RREGULLORE (MEA) NR. 03/2020 PËR SIGURINË E PAJISJEVE NËN PRESION