RREGULLORE (QRK) NR. 13/2020 PËR LIRIMIN DHE PENSIONIMIN E PARAKOHSHËM NGA SHËRBIMI CIVIL


Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria-Vlada-GovernmentRREGULLORE (QRK) NR. 13/2020 PËR LIRIMIN DHE PENSIONIMIN E PARAKOHSHËM NGA
SHËRBIMI CIVIL1


REGULATION (GRK) NO. 13/2020 ON DISMISSAL AND EARLY RETIREMENT FROM CIVIL
SERVICE2


UREDBE (VRK) BR. 13/2020 O OTPUŠTANJU I PREVREMENOM PENZIONISANJU IZ DRŽAVNE
SLUŽBE31 Rregullorja (QRK) Nr. 13/2020 për Lirimin dhe Pensionimin e Parakohshëm nga Shërbimi Civil është miratuar në mbledhjen e 26- të të Qeverisë së Kosovës,
me Vendimin Nr. 06/26, datë 21.08.2020.
2 Regulation (GRK) No. 13/2020 on Dismissal and Early Retirement from Civil Service was approved on the 26th meeting of the Government of Kosovo, with
the Decision No. 06/26, dated 21/08/2020.
3 Uredbe (VRK) br. 13/2020 o otpuštanju i prevremenom penzionisanju iz državne službe usvojen je na 26 sednicu Vlade Kosova, sa odlukom br. 06/26, datum
21.08.2020.

1/10


Qeveria e Republikës së Kosovës,

Në mbështetje të nenit 93 (4) të
Kushtetutës së Republikës së Kosovës,
paragrafi 4 i nenit 61 dhe paragrafit 4 i
nenit 63 të Ligji Nr. 06/L - 114 për
Zyrtarët Publikë (GZ. Nr. 8/11 mars
2018), si dhe nenit 19 (6.2.) të
Rregullores Nr. 09/2011 e Punës së
Qeverisë së Republikës së Kosovës (GZ.
Nr.15, 12.09.2011).


Miraton:


RREGULLORE (QRK) NR. 13/2020
PËR LIRIMIN DHE PENSIONIMIN
E PARAKOHSHËM NGA
SHËRBIMI CIVIL


KAPITULLI I
DISPOZITA E PËRGJITHSHME


Neni 1
Qëllimi

Kjo Rregullore përcakton rregullat dhe
Government of the Republic of Kosovo,

Pursuant to Article 93 (4) of the
Constitution of the Republic of Kosovo,
paragraph 4 of Articles 61 and paragraph 4
of Articles 63 of the Law No. 06/L - 114
on Public Officials (OG, No.8/11 March
2018), as well as Article 19 (6.2.) of
Regulation no. 09/2011 of Rules and
Procedure of the Government of the
Republic of Kosovo (OG, No. 15,
12.09.2011),

Hereby approves:


REGULATION (GRK) NO. 13/2020 ON
DISMISSAL AND EARLY
RETIREMENT FROM CIVIL
SERVICE


CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS


Article 1
Purpose

This regulation shall lay down rules and
Vlada Republike Kosovo,

Na osnovu člana 93 (4) Ustava Republike
Kosova, stav 4 člana 61 i stav 4 člana 63
Zakona Br. 06/L-114 o Javnim
Sslužbenicima (SL, br. 8/11 mart 2018),
kao i članom 19 (6.2.) Pravilnika Br.
09/2011 o radu Vlade Republike Kosovo
(SL, br.15, 12. 9. 2011),
Usvaja:


UREDBU (VRK) BR.13/2020 O
OTPUŠTANJU I PREVREMENOM
PENZIONISANJU IZ DRŽAVNE
SLUŽBE


POGLAVLJE I
OPŠTE ODREDBE


Član 1
Cilj

Ova Uredba utvrđuje pravila i postupke za

2/10


procedurat për lirimin dhe pensionimin e
parakohshëm në shërbimin civil.


Neni 2
Fushëveprimi

1. Kjo Rregullore zbatohet për të gjitha
kategoritë e nëpunësve civil në
institucionet e administratës shtetërore
dhe institucionin tjetër shtetëror.

2. Përjashtimisht nga paragrafi 1 i këtij
neni të kësaj rregulloreje, kjo rregullore
nuk zbatohet për: Këshillin Gjyqësor të
Kosovës, Këshillin Prokurorial të
Kosovës, Gjykatën Kushtetuese,
Institucionin e Avokatit të Popullit,
Auditorin e Përgjithshëm të Kosovës,
Komisionin Qendror të Zgjedhjeve,
Bankën Qendrore të Kosovës dhe
Komisionin e Pavarur të Mediave.


Neni 3
Përkufizimet

Termat e përdorura në këtë Rregullore
kanë kuptimin e njëjtë si në përkufizimet
e Ligjit Nr. 06/L - 114 për Zyrtarët
procedures for the dismissal and early
retirement from the civil service.


Article 2
Scope

1. This regulation shall apply to all
categories of civil servants in state
administration institutions and other state
institutions.

2. Notwithstanding paragraph 1 of this
article of this Regulation, this Regulation
shall not apply to: Kosovo Judicial
Council, Kosovo Prosecutorial Council,
Constitutional Court, Ombudsperson
Institution, Auditor General of Kosovo,
Central Election Commission, Central
Bank of Kosovo and the Independent
Media Commission.Article 3
Definitions

Terms used in this regulation shall have
the same meaning as the definitions of the
Law No. 06/L-114 on Public Officials
otpuštanje i prevremeno penzionisanje iz
državne službe .


Član 2
Delokrug

1. Ova Uredba se sprovodi za sve kategorije
državnidržavnih službenika u institucijama
državne uprave i drugim državnim
institucijama.

2. Izuzev stava 1. ovog člana ove Uredbe,
ova Uredba ne primenjuje se za: Sudski
savet Kosova, Tužilački savet Kosova,
Ustavni sud, Instituciju ombudsmana,
Generalnog revizora Kosova, Centralnu
izbornu komisiju, Centralnu banku Kosova
i Nezavisnu Komisiju za Medije.

Član 3
Definicije

Izrazi korišćeni u ovoj Uredbi imaju isto
značenje kao u definicijama Zakona Br.
06/L-114 o javnim službenicima (u daljem

3/10


Publikë (në tekstin në vijim: Ligjit).


KAPITULLI II
LIRIMI NGA SHËRBIMIN CIVIL


Neni 4
Lirimi nga Shërbimin Civil

1. Nëpunësi civil lirohet nga shërbimi
civil në rastet e përcaktuara si në
paragrafin 1 të nenit 61 të Ligjit. Me
lirimin nga shërbimi civil përfundon
marrëdhënia e punës e nëpunësit civil.


2. Lirimi nga shërbimi civil bëhet me
vendim nga:

2.1. Njësia e burimeve njerëzore e
institucionit ku nëpunësi civil
ushtron detyrën, për nëpunësit e
kategorisë profesionale, kategorisë
së mesme drejtuese dhe kategorisë
së ulët drejtuese.

2.2. Qeveria, me propozim të
ministrit përgjegjës për
administratën publike, për nëpunësit
(hereinafter: the Law).


CHAPTER II
DISMISSAL FROM CIVIL SERVICE


Article 4
Dismissal from Civil Service

1. The civil servant shall be dismissed
from the civil service in the cases set forth
in paragraph 1 of Article 61 of the Law.
Upon dismissal from the civil service, the
civil servant’s employment relationship
shall terminate.

2. The dismissal from the civil service
shall be made by a decision of:

2.1. Human Resources Unit of the
institution where the civil servant
exercises his/her duty, for the civil
servants of the professional category,
mid-level management, and low-
levelmanagement.

2.2. Government, upon proposal of
the minister responsible for public
administration, for the civil servants
tekstu: Zakon).


POGLAVLJE II
OTPUŠTANJE IZ DRŽAVNE SLUŽBE


Član 4
Otpuštanje iz državne službe

1. Državni službenik se otpušta iz državne
službe u slučajevima utvrđenim u stavu 1
člana 61 Zakona. Otpuštanjem iz državne
službe prestaje radni odnos državnog
službenika.


2. O otpuštanju iz državne službe odlučuje:


2.1. jedinica za ljudske resurse
institucije u kojoj državni službenik
vrši dužnost, za službenike
profesionalne kategorije, kategorije
srednjeg rukovodećeg nivoa,
kategorije nižeg rukovodećeg nivoa;

2.2. Vlada, na predlog ministra
nadležnog za javnu upravu, za
službenike kategorije višeg

4/10


e kategorisë së lartë drejtuese në
institucionet e administratës
shtetërore dhe njësia e burimeve
njerëzore për institucionin tjetër
shtetëror.

3. Nëpunësi civil, i cili lirohet nga
shërbimi civil, bënë dorëzimin e detyrës
dhe dokumenteve që lidhen me detyrën,
te mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë, ndërsa
mjetet e punës dhe inventarin, te njësia
përgjegjëse për mbajtjen e mjeteve të
punës dhe inventarit fizik. Dorëzimi i
detyrës, dokumentacionit, mjeteve të
punës dhe inventarit bëhet brenda
pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga data e
marrjes së vendimit të lirimit i cili afat
mund të zgjatet nga mbikëqyrësi
varësisht nga rasti.

4. Përjashtimisht nga paragrafi 6 te këtij
neni në rast të lirimit nga shërbimi civil,
sipas nën paragrafit 1.2 te paragrafit 1 të
nenit 61, dorëzimin e mjeteve të punës
dhe inventarin te njësia përgjegjëse për
mbajtjen e mjeteve të punës dhe
inventarit fizik e bënë mbikëqyrësi i
drejtëpërdrejtë i tij.


of senior managerial category in
institutions of state administration,
and Human Resource Unit for the
other state institution.


3. The civil servant who is dismissed from
the civil service shall handover the duty
and the duty-related documents to the
immediate supervisor, while the working
equipment and inventory to the unit
responsible for maintaining the working
equipment and physical inventory. The
handover of the duty, documentation,
working equipment and inventory shall be
made within fifteen (15) days from the
date of the receipt of the decision on
dismissal, a term which can be extended
by the supervisor as the case may be.

4. Exceptionally from paragraph 6 of this
Article, in case of dismissal from the civil
service, according to subparagraph 1.2 of
paragraph 1 of Article 61, the handover of
working equipment and inventory to the
unit responsible for maintaining working
equipment and physical inventory shall be
carrid out by his/her immediate supervisor.


rukovodećeg nivoa u institucijama
državne uprave i jedinica ljudskih
resursa za drugu državnu instituciju.3. Državni službenik koji je otpušten iz
državne službe, vrši predaju dužnosti i
dokumenata koji se odnose na dužnost,
direktnom nadređenom rukovodiocu, a
sredstva za rad i inventar jedinici zaduženoj
za čuvanje sredstava za rad i fizičkog
inventara. Predaja dužnosti, dokumentacije,
sredstava za rad i inventara će biti izvršena
u roku od petnaest (15) dana od dana
donošenja odluke o otpuštanju, rok koji
nadređeni rukovodilac može produžiti u
zavisnosti od slučaja.


4. Izuzetno, iz stava 6 ovog člana, u slučaju
otpuštanja iz državne službe, shodno tački
1.2i stava 1 člana 61 predaju sredstava za
rad i inventara jedinici zaduženoj za
čuvanje sredstava za rad i fizičkog
inventara vrši njegov neposredni nadzornik.

5/10KAPITULLI III
PENSIONIMI I PARAKOHSHËM


Neni 5
Pensionimi i parakohshëm

1. Pensionimi i parakohshëm i nëpunësit
civil përbën shkak për përfundimin e
marrëdhënies së punës në shërbimi civil.


2.Pensionimi i parakohshëm realizohet
në pajtim me paragrafin 1, 2 dhe 3 të
nenit 63 të Ligjit.


Neni 6
Pensionimi i parakohshëm me kërkesë
të nëpunësit

1. Jo më shumë se dy (2) vjet para
arritjes së moshës së pensionimit,
nëpunësi civil ka të drejtë të bëjë kërkesë
për pensionim të parakohshëm në njësinë
e burimeve njerëzore sipas paragrafin 1
të nenit 63 të Ligjit.

2. Njësia për burime njerëzore, brenda

CHAPTER III
EARLY RETIREMENT


Article 5
Early retirement

1. Early retirement of the civil servant
shall constitute a cause for the termination
of employment relationship in the civil
service.

2. Early retirement shall be carried out in
compliance with paragraph 1, 2 and 3 of
Article 63 of the Law.


Article 6
Early retirement at the request of the
civil servant

1. According to paragraph 1 of Article 63
of the Law, the civil servant is entitled to
file a request for early retirement to the
Human Resource Unit no more than two
(2) years prior reaching the age of
retirement.

2. The Human Resource Unit shall

POGLAVLJE III
PREVREMENO PENZIONISANJE


Član 5
Prevremeno penzionisanje

1.Prevremeno penzionisanje državnog
službenika predstavlja razlog za prestanak
radnog odnosa u državnojdržavnoj službi.


2. Prevremeno penzionisanje se vrši u
skladu sa stavovima 1, 2. i 3 člana 63
Zakona.


Član 6
Prevremeno penzionisanje na zahtev
službenika

1. Državni službenik, ima pravo da, Jedinici
za ljudske resurse, podnese zahtev za
prevremeno penzionisanje prema stavu 1.
člana 63 Zakona , ne ranije od dve (2)
godine pred postizanja starosti za
penzionisanje.

2. Jedinica za ljudske resurse, u roku od pet

6/10


pesë (5) ditëve nga data e pranimit të
kërkesës, e verifikon nëse nëpunësi e
plotëson moshën për pensionim të
parakohshëm dhe dërgon te udhëheqësi i
drejtpërdrejtë i nëpunësit civil për
shqyrtim dhe dhënie të mendimit.

3. Udhëheqësi i drejtpërdrejtë brenda
dhjetë (10) ditëve nga data e pranimit të
kërkesës nga njësia e burimeve
njerëzore, shqyrton kërkesën dhe jep
mendimin e tij.

4. Pas marrjes së mendimit të
mbikëqyrësit të drejtpërdrejtë, njësia e
burimeve njerëzore, kërkesën e nëpunësit
së bashku me mendimin e mbikëqyrësit e
dërgon te udhëheqësi më i lartë
administrativ i institucionit.

5. Udhëheqësi më i lartë administrativ i
institucionit brenda 30 ditëve merr
vendim lidhur me aprovimin apo
refuzimin e kërkesës së nëpunësit civil
për pensionim të parakohshëm. Njoftimi
për vendimin i bëhet nëpunësit civil në
pajtim me Ligjin përkatës për
Procedurën e Përgjithshme
Administrative (në tekstin e mëtejmë:
LPPA).
confirm, within five (5) days of receiving
the request, whether the civil servant meets
the age requirement for early retirement
and submit it to the direct superior of the
civil servant for review and opinion.


3. The direct superior shall, within ten (10)
days from the receipt of the request from
the Human Resources Unit, review the
request and provide his/her opinion.


4. Upon obtaining the opinion of the
immediate supervisor, the Human
Resources Unit shall submit the civil
servant’s request together with the
supervisor’s opinion to the highest
administrative manager of the institution.

5. The highest administrative manager of
the institution shall, within 30 days, take a
decision on the approval or rejection of the
civil servant’s request for early retirement.
The civil servant shall be notified of the
decision in compliance with the respective
Law on General Administrative Procedure
(hereinafter: the LGAP).


(5) dana od dana prijema zahteva,
proverava da li državni službenik ispunjava
starost za prevremeno penzionisanje i
dostavlja ga direktnom nadređenom
rukovodiocu državnog službenika na
razmatranje i davanje mišljenja.

3. Direktni nadređeni rukovodilac će, u
roku od deset (10) dana od dana prijema
zahteva od strane Jedinice za ljudske
resurse, razmotriti zahtev i dati svoje
mišljenje:

4. Nakon dobijanja mišljenja direktnog
nadređenog rukovodioca, Jedinica za
ljudske resurse, zahtev državnog službenika
zajedno sa mišljenjem nadređenog
rukovodioca prosleđuje administrativnom
rukovodiocu najvišeg nivoa institucije.

5. Administrativni rukovodilac najvišeg
nivoa institucije u roku od 30 dana odlučuje
o odobrenju ili odbijanju zahteva državnog
službenika za prevremeno penzionisanje.
Obaveštenje o odluci se saopštava
državnom službeniku u skladu sa r
elevantni Zakon o Opštem Upravnom
Postupku (u daljem tekstu: ZOUP).7/10


6. Vendimi si në paragrafin 6 përmban të
dhënat si në vijim:

6.1. Të dhënat personale të
nëpunësit civil i cili pensionohet;

6.2. Datën e pensionimit të
parakohshëm të nëpunësit civil;

6.3. Kompensimin për pensionim të
parakohshëm;

6.4. Obligimet e nëpunësit civil ndaj
institucionit sipas paragrafit 6 të
nenit 4 të kësaj rregulloreje.


7. Nëpunësi civil i pa kënaqur me
vendimin si në paragrafin 6 të këtij neni,
ka të drejtë ankese në Këshillin e Pavarur
Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të
Kosovës (në tekstin e mëtejmë:
KPMSHCK), e cila ushtrohet në pajtim
me LPPA-në.


6. The decision referred to in paragraph 6
shall contain the following data:

6.1. Personal data of the civil servant,
who is about to retire;

6.2. Early retirement date of the civil
servant;

6.3. Compensation for early
retirement;

6.4. The civil servant’s obligations
towards the institution, under
paragraph 6 of Article 4 of this
Regulation.

7. The civil servant dissatisfied with the
decision referred to in paragraph 6 of this
Article, is entitled to submit an appeal to
the Independent Oversight Board of the
Civil Service of Kosovo (hereinafter: the
IOBCSK), which is exercised in
accordance with the LGAP.


6. Odluka kao u stavu 6 sadrži sledeće
podatke:

6.1. lične podatke državnog službenika
koji se penzioniše;

6.2. datum prevremenog penzionisanja
državnog službenika;

6.3. naknadu za prevremeno
penzionisanje;

6.4. obaveze državnog službenika
prema instituciji odlukom iz stava 6
člana 4 ove Uredbe.


7. Državni službenik nezadovoljan odlukom
iz stava 6. ovog člana ima pravo žalbe u
Nezavisnom nadzornom odboru državne
službe Kosova (u daljem tekstu:
NNOCSK), koja se podnosi u skladu sa
ZOUP-om.
8/10


Neni 7
Pensionimi i parakohshëm me
iniciativë të institucionit

1. Pensionimi i parakohshëm i nëpunësit
civil me iniciativë të institucionit bëhet
për rastet e përcaktuara, paragrafin 2 të
nenit 63 të Ligjit.

2. Njësia e burimeve njerëzore e
institucionit, për pensionimin e
parakohshëm si në paragrafin 1 të këtij
neni, përgatit listën e nëpunësve me të
dhënat e tyre të cilët kanë arritur moshën
e pensionimit të parakohshëm dhe i
dërgon udhëheqësit më të lartë
administrativ të institucionit.

3. Udhëheqësi me i lartë administrativ i
institucionit shqyrton të dhënat e
dërguara nga njësia e burimeve njerëzore
dhe pas konsultimit me udhëheqësin e
drejtpërdrejtë të nëpunësit, merr vendim
për pensionim të parakohshmen të
nëpunësit civil në pajtim me paragrafin 4
të nenit 6, vendim i komunikohet
nëpunësit civil nga njësia e burimeve
njerëzore të institucionit në pajtim me
LPPA-në.

Article 7
Early retirement at the initiative of the
institution

1. Civil servant’s early retirement at the
initiative of the institution shall be made
for the cases set forth in paragraph 2 of
Article 63 of the Law.

2. For the early retirement, referred to in
paragraph 1 of this Article, the Human
Resources Unit shall draft a list containing
the data of civil servants who reached the
early retirement age and shall submit it to
the highest administrative manager of the
institution.


3. The highest administrative manager of
the institution shall review the data
submitted by the Human Resources Unit
and following the consultation with the
civil servant’s direct superor shall take a
decision on the early retirement of the civil
servant, in compliance with paragraph 4 of
Article 6, the decision shall be
communicated to the civil servant by the
institution’s Human Resources Unit, in
compliance with LGAP.

Član 7
Prevremeno penzionisanje na inicijativu
institucije

1. Prevremeno penzionisanje državnog
službenika na inicijativu institucije se vrši u
slučajevima utvrđenim u stavu 2 člana 63
Zakona.

2. Jedinica za ljudske resurse institucije, za
prevremeno penzionisanje iz stava 1 ovog
člana priprema spisak službenika sa
njihovim podacima, koji su navršili starost
za prevremeno penzionisanje i šalje ga
administrativnom rukovodiocu najvišeg
nivoa institucije.


3. Administrativni rukovodilac najvišeg
nivoa institucije razmatra podatke koje je
dostavila Jedinica za ljudske resurse i nakon
konsultacija sa direktnim rukovodiocem
državnog službenika, i donosi odluku o
prevremenom penzionisanju državnog
službenika u skladu sa stavom 4 člana 6
odluka se saopštava državnom službeniku
od strane Jedinice za ljudske resurse
institucije u skladu sa ZOUP-om.9/10


4. Vendimi si në paragrafin 3 të këtij
neni përmban të dhënat siç përcaktohen
në paragrafin 7 të nenin 6 të kësaj
rregulloreje.

5. Nëpunësi civil i pa kënaqur me
vendimin si në paragrafin 3 të këtij neni,
ka të drejtë ankese në pajtim me
paragrafin 7 të nenit 6.


KAPITULLI IV
DISPOZITAT KALIMTARE DHE
PËRFUNDIMTARE


Neni 8
Shfuqizimi

Me hyrjen në fuqi të kësaj rregulloreje
shfuqizohet Rregullorja Nr. 01/2011 për
ndërprerjen, pezullimin dhe përfundimin
e marrëdhënies së punës në shërbimin
civil, si dhe Rregullorja Nr. 13/2012 për
pensionimin e parakohshëm të
nëpunësve civil.
4. The decision referred to in paragraph 3
of this Article contains the data as
specified in paragraph 7 of Article 6 of this
Regulation.

5. The civil servant dissatisfied with the
decision referred to in paragraph 3 of this
Article, is entitled to submit an appeal in
compliance with paragraph 7 of Article 6.


CHAPTER IV
TRANSITIONAL AND FINAL
PROVISIONS


Article 8
Abrogation

Upon entry into force of this Regulation,
the Regulation No. 01/2011 on
Termination, Suspension and Ending of
Employment in Civil Service as well as the
Rregulation No. 13/2012 for early
retirement of civil servants, shall be
abrogated.
4. Odluka iz stava 3 ovog člana sadrži
podatke, kao što je utvrđeno u stavu 7 člana
6 ove Uredbe.


5. Državni službenik nezadovoljan odlukom
iz stava 3 ovog člana ima pravo žalbe u
skladu sa stavom 7 člana 6.POGLAVLJE IV
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBEČlan 8
Ukidanje

Stupanjem na snagu ove Uredbe, ukida se
Uredba Br. 01/2011 o prekidu, obustavi i
prestanku radnog odnosa u državnoj službi
kao i Pravilnik Br. 13/2012 o prevremenog
pensionisanja civilnih sluzbenika.10/10


Neni 9
Hyrja në fuqi

Kjo rregullore hyn në fuqi në ditën e
publikimit në Gazetën Zyrtare.Avdullah Hoti
________________________
Kryeministër i Republikës së Kosovës
21.08.2020


Article 9
Entry in to Force

This regulation shall enter into force on the
day of its publication in the Official
Gazette.


Avdullah Hoti
________________________
Prime Minister of the Republic of Kosovo
21.08.2020Član 9
Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu na dan
objavljivanja u Službenom Listu.Avdullah Hoti
________________________
Premijer Republike Kosovo
21.08.2020