UDHËZIM ADMINISTRATIV (MTI) Nr. 09 /2020 PËR KONTROLLIN DHE CILËSINË E KARBURANTEVE TË LËNGËTA TË NAFTËS (Anulohet pjesërisht nga Vendimi 3580 MINT)


Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria-Vlada-Government

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë - Ministarstvo Trgovine i Industrije - Ministry of Trade and Industry
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MTI) Nr. 09 /2020
PËR KONTROLLIN DHE CILËSINË E KARBURANTEVE TË LËNGËTA TË NAFTËS

ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (MTI) No. 09/2020
ON THE CONTROL AND QUALITY OF PETROLEUM-DERIVED LIQUID FUELS

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MTI) Br. 09/2020
O KVALITETU NAFTNIH TEČNIH DERIVATA

1
Ministri i Ministrisë së Tregtisë dhe
Industrisë

Në mbështetje të nenit 11 të Ligjit Nr. 03/L-
138 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit
Nr. 2004/05 për Tregtinë me Naftë dhe
Derivate të Naftës në Kosovë, nenit 38
paragrafi 6 të Rregullores Nr. 09/2011 për
Punë të Qeverisë së Republikës së Kosovës si
dhe nenit 8 paragrafi 1 nën paragrafi 1.4. dhe
shtojcës 13 të Rregullores Nr. 06/2020 për
Fushat e Përgjegjësisë Administrative të
Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive, nxjerr:


UDHËZIMIN ADMINISTRATIV (MTI)
Nr. 09/2020 PËR KONTROLLIN DHE
CILËSINË E KARBURANTEVE TË
LËNGËTA TË NAFTËS

Neni 1
Qëllimi

Me këtë Udhëzim Administrativ përcaktohen
vlerat e lejuara të përbërësve dhe të treguesve
të cilësisë së karburanteve të lëngëta të naftës,
metodat për testim, mënyra e mbikëqyrjes dhe
monitorimit të cilësisë së karburanteve të
Minister of the Ministry of Trade
and Industry

Pursuant to Article 11 of Law No. 03 / L-138
on amending and supplementing Law No.
2004/05 on Trade on Petroleum and Petroleum
Products in Kosovo, Article 38 paragraph 6 of
Regulation No. 09/2011 on the Rules of
Procedure of the Government of the Republic
of Kosovo and Article 8 paragraph 1 sub-
paragraph 1.4. and Annex 13 of Regulation
No. 06/2020 on Areas of Administrative
Responsibility of the Office of the Prime
Minister and Ministries, issues:

ADMINISTRATIVE INSTRUCTION
(MTI) No. 09/2020 ON THE CONTROL
AND QUALITY OF PETROLEUM
DERIVED LIQUID FUELS

Article 1
Purpose

This Administrative Instruction sets out the
permissible values of the components and
indicators of the quality of petroleum-derived
liquid fuels, method of testing, method of
surveillance and monitoring of the quality of
Ministar Ministarstvo Trgovine i Industrije


Na osnovu člana 11. Zakona br. 03/L-138 o
izmeni i dopuni Zakona br. 2004/05 o trgovini
naftom i naftnim derivatima na Kosovu, člana
38. stav 6. Pravilnika br. 09/2011 o radu Vlade
Republike Kosovo, kao i člana 8. stav 1. tačka
1.4. Aneksa 13 Uredbe br. 06/2020 o oblastima
administrativne odgovornosti Kancelarije
premijera i ministarstava, izdaje:
ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MTI)
Br. 09/2020 O KONTROLU I
KVALITETU TEČNIH NAFTNIH
DERIVATA

Član 1
Cilj

Ovim Administrativnim uputstvom se utvrđuju
granične vrednosti sastojaka i pokazatelja
kvaliteta tečnih naftnih goriva, metode za
ispitivanje, način nadzora i praćenja kvaliteta
tečnih naftnih goriva na graničnim prelazima i


2
lëngëta të naftës në pikat doganore dhe në
treg të brendshëm, procedura e vlerësimit të
konformitetit, detyrimet për raportim të
trupave për vlerësim të konformitetit dhe
operatorëve ekonomik të karburanteve të
lëngëta të naftës, si dhe shënjimi (injektimi
me një shënjues të veçantë molekular) i
karburanteve të lëngëta të naftës me qëllim të
kontrollit, mbrojtjes së tregut dhe
konsumatorit.

Neni 2
Produktet e lëngëta të naftës

1. Ky Udhëzim Administrativ zbatohet për
karburantet e lëngëta të naftës, të cilat
përdoren për motorët me djegie të brendshme
të automjeteve rrugore, makinat bujqësore,
makinat stacionare si dhe për ngrohje në
industri dhe amvisëri ku përfshihen:

1.1.Benzina;
1.2. Nafta;
1.3. Kerozina;
1.4. Koksi i Naftës;
1.5. Lëngu i shkarkimit të naftës (SCR-
reduktimi katalitik selektiv);
1.6. Vaji i rëndë për ngrohje;
petroleum-derived liquid fuels at the customs
points and internal market, the procedure of
conformity assessment, obligations on
reporting of conformity assessment bodies and
economic operators of petroleum-derived
liquid fuels, and marking (injection with a
designated molecular marker) of petroleum-
derived liquid fuels with the objective of
controlling and protecting the market as well
as consumers.

Article 2
Petroleum-derived liquid fuels

1. This Administrative Instruction applies to
petroleum-derived liquid fuels, intended for
internal combustion engines of road vehicles,
agricultural machines, stationary machines
and for industrial and domestic heating which
includes:

1.1. Petrol;
1.2. Petroleum;
1.3. Biodiesel
1.4. Kerosene;
1.5.Petroleum Coke;
1.6. Petroleum liquid discharge (SCR-
selective catalytic reduction);
domaćem tržištu, postupak ocenjivanja
usaglašenosti, obaveze za izveštavanje tela za
ocenjivanje usaglašenosti i ekonomskih
operatera u poslovanju tečnim naftnim
gorivom, kao i obeležavanje (označeni
molekularni marker) naftnih tečnih goriva sa
ciljem kontrole i zaštite tržišta kao i potrošača.
Član 2
Tečni naftni proizvodi

1. Ovo Administrativno uputstvo se primenjuje
na tečna naftna goriva koja se koriste za
motore sa unutrašnjim sagorevanjem drumskih
vozila, poljoprivrednih mašina, stacionarnih
mašina, kao i za grejanje u industriji i
domaćinstvima, koja uključuju:

1.1. Benzin;
1.2. Naftu;
1.3. Biodizel;
1.4. Kerozin;
1.5. Naftni koks;
1.6. Tečnost ispuštanja nafte (SCR-
selektivna kataliktička redukcija);


3
1.7. Gazoili;
1.8. Vajguri;
1.9. Gazi i Lëngëzuar i Naftës (GLN) për
automjete;
1.10. GLN për ngrohje, propani, butani;
1.11.Vajrat lubrifikante, industriale dhe
produktet e ngjashme për motorat me
djegije të brendshme.


2. Përbërësit e karburanteve të lëngëta të
naftës për të cilët përcaktohen vlerat e lejuara
janë plumbi, squfuri, mangani, hiri, rezina,
olefinet, aromatet, benzeni, oksigjeni,
oksigjenatet, hidrokarburet policiklike
aromatike, ndotja e përgjithshme, uji, esteri
metilik i acidit yndyror (EMAY), dienet,
sulfidi i hidrogjenit, dhe era (aroma).

3. Treguesit e cilësisë së karburanteve të
lëngëta të naftës për të cilët përcaktohen
vlerat e lejuara janë numri i kërkuar i oktanit,
numri motorrik i oktanit, densiteti në 15 ˚C,
shtypja e avullit, distilimi, stabiliteti oksidues,
ndryshkja e shiritit të bakrit, numri i cetanit,
pika e ndezjes, lubrifikushmëria (wsd 1,4) në
60°C, viskoziteti, pika e filtrabilitetit. (OK)

1.7. Heavy oil for heating;
1.8. Gas oil;
1.9. Kerosene;
1.10. Liquefied Petroleum Gas (LPG) for
vehicles;
1.11. LPG for heating, propane, butane;
1.12. Lubricating oils, industrial and
similar products for internal combustion
engines.

2. Components of petroleum-derived liquid
fuels for which the permissible values are
determined are: lead, sulphur, manganese,
ashes, resins, olefins, aromatics, benzene,
oxygen, oxygenates, polycyclic aromatic
hydrocarbons, overall pollution, water, fatty
acid methyl esters (FAME), diene, hydrogen
sulphide, and smell (aroma).

3. Indicators of the quality of petroleum
derived liquid fuels for which the permissible
values are determined are the required octane
number, motor octane number, density at 15
°C, vapour pressure, distillation, oxidative
stability, copper strip corrosion, cetane
number, ignition point, lubricity (wsd 1.4) at
60 °C, viscosity, filterability point (OK).

1.7. Teško loživo ulje;
1.8. Gasna ulja;
1.9. Petrolej;
1.10. Tečni naftni gas (TNG) za vozila;
1.11. TNG za grejanje, propan, butan;
1.12. Ulja za podmazivanje i industrijska
ulja i slični proizvodi za motore sa
unutrašnjim sagorevanjem.


2. Sastojci tečnih naftnih goriva za koje se
utvrđuju granične vrednosti su olovo, sumpor,
mangan, pepeo, smola, olefini, aromati,
benzen, kiseonik, oksigenati, policiklični
aromatični ugljovodonici, ukupno zagađenje,
voda, metilni ester masne kiseline (EMAY),
dieni, sulfid vodonika i miris (aroma).


3. Pokazatelji kvaliteta tečnih naftnih goriva za
koje se utvrđuju granične vrednosti su
istraživački oktanski broj, motorni oktanski
broj, gustina na 15 ˚C, napon pare, destilacija,
okdsidativna stabilnost, korozija bakarne
trake, cetanski broj, tačka paljenja, mazivost
(wsd 1,4) na 60°C, viskoznost, tačka
filtrabilnosti. (OK)4
Neni 3
Përkufizimet e termave

1. Termat e përdorur në këtë Udhëzim
Administrativ kanë këto kuptime:


1.1.Ministria – nënkupton Ministrinë
përkatëse për Tregti dhe Industri;

1.2.Ministri – Ministri i Ministrisë
përkatëse për Tregti dhe Industri;

1.3. Benzina – vaji mineral i avullueshëm
që i takon kodit tarifor të nomenklaturës së
kombinuar 2710 1245, 2710 1249 i
destinuar për punën e motorit me djegie të
brendshme që ndezët me kandelë;

1.4. Nafta – gazoil që i takon kodit tarifor
të nomenklatures së kombinuar 2710
1943, i destinuar për punën e motorrit me
djegie të brendshme që ndezja bëhet me
komprimim;


1.5. Kerozina – është një lëng i ndezshëm
që përdoret si karburant kryesisht në
Article 3
Definitions of terms

1. Terms used in this Administrative
Instruction have the following meanings:


1.1. Ministry – means the relevant Ministry
of Trade and Industry;

1.2. Minister - means the Minister of the
relevant Ministry of Trade and Industry;

1.3. Petrol - evaporable mineral oil falling
under combined nomenclature tariff codes
2710 1245, 2710 1249 intended to power
engines with internal combustion that is
ignited with spark plugs;

1.4. Diesel fuel - means a gas oil falling
under combined nomenclature tariff code
2710 1943, intended to power engines with
internal combustion where the ignition is
done by compression;


1.5. Kerosene - is a flammable liquid used
as a fuel mainly in the aviation industry,
Član 3
Definicije pojmova

1. Pojmovi korišćeni u ovom
Administrativnom uputstvu imaju sledeća
značenja:

1.1. Ministarstvo – znači dotično
Ministarstvo za trgovinu i industriju;

1.2. Ministar – Ministar dotičnog
Ministarstva za trgovinu i industriju;

1.3. Benzin – isparljivo mineralno ulje koje
pripada tarifnom kodu kombinovane
nomenklature 2710 1245, 2710 1249
namenjen za rad motora sa unutrašnjim
sagorevanjem koji se pali svećicom;

1.4. Nafta – gasno ulje koje pripada tarifnom
kodu kombinovane nomenklature 2710
1943, namenjen za rad motora za
unutrašnjim sagorevanjem koji se pali
kompresijom;


1.5. Kerozin – zapaljiva tečnost koja se
koristi kao gorivo uglavnom u


5
industrinë e aviacionit, pastaj në amviseri
dhe në fund edhe si produkt solventi.


1.6. Koksi i Naftës - Është një nënprodukt
i rëndësishëm që përdoret si lëndë djegëse
në industrinë e rëndë.

1.7. Shënjimi i karburanteve të lëngëta -
Injektimi i karburanteve të lëngëta të
naftës (me produktin unik dhe të posaqëm
për shënjim), përmes të cilit vërtetohet që
karburantet janë verifikuar në aspektin e
cilësisë dhe kanë përmbushur obligimet
doganore dhe ato të akcizës.

1.8.Vaji i rëndë për ngrohje – çdo
karburant i lëngët i përfituar nga nafta,
përjashtuar karburantet detare, që i takon
kodit tarifor të nomenklaturës së
kombinuar 2710 1951 deri 2710 1968, ose
2710 2031 deri 2710 2039 ose çdo
karburant i lëngët i përfituar nga nafta, me
përjashtim të gazoilit, të definuar në
paragrafin 1.6 të këtij neni, i cili për arsye
të kufijve të tij të distilimit, bjen brenda
kategorisë së vajrave të rënda si karburant
për ngrohje ku më pak se 65 % e vëllimit
then for household use and in the end as a
solvent product.


1.6. Petroleum Coke- is an important by-
product used as combustible fuel in the
heavy industry.

1.7. Marking of liquid fuels - Injection of
liquid petroleum fuels (with a unique and
special product for marking), through
which it is verified that the fuels have been
verified in terms of quality and have
fulfilled customs and excise duties.


1.8. Heavy oil for heating- any petroleum
derived liquid fuel, excluding marine fuels,
falling within the combined nomenclature
tariff codes 2710 1951 to 2710 1968, or
2710 2031 to 2710 2039 or any petroleum
derived liquid fuel, other than gas oil as
defined in paragraph 1.6 of this article,
which, by reason of its distillation limits,
falls within the category of heavy oils as
fuel for heating where less than 65% of the
volume (including losses) distils up to 250
ºC by SK EN ISO 3405 or ASTM D86
vazduhoplovnoj industriji, zatim za
upotrebu u domaćinstvu i na kraju kao
rastvarač proizvoda.

1.6. Naftni koks – je važan nusproizvod koji
se koristi kao zapaljivo gorivo u teškoj
industriji.

1.7. Označavanje tečnih derivata –
Ubrizgavanje tečnih naftnih goriva
(jedinstvenim i posebnim proizvodom za
označavanje), kroz koje se određuje da su
goriva overavana u pogledu kvaliteta i da su
ispunili carinske obaveze i obaveze plaćanja
akcize.

1.8. Teško loživo ulje – sva tečna goriva
dobijena od nafte, koja pripadaju tarifnom
kodu kombinovane nomenklature 2710
1951 do 2710 1968, ili 2710 2031 do 2710
2039 ili sva tečna goriva dobijena od nafte,
izuzev gasnih ulja, definisanih u stavu 1.6
ovog člana, koja zbog svojih destilacionih
granica, spadaju unutar kategorije teških ulja
kao što su mazut za grejanje gde se manje od
65 % njegove zapremine (uključujući
gubitke) destiluje na 250 ºC prema metodi
SK EN ISO 3405 ili ASTM D86. Ako se


6
të të cilit (duke llogaritur edhe humbjet)
distilohet deri në 250 ºC sipas metodës SK
EN ISO 3405 ose ASTM D86. Nëse
distilimi nuk mund të përcaktohet me
metodën SK EN ISO 3405 ose ASTM
D86, karburanti i naftës gjithashtu
kategorizohet si vaj i rëndë për ngrohje;
1.9. Gazoili dhe të ngjajshme – çdo
karburant i lëngët i përfituar nga nafta,
përjashtuar karburantet detare, që i takon
kodit tarifor të nomenklatures së kombinua
27101931.1935,1943,1946,1947,1948
2710 1925, 2710 1929 , 2710 1946, 2710
1947, 2710 1948, 2710 2011 deri 2710
2019, ose çdo karburant i lëngët i përfituar
nga nafta, përjashtuar karburantet detare,
për të cilin më pak se 65 % e vëllimit të tij
(duke llogaritur edhe humbjet) distilohet
në 250 ºC dhe së paku 85 % e vëllimit të të
cilit (duke llogaritur edhe humbjet)
distilohet në 350 ºC sipas metodës SK EN
ISO 3405 ose ASTM D 86.

1.10. Vajguri (petroleji) – karburant i
lëngët i përfituar nga nafta, që i takon
kodit tarifor të nomenklaturës së
kombinuar 2710 1925;

method. If the distillation cannot be
determined by SK EN ISO 3405 or ASTM
D86 method, the petroleum product is
likewise categorized as heavy oil for
heating;


1.9. Gas oil and similar - any petroleum
derived liquid fuel, excluding marine fuel,
falling within combined nomenclature
tariff codes
27101931.1935,1943,1946,1947,1948
2710 1925, 2710 1929 , 2710 1946, 2710
1947, 2710 1948, 2710 2011 to 2710 2019,
or any petroleum-derived liquid fuel,
excluding marine fuel, of which less than
65% of its volume (including losses) distils
at 250 ºC and at least 85% of its volume
(including losses) distils at 350 ºC by SK
EN ISO 3405 or ASTM D86 method.1.10. Kerosene (petroleum)- liquid fuel
obtained from oil, which belongs to the
tariff code of the combined nomenclature
2710 1925;

destilacija ne može utvrditi metodom SK EN
ISO 3405 ili ASTM D86, naftno gorivo se
takođe kategorizuje kao teško loživo ulje;
1.9. Gasno ulje i slično – sva tečna goriva
dobijena od nafte, izuzev morskih goriva,
koja pripadaju tarifnom kodu kombinovane
nomenklature
27101931.1935,1943,1946,1947,1948 2710
1925, 2710 1929 , 2710 1946, 2710 1947,
2710 1948, 2710 2011 do 2710 2019, ili sva
tečna goriva dobijena od nafte, izuzev
morskih goriva, gde se manje od 65 %
njegove zapremine (uključujući gubitke)
destiluje na 250 ºC i najmanje 85 % njegove
zapremine (uključujući gubitke) destiluje na
350 ºC prema metodi SK EN ISO 3405 ili
ASTM D 86.


1.10. Petrolej – tečno gorivo dobijeno od
nafte, koje pripada tarifnom kodu
kombinovane nomenklature 2710 1925;
7

1.11. Gazi i lëngëzuar i naftës (GLN) –
përzierje e hidrokarbureve me 3 dhe/ose
4 atome të karbonit që përdoret si lëndë
djegëse për motorët;

1.12. Motorët me djegie të brendshme
dhe për qëllime të ngrohjes, që i takon
kreut të nomenklaturës së kombinuar
2711; Varësisht nga përmbajtja e
propanit, butanit, dhe e përbërësve tjerë
si dhe vlerat e treguesve të cilësisë, GLN
mund të kategorizohet në GLN për
automjete, GLN për ngrohje, propan,
dhe butan;
1.13. Vlera e lejuar – vlera më e vogël
dhe/ose më e madhe e lejuar për
përbërësin ose treguesin e cilësisë së
karburantit të lëngët të naftës;

1.14. Furnizuesi – Importuesi,
distributori dhe shitësi me shumicë i
karburanteve të lëngëta të naftës;

1.15. Përpunuesi –subjekti që në
procesin e përpunimit të lëndëve të para
nga nafta dhe derivatet e naftës me
qëllim të përfitimit të produktit final;
1.11. The Liquefied Petroleum Gas (LPG)
- a mixture of hydrocarbons with 3 and/or 4
carbon atoms that is used as combustion
fuel for engines,

1.12. Internal combustion engines and for
heating purposes, that belong to heading of
the combined nomenclature 2711;
depending on the content of propane,
butane, and other components as well as
values of quality indicators, LPG can be
categorized in LPG for vehicles, LPG for
heating, propane and butane;

1.13. Permissible Value - the lowest and/or
the highest quantity allowed for component
or quality indicator of petroleum-derived
liquid fuels;

1.14. Supplier – Importer, distributor and
wholesaler of petroleum-derived liquid
fuels;

1.15. Processor - the entity in the
processing of raw materials from oil and
petroleum derivatives in order to obtain the
final product.

1.11. Tečni naftni gas (TNG) –Mešavina
ugljovodonika sa 3 i/ili 4 atoma ugljenika
koji se koristi kao gorivo
za motore;

1.12. Motori sa unutrašnjim sagorevanjem i
za potrebe grejanja, koji pripadaju tarifnom
kodu kombinovane nomenklature 2711;
Zavisno od sadržaja propana, butana, i
drugih sastojaka, kao i vrednosti
pokazatelja kvaliteta, TNG se može
kategorizovati u TNG za vozila, TNG za
grejanje, propan i butan;

1.13. Granična vrednost – najniža i/ili
najveća granična vrednost za sastojke ili
pokazatelj kvaliteta tečnog naftnog goriva;


1.14. Dobavljač – uvoznik, distributer i
prodavac na veliko tečnih naftnih goriva;


1.15. Prerađivač – subjekat u procesu
prerade sirovine iz nafte i naftnih derivata u
cilju dobijanja finalnog proizvoda;
8

1.16. Importuesi –Person fizik ose
juridik i regjistruar në Republikën e
Kosovës që importon karburantet e
lëngët të naftës dhe i vendos në tregun e
Kosovës;

1.17. Shitës me pakicë – Person fizik ose
juridik që si distributor i cili blenë
karburantet e lëngëta të naftës me qëllim
të shitjes ose ofrimit për shitje,
personave të cilët janë konsumatorë
përfundimtarë.

1.18. Vlerësimi i konformitetit –
procedura me të cilën vërtetohet se
kërkesat e përcaktuara që kanë të bëjnë
me produktin, procesin, sistemin,
personin apo trupin, janë plotësuar;

1.19. Trupi për Vlerësim të
Konformitetit – trupi që kryen aktivitete
të vlerësimit të konformitetit si: testim,
verifikim, dhe inspektim;

1.20. TVK e Emëruar – Trupa për
Vlerësim të Konformitetit e emëruar
sipas nenit 50 të këtij Udhëzimi;
1.16. Importer – legal or natural person
registered in Republic of Kosovo that
imports petroleum-derived liquid fuels and
places them on the market in Kosovo;

1.17. Retailer –Legal or natural person who
as distributor purchases petroleum-derived
liquid fuels with the purposes of selling to
persons who are final consumers.


1.18. Conformity assessment – procedures
through which it is determined whether the
specified requirements related to product,
process, system, person or body are met;


1.19. Conformity Assessment Body – the
body that performs the conformity
assessment activities, such as: testing,
verification and inspection;

1.20. Designated CAB – Conformity
Assessment Bodies designated according to
Article 50 of this Instruction;

1.21. Authorized Body for Marking of
liquid petroleum products and monitoring -
1.16. Uvoznik – fizičko ili pravno lice
registrovano u Republici Kosovo koje
uvozi tečna naftna goriva i stavlja ih u
promet na kosovskom tržištu;

1.17. Prodavac na malo – fizičko ili pravno
lice koje kao distributer kupuje tečno
naftno gorivo u cilju prodaje ili nuđenja za
prodaju, licima koja su krajnji potrošači.


1.18. Ocenjivanje usaglašenosti – postupak
kojim se utvrđuje da određeni zahtevi koji
se odnose na proizvod, proces, sistem, lice
ili telo, su ispunjeni;


1.19. Telo za ocenjivanje usaglašenosti –
telo koje obavlja aktivnosti ocenjivanja
usaglašenosti kao što su: ispitivanje,
overavanje i inspekcija;

1.20. Imenovano TOU – Telo za
ocenjivanje usaglašenosti imenovano u
skladu sa članom 50. ovog Uputstva;

1.21. Ovlašćeno telo za obeležavanje tečnih
naftnih derivata i nadzor - Ovlašćeno i


9

1.21. Trupa për Shënjimin e produkteve
të lëngëta të naftës dhe të monitorimit të
shënjimit – Trupa për shënjimin e
produkteve të lëngëta të naftës e
emëruar, kontraktuar dhe e autorizuar
nga ana e Ministrisë sipas nenit 57 të
këtij Udhëzimi, me autorizim
kontraktual për dhënien e shërbimeve të
shënjimit të produkteve të lëngëta të
naftës, monitorimin e përdorimit të
produkteve të shënjuara për tregun e
brendshëm në Republikën e Kosovës.

1.22. Testimi – procedura, zakonisht e
kryer në laborator përmes teknologjisë së
avancuar analizuese të dizajnuar për këtë
qëllim, sipas metodave të përcaktuara me
këtë udhëzim administrativ, që ka për
qëllim identifikim të përmbajtjes apo
vlerës së përbërësve dhe/ose treguesve të
cilësisë;

1.23. Mostrimi – procesi i marrjes së
mostrës së një produkti të naftës që është
objekt i vlerësimit të konformitetit apo
monitorimi kryhet sipas standardit
përkatës për marrjen e mostrës;
The authorized and contracted body for the
provision of marking and monitoring
services and evaluation of petroleum
products designated according to article 57
of this Instruction, with the contractual
authorization to provide the above-
mentioned services for the liquid petroleum
products in the domestic market of the
Republic of Kosovo


1.22. Testing - procedure, usually
performed in the laboratory, through
advanced analytical technology designed
for this purpose according to the methods
defined by this administrative instruction,
which is aimed at identifying the content or
value of the components and / or quality
indicators;

1.23. Sampling - the process of taking
samples of petroleum product that is
subject to conformity assessment or
monitoring according to relevant sampling
standards;

1.24. Declaration of Quality (DC1) -
written statement issued by the supplier, in
ugovoreno telo za pružanje usluga
obeležavanja i praćenja i ocenu naftnih
derivata naznačenih u skladu sa članom 57
ovog uputstva, sa ugovornim ovlašćenjem
za pružanje gore pomenutih usluga za tečni
naftni proizvodi na domaćem tržištu
Republike Kosovo.
1.22. Ispitivanje – postupak koji se obično
obavlja u laboratoriji putem napredne
tehnologije za analizu koja je osmišljena za
tu svrhu, u skladu sa metodama propisanim
u ovom administrativnom uputstvu, čiji je
cilj da identifikuje sadržaj ili vrednost
sastojaka i/ili pokazatelja kvaliteta;


1.23. Uzorkovanje – proces uzimanja
uzorka određenog naftnog proizvoda koji je
predmet ocenjivanja usaglašenosti ili
praćenja, vrši se prema odgovarajućim
standardima za uzimanje uzorka.

1.24. Deklaracija o kvalitetu (DC1)- pisana
deklaracija izdata od strane snabdevača, u


10

1.24. Deklarata e Cilësisë (DC1)-
deklarata me shkrim e lëshuar nga
furnizuesi, në rast kur ai nuk mund ta
siguroj deklaratën e konformitetit, e cila
konfirmon se prodhuesi/përpunuesi i ka
kryer procedurat relevante të vlerësimit të
konformitetit, së karburanteve të naftës,
së cilës i bashkëngjitet raporti i testimit i
lëshuar nga një laborator i akredituar për
të gjitha parametrat e kërkuara me këtë
udhëzim dhe që vërtetojnë se prodhuesi
apo përpunuesi i ka përmbushur kërkesat
e këtij Udhëzimi, të cilat janë të
harmonizuara me standardet evropiane
për karburantet e lëngëta të naftës,

1.25. Dokumentet e Konformitetit –
nënkuptojnë dokumentet e lëshuara nga
prodhuesi ose përpunuesi, me të cilat
dëshmohet se karburantet e naftës janë në
përputhje me këtë udhëzim dhe të cilës i
është bashkangjitur raporti i testimit
laboratorik.

case the supplier cannot provide a
declaration of conformity, which confirms
that the manufacturer/processor has
completed the relevant conformity
assessment procedures of the petroleum-
derived liquid fuel, which is accompanied
with a test report issued by an accredited
laboratory for all parameters required by
this instruction and certifying that the
manufacturer or processor has met the
requirements of this Instruction, which are
harmonized with European standards for
petroleum-derived liquid fuels.

1.25. Documents of Conformity – means
the documents issued by manufacturer or
processor which prove that petroleum
derived liquid fuels are in compliance with
this instruction, to which is attached the
laboratory test report.


slučajevima kada ne može da obezbedi
deklaraciju o usaglašenosti, koja potvrđuje
da je proizvođač/ prerađivač izvršio
relevantne procedure ocenjivanja
usaglašenosti naftnih goriva, kojoj se
prilaže izveštaj o ispitivanju izdat od strane
akreditovane laboratorije za sve parametre
koji se traže ovim uputstvom i koji
potvrđuju da je proizvođač ili prerađivač
ispunio zahteve iz ovog Uputstva, koji su
usklađeni sa evropskim standardima o
tečnim naftnim gorivima,


1.25. Isprave o usaglašenosti – znače
isprave izdate od strane proizvođača ili
prerađivača, kojima se dokazuje da su
naftna griva u skladu sa ovim uputstvom i
kojima je priložen izveštaj o
laboratorijskom ispitivanju.

11
II. VLERAT E LEJUARA TË PËRBËRËSVE DHE TË TREGUESVE TË CILËSISË SË KARBURANTEVE TË LËNGËTA
TË NAFTËS

Neni 4
Benzina 95

1. Vlerat e lejuara të përbërësve dhe treguesve të cilësisë së benzinës 95:

Përbërësi dhe treguesi i cilësisë Njësia
Vlerat e lejuara (1)
Metodat e testimit
(2)
Metoda ekuivalente
Minimumi
Maksimu
mi
Numri i kërkuar i oktanit (RON) 95,0 - EN ISO 5164 ASTM D 2699
Numri motorrik i oktanit (MON) 85,0 - EN ISO 5163 ASTM D2700
Përmbajtja e plumbit mg/l - 5,0
EN 237
EN 13723

Densiteti në 15˚C kg/m³ 720,0 775,0
EN ISO 3675
EN ISO 12185
ASTM D 1298
ASTM D 4052
Përmbajtja e squfurit mg/kg - 10,0
EN ISO 13032
EN ISO 20846
EN ISO 20884

ASTM D 5453
ASTM D 2622
Përmbajtja e manganit mg/l - 2,0
EN 16135
EN 1613612
Stabiliteti oksidues minuta 360 - EN ISO 7536
Përmbajtja e rezinës ekzistuese
(e shpërlarë me tretës)
mg/100 ml - 5 EN ISO 6246
Ndryshkja e shiritit të bakrit (3h në 50 ˚C) klasifikimi klasa 1 EN ISO 2160
Dukja e pastër dhe e ndritshme Inspektim me sy
Përmbajtja e llojeve të hidrokarbureve:
- olefine
- aromate
% (V/V)

-
-
18,0
35,0
EN 15553
EN ISO 22854
ASTM D 1319

Përmbajtja e benzenit % (V/V) - 1,00
EN 238
EN 12177
EN ISO 22854
ASTM D 6277
ASTM D 3606
ASTM D 6839
Përmbajtja e oksigjenit % (m/m) - 3,7
EN 1601
EN 13132
EN ISO 22854
ASTM D 5599
ASTM D 4815
ASTM D 6839
Përmbajtja e oksigjenateve:
- metanol
- etanol
- alkooli izo-propilik
- alkooli izo-butilik
- alkooli terc-butilik
- etere (pesë ose më shumë atome karboni)
- oksigjenatet të tjera
% (V/V)

-
-
-
-
-
-
-

3,0
10,0
12,0
15,0
15,0
22,0
15,0
EN 1601
EN 13132
EN ISO 22854
ASTM D 5599
ASTM D 4815
ASTM D 6839
Shtypja e avullit në periudhën e verës 01.05 - 30.09 kPa 45,0 60,0
EN 13016-1 ASTM D 5191 Shtypja e avullit në periudhën 01.10 - 15.11 kPa 45,0 90,0
Shtypja e avullit në periudhën e dimrit 16.11 - 15.03 kPa 60,0 90,0


13
Shtypja e avullit në periudhën 16.03 - 30.04 kPa 45,0 90,0
Distilimi:
- sasia e avulluar në 100˚C % (V/V) 46,0 -
EN ISO 3405 ASTM D 86
- sasia e avulluar në 150˚C % (V/V) 75,0 -
(1) Për vlerat e lejuara si dhe për metodat e testimit të paraqitura në këtë tabelë aplikohen edhe përjashtimet dhe kriteret tjera të paraqitura
në standardin SK EN 228.

(2) Lejohet përdorimi i metodave ekuivalente i Metodave të Testimit si dhe përdorimi i metodave tjera të paraqitura në këtë tabelë.Neni 5
Benzina 98

1. Vlerat e lejuara të përbërësve dhe të treguesve të cilësisë së benzinës 98 janë të njëjta me ato të benzinës 95 me përjashtim të numrit
të kërkuar të oktanit (RON) i cili duhet të jetë së paku 98,0:


Neni 6
Benzina 95 dhe 98 me përmbajtje të bioetanolit

1. Shtypja maksimale e avullit gjatë periudhës së verës e benzinës 95 dhe 98 me përmbajtje të bioetanolit e cekur në nenin 4 dhe 5 të
këtij udhëzimi administrativ lejohet të ndryshojë për siç specifikohet në tabelën e mëposhtme:

Përmbajtja e bioetanolit % (V/V) Ndryshimi i lejueshëm i shtypjes maksimale të avullit gjatë stinës së verës (kPa)


14
0 0
1 3,7
2 6,0
3 7,2
4 7,8
5 8,0
6 8,0
7 7,9
8 7,9
9 7,8
10 7,8Neni 7
Nafta

1. Vlerat e lejuara të përbërësve dhe treguesve të cilësisë së naftës:

Përbërësi dhe treguesi i cilësisë
Vlerat e lejuara (1) Metodat e testimit
(1)

Metoda tjera
Njësia Minimumi Maksimumi
Numri i Cetanit 51,0 -
EN ISO 5165
EN 15195
EN 16144
ASTM D 613
ASTM D 6890
ASTM D 7170
Indeksi i Cetanit 46, 0 - EN ISO 4264
Densiteti në 15˚C kg/m³ 820,0 845,0
EN ISO 3675
EN ISO 12185
ASTM D 1298
ASTM D 4052


15
Hidrokarburet policiklike aromatike % (m/m) - 8,0 EN 12916 ASTM D 6591
Përmbajtja e squfurit mg/kg - 10,0
EN ISO 20846
EN ISO 20884
EN ISO 13032
EN ISO 14596
ASTM D 5453
ASTM D 2622
Pika e ndezjes °C 55 -
EN ISO 2719
EN 22719
ASTM D 93
Mbetjet e karbonit (në 10% mbetje nga
distilimi)
% (m/m) - 0,30 EN ISO 10370
Përmbajtja e hirit % (m/m) - 0,01 EN ISO 6245
Përmbajtja e ujit mg/kg - 200 EN ISO 12937 ASTM D 6304
Ndotja e përgjithshme mg/kg - 24 EN 12662
Ndryshkja e shiritit të bakrit (3h at 50 ˚C) klasifikimi klasa 1 EN ISO 2160
Përmbajtja e esterit metilik të acidit yndyror
(EMAY)
% (V/V) - 7,0 EN 14078 ASTM D 7371
Stabiliteti oksidues
g/m3
h
-
20
25
-
EN ISO 12205


Lubrifikushmëria, diametri i korrigjuar i
grryerjes (ësd 1,4) në 60 °C
µm - 460 EN ISO 12156-1 ASTM D 6079
Viskoziteti në 40 ˚C mm2/S 2,00 4,50 EN ISO 3104
Distilimi:
% (V/V) i rikthyer në 250 °C
% (V/V) i rikthyer në 350 °C
95% (V/V) i rikthyer në

% (V/V)
% (V/V)
°C

85

<65

360
EN ISO 3405

ASTM D 86

Pika e filtrabilitetit për periudhën kohore gjatë
vitit:

Prej 16.04. deri 30.09. °C - 0 EN 116 ASTM D 6371


16
Prej 01.10. deri 15.11. - -10 EN 16329
Prej 01.03. deri 15.04. - -10
Prej 16.11. deri 29.02. - -20

(1) Për vlerat e lejuara si dhe për metodat e testimit të paraqitura në këtë tabelë aplikohen edhe përjashtimet dhe kriteret tjera të
paraqitura në standardin SK EN 590.

(2) Lejohet përdorimi i metodave ekuivalente i Metodave të Testimit si dhe përdorimi i metodave tjera të paraqitura në këtë tabelë.Neni 8
Kerozina

1.Vlerat e lejuara të përbërësve dhe treguesve të cilësisë të Kerozinës duhet të jenë në përputhshmëri me standardet evropiane dhe
ndërkombëtare në përgjithësi si dhe të derivojnë nga standardet e industrisë së aviacionit dhe industrive tjera ku ky produkt përdoret
për arsye amviserie apo qëllime të përdorimit si solvent (hollues).

Neni 9
Koksi i Naftës

1.Vlerat e lejuara të përbërsve dhe treguesve të cilësisë te koksi i naftës:


Përbërësi dhe treguesi i cilësisë


Njësia

Vlerat e lejuara

Metodat e
testimit

Metodat e tjera
Minimum Maksimum
Lagështia totale % 4,7 4,9 ASTM D 4931


17
Përmbajtja e Squfurit Kodi doganor
271311000.00
% (m/m) ppm 3.5-4.5%
S
7-8% S ISO 19579 ASTM D 4239
Hiri % 0,80 0,48 ASTM D 1857
Volatiliteti (VCM) % 8 12 ASTM D 3175
Granulimi mm >100 ISO 1953
Neni 10
Vaji i rëndë për ngrohje

1. Vlera e lejuar e përmbajtjes së squfurit në vajin e rëndë për ngrohje është:

Përbërësi

Njësia
Vlera e lejuar
Metodat e testimit Metoda tjera ekuivalente (1)
Minimumi Maksimumi
Përmbajtja e squfurit % (m/m)
ppm
-
-
1,0
10000
EN ISO 8754
EN ISO 14596
ASTM D 4294
ASTM D 2622
(1) Lejohet përdorimi i metodave ekuivalente i Metodave të Testimit si dhe përdorimi i metodave tjera të paraqitura në këtë tabelë.

Neni 11
Gazoili

1. Vlera e lejuar e squfurit në gazoil i cili përdoren për ngrohje është:

Përbërësi Njësia
Vlerat e lejuara
Metodat e testimit
Metoda tjera ekuivalente
dhe/ose te pranueshme (1) Minimumi Maksimumi


18
Permbajtja e squfurit
% (m/m)
ppm
-
-
0.1
1000
EN ISO 8754
EN ISO 14596
EN ISO 20847
ASTM D 4294
ASTM D 2622

(1) Lejohet përdorimi i metodave ekuivalente i Metodave të Testimit si dhe përdorimi i metodave tjera të paraqitura në këtë tabelë.Neni 12
Vajguri

1. Vlerat e lejuara të përbërësve të vajgurit i cili përdoret për ngrohje dhe ndriçim janë:

Përbërësi Njësia
Vlerat e lejuara
Metodat e testimit
Metoda tjera ekuivalente
dhe/ose te pranueshme (1) Minimumi Maksimumi
Permbajtja e squfurit
% (m/m)
ppm
-
-
0.04
400
EN ISO 8754
EN ISO 14596
EN ISO 20847
ASTM D 4294
ASTM D 2622

Permbajtja e aromateve % (m/m) - 0.1 EN 12916 ASTM D 6591
(1) Lejohet përdorimi i metodave ekuivalente të Testimit si dhe përdorimi i metodave tjera të paraqitura në këtë tabelë.

Neni 13
Gazi i lëngëzuar i naftës për automjete

1. Vlerat e lejuara të përbërësve dhe treguesve të cilësisë së gazit të lëngëzuar të naftës (GLN), i cili përdoret për motorët me djegie të
brendshme, janë:

Përbërësi dhe treguesi i cilësisë Njësia
Vlerat e lejuara (1) Metodat e testimit
(1)
Metoda tjera
ekuivalente (2) Minimumi Maksimumi


19
Densiteti në 15˚C kg/m³ - -
EN ISO 3993

ASTM D 1657

Numri motorrik i oktanit (NMO) 89,0 - EN 589 Annex B
Përmbajtja e përgjithshme e dieneve
(përfshi 1,3 butadienin)
mol % - 0,5
EN 27941
ISO 7941
ASTM D 2163
ASTM D 2597
Përmbajtja e sulfidit të hidrogjenit negativ EN ISO 8819 ASTM D 2420
Përmbajtja e përgjithshme e squfurit (pas shtimit të
aromës)
mg/kg - 50
ASTM D 6667
ASTM D 3246

Ndryshkja e shiritit të bakrit (1 h at 40 ˚C) klasifikimi class 1 EN ISO 6251 ASTM D 1838
Mbetja nga avullimi mg/kg - 60
EN 15470
EN 15471
EN 16423
ASTM D 2158
ASTM D 7756
Shtypja e avullit, gauge, në 40 ˚C kPa - 1550
EN ISO 4256
dhe
Shtojca C e
standardit EN 589
ASTM D 1267

Shtypja e avullit, së paku 150 kPa (gauge),
janar dhe shkurt, në temperaturë
˚C - -10
dhe
Shtojca C e
standardit SK EN
589
ASTM D 1267

Shtypja e avullit, së paku 150 kPa (gauge),
mars dhe dhjetor, në temperaturë
˚C - -5
Shtypja e avullit, së paku 150 kPa (gauge),
nentor, në temperaturë
˚C - 0
Shtypja e avullit, së paku 150 kPa (gauge),
prill dhe tetor, në temperaturë
˚C - 10


20
Shtypja e avullit, së paku 150 kPa (gauge),
maj deri shtator, në temperaturë
˚C - +20
Përmbajtja e ujit Kalon EN 15469
Aroma -
e pakëndshme dhe e
dallueshme në
20% të Kufirit të poshtëm
të ndezshmërisë
Shtojca A e
standardit EN 589

(1) Për vlerat e lejuara si dhe për metodat e testimit të paraqitura në këtë tabelë aplikohen përjashtimet dhe kriteret tjera të paraqitura në
standardin SK EN 589.

(2) Lejohet përdorimi i metodave ekuivalente i Metodave të Testimit si dhe përdorimi i metodave tjera të paraqitura në këtë tabelë.


Neni 14
Gazi i lëngëzuar i naftës për ngrohje

1. Vlerat e lejuara të përbërësve dhe treguesve të cilësisë së gazit të lëngëzuar të naftës (GLN), i cili përdoret për ngrohje në amvisri dhe
industri, janë:

Përbërësi dhe treguesi i cilësisë Njësia
Vlerat e lejuara
Metodat e testimit (1)
Metoda tjera
ekuivalente dhe (2) Minimumi Maksimumi
Densiteti në 15˚C kg/m³ - -
EN ISO 3993

ASTM D 1657

Shtypja e avujve ne 40°C kPa - 1440
EN ISO 4256
dhe
Shtojca C e standardit
EN 589
ASTM D 126721
Përmbajtja e hidrokarbureve C1 dhe C2 %(mol/mol) - 3
ISO 7941
EN 27941
ASTM D 2597
ASTM D 2163
Përmbajtja e hidrokarbureve C4 %(mol/mol) - 70
Përmbajtja e hidrokarbureve C5 %(mol/mol) - 2
Përmbajtja e hidrokarbureve C3 %(mol/mol) Sasia tjetër për të arritur 100
Përmbajtja e hidrokarbureve të pangopura %(mol/mol) - 40
Përmbajtja e dieneve %(mol/mol) - 0,5
Ndryshkja e shiritit të bakrit (1 ore në
40°C)
Klasa e parë EN ISO 6251 ASTM D 1838
Përmbajtja e squfurit mg/kg - 50
ASTM D 6667
ASTM D 3246

Përmbajtja e ujit të lirë - - -
EN 15469
EN ISO 13758
ASTM D 2713
Përmbajtja e sulfidit të hidrogjenit - E kalueshme sipas standardit EN ISO 8819 ASTM D 2420
Përmbajtja e përgjithshme e dieneve
(përfshi 1,3 butadienin)
mol % - 0,5
EN 27941
ISO 7941
ASTM D 2163
ASTM D 2597
Aroma -
e pakëndshme dhe e dallueshme

20% të Kufirit të poshtëm të
ndezshmërisë
Shtojca A e standardit
EN 589


1) Për vlerat e lejuara si dhe për metodat e testimit të paraqitura në këtë tabelë aplikohen përjashtimet dhe kriteret tjera të paraqitura në
standardin ISO 9162.

2) Lejohet përdorimi i metodave ekuivalente i Metodave të Testimit si dhe përdorimi i metodave tjera të paraqitura në këtë tabelë.Neni 15


22
Gazi i lëngëzuar – Propani

1. Vlerat e lejuara të përbërësve dhe treguesve të cilësisë së gazit të lëngëzuar Propanit i cili përdoret për ngrohje në industri si i tillë
apo i kombinuar me gazet tjera të lëngëzuara të naftës të përcaktuara në këtë Udhëzim, janë:

Përbërësi dhe treguesi i cilësisë Njësia
Vlerat e lejuara
Metodat e testimit (1)
Metoda tjera
ekuivalente dhe/ose
te pranueshme (2)
Minimumi Maksimumi
Densiteti në 15˚C kg/m³ - -
EN ISO 3993

ASTM D 1657

Shtypja e avujve ne 40°C kPa - 1640
EN ISO 4256

Shtojca C e standardit
SK EN 589
ASTM D 1267

Ndryshkja e shiritit të bakrit (1 orë në 40°C) Klasa e parë EN ISO 6251 ASTM D 1838
Përmbajtja e squfurit mg/kg - 50
ASTM D 6667
ASTM D 3246

Përmbajtja e sulfidit të hidrogjenit - E kalueshme sipas standardit EN ISO 8819 ASTM D 2420
Përmbajtja e ujit të lirë - - -
EN 15469
EN ISO 13758
ASTM D 2713
Mbetja nga avullimi mg/kg - 60
EN 15470
EN 15471
EN 16423
ASTM D 2158
ASTM D 7756
Aroma -
e pakëndshme dhe e dallueshme

20% të Kufirit të poshtëm të
ndezshmërisë
Shtojca A e standardit
EN 589

Përmbajtja e hidrokarbureve:


23
C1 dhe C2
%
(mol/mol)
- 2,0
EN 27941
ISO 7941
ASTM D 2163
ASTM D 2597
C3
%
(mol/mol)
- -
C4
%
(mol/mol)
- 7,5
C5
%
(mol/mol)
- 1,0
Hidrokarburet e pangopura (olefinet)
%
(mol/mol)
- -
Përmbajtja e përgjithshme e dieneve
(përfshi 1,3 butadienin)
mol % - 0,5

1) Për vlerat e lejuara si dhe për metodat e testimit të paraqitura në këtë tabelë aplikohen përjashtimet dhe kriteret tjera të paraqitura në
standardin ISO 9162.
2) Lejohet përdorimi i metodave ekuivalente i Metodave të Testimit si dhe përdorimi i metodave tjera të paraqitura në këtë tabelë.
24
Neni 16
Gazi i lëngëzuar – Butani

1. Vlerat e lejuara të përbërësve dhe treguesve të cilësisë së gazit të lëngëzuar Butanit i cili përdoret për ngrohje në industri si i tillë apo
i kombinuar me gazet tjera të lëngëzuara të naftës të përcaktuara në këtë Udhëzim, janë:

Përbërësi dhe treguesi i cilësisë Njësia
Vlerat e lejuara
Metodat e testimit (1)
Metoda tjera
ekuivalente) Minimumi Maksimumi
Densiteti në 15˚C kg/m³ - -
EN ISO 3993

ASTM D 1657

Shtypja e avujve ne 40°C kPa - 650
EN ISO 4256

Shtojca C e standardit
EN 589
ASTM D 1267

Ndryshkja e shiritit të bakrit (1 orë ne 40°C) Klasa e parë EN ISO 6251 ASTM D 1838
Përmbajtja e squfurit mg/kg - 50
ASTM D 6667
ASTM D 3246

Përmbajtja e sulfidit të hidrogjenit - E kalueshme sipas standardit EN ISO 8819 ASTM D 2420
Përmbajtja e ujit të lirë - - -
EN 15469
EN ISO 13758
ASTM D 2713
Mbetja nga avullimi mg/kg - 60
EN 15470
EN 15471
EN 16423
ASTM D 2158
ASTM D 7756
Aroma -
e pakëndshme dhe e dallueshme

20% të Kufirit të poshtëm të
ndezshmërisë
Shtojca A e standardit
EN 589

Përmbajtja e hidrokarbureve:


25
C1 dhe C2
%
(mol/mol)
- -
EN 27941
ISO 7941
ASTM D 2163
ASTM D 2597
C3
%
(mol/mol)
- -
C4
%
(mol/mol)
- -
C5
%
(mol/mol)
- 2,5
Hidrokarburet e pangopura (olefinet)
%
(mol/mol)
- -
Përmbajtja e përgjithshme e dieneve
(përfshirë 1,3 butadienin)
mol % - 0,5

1) Për vlerat e lejuara si dhe për metodat e testimit të paraqitura në këtë tabelë aplikohen përjashtimet dhe kriteret tjera të paraqitura në
standardin ISO 9162.
2) Lejohet përdorimi i metodave ekuivalente të Testimit si dhe përdorimi i metodave tjera të paraqitura në këtë tabelë.


26
II. PERMISSIBLE VALUES OF THE COMPONENTS AND INDICATORS OF QUALITY OF PETROLEUM-DERIVED
LIQUID FUELS

Article 4
Petrol 95

1. Permissible values of components and indicators quality of Petrol 95:

Components and indicators of quality Unit
Permissible values (1) Testing methods
(2)
Equivalent
Methods Minimum Maximum
Research octane number (RON) 95,0 - EN ISO 5164 ASTM D 2699
Motor octane number (MON) 85,0 - EN ISO 5163 ASTM D2700
Lead content mg/l - 5,0
EN 237
EN 13723

Density at 15˚C kg/m³ 720,0 775,0
EN ISO 3675
EN ISO 12185
ASTM D 1298
ASTM D 4052
Sulphur content mg/kg - 10,0
EN ISO 13032
EN ISO 20846
EN ISO 20884

ASTM D 5453
ASTM D 2622
Content of manganese mg/l - 2,0
EN 16135
EN 16136

Oxidizing stability minutes 360 - EN ISO 7536
Existing resin content
(rinsed with solvent)
mg/100 ml - 5 EN ISO 6246
Copper strip corrosion (3h in 50 °C) classification class 1 EN ISO 2160
Appearance clean and bright Visual Inspection


27
Hydrocarbon content:
- olefins
- aromatics
% (V/V)

-
-
18,0
35,0
EN 15553
EN ISO 22854
ASTM D 1319

Benzene content % (V/V) - 1,00
EN 238
EN 12177
EN ISO 22854
ASTM D 6277
ASTM D 3606
ASTM D 6839
Oxygen content % (m/m) - 3,7
EN 1601
EN 13132
EN ISO 22854
ASTM D 5599
ASTM D 4815
ASTM D 6839
Content of oxygenates:
- methanol
- ethanol
- isopropyl alcohol
- isobutyl alcohol
- tert-butyl alcohol
- esters (five or more carbon atoms)
- other oxygenates
% (V/V)

-
-
-
-
-
-
-

3,0
10,0
12,0
15,0
15,0
22,0
15,0
EN 1601
EN 13132
EN ISO 22854
ASTM D 5599
ASTM D 4815
ASTM D 6839
Vapour pressure in the summer season 01.05 - 30.09 kPa 45,0 60,0
EN 13016-1 ASTM D 5191
Vapour pressure in the period 01.10 - 15.11 kPa 45,0 90,0
Vapour pressure in the winter season 16.11 - 15.03 kPa 60,0 90,0
Vapour pressure in the period 16.03 - 30.04 kPa 45,0 90,0
Distillation:
- evaporated quantity at 100°C % (V/V) 46,0 -
EN ISO 3405 ASTM D 86
- evaporated quantity at 150°C % (V/V) 75,0 -


28
(1) For permissible values as well as for testing methods presented in this table are also applied the exemptions and other criteria set out in
the standard SK EN 228.

(2) It is allowed the use of equivalent methods of Testing Methods and the use of other methods presented in this table.Article 5
Petrol 98

1. Permissible values of components and indicators of quality of petrol 98 are the same with those of petrol 95 with exception of
research octane number (RON) which needs to be at least 98, 0:


Article 6
Petrol 95 and 98 with bioethanol content

1. Maximum vapour pressure during the summer period of petrol 95 and 98 with bioethanol content specified in article 4 and 5 of this
administrative instruction is allowed to be different, as specified in the following table:

Bioethanol content % (V/V) Permissible deviation for maximal vapour pressure during summer season (kPa)
0 0
1 3,7
2 6,0
3 7,2


29
4 7,8
5 8,0
6 8,0
7 7,9
8 7,9
9 7,8
10 7,8Article 7
Diesel fuel

1. Permissible values of components and indicators of quality of diesel fuel:

Components and indicators of quality
Permissible values (1) Testing methods
(1)

Other methods
Unit Minimum Maximum
Cetane number 51,0 -
EN ISO 5165
EN 15195
EN 16144
ASTM D 613
ASTM D 6890
ASTM D 7170
Cetane index 46, 0 - EN ISO 4264
Density at 15˚C kg/m³ 820,0 845,0
EN ISO 3675
EN ISO 12185
ASTM D 1298
ASTM D 4052
Polycyclic aromatic hydrocarbons % (m/m) - 8,0 EN 12916 ASTM D 6591
Sulphur content mg/kg - 10,0
EN ISO 20846
EN ISO 20884
EN ISO 13032
ASTM D 5453
ASTM D 2622


30
EN ISO 14596
Ignition point °C 55 -
EN ISO 2719
EN 22719
ASTM D 93
Carbon residues (10% residue from distillation) % (m/m) - 0,30 EN ISO 10370
Ash content % (m/m) - 0,01 EN ISO 6245
Water content mg/kg - 200 EN ISO 12937 ASTM D 6304
Overall pollution mg/kg - 24 EN 12662
Copper strip corrosion (3h at 50 °C) classification class 1 EN ISO 2160
Fatty acid methyl ester (FAME) content % (V/V) - 7,0 EN 14078 ASTM D 7371
Oxidizing stability
g/m3
h
-
20
25
-
EN ISO 12205


Lubricity, corrected diameter of abrasion (wsd
1,4) at 60 °C
µm - 460 EN ISO 12156-1 ASTM D 6079
Viscosity in 40 ˚C mm2/S 2,00 4,50 EN ISO 3104
Distillation:
% (V/V) returned at 250 °C
% (V/V) returned at 350 °C
95% (V/V) returned at

% (V/V)
% (V/V)
°C

85

<65

360
EN ISO 3405

ASTM D 86

Filterability point for the time period during the
year:

From 16.04. to 30.09.
°C
- 0
EN 116
EN 16329
ASTM D 6371
From 01.10. to 15.11. - -10
From 01.03. to 15.04. - -10
From 16.11. to 29.02. - -20
(1)For permissible values as well as for testing methods presented in this table are also applied the exemptions and other criteria set out in
the standard SK EN 590.


31

(2)It is allowed the use of equivalent methods of Testing Methods and the use of other methods presented in this table.
Article 8
Kerosene

1. The permissible value of components in the Kerosene/Paraffin which is used for heating and lightening are:
Component Unit
Permissible values
Testing methods
Other equivalent and/or
acceptable methods (1) Minimum Maximum
Sulphur content
% (m/m)
ppm
-
-
0.04
400
EN ISO 8754
EN ISO 14596
EN ISO 20847
ASTM D 4294
ASTM D 2622

Aroma content % (m/m) - 0.1 EN 12916 ASTM D 6591
(1) It is allowed the use of equivalent methods of Testing Methods and the use of other methods presented in this table.


Article 9
Petroleum Coke

1. Permissible values of ingridients and indicators of quality of Petroleum Coke


Components and indicators of quality


Unit

Permissible values

Testing
methods

Other methods
Minimum Maximum


32
Total humidity % 4,7 4,9 ASTM D 4931
Sulphur content % (m/m) ppm 3.5-4.5%
S
7-8% S ISO 19579 ASTM D 4239
Ashes % 0,80 0,48 ASTM D 1857
Volatility(VCM) % 8 12 ASTM D 3175
Granulation mm >100 ISO 1953Article 10
Heavy oil for heating

1. The permissible value of the sulphur content in the heavy heating oil is:

Component

Unit
Permissible values
Testing methods Other equivalent methods (1)
Minimum Maximum
Sulphur content % (m/m)
ppm
-
-
1,0
10000
EN ISO 8754
EN ISO 14596
ASTM D 4294
ASTM D 2622
(1) It is allowed the use of equivalent methods of Testing Methods and the use of other methods presented in this table.

Article 11
Gas oil

1. The permissible value of the sulphur in gas oil which is used for heating is:

Component Unit
Permissible values
Testing methods
Other equivalent and/or
acceptable methods (1) Minimum Maximum


33
Sulphur content
% (m/m)
ppm
-
-
0.1
1000
EN ISO 8754
EN ISO 14596
EN ISO 20847
ASTM D 4294
ASTM D 2622

(1) It is allowed the use of equivalent methods of Testing Methods and the use of other methods presented in this table.Article 12
Kerosene

1. The permissible value of components in the paraffin which is used for heating and lightening are:
Component Unit
Permissible values
Testing methods
Other equivalent and/or
acceptable methods (1) Minimum Maximum
Sulphur content
% (m/m)
ppm
-
-
0.04
400
EN ISO 8754
EN ISO 14596
EN ISO 20847
ASTM D 4294
ASTM D 2622

Aroma content % (m/m) - 0.1 EN 12916 ASTM D 6591
(1) It is allowed the use of equivalent methods of Testing Methods and the use of other methods presented in this table.

Article 13
Liquefied Petroleum Gas for Vehicles

1. Permissible values of components and indicators of quality of Liquefied Petroleum Gas (LPG) which is used for internal combustion
engines are:
Components and indicators of quality Unit
Permissible values
(1)
Testing methods
(1)
Other equivalent
methods (2)
Minimum Maximum


34
Density at 15°C kg/m³ - -
EN ISO 3993

ASTM D 1657

Motor octane number (MON) 89,0 - EN 589 Annex B
Overall content of diene
(including 1,3 butadiene)
mol % - 0,5
EN 27941
ISO 7941
ASTM D 2163
ASTM D 2597
Content of hydrogen sulphide negative EN ISO 8819 ASTM D 2420
Overall content of sulphur (after the addition of
aroma)
mg/kg - 50
ASTM D 6667
ASTM D 3246

Copper strip corrosion (1 h at 40 °C) classification class 1 EN ISO 6251 ASTM D 1838
Evaporation residue mg/kg - 60
EN 15470
EN 15471
EN 16423
ASTM D 2158
ASTM D 7756
Pressure of the vapours, gauge, at 40 °C kPa - 1550
EN ISO 4256
and
Annex C of
standard EN 589
ASTM D 1267

Pressure of the vapours, at least 150 kPa (gauge),
January and February, at temperature
˚C - -10
and
Annex C of
standard SK EN
589
ASTM D 1267

Pressure of the vapours, at least 150 kPa (gauge),
March and December, at temperature
˚C - -5
Pressure of the vapours, at least 150 kPa (gauge),
November, in temperature
˚C - 0
Pressure of the vapours, at least 150 kPa (gauge),
April and October, at temperature
˚C - 10


35
Pressure of the vapours, at least 150 kPa (gauge),
May until September, at temperature
˚C - +20
Water content Passes EN 15469
Aroma -
unpleasant and distinct at
20% of lower flammable
limit
Annex A of
standard EN 589

(1) For permissible values as well as for testing methods presented in this table are also applied the exemptions and other criteria set out in
the standard SK EN 589.
(2) It is allowed the use of equivalent methods of Testing Methods and the use of other methods presented in this table.

Article 14
Liquefied Petroleum Gas for Heating

1. Permissible values of components and indicators of quality of liquefied petroleum gas (LPG) which is used for residential and
industrial heating are:

Components and indicators of quality Unit
Permissible values
Testing methods (1)
Other equivalent
methods and (2) Minimum Maximum
Density at 15°C kg/m³ - -
EN ISO 3993

ASTM D 1657

Pressure of the vapours at 40°C kPa - 1440
EN ISO 4256
and
Annex C of standard
EN 589
ASTM D 1267

Content of Hydrocarbons C1 and C2 %(mol/mol) - 3 ISO 7941
EN 27941
ASTM D 2597
ASTM D 2163 Content of Hydrocarbons C4 %(mol/mol) - 70


36
Content of Hydrocarbons C5 %(mol/mol) - 2
Content of Hydrocarbons C3 %(mol/mol) Other amount to reach 100
Content of unsaturated Hydrocarbons %(mol/mol) - 40
Content of diene %(mol/mol) - 0,5
Copper strip corrosion (1 ore ne 40°C) First class EN ISO 6251 ASTM D 1838
Sulphur content mg/kg - 50
ASTM D 6667
ASTM D 3246

Free water content - - -
EN 15469
EN ISO 13758
ASTM D 2713
Content of hydrogen sulphide - Passable by standard EN ISO 8819 ASTM D 2420
Overall content of diene
(including 1,3 butadiene)
mol % - 0,5
EN 27941
ISO 7941
ASTM D 2163
ASTM D 2597
Aroma -
unpleasant and distinct in
20% of lower flammable limit
Annex A of standard
EN 589


3) For permissible values as well as for testing methods presented in this table are also applied the exemptions and other criteria set out in
the standard ISO 9162.
4) It is allowed the use of equivalent methods of Testing Methods and the use of other methods presented in this table.
37
Article 15
Liquefied Gas – Propane

1. Permissible values of components and indicators of the quality of Liquefied Gas - Propane which is used for industrial heating as
such or combined with other liquefied petroleum gases as set in this Instruction are:
Components and indicators of quality Unit
Permissible values
Testing methods (1)
Other equivalent and
/ or acceptable
methods (2)
Minimum Maximum
Density at 15˚C kg/m³ - -
EN ISO 3993

ASTM D 1657

Pressure of the vapours at 40°C kPa - 1640
EN ISO 4256

Annex C of standard
SK EN 589
ASTM D 1267

Copper strip corrosion (1 h at 40°C) First class EN ISO 6251 ASTM D 1838
Sulphur content mg/kg - 50
ASTM D 6667
ASTM D 3246

Content of hydrogen sulphide - Passable by standard EN ISO 8819 ASTM D 2420
Free water content - - -
EN 15469
EN ISO 13758
ASTM D 2713
Evaporation residue mg/kg - 60
EN 15470
EN 15471
EN 16423
ASTM D 2158
ASTM D 7756
Aroma -
unpleasant and distinct in
20% of lower flammable limit
Annex A of standard
EN 589

Content of Hydrocarbons:
C1 and C2
%
(mol/mol)
- 2,0
EN 27941
ISO 7941
ASTM D 2163
ASTM D 2597


38
C3
%
(mol/mol)
- -
C4
%
(mol/mol)
- 7,5
C5
%
(mol/mol)
- 1,0
Unsaturated hydrocarbons (olefins)
%
(mol/mol)
- -
Overall content of diene
(including 1,3 butadiene)
mol % - 0,5

1) For permissible values as well as for testing methods presented in this table are also applied the exemptions and other criteria set out in
the standard ISO 9162.
2) It is allowed the use of equivalent methods of Testing Methods and the use of other methods presented in this table.


Article 16
Liquefied Gas – Butane

1. Permissible values of components and quality indicators of Liquefied Gas - Butane which is used for industrial heating as such or
combined with other liquefied petroleum gases determined by this Instruction, are:

Components and indicators of quality Unit
Permissible values
Testing methods (1)
Other equivalent
methods) Minimum Maximum
Density at 15˚C kg/m³ - -
EN ISO 3993

ASTM D 1657

Pressure of vapours at 40°C kPa - 650 EN ISO 4256
ASTM D 126739

Annex C of standard
EN 589
Copper strip corrosion (1 h at 40°C) First class EN ISO 6251 ASTM D 1838
Sulphur content mg/kg - 50
ASTM D 6667
ASTM D 3246

Content of hydrogen sulphide - Passable by standard EN ISO 8819 ASTM D 2420
Free water content - - -
EN 15469
EN ISO 13758
ASTM D 2713
Evaporation residue mg/kg - 60
EN 15470
EN 15471
EN 16423
ASTM D 2158
ASTM D 7756
Aroma -
unpleasant and distinct in
20% of lower flammable limit
Annex A of standard
EN 589

Content of Hydrocarbons:
C1 and C2
%
(mol/mol)
- -
EN 27941
ISO 7941
ASTM D 2163
ASTM D 2597
C3
%
(mol/mol)
- -
C4
%
(mol/mol)
- -
C5
%
(mol/mol)
- 2,5
Unsaturated hydrocarbons (olefins)
%
(mol/mol)
- -
Overall content of diene
(including 1,3 butadiene)
mol % - 0,540
5) For permissible values as well as for testing methods presented in this table are also applied the exemptions and other criteria set
out in the standard ISO 9162.
6) It is allowed the use of equivalent methods of Testing Methods and the use of other methods presented in this table.


II. GRANIČNE VREDNOSTI SASTOJAKA I POKAZATELJA KVALITETA TEČNIH NAFTNIH GORIVA

Član 4
Benzin 95

1. Granične vrednosti sastojaka i pokazatelja kvaliteta benzina 95:

Sastojci i pokazatelji kvaliteta Jedinica
Granične vrednosti (1)
Metode
ispitivanja (2)
Ekvivalentna
metoda Minimalna
Maksimaln
a
Istraživački oktanski broj (RON) 95,0 - EN ISO 5164 ASTM D 2699
Motorni oktanski broj (MON) 85,0 - EN ISO 5163 ASTM D2700
Sadržaj olova mg/l - 5,0
EN 237
EN 13723

Gustina na 15˚C kg/m³ 720,0 775,0
EN ISO 3675
EN ISO 12185
ASTM D 1298
ASTM D 4052
Sadržaj sumpora mg/kg - 10,0
EN ISO 13032
EN ISO 20846
EN ISO 20884

ASTM D 5453
ASTM D 2622
Sadržaj mangana mg/l - 2,0
EN 16135
EN 1613641
Oksidativna stabilnost minuta 360 - EN ISO 7536
Sadržaj postojeće smole (isprana rastvaračem) mg/100 ml - 5 EN ISO 6246
Korozija bakarne trake (3h na 50 ˚C) klasifikacija klasa 1 EN ISO 2160
Izgled čista i svetla Vizuelna ocena
Sadržaj vrsta ugljovodonika:
- olefini
- aromati
% (V/V)

-
-
18,0
35,0
EN 15553
EN ISO 22854
ASTM D 1319

Sadržaj benzena
Sadržaj kiseonika
% (V/V)
% (m/m)
-
1,00
EN 1601
EN 13132
EN ISO 22854
EN 238
EN 12177
EN ISO 22854
ASTM D 5599
ASTM D 4815
ASTM D 6839
- 3,7
Sadržaj oksigenata:
- metanol
- etanol
- izopropil alkohol
- izobutil alkohol
- terc- butanol alkohol
- etri (pet ili više atoma ugljenika)
- drugi oksigenati
% (V/V)

-
-
-
-
-
-
-

3,0
10,0
12,0
15,0
15,0
22,0
15,0
EN 1601
EN 13132
EN ISO 22854
ASTM D 5599
ASTM D 4815
ASTM D 6839
Napon pare u letnjom periodu 01.05 - 30.09 kPa 45,0 60,0 EN 13016-1 ASTM D 5191
Napon pare u periodu 01.10 - 15.11 kPa 45,0 90,0
EN 237
EN 13723

Napon pare u zimskom periodu 16.11 - 15.03 kPa 60,0 90,0
EN ISO 3675
EN ISO 12185
ASTM D 1298
ASTM D 4052


42
Napon pare u periodu 16.03 - 30.04 kPa 45,0 90,0
EN ISO 13032
EN ISO 20846
EN ISO 20884

ASTM D 5453
ASTM D 2622
Destilacija:- isparena količina na 100˚C % (V/V) 46,0 - EN ISO 3405 ASTM D 86
- isparena količina na 150˚C % (V/V) 75,0 - EN ISO 6246
(1) Za granične vrednosti kao i za metode ispitivanja
prikazane na ovoj tabeli primenjuju se i izuzeci i drugi
kriterijumi koji su predstavljeni na standard SK EN 228.

(2) Dozvoljeno je korišćenje ekvivalentnih metoda,
Metoda ispitivanja kao i korišćenje drugih metoda koje
su prikazane na ovoj tabeli.


Sadržaj benzena % (V/V) - 1,00
EN 238
EN 12177
EN ISO 22854
Sadržaj kiseonika % (m/m) - 3,7
EN 1601
EN 13132
EN ISO 22854
ASTM D 5599
ASTM D 4815
ASTM D 6839
Sadržaj oksigenata:
- metanol
- etanol
- izopropil alkohol
- izobutil alkohol
- terc- butanol alkohol
% (V/V)

-
-
-
-
-

3,0
10,0
12,0
15,0
15,0
EN 1601
EN 13132
EN ISO 22854
ASTM D 5599
ASTM D 4815
ASTM D 6839


43
- etri (pet ili više atoma ugljenika)
- drugi oksigenati
-
-
22,0
15,0
Napon pare u letnjom periodu 01.05 - 30.09 kPa 45,0 60,0 EN 13016-1 ASTM D 5191
Napon pare u periodu 01.10 - 15.11 kPa 45,0 90,0
EN 1601
EN 13132
EN ISO 22854
ASTM D 5599
ASTM D 4815
ASTM D 6839
Napon pare u zimskom periodu 16.11 - 15.03 kPa 60,0 90,0
EN 13016-1
EN ISO 3405
ASTM D 5191
ASTM D 86 Napon pare u periodu 16.03 - 30.04 kPa 45,0 90,0
Destilacija:
- isparena količina na 100˚C % (V/V) 46,0 -
- isparena količina na 150˚C % (V/V) 75,0
(1) Za granične vrednosti kao i za metode ispitivanja
prikazane na ovoj tabeli primenjuju se i izuzeci i drugi
kriterijumi koji su predstavljeni na standard SK EN 228.

EN ISO 3405
EN 238
EN 12177
EN ISO 22854
ASTM D 86
ASTM D 6277
ASTM D 3606
ASTM D 6839


44
(2) Dozvoljeno je korišćenje ekvivalentnih metoda,
Metoda ispitivanja kao i korišćenje drugih metoda koje
su prikazane na ovoj tabeli.
Sadržaj benzena % (V/V) - 1,00
Sadržaj kiseonikaČlan 5
Benzin 98

1. Granične vrednosti sastojaka i pokazatelja kvaliteta benzina 98 su iste sa onima benzina 95 sa izuzetkom istraživačkog oktanskog
broja (RON) koji treba da bude najmanje 98,0:


Član 6
Benzin 95 i 98 sa sadržajem bioetanola

1. Maksimalni napon pare tokom letnjeg perioda benzina 95 i 98 sa sadržajem bioetanola, navedenog u članu 4. i 5. ovog
Administrativnog uputstva dozvoljeno je menjati kao što je navedeno na sledećoj tabeli:

Sadržaj bioetanola % (V/V) Dozvoljena promena maksimalnog napona pare tokom letnje sezone (kPa)


45
0 0
1 3,7
2 6,0
3 7,2
4 7,8
5 8,0
6 8,0
7 7,9
8 7,9
9 7,8
10 7,8Član 7
Dizel

1. Granične vrednosti sastojaka i pokazatelja kvaliteta dizela:

Sastojci i pokazatelji kvaliteta
Granične vrednosti (1) Metode
ispitivanja (1)

Druge metode
Jedinica Minimalna Maksimalna
Cetanski broj 51,0 -
EN ISO 5165
EN 15195
EN 16144
ASTM D 613
ASTM D 6890
ASTM D 7170
Cetanski indeks 46, 0 - EN ISO 4264
Gustina na 15˚C kg/m³ 820,0 845,0
EN ISO 3675
EN ISO 12185
ASTM D 1298
ASTM D 4052


46
Policiklični aromatični ugljovodonici % (m/m) - 8,0 EN 12916 ASTM D 6591
Sadržaj sumpora mg/kg - 10,0
EN ISO 20846
EN ISO 20884
EN ISO 13032
EN ISO 14596
ASTM D 5453
ASTM D 2622
Tačka paljenja °C 55 -
EN ISO 2719
EN 22719
ASTM D 93
Ugljenični ostatak (na 10% ostatka destilacije) % (m/m) - 0,30 EN ISO 10370
Sadržaj pepela % (m/m) - 0,01 EN ISO 6245
Sadržaj vode mg/kg - 200 EN ISO 12937 ASTM D 6304
Opšte zagađenje mg/kg - 24 EN 12662
Korozija bakarne trake (3h na 50 ˚C) klasifikacija klasa 1 EN ISO 2160
Sadržaj metilestra masne kiseline (EMAY) % (V/V) - 7,0 EN 14078 ASTM D 7371
Oksidativna stabilnost
g/m3
h
-
20
25
-
EN ISO 12205


Mazivost, korigovani prečnik usled habanja
(wsd 1,4) na 60 °C
µm - 460 EN ISO 12156-1 ASTM D 6079
Viskoznost na 40 ˚C mm2/S 2,00 4,50 EN ISO 3104
Destilacija:
% (V/V) predestilisano na 250 °C
% (V/V) predestilisano na 350 °C
95% (V/V) predestilisano na

% (V/V)
% (V/V)
°C

85

<65

360
EN ISO 3405

ASTM D 86

Tačka filtriranja za vremenski period tokom
godine:

Od 16.04. do 30.09.
°C
- 0 EN 116
EN 16329
ASTM D 6371
Od 01.10. do 15.11. - -10


47
Od 01.03. do 15.04. - -10
Od 16.11. do 29.02. - -20

(3) ) Za granične vrednosti kao i za metode ispitivanja prikazane na ovoj tabeli primenjuju se i izuzeci i drugi kriterijumi koji su
predstavljeni na standard SK EN 590.

(4) Dozvoljeno je korišćenje ekvivalentnih metoda, Metoda ispitivanja kao i korišćenje drugih metoda koje su prikazane na ovoj tabeli.

Član 8
Kerozin

1. Granične vrednosti sastojaka Kerozin/petroleja koji se koristi za grejanje i rasvetu su:

Sastojci Jedinica
Granične vrednosti
Metode ispitivanja
Ostale ekvivalentne i / ili
prihvatljive metode (1) Minimalna Maksimalna
Sadržaj sumpora
% (m/m)
ppm
-
-
0.04
400
EN ISO 8754
EN ISO 14596
EN ISO 20847
ASTM D 4294
ASTM D 2622

Sadržaj aromata % (m/m) - 0.1 EN 12916 ASTM D 6591
(1) L Dozvoljena je upotreba ekvivalentnih metoda, metoda ispitivanja, kao i upotreba drugih metoda predstavljenih u ovoj tabeli.


48Član 9
Naftni koks

1. Granične vrednosti sastojaka i pokazatelja naftnog koksa:


Sastojci i pokazatelji kvaliteta


Jedinica

Granične vrednosti

Metode
ispitivanja

Druge metode
Minimalna Maksimalna
Ukupna vlažnost % 4,7 4,9 ASTM D 4931
Sadržaj sumpora Carinski zakonik
271311000.00
% (m/m) ppm 3.5-4.5%
S
7-8% S ISO 19579 ASTM D 4239
Pepeo % 0,80 0,48 ASTM D 1857
Volatilnost (VCM) % 8 12 ASTM D 3175
Granulacija mm >100 ISO 1953
Član 10
Teško loživo ulje

1. Granične vrednosti sadržaja sumpora u teškom loživom ulju su:

Sastojci Dozvoljena vrednost Metode ispitivanja


49
Jedinica
Minimalna Maksimalna
Druge ekvivalentne metode
(1)
Sadržaj sumpora % (m/m)
ppm
-
-
1,0
10000
EN ISO 8754
EN ISO 14596
ASTM D 4294
ASTM D 2622
(1) Dozvoljena je upotreba ekvivalentnih metoda, metoda ispitivanja, kao i upotreba drugih metoda predstavljenih u ovoj tabeli.


Član 11
Gasno ulje

1. Granične vrednosti sumpora u gasnom ulju koji se koristi za grejanje su:

Sastojci Jedinica
Granične vrednosti
Metode ispitivanja
Ostale ekvivalentne i/ili
prihvatljive metode (1) Minimalna Maksimalna
Sadržaj sumpora
% (m/m)
ppm
-
-
0.1
1000
EN ISO 8754
EN ISO 14596
EN ISO 20847
ASTM D 4294
ASTM D 2622

(1) Dozvoljena je upotreba ekvivalentnih metoda, metoda ispitivanja, kao i upotreba drugih metoda predstavljenih u ovoj tabeli.


Član 12
Petrolej

1. Granične vrednosti sastojaka petroleja koji se koristi za grejanje i rasvetu su:

Sastojci Jedinica
Granične vrednosti
Metode ispitivanja
Ostale ekvivalentne i / ili
prihvatljive metode (1) Minimalna Maksimalna


50
Sadržaj sumpora
% (m/m)
ppm
-
-
0.04
400
EN ISO 8754
EN ISO 14596
EN ISO 20847
ASTM D 4294
ASTM D 2622

Sadržaj aromata % (m/m) - 0.1 EN 12916 ASTM D 6591
(1) L Dozvoljena je upotreba ekvivalentnih metoda, metoda ispitivanja, kao i upotreba drugih metoda predstavljenih u ovoj tabeli.

Član 13
Tečni naftni gas za vozila
1. Granične vrednosti sastojaka i pokazatelja kvaliteta tečnog naftnog gasa (TNG), koji se koristi za motore sa unutrašnjim sagorevanjem,
su:

Sastojci i pokazatelj kvaliteta Jedinica
Granične vrednosti (1) Metode ispitivanja
(1)
Ostale ekvivalentne
metode (2) Minimalna Maksimalna
Gustina u 15˚C kg/m³ - -
EN ISO 3993

ASTM D 1657

Oktanski broj motora (OBM) 89,0 - EN 589 Annex B
Ukupan sadržaj diena
(uključujući 1,3-butadien)
mol % - 0,5
EN 27941
ISO 7941
ASTM D 2163
ASTM D 2597
Sadržaj vodonik-sulfida negativ EN ISO 8819 ASTM D 2420
Ukupan sadržaj sumpora (nakon dodavanja arome) mg/kg - 50
ASTM D 6667
ASTM D 3246

Korozija bakarne trake (1 h at 40 ˚C) klasifikacija class 1 EN ISO 6251 ASTM D 1838
Ostatak od isparavanja mg/kg - 60
EN 15470
EN 15471
EN 16423
ASTM D 2158
ASTM D 7756


51
Napon pare, manometar, na 40 ˚C kPa - 1550
EN ISO 4256
dhe
Shtojca C e
standardit EN 589
ASTM D 1267

Napon pare, najmanje 150 kPa (manometar),
januara i februara, na temperaturi
˚C - -10
i
Prilog C standarda
SK EN 589
ASTM D 1267

Napon pare, najmanje 150 kPa (manometar),
mart i decembar, na temperaturi
˚C - -5
Napon pare, najmanje 150 kPa (manometar),
novembar, na temperaturi
˚C - 0
Napon pare, najmanje 150 kPa (manometar),
april i oktobar, na temperaturi
˚C - 10
Napon pare, najmanje 150 kPa (manometar),
Od maja do septembra, na temperaturi
˚C - +20
Sadržaj vode Prolazi EN 15469
Aroma -
neprijatna i različita u
20% donje granice
zapaljivosti
Prilog A standarda
EN 589

(1) Za granične vrednosti kao i za metode ispitivanja predstavljene u ovoj tabeli primenjuju se izuzeci i drugi kriterijumi predstavljeni u
standardu SK EN 589.

(2) Dozvoljena je upotreba ekvivalentnih metoda ispitivanja, kao i upotreba drugih metoda predstavljenih u ovoj tabeli.


52

Član 14
Tečni naftni gas za grejanje
1. Granične vrednosti sastojaka i pokazatelja kvaliteta tečnog naftnog gasa (TNG), koji se koristi za grejanje u domaćinstvima i industriji,
su:

Sastojak i pokazatelj kvaliteta Jedinica
Granične vrednosti
Metode ispitivanja (1)
Ostale ekvivalentne
metode i (2) Minimalna Maksimalna
Gustina na 15˚C kg/m³ - -
EN ISO 3993

ASTM D 1657

Napon pare na 40°C kPa - 1440
EN ISO 4256
i
Prilog C standarda EN
589
ASTM D 1267

Sadržaj ugljovodonika C1 i C2 %(mol/mol) - 3
ISO 7941
EN 27941
ASTM D 2597
ASTM D 2163
Sadržaj ugljovodonika C4 %(mol/mol) - 70
Sadržaj ugljovodonika C5 %(mol/mol) - 2
Sadržaj ugljovodonika C3 %(mol/mol)
Sledeća količina koju treba dostići
100
Sadržaj nezasićenih ugljovodonika %(mol/mol) - 40
Sadržaj diena %(mol/mol) - 0,5
Korozija bakarne trake (1 sat na 40°C) Prva klasa EN ISO 6251 ASTM D 1838
Sadržaj sumpora mg/kg - 50
ASTM D 6667
ASTM D 3246

Sadržaj besplatne vode - - -
EN 15469
EN ISO 13758
ASTM D 2713
Sadržaj vodonik-sulfida - Prohodno prema standardu EN ISO 8819 ASTM D 2420
Opšti sadržaj diena mol % - 0,5 EN 27941 ASTM D 2163


53
(uključujući 1,3-butadien) ISO 7941 ASTM D 2597
Aroma -
neprijatna i različita na
20% donje granice zapaljivosti
Prilog A standarda EN
589


3) Za granične vrednosti, kao i za metode ispitivanja predstavljene u ovoj tabeli, primenjuju se izuzeci i drugi kriterijumi predstavljeni u
standardu ISO 9162.

4) Dozvoljena je upotreba ekvivalentnih metoda ispitivanja, kao i upotreba drugih metoda predstavljenih u ovoj tabeli.
Član 15
Tečni gas - propan

1. Granične vrednosti sastojaka i pokazatelja kvaliteta tečnog naftnog gasa koji se koristi za grejanje u industriji kao takav ili u
kombinaciji sa drugim tečnim naftnim gasovima navedenim u ovom Uputstvu, su:

Sastojak i pokazatelj kvaliteta Jedinica
Granične vrednosti
Metode ispitivanja (1)
Ostale ekvivalentne i
/ ili prihvatljive
metode (2)
Minimalna Maksimalna
Gustina na 15˚C kg/m³ - -
EN ISO 3993

ASTM D 1657

Napon pare na 40°C kPa - 1640
EN ISO 4256

Prilog C standarda SK
EN 589
ASTM D 1267

Korozija bakarne trake (1 sat na 40°C) Prva klasa EN ISO 6251 ASTM D 1838


54
Sadržaj sumpora mg/kg - 50
ASTM D 6667
ASTM D 3246

Sadržaj vodonik-sulfida - Prelazno prema standardu EN ISO 8819 ASTM D 2420
Sadržaj slobodne vode - - -
EN 15469
EN ISO 13758
ASTM D 2713
Ostatak od isparavanja mg/kg - 60
EN 15470
EN 15471
EN 16423
ASTM D 2158
ASTM D 7756
Aroma -
neprijatna i različita na
20% donje granice zapaljivosti
Prilog A standarda EN
589

Sadržaj ugljovodonika:
C1 i C2
%
(mol/mol)
- 2,0
EN 27941
ISO 7941
ASTM D 2163
ASTM D 2597
C3
%
(mol/mol)
- -
C4
%
(mol/mol)
- 7,5
C5
%
(mol/mol)
- 1,0
Nezasićeni ugljovodonici (olefini)
%
(mol/mol)
- -
Ukupni sadržaj diena
(uključujući 1,3 butadien)
mol % - 0,5

3) Za granične vrednosti, kao i za metode ispitivanja predstavljene u ovoj tabeli, primenjuju se izuzeci i drugi kriterijumi predstavljeni u
standardu ISO 9162.
4) Dozvoljena je upotreba ekvivalentnih metoda ispitivanja, kao i upotreba drugih metoda predstavljenih u ovoj tabeli.5556
Član 16
Tečni gas - Butan

1. Granične vrednosti sastojaka i pokazatelja kvaliteta tečnog naftnog gasa Butana koji se koristi za grejanje u industriji kao takav ili u
kombinaciji sa drugim tečnim naftnim gasovima navedenim u ovom Uputstvu, su:

Sastojak i pokazatelj kvaliteta Jedinica
Granične vrednosti
Metoda testiranja (1)
Ostale ekvivalentne
metode Minimalna Maksimalna
Gustina na 15˚C kg/m³ - -
EN ISO 3993

ASTM D 1657

Napon pare na 40°C kPa - 650
EN ISO 4256

Prilog C standarda EN
589
ASTM D 1267

Korozija bakarne trake (1 sat na 40°C) Prva klasa EN ISO 6251 ASTM D 1838
Sadržaj sumpora mg/kg - 50
ASTM D 6667
ASTM D 3246

Sadržaj vodonik-sulfida - Prelazna prema standardu EN ISO 8819 ASTM D 2420
Sadržaj slobodne vode - - -
EN 15469
EN ISO 13758
ASTM D 2713
Ostatak od isparavanja mg/kg - 60
EN 15470
EN 15471
EN 16423
ASTM D 2158
ASTM D 7756
Aroma -
neprijatna i različita u
20% donje granice zapaljivosti
Prilog A standarda EN
589

Sadržaj ugljovodonika:
C1 i C2
%
(mol/mol)
- -
EN 27941
ISO 7941
ASTM D 2163
ASTM D 2597


57
C3
%
(mol/mol)
- -
C4
%
(mol/mol)
- -
C5
%
(mol/mol)
- 2,5
Nezasićeni ugljovodonici (olefini)
%
(mol/mol)
- -
Opšti sadržaj diena
(uključujući 1,3 butadien)
mol % - 0,5

3) Za granične vrednosti kao i za metode ispitivanja predstavljene u ovoj tabeli primenjuju se izuzeci i drugi kriterijumi predstavljeni u
standardu ISO 9162.
4) Dozvoljena je upotreba ekvivalentnih metoda ispitivanja kao i drugih metoda predstavljenih u ovoj tabeli.
Neni 17
Përjashtimet

1. Në rast të çrregullimit të furnizimit me
naftë, Ministria mundet t’i propozoj Qeverisë
të merr vendim i cili mund të lejojë vlera më
të larta ose më të ulëta të përbërësve dhe
treguesve të cilësisë se sa që është përcaktuar
në nenet 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17 të këtij Udhëzimi.
Article 17
Exceptions

1. The Ministry may sent a proposal to the
government, in the event of disruption of the
fuel supply, to take a decision which may allow
higher or lower value of components and
indicators of quality than specified in Articles
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 of
this Instruction.
Član 17
Izuzeci

1. U slučaju poremećaja u snabdevanju
naftom, Ministarstvo može da predloži Vladi
da donese odluku koja može da dozvoli veće
ili niže vrednosti sastojaka i pokazatelja
kvaliteta od definisanih u članovima 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ovog
uputstva.


58
2. Vlerat e përbërësve dhe treguesve të
cilësisë për të cilët kërkohet të miratohet
përjashtimi duhet të jenë brenda obligimeve të
direktivave evropiane.

3. Nëse karburanti përmbanë shtesa të
metalëve, veçanërisht mangan, subjekti është i
obliguar të etiketojë/shënojë karburantin me
shenjën “përmban shtesa të metalëve” në
vendin ku shihet dhe lexohet qartë nga
konsumatori.

4. Akti i këtillë mund të lejohet vetëm për
periudhë kohore jo më të gjatë se 6 (gjashtë)
muaj pa ndërprerje.

Neni 18
Lubrifikantët, vajrat industriale dhe
produktet e ngjashme

1. Lubrifikantët, vajrat industriale dhe
produktet e ngjashme, në kuptim të këtij
Udhëzimi Administrativ janë:

1.1. Vajrat për motor me djegie të
brendshme (vajrat motorike);
1.2. Vajrat për lubrifikim rrjedhës;
2. The values of components and indicators of
quality for which the exemption is approved
must be within the obligations of the European
directives.

3. If the fuel contains metal additions,
particularly manganese, the entity is obliged
to label/mark the fuel with the sign "contains
metal additions" in the place that is clearly
visible and legible by the consumer.


4. Such an act may be allowed only for a time
period not longer than six (6) months without
interruption.

Article 18
Lubricants, industrial oils and related
products

1. Lubricants, industrial oils and related
products, within the meaning of this
Administrative Instruction are:

1:1. Internal combustion engine oils (motor
oils);
1.2. Oils for flowing lubrication;
2. Vrednosti sastojaka i pokazatelji kvaliteta za
koje se zahteva izuzeće moraju biti u okviru
obaveza evropskih direktiva.


3. Ako gorivo sadrži aditive metala, posebno
mangan, subjekat je dužan da gorivo označi
znakom „sadrži aditive metala“ na mestu gde
ga potrošač jasno može da vidi i čita.4. Takav postupak može da se dozvoli samo
za period vremena koji nije duži od 6 (šest)
meseci bez prekida.

Član 18
Maziva, industrijska ulja
i slični proizvodi

1. Maziva, industrijska ulja i slični proizvodi
u smislu ovog Administrativnog uputstva su:


1.1. Ulja za motore sa unutrašnjim
sagorevanjem (motorna ulja);
1.2. Ulja za protočno podmazivanje;


59
1.3.Vajrat për lubrifikim të shtratit të
boshtit dhe nyjeve lidhëse;
1.4.Vajrat për kompresor;
1.5.Vajrat për sisteme hidraulike;
1.6.Vajrat për turbina;
1.7. Vajrat për bartëse dhëmbëzore;
1.8.Vajrat e transmisionit automatik;
1.9.Vajrat e transferimit të nxehtësisë;
1.10.Vajrat elektro izoluese për
transformator dhe aparate elektrike të
rrymës;
1.11.Vajrat për shirit rrëshqitës;
1.12. Lubrifikues për mjete pneumatike;
1.13.Vajrat për cilindrat e makinerive me
avull;
1.14. Agjent (substancë) për përpunim të
metaleve;
1.15. Agjent (substancë) për mbrojtjen e
përkohshme të korrozionit;
1.16. Agjent (substancë) për trajtim termik
të metaleve;
1.17. Yndyra/pasta lubrifikuese;
1.18. Vajrat për traktorë;
1.19. Lëngu i frenimit;
1.20. Lëngë kundër ngrirjes (anti-freeze);
1.21. Vajrat për përdorime të tjera.


1.3.Oils for lubricating the crankshaft and
connecting joints;
1.4. Compressor Oils;
1.5.Hydraulic system oils;
1.6.Turbine oils;
1.7. Oils for gears;
1.8. Automatic transmission oils;
1.9.Heat transfer oils;
1.10. Electro insulating oils for transformers
and electrical apparatus;
1.11. Oils for slideways;
1:12. Lubricants for pneumatic tools;
1.13. Oils for steam machine cylinders;

1:14. Metalworking (substance) agent;
1:15. Temporary corrosion protection agent
(substance);
1:16. Thermal treatment agent (substance)
for metals;

1:17. Lubricating grease/pastes;
1:18. Tractor oils;
1:19. Brake fluid;
1.20. Anti-freeze fluid (anti-freeze);
1:21. Oils for other uses.1.3. Ulja za podmazivanje ležaja vretena i
priključnih spojnica;
1.4. Ulja za kompresore;
1.5. Ulja za hidrauličke sisteme;
1.6. Ulja za turbine
1.7. Ulja za zupčaste prenosnike;
1.8. Ulja za automatsku transmisiju;
1.9. Ulja za prenos toplote;
1.10. Elektroizolaciona ulja za
transformatore i električne rasklopne
aparate;
1.11. Ulja za klizne vođice;
1.12. Maziva za pneumatske alate;
1.13. Ulja za cilindre parnih mašina;

1.14. Sredstva (supstanca) za obradu
metala;
1.15. Sredstva (supstanca) za privremenu
zaštitu od korozije;
1.16. Sredstva (supstanca) za termičku
obradu metala;

1.17. Mazive masti;
1.18. Ulja za traktore;
1.19. Kočne tečnosti;
1.20. Tečnost protiv smrzavanja (antifriz);
1.21. Ulja za ostale oblasti primene.60
Neni 19
Vajrat Motorike

1. Vajrat motorike, në kuptim të këtij
udhëzimi administrativ janë:

1.1.Vajrat për motorat me benzin për
pasagjerë;
1.2.Vajrat për motorat me benzin dhe naftë
për transportimin e pasagjerëve;
1.3.Vajrat për motorat me naftë për
automjete me ngarkesa të rënda;
1.4.Vajrat për motorat dy takësh;
1.5.Vajrat për mbrojtjen e përkohshme të
motorit ndaj korozionit;
1.6.Vajrat për mbushjen e parë të motorit;
1.7.Vajrat për motorat me naftë me
kushineta të argjendit të lokomotivës
hekurudhore.

Neni 20

1. Lubrifikantët, vajrat industriale dhe
produktet e ngjashme, për të cilat kërkesat
teknike nuk janë të përcaktuara në këtë
Udhëzim, duhet të kenë specifikimin e
prodhuesit që definon cilësinë e produktit.

Article 19
Motor Oils

1. Engine oils, in the meaning of this
administrative instruction are:

1.1.Petrol engines oils for passenger;

1.2.Petrol and diesel engine oils for
passenger transport;
1.3. Diesel engine oils for vehicles with
heavy loads;
1.4. Oils for two-stroke engines;
1.5. Oils for temporary protection of engine
against corrosion;
1.6. Oils for first engine refuelling;
1.7. Oils for diesel engines with silver
bearings for railway locomotive.


Article 20

1. Lubricants, industrial oils and related
products for which technical requirements are
not specified in this Instruction shall have the
manufacturer's specification defining the
quality of the product.

Član 19
Motorna ulja

1. Motorna ulja, u smislu ovog
administrativnog uputstva, su:

1.1Ulja za benzinske motore putničkih
vozila;
1.2 Ulja za benzinske i dizel motore
putničkih vozila;
1.3. Ulja za dizel motore teško
opterećenih vozila;

1.4. Ulja za dvotaktne motore;
1.5. Ulja za privremenu zaštitu motora od
korozije;
1.6 Ulja za prvo punjenje motora;
1.7 Ulja za dizel motore sa srebrnim
ležajevima železničkih lokomotiva.

Član 20

1. Maziva, industrijska ulja i slični proizvodi
za koje tehnički zahtevi nisu navedeni u ovom
uputstvu, moraju imati specifikaciju
proizvođača koja definiše kvalitet proizvoda.
61
2. Konformiteti i Lubrifikantëve, vajrave
industriale dhe produkteve të ngjashme (të
përcaktuar me këtë Udhëzim), me
karakteristikat e përshkruara fiziko-kimike,
konfirmohet me çertifikatën e konformitetit të
lëshuar nga prodhuesi (deklaratën e
konformitetit të lëshuar nga importuesi apo
përfaqësuesi i produktit).

3. Karakteristikat fiziko-kimike për vajrat e
përcaktuara me këtë udhëzim, do të testohen
sipas kërkesave të standarteve ndërkombëtare
EN ISO dhe ASTM.


Neni 21
Karakteristikat Fiziko-Kimike të Vajrave
për Lubrifikim Rrjedhës

1. Karakteristikat fiziko-kimike të vajrave për
lubrifikim rrjedhës, nga neni 19 paragrafi 1
nënparagrafi 1.2 i këtij Udhëzimi, që
testohen para se të vendosen në qarkullim
janë:
1.1. Dukshmëria;
1.2. Viskoziteti kinematikë në 40°C,
mm2/s;
1.3. Përmbajtja e ujit dhe llumit % (V/V);
2. The conformity of Lubricants, industrial oils
and related products (defined in this
Instruction) with the prescribed
physicochemical characteristics is confirmed
by the certificate of conformity issued by the
manufacturer (conformity statement issued by
the importer or product representative).


3. The physicochemical characteristics of the
oils specified in this instruction shall be tested
in accordance with the requirements of
international standards EN ISO and ASTM.


Article 21
Physico-chemical Characteristics of Oils for
Flowing Lubrication

1. Physico-chemical characteristics of oils for
flowing lubrication, from Article 19 paragraph
1 subparagraph 1.2 of this Instruction, which
are tested before they are put into circulation
are:

1.1. Visibility;
1.2. Kinematic viscosity at 40°C, mm2/s;
1.3. Water and sludge content % (V/V);
2. Usaglašenost maziva, industrijskih ulja i
sličnih proizvoda (definisanih ovim
uputstvom), sa propisanim fizičko-hemijskim
osobinama, potvrđuje se izjavom o
usaglašenosti koju daje proizvođač (izjavom o
usaglašenosti koju daje uvoznik ili predstavnik
proizvoda).


3. Fizičko-hemijske osobine ulja definisane
ovom uputstvom, testiraće se u skladu sa
zahtevima međunarodnih standarda EN ISO i
ASTM.


Član 21
Fizičko-hemijske osobine ulja za protočno
podmazivanje

1.Fizičko-hemijske osobine ulja za protočno
podmazivanje, iz člana 19. stav 1. tačka 1.2
ovog uputstva, koje se ispituju pre stavljanja u
promet su:


1.1.Izgled
1.2. Kinematička viskoznost na 40 °C,
mm2/s;


62
1.4. Densiteti në 15°C, kg/m3;
1.5. Shkumëzimi prirje/stabilitet, mL/mL i
1.6. Numri acidik, mg KOH/g.


2. Shprehjet, termat dhe shenjat që kanë të
bëjnë me vajrat për lubrifikim rrjedhës të në
paragrafin 1.2 janë të përcaktuar me
Standardin ISO 6743-1.

Neni 22
Karakteristikat Fiziko-Kimike të Vajrave
për Lubrifikimin e Shtratit të Boshtit dhe
Nyjave Lidhëse

1. Karakteristikat fiziko-kimike të vajrave për
lubrifikimin e shtratit të boshtit dhe nyjave
lidhëse, nga neni 19 paragrafi 1 nënparagrafi
1.3 të udhëzimi, që testohen para se të
vendosen në qarkullim janë:

1.1. Dukshmëria;
1.2. Përmbajtja e ujit dhe llumit, %
(V/V);
1.3. Densiteti në 15°C, kg/ m3;
1.4. Viskoziteti kinematikë në 40°C,
mm2/s;
1.5. Deemulziteti (shpejtësia e ndarjes së
1.4. Density at 15°C, kg/m3;
1.5. Foaming affinity/stability, mL/mL i
1.6. Acidic number, mg KOH/g.2. The expressions, terms and signs referring to
oils for flowing lubrication in paragraph 1.2
are defined by ISO Standard 6743-1.


Article 22
Physico-chemical Characteristics of Oils for
Lubricating the Crankshaft and
Connecting Joints

1. Physico-chemical Characteristics of Oils for
Lubricating the Crankshaft and Connecting
Joints, of Article 19 paragraph 1 subparagraph
1.3 of the Instruction, which are tested before
being put into circulation are:

1.1. Visibility;
1.2. Water and sludge content, % (V/V);
1.3. Density at 15°C, kg/ m3;
1.4. Kinematic viscosity at 40°C, mm2/s;
1.5. Deemulsity (water separation rate),per
minute;
1.3.Sadržaj vode i taloga (V / V);
1.4. Gustina na 15 ° C, kg / m3;
1.5. Penušanje sklonost/stabilnost, ml/ ml
i
1.6. Kiselinski broj, mg KOH / g.

2. Izrazi, pojmovi i znakovi koji se odnose na
ulja za protočno podmazivanje iz stava 1.2
definisani su standardom ISO 6743-1.


Član 22
Fizičko-hemijske osobine ulja za
podmazivanje ležaja vretena i priključnih
spojnica

1. Fizičko-hemijske osobine ulja za
podmazivanje ležaja vretena i priključnih
spojnica, iz člana 19. stav 1. tačka 1.3.
uputstva, koje se ispituju pre stavljanja u
promet su:


1.1. Izgled;
1.2. Sadržaj vode i mulja,% (V / V);
1.3. Gustina na 15 ° C, kg / m3;
1.4. Kinematička viskoznost na 40 ° C,
mm2/s;


63
ujit), në minutë;
1.6. Numri neutralizues, mg KOH/g dhe
1.7. Shkumëzimi prirje/stabilitet,
mL/mL.


2. Shprehjet, termat dhe shenjat që kanë të
bëjnë me vajrat për lubrifikimin e shtratit të
boshtit dhe nyjave lidhëse, janë të përcaktuar
me Standardin ISO 6743-2.

Neni 23
Karakteristika Fiziko-Kimike të Vajrave
për Kompresorët të Ajrit

1. Karakteristika fiziko-kimike të vajrave për
kompresorët të ajrit nga neni 19 paragrafi 1
nënparagrafi 1.4 të këtij Udhëzimi, që
testohen para se të vendosen në treg janë :


1.1. Dukshmëria;
1.2. Përmbajtja e ujit, % (V/V);
1.3. Densiteti në 15°C, kg/m3;
1.4. Pika e djegies, °C;
1.5. Pika e shuarjes, °C;
1.6. Viskoziteti kinematikë në 40°C dhe
në 100°C, mm2/s;


1.6. Neutralizing number, mg KOH/g and
1.7. Foaming affinity/stability, mL/mL.


2. The expressions, terms and signs referring to
the oils for lubricating the crankshaft and
connecting joints are defined by ISO Standard
6743-2.

Article 23
Physico-chemical Characteristics of Oils
for Air Compressors

1. Physico-chemical characteristics of oils for
air compressors from article 19 paragraph 1
sub-paragraph 1.4 of this Instruction, which
are tested before being placed on the market
are:

1.1. Visibility;
1.2. Water content, % (V/V);
1.3. Density at 15°C, kg/m3;
1.4. Combustion point, °C;
1.5. Extinction point, °C;
1.6. Kinematic viscosity 40°C and at
100°C, mm2/s;
1.5. Deemulzivnost (brzina izdvajanja
vode), u minuti;
1.6. Neutralizacioni broj, mg KOH / g i
1.7. Penušanje sklonost/stabilnost,
mL/ m

2. Izrazi, pojmovi i znakovi koji se odnose na
ulja za podmazivanje ležaja vretena i
priključnih spojnica definisani su standardom
ISO 6743-2.

Član 23
Fizičko-hemijske osobine ulja za vazdušne
kompresore

1. Fizičko-hemijske osobine ulja za vazdušne
kompresore iz člana 19. stav 1. tačka 1.4 ovog
uputstva, koje se ispituju pre stavljanja u
promet su:


1.1. Izgled;
1.2. Sadržaj vode,% (V / V);
1.3. Gustina na 15 ° C, kg / m3;
1.4. Tačka paljenja, ° C;
1.5.Tačka stinjavanja, ° C;64
1.7. Indeksi i viskozitetit:
1.8. Numri i neutralizimit, mg KOH/g;
1.9. Deemulzioni (shpejtësia e ndarjes së
ujit), min;
1.10. Korrozioni, Cu-shirit 3h/100°C,
shkallë dhe
1.11. Mbrojtja nga korrozioni, test A,
shkallë.


2.Shprehjet, termat dhe shenjat që kanë të
bëjnë me vajrat për kompresorët e ajrit, janë
të përcaktuar me Standardin ISO 6743-3B dhe
ISO6743-3A.

Neni 24
Karakteristika Fiziko-Kimike të Vajrave
për Kompresorët të Ftohjes

1.Karakteristika fiziko-kimike të vajrave për
kompresorët të ftohjes, nga neni të këtij
Udhëzimi, e që testohen para se të vendosen
në treg janë:
1.1. Dukshmëria;
1.2.Përmbajtja e ujit, % (V/V);
1.3. Densiteti në 15°C, kg/m3;
1.4. Pika e djegies, °C;
1.7. Viscosity index:
1.8. Neutralizing number, mg KOH/g;
1.9. Deemulsity (water separation rate),
min;
1.10. Corrosion, Cu-tape 3h/100°C,
degrees and
1.11. Safety from corrosion, test A,
degrees.


2. Expressions, terms and signs dealing with
oils for air compressors, are defined by ISO
6743-3B and ISO6743-3A Standard.


Article 24
Physico-chemical Characteristics of Oils
for Cooling Compressors

1. Physico-chemical characteristics of oils for
cooling compressors, from article of this
Instruction, which are tested before being
placed on the market:
1.1. Visibility;
1.2.Water content, % (V/V);
1.3. Density at 15°C, kg/m3;
1.4.Combustion point, °C;
1.6.Kinematička viskoznost na 40 ° C i
100 ° C, mm2 / s
1.7 Indeks viskoznosti:
1.8.Neutralizacioni broj, mg KOH / g;
1.9. Deemulzivnost (brzina izdvajanja
vode), min;
1.10. Korozivnost, Cu-traka 3h / 100 ° C,
stepen i
1.11. Zaštita od rše, test A, stepem.

2. Izrazi, pojmovi i znakovi koji se odnose na
ulja za vazdušne kompresore definisani su
standardom ISO 6743-3B i ISO6743-3A.


Član 24
Fizičko-hemijske osobine ulja za rashladne
kompresore
1.Fizičko-hemijske osobine ulja za rashladne
kompresore, iz člana ovog uputstva, koje se
ispituju pre stavljanja u promet su:1.1.Izgled;
1.2 Sadržaj vode,% (V / V);
1.3. Gustina na 15 ° C, kg / m3;65
1.5. Pika e shuarjes, °C;
1.6. Viskoziteti kinematikë në 40°C,
mm2/s;
1.7. Numri i saponifikimit, mg KOH/g
dhe
1.8. Përmbajtja e hirit, % (m/m).

2.Shprehjet, termat dhe shenjat që kanë të
bëjnë me vajrat për kompresorët të ftohjes ,
janë të përcaktuar me Standardin ISO 6743-
3B dhe ISO6743-3A.

Neni 25
Karakteristika Fiziko-Kimike të Vajrave
për Sisteme Hidraulike

1. Karakteristika fiziko-kimike të vajrave për
sisteme hidraulike nga neni 19 paragrafi 1
nënparagrafi 1.5 të këtij Udhëzimi, që
testohen para se të vendosen në treg janë:
1.1.Dukshmëria;
1.2. Përmbajtja e ujit, % (m/m);
1.3. Densiteti në 15°C, kg/m3
tendencë/qëndrueshmëri shkumëzuese
mL/mL;
1.4. Viskoziteti kinematikë në 40°C,
mm2/s;
1.5.Exctinction point, °C;
1.6. Kinematic viscosity at 40°C, mm2/s;
1.7. Saponification number, mg KOH/g
and
1.8. Ash content, % (m/m).


2. Expressions, terms and signs dealing with
oils for cooling compressors are defined by
ISO 6743-3B and ISO6743-3A Standard.


Article 25
Physico-Chemical Characteristics of Oils
for Hydraulic Systems

1. Physico-chemical characteristics of oils for
hydraulic systems referred to in Article 19
paragraph 1 subparagraph 1.5 of this
Instruction, which are tested before being
placed on the market are:
1.1.Visibility;
1.2.Water content, % (m/m);
1.3 Density at 15°C, kg/m3 foaming
tendency/constancy mL/mL;
1.4 Kinematic viscosity at 40°C, mm2/s;
1.5. Viscosity index;
1.4. Tačka paljenja, ° C;
1.5 Tačka stinjavanja, ° C
1.6 Kinematička viskoznost na 40 ° C,
mm2s;
1.7 Saponifikacioni broj, mg KOH / g i
1.8 Sadržaj pepela,% (m / m).

2. Izrazi, pojmovi i znakovi koji se odnose na
ulja za rashladne kompresore definisani su
standardom ISO 6743-3B i ISO6743-3A.


Član 25
Fizičko-hemijske osobine ulja za
hidrauličke sisteme

1.Fizičko-hemijske osobine ulja za hidraulične
sisteme iz člana 19. stav 1. tačka 1.5 ovog
uputstva, koje se ispituju pre stavljanja u
promet su:


1.1.Izgled;
1.2. Sadržaj vode,% (m / m);
1.3. Gustina na 15 ° C, kg / m3
penušanje/sklonost/stabilnost ml / mL;
1.4.Kinematička viskoznost na 40 ° C,
mm2s;


66
1.5. Indeksi i viskozitetit;
1.6. Numri i aciditetit, mgKOH/g;
1.7. Korrozioni, Cu-shirit 3h/100°C,
shkallë dhe
1.8. Deemulzioni (shpejtësia e ndarjes së
ujit), min.
1.9.

2. Shprehjet, termat dhe shenjat që kanë të
bëjnë me vajrat për sisteme hidraulike janë të
përcaktuar me Standardin ISO 6743-4.


Neni 26
Karakteristika Fiziko-Kimike të Vajrave
për Turbina

1.Karakteristika fiziko-kimike të vajrave për
turbina nga neni 19 paragrafi 1 nënparagrafi
1.6 të këtij Udhëzimi, që testohen para se të
vendosen në treg janë:
1.1. Densiteti në 15°C, kg/m3;
1.2.Pika e djegies, °C;
1.3. Tendencë/qëndrueshmëri
shkumëzuese, mL/mL;
1.4. Viskoziteti kinematikë në 40°C,
mm2/s;
1.6. Acidity number, mgKOH/g;
1.7. Corrosion, Cu-tape 3h/100°C,
degrees
and
1.8. Deemulsity (water separation rate),
min;


2. The expressions, terms and signs referring to
oils for hydraulic systems are defined by ISO
Standard 6743-4.

Article 26
Physico-chemical Characteristics of
Turbine Oils

1. Physico-chemical characteristics of turbine
oils referred to in Article 19 paragraph 1
subparagraph 1.6 of this Instruction, which are
tested before being placed on the market are:
1.1. Density at 15°C, kg/m3;
1.2. Combustion point, °C;
1.3. Foaming tendency/constancy,
mL/mL;
1.4. Kinematic viscosity at 40°C, mm2/s;
1.5. Viscosity index;
1.5. Indeks viskoznosti;
1.6 . Kiselinski broj, mgKOH / g;
1.7. Korozivnost, Cu-traka 3h / 100 ° C,
stepen i
1.8. Deemulzivnost (brzina izdvajanja
vode), min.


2. Izrazi, pojmovi i znakovi koji se odnose na
ulja za hidraulične sisteme definisani su
standardom ISO 6743-4.


Član 26
Fizičko-hemijske osobine ulja za turbine


1.Fizičko-hemijske osobine ulja za turbine iz
člana 19. stav 1. tačka 1.6 ovog Uputstva,
koje se ispituju pre stavljanja u promet su:


1.1.Gustina na 15 ° C, kg / m3;
1.2 Tačka paljenja, ° C;
1.3. Penušanje sklonost/stabilnost, mL /
mL;
1.4.Kinematička viskoznost na 40 °
C,mm2/s;


67
1.5. Indeksi i viskozitetit;
1.6. TAN, mgKOH/g;
1.7. Deemulzioni (shpejtësia e ndarjes së
ujit), min;
1.8. Deaeracioni (shpejtësia e ndarjes së
ajrit), min dhe
1.9. Mbrojtja nga korrozioni test A,
shkallë.

2. Shprehjet, termat dhe shenjat që kanë të
bëjnë me vajrat për turbina, janë të përcaktuar
me Standardin ISO6743-5.
Neni 27
Karakteristika Fiziko-Kimike të Vajrave
për Bartesit e Dhëmbëzuar të Mbyllura
Industriale

1. Karakteristika fiziko-kimike të vajrave për
bartësit e dhëmbëzuar të mbyllura industriale
nga neni 19 paragrafi 1 nënparagrafi 1.7, që
testohen para se të vendosen në treg janë:

1.1. Dukshmëria;
1.2. Densiteti në 15°C, kg/m3;
1.3. Viskoziteti kinematikë në 40°C,
mm2/s;

1.6. TAN, mgKOH/g;
1.7. Deemulsity (water separation rate),
min;
1.8. Deaeration (air removal speed), min
and
1.9. Safety from corrosion test A, degrees.2. The expressions, terms and signs referring to
turbine oils are defined by ISO6743-5
Standard.
Article 27
Physico-chemical Characteristics of Oils
for Industrial Closed Gear Carriers


1. Physicochemical properties of oils for
industrial closed gear carriers referred to in
Article 19, paragraph 1, subparagraph 1.7,
which are tested before being placed on the
market are:

1.1. Visibility;
1.2. Density at 15°C, kg/m3;
1.3. Kinematic viscosity at 40°C, mm2/s;

1.5 Indeks viskoznosti;
1.6.TAN, mgKOH/g;
1.5. Deemulzivnost (brzina izdvajanja
vode), min;
1.6. Deaeracija (brzina izdvajanja
vazduha), min i
1.9. Zaštite od rđe test A, stepen.


2. Izrazi, Pojmovi i znakovi koji se odnose na
ulja za turbine definisani su standardom
ISO6743-5.

Član 27
Fizičko-hemijske osobine ulja za zatvorene
industrijske zupčaste prenosnike


1.Fizičko-hemijske osobine ulja za zatvorene
industrijske zupčaste prenosnike iz člana 19.
stav 1. tačka 1.7, koje se ispituju pre stavljanja
u promet su:


1.1.Izgled;
1.2. Gustina na 15 ° C, kg / m3;
1.3. Kinematička viskoznost na 40
°C,mm2/s;


68
1.4. Indeksi i viskozitetit;
1.5. Tendencë/qëndrueshmëri
shkumëzuese, mL/mL;
1.6. Korrozioni, Cu-shirit 3h/100°C,
shkallë dhe
1.7. Deemulzioni (shpejtësia e ndarjes së
ujit), min.


2. Shprehjet, termat dhe shenjat që kanë të
bëjnë me vajrat për bartësit e dhëmbëzuar,
janë të përcaktuar me Standardin ISO 6743-6.

Neni 28
Karakteristika Fiziko-Kimike të Vajrave
për Transmision Automatik

1. Karakteristika fiziko-kimike të vajrave për
transmisioni automatikë, nga neni 19
paragrafi 1 nënparagrafi 1.8 të këtij udhëzimi,
që testohen para se të vendosen në treg janë:


1.1. Dukshmëria;
1.2. Viskoziteti kinematikë në 100°C,
mm2/s;
1.3. Viskoziteti dinamikë, mPa • s;
1.4. Viscosity index;
1.5. Foaming tendency/constancy,
mL/mL;;
1.6. Corrosion, Cu-strip 3h/100°C,
degrees and
1.7.Deemulsity (water separation rate),
min.


2.The expressions, terms and signs referring to
oils for gears are defined by ISO 6743-6
Standard.


Article 28
Physico-chemical Characteristics of
lubricants for automatic transmission

1. Physico-chemical properties of oils for
automatic transmission, referred to in Article
19 paragraph 1 subparagraph 1.8 of this
Directive, which are tested before being placed
on the market are:

1.1. Visibility;
1.2. Kinematic viscosity at 100°C,
mm2/s;
1.3. Dynamic viscosity, mPa • s;
1.4. Indeks viskoznosti;
1.5. Penušanje sklonost/stabilnost, mL /
mL;
1.6 Korozvnost, Cu-traka 3h / 100 ° C,
stepen i
1.7.Deemulzivnost (brzina izvajanja
vode),
min.

2. Izrazi, pojmovi i znakovi koji se odnose na
ulja za zatvorene industrijske zupčaste
prenosnike definisani su standardom ISO
6743-6.

Član 28
Fizičko-hemijske osobine ulja za
automatsku transmisiju

1.Fizičko-hemijske osobine ulja za automatsku
transmisiju, iz člana 19. stav 1. tačka 1.8 ovog
uputstva, koje se ispituju pre stavljanja u
promet su:


1.1.Izgled;
1.2. Kinematička viskoznost na 100 °
C,mm2/s;
1.3. Dinamička viskoznost, mPa • s;


69
1.4. Tendencë/qëndrueshmëri
shkumëzuese në 24°C, 93.5°C i 135°C,
mL/mL;
1.5. Korrozioni, Cu-shirit, shkallë;
1.6. Pika e djegies, °C dhe
1.7. Mbrojtja nga korrozioni test A,
shkallë.
2. Shprehjet, termat dhe shenjat që kanë të
bëjnë me vajrat për transmisionin automatikë,
janë të përcaktuar me Standardin SAE J
1285.
Neni 29
Karakteristika Fiziko-Kimike të Vajrave
për Transferim të Nxehtësisë

1. Karakteristika fiziko-kimike të vajrave për
transferim të nxehtësisë nga neni 19 paragrafi
1 nënparagrafi 1.9 të këtij Udhëzimi, që
testohen para se të vendosen në treg janë:
1.1. Dukshmëria;
1.2. Përmbajtja e ujit, % (V/V);
1.3. Densiteti në 15°C, kg/m3;
1.4. Viskoziteti kinematikë në 40°C,
mm2/s;
1.5. Pika e djegies, °C;
1.6. Përmbajtja e koksit, % (m/m) dhe
1.4. Foaming tendency/constancy at
24°C, 93.5°C i 135°C, mL/mL;
1.5. Corrosion, Cu-strip, degrees;
1.6. Combustion point, °C and
1.7. Safety from corrosion test A, degrees.2. The expressions, terms and signs referring to
oils for automatic transmission are defined by
SAE J 1285 Standard.
Article 29
Physicochemical Characteristics of Heat
Transfer Oils

1. Physicochemical characteristics of heat
transfer oils referred to in Article 19 paragraph
1 subparagraph 1.9 of this Instruction, which
are tested before being placed on the market
are:
1.1. Visibility;
1.2. Water content, % (V/V);
1.3. Density at 15°C, kg/m3;
1.4. Kinematic viscosity at 40°C, mm2/s;
1.5. Combustion point, °C;
1.6. Coke content, % (m/m) and
1.4. Penušanje sklonost/stabilnost na 24
° C, 93,5 ° C i 135 ° C, mL / mL;
1.5. Korozivnost, Cu-traka, stepen;
1.6.Tačka paljenja, ° C
1.7.Zastita od rđe test A, stepen2.Izrazi, pojmovi i znakovi koji se odnose na
ulja za automatsku transmisiju definisani su
standardom SAE J 1285.

Član 29
Fizičko-hemijske osobine ulja za prenos
toplote

1. Fizičko-hemijske osobine ulja za prenos
toplote iz člana 19. stav 1. tačka 1.9 ovog
uputstva, koje se ispituju pre stavljanja u
promet su:


1.1.Izgled;
1.2. Sadržaj vode,% (V / V);
1.3. Gustina na 15 ° C, kg / m3;
1.4.Kinematička viskoznost na 40
°C,mm2 s;
1.5. Tačka paljenja, ° C;


70
1.7. Numri i aciditetit, mgKOH/g.

2. Shprehjet, termat dhe shenjat që kanë të
bëjnë me vajrat për transferimin e nxehtësisë,
janë të përcaktuar me Standardin ISO 6743-
12.
Neni 30
Karakteristika Fiziko-Kimike të Vajrave
për Transformatorët dhe Aparatet
Elektrike Shpërndarëse
1. Karakteristika fiziko-kimike të vajrave për
transformatorët dhe aparatet elektrike
shpërndarëse nga neni 19 paragrafi 1
nënparagrafi 1.10 të këtij Udhëzimi, që
testohen para se të vendosen në treg janë:
1.1.Dukshmëria;
1.2. Përmbajtja e ujit, mg/kg;
1.3.Densiteti në 20°C, kg/dm3;
1.4. Pika e djegies, °C;
1.5. Pika e shuarjes, °C;
1.6. Viskoziteti kinematikë në 40°C,
mm2/s;
1.7. Tensioni ndër-sipërfaqësor në 25°C,
mN/m;
1.7. Acidity number, mgKOH/g.

2. The expressions, terms and signs referring to
heat transfer oils are defined by ISO 6743-12
Standard.
Article 30
Physicochemical Characteristics of Oils for
Transformers and Electric Distribution
Apparatus
1. Physicochemical characteristics of oils for
transformers and electric distribution
apparatus referred to in Article 19 paragraph 1
subparagraph 1.10 of this Instruction, which
are tested before they are placed on the market
are:
1.1.Visibility;
1.2. Water content, mg/kg;
1.3.Density at 20°C, kg/dm3;
1.4. Combustion point, °C;
1.5. Extinction point, °C;
1.6. Kinematic viscosity at 40°C, mm2/s;
1.7. Interfacial tension at 25°C, mN/m;
1.8. Neutralization number, mgKOH/g;
1.9. Corrosive sulfer, % (m/m);
1.6.Sadržaj koksa,% (m / m) i
1.7. Kiselinski broj, mg KOH / g.

2. Izrazi, pojmovi i znakovi koji se odnose na
ulja za prenos toplote definisani su u
standardom ISO 6743-12.

Član 30
Fizičko-hemijske osobine ulja za
transformatore i električne rasklopne
aparate

1. Fizičko-hemijske osobine ulja za
transformatore i električne rasklopne aparate iz
člana 19. stav 1. tačka 1.10 ovog Uputstva,
koje se ispituju pre stavljanja u promet su:1.1.Izgled;
1.2. Sadržaj vode, mg / kg;
1.3. Gustina na 20 ° C, kg / dm3;
1.4. Tačka paljenja, ° C;
1.5. Tačka stinjavanja, ° C;
1.6.Kinematička viskoznost na 40
°C,mm2 s;
1.7.Međupovršinski napon na 25 ° C, mN
/ m;


71
1.8. Numri i neutralizimit, mgKOH/g;
1.9. Squfuri korroziv, % (m/m);
1.10. Tensioni depërtues, kV/cm dhe
1.11. Faktori i humbjeve dielektrike.

2. Shprehjet, termat dhe shenjat që kanë të
bëjnë me vajrat për transformatorët dhe
aparatet elektrike shpërndarëse, janë të
përcaktuar me Standardin IEC 1039,IEC
60296,IEC 60836,IEC 60963,IEC 60867, IEC
60588, IEC 60376 dhe IEC 1039.
Neni 31
Karakteristika Fiziko-Kimike të Vajrave
për Shirita Rrëshqitëse

1.Karakteristika fiziko-kimike të vajrave për
shirita rrëshqitëse nga neni 19 paragrafi 1
nënparagrafi 1.11 të këtij udhëzimi, që
testohen para se të vendosen në treg janë:
1.1. Dukshmëria;
1.2. Pika e djegies, °C;
1.3. Viskoziteti kinematikë në 40°C,
mm2/s;
1.4. Indeksi i viskozitetit;
1.5. Numri i aciditetit, mg KOH/g;
1.6. Korrozioni, Cu-shirit 3h/100°C,
1.10. Breakdown voltage, kV/cm and
1.11. Dielectric dissipation factor2. The expressions, terms and signs referring to
oils for transformers and electric distribution
apparatus are defined by IEC 1039, IEC 60296,
IEC 60836, IEC 60963, IEC 60867, IEC
60588, IEC 60376 and IEC 1039 Standards.

Article 31
Physicochemical Characteristics of
Slideway Oils

1. Physicochemical properties of slideway oils
referred to in Article 19 paragraph 1
subparagraph 1.11 of this Directive, which are
tested before being placed on the market are:
1.1. Visibility;
1.2. Combustion point, °C;
1.3. Kinematic viscosity at 40°C, mm2/s;

1.4. Viscosity index;
1.5. Acidity number, mg KOH/g;
1.6. Corrosion, Cu-strip 3h/100°C, and
1.8.Neutralizacioni broj, mgKOH/g;
1.9.Korozivni sumpor, % (m/m);
1.10. Probojni napon, kV/cm i
1.11. Faktor dielektričnih gubitaka.

2. Izrazi, pojmovi i znakovi koji se odnose na
ulja za transformatore i električne rasklopne
aparate definisani su standardom IEC
1039,IEC 60296,IEC 60836,IEC 60963,IEC
60867, IEC 60588, IEC 60376 i IEC 1039

Član 31
Fizičko-hemijske osobine ulja za klizne
vođice

1. Fizičko-hemijske osobine ulja za
klizne vođice iz člana 19. stav 1. tačka
1.11 ovog uputstva, koje se ispituju pre
stavljanja u promet su:
1.1.Izgled;
1.2 Tačka paljenja, °C;
1.3 Kinematička viskoznost u 40°C,
mm2/s;
1.4 ndeks viskoznosti;
1.5 Kiselinski broj, mg KOH/g;
1.6 Korozivnost, Cu-traka 3h/100°C,


72
1.7. Diametri mesatar i dëmtimit, mm.


2.. Shprehjet, termat dhe shenjat që kanë të
bëjnë me vajrat për shirita rrëshqitëse , janë të
përcaktuar me Standardin ISO 6743-4 dhe
ISO 6743-13.
Neni 32
Karakteristikat Fiziko-Kimike të
Lubrifikantëve për Mjetet Pneumatike

1.Karakteristikat fiziko-kimike të
lubrifikantëve për mjetet pneumatike nga neni
19 paragrafi 1 nënparagrafi 1.12 të këtij
udhëzimi, që testohen para se të vendosen në
treg janë:
1.1. Dukshmëria;
1.2. Densiteti në 15°C, kg/m3;
1.3. Pika e djegies, °C;
1.4. Viskoziteti kinematikë në 40°C,
mm2/s;
1.5. Indeksi i viskozitetit;
1.6. Numri i aciditetit, mg KOH/g;
1.7. Tendencë/qëndrueshmëri
shkumëzuese, mL/mL;
1.8. Korrozioni, Cu-shirit, 3h/100°C, ;
1.7. Average damage diameter, mm.


2. The expressions, terms and signs referring to
slideway oils are defined by ISO 6743-4 and
ISO 6743-13 Standards.

Article 32
Physicochemical Characteristics of
Lubricants for Pneumatic Tools

1. Physico-chemical characteristics of
lubricants for pneumatic tools referred to in
Article 19 paragraph 1 subparagraph 1.12 of
this Directive, which are tested before being
placed on the market are:
1.1. Visibility;
1.2. Density at 15°C, kg/m3;
1.3. Combustion point, °C;
1.4. Kinematic viscosity at 40°C, mm2/s;
1.5. Viscosity index;
1.6. Acidity number, mg KOH/g;
1.7. Foaming tendency/consistency,
mL/mL;
1.8. Corrosion, Cu-strip, 3h/100°C, ;
1.9. Deemulsity (water separation rate),
stepen i
1.7 Srednji prečnik oštećenja, mm.

2.Izrazi, pojmovi i znakovi koji se odnose na
ulja za klizne vođice definisani su standardom
ISO 6743-4 i ISO 6743-13.

Član 32
Fizičko-hemijske osobine maziva za
pneumatske alate

1.Fizičko-hemijske osobine maziva za
pneumatske alate iz člana 19. stav 1. tačka 1.12
ovog uputstva, koje se ispituju pre stavljanja u
promet su:
1.1. Izgled;
1.2. Gustina u 15°C, kg/m3;
1.3. Tačka paljenja, °C;
1.4. Kinematička viskoznost na 40°C,
mm²/s;
1.5. Indeks viskoznosti;
1.6. Kiselinski, mg KOH/g;
1.7. Penušanje sklonost/stabilnost,
mL/mL;
1.8. Korozivnost, Cu-traka, 3h/100°C,
stepen;


73
1.9. Deemulzioni (shpejtësia e ndarjes
së ujit), min dhe
1.10. Diametri mesatar i dëmtimit,
mm.

2. Shprehjet, termat dhe shenjat që kanë të
bëjnë me lubrifikantët për mjetet pneumatike ,
janë të përcaktuar me Standardin ISO 6743-
11.
Neni 33
Karakteristika Fiziko-Kimike të Vajrave
për Cilindrat të Makinave me Avull

1. Karakteristika fiziko-kimike të vajrave për
cilindrat të makinave me avull nga neni 19
paragrafi 1 nënparagrafi 1.13 të këtij
udhëzimi, që testohen para se të vendosen në
treg janë:
1.1. Dukshmëria;
1.2. Përmbajtja e ujit dhe llumit, %
(V/V);
1.3. Pika e djegies, °C;
1.4. Densiteti në 15°C, kg/m3 dhe
1.5. Viskoziteti kinematikë në 100°C,
mm2/s.

min and
1.10. Average damage diameter, mm.2. The expressions, terms and signs referring to
pneumatic tools are defined by ISO 6743-11
Standard.

Article 33
Physicochemical Characteristics of Oils for
Steam Machine Cylinders;

1. Physicochemical properties of oils for steam
machine cylinders referred to in Article 19
paragraph 1 subparagraph 1.13 of this
Directive, which are tested before being placed
on the market are:
1.1. Visibility;
1.2. Water and sludge content, % (V/V);
1.3. Combustion, °C;
1.4. Density at 15°C, kg/m3 and
1.5. Kinematic viscosity at 100°C,
mm2/s.


1.9. Deemulzivnost (brzina izdvajanja
vode), min i
1.10. Srednji prečnik oštećenja, mm.


2. Izrazi, pojmovi i znakovi koji se odnose na
maziva za pneumatske alate definisani su
standardom ISO 6743-11.

Član 33
Fizičko-hemijske osobine ulja za cilindre
parnih mašina

1. Fizičko-hemijske osobine ulja za cilindre
parnih mašina iz člana 19. stav 1. tačka 1.13
ovog uputstva, koje se ispituju pre stavljanja u
promet su:

1.1. Izgled;
1.2. Sadržaj vode i taloga, % (V/V);
1.3. Tačka paljenja, °C;
1.4. Gustina u 15°C, kg/m3 i
1.5. Kinematička viskoznost u 100°C,
mm2/s.

74

Neni 34
Karakteristika Fiziko-Kimike të Mjeteve
për Përpunim të Metaleve

1. Karakteristika fiziko-kimike të mjeteve për
përpunim të metaleve nga neni 19 paragrafi 1
nënparagrafi 1.14 të këtij udhëzimi, që
testohen para se të vendosen në treg janë:

1.1. Dukshmëria;
1.2. Ngjyra;
1.3. Era;
1.4. Pika e djegies, °C;
1.5. Densiteti në 15°C, kg/m3;
1.6. Tendencë/qëndrueshmëri
shkumëzuese, mL/mL;
1.7. Viskoziteti kinematikë, mm2/s;
1.8. Numri i saponifikimit, mg
KOH/g, mgKOH/g;
1.9. Korrozioni, Cu-shirit 3h/100°C,
dhe
1.10. Karakteristikat EP.
2. Shprehjet, termat dhe shenjat që kanë të
bëjnë me mjetet për përpunim të metaleve,
janë të përcaktuar me Standardin ISO 6743-7.

Article 34
Physico-chemical Characteristics of
Metalworking Agents

1. Physicochemical characteristics of
metalworking agents referred to in Article 19
paragraph 1 subparagraph 1.14 of this
Directive, which are tested before being placed
on the market are:

1.1. Visibility;
1.2. Colour;
1.3. Smell;
1.4. Combustion point, °C;
1.5. Density at 15°C, kg/m3;
1.6. Foaming tendency/consistency,
mL/mL;
1.7. Kinematic viscosity at, mm2/s;
1.8. Saponification number, mg KOH/g,
mgKOH/g;
1.9. Corrosion, Cu-strip 3h/100°C, dhe
1.10. EP characteristics.

2. The expressions, terms and signs referring to
metalworking agents are defined by ISO 6743-
7 Standard.
Član 34
Fizičko-hemijske osobine sredstava za
obradu metala

1. Fizičko-hemijske osobine sredstava za
obradu metala iz člana 19. stav 1. tačka 1.14
ovog uputstva, koje se ispitaju pre stavljanja u
promet su:

1.1. Izgled;
1.2 Boja;
1.4. Miris;
1.5. Tačka paljenja, °C;
1.6. Gustina na 15°C, kg/m3;
1.7. Penušanje sklonost/stabilnost,
mL/mL;
1.8. Kinematička viskoznost, mm2/s;
1.9. Saponifikacioni broj, mg KOH/g,
mgKOH/g;
1.10. Korozivnost, Cu-traka 3h/100°C,
stepen i
1.11. EP svojstva.

2. Izrazi, pojmovi i oznake koji se odnose na
sredstva za obradu metala definisani su
standardom ISO 6743-7.


75
Neni 35
Karakteristika Fiziko-Kimike të Mjeteve
për Mbrojtjen Përkohshme nga Korrozioni

1. Karakteristika fiziko-kimike të mjeteve për
mbrojtjen e përkohshme nga korrozioni nga
neni 19 paragrafi 1 nënparagrafi 1.15 të këtij
udhëzimi, që testohen para se të vendosen në
treg janë:
1.1. Dukshmëria;
1.2. Ngjyra;
1.3.Përmbajtja e ujit, % (V/V);
1.4.Pika e djegies enë të mbyllur/ enë
të hapur, °C;
1.5.Densiteti në 15°C, kg/m3;
1.6.Viskoziteti kinematikë, mm2/s;
1.7.Përmbajtja e hirit të sulfatit, %
(m/m);
1.8. Testi e shtypjes së ujit dhe
1.9. Neutralizimi i gjurmë të gishtit.

2.Shprehjet, termat dhe shenjat që kanë të
bëjnë me vajrat për mbrojtjen përkohshme nga
korrozioni, janë të përcaktuar me Standardin
ISO 6743-8.

Article 35
Physico-chemical Characteristics of
Temporary Corrosion Protection Agents

1. The physico-chemical characteristics of the
temporary corrosion protection agents referred
to in Article 19 paragraph 1 subparagraph 1.15
of this Directive, which are tested before being
placed on the market are:
1.1. Visibility;
1.2. Colour;
1.3.Water content, % (V/V);
1.4.Combustion point, closed
container/open container, °C;
1.5.Density at 15°C, kg/m3;
1.6.Kinematic viscosity at, mm2/s;
1.7.Sulfate ash content, % (m/m);
1.8. Water Pressure Test and
1.9. Neutralization of fingerprint.

2. The expressions, terms and signs referring to
temporary corrosion protection agents are
defined by ISO 6743-8 Standard.


Član 35
Fizičko-hemijske osobine sredstava za
privremenu zaštitu od korozije

1. Fizičko-hemijske osobine sredstava za
privremenu zaštitu od korozije iz člana 19. stav
1. tačka 1.15 ovog uputstva, koje se ispituju pre
stavljanja u promet su:
1.1. Izgled;
1.2. Boja;
1.3. Sadržaj vode, % (V/V);
1.4. Tačka paljenja zatvorena
posuda/otvorena posuda, °C;
1.5. Gustina na 15°C, kg/m3;
1.6.Kinematička viskoznost, mm2/s;
1.7.Sadržaj sulfatnog pepela, % (m/m);
1.8.Test potiskivanja vode i
1.9.Neutralizacija otiska prsta.


2. Izrazi, pojmovi i znakovi koji se odnose na
sredstva za privremenu zaštitu od korozije
definisani su standardom ISO 6743-8.
76
Neni 36
Karakteristika Fiziko-Kimike të Mjeteve
për Përpunim Termik të Metaleve
1. Karakteristika fiziko-kimike të mjeteve për
përpunim termik të metaleve nga neni 19
paragrafi 1 nënparagrafi 1.16 të këtij
Udhëzimi, që testohen para se të vendosen në
treg janë:
1.1. Dukshmëria;
1.2. Përmbajtja e ujit, % (V/V);
1.3. Densiteti në 15°C, kg/m3;
1.4. Viskoziteti kinematikë në 40 °C
mm2/s;
1.5. Indeksi i viskozitetit;
1.6. Pika e djegies, °C;
1.7. Numri i aciditetit, mgKOH/g dhe
1.8. Përmbajtja e koksit, % (m/m).

2. Shprehjet, termat dhe shenjat që kanë të
bëjnë me vajrat për përpunim termik të
metaleve, janë të përcaktuar me Standardin
ISO 6743-14.Article 36
Physico-chemical Characteristics of
Thermal Treatment Agents for Metals
1. Physico-chemical characteristics of thermal
treatment agents for metals referred to in
Article 19 paragraph 1 subparagraph 1.16 of
this Instruction, which are tested before being
placed on the market are:
1.1. Visibility;
1.2. Water content, % (V/V);
1.3. Density at 15°C, kg/m3;
1.4. Kinematic viscosity at 40 °C mm2/s;
1.5. Viscosity index;
1.6. Combustion point, °C;
1.7. Acidity number, mgKOH/g and
1.8. Coke Content, % (m/m).


2. The expressions, terms and signs referring to
thermal treatment agents for metals are defined
by ISO 6743-14 Standard.

Član 36
Fizičko-hemijske osobine sredstava za
termičku obradu metala
1. Fizičko-hemijske osobine sredstava za
termičku obradu metala iz člana 19. stav 1.
tačka 1.16 ovog uputstva, koje se ispitaju pre
stavljanja u promet su:

1.1. Izgled;
1.2. Sadržaj vode, % (V/V);
1.3. Gustina na 15°C, kg/m3;
1.4. Kinematička viskoznost na 40 °C
mm2/s;
1.5. Indeks viskoznosti;
1.6. Tačka paljenja, °C;
1.7. Kiselinski broj, mgKOH/g i
1.8. Sadržaj koksa, % (m/m).


2. Izrazi, pojmovi i oznake koji se odnose na
sredstva za termičku obradu metala definisani
su standardom ISO 6743-14.


77
Neni 37
Karakteristika Fiziko-Kimike të
Yndyrave/Pasta Lubrifikuese
1. Karakteristika fiziko-kimike të
yndyrave/pasta lubrifikuese nga neni 19
paragrafi 1 nënparagrafi 1.17 të këtij
Udhëzimi, që testohen para se të vendosen në
treg janë:

1.1. Dukshmëria;
1.2. Lloji i shtypësit;
1.3. Depërtimi, mm-1;
1.4. Përmbajtja e shtojcave të ngurta,
% (m/m);
1.5. Pika e pikimit, °C;
1.6. Ndryshimi i depërtimit përmes
rrotullimit, %;
1.7. Ndryshimi i depërtimit ma 1 x 104
cikle, %;
1.8. Diametri mesatar i dëmtimit, mm
dhe
1.9. Pika e tretjes, daN.
2. Shprehjet, termat dhe shenjat që kanë të
bëjnë me yndyrat/pastat lubrifikuese, janë të
përcaktuar me Standardin ISO 6743-9.

Article 37
Physico-chemical Characteristics of
Lubricating Grease/Pastes
1. The physicochemical characteristics of
lubricating grease/pastes referred to in Article
19 paragraph 1 subparagraph 1.17 of this
Instruction, which are tested before being
placed on the market are:

1.1. Visibility;
1.2. Presser type;
1.3. Penetration, mm-1;
1.4. Contents of solid supplements, %
(m/m);
1.5. Drip point, °C;
1.6. Change of penetration by rotation, %;

1.7. Change of penetration ma 1 x 104
cycle, %;
1.8. Average diameter of damage, mm
and
1.9. Dissolving point, daN.
2.The expressions, terms and signs referring to
lubricating grease/pastes are defined by ISO
6743-9 Standard.
Član 37
Fizičko-hemijske osobine mazivnih masti /
pasta

1. Fizičko-hemijske osobine mazivnih masti /
pasta iz člana 19. stav 1. tačka 1.17 ovog
uputstva, koje se ispituju pre stavljanja u
promet su:


1.1. Izgled;
1.2. Tip ugušivača;
1.3. Penetracija, mm-1;
1.4. Sadržaj čvrstih dodataka, %
(m/m);
1.5. Tačka kapanja, °C;
1.6. Promena penetracije valjanjem, %;
1.7. Promena penetracije nakon 1 x 104
ciklusa, %;
1.8. Srednji prečnik oštećenja, mm i
1.9. Tačka svarivanja, daN.


2. Izrazi, pojmovi i oznake koje se odnose na
mazivne masti/paste definisani su standardom
ISO 6743-9.


78
Neni 38
Karakteristika Fiziko-Kimike të Vajrave
për Traktor
1. Karakteristika fiziko-kimike të vajrave për
traktor nga neni 19, paragrafi 1 nënparagrafi
1.18 të këtij Udhëzimi, që testohen para se të
vendosen në treg janë:
1.1. Dukshmëria;
1.2. Densiteti në 15°C, kg/m3;
1.3. Uji dhe papastërtitë mekanike, %
(V/V);
1.4. Viskoziteti kinematikë në 100°C,
mm2/s;
1.5. Viskoziteti dinamik në
temperaturë të ulët;
1.6. Pika e rrjedhjes, °C;
1.7. Pika e djegies, °C;
1.8. Tendencë/qëndrueshmëri
shkumëzuese të tretësi, mL/mL;
1.9. Korrozioni, Cu-shirit, shkallë;
1.10. Numri i aciditetit, mgKOH/g dh
1.11. Diametri mesatar i dëmtimit, 1h,
65°C, 1500 o/min, 40 kg, mm.

2. Shprehjet, termat dhe shenjat që kanë të
bëjnë me vajrat për traktor, janë të përcaktuar
Article 38
Physico-chemical Characteristics of
Tractor Oils
1. Physicochemical characteristics of tractor
oils referred to in Article 19, paragraph 1,
subparagraph 1.18 of this Directive, tested
before being placed on the market are:
1.1. Visibility;
1.2. Density at 15°C, kg/m3;
1.3. Water and mechanical impurities, %
(V/V);
1.4. Kinematic viscosity at 100°C,
mm2/s;
1.5. Dynamic viscosity in low
temperatures;
1.6. Flow point, °C;
1.7. Combustion point, °C;
1.8. Foaming tendency/consistency in
solvents, mL/mL;
1.9. Corrosion, Cu-strip, degrees;
1.10. Acidity number, mgKOH/g dh
1.11. Average damage diameter, 1h,
65°C, 1500 o/min, 40 kg, mm.

2. The expressions, terms and signs referring to
tractor oils are defined by SAE J 300, SAE J
Član 38
Fizičko-hemijske osobine traktorskih ulja

1. Fizičko-hemijske osobine traktorskih ulja iz
člana 19. stav 1. tačka 1.18 ovog uputstva, koje
se ispitaju pre stavljanja u promet su:
1.1. Izgled;
1.2. Gustina na 15°C, kg/m3;
1.3.Voda i mehaničke nečistoće, %
(V/V);
1.4. Kinematička viskoznost na 100°C,
mm2/s;
1.5. Dinamička viskoznost na niskoj
temperaturi;
1.6. Tačka tečenja, °C;
1.7. Tačka paljenja, °C;
1.8. Penušanje sklonost/stabilnost
rastvarača, mL/mL;
1.9. Korozivnost, Cu-traka, stepen;
1.10. Kiselinski broj, mgKOH/g i
1.11. Srednji prečnik oštećenja, 1h,
65°C, 1500 o/min, 40 kg, mm.

2. Izrazi, pojmovi i znakovi koji se odnose na


79
me Standardin SAE J 300, SAE J 183, SAE J
306, SAE J 308.
Neni 39
Karakteristika Fiziko-Kimike të Lëngut të
Frenimit
1. Karakteristika fiziko-kimike të lëngut të
frenimit nga neni 19 paragrafi 1 nënparagrafi
1.19 të këtij Udhëzimi, që testohen para se të
vendosen në treg janë:

1.1. Densiteti në 15°C, kg/m3;
1.2. Pika e vlimit, °C;
1.3. Pika e vlimit i lagësht, °C;
1.4. Viskoziteti kinematikë në 100°C,
mm2/s;
1.5. Viskoziteti kinematikë në 40°C,
mm2/s dhe
1.6. Vlera e pH-së.

Neni 40
Karakteristika Fiziko-Kimike të Lëngut
Kundër Ngrirjes (Anti- Freeze)
1. Karakteristika fiziko-kimike të lëngut
kundër ngrirjes (anti-freeze),nga neni 19
183, SAE J 306, SAE J 308 Standards.

Article 39
Physico-chemical Characteristics of Brake
Fluids
1. Physicochemical characteristics of brake
fluids referred to in Article 19, paragraph 1,
subparagraph 1.19 of this Directive, tested
before being placed on the market are:

1.1. Density at 15°C, kg/m3;
1.2. Boiling point, °C;
1.3. Wet boiling point, °C;
1.4. Kinematic viscosity at 100°C,
mm2/s;
1.5. Kinematic viscosity at 40°C, mm2/s
and
1.6. pH Value.

Article 40
Physico-chemical Characteristics of Anti-
Freeze Fluid (Anti- Freeze)
1. Physicochemical properties of the anti-
freeze fluid referred to in Article 19, paragraph
traktorska ulja definisani su standardom SAE J
300, SAE J 183, SAE J 306, SAE J 308.
Član 39
Fizičko-hemijske osobine kočnih tečnosti


1. Fizičko-hemijske osobine kočnih tečnosti
iz člana 19, stav 1 tačka 1.19 ovog uputstva,
koje se ispitaju pre stavljanja u promet su:

1.1. Gustina na 15°C, kg/m3;
1.2. Tačka ključanja, °C;
1.3. Vlažna tačka ključanja, °C;
1.4. Kinematička viskoznost na 100°C,
mm2/s;
1.5. Kinematička viskoznost na 40°C,
mm2/s i
1.6. pH vrednost.


Član 40
Fizičko-hemijske osobine tečnosti protiv
smrzavanja (antifriza)
1. Fizičko-hemijske osobine tečnosti protiv
smrzavanja (antifriza), iz člana 19. stav 1.


80
paragrafi 1 nënparagrafi 1.20, që testohen
para se të vendosen në treg janë:
1.1. Dukshmëria;
1.2. Densiteti relativ në 20°C;
1.3. Pika e vlimit, °C;
1.4. Pika e ngrirjes, °C;
1.5. Vlera e pH-së;
1.6. Alkaliniteti rezervë, mL HCl/10
mL dhe
1.7. Përmbajtja e ujit, % (V/V).

Neni 41
Karakteristika Fiziko-Kimike të Vajrave të
Përpunimit
1. Karakteristika fiziko-kimike të vajrave të
përpunimit nga neni 19 paragrafi 1
nënparagrafi 1.21 të këtij Udhëzimi, që
testohen para se të vendosen në treg janë:


1.1. Ngjyra;
1.2. Densiteti në 15°C, kg/m3;
1.3. Uji, % (V/V);
1.4. Viskoziteti kinematikë në 20°C,
mm2/s;
1.5. Viskoziteti kinematikë në 40°C,
1, subparagraph 1.20, tested before being
placed on the market are:
1.1. Visibility;
1.2. Relative density at 20°C;
1.3. Boiling point, °C;
1.4. Freezing point, °C;
1.5. pH Value;
1.6. Reserve alkalinity, mL HCl/10 mL
and
1.7. Water content, % (V/V).

Article 41
Physico-chemical Characteristics of
Processing Oils
1.Physicochemical properties of processing
oils referred to in Article 19, paragraph 1,
subparagraph 1.21 of this Instruction, which
are tested before being placed on the market
are:

1.1. Colour;
1.2. Density at 15°C, kg/m3;
1.3. Water, % (V/V);
1.4. Kinematic viscosity at 20°C,
mm2/s;
1.5. Kinematic viscosity at 40°C,
tačka 1.20, koje se ispituju pre stavljanja u
promet su:
1.1. Izgled;
1.2. Relativna gustina na 20°C;
1.3. Tačka ključanja, °C;
1.4.Tačka mržnjenja, °C;
1.5. pH vrednost;
1.6. Rezervna alkalnost, mL HCl/10
mL i
1.7. Sadržaj vode, % (V/V).

Član 41
Fizičko-hemijske osobine procesnih ulja

1. Fizičko-hemijske osobine procesnih ulja iz
člana 19. stav 1. tačka 1.21 ovog uputstva, koje
se ispitaju pre stavljanja u promet su:


1.1. Boja;
1.2. Gustina na 15°C, kg/m3;
1.3. Voda, % (V/V);
1.4. Kinematička viskoznost na 20°C,
mm2/s;
1.5. Kinematička viskoznost na 40°C,


81
mm2/s;
1.6. Viskoziteti kinematikë në 100°C,
mm2/s;
1.7. Pika e djegies, °C;
1.8. Pika e shuarjes, °C;
1.9. Numri i aciditetit, mgKOH/g;
1.10. Indeksi i thyerjes në 20°C;
1.11. Konstanta VGC;
1.12. Përmbajtja e squfurit, % (m/m);
1.13. Përmbajtja e substancave
aromatike, % Ca;
1.14. Avullueshmëria, % (m/m).

Neni 42
Karakteristikat Fiziko-Kimike të Vajrave
Motorike

1. Karakteristikat fiziko-kimike të vajrave
motorike nga neni 20 paragrafi 1 nënparagrafi
1.1 deri në nënparagrafin 1.3 dhe nënparagrafi
1.6 dhe 1.7 të këtij Udhëzimi, që testohen
para se të vendosen në qarkullim janë:

1.1.Dukshmëria;
1.2. Përmbajtja e ujit dhe llumit,
%(V/V);
1.3. Densiteti në 15°C, kg/m3;
1.4. Viskoziteti kinematikë në 40°C
mm2/s;
1.6. Kinematic viscosity at 100°C,
mm2/s;
1.7. Combustion point, °C;
1.8. Extinction point, °C;
1.9. Acidity number, mgKOH/g;
1.10. Breaking index at 20°C;
1.11. Constant VGC;
1.12. Sulphur content, % (m/m);
1.13. Content of aromatic substances,
% Ca;
1.14. Volatility, % (m/m).

Article 42
Physicochemical Characteristics of Motor
Oils

1. Physicochemical characteristics of motor
oils referred to in Article 20 paragraph 1
subparagraph 1.1 to subparagraph 1.3 and
subparagraphs 1.6 and 1.7 of this Instruction,
which are tested before being put into
circulation are:

1.1.Visibility;
1.2. Water and sludge content, %(V/V);
1.3.Density at 15°C, kg/m3;
1.4.Kinematic viscosity at 40°C and at
mm2/s;
1.6. Kinematička viskoznost na
100°C, mm2/s;
1.7. Tačka paljenja, °C;
1.8. Tačka stinjavanja, °C;
1.9. Kiselinski broj, mgKOH/g;
1.10. Indeks refrakcije na 20°C;
1.11. VGC konstanta;
1.12. Sadržaj sumpora, % (m/m);
1.13. Sadržaj aromatičnih supstanci,
% Ca;
1.14. Isparljivost, % (m/m).

Član 42
Fizičko-hemijske osobine motornih ulja


1. Azmir KT2 Fizičko-hemijske karakteristike
motornih ulja iz člana 20., stav 1 podstav, 1.1
do tačke 1.3 i tačka 1.6 i 1.7 ovog Uputstva,
koja se testiraju pre stavljanja u promet su:1.1.Vidljivost;
1.2. Sadržaj vode i mulja, %(V/V);
1.3. Gustina na 15°C, kg/m3;
1.4. Kinematička viskoznost na 40°C i na


82
dhe në 100°C, mm2/s;
1.5. Indeksi i viskozitetit;
1.6. Pika e shuarjes, °C;
1.7. Viskoziteti dinamik (varësisht nga
gradimi);
1.8. Pika e ndezjes, °C;
1.9. TBN, mg KOH/g;
1.10. Shkumëzimi prirje/stabilitet,
ml/mL;
1.11. Përmbajtja e sulfatit të hirit, %
(m/m);
1.12. Avullueshmëria sipas NOACK-
ut, %;
1.13. Përmbajtja e elementeve kimike.
1.14. Përmbajtja e zinkut (ppm),
kontrollohet patjetër tek vaji për
motor me naftë të lokomotivave me
kushineta të argjendit.

2. Shprehjet, termat dhe shenjat që kanë të
bëjnë me vajrat motorike, të përshkruar në
nenin 20 nënparagrafin 1.1, 1.2, 1.3 dhe 1.7,
janë të përcaktuar sipas standardeve
ndërkombëtare: SAE J 300, SAE J 183,
ACEA J 2002, ACEA DLD, ACEA DHD-1.


100°C, mm2/s;
1.5. Viscosity index;
1.6. Extinction point, °C;
1.7. Dynamic viscosity (depending on
grading);
1.8. Ignition point, °C;
1.9. TBN, mg KOH/g;
1.10. Foaming tendency/consistency,
ml/mL;
1.11. Ash sulphate content, % (m/m);
1.12. Volatility according to NOACK,
%;
1.13. Content of chemical elements.
1.14. Zinc content (ppm), must be
checked in oil for engines with
locomotive diesel with silver bearings.
2. The expressions, terms and signs referring
to motor oils, described in article 20
subparagraph 1.1, 1.2, 1.3 and 1.7, are defined
by SAE J 300, SAE J 183, ACEA J 2002,
ACEA DLD, ACEA DHD-1 International
Standards.

100°C, mm2/s;
1.5. Indeks viskoznosti;
1.6. Tačka gašenja, °C;
1.7. Dinamička viskoznost (u zavisnosti od
rangiranja);
1.8. Tačka paljenja, °C;
1.9. TBN, mg KOH/g;
1.10. Pena, tendecija/stabilnost, ml/mL;
1.11. Sadržaj pepela sulfata, % (m/m);
1.12. Isparavanje prema NOACK-u, %;
1.13. Sadržaj hemijskih elemenata..
1.14. Sadržaj cinka (ppm) mora se
proveriti za ulje za motor sa naftom za
lokomotive sa srebrnim ležajevima.


2. Izrazi, tremini i znakovi koji se odnose na
motorna ulja, opisani u članu 20. podstavcima
1.1, 1.2, 1.3 i 1.7, utvrđeni su u skladu sa
međunarodnim standardima: SAE J 300, SAE
J 183, ACEA J 2002, ACEA DLD, ACEA
DHD-1.83
3. Shprehjet, termat dhe shenjat që kanë të
bëjnë me vajrat për mbrojtjen e përkohshme të
motorit nga korozioni, të përshkruar në
nënparagrafin 1.5. të këtij neni, janë të
përcaktuar sipas standardeve ndërkombëtare.

Neni 43
Karakteristikat Fiziko-Kimike Të Vajrave
Motorike Për Motorë Dy-Taktesh

1. Karakteristikat fiziko-kimike të vajrave
motorike për motorë dy-taktesh, nga neni 20
paragrafi 1 nënparagrafi 1.4 të këtij
Udhëzimi, që testohen para se të vendosen në
qarkullim janë:

1.1. Dukshmëria;
1.2. Përmbajtja e ujit dhe llumit, %
(V/V);
1.3. Densiteti në 15°C, kg/m3;
1.4. Viskoziteti kinematikë në 100°C,
mm2/s;
1.5. Përmbajtja e sulfatit të hirit, %
(m/m) dhe
1.6. Pika e ndezjes (ena e mbyllur),°C.

2.Shprehjet, termat dhe shenjat që kanë të
bëjnë me vajrat e motorëve dy-taktesh, të
3. The expressions, terms and signs referring to
oils for temporary corrosion protection for
motors, described in subparagraph 1.5. of this
article, are set according to international
standards

Article 43
Physico-chemical Characteristics of Motor
Oils for Two-stroke Engines

1. Physicochemical properties of motor oils for
two-stroke engines, referred to in Article 20
paragraph 1 subparagraph 1.4 of this
Instruction, which are tested before being put
into circulation are:

1.1. Visibility;
1.2. Water and sludge content, % (V/V);
1.3. Density at 15°C, kg/m3;
1.4. Kinematic viscosity at 100°C,
mm2/s;
1.5. Ash sulfate content, % (m/m) and
1.6. Ignition point (closed
container),°C.


2. The expressions, terms and signs referring to
oils for two-stroke engines, described in
3. Izrazi, tremini i znakovi koji se odnose na
ulja za privremenu zaštitu motora od korozije,
opisani u podstavu 1.5. ovog člana, utvrđeni su
prema međunarodnim standardima.


Član 43
Fizičko-hemijske karakteristike motornih
ulja za dvotaktne motore

1. Fizičko-hemijske karakteristike motornih
ulja za dvotaktne motore, iz člana 20. stav 1.
tačka 1.4 ovog Uputstva, koja se testiraju pre
stavljana u promet su:

1.1. Vidljivost;
1.2. Sadržaj vode i mulja, % (V/V);
1.3. Gustina na 15°C, kg/m3;
1.4. Kinematička viskoznost na 100°C,
mm2/s;
1.5. Sadržaj pepela sulfata, % (m/m) i
1.6. Tačka paljenja (zatvorena
posuda),°C.2. Izrazi, termini i znakovi koji se odnose na
ulja za dvotaktne motore, kako je opisano u


84
përshkruar në nëparagrafin 1.4 të nenit 20,
janë të përcaktuar me Standardin ISO 6743-
15.

Neni 44
Detyrimet e prodhuesve apo përpuneseve

1. Kur vendosen karburantet e lëngëta të naftës
në treg, prodhuesit apo përpunuesit sigurohen
që ato të jenë të prodhuara në pajtueshmëri me
kërkesat të përcaktuara me këtë Udhëzim.

2. Prodhuesit apo përpunuesit hartojnë
dokumentacionin e përputhshmërisë të
përcaktuar në nenin 49 të këtij Udhëzimi, dhe
kryejnë procedurat relevante të vlerësimit të
konformitetit të referuar në nenin 48 të këtij
Udhëzimi. Kur përmes procedurës së
vlerësimit të konformitetit demonstrohet
pajtueshmëria e karburanteve të lëngëta të
naftës me kërkesat dhe parametrat e përcaktuar
me këtë Udhëzim, prodhuesit apo përpunuesit
përpilojnë deklaratën e konformitetit.

3. Prodhuesit apo përpunuesit duhet të mbajnë
dokumentacionin e konformitetit për 3 (tri)
vite pasi që karburantet e naftës të jenë
vendosur në treg.
subparagraph 1.4. of article 20, are set
according to ISO 6743-15 Standard.

Article 44
Producers or processors obligations

1. When petroleum-derived liquid fuels are
placed in the market, producers or processors
shall ensure that they are produced in
compliance with the requirements referred to
this Instruction.

2. Producers or processors shall prepare the
conformity documentation set out in Article 49
of this Instruction, and carry out relevant
procedures for conformity assessment referred
to in Article 48 of this Instruction. When
through conformity assessment procedure is
demonstrated the compliance of petroleum-
derived liquid fuels with requirements and
parameters set forth in this Instruction,
producers or processors shall compile the
declaration of conformity.

3. Producers or processors shall maintain the
conformity documents for 3 (three) years after
petroleum-derived liquid fuels are placed on
the market.
stavu 1.4 člana 20, utvrđeni su stabdardom ISO
6743-15.

Član 44
Obaveze proizvođača ili prerađivača

1. Kada se tečna naftna goriva stave na tržište,
proizvođači ili prerađivači moraju obezbediti
da su ona proizvedena u skladu sa zahtevima
određenim u ovom uputstvu.


2. Proizvođači ili prerađivači izrađuju
dokumentaciju o usaglašenosti utvrđenih u
članu 49. ovog Uputstva i izvršava
odgovarajuće postupke ocenjivanja
usaglašenosti iz člana 48. ovog Uputstva. Kada
putem postupka ocenjivanja usaglašenosti
demonstrira se usklađenost tečnih naftnih
goriva sa zahtevima i parametrima utvrđenim
u ovom Uputstvu, proizvođač ili prerađivač
sastaviće izjavu o usaglašenosti.


3. Proizvođači ili prerađivači moraju da čuvaju
dokumentaciju o usaglašenosti za 3 (tri) godine
nakon stavljanja na tržište naftni derivati.85
4. Prodhuesi apo përpunuesi detyrohet që,
varësisht nga rreziqet që paraqesin karburantet
e lëngëta të naftës dhe me qëllim të mbrojtjes
së shëndetit, mjedisit dhe sigurisë së
konsumatorëve, të kryej testimin e mostrave të
karburanteve të lëngëta të naftës që vendosen
në treg, të hetojë dhe nëse është e nevojshme të
mbaj librin e ankesave për karburantet e
lëngëta të naftës jo-konformë dhe të tërheqë
nga tregu karburantet e lëngëta të naftës dhe
për këtë duhet ta njoftojë
distributorin/importuesin.

5. Prodhuesi apo përpunuesi detyrohet që në
dokumentet që shoqërojnë karburantet e
lëngëta të naftës, të shënoj emrin e vet, emrin
tregtar të regjistruar ose markën tregtare të
regjistruar dhe adresën ku është në dispozicion.
Adresa kërkohet të tregoj pikën unike në të
cilën prodhuesi është në dispozicion.

6. Prodhuesi apo përpunuesi siguron që
karburantet e lëngëta të naftës të vendosura në
treg i’u është bashkëngjitur kopja e deklaratës
së konformitetit, me të cilën vërtetohet së
karburantet e lëngëta të naftës janë në
pajtueshmëri me kërkesat e përcaktuara me
këtë Udhëzim.
4. The producer or processor is obliged
depending on the risks posed by petroleum
derived liquid fuels and in order to protect the
health, environment and safety of consumers,
to carry out sample testing of petroleum
derived liquid fuels placed on the market,
investigate and, if necessary, keep record of
complaints for nonconforming petroleum
derived liquid fuels and withdraw from
the market petroleum derived liquid fuels and
inform the distributor/importer.


5. The producer or processor is obliged that,
in the documents accompanying the
petroleum-derived liquid fuels, write his name,
registered trade name or registered trademark
and its address. The address is required to show
unique point at which the producer is available.


6. The producer or processor ensures that the
petroleum-derived liquid fuels placed on the
market have attached a copy of the Declaration
of Conformity, verifying that petroleum-
derived liquid fuels are in compliance with the
requirements set by this
Instruction.
4. Proizvođač ili prerađivač je dužan da, u
zavisnosti od rizika koje predstavljaju tečni
naftni derivati i u svrhu zaštite zdravlja,
životne sredine i bezbednost potrošača, izvrši
ispitivanje uzoraka tečnih naftnih goriva koji
se stavljaju na tržište, da izradi i da ako je
potrebno voditi knjigu žalbi za ne usaglašeni
tečni naftni derivati i da povuče tečne naftne
derivate sa tržišta i o tome obavestiti
distributera / uvoznika.5. Proizvođač ili prerađivač obavezan je da u
dokumentima koji prate tečna naftna goriva
navede svoje ime, registrovano trgovačko ime
ili registrovani zaštitni znak i adresu na kojoj
je dostupan. Adresa je potrebna kako bi se
naznačilo jedinstveno mesto na kojem je
proizvođač dostupan.

6. Proizvođač ili prerađivač će osigurati da
tečni naftni derivati koji su stavljene da su
praćene priloženjem kopija izjava o
usaglašenosti sa kojima se potvrđuje da tečne
naftne derivate ispunjavaju zahteve utvrđene u
ovom Uputstvu.86
7. Karburantet e lëngta të cilat janë në pajtim
me dispozitat e përcaktuara me këtë udhëzim,
duhet t’i nënshtrohen shërbimit të obliguar të
shënjimit, (injektim me një shënjues të
posaqem molekular) sipas nenit 56 të këtij
Udhëzimi.

8. Kur prodhuesi apo përpunuesi konsideron
ose ka arsye për të besuar se karburantet e
lëngëta të naftës që janë vendosur në treg nuk
janë në përputhje me kërkesat e përcaktuara
me këtë Udhëzim, është i detyruar që
menjëherë të tërheqë karburantet e lëngëta të
naftës nga tregu dhe të parandaloj
shpërndarjen e tyre. Kur karburantet e lëngëta
të naftës paraqesin rrezik, prodhuesi detyrohet
që pa vonesë të informoj Inspektoratin e
Tregut duke specifikuar të dhënat, veçanërisht
për jokonformitetin e karburanteve të lëngëta
të naftës.

9. Prodhuesi apo përpunuesi është i detyruar
që me kërkesën e arsyetuar të Inspektoratit të
Tregut, t’i sigurojë këtij organi të gjitha të
dhënat dhe dokumentacionin e nevojshëm në
gjuhën zyrtare për të dëshmuar konformitetin
e karburanteve të lëngëta të naftës. Prodhuesi
detyrohet që me kërkesën e Inspektoratit të
7. Liquid fuels which comply with the
provisions set out in this Instruction must be
subject to the obligatory marking service
(injection with a unique molecular marker)
according to article 56 of this Instruction.


8. When the producer or processor considers
or has reason to believe that petroleum derived
liquid fuels placed on the market do not
comply with the requirements defined by this
Instruction, he is obliged to immediately
withdraw petroleum derived liquid fuels from
the market and inhibit their distribution.
When petroleum-derived liquid fuels pose a
risk, the producer is obliged to promptly
inform the Market Inspectorate by specifying
data, especially for nonconformity of
petroleum-derived liquid fuels.


9. The producer or processor is obliged that by
the justified request of Market Inspectorate, to
provide this body with all information and
documentation required in the official
language in order to demonstrate the
conformity of petroleum-derived liquid fuels.
7. Tečni derivati koji su u skladu sa odredbama
navedenim u ovom Uputstvu, moraju biti
podvrgnuti obaveznoj usluzi označavanja
(ubrizgavanje sa jednom jedinstveni
molekularni marker) prema članu 56. ovog
Uputstva.

8. Kada proizvođač ili prerađivač smatra ili
ima razloga da veruje da tečni naftni derivati
koji su stavljeni na tržište nisu u skladu sa
zahtevima navedenim u ovom Uputstvu, on je
dužan da tečne naftne derivate odmah povuče
sa tržišta i sprečiti njihovu distribuciju. Kada
tečni naftni derivati predstavljaju rizik,
proizvođač je dužan da bez odlaganja obavesti
Tržišnu inspekciju navodeći podatke, posebno
za neusklađenost tečnih naftnih derivata.
9. Proizvođač ili prerađivač je dužan, da sa
obrazloženim zahtevom Tržišne inspekcije, da
ovom telu obezbedi sve potrebne podatke i
dokumentaciju na službenom jeziku kako bi
dokazao usaglašenost tečnih naftnih derivata.
Proizvođač je dužan da na zahtev Tržišne
Inspekcije sarađuje u svim radnjama


87
Tregut të bashkëpunoj në çdo veprim të
ndërmarrë për të eliminuar rreziqet që
paraqesin karburantet e lëngëta të naftës të
vendosura në treg.

10. Dispozitat e këtij neni nuk mund të
përdoren për licencimin e subjekteve
ekonomike për prodhimin e naftës përmes
proceseve të cilat nuk janë të parapara me
Ligjin Nr. 03/L-138 për ndryshimin dhe
plotësimin e Ligjit nr. 2004/5 për Tregtinë me
Naftë dhe Derivate të Naftës në Kosovë. Nga
neni 19 deri te neni 45 kemi te bejm me vajrat
lubrifikues per qellime industriale dhe vajrat
lubrifikues per motoret me djegeje të
brendshme .Kodet doganore per gjitha vajrat
lubrifikues per qëllime industriale dhe
motorët me gjegje te brendshme janë:
27101971, 1975, 1981,
1983,1985,1987,1991,1993,1999, dhe
271020,2011,2016,2019,2038,2090

Neni 45
Detyrimet e importuesve/furnizuesve

1. Importuesit/furnizuesit vendosin në treg
vetëm karburantet e lëngëta të naftës të cilat
janë në përputhje me kërkesat e përcaktuara
The producer is obliged, at the request of
Market Inspectorate, to cooperate in any action
undertaken to eliminate the dangers posed by
petroleum-derived liquid fuels placed on the
market.

10. The provisions of this Article may not be
used for licensing the economic entities for
production of petroleum through processes not
provided by the Law No. 03/L-138 on
amending and supplementing the Law No.
2004/5 on Trade of Petroleum and Petroleum
Products in Kosovo. From article 19 to article
45 we are dealing with lubricating oils for
industrial purposes and lubricating oils for
internal combustion engines. Customs codes
for all lubricating oils for industrial purposes
and engines with internal combustion are:
27101971, 1975, 1981,
1983,1985,1987,1991,1993,1999 and
271020,2011,2016,2019,2038,2090

Article 45
Obligations of importers/suppliers

1. Importers/suppler shall place on the market
only petroleum-derived liquid fuels in
compliance with requirements of this
preduzetim radi uklanjanja rizika koji
predstavljaju tečni naftni derivati koji su
stavljeni na tržište.10. Odredbe ovog člana ne mogu se koristiti za
licenciranje ekonomskih subjekata za
proizvodnju nafte putem postupka koji nisu
predviđeni sa Zakonom Br. 03/L-138 o izmeni
i dopuni Zakona br. 2004/5 o trgovini naftom i
naftnim derivatima na Kosovu. Od člana 19. do
člana 45. radi se za maziva/ulja za industrijske
svrhe i maziva za motore sa unutrašnjim
sagorevanjem.Carinski kodovi za sva maziva,
ulja za industrijske svrhe i motore sa
unutrašnjim komponentima su: 27101971,
1975, 1981, 1983,1985,1987, 1991,1993, 1999
i 271020,2011, 2016,2019, 2038, 2090.Član 45
Obaveze uvoznika/dobavljača

1. Uvoznici/dobavljači stavljaju na tržište
samo tečne naftne derivate koje su u skladu sa
zahtevima navedenim u ovom Uputstvu kao i


88
me këtë Udhëzim si dhe i janë nënshtruar
procesit të obligueshëm të shënjimit(injektim
me një shënjues të posaqëm molekular) sipas
kërkesave të nenit 56 dhe 57 të këtij
udhëzimi.

2. Para vendosjes në treg të karburanteve të
lëngëta të naftës, importuesi/furnizuesi
sigurohet që prodhuesi apo përpunuesi i ka
kryer të gjitha procedurat e kërkuara të
vlerësimit të konformitetit të parapara me
nenin 49 të këtij Udhëzimi. Importuesi duhet
të sigurohet se prodhuesi apo përpunuesi ka
hartuar deklaratën e konformitetit dhe i ka
bashkangjitur raportin e testimit për
karburantet e naftës dhe se prodhuesi apo
përpunuesi i ka përmbushur kërkesat e
përcaktuara me Udhëzim. Nëse
importuesi/furnizuesi nuk mund të sigurojë
deklaratën e konformitetit, atëherë ai harton
deklaraten e cilësisë, dhe e merr përgjegjësinë
se produktet e naftës i plotësojnë kërkesat e
përcaktuara me këtë Udhëzim. Kur
importuesi/furnizuesi konsideron apo ka arsye
për të besuar se karburantet e lëngëta të naftës
nuk janë në përputhshmëri me kërkesat e
përcaktuara në nenet 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17 të këtij Udhëzimi, ai
Instruction and have undergone the mandatory
marking process (injection with a unique
molecular marker) according to the
requirements of Articles 56 and 57of this
instruction.

2. Before placing petroleum-derived liquid
fuels on the market, importer/supplier shall
ensure that the producer or processor has
prepared all required conformity assessments
set out by Article 49 of this Instruction. The
importer shall ensure that the producer or
processor complied the declaration of
conformity and have attached the testing report
for petroleum fuels, and the producer or
processor has met requirements set out in this
Instruction. If the importer/supplier fails to
provide the declaration of conformity, than the
Importer/supplier shall compile the declaration
of quality, and shall assume the responsibility
whether petroleum fuels are in conformity with
requirements of this Instruction. When an
importer/supplier considers or has reason to
believe that petroleum-derived liquid fuels do
not comply with the requirements set out in
Articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17 of this Instruction, he shall not place the
petroleum-derived liquid fuels on the market
koja su prošla obavezan postupak označavanja
(ubrizgavanje za jednom jedinstveni
molekularni marker) u skladu sa zahtevima
članova 56. i 57. ovog uputstva.


2. Pre stavljanja na tržište tečnih naftnih
derivata, uvoznik/dobavljač će osigurati da su
proizvođač ili prerađivač završili sve
zahtevane postupke ocenjivanja usaglašenosti
predviđene članom 49., ovog Uputstva.
Uvoznik mora osigurati da je proizvođač ili
prerađivač sastavio deklaraciju o usaglašenosti
i priložio izveštaj o ispitivanju naftnih derivata
i da je proizvođač ili prerađivač ispunio
zahteve utvrđene Uputstvom. Ako
uvoznik/dobavljač ne može obezbediti izjavu o
usaglašenosti, tada on sastavlja izjavu o
kvalitetu i preuzima odgovornost da naftni
proizvodi ispunjavaju zahteve utvrđene u
ovom Uputstvu. A uvoznik/snabdevač smatra
ili ima razloga da veruje da tečna naftna goriva
ne ispunjavaju zahteve utvrđene u članovima
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 , 16., 17.
ovog Uputstva, ne bi smeo da stavlja na tržište
tečna naftna goriva niti ih stavlja u upotrebu
dok ih ne uskladi sa zahtevima utvrđenim ovim
Uputstvom. Šta više, kada tečna naftna goriva


89
nuk duhet të vendosë karburantet e lëngëta të
naftës në treg ose t’i vendos në përdorim
derisa t’i sjellë në përputhshmëri me kërkesat
e përcaktuara me këtë Udhëzim. Për më tepër,
kur karburantet e lëngëta të naftës paraqesin
rrezik dhe janë vendosur në treg, importuesi
duhet ta njoftojë menjëherë prodhuesin apo
përpunuesin dhe Inspektoratin e Tregut për
këtë çështje.

3. Në dokumentet përcjellës të karburanteve të
lëngëta të naftës importuesit/furnizuesit
paraqesin emrin e tyre, emrin e regjistruar
tregtar ose markën e regjistruar dhe adresën
postare ku mund të kontaktohen. Të dhënat e
kontaktit duhet të jenë në gjuhë lehtë të
kuptueshme për përdoruesit e fundit dhe
Inspektoratin e Tregut.

4. Importuesi/furnizuesi është i detyruar që
derisa karburantet e lëngëta të naftës janë nën
përgjegjësinë e tij të sigurohet që kushtet e
deponisë ose transportit nuk e rrezikojnë
konformitetin e karburanteve të lëngëta të
naftës të përcaktuara në këtë Udhëzim.

5. Kur konsiderohet e përshtatshme varësisht
nga rreziqet që paraqesin karburantet e lëngëta
until it has been brought into conformity with
the requirements set forth in this Instruction.
Furthermore, where the petroleum-derived
liquid fuels presents a risk, but are placed in the
market, the importer shall notify the producer
or processor and Market Inspectorate about
this issue.3. In the accompanying documents of
petroleum-derived liquid fuels
importers/suppliers shall indicate their name,
registered trade name or registered trade mark
and the address at which they can be contacted.
Contact information must be in an easy
understandable language for final users and the
Market Inspectorate.

4. Importer/supplier is obliged, for as long as
petroleum-derived liquid fuels are his
responsibility, to ensure that the storage or
transport conditions do not put at risk the
conformity of petroleum-derived liquid fuels
stipulated in this Instruction.

5. When deemed appropriate with regard to the
risks presented by petroleum-derived liquid
predstavljaju rizik i stavljena su na tržište,
uvoznik mora odmah obavestiti proizvođača ili
prerađivača i Tržišnu inspekciju za ovo pitanje.3. U pratećim dokumentima tečnih naftnih
derivata, uvoznici/dobavljač će predstaviti
svoje ime, registrovano trgovačko ime ili
registrovani zaštitni znak i poštansku adresu
gde se mogu kontaktirati. Podaci za kontakt
trebaju biti na lako razumljivom jeziku za
krajnje korisnike i Tržišni inspektorat.


4. Uvoznik/dobavljač je dužan da, dok su tečni
naftni derivati pod njegovom odgovornošću,
da se osigura da uslovi deponije ili transporta
ne ugrožavaju usaglašenost tečnih naftnih
derivata utvrđenu u ovom uputstvu.


5. Kada se smatra odgovarajućim, u zavisnosti
od rizika koji predstavljaju tečna naftna goriva,


90
të naftës, importuesi/furnizuesi është i detyruar
me qëllim të mbrojtjes të shëndetit, mjedisit
dhe sigurisë së konsumatorëve, të kryej
testimin e mostrave të produkteve të cilat
synon t’i vendos në treg, të hulumtoj dhe nëse
është e nevojshme të mbajë librin e ankesave
që kanë të bëjnë me jo konformitetin e
karburanteve të lëngëta të naftës si dhe
tërheqjen e produkteve nga tregu dhe për këtë
t’i informoj distributorët.

6. Importuesit/furnizuesit të cilët konsiderojnë
apo kanë arsye për të besuar se karburantet e
lëngëta të naftës të vendosura në treg nuk janë
në përputhshmëri me këtë Udhëzim,
menjëherë marrin masat e nevojshme
korrektuese për të sjellur karburantet e lëngëta
të naftës në përputhshmëri me standartet e
kërkuara më këtë Udhëzim, për ta tërhequr apo
kthyer atë, nëse është e mundshme. Për më
tepër, kur karburantet e lëngëta të naftës
paraqesin rrezik, importuesit/furnizuesit duhet
ta njoftojnë menjëherë Inspektoratin e Tregut
për çështjen, duke ia dhënë hollësitë,
veçanërisht, për mos përputhshmërinë dhe për
çfarëdo mase korrektuese të ndërmarrë.

7. Për 3 (tri) vite pasi që karburantet e lëngëta
fuels, importers/suppliers, is obliged in order
to protect the health, environment and safety of
consumers, carry out sample testing of
products intended for placing on the market,
investigate, and, if necessary, keep a register of
complaints of non-conforming petroleum
derived liquid fuels and their withdrawal of the
products from the marked and shall keep
distributors informed thereof.


6. Importers/suppliers who consider or have
reasons to believe that petroleum-derived
liquid fuels placed on the market are not in
conformity with this Instruction, shall
immediately undertake necessary corrective
measures in order to bring petroleum-derived
liquid fuels in conformity with the standards
required in this Instruction, to withdraw or
return it, if possible . Furthermore, where the
petroleum-derived liquid fuels presents a risk,
importers/suppliers shall immediately inform
the Market Inspectorate about the issue, giving
details, in particular, of the noncompliance and
of any corrective measures taken.

7. Importers/suppliers shall, for 3 (three) years
after petroleum-derived liquid fuels are placed
uvoznik/dobavljač je dužan da radi zaštite
zdravlja, životne sredine i bezbednosti
potrošača izvrši ispitivanje uzoraka proizvoda
koje namerava da plasira na tržištu, da istraži i
ako je potrebno da vodi knjigu žalbi u vezi sa
ne usklađenošću tečnih naftnih goriva kao i
povlačenje proizvoda sa tržišta i za ovo da
obavesti distributere.6. Uvoznici/dobavljači koji smatraju ili imaju
razloga da veruju da tečna naftna goriva
stavljena na tržište nisu u skladu sa ovim
Uputstvom, odmah preduzimaju potrebne
korektivne mere kako bi tečna naftna goriva
uskladila sa standardima koji se zahtevaju
ovim Uputstvom, da bi povukli ili vratili, ako
je to moguće. Dalje, kada tečni naftni derivati
predstavljaju rizik, uvoznici/dobavljači treba
odmah da obaveste Tržišnu inspekciju o tim
pitanjima, navodeći detalje, posebno o ne
usaglašavanju i o bilo kojim preduzetim
korektivnim merama.7. Tokom 3 (tri) godine nakon što se tečni


91
të naftës të jenë të vendosura në treg,
importuesi/furnizuesi e mban kopjen e
deklaratës së konformitetit në dispozicion të
Inspektoratit të Tregut dhe siguron që
dokumentacioni teknik do të jetë në
dispozicion për autoritetet, në rast se një gjë e
tillë kërkohet nga ta.

8. Pas kërkesës së arsyeshme të Inspektoratit të
Tregut importuesi/furnizuesi duhet t’ia ofroj të
gjitha informatat dhe dokumentacionin që janë
të nevojshme për të demonstruar konformitetin
e karburanteve të lëngëta të naftës të
përcaktuara me këtë Udhëzim në gjuhët zyrtare
të Republikës së Kosovës. Ata duhet të
bashkëpunojnë me Inspektoratin e Tregut,
sipas kërkesës së tij, për çdo veprim që
ndërmerret për eliminimin e rrezikut të
shkaktuar nga karburanteve të lëngëta të naftës
të vendosura në treg.

Neni 46
Identifikimi i Subjekteve ekonomike

1. Subjektet ekonomike, sipas kërkesës, do t’ia
bëjnë të njohura Inspektoratit të Tregut këto
çështje:

in the market, keep a copy of the declaration of
conformity at the disposal for the Market
Inspectorate and ensure that the technical
documentation can be made available to those
authorities, upon request.8. Importers/suppliers shall, upon reasonable
request from the Market Inspectorate, provide
it with all the information and documentation
necessary to demonstrate the conformity of
petroleum-derived liquid fuels determined in
this Instruction in the official languages of the
Republic of Kosovo. They shall cooperate with
the Market Inspectorate, at its request, on
any action taken to eliminate the risks posed by
petroleum-derived liquid fuels placed on the
market.


Article 46
Identification of economic entities

1. Economic entities shall, upon request,
disclose the following to the Market
Inspectorate:

naftni derivati stave na tržište,
uvoznik/dobavljač će čuvati primerak/kopiju
izjave o usaglašenosti na raspolaganju
Tržišnom inspektoratu i obezbeđuje se da će
tehnička dokumentacija biti dostupna
vlastima, u slučaju da se tako nešto od njih
traži.

8. Na razumnog zahteva Tržišne inspekcije,
uvoznik/snabdevač mora da pruži sve
informacije i dokumentaciju koja je potrebna
za demonstraciju usaglašenosti tečnih naftnih
goriva utvrđenih ovim uputstvom na
službenim jezicima Republike Kosovo. Oni
treba da sarađuju sa Tržišnom inspekcijom,
prema njegovom zahtevu, u bilo kojoj radnji
preduzetoj radi uklanjanja rizika
prouzrokovanog od tečnih naftnih goriva koja
se stavljaju na tržište.


Član 46
Identifikovanje ekonomskih subjekata

1. Ekonomski subjekti, prema zahtevu,
obavestiće Tržišnu inspekciju o sledećim
pitanjima:92
1.1. Çdo subjekt ekonomik i cili i ka
furnizuar ata me karburantet e lëngëta
të naftës;
1.2. Çdo subjekt ekonomik të cilin e
kanë furnizuar me karburantet e
lëngëta të naftës.

2. Subjektet ekonomike duhet të jenë në
gjendje të prezantojnë informatat e referuara
në paragrafin e parë të këtij neni për 3 (tri) vite
pasi të jenë furnizuar me karburantet e lëngëta
të naftës dhe për 3 (tri) vite pasi të kenë
furnizuar të tjerët me karburantet e lëngëta të
naftës.
Neni 47

Përcaktimi i cilësisë së karburanteve të lëngëta
të naftës, bëhet me testim laboratorik për
përbërësit dhe treguesit e cilësisë të përcaktuar
në këtë udhëzim, duke aplikuar metodat e
testimit të karburanteve të lëngëta të naftës të
përcaktuar me këtë Udhëzim.


Neni 48
Deklarata e Konformitetit, Deklarata e
Cilësisë dhe Metodat e Vlerësimit të
Konformitetit
1.1. Any economic entity supplying
them with petroleum-derived liquid
fuels;
1.2 Any economic entity being supplied
by them with petroleum-derived liquid
fuels.

2. Economic entities must be able to present
the information referred to in the first
paragraph of this Article for 3 (two) years after
being supplied with petroleum-derived liquid
fuels and 3 (two) years after supplying
others with petroleum-derived liquid fuels.

Article 47

Determination of the quality of petroleum-
derived liquid fuels, is carried out through
laboratory testing for components and quality
indicators set forth in this Instruction, by
applying the methods of testing of petroleum
derived liquid fuels specified in this
Instruction.

Article 48
Declaration of Conformity, Declaration of
Quality and Conformity
Assessment Methods
1.1. Bilo koji privredni subjekt koji ih je
snabdevao tečnim naftnim derivatima;
1.2. Bilo koji ekonomski subjekt kojeg
su snabdevali tečnim naftnim
derivatima.


2. Ekonomski subjekti moraju biti u stanju da
predstave informacije referisane u prvom stavu
ovog člana tokom 3 (tri) godine nakon
snabdevanja tečnim naftnim derivatima i 3 (tri)
godine nakon snabdevanja drugih sa tečnim
naftnim derivatima.

Član 47

Određivanje kvaliteta tečnih naftnih derivata
vrši se laboratorijskim ispitivanjem
komponenata i pokazatelja kvaliteta
definisanih u ovom uputstvu, primenom
metoda ispitivanja tečnih naftnih derivata
definisanih ovim uputstvom.


Član 48
Izjava o usaglašenosti, Izjava o kvalitetu i
metode ocenjivanja usaglašenosti93
1. Karburantet e lëngëta të naftës, të vendosura
në tregun e Kosovës, duhet të jenë të
bashkangjitura me deklaratë të konformitetit
me vlerat e përbërësve dhe treguesve të cilësisë
konform kërkesave të përcaktuara me këtë
Udhëzim.

2. Në deklaratën e konformitetit të lëshuar nga
prodhuesi/përpunuesi duhet të specifikohet se
karburantet e lëngëta të naftës i plotësojnë
kërkesat e cilësisë për përbërësit të përcaktuara
me këtë Udhëzim.

3. Përmes përpilimit të deklaratës së
konformitetit prodhuesi/përpunuesi apo
importuesi/furnizuesi kur e harton deklaratën e
cilësisë, e merr përgjegjësinë për
përputhshmërinë e karburanteve të lëngëta të
naftës me kërkesat e përcaktuara me këtë
Udhëzim.

4. Karburantet e lëngëta të nafës të prodhuara
në vend përmes proceseve të parapara me
Ligjin Nr. 03/l-138 për ndryshimin dhe
plotësimin e Ligjit nr. 2004/5 për Tregtinë me
Naftë dhe Derivate të Naftës në Kosovë, për tu
vendosur në treg duhet të jenë konform
kërkesave të cilësisë të përcaktuara me këtë
1. Petroleum-derived liquid fuels, placed in the
Kosovo market must be accompanied by
declaration of conformity with the values of
components and quality indicators in
conformity to the requirements set by this
Instruction.

2. In the declaration of conformity issued by
the producer/processor must be specified that
Petroleum-derived liquid fuels meet the quality
requirements for components established by
this Instruction.

3. By compiling the declaration of conformity
the producer/processor, or importer/supplier
when drafting the quality declaration, takes the
responsibility for the petroleum-derived liquid
fuels conformity with the requirements set out
by this Instruction.


4. Petroleum-derived liquid fuels produced in
the country through processes provided by
Law No. 03/L-138 on amending and
supplementing the Law No. 2004/5 on Trade
of Petroleum and Petroleum Products in
Kosovo, to be placed on the market must be in
conformity to the quality requirements set by
1. Tečni naftni derivati derivata, postavljena na
tržištu Kosova, moraju biti priložena sa
izjavom o usaglašenosti sa vrednostima
komponenata i pokazatelja kvaliteta u skladu
sa zahtevima određene u ovom Uputstvu.


2. U izjavi o usaglašenosti koju je izdao
proizvođač/prerađivač mora se precizirati da
tečni naftni derivati ispunjavaju zahteve
kvaliteta za komponente određene u ovom
Uputstvu.

3. Sastavljanjem izjave o usaglašenosti,
proizvođač/prerađivač ili uvoznik/dobavljač,
prilikom izrade izjave o kvalitetu, preuzima
odgovornost za usklađenost tečnih naftnih
derivata sa zahtevima navedenim u ovom
Uputstvu.


4. Tečni naftni derivati proizvedeni u zemlji
kroz procese predviđene Zakonom br. 03/l-138
o izmeni i dopuni Zakona br. 2004/5 o trgovini
naftom i naftnim derivatima na Kosovu, radi
stavljanja na tržište, moraju biti u skladu sa
zahtevima kvaliteta utvrđenim u ovom
Uputstvu. Uz ove proizvode mora se priložiti


94
Udhëzim. Këto produkte duhet të shoqërohen
me një deklaratë të konformitetit të bazuar në
raport të testimit të lëshuar nga një laborator i
emëruar sipas nenit dhe atë për secilën
ngarkesë të prodhuar.

5. Karburantet e lëngëta të nafës të prodhuara
jashtë vendit duhet të jenë të shoqëruar nga
deklarata e konformitetit e lëshuar nga
prodhuesi/përpunuesi. Deklarata e
konformitetit duhet të bazohet në raportin e
testimit të karburantit të lëngët të naftës të bërë
në Laboratorin e Akredituar sipas kërkesave të
standardit EN ISO/IEC 17025 me fusha të
akreditimit që mbulojnë kërkesat e këtij
Udhëzimi Administrativ apo në bazë të
çertifikatës së lëshuar nga trupa për vlerësim të
konformitetit e akredituar sipas kërkesave të
standardit EN ISO/IEC 17020, Tipi A.


6. Në pajtim me legjislacionin në fuqi trupi për
vlerësim të konformitetit i emëruar nga MTI,
kryen verifikimin e karburanteve te lëngëta të
naftës që hyn në territorin doganor të
Republikës së Kosovës, dhe bën verifikimin e
dokumenteve të konformitetit të lëshuar jashtë
territorit të Kosovës.
this Instruction. These products must be
accompanied by a declaration of conformity
based on the test report issued by a laboratory
authorized under article and for each produced
shipment.

5. Petroleum-derived liquid fuels produced
abroad must be accompanied with the
declaration of conformity issued by the
producer/processor. The Declaration of
conformity must be based on the test report of
the petroleum-derived liquid fuels prepared
in an accredited laboratory according to the
requirements of the EN ISO/IEC 17025
standard in the field of accreditation covering
the requirements of this Administrative
Instruction or based on the certificates issued
by conformity assessment bodies accredited
according to the requirements of the EN
ISO/IEC 17020 standard, Type A.

6. In accordance with the applicable
legislation, the conformity assessment body
appointed by MTI, performs the verification of
liquid petroleum fuels entering the customs
territory of the Republic of Kosovo, and
verifies conformity documents issued outside
the territory of Kosovo.
izjava o usaglašenosti na osnovu izveštaja o
ispitivanju koju je izdala laboratorija određena
prema članu i za svaku proizvedenu pošiljku.5. Tečni naftni derivati proizvedeni u
inostranstvu mora biti popraćeni izjavom o
usaglašenosti koju je izdao proizvođač/
prerađivač. Izjava o usaglašenosti mora se
zasnivati na izveštaju o ispitivanju tečnog
naftnog derivata sačinjenom u akreditovanoj
laboratoriji u skladu sa zahtevima EN ISO/
IEC 17025 sa oblastima akreditacije koja
pokrivaju zahteve ovog Administrativnog
uputstva ili na osnovu potvrde izdate od strane
Akreditovano telo za ocenjivanje usaglašenosti
prema zahtevima standarda EN ISO / IEC
17020, tip A.


6. U skladu sa važećim zakonodavstvom, telo
za ocenjivanje usaglašenosti koje je imenovalo
MTI, vrši verifikaciju tečnih naftnih derivata
koja ulaze na carinsko područje Republike
Kosovo i verifikuje dokumente o usaglašenosti
izdate van teritorije Kosova.95
7. Deklarata e konformitetit e lëshuar në bazë
të raportit të testimit /certifikimit të lëshuar
jashtë territorit të Republikës së Kosovës,
pranohen nga trupi për vlerësim te
konformitetit, vetëm nëse analizat janë bërë në
përputhje me metodat e parapara me
udhëzimin bazë.

8. Një kopje e deklaratës së konformitetit
duhet të shoqëroj dërgesën, ndërsa origjinali
mbahet nga furnizuesi. Kopja e deklaratës së
konformitetit duhet të jetë e vërtetuar nga
personi që e ka lëshuar atë.

9. Origjinali ose kopja e vërtetuar e Deklaratës
së Konformitetit si dhe raporti mbi testimin
laboratorik i lëshuar nga laboratori i akredituar
duhet të ruhet së paku 3 (tri) vite nga data e
lëshimit.

10. Në rastet kur dërgesa së pari shkarkohet
në deponi të importuesit/furnizuesit e pastaj
dërgohet tek shitësit tjerë me pakicë apo
përdoruesit e fundit industrial, atëherë
dërgesës duhet t’i bashkëngjitet një kopje e
vërtetuar e deklaratës së cilësisë e lëshuar nga
deponia ndërsa origjinali mbahet nga
importuesit/furnizuesit.
7. The declaration of conformity issued based
on the test report/certificate issued outside the
territory of the Republic of Kosovo shall be
accepted by the conformity assessment bodies,
only if the testing and analysing is done
according to the methods provided by the base
Instruction.

8. A copy of the declaration of conformity
must accompany the delivery, whereas the
original shall be kept by the supplier. A copy
of the declaration of conformity must be
verified by the person who has issued it.

9. The original and verified copy of the
Declaration of Conformity and the test
reporting issued by an accredited laboratory
must be kept for at least 3 (three) years from
the date of issuance.

10. In cases where the delivery is initially
unloaded in the storage of the
importers/suppliers and then send to other
retailers or industrial final users, the delivery
must be accompanied by a verified copy of the
declaration of quality issued by the storage
whereas the original shall be kept by the
importers/suppliers.
7. Izjava o usaglašenosti izdata na osnovu
izveštaja o testiranja/sertifikacije izdata izvan
teritorije Republike Kosovo, prihvata telo za
ocenjivanje usaglašenosti, samo ako je analiza
urađena u skladu sa metodama predviđenim
osnovnim uputstvom.


8. Kopija izjave o usaglašenosti mora da prati
pošiljku, dok dobavljač zadržava original.
Kopiju izjave o usaglašenosti mora overiti lice
koje ju je izdalo.


9. Original ili overena kopija Izjave o
usaglašenosti, kao i izveštaj o laboratorijskim
ispitivanjima koje je izdala akreditovana
laboratorija, moraju se čuvati najmanje 3 (tri)
godine od datuma izdavanja.

10. U slučajevima kada se pošiljka prvo
istovari u skladište uvoznika/dobavljača, a
zatim pošalje drugim trgovcima na malo ili
industrijskim krajnjim korisnicima, pošiljka
mora da ima priloženu overenu kopiju izjave o
kvalitetu koju izdaje deponija, a original
čuvaju uvoznici/dobavljači.96
11. Në rastet kur importohen produkte të naftës
me qëllim të përpunimit të mëtutjeshëm në
vend, atëherë ato produkte i nënshtrohen
procedures së Përpunimit nën Kontroll
Doganor e cila është e rregulluar me nenet 133-
139 të Kodit doganor dhe të akcizave si dhe me
dispozitat ligjore të nenit 327 dhe 328 të
Udhëzimit Adminstrativ Nr. 11/2009 derisa
produktet finale të dalin në treg. Për këtë
veprimtari autoriteti doganor i Kosoves lëshon
autorizim të veçantë subjektit për përpunimin
e lëndës së parë në produkte finale.

Neni 49
Emërimi i Trupave për Vlerësim të
Konformitetit për tregun e brendshëm

1.Aplikimi për emërimin e trupave për
vlerësimin e konformitetit për derivatet e
lëngëta të naftës, bëhet në përputhje me
Udhëzimin Administrativ Nr. 12/2018 Për
Mënyrën e Emërimit të Trupave për
Vlerësimin e Konformitetit.

2.Nëse Inspektoriati i tregut konstaton se
TVK-të nuk përmbushin mjaftueshëm
përgjegjësit që i ngarkohen me autorizim
atëherë kërkon në kordimin me DRRTN që të
11. When petroleum products are imported in
the country for further processing, these
products shall be subject to the processing
procedure under customs controls, which is
regulated by Articles 133-139 of the Customs
and Excise Code and the legal provisions of
Article 327 and 328 of the Administrative
Instruction No. 11/2009 until final products are
placed on the market. For this activity, Kosovo
Customs Authority shall issue a special
authorisation to the entity for processing the
raw materials into final products.

Article 49
Designation of the Conformity
Assessment Bodies for internal market

1. The application for designating the
conformity assessment bodies for petroleum
derived liquid fuels is done in accordance with
the Administrative Instruction No. 12/2018 on
the Manner of Designation for Conformity
Assessment Bodies.

2. If the Market Inspectorate finds that the
CABs do not sufficiently fulfil the
responsibilities assigned to them by
authorization, then it requests in coordination
11. U slučajevima kada se naftni proizvodi
uvoze radi dalje prerade u zemlji, tada ti
proizvodi podležu postupku prerade pod
carinskom kontrolom koji je regulisan
članovima 133-139. Zakonika o carini i
akcizama, kao i zakonskim odredbama člana
327. i 328. Administrativnog uputstva br.
11/2009 dok finalni proizvodi ne izađu na
tržište. Za ovu aktivnost, Uprava carina
Kosova izdaje posebno ovlašćenje subjektu za
preradu sirovina u finalne proizvode.


Član 49
Imenovanje tela za ocenjivanje
usaglašenosti za unutrašnje tržište

1.Apliciranje za imenovanje tela za
ocenjivanje usaglašenosti tečnih naftnih
derivata, podnosi se u skladu sa
Administrativnim uputstvom br. 12/2018 o
načinu imenovanja tela za ocenjivanje
usaglašenosti.

2.Ako Tržišna inspekcija utvrdi da TOU ne
ispunjavaju u dovoljnoj meri ovlašćenja koja
su im dodeljena, tada u koordinaciji sa
DRRTN zahteva da se doda TOU i pokrene


97
shtohet edhe ndonjë TVK dhe të inicohet
procedura për ftesë publike tek Departamenti
i Industrisë.

3. Kërkesa për marrjen e emërimit për
vlerësimin e konformitetit për derivatet e
lëngëta të naftës i parashtrohet Departamentit
të Industrisë.

4. Afati i vlefshmërisë së emërimit është dy (2)
vite me mundësi vazhdimi. Për vazhdimin e
emërimit trupi për vlerësimin e konformitetit
paraqet kërkesë 60 ditë para skadimit të afatit
të emërimit.

5. Vlera e garancionit bankar ose policës së
sigurimit për marrje të emërimit nga trupat për
vlerësim të konformitetit është 20.000,00 €
(njëzet mijë mijë Euro).

6. Trupat për vlerësim të konformitetit të cilat
aplikojnë për emërim, duhet të jenë të
akredituara, për fushat e kërkuara me këtë
udhëzim, sipas standardit SK ISO/IEC 17025
ose SK ISO/IEC 17020.

7. Trupat për vlerësim të konformitetit duhet të
sjellin dëshminë se ndaj personave përgjegjës
with the DMRO to add a CAB and to initiate a
procedure for public invitation to the
Department of Industry.

3. The request for obtaining the designation for
conformity assessment for petroleum derived
liquid fuels is submitted to the Department of
Industry.

4. The period of validity of the designation
is two (2) years with possibility of extension.
In order to extend the designation, the
conformity assessment body submits a request
60 days before the expiry of the designation.

5. The value of the bank guarantee or insurance
policy for obtaining designation from
conformity assessment bodies is 20,000.00 €
(twenty thousand Euros).

6. Conformity assessment bodies applying for
authorization must be accredited for the fields
required by this Instruction, according to SK
ISO/IEC 17025 or SK ISO/IEC 17020
standard.

7. Conformity assessment bodies should bring
the proof that against the responsible persons
postupak za javni poziv Odeljenju za
industriju.


3. Zahtev za imenovanje za ocenjivanje
usaglašenosti tečnih naftnih derivata podnosi
se Ministarstvu industrije.


4. Rok važenja imenovanja je dve (2) godine
sa mogućnošću produženja. Da bi produžio
imenovanje, telo za ocenjivanje usaglašenosti
podnosi zahtev 60 dana pre isteka imenovanja.


5. Vrednost bankarske garancije ili polise
osiguranja za dobijanje imenovanja od tela za
ocenjivanje usaglašenosti iznosi 20.000,00 €
(dvadeset hiljada hiljada evra).

6. Tela za ocenjivanje usaglašenosti koja se
apliciraju za imenovanje moraju biti
akreditovana, za zahtevane oblasti ovim
uputstvom, u skladu sa standardom SK
ISO/IEC 17025 ili SK ISO/IEC 17020.

7. Tela za ocenjivanje usaglašenosti moraju
pružiti dokaze da protiv lica odgovornih za telo


98
të trupës për vlerësim të konformitetit nuk
është inicuar procedurë penale për kryerjen e
veprës penale të ndërlidhur me ushtrimin e
veprimtarisë.

8. Dëshminë se nuk ka obligime ndaj
institucioneve shtetërore: tatimet, taksat dhe
detyrimeve tjera.

9. Dëshmi se trupa për vlerësim të
konformitetit në cilësi të punëdhënësit ka
paguar për punëtorët kontributet në Trustin e
Kursimeve Pensionale të Kosovës së paku për
tre muajt e fundit dhe tatimet në të ardhura
personale.

Neni 50
Monitorimi dhe mbikqyrja e cilësisë së
karburanteve të lëngëta të naftës në tregun
e brendshëm

1. Furnizuesi është i detyruar të garantoj
cilësinë e karburanteve të lëngëta të naftës të
cilat i vënë në qarkullim në tregun e Kosovës.
Garantimi i cilësisë së karburanteve të lëngëta
të naftës të vendusura në treg bëhet me testime
laboratorike të përcaktuara në Programin
of conformity assessment body has not
initiated criminal proceedings for committing
a criminal offense related to the exercise of
activity.

8. Proof that it does not have any obligations
towards state institutions, taxes, duties and
other charges.

9. Evidence that the conformity assessment
body on behalf of employers has paid for
workers contributions in Kosovo Pension
Savings Trust for at least the last three months
and taxes on personal income.


Article 50
Monitoring and supervision of the quality
of petroleum-derived liquid fuels in the
domestic market

1. The supplier is obliged to guarantee the
quality of petroleum-derived liquid fuels
placed in circulation in Kosovo market.
Ensuring the quality of petroleum-derived
liquid fuels placed on the market is made by
the laboratory tests set out in the annual quality
monitoring program (hereinafter Program).
za ocenjivanje usaglašenosti nije pokrenut
krivični postupak zbog izvršenja krivičnog
dela vezanog za obavljanje delatnosti.


8. Dokaz da ne postoje obaveze prema
državnim institucijama: porezi, takse i druge
obaveze.

9. Dokaz da je telo za ocenjivanje
usaglašenosti kvaliteta poslodavca platilo
zaposlenima doprinose Trustu za penzijsku
štednju Kosova najmanje u poslednja tri
meseca i porez na lični dohodak.


Član 50
Nadgledanje i praćenje kvaliteta tečnih
naftnih derivata u unutrašnjem tržištu


1. Dobavljač je dužan da garantuje kvalitet
tečnih naftnih derivata koja se stavljaju u
promet na tržištu Kosova. Garancija kvaliteta
tečnih naftnih derivata koja se stavljaju na
tržište vrši se laboratorijskim ispitivanjima
definisanim u Godišnjem programu praćenja
kvaliteta (u daljem tekstu Program).


99
vjetor të monitorimit të cilësisë (në tekstin e
mëtejmë Programi).

2. Programin e harton Inspektorati i Tregut.
Programi përveq tjerash përmban edhe numrin
dhe shpeshtësinë e mostrimeve dhe testimeve,
testet laboratorike të kërkuara për secilin
derivat, shpeshtësinë e ritestimeve për
rezultate krahasuese ndërmjet laboratoreve,
dhe shpërndarjen e shërbimeve të mostrimit
dhe testimit ndërmjet trupave. Përcaktimin e
parametrave verifikues sipas sezonave
(stinëve) për kontrollin e cilësisë në tregun e
brendshëm, bazuar në programin e monitorimit
e përcakton Ministri me vendim, bazuar në
rekomandimet e komisionit të MTI-së.


3. Inspektorati i Tregut është përgjegjës për
zbatimin e Programit.

4. Të gjitha përzgjedhjet për testin e verifikimit
të konformitetit duhet të kryhen në bazë të
parimeve të vlerësimit të rrezikut në bazë të
gjithë informacionit përkatës që ka të bëjë me
produktin e veçantë të naftës, dërgesën apo
shitjen. Karburantet e naftës mund të zgjedhen
për verifikim të konformitetit në pajtim me2. The program is drafted by the Market
Inspectorate. In addition, the program
includes, among other things, the number and
frequency of sampling and testing, laboratory
tests required for each derivate, frequency of
retesting for comparative results between
laboratories, and distribution of sampling and
testing services between bodies. The
determination of the verification parameters
according to the seasons for the quality control
in the internal market, based on the monitoring
program, is determined by the Minister with a
decision, based on the recommendations of the
MTI commission.

3. Market Inspectorate is responsible for the
Implementation of the Programme.

4. All selections for conformity verification
test must be carried out based on risk
assessment principles according to all relevant
information related to the special fuel product,
delivery or sale. Petroleum fuels may be
selected for verification of conformity in
accordance with "best practices" of selection.2. Program izrađuje Tržišna inspekcija.
Program takođe uključuje broj i učestalost
uzorkovanja i ispitivanja, laboratorijska
ispitivanja potrebna za svaki derivat, učestalost
ponovnog testiranja za uporedne rezultate
između laboratorija i distribuciju usluga
uzorkovanja i ispitivanja između tela.
Određivanje parametara za overavanje prema
sezonama (dobama) za kontrolu kvaliteta na
domaćem tržištu, u skladu sa programom
praćenja koji Ministarstvo određuje odlukom,
na osnovu preporuka komisije MTI-a.3.Tržišna inspekcija odgovorna je za
sprovođenje Programa.

4. Sve izbore za test verifikacije usaglašenosti
treba izvršiti na osnovu principa procene rizika
na osnovu svih relevantnih informacija koje se
odnose na određeni naftni proizvod, pošiljku ili
prodaju. Naftni derivati se mogu odabrati za
verifikaciju usaglašenosti u skladu sa
„najboljom praksom“izbora. Izbor zasnovan


100
“praktikat më të mira” të përzgjedhjes.
Përzgjedhja e bazuar në rrezik mund të
argumentohet në pajtim me një algoritëm
dhe/ose në bazë të përzgjedhjes së rastit.

5. Karburantet të cilat nuk i plotësojnë kërkesat
teknike pas testimit duhet të tërhiqen nga tregu.
Furnizuesit i ofrohet mundësia për të
përmirësuar produktin në mënyrë që të
përmbushë kërkesat e cilësisë, përndryshe
karburantet shkatërrohen. Produkti
konsiderohet të jetë konform këtij Udhëzimi
nëse rezultatet e ritestimit pas përmirsimit e
dëshmojnë një gjë të tillë. Pronari duhet të
bartë të gjitha shpenzimet që lidhen me
testimet, përmirësimin dhe/ose shkatërrimin.

6. Trupat për Vlerësimin e Konformitetit i
emëruar nga Ministria në përputhje me nenin
50 të këtij Udhëzimi kryen vlerësimin e
konformitetit në bazë të kërkesës së bërë nga
Inspektorati i Tregut ose Dogana e Kosovës.
Furnizuesi me shpenzime të veta gjithashtu
mund të kërkoj nga trupi emëruar vlerësimin e
konformitetit për derivatet e lëngëta të naftës.


Risk-based selection maybe justified in
accordance with an algorithm and/or based on
random selection.


5. Fuels not meeting the technical requirements
after testing must be withdrawn from the
market. The suppliers are given the
opportunity to improve the product in order to
meet quality requirements; otherwise the fuels
shall be destroyed. The product is considered
to be in conformity with this instruction if the
results of retesting indicate improvement. The
owner must bear all costs associated with the
testing, improvement and/or destruction.


6. Conformity Assessment Boies authorized
by the Ministry in accordance with Article 50
of this Instruction performs conformity
assessment based on a request made by the
Market Inspectorate or the Customs of
Kosovo. The supplier may also require from
the conformity assessment body to assess the
conformity of petroleum-derived liquid fuels at
its own expense.


na riziku može se argumentovati prema
algoritmu i/ili na osnovu slučajnog odabira.5. Goriva koja ne ispunjavaju tehničke zahteve
nakon ispitivanja treba povući sa tržišta.
Dobavljaču se nudi mogućnost nadogradnje
proizvoda kako bi se udovoljilo zahtevima
kvaliteta, inače se derivati uništavaju. Smatra
se da je proizvod u skladu sa ovim uputstvom
ako rezultati ponovnog testiranja nakon
poboljšanja dokazuju nešto tako. Vlasnik mora
snositi sve troškove vezane za testiranja,
poboljšanje i/ili uništenje.


6. Telimo za ocenjivanje usaglašenosti koje je
imenovalo Ministarstvo u skladu sa članom 50.
ovog Uputstva vrši ocenjivanje usaglašenosti
na osnovu zahteva Tržišne inspekcije ili Carine
Kosova. Dobavljač o svom trošku takođe može
zahtevati od imenovanog tela da proceni
usaglašenost tečnih naftnih derivata.

101
7. Mostrimi i produkteve të lëngëta të naftës
në rezervuarë bëhet në pajtim me standardet
EN ISO 3170 dhe EN ISO 3171, ndërsa
mostrimi në pikat e shitjes bëhet në pajtim me
standardin EN ISO 14275.


8. Marrja e mostrave të karburantit bëhet nga
një trupe për vlerësim të konformitetit të cilët
janë të emëruar sipas nenit 50 të këtij
Udhëzimi, me kërkesën e inspektoratit të
tregut. Në zbatim të Programit të monitorimit,
marrja e mostrave nga trupat për vlerësim të
konformitetit bëhet me kërkesë dhe prezenca e
Inspektoratit është e domosdoshme gjatë
marrjes së mostrave.

9. Mostrat bllombohen dhe kodohen në
prezencën e Inspektoratit. Ato dërgohen në një
laborator të emëruar konform nenit 50 të këtij
Udhëzimi, i cili nuk ka qenë i përfshirë në
procesin e mostrimit të karburantit që do të
testohet. Askush nuk ka të drejtë të ja
deshifrojë kodin e mostrës tek laboratori
testues. Nëse laboratori është në dijeni për
prejardhjen e mostrës ai është i obliguar të
paraqesë në raport.

7. Sampling of petroleum-derived liquid fuels
products in reservoirs is made in accordance
with EN ISO 3170 and EN ISO 3171
standards, whereas sampling in gas points is
done in accordance with EN ISO 14275
standard.

8. Fuel sampling is carried out by a conformity
assessment body, authorized according to
Article 50 of this Instruction at the request of
the market inspectorate. In order to implement
the monitoring program, sampling by the
conformity assessment bodies is done by
request and the presence of the
Inspectorate is necessary during sampling.


9. The samples are locked and coded in the
presence of the Inspectorate. They are sent to
an authorized laboratory, in accordance with
Article 50 of this Instruction, which was not
involved in the sampling of fuel to be tested.
No one is entitled to disclose the code of the
sample to the testing laboratory. If the
laboratory is aware of the origin of the sample
it is obliged to include this in the report.


7.Uzorkovanje tečnih naftnih proizvoda u
rezervoarima vrši se u skladu sa EN ISO 3170
i EN ISO 3171, dok se uzorkovanje na
prodajnim mestima vrši u skladu sa EN ISO
14275.


8. Uzorkovanje goriva vrši telo za ocenjivanje
usaglašenosti koje je imenovano u skladu sa
članom 50 ovog uputstva, na zahtev tržišne
inspekcije. U skladu sa Programom praćenja,
uzorkovanje od strane tela za ocenjivanje
usaglašenosti vrši se na zahtev, a prisustvo
uzorka je neophodno tokom uzorkovanja.9. Uzorci se blombiraju i kodiraju u prisustvu
Inspektorata. Oni se šalju u laboratoriju
imenovanu u skladu sa članom 50. ovog
Uputstva, koja nije bila uključena u postupak
uzorkovanja goriva za ispitivanje. Niko nema
pravo da dešifruje kod uzorka u laboratoriji za
ispitivanje. Ako je laboratorija upoznata sa
poreklom uzorka, dužna je da je prijavi u
izveštaju.
102
10. Trupat e Vlerësimit të Konformitetit të
emëruar sipas nenit 50 të këtij Udhëzimi janë
të obliguara që të bashkëpunojnë me
Inspektoratin e Tregut për zbatimin e
dispozitave të këtij Udhëzimi.

11. Për rezultate krahasuese mostra duhet të
dërgohet në një laborator tjetër të akredituar
sipas kërkesave të standardit SK ISO/IEC
17025 brenda ose jashtë vendit.

12. Gjatë zbatimit të Programit, për vlerësim të
konformitetit të një karburanti, nuk mund të
angazhohet trupa e njëjtë e cila e ka bërë një
vlerësim të konformitetit për po atë karburant.
Për me tepër, nuk mund të angazhohet trupa në
më shumë se dy vlerësime të njëpasnjëshme të
konformitetit tek një subjekt.

13. Laboratorët testues për përcaktimin e
cilësisë së karburanteve të lëngëta të naftës të
emëruar sipas nenit 50 të ketij Udhëzimi, duhet
të mbajnë evidencën e të gjitha mostrave dhe
rezultateve të testeve sipas kërkesave të këtij
Udhëzimi Administrativ. Mostrat duhet të
ruhen së paku 1 (një) vit, nëse testet janë
konform, ndërsa nëse testet janë jokonform,
10. Conformity Assessment Bodies,
authorized according to Article 50 of this
Instruction, are obliged to cooperate with
Market Inspectorate on implementing the
provisions of this Instruction.

11. For comparative results the sample must be
sent to another accredited laboratory or abroad,
according to the requirements of the
SK ISO/IEC 17025 standard.

12. During the program implementation, for
conformity assessment of the fuel cannot be
engaged the same bodies that carried out
conformity assessment for the same fuel.
Moreover, the bodies cannot be engaged in
more than two consecutive conformity
assessments of the same entity.

13. Testing laboratories, in order to determine
the quality of petroleum-derived liquid fuels,
authorized according to Article 50 of this
Instruction, must maintain a register of all
samples and test results as required by this
Administrative Instruction. Samples must be
retained for at least 1 (one) year, if test are in
conformity, whereas if test results are not in
10. Tela za ocenjivanje usaglašenosti
imenovani prema članu 50 ovog uputstva
dužni su da sarađuju sa Tržišnim
inspektoratom radi sprovođenja odredbi ovog
uputstva.

11. Za uporedne rezultate, uzorak treba poslati
drugoj akreditovanoj laboratoriji u skladu sa
zahtevima standarda SK ISO/IEC 17025
unutar ili izvan zemlje.

12.Tokom sprovođenja Programa, za
ocenjivanje usaglašenosti goriva ne može biti
angažovano isto telo koje je izvršilo
ocenjivanje usaglašenosti za isto gorivo. Dalje,
telo ne može da učestvuje u više od dve
uzastopne ocene usaglašenosti u entitetu.


13. Laboratorije za testiranje za određivanje
kvaliteta tečnih naftnih deerivata imenovane
prema članu 50. ovog Uputstva, moraju da
vode evidenciju svih uzoraka i rezultata
ispitivanja u skladu sa zahtevima ovog
administrativnog uputstva. Uzorci se moraju
čuvati najmanje 1 (jednu) godinu, ako su
testovi u skladu, dok su testovi neusklađeni,
čuvaju se do okončanja sudskog postupka.


103
atëherë ruhen derisa të kryhen procedurat
gjyqësore.

14. Në rast të dyshimit se cilësia e
karburanteve të lëngëta të naftës të vendosura
në treg nuk është në pajtim me këtë Udhëzim
Administrativ, Inspektorati i Tregut mund të
kërkoj vlerësime shtesë të konformitetit jasht
Programit me ç’rast:


14.1. Nëse cilësia nuk është konform
këtij Udhëzimi atëherë shpenzimet i
bart pala;

14.2. Nëse cilësia është konform këtij
Udhëzimi atëherë shpenzimet i bart
Inspektorati i Tregut.

15. Inspektorati i Tregut mban regjistrin e
rasteve të karburantet e lëngëta të naftës që nuk
janë në përputhshmëri me kërkesat dhe
parametrat e përcaktuar me këtë Udhëzim dhe
mbajnë të informuar Departamenin për
Rregullimin e Tregut të Naftës lidhur me çdo
subjekt ekonomik i cili përfshihet në
prodhimin apo përpunimin, importimin,
conformity, then they are to be retained until
the end of court proceedings.

14. In case of doubt that the quality of
petroleum-derived liquid fuels placed on the
market is not in accordance with the
Administrative Instruction, the Market
Inspectorate may require additional
conformity assessments outside the Program,
in which case:

14.1. If the quality is not in conformity
with this instruction the costs shall be
covered by the party;

14.2. If the quality is in conformity with
this Instruction the costs shall be covered
by the Market Inspectorate.

15. The Market Inspectorate maintains a
register of cases of petroleum-derived liquid
fuels that do not comply with the requirements
and parameters set forth in this Instruction and
keep informed the Department of Market
Regulation of Oil about any economic entity
involved in the manufacturing or processing,
import, distribution and supply of non-
conforming petroleum-derived liquid fuels.14. U slučaju sumnje da kvalitet tečnih naftnih
derivata plasiranih na tržištu nije u skladu sa
ovim Administrativnim uputstvom, Tržišni
inspektorat može da zahteva dodatno
ocenjivanje usaglašenosti van Programa, u
kojem slučaju:


14.1. Ukoliko kvalitet nije u skladu sa
ovim
Uputstvom onda troškove snosi stranka;

14.2. Ukoliko kvalitet je u skladu sa ovim
Uputstvom onda troškove snosi Tržišni
inspektorat.

15. Tržišni inspektorat vodi evidenciju
slučajeva tečnih naftnih derivata koji nisu u
skladu sa zahtevima i parametrima navedenim
u ovom Uputstvu i o tome obaveštavaju
Departman za regulaciju tržišta nafte vezano
za bilo koji privredni subjekat koji je
obuhvaćen proizvodnjom ili preradom,
uvozom, distribucijom, snabdevanjem
neusaglašenim tečnim naftnim derivatima.


104
distribuimin, furnizimin e karburanteve të
lëngëta të naftës jo konform.

16. Me qëllim të vlerësimit të konformitetit,
Inspektorati i tregut në rrethana të veçanta
mund të merr mostra të karburanteve të naftës
në gjithë zingjirin e tregtisë me karburante,
duke përfshirë zonat doganore.

Neni 51
Verifikimi i cilësisë së karburanteve të
lëngëta të naftës në territorin Doganor


1. Para se të miratohet hyrja e karburanteve të
lëngëta të naftës në qarkullim në tregun e
Kosovës, Trupat për Vlerësim të
Konformitetit(TVK) i emëruar nga MTI, është
kompetent për të kryer verifikimin adekuat të
karakteristikave të karburanteve të lëngëta të
naftës që hyjnë në territorin doganor të
Republikës së Kosovës, dhe të bëjë verifikimin
e dokumenteve të konformitetit të lëshuar
jashtë territorit të Republikës së Kosovës në
pajtim me Ligjin përkatës.

2. Gjatë procesit të miratimit të hyrjes së
karburanteve të naftës, Trupat për Vlerësim të16. For conformity assessment purposes,
Market Inspectorate, in special circumstances,
may collect petroleum fuel samples throughout
the fuel trade chain, including customs areas.


Article 51
Verification of the quality of petroleum
derived liquid fuels in the Customs
territory

1. Prior to approving the entry of petroleum
derived liquid fuels in circulation in the market
of Kosovo, Conformity assessment Bodies
(CAB) appointed by MTI, has the authority to
carry out proper verification of the
characteristics of petroleum-derived liquid
fuels entering the territory of the Republic of
Kosovo and verifies conformity documents
issued outside the territory of the Republic of
Kosovo, in accordance with the relevant Law.


2. During the approval process of the entry of16. U cilju ocenjivanja usaglašenosti, Tržišni
inspektorat u posebnim okolnostima može
uzeti uzorke naftnih derivata u sav lanac
trgovine derivatima, ukljućujući i carinske
zone.

Član 51
Verfikacija kvaliteta tečnih naftnih
derivata u Carinsko područje


1. Pre nego što se odobri ulazak naftnih
derivata na tržištu Kosova, Telo za ocenjivanje
usaglašenosti (TOU) koje je imenovao MTI, je
ovlašćeno da sprovede adekvatnu proveru
osobina tečnih naftnih derivata koja ulaze u
carinsko područje Republike Kosovo i
verifikaciju dokumenata usaglašenosti izdatih
izvan teritorije Republike Kosovo, u skladu sa
odgovarajućim Zakonom.2. Tokom procesa odobravanja ulaska naftnih
derivata, Telima za ocenjivanje usaglašenosti


105
Konformitetit verifikon dokumentet e
konformitetit, përfshirë, deklaratën e
konformitetit apo deklaratën e cilësisë, e cila
duhet të ketë të bashkangjitur raportin e
testimit, në pajtim me parametrat e parapara
me udhëzimin bazë. Dogana e Kosoves lejon
hyrjen e karburanteve të naftës në territorin e
Kosovës, vetëm nëse çertifikata / raporti i
lëshuar nga një TVK e emëruar nga MTI, e cila
është konform me udhëzimin bazë.

2.1 Në rast se TVK-ja dyshon se
çertifikata-raporti i testimit nuk janë
konform këtij Udhëzimi, kërkon
marrjen e mostrave për kryerjen e
testimeve.
2.2. Ne rast se mostra e testuar në
territorin Doganor rezulton Jo
Konform përbërësve dhe treguesëve
të cilësisë, Operatori Ekonomik ka të
drejtë që në afat prej 3 ditësh të
parashtroj kërkesë për
superanalizë/ritestim.
2.3. Kërkesa për ritestim brenda afatit
të cekur në nën paragrafin 2.2 të këtij
neni, dërgohet te TVK, e cila ka
filluar procedurën për vlerësimin e
konformitetit,
fuel oil, Conformity Assessment Bodies
verifies the conformity documents, including
the declaration of conformity or declaration of
quality, which must be attached to the test
report, in accordance with the parameters set
by the basic instruction. Kosovo Customs
allows the entry of fuel oil in the territory of
Kosovo, only if the test report is issued by an
CAB designated by MTI, that is conform the
basic instruction.

2.1 In case that CAB suspects that the
certificate-test report is not in
conformity with this Instruction, it shall
require sampling to perform the tests.

2.2. In the event that the sample tested in
the Customs territory turns out not in
conformity with the components and
quality indicators, the Economic
Operator shall be entitled to file a request
for super analysis/ retesting within 3
days.
2.3. The request for retesting within the
deadline referred to in sub-paragraph 2.2
of this Article shall be sent to CAB,
which has begun the conformity
assessment procedure,
proverava dokumentaciju usaglašenosti
uključujući izjavu o usaglašenosti ili izjavu o
kvalitetu, koje moraju imati priložen izveštaj o
ispitivanju, u skladu sa paremetrima utvrđenim
ovim uputstvom. Carina Kosova dozvoljava
ulazak naftnih derivata na teritoriji Kosova
samo ako sertifikat / izveštaj izdaje TOU koji
je imenovao MTI, koji je u skladu sa osnovnim
uputstvom.


2.1 Ukoliko TOU sumnja da sertifikat-
izveštaj o ispitivanju nisu u skladu sa
ovim Uputstvom, zahteva uzimanje
uzoraka za obavljanje testiranja.

2.2. Ukoliko uzorak testiran na Carinskoj
teritoriji rezultira da nije u skladu sa
sastojcima i pokazateljima kvaliteta,
ekonomski operater ima pravo da u roku
od 3 dana podnese zahtev za
superanalizu/ponovno testiranje.

2.3. Zahtev za ponovno testiranje u roku
navedenom u stavu 2.2 ovog člana,
dostavlja se TOU-u, koji je započeo
postupak za procenu usaglašenosti,106

2.4 Trupa për Vlerësim të
Konformitetit ka për obligim që
mostrën për ritestim ta dërgoj tek
ndonjë laborator brenda ose jasht
shtetit i cili nuk ka marrë pjesë në
testimin e parë.
2.5. Në rast se mostra e testuar dhe e
ritestuar rezulton Jo konform
treguesve dhe përbërsëve të cilësisë të
përcaktuar me këtë Udhëzim, TVK
kanë për obligim që para se të njoftoj
operatorin ekonomik, të njoftoj
Inspektoratin e Tregut dhe TVK-të
tjera të emëruara nga MTI.

3. Trupat për Vlerësim të Konformitetit i
emëruar nga MTI, ka obligim për aplikimin e
kontrollit të rregullt të cilësisë së paku në 7%
të certifikatave/raporteve të testimit të
karburanteve të lëngëta të naftës.

4. Shpeshtësia e verifikimit të cilësisë së
ngarkesave të karburanteve të lëngëta të naftës
përmes testimit laboratorik, po ashtu duhet të
jetë në pajtim me analizën e riskut dhe
proporcionale me:

2.4 The Conformity Assessment Boies is
obliged to send the test sample for
retesting to a laboratory inside or outside
the country which has not participated in
the first testing.

2.5. In the event that the tested and re-
tested sample results not in conformity
with the indicators and quality
components set out in this Instruction,
CAB is obliged to inform the Market
Inspectorate and other CABs designated
by MTI before notifying the economic
operator.

3. The Conformity Assessment Bodies
appointed by MTI has the obligation to apply
regular quality control on at least 7% of
certificates/test reports of liquid petroleum
fuels.

4. Frequency of verification of the quality of
liquefied petroleum fuel through laboratory
testing shall also be in accordance with risk
analysis and proportional to:2.4 Telima za ocenjivanje usaglašenosti
je dužno da dostavlja uzorak na ponovno
testiranje u laboratoriju unutar ili izvan
zemlje koja nije učestvovala u prvom
testiranju.

2.5. Ukoliko rezultira da testirani i
ponovno testirani uzorak nije u skladu sa
pokazateljima i sastojcima kvaliteta
utvrđenim ovim Uputstvom, TOU je
dužno da pre obaveštavanja ekonomskog
operatera obavesti tržišni inspektorat i
druge TPU-e koje je imenovalo MTI.


3. Telima za ocenjivanje usaglašenosti koje je
imenovalo MTI, dužno je da primeni redovnu
kontrolu najmanje 7% sertifikata/izveštaja o
testiranju tečnih naftih derivata.


4. Učestalost verifikacije kvaliteta tereta
tečnim naftnim derivatima laboratorijskim
testiranjem takođe treba da bude u skladu sa
analizom rizika i srazmerna:

107
4.1. Rrezikun e keqpërdorimeve të
mundshme, duke u bazuar ne raportet e
organeve kompetente mbi
keqpërdorimet e dokumentuara nga
verfikim i vazhdueshëm;
4.2. Në pajtim me parimet e të drejtës
së BE-së për Lëvizjen e lirë të
mallrave dhe shërbimeve.

5.MTI mund të kërkoj testime të
jashtëzakonshme nga TVK-të, në interes të
publikut, bazuar në ankesat e palëve ose nga
çdo informatë në publik.

6. Importuesit obligohen që të përdorin
shërbimet nga të gjitha TVK-të e emëruara nga
MTI.

7.Trupa për Vlerësim të Konformitetit mban
regjistrin e rasteve të karburanteve të lëngëta të
naftës që nuk janë në përputhshmëri me
kërkesat e përcaktuar me ketë Udhëzim dhe
informojnë Inspektoratin e Tregut në kuadër të
Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë lidhur me
çdo subjekt ekonomik i cili përfshihet në
prodhimin apo përpunimin, importimin,
distribuimin, furnizimin me karburantet e
4.1. Risk of potential misuse, based on
reports from competent authorities on
abuses documented by continuous
verification;

4.2. In accordance with the principles of
EU law on the free movement of goods
and services.

5. MTI may require extraordinary testing by
CAB, in the public interest, based on the
parties' complaints or any information
available to the public.

6. Importers are required to use the services
from all CAB appointed by MTI.


7. Conformity Assessment Bodies maintain a
register of petroleum-derived liquid fuels that
do not comply with the requirements set forth
by this Instruction and inform the Market
Inspectorate within the Ministry of Trade and
Industry about any economic entity involved in
the manufacturing, processing, import,
distribution, supply of petroleum-derived
liquid fuels not in conformity with the
requirements set forth by this basic Instruction.
4.1. Rizik od moguće zloupotrebe,
zasnivajući se na izveštajima nadležnih
organa o dokumentovanim
zloupotrebama od kontinuirane
verifikacije;

4.2. U skladu sa principima prava EU -a
o slobodnom kretanju robe i usluga.

5. MTI može zahtevati vanredna testiranja od
TPU-a, u javnom interesu, na osnovu žalbi
stranaka ili bilo kojih informacija javnosti.


6. Uvoznici su dužni da koriste usluge svih
TOU-a koje je imenovao MTI.

7. Telima za ocenjivanje usaglašenosti vodi
registar slučajeva tečnih naftnih derivata koji
nisu u skladu sa zahtevima utvrđenim ovim
uputstvom i obaveštava Tržišni inspektorat
Ministarstva trgovine i industrije o bilo kom
privrednom subjektu koji je uključen u
proizvodnju ili preradu, uvoz, distribuciji,
snabdevanju tečnim naftnim derivat6a koji
nisu u skladu sa zahtevima utvrđenim
Osnovnim uputstvom.108
lëngëta të naftës jo konform me kërkesat e
përcaktuar me Udhëzimi bazë.

8. Ministri me vendim përcakton mënyrën e
funksionimit të TVK-ve të emëruar.

Neni 52
Raportimi

1. Trupat për vlerësim të konformitetit të
emëruar sipas nenit 50 të këtij Udhëzimi i
raportojnë çdo muaj dhe sipas kërkesës
Inspektoratit të Tregut të raportohet edhe te
DRRTN-ja.

2. Raportet e pranuara sipas paragrafit 1 të këtij
neni, duhet të përcjellen nga Inspektorati i
Tregut te Departameni për Rregullimin e
Tregut të Naftës.

3. Departameni për Rregullimin e tregut të
Naftës do të pregadisë raport statistikorë mbi
bazën e të dhënave nga Inspektoriati i Tregut
dhe Trupave të vlerësimit të konformitetit
(TVK) sipas këtij Udhëzimit administrativ.

4. Furnizuesit janë të obliguar të mbajnë
evidencën për sasinë e karburanteve të lëngëta8. The Minister with a decision determines the
way of functioning of the designated CABs.

Article 52
Reporting

1. Conformity assessment bodies designated
according Article 50 of this Instruction, shall
report on monthly basis, and upon the request
of the Market Inspectorate to also report to the
DMRO.

2. Reports received pursuant to paragraph 1 of
this Article, must be forwarded by the Market
Inspectorate to the Department of Market
Regulation of Oil.

3. Department of Market Regulation of Oil
shall prepare a statistical report on the basis of
the data from the Market Inspectorate and
Conformity Assessment Bodies (CAB)
according to this Administrative Instruction.

4. Suppliers are obliged to keep records on the8. Ministar odlukom utvrđuje način
funkcionisanja imenovanih TOU-a.

Član 52
Izveštavanje

1.Telima za ocenjivanje usaglašenosti
imenovana prema članu 50. ovog Uputstva
izveštavaju svakog meseca i na zahtev
Tržišnog inspektorata izveštavati i DRRTN-u.


2. Primljeni izveštaji prema stavu 1 ovog člana,
trebaju se proslediti od strane Tržišnog
Inspektorata Departmanu za regulaciju tržišta
nafte.

3. Departman za regulaciju tržišta nafte
pripremiće statističke izveštaje na osnovu
podataka Tržišnog inspektorata i Tela za
ocenjivanje usaglašenosti (TOU) u skladu sa
ovim Administrativnim uputstvom.

4. Dobavljači su dužni da vode evidenciju o
količini tečnih naftnih derivata plasiranih u


109
të naftës të vendosura në qarkullim në tregun e
Kosovës. Këtë evidencë furnizuesit obligohen
të dërgojnë te DRRTN-së dhe Inspektorati i
tregut më së largu deri me 31 Janar të vitit
vijues për vitin e kaluar kalendarik duke
përdorur formularin ESK-2.


Neni 53
Pezullimi i autorizimit

Trupës së emëruar për vlerësim të
konformitetit i pezullohet emërimi nëse ndaj
personave përgjegjës të trupës është
konfirmuar aktakuza për kryerjen e veprës
penale të ndërlidhur me ushtrimin e
veprimtarisë.

Neni 54
Shënjimi i Karburanteve të Lëngta të
Naftës

1. Të gjitha karburantet e lëngëta të naftës të
cilat pas përfundimit të procedurave për
vlerësimin e konformitetit, të cilat janë të
destinuara për tregun e brendshëm të
Republikës së Kosovës, do t’i nënshtrohen
procesit të obliguar të shënjimit.
amount of petroleum-derived liquid fuels
placed in circulation in Kosovo market.
Suppliers are obliged to submit this evidence
to the DMRO and to the Trade Inspectorate at
the latest by 31 January of the following year
for the previous calendar year using the ESK-
2 form.

Article 53
Suspension of authorization

To designated body for conformity assessment
shall be suspended its designation if against the
responsible persons of the body has been
confirmed the indictment for committing a
criminal act related to the exercise of activity.


Article 54
Marking of Liquid Petroleum Fuels


1. All liquid petroleum fuels which, after the
completion of the conformity assessment
procedures intended for the internal market of
the Republic of Kosovo, shall be subject to the
mandatory marking process.

promet na tržištu Kosova. Dobavljači su dužni
da ove dokaze dostavljaju DRRTN-u i
Tržišnom inspektoratu najkasnije do 31.
januara naredne godine za prethodnu
kalendarsku godinu koristeći obrazac ESK-2.Član 53
Suspenzija ovlašćenja

Imenovanom telu za ocenjivanje usaglašenosti
suspenduje se imenovanje ako je protiv
odgovornih lica tela potvrđena optužnica zbog
izvršenja krivičnog dela vezanog za obavljanje
delatnosti.


Član 54
Označavanje tečnih naftnih derivata


1. Svi tečni naftni derivati koji će nakon
završetka postupaka procene usaglašenosti,
namenjena unutrašnjem tržištu Republike
Kosovo, biti predmet obaveznog postupka
označavanja.110
2. Asnjë nga produktet e karburanteve të lëngta
të naftës, përjashtuar vajrat për ngrohje, vajrat
sipas produkteve të caktuara, lënda e parë dhe
GLN nuk mund të futen dhe qarkullojnë në
tregun e Republikës së Kosovës, nëse i njëjti
paraprakisht nuk i është nënshtruar shërbimit
të obligueshëm të shënjimit të ofruar nga trupat
e emëruar apo pala e kontraktuar nga MTI.
Hyrja në treg, si dhe shitja me shumicë apo
pakicë e produkteve të karburanteve të lëngëta
të naftës të pa shënjuara nga trupa e emëruar
apo pala e kontraktuar nga MTI përbën shkelje
të kërkesave të këtij Udhëzimi dhe ligjeve të
tjera në fuqi dhe përbën bazë për shqiptimin e
ndëshkimeve administrative dhe inicimin e
procedurës penale në përputhje me ligjin në
fuqi.

3. Shënjimi i karburanteve të lëngta të naftës
siguron organet shtetërore që produktet kanë
kryer procedurat e vlerësimit të konformitetit,
si dhe kanë përmbushur të gjitha obligimet
doganore dhe të akcizës.

4. Dokumenti që vërteton kryerjen e procesit të
shënjimit të obliguar i lëshuar nga trupa e
emëruar apo pala e kontraktuar nga MTI, do të
jetë njëri nga dokumentet e domosdoshme për
2. No liquid petroleum fuel products,
excluding heating oils, oils according to certain
products, raw materials and LPG may enter
and circulate in the market of the Republic of
Kosovo, unless it has previously been
subjected to the mandatory marking service
provided by the bodies appointed and
contracted by the MTI. Entering the market, as
well as wholesale or retail sale of unlabelled
petroleum fuel products by the body appointed
and contracted by the MTI constitutes a
violation of the requirements of this Instruction
and other applicable laws and constitutes a
basis for the imposition of administrative
penalties and initiating criminal proceedings in
accordance with applicable law.


3. The marking of liquid petroleum fuels
ensures the state bodies that the products have
completed the conformity assessment
procedures, as well as have fulfilled all
customs and excise obligations.

4. The document certifying the completion of
the marking process issued by the body
designated and contracted by the MTI shall be
2. Nijedan proizvod tečnog naftnog derivata,
izuzev ulja za loženje, ulja prema određenim
proizvodima, sirovina i TNG, ne sme ući u
promet na tržištu Republike Kosovo, ukoliko
isti prethodno nije bio podvrgnut obaveznoj
usluzi označavanja koju pruža telima
imenovano od strane MTI-a. Ulazak na tržište,
kao i prodaja na veliko ili na malo neoznačenih
proizvoda tečnih naftnih derivata od strane
tela koje je imenovao MTI predstavlja kršenje
zahteva ovog Uputstva i drugih važećih zakona
i predstavlja osnovu za izricanje
administrativnih kazni i pokretanje krivičnog
postupka u skladu sa važećim zakonom.
3. Označavanje tečnih naftnih derivata
obezbeđuje državnim organima da su
proizvodi izvršili postupke procene
usaglašenosti, kao i da su ispunili sve carinske
i akcizne obaveze.

4.Dokument koji potvrđuje obavljanje
postupka obaveznog označavanja koji je izdalo
telo koje je imenovalo MTI biće jedan od


111
lejimin e karburanteve të lëngëta për qarkullim
të lirë në treg.

5. Shërbimi i shënjimit ndahet në dy faza:


5.1.Procesi i shënjimit të karburanteve
të lëngta përmes metodës së injektimit
të shënjuesit të posaqëm molekular,
dhe;
5.2.Monitorimi i karburanteve të
lëngëta të shënjuara në pikat
shpërndarëse në tregun e brendshëm me
qëllim të identifikimit të prezencës së
shënjuesit molekular në nivelet më të
ulëta të koncentrimit.

6. Procesi i shënjimit dhe monitorimit kryhet
nga trupa e emëruar apo pala e kontraktuar nga
MTI, e cila me anë të procesve teknologjike të
posaçme verifikon:

6.1. Nëse karburantet e lëngta i janë
nënshtruar suksesshëm procesit të
obligueshëm të shënjimit; dhe
6.2. Nëse ndërmjet kohës së shënjimit
dhe kohës së monitorimit ka ndodhur
ndonjë aktivitet abuzues apo
one of the documents necessary for allowing
liquid fuels for free circulation in the market.

5. The marking service is divided into two
phases:

5.1. The process of marking liquid fuels
through the injection method with a
unique molecular marker, and;

5.2. Monitoring of liquid fuels marked at
distribution points in the internal market
with the objective of identifying the
presence of the molecular marker at the
lowest levels of concentration.


6. The marking and monitoring process is
carried out by a body designated and
contracted by the MTI, which through special
technological processes verifies:

6.1. If liquid fuels have successfully
undergone the mandatory marking
process; an
6.2. If between the marking time and the
monitoring time there has been any
abusive or manipulative activity with the
neophodnih dokumenata za omogućavanje
slobodnog prometa tečnih derivata na tržištu.

5. Usluga označavanja je podeljena u dve faze:


5.1 Proces obeležavanja tečnih derivata
metodom injektovanja sa jedinstvenim
molekularnim markerom i;

5.2 Nadgledanje obeleženih tečnih
derivata na distributivnim mestima na
domaćem tržištu sa ciljem da se
identifikuje prisustvo molekularnog
markera na najnižim nivoima
koncentracije.

6. Postupak označavanja i nadgledanja vrši telo
imenovano od strane MTI-a, koje kroz posebne
tehnološke procese verifikuje:


6.1. Da li su derivati uspešno prošli
obavezan postupak označavanja; i
6.2. Da li se između vremena označavanja
i vremena nadgledanja dogodila bilo
kakva aktivnost zloupotrebe ili
manipulacije sa kvalitetom, usaglašenošću


112
manipulues me cilësinë, konformitetin
dhe detyrimet e nevojshme doganore të
produkteve të karburanteve të lëngta të
naftës.

7. Në procesin e monitorimit të karburanteve të
shënjuara, prezenca e inspektoratit të tregut
krahas trupës së emëruar apo palës së
kontraktuar nga MTI është e domosdoshme.

8. Trupa e emëruar apo pala e kontraktuar per
shënjim nga MTI, do të organizojë në
bashkëpunim me Inspektoratin e tregut
monitorimet në terren në bazë të metodave,
algoritmave të avancuara dhe proceseve
teknologjike të avancuara, të monitorimit
spontan dhe të bazuar në të dhëna të ndryshme
paraprake të pikave shpërndarëse në tregun e
brendshëm të Republikës së Kosovës.

9. Plani i kryerjes së monitorimit të
karburanteve të shënjuara hartohet në
bashkëpunim me DRRTN Inspektoratin e
tregut dhe në bashkëpunim me trupën e
emëruar apo palën e kontraktuar nga MTI.

10. Trupa e emëruar apo pala e kontraktuar për
shënjim nga MTI, ka të drejtë të ofrimit të
quality, conformity and necessary
customs duties of the petroleum liquid
fuel products.


7. In the process of monitoring marked fuels,
the presence of a market inspectorate alongside
the body appointed and contracted by the MTI
is essential.

8. The body designated for marking by MTI, in
cooperation with the Market Inspectorate will
organize field monitoring based on methods,
advanced algorithms and advanced
technological processes, spontaneous
monitoring and based on various preliminary
data of distribution points in the internal
market of the Republic of Kosovo.


9. The plan for monitoring the marked fuels is
drafted in cooperation with the DMRO Market
Inspectorate and in cooperation with the body
designated and contracted by the MTI.


10. The body designated and contracted by the
MTI for marking, is entitled to provide the
i neophodnim carinskim obavezama
proizvoda tečnih naftnih derivata.7. U procesu nadgledanja označenih derivata
neophodno je prisustvo tržišnog inspektorata
zajedno sa telom koje je imenovalo MTI.


8. Telo za označavanje koje je MTI imenovalo,
organizovaće u saradnji sa Tržišnim
inspektoratom nadgledanje na terenu na
osnovu metoda, naprednih algoritama i
naprednih tehnoloških procesa, spontano
nadgledanje i na osnovu različitih
preliminarnih podataka distributivnih mesta u
unutrašnjem tržištu Republike Kosovo.


9. Plan za izvršenje nadgledanja označenih
derivata izrađen je u saradnji sa DRRTN-om,
Tržišnim inspektoratom i u saradnji sa telom
koje je imenovalo MTI.


10. Telo za označavanje koje je imenovalo
MTI, ima pravo da pruža uslugu označavanja i


113
shërbimit të shënjimit dhe monitorimit të
karburanteve të lëngta në të gjithë territorin e
Republikës së Kosovës.

11. Trupa e emrëruar apo pala e kontraktuar
për shënjim duhet të jetë e pajisur me mjete të
nevojshme dhe të provuara për shënjimin dhe
monitorimin e prezencës së shënjuesit të
posaqëm në karburantet e lëngëta të naftës në
të gjithë territorin e Republikës së Kosovës.
Gjithashtu, trupa e emëruar apo pala e
kontraktuar nga MTI do të jetë e obliguar të
pajisë Inspektoratin e Tregut me teknologjinë
e nevojshme (detektorë/analizatorë portativ),
me qëllim të monitorimit te trupës së emëruar
apo palës së kontraktuar nga MTI sa i përket
përmbushjes së obligimeve të tyre kontraktuale
si dhe përformimit të rëndomtë të procesit të
verifikimit në terren nëse karburantet e lëngëta
i janë nënshtruar procesit të shënjimit nga trupa
e emëruar apo pala e kontraktuar si dhe
evidentimit të rasteve të mundshme abuzuese
në treg.

12. Monitorimin dhe verifikimin e
karburanteve të lëngëta sipas paragrafit 11 të
këtij neni, Inspektorati i tregut mund të bëjë në
çdo kohë, jashtë planit të monitorimit të
marking service and monitoring of liquid fuels
throughout the territory of the Republic of
Kosovo.

11. The designated and contracted body for
marking must be equipped with the necessary
and proven equipment for marking and
monitoring the presence of the unique
molecular marker in liquid petroleum fuels
throughout the territory of the Republic of
Kosovo. Also, the body appointed and
contracted by the MTI will be obliged to equip
the Market Inspectorate with the necessary
technology (portable detectors / analyzers) in
order to monitor the body appointed and
contracted by the MTI in terms of compliance
with their contractual obligations as well as the
regular performance of the field monitoring
process if the liquid fuels have been subjected
to the marking process by the appointed and
contracted body as well as the identification of
possible abusive cases in the market.


12. According to paragraph 11 of this article,
the Market Inspectorate may perform
Monitoring and verification of liquid fuels at
any time, outside the regular monitoring plan
nadgledanja tečnih derivata na celoj teritoriji
Republike Kosovo.


11. Imenovano i ugovoreno telo za
obeležavanje mora biti opremljeno potrebnom
i dokazanom opremom za obeležavanje i
nadgledanje prisustva jedinstvenog
molekularnog markera u tečnim naftnim
gorivima na celoj teritoriji Republike Kosovo.
Takođe, telo koje je imenovao i ugovorio MTI
biće dužno da tržišnu inspekciju opremi
potrebnom tehnologijom (prenosni detektori /
analizatori) kako bi nadgledalo telo koje je
imenovalo i ugovaralo MTI u pogledu
poštovanja njihovih ugovornih obaveza. kao
redovno izvođenje procesa monitoringa na
terenu ako su tečna goriva podvrgnuta
postupku obeležavanja od strane imenovanog i
ugovorenog tela, kao i identifikacija mogućih
slučajeva zloupotrebe na tržištu.12. Nadzor i verifikaciju tečnih derivata u
skladu sa stavom 11. ovog člana, Tržišni
inspektorat može izvršiti u bilo kom trenutku,
van plana redovnog nadgledanja i bez


114
rregullt dhe pa prezencën e trupës së emëruar
apo palës së kontraktuar nga MTI. Inspektorati
i tregut rezervon të drejtën të monitorojë punën
dhe performancën e trupës së emëruar apo
palës së kontraktuar nga MTI që ofron
shërbimet e shënjimit dhe të monitorimit me
qëllim të sigurimit të efikasitetit, kualitetit të
shërbimeve, si dhe arritjes së rezultateve të
duhura.

13. Gjatë aktivitetit të monitorimit në treg në
rast se vërtetohet që karburantet e lëngta nuk i
janë nënshtruar procesit të obligueshëm të
shënjimit, ato karburante do të sekuestrohen,
kurse ndaj Subjektit do të merren masa
ndëshkuese në pajtim me ligjet në fuqi.
Poashtu, nëse vërtetohet që karburantet e
lëngëta i janë nënshtruar procesit të
obligueshëm të shënjimit mirëpo ndërmjet
kohës së shënjimit dhe kohës së monitorimit
vërtetohet që është manipuluar me cilesinë si
pasojë e praktikave ilegale si përzierja, hollimi
dhe praktika të tjera të cilat ndryshojnë
përbërjen e produkteve të karburanteve të
lëngta të naftës, atëherë ndaj Subjektit do të
merren poashtu masa ndëshkuese në pajtim me
ligjet në fuqi.

and without the presence of the body
designated and contracted by the MTI. The
Market Inspectorate reserves the right to
monitor the work and performance of the body
designated and contracted by the MTI that
provides marking and monitoring services in
order to ensure efficiency, quality of services,
and achieve the desired results.


13. During the market monitoring activity, in
case it is confirmed that the liquid fuels have
not been subjected to the obligatory marking
process, those fuels will be seized, and punitive
measures will be taken against the entity in
accordance with the laws in force. Also, if it is
proven that liquid fuels have undergone the
mandatory marking process but between the
marking time and the monitoring time it is
confirmed that the quality has been
manipulated as a result of illegal practices such
as mixing, diluting and other practices which
change the composition of products of liquid
petroleum fuels, then punitive measures will
also be taken against the Entity in accordance
with the laws in force.


prisustva tela imenovanog od strane MTI-a.
Tržišni inspektorat zadržava pravo da nadgleda
rad i učinak tela imenovanog od strane MTI-a
koje pruža usluge označavanja i nadgledanja
kako bi se obezbedila efikasnost, kvalitet
usluga i postizanje željenih rezultata.
13. Tokom aktivnosti nadgledanja tržišta, ako
se potvrdi da tečni derivati nisu bili podvrgnuti
obaveznom postupku označavanja, ti derivati
će se oduzimati i protiv subjekta će se poduzeti
kaznene mere u skladu sa važećim zakonima.
Takođe, ako se potvrdi da su tečni derivati
prošli obavezan postupak označavanja, ali
između vremena označavanja i vremena
nadgledanja, potvrđuje se da je kvalitetom
manipulisano kao rezultat nelegalnih praksi
kao što su mešanje, razređivanje i druge prakse
koje menjaju sastav proizvoda tečnih naftnih
derivata, tada će se protiv subjekta preduzeti
kaznene mere u skladu sa važećim zakonima.


115
14. Trupat e emëruar apo pala e kontraktuar për
shënjim do të raportojë çdo muaj dhe sipas
kërkesës tek Inspektorati i Tregut. Formën e
raportimit e përcakton Inspektorati i Tregut në
bashkëpunim me trupën e emëruar apo palën e
kontraktuar për shënjim.

15. Afati i vlefshmërisë së emërimit dhe
angazhimit kontraktual të trupës apo palës së
kontraktuar për shënjim dhe monitorim në të
gjithë territorin e Republikës së Kosovës është
pesë (5) vite me mundësi vazhdimi. Për
vazhdimin e emërimit dhe angazhimit trupi
apo pala e kontraktuar për shënjim paraqet
kërkesë 60 ditë para skadimit të afatit të
emërimit duke përmbushur të gjitha kushtet
dhe kriteret paraprake nga aspekti teknologjik
dhe operacional.

16. Shënjimi i produkteve të lëngëta të naftës
mund të bëhet vetëm nga Trupa apo pala e
kontraktuar nga MTI per shënjimin e
produkteve të lëngëta të naftës dhe të
monitorimit të shënjimit, të emëruar,
kontraktuar dhe autorizuar në përputhje me
Nenin 57 të këtij Udhëzimi.

14. The designated and contracted bodies for
marking shall report on a monthly basis and
upon request of the Market Inspectorate. The
form of reporting is determined by the Market
Inspectorate in cooperation with the body
designated and contracted for marking.

15. The designation validity term of the
marking and contracted body for marking and
monitoring in the whole territory of the
Republic of Kosovo is five (5) years with the
possibility of extension. For extending the
designation and the engagement, the marking
and contracted body submits a request 60 days
prior to the expiration of the designation term
while fulfilling all the required criteria from
the technology and operational aspects.


16. Marking of the products of liquid
petroleum fuels can only be conducted by the
body designated and contracted by the MTI for
marking of the products of liquid petroleum
fuels and monitoring of the marked products,
appointed, contracted and authorized in
adherence with Article 57 of this Instruction.


14. Imenovana telima za označavanje će
izveštavati svakog meseca i na zahtev
Inspektoratu tržišta. Oblik izveštavanja
utvrđuje Inspektorat tržišta u saradnji sa
imenovanim telom za obeležavanje.


15. Rok važenja oznake i ugovorenog tela za
obeležavanje i nadgledanje na celoj teritoriji
Republike Kosovo je pet (5) godina sa
mogućnošću produženja. Za produženje
imenovanja i angažovanja, telo za
obeležavanje i ugovorno telo podnosi zahtev
60 dana pre isteka roka za imenovanje
ispunjavajući sve potrebne kriterijume sa
tehnološkog i operativnog aspekta.16. Obeležavanje proizvoda tečnih naftnih
goriva može vršiti samo telo koje je odredio i
ugovorio MTI za obeležavanje proizvoda
tečnih naftnih goriva i nadgledanje označenih
proizvoda, imenovano, ugovoreno i ovlašćeno
u skladu sa članom 57. ovog uputstva.

116
17. MTI do të autorizojë dhe kontraktojë vetëm
një (1) trupë për territorin e Republikës së
Kosovës për Shënjimin e produkteve të lëngëta
të naftës dhe të monitorimit të shënjimit, kjo
me qëllim të sigurimit të uniformitetit të
monitorimit të shënjimit të produkteve në tërë
Republikën e Kosovës dhe të identifikimit dhe
të monitorimit të të gjitha produkteve të
lëngshme të naftës.


18. Emërimi dhe autorizimi i Trupës apo palës
se kontraktuar për Shënjimin e produkteve të
lëngëta të naftës dhe të monitorimit të
shënjimit do të bëhet në një proces konkurrues
e transparent, i cili do të sigurojë cilësinë e
shërbimit të shënjimit të produkteve të naftës
për të parandaluar evazionin fiskal, rregullimin
e tregut dhe mbrojtjen e konsumatorit nga
kompani me përvojë në projekte të tilla, dhe
me kosto ekonomike pas një procesi
konkurrues të perzgjedhjes.19. Shpenzimet e krijuara gjatë procesit të
shënjimit dhe monitorimit mbulohen nga
Subjekti i cili i është nënshtruar këtij procesi.
17. MTI will authorize and contract only one
(1) designated body for the territory of the
Republic of Kosovo for the Marking of
products of liquid petroleum fuels and
monitoring of the marking, this with the
objective of uniformity assurance of
monitoring and marking of these products all
over the Republic of Kosovo and identifying
and monitoring all products of liquid
petroleum fuels.

18. Appointment and authorization of the
designated and contracted Body for Marking
of the products of liquid petroleum fuels and
monitoring of the marking will be done
through a transparent and competitive process,
which will ensure the needed quality of the
services of marking and monitoring of the
products of liquid petroleum fuels in order to
prevent fiscal evasion, bringing transparency
to the market and protecting consumers, from
a company with experience in such projects,
and with an economically attractive cost after
a competitive selection process.

19. Costs incurred during the marking and
monitoring process are covered by the Entity
that has been subject to this process.
17. MTI će odobriti i ugovoriti samo jedno (1)
telo određeno za teritoriju Republike Kosovo
za obeležavanje proizvoda tečnih naftnih
goriva i nadgledanje obeležavanja, sa ciljem
ujednačavanja osiguranja praćenja i
obeležavanja svih ovih proizvoda. nad
Republikom Kosovo i identifikovanje i
nadgledanje svih proizvoda tečnih naftnih
goriva.


18. Imenovanje i ovlašćenje imenovanog i
ugovorenog tela za obeležavanje proizvoda
tečnih naftnih goriva i praćenje obeležavanja
vršiće se kroz transparentan i konkurentan
postupak, koji će obezbediti potreban kvalitet
usluga obeležavanja i praćenja proizvoda tečna
naftna goriva u cilju sprečavanja fiskalne utaje,
donošenja transparentnosti na tržište i zaštite
potrošača od kompanije sa iskustvom u takvim
projektima i sa ekonomski atraktivnim
troškovima nakon konkurentnog procesa
odabira.


19. Troškove nastale tokom procesa
obeležavanja i praćenja pokrivaju se od strane
subjekta koji je podvrgao ovom procesu.


117
Neni 55
Kriteret esenciale per furnizim me
produktin e posaqem te Shënjimit dhe
Sherbimet e Monitorimit të karburanteve
të lëngta nga trupa e emëruar apo pala e
kontraktuar nga MTI

1. Shënjimi: Produkti i posaqëm i shënjimit i
cili do të perdoret në karburantet e lëngëta të
naftës nga ana e trupave të emëruar apo palët e
kontraktuara nga MTI duhet të plotësoj
kërkesat dhe kriteret teknike si në vijim:

1.1. Të jetë unik për tërë territorin e
Republikës së Kosovës;
1.2. Të jetë i certifikuar sipas standardit
per substancën që përdoret për shënjim
të derivatit të naftës;
1.3. Të jetë i pakopjueshëm, i
padukshëm, i pamundur të largohet nga
karburantet e lëngëta të naftës dhe
rezistues nga veprimet që tentojnë
ndonjërën nga veprimet e mësipërme;
1.4. Të mos ndryshojë ngjyrën dhe
cilësinë e karburanteve të lëngta të
naftës në një mënyrë që i bën ato të mos
jenë në konformitet me kërkesat e këtij
Udhëzimi;
Article 55
Essential criteria for the supply of the
unique product for Marking and
Monitoring Services of the liquid fuel
products by the marking body designated
and contracted by MTI

1. Marking: The unique marking product
which will be used in liquid petroleum fuels by
the bodies appointed and contracted by the
MTI must meet the following technical
requirements and criteria:

1.1. Be unique for the entire territory of
the Republic of Kosovo;
1.2. Be certified according to the
standard for the substance used for
marking the petroleum product;
1.3. Be uncopyable, invisible,
impossible to get removed from liquid
petroleum fuels and resistant to actions
attempting any of the above actions;
1.4. To not change the colour and quality
of liquid petroleum fuels in a way that
renders them non-compliant with the
requirements of this Instruction;
1.5. Be stable and performing even if
injected at low concentration levels;
Član 55
Osnovni kriterijumi za isporuku
jedinstvenog proizvoda za usluge
obeležavanja i praćenja proizvoda od
tečnog goriva od tela za obeležavanje koje
je imenovalo i ugovorilo MTI-a

1. Označavanje: Jedinstveni proizvod za
obeležavanje koji će telima koje imenuje i
ugovoriti MTI koristiti u tečnim naftnim
gorivima mora da ispunjava sledeće tehničke
zahteve i kriterijume:

1.1. Da bude jedinstven za celu teritoriju
Republike Kosovo;
1.2. Da bude sertifikovan prema
standardu za supstancu koja se koristi za
obeležavanje naftnog proizvoda;
1.3. Da bude ne kopiran/ne falsifikovan,
nevidljiv, nemoguće da se otkloni od
naftnih tečnih derivata i otporan na
postupke kojima se pokušava bilo koji od
gore navedenih postupaka;
1.4. Da ne menja boju i kvalitet naftnih
tečnih derivata na način koji čini da ne
budu u skladu sa zahtevima ovog
Uputstva;


118
1.5. Të jetë stabil dhe performues edhe
në rast se injektohet në nivele të ulëta të
koncentrimit;
1.6. Të mos ketë efekt dëmtues në
ambient;
1.7. Të jetë rezistues ndaj kushteve
atmosferike dhe temperaturave të ulëta
deri në -20 gradë celcius dhe +40 gradë
celcius;
1.8. Të ruaj efektin për një kohë të gjatë
pas injektimit në produkte të
karburanteve të lëngta të naftës;
1.9. Të jetë lehtë i homogjenizuar me
karburantet e lëngta të naftës dhe i
detektueshëm në mënyrë precize
përmes teknologjisë portative të
detektimit dhe të mos ndryshojë
përbërjën, dhe ngjyrën gjatë procesit të
shënjimit, marrjes së mostrës dhe
testimit;
1.10. Të jetë i detektueshëm nga
analizatorët portatitv në karburantet e
lëngta pa pasur nevojë të shtohet ndonje
element tjetër reagues apo të ketë
ndonjë veprim shtesë fizik apo kimik;
1.11. Nuk duhet të permbajë aditiv që
mund të dëmtojnë pronën operatorëve
1.6. To not have a harmful effect on the
environment;
1.7. Be resistant to atmospheric
conditions and low temperatures to -20
degrees Celsius and +40 degrees
Celsius;
1.8. Maintain the effect for a long time
after injection into liquid petroleum fuel
products;
1.9. Be easily homogenized with liquid
petroleum fuels and precisely detectable
through portable detection technology
and to not change composition, and
colour during marking, sampling and
testing process;
1:10. To be detectable by portative
analysers in liquid fuels without having
to add any other reactive element or have
any additional physical or chemical
action;
1:11. It should not contain additives that
can damage the property of economic
operators, consumers and damage the
environment.
1:12. Be verified and detectable through
qualitative analysis (quality) and
quantitative.

1.5. Da bude stabilan i učinkovit i u slučaju
injektiranja na niskim nivoima
koncentracije;
1.6. Da nema štetan uticaj na životnu
sredinu;
1.7. Da bude otporan na atmosferske
uslove i niske temperature do -20 stepeni
celzijusa i +40 stepeni celzijusa;
1.8. Da sačuva efekat za duže vreme nakon
injektiranja u proizvode naftnih tečnih
derivata;

1.9. Da bude lako homogenizovan sa
naftnim tečnim derivatima i detektovan na
precizan način putem prenosive
tehnologije detekcije i da ne menja sastav,
i boju tokom procesa obeležavanja,
uzorkovanja i testiranja;
1.10. Da bude detektiran od strane
portatitvnih analizatora u tečnim
derivatima bez potrebe za dodavanjem
bilo kog drugog reaktivnog elementa ili
bilo kakvog dodatnog fizičkog ili
hemijskog delovanja;
1.11. Ne bi trebalo da sadrži aditive koji
mogu oštetiti imovinu prrivrednih
operatera, potrošača i oštetiti životnu
sredinu.


119
ekonomik, konsumatorit dhe që
dëmtojnë ambientin.
1.12. Të jetë i verifikuar dhe
detektueshëm përmes analizës
kualitative (cilesise) dhe kuantitative.

2. Monitorimi dhe Raportimi: Procesi i
monitorimit dhe raportimi i cili do të kryhet
nga trupa e emëruar apo pala e kontraktuar nga
MTI do të kryhet duke përdorur masat
teknologjike dhe pajisjet e përshkruara në
vijim:

2.1. Teknologjia e cila do të përdoret për
monitorimin e shënjimit duhet të jetë e
aftë të përformojë testime efektive dhe te
shpejta në terren (të jetë portative apo
mobile) si dhe në laborator;
2.2. Teknologjia e monitorimit duhet të
jetë e aftë të prodhojë rezultate
kualitative dhe kuantitative sa i perket
detektimit të produktit të shënjuesit;
2.3. Teknologjia e monitorimit duhet të
jetë e aftë të transmetojë të dhënat
automatikisht dhe në kohë reale, në
mënyrë të sigurtë tek inspektorati i tregut
apo agjensionet tjera të dedikuara sipas
përgjegjësisë dhe nevojës;


2. Monitoring and Reporting: The monitoring
and reporting process which will be performed
by the body designated and contracted by the
MTI will be performed using the technological
measures and equipment described below:


2.1. The technology that will be used for
monitoring of marking must be capable
of performing effective and fast field
testing (be portable or mobile) as well as
in the laboratory;
2.2. Monitoring technology should be
able to produce qualitative and
quantitative results in terms of marker`s
product detection;
2.3. Monitoring technology should be
able to transmit data automatically and
in real time, safely to the market
inspectorate or other dedicated agencies
according to the responsibility and need;
1.12. Da se verifikovan i detektiran putem
kvalitativne analize (kvaliteta) i
kvantitativan.2. Pracenja i izveštavanje: Proces praćenja i
izveštavanja koji će izvršiti imenovano telo od
strane MTI-a sprovodiće se koristeći dole
opisane tehnološke mere i opremu:2.1. Tehnologija koja će se koristiti za
praćenje obeležavanja mora da bude
sposobna za izvođenje efikasno i brzo
testiranja na terenu (da bude prenosiva ili
mobilna), kao i u laboratoriji;
2.2. Tehnologija nadgledanja treba da
bude u stanju da proizvede kvalitativne i
kvantitativan rezultate u pogledu
detektiranja proizvoda markera;
2.3. Tehnologija praćenja treba da bude
sposobna da automatski i u realnom
vremenu prenosi podatke inspektoratu
tržišta ili drugim namenjenim agencijama
u skladu sa odgovornošću i potrebi;


120
2.4. Rezultatet e testeve të performuara
dhe të dhënat përkatëse të jenë të
siguruara dhe mbrojtura në mënyrë që të
evitohen ndryshimet apo manipulimet e
mundshme nga personat prezent gjatë
procesit të monitorimit dhe testimit.
2.5. Teknologjia e monitorimit duhet të
jetë e aftë të incizojë të gjitha rezultatet
e testimit dhe informacionin kyq dhe të
ruajë të dhënat për testimet e kryera në të
kaluarën për një periudhë prej së paku dy
(2) viteve.

Neni 56
Kriteret dhe Procedura për Emërimin e
Trupat për performimin e sherbimeve të
Shënjimit dhe Monitorimit

1. MTI do të emërojë dhe kontraktojë Trupat
për Shënjim dhe Monitorim e cila do të kryejë
shërbimin e shënjimit, monitorimit, testimit
dhe raportimit sipas këtij Udhëzimi. Për të
pasur unifikim të shenjimit dhe monitorimit në
tërë territorin e Republikës së Kosovës, MTI
do të autorizoj, kontraktoj dhe emëroj vetëm
Trupat për shërbimet e shënjimit dhe të
monitorimit të produkteve të lëngëta të naftës.

2.4. The results of the performed tests
and the relevant data should be secured
and protected in order to avoid possible
changes or manipulations by the persons
present during the monitoring and
testing process.
2.5. Monitoring technology must be able
to record all test results and key
information and store records of past
tests for a period of at least two (2) years.Article 56
Criteria and Procedure for Designating the
Bodies to Perform the Services of Marking
and Monitoring

1. MTI will designate and contract the Bodies
for Marking and Monitoring which will
perform the services of marking, monitoring,
testing and reporting according to this
Instruction. In order to have uniformity of
marking and monitoring services in all the
territory of the Republic of Kosovo, MTI will
authorize, contract and appoint Bodies for the
services of marking and monitoring of
products of liquid petroleum fuels.
2.4. Rezultati izvršenih testova i relevantni
podaci treba da budu osigurani i zaštićeni
kako bi se izbegle moguće promene ili
manipulacije od strane prisutnih osoba
tokom procesa nadgledanja i testiranja.
2.5. Tehnologija nadgledanja mora da
bude u stanju da snimi sve rezultate
testiranja i ključnu informaciju i da čuva
podatke o izvršenih testiranja u prošlosti
za period od najmanje pet (2) godina.Član 56
Kriterijumi i postupak za određivanje
telima za obavljanje usluga obeležavanja i
praćenja

1. MTI će odrediti i ugovoriti telima za
obeležavanje i nadgledanje koje će obavljati
usluge obeležavanja, praćenja, ispitivanja i
izveštavanja u skladu sa ovim uputstvom. Da
bi se ujednačile usluge obeležavanja i praćenja
na celoj teritoriji Republike Kosovo, MTI će
odobriti, ugovoriti i imenovati telima za usluge
obeležavanja i nadgledanja proizvoda tečnih
naftnih goriva.121
2. Me qëllim të autorizimit, kontraktimit dhe
emërimit si Trupat për Shënjim dhe Monitorim
sipas këtij Udhëzimi, MTI do të bëjë
publikimin e një thirje të hapur publike për
palët e interesuara. Thirja e publikuar nga MTI
do të bëjë përcaktimin e kritereve të
kualifikimit dhe të përzgjedhjes, dhe gjithashtu
edhe të procedurave të aplikimit dhe të
kualifikimit. MTI do të sigurohet se disa nga
kriteret minimale që do të jenë pjesë e
Kërkesave për kualifikim për palët e
interesuara do të përfshijnë, por nuk do
kufizohen, në kriteret në vijim:

2.1. Të ketë ekspertizë dhe përvojë në
shënjimin e karburanteve të lëngëta të
naftës e dëshmuar përmes së paku 2
projekteve të ngjashme të
implementuara në shtete të rajonit apo në
tregun global;
2.2. Të disponojë teknologji të
avancuar, të sigurtë, dhe proprietare të
shënjimit, monitorimit dhe testimit
efikas dhe të shpejtë në terren përmes
teknologjisë portative si dhe në
laborator, të certifikuar me standardet e
aplikuara ndërkombëtare dhe të
konfirmuar si performuese dhe efikase
2. With the purpose of authorizing, contracting
and appointing the Bodies for Marking and
Monitoring according to this Instruction, MTI
will issue an open public call for the interested
parties. The public call published by MTI will
outline the crtieria and selection qualifications
and will outline also the application and
qualification procedures. MTI will ensure that
some of the minimum requirements which will
be part of the qualification requirements for the
interested parties will include, without limit,
the following criteria:


2.1. Have expertise and experience in
marking liquid petroleum fuels proven
through at least 2 similar projects
implemented in countries in the region
or in the global market;

2.2. Have advanced, safe and
proprietary marking and monitoring
technology which is efficient and fast in
the field through portative technologies
and in the laboratory as well, certified
with the internationally applied
standards and confirmed as performing
and effective in similar projects in the
2. U cilju ovlašćenja, ugovaranja i imenovanja
telima za obeležavanje i nadgledanje u skladu
sa ovim uputstvom, MTI će raspisati javni
poziv za zainteresovane strane. Javni poziv
koji je objavio MTI izneće kriterijume i
kvalifikacije za odabir, kao i procedure prijave
i kvalifikacije. MTI će osigurati da neki od
minimalnih zahteva koji će biti deo
kvalifikacionih zahteva za zainteresovane
strane uključuju, bez ograničenja, sledeće
kriterijume:2.1. Da ima stručnost i iskustvo u
označavanju naftnih tečnih derivata
dokazano kroz najmanje 2 slična projekta
koje su sprovedene u državama regiona ili
na globalnom tržištu;

2.2. Da poseduje naprednu, sigurnu i
zaštićenu tehnologiju obeležavanja i
praćenja koja je efikasna i brza na terenu
putem prenosnih tehnologija, kao i u
laboratoriji, sertifikovana međunarodno
primenjenim standardima i potvrđena kao
efikasna i efikasna u sličnim projektima u
regionu ili na globalnom tržištu,


122
në projekte të ngjashme në rajon dhe në
tregun global, e dëshmuar me referenca
të projekteve të implementuara;
2.3. Të ketë përvojën e duhur si dhe
strukturë të nevojshme organizative
stabile dhe e cila është e mjaftueshme
për ofrimin e shërbimit të shënjimit,
monitorimit dhe raportimit në mbarë
territorin e Republikës së Kosovës;

2.4. Të ketë certifikatat e nevojshme me
të cilat dëshmon plotësimin e
standardeve për këtë fushë neni 56 pika
1.2 dhe të ketë pavarësi të plotë të
veprimit dhe asnjë marrëdhënie afariste
apo tjetër që ka të bëjë me industrinë e
naftës.

2.5. Të përmbushë kërkesat për
qarkulliminin financiar dhe të pronësisë
së aseteve dhe pajisjeve sikurse do të
përcaktohet në thirjen e hapur publike.


3. Trupa e emëruar apo pala e kontraktuar për
furnizimin me Shënjim dhe shërbimet e
Monitorimit sipas këtij Udhëzimi mund të
ofrojë edhe shërbime të vlerësimit të
region or the global market, proven also
with references of implemented
projects
2.3. Have the necessary experience as
well as the necessary stable
organizational structure and which is
sufficient for the provision of marking,
monitoring and reporting service
throughout the territory of the Republic
of Kosovo;
2.4. Have the necessary certificates
which proves that it meets the standards
for this field article 56 point 1.2 and
have full independence of action and no
business or other relationship that deals
with the petroleum industry.


2.5. To fulfil the requirements on the
necessary financial turnover and the
ownership of assets and equipment as
defined in the open public call.


3. The body designated and contracted for the
provision of Marking and Monitoring services
under this Instruction may also provide
conformity assessment services under this
dokazano i referencama realizovanih
projekata;

2.3. Da poseduju potrebno iskustvo kao i
neophodnu stabilnu organizacionu
strukturu i koja je dovoljna za pružanje
usluga označavanja, nadgledanja i
izveštavanja na celoj teritoriji Republike
Kosovo;

2.4. Da poseduje neophodne sertifikate
kojima dokazuje ispunjavanje standarda
iz ovog člana 56., tačka 1.2, i da ima
potpunu nezavisnost u delovanju i ne
mora imati nikakve poslovne ili drugu
koje imaju veze sa naftnom industrijom.


2.5. Da ispuni zahteve o neophodnom
finansijskom prometu i vlasništvu nad
sredstvima i opremom kako je definisano
u otvorenom javnom pozivu.


3. Telo imenovano i ugovoreno za pružanje
usluga obeležavanja i praćenja prema ovom
uputstvu takođe može pružiti usluge
ocenjivanja usaglašenosti prema ovom


123
konformitetit sipas këtij Udhëzimi varësisht
nga nevoja apo edhe kërkesa e veçantë e MTI.

4. Kriteret e vlerësimit të ofertave të cilat do të
përmbushin kërkesat e kualifikimit do të
përcaktohen përmes thirrjes publike.

5. Palët e pakënaqura do të kenë mundësinë e
ushtrimit të Ankesës në përputhje me Ligjin e
aplikueshëm të procedurës administrative
brenda Ministrisë.

6. Pas shpalljes së rezultatit final të
përzgjedhjes, Trupa për Shënjimin e
produkteve të lëngëta të naftës dhe të
monitorimit të shënjimit nënshkruan kontratë
me MTI, ku bëhet përcaktimi i detyrimeve të
dy palëve, duke përfshirë por mos u kufizuar
në kualitetin e shërbimeve të ofruara, zgjidhjet
teknike, nivelin e koordinimit me MTI dhe të
ngjashme.

7. Trupa e autorizuar, emëruar dhe kontraktuar
për Shënjimin dhe Monitorimin e produkteve
të lëngëta të naftës do të aplikojë cmimin e
ofruar në ofertën e saj në raport me subjektet e
obliguara (importuesit apo operatorët
ekonomik të lëndës së naftës) për produktet të
Instruction depending on the need and special
requests of MTI.

4. Evaluation criteria of the offers which fulfil
the qualification requirements will be
determined through the open public call.

5. Parties with objections have the possibility
of exercising their right of Objection in
accordance with the applicable law of the
administrative procedure within MTI.

6. Following the results announcement from
the selection process, the Body for Marking
and Monitoirng of liquid petroleum products
signs a contractual engagement with the MTI,
which will outline the contractual obligations
of both parties, including but not limited to the
quality of services to be offered, technological
solutions, coordination levels with MTI and
similar.

7. The designated and contracted Body for
Marking and Monitoring of liquid petroleum
products shall apply the price indicated in its
offer in relation to obliged subjected (fuel
importers or economic operators of fuel
products) for products which it will mark and
uputstvu, u zavisnosti od potrebe i posebnih
zahteva MTI-a.

4. Kriterijumi za ocenjivanje ponuda koje
ispunjavaju kvalifikacione uslove utvrdiće se
putem javnog poziva.

5. Stranke koje imaju prigovore imaju
mogućnost da ostvare svoje pravo na prigovor
u skladu sa važećim zakonom upravnog
postupka u okviru MTI.

6. Nakon objavljivanja rezultata iz procesa
odabira, Telo za obeležavanje i nadgledanje
tečnih naftnih derivata potpisuje ugovorni
angažman sa MTI-om, koji će izneti ugovorne
obaveze obe strane, uključujući, ali ne
ograničavajući se na kvalitet usluga koje će biti
ponuđena tehnološka rešenja, nivoi
koordinacije sa MTI i slično.


7. Imenovano i ugovoreno telo za obeležavanje
i nadzor tečnih naftnih derivata primenjuje
cenu naznačenu u svojoj ponudi u odnosu na
obveznike (uvoznike goriva ili ekonomske
operatere proizvoda od goriva) za proizvode
koje će obeležavati i nadgledati. Svaka


124
cilat do të shënjojë dhe monitorojë. Cfarëdo
ndryshimi i ofertës së kontraktuar financiare
duhet së pari te dakordohet dhe aprovohet nga
ana e MTI.

Neni 57
Bashkëpunimi dhe transparenca

MTI mund të lidhë marrëveshje bashkëpunimi
apo kontratë me institucionet e pavarura
shtetërore, kompanitë e kualifikuara
kombëtare apo ndërkombëtare dhe organizatat
joqeveritare për të siguruar zbatim të këtij
Udhëzimi.

Neni 58
Aditivimi i Naftes dhe derivateve te naftes


Përdorimi i aditivave në naftë dhe derivate të
naftës ka për qëllim për t’i mundësuar: Punën
e motorit në temperatura të ulta, mbrojtjen nga
korizioni, djegien më të mirë, zvogëlimin e
emetimit të gazrave gjatë djegies, Përdorimi i
aditivave për këto qëllime bëhet sipas
standardit EN 590.


monitor. Any modification of the contracted
financial offer must be prior agreed and
approved by the MTI.


Article 57
Cooperation and transparency

MTI may enter into cooperation agreements or
contracts with state independent institutions,
qualified national or international companies
and non-governmental organizations to ensure
the implementation of this Instruction.


Article 58
Additives of Petroleum and Petroleum
Products

The use of additives in petroleum and
petroleum products is intended to enable:
Engine operation at low temperatures,
corrosion protection, better combustion,
reducing emissions during combustion, The
use of additives for these purposes is done
according to standard EN 590.


modifikacija ugovorene finansijske ponude
mora prethodno biti dogovorena i odobrena od
strane MTI-a.


Član 57
Saradnja i transparentnost

MTI može da zaključi sporazume o saradnji ili
ugovore sa nezavisnim državnim
institucijama, kvalifikovanim nacionalnim ili
međunarodnim kompanijama i nevladinim
organizacijama kako bi obezbedilo
sprovođenje ovog Uputstva.

Član 58
Aditivacija nafte i naftnih derivata


Upotreba aditiva u nafti i naftnim derivatima
ima za cilj da omogući: Rad motora na niskim
temperaturama, zaštitu od korozije, bolje
sagorevanje, smanjenje emisije gasova tokom
sagorevanja. Upotreba aditiva u ove svrhe radi
se u skladu sa standardom EN 590.

125
Neni 59
Dispozitat shfuqizuese

Ky Udhëzim Administrativ e shfuqizon
Udhëzimin Administrativ Nr. 01/2017 Për
Cilësinë e Karburanteve të Lëngëta të Naftës.

Neni 60
Hyrja në fuqi

1. Ky Udhëzim Administrativ hyn në fuqi
shtatë (7) ditë pas publikimit në Gazetën
Zyrtare të Republikës së Kosovës.

2. Neni 51 i këtij udhëzimi administrativ
zbatohet pas 60 ditëve të hyrjes në fuqi të këtij
udhëzimi.

3. Neni 54, 55, dhe 56 i këtij udhëzimi
administrativ zbatohen pasi të emërohen trupat
për ofrimin e shërbimeve të Shënjimit dhe
Monitorimit.


Vesel KRASNIQI
__________________
Ministër
Datë: 11/11/2020
Article 59
Repealing provisions

This Administrative Instruction repeals
Administrative Instruction No. 01/2017 On the
Quality of Petroleum-Derived Liquid Fuels.

Article 60
Entry into force

1.This Administrative Instruction shall enter
into force 7 (seven) days after its publication in
the Official Gazette of the Republic of Kosovo.

2. Article 51 of this administrative instruction
shall be applied 60 days after entry into force
of this instruction.

3. Articles 54, 55, and 56 of this administrative
instruction apply after the designation of the
bodies for the delivery of Marking and
Monitoring services are designated.


Vesel KRASNIQI
__________________
Minister
Date: 11/11/2020
Član 59
Ukidajuće odredbe

Ovo Administrativno uputstvo ukida
Administrativno uputstvo br.01/2017 o
kvalitetu naftnih tečnih derivata.

Član 60
Stupanje na snagu

1.Ovo Administrativno uputstvo stupa na
snagu sedam (7) dana nakon objavljivanja u
Službenom listu Republike Kosovo.

2. Član 51. ovog administrativnog uputstva
primenjivaće se nakon 60 dana od stupanja na
snagu ovog uputstva.

3. Članovi 54., 55. i 56, ovog administrativnog
uputstva primenjivaće se nakon imenovanja
tela za vršenje usluga označavanja i praćenja.Vesel KRASNIQI
__________________
Ministar
Datum: 11/11/2020.


126
DEKLARATA E KONFORMITETIT

1. Emri i produktit, lloji,

2. Emri dhe adresa e prodhuesit dhe kur është e aplikueshme, përfaqësuesi i autorizuar i tij:

3. Kjo deklaratë e konformitetit lëshohet vetëm nën përgjegjësinë vetanake të prodhuesit.

4. Karburanti i lëngët i naftës është i testuar në laboratorin e akredituar: ___
_________, numri dhe data e raportit të testimit: __________________

5. Karburanti i lëngët i naftës është në përputhje me legjislacionin përkatës të harmonizuar me legjislacionin e BE-së:

6. Referencat për standardet përkatëse të harmonizuara të përdoruara apo referencat për specifikimet tjera teknike në lidhje me
deklarimin e konformitetit:

7. Trupi i autorizuar ... (emri, numri i) kreu ... (përshkrimi i ndërhyrjes) dhe lëshoi certifikatën:

Informata shtesë :

Nënshkruan për dhe në emër të:

(vendi dhe data e lëshimit):

(emri, funksioni) (nënshkrim


(1) Tek prodhuesi mbetet nëse dëshiron ta caktojë numrin e deklaratës së konformitetit.


127

FORMULARI DC -1

DEKLARATA E CILËSISË (DC1)-

(1) Numri:

(2) Numri i regjistrimit të biznesit të furnizuesit:

(3) Emërtimi i furnizuesit:

Adresa: Rruga dhe nr. Vendi

Telefoni Telefaxi

Emri dhe mbiemri i personit përgjegjës në subjektin juridik të furnizuesit:


(4) Emërtimi i produktit:

Sasia e dërgesës :

Numri i Fletëdërgesës dhe data ose numri i Deklaracionit doganor dhe data:


(5) Shteti i prodhimit të derivatit të lëngtë të naftës

(6) Derivati është testuar në laboratorin:


128


Numri dhe data e raportit të testimit:


(7) Me përgjegjësi të plotë deklaroj se prodhuesi/përpunuesi i ka kryer procedurat relevante të vlerësimit të konformitetit, se karburanteve
të lëngëta të naftës i’u është bashkëngjitur kopja e deklaratës së konformitetit dhe dokumentet e kërkuara teknike dhe se cilësia e
karburanteve të lëngët të naftës për të cilin lëshohet kjo deklaratë është në përputhje me kërkesat e përcaktuara me Udhëzimin
Administrativ për Cilësinë e Karburanteve të Lëngëta të Naftës dhe se testimi është bërë sipas metodave përkatëse.

(8) Shenja dhe numri i standardit për
produkt:

(9) Në:

Personi përgjegjës

___________________
V.V.
129
UDHËZUES PËR PLOTËSIMIN E DEKLARATËS SË CILËSISË

1. Në Deklaratën e cilësisë duhet shënuar:

1.1 Çdo deklaratë e cilësisë duhet të ketë numrin rendor.
1.2 Numrin e regjistrimit të biznesit të furnizuesit të derivatit të lëngët të naftës (të prodhuesit
dhe /ose të importuesit, përkatësisht tregtarit).
1.3 Emërtimi dhe adresa e furnizuesit si dhe emri dhe mbiemri i personit përgjegjës në
subjektin juridik të furnizuesit.
1.4 Emërtimi i produktit, përkatësisht i derivatit të lëngtë të naftës. Për karburantin e caktuar të
shënohet sasia e dërgesës si dhe numri i Fletëdërgesës dhe/ose i deklaracionit doganor si
dhe data.
1.5 Shtetin e prodhuesit të derivatit të lëngtë të naftës .
1.6 Të dhënat për laboratorin që ka kryer testimin si dhe numrin dhe datën e Raportit të
testimit.
1.7 Deklarata e personit përgjegjës të subjektit juridik.
1.8 Shenja dhe numri i standardit të përcaktuar për produkt.
1.9 Në fund të formularit shënohet data dhe vendi i plotësimit, emri dhe mbiemri i personit
përgjegjës i shkruar në mënyrë të qartë, nënshkrimi dhe vula e personit juridik.

VËREJTJE:

1. Të gjitha shënimet plotësohen me shkronja të shtypit me dorë, kompjuter ose makinë shkrimi.
2. Deklaratës së cilësisë i bashkëngjitet Deklarata e Konformitet e bazuar në Certifikata/Raporti për testimin e kryer nga ana e
laboratorit të akredituara në bazë të standardit EN ISO/IEC 17025.
3. Deklarata e cilësisë është e formatit A4. Kopja e Deklaratës së Cilësisë së bashku me certifikatën/raportin për testimin laboratorik i
jepet shërbimit doganor, përkatësisht atë e mbanë furnizuesi, ndërsa origjinali e përcjellë dërgesën deri te pikat e shitjes dhe/ose
depoja e derivateve të lëngëta të naftës .


130
DECLARATION OF CONFORMITY

1. Name, type of product,

2. Name and address of manufacturer when applicable its authorized representative:

3. This declaration of conformity is issued only under the manufacturer’s own responsibility.

4. Petroleum Liquid Fuels is tested in an accredited laboratory: ____________, testing report number and date:
__________________

5. Petroleum Liquid Fuels is in conformity with relevant legislation harmonized with the EU legislation:

6. References to the relevant harmonized standards used or references to other technical specifications regarding the declaration of
conformity:

7. Authorized Body ... (name, number of) has done ... (intervention description) and issued certificate:


Additional information:

Signed for, and behalf of:

(place and date of issuing):

(name, position) signed
___________
(1) Its manufacturer choice whether to declare the number of the declaration of conformity or not.


131

FORM DC -1

DECLARATION OF QUALITY (DC1)-

(1) Number:

(2) Supplier`s business Registration Number:

(3) Supplier label:

Address: Street and no. Place

Telephone Telefax

Name and surname of responsible persons the supply`s legal entity:


(4) Product label:

Delivery quantity:

Delivery number and date or Custom declaration number and date:


(5) Petroleum Liquid Fuels manufacturing country

(6) Petroleum has been tested in laboratory:


132


Number and date of testing report produced:


(7) I hereby declare with full responsibility that the manufacturer/ processor has completed the relevant procedures of conformity
assessment, and to the liquid petroleum fuel is attached a copy of the declaration of conformity and required technical documents, also
the quality of liquid petroleum fuels for which is issued this Declaration is in accordance with the requirements defined on Administrative
Instruction on Quality of Petroleum Liquid Fuels and that the testing was done according to the relevant methods.

(8) Mark and standard number for the product:


(9) In:

Responsible person

___________________
V.V.

133

GUIDELINE FOR FILLING THE QUALITY DECLARATION

1. At the declaration of quality must be written:

1.1 Any Declaration of quality must have ordinal number;
1.2 Business Registration Number of the Petroleum Liquid Fuels supplier (manufacturer and/or importer, respectively the trader);
1.3 Label and address of supplier and name and surname of the responsible person at the supplier legal entity;
1.4 Product Label, respectively of Petroleum Liquid Fuels. For specific petroleum must be written the delivery quantity, the
delivery paper number and/or the Costume declaration and date;
1.5 Petroleum Liquid Fuels manufacturing country;
1.6 records of the laboratory that have done the testing, and number and date of testing report produced;
1.7 Declaration of the responsible person of the legal entity;
1.8 Marks and standard number set for the product;
1.9 At the end of the Form must be written filling date and place, also clearly written name and surname of responsible person,
signature and stamp of the legal entity.

Note:

1. All information must be written in capital letters (hand writing), computer or typewriter;
2. To the Quality Declaration document must be attached the Declaration of Conformity based on Certificate/ Report on testing made
by accredited laboratory according to standard EN ISO/IEC 17025;
3. The Quality Declaration document is of format A4. A copy of Quality Declaration together with the Certificate/ Report for
laboratory testing should be given to the Custom Services, and another copy it should be kept by supplier, while the original forwards
the shipment to the points of sale and / or the storage of Petroleum Liquid Fuel.

134
IZJAVA O USAGLAŠENOSTI

1. Ime proizvoda, vrsta

2. Ime i adresa proizvođača i kada je primenljivo, njegov ovlašćeni predstavnik:

3. Ova deklaracija o usaglašenosti se izdaje samo na osnovi sopstvene odgovornosti proizvođača.

4. Tečni naftni derivat je testiran u akreditovanoj laboratoriji: __________________________________________________
_________, broj i datum izveštaja testiranja: __________________

5. Tečni naftni derivat je u skladu sa relevantnim zakonodavstvom usklađeno sa zakonodavstvom EU-a:

6. Reference za upotrebljene relevantne usklađene standarde ili reference na druge tehničke specifikacije u vezi sa Izjavom o
usaglašenosti:

7. Ovlašćeno telo... (ime, broj) izvršio ... (opis intervencije) i izdaje sertifikat:

Dodatne informacije:

Potpisuje za i u ime:

(mesto i datum izdavanja):

(ime, funkcija) (potpis)

(1) Do proizvođača je da li želi da odredi broj deklaracije o usaglašenost.135
OBRAZAC DC -1

DEKLARACIJA KVALITETA (DC1)-

(1) Broj:

(2) Registarski broj biznisa dobavljača:

(3) Imenovanje dobavljača:

Adresa: Ulica i br. Mesto

Telefon Telefax

Ime i prezime odgovorne osobe u pravnom licu dobavljača:


(4) Naziv proizvoda:

Količina isporuke:

Broj pošiljke i datum ili broj Carinske deklaracije i datum:


(5) Država proizvodnje tečnog naftnog derivata

(6) Derivat testiran u laboratoriji:136

Broj i datum izveštaja testiranja:


(7) Sa punom odgovornošću deklarišem da je proizvođač/prerađivač završio odgovarajuće procedure ocenjivanja usaglašenosti, da
naftnim tečnim derivatima privržena je kopija Izjava o usaglašenosti i zahtevne tehničke dokumentacije i da kvalitet naftnih tečnih
derivata za kojih se izdaje ova deklaracija je u skladu sa zahtevima koja je postavilo Administrativno uputstvo o kvalitetu naftnih tečnih
derivata i da je testiranje izvršeno u skladu sa odgovarajućim metodama.

(8) Znak i broj standarda za
proizvod:

(9) U:

Odgovorno lice

___________________
V.V.


137
UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE DEKLARACIJE KVALITETA

1. U Deklaraciji kvaliteta treba napomenuti:

1.1 U Deklaraciji kvaliteta treba napomenuti.
1.2 Registarski broj biznisa dobavljača tečnog naftnog derivata (proizvođača i/ili uvoznika, odnosno trgovca)
1.3 Ime i adresa dobavljača i ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu dobavljača.
1.4 Naziv proizvoda, odnosno tečnog naftnog derivata. Za dodeljeno gorivo da se obeleži količina isporuke i broj pošiljke i/ili carinske
deklaracije i datum.
1.5 Državu proizvođača tečnog naftnog derivata.
1.6 Podaci za laboratoriju koja je vršila testiranje kao i broj i datum Izveštaja testiranja.
1.7 Deklaracija odgovornog lica pravnog lica.
1.8 Znak i broj definisanih standarda za proizvod.
1.9 U donjem delu obrasca beleži se datum i mesto popunjavanja, ime i prezime odgovornog lica napisano jasno, potpis i pečat pravnog
lica.

NAPOMENA:

4. Sve napomene napisati štampanim slovima rukom, računarom ili pisaćom mašinom.
5. Deklaraciji kvaliteta prilaže se Deklaracija usklađenosti na osnovu sertifikata/izveštaja o obavljenom testiranju od akreditovanih
laboratorija na osnovu standarda EN ISO/IEC 17025.
6. Deklaracija kvaliteta je A4 format. Primerak Deklaracije kvaliteta zajedno sa sertifikatom/izveštajem za laboratorijsko testiranje
daje se carinskoj službi, odnosno to drži dobavljač, dok original prati pošiljku do tačke prodaje i/ili skladište tečnih naftnih derivata.