VENDIMET E QEVERISË (Mbledhja 19/2021) - (Qeveria e Republikës së Kosovës)

= Republika
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
e Kosovés

Nr. 01/19
Daté; 14.07.2021
Né mbéshtetje té nenit 92 paragrafi 4. dhe té nenit 93 paragrafi (4) té Kushtetutés sé Republikés
sé Kosovés, duke u bazuar né nenin 4 té Rregullores Nr.02/2021 pér Fushat e Pérgjegjésisé
Administrative té Zyrés sé Kryeministrit dhe Ministrive, né pajtim me nenin 19 té Rregullores sé Punés sé Qeverisé sé Republikés sé Kosovés Nr. 09/2011, Qeveria e Republikés sé Kosovés, né
mbledhjen e mbajtur mé 14 korrik 2021, merr kété:
VENDIM
1. Aprovohet Projektligji pér ndryshimin dhe plotésimin e Ligjit Nr.04/L-213 pér Bashképunim
Juridik Ndérkombétar né Céshtjet Penale.
2. Projektligji nga pika 1. e kétij vendimi i dérgohet Kuvendit té Republikés sé Kosovés pér
shqyrtim dhe miratim.
3. Vendimi hyn né fugi ditén e publikimit né Gazetén Zyrtare té Republikés sé Kosovés.
Albin KURT
Per fh
Kryeministét i Republikt\se Kosovés
Iu dérgohet:
e Zévendéskryeministrave
e Té gjitha ministrive (ministrave)
e Sekretarit té Pérgjithshém té ZKM-és
e §=6Arkivit té Qeverisé

&
Republika e Kosovés
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Nr. 02/19 Daté: 14.07.2021
Né mbéshtetje té nenit 92 paragrafi 4. dhe té nenit 93 paragrafi (4) té Kushtetutés sé Republikés
sé Kosovés, duke u bazuar né nenin 4 té Rregullores Nr. 02/2021 pér Fushat e Pérgjegjésisé
Adiinistrative té Zyrés sé Kryeministrit dhe Ministrive, né pajtim me nenin 19 té Rregullores sé
Punés sé Qeverisé sé Republikés sé Kosovés Nr. 09/2011, Qeveria e Republikés sé Kosovés, né
mbledhjen e mbajtur mé 14 korrik 2021, merr kété:
VENDIM
1. Aprovohet Projektligji pér té Drejtén Ndérkombétare Private.
2. Projektligji nga pika 1. e kétij vendimi i dérgohet Kuvendit té Republikés sé Kosovés pér
shqyrtim dhe miratim.
3. Vendimi hyn né fugi ditén e publikimit né Gazetén Zyrtare té Republikés sé Kosovés.
Albin KURTI, / Per ym al |
Kryeministé i Republikés 4 Kosovés
Iu dérgohet:
e Zévendéskryeministrave
e ‘Té gjitha ministrive (ministrave)
e Sekretarit té Pérgjithshém té ZKM-és
e Arkivit té Qeverisé


Republika e Kosovés
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Nr. 03/19
Daté: 14.07.2021
Né mbéshtetje té nenit 92 paragrafi 4. dhe té nenit 93 paragrafi (4) té Kushtetutés sé Republikés
sé Kosovés, duke u bazuar né nenin 4 té Rregullores Nr. 02/2021 pér Fushat e Pérgjegjésisé
Administrative té Zyrés sé Kryeministrit dhe Ministrive, né pajtim me nenin 19 té Rregullores sé
Punés sé Qeverisé sé Republikés sé Kosovés Nr. 09/2011, Qeveria e Republikés sé Kosovés, né
mbledhjen e mbajtur mé 14 korrik 2021, merr kété:
VENDIM
1. Aprovohet Projektligji pér Mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja.
2. Projektligji nga pika 1. e kétij vendimi i dérgohet Kuvendit té Republikés sé Kosovés pér
shqyrtim dhe miratim.
3. Vendimi hyn né fuqi ditén e publikimit né Gazetén Zyrtare té Republikés sé Kosovés.
Albin KURT fe Phy |
'Kryeministér i Republikés. sé Kosovés
Tu dérgohet:
e Zévendéskryeministrave
e Té gjitha ministrive (ministrave)
e Sekretarit té Pérgjithshém té ZKM-és
© Arkivit té Qeverisé
- Republika e Kosovés
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Nr. 04/19 Daté: 14.07.2021
Né mbéshtetje té nenit 92 paragrafi 4. dhe té nenit 93 paragrafi (4) té Kushtetutés sé Republikés sé Kosovés, duke u bazuar né nenin 4 té Rregullores Nr. 02/2021 pér Fushat e Pérgjegjésisé
Administrative té Zyrés sé Kryeministrit dhe Ministrive, né pajtim me nenin 19 té Rregullores sé
Punés sé Qeverisé sé Republikés sé Kosovés Nr. 09/2011, Qeveria e Republikés sé Kosovés, né
mbledhjen e mbajtur mé 14 korrik 2021, merr kété:
VENDIM
1. Aprovohet Projektligji pér Mbeturinat nga Industrité Nxjerrése té Mineraleve.
2. Projektligji nga pika 1. e kétij vendimi i dérgohet Kuvendit té Republikés sé Kosovés pér
shqyrtim dhe miratim.
3. Vendimi hyn né fugi ditén e publikimit né Gazetén Zyrtare té Republikés sé Kosovés.
Albin KURTI
pey Lam fu
Kryeministér 1 a Kosovés
Iu dérgohet:
e Zévendéskryeministrave
e Té gjitha ministrive (ministrave)
e Sekretarit té Pérgjithshém té ZKM-és
e Arkivit t@ Qeverisé

Republika e Kosovés
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Viada - Government

Nr. 05/19
Daté: 14.07.2021
Né mbéshtetje té nenit 92 paragrafi 4. dhe té nenit 93 paragrafi (4) té Kushtetutés sé Republikés
sé Kosovés, duke u bazuar né nenin 4 té Rregullores Nr. 02/2021 pér Fushat e Pérgjegjésisé
Administrative té Zyrés sé Kryeministrit dhe Ministrive, né pajtim me nenin 19 té Rregullores sé
Punés sé Qeverisé sé Republikés sé Kosovés Nr. 09/2011, Qeveria e Republikés sé Kosovés, né
mbledhjen e mbajtur mé 14 korrik 2021, merr kété:
VENDIM
1. Aprovohet Udhézimi Administrativ pér Rregullat dhe Normat e Shkarkimeve né Ajér nga
Burimet e Palévizshme té Ndotjes.
2. Obligohet Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapésinor dhe Infrastrukturés dhe institucionet
tjera kompetente pér zbatimin e Udhézimit nga pika 1. e kétij vendimi.
3. Vendimi hyn né fuqi ditén e publikimit né Gazetén Zyrtare té Republikés sé Kosovés.
Albin KURTI
Ler Pywal /|
"Kryeministér i in al Kosovés
Iu dérgohet:
Zévendéskryeministrave
Té gjitha ministrive (ministrave)
Sekretarit té Pérgjithshém té ZKM-és
Arkivit té Qeverisé
o

Republika e Kosovés
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Governinent
Nr. 06/19 Daté: 14.07.2021
Né mbéshtetje té nenit 92 paragrafi 4. dhe té nenit 93 paragrafi (4) té Kushtetutés sé Republikés
sé Kosovés, duke u bazuar né nenin 4 té Rregullores Nr. 02/2021 pér Fushat e Pérgjegjésisé
Administrative té Zyrés sé Kryeministrit dhe Ministrive, né pajtim me nenin 19 té Rregullores sé
Punés sé Qeverisé sé Republikés sé Kosovés Nr. 09/2011, Qeveria e Republikés sé Kosovés, né
mbledhjen e mbajtur mé 14 korrik 2021, merr kété:
VENDIM
1. Aprovohet Programi Kombétar pér Zbatimin e Marréveshjes sé Stabilizim-Asociimit
(PKZMSA) 2021-2025.
2. Buxheti pér zbatimin e kétij Programi mbetet brenda ndarjeve buxhetore té organizatave
buxhetore pér vitin 2021 dhe né pajtim me Kornizén Afatmesme té Shpenzimeve.
3. Pér zbatimin e kétij vendimi obligohet Zyra e Kryeministrit dhe institucionet e fjera
pérgjegjése, sipas Programit.
4. Obligohet Sekretari i Pérgjithshém i Zyrés sé Kryeministrit gé té pércjellé kété Program pér
miratim né Kuvendin e Republikés sé Kosovés.
5. Vendimi hyn né fugi ditén e publikimit né Gazetén Zyrtare té Republikés sé Kosovés.
Albin KURTI
p ef Ny
/ Kryeministét i Republikés ¥é Kosovés
Iu dérgohet:
e Zévendéskryeministrave
e Té gjitha ministrive (ministrave)
e Sekretarit té Pérgjithshém té ZKM-és
e Arkivit té Qeverisé
Republika e Kosovés
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria ~ Vlada - Government
Nr. 07/19 Daté: 14.07.2021
Né mbéshtetje té nenit 92 paragrafi 4. dhe té nenit 93 paragrafi (4) té Kushtetutés sé Republikés
sé Kosovés, té nenit 100 té Ligjit Nr. 04/1L-042 pér Prokurimin Publik né Republikén e Kosovés, i
plotésuar dhe ndryshuar me Ligjin Nr.04/L-237, Ligjin Nr.05/L-068, dhe me Ligjin Nr. 05/L-
092, duke u bazuar né nenin 4 té Rregullores Nr, 02/2021 pér Fushat e Pérgjegjésisé
Administrative té Zyrés sé Kryeministrit dhe Ministrive, né pajtim me nenin 19 té Rregullores sé
Punés sé Qeverisé sé Republikés sé Kosovés Nr. 09/2011, Qeveria e Republikés sé Kosovés, né
mbledhjen e mbajtur mé 14 korrik 2021, merr kété:
VENDIM
1. I propozohen Kuvendit té Republikés sé Kosovés kandidatét pér kryetar dhe katér (4) anétaré
té Bordit té Organit Shqyrtues té Prokurimit.
2. Pjesé e pérbérése e kétij vendimi éshté lista e Komisionit Pérzgjedhés pér Bordin e Organit
Shqyrtues té Prokurimit, nga pika 1. e kétij vendimi.
3. Obligohet Sekretari i Pérgjithshém i Zyrés sé Kryeministrit qé emrat dhe biografité e
kandidatéve té propozuar tia procedoj pér shqyrtim dhe miratim Kuvendit té Republikés sé
Kosovés.
4. Vendimi hyn né fugi ditén e publikimit né Gazetén Zyrtare té Republikés sé Kosovés,
Albin KURTI
) eV jw yl \\
Kryeministér i Republikés Kosovés
Iu dérgohet:
e Zévendéskryeministrave
e Té gjitha ministrive (ministrave)
e Sekretarit té Pérgjithshém té ZKM-és
e = Arkivit té Oeverisé
Lista e kandidatéve té suksesshém éshté si né vijim:
1.1.
1.2.
Le:
1.4.
LB:
1.6.
L7,
1.8.
1.9
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
do.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1,22:
1.23.
1.24.
1.25,
1.26.
1,27,
Burim Sadiku, kryetar;
Ardian Behra, kryetar;
Adem Spahiu, kryetar dhe anétar;
Ruzhdi Morina, kryetar dhe anétar;
Hasim Krasnigi, kryetar dhe anétar;
Avdullah Hoti, kryetar dhe anétar;
Flakron Abdullahu, anétar;
Boban Petkovic, anétar;
Dardan Cela, anétar;
Nexhat Pireva, anétar;
Besim Bajraktari, anétar;
Batisha Ibrahimi, anétar;
Kimete Gashi, anétare;
Sadik Kryeziu, anétar;
Gazmend Gashi, anétar;
Faruk Rexhaj, anétar;
Kastriot Feka, anétar;
Agron Berisha, anétar;
Bujar Lushaku, anétar;
Vjosa Gradinaj -Mexhuani, anétare;
Agron Behrami, anétar;
Sabrie Bullatovci, anétare;
Vjollca Kurtishaj, anetare;
Eréleta Popaj, anetare;
Shgipe Hoti, anetare;
Ardita Morina, anetare; dhe
Pranvera Maloku, anetare.

cS = a
Republika e Kosovés
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Viada - Government
Nr. 08/19 Daté: 14.07.2021
Né mbéshtetje té nenit 92 paragrafi 4. dhe té nenit 93 paragrafi (4) té Kushtetutés sé Republikés
sé Kosovés, té nenit 5 té Ligjit Nr. 05/L-084 pér Rregullatorin e Energjisé, duke u bazuar né nenin
4 té Rregullores Nr.02/2021 pér Fushat e Pérgjegjésisé Administrative té Zyrés sé Kryeministrit
dhe Ministrive, né pajtim me nenin 19 té Rregullores sé Punés sé Qeverisé sé Republikés sé
Kosovés Nr. 09/2011, Qeveria e Republikés sé Kosovés, né mbledhjen e mbajtur mé 14 korrik
2021, merr kété:
VENDIM
1. Qeveria e Republikés sé Kosovés pér Kryesues dhe anétar té Bordit té Zyrés sé Rregullatorit
té Energjisé i propozon Kuvendit té Republikés sé Kosovés kéta kandicaté:
Kandidatét pér kryesues:
1.1. Z. Ymer Fejzullahu;
1.2. Z. Vehebi Sofiu.
Kandidatét pér anétaré:
1.3. Z. Vehebi Sofiu;
1.4, Z. Gani Bugaj;
5, Znj. Arijeta Pajaziti-Qerimi;
1.6. Z. Lutfije Dervishi.
2. Obligohet Sekretari i Pérgjithshém i Zyrés sé Kryeministrit qé emrat dhe biografité e té
propozuarve nga pika 1. e kétij vendimi t'ia procedoj pér shqyrtim dhe miratim né Kuvendin
e Republikés sé Kosovés
3. Vendimi hyn né fugi ditén e publikimit né Gazetén Zyrtare té Republikés sé Kosovés.
Albin KURTI /|
Der [myer
Kryeministér { Republikés séKosovés
Iu dérgohet:
e Zévendéskryeministrave
e Té gjitha ministrive (ministrave)
e Sekretarit té Pérgjithshém té ZKM-és
e Arkivit té Qeverisé
\S
Republika e Kosovés
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Nr. 09/19 Daté: 14.07.2021
Né mbéshtetje té nenit 92 paragrafi 4. dhe té nenit 93 paragrafi (4) té Kushtetutés sé Republikés
sé Kosovés, duke u bazuar né nenin 4 té Rregullores Nr. 02/2021 pér Fushat e Pérgjegjésisé
Administrative té Zyrés sé Kryeministrit dhe Ministrive, né pajtim me nenin 19 té Rregullores sé
Punés sé Qeverisé sé Republikés sé Kosovés Nr. 09/2011, Qeveria e Republikés sé Kosovés, né
mbledhjen e mbajtur mé 14 korrik 2021, merr kété:
VENDIM
1. Z. Andin Hoti, Kryesues i Komisionit Qeveritar pér Persona té Zhdukur, emérohet
njékohésisht edhe Kryetar i Delegacionit té Kosovés pér bisedime pér céshtjen e personave té
zhdukur, né kuadér té Grupit Punues pér Persona té Zhdukur.
2. Kryetari 1 Delegacionit, pas konsultimeve me Kabinetin e Kryeministrit té Republikés sé
Kosovés do té njoftoj Komitetin Ndérkombétar té Kryqit té Kuq, si Kryesues i Grupit Punues
pér Persona té Zhdukur, pér pérbérjen e Delegacionit.
3. Kryetari i Delegacionit, pas konsultimeve me Kabinetin e Kryeministrit té Republikés sé
Kosovés dhe anétarét e Delegacionit, do té caktoj pérfaqésuesit e Delegacionit té Kosovés né
aktivitetet zyrtare dhe néngrupet punuese né kuadér té Grupit Punues pér Persona té
Zhdukur.
4, Kryetari i Delegacionit, apo anétari i Delegacioni i autorizuar nga Kryetari i Delegacionit, i
komunikon paléve té interesit dhe mediave mbi zhvillimet e procesit dialogues pér céshtjen
e personave té zhdukur.
5. Kryetari i Delegacionit njofton Kryeministrin e Republikés sé Kosovés me raporte té rregullta
mbi procesin dialogues pér ¢éshtjen e personave té zhdukur.
6. Pozita e Kryetarit té Delegacionit éshté ekuivalente me pozitén e Zévendésministrit.
7. Teméruari nga pika 1. do té realizoj vetém pagén e pércaktuar sipas Pikés 6. té kétij vendimi.
8. Njésia e Komisionit Qeveritar pér Persona té Zhdukur, né kuadér té Zyrés sé Kryeministrit,
ofron shérbimet e nevojshme té sekretarisé pér mbarévajtjen e punés sé Delegacionit.
9. Shfugizohet Vendimi i Qeverisé Nr. 11/73, daté: 05.02.2016.
10. Vendimi hyn né fuqi ditén e publikimit né Gazetén Zyrtare té Republikés sé Kosovés.
Iu dérgohet:
e Zévendéskryeministrave
Té gjitha ministrive (ministrave)
Sekretarit té Pérgjithshém té ZKM-és
Arkivit té Qeverisé
Albin KURTI
f Lm Kryeminiétér i Repu i \36 sé Kosovés
P
Republika e Kosovés
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria ~ Vlada ~ Government
Nr. 10/19 Daté: 14.07.2021
Né mbéshtetje té nenit 92 paragrafi 4. dhe té nenit 93 paragrafi (4) té Kushtetutés sé Republikés
sé Kosovés, té nenit 7, paragrafit 1 dhe 5 té Ligjit Nr. 04/L-052 pér Marréveshjet Ndérkombétare,
duke u bazuar né nenin 4 té Rregullores Nr.02/2021 pér Fushat e Pérgjegjésisé Administrative té
Zyrés sé Kryeministrit dhe Ministrive, né pajtim me nenin 19 té Rregullores sé Punés sé Qeverisé
sé Republikés sé Kosovés Nr. 09/2011, Qeveria e Republikés sé Kosovés, né mbledhjen e mbajtur
mé 14 korrik 2021, merr kété:
VENDIM
1. Aprovohet propozimii Zyrés sé Kryeministrit pér té kérkuar nga Presidentja e Republikés sé
Kosovés dhénien e autorizimit Zévendéskryeministrit té Paré pér Integrim Evropian,
Zhvillim dhe Dialog, z. Besnik Bislimi, pér nénshkrimin e amendamentimit 1. té Marréveshjes
Financiare ndérmjet Kosovés dhe Bashkimit Evropian pér Programin IPA 2016.
2. Ilxekomandohet Presidentes sé Republikés sé Kosovés dhénia e autorizimit pér nénshkrimin
e marréveshjes nga paragrafi 1. i kétij vendimi, né pérputhje me Ligjin Nr. 04/L-052 pér
Marréveshjet Ndérkombétare.
3. Vendimi hyn né fuqi ditén e publikimit né Gazetén Zyrtare té Republikés sé Kosovés.
Kryeministér i Repubjikgs sé Kosovés
Iu dérgohet:
° Zévendéskryeministrave
e ‘Té gjitha ministrive (ministrave)
e Sekretarit té Pérgjithshém té ZKM-és
e Arkivit té Qeverisé

Republika e Kosovés
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Nr. 11/19
Daté: 14.07.2021
Né mbéshtetje té nenit 92 paragrafi 4 dhe té nenit 93 paragrafi 4 té Kushtetutés sé Republikés sé
Kosovés, té nenit 7 paragrafit 5 té Ligjit Nr. 04/1L-052 pér Marréveshjet Ndérkombétare, duke u
bazuar né nenin 4 té Rregullores Nr.02/2021 pér Fushat e Pérgjegjésisé Administrative té Zyrés
sé Kryeministrit dhe Ministrive, né pajtim me nenin 19 té Rregullores sé Punés sé Qeverisé sé
Republikés sé Kosovés Nr. 09/2011, Qeveria e Republikés sé Kosovés, né mbledhjen e mbajtur
mé 14 korrik 2021, merr kété:
VENDIM
1. Aprovohet propozimi pér té kérkuar nga Presidentja e Republikés sé Kosovés dhénien e
autorizimit Ministrit té Financave, Punés dhe Transfereve pér nénshkrimin e Marréveshjes sé
Financimit “Projekti Emergjent i Kosovés pér Covid-19, Financim shtesé” ndérmjet
Republikés sé Kosovés e pérfaqésuar nga Ministria e Financave, Punés dhe Transfereve dhe
Asociacionit Ndérkombétar pér Zhvillim.
2. Irekomandohet Presidentes sé Republikés sé Kosovés dhénia e autorizimit pér nénshkrimin
e marréveshjes nga paragrafi 1. i kétij vendimi, né pérputhje me Ligjin Nr. 04/L-052 pér
Marréveshjet Ndérkombétare.
3. Vendimi hyn né fuqi ditén e publikimit né Gazetén Zyrtare té Republikés sé Kosovés.
Pex fina |
Kryeministér i Reppbhikes sé Kosovés
Iu dérgohet:
e Zévendéskryeministrave
e Té gjitha ministrive (ministrave)
° Sekretarit té Pérgjithshém té ZKM-és
e § Arkivit té Oeverisé

Republika e Kosovés
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Nr. 12/19
Daté: 14.07.2021
Né mbéshtetje té nenit 92 paragrafi 4 dhe té nenit 93 paragrafi 4 té Kushtetutés sé Republikés sé
Kosovés, té nenit 4 paragrafi 2. té Ligjit Nr. 04/L-052 pér Marréveshjet Ndérkombétare, duke u
bazuar né nenin 4 té Rregullores Nr.02/2021 pér Fushat e Pérgjegjésisé Administrative té Zyrés
sé Kryeministrit dhe Ministrive, né pajtim me nenin 19 té Rregullores sé Punés sé Qeverisé sé
Republikés sé Kosovés Nr. 09/2011, Qeveria e Republikés sé Kosovés, né mbledhjen e mbajtur
mé 14 korrik 2021, merr kété:
VENDIM
1. Aprovohet né parim Nisma pér negocimin e Amandamentimit té Marréveshjes sé Grantit né
mes té Republikés sé Kosovés, e pérfaqésuar nga Ministria e Financave, Punés dhe
Transfereve dhe Bashkimi Evropian, i pérfaqésuar nga Komisioni Evropian, pér Projektin
“Mbéshtetja e BE-sé pér disponueshmériné dhe gasjen né vaksinat kundér Covid-19 né
Kosové”.
2. Pérgjaté negocimit té késaj marréveshjeje, Ministria Financave, Punés dhe Transfereve
obligohet té procedojé konform dispozitave té Kushtetutés sé Republikés sé Kosovés, té Ligjit
Nr. 04/1-052 pér Marréveshjet Ndérkombétare dhe dispozitat tjera né fuqi.
3. Vendimi hyn né fuqi ditén e publikimit né Gazetén Zyrtare té Republikés sé Kosovés.
Albin KURTI Per Pwr
Kryeministét i Repub ikés 5¢ Kosovés
Tu dérgohet:
e Zévendéskryeministrave
e Té gjitha ministrive (ministrave)
e Sekretarit té Pérgjithshém té ZKM-és
e §=6Arkivit t@ Qeverisé

Republika e Kosovés
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Nr. 13/19
Daté: 14.07.2021
Né mbéshtetje té nenit 92 paragrafi 4 dhe té nenit 93 paragrafi 4 té Kushtetutés sé Republikés sé Kosovés, té nenit 24 té Ligjit Nr. 07/L-041 mbi Ndarjet Buxhetore pér Buxhetin e Republikés se
Kosovés pér vitin 2021, duke u bazuar né nenin 4 té Rregullores Nr. 02/2021 pér Fushat e Pérgjegjésisé Administrative té Zyrés sé Kryeministrit dhe Ministrive, né pajtim me nenin 19 té
Rregullores sé Punés sé Qeverisé sé Republikés sé Kosovés Nr. 09/2011, Qeveria e Republikés sé
Kosovés, né mbledhjen e mbajtur mé 14 korrik 2021, merr kété:
VENDIM
1. Aprovohet Pakoja e Ringjalljes Ekonomike e bashkéngjitur si shtojcé dhe si pjesé pérbérése e
kétij vendimi.
2. Autorizohet Ministria e Financave, Punés dhe Transfereve pérmes vendimeve té vecanta ti
vendos dhe zbérthej afatet dhe kriteret pér operacionalizimin dhe zbatimin e masave té
specifikuara né Pakon e Ringjalljes Ekonomike, si dhe té béjé ridestinimin e mjeteve né mes
masave té Pakos sé Ringjalljes Ekonomike, nése kjo paraqitet té jeté e arsyeshme.
3. Autorizohet Ministria e Financave, Punés dhe Transfereve té béjé apo té iniciojé alokimin e
parakoheshem, transferimin dhe rialokimin e mjeteve buxhetore brenda ndarjeve buxhetore
sipas legjislacionit né fuqi, me géllim té zbatimit té ploté té Pakos sé Ringjalljes Ekonomike.
4. Vendimi hyn né fuqi ditén e publikimit né Gazetén Zyrtare té Republikés sé Kosovés.
Albin KURTI
ev Nhu
/ Kryeministér i sane Kosovés
Iu dérgohet:
° Zévendéskryeministrave
e Té gjitha ministrive (ministrave)
° Sekretarit té Pérgjithshém té ZKM-és
e = Arkivit té Qeverisé

Republika e Kosovés
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Viada - Governnent
Ministria e Financave, Punés dhe Trausfereve
Ministarstvo za Finansije, Rada i Transfera ~ Ministry of Finance, Labor and Transfers
Pakoja e Ringjalljes Ekonomike
Korrik 2021
Pérmbajtja
Masa |. - Mbishtetja e Punésimit
Masa 1.1, - Rikthimi né puné i atyre qé kané humbur vendin ¢ punés gjaté pandemisé
Masa 1.2. — Mbéshtetja pér é punésuarit ¢ formalizuar
Masa 1.3. — Mbéshtetja e pundsimit té gave... cesses a danevecaeassneuaeaa tesneuteasneaeesaacnrsaverd
Masa 1.4. — Skema e punésimit té garantuar pér té rinjté
Masa 1.5. Trajnimi dhe punésimi né TI
Masa 1.6. — Mbéshtetja e punésimit té personave me nevoja té veganta
Masa 1.7. —Skema e granteve pér zanatet
Masa 2. — Ringjallja e Ekonomisé dhe Prodhimit .....cessesssssesesssseneesessssesneenscnntenreasscssasessneasecanecnncenensasancunauuacenssenseey
Masa 2.1. — Subvencionimi i kredive investive
Masa 2.2. — Mbéshtetje bizneseve pér qasje né financa
Masa 2.3. —Investime né TI dhe Inovacion
Masa 2.4. — Mbéshtctja e Eksportit
Masa 2.5. — Ringjallja ¢ fshatit permes bujqésisé dhe agro-turizmit
Masa 2.6. — Rikuperimi i hotelerisé dhe bizneseve té mbyllura
Masa 3. — Mbéshtetja pér familjen
Masa 3.1. — Mbéshtetja pér familjet qé kané humbur kryefamiljarin
Masa 3.2. — Mbéshtetja pér pensionistét dhe familjet me asistencé sociale
Masa 3.3. — Reformimi i Skemés sé Asistenct’s Sociale
Masa 3.4. — Kuponé ushqimi pér familjet né nevojé
Masa 3.5. — Pagesa pér lehonat e papuna
Masa 3.6. — Mbéshictja c likuiditetit familjar ......... age yeaa auiiseapveeva cans sivavessasvecsusavecsonesesannsuecennrreanereennsnrnennstdbhdiesaie
Masa 4. — Mbéshtetja pér publiken
Masa 4.1. —Mbéshtetja pér Shéndetésing
Masa 4.2. — Mbéshtetja pér Arsimin
Masa 4,3. —Mbéshtetja e Kulturés dhe Sportit
Masa 4.4. — Mbéshtetja e Sigurisé
Masa 4.5. — Mbéshtetja e Mérgatés
Masa 4.6, — Mbéshtetja c Ndérmarrjeve Publike
Masa 5. — Investimi né infrastrukturé dhe ambicnt
Pakoja e Ringjalljes Ekonomike

Pas vénies nén kontroll té gjendjes me COVID-19 dhe sigurimin e sasisé sé nevojshme t¢ vaksinave,
Ministria e Financave, Punés dhe ‘Transfereve e sheh si té domosdoshém fillimin e fazés sé dyté té adresimit
(é véshtirésive té shkaktuara nga pandemia COVID-19. Kjo fazé ¢ ringjalljes ekonomike si pér nga véllimi
i intervenimit, ashtu edhe pér nga struktura e masave té parapara, pritet té keté ndikim té dukshém si né
stabilizimin ¢ aktivitetit ekonomik né vend, ashtu edhe né korrigjimin e deformimeve ekzistuese né
strukturén e Prodhimit Bruto té Brendshém (PBB) té vendit.
Mé konkretisht, pakoja e ringjalljes ekonomike éshté dukshém mé ambicioze né listimin ¢ objektivave qé
synon té pérmbushé pérgjaté implementimit té saj. Masat ¢ propozuara né shumé raste mund té kontribuojné
né arritjen e disa objektivave njéherésh, por megjithaté té njéjtat mund té grupohen né 4 synime té
agreguara:
1. Punésimi dhe formalizimi i ekonomisé, me fokus parésor né fuqizimin e rolit té gruas dhe té té
rinjve né ekonomi;
2. Pérmirésim i strukturés sé pérbérjes sé PBB-sé pérmes favorizimit té sektoréve té caktuar
ekonomiké, sidomos né sferén e prodhimit dhe pérmirésimit té bilancit tregtar té vendit;
3. Rrifje e balancuar dhe gjithépérfshirése ekonomike, duke u pérkujdesur gé € njéjta té shoqérohet
edhe me pérmirésim té indikatoréve kyg¢ té miréqenies;
4, Ruajtja e qéndrueshmérisé afatgjaté dhe minimizimi i rreziqeve fiskale (& vendit, pérmes mbajljes
nén kontroll té rritjes sé borxhit publik né vend, dhe koordinimit mé té miré me komunitetin e
donatoréve pér (é siguruar maksimumin ¢ pérfitimit té ekonomisé dhe amvisérive.
Shuma e pérgjithshme e Pakos sé Ringjalljes Ekonomike éshté 420 milioné euro, ku financimi nga
buxheti éshté 190 milioné euro, ndérsa 230 milioné euro tjera jané financim nga huamarrja.
Né kuadér té masave dhe veprimeve pér ringjalljen ckonomike té vendit éshté edhe emetimi i Bonove té
Diasporés, té cilat mjete do té pérdoren pér financimin e kétyre masave.
Masa 1. - Mbéshtetja e Punésimit - 50 milioné EUR
Masa 1.1. - Rikthimi né puné i atyre gé kané humbur vendin e punés gjaté pandemisé — 10 mil EUR
Masa 1.2. — Mbéshtetja pér té punésuarit e formalizuar — 10 mil EUR
Masa 1.3. —Mbéshtetja e punésimit té grave — 5 mil EUR
Masa 1.4. — Skema e punésimit té garantuar pér té rinjté — 10 mil EUR
Masa 1.5. Trajnimi dhe punésimi né TL-—5 mil EUR
Masa 1.6. — Mbéshtetja e punésimit té personave me nevoja té veganta —5 mil EUR
Masa 1.7, —Skema e granteve pér zanatet — 5 mil EUR
Masa 2. — Ringjallja e Ekonomisé dhe Prodhimit — 108 milioné EUR
Masa 2.1. — Subvencionimi i kredive investive — 30 mil EUR
Masa 2.2. — Mbéshtetje bizneseve pér qasje né financa — 43 mil EUR
Masa 2.3. — Investime né TI dhe Inovacion — 10 mil EUR
Masa 2.4, — Mbéshtetja e Eksportit — 10 mil EUR
Masa 2.5. — Ringjallja e fshatit pérmes bujqésisé dhe agro-turizmit — 10 mil EUR
Masa 2.6. — Rikuperimi i hotelerisé dhe bizneseve té mbyllura — 5 mil EUR
Masa 3. — Mbéshtetja pér familjen — 50 milioné EUR
Masa 3.1. — Mbéshtetja pér familjet qé kané humbur kryefamiljarin — 4 mil EUR
Masa 3.2. — Mbéshtetja ptr pensionistét dhe familjet me asistencé sociale — 17 mil EUR
Masa 3.3. — Reformimi i Skemés sé Asistencés Sociale — 12 mil EUR
Masa 3.4. — Kuponé ushqimi pér familjet né nevojé— 4 mil EUR
Masa 3.5. — Pagesa pér lehonat e papuna — 3 mil EUR
Masa 3.6. — Mbéshtetja e likuiditetit familjar— 10 mil EUR
Masa 4, —- Mbéshtetja pér publiken — 112 milioné EUR
Masa 4.1.— Mbéshtetja pér shéndetésiné — 53 mil EUR
Masa 4.2. —-Mbéshtetja pér Arsimin — 9 mil EUR
Masa 4.3. — Mbéshtetja e Kulturés dhe Sportit - 5 mil EUR
Masa 4.4, — Mbéshtetja e sigurisé — 10 mil EUR
Masa 4.5. — Mbéshtetja e mérgatés — 5 mil EUR
Masa 4.6. —Mbéshtetja e ndérmarrjeve publike — 30 mil EUR
Masa 5. — Investimi né infrastrukturé dhe ambient — 100 milioné EUR

a

Republik -e Kosovés
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Nr. 14/19 Daté: 14.07.2021
Né mbéshtetje té nenit 92 paragrafi 4. dhe té nenit 93 paragrafi (4) té Kushtetutés sé Republikés
sé Kosovés, duke u bazuar né nenin 4 té Rregullores Nr.02/2021 pér Fushat e Pérgjegjésisé
Administrative té Zyrés sé Kryeministrit dhe Ministrive, né pajtim me nenin 19 té Rregullores sé
Punés sé Qeverisé sé Republikés sé Kosovés Nr. 09/2011, Qeveria e Republikés sé Kosovés, né
mbledhjen e mbajtur mé 14 korrik 2021, merr kété:
VENDIM
1. Qeveria e Republikés sé Kosovés pérgatité Programin pér Reforma Ekonomike 2022-2024 (né
vijim PRE), si pjesé e dialogut ndérmjet BE-sé dhe Republikés sé Kosovés né kuadér té
geverisjes ekonomike.
2. PRE mbulon periudhén afatmesme tri vjecare 2022-2024 dhe bazohet né kornizén makro-
fiskale, prioritetet e reformave strukturore, masat pérkatése gé jané pjesé e Programit té
Oeverisé 2021-2023 dhe Strategjisé Kombétare pér Zhvillim 2016-2021.
3. Duke u bazuar né Udhézimet e Komisionit Evropian, pérmes Programit pér Reforma
Ekonomike raportohet pér zbatimin e rekomandimeve nga Konkluzionet e pérbashkéta té
Dialogut Ekonomik dhe Financiar né mes BE-sé dhe Ballkanit Peréndimor dhe Turqisé té
datés 12 korrik 2021.
4. Ministrii Financave, Punés dhe Transfereve koordinon procesin e hartimit té PRE né cilésiné
e Koordinatorit Nacional té Programit pér Reforma Ekonomike.
5. Koordinatori Nacional i Programit pér Reforma Ekonomike mbéshtetet nga:
5.1. Zyra pér Planifikim Strategjik e Zyrés sé Kryeministrit (ZPS) pér agjendén e reformave
strukturore, gé pérfshijné politikat publike sipas fushave té pércaktuara me udhézimet e
Komisionit Evropian;
5.2. Departamenti pér Politika Ekonomike, Publike dhe Bashképunim Ndérkombétar
Financiar (Ministria e Financave, Punés dhe Transfereve) lidhur me kornizén makro-
ekonomike che politikat fiskale, duke pérfshiré masat mbéshtetése fiskale;
5.3. Ministrité e tjera té linjés né varési té temave gé trajtohen né PRE.
6. Sipas udhézimeve té Koordinatorit Nacional, ZPS fton ministrité e linjés dhe institucionet
tjera sipas fushave té pércaktuara me Udhézuesin e Komisionit Evropian pér té kontribuar né
procesin e hartimit dhe takimet e punés sé Programit pér Reforma Ekonomike.
7. Sipas fushave té pércaktuara nga Komisioni Evropian, Koordinatori Nacional, fton Sekretarét
e pérgjithshém té Ministrive/Institucioneve pérkatése, té emérojné koordinatorét e fushave,
té cilét jané pérgjegjés té japin kontributin e tyre né hartimin e prioriteteve té reformave
strukturore té PRE-sé.
8. Koordinatorét e eméruar nga Sekretarét e Pérgjithshém té ministrité pérgjegjése pér fushat e
méposhtme, pérbéjné ekipin qendror té procesit té hartimit té reformave strukturore té PRE-
sé:
10.
11.
2.
13;
14.
15.
8.1, Menaxhimi i financave publike;
8.2. Tranzicioni i gjelbér;
8.3. Transformimi digjital;
8.4. Mjedisi i biznesit dhe zvogélimi i ekonomisé joformale;
8.5. Kérkimi, zhvillimi dhe inovacioni;
8.6. Reforma pér integrim ekonomik;
8.7. Reforma e tregut té energjisé;
8.8. Reformat e tregut té transportit;
8.9, Bujgésia, industria dhe shérbimet;
8.10. Arsimi dhe shkathtésité;
8.11. Punésimi dhe tregu i punés;
8.12. Gjithpérfshirja dhe mbrojtja sociale;
8.13. Sistemi i kujdesit shéndetésor.
ZPS udhéhegé procesin e monitorimit té zbatimit té prioriteteve té reformave Strukturore si
dhe Konkluzioneve té pérbashkéta té dala nga takimi né mes té Bashkimit Evropian dhe
Ballkanit Peréndimor dhe Turqisé, ku pérmes koordinatoréve té fushave té pércaktuara nga
Komisioni Evropian do té béjé grumbullimin e té dhénave dhe hartimin e raportit té zbatimit
te PRE-sé,
Né procesin e hartimit té PRE ftohen gjithashtu pérfaqésues té organizatave té shogérisé
civile, sektorit privat dhe partneréve té tjeré pér té dhéné kontributin e tyre né pérzgjedhjen e
prioriteteve té reformave strukturore.
Duke u bazuar né kété vendim, ZPS né koordinim me Koordinatorin Nacional pér PRE do té
pérgatis njé kalendar té procesit té hartimit té PRE-sé dhe do ta ndajé até me ministrité
pérkatése.
Prioritizimi i masave té Programit pér Reforma Ekonomike 2022-2024, pasi qé masat té
pérgatiten nga koordinatorét sektorial dhe shqyrtohen nga Zyra pér Planifikim Strategjik, do
té béhet nga Komisioni pér Planifikim Strategjik.
Drafti final i Programit pér Reforma Ekonomike 2022-2024 aprovohet nga Komisioni pér
Planifikim Strategjik para se té dérgohet pér miratimin pérfundimtar né Qeveri.
Koordinatori Nacional e prezanton draftin e PRE-sé pér konsultim publik (té jashtém) pérmes
platformés pér konsultime publike dhe gjithashtu me partnerét social, komunitetin e
bizneseve, asociacionet dhe sindikatat, shogériné civile, pushtetin lokal dhe komisionet
pérkatése parlamentare.
Vendimi hyn né fuqi ditén e publikimit né Gazetén Zyrtare té Republikés sé Kosovés.
Albin KURTI Per Pints
Kryeministér i Republiké’s sé Kosovés
Iu dérgohet:
Zévendéskryeministrave
Té gjitha ministrive (ministrave)
Sekretarit té Pérgjithshém té ZKM-és
Arkivit té Qeverisé
Me : ———_. Republik 1 e Kosovés
Republika Kosova ~ Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Nr. 15/19
Daté: 14.07.2021
Né mbéshtetje té nenit 92 paragrafi 4. dhe té nenit 93 paragrafi (4) té Kushtetutés sé Republikés
sé Kosovés, duke u bazuar né nenin 4 té Rregullores Nr. 02/2021 pér Fushat e Pérgjegjésisé
Administrative té Zyrés sé Kryeministrit dhe Ministrive, né pajtim me nenin 19 té Rregullores sé
Punés sé Qeverisé sé Republikés sé Kosovés Ny. 09/2011, Qeveria e Republikés sé Kosovés, né
mbledhjen e mbajtur mé 14 korrik 2021, merr kété:
VENDIM
1. Pas pikés 1. té Vendimit Nr. 05/36 té Qeverisé sé Republikés sé Kosovés té datés 19.10.2020,
shtohet njé piké e re me numér 2. me tekstin si né vijim:
1.1. Dogana e Republikés sé Kosovés nuk i nénshtrohet kufizimit té pércaktuar me pikén
1. té kétyj Vendimi.
2. Pikat e tera té Vendimit Nr. 05/36 té Qeverisé sé Republikés sé Kosovés té datés 19.10.2020
mbesin té pandryshuara.
3. Vendimi hyn né fugi ditén e publikimit né Gazetén Zyrtare té Republikés sé Kosovés.
Albin KURTI /
) ef fhe
Kryeministér i Republikas sé Kosovés
Iu dérgohet:
e Zévendéskryeministrave
e Té gjitha ministrive (ministrave)
e Sekretarit té Pérgjithshém té ZKM-és
e § Arkivit té Qeverisé

Republika e Kosovés
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Nr. 16/19 Daté: 14.07.2021
Né mbéshtetje té nenit 92 paragrafi 4 dhe té nenit 93 paragrafi 4 té Kushtetutés sé Republikés sé
Kosovés, té nenit 24 té Ligjit Nr. 07/L-041 mbi Ndarjet Buxhetore pér Buxhetin e Republikés sé
Kosovés pér vitin 2021, duke u bazuar né nenin 4, paragrafi 2, té Rregullores Nr.02/2021 pér
Fushat e Pérgjegjésisé Administrative té Zyrés sé Kryeministrit dhe Ministrive, né pajtim me
nenin 19 té Rregullores sé Punés sé Qeverisé sé Republikés sé Kosovés Nr. 09/2011, QOeveria e
Republikés sé Kosovés, né mbledhjen e mbajtur mé 14 korrik 2021, merr kété:
VENDIM
1. Aprovohet ndarja e mjeteve buxhetore nga shumé prej “katér milion euro” (4,000,000.00 €)
pér Ministriné e Arsimit, Shkencés, Teknologjisé dhe Inovacionit pér blerjen e librave.
2. Mfjetet e ndara sipas paragrafit 1. té kétij vendimi merren nga Programi i Rimékémbjes
Ekonomike, nénprogrami “Programi i Rimékémbjes Ekonomike” me kod 29300, kategoria e
shpenzimeve “Subvencione dhe Transfere”.
3. Mjetet sipas pikés 2. té kétij vendimi transferohen né Ministriné e Arsimit, Shkencés,
Teknologjisé dhe Inovacionit me kod 208 né nén-programin "Investimet kapitale né Arsimin
parauniversitar" me kod 98100, né Kategoriné e shpenzimeve “Mallva dhe Shérbime”.
4. Obligohet Ministria e Financave, Punés dhe Transfereve dhe Ministria e Arsimit, Shkencés,
Teknologjisé dhe Inovacionit pér zbatimin e kétij vendimi.
5. Vendimi hyn né fuqi ditén e publikimit né Gazetén Zyrtare té Republikés sé Kosovés.
Albin KURTI
Per Pil
Kry eministér i Republikés % sé Kosovés
Iu dérgohet:
e Zévendéskryeministrave
e Té gjitha ministrive (ministrave)
e Sekretarit té Pérgjithshém té ZKM-és
© Arkivit té Qeverisé

Republika e Kosovés
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Nr. 17/19
Daté: 14.07.2021
Né mbéshtetje té nenit 92 paragrafi 4 dhe té nenit 93 paragrafi 4 té Kushtetutés sé Republikés sé
Kosovés, té nenit 24 té Ligjit Nr. 07/L-041 mbi Ndarjet Buxhetore pér Buxhetin e Republikés sé
Kosovés pér vitin 2021, duke u bazuar né nenin 4, paragrafi 2, té Rregullores Nr.02/2021 pér
Fushat e Pérgjegjésisé Administrative té Zyrés sé Kryeministrit dhe Ministrive, né pajtim me
nenin 19 té Rregullores sé Punés sé Qeverisé sé Republikés sé Kosovés Nr. 09/2011, Qeveria e
Republikés sé Kosovés, né mbledhjen e mbajtur mé 14 korrik 2021, merr kété:
VENDIM
1. Aprovohet ndarja e mjeteve buxhetore né shumé prej “katér milioné e peségind mijé euro”
(4.500.000.00 €), pér Ministriné e Mbrojtjes pér blerje té Dronéve.
2. Mjetet e ndara sipas paragrafit 1. té kétij vendimi merren nga Programi i Rimékémbjes
Ekonomike, nénprogrami “Programi i Rimékémbjes Ekonomike” me kod 29300, kategoria e
shpenzimeve “Subvencione dhe Transfere”.
3. Mjetet sipas pikés 2. té kétij vendimi transferohen né Ministriné e Mbrojtjes me kod 217 né
kategoriné “Shpenzime Kapitale” né nénprogramin “Forca e Sigurisé sé Kosovés” me kod
36000, né projektin “Sistemet e Armatimit” me kod 18781.
4, Obligohet Ministria e Financave, Punés dhe Transfereve dhe Ministria e Mbrojtjes pér
zbatimin e kétij vendimi.
5. Vendimi hyn né fuqi ditén e publikimit né Gazetén Zyrtare té Republikés sé Kosovés.
Albin KURTI ~ f ? ‘a Py WU
Kryeministér i Repebitie se Kosovés
Tu dérgohet:
e Zévendéskryeministrave
e ©Té gjitha ministrive (ministrave)
e Sekretarit té Pérgjithshém té ZKM-és
e §=6Arkivit té Qeverisé

Republika e Kosovés
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Viada - Government
Nr, 18/19 Daté: 14.07.2021
Né mbéshtetje té nenit 92 paragrafi 4 dhe té nenit 93 paragrafi 4 té Kushtetutés sé Republikés sé
Kosovés, té nenit 14, paragrafin 3 té Ligjit Nr.07/L-041 mbi Ndarjet Buxhetore pér Buxhetin e
Republikés sé Kosovés pér vitin 2021, duke u bazuar né nenin 4 té Rregullores Nr. 02/2021 pér
Fushat e Pérgjegjésisé Administrative té Zyrés sé Kryeministrit dhe Ministrive, né pajtim me
nenin 19 té Rregullores sé Punés sé Qeverisé sé Republikés sé Kosovés Nr. 09/2011, Qeveria e
Republikés sé Kosovés, né mbledhjen e mbajtur mé 14 korrik 2021, merr kété:
VENDIM
1. Ndryshohet/plotésohet Vendimi i Qeverisé Nr. 03/49 i datés 08.12.2020.
2, Pika dy (2) e Vendimit Nr. 03/49 i datés 08.12.2020, ndryshohet/ plotésohet si né vijim:
Shtyhet afatii mbylljes sé avansit duke zgjatur afatin deri me datén 30.09.2021.
3. Pikat tjera té Vendimit Nr. 03/49 té datés 08.12.2020 pérvec atyre té pérmendura né kété
vendim, jané né fudi.
4, Vendimi hyn né fuqi ditén e publikimit né Gazetén Zyrtare té Republikés sé Kosovés.
Arsyetim
Duke marré parasysh gé Marréveshja né mes Ministrisé sé Shéndetésisé té Kosovés (MSh)
dhe Zyrés sé Kombeve té Bashkuara pér Shérbime té Projekteve (UNOPS) e cila buron nga
Ligji Nr.07/L-017 pér Ratifikimin e Marréveshjes Ndérmjet Republikés sé Kosovés dhe
Asociacionit Ndérkombétar pér Zhvillim lidhur me Financimin e Projektit Emergjent
Covid-19 pér Kosovén parasheh prokurimin e pajisjeve mjekésore pér parandalimin dhe
luftimin e pandemisé Covid-19, marré parasysh rregullat e disbursimit dhe prokurimit té
Bankés Botérore té cilat jané pjesé e marréveshjes sé ratifikuar qé cekin aranzhimet e
vecanta té projekteve me agjencité e UN-it, mundésin e pagesés né avans si dhe né zbatim
té nenin 14, paragrafi 3. té Ligjit Nr.07/L-041 mbi Ndarjet Buxhetore pér Buxhetin e
Republikés sé Kosovés pér Vitin 2021, u vendos si né dispozitiv té kétij Vendimi.
Iu dérgohet:
e Zévendéskryeministrave
° Té gjitha ministrive (ministrave)
° Sekretarit té Pérgjithshém té ZKM-és
© Arkivit té Oeverisé
’ Albin KURTI Pax "yh
Ktyeministér! i Republikés sé Kosovés

Republika e Kosovés
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Viada ~ Government

Nr. 19/19
Daté: 14.07.2021
Né mbéshtetje té nenit 92 paragrafi 4, nenit 93 paragrafi 4 dhe nenit 55 té Kushtetutés sé
Republikés sé Kosovés, té nenit 5 paragrafi 2.4, nenit 10 dhe nenit 12 té Ligjit Nr. 07/L-006 pér
Parandalimin dhe Luftimin e Pandemisé Covid-19 né Territorin e Republikés sé Kosovés, té nenit
89 té Ligjit Nr. 04/L-125 pér Shéndetési, duke u bazuar né nenin 4 té Rregullores Nr. 02/2021 pér
Fushat e Pérgjegjésisé Administrative té Zyrés sé Kryeministrit dhe Ministrive, si dhe né zbatim
Vendimit té Qeverisé sé Republikés sé Kosovés Nr. 01/11, daté 15.03.2020, pér Shpalljen e
Emergjencés pér Shéndetin Publik, dhe né zbatim té rekomandimeve té IKShPK-sé me
géllim té kontrollit, parandalimit dhe luftimit té pérhapjes sé virusit SARS-CoV-2, né
pajtim me nenin 19 té Rregullores sé Punés sé Qeverisé sé Republikés sé Kosovés Nr.09/2011,
Qeveria e Republikés sé Kosovés, né mbledhjen e mbajtur mé 14 korrik 2021, merr kété:
VENDIM
Pér masat e pérgjithshme dhe té vecanta pér kontrollin, parandalimin dhe luftimin e
pandemisé COVID-19
A. [Zbatimi territorial]
1. Ky vendim zbatohet né té gjithé territorin e Republikés sé Kosovés.
B. [Hyrjet dhe daljet e qytetaréve té linaj nga Republika e Kosovés]
2. Qytetarét e huaj, té cilét hyjné né Republikén e Kosovés, pérfshiré edhe ata me leje qéndrim
té pérkohshém ose té pérhershém né Kosové dhe té cilét vijné nga vendet me rrezik té larté
sipas listés zyrtare té Institutit Kombétar té Shéndetésisé Publike té Kosovés (IKShPK), duhet
té kené test RT-PCR negativ pér COVID-19 té béré né 72 orét e fundit, né bazé té parimit té
reciprocitetit.
3. Nga pika 2. pérjashtohen:
3.1. Oytetarét e huaj, té cilét hyjné né Kosové pérmes aeroportit apo pérmes pikave kufitare
tokésore dhe largohen nga Kosova brenda tre (3) orésh, pérmes aeroportit ose pikave
kufitare tokésore, me kusht gé né hyzje té nénshkruaj deklaratén se do ta léshojé Kosovén
brenda tre (3) orésh;
3.2. Oytetarét e huaj, té cilét punojné si transportues profesionist (vozités), me kusht gé té
respektojné protokollin pér transport ndérkombétaré pér mbrojtje nga COVID-19;
3.3. QOytetarét e huaj, té cilét kalojné népér Kosové pérmes transportit té organizuar me
autobus ose me linjé té rregullt ndérkombétare, transit, me kusht qé té nénshkruhet
deklarata se do ta léshojné territorin e Kosovés brenda pesé (5) orésh;
3.4. Diplomatét e huaj, té akredituar né Kosové, si dhe familjarét e tyre;
3.5. Personat gé kané certifikaté té vaksinimit té ploté kundér COVID-19;
3.6. Personi me njé rezultat pozitiv té testit té antitrupave serologjik -IgG, té léshuar
mé sé shumti tridhjeté (80) dité para mbérritjes;
3.7, Fémijét nén moshén njémbédhjeté (11) vjegare.
C. [Dispozita té vecanta pér zonat me prani té varianteve shqetésuese té virusit]
4. Ndalohet hyrja né Republikén e Kosovés pér personat té cilét kané vizituar Indiné,
Brazilin dhe Afrikén e Jugut né dy javét e fundit, pérvec:
4.1 Shtetasve té Republikés sé Kosovés, personave me leje qéndrim té pérkohshém ose
pérhershém né Kosové, diplomatéve té huaj dhe personelit mjekésor, té cilét me
hyrjen né Kosové duhet té paragesin test RT-PCR negativ pér COVID-19, té béré né 72
orét e fundit dhe té cilét duhet té karantinohen né shtépité (vendin e banimit) e tyre pér
katérmbédhjeté (14) dité, duke u testuar dy heré né javé. Karantina mund té ndérpritet
me paraqitjen e testit RT - PCR negativ pér COVID-19 té béré jo mé herét se pesé dité pas
hyrjes.
C. [Mbrojtja dhe siguria né puné]
5. Graté shtatzéna, lirohen nga obligimi pér t’u paraqitur fizikisht né puné, Punédhénésit publiké
apo privat udhézohen té ju krijojné mundésiné gé té punojné nga shtépia.
D. [Masat e pérgjithshme té mbrojtjes dhe higjienés]
6. Obligohen institucionet publike dhe private, si dhe subjektet tjera, té mbajné dezinfektues pér
duar dhe njé sasi té maskave né vende té gasshme, né hyrje té objektit si dhe né ambientet e
brendshme.
7. Obligohen institucionet publike e private, si dhe subjektet tjera, qé né hyxje té cdo objekti, té
vendosin shenja té dukshme té rregullave té sjelljes pér mbrojtje nga COVID-19, pérfshiré
shenjén e ndalimit té hyrjes né objekt pa maska, si dhe respektimin e distancés.
8. Obligohen pérgjegjésit e institucioneve publike e private dhe subjektet e tjera, gé te kryejné
dezinfektimin dhe ajrosjen e hapésirave té mbyllura.
9, Bartja e maskés duke mbuluar hundén dhe gojén éshté obligative né té gjitha rastet, pérvec:
9.1. Gjaté ecjes né ambient té jashtém, vetém,;
9.2, Gjaté ngasjes sé automjetit, vetém, apo né grup me jo mé shumé se katér (4) persona;
9.3, Gjaté vrapimit, ciklimit dhe ushtrimeve fizike;
94, Gjaté ngrénies apo pijes.
Dh. [Institucionet e arsimit]
10. Institucionet publike dhe private té té gjitha niveleve té arsimit vazhdojné mésimin sipas
udhézuesit pérkatés pér sektorin e arsimit.
11. Té gjitha institucioneve publike dhe private té té gjitha niveleve té arsimit, iu ndalohet
organizimi i ekskursioneve dhe shétitjeve grupore.
E. [Paragitja pér skemat sociale dhe pensionale]
12. Ministria e Financave, Punés dhe Transfereve udhézohet té lirojé té gjithé pérfituesit e
skemave sociale dhe pensionale, qé menaxhohen nga MFPT-janga paraqitja e rregullt né
zyrat pérkatése pér qéllime té evidentimit, sic kérkohet me ligjet pérkatése.
E. [Kufizimi i mbledhjeve publike dhe private]
13. Lejohen grumbullimet né hapésira té mbyllura (mbledhje, seminare, trajnime), me kusht
gé té shfrytézohet 50% e kapacitetit té hapésirés. Organizatori obligohet té mbaj distancén
fizike prej 1 metér né mes té personave.
14. Lejohen grumbullimet né ambiente té jashtme, me kusht gé té shfrytézohet 70% e
kapacitetit té hapésirés.
F. [Organizimi i ahengjeve]
15.
16.
17,
18.
Mbajtja e dasmave, fejesave, ahengjeve familjare dhe mbrémjeve té maturés, lejohet deri né
ora 01:00.
Organizimi i dasmave, fejesave, ahengjeve familjare dhe mbrémjeve té maturés, éshté i lejuar
me kusht gé té shfrytézohet 50% e kapacitetit té hapésirés, por jo mé shumé se treqind (300)
té ftuar né rastet kur 50% e kapacitetit té hapésirés tejkalon kété numér.
Distanca né mes té tavolinave duhet té jeté tri (3) metra.
Pér mbajtjen e dasmave, fejesave, ahengjeve familjare dhe mbrémjeve té maturés, obligohet
respektimi i udhézuesit té vecanté pér ahengje.
G. [Klubet e natés]
19.
20.
21.
22,
Klubet e natés obligohet té ndalin muzikén né ora 01:00.
Kryerja e pagesave si dhe lirimi i hapésirés nga ana e klientéve né klubet e natés duhet té
béhet deri né ora 01:45.
Né ambientet e mbyllura té klubeve té natés lejohet shfrytézimi deri né 50% e kapacitetit
té hapésirés.
Né ambientet e hapura té klubeve té natés lejohet shfrytézimi deri né 70% e kapacitetit té
hapésirés.
Gj. [Gastronomia]
23.
24,
25,
26,
27.
Shérbimet e gastronomisé lejohen té zhvillojné aktivitetin e tyre né pérputhje me
udhézuesin pérkatés. Né hapésirat e mbyllura lejohen deri né deri né 50% e kapacitetit té
hapésirés. Né hapésirat e hapura shfrytézimi deri né 70% e kapacitetit té hapésirés.
Sipérfagja llogaritet pér zonén ku shérbehet ushqimi dhe pijet.
Shérbimet e gastronomisé lejohet té zhvillojné aktivitetin e tyre nga ora 05:00 deri né orén
23:00, pérveg ditéve e premte dhe e shtuné pér té cilén lejohet zgjatja e orarit pér njé oré,
nga ora 05:00 deri né orén 00:00.
Pérgjegjésit e lokaleve duhet té sigurohen gé distanca ndérmjet klientéve né tavolina té
ndryshme té jeté sé paku njé (1) metér.
Pjesa e prapme e njé karrige, me pjesén e prapme té karriges tjetér duhet jené né distancé sé
paku njé (1) metér.
Né hapésirat e mbyllura lejohen deri né 4 persona né tavoliné, Né rast se tavolinat jané me té
médha se dy (2) metra, atéheré parakusht éshté qé té shfrytézohet hapésira duke respektuar
kufizimin prej pesé (5) persona né 10 m2.
28. Né hapésirat e mbyllura lejohet shérbimi i ushqimit dhe pijeve vetém pér mysafiret gé
jané té ulur ose duke qéndruar né kémbé né njé tavoliné ose né banak.
29, Né hapésirat e jashtme lejohen deri né gjashté (6) persona né tavoliné, banak apo né tavolina
né kémbé,
30. Cdo tavoliné duhet té jeté e pajisur me dezinfektues gé pérmbajné sé paku 60-70% alkool.
31. Duhet té vendosen udhézuesit né hapésirat e jashtme té lokaleve lidhur me informimin
e klientéve pér protokollin e masave kundér COVID-19.
H. [Qendrat tregtare dhe operatorét e tjeré ekonomiké]
32. Lejohet veprimtaria e qendrave tregtare sipas udhézuesit pérkatés.
33. Obligohen té gjithé operatorét, té cilét pér veprimtari ekonomike e kané tregtiné me shumicé
dhe pakicé, gé té pércaktojné numrin maksimal té klientéve né lokal né té njéjtén kohé sipas
rregullit - 1 person pér 8 m2. Kéta operatoré obligohen té shénojné né hyzje numrin maksimal
té klientéve té lejuar né té njéjtén kohé. Sipérfagja Ilogaritet pér zonén ku lejohen té
qéndrojné klientét.
I, [Puna me palé]
34, Personi pérgjegjés i institucionit publik apo privat dhe i operatoreve ekonomiké, obligohet gé
té ndalojé rreshtimin apo tubimin brenda dhe jashté ambientit té punés/biznesit, pérvec nése
mbahet distancé fizike prej té paktén 1.5 metra nga grupet e tjera té personave.
J. (Lransporti publik]
35. Operatorét e transportit rrugor té udhétareve lejohen té punojné, duke shfrytézuar
kapacitetin e ploté té uléseve, me kusht qé personeli dhe udhétarét té mbajné maskén
gjaté téré kohés. Operatorét e transportit nuk mund té keté mé tepér udhétaré né autobus se
sa gé posedojné ulése.
36. Né taksi lejohen té udhétojné deri né tre (3) udhétaré.
K. [Teatrot, bibliotekat, etj.]
37. Teatrot, bibliotekat, orkestrat, galerité, ansamblet, baleti, kinematé, qendrat rinore, muzeté,
qendrat e kulturés me grupe apo institucionet tjera té ngjashme vartése té MKRS-sé apo té
Komunave, lejohen té punojné duke shfrytézuar 50% té hapésirés/sipérfaqeve té objekteve
pérkatése pér té gjitha aktivitetet (si gjaté shfaqjeve ashtu edhe gjaté ushtrimeve).
L. [Sporti dhe rekreacioni]
38. Lejohet organizimi i garave sportive dhe stérvitjeve pérkitazi me protokollet dhe
rekomandimet e organizatave botérore pér organizimin e ngjarjeve sportive dhe me masat
mbrojtése té Qeverisé sé Republikés sé Kosovés.
39. Né aktivitetet garuese né hapésira té mbyllura lejohet prania e shikuesve deri né 15% té
kapacitetit té objektit apo hapésirés sportive (salla sportive, pishina, hapésira té tera té
mbyllura) duke respektuar masén e distancés prej 1.5 metra dhe masat tjera mbrojtése.
40,
41.
42.
43,
Né aktivitetet garuese né hapésira té jashtme lejohet prania e shikuesve deri né 30% té
kapacitetit té objektit, apo hapésirés sportive (stadium, salla sportive, pishina, hapésira té tjera
té mbyllura), duke respektuar masén e distancés prej 1.5 metra dhe masat tjera mbrojtése.
Organizatorét e garés jané té obliguar té ndérmarrin masat specifike, né pérputhshméri me
protokollet ndérkombétare, pér menaxhimin e masés (tifozéve) para, gjaté, dhe pas hyrjes né
hapésirén sportive.
Lejohet shfrytézimi i fitneseve, palestrave dhe té ngjashme pér aktivitete individuale
rekreative, sipas udhézuesit pérkatés.
Shfrytézimi i fitneseve, palestrave dhe té ngjashme béhet né proporcion 1 klient né 8m2.
. Obligohet vendosja e shenjave informuese dhe dezinfektuesve (apo mjeteve té Yera pér
pastrimit), né secilén pajisje té fitnesit me qéllimit té vetédijésimit dhe dezinfektimit té tyre
nga secili klient pas pérdorimit.
LI. [Udhézuesit dhe sgarimet]
45.
46.
Obligohet Ministria e Shéndetésisé gé té nxjerré udhézuesit e pérkohshém, té pérgjithshém
dhe té veganté pér parandalimin dhe luftimin e COVID-19, si né vijim:
45.1. Udhézuesi Pérkohshém pér aplikimin e masave té pérgjithshme pér parandalimin
che luftimin e COVID-19;
45.2. Udhézues i Pérkohshém pér sektorin e shérbimeve personale dhe bizneseve,
industrisé, administratés publike dhe OJQ-ve;
45.3. Udhézues i Pérkohshém pér institucionet arsimore té té gjitha niveleve;
45.4. Udhézues i Pérkohshém pér gastronomi, hoteleri, sektorin e shitjes dhe qendra
tregtare;
45.5. Udhézues i Pérkohshém pér tubimet fetare, varrime, punétori dhe aktivitete
kulturore,
45.6. Udhézues i Pérkohshém pér fitnese, palestra dhe aktivitete tjera rekreative dhe
sportive;
45.7. Udhézuesi Pérkohshém pér transportin publik;
45.8. Udhézuesi Pérkohshém pér institucionet e kujdesit shéndetésor;
45.9. Udhézuesi Pérkohshém pér aviacionin civil;
45.10. Udhézues i Pérkohshém pér institucionet korrektuese, qendra té azilit dhe té
mbajtjes pér té huaj;
45.11. Udhézues i Pérkohshém pér dasma, fejesa, ahengje familjare dhe mbrémje té
maturés,
Udhézuesit nga pika 45 jané té detyrueshém pér té gjithé personat dhe sektorét ndaj té ciléve
zbatohen.
47. Obligohet Ministria e Shéndetésisé qé né rast nevoje té nxjerr sqarime pér pikat e kétij
vendimi.
M. [Zbatimi]
48. Obligohet Ministri i Shéndetésisé, AUV dhe Policia e Kosovés, gé né bashképunim me shtabet
emergjente komunave, té mbikéqyré zbatimin e kétij vendimi dhe té dorézojé né Zyrén e
Kryeministrit raport javor (cdo té premte deri né orén 16:00).
49. Obligohet Ministria e Shéndetésisé, ShSKUK dhe IKShPK té dorézojné né Zyrén e
Kryeministrit raportin javor, (cdo té premte deri né orén 16:00), pér zbatimin e masave,
gjendjen né institucionet shéndetésore, gjendjen epidemiologjike si dhe parashikimet pér
dy javét né vijim.
50. Obligohet Ministria e Shéndetésisé gé, bazuar né Ligjin Nr. 07/L-006 pér Parandalimin
dhe Luftimin e Pandemisé COVID-19, né territorin e Republikés sé Kosovés té nxjerré
vendime operacionale, varésisht prej situatés epidemiologjike dhe rekomandimeve té
IKShPK-sé.
51. Obligohet Policia e Kosovés dhe inspektoratet pérgjegjése, té mbikéqyrin zbatimin e
masave, vendimeve té tera dhe udhézuesve pérkatés né zbatim té Ligjit Nr.07/L-006 pér
Parandalimin dhe Luftimin e Pandemisé né territorin e Republikés sé Kosovés.
52. Pér shkelésit e masave, organet kompetente obligohen té shgiptojné masat ndéshkimore
sipas Ligjit Nr. 07/L-006 pér Parandalimin dhe Luftimin e Pandemisé COVID-19 né
territorin e Republikés sé Kosovés dhe ligjeve té tjera né fuqi.
53. I vetmi autoritet qé mundi té interpretojé kété vendim éshté Ministria e Shéndetésisé,
ndérkaq cdo institucion tjetér mund té ofrojé sqarime pér kategorité respektive pér té cilat
aplikohet ky vendim, vetém pas miratimit té atij sqarimi nga ana e Ministrisé sé Shéndetésisé.
N. [Shfugizimi i vendimit Nr. 17/16]
54. Shfugizohet Vendimi i Qeverisé Nr. 17/16 i datés 22.06.2021.
Nj. [Hyrja né fugi]
55. Vendimi hyn né fuqi ditén e publikimit né Gazetén Zyrtare té Republikés sé Kosovés.
Arsyetim
Masat pér ruajtén e shéndetit publik dhe mbrojtjen nga COVID-19 jané provuar si kritike pér té
kufizuar transmetimin e COVID-19 dhe pér té zvogéluar vdekjet.
Sipas raportit té fundit té Institutit Kombétar té Shéndetésisé Publike té Kosovés, situata
epidemiologjike me COVID-19, né Kosové paraqitet e qéndrueshme, me vazhdimin e uljes sé
numrit té rasteve pozitive.
Né njé situaté té tillé, duke ju referuar té dhénave aktuale mbi situatén epidemiologjike dhe
rekomandimeve té IKShPK - sé, Qeveria vazhdon lehtésimin gradual té masave gé mundésojné
njé aktivitet té shtuar ekonomik por njékohésisht qé synojné kontrollimin e pérhapjes sé
infeksionit.
Vendimi pér té lehtésuar masat kundér COVID-19 éshté bazuar né vlerésimin e situatés sé
intensitetit té transmetimit dhe kapacitetit té sistemit shéndetésor pér t'u pérgjigjur, por duke i
vlerésuar ato edhe nén dritén e efekteve té kétyre masave qé mund té keté né miréqenien e
pérgjithshme té shogérisé dhe individéve.
Ministria e Shéndetésisé ka bashkérenduar vendimmarrjen me palét e interesit, té cilat kané qené
té ndikuara drejtpérdrejt apo térthorazi nga pandemia. Qeveria véren se kéto palé kané ushtruar
té drejtén e tyre pér ndikim demokratik né vendimmarrje, né pérputhje me nenin 45.3 té
Kushtetutés.
Lehtésimi i masave éshté béré duke u kushtuar réndési tri objektivave:
- Parandalimi i pérhapjes sé infeksionit me COVID-19;
- Mos cenimi i aktiviteteve ekonomike, por duke pasur prioritet ruajljen e jetés dhe
shéndetit té popullatés;
- Ruajtja e shéndetit mendor dhe fizik té qytetaréve.
Masat e pércaktuara né kété vendim si dhe afatet kohore shérbejné gé situata epidemiologjike té
mbahet nén kontroll edhe pérkundér té dhénave optimiste epidemiologjike né raport me
infeksionin me COVID-19.
Hegja e graduale e kufizimeve po béhet me pérgjegjési dhe me pérgatitjet e nevojshme pér
pérballjen me njé situate eventuale té rrifjes se numrit té infeksioneve, andaj, ndryshimi i situatés
epidemiologjike rrjedhimisht kérkon vendime dhe masa té reja konform situatés sé re.
Prandaj, né bazé té rekomandimeve té dhéna nga IKShPK-sé, ministrité e linjés, palét e interesit
dhe ekspertét pérkatés, u vendos si né dispozitiv té kétij vendimi.
Albin ed Div [wl
Kryeministér iIRepublikes a oon
U dérgohet:
e Zévendéskryeministrave
e Té gjitha ministrive (ministrave)
e Komunave
e Inspektorateve pérgjegjése
e Policisé sé Kosovés
e Sekretarit té Pérgjithshém té ZKM-sé
e = Arkivit té Qeverisé

=
Republika e Kosovés
Republika Kosova ~ Republic of Kosovo
Qeveria - Viada - Government

Nr. 20/19
Daté: 14.07.2021
Né mbéshtetje té nenit 92 paragrafi 4 dhe té nenit 93 paragrafi 4 té Kushtetutés sé Republikés sé
Kosovés, duke u bazuar né nenin 4 té Rregullores Nr. 02/2021 pér Fushat e Pérgjegjésisé
Administrative té Zyrés sé Kryeministrit dhe Ministrive, né pajtim me nenin 19 té Rregullores sé
Punés sé Qeverisé sé Republikés sé Kosovés Nr. 09/2011, Qeveria e Republikés sé Kosovés, né
mbledhjen e mbajtur mé 14 korrik 2021, merr kété:
VENDIM
1. Aprovohet kérkesa e Ministrisé sé Bujqésisé, Pylltarisé dhe Zhvillimit Rural pér ndarjen e
myjeteve financiare né vleré prej 1,301,198.39 € (njémilionetreqind e njémijéenjéqinde
néntédhjetéeteté euro e tridhjetéenénté cent) té aprovuara né Kodin e nén-programit 47600
“Démet natyrore né bujgési” me Ligjin Nr.07/L-041 mbi ndarjet buxhetore pér Buxhetin e
Republikés sé Kosovés pér vitin 2021, né kategoriné e shpenzimeve “Subvencione dhe
Transfere”, pér kompensimin e démeve natyrore né bujqési né komunat: Komunén e Istogut,
Komunén e Pejés, Komunén e Obiliqit, Komunén e Vitisé, Komunén e Kacanikut, Komunén
e Gjakovés, Komunén e Gjilanit, Komunén e Lipjanit, Komunén e Rahovecit, Komunén e
Drenasit, Komunén e Junikut, Komunén e Hanit te Elezit, Komunén e Skenderajt, Komunén
e Shtimes, Komunén e Gracanices, Komunén e Podujevés, Komunén e Malishevés, Komunén
e Decanit, Komunén e Ferizajt dhe Komunén e Suharekés.
2. Mjetet e ndara financiare nga pika 1. e kétij vendimi ndahen né shumén e démeve prej 30%,
duke u bazuar né raportet e dérguara nga komunat pérkatése né Ministriné e Bujgésisé,
Pylltarisé dhe Zhvillimit Rural.
3. Obligohet Ministria e Bujgésisé, Pylltarisé dhe Zhvillimit Rural dhe komunat pérkatése pér
zbatimin e kétij Vendimi.
4. Vendimi hyn né fuqi ditén e publikimit né Gazetén Zyrtare té Republikés sé Kosovés.
ei Per [nl
Kryeministér 1 Republikég sé Kosovés
Iu dérgohet:
e Zévendéskryeministrave
e Té gjitha ministrive (ministrave)
e Sekretarit té Pérgjithshém té ZKM-és
e Arkivit té Qeverisé

Republika e Kosovés
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Nr. 21/19 Daté: 14.07.2021
Né mbéshtetje té nenit 92 paragrafi 4. dhe té nenit 93 paragrafi (4) té Kushtetutés sé Republikés
sé Kosovés, duke u bazuar né nenin 4 té Rregullores Nr. 02/2021 pér Fushat e Pérgjegjésisé
Administrative té Zyrés sé Kryeministrit dhe Ministrive, né pajtim me nenin 19 té Rregullores sé
Punés sé Qeverisé sé Republikés sé Kosovés Nr. 09/2011, Qeveria e Republikés sé Kosovés, né
mbledhjen e mbajtur mé 14 korrik 2021, merr kété:
VENDIM
Pér themelimi e Task Forcés pér Mbrojtjen dhe Shfrytézimin e Ligjshém té Pyjeve né Kosové
1, Emérohet Task Forca pér Mbrojtjen dhe Shfrytézimin e Ligjshém té Pyjeve, né kété pérbérje:
11. Ministrii Bujgésisé, Pylltarisé dhe Zhvillimit Rural, kryesues;
1.2. Ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapésinor dhe Infrastrukturés, anétar;
13. Ministrja e Industrisé, Ndérmarrésisé dhe Tregtisé, anétare;
1.4, Ministri i Administrimit t@ Pushtetit Lokal, anétar;
aah: Ministri i Financave, Punés dhe Transfereve, anéta1;
1.6. Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencionit Pyjor té Kosovés, anétar;
17. Policia e Kosovés, anétar;
1.8, Késhilli Gjyqésor i Kosovés, anétar;
1.9. Késhilli Prokurorial i Kosovés, anétar;
1.10. Agjencioni pér Menaxhimin e Emergjencave, anétar;
1.11. Asosciacionii Komunave té Kosovés, anétar;
1.12. Shogata e Pronaréve té Pyjeve Private, anétar;
1.13. Shogata e Pérpunuesve té drurit, anétar.
2. Miratohen Termat e Referencés pér funksionimin e Task Forcés pér Mbrojtjen dhe
Shfrytézimin e Ligjshém té Pyjeve (annex 1).
3. Ményrae funksionimit, organizimit, aktivitetet dhe obligimet e Task Forcés pér Mbrojtjen dhe
Shfrytézimin e Ligjshém té Pyjeve jané specifikuar né Termat e Referencés sipas pikés 2. té
kétij vendimi.
4, Task Forca pér mbrojtjen dhe shfrytézimin e ligjshém té Pyjeve nxjerré Rregulloren e saj té
brendshme té punés.
5. Mandatii Task Forcés pér Mbrojtjen dhe Shfrytézimin e Ligjshém té Pyjeve zgjaté tre (3) vite.
6. Vendimi hyn né fuqi ditén e publikimit né Gazetén Zyrtare té Republikés sé Kosovés.
Albin KURTI
ev Pyke
Kryeministér i Republikés sé Kosovés
Tu dérgohet:
e Zévendéskryeministrave
e Té gjitha ministrive (ministrave)
e Sekretarit té Pérgjithshém té ZKM-és
© Arkivit té Oeverisé

WS
Republik _e Kosovés
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Nr. 22/19 Daté: 14.07.2021
Né mbéshtetje té nenit 92 paragrafi 4. dhe té nenit 93 paragrafi (4) té Kushtetutés sé Republikés
sé Kosovés, duke u bazuar né nenin 4 té Rregullores Nr. 02/2021 pér Fushat e Pérgjegjésisé
Administrative té Zyrés sé Kryeministrit dhe Ministrive, né pajtim me nenin 19 té Rregullores sé
Punés sé Qeverisé sé Republikés sé Kosovés Nr. 09/2011, Oeveria e Republikés sé Kosovés, né
mbledhjen e mbajtur mé 14 korrik 2021, merr kété:
VENDIM
1. Krijohet Task Forca pér Mbrojtjen e Tokés Bujqésore nga Ndértimet e Paplanifikuara Urbane
dhe Degradimin e saj, e cila ka pér géllim té adresojé céshtjen e humbjeve té qéndrueshme
dhe degradimit té tokés bujqésore.
2. Task Forca do té pérbéhet nga:
2.1. Ministria e Bujgésisé, Pylltarisé dhe Zhvillimit Rural, koordinator;
2.2, Zyra e Kryeministrit, njé (1) pérfaqésues;
2.3. Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapésinor dhe Infrastrukturés, njé (1) pérfagésues;
2.4. Ministria e Administrimit té Pushtetit Lokal, njé (1) pérfaqésues;
2.5. Ministria e Drejtésisé, njé (1) pérfaqésues;
2.6. Ministria e Financave, Punés dhe Transfereve, njé (1) pérfaqésues; dhe
2.7. Asociacioni i Komunave té Kosovés, njé (1) pérfaqésues.
3. Sipas nevojés dhe rrethanave, Task Forca mund té pérfshijé dhe té konsultojé ministrité dhe
organet e tjera qeveritare.
4. Mbéshtetjen administrative dhe teknike té Task Forcés e kryen Ministria e Bujgésisé, Pylltarisé
dhe Zhvillimit Rural.
5. Task Forca, né afat prej mé sé largu njé (1) muaj pas hyzjes né fuqi té kétij vendimi, do té
dorézoj né Zyrén e Kryeministrit, Planin e veprimit, né lidhje me realizimin e qéllimit nga
pika 1. e kétij vendimi.
6. Pér zbatimin e Planit té veprimit, koordinatori i Task Forcés raporton né Qeveri sé paku njé
(1) heré né gjashté (6) muaj.
7. Obligohen institucionet nga pika 2, e kétij vendimi pér zbatimin e tij.
8. Vendimi hyn né fugi ditén e publikimit né Gazetén Zyrtare té Republikés sé Kosovés.
Iu dérgohet:
e Zévendéskryeministrave
e Té gjitha ministrive (ministrave)
e Sekretarit té Pérgjithshém té ZKM-és
e Arkivit té Qeverisé
Albin KUR | pfs Kryeministér i Republikes sé Kosovés
NO
Republika e Kosovés
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Nr. 23/19 Daté: 14.07.2021
Né mbéshtetje té nenit 92 paragrafi 4 dhe té nenit 93 paragrafi 4 té Kushtetutés sé Republikés sé
Kosovés, té nenit 5 paragrafi 1 dhe nenit 43 paragrafi 1 i Ligjit Nr. 03/L-087 pér Ndérmarrjet
Publike, nenit 22 té Ligjit Nr. 04/L-111 pér Ndryshimin dhe Plotésimin e Ligjit Nr. 03/L-087 pér
Ndérmarijet Publike, duke u bazuar né nenin 4 té Rregullores Nr. 02/2021 pér Fushat e
Pérgjegjésisé Administrative té Zyrés sé Kryeministrit dhe Ministrive, né pajtim me nenin 19 té
Rregullores sé Punés sé Qeverisé sé Republikés sé Kosovés Nr. 09/2011, Qeveria e Republikés sé
Kosovés, né mbledhjen e mbajtur mé 14 korrik 2021, merr kété:
VENDIM
1. Emérohet Bordii Pérkohshém i Drejtoréve té Ndérmarrjes Publike Qendrore “KRU Gjakova”
Sh. A. né kété pérbérje:
1.1. Z. Urim Gashi, kryesues;
1.2. Znj. Mevlyde Kelmendi-Begolli, anétare;
1.3. Znj. Atdhetare Kelmendi, anétare;
1.4. Z. Islam Hasani, anétar.
2. Emérimi sipas pikés 1. té kétij Vendimi, béhet pas skadimit té mandatit té anétaréve té Bordit
té Pérkohshém té késaj ndérmarrje, né pérputhje me legjislacionin né fugi pér Ndérmarrjet
Publiké.
3. Bordii Drejtoréve i eméruar sipas paragrafit 1. té kétij Vendimi, shérben né cilésiné e Bordit
té Pérkohshém pér periudhén gjashté (6) mujore, apo deri né pérzgjedhjen e Bordit me
mandat té rregullt, né pérputhje me legjislacionin né fugi pér Ndérmarrjet Publike né
Republikén e Kosovés.
4. Vendimi hyn né fugi ditén e publikimit né Gazetén Zyrtare té Republikés sé Kosovés.
Albin KURTI | Per Pil T Kryeministér i Republik’ sé Kosovés
Iu dérgohet:
e Zévendéskryeministrave
e Té gjitha ministrive (ministrave)
e Sekretarit té Pérgjithshém té ZKM-és
e §6Arkivit té Qeverisé
¢ KRU Gjakova Sh.A.

Republika e Kosovés
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Nr. 24/19 Daté: 14.07.2021
Né mbéshtetje té nenit 92 paragrafi 4 dhe té nenit 93 paragrafi 4 té Kushtetutés sé Republikés sé
Kosovés, té nenit 22 té Ligjit Nr. 04/L-111 pér Ndryshimin dhe Plotésimin e Ligjit Nr. 03/L-087
pér Ndérmarrjet Publike, duke u bazuar né nenin 4 té Rregullores Nr. 02/2021 pér Fushat e
Pérgjegjésisé Administrative té Zyrés sé Kryeministrit dhe Ministrive, né pajtim me nenin 19 té
Rregullores sé Punés sé Qeverisé sé Republikés sé Kosovés Nr. 09/2011, Qeveria e Republikés sé
Kosovés, né mbledhjen e mbajtur mé 14 korrik 2021, merr kété:
VENDIM
1. Emérohet Bordi i Pérkohshém i Ndérmarrjes Publike Kompania Rajonale e Ujésjellésit
“Mitrovica” Sh.A. né kété pérbérje:
1.1. Z. Zijadin Lutolli, kryesues;
1.2. Znj. Teuta Ukshini-Aliu, anétare;
1.3. Znj. Kumrije Kelmendi-Aliu, anétare;
1.4. Z. Fadil Berisha, anétar.
2. Bordii Drejtoréve i eméruar sipas paragrafit 1. té kétij Vendimi, shérben né cilésiné e Bordit
té Pérkohshém pér periudhén gjashté (6) mujore, apo deri né pérzgjedhjen e Bordit me
mandat té rregullt, né pérputhje me legjislacionin né fugi pér Ndérmarrjet Publike né
Republikén e Kosovés.
3. Vendimi hyn né fugi ditén e publikimit né Gazetén Zyrtare té Republikés sé Kosovés.
Py KURT
Per
py i we likds sé Kosovés
Iu dérgohet:
e Zévendéskryeministrave
e Té gjitha ministrive (ministrave)
e Sekretarit té Pérgjithshém té ZKM-és
e Arkivit té Qeverisé
e KRU “Mitrovica” Sh.A

Republika e Kosovés
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Viada - Government
Nr. 25/19 Daté: 14.07.2021
Né mbéshtetje té nenit 92 paragrafi 4 dhe té nenit 93 paragrafi 4 té Kushtetutés sé Republikés sé
Kosovés, té nenit 5 té Ligji Nr. 02/L-59 pér Filarmoniné, Operén dhe Baletin e Kosovés, duke u
bazuar né nenin 4 té Rregullores Nr, 02/2021 pér Fushat e Pérgjegjésisé Administrative té Zyrés
sé Kryeministrit dhe Ministrive, né pajtim me nenin 19 té Rregullores sé Punés sé Qeverisé sé
Republikés sé Kosovés Nr. 09/2011, Qeveria e Republikés sé Kosovés, né mbledhjen e mbajtur
mé 14 korrik 2021, merr kété:
VENDIM
1. Aprovohet rekomandimi/kérkesa e Ministrisé sé Kulturés, Rinisé dhe Sportit, pér té kérkuar
nga Kuvendi i Republikés sé Kosovés themelimin e institucionit té Operés sé Kosovés si
institucion i shérbimit publik, sig parashihet edhe né nenin 5 té Ligji Nr. 02/L-59 pér
Filarmoniné, Operén dhe Baletin e Kosovés, paragrafi 5.2. Kuvendi i Kosovés themelon
filarmoniné, operén dhe baletin si institucione publike,
2, Rekomandimi/kérkesa si né pikén njé (1) té kétij Vendimi, i dérgohet Kuvendit té Republikés
sé Kosovés pér shqyrtim dhe miratim.
3. Vendimi hyn né fugi ditén e publikimit né Gazetén Zyrtare té Republikés sé Kosovés.
Albin KURTI
Pew [Piolo |
Kryeminiétér i Repub és sé Kosovés
Iu dérgohet:
e Zévendéskryeministrave
e ‘Té gjitha ministrive (ministrave)
e Sekretarit té Pérgjithshém té ZKM-és
e § Arkivit té Qeverisé

Zi“
Republika e Kosovés
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Nr, 26/19 Daté: 14.07.2021
Né mbéshtetje té nenit 92 paragrafi 4 dhe té nenit 93 paragrafi 4 té Kushtetutés sé Republikés sé
Kosovés, duke u bazuar né nenin 4 té Rregullores Nr. 02/2021 pér Fushat e Pérgjegjésisé
Administrative té Zyrés sé Kryeministrit dhe Ministrive, né pajtim me nenin 19 té Rregullores sé
Punés sé Qeverisé sé Republikés sé Kosovés Nr. 09/2011, Qeveria e Republikés sé Kosovés, né
mbledhjen e mbajtur mé 14 korrik 2021, merr kété:
VENDIM
1. Emérohet Komisioni Shtetéror pér hulumtimin, regjistrimin/inventarizimin, vlerésimin dhe
dokumentimin e objekteve té trashégimisé kulturore dhe historike té shkatérruara gjaté luftés
sé vitit 1998 dhe 1999.
2. Komisioni Shtetéror si né pikén njé 1. té kétij Vendimi bashkédrejtohet nga dy (2)
bashkékryesues dhe ka kété pérbérje:
2.1. Znj. Gjejlane Hoxha, Ministria e Kulturés, Rinisé dhe Sportit, kryesuese;
2.2, Znj. Nora Weller, ligjéruese né Universitetin e Kembrixhit, bashkékryesuese;
23; Z. Mehmet Kraja, kryetar i Akademisé sé Shkencave dhe Arteve té Kosovés, anétar;
2.4, Z. Reshat Nurboja, Kuvendi i Kosovés, anétar;
2.5. Z. Vehbi Miftari, Zyra e Presidentes sé Kosovés, anétar;
2.6. Pérfaqésues i Zyrés sé Kryeministrit;
2.7. Z, Andras RiedImayer, ligjérues i pensionuar nga Universiteti i Harvardit, anétar;
2.8. Znj Amra Hadzimuhamedovic, ligjéruese né Universitetin Ndérkombétar té
Sarajevés, anétare;
2.9, Z. Sali Shoshi, Fondacioni Kosovar Trashégimia Kulturore pa Kufij, anétar;
2.10. Z. Milot Berisha, Instituti Arkeologjik i Kosovés, anétar;
2.11. Znj. Florina Jerliu, ligjéruese né Universitetin e Prishtinés, anétare;
2.12, Z. Avni Manaj, Instituti pér Mbrojtjen e Monumenteve i Kosovés, anétar;
2.13. Znj. Nora Arapi - Krasniqi, Ministria e Kulturés, Rinisé dhe Sportit, anétare
2.14. Z. Orges Drancolli, Instituti i Historisé, anétar.
3. Komisioni Shtetéror i eméruar me kété Vendim ka pér detyré té hulumtojé, grumbullojé dhe
té administrojé té gjitha informatat dhe déshmité e nevojshme nga arkivat publike dhe jo
publike si dhe nga té gjitha burimet e tjera té besueshme té informacionit zyrtar me qéllim té
realizimit té ploté dhe né mé€nyré shteruese té detyrés pér hulumtimin,
regjistrimin/inventarizimin, vlerésimin dhe dokumentimin e objekteve té trashégimisé
kulturore dhe historike té shkatérruara gjaté luftés sé vitit 1998 dhe 1999.
4. Komisioni Shtetéror pér punén, e tij né pérputhje me planin dinamik té punés té aprovuar
nga Komisioni, obligohet té hartojé raporte periodike pér Ministriné e Kulturés, Rinisé dhe
Sportit dhe pér kéto raporte njofton edhe Kabinetin e Kryeministrit té Republikés sé Kosovés.
5. Obligohen té gjitha ministrité dhe institucionet tjera gé jané pjesé e administratés shtetérore
nén autoritetin e Qeverisé gé té ofrojné bashképunim dhe ndihmé né té gjitha rastet kur kjo
kérkohet nga ana e Komisionit Shtetéror té eméruar me kété vendim.
6. Komisioni Shtetéror, né pérfundim té punés, pérkatésisht mandatit té tij, obligohet té
pérfundojé njé raport pérfundimtar me té gjitha informatat e nevojshme rreth hulumtimit,
regjistrimit/inventarizimit, vlerésimit dhe dokumentimit té objekteve té trashégimisé
kulturore dhe historike té shkatérruara gjaté luftés sé vitit 1998 dhe 1999, sé bashku me njé
vlerésim té démit dhe/apo réndésisé historike, kulturore, shoqérore dhe shpirtérore té
objekteve té shkatérruara si dhe té kostos sé pérafért financiare té tyre.
7. Vendimi hyn né fuqi ditén e publikimit né Gazetén Zyrtare té Republikés sé Kosovés,
Albin KURTI fee Prt
Kryeminis teh i Republikessé Kosovés
/
Iu dérgohet:
e Zévendéskryeministrave
e Té gjitha ministrive (ministrave)
e Anétaréve té eméruar me kété vendim
e Sekretarit té Pérgjithshém té ZKM-és
e Arkivit té Qeverisé
Republika e Kosovés
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Viada - Government

Nr. 27/19
Daté: 14.07.2021
Né mbéshtetje té nenit 92 paragrafi 4 dhe té nenit 93 paragrafi 4 té Kushtetutés sé Republikés sé
Kosovés, té nenit 4 paragrafi 2. té Ligjit Nr. 04/L-052 pér Marréveshjet Ndérkombétare, duke u
bazuar né nenin 4 té Rregullores Nr.02/2021 pér Fushat e Pérgjegjésisé Administrative té Zyrés
sé Kryeministrit dhe Ministrive, né pajtim me nenin 19 té Rregullores sé Punés sé Qeverisé sé
Republikés sé Kosovés Nr. 09/2011, Qeveria e Republikés sé Kosovés, né mbledhjen e mbajtur
mé 14 korrik 2021, merr kété:
VENDIM
1. Aprovohet né parim Nisma pér lidhjen e Marréveshjes ndérkombétare pér Bashképunim
ndérmjet Qeverisé sé Republikés sé Kosovés dhe Qeverisé sé Danimarkés.
2. Obligohet Ministria e Drejtésisé gé té zhvilloj negociata me Qeveriné e Danimarkés me géllim
té finalizimit té tekstit pérfundimtar té marréveshjes sé lartcekur né pajtim me Kushtetutén
sé Republikés sé Kosovés, Ligjin Nr. 04/L-052 pér Marréveshjet Ndérkombétare dhe
dispozitave tjera né fuqi.
3. Vendimi hyn né fuqi ditén e publikimit né Gazetén Zyrtare té Republikés sé Kosovés.
Albin KURTI |
Per Pw :
ryeministér i Republikis sé Kosovés
Iu dérgohet:
e Zévendéskryeministrave
e Té gjitha ministrive (ministrave)
e Sekretarit té Pérgjithshém té ZKM-és
e Arkivit té Qeverisé

Republika e Kosovés
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Nr. 28/19 Daté: 14.07.2021
Né mbéshtetje té nenit 92 paragrafi 4 dhe té nenit 93 paragrafi 4 té Kushtetutés sé Republikés sé
Kosovés, té nenit 4 paragrafi 2. té Ligjit Nr. 04/L-052 pér Marréveshjet Ndérkombétare, duke u
bazuar né nenin 4 té Rregullores Nr.02/2021 pér Fushat e Pérgjegjésisé Administrative té Zyrés
sé Kryeministrit dhe Ministrive, né pajtim me nenin 19 té Rregullores sé Punés sé Qeverisé sé
Republikés sé Kosovés Nr. 09/2011, Qeveria e Republikés sé Kosovés, né mbledhjen e mbajtur
mé 14 korrik 2021, merr kété:
VENDIM
1. Aprovohet né parim Nisma pér lidhjen e Marréveshjes ndérkombétare pér Transferimin e
Personave té Dénuar ndérmjet Qeverisé sé Republikés sé Kosovés dhe Qeverisé sé
Danimarkés.
2, Obligohet Ministria e Drejtésisé gé té zhvilloj negociata me Qeveriné e Danimarkés me géllim
té finalizimit té tekstit pérfundimtar té marréveshjes sé lartcekur né pajtim me Kushtetutén
sé Republikés sé Kosovés, Ligjin Nr. 04/L-052 pér Marréveshjet Ndérkombétare dhe
dispozitave tjera né fuqi.
3. Vendimi hyn né fui ditén e publikimit né Gazetén Zyrtare té Republikés sé Kosovés.
Albin KURTI Der fr of,
Kryeministét i Republikas sé Kosovés
Iu dérgohet:
e Zévendéskryeministrave
e Té gjitha ministrive (ministrave)
e Sekretarit té Pérgjithshém té ZKM-és
e Arkivit té Qeverisé

Republika e Kosovés
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Nr. 29/19
Daté: 14.07.2021
Né mbéshtetje té nenit 92 paragrafi 4. dhe té nenit 93 paragrafi (4) té Kushtetutés sé Republikés
sé Kosovés, duke u bazuar né nenin 4 té Rregullores Nr. 02/2021 pér Fushat e Pérgjegjésisé
Administrative té Zyrés sé Kryeministrit dhe Ministrive, né pajtim me nenin 19 té Rregullores sé
Punés sé Qeverisé sé Republikés sé Kosovés Nr. 09/2011, Qeveria e Republikés sé Kosovés, né
mbledhjen e mbajtur mé 14 korrik 2021, merr kété:
VENDIM
1. Aprovohet Projektligji pér Ratifikimin e Amendamentit Nr. 1. té Marréveshjes té lidhur
ndérmjet Qeverisé sé Republikés sé Kosovés dhe Qeverisé Hungareze né lidhje me Programin
Kornizé pér Bashképunim Financiar.
2. Projektligji nga pika 1. e kétij vendimi i dérgohet Kuvendit té Republikés sé Kosovés pér
shqyrtim dhe miratim.
3. Vendimi hyn né fugi ditén e publikimit né Gazetén Zyrtare té Republikés sé Kosovés.
Albin KURTI
Per Pirnkind|
‘Kryeministér i Republikég/ sé Kosovés
Iu dérgohet:
e Zévendéskryeministrave
e Té gjitha ministrive (ministrave)
° Sekretarit té Pérgjithshém té ZKM-és
e Arkivit té Qeverisé