VENDIMET E QEVERISË (Mbledhja 59/2022) - (Qeveria e Republikës së Kosovës)


Republika e Kosovés
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Nr. 01/59 Daté: 04.02.2022
Né mbéshtetje té nenit 92 paragrafi 4, nenit 93 paragrafi 4 dhe nenit 55 té Kushtetutés sé
Republikés sé Kosovés, té nenit 4, nenit 5 paragrafit 2.3, nenit 6 paragrafit 1, nenit 10 dhe nenit 12
té Ligjit Nr. 07/L-006 pér Parandalimin dhe Luftimin e Pandemisé COVID-19 né Territorin e
Republikés sé Kosovés, té nenit 89 té Ligjit Nr.04/L-125 pér Shéndetési, duke u bazuar né nenin
4 té Rregullores Nr. 02/2021 pér Fushat e Pérgjegjésisé Administrative té Zyrés sé Kryeministrit
dhe Ministrive e ndryshuar dhe e plotésuar me Rregulloren Nr. 04/2021, si dhe né zbatim té
Vendimit té Qeverisé sé Republikés sé Kosovés Nr. 01/11, daté 15.03.2020, pér Shpalljen e
Emergjencés pér Shéndetin Publik, né zbatim té rekomandimeve té IKShPK-sé me qéllim té
kontrollit, parandalimit dhe luftimit té pérhapjes sé Virusit SARS-CoV-2, né pajtim me nenin 17
dhe 19 té Rregullores sé Punés sé Qeverisé sé Republikés sé Kosovés Nr.09/2011, Qeveria e
Republikés sé Kosovés, né mbledhjen e mbajtur mé 4 shkurt 2022 merr kété:
VENDIM
Pér masat e pérgjithshme dhe té vecanta pér kontrollin, parandalimin dhe luftimin e
Pandemisé COVID-19
A. [Zbatimi territorial]
1. Ky vendim zbatohet né té gjithé territorin e Republikés sé Kosovés.
B. [Hyrjet dhe daljet e qytetaréve né dhe nga Republika e Kosovés]
2. Cdo person i cili hyn né Republikén e Kosovés duhet té posedojé njé nga déshmité e
méposhtme:
21, Certifikatén e vaksinimit pér vaksinimin e ploté me dy doza ose me njé dozé té
vaksinés Janssen (J&J) qé nuk ka kaluar mé shumé se 12 muaj nga martja e dozés sé
fundit;
2.2. Certifikatén e vaksinimit me njé dozé e shogéruar me testin RT-PCR negativ pér
COVID-19, jo mé i vjetér se 48 oré;
2.3. Déshmi se personi ka kaluar COVID-19 né 90 ditét e fundit (test RT-PCR pozitiv i
léshuar 21-90 ditét e fundit);
2.4, | Déshmi se personi e ka marré dozén e treté/ pérforcuese;
2.5. Déshmi té testit RT-PCR negativ pér COVID-19, jo mé i vjetér se 48 oré.
3. Nea kérkesa pér té poseduar ndonjérén nga déshmité sipas pikés 2.1 deri 2.5 lirohen:
Bile
3.2.
3.3.
3.4.
3.9.
3.6.
3.7.
3.8.
oie
Personat té cilét hyjné né Kosové pérmes aeroportit apo pérmes pikave kufitare
tokésore dhe largohen nga Kosova (tranzit) brenda tre (3) orésh pérmes aeroportit ose
pikave kufitare tokésore, me kusht gé né hyrje té nénshkruaj deklaratén se do ta
léshojé Kosovén brenda tre (3) orésh dhe gé dalja né piké kufitare té jeté e ndryshme
nga hyrja kufitare;
Personat, té cilét punojné si transportues profesionist (vozités), me kusht gé té
respektojné protokollin pér transport ndérkombétaré pér mbrojtje nga COVID-19;
Shtetasit e Republikés sé Kosovés gé kané dalé jashté Kosovés né 12 orét e fundit;
Oytetarét e huaj, té cilét kalojné népér Kosové pérmes transportit té organizuar me
autobus ose me linjé té rregullt ndérkombétare, transit, me kusht gé té nénshkruhet
deklarata se do ta léshojné territorin e Kosovés brenda pesé (5) orésh;
Diplomatét e huaj, té akredituar né Kosové dhe pjesétarét e trupave té KFOR,
Personat nén moshén dymbédhjeté (12) vjecare;
Shtetasit e Republikés sé Kosovés qé nuk i kané dy doza té vaksinés jané té detyruar
té kryejné karantinim shtépiak pér njé periudhé prej shtaté (7) ditésh gé nga hyrja né
territorin e Republikés sé Kosovés;
Personat me déshmi mjekésore nga mjeku specialist i fushés pérkatése se kané
kundérindikacione dhe jané té liruar nga vaksinimi. Personat e tillé duhet té paraqesin
testin RT-PCR negativ pér COVID-19, té administruar jo mé herét se 48 oré para nisjes
(pér udhétarét gé hyjné né rrugé ajrore) ose 48 oré para mbérritjes né pikén kufitare
(pér ata qé hyjné né rrugé tokésore);
Personat nga mosha 12 vjecare deri né moshén 16 vjegare duhet té posedojné testin
RT-PCR negativ jo mé té vjetér se 48 oré.
C. [Mbrojtja dhe siguria né puné]
4, Té gjithé punonjésit e institucioneve publike, ndérmarrjeve publike qendrore e lokale, té
bizneseve private, organizatave, si dhe subjektet tjera, duhet té posedojné njé nga déshmité
e méposhtme, né ményré gé tju lejohet hyrja né ambientet e punés:
4,1,
4,2.
Certifikatén e vaksinimit me mé sé paku dy doza ose njé dozé té vaksinés Janssen
kundér COVID-19;
Personat me déshmi mjekésore nga mjeku specialist i fushés pérkatése se kané
kundérindikacione dhe jané té liruar nga vaksinimi, duhet té posedojné testin RT-
PCR negativ pér COVID 19 jo mé té vjetér se njé javé.
5. Népunési mé i larté administrativ, apo pozita ekuivalente, institucioneve publike, private, si
dhe subjektet tjera, éshté i obliguar té caktojé njé apo mé shumé persona pérgjegjés qe do té
kontrollojné posedimin e ndonjérés nga déshmité e cekura né pikén 4.1 deri 4.2.
6. Punédhénésit publik e privat, si dhe subjektet tjera obligohen gé mbéshtetur né nevojat dhe
natyrén e punés sé tyre, té identifikojné dhe té pércaktojné stafin esencial, si dhe té organizojné
punén vetém me kété staf.
7. Punédhénésit publik dhe privat, si dhe subjektet tera udhézohen té krijojné kushtet pér
kryerjen e detyrave té punés nga shtépia pér punétorét qé nuk jané staf esencial, sipas nevojave
té punédhénésit.
C. [Masat e pérgjithshme té mbrojtjes dhe higjienés]
8.
10.
11.
12,
Obligohen institucionet publike e private, si dhe subjektet tjera, té mbajné dezinfektues pér
duar dhe njé sasi té maskave né vende té qasshme né hyrje té objektit si dhe né ambientet e
brendshme.
Obligohen institucionet publike e private, si dhe subjektet tjera gé né hyrje té cdo objekti té
vendosin shenja té dukshme té rregullave té sjelljes pér mbrojtje nga COVID-19, pérfshiré
shenjén e ndalimit té hyrjes né objekt pa maska, respektimin e distancés prej njé (1) metér
dhe shenja promovuese pér vaksinim sipas dizajnit té Ministrisé sé Shéndetésisé.
Obligohen pérgjegjésit e institucioneve publike e private dhe subjektet e tjera qé té kryejné
dezinfektimin dhe ajrosjen e hapésirave té mbyllura.
Bartja e maskés duke mbuluar hundén dhe gojén éshté obligative né té gjitha rastet, né
ambientet e mbyllura.
Obligohen té gjitha institucionet publike e private, si dhe subjektet tjera qé té caktojné njé
punonjés gé do té monitorojé zbatimin e masés té pércaktuar né pikén 11 dhe posedimin e
déshmive sipas pikés 4.1 dhe 4.2.
D. [Kufizimi i garkullimit]
13.
14.
15.
Kufizimi i garkullimit té qytetaréve do té jeté nga ora 00:00 deri né ora 05:00, pérvec:
13.1. Rasteve té natyrés urgjente (pér té kérkuar ndihmé mjekésore, blerje té barnave, pér té
ofruar kujdes ose ndihmé mjekésore, pér té shmangur démtimin ose pér t'i shpétuar
njé rreziku léndimi);
13.2. Qarkullimit pér personelin shéndetésor, té sigurisé dhe operatorét gé kryejné puné
apo shérbime publike;
13.3. Personelin e ndérrimit té natés té operatoréve ekonomiké gé sigurojné funksionimin
e zinxhirit té furnizimit (pérfshiré transportin e mallrave/shérbimeve), por me kusht
gé té pajisen me leje té vecanté nga sistemi EDI i Administratés Tatimore té Kosovés;
13.4. Personat té cilét ofrojné déshmi se duhet té jené né aeroport gjaté orarit té kufizimit té
garkullimit, pér shkak se kané pér té udhétuar pérmes aeroplanit;
13.5, Personave ndaj té cilét aplikohet leja e vecanté e pérkohshme qé léshohet nga Qendra
Operative Emergjente e Ministrisé sé Punéve té Brendshme, sipas pikés 15, pér shkak
té domosdoshmérisé sé qarkullimit gjaté orés policore.
Obligohen punédhénésit té sigurojné gé punétorét e tyre qé i nénshtrohen kufizimit nga pika
13 té kené kohé té mjaftueshme pér té udhétuar né banesat e tyre.
Qendra Operative Emergjente e Ministrisé sé Punéve té Brendshme mundet gé té léshojé leje
té vecanté, pér persona té cilét ofrojné déshmi té mjaftueshme pér domosdoshmériné gé
kufizimi i garkullimit té orarit té ju zgjatet pérkohésisht.
Dh. [Institucionet e arsimit]
16.
17.
18.
19,
20.
21;
22,
25%
Procesi edukativ-arsimor né institucionet parashkollore dhe té qéndrimit ditor zhvillohet sipas
rekomandimeve pér institucionet parashkollore té IKShPK-sé té datés 20.01.2022.
Procesi edukativ-arsimor né té gjitha institucionet e arsimit parauniversitar té té gjitha
niveleve, si dhe né gendrat e géndrimit ditor zhvillohet né pérputhje me Udhézuesit té
MASHhTI pér organizimin e procesit mésimor né kushtet e pandemisé Covid-19. Task forcat e
institucioneve edukative-arsimore vendosin pér aplikimin e skenaréve pér organizimin e
procesit mésimor, varésisht nga gjendja né institucion dhe né klasa.
Procesi mésimor né institucionet publike dhe private té arsimit té larté, si dhe né institucionet
aftésuese dhe té arsimit joformal, mund té zhvillohet me prani fizike me kusht gé grupet mbi
50 persona té akomodohen né jo mé shumé se 50% té hapésirés.
Studentét né ményré gé té ju mundésohet regjistrimi né konvikt duhet té posedojné ndonjérén
nga déshmité e cekura né pikén 4.1 ose 4.2.
Studentét né institucionet publike dhe private universitare duhet té posedojné ndonjérén nga
déshmité e cekura né pikén 4.1 ose 4.2, né ményré gé té ju lejohet hyrja né objektin e
institucionit.
Stafi né té gjitha institucionet publike dhe private té té gjitha niveleve té arsimit, duke pérfshiré
institucionet parashkollore dhe té qéndrimit ditor, duhet té posedojné ndonjérén nga déshmité
e cekura né pikén 4.1 ose 4.2, né ményré gé té ju lejohet hy1ja né objektin e institucionit.
Népunési mé i larté administrativ, apo pozita ekuivalente, i cdo institucioni sipas pikés 19, 20
dhe 21, éshté i obliguar me vendim té caktojé njé apo mé shumé persona pérgjegjés gé do té
kontrollojné posedimin e ndonjérés nga déshmité e cekura né pikén 4.1 ose 4.2,
Té gjitha institucioneve publike dhe private té té gjitha niveleve té arsimit, iu ndalohet
organizimi i aktiviteteve jashté mésimore, sic jané ekskursionet, shétitjet grupore, ahengjet e
ndryshme té stafit mésimor apo té nxénésve — studentéve.
E. [Paragitja pér skemat sociale dhe pensionale]
24. Ministria e Financave, Punés dhe Transfereve udhézohet té lirojé té gjithé pérfituesit e skemave
sociale dhe pensionale qé menaxhohen nga MFPT-ja nga paraqitja e rregullt né zyrat pérkatése
pér géllime té evidentimit, sig kérkohet me ligjet pérkatése.
F. [Kufizimi i mbledhjeve publike dhe private]
25. Pérvec nése pércaktohet ndryshe né kété Vendim, lejohen grumbullimet né ambiente té
mbyllura deri né tridhjeté (30) persona (punétori, mbledhje, seminare, trajnime apo
grumbullime tjera). Pérve¢ atyre nén moshén 12 vjecare, obligohen pjesémarrésit qé té
posedojné ndonjérén nga déshmité e cekura né pikén 25.1 deri 25.3 né ményré gé té ju lejohet
hyrja né kéto ambiente, si dhe organizatori obligohet té siguroj distancén fizike prej njé (1)
metér né mes té personave dhe kontrollimin e déshmive pérkatése si:
25.1. Certifikatén e vaksinimit me sé paku dy doza ose njé dozé té vaksinés Janssen kundér
COVID-19;
25.2. Personat me déshmi mjekésore nga mjeku specialist i fushés pérkatése se kané
kundérindikacione dhe jané té liruar nga vaksinimi, duhet té paragesin testin RT-PCR
negativ pér COVID-19, jo mé té vjetér se 48 oré;
25.3. Certifikatén e vaksinimit me njé dozé, jo mé té vjetér se njé (1) muaj.
26. Mbledhjet e Kuvendit dhe té Qeverisé lejohen pavarésisht numrit té personave, duke u
respektuar mbajtja e maskave dhe distanca fizike prej njé (1) metér né mes té personave.
27. Qendra Operative Emergjente e Ministrisé sé Shéndetésisé mundet gé té léshojé leje té vecanté,
gé tejkalon numrin prej tridhjeté (30) persona, pér ngjarje té réndésisé sé veganté né funksion
té interesit publik.
28, Lejohen grumbullimet dhe ngjarjet kulturore, né ambiente té jashtme deri né pesédhjeté (50)
persona (publiku). Organizatori obligohet té sigurojé mbajtjen e distancés fizike prej 1 metér
né mes té personave dhe paraqitjen e déshmive té evidentuar né pikat 25.1 deri 25.3 pérveg
pjesémarrésve nén moshén 12 vjecare dhe bartjen e maskés.
29. Pavarésisht pikés 27 dhe 28, pér koncerte dhe festivale me publik né kémbé vlejné ndalesat e
pércaktuara né pikén 32.
30. Ceremonité dhe ritet fetare lejohen té zhvillojné aktivitetin e tyre deri né 50% té kapacitetit
shfrytézues me kusht gé posedojné ndonjérén nga déshmité sipas pikés 25.1 deri 25.3 né
ményré gé t’'u lejohet hyrja né hapésirat e mbyllura, né pérputhje me udhézuesin pérkatés,
pérveg pjesémarrésve nén moshén 12 vjecare.
31. Lejohen funeralet, duke siguruar gé pjesémarrésit té mbajné distancé fizike prej njé (1) metér
nga njéri-tjetri.
G. [Ndalimi i veprimtarive dhe organizimeve té caktuara]
32. Pavarésisht numrit té personave, ndalohet veprimtaria e klubeve té natés si dhe organizimi i
festivaleve, koncerteve, ekskursioneve, pelegrinazheve, dasmave, fejesave, ahengjeve
familjare dhe shogérore, né té gjithé territorin e Republikés sé Kosovés.
Gj. [Gastronomia]
33. Shérbimet e gastronomisé lejohen té zhvillojné aktivitetin e tyre. Klientét dhe stafi i
gastronomisé duhet té posedojné ndonjérén nga déshmité sipas pikés 25.1 deri 25.3 né ményré
gé t'u lejohet hyxja né hapésirat e mbyllura té lokaleve, né pérputhje me udhézuesin pérkatés,
pérvec atyre nén moshén 12 vjecare.
34. Né lokalet e gastronomisé éshté e obliguar té caktohet njé apo mé shumé persona pérgjegjés
gé do té kontrollojné posedimin e ndonjérés nga déshmité e cekura né pikén 25.1 deri 25.3.
35, Shfrytézimi i hapésirave té mbyllura lejohet deri né pesédhjeté (50%) e kapacitetit té hapésirés.
Né hapésirat e hapura lejohet shfrytézimi deri né shtatédhjeté (70%) e kapacitetit té hapésirés.
Sipérfaqja logaritet pér zonén ku shérbehet ushqimi dhe pijet.
36. Kuptimi i shprehjes ‘hapésiré e hapur’ dhe ‘hapésiré e mbyllur’ ka té njéjtin kuptim me Ligjin
Nr. 04/L-156 pér Kontrollin e Duhanit.
a.
38.
39.
AO.
41.
42.
43.
45,
46.
Klientét duhet té géndrojné ulur né cdo kohé né kuadér té lokaleve té shérbimeve té
gastronomisé né té cilén lejohet shérbimi i ushqimit apo pijeve, pérvec:
37.1. Gjaté hyrjes apo daljes nga ambienti i lokalit;
37.2. Ndérsa paguan porosiné;
37.3. Gjaté shkuarjes apo kthimit nga tualeti;
37.4. Kur éshté e nevojshme pér géllime té shéndetit dhe sigurisé.
Né rastet nga pika 37.1 deri 37.4 éshté e obliguar bartja e maskés.
Shérbimet e gastronomisé lejohet té zhvillojné aktivitetin e tyre nga ora 05:00 deri né orén
23:00.
Muzika lejohet vetém deri né orén 22:00.
Pérgjegjésit e lokaleve duhet té sigurohen gé distanca ndérmjet klientéve né tavolina té
ndryshme té jeté sé paku njé (1) metér.
Pjesa e prapme e njé karrigeje, me pjesén e prapme té karriges tjetér duhet jené né distancé sé
paku njé (1) metér.
Né hapésirat e mbyllura lejohen deri né 4 persona né tavoliné. Né rast se tavolinat jané mé té
médha se dy (2) metra, atéheré parakusht éshté kufizimi prej pesé (5) persona né 10 m2.
. Né hapésirat e jashtme lejohen deri né gjashté (6) persona né tavoliné apo banak
Cdo tavoliné duhet té jeté e pajisur me dezinfektues qé pérmbajné sé paku 60% alkool.
Shérbimi “dérgesé me porosi” lejohet té funksionojé edhe pas orés 23:00, pas pajisjes me leje
té vecanté nga sistemi EDI (ATK) dhe masa rigoroze té higjienés pér veturén, porosité dhe
personelin.
H. [Qendrat tregtare dhe operatorét e tjeré ekonomik]
47.
48,
49,
50,
Lejohet veprimtaria e qendrave tregtare sipas udhézuesit pérkatés.
Obligohen té gjithé operatorét, té cilét pér veprimtari ekonomike e kané tregtiné me shumicé
dhe pakicé, gé té pércaktojné numrin maksimal té klientéve né lokal né té njéjtén kohé sipas
rregullit - njé (1) person pér 8 m2. Kéta operatoré obligohen té shénojné né hyrje numrin
maksimal té klientéve té lejuar né té njéjtén kohé. Sipérfaqja llogaritet pér zonén ku lejohen té
géndrojné klientét.
Klientét dhe stafi né qendra tregtare duhet té posedojné ndonjérén nga déshmité e cekura né
pikén 25.1 deri 25.3, né ményré gé tju lejohet hyrja né objekt, pérvec atyre nén moshén 12
vjecare.
Subjekti qé menaxhon me gendrén tregtare éshté i obliguar té caktojé njé apo mé shumé
persona pérgjegjés qé do té kontrollojné posedimin e ndonjérés nga déshmité e cekura né
pikén 25.1 deri 25.3. dhe até né secilén hyrje té qendrés tregtare.
I, [Puna me palé]
51. Né institucionet publike, private dhe subjekte tjera, punonjésit/personeli i cili ka puné me
palé/ kontakt té drejtpérdrejté me klienté (duke pérfshiré, por duke mos u kufizuar, berberé,
vozitésit e taksive, punonjésit né markete dhe banka etj.), duhet té posedojné ndonjérén nga
déshmité e cekura né pikén 25.1 deri 25.3, né ményré gé t'ju lejohet hyzja né vendin e punés.
Obligohet té caktohet njé apo mé shumé persona pérgjegjés gé do té kontrollojné posedimin
e ndonjérés nga déshmité e cekura né pikén 25.1 deri 25,3. Inkurajohet pranimi i pagesave né
formé elektronike, né vend té keshit.
52. Personi pérgjegjés i institucionit publik, privat apo i subjekteve tjera, obligohet gé té ndalojé
rreshtimin apo tubimin brenda dhe jashté ambientit té punés/biznesit, pérveg nése mbahet
distancé fizike prej té paktén 1 metér nga grupet e tjera té personave.
J. [Transporti publik dhe ndérkombétar]
53, Ndalohet hyrja né mjetet e transportit publik dhe ndérkombétar pa maské.
54, Operatorét e transportit rrugor té udhétareve lejohen té punojné duke shfrytézuar 50% té
kapacitetit té uléseve.
55. Né taksi lejohen té udhétojné deri né dy (2) udhétaré,
56. Stafi dhe pasagjerét e transportit publik duhet té posedojné ndonjérén nga déshmité e cekura
né pikén 25,1 deri 25.3, né ményré gé t’u lejohet veprimtaria, respektivisht udhétimi né mjetet
e transportit publik dhe ndérkombétar, pérvec atyre nén moshén 12 vjecare.
57. Secili operator &éshté i obliguar té caktojé njé apo mé shumé persona pérgjegjés né cdo nyjet té
transportit publik, qé do té kontrollojné pasagjerét pér posedimin e ndonjérés nga déshmité e
cekura né pikén 25.1 deri 25.3.
K. [Teatrot, bibliotekat, etj.]
58. Bibliotekat, muzeté, kinematé, teatrot, qendrat rinore, qendrat e kulturés me grupe apo
institucionet tjera té ngjashme vartése t?é MKRS-sé apo té Komunave, lejohet té punojné duke
shfrytézuar 50% té kapacitetit té hapésirés/sipérfaqeve té objekteve pérkatése, me kusht gé
publiku té jeté i ulur né karrige. Obligohet mbajtja e maskés dhe distancés fizike prej njé (1)
metér né mes té personave.
59, Shfrytézuesit e veprimtarive sipas pikés 58, duhet té posedojné ndonjérén nga déshmité e
cekura né pikén 25.1 deri 25.3, né ményré gé t’ju lejohet hyrja né objekt, pérveg atyre nén
moshén 12 vjecare.
60. Né veprimtarité sipas pikés 58, duhet té caktohet me vendim njé apo mé shumé persona
pérgjegjés gé do té kontrollojné posedimin e ndonjérés nga déshmité e cekura né pikén 25.1
deri 25.3.
L. [Sporti dhe rekreacioni]
61.
62.
63,
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
L
71.
Lejohen organizimi i garave sportive dhe stérvitjeve pérkitazi me protokollet dhe
rekomandimet e organizatave botérore pér organizimin e ngjarjeve sportive dhe me masat
mbrojtése té Qeverisé sé Republikés sé Kosovés.
Numnri i pjesémarrésve né garé (sportisté, klube, zyrtaré, dhe pjesémarrés tleré té nevojshém
pér zhvillimin e garés) pércaktohet nga federatat sportive duke respektuar masén e
distancés dhe masat tjera mbrojtése. Né aktivitetet garuese né hapésira té mbyllura dhe té
hapura nuk lejohet prania e shikuesve.
Né aktivitetet garuese né hapésira té mbyllura lejohet prania e shikuesve deri né 10% té
kapacitetit té objektit apo hapésirés sportive (stadium, salla sportive, pishina, hapésira té tjera
té mbyllura) duke respektuar masén e distancés prej 1 metér dhe masat tjera mbrojtése.
Né aktivitetet garuese né hapésira té jashtme lejohet prania e shikuesve deri né 30% té
kapacitetit té objektit apo hapésirés sportive (stadium, salla sportive, pishina, hapésira té tjera
té mbyllura) duke respektuar masén e distancés prej 1 metér dhe masat tjera mbrojtése.
Shikuesit né aktivitetet garuese né hapésira té mbyllura apo té jashtme, duhet té posedojné
njé nga déshmité e cekura né pikén 25.1 deri 25.3.
Organizatorét e garés jané té obliguar té caktojné persona pérgjegjés pér kontrollimin e
posedimit té ndonjérés nga déshmité sipas pikés 25.1 deri 25.3, si dhe té ndérmarrin masat
specifike, né pérputhshméri me protokollet ndérkombétare, pér menaxhimin e masés
(tifozéve) para, gjaté dhe pas hyrjes né hapésirén sportive.
Lejohet shfrytézimi i fitneseve, palestrave dhe té ngjashme pér aktivitete individuale
rekreative. Klientét dhe stafi, duhet té posedojné ndonjérén nga déshmité e pércaktuara né
pikén 25.1 deri 25.3 té kétij Vendimi.
Cdo fitnes, palestér dhe i ngjashém éshté i obliguar té caktojé té paktén njé punonjés i cili do
té kontrollojé posedimin e ndonjérés nga déshmité e cekura né pikén 25.1 deri 25.3.
Shfrytézimi i fitneseve, palestrave dhe té ngjashme, béhet né proporcion 1 klient né 10 m?.
Obligohet vendosja e shenjave informuese dhe dezinfektuesve (apo mjeteve té tjera pér
pastrimit) né secilén pajisje té fitnesit me qéllimit té vetédijésimit dhe dezinfektimit té tyre
nga secili klient pas pérdorimit.
L. [Banjat termale]
Pér té hyré né banja termale, klientét dhe stafi duhet té posedojné ndonjérén nga déshmité e
pércaktuara né pikén 25.1 deri 25.3 té kétij Vendimi, pérve¢ atyre nén moshén 12 vjegare.
Obligohet caktimi i té paktén njé punonjési i cili do té kontrollojé posedimin e ndonjérés nga
déshmité e cekura né pikén 25.1 deri 25.3.
M. [Tregjet dhe therja e kafshéve]
72. Tregjet publike té automjeteve, kafshéve dhe shpezéve lejohet té zhvillojné veprimtariné duke
shfrytézuar 50% té kapacitetit té hapésirés/sipérfaqeve té objekteve pérkatése. Obligohet
mbajtja e maskés dhe vendosja e tezgave né distancé fizike prej té paktén dy (2) metra.
N. [Té dhénat personale dhe ményra e kontrollimit té déshmive sipas pikés 4.1 deri 4.2]
73
74,
79,
Caktimi i personave té autorizuar apo punonjésve té autorizuar pér kontrollimin e déshmive
sipas pikés 25.1 deri 25.3, béhet pérmes Vendimit ku pércaktohet emri dhe mbiemri i personit
té autorizuar. Kéta persona duhet té jené té identifikueshém pérmes kartelés/shenjés
identifikuese dhe emrat e tyre té afishohen né hyrje té institucionit, qendrave tregtare,
lokaleve té gastronomisé dhe cilitdo biznes tjetér,
Prezantimi i déshmive té pérmendura né pikén 25,1 deri 25.3, béhet né njé formé e cila nuk
lejon gé personat e autorizuar ose shérbimet e autorizuara pér té kontrolluar posedimin e
tyre, Ui mbajné, t’i ruajné, t'i regjistrojné apo pérpunojné té dhénat qé pérbéhen né déshmi
né cfarédo forme, pérpos nése subjekti i té dhénave ka dhéné pélqimin e tij né formé té
shkruar pér pérpunimin e kétyre té dhénave.
Personat e autorizuar dhe té caktuar me emér, pér té kontrolluar déshmité pérmendura né
pikén 25.1 deri 25.3, né rastet kur subjekti i té dhénave ka dhéné pélqimin e tij né formé té
shkruar pér pérpunimin e kétyre té dhénave, nuk lejohen t'i mbajné té dhénat ose ripérdorin
ato pér qgéllime té tjera, pérveg pér konstatimin e posedimit té déshmive, né interes té
shéndetit publik dhe pér qéllimet e vetme pér té luftuar pérhapjen e Pandemisé COVID-19.
Nj. [Udhézuesit dhe sqarimet]
76.
77.
78.
Obligohet Ministria e Shéndetésisé gé té ndryshoj dhe plotésoj udhézuesit e pérkohshém, té
pérgjithshém dhe té vecanté pér parandalimin dhe luftimin e COVID-19, si né vijim:
76.1, Udhézues i Pérkohshém pér aplikimin e masave té pérgjithshme pér parandalimin
dhe luftimin e COVID-19;
76.2. Udhézues i Pérkohshém pér sektorin e shérbimeve personale dhe bizneseve,
industrisé, administratés publike dhe OJQ-ve;
76.3. Udhézuesi Pérkohshém pér institucionet arsimore té té gjitha niveleve;
76.4. Udhézues i Pérkohshém pér gastronomi, hoteleri, sektorin e shitjes dhe qendra
tregtare;
76.5. Udhézues i Pérkohshém pér tubimet fetare, varrime, punétori dhe aktivitete
kulturore;
76.6. Udhézues i Pérkohshém pér fitnese, palestra dhe aktivitete tjera rekreative dhe
sportive;
76.7. Udhézues i Pérkohshém pér transportin publik dhe ndérkombétar;
76.8. Udhézues i Pérkohshém pér institucionet e kujdesit shéndetésor;
76.9. Udhézues i Pérkohshém pér aviacionin civil;
76.10. Udhézues i Pérkohshém pér institucionet korrektuese, qendra té azilit dhe té mbajtjes
pér té huaj;
Udhézuesit nga pika 76 jané té detyrueshém pér té gjithé personat dhe sektorét ndaj té ciléve
zbatohen.
Obligohet Ministria e Shéndetésisé qé né rast nevoje té nxjerr sqarime pér pikat e kétij
Vendimi.
O. [Zbatimi]
79. Obligohet Ministri i Shéndetésisé, AUV dhe Policia e Kosovés, qé né bashképunim me shtabet
emergjente komunale, té mbikéqyré zbatimin e kétij Vendimi dhe té dorézojné né Zyrén e
Kryeministrit raport javor (cdo té premte deri né orén 16:00),
80. Obligohet Ministria e Shéndetésisé, ShSKUK dhe IKShPK té dorézojné né Zyrén e
Kryeministrit raportin javor (cdo té premte deri né orén 16:00) pér zbatimin e masave,
gjendjen né institucionet shéndetésore, gjendjen epidemiologjike dhe parashikimet pér dy
javét né vijim.
81. Obligohet Ministria e Shéndetésisé gé, bazuar né Ligjin Nr. 07/L-006 pér Parandalimin dhe
Luftimin e Pandemisé COVID-19, né territorin e Republikés sé Kosovés té nxjerré vendime
operacionale varésisht prej situatés epidemiologjike dhe rekomandimeve té IKShPK-sé.
82. Obligohet Policia e Kosovés dhe inspektoratet pérgjegjése té mbikéqyrin zbatimin e masave,
vendimeve té tjera dhe udhézuesve pérkatés né zbatim té Ligjit Nr. 07/L-006 pér Parandalimin
dhe Luftimin e Pandemisé né territorin e Republikés sé Kosovés.
83. Pér shkelésit e masave, organet kompetente obligohen té shqiptojné masat ndéshkimore sipas
Ligjit Nr, 07/L-006 pér Parandalimin dhe Luftimin e Pandemisé COVID-19 né territorin e
Republikés sé Kosovés dhe ligjeve té tjera né fuqi.
84. I vetmi autoritet qé mund té interpretojé kété Vendim éshté Ministria e Shéndetésisé, ndérkaq
cdo institucion tjetér mund té ofrojé sqarime pér kategorité respektive pér té cilat aplikohet ky
Vendim, vetém pas miratimit té atij sqarimi nga ana e Ministrisé sé Shéndetésisé,
P. [Shfugizimi i vendimit Nr. 01/55]
85. Shfugizohet Vendimi i Qeverisé Nr. 01/55, i datés 21.01.2022.
Q. [Hyrja né fugi]
86. Vendimi hyn né fuqi mé datén 05.02.2022.
Arsyetim
Masat pér ruajtjen e shéndetit publik dhe mbrojtjen nga COVID-19 jané provuar si jetike pér té
kufizuar pérhapjen e COVID-19. Sipas raporteve té fundit té Institutit Kombétar té Shéndetésisé
Publike té Kosovés, situata epidemiologjike me COVID-19, né Kosové éshté stabile, por rreziku
mbetet sepse varianti Omicron éshté dominues. Mé datén 26 néntor 2021, OBSh ka njoftuar pér
shfaqjen e variantit té ri té quajtur Omicron si variant shqetésues ku kérkohet vigjilencé e shtuar
né mbikéqyrjen epidemiologjike si dhe zbatimin e masave si vaksinimi dhe masave jo
farmaceutike pér té parandaluar pérhapjen e COVID-19,
Mé datén 26 dhjetor 2021, né laboratorin e Mikrobiologjisé né IKShPK éshté detektuar varianti
Omicron iSARS-CoV-2 né Kosové. Né njé situaté té tillé, duke iu referuar té dhénave aktuale mbi
situatén epidemiologjike, klasifikimin e shkallés sé pérhapjes dhe rekomandimeve té IKShPK -
sé, si dhe kapacitetit té sistemit shéndetésor dhe shérbimeve shéndetésore publike, Qeveria ka
ndérmarré masa té cilat kané pér géllim ruajtjen e shéndetit publik si dhe parandalimin e
shpérndarjes sé COVID-19.
Né bazé té té dhénave shkencore né dispozicion, rreziqet e pérhapjes té virusit COVID-19
zvogélohen tek personat e vaksinuar plotésisht dhe me dozé pérforcuese gé sapo kané rezultuar
negativ (RT-PCR) né COVID-19. Andaj, Qeveria ka ndérmarré masa kufizuese, pérfshiré edhe
orarin e lévizjes me qgéllim té kontrollit dhe parandalimit té shpérndarjes sé COVID-19 né
aktivitetet té cilat bashkojné njé numér té madh njerézish né té njéjtin vend, dhe né té cilat ruajtja
e distancés fizike éshté e véshtiré dhe késhtu paragesin njé rrezik né rritje té pérhapjes té virusit.
Té dhénat e fundit shkencore tregojné gé vaksinimi éshté mjeti mé efikas né parandalimin e
formave té rénda té sémundjes dhe té vdekjes.
Masat e ndérmarra jané proporcionale me rreziget shéndetésore té shkaktuara dhe té
pérshtatshme me rrethanat e kohés dhe vendit, si dhe té bazuara né autorizimet e Ligjit Nr. 07/L-
006 pér Parandalimin dhe Luftimin e Pandemisé Covid-19 né territorin e Republikés sé Kosovés.
Masat e ndérmarra pérmes kétij Vendimi nuk pércaktojné, né asnjé rast obligimin e vaksinimit té
detyrueshém, duke gené se kufizimet e vendosura ndaj publikut mund té pérmbushen me
paraqitjen e déshmisé sé statusit té vaksinimit, té rezultatit té njé testimi gé arrin né pérfundimin
se personi nuk éshté i infektuar me COVID-19.
Vendimi pér masat kundér COVID-19 éshté bazuar né vlerésimin e situatés sé intensitetit té
pérhapjes dhe kapacitetit té sistemit shéndetésor pér t'u pérgjigjur, por duke i vlerésuar ato edhe
nén dritén e efekteve té kétyre masave qé mund té keté né mirégenien e pérgjithshme té shogérisé
dhe individéve.
Ministria e Shéndetésisé ka bashkérenduar vendimmarrjen me palét e interesit, té cilat kané qené
té ndikuara drejtpérdrejt apo térthorazi nga pandemia. Qeveria véren se kéto palé kané ushtruar
té drejtén e tyre pér ndikim demokratik né vendimmanrrje, né pérputhje me nenin 45.3 té
Kushtetutés.
Masat e pércaktuara né kété Vendim shérbejné gé situata epidemiologjike té mbahet nén kontroll
por nuk pérjashtojné mundésiné e ndérmarrjes sé masave té reja kufizuese apo lehtésuese.
Prandaj, né bazé té rekomandimeve té dhéna nga IKShPK-sé, ministrité e linjés, palét e interesit
dhe ekspertét pérkatés, u vendos si né dispozitiv té kétij Vendimi.
Albin KURTI
Kryeministér i Republikés sé Kosovés
Tu dérgohet:
Zévendéskryeministrave
Té gjitha ministrive (ministrave)
Komunave
Inspektorateve pérgjegjése
Policisé sé Kosovés
e Sekretarit té Pérgjithshém té ZKM-sé
e § Arkivit té Qeverisé
e
@
6