmban regjistrin e profesionistëve të
huaj shëndetësor që i’u është lëshuar,
refuzuar, pezulluar dhe revokuar licenca.

8. Përgatitë raporte mujore dhe tre mujore
për Komisionin.

Neni 8
Bordi për licencim të profesionistëve
shёndetёsor

1. Bordi është trup profesional adminis-
trativ i emëruar nga Ministri me man-
dat një (1) vjeçar dhe mund të
riemërohen edhe për dy mandate të
njëpasnjëshme.

2. Bordi përbëhet nga pesë (5) anëtarë:

2.1. Përfaqësues nga Ministria
(Kryesues);
4. Send the meeting invitation to the
chairperson, members, with açompanying
material at least three (3) days before the
meeting.

5. Present the completed courses açording
to the date of application and urgency.

6. Establish and maintain a database for
the cases reviewed by the Commission.


7. Maintain the register of foreign health
professionals to whom licenses have been
issued, refused, suspended and revoked.

8. Prepare monthly and quarterly reports
for the Commission.

Article 8
Board for Licensing of Health
Professionals

1. The Board is a professional administra-
tive body appointed by the Minister for
a one (1) year term which may be ex-
tended for two other consecutive terms.


2: The board consists of five (5) members:

2.1 Representative from the Ministry
(Chairperson);
4.Šalje poziv za sednicu
predsedavajućem, članovima, sa pratećim
materijalom najmanje tri (3) dana pre
sednice.

5.Predstavlja završene predmete prema
datumu prijave i hitnosti.

6.Kreira i održava bazu podataka za
predmete koji se razmatraju od strane
Komisije.

7.Vodi registar stranih zdravstvenih
radnika kojima su licence izdate, odbijene,
suspendovane ili oduzete.

8.Priprema mesečne i tromesečne
izveštaje za Komisiju.

Član 8
Odbor za licenciranje zdravstvenih
radnika

1.Odbor je profesionalni administrativni
organ kojeg imenuje ministar na period od
jedne (1) godine, i koji može biti ponovo
imenovan za još dva uzastopna mandata.


2.Odbor se sastoji od pet (5) članova:

2.1.Predstavnik Ministarstva
(predsedavajući);

2.2. Përfaqësues nga Qeveria - jurist;


2.3 Përfaqësues nga Shërbimi Spitalor
Klinik Universitar i Kosovës
(profesionist shëndetësor);


2.4 Përfaqësues nga Fakulteti i
Mjekësisë (profesionist shëndetësor);

2.6 Një profesionist shëndetësor.

3. Nё rast të konfliktit të interesit, anëtari i
Bordit nuk merr pjesë në vendimmarrje.


Neni 9
Detyrat e Bordit

1. Të sigurojë zbatimin e akteve ligjore
dhe nënligjore për licencimin e
profesionistit të huaj shëndetësorë.

2. Shqyrton kërkesën e institucionit
shëndetësor për licencim të
profesionistëve të huaj shëndetësor të
përcaktuar me këtë udhëzim administrativ.

3. Lëshon, pezullon dhe anulon licencën e
profesionistit të huaj shëndetësor.

4. Refuzon kërkesën e institucionit
2.2. Representative from the Ministry
- lawyer;

2.3. Representative from the
University Hospital Clinical
Service of Kosova (health
professional);

2.4. Representative from the Faculty
of Medicine (health professional);

2.5 One medical professional.

3. In case of conflict of interest, the Board
member does not participate in decision-
making.

Article 9
Duties of the Board

1. Ensure the implementation of legal and
sub-legal acts for the licensing of foreign
health professionals.

2. Examine the request of health
institution for licensing of foreign health
professionals determined by this
administrative instruction.

3. Issue, suspend and cancel the foreign
health professional's license.

4. Reject the request of the health
2.2.Predstavnik Ministarstva pravnik;


2.3 Predstavnik iz Univerzitetske
kliničke bolničke službe Kosova
(zdravstveni radnik);


2.4 Predstavnik Medicinskog fakulteta
(zdravstveni radnik).

2.5 Jedan zdravstveni radnik.

3. U slučaju sukoba interesa, član Odbora
ne učestvuje u odlučivanju.


Član 9
Dužnosti Odbora

1.Da obezbedi sprovođenje zakonskih i
podzakonskih akata za licenciranje stranih
zdravstvenih radnika.

2.Razmatra zahteve zdravstvene ustanove
za licenciranje stranih zdravstvenih
radnika utvrđen ovim administrativnim
uputstvom.

3.Izdaje, suspenduje i poništava licencu
stranog zdravstvenog radnika.

4.Odbija zahtev zdravstvene ustanove za

shëndetësor për licencim të profesionistit
të huaj shëndetësor.

5. Vepron si trup ekzekutiv që
administron dhe mbikëqyrë çështjet lidhur
me licencimin e profesionistit të huaj
shëndetësor.

6. Përpilon raport për Ministrin në mënyrë
përiodike në fillim të çdo muaji dhe me
kërkesë të Ministrit.


7. Të dhënat mbi licencimin dhe
revokimin e licencës së profesionistit të
huaj shëndetësore publikohen në faqen
zyrtare të internetit të Ministrisë
nëpërmjet Sekretariatit.

8. Bordi nxjerrë rregulloren e brendshme
të punës brenda 7 (shtatë) ditëve nga
emërimi sipas këtij udhëzimi.


Neni 10
Kushtet për licencim

1. Kërkesa për licencim të profesionistit të
huaj shëndetësor parashtrohet pas
nostrifikimit dhe barazvlerësimit nga
institucioni shëndetësor i licencuar nga
Ministria nëse ndryshe nuk është
përcaktuar me këtë Udhëzim
institution for the licensing of the foreign
health professional.

5. Act as an executive body that
administers and supervises issues related
to the licensing of foreign health
professionals.

6. Compiles a report for the Minister in
periodic terms, in the beginning of every
month and based on request of the
Minister.

7. Data on the licensing and revocation of
the foreign health professional's license
are published on the official website of the
Ministry through the Secretariat.


8. The Board shall adopt an internal
regulation within seven (7) days from the
entry into force of this Administrative
Instruction.

Article 10
Conditions for licensing

1. The request for licensing of the foreign
health professional is submitted after the
nostrification and equalization by the
health institution licensed by the Ministry,
unless otherwise determined by this Ad-
ministrative Instruction.
licenciranje stranog zdravstvenog radnika.


5.Deluje kao izvršno telo koje upravlja i
nadgleda pitanja u vezi sa licenciranjem
stranih zdravstvenih radnika.


6. Sastavlja izveštaj za Ministra
periodično, početkom svakog meseca i po
zahtevu Ministra.


7.Podaci o licenciranju i oduzimanju
licence stranom zdravstvenom radniku
objavljuju se na zvaničnoj internet stranici
Ministarstva preko Sekretariata.


8. Odbor će doneti svoj pravilnik u roku
od sedam (7) dana od dana stupanja na
snagu ovog Administrativnog uputstva.


Član 10
Uslovi za licenciranje

1.Zahtev za licenciranje stranog
zdravstvenog radnika podnosi se nakon
nostrifikacije i izjednačavanja iz
zdravstvene ustanove licencirane od
strane Ministarstva, osim ako ovim
Administrativnim uputstvom nije

Administrativ.

2. Kërkesës i duhet bashkangjitur:


2.1 Certifikatën e lindjes dhe/ose
certifikatën e prindit, për profesionistët
shëndetësorë shtetas të huaj që kanë
lindur në Kosovë, që e kanë pasur një
herë shtetësinë e Kosovës, që e kanë të
paktën një prind të lindur në Kosovë,
pjesëtarë të diasporës sipas Ligjit për
shtetësi.

2.2 Lejen e qëndrimit të dhënë nga
autoriteti kompentent sipas Ligjit për të
Huajt në Republikën e Kosovës ose
marrëveshjeve ndërshtetërore dhe
ndërkombëtare në fuqi për profesionistët
shëndetësorë, shtetas të huaj jo pjesëtar
të diasporës.

2.3 Licencën për kryerje të veprimtarisë
shëndetësore të institucionit shëndetësor
të fushës përkatëse;

2.4 Vendimin për barazvlerësim dhe
nostrifikim.

2.5 Licencën e lëshuar nga organi
kompetent apo dokument tjetër që
vërteton se profesionisti i huaj
shëndetësor ka të drejtë të ushtrojë


2. The following must be attached to the
request:

2.1. Certificate of birth and/or certificate
of a parent, for foreign medical profes-
sionals that were born in Kosova, that
once had the nationality of Kosova, who
have at least one parent born in Kosova,
members of the diaspora, in accordance
with the Law on the Nationality.


2.2. Residence permit awarded by the
competent authority in accordance with
the Law on Foreigners in the Republic of
Kosova, or based on international agree-
ments in force for medical professionals,
foreign nationals, not members of the di-
aspora.

2.3. License for performing the health ac-
tivity of the health institution of the rele-
vant field;

2.4. Decision on equalization and nostrifi-
cation.

2.5. License issued by the competent body
or other document certifying that the for-
eign health professional has the right to
practice the profession;
drugačije određeno.

2. Zahtevu se prilaže sledeće:


2.1.Izvor iz matične knjige rođenih I/ili
izvor roditelja, za medicinskog radnika
koji je rođen na Kosovu, koji je nekada
imao državljanstvo Kosova, koji ima
makar jednog roditelja rođenog na
Kosovu, članovi dijaspore, u skladu sa
Zakonom o Državljanstvu.


2.2. Dozvola boravka izdata od strane
nadležnog autoriteta u skladu sa Zakonom
o Strancima Republike Kosova, ili na
osnovu međunarodnih ugovora na snazi u
vezi sa medicinskim radnicima, stranih
državljana, koji nisu deo dijaspore.


2.3. Licenca za obavljanje zdravstvene
delatnosti zdravstvene ustanove
odgovarajuće oblasti;

2.4.Odluka o izjednačavanju i
nostrifikaciji.

2.5.Licenca izdata od nadležnog organa ili
drugi dokument koji potvrđuje da se strani
zdravstveni radnik ima pravo da se bavi
profesijom.

profesionin;

2.6 Dëshminë për përvojën profesionale
së paku dy (2) vitet e fundit në fushën
përkatëse.

2.7 Kopjet e origjinalit të të gjitha
dokumenteve të kërkuara të përkthyera
në gjuhën shqipe dhe të vërtetuara nga
përkthyesi zyrtar dhe të noterizuara;

3. Në rastet kur dokumentacioni nga
paragrafi 2, nuk është i kompletuar i jipet
afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh për
institucionit shëndetësor që ka shktruar
kërkesën për plotësimet e kërkuara.

Neni 11
Kohëzgjatja e licencës

1. Vendimi për licencim të profesionistit
shëndetësor nënshkruhet nga kryesuesi
i Bordit dhe lëshohet në dy ekstrakte
origjinale.

2. Një ekstrakt origjinal i dorëzohet palës,
ndërsa një ekstrakt mbetet në dosje të
lëndës.

3. Një kopje të vendimit nga paragrafi 1 i
dërgohet institucioneve përkatëse dhe
trupave administrative në Ministri.2.6. Proof of professional experience of at
least two (2) years in the relevant field.


2.7. Original copies of all required docu-
ments translated into Albanian and certi-
fied by the official translator and nota-
rized;

3. In cases when the documents from par-
agraph 2 are not completed, the deadline
of fifteen (15) days is given for the medi-
cal institution that requested additional
completion.

Article 11
Duration of the license

1. The decision to license the health
professional is signed by the chairman of
the Board and issued in two original
extracts.

2.An original extract is delivered to the
party, while an extract remains in the case
file.

3. A copy of the decision from paragraph
1 is sent to the relevant institutions and
administrative bodies in the Ministry.2.6.Dokaz o profesionalnom iskustvu od
najmanje dve (2) godina u relevantnoj
oblasti.

2.7.Originalne kopije svih potrebnih
dokumenata prevedene na albanskom
jeziku i overene od strane zvaničnog
prevodioca i overene kod notara.

3. U slučaju kada dokumentacija iz
paragrafa 2 nije kompletna, dodatni rok od
petnaest (15) dana će biti dodeljen
medicinskoj ustanovi koja je uložila
zahtev za kompletiranjem dokumentacije.

Član 11
Trajanje licence

1.Odluku o licenciranju zdravstvenog
radnika potpisuje predsednik Odbora i
izdaje je u dva originalna ekstrakta.


2.Original ekstrakta se dostavlja stranci, a
jedan ekstrakt ostaje u dosijeu predmeta.


3.Kopija rešenja iz stava 1. dostavlja se
nadležnim institucijama i organima
uprave u Ministarstvu.


4. Vendimi lëshohet për periudhën
kohore:

4.1. 5 (pesë) vjeçare për profesionistët
shëndetësorë, shtetas të huaj që
kanë lindur në Kosovë, që e kanë
pasur një herë shtetësinë e
Kosovës, që e kanë të paktën një
prind të lindur në Kosovë,
pjesëtarë të diasporës sipas Ligjit
për shtetësi.

4.2. Në afat të njëjtë me kohëzgjatjen
e lejes së qëndrimit për
profesionistët shëndetësorë,
shtetas të huaj jo pjesëtar të
diasporës.

5. Vendimi vlen vetëm për institucionin
shëndetësor sipas kërkesës nga neni
10.

6. Përjashtim nga pika 5 e këtij neni, ka
kur institucioni shëndetësor publik ka
kërkesë të miratuar nga Ministri për të
marrë shërbimet e të licencuarit,
profesionistë shëndetësor i huaj, nga
cilindo institucion shëndëtësor.

7. Vendimi nga paragrafi 4 i
profesionistit të huaj shëndetësor
lëshohet nga Bordi brenda afatit prej
pesëmbëdhjetë (15) ditësh dhe
4.The decision is adopted for the
following period:

4.1. Five (5) years for the medical
professionals, foreign citizens who have
been born in Kosova, who once had
Kosovan citizenship, who have at least
one parent born in Kosova, member of the
diaspora in accordance with the Law on
Citizenship.


4.2. Same time frame in accordance with
the duration of the residence permit for
medical professionals, foreign nationals,
not members of the diaspora.

5.The Decision is applicable only for the
medical institution, based on request, as
foreseen in the Article 10.

6. Exceptionally from the paragraph 5 of
this Article, is when medical public
institution has its request agreed by the
Minister for receiving services of the
licensed, foreign medical professional,
from whichever medical institution.

7. The decision from paragraph 4 of
foreign health professionals is issued by
the Board within fifteen (15) days and
signed by the chairperson of the Board.
4.Odluka se usvaja na period od:


4.1.Pet (5) godina za medicinskog
radnika, stranog građanina koji je rođen
na Kosovu, koji je nekada imao kosovsko
državljanstvo, koji ima barem jednog
roditelja rođenog na Kosovu, dela
dijaspore, u skladu sa Zakonom o
Državljanstvu.


4.2.Isti period predviđen u dozvoli
boravka za medicinskog radnika, stranog
građanina koji nije deo dijaspore.5.Odluka važi samo za medicinsku
ustanovu, u skladu sa zahtevom iste, kako
je predviđeno članom 10.

6. Izuzetak paragrafa 5 ovog člana jeste
kada je zahtev medicinske ustanove
usvojen od strane Ministra, za uslugama
stranog medicinskog radnika, od bilo koje
medicinske ustanove.


7.Odluka iz paragrafa 4 ovog člana je
izdata od strane Borda u roku od petnaest
(15) dana od dana potpisivanja iste od
predsedavajućeg Borda.

nënshkruhet nga kryesuesi i Bordit.

Neni 12
Vazhdimi i licencës

1. Kërkesën për vazhdimin e licencës së
profesionistit të huaj shëndetësor e
bënë institucioni shëndetësor nga neni
10.

2. Në rastet kur kërkesa është për
profesionistët shëndetësorë, shtetas të
huaj, jo pjesëtar të diasporës, bashkë
me kërkesën paraqitet dhe vazhdimi i
lejes së qëndrimit nga organi
kompetent në pajtim me Ligjin për të
Huaj në Republikën e Kosovës.

3. Vetëm në rast të evidentimit të
ndryshimeve nga aplikimi për herë të
parë, Bordi merr masat për
verifikimin, plotësimin, riaplikimin
apo anulimin e kërkesës për
vazhdimin e licencës.

Neni 13
Kushtet për licencim të kuadrit të
mesëm dhe superior

1. Kërkesa për licencim të profesionistit të
huaj shëndetësor parashtrohet vetëm
nga institucioni shëndetësor i licencuar
nga Ministria.


Article 12
Extension of license

1.The request for the extension of the li-
cense of the foreign health professional is
made by the health institution foreseen in
Article 10.

2.In the cases when the request has been
made for medical professionals, foreign
nationals, non members of the diaspora,
jointly with the request the extension of
the residence permit by the competent
organ is made, based on the Law on
Foreigners of the Republic of Kosova.

3.Only in cases of evidence of the changes
from the first application, the Board
undertakes measures of verification,
amendments, reapplication or annulment
of the request for the extension of the
license.

Article 13
Licensing conditions for middle and
superior framework

1. The request for licensing of the
foreign health professional is
submitted only by the health
institution licensed by the Ministry.


Član 12
Produženje licence

1.Zahtev za produženje licence stranog
zdravstvenog radnika podnosi zdravstvena
ustanova iz člana 10.


2.U slučajevima kada se zahtev odnosi na
medicinske radnike, strane državljane koji
nisu deo dijaspore, uz zahtev dostavlja se i
produženje boravišne dozvole nadležnog
organa, u skladu sa Zakonom o Strancima
Republike Kosova.

3.Samo u slučajevima evidentiranja
izmena u odnosu na prvu aplikaciju, Bord
preduzima mere za verifikaciju, dopunu,
diaplikaciju ili anuliranje zahteva za
produženje licence.Član 13
Uslovi licenciranja za srednji i visoki
kadar

1. Zahtev za licenciranje stranog
zdravstvenog radnika podnosi samo
zdravstvena ustanova licencirana od
strane Ministarstva.

2. Kërkesës duhet bashkangjitur:


2.1. Certifikatë e lindjes, dhe/ose
certifikatë e lindjes e prindit për
profesionistët shëndetësorë, shtetas të
huaj që kanë lindur në Kosovë, që e
kanë pasur një herë shtetësinë e
Kosovës, që e kanë të paktën një
prind të lindur në Kosovë, pjesëtarë
të diasporës sipas Ligjit për shtetësi.

2.2. Leje qëndrim nga organi kompetent
në pajtim me Ligjin për të huaj në
Republikën e Kosovës dhe
marrëveshjeve ndërshtetërore dhe
ndërkombëtare në fuqi për
profesionistët shëndetësorë, shtetas të
huaj jo pjesëtar të diasporës.

2.3. Licencën për kryerje të veprimtarisë
shëndetësore të institucionit
shëndetësor të fushës përkatëse;

2.4. Vendimin për nostrifikim nga
MASHTI.

2.5. Licencën e lëshuar nga organi
kompetent apo dokument tjetër që
vërteton se profesionisti i huaj
shëndetësor ka të drejtë të ushtroj
profesionin;
2.6. Dëshminë për përvojën profesionale
2. The following must be attached to the
request:

2.1. Certificate of birth and/or certificate
of a parent, for foreign medical profes-
sionals that were born in Kosova, that
once had the nationality of Kosova, who
have at least one parent born in Kosova,
members of the diaspora, in accordance
with the Law on the Nationality.


2.2. Residence permit awarded by the
competent authority in accordance with
the Law on Foreigners in the Republic of
Kosova, or based on international agree-
ments in force for medical professionals,
foreign nationals, not members of the di-
aspora.

2.3. The license for performing the health
activity of the health institution of the
relevant field;

2.4. The decision for nostrification by
MESTI.

2.5. License issued by the competent body
or other document certifying that the
foreign health professional has the right to
practice;

2.6. Proof of professional experience of at
2. .Zahtevu treba priložiti sledeće:


2.1.Izvor iz matične knjige rođenih I/ili
izvor roditelja, za medicinskog radnika
koji je rođen na Kosovu, koji je nekada
imao državljanstvo Kosova, koji ima
makar jednog roditelja rođenog na
Kosovu, članovi dijaspore, u skladu sa
Zakonom o Državljanstvu.


2.2. Dozvola boravka izdata od strane
nadležnog autoriteta u skladu sa Zakonom
o Strancima Republike Kosova, ili na
osnovu međunarodnih ugovora na snazi u
vezi sa medicinskim radnicima, stranih
državljana, koji nisu deo dijaspore.


2.3.Licencu za obavljanje zdravstvene
delatnosti od zdravstvene ustanove
odgovarajuće oblasti;

2.4.Odluku o nostrifikaciji od strane
MONTI-a.

2.5.Licencu izdatu od nadležnog organa ili
drugi dokument koji potvrđuje da se strani
zdravstveni radnik ima pravo da se bavi
profesijom;

2.6.Dokaz o profesionalnom iskustvu od

së paku dy (2) vitet e fundit.

2.7. Kopjen e dokumentit identifikues;

2.8. Kopjet e origjinalit të të gjitha
dokumenteve të kërkuara të
përkthyera në gjuhën shqipe dhe të
vërtetuara nga përkthyesi zyrtar dhe
të noterizuara;

3. Dokumentacioni nga paragrafi 2, që
nuk është i kompletuar nuk do të
shqyrtohet.

Neni 14
Thjeshtimi i procedurës dhe kushteve


1. Me përjashtim të nenit 10, 12 dhe 13,
profesionisti shëndetësor i huaj i cili e
ka kryer shkollimin e mesëm,
universitar, specialistik dhe sub-
specialistik në institucionet e
Republikës së Kosovës, mund të
parashtrojë kërkesë për licencim në
Bord dhe dorëzon dokumentet si në
vijim:

1.1 Dëshminë për përvojën profesionale
së paku një (1) vit nëse ka;


1.2 Kopjen e dokumentit identifikues;
least two (2) years.

2.7. Copy of the identification document;

2.8. Original copies of all required
documents translated into Albanian and
certified by the official translator and
notarized;


3. The documentation from paragraph 2,
which is not complete, will not be
considered.

Article 14
Simplification of procedure and
conditions

1. With the exception of Article 10, 12
and 13, the foreign health professional
who has completed secondary, higher,
specialist and sub-specialist education in
the institutions of the Republic of Kosovo
can submit a request for licensing to the
Board and submit the following docu-
ments:


1.1. Proof of professional experience
at least one (1) year, if any;


1.2. Copy of the identification docu-
najmanje dve (2) godine.

2.7.Kopiju identifikacionog dokumenta;

2.8.Originalne kopije svih potrebnih
dokumenata prevedene na albanskom
jeziku i overene od strane zvaničnog
prevodioca i overene kod notara;


3.Dokumentacija iz stava 2. koja nije
potpuna neće se razmatrati.


Član 14
Pojednostavljenje procedure i uslova


1. Sa izuzetkom člana 10, 12. i 13, strani
zdravstveni radnik koji je završio
srednje, visoko, specijalističko i
subspecijalističko obrazovanje u
institucijama Republike Kosovo može
podneti zahtev za licenciranje Odboru
i podnosi sledeća dokumenta:1.1. Potvrdu o profesionalnom
iskustvu najmanje jednu (1)
godinu, ako postoji.

1.2. Kopiju identifikacionog1.3 Kopjet e origjinalit të të gjitha
dokumenteve të noterizuara;


2. 2. Në rastet kur dokumentacioni nga
paragrafi 1, nuk është i kompletuar i jipet
afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh
institucionit shëndetësor që ka shtruar
kërkesën për plotësimet e kërkuara.


3. 3. Vazhdimi i licencës së profesionistit
shëndetësor të huaj bëhet me kërkesë të
institucionit të licencuar dhe pa dokumen-
te shtesë nga aplikimi për herë të parë.


4. Kohëzgjatja dhe vazhdimi i licencës
lëshohet si në nenin 11 dhe 12.

5. Leja e qëndrimit kërkohet do të
kërkohet vetëm në rastet nëse profesionisti
shëndetësor nuk është pjesëtar i diasporës
ose në përputhje me legjislacionin në fuqi
për profesionistët shëndetësorë të huaj.

Neni 15
Angazhimi i profesionistit shëndetësor
për qëllime humanitare

1. Profesionisti shëndetësor i huaj mund
ment;

1.3. Original copies of all required
documents notarized;


2. In cases when the documentation from
paragraph 1 is not completed, an
additional time of fifteen (15) days will be
given to the medical institution that has
made a request for additional
amendments.

3.Extension of a license of a foreign
medical professional is made based on the
request of the licensed institution and
without additional documents from the
first time application.

4.Duration and extension of a license is
made based on articles 11 and 12.

5.Residence permit shall be requested
only in cases when the medical
professional which is not a member of the
diaspora, or in accordance with the
legislation in force.

Article 15
Engagement of the health professional
for humanitarian purposes

1. The foreign health professional can be
dokumenta;

1.3. Originalne kopije svih potrebnih
dokumenata prevedene kod
notara;

2.U slučajevima kada dokumentacija iz
par.1 nije potpuna, dodatno vreme od
petnaest (15) će biti na raspolaganju
medicinskoj ustanovi koja je uložila
zahtev za dopunom.


3.Produžetak licence stranog medicinskog
radnika će se osnovati na zahtevu
licencirane institucije i bez dodatne
dokumentacije u odnosu na prvobitnu
aplikaciju.

4.Trajanje i produžetak license će se
osnovati na članovima 11 i 12.

5.Boravišna dozvola će se tražiti samo u
slučajevima kada medicinski radnik nije
član dijaspore, ili u skladu sa
zakonodavstvom na snazi.


Član 15
Angažovanje zdravstvenog radnika u
humanitarne svrhe

1. Strani zdravstveni radnik može se

të angazhohet për qëllime humanitare
me ftesë të institucionit shëndetësor
publik.

2. Angazhimi nga paragrafi 1 zgjat deri
në tridhjetë (30) ditë pune brenda vitit
kalendarik, duke i lehtësuar kushtet të
lëshuara nga organet kompetente nga
vjen profesionisti dhe kualifikimet
profesionale.


3. Angazhimi nga paragrafi 1 me tepër se
tridhjetë (30) ditë pune brenda vitit
kalendarik, lëshohet nga Bordi me
autorizim paraprak nga Ministri.


4. Institucioni shëndetësor publik i
parashtron kërkesë Bordit së paku
pesëmbëdhjetë (15) ditë para
angazhimit, duke specifikuar qëllimin
e angazhimit, licencën e punës
profesionale të lëshuar nga organet
kompetente nga vjen profesionisti,
kualifikimet profesionale dhe
dokumentin idenfikues të
profesionistit shëndetësor të huaj.

5. Bordi lëshon vendim për angazhim të
profesionistit shëndetësor të huaj.


engaged for humanitarian purposes at
the invitation of the public health care
institution.

2. The commitment from paragraph 1
lasts up to thirty (30) working days
within the calendar year, facilitating
the conditions issued by the competent
bodies where the professional comes
from and the professional qualifica-
tions.

3. The commitment from paragraph 1 for
more than thirty (30) working days
within the calendar year, is issued by
the Board with prior authorization
from the Minister.

4. The public health institution submits a
request to the Board at least fifteen
(15) days before the engagement,
specifying the purpose of the engage-
ment, the professional work license is-
sued by the competent bodies where
the professional comes from, the pro-
fessional qualifications and the identi-
fication document of the foreign
health professional.

5. The Board issues a decision on en-
gagement of the foreign health profes-
sional.

angažovati u humanitarne svrhe na
poziv javne zdravstvene ustanove.


2. Angažovanje iz stava 1. traje do
trideset (30) radnih dana u
kalendarskoj godini, olakšavajući
uslove izdate od nadležnih organa iz
kojih dolazi zdravstveni radnik dolazi
i stručne kvalifikacije.


3. Angažovanje iz stava 1. za više od
trideset (30) radnih dana u
kalendarskoj godini izdaje Odbor uz
prethodno ovlašćenje Ministra.


4. Javna zdravstvena ustanova podnosi
zahtev Odboru najmanje petnaest (15)
dana pre angažovanja, navodeći svrhu
angažovanja, licencu za stručni rad
izdatu od nadležnih organa iz kojih
stručna osoba dolazi, stručne
kvalifikacije i identifikacioni
dokument stranog zdravstvenog
radnika.


5. Odbor donosi odluku o angažovanju
stranog zdravstvenog radnika.Neni 16
Angazhimi i profesionistit shëndetësor
për qëllime edukimi dhe trajnimi

1.Profesionisti shëndetësor i huaj mund të
angazhohet për qëllime edukimi dhe
trajnimi të profesionistëve shëndetësor
vendor me ftesë të Ministrisë dhe
institucioneve të tjera shëndetësore.

2.Të drejtat dhe obligimet dhe çështjet e
tjera për angazhimin e profesionistit
shëndetësor të huaj nga paragrafi 1
përcaktohet me marrëveshje. Pa
paragjykuar këtë institucioni që bën
kërkesën duhet të paraqesë për
profesionistin shëndetësor:

2.1. Dëshmi relevante të përkthyera
për nivelin akademik, përvojën
profesionale specializimin.

2.2. Dëshminë që është i punësuar
nga institucioni shëndetësor apo
akademik nga shteti ku ushtron
profesionin.

3. Në trajnimet nga profesionistët e huaj
shëndetësorë jashtë institucioneve
shëndetësore publike, sekretaria e bordit
në Ministrinë e Shëndetësisë, koordinon
pjesëmarrjen e profesionistëve
shëndetësor, shtetas të Kosovës, nga
Article 16
Engagement of the health professional
for education and training purposes

1. The foreign health professional can be
engaged for the purposes of education and
training of local health professionals at the
invitation of the Ministry and other health
institutions.

2. The rights and obligations and other
issues for the engagement of the foreign
health professional from paragraph 1 are
determined by agreement.
Notwithstanding, the institution making
the request has to deliver, on behalf of the
professional the following:

2.1. Relevant evidence of academic levels,
professional experience and
specialization.

2.2. Evidence for his employment by the
medical institution or academic
institution, from the country where he/she
exercises his/her profession.

3.Trainings held by the foreign medical
professionals outside of the public
medical institutions, Secretariat of the
Ministry of Health shall coordinate
participation of the medical professionals,
citizens of Kosova, from the medical
Član 16
Angažovanje zdravstvenih radnika u
svrhu edukacije i obuke

1. Strani zdravstveni radnik može se
angažovati za potrebe obrazovanja i
usavršavanja domaćih zdravstvenih
radnika na poziv Ministarstva i druge
zdravstvene ustanove.

2. Prava i obaveze i druga pitanja za
angažovanje stranog zdravstvenog radnika
iz stava 1. utvrđuju se sporazumom. Ne
prejudicirajući isto, medicinska institucija
treba, u ime medicinskog radnika, predati
sledeće:


2.1. Relevantnog dokaza akademskog
nivoa, profesionalnog iskustva i
specijalizacije.

2.2. Dokaz radnog angažmana unutar
medicinske ustanove ili akademske
institucije, u zemlji u kojoj deluje.


3.Treninzi vođeni od strane stranog
medicinskog osoblja van javnih medicinsi
ustanova, Sekretariat Ministarstva
zdravlja će koordinirati učestvovanje svog
medicinskog osoblja građana Kosova, od
medicinske javne institucije, osnovane na

institucionet shëndetësore publike
respektive, në rast kërkese nga institucioni
përgjegjës pas marrjes së njoftimit zyrtar
nga institucioni shëndetësor aplikues në
sekretarinë teknike e bordit.

Neni 17
Angazhimi i profesionistit shëndetësor
për raste të jashtëzakonshme dhe
emergjenca në institucionet
shëndetësore publike

1. Për rastet e jashtëzakonshme dhe
emergjente të cilat paraqiten me kërkesë
për profesionistë shëndetësorë të huaj nga
institucioni shëndetësor publik përgjegjës
dhe me miratim të Ministrit:

1.1. Lirohen nga procedurat e
parashikuara në këtë Udhëzim.


1.2. Ministria merr masa që të regjistrojë
dhe plotësojë të dhënat me hyrjen në fuqi
të vendimit.

1.3. Ministri me Vendim të veçantë
vendos lartësinë e kompensimit të
kushteve të jetesës në rastin e angazhimit
në institucionet publike të profesionistit
shëndetësor të huaj në institucionet
publike.

public institutions, based on the request of
the institution responsible, upon receiving
of official notification from the medical
institution which applied within the
technical secretariat of the Board.

Article 17
Engagement of the medical professional
during extraordinary circumstances
and emergencies in the public medical
institutions

1.For extraordinary circumstances and
emergencies based on which a request for
foreign medical professionals is made
from the public medical institution, and
upon the approval of the Minister:

1.1. Are not subject to the procedures
foreseen under this Administrative
Instruction.

1.2. The Ministry shall undertake
measures to register and amend data
through decision making.

1.3. The Minister shall, through a
decision, decide on the level of
compensation for the life conditions, in
the case of the engagement of a foreign
medical professional within medical
public institutions.

zahtev odogovorne institucije, nakon
službene notifikacije medicinske
institucije, koja je aplicirala pri tehničkom
sekretarijatu Borda.


Član 17
Angažman medicinskog osoblja tokom
vanrednih okolnosti i hitnih slučajeva
unutar medicinskih javnih ustanova


1.Tokom vanrednih okolnosti i hitnih
slučajeva koje služe kao osnov za
angažman medicinskog osoblja od strane
javnih medicinskih ustanova, kao i nakon
odobrenja od strane Ministra:

1.1. Odredbe ovog Administrativnog
uputstva neće biti primenjene na takve
situacije.

1.2.Ministarstvo će preduzeti sve potrebne
mere da bi registrovao i dopunio podatke
putem donošenja odluke.

1.3.Ministar će, putem donošenja odluke,
odlučiti nivo kompenzacije životnih
uslova stranog medicinskog radnika,
unutar javnih medicinskih ustanova.
Neni 18

1.Kërkesa për licencim të profesionistit të
huaj shëndetësor të cilët janë në proces të
kryerjes së praktikës profesionale apo të
cilët kanë kryer praktikën profesionale në
Republikën e Kosovës parashtrohet vetëm
nga institucioni shëndetësor i licencuar
nga Ministria.

2. Kërkesës duhet bashkangjitur:


2.1. Certifikatë lindje dhe/ose certifikate
lindje të prindit për shtetasit pjesëtarë të
diasporës.

2.2. Leje qëndrim nga organi kompetent
në pajtim me ligjin për të huaj në
Republikën e Kosovës vetëm për shtetasit
e huaj jo pjesëtar të diasporës.


2.3 Licencën për kryerje të veprimtarisë
shëndetësore të institucionit
shëndetësor të fushës përkatëse;

2.4 Vendimin për nostrifikim nga
MASHTI;

2.5 Certfikata për dhënien e provimit të
licencës;

Neni 18

1. The request for licensing of foreign
health professionals who are in the
process of performing professional
practice or who have performed
professional practice in the Republic of
Kosovo is submitted only by the health
institution licensed by the Ministry.

2.The following must be attached to the
request:

2.1 Birth certificate and/or certificate of
birth of a parent, for citizens that are
part of the diaspora.

2.2 Residence permit from the competent
body in açordance with the Law on
Foreigners in the Republic of Kosova
for foreign citizens that are not part of
the diaspora.

2.3 License for performing the health ac-
tivity of the health institution of the
relevant field;

2.4 Decision on equalization and nostrifi-
cation.

2.5 Certificate for giving the license ex-
am.

Neni 18

1. Zahtev za licenciranje stranih
zdravstvenih radnika koji su u procesu
obavljanja profesionalne prakse ili koji su
obavljali profesionalnu praksu u Republici
Kosovo podnosi samo zdravstvena
ustanova licencirana od strane
Ministarstva.

2. Zahtevu se prilaže sledeće:


2.1 Izvod iz matične knjige rođenih ili
izvod jednog roditelja, za građane koji
nisu deo dijaspore.

2.2 Boravišna dozvola od nadležnog
organa u skladu sa zakonom o
strancima u Republici Kosova, samo
za strane građane koji nisu deo
dijaspore.

2.3 Licenca za obavljanje zdravstvene
delatnosti zdravstvene ustanove
odgovarajuće oblasti;

2.4 Odluka o izjednačavanju i
nostrifikaciji.

2.5 Uverenje za polaganje ispita za
licencu.


2.6 Kopjen e dokumentit identifikues;

3. Vendimi për lëshimin e licencës bëhet
në pajtim me nenin 11.

4. Kërkesa për vazhdimin e licencës
profesionistit të huaj shëndetësor e bënë
institucioni shëndetësor bëhet pa
dokumente shtesë nga hera e parë e
aplikimit përveç rasteve kur ka
ndryshime.

Neni 19
Përgjegjësia

Institucioni shëndetësor që angazhon
profesionistin shëndetësor të huaj, është
përgjegjës për dëmin eventual që i
shkaktohet pacientit apo individit gjatë
ofrimit të kujdesit shëndetësor.

Neni 20
Sekretaria teknike e Bordit

1. Përgatitë materialin dhe thërret
mbledhjen e Bordit.

2. Mban procesverbalin dhe evidencën e
pjesëmarrjes të mbledhjes së Bordit.

3. Siguron dokumentacionin e nevojshëm
të punës.
4. Dërgon ftesën për mbledhje kryesuesit,
2.6 Copy of the identification document.

3. The decision to issue a license is made
in açordance with Article 11.

4. The request for the extension of the
foreign health worker's license is made
without additional documents in relation
to the first time, expect for the cases when
there are amendments.


Article 19
Responsibility

The health institution that engages the
foreign health professional is responsible
for any damage caused to the patient or
individual during the provision of health
care.


Article 20
Technical Secretariat of the Board

1. Prepare the material and call the meet-
ing of the Board.

2. Keep minutes and evidence of attend-
ance at Board meetings.

3. Provide the necessary work documen-
tation.
2.6 Kopija identifikacionog dokumenta.

3. Odluka o izdavanju licence donosi se u
skladu sa članom 11.

4. Zahtev za produženje licence stranog
zdravstvenog radnika je uložen bez
dodatne dokumentacije u vezi sa prvim
putem, osim u slučajevima kada ima
dopune.


Član 19
Odgovornost

Zdravstvena ustanova koja angažuje
stranog zdravstvenog radnika odgovorna
je za eventualnu štetu nanetu pacijentu ili
pojedincu tokom pružanja zdravstvene
zaštite.

Član 20
Tehnički sekretarijat Odbora

1.Priprema materijal i sazvati sednicu
Odbora.

2.Vodi zapisnik i evidenciju o prisustvu
na sednici Odbora.

3.Obezbeđuje potrebnu radnu
dokumentaciju.
4.Šalje poziv za sednicu

anëtarëve, me materialin përcjellës së
paku tri (3) ditë para mbledhjes.5. Paraqet lëndët e kompletuara sipas
datës së aplikimit dhe urgjencave.


6. Krijon dhe mban databazë për lëndët që
shqyrtohen nga Bordi.

7. Mirëmban regjistrin e profesionistëve të
huaj shëndetësor që i’u është lëshuar,
refuzuar, pezulluar dhe revokuar licenca.


8. Përgatitë raporte mujore dhe tre mujore
për Bordin.

9. Përgatitë dhe mirëmban databazën e
trajnimeve të ofruara nga profesionistët
shëndetësorë të huaj në institucionet
shëndetësore.

10. Përgatit njoftimin dhe organizon
pjesëmarrjen nga profesionistët
shëndetësor shtetas të Kosovës, të përz-
gjedhur nga institucionet shëndetësore
publike për pjesëmarrje në trajnimin nga
profesionisti shëndetësor i huaj të ofruar
në çdo institucion shëndetësor.

4. Send the meeting invitation to the
chairperson, members, with açompa-
nying material at least three (3) days
before the meeting.

5. Present the completed courses açord-
ing to the date of application and ur-
gency.

6. Establish and maintain a database for
the cases reviewed by the Board.

7. Maintain the register of foreign health
professionals to whom licenses have
been issued, refused, suspended and
revoked.

8. Prepare monthly and quarterly reports
for the Board.

9. Prepares and maintains database of
trainings offered by foreign medical
professionals in the medical institu-
tions.

10. Prepares the notification and organizes
participation of the medical profesion-
als citizens of Kosova, elected by pub-
lic medical institutions for participa-
tion in trainings from the foreign med-
ical professional, offered in every
medical institution.

predsedavajućem, članovima, sa pratećim
materijalom najmanje tri (3) dana pre
sednice.


5.Predstavlja završene predmete prema
datumu prijave i hitnosti.


6.Kreira i održava bazu podataka za
predmete koje razmatra Odbor.

7.Vodi registar stranih zdravstvenih
radnika kojima su licence izdate, odbijene,
suspendovane i oduzete.


8.Priprema mesečne i tromesečne
izveštaje za Odbor.

9.Priprema i održavana databazu treninga
održanih od strane stranih medicinskih
radnika unutar javnih medicinskih
ustanova.

10.Priprema i informiše, kao i organizuje
učestvovanje medicinskih radnika građana
Kosova, odabranih od strane medicinskih
institucija za sudelovanje na treninzima
održanim od strane stranog medicinskog
radnika, ponuđenih u svakoj medicinskoj
instituciji.


Neni 21
Komisioni për ankesa

1. Kundër vendimit të Komisionit të
barazvlerësimit dhe nostrifikimit dhe
Bordit si shkallë e parë lejohet ankesa
në Komisionin për shqyrtimin e an-
kesave në Ministrinë e Shëndetësisë.

2. Afati për ankesë është brenda tridhjetë
(30) ditësh nga dita e marrjes së
vendimit.

3. Ministri me vendim përcakton
komisionin për ankesa në këtë përbër-
je:

3.1 Përfaqësues nga Departamenti për
zhvillim strategjik shëndetësor.
3.2 Përfaqësues nga Departamenti
ligjor;
3.3 Përfaqësues nga Ministria.


4. Puna dhe procedura e komisionit të
ankesave bazohet në rregullat e
përcaktuara me ligjin për procedurën e
përgjithshme administrative dhe dis-
pozitat e këtij udhëzimi administrativ.

5. Kundër vendimit të Komisionit për
shqyrtimin e ankesave të aplikuesve
dhe institucioni shëndetësor mund të
Article 21
Complaints Commission

1. Against the decision of the Commission
on Equalization and Nostrification and the
Board as a first instance, a complaint is
allowed in the Commission for Examining
Complaints in the Ministry of Health.

2. The deadline for complaint is within
thirty (30) days from the day of the
decision.

3. The minister by decision determines
the Commission for Complaints in the
following composition:

3.1. Representatives from the Depart-
ment for strategic health develop-
ment.
3.2. Representative from the Legal De-
partment;
3.3. Representative from the Ministry.

4.The work and procedure of the Com-
plaints Commission is based on the rules
defined by the Law on the General Ad-
ministrative Procedure and the provi-
sions of this Administrative Instruction.

5.Against the decision of the Commission
for Examining Complaints of the appli-
cants, the health institution can ad-
Član 21
Komisija za žalbe

1. Protiv rešenja Komisije za
izjednačavanje i nostrifikaciju i Odbora,
kao prvostepenim telima, dozvoljena je
žalba Komisiji za razmatranje pritužbi pri
Ministarstvu zdravlja.

2. Rok za žalbu je trideset (30) dana od
dana donošenja odluke.


3. Ministar rešenjem utvrđuje komisiju
za žalbe u ovom sastavu:


3.1. Predstavnik Odeljenja za strateški
razvoj zdravstva.
3.2. Predstavnik pravnog odeljenja;

3.3. Predstavnik Ministarstva.


4.Rad i postupak komisije za žalbe
zasniva se na pravilima utvrđenim
zakonom o opštem upravnom postupku i
odredbama ovog administrativnog
uputstva.

5.Protiv odluke Komisije za razmatranje
pritužbi podnosilaca zahteva i zdravstvena
ustanova može podneti administrativni

ushtrojë konflikt administrativ në
Gjykatën Themelore në Prishtinë.

Neni 22
Mbikëqyrja dhe inspektimi

1.Inspektorati shëndetësor mbikëqyrë
institucioni shëndetësor që angazhon
profesionistin e huaj të mos tejkaloj afatin
e licencës së përkohshme.

2.Bordi mban regjistrin për këtë kategori
të profesionistëve shëndetësor.

Neni 23
Mbizotërimi i dispozitave

Dispozitat e akteve nënligjore që
rregullojnë këtë fushë e që janë në
kundërshtim me këtë Udhëzim
Administrativ nuk vlejnë.

Neni 24
Shtojca

Shtojca për pagesat për organet licencuese
të profesionistit të huaj shëndetësor është
pjesë përbërëse e këtij Udhëzimi
Administrativ.
mimistrative conflict to the Basic Court
in Pristina.

Article 22
Supervision and inspection

1. The health inspectorate supervises the
health institution that engages the foreign
professional does not exceed the term of
the temporary license.

2. The Board maintains the register for
this category of health professionals.

Article 23
Prevalence of provisions

The provisions of the by-laws that
regulate this field and that are in conflict
with this Administrative Instruction are
not valid.

Article 24
Annex

The administrative fee for licensing
bodies of the foreign health professionals
is an integral part of this Administrative
Instruction.
sukob Osnovnom sudu u Prištini.


Član 22
Nadzor i inspekcija

1.Zdravstveni inspektorijat nadzire
zdravstvena ustanova koja angažuje
stranog zdravstvenog radnika ne prekorači
rok trajanja privremene licence.

2. Odbor vodi registar za ovu kategoriju
zdravstvenih radnika.

Član 23
Preovlađujuće odredbe

Odredbe podzakonskih akata koje regulišu
ovu oblast a koje su u suprotnosti sa ovim
Administrativnim uputstvom nisu važeće.


Član 24
Dodatak

Dodatak za organe odgovorne za
licenciranje stranog medicinskog osoblja
jeste sastavni deo ovog Administrativnog
uputstva.


Neni 25
Dispozitat kalimtare

1. Profesionistët shëndetësor të huaj të
cilët janë në proces të kryerjes së
praktikës profesionale apo të cilët kanë
kryer praktikën profesionale në
Republikën e Kosovës para hyrjes në fuqi
të këtij Udhëzimi Administrativ, i’u njihet
e drejta për licencim në pajtim me nenin
18 të këtij Udhëzimi Administrativ.

2. Obligohet Bordi t’i propozoj Ministrit
emërimin e Komisioneve për
barazvlerësim dhe nostrifikim sipas
lëmisë përkatëse, brenda një (1) jave nga
hyrja në fuqi e këtij Udhëzimi
Administrativ.

3. Komisionet për barazvlerësim dhe
nostrifikim sipas lëmisë përkatëse kanë
autorizim të ushrojnë kompetencat, deri
në emërimin e Komisioneve për
barazvlerësim dhe nostrifikim të
përcaktuara me këtë Udhëzim
Administrativ.

Neni 26
Dispozitat shfuqizuese

Me hyrjen në fuqi të këtij Udhëzimi
Administrativ shfuqizohet Udhëzimi
Administrativ Nr. 10/ 2011 Regjistrimi
Article 25
Transitional provisions

1.Foreign medical professional, who is a
profess of finishing internships or that
have finished internships in the Republic
of Kosova before entrance into force of
this Administrative Instruction, are
awarded a right for licensing in
accordance with Article 18 of this
Administrative Instruction.

2.The Board is obliged to propose to the
Minister appointment of the Committees
for nostrification and equalization under
specific fields, within one (1) week from
entry into force of this Administrative
Instruction.

3.Committees for equalization and
nostrification for specific fields, are
authorized to exercise competences until
the appointment of the Committees for
equalization and nostrification under this
Administrative Instruction.


Article 26
Repealing provisions

With the entry into force of this
Administrative Instruction, Administrative
Instruction No. 10/ 2011 Registration and
Član 25
Prelazne odredbe

1.Strani medicinski radnici, koji su u
procesu završavanja pripravničkog staža
ili su završili pripravnički staž unutar
Republike Kosova pre stupanja na snagu
ovog Administrativnog uputstva, imaju
pravo na licenciranje u skladu sa članom
18 ovog Administrativnog uputstva.


2.Bord the obavezan predložiti Ministru
imenovanje Komisija za izjednačenje i
nostrifikaciju u roku od jedne (1) nedelje
od stupanja na snagu ovog
Administrativnog uputstva.


3. Komisije za izjednačavanje i
nostrifikaciju na posebnim poljima, jesu
autorizovane na kompetencije do
imenovanja Komisija za izjedačavanje i
nostrifikaciju u skladu sa ovim
Administrativnim upuststvom.


Član 26
Ukidanje odredbi

Stupanjem na snagu ovog
Administrativnog Uputstva,
Administrativno Uputstvo Br. 10/ 2011

dhe Licencimi i profesionistëve
shëndetësor, Udhëzimi Administrativ
(MSh), Nr. 06/2012 Për licencim të
përkohshëm të profesionistëve
shëndetësor qytetar jo kosovar dhe
Vendimi QRK Nr.01/71, datë 26/04/2022.

Neni 27
Hyrja në fuqi

Ky Udhëzim Administrativ hyn në fuqi
ditën e publikimit në Gazetën Zyrtare të
Republikës së Kosovës.


Albin Kurti

__________________________
Kryeministër i Republikës së Kosovës
07/10/2022
licensing of health workers,
Administrative Instruction (MOH), No.
06/2012 For the temporary licensing of
health workers who are not citizens of
Kosovo and the GRK Decision No. 01/71,
dated April 26, 2022.

Article 27
Entry into force

This Administrative Instruction enters into
force on the day it is published in the
Official Gazette of the Republic of
Kosova.

Albin Kurti

___________________
Prime Minister of the Republic of Kosovo
07/10/2022
Registracija i licenciranje zdravstvenih
radnika, Administrativno Uputstvo (MZ),
Br. 06/2012 Za privremeno licenciranje
zdravstvenih radnika koji nisu državljani
Kosova i Odluka VRK-a Br. 01/71, od
26.04.2022.

Član 27
Stupanje na snagu

Ovo Administrativno Uputstvo stupa na
snagu danom objavljivanja u Službenom
Listu Republike Kosova.


Albin Kurti

____________________________
Premijer Republike Kosova
07/10/2022


SHTOJCA TAKSA ADMINISTRATIVE

Pagesa për kryesuesin e Bordit dhe
kryesuesin e Komisionit për nostrifikim, për
pjesemarrje në takimet e rregullta
30 euro
Pagesa për anëtarët e Bordit dhe Komisionit
për nostrifikim, për pjesëmarrje në takimet e
rregullta

25 euro
DODATAK ADMINISTRATIVNA TAKSA

Plaćanje za predsednika Odbora i
predsednika Komisije za nostrifikaciju, za
učešće na redovnim sastancima
30 evra
Plaćanje za članove Odbora i Komisije za
nostrifikaciju, za učešće na redovnim
sastancima

25 evra

ANNEX ADMINISTRATIVE FEE

Payment to the chairperson of the Board and
the chairperson of the Commission for
nostrification, for participation in regular
meetings
30 euros
Payment for members of the Board and
Commission for nostrification, for
participation in regular meetings
25 euros