KODI NR. 04/L-082 KODI PENAL I REPUBLIKËS SË KOSOVËS

1

GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr.19 / 13 KORRIK 2012, PRISHTINË

KODI NR. 04/L-082KODI PENAL I REPUBLIKËS SË KOSOVËS


Kuvendi i Republikës së Kosovës

Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës,

Miraton


KODI PENAL I REPUBLIKËS SË KOSOVËS

PJESA E PËRGJITHSHME

KAPITULLI I
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME

Neni 1
Bazat dhe kufijtë e sanksioneve penale

1. Veprat penale dhe sanksionet penale parashihen vetëm për ato sjellje me të cilat cenohen apo
dëmtohen në atë masë liritë dhe të drejtat e njeriut si dhe të drejtat tjera dhe vlerat shoqërore të
garantuara dhe të mbrojtura me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe me të drejtën
ndërkombëtare, mbrojtja e të cilave nuk do të mund të realizohej pa dhunën penalo juridike.

2. Parashikimi i veprave penale si dhe llojet e masave dhe lartësia e sanksioneve penale për kryesit e
veprave penale bazohen në domosdoshmërinë e sanksionit penalo juridik dhe proporcionalitetit të
shkallës dhe natyrës së rrezikshmërisë për liritë dhe të drejtat e njeriut dhe të vlerave shoqërore.

Neni 2
Parimi i ligjshmërisë

1. Veprat penale, sanksionet penale dhe masat e trajtimit të detyrueshëm përcaktohen vetëm me ligj.

2. Askujt nuk mund t’i shqiptohet sanksioni penal ose masa e trajtimit të detyrueshëm për një vepër
nëse para kryerjes së saj nuk është përcaktuar me ligj si vepër penale dhe nuk është paraparë
sanksioni penal ose masa e trajtimit të detyrueshëm për atë vepër.

3. Përkufizimi i një vepre penale duhet të përcaktohet në mënyrë të saktë dhe nuk lejohet interpretimi
sipas analogjisë. Në rast paqartësie, përkufizimi i veprës penale interpretohet në favor të personit ndaj
të cilit zhvillohet procedura penale.

Neni 3
Zbatimi i ligjit më të favorshëm

1. Ndaj kryesit zbatohet ligji që ka qenë në fuqi në kohën e kryerjes së veprës penale.

2. Në rast se ligji në fuqi ndryshon para shqiptimit të vendimit të formës së prerë, atëherë ndaj kryesit
zbatohet ligji që është më i favorshëm.
2

3. Nëse ligji i ri nuk e inkriminon veprën, por kryesi është dënuar me aktgjykim të formës së prerë në
pajtim me ligjin e mëparshëm, sanksioni penal nuk fillon të ekzekutohet ose ndërpritet në rast se ka
filluar.

4. Një ligj i cili shprehimisht ka qenë në fuqi vetëm për një kohë të caktuar, zbatohet për ato vepra
penale që janë kryer gjatë kohës kur ai ligj ka qenë në fuqi edhe në rastin kur nuk është më në fuqi,
përveç nëse vetë ligji shprehimisht përcakton ndryshe.

Neni 4
Sanksionet penale dhe masat e trajtimit të detyrueshëm

1. Sanksionet penale janë:

1.1. dënimet kryesore;

1.2. dënimet alternative;

1.3. dënimet plotësuese; dhe

1.4. vërejtja gjyqësore.

2. Masat e trajtimit të detyrueshëm, të cilat mund t’i shqiptohen kryesit që nuk është penalisht i
përgjegjshëm ose është i varur nga droga, ose nga alkooli, janë:

2.1. trajtimi i detyrueshëm psikiatrik me ndalim në institucionin e kujdesit shëndetësor;

2.2. trajtimi i detyrueshëm psikiatrik në liri; dhe

2.3. trajtimi me rehabilitim të detyrueshëm të personave të varur nga droga apo alkooli.

Neni 5
Kufizimet në ekzekutimin e sanksioneve penale dhe masave të trajtimit të detyrueshëm

Me ekzekutimin e sanksionit penal ose masës së trajtimit të detyrueshëm, kryesit të veprës penale
mund ti mohohen ose kufizohen të drejtat e caktuara vetëm deri në atë masë e cila i përgjigjet natyrës
apo përmbajtjes së sanksionit ose masës dhe vetëm në mënyrën me të cilën sigurohet respektimi i
dinjitetit njerëzor të tij apo saj, në pajtim me të drejtën ndërkombëtare.

Neni 6
Zbatimi i pjesës së përgjithshme të këtij Kodi

Dispozitat e pjesës së përgjithshme të këtij Kodi zbatohen për të gjitha veprat penale të përcaktuara me
ligjet e Republikës së Kosovës.


KAPITULLI II

VEPRAT PENALE DHE PËRGJEGJËSIA PENALE

Neni 7
Vepra penale

Vepra penale është vepër e kundërligjshme e cila është e përcaktuar me ligj si vepër penale, tiparet e
së cilës janë të përcaktuara me ligj dhe për të cilën me ligj është përcaktuar sanksioni penal ose masa
e trajtimit të detyrueshëm.
3


Neni 8
Mënyra e kryerjes së veprës penale

1. Vepra penale mund të kryhet me veprim ose me mosveprim.

2. Vepra penale kryhet me mosveprim vetëm kur kryesi nuk e ndërmerr veprimin të cilin ka qenë i
obliguar ta ndërmerr.

Neni 9
Koha e kryerjes së veprës penale

Vepra penale kryhet në kohën kur kryesi ka vepruar apo ka qenë i detyruar të veprojë pa marrë
parasysh kohën kur është shkaktuar pasoja.

Neni 10
Vendi i kryerjes së veprës penale

1. Vepra penale kryhet në vendin ku kryesi ka vepruar apo ka qenë i detyruar të veprojë ashtu si dhe në
vendin ku është shkaktuar pasoja.

2. Vepra penale është tentuar në vendin ku kryesi ka vepruar si dhe në vendin ku kryesi ka dashur që
të shkaktohet pasoja.

Neni 11
Vepra e rëndësisë së vogël

Nuk përbën vepër penale ajo vepër e cila edhe pse përmban tiparet e veprës penale të përcaktuar me
ligj, paraqet vepër të rëndësisë së vogël. Vepra është e rëndësisë së vogël kur rrezikshmëria e saj
është e parëndësishme për shkak të natyrës ose peshës së veprës; mungesës ose pasojave të
dëmshme të parëndësishme; rrethanave në të cilat është kryer vepra; shkallës së ulët të përgjegjësisë
penale të kryesit; ose rrethanave personale të kryesit.

Neni 12
Mbrojtja e nevojshme

1. Vepra e kryer në mbrojtje të nevojshme nuk është vepër penale.

2. Mbrojtja e nevojshme është mbrojtja e cila është e domosdoshme për të zmbrapsur sulmin e
kundërligjshëm, real dhe të atëçastshëm ndaj vetes ose personit tjetër me kusht që karakteri i mbrojtjes
të jetë në proporcion me shkallën e rrezikut që paraqet sulmi.

3. Disproporcioni ndërmjet sulmit dhe zmbrapsjes së sulmit konsiderohet tejkalim i kufijve të mbrojtjes
së nevojshme.

4. Kryesi i cili i tejkalon kufijtë e mbrojtjes së nevojshme mund të dënohet më lehtë. Nëse kryesi
tejkalon kufijtë për shkak të tronditjes së fortë apo frikës së shkaktuar nga sulmi, ai mund të lirohet nga
dënimi.

Neni 13
Nevoja ekstreme

1. Vepra e kryer në kushtet e nevojës ekstreme nuk është vepër penale.

4
2. Nevoja ekstreme ekziston nëse personi e kryen veprën për të zmbrapsur prej vetes ose tjetrit
rrezikun e atëçastshëm e të paprovokuar, i cili nuk mund të evitohet në mënyrë tjetër, me kusht që e
keqja e shkaktuar të mos jetë më e madhe se e keqja që është kanosur.

3. Kur kryesi e shkakton rrezikun nga pakujdesia apo i tejkalon kufijtë e nevojës ekstreme, dënohet më
butë. Kur kryesi i tejkalon kufijtë në rrethana veçanërisht lehtësuese, ai mund të lirohet nga dënimi.

4. Nuk ekziston nevoja ekstreme nëse kryesi ka qenë i obliguar me ligj që t’i ekspozohet rrezikut.

Neni 14
Dhuna ose kanosja

1. Vepra e kryer nën ndikimin e dhunës së papërballueshme ose kanosjes së papërballueshme nuk
është vepër penale vetëm nëse personi menjëherë pas pushimit të rrezikut e lajmëron shtrëngimin dhe
veprën e kundërligjshme tek organet kompetente.

2. Nëse vepra penale është kryer nën ndikimin e dhunës së përballueshme apo kanosjes së
përballueshme, dënimi mund të zbutet vetëm nëse personi menjëherë pas pushimit të rrezikut e
lajmëron shtrëngimin dhe veprën e kundërligjshme tek organet kompetente.

3. Kushdo që përdor dhunën ose kanosjen sipas paragrafit 1. dhe 2. të këtij neni konsiderohet kryes i
veprës penale.

Neni 15
Veprat e kryera nën shtrëngim

1. Vepra e kryer nën shtrëngim nuk është vepër penale.

2. Vepra kryhet nën shtrëngim kur personi i ballafaquar me dhunën e pashmangshme apo kanosjen e
dhunës që nuk mund të shmanget e që rrezikon jetën, trupin ose lirinë, kryen vepër të kundërligjshme
për të mënjanuar rrezikun nga vetja ose personi me të cilin ka lidhje familjare. Vepra do të konsiderohet
se është kryer nën shtrëngim vetëm nëse personi menjëherë pas pushimit të rrezikut e lajmëron
shtrëngimin dhe veprën e kundërligjshme tek organet kompetente.

3. Vepra nuk kryhet nën shtrëngim nëse dhe deri në masën që nga kryesi mund të pritet në rrethanat e
shkaktuara që të pranojë rrezikun, në veçanti nëse ai ka shkaktuar rrezikun ose nëse ka qenë i detyruar
ligjërisht që të ballafaqohet me një dhunë të tillë të atëçastshme apo me kërcënim të dhunës. Në
rrethana të tilla dënimi mund të zbutet.

Neni 16
Urdhrat nga lartë

1. Kur vepra penale është kryer nga një person në bazë të një urdhri qeveritar ose të një eprori, qoftë
ushtarak ose civil, kryesi nuk lirohet nga përgjegjësia penale, përveç kur:

1.1. personi ka qenë i detyruar ligjërisht që t’i bindet urdhrit të tillë;

1.2. personi nuk e ka ditur se urdhri i tillë ka qenë i paligjshëm; dhe

1.3. urdhri i tillë nuk ishte në mënyrë të dukshme i paligjshëm.

2. Urdhrat për të kryer gjenocid ose krime të tjera kundër njerëzimit janë të paligjshëm në të gjitha
rrethanat.5
Neni 17
Përgjegjësia penale

1. Kryesi i veprës penale është penalisht përgjegjës nëse është mendërisht i aftë dhe veprën penale e
ka kryer me dashje apo nga pakujdesia.

2. Një person është penalisht përgjegjës për veprën penale të kryer nga pakujdesia vetëm nëse këtë
shprehimisht e përcakton ligji.

3. Personi nuk është penalisht përgjegjës nëse në kohën e kryerjes së veprës penale është nën
moshën katërmbëdhjetë (14) vjet.


Neni 18
Paaftësia mendore dhe aftësia e zvogëluar mendore

1. Personi i cili ka kryer vepër penale konsiderohet i paaftë mendërisht nëse në kohën e kryerjes së
veprës penale lëngonte nga një sëmundje mendore e përkohshme ose e përhershme, nëse kishte
çrregullim mendor apo ngecje në zhvillimin mendor që e ka prekur funksionimin e tij mendor dhe si
pasojë e kësaj, nuk ka qenë në gjendje të kuptojë natyrën dhe rëndësinë apo pasojën e veprimeve ose
mosveprimeve të tij ose nuk ka qenë në gjendje t’i kontrollojë veprimet ose mosveprimet e tij apo të
kuptojë se kryen vepër penale.

2. Personi i cili ka kryer vepër penale konsiderohet se ka aftësi të zvogëluar mendore nëse në kohën e
kryerjes së veprës penale aftësia e tij për të kuptuar natyrën dhe rëndësinë apo pasojën e veprimeve
ose mosveprimeve të tij ka qenë esencialisht e zvogëluar për shkaqet e cekura në paragrafin 1. të këtij
neni. Personi i tillë konsiderohet penalisht përgjegjës, por këto rrethana merren parasysh nga gjykata
kur vendos për kohëzgjatjen dhe llojin e sanksionit ose masës së trajtimit të detyrueshëm.

Neni 19
Kryerja e veprës penale në gjendje të dehur

Personi është penalisht përgjegjës nëse duke përdorur alkool, narkotik apo me ndonjë mënyrë tjetër e
sjell veten në një gjendje të tillë që nuk mund të kuptoj rëndësinë e veprimit apo të mosveprimit të vet
ose të kontrollojë sjelljen e vet, nëse para se të ketë sjellë veten në gjendje të tillë, veprimet ose
mosveprimet e tij kanë qenë të përfshira në dashjen e tij apo nëse është i pakujdesshëm ndaj veprës
penale dhe ligji parasheh përgjegjësi penale për kryerjen e kësaj vepre penale nga pakujdesia.

Neni 20
Lidhja shkakore

Personi nuk është penalisht përgjegjës kur midis veprimit ose mosveprimit të tij dhe pasojës mungon
lidhja shkakore.

Neni 21
Dashja

1. Vepra penale mund të kryhet me dashje direkte ose eventuale.

2. Personi vepron me dashje direkte kur është i vetëdijshëm për veprën e vet dhe e dëshiron kryerjen e
saj.

3. Personi vepron me dashje eventuale kur është i vetëdijshëm se pasoja e ndaluar mund të shkaktohet
si rezultat i veprimit ose i mosveprimit të tij dhe ai pranon shkaktimin e saj.


6
Neni 22
Dijenia, dashja, pakujdesia ose qëllimi

Dijenia, dashja, pakujdesia ose qëllimi i kërkuar si element i veprës penale mund të nxirret nga
rrethanat faktike.

Neni 23
Pakujdesia

1. Vepra penale mund të kryhet me pakujdesi të vetëdijshme apo të pavetëdijshme.

2. Personi vepron me pakujdesi të vetëdijshme kur është i vetëdijshëm se pasoja e ndaluar mund të
shkaktohet si rezultat i veprimit ose të mosveprimit të tij, por me mendjelehtësi mendon se ajo nuk do të
shkaktohet apo se ai do të mund ta parandalojë shkaktimin e saj.

3. Personi vepron me pakujdesi të pavetëdijshme kur nuk është i vetëdijshëm se pasoja e ndaluar
mund të shkaktohet si rezultat i veprimit ose mosveprimit të tij edhe pse në rrethanat dhe sipas vetive të
tij personale ka mund të ishte apo do duhej të ishte i vetëdijshëm për këtë mundësi.

Neni 24
Përgjegjësia për pasojat më të rënda

Nëse kryerja e një vepre penale shkakton pasoja të cilat e tejkalojnë qëllimin e kryesit dhe për këtë ligji
përcakton një dënim më të rëndë, dënimi më i rëndë mund të shqiptohet në rast se pasoja i atribuohet
pakujdesisë së kryesit.

Neni 25
Lajthimi faktik

1. Personi nuk është penalisht përgjegjës nëse në kohën e kryerjes së veprës penale nuk ka qenë i
vetëdijshëm për ndonjë nga tiparet e asaj vepre ose gabimisht ka menduar se ekzistojnë rrethanat, të
cilat faktikisht po të ekzistonin, kjo vepër do të ishte e lejuar.

2. Personi i cili për shkak të pakujdesisë ka qenë në lajthim është penalisht përgjegjës për veprën
penale të kryer nga pakujdesia nëse ligji në mënyrë specifike parashikon përgjegjësinë penale për
kryerjen e veprës së tillë nga pakujdesia.

Neni 26
Lajthimi juridik

1. Personi i cili për shkaqe të arsyeshme nuk e ka ditur ose nuk ka mundur ta dijë se vepra është e
ndaluar nuk është penalisht përgjegjës.

2. Nëse lajthimi ka qenë i evitueshëm, personi është penalisht përgjegjës por dënimi mund të zbutet.

3. Lajthimi juridik është i evitueshëm nëse çdo person ka mundur lehtësisht që ta dijë se vepra është e
kundërligjshme ose nëse kryesi duke marrë parasysh profesionin, thirrjen ose detyrën e tij ka qenë i
obliguar ta dijë se vepra është e kundërligjshme.

Neni 27
Përgatitja e veprës penale

1. Kushdo që me dashje përgatit kryerjen e veprës penale do të dënohet vetëm nëse parashihet
shprehimisht me ligj.

7
2. Kur ligji parasheh dënimin për përgatitjen e veprës penale të caktuar, përgatitja e veprës penale
përfshin furnizimin ose aftësimin e mjeteve për kryerjen e veprës penale; mënjanimin e pengesave
për kryerjen e veprës penale; marrëveshjen, planifikimin ose organizimin me personin tjetër për
kryerjen e veprës penale si dhe veprimet tjera me të cilat krijohen kushtet për kryerjen e drejtpërdrejt të
veprës penale por të cilat nuk përbëjnë veprimin e kryerjes.

Neni 28
Tentativa
1. Kushdo që me dashje ndërmerr veprime për kryerjen e veprës penale por vepra nuk është kryer ose
elementet e veprës penale nuk janë realizuar, konsiderohet se ka tentuar të kryejë vepër penale.

2. Tentativa për të kryer vepër penale për të cilën mund të shqiptohet dënimi me tre ose më shumë vjet
burgim dënohet. Tentativa për të kryer ndonjë tjetër vepër penale dënohet vetëm nëse shprehimisht
parashihet me ligj.

3. Personi që tenton të kryejë vepër penale dënohet si të kishte kryer veprën penale, por dënimi mund
të zbutet.

Neni 29
Tentativa e papërshtatshme

Gjykata mund ta lirojë nga dënimi personin i cili tenton të kryejë vepër penale me mjet të
papërshtatshëm ose ndaj objektit të papërshtatshëm.

Neni 30
Heqja dorë vullnetare

1. Gjykata mund ta lirojë personin nga dënimi për tentativë të dënueshme të veprës penale nëse
personi i tillë heq dorë vullnetarisht nga kryerja e veprës penale të cilën e ka filluar, ndonëse është i
vetëdijshëm se në pajtim me të gjitha rrethanat ai mund të vazhdonte veprën ose nëse pas kryerjes së
një vepre të tillë parandalon shkaktimin e pasojave.

2. Në rastin e cekur në paragrafin 1. të këtij neni, kryesi dënohet për ato veprime të cilat përbëjnë vepër
tjetër të veçantë penale.


BASHKËPUNIMI NË KRYERJEN E VEPRËS PENALE

Neni 31
Bashkëkryerja

Nëse dy apo më shumë persona së bashku kryejnë veprën penale duke marrë pjesë në kryerjen e
veprës penale ose thelbësisht duke i kontribuar kryerjes së saj në ndonjë mënyrë tjetër, secili prej tyre
është përgjegjës dhe dënohet me dënimin e paraparë për vepër penale.

Neni 32
Shtytja

1. Kushdo që me dashje e shtytë personin tjetër të kryejë vepër penale dënohet sikurse ta kishte kryer
vet atë vepër penale nëse vepra penale është kryer.

2. Kushdo që me dashje shtytë personin tjetër të kryejë vepër penale dënohet sikurse ta kishte kryer
vet atë vepër penale nëse vepra penale është tentuar por nuk është kryer.

3. Kushdo që me dashje shtytë personin tjetër të kryejë vepër penale të dënueshme me së paku pesë
(5) vjet burgim dhe vepra penale as që është tentuar, shtytësi dënohet për tentativë.
8
Neni 33
Ndihma

1. Kushdo që me dashje ndihmon personin tjetër për kryerjen e veprës penale dënohet më dënim më të
butë.

2. Ndihma për të kryer një vepër penale përfshin, por nuk kufizohet në: dhënien e këshillave ose
udhëzimeve se si të kryhet vepra penale; vënien në dispozicion të mjeteve për kryerjen e veprës
penale; krijimin e kushteve ose mënjanimin e pengesave për kryerjen e veprës penale; ose premtimi
paraprak se do të fshehë provat e kryerjes së veprës penale, kryesin apo identitetin e kryesit, mjetet e
përdorura për kryerjen e veprës penale ose përfitimet që rrjedhin nga kryerja e veprës penale.

Neni 34
Bashkimi kriminal

1. Kushdo që shprehimisht apo në mënyrë të heshtur merret vesh me një apo me më shumë persona
për të kryer ose për të nxitur kryerjen e një vepre penale të dënueshme me së paku pesë (5) vjet
burgim dhe ndërmerr veprime përgatitore për realizimin e marrëveshjes së tillë, dënohet me dënimin e
paraparë për atë vepër penale.

2. Gjykata mund ta zbusë dënimin ose ta liroj nga dënimi personin i cili është penalisht përgjegjës sipas
paragrafit 1. të këtij neni nëse personi i tillë:

2.1. vullnetarisht heq dorë nga marrëveshja;

2.2. vullnetarisht ndërmerr veprime për parandalimin e ekzistencës së vazhdueshme të bashkimit
kriminal ose të kryerjes së veprës penale në pajtim me qëllimet e saj; ose

2.3. vullnetarisht ia zbulon policisë njohuritë e marrëveshjes në kohën kur vepra penale e
planifikuar ende mund të parandalohet.

Neni 35
Marrëveshja për të kryer vepër penale

1. Kushdo që merret vesh me një apo me më shumë persona për të kryer vepër penale dhe një apo më
shumë nga ata persona ndërmerr çfarëdo veprimi të rëndësishëm për kryerjen e veprës penale
dënohet me dënimin e paraparë për atë vepër penale.

2. Për qëllime të këtij neni, shprehja “veprim i rëndësishëm drejt kryerjes së veprës penale” nuk
duhet të jetë veprim penal por duhet të jetë hap i rëndësishëm përgatitor drejtë kryerjes së veprës
penale të cilën personat janë pajtuar që ta kryejnë.

Neni 36
Kufijtë e përgjegjësisë penale dhe ndëshkimi për bashkëpunim

1. Bashkëkryesi është penalisht përgjegjës brenda kufijve të dashjes apo të pakujdesisë së vet.

2. Personi i cili shtytë ose ndihmon në kryerjen e veprës penale është penalisht përgjegjës brenda
kufijve të dashjes së tij.

3. Rrethanat personale, përfshirë marrëdhëniet dhe cilësitë të cilat mund të rezultojnë në përjashtimin
nga përgjegjësia penale, lirimin nga dënimi, ekzistimin e formave të rënda apo të lehta të veprës penale
ose që ndikojnë në përcaktimin e dënimit, mund të merren parasysh vetëm ndaj personit për të cilin
vlejnë. Nëse rrethanat personale të cilat ndërlidhen me kryesin kanë ndikim në zbutjen ose ashpërsimin
e dënimit dhe këto rrethana konstituojnë element të veprës penale, bashkëkryesi, shtytësi ose ndihmësi
9
është përgjegjës për dënimin e paraparë për vepër penale kur ai ka ditur për këtë rrethanë, edhe nëse
nuk ka pasur lidhshmëri me të.


DISPOZITAT E POSAÇME MBI PËRGJEGJËSINË PENALE PËR VEPRAT PENALE TË KRYERA
ME ANË TË MEDIAVE

Neni 37
Përgjegjësia penale e kryeredaktorëve, botuesve, shtyp shkronjësve ose prodhuesve

1. Autori i informacionit është penalisht përgjegjës nëse vepra penale është kryer përmes publikimit të
informatës në gazetë ose në lloj tjetër të shtypit periodik, radio, televizion, internet ose mjete tjera të
komunikimit.

2. Kryeredaktori përgjegjës ose personi i cili e zëvendëson atë në kohën e publikimit të informatës
është penalisht përgjegjës kur:

2.1. autori nuk mund të gjendet apo të gjykohet në Gjykatën e Kosovës;

2.2. publikimi i informacionit është bërë pa dijeninë e autorit ose kundër vullnetit të tij; ose

2.3. nëse gjatë kohës së publikimit të informatës kanë ekzistuar pengesa faktike dhe juridike
për fillimin e procedurës penale ndaj autorit dhe të cilat ende ekzistojnë.

3. Kryeredaktori ose personi i cili e zëvendëson atë në kohën e publikimit të informatës nuk është
penalisht përgjegjës nëse për shkaqe të arsyeshme nuk ka ditur për ndonjë rrethanë të paraparë në
paragrafin 2. të këtij neni.

4. Botuesi i gazetës ose llojit tjetër të shtypit periodik është penalisht përgjegjës nëse kryeredaktori ose
personi që e zëvendëson atë në kohën e publikimit të informatës në gazetë ose llojin tjetër të shtypit
periodik është penalisht përgjegjës sipas paragrafit 2. të këtij neni.

5. Kur botuesi është penalisht përgjegjës sipas paragrafit 4. të këtij neni dhe për shkak të pengesave
juridike ose faktike nuk është e mundur të dënohet botuesi, atëherë personi i cili e ka shtypur
informatën është penalisht përgjegjës nëse ai e ka ditur se pengesat e tilla ligjore ose faktike kanë
ekzistuar.

6. Prodhuesi është penalisht përgjegjës kur kryeredaktori ose personi që e zëvendëson atë në kohën e
publikimit të informatës me anë të shiritit manjetik, filmit, diapozitivave, fotografive ose pajisjeve tjera
audio dhe video të dedikuara për mediat masive ose për prezantim publikut apo për një numër të madh
të personave janë penalisht përgjegjës sipas paragrafit 2. të këtij neni.

7. Nëse botuesi, shtypshkronjësi ose prodhuesi i cili është penalisht përgjegjës sipas këtij neni është
person juridik apo organ publik, personi përgjegjës për shtypjen ose aktivitetin prodhues është penalisht
përgjegjës.

8. Personat e cekur në këtë nen nuk janë penalisht përgjegjës nëse publikimi i informatës është raport i
saktë nga një mbledhje e organit publik ose nga deklarata e një personi zyrtar.

Neni 38
Mbrojtja e burimit të informatës

1. Personi i cili merr pjesë si profesionist në publikimin e informacionit ose si anëtar i bordit redaktues të
mediave dhe ndihmësi i tij nuk janë penalisht përgjegjës nëse refuzojnë ta tregojnë autorin e publikimit
ose burimin e informatës.

10
2. Personat e cekur në paragrafin 1. të këtij neni janë penalisht përgjegjës nëse gjykata konstaton se:

2.1. zbulimi i informatave është i domosdoshëm për të parandaluar sulmin që përbën kërcënim
të pashmangshëm ndaj jetës apo integritetit trupor të ndonjë personi.

Neni 39
Zbatimi i dispozitave të përgjithshme për përgjegjësinë penale

Dispozitat për përgjegjësinë penale të personave të cekur në nenet 37 dhe 38 të këtij Kodi janë të
zbatueshme vetëm nëse ata persona nuk janë penalisht përgjegjës sipas dispozitave të përgjithshme
për përgjegjësinë penale të përcaktuar në këtë Kod.

Neni 40
Përgjegjësia penale e personave juridik

1. Personi juridik është përgjegjës për veprën penale të personit përgjegjës, i cili ka kryer vepër penale
duke vepruar në emër të personit juridik brenda autorizimeve të tij, me qëllim të përfitimit të dobisë apo
ka shkaktuar dëm për atë person juridik. Përgjegjësia e personit juridik ekziston edhe nëse veprimet e
personit juridik kanë qenë në kundërshtim me politikat e afarizmit ose me urdhrat e personit juridik.

2. Sipas kushteve të parapara në paragrafin 1. të këtij neni, personi juridik po ashtu është përgjegjës
për veprën penale në rastin kur personi përgjegjës që ka kryer vepër penale nuk dënohet për atë vepër
penale.

3. Përgjegjësia e personit juridik bazohet në fajësinë e personit përgjegjës.

4. Elementi subjektiv i veprës penale i cili ekziston vetëm për personin përgjegjës, vlerësohet në lidhje
me personin juridik, nëse është përmbushur baza e përgjegjësisë e paraparë në paragrafin 1. të këtij
neni.


KAPITULLI III

DËNIMET

Neni 41
Qëllimi i dënimit

1. Qëllimet e dënimit janë:

1.1. të parandalojë kryesin nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe të bëjë
rehabilitimin e tij;

1.2. të parandalojë personat e tjerë nga kryerja e veprave penale;

1.3. të bëjë kompensimin e viktimave ose të komunitetit për humbjet ose dëmet e shkaktuara
nga vepra penale; dhe

1.4. të shprehë gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit
për respektimin e ligjit.


11
Neni 42
Llojet e dënimeve

1. Llojet e dënimeve janë:

1.1. dënimet kryesore;

1.2. dënimet alternative; dhe

1.3. dënimet plotësuese.


DËNIMET KRYESORE

Neni 43
Dënimet kryesore

1. Llojet e dënimeve kryesore janë:

1.1. dënimi me burgim të përjetshëm;

1.2. dënimi me burgim dhe

1.3. dënimi me gjobë.

Neni 44
Dënimi me burgim të përjetshëm

1. Ligji mund të parasheh dënimin me burgim të përjetshëm për veprat më të rënda penale të kryera në
rrethana veçanërisht rënduese ose për vepra penale që kanë shkaktuar pasoja shumë të rënda.

2. Ligji nuk mund të parasheh dënimin me burgim të përjetshëm si të vetmin dënim kryesor për një
vepër të veçantë penale.

3. Dënimi me burgim të përjetshëm nuk mund t’i shqiptohet personit i cili në kohën e kryerjes së veprës
penale nuk i ka mbushur njëzetenjë (21) vjet ose personit i cili në kohën e kryerjes së veprës penale ka
pasur aftësi esencialisht të zvogëluar mendore.

Neni 45
Dënimi me burgim
1. Dënimi me burgim nuk mund të shqiptohet në kohëzgjatje më pak se tridhjetë (30) ditë e as më tepër
se njëzet e pesë (25) vjet.

2. Dënimi me burgim shqiptohet në vite dhe në muaj të plotë, e në rastet kur dënimi është deri në
gjashtë (6) muaj, dënimi shqiptohet në ditë të plota.

Neni 46
Dënimi me gjobë

1. Dënimi me gjobë nuk mund të jetë më pak se njëqind (100) Euro evropiane (në tekstin e mëtejmë
“EURO”). Dënimi me gjobë nuk mund të tejkalojë njëzet e pesëmijë (25.000) Euro ndërsa për veprat
penale lidhur me terrorizëm, trafikim me njerëz, krim të organizuar ose veprat penale të kryera me
qëllim të përfitimit të dobisë pasurore nuk mund të tejkalojë pesëqind mijë (500.000) Euro.

2. Në aktgjykim caktohet afati i pagesës së dënimit me gjobë. Afati nuk mund të jetë më i shkurtër se
pesëmbëdhjetë (15) ditë e as më i gjatë se tre (3) muaj, mirëpo në rrethana të arsyeshme gjykata mund
12
të lejojë që dënimi me gjobë të paguhet me këste për një periudhë që nuk tejkalon dy (2) vjet.
Aktgjykimi po ashtu duhet të përcaktojë se kur duhet të paguhen këstet dhe duhet të cek se mundësia e
pagesës me këste do të revokohet nëse personi i dënuar nuk e paguan këstin me kohë.

3. Nëse personi i dënuar nuk dëshiron ose nuk mund të paguajë gjobën, gjykata mund të zëvendësojë
dënimin me gjobë me dënim me burgim. Kur dënimi me burgim zëvendësohet me dënimin me gjobë,
një ditë burgim llogaritet me njëzet (20) Euro gjobë. Dënimi me burgim nuk mund të tejkalojë tre (3) vjet.

4. Nëse personi i dënuar nuk dëshiron ose nuk mund të paguajë gjobën në tërësi, gjykata do ta
zëvendësojë pjesën e mbetur të gjobës me dënim me burgim, siç parashihet në paragrafin 3. të këtij
neni. Nëse personi i dënuar e paguan pjesën e mbetur të gjobës, ekzekutimi i dënimit ndërpritet.

5. Nëse personi i dënuar nuk dëshiron ose nuk mund të paguajë gjobën, gjykata mundet, me pëlqimin e
personit të dënuar, në vend të shqiptimit të dënimit me burgim, ta zëvendësojë dënimin me gjobë me
urdhër për punë në dobi të përgjithshme. Urdhri për punë në dobi të përgjithshme llogaritet ashtu që
tetë (8) orë të punës në dobi të përgjithshme llogariten me njëzet (20) Euro gjobë. Kohëzgjatja e punës
në dobi të përgjithshme nuk mund të tejkalojë dyqind e katër dhjetë (240) orë.

6. Dënimi me gjobë nuk ekzekutohet pas vdekjes së personit të dënuar.

Neni 47
Zëvendësimi i dënimit me burgim me dënim me gjobë

Kur gjykata shqipton dënimin me burgim deri në gjashtë (6) muaj, gjykata njëkohësisht mund të
vendosë që dënimi me burgim të zëvendësohet me dënim me gjobë, me pëlqimin e personit të dënuar.

Neni 48
Zëvendësimi i dënimit me burgim me urdhrin për punë në dobi të përgjithshme
1. Gjykata, me pëlqimin e personit të dënuar, mund të zëvendësojë dënimin me burgim deri në gjashtë
(6) muaj me urdhrin për punë në dobi të përgjithshme.

2. Nëse e shqipton urdhrin për punë në dobi të përgjithshme, gjykata e urdhëron personin e dënuar të
kryejë punë në dobi të përgjithshme pa pagesë për një periudhë të caktuar kohore prej tridhjetë (30)
deri në dyqind e katërdhjetë (240) orë pune. Shërbimi sprovues vendos për llojin e punës në dobi të
përgjithshme që duhet kryer nga personi i dënuar, cakton organizatën e veçantë për të cilën personi i
dënuar do të kryejë punën në dobi të përgjithshme, vendos për ditët e javës gjatë të cilave puna në dobi
të përgjithshme duhet të kryhet dhe e mbikëqyrë kryerjen e punës në dobi të përgjithshme.

3. Puna në dobi të përgjithshme duhet të kryhet brenda kohës së caktuar nga gjykata dhe kjo kohë nuk
mund të jetë me gjatë se një (1) vit.

4. Nëse pas kalimit të kohës së caktuar personi i dënuar nuk e ka kryer punën në dobi të përgjithshme
ose e ka kryer vetëm pjesërisht punën e tillë në dobi të përgjithshme, gjykata urdhëron dënimin me
burgim. Një ditë burgim do të urdhërohet për çdo tetë (8) orë pune në dobi të përgjithshme që nuk
është kryer.


DËNIMET ALTERNATIVE

Neni 49
Dënimet alternative

1. Dënimet alternative janë:

1.1. dënimi me kusht;
13

1.2. gjysmëliria; dhe

1.3. urdhri për punë në dobi të përgjithshme.

2. Kur shqipton dënimin me kusht, gjykata po ashtu mund të shqiptojë:

2.1. urdhrin për trajtim të detyrueshëm rehabilitues; dhe

2.2. urdhrin për mbikëqyrje nga shërbimi sprovues.

Neni 50
Qëllimi i dënimit me kusht

Qëllimi i dënimit me kusht është që të mos zbatohet dënimi për vepra të lehta penale, kur vlerësohet se
tërheqja e vërejtjes me kërcënimin e dënimit është e nevojshme të ndalojë që kryesi të mos kryejë
vepër penale.

Neni 51
Dënimi me kusht

1. Gjykata mund t’ia shqiptojë kryesit dënimin me kusht në përputhje me dispozitat e këtij Kodi.

2. Me dënimin me kusht, gjykata ia cakton kryesit të veprës penale dënimin dhe në të njëjtën kohë
urdhëron që ky dënim të mos ekzekutohet nëse personi i dënuar nuk kryen vepër tjetër penale për
kohën e verifikimit të cilën e cakton gjykata. Koha e verifikimit nuk mund të jetë më e shkurtër se një (1)
vit dhe as më e gjatë se pesë (5) vjet.

3. Në dënimin me kusht, gjykata mund të caktojë që dënimi të ekzekutohet, nëse në afatin e caktuar
personi i dënuar nuk e kthen dobinë pasurore të fituar me kryerjen e veprës penale, nuk e kompenson
dëmin që e ka shkaktuar me vepër penale ose nuk i përmbush detyrimet e tjera të parapara me
dispozitat e këtij Kodi. Gjykata cakton afatin për përmbushjen e këtyre kushteve në kuadër të kohës së
verifikimit.

4. Kur gjykata shqipton dënimin me burgim ose dënimin me gjobë, gjykata mund të shqiptojë dënimin
me kusht për të dy këto dënime ose vetëm për dënimin me burgim.

Neni 52
Kushtet për shqiptimin e dënimit me kusht

1. Dënimi me kusht mund t’i shqiptohet kryesit të veprës penale për të cilën me ligj është paraparë
dënimi me burgim deri në pesë (5) vjet.

2. Dënimi me kusht mund t’i shqiptohet kryesit të veprës penale për të cilën me ligj është paraparë
dënimi me burgim deri në dhjetë (10) vjet, nëse zbatohen dispozitat e zbutjes së dënimit.

3. Dënimi me kusht mund t’i shqiptohet kryesit sipas paragrafit 1. dhe 2. të këtij neni nëse gjykata
shqipton dënimin me gjobë ose me burgim deri në dy (2) vjet, qoftë për një vepër penale ose për disa
vepra në bashkim.

4. Me rastin e marrjes së vendimit për shqiptimin e dënimit me kusht, gjykata merr posaçërisht
parasysh qëllimin e dënimit me kusht, sjelljen e mëparshme të kryesit, sjelljen e tij pas kryerjes së
veprës penale, shkallën e përgjegjësisë penale dhe rrethanat e tjera në të cilat është kryer vepra
penale.

14
5. Kur gjykata shqipton dënimin me burgim ose dënimin me gjobë, gjykata mund të shqiptojë dënimin
me kusht për të dy këto dënime ose vetëm për dënimin me burgim.

Neni 53
Revokimi i dënimit me kusht për shkak të veprave të reja penale

1. Gjykata e revokon dënimin me kusht nëse personi i dënuar gjatë kohës së verifikimit kryen një apo
më shumë vepra penale për të cilat është shqiptuar dënimi me burgim prej dy (2) apo më tepër vjet.

2. Gjykata mund ta revokojë dënimin me kusht nëse personi i dënuar gjatë kohës së verifikimit kryen
një apo shumë vepra penale për të cilat është shqiptuar dënimi me burgim me më pak se dy (2) vjet
ose dënimi me gjobë, pasi t’i ketë vlerësuar të gjitha rrethanat të cilat u përkasin veprave penale të
kryera si dhe personit të dënuar dhe sidomos ngjashmëritë e veprave penale të kryera, rëndësinë e tyre
dhe motivet për kryerjen e veprave penale.

3. Kur revokon dënimin me kusht, gjykata shqipton dënimin unik për veprën penale të kryer më parë
edhe për veprën e re penale, në pajtim me nenin 80 të këtij Kodi dhe trajton dënimin e revokuar me
kusht si të përcaktuar.

4. Nëse gjykata nuk e revokon dënimin me kusht, mund ta shqiptojë dënimin me kusht apo dënimin me
burgim ose dënimin me gjobë për veprën e re penale. Nëse gjykata shqipton dënim me kusht për
veprën e re penale, gjykata zbaton dispozitat e nenit 80 të këtij Kodi për ta shqiptuar dënimin e
bashkuar me kusht për veprën penale të kryer më parë dhe për veprën e re penale dhe po ashtu e
cakton një periudhë të bashkuar të verifikimit e cila nuk mund të jetë më pak se një (1) vit e as më
shumë se pesë (5) vjet, duke filluar prej ditës kur vendimi për dënimin bëhet i plotfuqishëm. Nëse
gjykata shqipton dënim me burgim për veprën e re penale, periudha kohore që kalohet në mbajtjen e
dënimit me burgim nuk hiqet nga koha e verifikimit e vendosur me dënimin me kusht për veprën penale
të kryer më parë.

Neni 54
Revokimi i dënimit me kusht për shkak të veprave penale të kryera më parë

Gjykata e revokon dënimin me kusht nëse pas shqiptimit të dënimit me kusht, me aktgjykim të
plotfuqishëm konstaton se personi i dënuar ka kryer një vepër penale tjetër para se të jetë dënuar me
kusht dhe nëse gjykata vlerëson se nuk do të kishte bazë për shqiptimin e dënimit me kusht po të dihej
për atë vepër penale. Në rastin e këtillë zbatohen dispozitat e paragrafit 3. të nenit 53 të këtij Kodi.

Neni 55
Revokimi i dënimit me kusht për shkak të mos përmbushjes së kushteve

Nëse dënimi me kusht është kushtëzuar me përmbushjen e një apo më shumë kushteve të paraparë
me paragrafin 3. të nenit 51 dhe nenin 59 të këtij Kodi dhe personi i dënuar nuk përmbush kushtin apo
kushtet brenda afatit të caktuar nga gjykata, gjykata mund ta vazhdojë afatin e përmbushjes së kushtit
brenda afatit të verifikimit apo mund ta revokojë dënimin me kusht dhe ta ekzekutojë dënimin i cili është
caktuar me dënimin me kusht. Nëse gjykata konstaton se personi i dënuar nuk ka mund ta përmbushë
kushtin për shkaqe të arsyeshme, gjykata e heq përmbushjen e atij kushti ose e zëvendëson atë me një
kusht tjetër përkatës të paraparë me ligj.

Neni 56
Afatet për revokimin e dënimit me kusht

1. Dënimi me kusht mund të revokohet gjatë kohës së verifikimit. Nëse personi i dënuar gjatë kësaj
kohe kryen vepër penale për të cilën kërkohet revokimi i dënimit me kusht gjatë kohës së verifikimit,
mirëpo kjo është konstatuar me aktgjykim të plotfuqishëm vetëm pas skadimit të kohës së verifikimit,
dënimi me kusht mund të revokohet jo më vonë se një (1) vit nga skadimi i kohës së verifikimit.
15

2. Nëse personi i dënuar brenda afatit të caktuar nga gjykata nuk e përmbush kushtin e shqiptuar nga
gjykata siç parashihet në paragrafin 3. të nenit 51 dhe nenit 59 të këtij Kodi, gjykata mund të revokojë
dënimin me kusht jo më vonë se një (1) vit nga skadimi i kohës për përmbushjen e detyrimit.

Neni 57
Dënimi me kusht me urdhër për trajtim të detyrueshëm rehabilitues

1. Gjykata mund të shqiptojë dënim me kusht me urdhër për trajtim të detyrueshëm rehabilitues në rast
se personi i dënuar e ka shkelur ligjin për herë të parë dhe është i varur nga droga ose alkooli, nëse
gjykata, pas shqyrtimit të raportit të shërbimit sprovues, konsideron se faktori kryesor që ka motivuar
kryerjen e veprës penale është i lidhur me varësinë e tij nga droga ose alkooli dhe se trajtimi i
suksesshëm do ta zvogëlonte rrezikun për kryerjen e veprës së re penale. Gjykata cakton periudhën
gjatë së cilës programi për trajtim të detyrueshëm duhet të fillojë dhe të përfundojë. Periudha e trajtimit
të detyrueshëm nuk mund të jetë më pak se tre (3) muaj apo më tepër se dymbëdhjetë (12) muaj.

2. Programi i trajtimit rehabilitues mbikëqyret nga shërbimi sprovues.

3. Dënimi konsiderohet se është mbajtur me kryerjen e suksesshme të programit të trajtimit rehabilitues
siç kërkohet nga shërbimi sprovues.

4. Nëse personi i dënuar largohet nga programi i trajtimit rehabilitues, nuk mban kontaktin me shërbimin
sprovues ose nuk i përmbush detyrimet lidhur me urdhrin për trajtim, gjykata mund të zëvendësojë
detyrimin e mëparshëm me një tjetër, ta shtyj kohëzgjatjen e urdhrit për trajtim ose ta revokojë dënimin
me kusht dhe të urdhërojë ekzekutimin e dënimit të caktuar në dënimin me kusht.

Neni 58
Dënimi me kusht me urdhër për mbikëqyrje nga shërbimi sprovues

1. Gjykata mund të shqiptojë dënimin me kusht me urdhër për mbikëqyrje nga shërbimi sprovues nëse
konsideron se integrimi i të dënuarit në shoqëri ose përmbushja e kushteve të shqiptuara nga gjykata
arrihet më mirë përmes mbikëqyrjes nga ana e shërbimit sprovues.

2. Kur shqipton dënimin me kusht me urdhër për mbikëqyrje nga shërbimi sprovues, gjykata e urdhëron
personin e dënuar që të mbajë kontaktin me shërbimin sprovues. Gjykata, po ashtu mund të shqiptojë
një apo më shumë nga kushtet e parapara me paragrafin 3. të nenit 51 ose nenit 59 të këtij Kodi.
Kohëzgjatja e një kushti të shqiptuar nuk mund të jetë më pak se gjashtë (6) muaj e as më shumë se
tre (3) vjet.

3. Me rastin e zgjedhjes midis detyrimeve të parapara me nenin 59 të këtij Kodi, gjykata në veçanti merr
parasysh moshën e personit të dënuar; gjendjen e tij të përgjithshme shëndetësore dhe mendore;
mënyrën e jetesës dhe nevojat e tij, veçanërisht nevojat në lidhje me familjen, shkollën dhe punën;
motivet për kryerjen e veprës penale; sjelljen e tij pas kryerjes së veprës penale; sjelljen e tij të kaluar;
rrethanat e tij personale dhe ato në lidhje me familjen; dhe rrethanat tjera që janë të rëndësishme për
zgjedhjen e llojit dhe kohëzgjatjes së mbikëqyrjes.

4. Nëse personi i dënuar nuk mban kontaktin me shërbimin sprovues ose nuk e përmbush detyrimin e
paraparë me nenin 59 të këtij Kodi siç është urdhëruar nga gjykata, gjykata mund ta zëvendësojë
detyrimin e mëparshëm me një tjetër, ta shtyjë kohëzgjatjen e mbikëqyrjes në kuadër të kohës së
verifikimit ose ta revokojë dënimin me kusht.

Neni 59
Llojet e detyrimeve të caktuara në dënimin me kusht

1. Dënimi me kusht mund të përfshijë edhe urdhrin për të përmbushur një apo më shumë nga detyrimet
e mëposhtme:
16

1.1. mjekimi ose rehabilitimi në entin e kujdesit shëndetësor;

1.2. nënshtrimi në programin e trajtimit mjekësor ose të rehabilitimit;

1.3. vizita te psikologu ose te këshilluesit e tjerë dhe veprimi në pajtim me rekomandimet e tyre;

1.4. aftësimi profesional në një profesion të caktuar;

1.5. kryerja e aktiviteteve punuese;

1.6. shfrytëzimi i pagës dhe i të ardhurave apo pasurisë tjetër për përmbushjen e detyrimeve
familjare;

1.7. mos ndërrimi i vendbanimit pa informuar shërbimin sprovues;

1.8. heqja dorë nga përdorimi i alkoolit apo i drogës;

1.9. heqja dorë nga frekuentimi i vendeve apo lokaleve të caktuara;

1.10. heqja dorë nga shoqërimi ose kontaktimi me persona të caktuar;

1.11. heqja dorë nga mbajtja e çfarëdo lloji të armëve;

1.12. të kompensojë ose dëmshpërblejë viktimën e veprës penale;

1.13. të kthejë dobinë pasurore të fituar me kryerjen e veprës penale;

1.14. të mos posedojë apo përdor kompjuterin ose të mos qaset në internet siç kërkohet nga
gjykata ose

1.15. të ofrojë raporte financiare siç kërkohet nga gjykata.

Neni 60
Dënimi me urdhër për punë në dobi të përgjithshme

1. Gjykata mund t’ia shqiptojë personit të dënuar dënimin me urdhër për punë në dobi të përgjithshme
nëse kryesit i shqipton dënim me gjobë deri në dymijepesëqind (2.500) Euro ose me burgim deri në një
(1) vit. Puna në dobi të përgjithshme mund të caktohet vetëm me pëlqimin e personit të dënuar.

2. Nëse e shqipton dënimin me urdhër për punë në dobi të përgjithshme, gjykata e urdhëron personin e
dënuar të kryejë pa pagesë, punë në dobi të përgjithshme për një periudhë të caktuar prej tridhjetë (30)
deri në dyqind e katërdhjetë (240) orë pune. Shërbimi sprovues vendos për llojin e punës në dobi të
përgjithshme që duhet të kryhet nga personi i dënuar, cakton organizatën e veçantë për të cilën personi
i dënuar do të kryejë punën në dobi të përgjithshme, vendos për ditët e javës gjatë të cilave puna në
dobi të përgjithshme duhet të kryhet dhe mbikëqyrë kryerjen e punës në dobi të përgjithshme.

3. Puna në dobi të përgjithshme kryhet brenda një periudhe kohore të përcaktuar nga gjykata, e cila
nuk e tejkalon një (1) vit.

4. Nëse e shqipton dënimin me urdhër për punë në dobi të përgjithshme, gjykata, po ashtu, mund t’i
urdhërojë personit të dënuar të mbajë kontaktin me shërbimin sprovues ose kryerjen e një apo më
shumë prej detyrimeve të parapara me paragrafin 3. të nenit 51 ose me nenin 59 të këtij Kodi.
Kohëzgjatja e detyrimit të paraparë me nenin 59 nuk duhet të jetë më e shkurtë se gjashtë (6) muaj ose
më e gjatë se sa tri (3) vjet. Neni 58 paragrafi 3. i këtij Kodi zbatohet përshtatshmërisht për detyrimin e
urdhëruar me këtë paragraf.
17

5 Nëse personi i dënuar nuk e kryen punën në dobi të përgjithshme, ose e kryen pjesërisht gjykata
mund ta shtyjë kohëzgjatjen e mbikëqyrjes brenda kohës së verifikimit ose ta revokojë dënimin.

6. Nëse pas kalimit të kohës së caktuar personi i dënuar nuk e ka kryer punën në dobi të përgjithshme
ose e ka kryer vetëm pjesërisht punën e tillë në dobi të përgjithshme, gjykata urdhëron dënimin me
burgim. Një (1) ditë burgim do të urdhërohet për çdo tetë (8) orë pune në dobi të përgjithshme që nuk
është kryer.

Neni 61
Gjysmëliria

1. Kur shqipton dënimin me burgim deri në një (1) vit, gjykata mund të urdhërojë ekzekutimin e dënimit
në gjysmëliri për shkak të detyrimeve të personit të dënuar lidhur me punën, arsimimin ose aftësimin
profesional, përgjegjësitë esenciale familjare apo nevojën për trajtim mjekësor ose rehabilitues.

2. Gjatë vuajtjes së dënimit në gjysmëliri, personi i dënuar detyrohet të kthehet në burg pas kryerjes së
detyrimeve jashtë burgut brenda kohës së caktuar nga gjykata.

3. Kur personi i dënuar nuk i përmbush detyrimet nga paragrafi 1. i këtij neni, gjykata e revokon urdhrin
për ekzekutimin e dënimit në gjysmëliri dhe urdhëron mbajtjen e dënimit të mbetur në burg.

4. Kur gjykata urdhëron ekzekutimin e dënimit në gjysmëliri, ajo po ashtu mund të shqiptojë një apo më
shumë nga kushtet e përcaktuara me nenet paragrafin 3. të nenit 51 ose nenin 59 të këtij Kodi.


DËNIMET PLOTËSUESE

Neni 62
Dënimet plotësuese

1. Dënimi plotësues mund të shqiptohet së bashku me dënimin kryesor ose alternativ.

2. Dënimet plotësuese janë:

2.1 .heqja e të drejtës për t’u zgjedhur;

2.2. urdhri për kompensimin e humbjes apo dëmit;

2.3. ndalimi i ushtrimit të funksioneve në administratën publike ose në shërbimin publik;

2.3. ndalimi i ushtrimit të profesionit, i veprimtarisë ose detyrës;

2.4. ndalimi i drejtimit të automjetit;

2.5. marrja e lejes së vozitjes;

2.6. konfiskimi;

2.7. urdhri për publikimin e aktgjykimit dhe

2.8. dëbimi i të huajit nga territori i Republikës së Kosovës.

3. Dënimi plotësues me ndalimin e drejtimit të automjetit ose marrjen e sendit mund të shqiptohet së
bashku me dënimin me kusht, me vërejtjen gjyqësore ose me lirimin nga dënimi.

18

Neni 63
Heqja e të drejtës për t’u zgjedhur

Gjykata ia heq kryesit të veprës penale të drejtën për tu zgjedhur prej një (1) deri në katër (4) vjet, nëse
ai person, me qëllim që të zgjidhet, kryen ndonjë nga veprat penale kundër të drejtave të votimit ose
vepër tjetër penale për të cilën është paraparë dënimi me së paku dy (2) vjet burgim.

Neni 64
Urdhri për kompensimin e humbjes apo dëmit

1. Kur gjykata dënon personin i cili është shpallur fajtor për çfarëdo vepre penale që përfshin vjedhjen,
humbjen, dëmtimin apo shkatërrimin e pasurisë, gjykata do të urdhërojë kryesin që të bëjë
dëmshpërblimin e viktimës së veprës penale.

2. Dëmshpërblimi përfshin vlerën e shpenzimeve që janë të barabarta me vlerën e çfarëdo pasurie të
vjedhur, humbur, dëmtuar apo shkatërruar. Dëmshpërblimi do të urdhërohet gjithashtu edhe për
çfarëdo humbje të të ardhurave të cilat viktima i përjeton si rezultat i veprës penale dhe procedurave
hetimore dhe gjyqësore lidhur me atë vepër.

Neni 65
Ndalimi i ushtrimit të funksioneve në administratën publike ose në shërbimin publik

1. Gjykata ia ndalon kryesit ushtrimin e funksioneve në administratën publike ose në shërbimin publik
prej një (1) deri në pesë (5) vjet pas mbajtjes së dënimit me burgim, nëse personi i tillë ka keqpërdorur
këto funksione dhe është dënuar me burgim.

2. Gjykata mund t’ia ndalojë kryesit ushtrimin e funksioneve në administratën publike ose në shërbimin
publik prej një (1) deri në tre (3) vjet, nëse personi i tillë i ka keqpërdorur këto funksione dhe është
dënuar me gjobë ose me dënim me kusht.

Neni 66
Ndalimi i ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës

1. Gjykata mund t’ia ndalojë kryesit të veprës penale ushtrimin e profesionit të caktuar, veprimtarisë së
pavarur, detyrës menaxhuese apo administrative ose detyrave që janë të lidhura me sistemimin,
menaxhimin apo shfrytëzimin e pasurisë në pronësi publike apo mbrojtjen e pasurisë së tillë, nëse ai
person e ka keqpërdoruar pozitën e tij, veprimtarinë apo detyrën me qëllim të kryerjes së veprës penale
ose nëse ka arsye të pritet që ushtrimi i profesionit, veprimtarisë apo detyrës së tillë nga ai mund të
keqpërdoret për kryerjen e veprës penale.

2. Gjykata e cakton kohëzgjatjen e dënimit të caktuar sipas paragrafit 1. të këtij neni, i cili nuk mund të
jetë më i shkurtër se një (1) vit e as më i gjatë se pesë (5) vjet, duke llogaritur nga dita kur vendimi merr
formën e prerë. Koha e mbajtur në burg ose në institucionin e kujdesit shëndetësor nuk llogaritet në
kohëzgjatje të këtij dënimi.

3. Kur shqipton dënimin me kusht, gjykata mund të vendosë që ky dënim me kusht të revokohet nëse
kryesi nuk e respekton ndalesën e ushtrimit të profesionit, veprimtarisë apo detyrës.

Neni 67
Ndalimi i drejtimit të automjetit

1. Kryesit të veprës penale, i cili rrezikon sigurinë në trafikun publik, gjykata mund t’ia ndalojë drejtimin
e automjetit të llojit apo të kategorisë së caktuar.

19
2. Gjykata cakton kohëzgjatjen e dënimit të urdhëruar sipas paragrafit 1. të këtij neni, kohëzgjatja e të
cilit nuk mund të jetë më e shkurtë se një (1) vit e as më e gjatë se pesë (5) vjet, duke llogaritur nga dita
kur vendimi merr formën e prerë. Koha e kaluar në burg apo në institucionin e kujdesit shëndetësor nuk
llogaritet në kohëzgjatjen e këtij dënimi.

3. Kur shqipton dënimin me kusht, gjykata mund të vendosë që dënimi i tillë të revokohet nëse kryesi e
shkel ndalesën e drejtimit të automjetit. Ky paragraf nuk zbatohet nëse paraqiten rrethana të
jashtëzakonshme të cilat kërkojnë nga kryesi që të drejtojë automjetin.

4. Nëse dënimi nga paragrafi 1. i këtij neni i është shqiptuar personit i cili ka leje të huaj për drejtimin e
automjetit, ky dënim do të konsistojë në ndalimin për përdorimin e lejes së huaj në territorin e
Republikës së Kosovës.

Neni 68
Marrja e lejes së vozitjes

1. Kryesit të veprës penale që e rrezikon sigurinë në trafikun publik, gjykata mund t'ia marrë lejen e
vozitjes për llojin apo kategorinë e caktuar të automjetit dhe mund t’ia ndalojë kryesit marrjen e lejes së
re gjatë periudhës prej një (1) deri në pesë (5) vjet. Nëse kryesi nuk ka leje të vozitjes, gjykata ia ndalon
kryesit marrjen e lejes së vozitjes brenda afatit prej një (1) deri në pesë (5) vjet.

2. Gjykata mund të shqiptojë dënimin nga paragrafi 1. i këtij neni nëse kryesi ka kryer vepër penale
duke shkaktuar lëndim të rëndë trupor apo vdekjen e personit ose nëse gjykata konstaton se
pjesëmarrja e mëtejshme e kryesit në trafikun publik është e rrezikshme për sigurinë e trafikut publik
për shkak të paaftësisë së tij për drejtimin e sigurt të automjetit.

3. Leja e vozitjes merret me vendim të formës së prerë të gjykatës. Koha e mbajtur në burg apo në
institucionin e kujdesit shëndetësor nuk llogaritet në kohëzgjatjen e këtij dënimi.

4. Pas skadimit të afatit të caktuar nga gjykata, kryesi mund ta marrë lejen e re të vozitjes sipas
kushteve të përgjithshme të parapara për marrjen e lejes përkatëse të vozitjes.

Neni 69
Marrja e sendit

1. Sendet e përdorura apo të destinuara për kryerjen e veprës penale apo sendet të cilat janë rezultat i
kryerjes së veprës penale do të konfiskohen.

2. Sendet nga paragrafi 1. i këtij neni mund të konfiskohen edhe kur nuk janë pronë e kryesit nëse kjo
është në dobi të sigurisë së përgjithshme ose për arsye të moralit, nëse kjo nuk ndikon dëmshëm mbi
të drejtat e palës së tretë për të marrë nga kryesi kompensimin e çfarëdo dëmi.

3. Me ligj mund të përcaktohet marrja e detyrueshme e sendit.

Neni 70
Urdhri për publikimin e aktgjykimeve

1. Gjykata mund të urdhërojë publikimin e aktgjykimit kur çmon se publikimi është në interes të
përgjithshëm, të të dëmtuarit ose të personave të tjerë.

2. Urdhri për publikimin e aktgjykimit kërkon që aktgjykimi të publikohet, tërësisht ose pjesërisht, në
gazetë apo të transmetohet në radio ose televizion. Publikimi bëhet me shpenzimet e të dënuarit.

3. Data dhe kohëzgjatja e publikimit caktohen nga gjykata.

4. Gazeta, radiostacioni ose stacioni televiziv e publikojnë aktgjykimin të cilin ua ka dërguar gjykata.
20

5. Publikimi i aktgjykimit nuk urdhërohet nëse publikimi i tillë e rrezikon fshehtësinë zyrtare, privatësinë
e personave apo moralin e shoqërisë.


Neni 71
Dëbimi i të huajve nga territori i Republikës së Kosovës

1. Gjykata mund të urdhërojë dëbimin e të huajit nga territori i Republikës së Kosovës në kohëzgjatje
prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet.

2. Kur gjykata vendos për shqiptimin e dënimit nga paragrafi 1. i këtij neni dhe kohëzgjatjen e këtij
dënimi, gjykata merr parasysh llojin dhe peshën e veprës penale, motivet e kryerjes së veprës penale
dhe lidhjen e kryesit me Republikën e Kosovës.

3. Dënimi nga paragrafi 1. i këtij neni nuk shqiptohet nëse ekzekutimi i dënimit është në kundërshtim
me të drejtën ndërkombëtare.

4. Kohëzgjatja e dëbimit llogaritet nga dita kur vendimi gjyqësor merr formën e prerë. Koha e mbajtur
në burg ose në institucionin e kujdesit shëndetësor nuk llogaritet në kohëzgjatjen e këtij dënimi.

Neni 72
Ekzekutimi i dënimeve plotësuese

1. Në pajtim me paragrafin 2. të këtij neni, ekzekutimi i dënimeve plotësuese të parapara në nenin 62 të
këtij Kodi fillon së bashku me ekzekutimin e dënimit kryesor ose të dënimit alternativ.

2. Ekzekutimi i dënimeve plotësuese nga nën-paragrafët 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; dhe 2.8 të paragrafit 2.
të nenit 62 të këtij Kodi fillon pas mbajtjes së dënimit me burgim. Gjatë kohës së mbajtjes së dënimit
me burgim, personi i dënuar nuk mund t’i gëzojë të drejtat e kufizuara nga dënimet plotësuese.


MATJA E DËNIMIT

Neni 73
Rregullat e përgjithshme për matjen e dënimit

1. Kur cakton dënimin për vepër penale, gjykata duhet të ketë parasysh minimumin dhe maksimumin e
dënimit të paraparë për atë vepër penale. Gjykata pastaj duhet të merr parasysh qëllimin e dënimit,
parimet e përcaktuara në këtë kapitull dhe rrethanat lehtësuese dhe rënduese lidhur me veprën penale
të caktuar ose me dënimin.

2. Dënimi duhet të jetë në proporcion me peshën e veprës dhe me sjelljen dhe rrethanat e kryesit.

3. Me rastin e caktimit të dënimit, gjykata merr parasysh por nuk kufizohet në rrethanat e mëposhtme:

3.1. shkallën e përgjegjësisë penale;

3.2. motivet për kryerjen e veprës;

3.3. intensitetin e rrezikimit apo të dëmtimit të vlerës së mbrojtur;

3.4. rrethanat në të cilat është kryer vepra;

3.5. sjelljen e mëparshme të kryesit;

21
3.6. pranimin e fajit dhe

3.7. rrethanat personale të kryesit dhe sjelljen e tij pas kryerjes së veprës penale.

4. Kur cakton dënimin për recidivistin, gjykata posaçërisht merr parasysh nëse kryesi më parë ka kryer
vepër penale të njëjtë sikurse veprën e re, nëse të dy veprat janë kryer për të njëjtat motive dhe kohën
e kaluar nga shqiptimi i dënimit të mëparshëm apo nga dënimi i mbajtur ose i falur.

5. Me rastin e caktimit të dënimit me gjobë, gjykata merr parasysh edhe gjendjen pasurore të kryesit
dhe posaçërisht merr parasysh shumën e të ardhurave personale, të ardhurat e tjera, pasurinë dhe
detyrimet e tij. Gjykata nuk cakton gjobë në lartësinë që është mbi mundësitë e kryesit.

Neni 74
Rregullat e përgjithshme për zbutjen ose ashpërsimin e dënimeve

1. Kryesit të veprës penale i shqiptohet dënimi i paraparë për veprën e kryer penale, ndërsa dënimi më
i butë ose më i rëndë mund të shqiptohet vetëm në pajtim me kushtet e parapara me këtë Kod.

2. Me rastin e caktimit të dënimit, gjykata merr parasysh por nuk kufizohet në rrethanat e mëposhtme
rënduese:

2.1. shkallën e lartë të pjesëmarrjes së personit të dënuar në veprën penale;

2.2. shkallën e lartë të dashjes nga ana e personi të dënuar, përfshirë çfarëdo prove të
paramendimit;

2.3. prezencën e dhunës ose kanosjes me dhunë në kryerjen e veprës penale;

2.4. nëse vepra penale është kryer në mënyrë posaçërisht mizore;

2.5. nëse vepra penale përfshin disa viktima;

2.6. nëse viktima e veprës penale ka qenë posaçërisht e pambrojtur apo e ndjeshme;

2.7. mosha e viktimës, nëse është i ri apo i moshuar;

2.8. shkallën e dëmit të shkaktuar nga personi i dënuar, përfshirë vdekjen, lëndimin e
përhershëm, transmetimin e sëmundjes tek viktima apo çfarëdo dëmi tjetër të shkaktuar
viktimës ose familjes së tij;

2.9. çfarëdo keqpërdorimi të pushtetit ose pozitës zyrtare nga personi i dënuar në kryerjen e
veprës penale;

2.10. dëshmi të shkeljes së besimit nga ana e personit të dënuar;

2.11. nëse vepra penale është kryer si pjesë e veprimtarisë së grupit të organizuar kriminal
dhe/ose;

2.12. nëse vepra penale kryhet ndaj personit ose grupit të personave, ose pronës, për shkak të
origjinës etnike ose kombëtare, shtetësisë, gjuhës, besimeve fetare, ose mungesës së
besimeve fetare, ngjyrës, gjinisë, orientimeve seksuale, ose për shkak të afërsisë me personat
me karakteristikat e lartpërmendura;

2.13. ndonjë dënim penal të mëparshëm të personit të dënuar.

22
3. Me rastin e caktimit të dënimit, gjykata merr parasysh por nuk kufizohet në rrethanat e mëposhtme
lehtësuese:

3.1. rrethanat të cilat për pak nuk arrijnë të jenë bazë për përjashtimin e përgjegjësisë penale,
si për shembull, aftësia e zvogëluar mendore;

3.2. dëshmia për provokim nga ana e viktimës;

3.3. rrethanat personale dhe karakteri i personit të dënuar;

3.4. dëshmia që personi i dënuar ka luajtur rol relativisht të vogël në veprën penale;

3.5. fakti që personi i dënuar ka marrë pjesë në veprën penale jo si kryes kryesor por përmes
ndihmës, inkurajimit ose duke ndihmuar tjetrin në ndonjë mënyrë tjetër;

3.6. mosha e personit të dënuar, i ri apo i moshuar;

3.7. dëshmia që personi i dënuar ka bërë restituimin apo kompensimin e viktimës;

3.8. bashkëpunimi i përgjithshëm i personit të dënuar me gjykatën, përfshirë dorëzimin
vullnetar;

3.9. bashkëpunimin vullnetar të personit të dënuar në hetimin ose ndjekjen penale;

3.10. pranimin e fajit;

3.11. keqardhjen e shfaqur nga personi i dënuar;

3.12. sjelljen e personit të dënuar pas konfliktit; dhe/apo

3.13. në rastet kur personi është i dënuar për veprën penale të marrjes së pengjeve, rrëmbimit
apo privimit të kundërligjshëm nga liria ose siç përcaktohet në nenet 175, 194 ose 196 të këtij
Kodi, kontributi në mënyrë efektive për lëshimin ose për ta sjellë të gjallë personin e rrëmbyer,
marrë apo ndalur ose dhënia vullnetare e informatave që kontribuojnë në identifikimin e
përgjegjësve të tjerë për vepër penale.

Neni 75
Zbutja e dënimeve

1. Gjykata mund të shqiptojë dënim nën kufirin e paraparë me ligj apo të shqiptojë lloj më të butë të
dënimit:

1.1. kur ligji parasheh që dënimi i kryesit mund të zbutet apo të zvogëlohet;

1.2. kur gjykata konstaton se ekzistojnë rrethana posaçërisht lehtësuese të cilat tregojnë se
qëllimi i dënimit mund të arrihet edhe me shqiptimin e dënimit më të butë; ose

1.3. në rastet kur kryesi pranon fajësinë ose ka arritur marrëveshje për pranimin e fajësisë. Në
raste të tilla, gjykata merr parasysh mendimin e prokurorit, mbrojtësit dhe palës së dëmtuar sa i
përket zbutjes së dënimit dhe udhëzohet por nuk detyrohet nga kufizimet e parapara në nenin
76 të këtij Kodi.

23
Neni 76
Kufijtë e zbutjes së dënimeve

1. Kur ekzistojnë kushtet për zbutjen e dënimit nga neni 75 i këtij Kodi, gjykata mund të zbusë dënimin
brenda kufijve në vijim:

1.1. nëse për veprën penale është paraparë si masë më e ulët dënimi me burgim prej së paku
dhjetë (10) vjet, dënimi mund të zbutet deri në pesë (5) vjet burgim;

1.2. nëse për veprën penale është paraparë si masë më e ulët dënimi me burgim prej së paku
pesë (5) vjet, dënimi mund të zbutet deri në tre (3) vjet burgim;

1.3. nëse për veprën penale është paraparë si masë më e ulët dënimi me burgim prej së paku
tre (3) vjet, dënimi mund të zbutet deri në një (1) vit burgim;

1.4. nëse për veprën penale është paraparë si masë më e ulët dënimi me burgim prej dy (2)
vjet, dënimi mund të zbutet deri në gjashtë (6) muaj burgim;

1.5. nëse për veprën penale është paraparë si masë më e ulët dënimi me burgim prej një (1)
viti, dënimi mund të zbutet deri në tre (3) muaj burgim;

1.6. nëse për veprën penale është paraparë si masë më e ulët dënimi me burgim me më pak
se një (1) vit, dënimi mund të zbutet deri në tridhjetë (30) ditë burgim;

1.7. nëse për veprën penale nuk është paraparë masa më e ulët e dënimit, atëherë mund të
shqiptohet dënimi me gjobë në vend të dënimit me burgim;

1.8. nëse për veprën penale nuk është paraparë shuma më e ulët e gjobës, gjoba mund të
zbutet deri në njëqind (100) Euro.

2. Me rastin e vendosjes së shkallës së zbutjes së dënimit sipas paragrafit 1. të këtij neni, gjykata në
veçanti merr parasysh shkallën më të ulët dhe më të lartë të dënimit të paraparë për vepër penale.

Neni 77
Lirimi nga dënimi

1. Gjykata mund ta lirojë nga dënimi, kryesin e veprës penale vetëm kur kjo shprehimisht parashihet me
ligj.

2. Kur gjykata është e autorizuar me ligj që kryesin e veprës penale ta lirojë nga dënimi, ajo mund t’ia
zbusë dënimin pa marrë parasysh kufizimet e parapara për zbutjen e dënimit.


Neni 78
Bazat e posaçme të lirimit nga dënimi për vepra penale të kryera nga pakujdesia

1. Gjykata mund ta lirojë nga dënimi kryesin e veprës penale të kryer nga pakujdesia në rastet e
mëposhtme:

1.1. nëse pasojat e asaj vepre penale e godasin kryesin aq rëndë sa që dënimi është i
panevojshëm për realizimin e qëllimit të tij; ose

1.2. nëse kryesi menjëherë pas kryerjes së veprës penale ka bërë përpjekje për evitimin ose
zvogëlimin e pasojave të asaj vepre dhe nëse në tërësi apo në një masë të madhe e ka
kompensuar dëmin e shkaktuar me atë vepër.

24

Neni 79
Ashpërsimi i dënimit për recidivizëm të shumëfishtë

1. Për veprën penale të kryer me dashje, për të cilën është paraparë dënimi me burgim, gjykata mund
të shqiptojë dënim më të rëndë nga sa është paraparë me ligj në rastet në vijim:

1.1. nëse kryesi është dënuar më parë dy (2) apo më shumë herë me burgim prej së paku një
(1) vit për vepra penale të kryera me dashje dhe

1.2. nëse nga dita e lirimit të kryesit ose e përfundimit të dënimit të mëparshëm deri në kryerjen
e veprës së re penale kanë kaluar më pak se pesë (5) vjet.

2. Gjykata mund t’i shqiptojë dënim më të rëndë recidivistit duke shtuar jo më shumë se gjysmën e
maksimumit të dënimit.

3. Me rastin e vlerësimit për shqiptimin e dënimit më të rëndë, gjykata posaçërisht merr parasysh
pranimin e fajit, ngjashmërinë e veprave penale të kryera, motivet nga të cilat janë kryer, rrethanat në të
cilat janë kryer si dhe nevojën për shqiptimin e dënimit të tillë për ta realizuar qëllimin e dënimit.

4. Ky nen nuk zbatohet për dënim me burgim të përjetshëm.


Neni 80
Dënimi për bashkim të veprave penale

1. Nëse kryesi me një apo me më shumë veprime kryen disa vepra penale për të cilat gjykohet në të
njëjtën kohë, gjykata së pari shpall dënime për secilën nga këto vepra, e pastaj për të gjitha këto vepra
e shqipton dënimin unik.

2. Gjykata shqipton dënimin unik sipas këtyre rregullave:

2.1. nëse për ndonjërën prej veprave penale gjykata ka shqiptuar dënimin me burgim të
përjetshëm, atëherë e shqipton vetëm këtë dënim;

2.2. nëse për secilën prej veprave penale gjykata ka shqiptuar dënimin me burgim, dënimi unik
duhet të jetë më i madh se çdo dënim i veçantë, por dënimi unik nuk mund ta arrijë shumën e
të gjitha dënimeve të përcaktuara dhe as të tejkalojë periudhën prej njëzet e pesë (25) vjetësh;

2.3. nëse gjykata e ka shqiptuar dënimin me burgim deri në tri (3) vjet për secilën nga veprat
penale, dënimi unik me burgim nuk mund të jetë më i lartë se tetë (8) vjet;

2.4. nëse gjykata ka shqiptuar dënime me gjobë për secilën nga veprat penale, dënimi unik me
gjobë është shuma e dënimeve të shqiptuara por nuk mund të tejkalojë shumën prej njëzet e
pesë mijë (25.000) Euro, përkatësisht pesëqind mijë (500.000) Euro kur një apo shumë vepra
penale janë kryer me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore;

2.5. nëse gjykata për disa vepra penale ka shqiptuar dënime me burgim, ndërsa për vepra të
tjera ka shqiptuar dënimin me gjobë, gjykata shqipton dënim unik me burgim dhe me gjobë, në
pajtim me nën-paragrafët 2.1. deri 2.4. të këtij paragrafi.

3. Gjykata shqipton dënimin plotësues nëse është shqiptuar së paku për një nga veprat penale të
parapara në nën-paragrafin 2.4. të paragrafit 2. të këtij neni.25
Neni 81
Dënimi për veprat penale në vazhdim

1. Vepra penale në vazhdim përbëhet nga disa vepra të njëjta ose të ngjashme të kryera në lidhshmëri
kohore nga i njëjti kryes, dhe të cilat paraqesin tërësi për shkak të ekzistimit të së paku dy prej kushteve
në vijim:

1.1. viktimës së njëjtë të veprës penale;

1.2. objekti i njëjtë i veprës;

1.3. shfrytëzimi i situatës apo marrëdhënies së njëjtë kohore;

1.4. vendi apo hapësira e njëjtë e kryerjes së veprës penale; dhe

1.5. dashja e njëjtë e kryesit.

2. Veprat penale të kryera kundër personit mund të konsiderohen si vepër penale në vazhdim vetëm
nëse janë kryer kundër të njëjtit person.

3. Veprat penale në vazhdim, të cilat për shkak të natyrës së tyre nuk mund të bashkohen në një vepër,
nuk konsiderohen vepra penale në vazhdim.

4. Nëse vepra penale në vazhdim përfshin forma të rënda dhe të lehta të të njëjtës vepër, konsiderohet
se vepra penale në vazhdim është kryer në formën e rëndë.

5. Nëse vepra penale në vazhdim përfshin veprat penale element i të cilave është shuma në para,
vepra penale në vazhdim do të përcaktohet nga shuma e tërësishme e realizuar me të gjitha veprat e
veçanta.

6. Vepra penale e cila nuk është përfshirë në veprën penale në vazhdim në aktgjykimin e plotfuqishëm
të gjykatës, por është zbuluar më vonë, paraqet vepër penale të veçantë.

Neni 82
Llogaritja e dënimit të personave të dënuar

1. Nëse personi i dënuar gjykohet për vepër penale të kryer para se të ketë filluar mbajtjen e dënimit të
shqiptuar me një dënim të mëparshëm, apo për vepër penale të kryer gjatë kohës së mbajtjes së
dënimit me burgim, gjykata shqipton dënimin unik për të gjitha veprat penale (neni 80 i këtij Kodi), duke
marrë parasysh dënimin e shqiptuar më parë. Dënimi ose pjesa e dënimit të cilin personi i dënuar e ka
mbajtur llogaritet në dënimin e shqiptuar unik.


2. Për vepër penale të kryer gjatë kohës së mbajtjes së dënimit me burgim, gjykata ia cakton dënimin
kryesit pavarësisht nga dënimi i shqiptuar më parë nëse zbatimi i dispozitave të nenit 80 të këtij Kodi
nuk do ta arrinte qëllimin e dënimit, duke marrë parasysh kohëzgjatjen e pjesës së pa mbajtur të
dënimit të shqiptuar më parë.

Neni 83
Llogaritja e paraburgimit dhe e dënimit të mëparshëm

1. Koha e kaluar në paraburgim, arrest shtëpiak si dhe çdo periudhë e heqjes së lirisë lidhur me
veprën penale llogariten në dënimin e shqiptuar me burgim dhe me gjobë.

26
2. Dënimi me burgim ose me gjobë të cilin personi i dënuar e ka mbajtur, përkatësisht e ka paguar për
kundërvajtje apo për delikt ekonomik, përfshihet në dënimin e shqiptuar për vepër penale, elementet e
së cilës përfshijnë edhe elementet e kundërvajtjes apo të deliktit ekonomik.

3. Masa mbrojtëse e cila është shqiptuar për kundërvajtje ose për delikt ekonomik përfshihet në
dënimin plotësues për vepër penale, elementet e së cilës i përfshijnë edhe elementet e kundërvajtjes
apo të deliktit ekonomik.

4. Një (1) ditë paraburgim, një (1) ditë heqje lirie, një (1) ditë burgim, dhe njëzet (20) Euro të dënimit me
gjobë barazohen për qëllime të llogaritjes sipas këtij neni.

Neni 84
Llogaritja e paraburgimit dhe e dënimeve të mbajtura në juridiksione të tjera

Paraburgimi, heqja e lirisë gjatë procedurës së transferimit të personit në një juridiksion tjetër dhe pjesa
e dënimit të cilin e ka mbajtur kryesi sipas aktgjykimit të gjykatës së huaj do t’i llogaritet në dënimin e
shqiptuar nga gjykata në Kosovë për të njëjtën vepër, e nëse dënimi i shqiptuar jashtë Kosovës nuk
është i llojit të njëjtë, llogaritja do të bëhet sipas vlerësimit të gjykatës.


KAPITULLI IV

VËREJTJA GJYQËSORE

Neni 85
Qëllimi i vërejtjes gjyqësore

Qëllimi i vërejtjes gjyqësore është që t’i jepet kryesit qortimi kur, duke pasur parasysh të gjitha rrethanat
në lidhje me veprën dhe kryesin, vërejtja gjyqësore është e mjaftueshme për të arritur qëllimin e
dënimit.

Neni 86
Vërejtja gjyqësore

1. Me vërejtje gjyqësore kryesit i bëhet me dije se ka kryer një vepër të dëmshme dhe të rrezikshme, që
përbën vepër penale dhe nëse kryen prapë vepër të tillë, gjykata do të shqiptojë sanksion më të rëndë
penal.

2. Vërejtja gjyqësore mund të shqiptohet për vepra penale për të cilat është paraparë dënimi me burgim
deri në një (1) vit ose dënimi me gjobë, në rastet kur veprat e tilla janë kryer në rrethana lehtësuese të
cilat i bëjnë veprat penale veçanërisht të lehta.

3. Vërejtja gjyqësore mund të shqiptohet edhe për vepra penale të caktuara për të cilat është paraparë
dënimi deri në tri (3) vjet, sipas kushteve të përcaktuara me ligj.

4. Gjykata mund të shqiptojë vërejtjen e gjykatës për më shumë se një vepër penale të kryer në
bashkim, nëse për çdonjërën nga këto vepra ekzistojnë kushtet nga paragrafi 2. ose 3. i këtij neni.

5. Me rastin e vendosjes për shqiptimin e vërejtjes gjyqësore, gjykata veçanërisht merr parasysh
qëllimin e vërejtjes gjyqësore, sjelljen e kryesit në të kaluarën, sjelljen e tij pas kryerjes së veprës
penale, shkallën e përgjegjësisë penale, rrethanat e tjera në të cilat është kryer vepra penale dhe
pjesëmarrjen vullnetare të kryesit në programin e trajtimit.
27
KAPITULLI V

MASAT E TRAJTIMIT TË DETYRUESHËM

Neni 87
Parimet e përgjithshme

1. Kryesi me çrregullim mendor ose personi i cili është duke u trajtuar si i tillë, do të trajtohet me
humanizëm dhe me respekt për dinjitetin e qenësishëm të njeriut.

2. Standardet ndërkombëtare të zbatueshme për personat me çrregullim mendor zbatohen për kryesin
me çrregullim mendor për aq sa është e mundur, me ndryshime dhe përjashtime të kufizuara vetëm për
aq sa janë të nevojshme sipas rrethanave.

3. Masa e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik nuk urdhërohet kur nuk është në proporcion me peshën e
veprave të kryera, veprave që priten të kryhen nga kryesi dhe shkallën e rrezikut që paraqet kryesi.

Neni 88
Masat e zbatueshme dhe sanksionet penale

1. Masat e trajtimit të detyrueshëm të cilat mund ti shqiptohen kryesit i cili nuk është penalisht
përgjegjës, ka aftësi esencialisht të zvogëluar mendore apo është i varur nga droga ose alkooli janë:

1.1. trajtimi i detyrueshëm psikiatrik me ndalim në institucionin e kujdesit shëndetësor;

1.2. trajtimi i detyrueshëm psikiatrik në liri; dhe

1.3. trajtimi me anë të rehabilitimit të detyrueshëm të personave të varur nga droga ose alkooli.

2. Sanksioni penal, në pajtim me këtë Kod, mund t’i shqiptohet edhe kryesit i cili ka kryer vepër penale
në gjendje të aftësisë së zvogëluar mendore, nëse ekzistojnë shkaqe për shqiptimin e sanksionit të tillë.

Neni 89
Trajtimi i detyrueshëm psikiatrik me ndalim në institucionin e kujdesit shëndetësor

1. Gjykata mund t’i shqiptojë masën e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik me ndalim në institucionin e
kujdesit shëndetësor kryesit i cili ka kryer vepër penale në gjendje të paaftësisë mendore ose aftësisë
esencialisht të zvogëluar mendore, nëse konstaton se:

1.1. kryesi ka kryer vepër penale për të cilën është paraparë dënimi me së paku tre (3) vjet
burgim;

1.2. ekziston rrezik serioz se kryesi do të kryejë vepër tjetër penale;

1.3. trajtimi i detyrueshëm psikiatrik me ndalim është i nevojshëm për të shmangur kryerjen e
veprës tjetër penale;

1.4. kryesi është i paaftë për t’u përballur me gjykimin dhe

1.5. trajtimi i detyrueshëm psikiatrik me ndalim është i nevojshëm për të shmangur rrezikun
serioz.

2. Gjykata do ta pushojë masën e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik të paraparë në paragrafin 1. të këtij
neni pasi të ketë vërtetuar se ka pushuar nevoja për trajtim në institucionin e kujdesit shëndetësor.

28
3. Kryesit i cili ka kryer vepër penale në gjendje të aftësisë esencialisht të zvogëluar mendore dhe i cili
është dënuar me burgim, koha e kaluar në institucionin e kujdesit shëndetësor do t’i llogaritet në kohën
e dënimit të shqiptuar për trajtim të detyrueshëm psikiatrik. Nëse koha e mbajtur në ndalim për trajtim të
detyrueshëm psikiatrik është më e shkurtër se dënimi me burgim, gjykata mund të urdhërojë që kryesi
të dërgohet në burgim për të mbajtur pjesën e mbetur të dënimit ose gjykata mund të urdhërojë lirimin
me kusht.

4. Me rastin e vendosjes për lirimin me kusht sipas paragrafit 3. të këtij neni, gjykata përveç kushteve të
përcaktuara në nenin 94 të këtij Kodi, veçanërisht do të merr parasysh suksesin e trajtimit të
detyrueshëm të kryesit, gjendjen e tij shëndetësore, kohën e kaluar në institucionin shëndetësor dhe
kohëzgjatjen e dënimit që nuk është mbajtur.

Neni 90
Trajtimi i detyrueshëm psikiatrik në liri

1. Gjykata mund t’i shqiptojë masën e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në liri kryesit i cili ka kryer
vepër penale në gjendje të paaftësisë mendore ose aftësisë esencialisht të zvogëluar mendore, nëse
konstaton se:

1.1. ekziston rrezik serioz se kryesi do të kryejë vepër penale;

1.2. trajtimi i detyrueshëm psikiatrik në liri është i nevojshëm për të shmangur kryerjen e veprës
tjetër penal; dhe

1.3. trajtimi i detyrueshëm psikiatrik në liri është i mjaftueshëm për të shmangur rrezikun serioz.

2. Masat e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në liri nga paragrafi 1. i këtij neni mund t’i shqiptohen
kryesit ndaj të cilit është shqiptuar masa e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik me ndalim në institucionin
e kujdesit shëndetësor, kur gjykata vërteton se ndalimi në institucionin e kujdesit shëndetësor nuk është
më i nevojshëm dhe se masa e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në liri mjafton për të adresuar situatat
e përcaktuara në nën-paragrafët 1.1. deri 1.3.. të paragrafit 1. të këtij neni.

3. Varësisht nga kushtet e përcaktuara në paragrafin 1. të këtij neni, gjykata mund t’i shqiptojë trajtimin
e detyrueshëm psikiatrik në liri kryesit me aftësi esencialisht të zvogëluar mendore dhe i cili është në liri
me kusht, siç është paraparë në nenin 94 të këtij Kodi.

4. Trajtimi i detyrueshëm psikiatrik në liri nuk mund të tejkalojë tre (3) vjet nëse i është shqiptuar kryesit
me aftësi esencialisht të zvogëluar mendore.

5. Gjykata mund të shqiptojë trajtimin e detyrueshëm psikiatrik me ndalim në institucionin e kujdesit
shëndetësor:

5.1. kur kryesi nuk i nënshtrohet trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në liri siç përcaktohet në
paragrafët 1. deri 3. të këtij neni;

5.2. kur kryesi braktis trajtimin e detyrueshëm psikiatrik në liri; dhe

5.3. kur përkundër trajtimit të detyrueshëm psikiatrik me ndalim në institucionin e kujdesit
shëndetësor, ka rrezik serioz se kryesi prapë do të kryejë vepër penale.

Neni 91
Trajtimi me anë të rehabilitimit të detyrueshëm i personave të varur nga droga ose alkooli

1. Gjykata mund t’i urdhërojë masën e trajtimit me rehabilitim të detyrueshëm në institucionin e kujdesit
shëndetësor kryesit i cili ka kryer veprën penale nën ndikimin e drogës apo alkoolit, nëse plotësohen të
dy kushtet e mëposhtme:
29

1.1. gjykata ka shqiptuar dënim, vërejtje gjyqësore ose kryesin e ka liruar nga dënimi; dhe

1.2. gjykata konstaton se faktori kryesor që e ka motivuar kryerjen e veprës penale ishte
varësia e kryesit nga alkooli apo droga dhe nëse ka gjasa për mjekimin e tij të suksesshëm.

2. Nëse shqiptohet masa nga paragrafi 1. i këtij neni, krahas dënimit me gjobë, vërejtjes së gjyqësore
apo lirimit nga dënimi, gjykata mund të vendosë, me pëlqimin e të dënuarit, që masa e tillë të
ekzekutohet në liri. Nëse kryesi pa shkak të arsyeshëm nuk i nënshtrohet trajtimit në liri ose arbitrarisht
e braktis trajtimin, gjykata mund të urdhërojë që trajtimi të ekzekutohet në institucionin e kujdesit
shëndetësor.

3. Nëse masa nga paragrafi 1. i këtij neni është shqiptuar krahas dënimit me gjobë, vërejtjes gjyqësore
apo lirimit nga dënimi, trajtimi nuk mund të zgjasë më tepër se dy (2) vjet.

4. Nëse masa nga paragrafi 1. i këtij neni është shqiptuar krahas dënimit me burgim, ajo mund të
zgjasë derisa të kryhet dënimi. Koha e kaluar në institucionin e kujdesit shëndetësor do të llogaritet në
dënimin e shqiptuar.

5. Gjykata duhet të shqyrtojë ekzekutimin e kësaj mase çdo dy (2) muaj për të vendosur nëse është e
nevojshme të vazhdohet masa.


KAPITULLI VI

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME PËR EKZEKUTIMIN E DËNIMEVE DHE LIRIMI ME KUSHT

Neni 92
Ekzekutimi i dënimit me burgim dhe me burgim të përjetshëm

1. Dënimi me burgim apo me burgim të përjetshëm mbahet në objekte të mbyllura, gjysmë të mbyllura
apo objekte të hapura korrektuese ose në njësi të objekteve korrektuese.

2. Dënimi me burgim të përjetshëm fillon në objektet e mbyllura korrektuese ose në njësi të objekteve
korrektuese.

3. Gjatë ekzekutimit të një dënimi, personi i dënuar nuk duhet t’i nënshtrohet trajtimit apo dënimit
çnjerëzor ose poshtërues, përfshirë mundime të panevojshme mendore dhe fizike apo privimin nga
trajtimi adekuat mjekësor ose nevojat tjera elementare.

Neni 93
Kufizimet në kufizimin e të drejtave të personave të dënuar

1. Të drejtat e personit të dënuar gjithmonë duhet të respektohen gjatë ekzekutimit të dënimit.

2. Të drejtat e personit të dënuar mund të kufizohen vetëm aq sa është e nevojshme dhe në përputhje
me ligjin dhe standardet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut.

Neni 94
Lirimi me kusht

1. Personi i dënuar mund të lirohet me kusht në përputhje me këtë Kod dhe me Ligjin për Ekzekutimin e
Sanksioneve Penale, nëse ka bazë të arsyeshme se ai nuk do të kryej vepër të re penale. Kur merret
vendimi për lirimin me kusht, duhet të merret parasysh sjellja e personit të dënuar gjatë mbajtjes së
dënimit.

30
2. Personi i dënuar për vepër penale për të cilën është paraparë dënim me të paktën pesë (5) vjet
burgim, mund të lirohet me kusht pasi të ketë mbajtur dy të tretat (2/3) e dënimit të shqiptuar. Për vepra
tjera penale, personi i dënuar mund të lirohet me kusht pasi të ketë mbajtur gjysmën e dënimit të
shqiptuar.

3. Personi i dënuar me burgim të përjetshëm mund të lirohet me kusht pasi të ketë mbajtur dyzet (40)
vjet nga dënimi me burgim i shqiptuar. Periudha minimale e mbikëqyrjes nga ana e shërbimit sprovues
do të jetë së paku pesë (5) vjet.

4. Lirimi me kusht vendoset nga Paneli për Lirim me Kusht i themeluar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës,
në pajtim me Ligjin për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale.

Neni 95
Revokimi i lirimit me kusht

1. Gjykata e revokon lirimin me kusht nëse personi i dënuar gjatë lirimit me kusht kryen një apo më
shumë vepra penale për të cilat është shqiptuar dënimi më burgim me më tepër se një (1) vit.

2. Gjykata mund ta revokojë lirimin me kusht nëse personi i dënuar gjatë lirimit me kusht kryen një apo
më shumë vepra penale për të cilat është shqiptuar dënimi me burgim deri në një (1) vit. Me rastin e
vlerësimit se a duhet revokuar lirimin me kusht, gjykata posaçërisht merr parasysh ngjashmërinë e
veprave penale të kryera, motivet për kryerjen e veprave penale dhe rrethanat e tjera të cilat tregojnë
arsyeshmërinë e revokimit të lirimit me kusht.

3. Kur gjykata e revokon lirimin me kusht, ajo e shqipton dënimin në bazë të dispozitave nga neni 80
dhe paragrafi 2. i nenit 82 të këtij Kodi, duke e konsideruar dënimin e mëparshëm të shqiptuar si të
përcaktuar. Pjesa e dënimit të shqiptuar më parë, të cilin personi i dënuar e ka mbajtur në bazë të
dënimit të mëparshëm, do t’i llogaritet në dënimin e ri, ndërsa koha gjatë lirimit me kusht nuk llogaritet.
Aktgjykimi gjyqësor duhet të cek se lirimi me kusht është revokuar. Gjykata i dërgon kopjen e
aktgjykimit Panelit për Lirim me Kusht.

4. Dispozitat nga paragrafët 1. deri 3. të këtij neni zbatohen edhe kur personi i liruar me kusht dënohet
për veprën penale të kryer para lirimit me kusht.

5. Nëse personi i dënuar i cili është liruar me kusht dënohet me jo më shumë se një (1) vit burgim dhe
nëse gjykata nuk e urdhëron revokimin e lirimit me kusht, lirimi me kusht vazhdohet për aq kohë sa
personi i dënuar ka kaluar në mbajtjen e dënimit të tillë me burgim.


KAPITULLI VII

KONFISKIMI I DOBISË PASURORE TË FITUAR ME ANË TË KRYERJES SË VEPRAVE PENALE

Neni 96
Baza e konfiskimit të dobisë pasurore

1. Askush nuk mund ta mbajë dobinë pasurore të fituar me anë të kryerjes së veprës penale.

2. Dobia pasurore sipas paragrafit 1. të këtij neni konfiskohet nga gjykata e cila konstaton kryerjen e
veprës penale, sipas kushteve të parapara me ligj.

Neni 97
Kushtet dhe mënyra e konfiskimit të dobisë pasurore

1. Kryesit i konfiskohet dobia pasurore apo kur konfiskimi nuk është i mundshëm, kryesi detyrohet të
paguajë shumën e të hollave e cila i përgjigjet dobisë së fituar pasurore.
31

2. Dobia pasurore mund t’i konfiskohet personit të cilit i është bartur pa kompensim ose me kompensim
që nuk i përgjigjet vlerës reale, nëse personi i tillë e ka ditur ose është dashur ta dijë se dobia pasurore
është fituar me kryerjen e veprës penale. Kur dobia pasurore është bartur tek anëtarët e familjes, dobia
konfiskohet nga anëtari i familjes, përveç nëse anëtari familjar dëshmon se si kompensim ka dhënë
vlerën e plotë.

Neni 98
Mbrojtja e të dëmtuarit

1. Kur me procedurë penale i caktohet dëmi pasuror të dëmtuarit, gjykata urdhëron konfiskimin e
dobisë pasurore nëse ajo e tejkalon shumën e dëmeve pasurore që i është caktuar palës së dëmtuar.

2. I dëmtuari i cili gjatë procedurës penale është udhëzuar të fillojë procedurën e kontestit civil për
kërkesën pasurore juridike, mund të kërkojë kompensim nga dobia pasurore e konfiskuar. I dëmtuari i
cili kërkon kompensim nga dobia pasurore e konfiskuar duhet të fillojë procedurën e kontestit civil
brenda gjashtë (6) muajve nga dita e plotfuqishmërisë së vendimit që e udhëzon atë për inicimin e
kontestit civil dhe brenda tre (3) muajve nga dita kur vendimi gjyqësor për vendosjen e kërkesës
pasurore juridike është bërë i plotfuqishëm.

3. I dëmtuari i cili gjatë procedurës penale nuk e ka paraqitur kërkesën pasurore juridike, mund të
kërkojë kompensim nga vlera e dobisë pasurore të konfiskuar nëse e ka filluar procedurën e kontestit
civil në afatin prej tre (3) muajve nga dita kur ka mësuar për aktgjykimin me të cilin konfiskohet dobia
pasurore dhe më së voni në afatin prej dy (2) vjetësh nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit mbi
konfiskimin e dobisë pasurore, dhe nëse ka kërkuar kompensim nga vlera e dobisë pasurore të
konfiskuar brenda afatit prej tre (3) muaj nga dita kur vendimi për caktimin e dobisë pasurore është
bërë i plotfuqishëm.

Neni 99
Konfiskimi i dobisë pasurore nga personat juridikë

Kur me anë të veprës penale të kryer nga ana e kryesit përfiton dobi pasurore organizata e biznesit ose
personi juridik, dobia pasurore konfiskohet nga organizata e biznesit ose personi juridik.


KAPITULLI VIII

PASOJAT JURIDIKE TË DËNIMIT

Neni 100
Lindja e pasojave juridike të dënimit

1. Pasojat juridike të dënimit mund të parashihen vetëm me ligj.

2. Pasojat juridike të dënimit nuk krijohen kur kryesit i shqiptohet gjoba, dënimi me kusht apo vërejtja
gjyqësore ose kur kryesi lirohet nga dënimi.

3. Dënimet për disa vepra penale të caktuara mund të kenë si pasojë shuarjen apo humbjen e të
drejtave të caktuara ose ndalimin e fitimit të të drejtave të caktuara.

Neni 101
Fillimi dhe kohëzgjatja e pasojave juridike të dënimit

1. Pasojat juridike të dënimit fillojnë në ditën kur aktgjykimi bëhet i plotfuqishëm.

32
2. Pasojat juridike të dënimit të cilat kanë të bëjnë me ndalimin e fitimit të disa të drejtave të caktuara
nuk mund të zgjasin më tepër se dhjetë (10) vjet nga dita kur dënimi është mbajtur, falur ose kur është
bërë parashkrimi, nëse ligji nuk parasheh kohëzgjatje më të shkurtër për pasoja juridike të caktuara.

3. Kur dënimi shlyhet atëherë pushojnë pasojat juridike të dënimit.


KAPITULLI IX

REHABILITIMI DHE ZBULIMI I TË DHËNAVE NGA DOSJA PENALE

Neni 102
Pozita juridike e personave të dënuar pas mbajtjes së dënimit, lirimit ose parashkrimit të dënimit

1. Pas mbajtjes së dënimit me burgim, faljes ose parashkrimit të dënimit, personi i dënuar i cili ka bërë
dëmshpërblimin i gëzon dhe i fiton të gjitha të drejtat e përcaktuara me Kushtetutë dhe me ligj, përveç
nëse parashihet ndryshe me këtë Kod.

2. Ky nen gjithashtu zbatohet për personin e dënuar i cili është liruar me kusht.

Neni 103
Rehabilitimi ligjor

1. Me rehabilitimin ligjor dënimi shlyhet nga evidenca e personit të dënuar për herë të parë, siç
parashihet në paragrafin 2. të këtij neni dhe personi i tillë nuk konsiderohet i dënuar.

2. Dënimi shlyhet nga evidenca e personit të dënuar për herë të parë pas skadimit të periudhave
kohore vijuese, duke vepruar sipas ligjit, nëse personi i dënuar brenda afateve vijuese nuk kryen ndonjë
vepër të re penale:

2.1. një (1) vit nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit në rastin e vërejtjes gjyqësore ose të
lirimit nga dënimi;

2.2. një (1) vit nga dita e skadimit të periudhës së verifikimit në rastin e dënimit me kusht;

2.3. një (1) vit nga dita e mbajtjes së dënimit, parashkrimit ose përfundimit me falje ose me
ndryshim në ligj në rast të dënimit me gjysmëliri;

2.4. tre (3) vjet pas mbajtjes së dënimit, parashkrimit ose përfundimit me falje ose me ndryshim
të ligjit në rastin e dënimit me burgim deri në një (1) vit, dënimit me gjobë ose dënimit
plotësues;

2.5. pesë (5) vjet nga dita e mbajtjes së dënimit, parashkrimit ose përfundimit me falje ose me
ndryshim të ligjit në rastin e dënimit me burgim prej një (1) deri në tre (3)vjet;

2.6. tetë (8) vjet nga dita e mbajtjes së dënimit, parashkrimit ose përfundimit me falje ose me
ndryshim të ligjit në rastin e dënimit me burgim prej tre (3) deri në pesë (5) vjet;

2.7. dhjetë (10) vjet nga dita e mbajtjes së dënimit, parashkrimit ose përfundimit me falje ose
me ndryshim të ligjit në rastin e dënimit me burgim prej pesë (5) deri në dhjetë (10) vjet;

2.8. pesëmbëdhjetë (15) vjet nga dita e mbajtjes së dënimit, parashkrimit ose përfundimit me
falje ose me ndryshim të ligjit në rastin e dënimit me burgim prej dhjetë (10) deri në
pesëmbëdhjetë (15) vjet.

3. Dënimi me burgim mbi pesëmbëdhjetë (15) vjet ose me burgim të përjetshëm nuk mund të shlyhet.
33

4. Dënimi nuk mund të shlyhet gjatë kohëzgjatjes së dënimeve plotësuese dhe masave të trajtimit të
detyrueshëm.

Neni 104
Rehabilitimi gjyqësor

Gjykata, me kërkesën e personit të dënuar, mund të vendosë që dënimi t’i shlyhet nga evidenca e
personit të dënuar dhe ai person konsiderohet i padënuar nëse ka kaluar gjysma e afatit përkatës të
paraparë me paragrafin 2. të nenit 103 dhe nëse personi i dënuar gjatë kësaj kohe nuk ka kryer vepër
të re penale. Me rastin e vendosjes për shlyerjen e dënimit të parashkruar ose përfunduar me falje ose
me ndryshim të Kodit Penal, gjykata merr parasysh sjelljen e personit të dënuar pas mbajtjes së
dënimit, natyrën e veprës penale dhe rrethanat e tjera të cilat mund të jenë të rëndësishme për
vlerësimin e përshtatshmërisë së shlyerjes së dënimit.

Neni 105
Përmbajtja dhe zbulimi i të dhënave nga dosja penale

1. Në dosje penale përfshihen të dhënat në vijim: të dhënat personale mbi kryesin e veprës penale; të
dhënat mbi dënimin, vërejtjen gjyqësore, masën e trajtimit të detyrueshëm ose lirimin e kryesit nga
dënimi i shqiptuar; ndryshimet në të dhënat mbi dënimet që janë futur në dosjen penale; dhe të dhënat
mbi dënimet e mbajtura si dhe mbi shlyerjen e dënimeve të gabueshme.

2. Të dhënat nga dosja penale mund të zbulohen vetëm në lidhje me dënimet të cilat nuk janë shlyer
dhe mund t’i zbulohen gjykatës, prokurorisë dhe policisë lidhur me procedurën penale të zhvilluar
kundër personit i cili më parë ka qenë i dënuar; organeve kompetente përgjegjëse për ekzekutimin e
sanksioneve penale; dhe organeve kompetente që marrin pjesë në procedurën e dhënies së faljes apo
shlyerjen e dënimeve.

3. Të dhënat nga dosja penale, në bazë të kërkesës së arsyetuar, mund t’u zbulohen organeve publike
nëse dënimet plotësuese ose masat e trajtimit të detyrueshëm janë ende në fuqi në kohën e paraqitjes
së kërkesës.

4. Në rastet kur është shlyer dënimi, të dhënat lidhur me atë dënim mund t’i zbulohen vetëm gjykatës,
prokurorisë dhe policisë lidhur me procedurën penale e cila zhvillohet kundër personit të cilit i është
shlyer dënimi i mëparshëm.

5. Çdo personi, me kërkesën e tij, mund t’i jepen të dhëna për dosjen e tij penale kur këto të dhëna i
nevojiten, përveç nëse kjo do të rrezikonte sigurinë kombëtare apo sigurinë e përgjithshme ose do të
rrezikonte parandalimin, hetimin, zbulimin dhe ndjekjen e veprave penale.


KAPITULLI X

PARASHKRIMI


Neni 106
Parashkrimi i ndjekjes penale

1. Përveç nëse shprehimisht parashihet ndryshe me këtë Kod, ndjekja penale nuk mund të ndërmerret
nëse kanë kaluar afatet e mëposhtme:

1.1. tridhjetë (30) vjet nga kryerja e veprës penale të dënueshme me burgim të përjetshëm;

34
1.2. njëzetë (20) vjet nga kryerja e veprës penale të dënueshme me më shumë se dhjetë (10)
vjet burgim;

1.3. dhjetë (10) vjet nga kryerja e veprës penale të dënueshme me më shumë se pesë (5) vjet
burgim;

1.4. pesë (5) vjet nga kryerja e veprës penale të dënueshme me më shumë se tre (3) vjet
burgim;

1.5. tre (3) vjet nga kryerja e veprës penale të dënueshme me më shumë se një (1) vit burgim;
dhe

1.6. dy (2) vjet nga kryerja e veprës penale të dënueshme deri në një (1) vit burgim ose me
dënim me gjobë.

2. Kur ligji parasheh më shumë se një dënim për një vepër penale, afati i parashkrimit caktohet sipas
dënimit më të rëndë.

Neni 107
Fillimi dhe ndërprerja e parashkrimit të ndjekjes penale

1. Afati i parashkrimit të ndjekjes penale fillon nga dita kur është kryer vepra penale. Nëse ndonjë
pasojë që përbën element të veprës penale shfaqet më vonë, afati i parashkrimit fillon të rrjedh nga ajo
kohë.

2. Në rast se vepra penale është kryer kundër personit nën moshën tetëmbëdhjetë (18) vjet, afati i
parashkrimit fillon të rrjedh nga dita kur viktima të ketë mbushur tetëmbëdhjetë (18) vjet.

3. Afati i parashkrimit nuk rrjedh për kohën gjatë të cilës ndjekja nuk mund të fillohet apo të vazhdohet
sipas ligjit, përfshirë, por pa u kufizuar në rrethanat e mëposhtme:

3.1. kur kryesi është jashtë Republikës së Kosovës dhe kjo shkakton vonesa në procedurë;

3.2. kur kryesi kërkohet me urdhër arrest;

3.3. kur Kryeprokurori i Shtetit, në pajtim me Kodin e Procedurës Penale, përpiqet të sigurojë
dëshmi jashtë Republikës së Kosovës; ose

3.4. gjatë kohës sa zgjatë procedura për pranimin e fajësisë.

4. Afati i parashkrimit nuk ndërpritet nëse vepra nuk ndiqet për shkak të mungesës së kërkesës apo
autorizimit për të bërë ndjekjen ose për shkak të mungesës së kërkesës nga ana e shtetit të huaj për të
bërë ndjekjen.

5. Afati i parashkrimit ndërpritet me çdo veprim i cili ndërmerret për qëllime të ndjekjes penale të veprës
penale të kryer.

6. Afati i parashkrimit po ashtu ndërpritet kur kryesi para skadimit të afatit të parashkrimit kryen një
vepër tjetër penale me peshë të njëjtë ose më të rëndë se sa vepra penale e mëparshme.

7. Pas çdo ndërprerje fillon të rrjedhë afati i ri i parashkrimit.

8. Ndjekja penale ndalohet në çdo rast kur të ketë kaluar dyfishi i kohës së afatit të parashkrimit.35
Neni 108
Parashkrimi i ekzekutimit të dënimeve

1. Përveç nëse parashihet ndryshe me këtë Kod, dënimi i shqiptuar nuk mund të ekzekutohet pasi të
kenë kaluar:

1.1. tridhjetë (30) vjet nga dënimi me burgim të përjetshëm;

1.2. njëzetë (20) vjet nga dënimi me mbi dhjetë (10) vjet burgim;

1.3. dhjetë (10) vjet nga dënimi me mbi pesë (5) vjet burgim;

1.4. pesë (5) vjet nga dënimi me mbi tri (3) vjet burgim;

1.5. tri (3) vjet nga dënimi me mbi një (1) vit burgim; dhe

1.6. dy (2) vjet nga dënimi me burgim deri në një (1) vit apo dënimi me gjobë.

2. Parashkrimi i ekzekutimit të dënimeve ndërpritet kur personi i dënuar nuk paraqitet ose nuk
dorëzohet për mbajtjen e dënimit me burgim.

Neni 109
Parashkrimi i ekzekutimit të dënimeve plotësuese dhe masave të trajtimit të detyrueshëm

1. Ndalohet ekzekutimi i dënimeve të tjera plotësuese kur të kenë kaluar pesë (5) vjet nga dita e
plotfuqishmërisë së aktgjykimit me të cilin shqiptohet ky dënim.

2. Ndalohet ekzekutimi i masës së trajtimit të detyrueshëm kur të kenë kaluar tre (3) vjet nga dita e
plotfuqishmërisë së aktgjykimit me të cilin shqiptohet kjo masë.

3. Parashkrimi i ekzekutimit të dënimeve plotësuese dhe masave të trajtimit të detyrueshëm ndërpritet
kur personi nuk i përmbahet urdhrave të gjykatës lidhur me dënimet plotësuese dhe masat e trajtimit të
detyrueshëm.

Neni 110
Fillimi dhe ndërprerja e afateve të parashkrimit të ekzekutimit të dënimit

1. Afati i parashkrimit të ekzekutimit të dënimit fillon të rrjedhë nga dita kur aktgjykimi merr formën e
prerë, e në rast se dënimi alternativ është revokuar, parashkrimi fillon nga dita kur vendimi mbi
revokimin merr formën e prerë.

2. Afati i parashkrimit nuk rrjedh gjatë kohës kur sipas ligjit ekzekutimi i dënimit nuk mund të fillohet.

3. Nëse dënimi zbutet me falje apo me vendim të gjykatës sipas mjetit të jashtëzakonshëm juridik, koha
e fillimit të parashkrimit caktohet sipas dënimit të ri, derisa llogaritja e parashkrimit bëhet sipas dënimit
fillestar.

4. Afati i parashkrimit ndërpritet me çdo veprim të filluar nga organi kompetent me qëllim të ekzekutimit
të dënimit.

5. Pas çdo ndërprerjeje fillon të rrjedhë afati i ri i parashkrimit.

6. Ekzekutimi i dënimit ndalohet në çdo rast kur të ketë kaluar dyfishi i kohës së afatit të parashkrimit.

7. Dispozitat nga paragrafët 2. deri 5. të këtij neni po ashtu zbatohen për parashkrimin e ekzekutimit të
dënimeve plotësuese dhe masave të trajtimit të detyrueshëm.
36

Neni 111
Moszbatueshmëria e parashkrimit për veprat penale kundër të drejtës ndërkombëtare dhe
vrasjes së rëndë

1. Asnjë afat i parashkrimit nuk zbatohet për veprat penale të gjenocidit, krimeve të luftës, krimeve
kundër njerëzimit, ose për vepra tjera penale të cilat sipas të drejtës ndërkombëtare nuk parashkruhen.

2. Vepra penale e vrasjes së rëndë nuk parashkruhet.


KAPITULLI XI

FALJA

Neni 112
Falja

1. Me falje dhe në pajtim me Ligjin për Falje, personave të caktuar emrat e të cilëve saktësohen u jepet
lirimi i plotë ose i pjesërishëm nga ekzekutimit i dënimit, zëvendësimi i dënimit me një dënim më të butë
apo dënimi me kusht ose shlyerja e dënimit.

2. Kryesi nuk mund të falet për çfarëdo dënimi për të cilin Paneli për Lirim me Kusht i ka refuzuar lirimin
me kusht.

Neni 113
Efekti i faljes në personat e tretë

Me dhënien e faljes nuk preken të drejtat e personave të tretë, të cilat bazohen në dënimin apo
aktgjykimin.


KAPITULLI XII

ZBATIMI I LEGJISLACIONIT PENAL TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS SIPAS VENDIT TË
KRYERJES SË VEPRËS PENALE

Neni 114
Zbatimi i legjislacionit penal të Republikës së Kosovës në territorin e Republikës së Kosovës

1. Legjislacioni penal i Republikës së Kosovës zbatohet për secilin person i cili kryen vepër penale
tërësisht ose pjesërisht në territorin e Republikës së Kosovës.

2. Legjislacioni penal i Republikës së Kosovës zbatohet ndaj secilit person i cili kryen vepër penale në
çfarëdo mjeti të transportit ajror ose ujor i cili është i regjistruar në Republikën e Kosovës, pavarësisht
nga vendi ku ndodhet mjeti i transportit ajror ose ujor në kohën kur kryhet vepra penale.

Neni 115
Zbatimi i legjislacionit penal të Republikës së Kosovës për veprat penale të caktuara që janë
kryer jashtë territorit të Republikës së Kosovës

1. Legjislacioni penal i Republikës së Kosovës zbatohet ndaj çdo personi i cili kryen veprat penale në
vijim jashtë territorit të Republikës së Kosovës:

1.1. veprat penale të parapara në nenet 148-153, 157-160, 164, 165, 166-169, 171, 173-175,
238, 241, 273-280, 293, 294, 302-304, 336 dhe 337 të këtij Kodi; dhe
37

1.2. veprat penale të cilat në bazë të marrëveshjes ndërkombëtare e cila e detyron Republikën
e Kosovës, duhet të ndiqen edhe pse janë kryer jashtë vendit.

2. Legjislacioni penal i Republikës së Kosovës zbatohet ndaj cilitdo person që kryen vepër penale nga
nenet 136-145 të këtij Kodi jashtë territorit të Republikës së Kosovës, ku vepra e tillë paraqet tërësisht
ose pjesërisht rrezik për sigurinë e Republikës së Kosovës ose popullsinë e saj.

3. Legjislacioni Penal i Republikës së Kosovës zbatohet ndaj çdo shtetasi të Republikës së Kosovës që
kryen vepër penale jashtë territorit të Republikës së Kosovës dhe nëse kjo vepër po ashtu është e
dënueshme në vendin ku është kryer.

4. Paragrafi 1. i këtij neni zbatohet po ashtu ndaj cilitdo person i cili pas kryerjes së veprës penale bëhet
banor i Republikës së Kosovës.

Neni 116
Zbatimi i legjislacionit penal të Republikës së Kosovës ndaj personave të huaj të cilët kryejnë
vepra penale jashtë territorit të Republikës së Kosovës

1. Legjislacioni penal i Republikës së Kosovës zbatohet ndaj cilitdo person të huaj nëse:

1.1. personi i tillë ka kryer vepër penale jashtë territorit të Republikës së Kosovës kundër
shtetasit të Kosovës, madje edhe atëherë kur vepra e tillë penale nuk është cekur në nenin 115
të këtij Kodi;

1.2. kjo vepër penale është po ashtu e dënueshme në vendin ku është kryer; dhe

1.3. kryesi është gjendur në territorin e Kosovës ose është transferuar në Kosovë.

Neni 117
Kushtet e posaçme për ndjekje të veprave penale të kryera jashtë territorit të Republikës së
Kosovës

1. Në rastet e parapara me nenin 114 të këtij Kodi, nëse procedura penale është filluar por nuk është
përfunduar në një juridiksion tjetër, procedura penale në Republikën e Kosovës do të fillohet vetëm me
miratimin e Kryeprokurorit të Shtetit të Republikës së Kosovës.

2. Në rastet e parapara me nenin 115 dhe 116 të këtij Kodi, procedura penale nuk do të fillohet nëse:

2.1. kryesi në tërësi e ka mbajtur dënimin e shqiptuar në një juridiksion tjetër;

2.2. kryesi në një juridiksion tjetër është liruar me aktgjykim të plotfuqishëm apo është liruar nga
dënimi ose dënimi është parashkruar; dhe

2.3. procedura penale për veprën penale të kryer në një juridiksion tjetër mund të fillohet vetëm
sipas kërkesës së të dëmtuarit dhe një kërkesë e tillë nuk është paraqitur.

3. Procedura penale sipas nenit 118 mund të fillohet në Kosovë vetëm me autorizimin e Kryeprokurorit
të Shtetit të Kosovës.

4. Në rastet e parapara në nenin 114, ndjekja penale e personit të huaj mund t’i transferohet
juridiksionit të huaj sipas kushteve të reciprocitetit.
38
Neni 118
Dispozitat e posaçme për fëmijët

Ky Kod zbatohet për personat nën moshën tetëmbëdhjetë (18) vjet vetëm nëse me Ligjin për të
miturit nuk përcaktohet ndryshe.

Neni 119
Dispozitat e posaçme për personat juridikë

Veprat penale për të cilat personi juridik mund të jetë penalisht përgjegjës, përgjegjësia penale e
personit juridik, sanksionet penale të cilat mund të zbatohen ndaj personit juridik dhe dispozitat e
posaçme që rregullojnë procedurën penale të zbatueshme ndaj personit juridik parashihen me këtë Kod
ose me ligj të veçantë.


KAPITULLI XIII

DOMETHËNIA E SHPREHJEVE NË KODIN PENAL

Neni 120
Përkufizimet

Për qëllim të këtij Kodi, shprehjet e mëposhtme kanë këto kuptime:

1. Person - personi juridik dhe personin fizik;

2. Person zyrtar - nënkupton:

2.1. personi i zgjedhur ose i emëruar në një organ shtetëror;

2.2. personi i autorizuar në një organ shtetëror, organizatë biznesi ose ndonjë person tjetër
juridik i cili sipas ligjit apo ndonjë dispozite tjetër të nxjerrë në pajtim me ligj ushtron detyra të
posaçme;

2.3. personi i cili ushtron detyra të posaçme zyrtare në bazë të autorizimit të dhënë me ligj.

3. Zyrtar i huaj publik apo person i huaj zyrtar - nënkupton:

3.1. cilido person që mban detyrë legjislative, ekzekutive, administrative apo gjyqësore në
shtetin e huaj, qoftë i emëruar apo i zgjedhur;

3.2. cilido arbitër që ushtron funksione sipas ligjit kombëtar mbi arbitrimin e shtetit të huaj;

3.3. cilido person që ushtron funksion publik për shtetin e huaj, përfshirë për agjencinë publike
ose ndërmarrjen publike;

3.4. cilido zyrtar, punonjës apo përfaqësues i organizatës ndërkombëtare publike dhe organeve
të tyre;

3.5. cilido anëtar i asamblesë parlamentare ndërkombëtare; dhe

3.6. cilido gjyqtar, prokuror apo zyrtar i gjykatës apo tribunalit ndërkombëtar që ushtron
juridiksion mbi Republikën e Kosovës.

4. Person nën mbrojtje ndërkombëtare - ose person i mbrojtur ndërkombëtarisht - nënkupton:

39
4.1. shefi i shtetit, përfshirë cilindo anëtar të organit kolektiv i cili ushtron funksionin e shefit të
shtetit sipas kushtetutës së atij shteti;

4.2. Kryeministri dhe Ministri i Punëve të Jashtme, çdoherë kur ata gjenden me detyrë jashtë
shtetit të tyre, si dhe anëtarët e familjeve të tyre;

4.3. çdo zyrtar i lartë ose përfaqësues i lartë i shtetit ose zyrtari i lartë apo përfaqësuesi tjetër i
organizatës ndërkombëtare, i cili në kohën dhe në vendin kur ndaj tij, ndaj lokaleve zyrtare,
banesës apo zyrës private ose mjetit transportues i cili ka shenja dalluese është kryer vepër
penale, sipas të drejtës ndërkombëtare ka të drejtë në mbrojtje të veçantë nga sulmi ndaj jetës,
lirisë dhe dinjitetit të tij.

Person nën mbrojtje ndërkombëtare përfshinë edhe anëtarët shoqërues të familjes.

5. Person përgjegjës - personi fizik në kuadër të personit juridik, të cilit i janë besuar detyra të
caktuara, ose i cili është i autorizuar për të vepruar në emër të personit juridik si dhe ekziston
bazueshmёria e lartë se është i autorizuar të veproj në emër të personit juridik.

6. Person juridik - subjekti juridik i vendit apo i huaj, i cili sipas legjislacionit të Kosovës nё fuqi
konsiderohet si person juridik.

7. Organizatë biznesi - person fizik apo juridik ose grup personash që merren me veprimtari
ekonomike, siç përcaktohet dhe rregullohet me Ligjin për Shoqëritë Tregtare.

8. Dokument - çdo dokument apo send tjetër i përshtatshëm ose i caktuar që shërben si provë e
ndonjë fakti përkatës për marrëdhëniet juridike.

9. Para - monedhë metalike dhe e letrës, e cila në bazë të ligjit është në qarkullim në Republikën e
Kosovës ose në ndonjë juridiksion tjetër.

10. Shenja me vlerë - përfshin edhe shenjat e huaja me vlerë.

11. Send i luajtshëm - përfshin edhe energjinë e prodhuar apo të grumbulluar për ndriçim, ngrohje,
qarkullim si dhe impulset telefonike dhe impulset tjera.

12. Grup njerëzish - tre ose më shumë persona.

13. Grup kriminal i organizuar - bashkim i strukturuar, që ekziston për një kohë të caktuar, i tre apo
më shumë personave për kryerjen e veprave të caktuara penale, që vepron në bashkëpunim me qëllim
të kryerjes së një apo më shumë veprave të rënda penale për përfitim të drejtpërdrejtë ose të
tërthortë të dobisë financiare apo dobisë tjetër pasurore.

14. Bashkim i strukturuar - bashkim i cili nuk është formuar rastësisht për kryerjen e menjëhershme të
veprës penale, por nuk është e nevojshme që anëtarët e këtij bashkimi të kenë role formalisht të
përcaktuara, vazhdimësi të anëtarësisë së tyre apo strukturë të ndërtuar.

15. Forcë - përfshin edhe zbatimin e hipnozës ose të mjeteve të tjera dehëse me qëllim të vënies së
personit kundër dëshirës së vet në gjendje të pavetëdijshme apo të paaftësohet për rezistencë.

16. Mjet motorik - çdo mjet transportues i pajisur me motor për përdorim në transportin rrugor, ujor ose
ajror.

17. KFOR - prania ndërkombëtare e sigurisë e vendosur në territorin e Republikës së Kosovës në
pajtim me Rezolutën 1244 (1999) të Këshillit të Sigurimit që përbëhet nga Pakti i Organizatës së
Veriatlantikut NATO, duke përfshirë shtetet e saj anëtare, organet e saj ndihmëse, shtabet e saj
ushtarake dhe elementet ose njësitet kombëtare si dhe vendet kontribuuese që nuk janë në NATO.
40

18. Polici - Policia e Republikës së Kosovës, Doganat - oficerët doganorë sipas Kodit Doganor dhe
Policia e EULEX-it.

19. Shtetas i Kosovës - personi i cili sipas Kushtetutës dhe Ligjit për Shtetësinë konsiderohet i tillë.

20. Fëmijë - person i cili nuk i ka mbushur tetëmbëdhjetë (18) vjet.

21. I mitur - personi i cili është ndërmjet moshës katërmbëdhjetë (14) dhe tetëmbëdhjetë (18) vjet.

22. Madhor - personi i cili i ka mbushur tetëmbëdhjetë (18) vjet.

23. Marrëdhënie familjare - marrëdhënie në mes të dy (2) personave:

23.1. që janë të fejuar ose të martuar me njëri-tjetrin ose që bashkëjetojnë me njëri tjetrin pa
martesë;

23.2. që e kanë të përbashkët shtëpinë kryesore dhe që janë të afërm të gjakut, martesës,
adoptimit ose janë në marrëdhënie të kujdestarit, duke përfshirë prindërit, gjyshin e gjyshen,
fëmijët, nipat e mbesat nga vajza dhe djali, vëllezërit dhe motrat, hallat dhe tezet, dajët dhe
axhallarët, mbesat dhe nipërit nga vëllai dhe motra, kushërinjtë; ose

23.3. që janë prindër të fëmijës së përbashkët.

24. Bashkësi jashtëmartesore - marrëdhënie siç përcaktohet me Ligjin për Familje.

25. Territor i Republikës së Kosovës - sipërfaqet tokësore dhe sipërfaqet ujore brenda kufijve dhe
vijës kufitare si dhe hapësirën ajrore mbi Kosovë.

26. Vijë kufitare e Republikës së Kosovës - vijë e cila ndan territorin e Republikës së Kosovës nga
territoret e shteteve fqinje.

27. Kufiri shtetëror - kufiri tokësor, ujor dhe ajror përfshirë aeroportet të cilat zhvillojnë komunikacion
ndërkombëtar.

28. Dëm - çdo humbje deri në pesëmijë (5.000) EUR.

29. Dëm i konsiderueshëm - ose “humbje e konsiderueshme” nënkupton çdo humbje prej më shumë
se pesëmijë (5.000) EUR deri në pesëmbëdhjetëmijë (15.000) EUR.

30. Dëm i madh, dëm substancial, ose humbje substanciale - humbje prej më shumë se
pesëmbëdhjetëmijë (15,000) EURO deri në pesëdhjetëmijë (50.000) EURO.

31. Dëm në shkallë të madhe, shkatërrim në shkallë të madhe” ose humbje në shkallë të madhe -
çdo humbje prej më shumë se pesëdhjetëmijë (50.000) EURO.

32. Mjet i rrezikshëm - çdo send i punuar apo i përdorur për t’i shkaktuar lëndim trupor personit ose
për të kanosur personin me shkaktim të lëndimit.

32. Anëtar i familjes - prindi, prindi i adoptuar, fëmija, fëmija i adoptuar, vëllai ose motra, bashkëshorti
ose bashkëshortja, i afërmi i gjakut që jeton në të njëjtën shtëpi ose personi me të cilin kryesi jeton në
bashkësi jashtëmartesore.

34. Dobi pasurore - çfarëdo pasurie e cila fitohet drejtpërdrejtë ose tërthorazi nga vepra penale.
Pasuria e cila fitohet tërthorazi nga vepra penale përfshinë pasurinë në të cilën pastaj është konvertuar,
transformuar apo përzier çfarëdo pasurie drejtpërdrejtë e fituar nga vepra penale, si dhe të ardhurat,
41
kapitalin apo dobitë tjera ekonomike të fituara ose realizuara për pasurinë e tillë në çfarëdo kohe që
prej kryerjes së veprës penale.

35. Vegël narkotike - çdo pajisje, produkt apo material i çfarëdo lloji i cili kryesisht ka për qëllim ose
është i krijuar për përdorim në fabrikimin, përzierjen, konvertimin, fshehjen, prodhimin, përpunimin,
përgatitjen, injektimin, gëlltitjen, thithjen ose futjen në ndonjë mënyrë tjetër të narkotikëve në trupin e
njeriut. Kjo përfshinë, por nuk kufizohet në sende siç janë tubat e metalit, drurit, xhamit, gurit, plastikës
apo qeramikës, me apo pa filter, filterë permanent, filterë të hashishit ose enë metalike me vrima; tuba
të ujit; nagjile të marihuanës; letra për mbështjelljen e cigareve, ose vegla për ndarjen e kokainës.

36. Përgatitja e veprës penale - furnizimi ose aftësimi i mjeteve kryesit për kryerjen e veprës penale,
heqja e pengesave për kryerjen e veprës penale, marrëveshja, planifikimi ose organizimi me persona
tjerë për të kryer vepër penale ose ndonjë veprimtari tjetër që krijon kushte për kryerjen e drejtpërdrejtë
të veprës penale, por që nuk përbën vet veprën penale.

37. Viktimë e ndjeshme - fëmijë, person me aftësi të kufizuara fizike apo mendore, person me aftësi të
zvogëluar, grua shtatzënë ose partner familjar.

38. Armë - çdo send ose vegël e punuar me qëllim që nën presionin e gazrave, të cilat lirohen gjatë
djegies së materieve shpërthyese, elektrike, gazrave nën presion ose energjisë tjetër potenciale, hedhë
predha në formë të një plumbi të vetëm, grumbulli prej saçmash, gazi, lëngu, shigjete ose përbërësish
të tjerë, që krijohet dhe përdoret për të shkaktuar lëndime trupore ose dëm fizik, qoftë edhe psikologjik,
si dhe secili send tjetër, qëllimi kryesor i të cilit është kryerja e sulmit fizik ndaj integritetit fizik të
njerëzve ose ndaj pasurisë. Armë po ashtu përfshinë municionin, pjesët dhe përbërësit e armëve, si
dhe armët nukleare, biologjike dhe kimike. Këto në vijim janë armë:

38.1. armët e zjarrit;

38.2. armët e koleksionit;

38.3. armët pneumatike (ajrore);

38.4. armët që përdoren për shpërndarjen e gazit irritues;

38.5. armët shpërthyese;

38.6. armët me shigjeta;

38.7. armët e ftohta;

38.8. armët për sinjalizim akustik dhe të dritës;

38.9. armët elektroshok;

38.10. armët me rrymë.

Këto në vijim nuk konsiderohen armë për qëllime të këtij Kodi;

38.11. armët për qëllime industriale;

38.12. armët dekorative;

38.13. imitimi i armëve;

42
38.14. armët e zjarrit të bëra të papërdorshme (deaktivizuara) në mënyrë permanente me
aplikimin e procedurave teknike që garantohen nga organi kompetent ose që njihen nga organi
kompetent;

38.15. fuzhnjat për peshkim nën ujë.


KAPITULLI XIV

VEPRAT PENALE KUNDËR RENDIT KUSHTETUES DHE SIGURISË SË REPUBLIKËS SË
KOSOVËS

Neni 121
Sulmi kundër rendit kushtetues të Republikës së Kosovës

1. Kushdo që me përdorim të dhunës apo me kanosje të dhunës tenton që ta ndryshojë rendin
kushtetues të Republikës së Kosovës apo të përmbysë institucionet më të larta të Republikës së
Kosovës, dënohet me jo më pak se pesë (5) vjet burgim.

2. Kushdo që me përdorim të dhunës apo me kanosje të dhunës tenton që të pengojë vendosjen e
rendit kushtetues të Republikës së Kosovës apo me përdorim të dhunës ose kanosjes së dhunës
implementon rendin e huaj juridik në ndonjë pjesë të Republikës së Kosovës, dënohet me jo më pak se
pesë (5) vjet burgim.

3. Kushdo që me përdorim të dhunës ose me kanosje të dhunës tenton të rrezikojë pavarësinë e
Kosovës, sovranitetin dhe integritetin e saj territorial, tërësinë territoriale dhe karakterin demokratik të
shtetit, dënohet jo më pak se dhjetë (10) vjet burgim.

Neni 122
Kryengritja e armatosur

1. Kushdo që merr pjesë në kryengritje të armatosur e cila është e drejtuar kundër rendit kushtetues,
sigurisë apo integritetit territorial të Republikës së Kosovës, dënohet me jo më pak se pesë (5) vjet
burgim.

2. Organizatori i kryengritjes së armatosur nga paragrafi 1 i këtij neni, dënohet me jo më pak se dhjetë
(10) vjet burgim.

Neni 123
Pranimi i kapitullimit dhe okupimit

Kushdo që nënshkruan apo pranon kapitullimin ose miraton okupimin e Republikës së Kosovës apo të
ndonjë pjese të saj, dënohet me burgim së paku dhjetë (10) vjet ose me burgim të përjetshëm.

Neni 124
Tradhtia ndaj vendit

1. Kushdo që në cilësinë e Presidentit të Republikës nënshkruan pranimin e okupimit apo aktin e
kapitullimit të shtetit dënohet me burgim së paku pesëmbëdhjetë (15) vjet ose me burgim të
përjetshëm.

2. Kushdo që në cilësinë e Presidentit të shtetit nënshkruan marrëveshje ndërkombëtare ose ndonjë akt
me të cilin pjesë të territorit të Republikës së Kosovës jepen apo lihen nën sovranitetin e ndonjë shteti
tjetër dënohen me burgim së paku pesëmbëdhjetë (15) vjet ose me burgim të përjetshëm.

43
3. Kushdo që në cilësinë e Presidentit të Republikës së Kosovës braktisë vendin gjatë kohës së
luftës ose gjendjes së jashtëzakonshme duke lënë forcat e armatosura pa sistem të komandimit
dënohet me burgim së paku pesëmbëdhjetë (15) vjet ose me burgim të përjetshëm.

Neni 125
Rrezikimi i tërësisë territoriale të Republikës së Kosovës

Kushdo që me përdorim të dhunës apo me kanosje të dhunës tenton që ta shkëpus një pjesë të
territorit të Republikës së Kosovës apo që ndonjë pjesë të territorit të saj t’ia bashkojë ndonjë shteti
tjetër, dënohet me jo më pak se pesë (5) vjet burgim.

Neni 126
Vrasja e përfaqësuesve të lartë të Republikës së Kosovës

1. Kushdo që me qëllim të rrezikimit të rendit kushtetues apo sigurisë së Republikës së Kosovës, privon
nga jeta një nga personat e mëposhtëm, dënohet me burgim së paku dhjetë (10) vjet ose me burgim të
përjetshëm.

1.1. Kryetarin e Republikës së Kosovës;

1.2. Kryetarin e Kuvendit të Republikës së Kosovës;

1.3. Kryeministrin e Republikës së Kosovës;

1.4. Kryetarin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës;

1.5. Kryetarin e Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës ose

1.6. Kryeprokurorin e Shtetit të Republikës së Kosovës.

Neni 127
Rrëmbimi i përfaqësuesve të lartë të Republikës së Kosovës

Kushdo që me qëllim të rrezikimit të rendit kushtetues apo të sigurisë së Republikës së Kosovës,
rrëmben një apo më shumë nga personat e saktësuar në nenin 126 të këtij Kodi, dënohet me jo më pak
se pesë (5) vjet burgim.

Neni 128
Dhuna ndaj përfaqësuesve të lartë të Republikës së Kosovës
Kushdo që me qëllim të rrezikimit të rendit kushtetues apo sigurisë së Republikës së Kosovës, me
përdorim të dhunës apo me kanosje të dhunës, pengon një apo më shumë nga personat e saktësuar
në nenin 126 të këtij Kodi në ushtrimin e detyrave zyrtare apo i detyron të kryejnë apo të mos kryejnë
ndonjë veprim nga fushëveprimi i detyrave të tyre, dënohet me burgim prej tre (3) deri në dhjetë (10)
vjet.

Neni 129
Rrezikimi i rendit kushtetues me shkatërrimin apo dëmtimin e instalimeve dhe pajisjeve publike

Kushdo që me qëllim të rrezikimit të rendit kushtetues apo sigurisë së Republikës së Kosovës, djeg ose
në çfarëdo mënyre tjetër shkatërron apo dëmton zonën industriale, bujqësore ose ndonjë zonë tjetër
ekonomike, sistemin e trafikut, lidhjet e telekomunikimeve, pajisjet publike të ujit, ngrohjes, gazit apo
energjisë, pendat, depot, apo ndonjë ndërtesë tjetër të rëndësishme për sigurinë, furnizimin e
qytetarëve, ekonominë apo funksionimin e shërbimeve publike, dënohet me jo më pak se tre (3) vjet
burgim.


44
Neni 130
Sabotimi

Kushdo që me qëllim të rrezikimit të rendit kushtetues apo të sigurisë së Republikës së Kosovës, nuk e
kryen në mënyrë të ndërgjegjshme detyrën zyrtare apo kushdo që gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare
dëmton mjetet e prodhimit; shkakton shkatërrimin apo dëmtimin e instalimeve ose ndërtesave;
shkakton shkatërrimin apo dëmtimin në sasi të mëdha të produkteve, mallrave apo materialeve; ose
shkakton ndërprerje në procesin e prodhimit dhe vlera e dëmeve apo shkatërrimit tejkalon
pesëdhjetëmijë (50.000) Euro, dënohet me jo më pak se tre (3) vjet burgim.

Neni 131
Spiunazhi

1. Kushdo që sekretin shtetëror ia komunikon, ia dorëzon apo ia bënë të arritshme shtetit të huaj,
organizatës së huaj apo personit që u shërben atyre, dënohet me burgim prej pesë (5) deri në
dymbëdhjetë (12) vjet burgim.

2. Kushdo që për shtetin apo organizatën e huaj krijon shërbimin informativ në Republikën e Kosovës
apo drejton shërbimin e tillë, dënohet me jo më pak se dhjetë (10) vjet burgim.

3. Kushdo që hyn në shërbimin informativ të huaj, mbledh të dhëna për të apo në ndonjë mënyrë tjetër
e ndihmon punën e shërbimit të tillë, dënohet me jo më pak se pesë (5) vjet burgim.

4. Kushdo që mbledh të dhëna apo dokumente të klasifikuara me qëllim që t’ia komunikojë dhe
dorëzojë shtetit të huaj, organizatës së huaj apo personit që u shërben atyre, dënohet me burgim prej
tre (3) deri në dhjetë (10) vjet.

5. Nëse kryerja e veprës penale nga paragrafët 1., 2., 3. ose 4. i këtij neni ka shkaktuar pasoja të rënda
për sigurinë ose fuqinë ekonomike apo ushtarake të shtetit, kryesi dënohet me burgim jo më pak se
dhjetë (10) vjet.

6. Nëse vepra penale e saktësuar në paragrafin 1., 2., 3. ose 4. të këtij neni kryhet gjatë kohës së
luftës, rrezikut të pashmangshëm për luftë, konfliktit të armatosur apo zbulimi i sekretit shtetëror ka të
bëjë me sigurinë e Republikës së Kosovës, kryesi dënohet me jo më pak se dhjetë (10) vjet burgim ose
me burgim të përjetshëm.

7. Për qëllime të këtij kapitulli, “sekret shtetëror” nënkupton të dhënat apo dokumentet ushtarake,
ekonomike apo zyrtare të cilat janë shpallur si informata të klasifikuara me ligj apo me dispozita ose
vendime tjera të organit kompetent të nxjerra në pajtim me ligjin.

Neni 132
Zbulimi i informacioneve të klasifikuara dhe mos ruajtja e informacioneve të klasifikuara

Kushdo që zbulon ose nuk ruan informacionin e klasifikuar dënohet sipas Ligjit për klasifikimin e
informacioneve dhe verifikimin e sigurisë.

Neni 133
Veprat e rënda kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës

1. Kryesi i veprave penale nga nenet 120-134 të këtij Kodi dënohet me jo më pak se dhjetë (10) vjet
burgim ose me burgim të përjetshëm, nëse kryerja e veprës:

1.1. rezulton në vdekjen e një apo më shumë personave;

1.2. rrezikon jetën e një apo më shumë personave;

45
1.3. vepra përcillet me dhunë të rëndë ose shkatërrim në shkallë të madhe; ose

1.4. vepra ka rrezikuar sigurinë ekonomike dhe ushtarake të Republikës së Kosovës.

2. Nëse me rastin e kryerjes së veprës penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryesi me dashje ka privuar
nga jeta një apo më shumë persona, kryesi dënohet me burgim së paku dhjetë (10) vjet ose me burgim
të përjetshëm.

3. Kushdo që kryen vepër penale nga paragrafi 1. i këtij neni gjatë kohës së luftës, rrezikut të
pashmangshëm për luftë, konfliktit të armatosur apo gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, dënohet me
burgim se paku dhjetë (10) vjet ose me burgim të përjetshëm.

Neni 134
Bashkimi për veprimtari kundër kushtetuese
1. Kushdo që formon një grup apo ndonjë bashkim tjetër të personave për kryerjen e veprave penale
nga nenet 121-134 të këtij Kodi, dënohet me dënimin e paraparë për atë vepër penale.

2. Kushdo që merr pjesë apo bëhet anëtar i grupit apo bashkimit nga paragrafi 1. i këtij neni, dënohet
me burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet.

3. Anëtari i grupit apo bashkimit, që e lajmëron grupin para kryerjes së veprës penale nga paragrafi 1. i
këtij neni, dënohet me burgim deri në tre (3) vjet ose mund të lirohet nga dënimi.

Neni 135
Përkufizimet për dispozitat e terrorizmit në nenet 121-145

Për qëllime të neneve 121-145 të këtij Kodi:

1. Terrorizëm, veprim terrorist apo vepër e terrorizmit - kryerja e një ose më shumë veprave penale
të mëposhtme me qëllim të frikësimit serioz të popullsisë, të detyrimit të padrejtë të një organi publik,
qeverisë apo organizatës ndërkombëtare për të kryer ose për të mos kryer ndonjë veprim, apo që
seriozisht të destabilizojë ose të shkatërrojë strukturat themelore politike, kushtetuese, ekonomike apo
shoqërore të Republikës së Kosovës, të një shteti tjetër apo të një organizate ndërkombëtare:

1.1. vrasja apo vrasja e rëndë në shkelje të nenit 178 dhe 179 të këtij Kodi;

1.2. shtytja apo ndihma në vetëvrasje në shkelje të nenit 183 të këtij Kodi;

1.3. sulmi, sulmi me lëndim të lehtë trupor dhe sulmi me lëndim të rëndë trupor në shkelje të
neneve 187-189 të këtij Kodi;

1.4. veprat penale kundër integritetit seksual në shkelje të neneve 230-232, 235-239 ose 241 të
këtij Kodi;

1.5. marrja e pengjeve, rrëmbimi ose privimi i kundërligjshëm nga liria në shkelje të neneve
175, 194 ose 196 të këtij Kodi;

1.6. ndotja e ujit të pijshëm ose e produkteve ushqimore; ndotja ose shkatërrimi i mjedisit në
shkelje të neneve 270 dhe Kapitullit XXVII të këtij Kodi;

1.7. shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm; zjarr vënia apo djegia ose shpërthimi nga pakujdesia
në shkelje të neneve 334 ose 365 të këtij Kodi;

1.8. shkatërrimi, dëmtimi ose heqja e instalimeve publike apo rrezikimi i trafikut publik në
shkelje të neneve 129, 366, 378 ose 380 të këtij Kodi;

46
1.9. furnizimi, transportimi, prodhimi, këmbimi ose shitja e paautorizuar e armëve, eksplozivit
ose armëve nukleare, biologjike ose kimike në shkelje të neneve 176, 369 ose 372-377 të këtij
Kodi;

1.10. përvetësimi i paautorizuar, mbajtja në pronësi, kontroll, posedim ose përdorimi i armëve,
eksplozivit ose armëve nukleare, biologjike ose kimike, ose hulumtimet për ose ndërtimi i
armëve biologjike ose kimike në shkelje të neneve 176, 369 ose 372-377 të këtij Kodi;

1.11. rrezikimi i personave të mbrojtur ndërkombëtarisht në shkelje të nenit 173 të këtij Kodi;

1.12. rrezikimi i personelit të Kombeve të Bashkuara dhe i personelit në marrëdhënie me to në
shkelje të nenit 174 të këtij Kodi;

1.13. rrëmbimi i fluturakes ose marrja e kundërligjshme e fluturakes në shkelje të nenit 164 të
këtij Kodi, ose rrëmbimi i mjeteve tjera të transportit publik apo të transportit të mallrave;

1.14. rrezikimi i sigurisë së aviacionit civil në shkelje të nenit 165 të këtij Kodi;

1.15. rrëmbimi i anijeve ose rrezikimi i sigurisë së lundrimit detar në shkelje të nenit 166 të këtij
Kodi;

1.16. rrezikimi i sigurisë së platformave fikse të vendosura në pragun kontinental në shkelje të
nenit 167 të këtij Kodi;

1.17. përvetësimi, përdormi, transferimi ose deponimi i paautorizuar i materialeve nukleare në
shkelje të nenit 176 të këtij Kodi;

1.18. kanosja për përdorimin apo vjedhjen ose grabitjen e materialeve nukleare në shkelje të
nenit 177 të këtij Kodi; ose

1.19. kanosja për kryerjen e ndonjërës prej veprave të saktësuara në nën-paragrafët 1.1 deri
në 1.18 të këtij paragrafi.

2. Shprehja “fonde” përfshin pasurinë e çfarëdo lloji, qoftë e prekshme ose e paprekshme, e luajtshme
ose e paluajtshme, sido që të jetë fituar, dhe dokumentet apo instrumentet ligjore në çfarëdo forme,
përfshirë formën elektronike ose digjitale, të dëshmuarit e pronësisë ose të interesit në pasuritë e tilla,
përfshirë por pa u kufizuar në, kreditë bankare, çeqet e udhëtarëve, çeqet bankare, urdhërpagesat,
aksionet, letrat me vlerë, detyrimet, çeqet dhe letër kreditë.

3. Shprehja “burime financiare” përfshin, por nuk kufizohet në, dhënien me qira, objektet e trezorëve,
dokumentacionin ose identifikimin e rrejshëm, shërbimet financiare, pajisjet, personelin, armët, mjetet e
transportit, pajisjet e komunikimeve dhe pasurinë tjetër fizike, përveç medikamenteve të domosdoshme.
4. Shprehja “grup terrorist” nënkupton grupin e strukturuar prej më shumë se dy personave, që
ekziston për një periudhe kohore dhe i cili vepron në bashkëpunim për kryerjen e terrorizmit. Grup i
strukturuar nënkupton një grup i cili nuk është formuar rastësisht për kryerjen e menjëhershme të një
vepre dhe i cili nuk ka nevojë të ketë role formalisht të përcaktuara për anëtarët e tij, vazhdimësinë e
anëtarësisë ose strukturë të ndërtuar.

Neni 136
Kryerja e veprës terroriste

1. Kushdo që kryen një vepër terroriste dënohet me jo më pak se pesë (5) vjet burgim.

2. Kur vepra nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me lëndime të rënda trupore të një apo më shumë
personave, kryesi dënohet me jo më pak se dhjetë (10) vjet burgim.

47
3. Kur vepra nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me vdekje të një apo më shumë personave, kryesi
dënohet me burgim së paku pesëmbëdhjetë (15) vjet ose me burgim të përjetshëm.

Neni 137
Ndihma në kryerjen e terrorizmit

1. Kur vepra nga neni 385 ose 386 i këtij Kodi kryhet në lidhje me terrorizmin, kryesi dënohet me
burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.

2. Kur vepra nga neni 388 i këtij Kodi kryhet në lidhje me terrorizmin, kryesi dënohet me burgim prej tre
(3) deri në dhjetë (10) vjet.

3. Kushdo që e ndihmon kryesin apo bashkëpjesëmarrësin pas kryerjes së një vepre terroriste, duke i
siguruar fonde ose burime të tjera materiale personave të tillë, dënohet me burgim prej tre (3) deri në
dhjetë (10) vjet.

Neni 138
Lehtësimi në kryerjen e terrorizmit

1. Kushdo që në çfarëdo mënyre të drejtpërdrejtë ose të tërthortë ofron, kërkon, mbledh ose fsheh
fonde apo mjete të tjera materiale me dashje, dijeni apo bazë të arsyeshme për të besuar se do të
përdorën tërësisht ose pjesërisht për apo nga grupi terrorist, apo për kryerjen e veprës terroriste,
dënohet me burgim prej pesë (5) deri në pesëmbëdhjetë (15) vjet.

2. Kushdo që e ndihmon kryesin apo bashkëpjesëmarrësin pas kryerjes së një vepre terroriste, duke i
siguruar fonde ose burime të tjera materiale personit apo personave të tillë, dënohet me burgim prej tre
(3) deri në dhjet (10) vjet.

Neni 139
Rekrutimi për terrorizëm

Kushdo që i bën thirrje personit tjetër për të kryer ose për të marrë pjesë në kryerjen e veprës terroriste,
të marrë pjesë në aktivitetet e grupit terrorist apo të sigurojë fonde ose burime materiale, dënohet me
burgim prej pesë (5) deri në pesëmbëdhjetë (15) vjet.

Neni 140
Trajnimi për terrorizëm

1. Kushdo që ofron ose pranon trajnim për terrorizëm, dënohet me burgim prej pesë (5) deri në
pesëmbëdhjetë (15) vjet.

2. Për qëllime të këtij neni, shprehja “trajnim për terrorizëm” nënkupton trajnimin ose udhëzimin për
prodhimin ose përdorimin e mjeteve shpërthyese, armëve të zjarrit ose armëve tjera apo substancave
të dëmshme apo helmuese, ose me metoda apo teknika tjera specifike, me qëllim që të kryejë apo të
kontribuojë në kryerjen e veprës terroriste, duke ditur se shkathtësitë e mësuara kanë për synim që të
përdoren për këtë qëllim.

Neni 141
Shtytja për kryerjen e veprave terroriste

Kushdo që shpërndan, ose në ndonjë mënyrë tjetër mundëson mesazhin për publikun, me qëllim që të
shtytë kryerjen e aktit terrorist, kur sjellja e tillë pavarësisht nëse avokon drejtpërdrejtë ose jo aktet
terroriste, shkakton rrezikun që një ose më shumë vepra të tilla të kryhen, dënohet me burgim prej një
(1) deri në pesë (5) vjet.


48
Neni 142
Fshehja ose moslajmërimi i terroristëve dhe grupeve terroriste

1. Kushdo që fsheh ekzistimin e një grupi terrorist ose të anëtarëve të tij, e pengon zbulimin ose kapjen
e grupit terrorist ose të anëtarëve të tij, dënohet me burgim prej tre (3) deri në dhjetë (10) vjet.

2. Nëse vepra nga neni 385 ose 386 i këtij Kodi kryhet në lidhje me terrorizmin, kryesi dënohet me
burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.

3. Nëse vepra nga neni 388 i këtij Kodi kryhet në lidhje me terrorizmin, kryesi dënohet me burgim prej
tre (3) deri në dhjetë (10) vjet.

Neni 143
Organizimi dhe pjesëmarrja në grup terrorist

1. Kushdo që organizon ose drejton një grup terrorist dënohet me gjobë deri në pesëqind mijë
(500.000) Euro dhe me burgim prej dhjetë (10) deri në njëzet (20) vjet.

2. Kushdo që merr pjesë në veprimtaritë e grupit terrorist dënohet me burgim prej pesë (5) deri në
dhjetë (10) vjet.

Neni 144
Përgatitja e veprave terroriste ose veprave penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së
Republikës së Kosovës

1. Kushdo që përgatit kryerjen e veprave penale nga nenet 135-142 të këtij Kapitulli, dënohet me
burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet.

2. Për qëllime të këtij neni, shprehja “përgatitje e veprës penale” përfshin furnizimin apo aftësimin e
mjeteve kryesve për kryerjen e veprës penale, eliminimin e pengesave për kryerjen e veprës penale,
marrëveshjen, planifikimin apo organizimin me personat e tjerë për kryerjen e veprës penale, si dhe
çfarëdo veprime tjera që krijojnë kushte për kryerjen e drejtpërdrejtë të veprës penale, por të cilat nuk e
përbëjnë vet veprën penale.

3. Kushdo që dërgon apo bartë në apo jashtë territorit të Republikës së Kosovës armë, eksploziv,
helme, pajisje, municion apo material tjetër për kryerjen e një apo më shumë veprave penale nga ky
kapitull, dënohet me burgim prej pesë (5) deri në pesëmbëdhjetë (15) vjet.

4. Kushdo që me qëllim të kryerjes së një apo më shumë veprave terroriste nga ky Kapitull, dërgon apo
bartë grupe te armatosura, pajisje ose burime tjera materiale në ose jashtë Republikës së Kosovës,
dënohet me burgim prej dhjetë (10) deri në njëzet (20) vjet.

Neni 145
Parëndësia e kryerjes së veprës terroriste

Që një vepër të përbëjë vepër penale sipas neneve 135-144 të këtij Kapitulli, nuk është e nevojshme që
vepra terroriste të jetë kryer.

Neni 146
Kalimi i paautorizuar i vendkalimeve kufitare ose i vijës kufitare

1. Kushdo që kalon kufirin apo vijën kufitare të Republikës së Kosovës në cilindo vend përveç në kufirin
apo vendkalimet e autorizuara kufitare, dënohet me dyqind e pesëdhjetë (250) Euro gjobë ose me
burgim deri në gjashtë (6) muaj.

49
2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga kryesi i cili është i shoqëruar nga një fëmijë
ose ndonjë person tjetër, kryesi dënohet me gjobë deri në dymijë e pesëqind (2.500) Euro ose me
burgim deri në një (1) vit.

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet në një apo më shumë nga rrethanat e
mëposhtme, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në tre (3) vjet nëse:

3.1. kryesi ka qenë më parë i dënuar për vepër penale nga ky nen;

3.2. gjatë kohës së kapjes, kryesi ikë, përpiqet të ikë ose në ndonjë mënyrë tjetër i reziston
kapjes nga policia ose KFOR-i;

3.3. kalimi është bërë ndërmjet orës tetë (8:00) në mbrëmje deri në orën gjashtë (6:00) në
mëngjes gjatë periudhës prej 1 prillit deri më 30 shtator, ose ndërmjet orës gjashtë (6:00) në
mbrëmje deri në orën gjashtë (6:00) në mëngjes gjatë periudhës prej 1 tetorit deri më 31 mars;
ose

3.4. kryesi posedon armë, municion ose rroba ushtarake, furnizime apo pajisje.

4. Tentativa për të kryer vepër penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni është e dënueshme.

5. Personi nuk është penalisht përgjegjës sipas këtij neni për kalimin në një pikë kufitare të paautorizuar
të kufirit shtetëror nëse kalimi ka ndodhur në një vendkalim i cili është hapur përkohësisht nga
Komandanti i KFOR-it.

6. Kurrfarë procedure penale që përfshin veprën nga ky nen nuk mund të fillohet apo të vazhdohet
kundër asnjë refugjati në mirëbesim ose kundër personit të zhvendosur brenda vendit, që vjen nga
territori ku jeta apo trupi i tij ose liritë apo të drejtat themelore janë të rrezikuara, me kusht që ai t’i jetë
paraqitur policisë apo KFOR-it brenda një kohe të arsyeshme dhe të tregojë arsye bindëse për kalimin
e vendkalimit apo pikës kufitare të paautorizuar.

Neni 147
Nxitja e urrejtjes, përçarjes ose mos durimit kombëtar, racor, fetar apo etnik

1. Kushdo që nxit ose përhap publikisht urrejtje, përçarje ose mosdurim midis grupeve kombëtare,
racore, fetare, etnike apo grupe tjera të tilla që jetojnë në Republikës e Kosovës, në mënyrën e cila
mund të prishë rendin publik, dënohet me gjobë ose me burgim deri në pesë (5) vjet.

2. Kushdo që në mënyrë sistematike ose duke keqpërdorur pozitën apo autorizimet e tij kryen veprën
nga paragrafi 1. i këtij neni ose shkakton trazira, dhunë ose pasoja të tjera të rënda me kryerjen e
veprës së tillë, dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.

3. Kushdo që kryen veprën penale nga paragrafi 1. i këtij neni përmes shtrëngimit, rrezikimit të
sigurisë, përqeshjes së simboleve kombëtare, racore, etnike apo fetare, duke dëmtuar pasurinë e
personit tjetër ose duke përdhosur monumentet apo varrezat, dënohet me burgim prej një (1) deri në
tetë (8) vjet.

4. Kushdo që në mënyrë sistematike ose duke keqpërdorur pozitën apo autorizimet e tij kryen veprën
penale nga paragrafi 3. i këtij neni ose shkakton trazira, dhunë ose pasoja të tjera të rënda me kryerjen
e veprës së tillë, dënohet me burgim prej dy (2) deri në dhjetë (10) vjet.


50
KAPITULLI XV

VEPRAT PENALE KUNDËR NJERËZIMIT DHE VLERAVE TË MBROJTURA ME TË DREJTËN
NDËRKOMBËTARE

Neni 148
Gjenocidi

1. Kushdo që me qëllim të asgjësimit të tërësishëm apo të pjesërishëm të ndonjë grupi kombëtar, etnik,
racor apo fetar kryen një ose më shumë nga veprimet e mëposhtme, do të dënohet me burgim së paku
pesëmbëdhjetë (15) vjet ose me burgim të përjetshëm:
1.1. vrasjen e anëtarëve të grupit;

1.2. shkaktimin e lëndimeve të rënda trupore apo mendore të anëtarëve të grupit;

1.3. vënien e qëllimshme të grupit në kushte të tilla të jetës të cilat shpijnë në shfarosje të plotë
apo të pjesërishme fizike;

1.4. vënien e masave të cilat kanë për qëllim që të pengojnë lindjet brenda grupit;

1.5. transferimin me dhunë të fëmijëve të grupit në një grup tjetër.

Neni 149
Krimet kundër njerëzimit

1. Kushdo që kryen një ose më shumë nga veprat e mëposhtme, duke ditur se vepra e tillë është pjesë
e një sulmi të gjerë apo sistematik të drejtuar kundër popullsisë civile, dënohet me burgim së paku
pesëmbëdhjetë (15) vjet ose me burgim të përjetshëm:

1.1. vrasje;

1.2. shfarosje;

1.3. skllavërim;

1.4. deportim ose përzënie me dhunë të popullsisë;

1.5. burgosje ose privime të tjera të rënda të lirisë fizike në kundërshtim me rregullat themelore
të së drejtës ndërkombëtare;

1.6. torturë;

1.7. dhunim, skllavëri seksuale, prostitucion të detyruar, shtatzëni me dhunë, sterilizim të
detyruar ose çfarëdo forme tjetër po aq të rëndë të dhunës seksuale;

1.8. persekutim të një grupi ose kolektivi të identifikuar për arsye politike, racore, kombëtare,
etnike, kulturore, fetare, gjinore apo në ndonjë baze tjetër e cila është botërisht e njohur si e
palejueshme sipas të drejtës ndërkombëtare, në lidhje me veprat nga ky nen dhe nenet 148
dhe 150-153 të këtij Kodi;

1.9. zhdukja e detyruar e personave;

1.10. krimin e aparteidit; ose

1.11. vepra të tjera çnjerëzore të karakterit të ngjashëm që qëllimisht shkaktojnë vuajtje të
mëdha, lëndime të rënda të trupit ose të shëndetit fizik apo mendor.
51

2. Për qëllime të këtij neni:

2.1. Shprehja “sulm i drejtuar kundër cilësdo popullsi civile” nënkupton një mënyrë veprimi që
përfshin kryerjen e shumëfishtë të veprave të parapara në paragrafin 1 të këtij neni kundër
cilësdo popullsi civile, në pajtim apo në përkrahje të një politike shtetërore apo të organizuar
për të kryer një sulm të tillë.

2.2. Shprehja “shfarosje” përfshin shkaktimin me qëllim të kushteve jetësore, ndër të tjera,
privimin e qasjes në ushqim dhe barëra, si pasojë e të cilave llogaritet se do të sjellin zhdukjen
e një pjese të popullsisë.

2.3. Shprehja “skllavërim” nënkupton ushtrimin e një kompetence ose e të gjitha kompetencave
që lidhen me të drejtën e pronësisë mbi një person, duke përfshirë ushtrimin e një kompetence
të tillë në trafikimin e njerëzve, veçanërisht të grave dhe të fëmijëve.

2.4. Shprehja “depërtim apo transferim me dhunë i popullsisë” nënkupton zhvendosje të
personave të caktuar me anë të dëbimit apo të akteve të tjera shtrënguese nga zona ku ata
banojnë në mënyrë të ligjshme, pa arsye të cilat lejohen sipas të drejtës ndërkombëtare.

2.5. Shprehja “torturë” nënkupton shkaktimin e qëllimshëm të dhembjes apo vuajtjes së rëndë
fizike apo mendore mbi një person i cili është në ndalim ose është nën kontrollin e kryesit;
përjashtimisht, tortura nuk përfshin dhembjen apo vuajtjen karakteristike apo të pandarë që
rezulton vetëm nga sanksionet e ligjshme.

2.6. Shprehja “shtatzëni e detyruar” nënkupton mbyllje e paligjshme e gruas së lënë shtatzënë
me dhunë, me qëllim që të ndikojë në përbërjen etnike të ndonjë popullsie ose duke kryer
shkelje të tjera të rënda të së drejtës ndërkombëtare.

2.7. Shprehja “persekutim” nënkupton privim i rëndë dhe me dashje nga të drejtat themelore
për shkak të identitetit të grupit apo kolektivitetit në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare.

2.8. Shprehja “krim i aparteidit” nënkupton akte çnjerëzore që kanë karakter të ngjashëm me
ato të parapara në paragrafin 1 të këtij neni, të kryera në kontekstin e një regjimi të
institucionalizuar të shtypjes dhe sundimit sistematik nga një grup racorë mbi një grup tjetër
racorë ose grupe të tjera dhe që kryhen me qëllim të mbajtjes së atij regjimi.

2.9. Shprehja “zhdukja e detyruar e personave” nënkupton arrestim, paraburgim ose rrëmbim i
personave nga, ose me autorizimin, përkrahjen apo pajtimin e shtetit apo organizatës politike,
shoqëruar me refuzimin e atij autoriteti ose organizate për të pranuar atë privim të lirisë apo për
të dhënë informata mbi fatin apo vendndodhjen e atyre personave, me qëllim që këta persona
të mos gëzojnë mbrojte juridike për një periudhë të zgjatur kohore.

2.10. Shprehja “gjini” i referohet të dy gjinive, mashkullit dhe femrës, brenda kontekstit të
shoqërisë.

Neni 150
Krimet e luftës në shkelje të rëndë të konventave të Gjenevës

1. Kushdo që shkel rëndë Konventat e Gjenevës të 12 gushtit 1949, dënohet me:

1.1. burgim prej së paku dhjetë (10) vjet ose me burgim të përjetshëm, për veprat nga nën-
paragrafët 2.4., 2.5., 2.6., 2.7. ose 8. të paragrafit 2. të këtij neni; ose

1.2. burgim prej së paku pesëmbëdhjetë (15) vjet ose me burgim të përjetshëm, për veprat nga
nën-paragrafët 2.1, 2.2 ose 2.3 të paragrafit 2. të këtij neni.
52

2. Shkelje e rëndë e Konventave të Gjenevës të 12 gushtit 1949 do të thotë një apo më shumë prej
veprimeve vijuese të kryera gjatë kohës së luftës apo konfliktit të armatosur kundër personave ose
pasurisë që janë të mbrojtura me dispozitat përkatëse të Konventave të Gjenevës:

2.1. vrasja me qëllim;

2.2. tortura ose trajtimi çnjerëzor, duke përfshirë eksperimentet biologjike;

2.3. shkaktimi i qëllimshëm i vuajtjeve të mëdha ose i dëmtimeve të rënda trupore apo
shëndetësore, dhunimi dhe ngacmimi seksual;

2.4. shkatërrimi masiv dhe përvetësimi i pasurisë i pajustifikueshëm nga nevojat ushtarake dhe
i kryer në mënyrë të kundërligjshme dhe të qëllimshme;

2.5. detyrimi i robit të luftës ose personit tjetër të mbrojtur për të shërbyer në forcat e armikut;

2.6. privimi i qëllimshëm i robit të luftës ose personit tjetër të mbrojtur nga e drejta për gjykim të
drejtë dhe të rregullt;

2.7. deportimi i kundërligjshëm apo transferimi ose mbyllja e kundërligjshme dhe

2.8. marrja e pengjeve.

Neni 151
Krimet e luftës në shkelje të rëndë të ligjeve dhe zakoneve që zbatohen në konfliktin e
armatosur ndërkombëtar

1. Kushdo që shkel rëndë ligjet dhe zakonet që zbatohen në konfliktet e armatosura ndërkombëtare,
brenda kornizës së përcaktuar të së drejtës ndërkombëtare, dënohet me:

1.1. burgim prej së paku pesë (5) vjet ose me burgim të përjetshëm, për veprat nga nën
paragrafët 2.9, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.26, 2.29, 2.30 ose 2.31 të paragrafit 2. të këtij neni;
ose

1.2. burgim prej së paku dhjetë (10) vjet ose me burgim të përjetshëm, për veprat nga nën-
paragrafët 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21,
2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.27 ose 2.28 të paragrafit 2. të këtij neni.

2. Shkelja e rëndë e ligjeve dhe e zakoneve që zbatohen për konfliktet e armatosura ndërkombëtare,
brenda kornizës së përcaktuar të së drejtës ndërkombëtare, nënkupton një ose më shumë nga
veprimet vijuese:

2.1. sulmet e drejtuara me qëllim kundër popullsisë civile ose ndaj individëve të veçantë civilë
që nuk marrin pjesë drejtpërdrejt në konflikt;

2.2. sulmet e drejtuara me qëllim kundër objekteve civile që nuk janë objektiva ushtarake;

2.3 sulmet e drejtuara me qëllim kundër personelit, instalimeve, materialeve, njësive ose
automjeteve të përfshira në misionet e ndihmës humanitare ose paqeruajtëse në përputhje me
Kartën e Kombeve të Bashkuara, për aq kohë sa gëzojnë të drejtën për mbrojtjen e atyre
civilëve ose objekteve civile sipas të drejtës ndërkombëtare për konfliktet e armatosura;

2.4. fillimi i sulmit të qëllimshëm, duke ditur se sulmi i tillë do të shkaktojë humbje aksidentale të
jetës ose plagosje të civilëve, dëme të objekteve civile, dëme të gjëra, afatgjate dhe të rënda
53
ndaj mjedisit natyror, që do të ishte haptazi tejkalim sa i përket përparësisë së gjithëmbarshme
konkrete dhe të drejtpërdrejtë të parashikuar ushtarake;

2.5. sulmi ose bombardimi me çfarëdo mjete i qyteteve, fshatrave, vendbanimeve ose
ndërtesave që janë të pambrojtura dhe të cilat nuk janë objektiva ushtarake;

2.6. vrasja ose plagosja e luftëtarit i cili është dorëzuar në mëshirë pasi ka dorëzuar armët ose
që nuk ka më mjete mbrojtëse;

2.7. përdorimi i papërshtatshëm i flamurit të armëpushimit, i flamurit apo i shenjave dhe i
uniformave ushtarake të armikut apo të Kombeve të Bashkuara ose i emblemave dalluese të
Konventave të Gjenevës, që kanë si pasojë vdekjen ose plagosjet e rënda;

2.8. transferimi i drejtpërdrejt ose i tërthortë nga forcat pushtuese i pjesëve të popullatës së vet
civile në territorin që e pushton, ose deportimi apo transferimi i tërësishëm apo i pjesërishëm i
popullatës së territorit të pushtuar brenda ose jashtë këtij territori;

2.9. drejtimi me qëllim i sulmeve kundër ndërtesave fetare, shkollore, artistike, shkencore, me
qëllime bamirëse, monumenteve historike, spitaleve dhe vendeve ku janë mbledhur të sëmurët
dhe të plagosurit, me kusht që të mos jenë objektiva ushtarake;

2.10. nënshtrimi i personave nën autoritetin e një pale kundërshtare ndaj të cilëve kryhen
gjymtime fizike ose eksperimente të ndryshme mjekësore apo shkencore, të cilat nuk
arsyetohen në aspektin e trajtimit mjekësor, dental apo spitalor të personit përkatës dhe nuk
janë në dobi të tij, e që shkaktojnë vdekje apo rrezik serioz ndaj shëndetit të një apo shumë
personave të tillë;

2.11. vrasja apo plagosja dinake e individëve që i përkasin vendit apo ushtrisë armike;

2.12. deklarimi se nuk do të ketë mëshirë;

2.13. shkatërrimi apo marrja e pasurisë së armikut, përveç rasteve kur kjo kërkohet
domosdoshmërisht për nevojat e luftës;

2.14. deklarimi se abrogohen, suspendohen apo nuk pranohen nga gjykata të drejtat dhe
veprimet e pjesëtarëve të kombit që është palë e armikut;

2.15. detyrimi i qytetarëve të palës armike për të marrë pjesë në operacionet e luftës të
drejtuara kundër vendit të tyre, madje edhe nëse kanë qenë në shërbimin e palës kundërshtare
para fillimit të luftës;

2.16. plaçkitja e një qyteti ose e një vendi, qoftë edhe kur merret me anë të sulmit;

2.17. përdorimi i helmeve ose i armëve helmuese;

2.18. përdorimi i gazrave asfiksuese, helmuese ose i llojeve të tjera të gazrave dhe i të gjitha
analogeve të lëngshme, materialeve ose mjeteve;

2.19. përdorimi i plumbave që përhapen apo rrafshohen lehtë në trupin e njeriut, siç janë
plumbat me mbulesë të fortë që nuk e mbulojnë plotësisht bërthamën ose janë të çarë me
prerje;

2.20. përdorimi i armëve, projektilave, materialeve dhe metodave të luftimit të një natyre të tillë
që shkaktojnë plagosje të tepërta apo vuajtje të panevojshme ose të cilat nuk bëjnë dallim në
shkaktimin e këtyre vuajtjeve, në shkelje me të drejtën ndërkombëtare për konfliktet e
armatosura, duke përfshirë këtu armët kimike, armët biologjike, copëzat e padetektueshme,
54
armët verbuese laserike ose minat mashtruese të përkufizuara në Protokollin II të Konventës
mbi ndalimin ose kufizimin e disa armëve konvencionale të cilat konsiderohen se janë
jashtëzakonisht dëmtuese ose kanë efekte pa i zgjedhur caqet, të datës 10 tetor 1980;

2.21. kryerja e akteve fyese ndaj dinjitetit personal, veçanërisht trajtimi nënçmues dhe
poshtërues;

2.22. kryerja e dhunimeve, skllavëria seksuale, prostitucioni i detyruar, shtatzënia e dhunshme,
steriliteti i detyruar ose ndonjë formë tjetër e dhunës seksuale, e cila përbën gjithashtu shkelje
të rëndë të Konventave së Gjenevës;

2.23. përdorimi i qëllimshëm i pranisë së civilëve ose i personave të tjerë që gëzojnë mbrojtje
me qëllim të mbajtjes së disa pikave, zonave apo forcave ushtarake të mbrojtura nga
operacionet ushtarake;

2.24. drejtimi me qëllim i sulmeve kundër ndërtesave, materialeve, njësive mjekësore dhe
transportit, personelit fetar dhe personelit që përdorin shenjën dalluese të Konventave të
Gjenevës në pajtim me të drejtën ndërkombëtare;

2.25. vënia me qëllim e popullsisë civile në gjendje të urisë si metodë lufte, duke privuar ata
nga mjetet e domosdoshme për ekzistencën e tyre, duke përfshirë këtu edhe pengimin e
qëllimshëm të furnizimeve të paraparë me Konventat e Gjenevës;

2.26. rekrutimi apo mobilizimi i fëmijëve nën moshën pesëmbëdhjetë vjet në forcat e
armatosura kombëtare ose duke i përdorur ata të marrin pjesë aktivisht në armiqësi;

2.27. drejtimi me qëllim i sulmeve kundër punimeve ose instalimeve që përmbajnë forca të
rrezikshme duke e ditur se sulmi i tillë do të shkaktojë humbje të tepërta të jetës, lëndime të
civilëve ose dëmtime të objekteve civile;

2.28. drejtimi me qëllim i sulmeve pa dallim, kur sulmi i tillë nuk drejtohet në një objektiv specifik
ushtarak, shfrytëzon metoda apo mjete të luftës të cilat nuk mund të drejtohen në objekte
specifike ushtarake ose metoda apo mjete të luftës efekti i të cilave nuk mund të kufizohet
ashtu siç kërkohet me Protokollin i të Konventave të Gjenevës të datës 12 gusht 1949 dhe që,
për pasojë, është i një natyre të tillë që godet objektivat ushtarake dhe civile ose objektet civile
pa dallim;

2.29. skllavëria dhe tregtia me robërit;

2.30. shqiptimi i dënimeve kolektive;

2.31. ushtrimi i trysnisë mbi popullsinë e një territori të pushtuar për të ndërruar kombësinë ose
për të dhënë betimin për forcat armike.

Neni 152
Krimet e luftës në shkelje të rëndë të nenit 3 të përbashkët të konventave të Gjenevës

1. Kushdo që shkel rëndë nenin 3, që është i përbashkët për katër Konventat e Gjenevës të datës 12
gusht 1949, dënohet me burgim së paku pesë (5) vjet ose me burgim të përjetshëm.

2. Shkelje e rëndë e nenit 3, të përbashkët për të katër Konventat e Gjenevës të 12 Gushtit 1949, do të
thotë një ose më shumë nga veprat e mëposhtme të kryera në kontekstin e një konflikti të armatosur jo
të një karakteri ndërkombëtar kundër personave që nuk marrin pjesë aktive në armiqësi, duke përfshirë
edhe pjesëtarët e forcave të armatosura që i kanë dorëzuar armët dhe që nuk janë në gjendje të
luftojnë për shkak të sëmundjes, plagëve, ndalimit ose për ndonjë shkak tjetër:

55
2.1. dhuna ndaj jetës dhe personit, në veçanti vrasja e çdo lloji, gjymtimi, trajtimi mizor dhe
tortura;

2.2. kryerja e akteve fyese ndaj dinjitetit të personit, në veçanti poshtërimi dhe trajtimi
nënçmues;

2.3. marrja e pengjeve;

2.4. shqiptimi i dënimeve dhe kryerja e ekzekutimeve pa aktgjykime paraprake të shpallura nga
një gjykatë e rregullt që ofron të gjitha garancitë gjyqësore të cilat përgjithësisht njihen si të
domosdoshme.

3. Ky nen zbatohet për konfliktet e armatosura që nuk janë të karakterit ndërkombëtar dhe nuk zbatohet
për situatat e çrregullimeve dhe tensioneve të brendshme, siç janë trazirat, veprat sporadike dhe të
izoluara të dhunës ose vepra të tjera të natyrës së ngjashme.

Neni 153
Krimet e luftës në shkelje të rëndë të ligjeve dhe zakoneve që zbatohen në konfliktet e
armatosura që nuk janë të karakterit ndërkombëtar

1. Kushdo që shkel rëndë ligjet dhe zakonet që zbatohen në konfliktet e armatosura që nuk janë të
karakterit ndërkombëtar, brenda kornizës së përcaktuar të së drejtës ndërkombëtare, dënohet me:

1.1. burgim prej së paku pesë (5) vjet ose me burgim të përjetshëm, për veprat penale nga nën
paragrafët 2.4, 2.5, 2.7, 2.12, 2.23 ose 2.24 të paragrafit 2. të këtij neni; ose

1.2. burgim prej së paku dhjetë (10) vjet ose me burgim të përjetshëm, për veprat penale nga
nën paragrafët 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19,
2.20, 2.21 ose 2.22 të paragrafit 2. të këtij neni.

2. Shkelja e rëndë e ligjeve dhe e zakoneve që zbatohen për konfliktet e armatosura që nuk janë të
karakterit ndërkombëtar, brenda kornizës së përcaktuar të së drejtës ndërkombëtare, nënkupton një
ose më shumë nga veprimet vijuese:

2.1. sulmet e drejtuara me qëllim kundër popullsisë civile ose ndaj individëve të veçantë civilë
që nuk marrin pjesë drejtpërdrejt në konflikt;

2.2. drejtimi me qëllim i sulmeve kundër ndërtesave, materialeve, njësive mjekësore dhe
transportit, personelit fetar dhe personelit që përdorin shenjën dalluese të Konventave të
Gjenevës në pajtim me të drejtën ndërkombëtare;

2.3. sulmet e drejtuara me qëllim kundër personelit, instalimeve, materialeve, njësive ose
automjeteve të përfshira në misionet e ndihmës humanitare ose paqeruajtëse në përputhje me
Kartën e Kombeve të Bashkuara, për aq kohë sa gëzojnë të drejtën për mbrojtjen e atyre
civilëve ose objekteve civile sipas të drejtës ndërkombëtare për konfliktet e armatosura;

2.4. drejtimi me qëllim i sulmeve kundër ndërtesave fetare, shkollore, artistike, shkencore, me
qëllime bamirëse, monumenteve historike, spitaleve dhe vendeve ku janë mbledhur të sëmurët
dhe të plagosurit, me kusht që të mos jenë objektiva ushtarake;

2.5. plaçkitja e një qyteti ose e një vendi, qoftë edhe kur merret me anë të sulmit;

2.6. kryerja e dhunimeve, skllavëria seksuale, prostitucioni i detyruar, shtatzënia e dhunshme,
steriliteti i detyruar ose ndonjë formë tjetër e dhunës seksuale, e cila përbën gjithashtu shkelje
të rëndë të nenit 3, të përbashkët për të katër Konventat e Gjenevës;

56
2.7. rekrutimi apo mobilizimi i fëmijëve nën moshën pesëmbëdhjetë vjet në forcat e armatosura
kombëtare ose duke i përdorur ata të marrin pjesë aktivisht në armiqësi;

2.8. urdhërimi për zhvendosjen e popullatës civile për shkaqe që lidhen me konfliktin, përveç
kur kjo kërkohet për shkak të sigurisë së civilëve të përfshirë ose për shkaqe imperative
ushtarake;

2.9. vrasja ose plagosja dinake e luftëtarit kundërshtar;

2.10. deklarimi se nuk do të ketë mëshirë;

2.11. nënshtrimi i personave nën autoritetin e një pale kundërshtare ndaj të cilëve kryhen
gjymtime fizike ose eksperimente të ndryshme mjekësore apo shkencore, të cilat nuk
arsyetohen në aspektin e trajtimit mjekësor, dental apo spitalor ndaj personit përkatës dhe nuk
janë në dobi të tij, e që shkaktojnë vdekje apo rrezik serioz ndaj shëndetit të një apo shumë
personave të tillë;

2.12. shkatërrimi apo marrja e pasurisë së armikut, përveç rasteve kur kjo kërkohet
domosdoshmërisht për nevojat e luftës;

2.13. sulmi ose bombardimi me çfarëdo mjete i qyteteve, fshatrave, vendbanimeve ose
ndërtesave që janë të pambrojtura dhe të cilat nuk janë objektiva ushtarake;

2.14. sulmet e drejtuara me qëllim kundër objekteve civile që nuk janë objektiva ushtarake;

2.15. fillimi i sulmit të qëllimshëm, duke ditur se sulmi i tillë do të shkaktojë humbje aksidentale
të jetës ose plagosje të civilëve, dëme të objekteve civile, dëme të gjëra, afatgjate dhe të rënda
ndaj mjedisit natyror, që do të ishte haptazi tejkalim sa i përket përparësisë së gjithëmbarshme
konkrete dhe të drejtpërdrejtë të parashikuar ushtarake;

2.16. drejtimi me qëllim i sulmeve pa dallim kur sulmi i tillë nuk drejtohet në një objektiv specifik
ushtarak, shfrytëzon metoda apo mjete të luftës të cilat nuk mund të drejtohen në objekte
specifike ushtarake ose metoda apo mjete të luftës efekti i të cilave nuk mund të kufizohet dhe
që, për pasojë, është i një natyre të tillë që godet objektivat ushtarake dhe civile ose objektet
civile pa dallim;

2.17. përdorimi i qëllimshëm i prezencës së civilëve ose i personave të tjerë që gëzojnë
mbrojtje me qëllim të mbajtjes së disa pikave, zonave apo forcave ushtarake të mbrojtura nga
operacionet ushtarake;

2.18. vënia me qëllim e popullsisë civile në gjendje të urisë si metodë lufte, duke privuar ata
nga mjetet e domosdoshme për ekzistencën e tyre, duke përfshirë këtu edhe pengimin e
qëllimshëm të furnizimeve të parapara me Konventat e Gjenevës;

2.19. përdorimi i helmeve ose i armëve helmuese;

2.20. përdorimi i gazrave asfiksuese, helmuese ose i llojeve të tjera të gazrave dhe i të gjitha
analogeve të lëngshme, materialeve ose mjeteve;

2.21. përdorimi i plumbave që përhapen apo rrafshohen lehtë në trupin e njeriut, siç janë
plumbat me mbulesë të fortë që nuk e mbulojnë plotësisht bërthamën ose janë të çarë me
prerje;

2.22. përdorimi i armëve, projektilave, materialeve dhe metodave të luftimit të një natyre të tillë
që shkaktojnë plagosje të tepërta apo vuajtje të panevojshme ose të cilat nuk bëjnë dallim në
shkaktimin e këtyre vuajtjeve, në shkelje me të drejtën ndërkombëtare për konfliktet e
57
armatosura, duke përfshirë këtu armët kimike, armët biologjike, copëzat e padetektueshme,
armët verbuese laserike ose minat mashtruese të përkufizuara në Protokollin II të Konventës
mbi ndalimin ose kufizimin e disa armëve konvencionale të cilat konsiderohen se janë
jashtëzakonisht dëmtuese ose kanë efekte pa i zgjedhur caqet, të datës 10 tetor 1980;

2.23. skllavëria dhe tregtia me robërit;

2.24. shqiptimi i dënimeve kolektive.

3. Ky nen zbatohet për konfliktet e armatosura që nuk kanë karakter ndërkombëtar dhe nuk zbatohet
për situatat e trazirave dhe të tensioneve të brendshme, siç janë trazirat, veprat sporadike dhe të
izoluara të dhunës ose aktet e tjera të natyrës së ngjashme. Dispozitat e këtij neni vlejnë për konfliktet e
armatosura që ndodhin në territorin e një shteti kur ekziston një konflikt i armatosur i zgjatur midis
organeve të pushtetit dhe grupeve të organizuara të armatosura ose midis grupeve të tilla.

Neni 154
Sulmet në konfliktet e armatosura që nuk kanë karakter ndërkombëtar kundër instalimeve që
përmbajnë forca të rrezikshme

Kushdo që në shkelje të ligjeve dhe zakoneve që zbatohen në konfliktet e armatosura që nuk kanë
karakter ndërkombëtar, me qëllim kryen sulm kundër punimeve ose instalimeve që përmbajnë forca të
rrezikshme, me dijeninë se një sulm i tillë do të shkaktojë humbje të mëdha jetësh, lëndime për civilët
ose dëme në objektet civile, dënohet me burgim së paku dhjetë (10) vjet ose me burgim të përjetshëm.

Neni 155
Rekrutimi ose regjistrimi i personave midis moshës pesëmbëdhjetë dhe tetëmbëdhjetë vjet në
konfliktin e armatosur
Kushdo që rekruton ose regjistron personat midis moshës pesëmbëdhjetë (15) dhe tetëmbëdhjetë (18)
vjet në forcat e armatosura ose në grupe apo i shfrytëzon ata për pjesëmarrje aktive në armiqësitë në
një konflikt të armatosur të një karakteri ndërkombëtar ose në ndonjë konflikt të armatosur që nuk ka
karakter ndërkombëtar, dënohet me burgim prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet.

Neni 156
Përdorimi i mjeteve ose i metodave të ndaluara të luftimit
1. Kushdo që gjatë luftës apo konfliktit të armatosur përdorë armë, projektila dhe materiale e metoda të
luftimit të cilat nuk parashihen me nën-paragrafin 2.20 të 151 ose me nën-paragrafin nenin 2.22 të nenit
153 të këtij Kodi dhe që janë në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare për konfliktet e armatosura,
dënohet me jo më pak se pesë (5) vjet burgim.

2. Nëse vepra nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me vdekjen e një ose më shumë personave, kryesi
dënohet me burgim së paku dhjetë (10) vjet ose me burgim të përjetshëm.

Neni 157
Shtyrja e paarsyeshme e riatdhesimit të robërve të luftës ose e civilëve
Kushdo që në shkelje të rregullave të së drejtës ndërkombëtare, urdhëron apo shqipton shtyrjen e
paarsyeshme të riatdhesimit të robërve të luftës apo të civilëve pas përfundimit të luftës ose të konfliktit
të armatosur, dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.


58
Neni 158
Përvetësimi i kundërligjshëm i sendeve nga të vrarët ose të plagosurit në fushëbetejë

1. Kushdo që urdhëron përvetësimin e kundërligjshëm të sendeve nga të vrarët apo të plagosurit në
fushëbetejë apo që kryen përvetësimin e tillë, dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5)
vjet.

2. Kur vepra nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet në mënyrë barbare, kryesi dënohet me burgim prej një
(1) deri në dhjetë (10) vjet.

Neni 159
Rrezikimi i negociatorëve

Kushdo që në shkelje të së drejtës ndërkombëtare, gjatë kohës së luftës apo të konfliktit të armatosur e
fyen, e keqtrajton ose e ndalon negociatorin apo përcjelljen e tij ose ua pengon kthimin apo në ndonjë
mënyrë tjetër e cenon paprekshmërinë e tyre, dënohet me burgim prej (6) gjashtë muaj deri në pesë (5)
vjet.

Neni 160
Organizimi i grupeve për kryerjen e gjenocidit, krimeve kundër njerëzimit dhe krimeve të luftës

1. Kushdo që organizon një grup me qëllim të kryerjes së ndonjë prej veprave penale nga nenet 148-
156 të këtij Kodi, dënohet me burgim prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet.

2. Kushdo që bëhet anëtar i grupit nga paragrafi 1. i këtij neni, dënohet me burgim prej një (1) deri në
pesë (5) vjet.

3. Anëtari i grupit nga paragrafi 1. i këtij neni që e paraqet grupin para se të ketë kryer vepër penale,
dënohet me burgim deri në tri (3) vjet ose mund të lirohet nga dënimi.

Neni 161
Përgjegjësia e komandantëve dhe përgjegjësve të tjerë

1. Komandanti ushtarak ose personi i cili në mënyrë efektive vepron si komandant ushtarak është
penalisht përgjegjës për veprat penale të përcaktuara në nenet 148-156 të këtij Kodi të kryera nga
forcat nën komandën dhe kontrollin e tij efektiv ose nën autoritetin dhe kontrollin efektiv si rezultat i
dështimit të tij për të ushtruar kontrollin e duhur mbi forcat e tilla, ku:

1.1. ai komandant ushtarak apo person ose e ka ditur ose për shkak të rrethanave të asaj kohe
është dashur të dijë se ato forca po kryenin ose ishin përgatitur të kryenin vepra penale të tilla;
dhe

1.2. ai komandant ushtarak ose person nuk i ka ndërmarrë të gjitha masat e arsyeshme dhe të
nevojshme brenda kompetencave të tij për të parandaluar ose për të ndalur kryerjen e tyre apo
për të dorëzuar çështjen te organet kompetente për hetim dhe ndjekje.

2. Në lidhje me marrëdhëniet e eprorëve dhe të vartësve të tyre që nuk janë përshkruar në paragrafin 1
të këtij neni, eprori është penalisht përgjegjës për veprat penale të cekura në nenet 148-159 të këtij
Kodi, të kryera nga vartësit nën autoritetin dhe kontrollin efektiv të tij si rezultat i dështimit të tij për të
ushtruar kontrollin e duhur mbi vartësit e tillë, ku:

2.1. eprori e ka ditur ose me vetëdije nuk e ka përfillur informatën e cila ka treguar qartë se
vartësit e tij po kryenin ose ishin përgatitur të kryenin vepra penale të tilla.

2.2. krimet kanë pasur të bëjnë me veprimet që kanë qenë brenda përgjegjësisë dhe kontrollit
efektiv të eprorit; dhe
59

2.3. eprori nuk i ka ndërmarrë të gjitha masat e arsyeshme dhe të nevojshme brenda
kompetencave të tij për të parandaluar ose për të ndalur kryerjen e tyre apo për të dorëzuar
çështjen te organet kompetente për hetim dhe ndjekje.

Neni 162
Shtytja për luftë agresive ose konflikt të armatosur

Kushdo që në mënyrë publike, në tubim ose me anë të shkrimeve, xhirimeve audiovizuele ose në
ndonjë mënyrë tjetër thërret ose nxit për luftë agresive apo konflikt të armatosur, dënohet me burgim
prej një (1) deri në pesë (5) vjet.

Neni 163
Keqpërdorimi i emblemave ndërkombëtare

Kushdo që keqpërdor ose mban pa autorizim flamurin apo emblemën e Kombeve të Bashkuara, të
Kryqit të Kuq ose të Shoqërisë së Hënës së Kuqe apo simbolet që korrespondojnë me to apo ndonjë
tjetër emblemë ndërkombëtare që njihet si mbrojtje e objekteve të caktuara nga operacionet ushtarake,
dënohet me burgim deri në tre (3) vjet.

Neni 164
Rrëmbimi i fluturakes

1. Kushdo që në kundërshtim me Konventën mbi ndalimin e rrëmbimit të kundërligjshëm të fluturakes të
datës 16 dhjetor 1970, në fluturake përvetëson apo kontrollon në mënyrë të kundërligjshme fluturaken
me dhunë ose me kanosje apo në ndonjë mënyrë tjetër të frikësimit, dënohet me burgim prej dy (2) deri
në dhjetë (10) vjet.

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo më shumë personave
ose me shkatërrimin e fluturakes, kryesi dënohet me jo më pak se pesë (5) vjet burgim.

3. Kushdo që me dashje privon nga jeta personin tjetër me kryerjen e veprës penale nga paragrafi 1. i
këtij neni, dënohet me burgim së paku dhjetë (10) vjet ose me burgim të përjetshëm.

Neni 165
Rrezikimi i sigurisë së aviacionit civil

1. Kushdo që në shkelje të Konventës mbi ndalimin e akteve të kundërligjshme kundër sigurisë së
aviacionit civil të datës 23 shtator 1971, kryen një akt që rrezikon sigurinë e aviacionit civil dënohet me
burgim prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet.

2. Akt i rrezikimit të sigurisë së aviacionit civil nënkupton një ose më shumë nga veprat në vijim:

2.1. kryerja e një akti të dhunës kundër personit në fluturake nëse ajo vepër ka gjasë të
rrezikojë sigurinë e fluturakes;

2.2. shkatërrimi i fluturakes në funksionim e sipër ose shkaktimi i dëmit që e bën fluturaken e
tillë të paaftë për fluturim apo që ka gjasë të rrezikojë sigurinë e saj gjatë fluturimit;

2.3. vendosja ose mundësimi i vendosjes në fluturaken e cila është në funksion e sipër, në
çfarëdo mënyre, të ndonjë mjeti apo substance që ka gjasë për ta shkatërruar fluturaken ose
për t’i shkaktuar dëm që e bën atë të paaftë për fluturim ose i shkakton dëm që ka gjasë të
rrezikojë sigurinë e saj gjatë fluturimit;

2.4. shkatërrimi ose dëmtimi i pajisjeve të navigimit ajror ose ndërhyja në operimin e tyre nëse
cilido nga aktet e tilla ka gjasë të rrezikojë sigurinë e fluturakes gjatë fluturimit;
60

2.5. kumtimi i informatës për të cilin kryesi e di se është e rrejshme, me çka rrezikon sigurinë e
fluturakes gjatë fluturimit;

2.6. kryeja e një akti të dhunës kundër personit në aeroportin në shërbim të aviacionit civil
ndërkombëtar, që shkakton ose ka gjasë të shkaktojë lëndime të rënda ose vdekje;

2.7. shkatërrimi ose dëmtimi i rëndë i pajisjeve të aeroportit që i shërben aviacionit civil
ndërkombëtar ose fluturakes së vendosur aty që nuk është në shërbim, ose ndërprerja e
shërbimeve të aeroportit, nëse akti i tillë rrezikon ose ka gjasë të rrezikojë sigurinë në atë
aeroport.

3. Kushdo që e drejton fluturaken në një mënyrë jo të rregullt ose nuk i kryen detyrat ose nuk bën
mbikëqyrjen në lidhje me sigurinë e aviacionit civil, dënohet me burgim prej një (1) deri në dhjetë (10)
vjet.

4. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 3. i këtij neni rezulton me vdekjen e një ose më shumë
personave ose me shkatërrimin e fluturakes, kryesi dënohet me jo më pak se dhjetë (10) vjet burgim.

5. Kushdo që me qëllim e privon nga jeta personin tjetër me kryerjen e veprës penale nga paragrafi 1.
ose 3. i këtij neni, dënohet me jo më pak se dhjetë (10) vjet burgim ose me burgim të përjetshëm.

6. Kushdo që nga pakujdesia kryen veprën penale nga paragrafi 1. ose 3. i këtij neni, dënohet me
burgim deri në pesë (5) vjet.

7. Kur vepra penale nga paragrafi 6. i këtij neni rezulton me vdekjen e një ose më shumë personave
ose me shkatërrimin e fluturakes, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në (8) tetë vjet.

Neni 166
Rrezikimi i sigurisë së lundrimit detar

1. Kushdo që në shkelje të Konventës mbi ndalimin e akteve të kundërligjshme kundër sigurisë së
lundrimit detar të datës 10 mars 1988 kryen një akt të rrezikimit të sigurisë së lundrimit detar, dënohet
me burgim prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet.

2. Akti i rrezikimit të sigurisë së lundrimit detar nënkupton një ose më shumë nga veprat e mëposhtme:

2.1. pushtimi i anijes ose ushtrimi i kontrollit mbi të me dhunë apo me kanosje ose me ndonjë
formë tjetër të frikësimit;

2.2. kryerja e një akti të dhunës kundër personit në anije nëse ajo vepër ka gjasë të rrezikojë
lundrimin e sigurt të anijes;

2.3. shkatërrimi i anijes ose shkaktimi i dëmit anijes ose ngarkesës së saj që ka gjasë të
rrezikojë lundrimin e sigurt të anijes;

2.4. vendosja ose mundësimi i vendosjes në anije në çfarëdo mënyre, të ndonjë mjeti apo
substance që ka gjasë për ta shkatërruar atë anije ose për t’i shkaktuar dëm anijes apo
ngarkesës së saj që rrezikon ose ka gjasë të rrezikojë lundrimin e sigurt të anijes;

2.5. shkatërrimi ose dëmtimi i rëndë i pajisjeve të navigimit detar apo ndërhyrja e rëndë në
operimin e tyre, nëse një akt i tillë ka gjasë të rrezikojë lundrimin e sigurt të anijes;

2.6. komunikimi i informatës për të cilin kryesi e di se është e rrejshme, me çka rrezikon
lundrimin e sigurt të anijes.

61
3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me vdekjen e një ose më shumë personave
ose me shkatërrimin e anijes, kryesi dënohet me jo më pak se dhjetë (10) vjet burgim.

4. Kushdo që me qëllim e privon nga jeta personin tjetër me kryerjen e veprës penale nga paragrafi 1. i
këtij neni, dënohet me jo më pak se dhjetë (10) vjet burgim ose me burgim të përjetshëm.

5. Kushdo që nga pakujdesia kryen veprën penale nga paragrafi 1. i këtij neni dënohet me burgim deri
në pesë (5) vjet.

6. Kur vepra penale nga paragrafi 5. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo më shumë personave
ose me shkatërrimin e anijes, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.

Neni 167
Rrezikimi i sigurisë së platformave fikse të vendosura në pragun kontinental

1. Kushdo që në shkelje të Protokollit mbi ndalimin e akteve të kundërligjshme ndaj sigurisë së
platformave fikse të vendosura në pragun kontinental të 10 marsit 1988 kryen një akt me të cilën
rrezikon sigurinë e platformave fikse të vendosura në pragun kontinental, dënohet me burgim prej një
(1) deri në dhjetë (10) vjet.

2. Akti i rrezikimit të sigurisë së platformave fikse të vendosura në pragun kontinental nënkupton një
ose më shumë nga veprat në vijim:

2.1. pushtimi ose ushtrimi i kontrollit mbi platformat fikse me dhunë apo me kanosje ose me
ndonjë formë tjetër të frikësimit;

2.2. kryerja e një akti të dhunës kundër personit në platformën fikse nëse ai akt ka gjasë të
rrezikojë sigurinë e saj;

2.3. shkatërrimi i platformës fikse ose shkaktimi i dëmit i cili ka gjasë të rrezikojë sigurinë e saj;

2.4. vendosja ose mundësimi i vendosjes në platformën fikse në çfarëdo mënyre, të ndonjë
mjeti apo substance që ka gjasë për të shkatërruar atë platformë fikse ose që ka gjasë të
rrezikojë sigurinë e saj.

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me vdekjen e një ose më shumë personave
apo me shkatërrimin e platformës fikse, kryesi dënohet me jo më pak se dhjetë (10) vjet burgim.

4. Kushdo që me qëllim e privon nga jeta personin tjetër me kryerjen e veprës penale nga paragrafi 1. i
këtij neni, dënohet me jo më pak se dhjetë (10) vjet burgim ose me burgim të përjetshëm.

5. Kur vepra penale nga paragrafi 5. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo më shumë personave
ose shkatërrimin e platformës fikse, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.

6. Kushdo që me qëllim të detyrimit të personit fizik ose juridik për të kryer ose për të mos kryer ndonjë
veprim, kanoset se do të kryejë vepër penale nga nën-paragrafët 2.2 ose 2.3 të paragrafit 2. të këtij
neni, dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.

7. Për qëllime të këtij neni, shprehja “platformë fikse” nënkupton ishull artificial, instalim ose godinë
përherë e ngjitur për fundin e detit me qëllim të hulumtimit apo të shfrytëzimit të pasurive ose për
qëllime të tjera ekonomike.

62
Neni 168
Piratëria

1. Anëtari i ekuipazhit ose udhëtari i anijes ose fluturakes, përveç anijes apo fluturakes ushtarake apo
publike, i cili duke shkelur rregullat e së drejtës ndërkombëtare dhe me qëllim që vetes ose personit
tjetër t’i sjell dobi pasurore apo dobi jopasurore apo për të plagosur rëndë personin tjetër, kryen dhunë
të kundërligjshme ndaj anijes apo fluturakes tjetër ose kundër personit ose sendit në anije apo në
fluturake në det të hapur apo në territorin i cili nuk është nën juridiksion të ndonjë shteti, dënohet me
burgim prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet.

2. Veprimi i kryer nga anëtari i ekuipazhit të anijes ose fluturakes ushtarake ose publike, i cili është
rebeluar dhe ka uzurpuar autoritetet e anijes ose të fluturakes përbën vepër penale sipas paragrafit 1.
të këtij neni.

Neni 169
Skllavëria, kushtet e ngjashme me skllavërinë dhe puna e detyruar

1. Kushdo që në shkelje të së drejtës ndërkombëtare, përfshirë Konventën Evropiane për të Drejtat e
Njeriut, mban, ruan, vendos, blen apo shet një person tjetër në skllavëri, në kushte të ngjashme me
skllavërinë, robëri ose në punë të detyruar, që përfshin por nuk kufizohet në mbajtjen e personit në
pronësi, mohimin e fryteve të punës së tij, shtrëngimin e personit për të punuar ose mohimin e lirisë së
një personi për të ndryshuar statusin e tij apo të kushteve të punës, dënohet me gjobë dhe me burgim
prej dy (2) deri në dhjetë (10) vjet.

2. Kushdo që në shkelje të së drejtës ndërkombëtare, përfshirë Konventën Evropiane për të Drejtat e
Njeriut, me qëllim të kryerjes së veprave nga paragrafi 1. i këtij neni shtyt një person tjetër të heqë dorë
nga liria e tij ose ndërmjetëson në shitjen apo blerjen e një personi tjetër, dënohet me dënimin e
paraparë në paragrafin 1. të këtij neni.

3. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet kundër personit me të cilin kryesi është
në marrëdhënie familjare, kryesi dënohet me burgim prej tre (3) deri në dhjetë (10) vjet.

4. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet ndaj fëmijës, kryesi dënohet me burgim
prej tre (3) deri në pesëmbëdhjetë (15) vjet.

5. Kur vepra nga ky nen kryhet nga personi zyrtar me keqpërdorimin e detyrës së tij, kryesi dënohet me
burgim prej pesë (5) deri në dymbëdhjetë (12) vjet për veprën nga paragrafët 1.-3.; ose me burgim prej
pesë (5) deri në njëzet (20) vjet për veprën nga paragrafi 4. i këtij neni.

Neni 170
Kontrabandimi me migrantë

1. Kushdo që merret me kontrabandim të migrantëve dënohet me gjobë dhe me burgim prej dy (2) deri
dhjetë (10) vjet.

2. Kushdo që me qëllim të përfitimit të drejtpërdrejtë apo të tërthortë të dobisë financiare apo dobisë
tjetër pasurore, prodhon, furnizon, siguron ose posedon dokument të rrejshëm të udhëtimit ose të
identifikimit me qëllim të mundësimit të kontrabandimit me migrantë, dënohet me gjobë dhe me burgim
deri në pesë (5) vjet.

3. Kushdo që i mundëson personit i cili nuk është shtetas i Republikës së Kosovës të qëndrojë në
Republikën e Kosovës ose personit i cili nuk është shtetas apo banor i përhershëm për të qëndruar në
shtetin në fjalë, pa i përfillur kushtet e domosdoshme ligjore për qëndrim, me mjetet nga paragrafi 2. i
këtij neni ose me çfarëdo mjetesh tjera të paligjshme, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në një (1)
vit.

63
4. Tentativa për të kryer veprën penale nga paragrafi 3. i këtij neni është e dënueshme.

5. Kushdo që organizon ose drejton personat e tjerë për të kryer vepër penale nga paragrafi 1. ose 2
dënohet me gjobë deri në pesëqind mijë (500.000) Euro dhe me burgim prej shtatë (7) deri në njëzet
(20) vjet, ose me burgim prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet për veprën penale nga paragrafi 3. i këtij
neni.

6. Kur vepra penale nga paragrafi 1., 2. ose 3. i këtij neni kryhet nga kryesi i cili vepron si anëtar i grupit
ose në një mënyrë që rrezikon ose ka gjasë të rrezikojë jetërat apo sigurinë e migrantëve përkatës ose
që përfshin trajtimin çnjerëzor apo poshtërues, duke përfshirë eksploatimin e migrantëve të tillë, kryesi
dënohet me gjobë dhe me burgim jo më pak se pesë (5) vjet.

7. Nëse vepra penale nga paragrafi 1., 2. ose 3. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo më shumë
personave, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim së paku dhjetë (10) vjet ose me burgim të
përjetshëm.

8. Për qëllime të këtij neni:

8.1. Shprehja “kontrabandim me migrantë” nënkupton çdo veprim me qëllim të përfitimit të
drejtpërdrejtë ose të tërthortë të një dobie financiare ose të një dobie tjetër pasurore nga hyrja
e paligjshme e personit në Republikën e Kosovës, i cili nuk është shtetas i Republikës së
Kosovës ose i një personi qoftë shtetas i Republikës së Kosovës apo shtetas i huaj në shtetin
në të cilin personi i tillë nuk është banor i përhershëm ose shtetas i atij shteti.

8.2. Shprehja “hyrje e paligjshme” nënkupton kalimin e kufirit ose vijës kufitare të Republikës së
Kosovës pa i përfillur kushtet e domosdoshme për hyrje të ligjshme në Republikën e Kosovës
ose kalim i kufijve të ndonjë shteti pa i përfillur kushtet e domosdoshme për hyrjen e ligjshme
në atë shtet.

8.3. Shprehja “dokument i rrejshëm i udhëtimit ose i identifikimit” nënkupton çfarëdo dokumenti
i udhëtimit ose i identifikimit:

8.3.1. Që është falsifikuar ose ndryshuar në ndonjë mënyrë të caktuar nga cilido
person përveç nga personi ose organi i autorizuar në bazë të ligjit për të prodhuar ose
lëshuar dokument udhëtimi ose identifikimi;

8.3.2. Që është lëshuar ose është siguruar në mënyrë jo të duhur përmes
keqinterpretimit, korrupsionit, trysnisë apo në ndonjë mënyre tjetër të kundërligjshme;
ose

8.3.3. Që shfrytëzohet nga personi i cili nuk është mbajtësi i tij i vërtetë.

9. Personi nuk është penalisht përgjegjës sipas këtij neni nëse ai është migrant që është objekt i veprës
penale nga ky nen.

10. Është penalisht përgjegjës:

10.1. personi i cili rekruton, nxit, organizon, strehon ose bart persona në shtetet anëtare të
Bashkimit Evropian, ose në ato të Marrëveshjes Schengen, me qëllim të realizimit dhe të
përfitimit ekonomik, social ose të të drejtave të tjera, që janë në kundërshtim me të drejtën e
Bashkimit Evropian dhe me rregullat e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, të Marrëveshjes
Schengen dhe të së drejtës ndërkombëtare, dënohet së paku me katër (4) vjet burgim;

10.2. nëse personi vepron në kundërshtim me paragrafin 10.1 dhe/ose ka qene në dijeni se me
bartjen do të realizohen përfitime ose ndonjë të drejte nga paragrafi 10.1, në kundërshtim me të
drejtën e Bashkimit Evropian dhe me rregullat e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, të
64
Marrëveshjes Schengen dhe me të drejtën ndërkombëtare, dënohet prej një (1) deri në pesë
(5) vjet burgim;

10.3. nëse vepra është kryer për përfitime personale, kryesi do të dënohet për veprën, sipas
paragrafit 10.1, me burgim, së paku tetë (8) vjet, ndërsa për veprën e kryer, sipas paragrafit
10.2, do të dënohet së paku me katër (4) vjet burgim;

10.4. nëse vepra është kryer nga personi juridik, do të dënohet me gjobë;

10.5. pajisjet dhe mjetet transportuese të përdorura për kryerjen e kësaj vepre do të
konfiskohen.

10.6. ky paragraf fillon të zbatohet në momentin kur Këshilli i Bashkimit Evropian merr vendim
për heqjen e regjimit të vizave për qytetarët e Republikës së Kosovës.

Neni 171
Trafikimi me njerëz

1. Kushdo që merr pjesë në trafikimin e njerëzve dënohet me gjobë dhe me burgim prej pesë (5) deri
në dymbëdhjetë (12) vjet.

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni kryhet në një perimetër prej treqind e pesëdhjetë (350)
metrash nga shkolla apo mjedisi tjetër i cili përdoret nga fëmijët ose kur vepra kryhet ndaj personit nën
moshën tetëmbëdhjetë vjet, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) deri në pesëmbëdhjetë
(15) vjet.

3. Kushdo që organizon një grup personash për të kryer vepër nga paragrafi 1. i këtij neni dënohet me
gjobë deri në pesëqind mijë (500.000) Euro dhe me burgim prej shtatë (7) deri në njëzet (20) vjet.

4. Nëse vepra penale nga ky nen kryhet nga personi zyrtar me keqpërdorimin e pozitës apo
autorizimeve të tij, kryesi dënohet me:

4.1. gjobë dhe burgim prej pesë (5) deri në pesëmbëdhjetë (15) vjet për vepër penale nga
paragrafi 1. ose 2. i këtij neni;

4.2. gjobë dhe burgim së paku dhjetë (10) vjet për vepër penale nga paragrafi 3. i këtij neni.

5. Nëse vepra penale nga paragrafi 1.-4. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo më shumë
personave, kryesi dënohet me jo më pak se dhjetë (10) vjet burgim ose me burgim të përjetshëm.

6. Për qëllime të këtij neni dhe nenit 172 të këtij kodi:

6.1. shprehja “trafikim me njerëz” nënkupton rekrutim, transportim, transferim, strehim ose
pranim i personave me anë të kanosjes ose të përdorimit të forcës apo me forma të tjera të
shtrëngimit, rrëmbimit, mashtrimit, lajthimit, keqpërdorimit të pushtetit apo të keqpërdorimit të
një pozite të ndjeshme ose me anë të dhënies ose marrjes së pagesave apo përfitimeve për të
arritur pëlqimin e personit që ka kontroll mbi personin tjetër, me qëllim të shfrytëzimit.

6.2. shprehja ”shfrytëzim” ashtu siç është përdorur në nën-paragrafin 6.1. të këtij paragrafi,
përfshin, por nuk kufizohet në, shfrytëzimin e prostitucionit të tjerëve, pornografisë ose formave
tjera të shfrytëzimit seksual, lëmoshës, shërbimeve ose punës së detyruar, skllavërisë ose
veprimeve të ngjashme me skllavërinë, robërisë ose heqjes së organeve apo qelizave.

6.3. pëlqimi i viktimës së trafikimit me njerëz për qëllime shfrytëzimi nuk merret parasysh kur
cilado prej mjeteve të përcaktuara më lart në nën-paragrafin 6.1 të këtij neni është përdorur
kundër viktimës së tillë.
65

6.4. rekrutimi, transportimi, transferimi, strehimi ose pranimi i fëmijës me qëllim të shfrytëzimit
konsiderohet “trafikim me njerëz”, madje edhe nëse kjo nuk përfshin asnjërën nga mjetet e
përcaktuara më lartë në paragrafin 6.1 të këtij neni.

Neni 172
Fshehja e dokumenteve të identifikimit të viktimave të skllavërisë ose trafikimit me njerëz

1. Kushdo që fsheh dokumentet personale të identifikimit apo pasaportën e personit për të cilin e din se
është viktimë e veprës penale të paraparë në nenin 169 dhe 171 të këtij Kodi, dënohet me burgim prej
një (1) deri në pesë (5) vjet.

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga personi zyrtar me keqpërdorimin e pozitës
apo autorizimeve të tij, kryesi dënohet me burgim prej tre (3) deri në shtatë (7) vjet.

Neni 173
Rrezikimi i personave nën mbrojtje ndërkombëtare

1. Kushdo që me qëllim e privon nga jeta personin nën mbrojtje ndërkombëtare, dënohet me jo më pak
se dhjetë (10) vjet burgim ose me burgim të përjetshëm.

2. Kushdo që kryen rrëmbimin ose sulmin mbi personin ose mbi lirinë e personit nën mbrojtje
ndërkombëtare, dënohet me burgim prej tre (3) deri në dymbëdhjetë (12) vjet.

3. Kushdo që kryen një sulm të dhunshëm mbi objektet zyrtare, vendbanimin privat ose në mjetet e
transportit të një personi nën mbrojtje ndërkombëtare, kur akti i tillë ka gjasë të rrezikojë personin ose
lirinë e tij, dënohet me burgim prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet.

4. Kushdo që bën kanosje serioze se do të kryejë vepër penale nga paragrafi 1., 2. ose 3. i këtij neni,
dënohet me burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet.

5. Kushdo që organizon ose urdhëron personin të kryejë vepër penale nga paragrafi 1., 2. ose 3 . i këtij
neni, dënohet me burgim prej tre (3) deri në pesë (5) vjet.

6. Nëse vepra penale nga paragrafi 2. ose 3. i këtij neni rezulton me vdekjen e një ose më shumë
personave, kryesi dënohet me jo më pak se dhjetë (10) vjet burgim.

7. Për qëllime të këtij neni, shprehja “person nën mbrojtje ndërkombëtare” ka të njëjtin kuptim siç
përkufizohet në nenin 120 të këtij Kodi.

Neni 174
Rrezikimi i personelit të Kombeve të Bashkuara dhe i personelit në marrëdhënie me to

1. Kushdo që me qëllim e privon nga jeta personelin e Kombeve të Bashkuara ose personelin në
marrëdhënie me to, dënohet me jo më pak se dhjetë (10) vjet burgim ose me burgim të përjetshëm.

2. Kushdo që kryen rrëmbimin apo sulmin mbi personin ose lirinë e personelit të Kombeve të
Bashkuara apo mbi personelin në marrëdhënie me to, dënohet me burgim prej tre (3) deri në
dymbëdhjetë (12) vjet.

3. Kushdo që kryen një sulm të dhunshëm mbi objektet zyrtare, vendbanimin privat apo mjetet e
transportit të Kombeve të Bashkuara apo personelin në marrëdhënie me to, kur sulmi i tillë ka gjasë të
rrezikojë personin ose lirinë e tij, dënohet me burgim prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet.

4. Kushdo që bën kanosje serioze se do të kryejë vepër penale nga paragrafi 1., 2. ose 3. i këtij neni,
dënohet me burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet.
66

5. Kur vepra penale nga paragrafi 2. ose 3. i këtij neni rezulton me vdekjen e një ose më shumë
personave, kryesi dënohet me jo më pak se dhjetë (10) vjet burgim.

6. Për qëllime të këtij neni,shprehjet në vijim kanë këtë kuptim:

6.1. Shprehja “personel i Kombeve të Bashkuara” nënkupton:

6.1.1. persona të angazhuar dhe të vendosur nga Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve
të Bashkuara si pjesëtarë të komponentës ushtarake, policore ose civile të operacionit
të Kombeve të Bashkuara; ose

6.1.2. zyrtarë të tjerë dhe ekspertë të misionit të Kombeve të Bashkuara apo agjencive
të specializuara të saj ose të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike të cilët
janë të pranishëm në cilësi zyrtare në zonën ku zhvillohet operacioni i Kombeve të
Bashkuara.

6.2. Shprehja “personel në marrëdhënie me to” nënkupton:

6.2.1. persona të caktuar nga Qeveria ose nga një organizatë ndërqeveritare me
marrëveshjen e organit kompetent të Kombeve të Bashkuara;

6.2.2. persona të angazhuar nga Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara ose
nga një agjenci e specializuar apo nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike;
ose

6.2.3. persona të vendosur nga një organizatë humanitare joqeveritare ose agjenci
sipas një marrëveshjeje me Sekretarin e Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara ose
me një agjenci të specializuar apo me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike
për kryerjen e aktiviteteve në mbështetje të përmbushjes së mandatit të operacionit të
Kombeve të Bashkuara.

6.3. Shprehja “Operacion i Kombeve të Bashkuara” nënkupton operacionin e themeluar nga
organi kompetent i Kombeve të Bashkuara në pajtim me Kartën e Kombeve të Bashkuara dhe i
udhëhequr nga autoriteti dhe kontrolli i Kombeve të Bashkuara:

6.3.1. kur operacioni ka për qëllim mbajtjen dhe rivendosjen e paqes dhe sigurisë
ndërkombëtare; ose

6.3.2. nëse Këshilli i Sigurimit ose Asambleja e Përgjithshme ka deklaruar për qëllimet
e Konventës mbi Sigurinë e Personelit të Kombeve të Bashkuara dhe të Personelit në
Marrëdhënie me to të datës 9 dhjetor 1994 se ekziston rreziku i jashtëzakonshëm për
sigurinë e personelit që merr pjesë në operacion.

Neni 175
Marrja e pengjeve

1. Kushdo që merr peng dhe kanos se do ta vrasë, do ta plagosë ose se do të vazhdojë ta mbajë
personin e tillë me qëllim që ta detyrojë shtetin apo organizatën ndërkombëtare për të kryer apo për të
mos kryer një vepër si kusht eksplicit apo implicit për lirimin e personit të marrë peng, dënohet me jo
më pak se tre (3) vjet burgim.

2. Kushdo që me qëllim e privon nga jeta personin e zënë peng me kryerjen e veprës penale nga
paragrafi 1. i këtij neni, dënohet me jo më pak se dhjetë (10) vjet burgim ose me burgim të përjetshëm.

67
3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me vdekjen e personit të zënë peng, kryesi
dënohet me jo më pak se dhjetë (10) vjet burgim.

Neni 176
Përvetësimi i paligjshëm, shfrytëzimi, transferi dhe vendosja e materialeve nukleare

1. Kushdo që pa autorizim pranon, posedon, shfrytëzon, transferon, ndryshon, vendos ose shpërndan
material nuklear dhe shkakton ose ka gjasë të shkaktojë vdekjen apo lëndimin e rëndë të ndonjë
personi ose dëm të madh pasuror, dënohet me jo më pak se pesë (5) vjet burgim.

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo më shumë personave
ose me dëm të madh material, kryesi dënohet me jo më pak se dhjetë (10) vjet burgim ose me burgim
të përjetshëm.

3. Kushdo që kryen vepër penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni nga pakujdesia, dënohet me
burgim deri në shtatë (7) vjet në rast se kryen vepër penale nga paragrafi 1. dhe me jo më pak se tre
(3) vjet burgim për veprën penale nga paragrafi 2. i këtij neni.

4. Kushdo që kryen vjedhje, grabitje ose përvetësim të materialit nuklear ose kërkon material nuklear
me anë të përdorimit të forcës apo kanosjes serioze ose me ndonjë formë tjetër të frikësimit, dënohet
me jo më pak se pesë (5) vjet burgim.

Neni 177
Kanosja për përdorimin ose kryerjen e vjedhjes apo të grabitjes së materialit nuklear

1. Kushdo që kanos se do të përdor material nuklear për shkaktimin e vdekjes ose lëndimit të rëndë të
ndonjë personi ose për të shkaktuar dëm substancial pasuror, dënohet me burgim prej një (1) deri në
tetë (8) vjet.

2. Kushdo që me qëllim të detyrimit të personit fizik apo juridik për të kryer ose për të mos kryer një
vepër, kanos të kryejë vjedhje ose grabitje të materialit nuklear, dënohet me burgim prej pesë (5) deri
në pesëmbëdhjetë (15) vjet.

3. Nëse vepra penale nga paragrafi 2. i këtij neni rezulton me vdekjen e një ose më shumë personave
ose me dëm substancial material, kryesi dënohet me jo më pak se dhjetë (10) vjet burgim.


KAPITULLI XVI

VEPRAT PENALE KUNDËR JETËS DHE TRUPIT

Neni 178
Vrasja

Kushdo që e privon personin tjetër nga jeta dënohet me jo më pak se pesë (5) vjet burgim.

Neni 179
Vrasja e rëndë

1. Me dënim me jo më pak se dhjetë (10) vjet burgim ose me burgim të përjetshëm dënohet personi i
cili:

1.1. privon nga jeta fëmijën;

1.2. privon nga jeta femrën shtatzënë;

68
1.3. privon nga jeta anëtarin e familjes;

1.4. privon nga jeta personin tjetër në mënyrë mizore apo dinake;

1.5. privon nga jeta personin tjetër dhe me atë rast me dashje e vë në rrezik jetën e një ose më
shumë personave tjerë;

1.6. privon nga jeta personin tjetër me qëllim të fitimit të dobisë pasurore;

1.7. privon nga jeta personin tjetër me qëllim të kryerjes apo të fshehjes së ndonjë vepre tjetër
penale, ose për të ndaluar personin nga dhënia e dëshmisë ose sigurimi në ndonjë mënyrë
tjetër të informatave për policinë apo në procedurë penale;

1.8. privon nga jeta personin tjetër nga hakmarrja e paskrupullt apo nga motive të tjera të ulëta,
përfshirë hakmarrjen për dhënien e dëshmisë ose sigurimin në ndonjë mënyrë tjetër të
informatave për policinë apo në procedurë penale;

1.9. privon nga jeta personin tjetër zyrtar gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare ose në lidhje me
detyrën zyrtare;

1.10. privon nga jeta personin tjetër për motive racore, kombëtare ose fetare.

1.11. me dashje kryen dy apo më shumë vrasje, përveç veprave të cilat janë paraparë në nenin
180 dhe 182 të këtij Kodi; ose

1.12. privon nga jeta personin tjetër dhe më parë ka qenë i dënuar për vrasje, përveç veprave
të cilat janë të parapara në nenin 180 dhe 182 të këtij Kodi.

Neni 180
Vrasja e kryer në gjendje të tronditjes së fortë mendore

Kushdo që personin tjetër e privon nga jeta në gjendje të tronditjes së fortë mendore, të shkaktuar pa
fajin e tij nga sulmi, keqtrajtimi apo fyerja e rëndë nga ana e personit të vrarë, dënohet me burgim prej
një (1) deri në dhjetë (10) vjet.

Neni 181
Vrasja nga pakujdesia

Kushdo që e privon nga jeta personin tjetër nga pakujdesia, dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj
deri në pesë (5) vjet.

Neni 182
Vrasja e foshnjës gjatë lindjes

Nëna që e privon nga jeta foshnjën e vet gjatë lindjes apo menjëherë pas lindjes, derisa te ajo vazhdon
çrregullimi i shkaktuar nga lindja, dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.

Neni 183
Shtytja në vetëvrasje dhe ndihma në vetëvrasje

1. Kushdo që shtytë ose ndihmon personin tjetër për të bërë vetëvrasje dhe vetëvrasja kryhet, dënohet
me burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet.

2. Kushdo që kryen vepër penale nga paragrafi 1. i këtij neni ndaj të miturit ose ndaj personit aftësia e
të cilit për të kuptuar peshën e veprës së vet ose për t’i kontrolluar sjelljet e veta ka qenë esencialisht e
zvogëluar, dënohet me burgim prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet.
69

3. Kushdo që kryen vepër penale nga paragrafi 1. i këtij neni ndaj personit nën moshën
katërmbëdhjetë (14) vjet ose ndaj personit i cili nuk ka qenë i aftë për të kuptuar peshën e veprës së tij
ose për të kontrolluar sjelljet e tij dënohet në pajtim me nenin 178 të këtij Kodi.

4. Kushdo që mizorisht ose në mënyrë çnjerëzore trajton personin tjetër i cili ndodhet në pozitë varësie
dhe me këtë e shtytë personin e tillë që të bëjë vetëvrasje, dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj
deri në pesë (5) vjet. Për qëllime të këtij paragrafi, shprehja “person në pozitë varësie” nënkupton
personin i cili është nën mbikëqyrjen, gradën, kontrollin apo kujdesin e personit i cili ka vepruar në
mënyrë mizore ose çnjerëzore.

5. Nëse si rezultat i veprës penale nga paragrafi 1. deri 4. i këtij neni vetëm është tentuar vetëvrasja,
dënimi mund të zbutet.

Neni 184
Ndërprerja e palejuar e shtatzënësisë

1. Kushdo që në kundërshtim me ligjin për ndërprerjen e shtatzënësisë dhe me pëlqimin e gruas
shtatzënë, ndërpret shtatzëninë, fillon ta kryej ndërprerjen e shtatzënisë ose i ndihmon që ta ndërpres
shtatzëninë, dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në tre (3) vjet.

2. Kushdo që e ndërprenë ose fillon ta ndërpresë shtatzëninë pa pëlqimin e gruas shtatzënë, dënohet
me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni rezulton me lëndim të rëndë trupor, me dëmtim
të rëndë të shëndetit ose me vdekje të gruas shtatzënë, kryesi dënohet me:

3.1. burgim prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet për veprën penale nga paragrafi 1 i këtij neni;
ose

3.2. burgim prej pesë (5) deri në pesëmbëdhjetë (15) vjet për veprën penale nga paragrafi 2. i
këtij neni.

Neni 185
Kanosja

1. Kushdo që seriozisht e kanos personin tjetër me fjalë, vepra apo gjeste se do t’i shkaktoj ndonjë të
keqe me qëllim të frikësimit ose të shkaktimit të ankthit te personi i tillë, dënohet me gjobë ose me
burgim deri në gjashtë (6) muaj.

2. Kushdo që seriozisht i kanoset personit tjetër me fjalë, vepra apo gjeste se do ta privojë nga jeta ose
se do t’i shkaktojë lëndim të rëndë trupor, se do ta rrëmbejë ose privojë nga liria ndonjë person tjetër
ose se do ta dëmtojë me armë zjarri, me shpërthim ose me mjete të tjera të rrezikshme, dënohet me
gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet ndaj personit zyrtar në lidhje me punën
apo me pozitën e tij ose ndaj disa personave ose kur vepra kryhet nga kryesi i cili vepron si anëtar i
grupit, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.

4. Kushdo që kryen vepër penale nga ky nen me përdorim të armës, mjetit të rrezikshëm ose ndonjë
sendi tjetër me të cilin mund të shkaktohet lëndimi trupor ose dëmtimi i rëndë për shëndetin, dënohet
me burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet.

5. Procedura penale për veprën penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni fillohet sipas propozimit.


70
Neni 186
Ngacmimi

1. Kushdo që përfshihet në një sjellje të vëmendjes së vazhdueshme dhe të padëshirueshme ose
komunikon me qëllim të ngacmimit, frikësimit, lëndimit, dëmtimit të pasurisë apo vrasjes së personit
tjetër ose fëmijëve të tij, familjes, të afërmve apo kafshëve shtëpiake ose kushdo që vë tjetrin nën
vëzhgim me qëllim të ngacmimit, frikësimit, lëndimit, dëmtimit të pasurisë apo vrasjes së personit tjetër
ose fëmijëve të tij, familjes, të afërmve apo kafshëve shtëpiake; dhe gjatë këtyre veprimeve vë atë
person nën frikë të arsyeshme nga vdekja, lëndimi i rëndë trupor, dëmtimi i rëndë i pasurisë ose nën
shqetësim të madh emocional, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet ndaj një personi me të cilin kryesi ka qenë apo
është në marrëdhënie familjare ose ndaj një ish anëtari apo anëtari aktual të familjes, kryesi dënohet
me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet me armë, mjet të rrezikshëm apo ndonjë
send tjetër që mund të shkaktojë lëndim të rëndë trupor ose dëmtim të rëndë të shëndetit, kryesi
dënohet me burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet.

4. Vëmendja apo komunikimi nga paragrafi 1. i këtij neni mund të përfshijë përcjelljen apo qëndrimin në
pritje; shfaqjen e vazhdueshme te shtëpia, shkolla, puna apo qendra rekreative; përsëritjen e thirrjeve
telefonike; dërgimin apo lënien e porosive; dërgimin e mesazheve telefonike, letrave postare apo
postës elektronike; ose lënien apo dërgimin e dhuratave të padëshiruara apo të gjësendeve tjera.

Neni 187
Sulmi

1. Kushdo që me dashje përdor forcën ndaj personit tjetër, pa pëlqimin e atij personi, dënohet me gjobë
ose me burgim deri në tre (3) vjet.

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni është kryer me përdorimin e armës, mjetit të rrezikshëm
apo ndonjë sendi tjetër që mund të shkaktojë lëndim të rëndë trupor apo dëmtim të rëndë të shëndetit,
kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni kryhet ndaj viktimës së ndjeshme, kryesi dënohet me
burgim prej gjashtë (6) muaj deri në tre (3) vjet.

Neni 188
Lëndimi i lehtë trupor

1. Kushdo që personit tjetër i shkakton lëndim të lehtë trupor, i cili rezulton në:

1.1. dëmtimin e përkohshëm ose dobësimin e një organi apo pjese të trupit të personit tjetër;

1.2. zvogëlimin e përkohshëm të aftësisë së personit tjetër për të punuar;

1.3. shëmtimin e përkohshëm të personit tjetër; ose

1.4. dëmtimin e përkohshëm të shëndetit të personit tjetër, dënohet me gjobë ose me burgim
deri në një (1) vit.

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet me armë, mjet të rrezikshëm apo me ndonjë
send tjetër që mund të shkaktojë lëndim të rëndë trupor ose dëmtim të rëndë të shëndetit, kryesi
dënohet me burgim deri në tre (3) vjet.

3. Kur vepra penale nga ky nen kryhet ndaj viktimës së ndjeshme, kryesi dënohet me:
71

3.1. burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet për veprën penale nga paragrafi 1.; ose

3.2. burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet për veprën penale nga paragrafi 2. i këtij
neni.

4. Gjykata mund të shqiptojë vërejtjen gjyqësore ndaj kryesit të veprës nga paragrafi 1 dhe 2 i këtij neni,
nëse kryesi është provokuar nga sjellja çnjerëzore apo e vrazhdë e të dëmtuarit.


Neni 189
Lëndimi i rëndë trupor

1. Kushdo që i shkakton lëndim të rëndë trupor personit tjetër ose e dëmton shëndetin e personit tjetër
deri në masën e tillë sa që mund të rezultojë me:

1.1. dobësimin e përkohshëm ose esencial të një pjese vitale të trupit të personit tjetër;

1.2. paaftësimin e përkohshëm, zvogëlimin e përkohshëm dhe esencial ose zvogëlimin e
përhershëm të aftësisë së personit tjetër për të punuar; ose

1.3. dëmtimin e përkohshëm dhe serioz të shëndetit të personit tjetër, dënohet me burgim prej
gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.

2. Kushdo që shkakton lëndim trupor ose e dëmton shëndetin e personit tjetër dhe kjo rezulton me:

2.1 rrezikim të jetës së personit tjetër;

2.2 paaftësimin ose dobësimin e përhershëm të një pjese vitale të trupit të personit tjetër;

2.3 paaftësimin e përhershëm të aftësisë së personit tjetër për çfarëdo lloj pune;

2.4. shëmtimin e përhershëm të personit tjetër; ose

2.5. dëmtimin e përhershëm të shëndetit të personit tjetër, dënohet me burgim prej një (1) deri
në dhjetë (10) vjet.

3. Kur vepra penale nga ky nen kryhet ndaj viktimës së ndjeshme, kryesi dënohet me:

3.1. Burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet për veprën penale nga paragrafi 1. i këtij neni; ose

3.2. Burgim prej dy (2) deri në dhjetë (10) vjet për veprën penale nga paragrafi 2. i këtij
neni.

4. Kur vepra penale nga paragrafi 1., 2 ose 3. i këtij neni rezulton me vdekjen e personit tjetër, kryesi
dënohet me burgim prej dy (2) deri në dymbëdhjetë (12) vjet.

5. Kur vepra penale nga paragrafi 1., 2. ose 3. i këtij neni është kryer me armë, mjet të rrezikshëm apo
me ndonjë send tjetër që mund të shkaktojë lëndim të rëndë trupor ose dëmtim të rëndë të shëndetit,
kryesi dënohet me burgim jo më pak se tre (3) vjet.

Neni 190
Pjesëmarrja në rrahje

1. Kushdo që merr pjesë në rrahje, e cila rezulton me vdekje ose lëndim të rëndë trupor të personit, për
pjesëmarrje në rrahje dënohet me gjobë ose me burgim deri në tri (3) vjet.
72

2. Kushdo që në ndonjë rrahje ose grindje me qëllim të frikësimit apo kanosjes së personit, rrok apo
vringëllon armën, mjetin e rrezikshëm apo mjetin tjetër që është i përshtatshëm për të shkaktuar lëndim
të rëndë trupor ose për të dëmtuar rëndë shëndetin e personit, dënohet me gjobë ose me burgim prej
një (1) deri në tre (3) vjet.

3. Personi nuk është penalisht përgjegjës sipas paragrafit 1. i këtij neni nëse ka marrë pjesë në rrahje
pa fajin e tij ose thjesht për të mbrojtur veten apo për t’i ndarë pjesëmarrësit e tjerë në rrahje.

4. Arma, mjeti i rrezikshëm apo mjeti tjetër konfiskohen.

Neni 191
Mosdhënia e ndihmës

1. Kushdo që nuk i ofron ndihmë personit jeta e të cilit ndodhet në rrezik të drejtpërdrejtë, edhe pse
këtë ka mundur ta bëjë pa rrezik të madh për veten apo tjetrin, dënohet me burgim deri në një (1) vit.

2. Kushdo që nuk i ofron ndihmë personit në gjendje apo në rrethana të rrezikut për jetë të shkaktuara
nga vetë kryesi, dënohet me burgim deri në tre (3) vjet.

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me lëndim të rëndë trupor ose me dëmtim të
rëndë të shëndetit të personit të rrezikuar, kryesi dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3)
vjet.

4. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me vdekjen e personit të rrezikuar, kryesi
dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.

Neni 192
Braktisja e personave të paaftë

1. Kushdo që e lë personin e paaftë që i është besuar të përkujdeset për të, pa ndihmë në rrethana të
rrezikshme për jetën apo për shëndetin, dënohet me burgim deri në tre (3) vjet.

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me lëndim të rëndë trupor ose me dëmtim të
rëndë të shëndetit të personit të cilit nuk i është dhënë ndihma, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë
(6) muaj deri në pesë (5) vjet.

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me vdekjen e personit të cilit nuk i është dhënë
ndihma, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet burgim.


KAPITULLI XVII

VEPRAT PENALE KUNDËR LIRIVE DHE TË DREJTAVE TË NJERIUT

Neni 193
Shkelja e statusit të barabartë të shtetasve dhe banorëve të Republikës së Kosovës
1. Kushdo që në mënyrë të kundërligjshme i mohon ose i kufizon liritë apo të drejtat e cilitdo person të
Republikës së Kosovës të parapara me Kushtetutë, ligj apo akte ndërkombëtare ose kushdo që në
mënyrë të kundërligjshme i jep ndonjë personi në Republikën e Kosovës çfarëdo privilegji ose
përparësie mbi bazën e një dallimi ose përkatësie të tillë, dënohet me burgim deri në tre (3) vjet.

2. Kushdo që i mohon ose ia kufizon pjesëtarit të një bashkësie etnike, fetare ose gjuhësore në
Republikën e Kosovës të drejtën për shprehje të lirë të identitetit të tij ose për të gëzuar autonominë e
tij, dënohet me burgim deri në një (1) vit.

73
3. Kushdo që në kundërshtim me ligjin për përdorimin e gjuhës, ia mohon shtetasit të Republikës së
Kosovës të drejtën që lirshëm të përdor gjuhën ose shkrimin e tij, dënohet me gjobë ose me burgim deri
në një (1) vit.

4. Kur vepra penale nga paragrafi 1. dhe 2. i këtij neni kryhet nga personi zyrtar me keqpërdorim të
pozitës apo autorizimeve të tij, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.

5. Kur vepra penale nga paragrafi 3. i këtij neni kryhet nga personi zyrtar me keqpërdorim të pozitës
apo autorizimeve të tij, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në tre (3) vjet.

Neni 194
Rrëmbimi

1. Kushdo që e merr apo e mban personin, me qëllim që mos ta liroj para se të nxjerr para, dobi
pasurore apo dobi tjera nga ai apo personi tjetër, ose me qëllim që ta detyroj atë apo personin tjetër që
të kryej ose mos të kryej një veprim ose të durojë diçka, dënohet me burgim prej një (1) deri në
dhjetë (10) vjet.

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni kryhet në një apo më shumë prej rrethanave në vijim,
kryesi dënohet me burgim prej tre (3) deri në dymbëdhjetë (12) vjet:

2.1. kryesi i është kanosur personit të rrëmbyer me vrasje ose dëmtim të rëndë të shëndetit;

2.2. kryesi ka kryer veprën duke vepruar si anëtar i grupit;

2.3. kryesi ka kryer veprën duke përdorur armën, mjetin e rrezikshëm apo sendin tjetër që
mund të shkaktojë lëndim të rëndë trupor ose dëmtim të rëndë të shëndetit;

2.4. kryesi ka kryer veprën kundër viktimës së ndjeshme.

3. Kur vepra nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet në një apo më shumë prej rrethanave në vijim, kryesi
dënohet me pesëmbëdhjetë (15) vjet burg ose dënim me burgim të përjetshëm.

3.1. kryesi ka kryer veprën duke vepruar si anëtar i grupit të organizuar;

3.2. kryesi i ka shkaktuar personit të rrëmbyer lëndim të rëndë trupor ose vdekje gjatë kryerjes së
veprës.

4. Për qëllime të paragrafit 1., personi i cili merr ose mban fëmijën konsiderohet se vepron pa pëlqimin
e fëmijës.

5. Nëse kryesi në mënyrë vullnetare liron personin e rrëmbyer para se kërkesat për të cilat është kryer
rrëmbimi, të jenë përmbushur, dënimi mund të zbutet.

Neni 195
Shtrëngimi

1. Kushdo që e detyron personin tjetër me forcë apo kanosje serioze që të kryejë ose të mos kryejë një
veprim ose të pajtohet me një veprim, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet në një apo më shumë prej rrethanave në vijim,
kryesi dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në pesë (5) vjet:

2.1. kryesi i është kanosur personit të shtrënguar me vrasje ose dëmtim të rëndë të shëndetit;

2.2. kryesi ka kryer veprën duke vepruar si anëtar i grupit;
74

2.3. kryesi ka kryer veprën duke përdorur armën, mjetin e rrezikshëm apo sendin tjetër që
mund të shkaktojë lëndim të rëndë trupor ose dëmtim të rëndë të shëndetit;

2.4. kryesi ka kryer veprën ndaj viktimës së ndjeshme.

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet në një apo më shumë prej rrethanave në vijim,
kryesi dënohet me burgim prej dy (2) deri në dhjetë (10) vjet:

3.1. kryesi ka kryer veprën duke vepruar si anëtar i grupit të organizuar;

3.2. kryesi ka shkaktuar lëndim të rëndë trupor ose vdekjen gjatë kryerjes së veprës.

Neni 196
Privimi i kundërligjshëm i lirisë

1. Kushdo që personin tjetër në mënyrë të kundërligjshme e burgos, e mban të mbyllur ose në ndonjë
mënyrë tjetër e privon nga liria, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.

2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet në një apo më shumë prej rrethanave në vijim,
kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet:

2.1. kur vepra kryhet ndaj viktimës së ndjeshme;

2.2. kur vepra kryhet në mënyrë mizore;

2.3. kur privimi i kundërligjshëm i lirisë zgjatë më tepër se pesëmbëdhjetë (15) ditë;

2.4. kur vepra penale rezulton me dëmtim të rëndë të shëndetit të personit të mbajtur në
mënyrë të kundërligjshme ose në rrethana tjera të rënda;

2.5. kur vepra kryhet nga kryesi i cili vepron si anëtar i grupit.

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. dhe 2. i këtij neni kryhet nga personi zyrtar duke keqpërdorur
detyrën apo autorizimet e tij, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet. Nëse kjo vepër
kryhet me përdorim të armës, mjetit të rrezikshëm apo ndonjë sendi tjetër që mund të shkaktojë lëndim
të rëndë trupor ose dëmtim të rëndë të shëndetit, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në dhjetë
(10) vjet.

4. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet me përdorim të armës, mjetit të
rrezikshëm apo ndonjë sendi tjetër që mund të shkaktojë lëndim të rëndë trupor ose dëmtim të rëndë të
shëndetit, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.

5. Kur vepra penale nga paragrafët 1. deri 4. të këtij neni rezulton me vdekjen e personit të privuar nga
liria në mënyrë të kundërligjshme, kryesi dënohet me jo më pak se pesë (5) vjet burgim.

Neni 197
Marrja e deklaratave me anë të shtrëngimit

1. Personi zyrtar, i cili duke keqpërdorë detyrën apo autorizimet e tij, e përdorë forcën apo kanosjen
serioze ose mjete apo mënyra të tjera të ndaluara me qëllim të detyrimit të të dyshuarit, të pandehurit,
dëshmitarit, ekspertit apo personit tjetër për të dhënë ndonjë deklaratë, dënohet me burgim prej tre (3)
muaj deri në pesë (5) vjet.

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet me përdorimin e dhunës së rëndë ose nëse të
dyshuarit, të pandehurit, dëshmitarit, ekspertit apo personit tjetër i janë shkaktuar pasoja të rënda në
75
procedurën penale si rezultat i deklaratës së marrë nga ai me shtrëngim, kryesi dënohet me burgim prej
një (1) deri në dhjetë (10) vjet.

Neni 198
Keqtrajtimi gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare ose autorizimeve publike

1. Personi zyrtar, i cili duke keqpërdorur detyrën apo autorizimet e tij e keqtrajton, frikëson ose fyen
rëndë dinjitetin e personit tjetër, dënohet me burgim deri në tre (3) vjet.

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet ndaj fëmijës, kryesi dënohet me burgim prej
gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.

Neni 199
Tortura

1. Personi zyrtar ose personi i cili duke vepruar nën ndikimin ose me pëlqimin apo pranimin e heshtur të
personit zyrtar kryen aktin e torturës, dënohet me burgim prej një (1) deri në pesëmbëdhjetë (15) vjet.

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet ndaj fëmijës, kryesi dënohet me burgim prej tre
(3) deri në pesëmbëdhjetë (15) vjet.

3. Për qëllime të këtij neni, akt i torturës nënkupton kryerjen ose moskryerjen e një akti me anë të të cilit
me dashje personit i shkaktohet dhembja ose vuajtja e rëndë, qoftë fizike ose mendore, me qëllim të
marrjes së informatës apo deklaratës nga personi i tillë ose nga personi i tretë, ose me qëllim të
dënimin të personit të tillë për një vepër të cilën ai ose personi i tretë e ka kryer ose dyshohet se e ka
kryer, ose për frikësimin apo shtrëngimin e personit ose të personit të tretë për arsye që kanë të bëjnë
me diskriminim të çfarëdo lloji. Akti i torturës nuk përfshin asnjë veprim ose mosveprim që rrjedh vetëm
nga aktet e pashmangshme apo karakteristike të sanksioneve të ligjshme.

Neni 200
Cenimi i paprekshmërisë së banesave dhe objekteve

1. Kushdo që pa autorizim apo në mënyrë të kundërligjshme hyn në banesë ose në objektin e mbyllur
të personit tjetër apo nuk largohet nga objektet e tilla sipas kërkesës së personit të autorizuar, dënohet
me burgim deri në tre (3) vjet.

2. Tentativa për të kryer veprën penale nga paragrafi 1. i këtij neni është e dënueshme.

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga personi zyrtar në keqpërdorim të pozitës
apo autorizimeve të tij, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.

4. Kur vepra penale nga paragrafi 1 .ose 2. i këtij neni kryhet me përdorim të armës, mjetit të
rrezikshëm apo sendit tjetër që mund të shkaktojë lëndim të rëndë trupor ose dëmtim të rëndë të
shëndetit, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet.

5. Për qëllime të këtij neni, objektet përfshijnë, por nuk kufizohen në banesën dhe kopshtin rrethues,
biznesin, zyrën, dhomën e hotelit apo dhomën e marrë me qira.

Neni 201
Kontrollimi i kundërligjshëm

1. Personi zyrtar i cili me keqpërdorim të pozitës apo autorizimeve të tij bën kontrollim të
kundërligjshëm të banesës, objekteve apo personit, dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në (3) tre
vjet.

76
2. Për qëllime të këtij neni, objektet përfshijnë, por nuk kufizohen në banesën dhe kopshtin rrethues,
biznesin, zyrën, dhomën e hotelit apo dhomën e marrë me qira.

Neni 202
Cenimi i fshehtësisë së korrespondencës dhe i bazave të të dhënave kompjuterike

1. Kushdo që pa autorizim e hap letrën, telegramin, faksimilin apo ndonjë dokument tjetër të mbyllur
ose dërgesë apo komunikim elektronik të personit tjetër, ose në ndonjë mënyrë tjetër e cenon
fshehtësinë e materialeve të tilla apo pa autorizim mban, fsheh, asgjëson ose i dorëzon personit tjetër
letrën, telegramin, faksimilin, komunikimin elektronik apo ndonjë dokument tjetër të mbyllur ose dërgesë
të personit tjetër, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në gjashtë (6) muaj.

2. Kushdo që pa autorizim ndërhyn në bazën e të dhënave kompjuterike të personit tjetër ose ato të
dhëna i shfrytëzon apo ia vë në dispozicion personit tjetër, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në
një (1) vjet.

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose .2 të këtij neni kryhet me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore
për vete ose për personin tjetër apo për t’i shkaktuar dëm personit tjetër, kryesi dënohet me gjobë dhe
me burgim deri në tre (3) vjet.

4. Kur vepra penale nga paragrafi 1., 2. ose 3. i këtij neni kryhet nga personi zyrtar në keqpërdorim të
pozitës apo autorizimeve të tij, për veprën penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryesi dënohet me
burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet, ndërsa për veprën penale nga paragrafi 3 i këtij neni kryesi
dënohet me burgim prej një (1) vjet deri në pesë (5) vjet.

Neni 203
Zbulimi i paautorizuar i informacionit konfidencial

1. Avokati, mbrojtësi, mjeku apo personi tjetër i cili pa autorizim zbulon informacionin konfidencial për të
cilin është vënë në dijeni gjatë ushtrimit të profesionit të vet dhe që është ligjërisht i detyruar ta mbajë
në fshehtësi, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.

2. Personi nuk është penalisht përgjegjës sipas paragrafit 1. të këtij neni nëse e ka zbuluar
informacionin konfidencial për interes publik nëse interesi i tillë peshon më shumë se mos zbulimi i
informatës së fshehtë.

3. Procedura penale për veprën penale nga paragrafi 1. i këtij neni fillohet sipas propozimit.

4. “Interes publik” nënkupton që mirëqenia e përgjithshme e publikut mbipeshon interesin individual.
Zbulimi i informacionit konfidencial është në interes publik nëse ka të bëjë me planifikimin, përgatitjen
ose kryerjen e veprave penale kundër rendit kushtetues ose integritetit territorial të Republikës së
Kosovës, ose vepra tjera penale që i shkaktojnë personit tjetër lëndim të rëndë trupor ose vdekjen.

Neni 204
Përgjimi i paautorizuar

1. Kushdo që pa autorizim, përgjon bisedën apo deklaratën ose i mundëson personit tjetër të jetë në
dijeni për bisedën apo deklaratën e cila është përgjuar pa autorizim, dënohet me burgim prej një (1)
deri në tre (3) vjet.

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga personi zyrtar në keqpërdorim të pozitës apo
autorizimeve të tij, kryesi dënohet me burgim prej dy (2) vjet deri në pesë (5) vjet.

3. Pajisjet e përdorura për kryerjen e veprës penale nga paragrafi 1. i këtij neni konfiskohen.


77
Neni 205
Fotografimi dhe incizimet tjera të paautorizuara

1. Kushdo që pa autorizim fotografon, filmon, incizon me video ose në ndonjë mënyrë tjetër incizon
personin tjetër në banesën e tij personale ose në ndonjë vend tjetër ku personi ka pritje të arsyeshme
për privatësi dhe në këtë mënyrë thelbësisht cenon privatësinë e tjetrit, dënohet me gjobë ose me
burgim prej një (1) deri në tre (3) vjet.

2. Kushdo që pa autorizim ia kalon, shfaq apo i jep qasje personit të tretë në fotografinë, filmin,
videokasetën apo ndonjë incizim tjetër të marrë në shkelje të paragrafit të këtij neni, dënohet me
burgim prej një (1) deri në tre (3) vjet.

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni kryhet nga personi zyrtar në keqpërdorim të pozitës apo
autorizimeve të tij, kryesi dënohet me burgim prej dy (2) vjet deri në pesë (5) vjet.

4. Nuk ka përgjegjësi penale, nëse fotografimi ose incizimi bëhet me qëllim të zbulimit të veprës penale
dhe të kryesit të veprës penale ose për t’i paraqitur si dëshmi në polici, prokurori ose në gjykatë dhe
nëse fotografitë dhe incizimet i dorëzohen këtyre organeve.

5. Pajisjet e përdorura për kryerjen e veprës penale nga paragrafi 1. i këtij neni konfiskohen.

Neni 206
Shkelja e urdhrave për masat e fshehura ose teknike të vëzhgimit ose hetimit

1. Zyrtari policor i autorizuar i cili zbaton një urdhër gjyqësor ose prokurorial për masat e fshehura ose
teknike të vëzhgimit ose hetimit në shkelje të ligjit, dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3)
vjet.

2. Kushdo që zbulon informatën që do të dëmtojë efikasitetin e zbatimit të një urdhri për masat e
fshehura ose teknike të vëzhgimit ose hetimit, dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në tre (3)
vjet.

3. Personi përgjegjës për operimin e telekomunikimeve, rrjetave kompjuterike ose shërbimeve postare
apo punonjësi i një institucioni financiar i cili nuk ndërmerr veprimet e duhura për të lehtësuar zbatimin
e urdhrit për përgjimin e telekomunikimeve, për përgjimin e komunikimeve me anë të rrjetit kompjuterik,
kontrollin e dërgesave postare, regjistrimin e thirrjeve telefonike ose zbulimin e të dhënave financiare,
dënohet me gjobë ose me burgim prej tre (3) muaj deri në (3) tre vjet.

Neni 207
Parandalimi ose pengimi i tubimit publik

1. Kushdo që me përdorimin e mashtrimit ose në ndonjë mënyrë tjetër parandalon ose pengon caktimin
apo mbajtjen e tubimit publik në të cilin personat kanë të drejtë sipas ligjit, dënohet me gjobë ose me
burgim deri në një (1) vit.

2. Kur veprën penale nga paragrafi 1 i këtij neni e kryen personi zyrtar në keqpërdorim të pozitës apo
autorizimeve të tij, kryesi dënohet me burgim deri në dy (2) vjet.

Neni 208
Cenimi i së drejtës për ushtrimin e mjetit juridik

1. Kushdo që në mënyrë të kundërligjshme pengon personin tjetër që të shfrytëzoj të drejtën e tij për
paraqitjen e lutjes, kallëzimit penal, padisë, ankesës, kundërshtimit apo të ndonjë mjeti tjetër juridik,
dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.

78
2. Kur vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni kryhet nga personi zyrtar në keqpërdorim të pozitës apo
autorizimeve të tij, kryesi dënohet me burgim prej tre muaj deri në tre (3) vjet.

Neni 209
Parandalimi i shtypjes ose i shpërndarjes së materialeve të shtypura dhe emetimit të
programeve

1. Kushdo që në mënyrë të kundërligjshme parandalon shtypjen, incizimin, shitjen, shpërndarjen apo
emetimin e librave, revistave, gazetave, audio dhe video kasetave, programeve të radios dhe
televizionit, ose materialeve tjera të shtypura apo të incizuara, dënohet me gjobë ose me burgim deri në
një (1) vit.

2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga personi zyrtar në keqpërdorim të pozitës
apo autorizimeve të tij, kryesi dënohet me burgim deri në tre (3) vjet.


KAPITULLI XVIII

VEPRAT PENALE KUNDËR TË DREJTAVE TË VOTIMIT

Neni 210
Cenimi i së drejtës për të kandiduar

1. Kushdo që në mënyrë të kundërligjshme parandalon ose pengon ndonjë person nga kandidimi në
zgjedhje, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.

2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet me përdorim të forcës apo kanosjes serioze,
kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në tre (3) vjet.

Neni 211
Kanosja e kandidatit

1. Kushdo që në mënyrë të kundërligjshme detyron ndonjë kandidat që të tërheq kandidaturën e tij,
dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.

2. Kushdo që në mënyrë të kundërligjshme parandalon ose pengon ndonjë kandidat nga ushtrimi i
ndonjë veprimtarie gjatë fushatës elektorale, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.

3. Kushdo që kryen vepër penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni me përdorim të forcës apo kanosjes
serioze, dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në tre (3) vjet.

Neni 212
Parandalimi i ushtrimit të së drejtës për të votuar

1. Kushdo që gjatë ushtrimit të detyrave të besuara lidhur me zgjedhjet, në mënyrë të kundërligjshme
dhe me qëllim të pengimit të personit tjetër nga ushtrimi i së drejtës së tij për të votuar, nuk e regjistron
personin e tillë në listën e regjistrimit të votuesve ose e heq personin e tillë nga lista e regjistrimit te
votuesve, dënohet me burgim prej një (1) viti deri në tre (3) vjet.

2. Kushdo që gjatë votimit ose referendumit, në mënyrë të kundërligjshme parandalon, pengon ose
ndikon në përcaktimin e lirë të votuesit ose në ndonjë mënyrë tjetër pengon personin tjetër në ushtrimin
e së drejtës së tij për të votuar, dënohet me burgim deri në një (1) vit.

3. Kushdo që kryen vepër penale nga paragrafët 1. dhe 2. i këtij neni me përdorim të forcës apo
kanosjes serioze, dënohet me burgim prej një (1) vjet deri në pesë (5) vjet.

79

Neni 213
Cenimi i përcaktimit të lirë të votuesve

Kushdo që me përdorim të forcës apo kanosjes serioze, ose me keqpërdorim të varësisë ekonomike
dhe profesionale të votuesit ndikon ose detyron votuesin në Republikën e Kosovës që të votojë në
mënyrë të caktuar ose të mos votojë në zgjedhje, dënohet me një (1) deri në pesë (5) vjet burg.

Neni 214
Keqpërdorimi i detyrës zyrtare gjatë zgjedhjeve

Çdo person zyrtar të cilit i janë besuar detyra lidhur me zgjedhjet, keqpërdor pozitën, detyrën apo
autoritetin e tij duke urdhëruar, këshilluar ose kryer ndonjë vepër të kundërligjshme me qëllim të
ndryshimit apo ndikimit të listës së regjistrimit të votuesve ose votimit të cilitdo person ose në ndonjë
mënyrë tjetër vepron me qëllim që të ndryshojë, ndikojë ose pengojë ndonjë person nga ushtrimi i të
drejtës së tij për të votuar, për të mos votuar, për të hedhur një votë të pavlefshme ose për të votuar
në favor apo kundër një personi ose propozimi të caktuar, dënohet me gjobë dhe me burgim prej dy (2)
deri në pesë (5) vjet.

Neni 215
Dhënia ose marrja e ryshfetit në lidhje me votimin

1. Kushdo që premton, ofron ose jep ndonjë përfitim ose dhuratë të pamerituar ndonjë personi, me
qëllim që të ndikojë atë person për të votuar, për të mos votuar, për të votuar në favor apo kundër një
personi apo propozimi të caktuar ose për të hedhur një votë të pavlefshme në zgjedhje apo në
referendum, dënohet me burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet.

2. Kushdo që kërkon ose pranon ndonjë përfitim ose dhuratë të pamerituar për vete ose për ndonjë
person tjetër, ose pranon ofertën apo premtimin për përfitim apo dhuratë të tillë, për të votuar ose për të
mos votuar, për të votuar në favor apo kundër një personi apo propozimi të caktuar ose për të hedhur
një votë të pavlefshme në zgjedhje apo në referendum, dënohet me burgim prej një (1) deri në pesë
(5) vjet.

3. Kushdo që shërben si ndërmjetësues dhe shkel paragrafin 1. ose 2. të këtij neni, dënohet me burgim
prej një (1) deri në pesë (5) vjet.

4. Nëse vepra penale nga paragrafët 1. deri 3. të këtij neni kryhet nga anëtari i Komisionit Zgjedhor ose
ndonjë person tjetër gjatë ushtrimit të detyrave zyrtare në lidhje me votimin, kryesi dënohet me burgim
prej tre (3) deri në pesë (5) vjet.

5. Dhurata konfiskohet.

Neni 216
Keqpërdorimi i të drejtës së votimit

1. Kushdo që kryen një ose më shumë nga veprat në vijim, dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj
deri në tre (3) vjet:

1.1. voton ose tenton të voton në emër të personit tjetër;

1.2. voton ose tenton të voton edhe pse ka votuar një herë; ose

1.3. shfrytëzon më shumë se një listë votimi.

2. Anëtari i Komisionit Zgjedhor i cili i mundëson tjetrit të kryej ose të tentojë të kryej veprën penale nga
paragrafi 1. i këtij neni dënohet me burgim prej tre (3) deri në pesë (5) vjet.
80
Neni 217
Pengimi i procesit të votimit

1. Kushdo që në mënyrë të kundërligjshme pengon ose ndërprenë procesin e votimit, dënohet me
burgim prej një (1) deri në dy (2) vjet.

2. Kushdo që me përdorim të forcës apo kanosjes serioze, pengon votimin me nxitje të prishjes së
rendit publik në qendrën e votimit, që rezulton me ndërprerje në procesin e votimit, dënohet me
burgim prej një (1) vjet deri në tre (3) vjet.

Neni 218
Cenimi i fshehtësisë së votimit

1. Kushdo që në zgjedhje ose në referendum cenon fshehtësinë e votimit, dënohet me burgim deri në
gjashtë (6) muaj.

2. Kushdo që me përdorim të forcës apo kanosjes serioze, ose në ndonjë mënyrë tjetër të
kundërligjshme kërkon nga personi që të tregojë si ka votuar, dënohet me burgim deri në një (1) vit.

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet nga anëtari i Komisionit Zgjedhor ose
ndonjë person tjetër në keqpërdorim të detyrave, pozitës apo autorizimeve të tij në zgjedhje ose në
votim, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet.

Neni 219
Falsifikimi i rezultateve të votimit

1. Kushdo që shton, heq apo fshin votat apo nënshkrimet, regjistron në mënyrë të pasaktë votën apo
rezultatet e zgjedhjeve në dokumentet zgjedhore, ose publikon votën apo rezultatet e zgjedhjeve apo të
votimit që nuk i përgjigjen votimit të vërtetë, ose në ndonjë mënyrë tjetër falsifikon votën apo rezultatet
e zgjedhjeve, dënohet me burgim prej një (1) deri në tre (3) vjet.

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga anëtari i Komisionit Zgjedhor ose ndonjë
person tjetër në keqpërdorim të detyrave, pozitës apo autorizimeve të tij lidhur me zgjedhjet, kryesi
dënohet me burgim prej tre (3) deri në pesë (5) vjet.

Neni 220
Asgjësimi i dokumenteve të votimit

1. Kushdo që asgjëson, fsheh, dëmton apo merr fletën e votimit ose ndonjë tjetër send apo dokument
lidhur me zgjedhjet ose referendumin, dënohet me burgim prej një (1) deri në tre (3) vjet.

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga anëtari i Komisionit Zgjedhor ose ndonjë
person tjetër në keqpërdorim të detyrave, pozitës apo autorizimeve të tij lidhur me zgjedhjet, kryesi
dënohet me burgim prej tre (3) deri në pesë (5) vjet.


KAPITULLI XIX

VEPRAT PENALE KUNDËR TË DREJTAVE NË MARRËDHËNIET E PUNËS

Neni 221
Cenimi i të drejtave në marrëdhëniet e punës

Kushdo që me vetëdije nuk e zbaton ligjin apo kontratën kolektive për punësimin apo ndërprerjen e
marrëdhënies së punës; pagat apo të ardhurat e tjera; kohëzgjatjen e orarit të punës; punën jashtë
orarit apo punën me ndërrime; pushimin apo mungesën nga puna; ose mbrojtjen e grave, fëmijëve apo
81
personave me aftësi të kufizuara dhe kësisoj punëtorit ia mohon apo ia kufizon të drejtat që i takojnë,
dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.

Neni 222
Cenimi i të drejtave të punësimit dhe papunësisë

1. Kushdo që ia mohon apo kufizon personave tjerë të drejtën në punësim në kushte të njëjta, ashtu siç
që është përcaktuar me ligj, dënohet me gjobë ose me burgim deri në dy (2) vjet.

2. Kushdo që nuk vepron në pajtim me legjislacionin mbi të drejtat e personave të papunësuar dhe me
këtë ia mohon apo ia kufizon të drejtat që iu takojnë atyre, dënohet me dënimin nga paragrafi 1. i këtij
neni.

Neni 223
Cenimi i të drejtës në menaxhim

1. Kushdo që në mënyrë të kundërligjshme pengon apo ndalon trupin drejtues në vendimmarrje ose
anëtarit të trupit drejtues ia bën të pamundshëm ushtrimin e të drejtës së tij për të marrë pjesë në
vendimmarrje në atë trup, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.

2. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga personi zyrtar ose personi përgjegjës në
keqpërdorim të pozitës apo autorizimeve të tij, kryesi dënohet me burgim deri në (2) dy vjet.

3. Kushdo që kryen vepër penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni me përdorim të forcës apo kanosjes
serioze, dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.

Neni 224
Cenimi i të drejtës në grevë

1. Kushdo që me përdorim të forcës apo kanosjes serioze ose në ndonjë mënyrë tjetër të
kundërligjshme, parandalon ose pengon punëtorin nga organizimi, pjesëmarrja apo ushtrimi në ndonjë
mënyrë tjetër i çfarëdo të drejte ligjore për grevë në pajtim me ligjin dhe për të marrë pjesë në grevë,
apo në ndonjë mënyrë tjetër për të ushtruar të drejtën në grevë, dënohet me gjobë ose me burgim deri
në dy (2) vjet.

2. Punëdhënësi ose personi përgjegjës i cili e largon nga puna të punësuarin për shkak të pjesëmarrjes
së tij në grevën e organizuar në pajtim me ligjin ose i cili merr masa tjera me të cilat cenohen të drejtat
e punëtorit nga marrëdhënia e punës, dënohet me gjobë ose me burgim deri në dy (2) vjet.

Neni 225
Keqpërdorimi i të drejtës në grevë

1. Kushdo që në shkelje të ligjit, organizon ose udhëheq grevën dhe nëse nuk ka elemente të ndonjë
vepre penale tjetër, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.

2. Kushdo që në shkelje të ligjit, organizon ose udhëheq grevën e cila shkakton dëm në shkallë të
madhe, humbje në shkallë të madhe ose rrezikon jetën apo shëndetin e personave dhe nëse nuk ka
elemente të ndonjë vepre penale tjetër, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.

Neni 226
Cenimi i të drejtave nga sigurimi social

Kushdo që me vetëdije nuk e zbaton ligjin apo kontratën kolektive nga lëmi i sigurimit shëndetësor,
pensional apo invalidor apo nga ndonjë formë tjetër e sigurimit social dhe me këtë ia mohon apo ia
kufizon të drejtat që i takojnë punëtorit, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.

82

Neni 227
Keqpërdorimi i të drejtave nga sigurimi social

Kushdo që duke u shtirur ose duke i shkaktuar vetes sëmundje apo paaftësim për punë ose në ndonjë
mënyre tjetër të kundërligjshme arrin që të sigurojë ndonjë të drejtë nga sigurimi social ose pensioni
shtetëror, që nuk i takon sipas ligjit, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.


KAPITULLI XX

VEPRAT PENALE KUNDËR INTEGRITETIT SEKSUAL

Neni 228
Përkufizimet lidhur me veprat penale kundër integritetit seksual

Për qëllime të këtij kapitulli shprehjet në vijim kanë këtë kuptim:

1. Shprehja “pëlqim” nënkupton pajtim i vullnetshëm i personit i cili ka arritur moshën gjashtëmbëdhjetë
vjet për të kryer aktin seksual. Nuk ekziston pëlqimi nëse:

1.1. personi i tillë me fjalë ose me sjellje shpreh mungesë të pajtimit për të kryer aktin ose për
ta vazhduar atë;

1.2. pajtimi është shprehur me fjalë ose me sjelljen e një personi tjetër dhe jo të viktimës;

1.3. pajtimi i viktimës është marrë me mashtrim, frikësim ose me kërcënim, nëse mënyrat e tilla
nuk përfshijnë përdorimin e forcës, kanosjes serioze ose shfrytëzimin siç është paraparë në
nenin 230 paragrafi 3. të këtij Kodi; ose

1.4. personi i tillë është i paaftë për të dhënë pajtimin për aktivitet seksual për shkak të aftësisë
së zvogëluar mendore apo fizike ose dehjes me alkool, drogë apo me substanca tjera.

2. Asgjë nga paragrafi 1. i këtij neni nuk duhet të interpretohet si kufizim i rrethanave në të cilat nuk
ekziston pëlqimi.

3. Shprehja “akt seksual” nënkupton penetrim sado i vogël i organit seksual në cilëndo pjesë të trupit të
personit ose penetrim sado i vogël në hapjen anale apo gjenitale të personit me ndonjë send ose me
cilëndo pjesë tjetër të trupit.

4. Shprehja “detyrim i personit tjetër në kryerjen e aktit seksual” nënkupton kryerjen e aktit seksual mbi
personin tjetër nga kryesi ose cytja e personit tjetër në kryerjen e aktit seksual me kryesin apo me
personin e tretë ose cytja e personit të tretë për kryerjen e aktit seksual në personin tjetër.

5. Shprehja “pjesë intime” nënkupton gjinjtë e një femre, penisi, vagina dhe/apo anusi.

6. Shprehja “prekje” nënkupton kontakt direkt ose indirekt, pa penetrim, midis trupit të personit me
cilëndo pjesë të trupit të personit tjetër apo me ndonjë send.

7. Shprehja “pornografi me fëmijët” nënkupton çfarëdo pamje vizuele apo shfaqje ose pasqyrim vizuel,
duke përfshirë çdo fotografi, film, video, pamje apo imazh ose fotografi e krijuar me kompjuter, qoftë
nëse është krijuar në mënyre elektronike, mekanike apo me mjete tjera, që paraqet ose pasqyron:

7.1. gjenitalet (vagina, penisi ose anusi) apo zonën e ashtit mbivetor të një fëmije, kryesisht për
qëllime seksuale;

83
7.2. një fëmijë të vërtetë i cili është përfshirë në një sjellje seksualisht eksplicite të vërtetë apo
të simuluar;

7.3. një person i cili duket të jetë fëmijë i vërtetë i përfshirë në një sjellje seksualisht eksplicite të
vërtetë apo të simuluar; ose

7.4. pamje realiste të një fëmije joekzistues të përfshirë në një sjellje seksualisht eksplicite të
vërtetë apo të simuluar.

8. Shprehja “prostitucion” nënkupton ofrimin ose dhënien e shërbimeve seksuale në këmbim të të
hollave, mallrave ose shërbimeve, përfshirë, por pa u kufizuar në kryerjen e një obligimi për të paguar
ose ofrimin e mallrave apo shërbimeve, përfshirë shërbimet seksuale falas apo me zbritje. Nuk është
me rëndësi nëse pagesa, mallrat apo shërbimet i janë dhënë apo premtuar personit të përfshirë në
shërbime seksuale apo personit të tretë.

Neni 229
Lajthimi në fakt lidhur me moshën e viktimës

1. Për qëllime të këtij Kapitulli, lajthimi lidhur me moshën e viktimës e cila është nën moshën
gjashtëmbëdhjetë vjet nuk është lajthim në fakt sipas nenit 25 të këtij Kodi, nëse kryesi me vetëdije ka
qenë i pakujdesshëm në vënien e vetës në lajthim të tillë.

2. Kryesi nuk është penalisht përgjegjës për shkak të lajthimit në fakt nga neni 25 i këtij Kodi nëse për
arsye të justifikueshme nuk e ka ditur dhe nuk ka mundur ta dijë se viktima ka qenë nën moshën
gjashtëmbëdhjetë (16) vjet.

Neni 230
Dhunimi

1. Kushdo që detyron personin tjetër për të kryer akt seksual pa pëlqimin e personit të tillë, dënohet me
burgim prej dy (2) deri në dhjetë (10) vjet.

2. Kushdo që detyron personin tjetër për të kryer akt seksual duke e kanosur me zbulimin e një fakti që
do të dëmtonte rëndë nderin ose reputacionin e personit të tillë apo të personit të lidhur ngushtë me
personin e tillë, dënohet me burgim prej tre (3) deri në dhjetë (10) vjet.

3. Kushdo që detyron personin tjetër për të kryer akt seksual në një ose më shumë nga rrethanat në
vijim, dënohet me burgim prej pesë (5) deri në dhjetë (10) vjet:

3.1. me kanosje serioze ose me kanosje për përdorim të dhunës;

3.2. me kanosje të rrezikimit të atëçastshëm të jetës ose trupit të personit të tillë apo të personit
tjetër; ose

3.3. duke shfrytëzuar situatën në të cilën personi është i pambrojtur dhe ku siguria e tij është në
rrezik.

4. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet në një ose më shumë nga rrethanat në
vijim, kryesi dënohet me burgim prej pesë (5) deri në pesëmbëdhjetë (15) vjet:

4.1. veprës i ka paraprirë, ajo është shoqëruar ose përcjellur nga tortura apo trajtimi çnjerëzor;

4.2. kryesi e përdor forcën;

4.3. kryesi shkakton lëndime të rënda trupore ose çrregullim të rëndë për shëndetin mendor
apo fizik të personit;
84

4.4. kryesi përdor ose kanos se do të përdor armë apo mjet të rrezikshëm;

4.5. kryesi me dashje shkakton dehjen e personit me anë të alkoolit, drogës apo substancave
tjera;

4.6. vepra është kryer bashkërisht nga më shumë se një person;

4.7. kryesi e di që personi është posaçërisht i ndjeshëm për shkak të moshës, aftësive të
kufizuara mendore apo fizike, çrregullimit apo paaftësisë fizike apo mendore, ose shtatzënisë;

4.8. kryesi është prindi, prindi adoptues, prindi birësues, njerku apo njerka, gjyshi ose gjyshja,
daja apo axha, tezja apo halla, vëllai ose motra e personit dhe personi i tillë është midis
moshës gjashtëmbëdhjetë (16) dhe tetëmbëdhjetë (18) vjet;

4.9. kryesi është në marrëdhënie familjare me personin dhe personi i tillë është midis moshës
gjashtëmbëdhjetë (16) dhe tetëmbëdhjetë (18) vjet;

4.10. kryesi është mësimdhënës, udhëheqës fetar, profesionist i kujdesit shëndetësor, person
të cilit i është besuar rritja apo kujdesi për personin e tillë ose që në ndonjë mënyrë tjetër ka
autoritet ndaj personit.

5. Kur vepra nga ky nen rezulton me vdekjen e viktimës, kryesi dënohet me jo më pak se dhjetë (10)
vjet burgim ose me burgim të përjetshëm.

Neni 231
Shërbimet seksuale të viktimës së trafikimit

1. Kushdo që shfrytëzon ose mundëson shërbimet seksuale të viktimës së trafikimit dënohet me
burgim prej tre (3) muaj deri në pesë (5) vjet.

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet ndaj personit nën moshën tetëmbëdhjetë vjet,
kryesi dënohet me burgim prej dy (2) deri në dhjetë (10) vjet.

3. Kur vepra penale nga ky nen kryhet nga personi zyrtar në keqpërdorim të pozitës apo autorizimeve
të tij, kryesi dënohet me burgim prej dy (2) deri në shtatë (7) vjet për veprën penale nga paragrafi 1. ose
me burgim prej pesë (5) deri në dymbëdhjetë (12) vjet për veprën penale nga paragrafi 2. i këtij neni.

4. Nëse vepra penale nga ky nen rezulton me vdekjen e një apo më shumë personave, kryesi dënohet
me jo më pak se dhjetë (10) vjet burgim ose me burgim të përjetshëm.

5. Për qëllime të këtij neni, nuk është e rëndësishme nëse kryesi e ka ditur se personi është viktimë e
trafikimit, përveç nëse për arsye të justifikueshme, kryesi nuk e ka ditur dhe nuk ka mundur ta dijë se
personi është viktimë e trafikimit.

6. Për qëllime të këtij neni, shprehja “viktimë e trafikimit” nënkupton personin i cili është trafikuar sipas
dispozitave të nenit 171 të këtij Kodi.

Neni 232
Sulmi seksual

1. Kushdo që prek personin tjetër me qëllim seksual ose e cyt personin e tillë të prekë kryesin apo
personin tjetër për qëllim seksual, pa pëlqimin e personit të tillë, dënohet me gjobë ose me burgim deri
në një (1) vjet.

85
2. Kushdo që prek personin tjetër me qëllim seksual ose e cyt personin tjetër të prekë kryesin apo
personin e tretë për qëllim seksual në një ose më shumë prej rrethanave në vijim, dënohet me burgim
prej një (1) deri në shtatë (7) vjet:

2.1. me kanosje serioze ose me kanosje për përdorim të dhunës;

2.2. me kanosje të rrezikimit të atëçastshëm të jetës ose trupit të personit të tillë apo të personit
tjetër; ose

2.3. duke shfrytëzuar situatën në të cilën personi i tillë është i pambrojtur dhe ku siguria e tij
është në rrezik.

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet në një ose më shumë nga rrethanat në
vijim, kryesi dënohet me burgim prej tre (3) deri në dhjetë (10) vjet:

3.1. veprës i ka paraprirë, ajo është shoqëruar ose përcjellur nga tortura apo trajtimi çnjerëzor;

3.2. kryesi e përdor forcën;

3.3. kryesi shkakton lëndime të rënda trupore ose çrregullim të rëndë për shëndetin mendor
apo fizik të personit ose viktima tenton të bëjë vetëvrasje pas veprës penale;

3.4. kryesi përdor ose kanos se do të përdor armë apo mjet të rrezikshëm;

3.5. kryesi me dashje shkakton dehjen e personit me anë të alkoolit, drogës apo substancave
tjera;

3.6. vepra është kryer bashkërisht nga më shumë se një person;

3.7. kryesi e di që personi është posaçërisht i ndjeshëm për shkak të moshës, aftësive të
kufizuara mendore apo fizike, çrregullimit fizik apo mendor, paaftësisë ose shtatzënisë;

3.8. kryesi është prindi, prindi adoptues, prindi birësues, njerku apo njerka, gjyshi ose gjyshja,
daja apo axha, tezja apo halla, vëllai ose motra e personit dhe personi i tillë është midis
moshës gjashtëmbëdhjetë dhe tetëmbëdhjetë vjet;

3.9. kryesi është në marrëdhënie familjare me personin dhe personi i tillë është midis moshës
gjashtëmbëdhjetë dhe tetëmbëdhjetë vjet;

3.10. kryesi është mësimdhënës, udhëheqës fetar, profesionist i kujdesit shëndetësor, person
të cilit i është besuar rritja apo kujdesi për personin e tillë ose që në ndonjë mënyrë tjetër ka
autoritet ndaj personit.

4. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni rezulton me vdekje të viktimës, kryesi dënohet
me jo më pak se dhjetë (10) vjet burgim ose me burgim të përjetshëm.

Neni 233
Degradimi i integritetit seksual

1. Kushdo që cyt personin tjetër të ekspozojë pjesët intime të trupit të personit të tillë, të masturbojë ose
të kryej ndonjë akt tjetër që degradon integritetin seksual të personit të tillë, pa pëlqimin e personit të
tillë, dënohet me gjobë ose me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në një (1) vit.


86
2. Kushdo që cyt personin tjetër të ekspozojë pjesët intime të trupit të personit të tillë, të masturbojë ose
të kryejë ndonjë akt tjetër që degradon integritetin seksual të personit të tillë, në një apo më shumë nga
rrethanat në vijim, dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në tre (3) vjet:

2.1. me kanosje serioze ose me kanosje për përdorim të dhunës;

2.2. me kanosje të rrezikimit të atëçastshëm të jetës ose trupit të personit të tillë apo të personit
tjetër; ose

2.3. duke shfrytëzuar situatën në të cilën personi është i pambrojtur dhe ku siguria e tij është në
rrezik.

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet në një ose më shumë nga rrethanat në
vijim, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet:

3.1. veprës i ka paraprirë, ajo është shoqëruar ose përcjellur nga tortura apo trajtimi çnjerëzor;

3.2. kryesi e përdor forcën;

3.3. kryesi shkakton lëndime të rënda trupore ose çrregullim të rëndë për shëndetin mendor
apo fizik të personit ose viktima tenton të bëjë vetëvrasje pas veprës penale;

3.4. kryesi përdor ose kanos se do të përdor armë apo mjet të rrezikshëm;

3.5. kryesi me dashje shkakton dehjen e personit me anë të alkoolit, drogës apo substancave
tjera;

3.6. vepra është kryer bashkërisht nga më shumë se një person;

3.7. kryesi e di që personi është posaçërisht i ndjeshëm për shkak të moshës, çrregullimit apo
paaftësisë fizike apo mendore, ose shtatzënisë;

3.8. kryesi është prindi, prindi adoptues, prindi birësues, njerku apo njerka, gjyshi ose gjyshja,
daja apo axha, tezja apo halla, vëllai ose motra e personit dhe personi i tillë është midis
moshës gjashtëmbëdhjetë dhe tetëmbëdhjetë vjet;

3.9. kryesi është në marrëdhënie familjare me personin dhe personi i tillë është midis moshës
gjashtëmbëdhjetë dhe tetëmbëdhjetë vjet; ose

3.10. kryesi është mësimdhënës, udhëheqës fetar, profesionist i kujdesit shëndetësor, person
të cilit i është besuar rritja apo kujdesi për personin e tillë ose që në ndonjë mënyrë tjetër ka
autoritet ndaj personit.

4. Tentativa për të kryer vepër penale nga paragrafi 1. i këtij neni është e dënueshme.

Neni 234
Keqpërdorimi seksual i personave me çrregullime ose paaftësi mendore apo emocionale

1. Kushdo që detyron personin me aftësi të zvogëluar mendore ose fizike ose me çrregullime apo
paaftësi mendore apo emocionale, në akt seksual me kryesin apo personin e tretë duke shfrytëzuar
aftësinë e zvogëluar, çrregullimin ose paaftësinë e personit të tillë, dënohet me burgim prej një (1) deri
në dhjetë (10) vjet.

2. Kushdo që prek për qëllime seksuale personin me aftësi të zvogëluar mendore ose fizike, çrregullim
ose paaftësi mendore apo emocionale ose e cyt personin e tillë për të prekur kryesin ose personin e
87
tretë me qëllim seksual duke e shfrytëzuar aftësinë e zvogëluar, çrregullimin ose paaftësinë e personit
të tillë, dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.

3. Kushdo që cyt personin me aftësi të zvogëluar mendore ose fizike ose personin me çrregullim ose
paaftësi mendore apo emocionale, t’i ekspozojë pjesët intime të trupit të tij, të masturbojë ose të kryejë
një akt i cili e degradon integritetin e tij seksual, duke shfrytëzuar aftësinë e zvogëluar, çrregullimin ose
paaftësinë e personit të tillë, dënohet me burgim deri në (1) një vit.

4. Kur vepra penale nga paragrafët 1., 2. ose 3. i këtij neni kryhet në një apo më shumë nga rrethanat
në vijim, kryesi dënohet me burgim prej tre (3) deri në pesëmbëdhjetë (15) vjet për veprën penale nga
paragrafi 1. ose 2. të këtij neni, ose me burgim deri në tre (3) vjet për veprën penale nga paragrafi 3. i
këtij neni:

4.1. veprës i ka paraprirë, ajo është shoqëruar ose përcjellur nga tortura apo trajtimi çnjerëzor;

4.2. kryesi përdor forcë;

4.3. kryesi shkakton lëndime të rënda trupore ose çrregullim të rëndë për shëndetin mendor
apo fizik të personit ose viktima tenton të bëjë vetëvrasje pas veprës penale;

4.4. kryesi përdor ose kanos se do të përdor armë apo mjet të rrezikshëm;

4.5. kryesi me dashje shkakton dehjen e personit me anë të alkoolit, drogës apo substancave
tjera;

4.6. vepra është kryer bashkërisht nga më shumë se një person;

4.7. kryesi e di se personi është posaçërisht i ndjeshëm për shkak të moshës apo shtatzënisë;

4.8. kryesi është prindi, prindi adoptues, prindi birësues, njerku apo njerka, gjyshi ose gjyshja,
daja apo axha, tezja apo halla, vëllai ose motra e personit dhe personi i tillë është midis
moshës gjashtëmbëdhjetë (16) dhe tetëmbëdhjetë (18) vjet;

4.9. kryesi është në marrëdhënie familjare me personin dhe personi i tillë është midis moshës
gjashtëmbëdhjetë (16) dhe tetëmbëdhjetë (18) vjet; ose

4.10. kryesi është mësimdhënës, udhëheqës fetar, profesionist i kujdesit shëndetësor, person
të cilit i është besuar rritja apo kujdesi për personin e tillë ose që në ndonjë mënyrë tjetër ka
autoritet ndaj personit.

5. Kur vepra penale nga paragrafët 1. deri 4. të këtij neni rezulton me vdekje të viktimës, kryesi dënohet
me jo më pak se dhjetë (10) vjet burgim ose me burgim të përjetshëm.

6. Tentativa për të kryer vepër penale nga paragrafi 3. i këtij neni është e dënueshme.

Neni 235
Keqpërdorimi seksual i personave nën moshën gjashtëmbëdhjetë (16) vjet

1. Kushdo që kryen veprat penale në vijim ndaj personit nën moshën gjashtëmbëdhjetë (16) vjet,
dënohet siç përcaktohet në vijim:

1.1. kryesi i cili kryen veprën penale të dhunimit nga neni 230 i këtij Kodi ndaj personit nën
moshën gjashtëmbëdhjetë (16) vjet, dënohet me burgim prej pesë (5) deri në (20) njëzet vjet.

88
1.2. kryesi i cili kryen veprën penale të përdorimit të shërbimeve seksuale të viktimës së
trafikimit nga neni 231 i këtij Kodi ndaj personit nën moshën gjashtëmbëdhjetë (16) vjet,
dënohet me burgim prej pesë (5) deri në njëzet (20) vjet.

1.3. kryesi i cili kryen veprën penale të sulmit seksual nga neni 232 i këtij Kodi ndaj personit
nën moshën gjashtëmbëdhjetë (16) vjet, dënohet me burgim prej pesë (5) deri në (10) dhjetë
vjet.

1.4. kryesi i cili kryen veprën penale të degradimit të integritetit seksual nga neni 233 i këtij Kodi
ndaj personit nën moshën gjashtëmbëdhjetë (16) vjet, dënohet me burgim prej një (1) deri në
pesë (5) vjet.

2. Kushdo që kryen veprat penale në vijim ndaj personit nën moshën katërmbëdhjetë (14) vjet, dënohet
siç përcaktohet në vijim:

2.1. kryesi i cili kryen veprën penale të dhunimit nga neni 230 i këtij Kodi ndaj personit nën
moshën katërmbëdhjetë (14) vjet, dënohet me jo më pak se dhjetë (10) vjet burgim.

2.2. kryesi i cili kryen veprën penale të përdorimit të shërbimeve seksuale të viktimës së
trafikimit nga neni 231 i këtij Kodi ndaj personit nën moshën katërmbëdhjetë (14) vjet, dënohet
me jo më pak se dhjetë (10) vjet burgim.

2.3. kryesi i cili kryen veprën penale të sulmit seksual nga neni 232 i këtij Kodi ndaj personit
nën moshën katërmbëdhjetë (14) vjet, dënohet me burgim prej dhjetë (10) deri në (20) njëzet
vjet.

2.4. kryesi i cili kryen veprën penale të degradimit të integritetit seksual nga neni 233 i këtij Kodi
ndaj personit nën moshën katërmbëdhjetë (14) vjet, dënohet me burgim prej dy (2) deri në
dhjetë (10) vjet.

3. Kur vepra nga paragrafi 1. i këtij neni është kryer me marrëveshjen e dy personave të cilët kanë
arritur moshën katërmbëdhjetë (14) vjet dhe ku dallimi në moshën e tyre nuk tejkalon dy (2) vjet, akti i
tillë nuk përbën vepër penale.

4. Kur vepra penale nga paragrafi 1., 2. ose 3. i këtij neni kryhet në një apo më shumë nga rrethanat në
vijim, kryesi dënohet me jo më pak se pesëmbëdhjetë (15) vjet burgim:

4.1. veprës i ka paraprirë, ajo është shoqëruar ose përcjellur nga tortura apo trajtimi çnjerëzor;

4.2. kryesi përdor forcë;

4.3. kryesi shkakton lëndime të rënda trupore ose çrregullim të rëndë për shëndetin mendor
apo fizik të personit ose viktima tenton të bëjë vetëvrasje pas veprës penale;

4.4. kryesi përdor ose kanos se do të përdor armë apo mjet të rrezikshëm;

4.5. kryesi me dashje shkakton dehjen e personit me anë të alkoolit, drogës apo substancave
tjera;

4.6. vepra është kryer bashkërisht nga më shumë se një person;

4.7. kryesi e di se personi është posaçërisht i ndjeshëm për shkak të moshës apo shtatzënisë;

4.8. kryesi është prindi, prindi adoptues, prindi birësues, njerku apo njerka, gjyshi ose gjyshja,
daja apo axha, tezja apo halla, vëllai ose motra e personit dhe personi i tillë është midis
moshës gjashtëmbëdhjetë (16) dhe tetëmbëdhjetë (18) vjet;
89

4.9. kryesi është mësimdhënës, udhëheqës fetar, profesionist i kujdesit shëndetësor, person të
cilit i është besuar rritja apo kujdesi për personin e tillë ose që në ndonjë mënyrë tjetër ka
autoritet ndaj personit.

5. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni rezulton me vdekjen e viktimës, kryesi dënohet
me jo më pak se njëzet (20) vjet burgim ose me burgim të përjetshëm.

Neni 236
Nxitja e akteve seksuale, prekjes apo aktiviteteve nga personat nën moshën gjashtëmbëdhjetë
vjet

1. Kushdo që ndërmjetëson, ofron ose i mundëson personit nën moshën gjashtëmbëdhjetë (16) vjet të
kryejë akt seksual me personin e tretë i cili ka mbushur moshën tetëmbëdhjetë (18) vjet, dënohet me
burgim prej dy (2) deri në dhjetë (10) vjet.

2. Kushdo që ndërmjetëson, ofron apo i mundëson personit nën moshën gjashtëmbëdhjetë (16) vjet të
prekë personin e tretë i cili ka arritur moshën tetëmbëdhjetë (18) vjet me qëllim seksual ose që t’i lejojë
personit të tretë që ka arritur moshën tetëmbëdhjetë (18) vjet që të prekë personin nën moshën
gjashtëmbëdhjetë (16) vjet me qëllim seksual, dënohet me burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet.

3. Kushdo që e bind, nxit, cyt apo shtrëngon personin nën moshën gjashtëmbëdhjetë (16) vjet që të
përfshihet në ndonjë aktivitet seksual për të cilin cilido person mund të akuzohet për vepër penale,
dënohet me jo më pak se pesë (5) vjet burgim.

4. Kushdo që ndërmjetëson, ofron ose i mundëson personit nën moshën katërmbëdhjetë (14) vjet që të
kryejë akt seksual me personin e tretë i cili ka mbushur moshën tetëmbëdhjetë (18) vjet, dënohet me
burgim prej pesë (5) deri në dhjetë (10) vjet.

5. Kushdo që ndërmjetëson, ofron apo i mundëson personit nën moshën katërmbëdhjetë (14) vjet që të
prekë personin e tretë i cili ka arritur moshën tetëmbëdhjetë (18) vjet me qëllim seksual ose që t’i lejojë
personit të tretë që ka arritur moshën tetëmbëdhjetë (18) vjet që të prekë personin nën moshën
katërmbëdhjetë (14) vjet me qëllim seksual, dënohet me burgim prej dy (2) deri në dhjetë (10) vjet.

6. Kushdo që e bind, nxit, cyt apo shtrëngon personin nën moshën katërmbëdhjetë (14) vjet që të
përfshihet në ndonjë aktivitet seksual për të cilin cilido person mund të akuzohet për vepër penale,
dënohet me burgim prej tre (3) deri në pesëmbëdhjetë (15) vjet.

Neni 237
Ofrimi i materialit pornografik personave nën moshën gjashtëmbëdhjetë vjet

1. Kushdo që shet, ofron të shesë, shfaq ose në mënyrë tjetër i siguron personit nën moshën
gjashtëmbëdhjetë (16) vjet fotografi, material audiovizuel apo sende të tjera me përmbajtje pornografike
ose e lejon personin e tillë të shoh një shfaqje të gjallë me përmbajtje pornografike apo me dashje e
sjell personin e tillë në një shfaqje të tillë, dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) muaj deri në tre
(3) vjet.

2. Materiali pornografik sipas paragrafit 1. të këtij neni konfiskohet.

Neni 238
Keqpërdorimi i fëmijëve në pornografi

1. Kushdo që prodhon pornografi për fëmijë ose përdor apo përfshin fëmijën për krijimin ose për
prodhimin e shfaqjeve të gjalla, dënohet me burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet.

90
2. Kushdo që shet, shpërndan, promovon, shfaq, transmeton, ofron ose e vë në dispozicion
pornografinë për fëmijë, dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.

3. Kushdo që siguron për vetveten apo personin tjetër ose posedon pornografi me fëmijë, dënohet me
gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.

4. Tentativa për të kryer vepër penale nga ky nen është e dënueshme.

5. Për qëllime të këtij neni, shprehja “shfaqje e gjallë” nënkupton ekspozimin aktual, përfshirë me anë të
mjeteve të informimit dhe teknologjisë së komunikimit, të:

5.1. një fëmije të përfshirë në sjellje seksualisht eksplicite, qoftë të vërtetë apo të simuluar; ose

5.2. organeve gjenitale të një fëmije për qëllime kryesisht seksuale.

Neni 239
Keqpërdorimi seksual duke keqpërdorur pozitën, autoritetin apo profesionin

1. Përveç nëse parashihet ndryshe në këtë kapitull, kushdo që e detyron personin tjetër të kryejë akt
seksual në një ose më shumë prej rrethanave në vijim, dënohet me burgim prej një (1) deri në pesë (5)
vjet:

1.1. duke keqpërdorur kontrollin e tij mbi gjendjen financiare, familjare, shoqërore,
shëndetësore, të punësimit, shkollimit, fetare ose të rrethanave tjera të personit të tillë apo të
personit të tretë;

1.2. kur viktima mbahet në burg, paraburgim, qendër disiplinore, në një institucion të edukimit
apo institucion edukativo-korrektues, është pacient në spital, qendër të shëndetit mendor apo
rehabilitimit, banor i shtëpisë së kujdesit apo strehimores, ose mbahet apo është i mbyllur në
çfarëdo vendi tjetër me urdhër të gjykatës apo prokurorisë ose sipas ligjit; ose

1.3. duke keqpërdorur pozitën ose autoritetin e tij mbi viktimën, e cila është midis moshës
gjashtëmbëdhjetë (16) dhe tetëmbëdhjetë (18) vjet dhe e cila i është besuar kryesit për rritjen,
edukimin apo kujdesin.

2. Kushdo që e prek personin tjetër me qëllim seksual ose e cyt personin tjetër të prekë kryesin apo
personin e tretë me qëllim seksual në një ose më shumë prej rrethanave në vijim, dënohet me burgim
prej gjashtë (6) muaj deri në tre (3) vjet:

2.1. duke keqpërdorur kontrollin e tij mbi gjendjen financiare, familjare, shoqërore,
shëndetësore, të punësimit, shkollimit, fetare ose të rrethanave tjera të personit të tillë apo të
personit të tretë;

2.2. kur viktima mbahet në burg, paraburgim, qendër disiplinore, në një institucion të edukimit
apo institucion edukativo-korrektues, është pacient në spital, qendër të shëndetit mendor apo
rehabilitimit, banor i shtëpisë së kujdesit apo strehimores, ose mbahet apo është i mbyllur në
çfarëdo vendi tjetër me urdhër të gjykatës apo prokurorisë ose sipas ligjit; ose

2.3. duke keqpërdorur pozitën ose autoritetin e tij mbi viktimën e cila është midis moshës
gjashtëmbëdhjetë (16) dhe tetëmbëdhjetë (18) vjet dhe e cila i është besuar kryesit për rritjen,
edukimin apo kujdesin.

3. Kushdo që e cyt personin tjetër që t’i ekspozojë pjesët intime të trupit të personit të tillë, të
masturbojë apo të kryejë ndonjë akt tjetër që e degradon integritetin seksual të personit të tillë në një
apo më shumë prej rrethanave në vijim, dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në (5) pesë vjet:

91
3.1. duke keqpërdorur kontrollin e tij mbi gjendjen financiare, familjare, shoqërore,
shëndetësore, të punësimit, shkollimit, fetare ose të rrethanave tjera të personit të tillë apo të
personit të tretë;

3.2. kur viktima mbahet në burg, paraburgim, qendër disiplinore, në një institucion të edukimit
apo institucion edukativo-korrektues, është pacient në spital, qendër të shëndetit mendor apo
rehabilitimit, banor i shtëpisë së kujdesit apo strehimores, ose mbahet apo është i mbyllur në
çfarëdo vendi tjetër me urdhër të gjykatës apo prokurorisë ose sipas ligjit; ose

3.3. duke keqpërdorur pozitën ose autoritetin e tij mbi viktimën e cila është midis moshës
gjashtëmbëdhjetë (16) dhe tetëmbëdhjetë (18) vjet dhe e cila i është besuar kryesit për rritjen,
edukimin apo kujdesin.

Neni 240
Nxitja e akteve seksuale me premtim të rrejshëm të martesës

Kushdo që premton rrejshëm martesën në mënyrë që të nxisë personin i cili është në mes të moshës
gjashtëmbëdhjetë (16) dhe tetëmbëdhjetë (18) vjet që të përfshihet në një akt seksual, dënohet me
gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.

Neni 241
Mundësimi ose detyrimi në prostitucion

1. Kushdo që rekruton, organizon, ndihmon ose kontrollon personin tjetër për qëllime të prostitucionit,
dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet.

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet brenda perimetrit prej treqind e pesëdhjetë (350)
metrash nga shkolla ose mjedisi tjetër i cili përdoret nga fëmijët, kryesi dënohet me gjobë dhe me
burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.

3. Kushdo që me forcë apo kanosje serioze ose duke mbajtur personin tjetër në situatë të varësisë
personale apo ekonomike e detyron personin e tillë që të merret me prostitucion, dënohet me gjobë dhe
me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.

4. Kur vepra penale nga paragrafi 1., 2. ose 3. i këtij neni kryhet kundër personit të moshës mes
gjashtëmbëdhjetë (16) dhe tetëmbëdhjetë (18) vjet, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej një (1)
deri në dhjetë (10) vjet.

5. Kur vepra nga paragrafi 1., 2. ose 3. kryhet kundër personit nën moshën gjashtëmbëdhjetë (16) vjet,
kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej pesë (5) deri në njëzetë (20) vjet.

6. Kur vepra penale nga paragrafi 1., 2. ose 3. i këtij neni kryhet kundër personit nën moshën
katërmbëdhjetë (14) vjet, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej jo më pak se dhjetë (10) vjet.

Neni 242
Ofrimi i lokaleve për prostitucion

1. Kushdo që me dijeni ofron lokalin, qoftë si pronar i lokalit, qiradhënës, qiramarrës, shfrytëzues ose
person përgjegjës, personit tjetër për qëllim të prostitucionit ose mundësimit të prostitucionit, dënohet
me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet.

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet brenda perimetrit prej treqind e pesëdhjetë (350)
metrash nga shkolla ose mjedisi tjetër i cili përdoret nga fëmijët, kryesi dënohet me gjobë dhe me
burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.

92
3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. të këtij neni kryhet për qëllime të prostitucionit ose
mundësimit të prostitucionit të një apo më shumë personave që janë midis moshës moshës
gjashtëmbëdhjetë (16) dhe tetëmbëdhjetë (18) vjet, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej një (1)
deri në dhjetë (10) vjet.

4. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet për qëllime të prostitucionit ose
mundësimit të prostitucionit të një ose më shumë personave nën moshën gjashtëmbëdhjetë (16) vjet,
kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej pesë (5) deri në njëzet (20) vjet.

5. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet për qëllime të prostitucionit ose
mundësimit të prostitucionit të një ose më shumë personave nën moshën katërmbëdhjetë (14) vjet,
kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej jo më pak se dhjetë (10) vjet.

6. Për qëllime të këtij neni shprehja “mundësim i prostitucionit” përfshin por nuk kufizohet në rekrutimin,
organizimin, ndihmën, kontrollimin, mbajtjen ose fshehjen e personit tjetër për qëllim të prostitucionit.

Neni 243
Marrëdhëniet seksuale brenda familjes

1. Kushdo që kryen akt seksual me paraardhës ose pasardhës të familjes i cili ka mbushur moshën
tetëmbëdhjetë (18) vjet ose me vëlla apo motër që ka mbushur moshën tetëmbëdhjetë (18) vjet,
dënohet me gjobë ose me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.

2. Kur prindi, prindi adoptues, prindi birësues, njerku ose njerka, gjyshi apo gjyshja, daja apo axha,
tezja ose halla, kryen akt seksual me fëmijën e tij, me fëmijën e birësuar, me thjeshtrin e tij, me nipin
ose me mbesën e vajzës apo të djalit, me nipin ose me mbesën e motrave apo të vëllezërve, mes
moshave gjashtëmbëdhjetë (16) dhe tetëmbëdhjetë (18) vjet, dënohet me jo më pak se (3) tre vjet
burgim.

3. Kur prindi, prindi adoptues, prindi birësues, njerku ose njerka, gjyshi apo gjyshja, daja apo axha,
tezja ose halla, kryen akt seksual me fëmijën e tij, me fëmijën e birësuar, me thjeshtrin e tij, me nipin
ose me mbesën e vajzës apo të djalit, me nipin ose me mbesën e motrave apo të vëllezërve, që është
në mes të moshës katërmbëdhjetë (14) dhe gjashtëmbëdhjetë (16) vjet, dënohet me jo më pak se pesë
(5) vjet burgim.

4. Kur prindi, prindi adoptues, prindi birësues, njerku ose njerka, gjyshi apo gjyshja, daja apo axha,
tezja ose halla, kryen akt seksual me fëmijën e tij, me fëmijën e birësuar, me thjeshtrin e tij, me nipin
ose me mbesën e vajzës apo të djalit, me nipin ose me mbesën e motrave apo të vëllezërve, nën
moshën katërmbëdhjetë (14) vjet, dënohet me jo më pak se dhjetë (10) vjet burgim.

5. Kur vëllai apo motra më e madhe kryen akt seksual me vëllanë apo motrën, me vëllanë ose motrën e
adoptuar, me vëllanë apo motrën e birësuar, që është midis moshës gjashtëmbëdhjetë (16) dhe
tetëmbëdhjetë (18) vjet, motra apo vëllai më i madh dënohet me dënimin nga paragrafi 2. i këtij neni.

6. Kur vëllai apo motra më e madhe kryen akt seksual me vëllanë apo motrën, me vëllanë ose motrën
e adoptuar, me vëllanë apo motrën e birësuar, që është në mes të moshës katërmbëdhjetë (14) dhe
gjashtëmbëdhjetë (16) vjet, motra apo vëllai më i madh dënohet me dënimin nga paragrafi 3. i këtij
neni.

7. Kur vëllai apo motra më e madhe kryen akt seksual me vëllanë apo motrën, me vëllanë ose motrën e
adoptuar, me vëllanë apo motrën e birësuar, që është nën moshën katërmbëdhjetë (14) vjet, motra apo
vëllai më i madh dënohet me dënimin nga paragrafi 4. i këtij neni.
93
KAPITULLI XXI

VEPRAT PENALE KUNDËR MARTESËS DHE FAMILJES

Neni 244
Bigamia

1. Kushdo që lidh martesë tjetër derisa është i martuar, dënohet me burgim deri në një (1) vit.

2. Kushdo që lidh martesë me personin për të cilin e di se është i martuar, dënohet me dënimin nga
paragrafi 1. i këtij neni.

3. Nëse pas kryerjes së veprës penale nga ky nen, martesa e mëparshme nuk është më e vlefshme,
është prishur ose është ndërprerë, ndjekja penale për veprën nga ky nen nuk fillohet, e nëse ndjekja
është filluar duhet të ndërpritet.

Neni 245
Mundësimi i lidhjes së martesës së kundërligjshme

Personi i autorizuar zyrtar para të cilit lidhet martesa, i cili në keqpërdorim të pozitës apo autorizimeve
të tij lejon lidhjen e martesës, ndonëse është në dijeni për pengesat ligjore të cilat e ndalojnë
martesën, dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.

Neni 246
Martesa e detyruar

1. Kushdo që e detyron personin tjetër të lidh martesë ose lidh martesë me personin për të cilin e di se
është detyruar të hyj në martesë, dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet kundër fëmijës, kryesi dënohet me burgim prej dy
(2) deri në dhjetë (10) vjet.

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga prindi, prindi adoptues, kujdestari apo ndonjë
person tjetër që ushtron autoritet prindëror ndaj personit në mes të moshës katërmbëdhjetë (14) dhe
gjashtëmbëdhjetë (16) vjet, kryesi dënohet me burgim prej pesë (5) deri në dhjetë (10) vjet.

4. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga prindi, prindi adoptues, kujdestari apo
personi tjetër që ushtron autoritet prindëror ndaj personit nën moshën katërmbëdhjetë (14) vjet, kryesi
dënohet me burgim së paku pesëmbëdhjetë (15) vjet.

5. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore, kryesi
dënohet me gjobë dhe me burgim së paku pesë (5) vjet. Kur vepra penale nga paragrafi 2. ose 3. i këtij
neni kryhet me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim së paku
pesëmbëdhjetë (15) vjet.

Neni 247
Bashkësia jashtëmartesore me personin nën moshën gjashtëmbëdhjetë (16) vjet

1. Personi madhor i cili bashkëjeton në një bashkësi jashtëmartesore me personin në mes të moshës
katërmbëdhjetë (14) dhe gjashtëmbëdhjetë (16) vjet, dënohet me burgim prej pesë (5) deri në njëzet
(20) vjet.

2. Prindi, prindi adoptues, kujdestari apo ndonjë person tjetër që ushtron autoritet prindëror, që i lejon
ose e shtyn personin në mes të moshës katërmbëdhjetë (14) dhe gjashtëmbëdhjetë (16) vjet që të
bashkëjetojë në një bashkësi jashtëmartesore me personin tjetër, dënohet me dënimin nga burgim
pesë (5) deri në njëzet (20) vjet.
94

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet ndaj personit nën moshën katërmbëdhjetë
(14) vjet, kryesi dënohet me së paku pesëmbëdhjetë (15) vjet burgim.

4. Kur vepra penale nga paragrafi 2. ose 3. i këtij neni kryhet me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore,
kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim së paku pesëmbëdhjetë (15) vjet.

Neni 248
Ndryshimi i statusit familjar të fëmijës

Kushdo që e zëvendëson një fëmijë me një tjetër ose në ndonjë mënyrë tjetër ndryshon statusin
familjar të fëmijës, përveç siç lejohet me ligj, dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.

Neni 249
Marrja apo mbajtja e kundërligjshme e fëmijës

1. Kushdo që në mënyrë të kundërligjshme e merr, mban ose rrëmben fëmijën nga prindi, prindi
adoptues, kujdestari apo personi tjetër i cili ushtron të drejtën prindërore mbi fëmijën, ose merr, mban
ose rrëmben fëmijën nga enti të cilit i është besuar fëmija ose pengon ekzekutimin e vendimit të
detyrueshëm të organit kompetent mbi dhënien e fëmijës në besim të personit ose entit tjetër, dënohet
me burgim deri në tre (3) vjet.

2. Kur kryesi i veprës penale nga paragrafi 1. i këtij neni është prindi, prindi adoptues, kujdestari apo
personi tjetër i cili ushtron të drejtën prindërore mbi fëmijën ndaj të cilit organi kompetent ka shqiptuar
vendim të detyrueshëm me të cilin i janë mohuar personit të tillë të drejtat prindërore apo të
kujdestarisë për fëmijën apo kur organi kompetent ka shqiptuar vendim të detyrueshëm me të cilin
edukimi dhe mbikëqyrja e fëmijës i besohet prindit tjetër apo personit tjetër, kryesi dënohet me burgim
deri në një (1) vit.

3. Kushdo që kryen veprën penale nga paragrafi 1. i këtij nenit për përfitim material apo për motive tjera
të ulëta, dënohet me gjobë dhe me burgim prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet.

4. Kur kryesi i veprës penale nga paragrafi 2. i këtij neni vullnetarisht e kthen fëmijën, gjykata mund ta
lirojë nga dënimi.

Neni 250
Keqtrajtimi apo braktisja e fëmijës

1. Prindi, prindi adoptues, kujdestari apo personi tjetër që ushtron autoritet prindëror mbi fëmijën, i cili
keqtrajton fëmijën e tillë duke përdorur masa fizike apo mendore ose shkel detyrimin e tij për
përkujdesje dhe edukim të fëmijës, dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në tre (3) vjet.

2. Prindi, prindi adoptues, kujdestari apo personi tjetër që ushtron autoritet prindëror mbi fëmijën, i cili
keqtrajton fëmijën e tillë duke përdorur masa fizike apo mendore ose shkel detyrimin e tij për
përkujdesje dhe edukim të fëmijës me pakujdesi të vetëdijshme, dënohet me burgim prej tre (3) muaj
deri në tre (3) vjet.

3. Prindi, prindi adoptues, kujdestari apo personi tjetër që ushtron autoritet prindëror mbi fëmijën, i cili e
braktis fëmijën e tillë në një mënyrë që rrezikon jetën e tij apo rrezikon ose dëmton rëndë shëndetin e
tij, dënohet me burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet.

4. Prindi, prindi adoptues, kujdestari apo personi tjetër që ushtron autoritet prindëror mbi fëmijën, i cili e
detyron fëmijën e tillë të punojë në mënyrë të tepruar ose të kryej punë që nuk është e përshtatshme
për moshën e fëmijës ose e detyron fëmijën e tillë që në lëmoshë të lyp para ose dobi tjetër materiale,
ose e detyron fëmijën e tillë që të përfshihet në aktivitete që e rrezikojnë apo dëmtojnë zhvillimin e
fëmijës, dënohet me gjobë dhe me burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet.
95

5. Kur vepra penale nga ky nen rezulton me dëmtim të rëndë të shëndetit mendor apo lëndim të rëndë
të fëmijës, kryesi dënohet me burgim prej dy (2) deri në tetë (8) vjet.

Neni 251
Shkelja e detyrimeve familjare

1. Kushdo që shkel detyrimet e tij ligjore familjare, duke lënë në gjendje të rëndë anëtarin e familjes i cili
nuk është në gjendje të kujdeset për vetën e tij, dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ka të bëjë me fëmijën, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6)
muaj deri në pesë (5) vjet.

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me vdekjen e anëtarit të familjes apo me
dëmtim të rëndë të shëndetit të tij, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.

4. Nëse gjykata shqipton dënimin me kusht, ajo mund të urdhërojë si kusht që kryesi të paguajë dhe
rregullisht t’i përmbush detyrimet e tij të kujdesit, arsimimit dhe mjeteve të jetesës.

Neni 252
Shmangia nga sigurimi i mjeteve të jetesës

1. Kushdo që i shmanget sigurimit të mjeteve të jetesës për personin për të cilin është i detyruar të
kujdeset në bazë të vendimit të plotfuqishëm të gjykatës, marrëveshjes së plotfuqishme gjyqësore ose
vendimit të organit tjetër kompetent, me anë të shmangies së punësimit, raportimit të rrejshëm të
punësimit apo të të ardhurave, ndërrimit të vendit të punës, ndërrimit të vendbanimit apo vendqëndrimit,
tjetërsimit të pasurisë ose në ndonjë mënyrë tjetër i shmanget sigurimit të mjeteve të jetesës për
personin e tillë, dënohet me burgim deri në një (1) vit.

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me vdekjen e anëtarit të familjes apo me
dëmtim të rëndë të shëndetit të tij, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni ka të bëjë me fëmijën kryesi dënohet me burgim prej tre
(3) muaj deri në tre (3) vjet.

4. Nëse gjykata shqipton dënimin me kusht, ajo mund të urdhërojë si kusht që kryesi rregullisht t’i
përmbush detyrimet e tij të sigurimit të mjeteve të jetesës dhe të paguajë detyrimet e papaguara.

5. Nëse kryesi i veprës penale nga paragrafi 1. i këtij neni i përmbush detyrimet para se gjykata të
shqiptojë aktgjykimin, gjykata mund ta lirojë nga dënimi.

Neni 253
Pengimi dhe mosekzekutimi i masave për mbrojtjen e fëmijëve

1. Kushdo që nuk e zbaton apo e pengon ekzekutimin e masave edukative dhe masave të tjera të
përcaktuara nga gjykata ose nga një organ tjetër kompetent përgjegjës për mbrojtjen e fëmijëve,
dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.

2. Kushdo që si person përgjegjës në punë, në organe apo në ente për mbrojtjen, arsimimin ose
aftësimin profesional të fëmijëve, ushtron haptazi detyrat e tij në mënyrë të papërgjegjshme dhe me
këtë rrezikon apo dëmton rëndë shëndetin apo zhvillimin e fëmijës, dënohet me gjobë ose me burgim
deri në tre (3) vjet.
96
Neni 254
Mos raportimi i abuzimit të fëmijëve

1. Pavarësisht nga dispozitat tjera ligjore, kushdo që ka arsye për të dyshuar se një fëmijë ka pësuar
një incident të abuzimit të fëmijës, keqtrajtimit, braktisjes apo moskujdesit dhe nuk raporton menjëherë
abuzimin ose moskujdesin, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga prindi, prindi adoptues apo kujdestari, kryesi
dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në tre (3) vjet.

3. Kushdo që gjatë angazhimit profesional lidhur me fëmijën, ka arsye për të dyshuar se fëmija ka
pësuar incident të abuzimit të fëmijës, keqtrajtimit, braktisjes apo moskujdesit ose ka qenë i nënshtruar
ndaj dhunës apo kanosjes për përdorim të dhunës, dhe nuk e raporton menjëherë rastin, dënohet me
gjobë ose me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.

4. Kur vepra penale nga paragrafi 1., 2. ose 3. i këtij neni rezulton me vdekjen e fëmijës apo me dëmtim
të rëndë të shëndetit të tij, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.


KAPITULLI XXII

VEPRAT PENALE KUNDËR SHËNDETIT PUBLIK

Neni 255
Përhapja e sëmundjeve ngjitëse

1. Kushdo që nuk vepron sipas dispozitave apo urdhrave të organit publik kompetent në fushën e
shëndetësisë, e cila ka për qëllim parandalimin apo luftimin e sëmundjeve ngjitëse te njerëzit apo
kafshët dhe me këtë shkakton përhapjen e sëmundjes ngjitëse te njerëzit, dënohet me gjobë ose me
burgim deri në tre (3) vjet.

2. Kushdo që nuk i përmbahet dispozitave apo urdhrave nga paragrafi 1. i këtij neni dhe me këtë
shkakton përhapjen e sëmundjeve ngjitëse te kafshët, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1)
vit.

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi dënohet me gjobë
ose me burgim deri në gjashtë (6) muaj.

4. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo më shumë
personave, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në dymbëdhjetë (12) vjet.

5. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni rezulton me lëndim të rëndë trupor apo dëmtim
të rëndë të shëndetit, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.

6. Kur vepra penale nga paragrafi 3. i këtij neni rezulton me lëndim të rëndë trupor apo dëmtim të rëndë
të shëndetit, kryesi dënohet me burgim deri në tre (3) vjet.

7. Kur vepra penale nga paragrafi 3. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo më shumë personave,
kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.

Neni 256
Mosveprimi sipas dispozitave shëndetësore gjatë epidemisë

Kushdo që gjatë kohës së epidemisë ose të ndonjë sëmundjeje ngjitëse nuk vepron sipas urdhrave apo
vendimeve tjera të nxjerra në bazë të dispozitave të organit kompetent, i cili cakton masat që kanë për
qëllim luftimin apo parandalimin e tyre, dënohet me burgim deri në dy (2) vjet.
97
Neni 257
Përhapja e sëmundjeve venerike

1. Kushdo që duke ditur se është i infektuar me sëmundje seksualisht të transmetueshme, nuk e
zbulon këtë fakt dhe e infekton personin tjetër, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me dëmtim të rëndë të shëndetit, kryesi
dënohet me burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet.

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me vdekje të personit, kryesi dënohet me
burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.

4. Procedura penale për vepër penale nga ky nen fillohet sipas propozimit.

Neni 258
Përhapja e virusit HIV

1. Kushdo që duke ditur se është i infektuar me HIV, nuk e zbulon këtë fakt dhe infekton personin tjetër,
dënohet me burgim prej dy (2) deri në dymbëdhjetë (12) vjet.

2. Kur vepra vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni është kryer nga pakujdesia, kryesi dënohet me
burgim prej gjashtë (6) muaj deri pesë (5) vjet.

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me vdekjen e personit, kryesi dënohet me
burgim prej pesë (5) deri në pesëmbëdhjetë (15) vjet.

4. Kur vepra vepra penale nga paragrafi 2. i këtij neni rezulton me vdekjen e personit kryesi dënohet me
burgim prej një (1) deri tetë (8) vjet.

Neni 259
Punësimi i personave të infektuar me sëmundje ngjitëse

1. Kushdo që në kundërshtim me ligjet e shëndetësisë, në spital, në maternitet të spitalit, në shkollë, në
restorant apo në punëtori ose në organizatë biznesi apo në ndonjë vend të ngjashëm pune ku
përpunohen artikujt ushqimorë apo ku kryhen shërbime higjienike, e punëson apo e mban në punë
personin për të cilin e di se lëngon nga sëmundja ngjitëse dhe me këtë shkakton përhapjen e
sëmundjes ngjitëse, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi dënohet me gjobë ose
me burgim deri në gjashtë (6) muaj.

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me dëmtim të rëndë të shëndetit të tjetrit,
kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në tre (3) vjet.

4. Kur vepra penale nga paragrafi 2. i këtij neni rezulton me dëmtim të rëndë të shëndetit të tjetrit,
kryesi dënohet me burgim deri në tre (3) vjet.

5. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo më shumë personave,
kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet.

6. Kur vepra penale nga paragrafi 2. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo më shumë personave,
kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet.
98
Neni 260
Trajtimi i pandërgjegjshëm mjekësor

1. Mjeku i cili me rastin e dhënies së ndihmës mjekësore përdor haptas një mjet apo metodë të
papërshtatshme të mjekimit ose nuk përdor masat përkatëse higjienike dhe me këtë shkakton
keqësimin e gjendjes shëndetësore të personit, dënohet me burgim deri në tre (3) vjet.

2. Punonjësi shëndetësor i cili me rastin e dhënies së ndihmës mjekësore përdor haptas një mjet apo
metodë të papërshtatshme të mjekimit ose nuk përdor masat përkatëse higjienike dhe me këtë
shkakton keqësimin e gjendjes shëndetësore të personit, dënohet me dënimin nga paragrafi 1. i këtij
neni.

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni rezulton me dëmtim të rëndë të shëndetit të
personit, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.

4. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo më shumë
personave, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në dymbëdhjetë (12) vjet.

Neni 261
Mosdhënia e ndihmës mjekësore

1. Mjeku ose punonjësi tjetër shëndetësor, i cili në kundërshtim me detyrën e tij refuzon t’i ofrojë
ndihmën mjekësore personit të cilit i nevojitet ndihma e tillë, ndonëse ai është i vetëdijshëm ose do
duhej të ishte i vetëdijshëm se mosveprimi i tillë mund të rezultojë në lëndim të rëndë trupor apo
dëmtim të rëndë të shëndetit ose vdekjen e personit, dënohet me burgim deri në tre (3) vjet.

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me lëndim të rëndë trupor ose me dëmtim të
rëndë të shëndetit të personit të cilit nuk iu është dhënë ndihma mjekësore, kryesi dënohet me burgim
prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me vdekjen e personit të cilit nuk iu është
dhënë ndihma mjekësore, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.

Neni 262
Ushtrimi i kundërligjshëm i veprimtarisë mjekësore ose farmaceutike

1. Kushdo që pa pasur kualifikimet profesionale apo autorizimet ligjore, kryen trajtime mjekësore,
shërbime farmaceutike ose angazhohet në aktivitete tjera mjekësore për të cilat me ligj kërkohen
kualifikime të posaçme, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me lëndim të rëndë trupor ose me dëmtim të
rëndë të shëndetit të personit, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo më shumë personave,
kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në dymbëdhjetë (12) vjet.

Neni 263
Eksperimentet e kundërligjshme mjekësore dhe testimi i barërave

1. Kushdo që pa autorizim ose në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm kryen eksperimente mjekësore,
eksperimente të klonimit të njeriut apo eksperimente të ngjashme në njerëz, dënohet me burgim prej tre
(3) muaj deri në pesë (5) vjet.

2. Kushdo që pa autorizim ose në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm kryen testime klinike të
barërave, dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.

99
Neni 264
Përgatitja dhe dhënia e pandërgjegjshme e barërave

1. Farmacisti apo personi tjetër që është i autorizuar të përgatisë apo të shpërndajë barëra, i cili i
përgatit barërat në kundërshtim me standardet profesionale apo jep barëra në mënyrë të gabuar dhe
me këtë rrezikon shëndetin apo jetën e personit, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi dënohet me gjobë ose
me burgim deri në gjashtë (6) muaj.

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me lëndime të rënda trupore ose me dëmtim të
rëndë të shëndetit, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.

4. Kur vepra penale nga paragrafi 2. i këtij neni rezulton me lëndime të rënda trupore ose me dëmtim të
rëndë të shëndetit, kryesi dënohet me burgim deri në tre (3) vjet.

5. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo më shumë personave,
kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në dymbëdhjetë (12) vjet.

6. Kur vepra penale nga paragrafi 2. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo më shumë personave,
kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.

7. Barërat e përgatitura sipas paragrafit 1. të këtij neni, konfiskohen.

Neni 265
Transplantimi i kundërligjshëm dhe trafikimi i organeve dhe qelizave njerëzore

1. Kushdo që pa arsye mjekësore, pa autorizim ose në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm, për qëllim
transplantimi merr pjesë të trupit të njeriut me pëlqimin e dhënësit, dënohet me gjobë dhe me burgim
prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.

2. Kushdo që pa arsye mjekësore, pa autorizim ose në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm,
transplanton pjesë të trupit të njeriut me pëlqimin e marrësit, dënohet me gjobë ose me burgim deri në
tre (3) vjet.

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet pa pëlqimin e dhënësit apo pa pëlqimin e
marrësit, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.

4. Kushdo që pa autorizim ose në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm, për qëllim transplantimi merr
pjesë të trupit të personit të vdekur, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.

5. Kushdo që pa autorizim ose në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm, posedon, blen, ndërmjetëson
në blerje, shet, transporton, importon ose eksporton organe apo qeliza njerëzore për qëllim të
transplantimit, dënohet më gjobë dhe me burgim prej dy (2) deri në dymbëdhjetë (12) vjet.

6. Kushdo që për shpërblim ose përfitime tjera, vepron si ndërmjetësues për të siguruar një trup apo
pjesë të trupit të një personi tjetër të gjallë apo të vdekur, për qëllim të transplantimit, dënohet me gjobë
ose me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në dy (2) vjet.

7. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet nga mjeku, kryesi dënohet me burgim
prej një (1) deri në tetë (8) vjet.

8. Nëse vepra penale nga paragrafi 3. i këtij neni kryhet nga mjeku, kryesi dënohet me burgim prej tre
(3) deri në dymbëdhjetë (12) vjet.


100
Neni 266
Prodhimi dhe shpërndarja e produkteve të dëmshme mjekësore

1. Kushdo që prodhon barëra të falsifikuara apo të dëmshme ose produkte tjera mjekësore të cilat janë
të dëmshme për shëndetin, me qëllim që t’i shesë ato apo në ndonjë mënyrë tjetër t’i vë në qarkullim,
dënohet me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet.

2. Kushdo që vë në qarkullim barërat ose produktet mjekësore pa u bërë kontrolli i nevojshëm nga
personi apo enti i autorizuar, ose i vë në qarkullim ato pas datës së skadimit, dënohet me burgim deri
në tre (3) vjet.

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi dënohet me gjobë
dhe me burgim deri në dy (2) vjet.

4. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni rezulton me lëndim të rëndë trupor ose me
dëmtim të rëndë të shëndetit, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.

5. Kur vepra penale nga paragrafi 3. i këtij neni rezulton me lëndim të rëndë trupor ose me dëmtim të
rëndë të shëndetit, kryesi dënohet me burgim deri në tre (3) vjet.

6. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo më shumë
personave, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në dymbëdhjetë (12) vjet.

7. Kur vepra penale nga paragrafi 3. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo më shumë personave,
kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.

8. Produktet mjekësore dhe mjetet e prodhimit sipas këtij neni, konfiskohen.

Neni 267
Prodhimi dhe vënia në qarkullim e artikujve të dëmshëm ushqimor

1. Kushdo që prodhon me qëllim të shitjes, shet, ofron për shitje apo në ndonjë mënyrë tjetër vë në
qarkullim artikuj ushqimor, pije apo produkte të tjera për të cilat kryesi e di se janë të dëmshme për
shëndetin e njerëzve, dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.

2. Kushdo që vë në qarkullim artikuj ushqimor ose pije pa u bërë kontrolli i nevojshëm nga personi apo
enti i autorizuar, ose i vë në qarkullim artikujt pas datës së skadimit, dënohet me burgim deri në dy (2)
vjet.

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi dënohet me gjobë
ose me burgim deri në gjashtë (6) muaj.

4. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni rezulton me lëndim të rëndë trupor ose me
dëmtim të rëndë të shëndetit të ndonjë personi, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8)
vjet.

5. Kur vepra penale nga paragrafi 3. i këtij neni rezulton me lëndim të rëndë trupor ose me dëmtim të
rëndë të shëndetit të ndonjë personi, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5)
vjet.

6. Kur vepra penale nga paragrafi 1. ose 2. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo më shumë
personave, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në dymbëdhjetë (12) vjet.

7. Kur vepra penale nga paragrafi 3. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo më shumë personave,
kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.

101
8. Artikujt dhe sendet e dëmshme konfiskohen.

Neni 268
Kontrolli i papërgjegjshëm i produkteve shtazore të destinuara për konsumim

1. Veterinari ose personi tjetër i autorizuar i cili gjatë kontrollit të kafshëve të destinuara për therje apo
të mishit të destinuar për konsumim, vepron në kundërshtim me standardet profesionale ose në
kundërshtim me dispozitat në fuqi të standardeve të praktikës veterinare ose nuk e kryen kontrollin dhe
me këtë mundëson që të vihet në qarkullim mishi apo artikujt tjerë të dëmshëm për shëndetin e
njerëzve, dënohet me burgim deri në tre (3) vjet.

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi dënohet me gjobë ose me
burgim deri në një (1) vit.

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me lëndim të rëndë trupor ose me dëmtim të
rëndë të shëndetit të ndonjë personi, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.

4. Kur vepra penale nga paragrafi 2. i këtij neni rezulton me lëndim të rëndë trupor ose me dëmtim të
rëndë të shëndetit të ndonjë personi, kryesi dënohet me burgim deri në tre (3) vjet.

5. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo më shumë personave,
kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në dymbëdhjetë (12) vjet.

6. Kur vepra penale nga paragrafi 2. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo më shumë personave,
kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.

Neni 269
Dhënia ose përdorimi i certifikatës së rreme të mjekut apo të veterinarit

1. Mjeku i cili lëshon certifikatë të rreme mjekësore ose veterinari i cili lëshon certifikatë të rreme
veterinare, ndonëse ai e di se ajo është e rreme, dënohet me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit.

2. Kushdo që përdor certifikatë të rreme mjekësore apo veterinare, ndonëse e di se është e rreme,
dënohet me gjobë ose me burgim deri në gjashtë (6) muaj.

Neni 270
Ndotja e ujit të pijshëm

1. Kushdo që me ndonjë materie të dëmshme e ndot ujin të cilin njerëzit e përdorin si ujë të pijshëm
dhe kështu rrezikon jetën apo shëndetin e njerëzve, dënohet me burgim deri në tre (3) vjet.

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi dënohet me gjobë ose me
burgim deri në një (1) vit.

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me lëndim të rëndë trupor ose me dëmtim të
rëndë të shëndetit, kryesi dënohet me burgim deri në tetë (8) vjet.

4. Kur vepra penale nga paragrafi 2. i këtij neni rezulton me lëndim të rëndë trupor ose me dëmtim të
rëndë të shëndetit, kryesi dënohet me burgim deri në tre (3) vjet.

5. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo më shumë personave,
kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në dymbëdhjetë (12) vjet.

6. Kur vepra penale nga paragrafi 2. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo më shumë personave,
kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.

102

Neni 271
Ndotja e artikujve ushqimorë që përdoren nga njerëzit apo kafshët

1. Kushdo që me ndonjë materie të dëmshme i ndot artikujt ushqimorë që përdoren nga njerëzit apo
kafshët dhe kështu rrezikon jetën apo shëndetin e njerëzve, dënohet me burgim deri në tre (3) vjet.

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi dënohet me gjobë ose
me burgim deri në një (1) vit.

3. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me lëndim të rëndë trupor ose me dëmtim të
rëndë të shëndetit të një apo më shumë personave, kryesi dënohet me burgim deri në tetë (8) vjet.

4. Kur vepra penale nga paragrafi 2. i këtij neni rezulton me lëndim të rëndë trupor ose me dëmtim të
rëndë të shëndetit të një apo më shumë personave, kryesi dënohet me burgim deri në tre (3) vjet.

5. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo më shumë personave,
kryesi dënohet me burgim prej së paku dhjetë (10) vjet.

6. Kur vepra penale nga paragrafi 2. i këtij neni rezulton me vdekjen e një apo më shumë personave,
kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet.

7. Kushdo që me ndonjë materie të dëmshme e ndot ushqimin e kafshëve të cilat janë të destinuara për
konsumim nga njerëzit dhe kështu rrezikon jetën apo shëndetin e njerëzve, dënohet me gjobë ose me
burgim prej tre (3) muaj deri në një (1) vit.

8. Kur vepra penale nga paragrafi 5. i këtij neni rezulton me ngordhjen e kafshëve në vlerë që tejkalon
pesëmijë (5.000) Euro ose me ngordhjen e një numri të madh të kafshëve, kryesi dënohet me burgim
deri në tre (3) vjet.

Neni 272
Shërbimi me pije alkoolike i personave nën moshën gjashtëmbëdhjetë vjet

1. Kushdo që në lokalin hotelier, në bar apo në ndonjë dyqan tjetër ku shiten pije alkoolike, e shërben
me pije alkoolike personin nën moshën gjashtëmbëdhjetë (16) vjet, dënohet me gjobë ose me burgim
deri në gjashtë (6) muaj.

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi dënohet me gjobë ose me
burgim deri në tre (3) muaj.


KAPITULLI XXIII

VEPRAT PENALE TË NARKOTIKËVE

Neni 273
Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope
dhe analoge

1. Kushdo që pa autorizim blen ose posedon me qëllim të shitjes apo shpërndarjes, ose ofron për shitje
substanca apo preparate të cilat janë shpallur me ligj si narkotikë, substanca psikotrope apo substanca
analoge, dënohet me gjobë dhe me burgim prej dy (2) deri në tetë (8) vjet .

2. Kushdo që pa autorizim shpërndan, shet, transporton, dorëzon, ndërmjetëson, dërgon ose dërgon në
transit substanca apo preparate të cilat janë shpallur me ligj si narkotikë, substanca psikotrope ose
103
substanca analoge, me qëllim të shpërndarjes, shitjes ose ofrimit për shitje, dënohet me gjobë dhe me
burgim prej dy (2) deri në dymbëdhjetë (12) vjet.

3. Kushdo që pa autorizim eksporton ose importon substanca apo preparate të cilat janë shpallur me
ligj si narkotikë, substanca psikotrope ose substanca analoge, dënohet me gjobë dhe me burgim prej
tre (3) deri në dhjetë (10) vjet.

4. Për qëllime të këtij kapitulli, shprehja “analog” nënkupton çfarëdo substance e cila nuk është e
autorizuar dhe struktura kimike e së cilës është esencialisht e ngjashme me atë të substancave apo
preparateve që janë shpallur si narkotikë ose substanca psikotrope dhe efektet e të cilave i riprodhon.

5. Substancat narkotike, substancat psikotrope ose substancat analoge dhe mjetet për prodhimin,
shpërndarjen apo transportimin e tyre konfiskohen.

Neni 274
Prodhimi dhe përpunimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope, analoge apo
veglave, pajisjeve apo materialeve narkotike

1. Kushdo që pa autorizim prodhon, kultivon, përpunon, nxjerr ose përgatit substanca apo preparate që
janë shpallur si narkotikë ose substanca psikotrope, dënohet me gjobë dhe me burgim prej një (1) deri
në dhjetë (10) vjet.

2. Kushdo që pa autorizim prodhon, kultivon, përpunon, shet ose ofron për shitje substancën analoge,
dënohet me gjobë dhe me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në tre (3) vjet.

3. Kushdo qe prodhon, transporton ose shpërndan preparate duke e ditur se ato do të përdoren për
prodhim ose përpunim të paautorizuar të narkotikëve apo substancave psikotrope, dënohet me burgim
prej dy (2) deri në dhjetë (10) vjet.

4. Kushdo që pa autorizim prodhon, transporton, shpërndan, shet ose furnizon me vegla, pajisje apo
materiale narkotike, duke ditur se këto janë përdorë ose do të përdoren për kultivim, prodhim,
përpunim, trafikim apo përdorim të paautorizuar të çfarëdo substance ose preparati të cilat janë
shpallur si narkotikë, substanca psikotrope apo analoge, dënohet me gjobë dhe me burgim prej një (1)
deri në dhjetë (10) vjet.

5. Substancat narkotike, substancat psikotrope ose substancat analoge dhe mjetet për prodhimin,
shpërndarjen apo transportimin e tyre konfiskohen.

Neni 275
Posedimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge

1. Kushdo që pa autorizim posedon narkotikë, substanca psikotrope apo analoge, dënohet me gjobë
dhe me burgim prej një (1) deri në tre (3) vjet.

2. Kryesi që kryen veprën nga paragrafi 1. i këtij neni për herë të parë dhe i cili posedon më pak se tre
(3) gram të substancave narkotike apo substancave psikotropike ose analoge dënohet me gjobë ose
me burgim deri në një (1) vit.

3. Substancat narkotike, substancat psikotrope ose substancat analoge konfiskohen.

Neni 276
Intoksikimi i personit tjetër me narkotikë ose substanca psikotrope

Kushdo që e intoksikon personin tjetër me narkotikë, substanca psikotrope apo substanca analoge pa
dijeninë e personit të tillë, dënohet me burgim prej një (1) deri në pesë (5) vjet.

104

Neni 277
Lehtësimi i sigurimit apo përdorimit të narkotikëve, substancave psikotrope apo analoge

1. Kushdo që administron me narkotikë, me substanca psikotrope apo analoge dhe për shkak të
detyrës që ka, lehtëson sigurimin ose përdorimin e tyre në kundërshtim me ligjin, dënohet me burgim
prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.

2. Drejtuesi ose pronari i lokalit apo i hapësirës tjetër të mbyllur që përdoret nga publiku, i cili lejon apo
toleron përdorimin e narkotikëve, substancave psikotrope ose substancave analoge, dënohet me
burgim prej tre (3) muaj deri në pesë (5) vjet.

Neni 278
Kultivimi i bimës së hashashit, shkurres së kokainës ose bimëve të kanabisit

1. Kushdo që pa autorizim kultivon bimën e hashashit, shkurren e kokainës ose bimën e kanabisit me
qëllim të prodhimit të narkotikeve ose substancave psikotropike, dënohet me burgim prej një (1) deri në
dhjetë (10) vjet.

2. Bima e hashashit, shkurrja e kokainës ose bima e kanabisit dhe furnizimet, pajisjet dhe materialet
për kultivimin e tyre konfiskohen.

Neni 279
Organizimi, drejtimi apo financimi i trafikimit të narkotikëve apo substancave psikotrope

1. Kushdo që organizon, drejton apo financon ndonjë prej veprave penale nga ky Kapitull, dënohet me
burgim prej dy (2) deri në dhjetë (10) vjet.

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni përfshin sasi të madhe të narkotikëve apo substancave
psikotrope, kryesi dënohet me burgim prej tre (3) deri në pesëmbëdhjetë (15) vjet.

Neni 280
Konvertimi apo transferimi i pasurisë që rrjedh nga veprat penale nga ky kapitull

1. Kushdo që e konverton apo transferon pasurinë, duke e ditur se pasuria e tillë rrjedh nga kryerja e
cilësdo vepre penale nga ky Kapitull ose nga pjesëmarrja në veprën apo veprat e tilla, dhe konvertimi
apo transferimi i tillë bëhet për qëllim të fshehjes ose mbulimit të origjinës së paligjshme të pasurisë
apo të ofrimit të ndihmës personit i cili është i përfshirë në kryerjen e veprës apo veprave të tilla për t’iu
shmangur pasojave juridike të veprimeve të tij, dënohet me gjobë tre herë më të lartë se vlera e
pasurisë së transferuar apo konvertuar dhe me burgim deri në dhjetë (10) vjet.

2. Pasuria e konvertuar apo e transferuar konfiskohet.

Neni 281
Dënimi për raste të rënda të veprave penale nga ky Kapitull

1. Nëse vepra penale nga nenet 273, 274, 275, 276 ose 278 të këtij Kodi kryhet në një ose më shumë
nga rrethanat në vijim, kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) deri në pesëmbëdhjetë (15)
vjet, nëse:

1.1. kryesi vepron si anëtar i grupit;

1.2. kryesi është person zyrtar në keqpërdorim të pozitës apo autorizimeve të tij;

1.3. kryesi përdor ose kanos se do ta përdorë dhunën ose armën;

105
1.4. vepra kryhet në dëm ose duke e shfrytëzuar viktimën e ndjeshme;

1.5. dërgesa, ngarkesa, kontejneri ose mjeti i planifikuar për një operacion humanitar është
përdorur për transportimin e paligjshëm të narkotikëve, substancave psikotrope ose
substancave analoge;

1.6. personi ka përzier substancat narkotike, substancat psikotrope ose substancat analoge
me substanca të tjera të cilat e shtojnë rrezikun për shëndetin;

1.7. vepra është kryer brenda perimetrit prej treqind e pesëdhjetë (350) metrash nga shkolla
apo mjedisi tjetër që përdoret nga fëmijët ose brenda perimetrit prej treqind e pesëdhjetë (350)
metrash nga cilido institucion i edukimit;

1.8. vepra penale kryhet brenda institucionit korrektues;

1.9. vepra penale përfshin sasi të mëdha të narkotikëve, substancave psikotrope ose
substancave analoge.

2. Substancat narkotike, substancat psikotrope ose substancat analoge dhe mjetet për prodhimin,
shpërndarjen apo transportimin e tyre konfiskohen.

Neni 282
Kompensimi ndaj zbatuesve të ligjit

Kur personi dënohet për ndonjë vepër penale nga ky Kod, gjykata mund ta urdhërojë personin e dënuar
që të bëjë kompensimin e cilësdo agjenci për zbatimin e ligjit, për shpenzimet e arsyeshme të bëra nga
agjencia përkatëse në blerjen e narkotikëve ose substancave psikotrope nga ai person ose nga agjenti i
tij si pjesë e hetimit që shpie në dënimin e tij.


KAPITULLI XXIV

KRIMI I ORGANIZUAR

Neni 283
Pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar

1. Kushdo që me dashje dhe me dijeni qoftë të qëllimit dhe veprimtarisë së përgjithshme të grupit
kriminal të organizuar ose qëllimit të grupit për të kryer një apo më shumë vepra penale të cilat janë të
dënueshme me burgim prej së paku katër (4) vjet, aktivisht merr pjesë në veprimtaritë kriminale të
grupit duke ditur se pjesëmarrja e tillë do të kontribuojë në realizimin e veprimtarive kriminale të grupit,
dënohet me gjobë deri në dyqind e pesëdhjetë mijë (250.000) Euro dhe me burgim prej së paku shtatë
(7) vjet.

2. Kushdo që organizon, themelon, mbikëqyr, menaxhon ose drejton veprimtaritë e grupit kriminal të
organizuar, dënohet me gjobë deri në pesëqind mijë (500.000) Euro dhe me burgim prej së paku dhjetë
(10) vjet.

3. Kur veprimtaritë e grupit kriminal të organizuar të parapara në paragrafin 1. ose 2. të këtij neni
rezultojnë në vdekje, kryesi dënohet me gjobë deri në pesëqind mijë (500.000) Euro dhe me burgim
prej së paku dhjetë (10) vjet ose me burgim të përjetshëm.

4. Gjykata mund të zbusë dënimin e anëtarit të grupit kriminal të organizuar i cili, para se grupi kriminal i
organizuar të ketë kryer veprën penale, raporton në polici ose prokurori, ekzistimin, formacionin dhe jep
informata për grupin kriminal të organizuar në detaje të mjaftueshme për të mundësuar arrestimin apo
ndjekjen e grupit të tillë.
106

5. Për qëllime të këtij neni, “aktivisht merr pjesë” përfshin, por nuk kufizohet në ofrimin e informatave
ose mjeteve materiale, rekrutimin e anëtarëve të rinj dhe të gjitha format e financimit të veprimtarive të
grupit.


KAPITULLI XXV

VEPRAT PENALE KUNDËR EKONOMISË

Neni 284
Cenimi i barazisë në ushtrimin e veprimtarisë ekonomike

Personi zyrtar i cili duke keqpërdorur detyrën zyrtare apo autorizimet e tij, kufizon qarkullimin e lirë të
kapitalit, njerëzve, mallrave, shërbimeve, punës apo mjeteve të riprodhimit në territorin e Republikës së
Kosovës, ose mohon apo kufizon të drejtën e organizatës së biznesit apo të personit juridik që në
territorin e Republikës së Kosovës të merret me qarkullimin e mallit apo të shërbimeve, ose e vë
organizatën e biznesit apo personin juridik në pozitë të pabarabartë ndaj organizatës së biznesit ose
personit tjetër juridik lidhur me kushtet për punë apo qarkullimin e mallit apo të shërbimeve, ose e
kufizon këmbimin e lirë të mallit ose të shërbimeve dhe me këtë realizohet fitim i konsiderueshëm për
atë organizatë të biznesit ose person juridik ose shkaktohet dëm i konsiderueshëm për tjetrin, dënohet
me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet.

Neni 285
Veprimtaria e pandërgjegjshme ekonomike

1. Personi përgjegjës i cili duke shkelur me dashje ligjin apo dispozitën tjetër të afarizmit, vepron në
kundërshtim me standardet e rregullta të afarizmit dhe me këtë i shkakton dëm substancial material
organizatës së biznesit apo personit juridik, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.

2. Kur vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me likuidim të detyrueshëm ose falimentim të
asaj organizate të biznesit apo të personit juridik, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri
në pesë (5) vjet.

Neni 286
Shkaktimi i falimentimit

1. Kushdo që duke ditur borxhin e tepërt ose insolvencën aktuale apo të pashmangshme, përfshihet në
një apo më shumë nga veprimtaritë në vijim, dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë
(5) vjet, nëse:

1.1. fsheh apo deformon ose në ndonjë mënyrë tjetër në kundërshtim me standardet e rregullta
të afarizmit, e shkatërron, dëmton ose e bën të pashfrytëzueshëm ndonjë aset, i cili në rast të
procedurave të insolvencës do ti takonte pronës falimentuese;

1.2. në ndonjë mënyrë në kundërshtim me standardet e rregullta të afarizmit, hyn në
sipërmarrje humbëse apo spekulative ose këmbime të mallrave apo letrave me vlerë ose
konsumon shuma të tepërta ose bëhet debitor për shkak të shpenzimeve joekonomike, bixhozit
ose vënies së basteve;

1.3. prokuron mallra, shërbime apo kredi, ndërmerr veprimtari ekonomike të cilat krijojnë borxh
tepër të madh, konkludon ose rinovon kontrata të paarsyeshme, nuk i mbledh borxhet që i
kanë të tjerët, nuk i zbaton kërkesat me kohë dhe/ose i tjetërson mallrat apo shërbimet, letrat
me vlerë apo gjërat e prodhuara nga këto të mira dukshëm nën vlerën e tyre në kundërshtim
me standardet e rregullta të afarizmit;

107
1.4. simulon ekzistimin e të drejtave të tjetrit ose me dijeni i njeh të drejtat e fabrikuara;

1.5. nuk mban librat e kontabilitetit, të cilat me ligj është i detyruar t’i mbajë, ose i mban apo i
modifikon ashtu që analizimi apo auditimi i aseteve neto të jetë më i vështirë;

1.6. deformon, fsheh, shkatërron ose dëmton librat e kontabilitetit apo dokumentacionin tjetër
me qëllim që të bëjë analizimin apo auditimin e aseteve neto më të vështirë, të fsheh asetet
apo të mashtrojë ndonjë person;

1.7. zvogëlon asetet neto ose fsheh marrëdhëniet aktuale të afarizmit në ndonjë mënyrë tjetër
që është dukshëm në kundërshtim me standardet e rregullta të afarizmit;

1.8. merr përsipër detyrime të tepërta; ose

1.9. konkludon ose rinovon kontrata të paarsyeshme me subjekte insolvente.

2. Vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni dënohet vetëm nëse likuidimi i detyrueshëm ose procedura
e falimentimit janë filluar.

3. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni kryhet nga pakujdesia, kryesi dënohet me burgim deri
në tre (3) vjet.

Neni 287
Shkaktimi i falimentimit të rrejshëm

1. Kushdo që përfshihet në një nga veprimet e mëposhtme me qëllim që të mos paguajë atë që është i
detyruar të paguajë, ose me qëllim që të mashtrojë ose duke mashtruar ndonjë kreditor apo debitor,
dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet:

1.1. fsheh tërë pasurinë apo një pjesë të pasurisë së subjektit, kryen shitje të rrejshme, e shet
nën vlerën e tregut ose ia transferon personit tjetër si kompensim;

1.2. hyn në kontrata të rrejshme apo fiktive të borxhit; ose

1.3. fsheh, shkatërron ose ndryshon librat e kontabilitetit të cilat është i detyruar me ligj që ti
mbajë, ashtu që rezultati i veprimtarisë së tij ose gjendja e aseteve apo detyrimeve nuk mund
të vërtetohet, ose përmes dokumenteve të rrejshme apo në ndonjë mënyrë tjetër krijon një
situatë të tillë ku mund të realizohet falimentimi.

2. Veprat penale nga paragrafi 1. i këtij neni dënohen vetëm nëse likuidimi i detyrueshëm ose
procedurat e falimentimit janë filluar.

3. Nëse vepra penale nga paragrafi 1. i këtij neni rezulton me humbje mbi pesëmbëdhjetëmijë (15.000)
Euro për kreditorin, kryesi dënohet me burgim prej një (1) deri në dhjetë (10) vjet.

Neni 288
Mashtrimi në procedurën e falimentimit

1. Kushdo që lidhur me procedurën e falimentimit, përfshihet në një apo më shumë nga veprimtaritë në
vijim me administratorin apo personin i cili vepron në cilësi të administratorit, dëno