VENDIMET E QEVERISË (Mbledhja 35/2021) - (Qeveria e Republikës së Kosovës)


Republika e Kosovés
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Nr. 01/35
Daté: 12.09.2021
Né mbéshtetje té nenit 92 paragrafi 4, nenit 93 paragrafi 4 dhe nenit 55 té Kushtetutés sé Republikés sé Kosovés, té nenit 4, nenit 5 paragrafit 2.4, nenit 6 paragrafit 1, nenit 10 dhe nenit 12 té Ligjit Nr. 07/L-006 pér Parandalimin dhe Luftimin e Pandemisé COVID-19 né Territorin e Republikés sé Kosovés, té nenit 89 té Ligjit Nr.04/L-125 pér Shéndetési, duke u bazuar né nenin 4 té Rregullores Nr. 02/2021 pér Fushat e Pérgjegjésisé Administrative té Zyrés sé Kryeministrit dhe Ministrive, si dhe né zbatim té Vendimit té Qeverisé sé Republikés sé Kosovés Nr. 01 /11, daté 15.03.2020, pér Shpalljen e Emergjencés pér Shéndetin Publik, dhe né zbatim té rekomandimeve té IKShPK-sé me géllim té kontrollit, parandalimit dhe luftimit té pérhapjes sé
virusit SARS-CoV-2, né pajtim me nenin 17 dhe 19 té Rregullores sé Punés sé Qeverisé sé Republikés sé Kosovés Nr.09/2011, Qeveria e Republikés sé Kosovés, né mbledhjen e mbajtur mé 12 shtator 2021 merr kété:
VENDIM
Pér masat e pérgjithshme dhe té vecanta pér kontrollin, parandalimin dhe luftimin e
Pandemisé COVID-19
A. [Zbatimi territorial]
1. Ky vendim zbatohet né té gjithé territorin e Republikés sé Kosovés.
B. [Hyrjet dhe daljet e qytetaréve né dhe nga Republika e Kosovés]
2. Gdo person i cili hyn né Republikén e Kosovés, duhet té posedoj njé nga déshmité e méposhtme:
2.1. Certifikatén e vaksinimit pér vaksinimin e ploté ose marrjen e njé dozé té vaksinés
kundér COVID-19;
2.2. Testi RT-PCR negativ pér COVID-19, jo mé i vjetér se 72 oré;
2.3. Déshmi se personi ka kaluar COVID-19 (test RT-PCR pozitiv i léshuar jo mé pak se 21 dité dhe jo mé shumé se 180 dité ose rezultat pozitiv i testit té antitrupave serologjik -
IgG, i léshuar mé sé shumti para 30 ditéve;
24. Testishpejté antigjen negativ jo mé i vjetér se 48 oré,
3. Shtetasit e Republikés sé Kosovés, si dhe personat me leje qéndrimi té pérkohshém ose té pérhershém né Kosovés, té cilét hyjné né Republikén e Kosovés, né rast se nuk posedojné njé nga déshmité sipas pikés 2.1 deri 2.4, duhet té veté-izolohen pér 7 dité. Kéta persona duhet té plotésojné deklaratén nén betim pér veté-izolim né pikén kufitare pérkatése.
4, Nga kérkesa pér té poseduar ndonjérén nga déshmité sipas pikés 2.1 deri 2.4, lirohen:
4.1. Personat té cilét hyjné né Kosové pérmes aeroportit apo pérmes pikave kufitare
tokésore dhe largohen nga Kosova brenda tre (3) orésh pérmes aeroportit ose
pikave kufitare tokésore, me kusht gé né hyrje té nénshkruaj deklaratén se do ta
léshojé Kosovén brenda tre (3) orésh;
4.2. Personat, té cilét punojné si transportues profesionist (vozités), me kusht gé té
respektojné protokollin pér transport ndérkombétaré pér mbrojtje nga COVID-19;
43, Shtetasit e Republikés sé Kosovés gé kané dalé jashté Kosovés né 12 orét e fundit;
4.4. Qytetaréte huaj, té cilét kalojné népér Kosové pérmes transportit té organizuar
me autobus ose me linjé té rregullt ndérkombétare, transit, me kusht gé té
nénshkruhet deklarata se do ta léshojné territorin e Kosovés brenda pesé (5) orésh;
4.5, Diplomatét e huaj, té akredituar né Kosové;
4.6. Personat nén moshén gjashtémbédhjeté (16) vjecare.
C. [Mbrojtja dhe siguria né puné]
Né institucionet publike dhe private, deri me daté 26 shtator 2021, vazhdohet obligimi gé té
paraqitet né puné vetém stafi esencial, ndérsa stafi jo esencial obligohet té punojé nga shtépia.
Pér géllime té kétij vendimi, staf esencial konsiderohen punétorét prania fizike e té ciléve né
vendin e punés éshté e domosdoshme pér kryerjen e detyrave té punés.
Punédhénésit publiké dhe privaté obligohen gé né bashképunim me punétorét té pércaktojné
stafin esencial.
Punédhénésit publiké dhe privaté udhézohen té krijojné kushtet pér kryerjen e detyrave té
punés nga shtépia pér punétorét qé nuk jané staf esencial pér nevojat e punédhénésit.
Té gjithé punonjésit e institucioneve publike, si dhe personeli i ndérmarrjeve publike né
pronési té Qeverisé apo té njé komune, duhet té posedojné njé nga déshmité e cekura né pikén
2.1 deri 2.4, né ményré gé t’ju lejohet hyrja né ambientet e punés.
Népunési mé i larté administrativ i cdo institucioni publik éshté i obliguar té caktojé njé apo
mé shumé persona pérgjegjés gé do té kontrollojné posedimin e ndonjérés nga déshmité e
cekura né pikén 2.1 deri 2.4.
10. Graté shtatzéna, lirohen nga obligimi pér tu paraqitur fizikisht né puné.
C. [Masat e pérgjithshime té mbrojtjes dhe higjienés]
di,
12.
1:
Obligohen institucionet publike e private, si dhe subjektet tjera, té mbajné dezinfektues pér
duar dhe njé sasi té maskave né vende té qasshme né hyrje té objektit si dhe né ambientet e
brendshme.
Obligohen institucionet publike e private, si dhe subjektet tjera qé né hyrje té cdo objekti té
vendosin shenja té dukshme té rregullave té sjelljes pér mbrojtje nga COVID-19, pérfshiré
shenjén e ndalimit té hyrjes né objekt pa maska, respektimin e distancés.
Obligohen pérgjegjésit e institucioneve publike e private dhe subjektet e tera gé té kryejné
dezinfektimin dhe ajrosjen e hapésirave té mbyllura.
14. Bartja e maskés duke mbuluar hundén dhe gojén éshté obligative né té gjitha rastet, pérvec:
14.1, Gjaté ngasjes sé automjetit vetém, apo kur né automjet jané prezente ekskluzivisht
anétarét e ngushté té familjes;
14.2. Gjaté vrapit, ciklimit dhe ushtrimeve fizike;
14.3. Gjaté ngrénies apo pijes.
15. Ndalohet hyrja né ambientet e mbyllura pa maské.
16. Obligohen té gjitha institucionet publike dhe private gé té pércaktojné njé punonjés té
monitorojé zbatimin e masés té pércaktuar né pikén 15.
D. [Kufizimi i garkullimit]
17. Kufizimi i qarkullimit té qgytetaréve vazhdon té jeté nga ora 22:00 deri né ora 05:00, pérvec:
17.1. Rasteve té natyrés urgjente (pér té kérkuar ndihmé mjekésore, blerje té barnave, pér té
ofruar kujdes ose ndihmé mjekésore, pér té shmangur démtimin ose pér ti shpétuar
njé rreziku léndimi);
17.2. Qarkullimit pér personelin shéndetésor, té sigurisé dhe operatorét gé kryejné puné
apo shérbime publike;
17.3. Personelin e ndérrimit té natés té operatoréve ekonomiké gé sigurojné funksionimin
e zinxhirit té furnizimit (pérfshiré transportin e mallrave/shérbimeve), por me kusht
gé té pajisen me leje té vecanté nga sistemi EDI i Administratés Tatimore té Kosovés;
17.4. Personat té cilét ofrojné déshmi se duhet té jené né aeroport gjaté orarit té kufizimit té
garkullimit, pér shkak se kané pér té udhétuar pérmes aeroplanit,
17.5. Personave ndaj té cilét aplikohet leja e vecanté e pérkohshme gé léshohet nga Qendra
Operative Emergjente e Ministrisé sé Punéve té Brendshme, sipas pikés 19, pér shkak
té domosdoshmérisé sé garkullimit gjaté orés policore.
18. Obligohen punédhénésit té sigurojné gé punétorét e tyre gé i nénshtrohen kufizimit nga pika
17 té kené kohé té mjaftueshme pér té udhétuar né banesat e tyre.
19. Qendra Operative Emergjente e Ministrisé sé Punéve té Brendshme mundet gé té léshojé leje
té vecanté, pér persona té cilét ofrojné déshmi té mjaftueshme pér domosdoshmériné gé
kufizimi i qarkullimit té orarit té ju zgjatet pérkohésisht.
Dh. [Institucionet e arsimit]
20. Aktiviteti mésimor né institucionet publike dhe private té arsimit parauniversitar, duke
pérfshiré edhe institucionet e arsimit parashkollor dhe té qéndrimit ditor pezullohet deri me
daté 26 shtator 2021. Ky pezullim vlen edhe pér aktivitetin mésimor me prezencé fizike né
institucionet publike dhe private té arsimit universitar.
21. Pér familjet me fémijé té regjistruar né institucione parashkollore dhe me dy prindér té
punésuar (ose qe ka vetém njé prind dhe ai prind éshté i punésuar), njéri prind lirohet nga
obligimi pér t'u paraqitur fizikisht né puné gjaté periudhés 13 - 26 shtator 2021.
22. Studentét né ményré gé té ju mundésohet regjistrimi né konvikt duhet té posedojné ndonjéren
nga déshmité e cekura né pikén 2.1 deri 2.4.
23. Studentét né institucionet publike dhe private universitare duhet té posedojné ndonjérén nga
déshmité e cekura né pikén 2.1 deri 2.4, né ményré gé té ju lejohet hyzja né objektin e
institucionit.
24. Stafi né té gjitha institucionet publike dhe private té té gjitha niveleve té arsimit duhet té
25,
26.
posedojné ndonjérén nga déshmité e cekura né pikén 2.1 deri 2.4, né ményré ge te ju lejohet
hyzja né objektin e institucionit.
Népunési mé i larté i cdo institucioni sipas pikés 22, 23 dhe 24, éshté i obliguar me vendim té
caktojé njé apo mé shumé persona pérgjegjés gé do té kontrollojné posedimin e ndonjérés nga
déshmité e cekura né pikén 2.1 deri 2.4.
Té gjitha institucioneve publike dhe private té té gjitha niveleve té arsimit, iu ndalohet
organizimi i aktiviteteve jashté mésimore, sig jané ekskursionet, shétitjet grupore, ahengjet e
ndryshme té stafit mésimor apo té nxénésve — studentéve.
E. [Paragitja pér skemat sociale dhe pensionale]
27, Ministria e Financave, Punés dhe Transfereve udhézohet té lirojé té gjithé pérfituesit e skemave
sociale dhe pensionale qé menaxhohen nga MFPT-ja nga paraqitja e rregullt né zyrat pérkatése
pér géllime té evidentimit, sic kérkohet me ligjet pérkatése..
E. [Kufizimi i mbledhjeve publike dhe private]
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Lejohen grumbullimet né ambiente té mbyllura deri né njézet (20) persona (punétori,
mbledhje, seminare, trajnime). Organizatori obligohet té siguroj distancén fizike prej 1.5 metér
né mes té personave.
28.1. Mbledhjet e Kuvendit dhe té Qeverisé lejohen pavarésisht numrit té personave, duke
u respektuar mbajtja e maskave dhe distanca sociale.
Qendra Operative Emergjente e Ministrisé sé Shéndetésisé mundet gé té léshojé leje té
vecanté, gé tejkalon numrin prej njézet (20) persona, pér ngjarje té réndésisé sé vecanté né
funksion té interesit publik.
Lejohen grumbullimet dhe ngjarjet kulturore né ambiente té jashtme deri né pesédhjeté (50)
persona (publiku). Organizatori obligohet té sigurojé mbajtjen e distancés fizike prej 1.5 metér
né mes té personave.
Pavarésisht pikés 28 dhe 30, pér koncerte dhe festivale vlen pika 34.
Mbajfja e pritjes pér ngushéllim/kryeshéndoshé ndalohet.
Lejohen funeralet vetém me pjesémarrje té familjes sé neushté, duke siguruar qé pjesémarrésit
té mbajné distancé fizike prej 1.5 metér nga njéri-tetri.
G. [Ndalimi i veprimtarive dhe organizimeve té caktuara]
34. Pavarésisht numrit té personave, ndalohet veprimtaria e klubeve té natés si dhe organizimi i
festivaleve, koncerteve, ekskursioneve, pelegrinazheve, dasmave, fejesave, ahengjeve
familjare dhe shogérore, né té gjithé territorin e Republikés sé Kosovés.
Gj. [Gastronomia]
35,
36,
37.
38.
Shérbimet e gastronomisé lejohen té zhvillojné aktivitetin e tyre né pérputhje me udhézuesin
pérkatés.
Ndalohet shérbimi né gastronomi né hapésirat e mbyllura. Qéndrimi i klientéve (shérbimi i
ushqimit dhe pijeve) lejohet vetém né hapésirat e hapura té lokaleve té gastronomisé. Lejohet
shfrytézimi i jo mé shumé se 70 % e kapacitetit té hapésirés sé hapur. Sipérfaqja llogaritet pér
zonén ku shérbehet ushqimi dhe pijet.
Kuptimi i shprehjes ‘hapésiré e hapur’ dhe ‘hapésiré e mbyllur’ ka té njéjtin kuptim me Ligjin
Nr. 04/L-156 pér Kontrollin e Duhanit.
Klientét duhet té géndrojné ulur né cdo kohé né kuadér té lokaleve té shérbimeve té
gastronomisé né té cilén lejohet shérbimi i ushqimit apo pijeve, pérvec:
38.1. Gjaté hyrjes apo daljes nga ambient i lokalit:
38.2. Ndérsa paguan porosiné;
38.3. Gjaté shkuarjes apo kthimit nga tualeti;
38.4. Kur éshté e nevojshme pér qéllime té shéndetit dhe sigurisé.
oo.
40.
4],
42,
43.
Ad,
45.
Né rastet nga pika 38.1 deri 38.4 éshté e obliguar bartja e maskés duke mbuluar hundén dhe
gojén.
Shérbimet e gastronomisé lejohet té zhvillojné aktivitetin e tyre nga ora 05:00 deri né orén 21:30.
Muzika lejohet vetém deri né orén 21:00.
Pérgjegjésit e lokaleve duhet té sigurohen qé distanca ndérmjet klientéve né tavolina té
ndryshme té jeté sé paku njé (1) metér.
Pjesa e prapme e njé karrigeje, me pjesén e prapme té karriges tjetér duhet jené né distancé sé
paku njé (1) metérshe.
Cdo tavoliné duhet té jeté e pajisur me dezinfektues qé pérmbajné sé paku 60% alkool.
Shérbimi “dérgesé me porosi” lejohet té funksionojé edhe pas orés 22:00, pas pajisjes me leje té
vecanté nga sistemi EDI (ATK).
H. [Oendrat tregtare dhe operatorét e tieré ekonomiké]
46.
47,
48.
49,
Lejohet veprimtaria e qendrave tregtare sipas udhézuesit pérkatés.
Obligohen té gjithé operatorét, té cilét pér veprimtari ekonomike e kané tregtiné me shumicé
dhe pakicé, qé té pércaktojné numrin maksimal té klientéve né lokal né té njéjtén kohé sipas
rregullit - 1 person pér 8 m2. Kéta operatoré obligohen té shénojné né hyrje numrin maksimal
té klientéve té lejuar né té njéjtén kohé. Sipérfagja llogaritet pér zonén ku lejohen té qéndrojné
klientét.
Né kuadér té gendrave tregtare dhe operatoréve té teré ekonomiké, ndalohet puna/ pérdorimi
i kéndeve té lojérave pér fémijé. Ndérsa pér shérbimet e gastronomisé né kuadér té qendrave
tregtare vlen pika 36.
Nga data 27 shtator 2021, klientét dhe stafi né qendra tregtare dhe qendra_té thirrjeve (call
center) duhet té posedojné ndonjérén nga déshmité e cekura né pikén 2.1 deri 2.4, né ményré
gé tju lejohet hyrja né objekt.
50. Né gendrat tregtare dhe gendrat e thirrjeve (call center) éshté e obliguar té caktohet njé apo mé
shumé persona pérgjegjés gé do té kontrollojné posedimin e ndonjérés nga déshmité e cekura
né pikén 2.1 deri 2.4.
I. [Puna me palé]
51. Personi pérgjegjés i institucionit publik apo privat dhe i operatoreve ekonomiké, obligohet gé
té ndalojé rreshtimin apo tubimin brenda dhe jashté ambientit té punés /biznesit, pérveg nése
mbahet distancé fizike prej té paktén 1.5 metra nga grupet e Yera té personave.
J. [Transporti publik]
o2.
5S.
54.
K.
55.
56,
D7.
58.
59,
60.
61.
62.
Ndalohet hyrja né mjetet e transportit publik pa maské.
Operatorét e transportit rrugor té udhétareve lejohen té punojné duke shfrytézuar 50% té
kapacitetit té uléseve.
Né taksi lejohen té udhétojné deri né dy (2) udhétaré.
[Teatrot, bibliotekat, etj.]
Kinematé, qendrat rinore, gendrat e kulturés me grupe apo institucionet tjera té ngjashme
vartése té MKRS-sé apo té Komunave, deri me daté 26 shtator 2021 pezullojné aktivitetin e
tyre.
55.1, Teatrot, orkestrat, ansamblet, baleti lejohet té organizojné shfaqje online (pa prezence
té publikut) si dhe té mbajné ushtrimet.
Nga data 27 shtator veprimtarité sipas pikés 55, lejohet té punojné duke shfrytézuar 30% té
kapacitetit té hapésirés/sipérfaqeve té objekteve pérkatése. Obligohet mbajtja e maskés dhe
distancés fizike prej 1.5 metér né mes té personave.
Shfrytézuesit e veprimtarive sipas pikés 55, duhet té posedojné ndonjérén nga déshmité e
cekura né pikén 2.1 deri 2.4, né ményré gé tju lejohet hyzja né objekt.
Bibliotekat dhe muzeté lejohen té punojné duke shfrytézuar 30% té kapacitetit té
hapésirés/sipérfaqeve té objekteve pérkatése. Obligohet mbajtja e maskés dhe distancés fizike
prej 1.5 metér né mes té personave.
Shfrytézuesit e bibliotekave dhe muzeve, duhet té posedojné ndonjérén nga déshmité e cekura
né pikén 2.1 deri 2.4, né ményré gé tju lejohet hyzja né objekt.
Né biblioteka dhe muze duhet té caktohet me vendim njé apo mé shumé persona pérgjegjés
qé do té kontrollojné posedimin e ndonjérés nga déshmité e cekura né pikén 2.1 deri 2.4.
. [Sporti dhe rekreacioni]
Lejohen organizimi i garave sportive dhe stérvitjeve pérkitazi me protokollet dhe
rekomandimet e organizatave botérore pér organizimin e ngjarjeve sportive dhe me masat
mbrojtése té Qeverisé sé Republikés sé Kosovés.
Numri i pjesémarrésve né garé (sportisté, klube, zyrtare, dhe pjesémarrés teré té nevojshém
pér zhvillimin e garés) pércaktohet nga federatat sportive duke respektuar masén e distancés
dhe masat tjera mbrojtése.
64.
65.
66.
67,
68.
69.
70,
. Né aktivitetet garuese né hapésira té mbyllura nuk lejohet prania e shikuesve.
Né aktivitetet garuese né hapésira té jashtme lejohet prania e shikuesve deri né 5% té
kapacitetit té objektit apo hapésirés sportive (stadium, salla sportive, pishina, hapésira té tjera
té mbyllura) duke respektuar masén e distancés prej 1.5 metra dhe masat tjera mbrojtése.
Shikuesit né aktivitetet garuese né hapésira té jashtme, duhet té posedojné njé nga déshmité e
cekura né pikén 2.1 deri 2.4.
Organizatorét e garés jané té obliguar té caktojné persona pérgjegjés pér kontrollimin e
posedimit té ndonjérés nga déshmité sipas pikés 2.1 deri 2.4, si dhe té ndérmarrin masat
specifike, né pérputhshméri me protokollet ndérkombétare, pér menaxhimin e masés
(tifozéve) para, gjaté dhe pas hyrjes né hapésirén sportive.
Lejohet shfrytézimi i fitneseve, palestrave dhe té ngjashme pér aktivitete individuale
rekreative. Klientét dhe stafi, duhet té posedojné ndonjérén nga déshmité e pércaktuara né
pikén 2.1 deri 2.4 té kétij vendimi.
Cdo fitnes, palestér dhe i ngjashém éshté i obliguar té caktojé té paktén njé punonjés i cili do
té kontrollojé posedimin e ndonjérés nga déshmité e cekura né pikén 2.1 deri 2.4.
Shfrytézimi i fitneseve, palestrave dhe té ngjashme, béhet né proporcion 1 klient né 10 m2.
Obligohet vendosja e shenjave informuese dhe dezinfektuesve (apo mjeteve té tjera pér
pastrimit) né secilén pajisje té fitnesit me géllimit té vetédijesimit dhe dezinfektimit té tyre nga
secili klient pas pérdorimit.
LL. [Banjat termale]
71. Nga data 13 shtator 2021, pér té hyré né banja termale, klientét dhe stafi duhet té posedojné
72
ndonjérén nga déshmité e pércaktuara né pikén 2.1 deri 2.4 té kétij vendimi. Obligohet caktimi
i té paktén njé punonjési i cili do té kontrollojé posedimin e ndonjérés nga déshmité e cekura
né pikén 2.1 deri 2.4.
M. [Tregjet dhe therja e kafshéve]
. Tregjet publike té automjeteve, kafshéve dhe shpezéve lejohet té zhvillojné veprimtariné duke
shfrytézuar 20% té kapacitetit té hapésirés/sipérfaqeve té objekteve pérkatése. Obligohet
mbajtja e maskés dhe vendosja e tezgave né distancé fizike prej té paktén 2 metra.
N.[Té dhénat personale dhe ményra e kontrollimit té déshmive sipas pikés 2.1 deri 2.4]
73. Caktimii personave té autorizuar apo punonjésve té autorizuar sipas pikave 9, 25, 49, 50, 60,
68, 71 béhet pérmes vendimit ku pércaktohet emri dhe mbiemri i personit té autorizuar.
74. Prezantimi i déshmive té pérmendura né pikat 2.1 deri 2.4, béhet né njé formé e cila nuk
lejon qé personat e autorizuar ose shérbimet e autorizuara pér té kontrolluar posedimin e
tyre, ti mbajné, ti ruajné, t'i regjistrojné apo pérpunojné té dhénat gé pérbehen né déshmi
né cfarédo forme, pérpos nése subjekti i té dhénave ka dhéné pélqimin e tij né formé té
shkruar pér pérpunimin e kétyre té dhénave.
75. Personat e autorizuar dhe té caktuar me emér, pér té kontrolluar déshmité pérmendura né
pikat 2.1 deri 2.4, né rastet kur subjekti i té dhénave ka dhéné pélqimin e tij né formé té
shkruar pér pérpunimin e kétyre té dhénave, nuk lejohen t'i mbajné té dhénat ose ripérdorin
ato pér géllime té tjera, pérvec pér konstatimin e posedimit té déshmive, né interes té
shéndetit publik dhe pér géllimet e vetme pér té luftuar pérhapjen e pandemisé COVID-19.
Nj. [Udhézuesit dhe sqarimet]
76.
77.
78.
Obligohet Ministria e Shéndetésisé qé té nxjerré udhézuesit e pérkohshém, té pérgjithshém
dhe té vecanté pér parandalimin dhe luftimin e COVID-19, si né vijim:
76.1, Udhézues i Pérkohshém pér aplikimin e masave té pérgjithshme pér parandalimin dhe
luftimin e COVID-19;
76.2, Udhézues i Pérkohshém pér sektorin e shérbimeve personale dhe bizneseve,
industrisé, administratés publike dhe OJQ-ve;
76.3. Udhézues i Pérkohshém pér institucionet arsimore té té gjitha niveleve;
76.4. Udhézues i Pérkohshém pér gastronomi, hoteleri, sektorin e shitjes dhe qendra
treptare;
76.5, Udhézues i Pérkohshém pér tubimet fetare, varrime, punétori dhe aktivitete
kulturore;
76.6. Udhézues i Pérkohshém pér fitnese, palestra dhe aktivitete tjera rekreative dhe
sportive;
76.7. Udhézues i Pérkohshém pér transportin publik;
76.8. Udhézues i Pérkohshém pér institucionet e kujdesit shéndetésor;
76.9, Udhézues i Pérkohshém pér aviacionin civil;
76.10. Udhézues i Pérkohshém pér institucionet korrektuese, qendra té azilit dhe té mbajtjes
pér té huaj.
Udhézuesit nga pika 76 jané té detyrueshém pér té gjithé personat dhe sektorét ndaj té ciléve
zbatohen.
Obligohet Ministria e Shéndetésisé gé né rast nevoje té nxjerr sqarime pér pikat e kétij vendimi.
O. [Zbatimi]
79,
80.
81.
82.
83.
84.
Obligohet Ministri i Shéndetésisé, AUV dhe Policia e Kosovés, gé né bashképunim me shtabet
emergjente komunave, té mbikéqyré zbatimin e kétij vendimi dhe té dorézojné né Zyrén e
Kryeministrit raport javor (cdo té premte deri né orén 16:00).
Obligohet Ministria e Shéndetésisé, ShSKUK dhe IKShPK té dorézojné né Zyrén e
Kryeministrit raportin javor (cdo té premte deri né orén 16:00) pér zbatimin e masave,
gjendjen né institucionet shéndetésore, gjendjen epidemiologjike si dhe parashikimet pér dy
javét né vijim.
Obligohet Ministria e Shéndetésisé qé, bazuar né Ligjin Nr. 07/L-006 pér Parandalimin dhe
Luftimin e Pandemisé COVID-19, né territorin e Republikés sé Kosovés té nxjerré vendime
operacionale varésisht prej situatés epidemiologjike dhe rekomandimeve té IKShPK-sé,
Obligohet Policia e Kosovés dhe inspektoratet pérgjegjése té mbikéqyrin zbatimin e masave,
vendimeve té tjera dhe udhézuesve pérkatés né zbatim té Ligjit Nr. 07/L-006 pér Parandalimin
dhe Luftimin e Pandemisé né territorin e Republikés sé Kosovés.
Pér shkelésit e masave, organet kompetente obligohen té shqiptojné masat ndéshkimore sipas
Ligjit Nr. 07/L-006 pér Parandalimin dhe Luftimin e Pandemisé COVID-19 né territorin e
Republikés sé Kosovés dhe ligjeve té tjera né fuqi.
I vetmi autoritet qé mund té interpretojé kété vendim éshté Ministria e Shéndetésisé, ndérkaq
cdo institucion tjetér mund té ofrojé sqarime pér kategorité respektive pér té cilat aplikohet ky
vendim, vetém pas miratimit té atij sqarimi nga ana e Ministrisé sé Shéndetésisé,
P, [Shfugizimi i vendimit Nr. 01/32]
85. Shfugizohet Vendimi i Qeverisé Nr. 01/32, i datés 28.08.2021.
Q. [Hyrja né fugi]
86. Vendimi hyn né fugi ditén e publikimit né Gazetén Zyrtare té Republikés sé Kosovés.
Arsyetim
Masat pér ruajtjen e shéndetit publik dhe mbrojtjen nga COVID-19 jané provuar si jetike pér té
kufizuar transmetimin e COVID-19 dhe pér té zvogéluar vdekjet. Sipas raporteve té fundit té
Institutit Kombétar té Shéndetésisé Publike té Kosovés, situata epidemiologjike me COVID-19,
né Kosové vazhdon té jeté e réndé,
Né njé situaté té tillé, duke ju referuar té dhénave aktuale mbi situatén epidemiologjike dhe
rekomandimeve té IKShPK - sé, Qeveria ka ndérmarré masa té cilat pér géllim kryesor kané
ruajtjen e shéndetit publik si dhe parandalimin e shpérndanjes sé COVID-19.
Duke konsideruar se né gjendjen e njohurive shkencore né dispozicion, rreziqet e transmetimit té
virusit COVID-19 zvogélohen né mes té njerézve gé jané vaksinuar, shéruar sé fundmi apo qé
sapo kané rezultuar negativ ndaj pranisé sé virusit COVID-19, Qeveria ka ndérmarré masa
kufizuese, me géllim té kontrollit dhe parandalimit té shpérndarjes sé COVID-19, né aktivitetet
dhe bizneset té cilat bashkojné njé numér té madh njerézish né té njéjtin vend, dhe né té cilat
ruajta e distancés fizike éshté e véshtiré dhe késhtu paragesin njé rrezik né rritje té transmetimit
té virusit.
Masat e ndérmarra jané proporcionale me rreziqet shéndetésore té shkaktuara dhe té
pérshtatshme me rrethanat e kohés dhe vendit, si dhe té bazuara né autorizimet e Ligjit Nr. 07/L-
006 pér Parandalimin dhe Luftimin e Pandemisé Covid-19 né Territorin e Republikés sé Kosovés.
Masat e ndérmarra pérmes kétij vendimi nuk pércaktojné, né asnjé rast obligimin e vaksinimit té
detyrueshém, duke qené se kufizimet e vendosura ndaj publikut mund té pérmbushen me
paraqitjen e déshmisé sé statusit té vaksinimit, té rezultatit té njé testimi gé arrin né pérfundimin
se personi nuk éshté i infektuar me COVID-19, ose se personi éshté shénuar nga COVID-19 dhe
ka antitrupa té mjaftueshém.
Vendimi pér masat kundér COVID-19 éshté bazuar né vlerésimin e situatés sé intensitetit té
transmetimit dhe kapacitetit té sistemit shéndetésor pér t'u pérgjigjur, por duke i vlerésuar ato
edhe nén dritén e efekteve té kétyre masave qé mund té keté né mirégenien e pérgjithshme té
shogérisé dhe individéve.
Ministria e Shéndetésisé ka bashkérenduar vendimmarrjen me palét e interesit, té cilat kané qené
té ndikuara drejtpérdrejt apo térthorazi nga pandemia. Qeveria véren se kéto palé kané ushtruar
té drejtén e tyre pér ndikim demokratik né vendimmarrje, né pérputhje me nenin 45.3 té
Kushtetutés.
Masat e pércaktuara né kété vendim si dhe afatet kohore shérbejné gé situata epidemiologjike té
mbahet nén kontroll por nuk pérjashtojné mundésiné e ndérmarrjes sé masave té reja kufizuese
apo lehtésuese.
Prandaj, né bazé té rekomandimeve té dhéna nga IKShPK-sé, ministrité e linjés, palét e interesit
dhe ekspertét pérkatés, u vendos si né dispozitiv té kétij vendimi.
Albin KURTI
Kryeministér i Republikés sé Kosovés
Iu dérgohet:
e Zévendéskryeministrave
e ‘Té gjitha ministrive (ministrave)
e Komunave
e Inspektorateve pérgjegjése
e Policisé sé Kosovés
e Sekretarit té Pérgjithshém té ZKM-és
e §6Arkivit t@ Qeverisé