RREGULLORE (QRK) NR. 07/2021 MBI PEZULLIMIN E SHËRBIMEVE KOMUNALE PËR MBLEDHJEN E DETYRIMEVE TË PAPAGUARA TË TATIMIT NË PRONË

1/9Republika e Kosovës
Republic of Kosovo - Republika Kosova
Qeveria - Government -Vlada


RREGULLORE (QRK) NR.07/2021 MBI PEZULLIMIN E SHËRBIMEVE KOMUNALE PËR
MBLEDHJEN E DETYRIMEVE TË PAPAGUARA TË TATIMIT NË PRONË1

REGULATION (GRK) NO. 07/2021 ON SUSPENSION OF UTILITIES ON COLLECTION OF
PROPERTY TAX OUTSTANDING LIABILITIES 2

UREDBA (VRK) BR. 07/2021 SUSPENZIJE OPŠTINSKIH USLUGA ZA PRIKUPLJANJE
NEPLAĆENIH OBAVEZA POREZA NA IMOVIN3

1 Rregullorja (QRK) – Nr. 07/2021, mbi Pezullimin e Shërbimeve Komunale për mbledhjen e detyrimeve të papaguara të tatimit në pronë, është miratuar në
mbledhjen e 42-të të Qeverisë së Kosovës, me Vendimin Nr.06/42, datë 27.10.2021.
2 Regulation (GRK) – No. 07/2021, on suspension of utilities on collection of property tax outstanding liabilities, was approved on the 42th meeting of the
Government of Kosovo, with the Decision No.06/42, dated 27/10/2021.
3 Uredbe (VRK) – Br. 07/2021, Suspenzije opštinskih usluga za prikupljanje neplaćenih obaveza poreza na imovin, usvojen je na 42 sednicu Vlade Kosova, sa
Odlukom Br.06/42, datum 27.10.2021.

2/9


Qeveria e Republikës së Kosovës,

Në mbështetje të nenit 93 (4) të
Kushtetutës së Republikës së Kosovës, në
pajtim me nenin 29 (3) të Ligjit Nr. 06/L-
005 për Tatimin në Pronën e Paluajtshme
(GZ, Nr. 2, 15.02.2018), nenit 4 të
Rregullores (QRK) Nr. 02/2021 për Fushat
e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së
Kryeministrit dhe Ministrive (GZ,
30.03.2021), e ndryshuar dhe plotësuar me
Rregulloren (QRK) Nr. 04/2021, nenit 19
(6.2) të Rregullores (QKR) Nr. 09/2011 e
Punës së Qeverisë së Republikës së
Kosovës (GZ, Nr.15, 12.09.2011),Miraton:

RREGULLORE (QRK) NR. 07/2021
MBI PEZULLIMIN E SHËRBIMEVE
KOMUNALE PËR MBLEDHJEN E
DETYRIMEVE TË PAPAGUARA TË
TATIMIT NË PRONË


KAPITULLI I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1
Qëllimi

Kjo Rregullore përcakton shërbimet
komunale që pezullohen nga Komuna me

Government of Republic of Kosovo,

Pursuant to Article 93 (4) of the
Constitution of the Republic of Kosovo, in
accordance with Article 29 (3) of Law
No.06/L-005 on Immovable Property Tax
(OG, No. 2, 15.02.2018), Article 4 of
Regulation (GRK) No. 02/2021 on the
Areas of Administrative Responsibility of
the Office of the Prime Minister and
Ministries (OG, 30.03.2021), amended and
supplemented by Regulation (GRK) No.
04/2021, Article 19 (6.2) of Regulation
(GRK) No. 09/2011 of Rules and
Procedures of the Government of the
Republic of Kosovo (OG, No.15
12.09.2011),

Approves:

REGULATION (GRK) NO. 07/2021 ON
SUSPENSION OF UTILITIES ON
COLLECTION OF PROPERTY TAX
OUTSTANDING LIABILITIESCHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

Article 1
Purpose

This Regulation defines utilities which are
suspended by Municipality with aim to

Vlada Republike Kosovo,

Na osnovu člana 93 (4) Ustava Republike
Kosovo, u skladu sa članom 29 (3) Zakona
br. 06/L-005 o Porezu na nepokretnu
imovinu (SL, Br. 2, 15.02.2018), član 4
Uredba (VRK) Br. 02/2021 o Oblastima
Administrativne Odgovornosti Kancelarije
Premijera i Ministarstava (SL,
30.03.2021), izmenjen i dopunjen
Uredbom (VRK) br. 04/2021, član 19 (6.2)
Urdeba (VRK) Br. 09/2011 Pravilnika o
radu Vlade (SL, Br. 15, 12.09.2011),

Usvaja:

UREDBA (VRK) BR. 07/2021
SUSPENZIJE OPŠTINSKIH USLUGA
ZA PRIKUPLJANJE NEPLAĆENIH
OBAVEZA POREZA NA IMOVINUPOGLAVLJE I
OPŠTE ODREDBE

Član 1
Svrha

Ova Uredba definiše opštinske usluge koje
je Opština suspendovala kako bi prikupila
3/9

qëllim mbledhjen e detyrimeve të
papaguara të tatimit në pronë.

Neni 2
Fushëveprimi

Dispozitat e kësaj Rregullore janë të
detyrueshme për të gjitha Komunat në
Republikën e Kosovës.

Neni 3
Përkufizime

1. Termat e përdorur në këtë Rregullore
kanë kuptimin e mëposhtëm:

1.1. Dita e fundit për pagesë -
nënkupton ditën e fundit për pagesën e
detyrimeve tatimore të papaguara, në
përputhje me paragrafin 1 të nenit 27 të
Ligjit Nr. 06/L-005 për Tatimin në
Pronën e Paluajtshme (këtu e tutje
Ligji); dhe

1.2. Vërtetim pagese - nënkupton
dokumentin që lëshohet nga Zyra e
Tatimit në Pronë për të vërtetuar se një
tatimpagues i ka paguar të gjitha
detyrimet e papaguara të përcaktuara në
njoftimin përfundimtar të nxjerrë në
përputhje me nenit 27 të Ligjit;

2. Termat e tjerë të përdoruar në këtë
Rregullore kanë kuptimin sipas Ligjit si
dhe sipas legjislacionit përkatës në fuqi.

collect the property tax outstanding
liabilities.


Article 2
Scope

Provisions of this Regulation are
mandatory to all Municipalities of
Republic of Kosovo.

Article 3
Definitions

1. Expressions used in this Regulation have
the following meaning:

1.1. Last payment day – means the last
day for the payment of property tax
outstanding liabilities, pursuant to
paragraph 1 of Article 27 of Law
No.06/L-005 on Immovable Property
Tax (hereinafter the Law); and


1.2. Payment certificate – means the
document issued by the Property Tax
Office in order to certify that a taxpayer
has paid all outstanding liabilities
stipulated in the last notice issued in
compliance with Article 27 of the Law;


2. Other expressions used in this
Regulation have the meaning pursuant to
the Law and pursuant to the respective
legislation into force.
neplaćene poreske obaveze na imovinu.


Član 2
Obim

Odredbe ove Uredbe su obavezne za sve
opštine u Republici Kosovo.


Član 3
Definicije

1. Izrazi upotrebljeni u ovoj Uredbi imaju
sledeće značenje:

1.1. Poslednji dan uplate - znaći
poslednji dan za plaćanje neplaćenih
poreskih obaveza, u skladu sa stavom 1
člana 27 Zakona br. 06 / L-005 o porezu
na nepokretnu imovinu (u daljem tekstu
Zakon); i


1.2. Dokaz o plaćanju – znaći
dokument izdat od strane Kancelarije za
porez na imovinu kojim se potvrđuje da
je poreski obveznik platio sve
nepodmirene obaveze navedene u
konačnoj obavesti izdatoj u skladu sa
članom 27 Zakona,

2. Ostali izrazi koji se koriste u ovoj
Uredbi imaju značenje u skladu sa
zakonom i relevantnim zakonodavstvom
na snazi.
4/9


KAPITULLI II
PEZULLIMI I SHËRBIMEVE
KOMUNALE

Neni 4
Pezullimi i Shërbimeve të Zyrës
Kadastrale Komunale

1. Komuna pezullon të gjitha shërbimet që
ofrohen nga Zyra Kadastrale Komunale,
për debitorin që nuk ka paguar detyrimet
tatimore të papaguara në ditën e fundit për
pagesë.

2. Komuna pezullon shërbimet që ofrohen
nga Zyra Kadastrale Komunale brenda tre
(3) ditëve pune pas ditës së fundit për
pagesë.

3. Komuna pezullon shërbimet që ofrohen
nga Zyra Kadastrale Komunale deri në
pagesën e plotë të detyrimeve tatimore të
papaguara.

4. Me qëllim marrjen e shërbimeve që
ofrohen nga Zyra Kadastrale Komunale,
tatimpaguesit e interesuar janë të detyruar
të paraqesin pranë kësaj Zyre një vërtetim
pagese, i cili përcakton se të gjitha
detyrimet tatimore të papaguara janë
paguar.


CHAPTER II
SUSPENSION OF UTILITIES


Article 4
Suspension of Services of Municipal
Cadastral Office

1. The Municipality suspends all services
which are provided by Municipal Cadastral
Office, for the debtor who hasn’t paid Tax
Outstanding Liabilities in the last day for
payment.

2. The Municipality suspends all services
which are provided by Municipal Cadastral
Office within three (3) working days after
the last day for payment.

3. The Municipality suspends all services
which are provided by Municipal Cadastral
Office until the full payment of Tax
Outstanding Liabilities.

4. With purpose of receiving the services
which are provided by Municipal Cadastral
Office, interested taxpayers are obliged to
present to this Office a payment certificate,
which determines that all Tax Outstanding
Liabilities have been paid.POGLAVLJE II
SUSPENZIJA OPŠTINSKIH USLUGA


Član 4
Suspenzija opštinskih usluga
katastarske kancelarije

1. 1. Opština će suspendovati sve usluge koje
pruža Opštinska katastarska kancelarija za
dužnika koji nije platio neplaćene poreske
obaveze poslednjeg dana za plaćanje.


2. Opština će suspendovati usluge koje
pruža Opštinska katastarska kancelarija u
roku od tri (3) radna dana nakon poslednjeg
dana za plaćanje.

3. Opština će suspendovati usluge koje
pruža Opštinska katastarska kancelarija do
potpune isplate neplaćenih poreskih
obaveza.

4. Da bi dobili usluge koje pruža Opštinska
katastarska kancelarija, zainteresovani
poreski obveznici dužni su da Kancelariji
dostave potvrdu o plaćanju, kojom se
utvrđuje da su plaćene sve neplaćene
poreske obaveze.


5/9


Neni 5
Pezullimi i Shërbimeve të Drejtorisë
për Planifikim dhe Urbanizëm

1. Komuna pezullon shërbimet që ofrohen
nga Drejtoria për Planifikim dhe
Urbanizëm, për debitorin që nuk ka paguar
detyrimet tatimore të papaguara në ditën e
fundit për pagesë.

2. Shërbimet që pezullohen janë si më
poshtë:

2.1. Lëshimi i lejes së ndërtimit;

2.2. Lëshimi i lejes së përdorimit të
objektit;

2.3. Ndërrimi i destinimit të pronës;


2.4. Kontrolli teknik i objekteve;

2.5. Rregullimi i tokës ndërtimore;

2.6. Rrënimi dhe largimi i objekteve;


2.7. Mbikëqyrja e rrënimit të objekteve;
dhe

2.8.Shërbime të tjera që ofrohen nga
Drejtoria për Planifikim dhe
Urbanizëm.Article 5
Suspension of Services of Planning and
Urbanism Directorate

1. The Municipality suspends the services
which are provided by Planning and
Urbanism Directorate, for the debtor who
hasn’t paid Tax Outstanding Liabilities in
the last day for payment.

2. Services which are suspended are as
follows:

2.1. Issuance of construction permit;

2.2. Issuance of utilization permit of the
buildings;

2.3. Changing the destination of
property;

2.4. Technical control of buildings;

2.5. Regulation of construction land;

2.6. Destruction and removal of
buildings;

2.7. Supervision of destruction of
buildings; and

2.8. Other services which are provided
by Planning and Urbanism Directorate.
Član 5
Suspenzija usluga Direkcije za
planiranje i urbanizam

1. Opština cobustavlja usluge koje pruža
Direkcija za planiranje i urbanizam za
dužnika koji nije platio neplaćene poreske
obaveze poslednjeg dana za plaćanje.


2. Obustavljene usluge su sledeće:


2.1. Izdavanje građevinske dozvole;

2.2. Izdavanje dozvole za korišćenje
objekta;

2.3. Promena vlasništva nad imovinom;


2.4. Tehnička kontrola objekata;

2.5. Uređenje građevinskog zemljišta;

2.6. Uništavanje i uklanjanje predmeta;


2.7. Nadzor nad rušenjem zgrada; i


2.8. Ostale usluge koje pruža Direkcija
za planiranje i urbanizam.6/9


3. Komuna pezullon shërbimet që ofrohen
nga Drejtoria për Planifikim dhe
Urbanizëm brenda tre (3) ditëve pune pas
ditës së fundit për pagesë.


4. Komuna pezullon shërbimet që ofrohen
nga Drejtoria për Planifikim dhe
Urbanizëm deri në pagesën e plotë të
detyrimeve tatimore të papaguara.

5. Me qëllim marrjen e shërbimeve që
ofrohen nga Drejtoria për Planifikim dhe
Urbanizëm, tatimpaguesit e interesuar janë
të detyruar të paraqesin pranë kësaj
Drejtorie, një vërtetim pagese, i cili
përcakton se të gjitha detyrimet tatimore të
papaguara janë paguar.

Neni 6
Pezullimi i Shërbimeve Rregullatore

1. Komuna pezullon ofrimin e shërbimeve
të mëposhtme rregullatore për debitorin që
nuk ka paguar detyrimet tatimore të
papaguara në ditën e fundit për pagesë:

1.1. Certifikimin e përshtatshmërisë së
objekteve për veprimtari biznesi;

1.2. Lëshimin e lejes për prerjen e pyllit;


1.3. Lëshimin e lejeve për përdormini e
pronës së paluajtshme për ushtrim të


3. The Municipality suspends the services
which are provided by Planning and
Urbanism Directorate within three (3)
working days after the last day for
payment.

4. The Municipality suspends services
which are provided by Planning and
Urbanism Directorate until the full
payment of Tax Outstanding Liabilities.

5. With purpose of receiving the services
which are provided by Planning and
Urbanism Directorate, interested taxpayers
are obliged to present to this directorate a
payment certificate, which determines that
all Tax Outstanding Liabilities have been
paid.

Article 6
Suspension of Regulatory Services

1. The Municipality suspends providing of
following regulatory services for the debtor
who hasn’t paid Tax Outstanding
Liabilities in the last day for payment:

1.1. Certification of adaptability of
buildings for business activity;

1.2. Issuance of permit for cutting the
forest;

1.3. Issuance of permits for utilization
of immovable property for exercising


3. Opština će suspendovati usluge koje
pruža Direkcija za planiranje i urbanizam u
roku od tri (3) radna dana nakon poslednjeg
dana plaćanja.


4. Opština će suspendovati usluge koje
pruža Direkcija za planiranje i urbanizaciju
do potpune isplate neplaćenih poreskih
obaveza.

5. Da bi dobili usluge koje pruža Direkcija
za planiranje i urbanizam, zainteresovani
poreski obveznici su dužni da ovoj
Direkciji dostave potvrdu o plaćanju
kojom se utvrđuje da su sve neplaćene
poreske obaveze plaćene.


Član 6
Suspenzija regulatornih usluga

1. Opština će obustaviti pružanje sledećih
regulatornih usluga dužniku koji nije platio
neplaćene poreske obaveze poslednjeg
dana za plaćanje:

1.1. Sertifikacija podobnosti objekata za
poslovne aktivnosti;

1.2. Izdavanje dozvole za sečenje šume;


1.3. Izdavanje dozvola za korišćenje
nepokretne imovine za obavljanje

7/9


veprimtarive të ndryshme komerciale;
dhe

1.4. Lëshimin e lejeve dhe pëlqimeve
sanitare.

2. Komuna pezullon shërbimet e
përcaktuara në paragrafin 1 të këtij neni
brenda tre (3) ditëve pune pas ditës së
fundit për pagesë.

3. Komuna pezullon shërbimet e
përcaktuara në paragrafin 1 të këtij neni
deri në pagesën e plotë të detyrimeve
tatimore të papaguara.

4. Me qëllim marrjen e shërbimeve që
ofrohen nga Zyra apo Drejtori të ndryshme
në Komunën përkatëse, tatimpaguesit e
interesuar janë të detyruar të paraqesin
pranë këtyre të fundit një vërtetim pagese,
i cili përcakton se të gjitha detyrimet
tatimore të papaguara janë paguar.

Neni 7
Ndalesat dhe Pezullimi i Shërbimeve të
Tjera

1. Komuna nuk lejon debitorin që nuk ka
paguar detyrimet tatimore të papaguara në
ditën e fundit për pagesë:

1.1. Të konkurrojnë (të marrin pjesë) në
rastin e shpalljes së tenderëve nga
Komuna;


various commercial activities; and


1.4. Issuance of permits and sanitary
compliances.

2. The Municipality suspends defined
services under paragraph 1 of this Article
within three (3) working days after the last
day for payment.

3. The Municipality suspends defined
services under paragraph 1 of this Article
until the full payment of Tax Outstanding
Liabilities.

4. With purpose of receiving services
provided by the Office or various
Directorates in respective Municipality,
interested taxpayers are obliged to present
to these authorities a payment certificate,
which defines that all tax outstanding
liabilities have been paid.

Article 7
Prohibitions and Suspension of Other
Services

1. The Municipality doesn’t allow the
debtor who hasn’t paid tax outstanding
liabilities in the last day of payment:

1.1. To compete (participate) in
occasion of launching of tenders by
Municipality:


raznih komercijalnih aktivnosti; i


1.4. Izdavanje dozvola i sanitarnih
odobrenja.

2. Opština će obustaviti usluge navedene u
stavu 1. ovog člana u roku od tri (3) radna
dana nakon poslednjeg dana plaćanja.


3. Opština će obustaviti usluge navedene u
stavu 1. ovog člana do potpune uplate
neplaćenih poreskih obaveza.


4. Da bi dobili usluge koje pružaju
Kancelarija ili različita Odeljenja u
relevantnoj opštini, zainteresovani poreski
obveznici su dužni da podnesu potvrdu o
plaćanju, koja dokazuju da su sve
neplaćene poreske obaveze plaćene.


Član 7
Prekid i suspenzija drugih usluga


1. Opština neće dozvoliti dužniku koji nije
platio neplaćene poreske obaveze
poslednjeg dana za plaćanje:

1.1. Konkurišite (učestvujete) u slučaju
objavljivanja tendera od strane opštine;


8/9


1.2. Të marrin me qira pronën e
Komunës; dhe

1.3. Të aplikojë për grante dhe
subvencione.

2. Me qëllim marrjen e shërbimeve që
ofrohen nga Zyra apo Drejtori të ndryshme
në Komunën përkatëse, tatimpaguesit e
interesuar janë të detyruar të paraqesin
pranë këtyre të fundit një vërtetim pagese
të lëshuar nga Zyra e Tatimit në Pronë, i
cili përcakton se të gjitha detyrimet
tatimore të papaguara janë paguar.

3. Nën – paragrafi 1.1 i paragrafit 1 të këtij
neni zbatohet edhe nëse debitori ofertues
ka detyrimet tatimore të papaguara të
tatimit në pronë në Komuna të tjera, përveç
Komunës që ka shpallur tenderin.

KAPITULLI III
DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE

Neni 8
Shfuqizimi

1. Me hyrjen në fuqi të kësaj Rregullore
shfuqizohet Udhëzimi Administrativ Nr.
07/2011 për Urdhëresat e Ndalimit të
Shërbimeve Komunale për Detyrimin e
Pagesës së Tatimit në Pronë.

2. Për procedurat e mbledhjes së
detyrueshme dhe procedurat ankimore të


1.2. To lease Municipality property; and


1.3. To apply for grants and subsidies.


2. With purpose of receiving services
provided by the Office or various
Directorates in respective Municipality,
interested taxpayers are obliged to present
to these authorities a payment certificate
issued by Property Tax Office, which
defines that all tax outstanding liabilities
have been paid.

3. Subparagraph 1.1 of paragraph 1 of this
Article is applied even if the debtor has
property tax outstanding liabilities in other
Municipalities, apart the Municipality that
has launched the tender.

CHAPTER III
FINAL PROVISIONS

Article 8
Abrogation

1. Entry into force of this Regulation
abrogates the Administrative Instruction
No.07/2011 for Orders of Prohibition of
Utilities for obligation of Property Tax
Payment.

2. Enforced collection procedures and
complaint procedures that were initiated


1.2. Iznajmiti imovinu opštine; i


1.3. Prijavite se za grantove i
subvencije.

2. Da bi se dobile usluge koje pružaju
Kancelarija ili različita Odeljenja u datoj
opštini, zainteresovani poreski obveznici
su dužni da dostave potvrdu o plaćanju
koju izdaje Kancelarija za porez na
imovinu, koja potvrđuje da su sve obaveze
neplaćenog poreza plaćeni.


3. Podstav 1.1. stava 1. ovog člana
primenjuje se čak i ako dužnik ima
neplaćene poreske obaveze na imovinu u
drugim opštinama, osim opštine koja je
raspisala tender.

POGLAVLJE III
ZAVRŠNE ODREDBE

Član 8
Ukidanje

1. Stupanjem na snagu ove Uredbe ukida se
Administrativno uputstvo br. 07/2011 o
odredbama za zabranu opštinskih usluga za
obavezu plaćanja poreza na imovinu.


2. Za postupak prinudne naplate i žalbeni
postupak pokrenut pre stupanja na snagu

9/9filluara para hyrjes në fuqi të kësaj
Rregullore, zbatohen dispozitat ligjore që
kanë qenë në fuqi në ditën e fillimit të tyre.Neni 9
Hyrja në Fuqi

Kjo Rregullore hyn në fuqi shtatë (7) ditë
pas publikimit në Gazetën Zyrtare të
Republikës së Kosovës.


Albin Kurti

_________________
Kryeministër i Republikës së Kosovës

31.tetor.2021


prior to the entry into force of this
Regulation shall be governed by the
provisions of the law applicable on the day
those procedures were initiated.


Article 9
Entry into force

This Regulation enters into force seven (7)
days after publication in the Official
Gazette of the Republic of Kosovo.


Albin Kurti

_______________
Prime Minister of Republic of Kosovo

31.October.2021


ove urdebe, primenjivaće se zakonske
odredbe koje su važile na dan otpoćinjanja
postupaka.


Član 9
Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sedam (7) dana
nakon objavljivanja u Službenom listu
Republike Kosova.


Albin Kurti

_________________
Premijer Republike Kosova

31.oktobar.2021