UDHËZIM ADMINISTRATIV (MEA) NR.04/2020 PËR POTENCIALIN E EFIÇIENCËS SË ENERGJISË NË NGROHJE DHE FTOHJE

1

Republika e Kosovës
Republika Kosovo - Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada – Government
Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit
Ministarstvo Ekonomije i Životne Sredine/Ministry of Economy and Environment

UDHËZIM ADMINISTRATIV (MEA) NR.04/2020 PËR POTENCIALIN E EFIÇIENCËS SË ENERGJISË NË
NGROHJE DHE FTOHJE

ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA (MEŽS) BR.04 /2020 O POTENCIJALU EFIKASNOSTI U GREJANJU I
HLAĐENJU


ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (MEE) NO.04/2020 ON THE HEATING AND COOLING EFFICIENCY
POTENTIAL
2
Ministri i Ekonomisë dhe Ambientit,

Në mbështetje të nenit 42 nën paragrafi 1.8 i
Ligjit Nr. 06/L-079 për Efiçiencë të Energjisë
(Gazeta Zyrtare Nr.21/05 Dhjetor 2018), nenit
8 paragrafi 1.4. të Rregullores (QRK)
Nr.06/2020 për Fushat e Përgjegjësisë
Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe
Ministrive, Rregullores (QRK) Nr.07/2020 për
Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores
(QRK) Nr.06/2020 për Fushat e Përgjegjësisë
Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe
Ministrive, dhe nenin 38 paragrafi 6 të
Rregullores së Punës së Qeverisë së
Republikës së Kosovës Nr. 09/2011 (GZ Nr.
15/12 Shtator 2011),Nxjerr:


UDHËZIM ADMINISTRATIV (MEA)
NR. 04/2020 PËR POTENCIALIN E
EFIÇIENCËS SË ENERGJISË NË
NGROHJE DHE FTOHJE


Ministar Ekonomije i Životne Sredine

Na osnovu člana 42 podstav 1.8 Zakona Br.
06/L-079 o Energetskoj Efikasnosti (Službeni
List Br. 21/05 Decembar 2018), člana 8 tačka
1.4. Uredba (VRK) Br. 05/2020 o Oblastima
Administrativne Odgovornosti Kancelarije
Premijera i Ministarstava, Uredbe (VRK) Br.
07/2020 za Izmenu i Dopunu Uredbe Br.
06/2020 o Oblastima Administrativne
Odgovornosti Kancelarije Premijera i
Ministarstava, kao i člana 38, stav 6
Pravilnika o Radu Vlade Republike Kosovo
Br. 09/2011 (SL Br. 15/12 Septembar 2011),

Donosi:


ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO
(MEŽS) BR. 04/2020 O POTENCIJALU
ENERGETSKE EFIKASNOSTIU
GREJANJU I HLAĐENJU


Minister of Economy and Environment,

Pursuant to article 42, sub-paragraph 1.8 of
the Law No. 06/L-079 on Energy Efficiency
(Official Gazette No. 21/05 December 2018),
article 8, paragraph 1.4 of the Regulation No.
06/2020 on the Areas of Administrative
Responsibilities of the Office of the Prime
Minister and Ministries, Regulation (GRK)
No. 07/2020 on amending and supplementing
the Regulation (GRK) No. 06/2020 on the
Areas of Administrative Responsibility of the
Office of the Prime Minister and Ministries,
and article 38, paragraph 6 of the Regulation
of Rules and Procedure of the Government of
the Republic of Kosovo No.09/2011 (OG
No.15/12 September 2011),


Issues:


ADMINISTRATIVE INSTRUCTION
(MEE) NO. 04/2020 ON THE POTENTIAL
OF ENERGY EFFICIENCY IN HEATING
AND COOLING

3


Neni 1
Qëllimi

Ky Udhëzim Administrativ përcakton
vlerësimin gjithëpërfshirës të potencialit të
efiçiencës së energjisë në ngrohje dhe
ftohje.


Neni 2
Fushëveprimi

Ky Udhëzim Administrativ zbatohet nga të
gjitha autoritetet publike dhe sektori privat,
përfshirë ofruesit e shërbimeve lidhur me
efiçiencën e energjisë në ngrohje dhe ftohje.


Neni 3
Përkufizimet

Termet e përdorura në këtë Udhëzim
Administrativ kanë të njëjtin kuptim si në
Ligjin Nr. 06/L-079 për Efiçiencë të Energjisë
dhe legjislacionin përkatës në fuqi.


Neni 4
Potenciali i efiçiencës së energjisë në
ngrohje dhe ftohje

1. Vlerësimi gjithëpërfshirës i potencialit të
efiçiencës së energjisë në ngrohje dhe ftohje
përfshinë:

Član 1
Cilj

Ovo Administrativno Uputstvo iznosi
sveobuhvatnu procenu potencijala energetske
efikasnosti u grejanju i hlađenju.Član 2
Oblast delovanja

Ovo administrativno uputstvo primenjuju svi
javni organi i privatni sektori, uključujući
pružaoce usluga u pogledu efikasnosti
grejanja i hlađenja.


Član 3
Ogranićenja

Termini koji se koriste u ovom
Administrativnom uputstvu imaju isto
značenje kao u Zakonu Br. 06/L-079 o
energetskoj efikasnosti i važećem
zakonodavstvu.

Član 4
Potencijal energetske efikasnosti u
grijanju i hlađenju

1. Sveobuhvatna procena potenciala
efikasnosti u grejanju i hlađenju obuhvata:


Article 1
Purpose

This Administrative Instruction sets out a
comprehensive assessment of the of the
energy efficiency potential in heating and
cooling.


Article 2
Scope

This Administrative Instruction shall be
implemented by all public authorities and the
private sector, including service providers in
terms of heating and cooling efficiency.


Article 3
Definitions

The terms used in this Administrative
Instruction shall have the same meaning as in
the Law No. 06/L-079 on Energy Efficiency
and relevant legislation in force.


Article 4
Potentials of energy efficiency in heating
and cooling

1. The comprehensive assessment of the
heating and cooling efficiency potential shall
include:

4


1.1. Përshkrimin e kërkesës për ngrohje dhe
ftohje;

1.2. Parashikimin se si kjo kërkesë do të
ndryshojë në 10 vitet e ardhshme, duke
pasur parasysh evoluimin e kërkesës në
ndërtesat dhe në sektorë të ndryshëm të
industrisë;

1.3. Hartën e territorit kombëtar,
identifikimin, duke ruajtur informatat të
ndjeshme komerciale;

1.4. Pikat e kërkesës për ngrohje dhe ftohje,
duke përfshirë:

1.4.1. Komunat dhe zonat e zgjeruara
urbane me një raport të sipërfaqës së
parcel prej së paku 0,3;

1.4.2. Zonat industriale me konsum total
vjetor të ngrohjes dhe ftohjes prej më
shumë se 20 GWh;

1.4.3. Infrastrukturën ekzistuese dhe të
planifikuar të ndërmarrjes së energjisë
termike;

1.4.4. Pikat potenciale të furnizimit me
ngrohje dhe ftohje, duke përfshirë:

1.4.4.1. Instalimet e pajisjeve për
prodhim të energjisë elektrike me një
prodhim total vjetor të energjisë
elektrike prej më shumë se 20 GWh,
1.1. Opis potražnje za grejanjem i
hlađenjem;

1.2. Prognozu kako će se ova potražnja
promeniti u narednih 10 godina, s obzirom
na evoluciju potražnje u zgradama iu
različitim sektorima industrije;


1.3. Mapu nacionalne teritorije,
identifikaciju, čuvajući osjetljive
komercijalne informacije;

1.4. Tačku potražnje za grejanjem i
hlađenjem, uključujući:

1.4.1. Opštine i proširena urbana
područja sa izveštajem o parcelama od
najmanje 0,3;

1.4.2. Industrijske zone sa godišnjom
ukupnom potrošnjom toplote i hlađenja
od preko 20 GWh;

1.4.3. Postojeću i planiranu infrastrukturu
preduzeća za proizvodnju termoenergije;


1.4.4. Potencijalne tačke snabdevanja
grejanjem i hlađenjem, uključujući:

1.4.4.1. Instalacije opreme za
proizvodnju električne energije sa
ukupnom godišnjom proizvodnjom
električne energije od preko 20 GWh,
1.1. Description of demand for heating and
cooling;

1.2. Forecast of how this demand will
change over a 10-years period, given the
evolution of demand in buildings and in
various industry sectors;


1.3. The national territory map,
identification, preserving sensitive
commercial information;

1.4. Heating and cooling demand points,
including:

1.4.1. Municipalities and expanded
urban areas with a parcel ratio of at least
0.3;

1.4.2. Industrial zones with total annual
heating and cooling consumption of
more than 20 GWh;

1.4.3. Existing and planned
infrastructure of the thermal energy
enterprise;

1.4.4. Potential points of heating and
cooling supply, including:

1.4.4.1. Installations of electric
energy generation equipment with a
total annual electric energy output of
more than 20 GWh, and
5


dhe

1.4.4.2. Centralet për djegien e
mbeturinave, instalimet ekzistuese
dhe të planifikuara të
bashkëprodhimit që përdorin
teknologjitë për llogaritjen e energjisë
elektrike nga bashkëprodhimi dhe
instalimet e ndërmarrjes së energjisë
termike.

1.5. Identifikimi i kërkesës për ngrohje dhe
ftohje e cila mund të përmbushet nga
bashkëprodhimi me efiçiencë të lartë, duke
përfshirë mikro-bashkëprodhimin
rezidencial dhe ndërmarrjen e energjisë
termike;

1.6. Identifikimi i potencialit për
bashkëprodhim shtesë me efiçiencë të lartë,
duke përfshirë renovimin e instalimeve
ekzistuese dhe instalimeve të objekteve të
reja të prodhimit dhe atyre industriale ose
të objekteve tjera që prodhojnë energji
termike që humbë;

1.7. Identifikimi i potencialit për efiçiencë
të energjisë të ndërmarrjes për energji
termike dhe të infrastrukturës së ftohjes;

1.8. Masat në zbatim të politikave dhe
strategjive për identifikimin e kërkesave
dhe potencialve sipas paragarfit 1.5. dhe
1.6. të këtij neni, duhet të jenë në përputhje
me legjislacionin përkatës në fuqi, duke
i

1.4.4.2. Centrale za spaljivanje otpada,
postojeće i planirane instalacije
koproizvodnje koji koriste tehnologije
za izračunavanje električne energije iz
koproizvodnje i instalacije
termoenergetskog preduzeća;1.5. Identifikacija potreba za grejanjem i
hlađenjem koje se mogu zadovoljiti
zajedničkom proizvodnjom visoke
efikasnosti, uključujući i rezidencijsku
mikro- koproizvodnju, preduzeće za
termičku energiju;

1.6. Identifikacija potencijala za dodatnu
koproizvodnju sa visokom efikasnošću,
uključujući renoviranje postojećih
instalacija novih proizvodnih i industrijakih
objekata ili drugih objekata koji proizvode
izgubljenu toplotnu energiju;


1.7. Identifikovanje potencijala za
energetsku efikasnost preduzeća za
termoenergiju i infrastrukturu hlađenja;

1.8. Mere u sprovođenju politika i strategija
za identifikovanje zahteva i potencijala
prema stavu 1.5. i 1.6. ovog člana sprovodi
se u skladu sa relevantnim zakonodavstvom
na snazi, uključujući, kada je prikladno,


1.4.4.2. Waste incineration plant,
existing and planned cogeneration
installations that use the technologies
for calculating electric energy from
cogeneration and installations of
thermal energy enterprise;1.5. Identification of the heating and
cooling demand that may be met by high-
efficiency cogeneration, including
residential micro-cogeneration, thermal
energy enterprise;


1.6. Identification of the potential for
additional high-efficiency cogeneration,
including the renovation of existing
installations and installations of new
facilities for generation and industrial or
other facilities that generate thermal energy
that is lost;

1.7. Identification of the energy efficiency
potential of the enterprise for thermal
energy and cooling infrastructure;

1.8. Measures in implementing policies and
strategies for identifying requirements and
potentials under paragraph 1.5. and 1.6. of
this article shall be implemented in
accordance with the relevant legislation in
6


përfshirë, kur është e përshtatshme,
propozimet për:

1.8.1. Rritjen e përqindjes së
bashkëprodhimit në prodhimin e
ngrohjes dhe ftohjes dhe në prodhimin e
energjisë elektrike;

1.8.2. Zhvillimin e infrastrukturës
efiçiente të ndërmarrjes së energjisë
termike dhe të ftohjes për të akomoduar
zhvillimin e bashkëprodhimit me
efiçiencë të lartë dhe përdorimin e
ngrohjes dhe ftohjes nga ngrohja që
humbet dhe nga burimet e energjisë së
ripërtrishme;

1.8.3. Inkurajimin e instalimeve të reja
termike për prodhimin e energjisë
elektrike dhe centraleve industriale që
prodhojnë energji termike të cilat do të
vendosen në ato vende, ku shuma
maksimale e ngrohjes që humbë do të
rifitohet për të përmbushur kërkesën
ekzistuese ose të parashikuar për ngrohje
dhe ftohje;

1.8.4. Inkurajimin e zonave të reja
rezidenciale ose centraleve të reja
industriale të cilat konsumojnë energji
termike në proceset e tyre të prodhimit
që do të vendosen aty ku ngrohja që
humbë në dispozicion, siç është
identifikuar në vlerësimin
gjithëpërfshirës, të mund të kontribuojë
predloge za:


1.8.1. Povećanje stope koproizvodnje u
proizvodnji toplote i hlađenja i
proizvodnji električne energije;


1.8.2. Efikasan infrastrukture razvoj
termoenergetskog preduzeća i rashladne
radi prilagođavanja razvoju
koproizvodnje sa visokom efikasnošću i
korišćenje grejanja i hlađenja iz
izgubljene toplote i od obnovljivih
izvora energije;


1.8.3. Podsticanje novih termalnih
instalacija za proizvodnju električne
energije i industrijskih preduzeća koja
proizvode toplotnu energiju koja će biti
instalirana na lokaciji, gdje će se
maksimalno izgubljena raspoloživa
toplota prikupiti kako bi se zadovoljile
postojeće ili očekivane potrebe za
grejanjem i hlađenjem;

1.8.4. Podsticanje novih stambenih
naselja ili novih industrijskih preduzeća
koja troše toplotnu energiju u svojim
proizvodnim procesima koji će biti
postavljeni tamo gde je identifikovana
raspoloživa toplota, kako je
identifikovano u inkluzivnoj proceni, da
mogu doprineti ispunjavanju njihovih
force, including, where appropriate,
proposals for:

1.8.1. Increasing the share of
cogeneration in heat and cooling
generation and electric energy
generation;

1.8.2. The infrastructure efficient
development of thermal energy
enterprise and cooling to accommodate
the development of high-efficiency
cogeneration and the use of heating and
cooling from the heating that is lost and
from renewable energy sources;


1.8.3. Encouraging new thermal
installations for generation of electric
energy and industrial plants generating
thermal energy to be located at the site,
where the maximum available sum of
the heat that is lost will be recovered to
meet the existing or foreseen demand the
for heating and cooling;


1.8.4. Encouraging new residential areas
or new industrial plants that consume
thermal energy in their generation
processes to be located where the heat
that is lost is available, as identified in
the comprehensive assessment, could
contribute to meeting their heating and
cooling demands. This may include
7


në përmbushjen e kërkesave të tyre për
ngrohje dhe ftohje. Kjo mund të
përfshijë propozime që mbështesin
grupimin e një numri instalimesh të
veçanta në të njëjtën vendndodhje me
qëllim që të sigurohet një përputhje
optimale midis kërkesës dhe furnizimit
për ngrohje dhe ftohje;

1.8.5. Inkurajimin e instalimeve termike
për prodhimin e energjisë elektrike,
centraleve industriale që prodhojnë
ngrohje që humbë, centrale për djegien e
mbeturinave dhe centrale për
shëndrrimin e mbeturinave në energji të
cilat do të kyçen në ndërmarrjen për
energji termike ose në rrjetin e ftohjes;

1.8.6. Inkurajimin e zonave rezidenciale
dhe centraleve industriale që
konsumojnë ngrohje në proceset e tyre të
prodhimit që të kyçen në ndërmarrjen
për energji termike, duke përfshirë
rrjetin e ftohjes;

1.8.7. Këmbimin e bashkëprodhimit me
efiçiencë të lartë dhe potencialit të
krijuar dhe progresit të arritur;

1.9. Një përllogaritje e energjisë
primare që do të kursehet;

1.10. Një përllogaritje të masave
publike mbështetëse për ngrohje dhe
ftohje, nëse ka buxhet vjetor dhe
zahteva za grejanje i hlađenje. Ovo može
uključivati preedloge koji podržavaju
grupiranje određenog broja posebnih
instalacija na istom mestu kako bi se
osigurala optimalna podudarnost između
potražnje i snabdevanja za grejanje i
hlađenje;


1.8.5. Podsticanje termalnih instalacija
za proizvodnju električne energije,
industrijskih preduzeća koja proizvode
toplotne gubitke, centrale za spaljivanje
otpada i centrale za pretvaranje otpada u
energiju koja će biti uključena u
preduzeće za toplotnu energiju ili u
rashladnu mrežu;

1.8.6. Podsticanje rezidencijskih naselja i
industrijskih preduzeća koja troše
grejanje u svojim proizvodnim
procesima da budu uključena u
preduzeće za toplotnu energiju ili
rashladnu mrežu;

1.8.7. Razmenu koproizvodnje visoke
efikasnosti i stvoreni potencijal i
postignutog napredka;

1.9. Proračun primarne energije koja
će biti pošteđena;

1.10. Obračunjavanje mera javne
podrške za grejanje i hlađenje, ako
ima, godišnji budžet i identifikaciju
proposals that support the grouping of a
number of separate installations at the
same location in order to ensure an
optimal match between supply and
demand for heating and cooling;
1.8.5. Encouraging thermal installations
for electric energy generation, industrial
plants that generate heat that is lost,
waste incineration plants and waste-to-
energy conversion plants to be
connected to the thermal energy
enterprise or the cooling network;


1.8.6. Encouraging residential areas and
industrial plants that consume heating in
their generation processes to connect to
the thermal energy enterprise or the
cooling network;


1.8.7. Exchanging high-efficiency
cogeneration and the potential created
and the progress achieved;

1.9. Estimating the primary energy to be
saved;

1.10. Estimating public support measures
for heating and cooling, if any, annual
budget and identification of the potential
8


identifikim të elementit potencial të
ndihmës. Kjo nuk paragjykon
njoftimin e veçantë të skemës publike
për mbështetje për një vlerësim të
ndihmës shtetërore.

2. Deri në masën e nevojshme, vlerësimi
gjithëpërfshirës përfshin përmbledhje të
planeve dhe strategjive rajonale ose lokale.


Neni 5
Hyrja në fuqi

Ky Udhëzim Administrativ hyn në fuqi shtatë
(7) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare.Blerim Kuçi


____________________________

Ministër i Ekonomisë dhe Ambientit

Prishtinë,____/____/2020
potencijalnog elementa pomoći. Ovo
ne dovodi u pitanje posebno
obaveštenje o javnoj šemi za podršku
za procenu državne pomoći.


2. Do potrebne mere, sveobuhvatna procena
uključuje rezime regionalnih ili lokalnih
planova i strategija.


Član 5
Stupanje na snagu

Ovo Administrativno Uputstvo stupa na snagu
sedam (7) nakon objavljivanja u u Službenom
Listu.


Blerim Kuçi


______________________________

Ministar Ekonomije i Životne Sredine

Priština,____/____/2020
aid element. This does not prejudice the
special notice of the public scheme for
supporting a state aid assessment.2. To the extent necessary, the
comprehensive assessment includes
summaries of regional or local plans and
strategies.

Article 5
Entry into force

This Administrative Instruction shall enter
into force seven (7) days after publication on
Official Gazette.

Blerim Kuçi


____________________________

Minister of Economy and Environment

Pristina,____/____/2020