RREGULLORE(MEPTINIS) Nr. 05/2020 PËR SISTEMIN E OFRUESVE TË SHËRBIMIT ENERGJETIK DHE KRITERET MINIMALE PËR AUDITIMIN ENERGJETIK

1

Republika e Kosovës
Republika Kosovo - Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada – Government

Ministria e Ekonomisë, Punësimit, Tregtisë, Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Investimeve Strategjike
Ministry of Economy, Employment, Trade, Industry, Entrepreneurship and Strategic Investment
Ministarstvo Ekonomije, Zapošljavanja, Trgovine, Industrije, Preduzetništva i Strateških Ulaganja


RREGULLORE(MEPTINIS) Nr. 05/2020 PËR SISTEMIN E OFRUESVE TË SHËRBIMIT ENERGJETIK DHE
KRITERET MINIMALE PËR AUDITIMIN ENERGJETIK


REGULATION (MEETIESI) No. 05/2020 FOR THE SYSTEM OF ENERGY SERVICE PROVIDERS AND
MINIMUM CRITERIA ON ENERGY AUDITS


UREDBU (MEZTIPSU) Br. 05/2020 O SISTEMU PRUŢALACA ENERGETSKIH USLUGA I MINIMALNIM
KRITERIJUMIMA ZA ENERGETSKU REVIZIJU

2


Ministrja e Ministrisë së Ekonomisë,
Punësimit, Tregtisë, Industrisë,
Ndërmarrësisë dhe Investimeve Strategjike


Në përputhje me nenin 12, paragrafi 2 dhe
nenin 42, paragrafi 1.6 i Ligjit Nr.06/L-079 për
Efiçiencë të Energjisë (Gazeta Zyrtare e
Republikës së Kosovës, Nr.21/05 Dhjetor
2018), dhe nenit 12, paragrafi 4 i Ligjit Nr.
05/L-101 për Performancën Energjetike në
Ndërtesa (Gazeta Zyrtare e Republikës së
Kosovës, Nr.42/22 Dhjetor 2016), nenin 8
paragrafi 1.4 të Rregullores (QRK) Nr.05/2020
për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të
Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive (Gazeta
Zyrtare 21.02.2020) dhe nenin 38 paragrafi 6 të
Rregullores Nr.09/2011 për Rregulloren e
Punës së Qeverisë së Republikës së Kosovës
(Gazeta Zyrtare Nr.15/12 Shtator 2011).


Nxjerr:

RREGULLORE (MEPTINIS) Nr.
XX/2020 PËR SISTEMIN E
OFRUESVE TË SHËRBIMIT
ENERGJETIK DHE KRITERI
MINIMAL PËR AUDITIMIN
ENERGJETIK


KAPITULLI I
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME
Minister of the Ministry of Economy,
Employment, Trade, Industry,
Entrepreneurship and Strategic Investments


Pursuant to article 12 paragraph 2 and article
42 paragraph 1.6 of the Law No.06/L-079 on
Energy Efficiency (Official Gazette of the
Republic of Kosovo, No.21/05 December
2018), and Article 12, paragraph 4 of the Law
No.05/L-101 on Energy Performance of
Buildings (Official Gazette of the Republic of
Kosovo, No.42/22 December 2016), article 8
paragraph 1.4 of Regulation (GRK) No.
05/2020 on the Areas of Administrative
Responsibility of the Office of the Prime
Minister and Ministries (Official Gazette
21.02.2020) and Article 38 paragraph 6 of the
Regulation No.09/2011 on Rules of Procedure
of the Government of the Republic of Kosovo
(Official Gazette No.15/12 September 2011).

Issues:

REGULATION (MEETIESI) No.
XX/2020 FOR THE SYSTEM OF
ENERGY SERVICE PROVIDERS
AND MINIMUM CRITERIA ON
ENERGY AUDITSCHAPTER I
GENERAL PROVISIONS
Ministarka Ministarstvo Ekonomije,
Zapošlavanja, Trgovine, Industrije,
Preduzetništva i Strateških Investicija


U skladu sa članom 12 stav 2. i članom 42 stav
1.6 Zakona Br.06/L-079 o Energetskoj
Efikasnosti (Službeni List Republike Kosovo,
Br.21/05 decembar 2018), i članom 12. stav 4.
Zakona Br.05/L-101 o Energetskim
Perfromansama Zgrada (Službeni List
Republike Kosovo, Br. 42/22 decembar 2016),
članom 8 stav 1.4 Uredba (VRK) Br. 05/2020 o
Oblastima Administrativne Odgovornosti
Kancelarije Premijera i Ministarstava (Službeni
list Republike Kosovo 21.02.2020) i članom 38.
stav 6. Pravilnika Br.09/2011 o radu Vlade
Republike Kosovo (Službeni List Br.15/12
Septembar 2011),Donosi:

UREDBU (MEZTIPSU) Br. XX/2020
O SISTEMU PRUŢALACA
ENERGETSKIH USLUGA I
MINIMALNIM KRITERIJUMIMA
ZA ENERGETSKU REVIZIJUPOGLAVLJE I
OPŠTE ODREDBE
3Neni 1
Qëllimi

Qëllimi i kësaj Rregullore është vendosja e
procedurave për funksionalizimin e sistemit për
ofruesit e shërbimeve energjetike, përfshirë
auditorët e energjisë, vlerësuesit e energjisë dhe
ekspertët e pavarur për trajnimin dhe
certifikimin, regjistrimin, monitorimin dhe
zbatimin.


Neni 2
Fushëveprimi

1. Kjo Rregullore zbatohet për ofruesit e
shërbimeve energjetike si dhe autoritetet tjera
përkatëse të përfshira në këtë proces.

2. Kjo Rregullore, përcakton:

2.1. Kërkesat për kualifikimin, certifikimin,
dhe monitorimin e auditorëve të energjisë,
vlerësuesve të energjisë dhe ekspertëve të
pavarur dhe institucioneve të trajnimit;

2.2. Procedurat për themelimin dhe
mirëmbajtjen e regjistrit elektronik si
Regjistri Kombëtar për Efiçiencë të
Energjisë;

2.3. Kërkesat dhe procedurat për
përzgjedhjen dhe autorizimin e
institucioneve të kualifikuara të trajnimit për

Article 1
Purpose

The purpose of this Regulation is to set
procedures for the functionalization of the
system for energy service providers includes
energy auditors, energy assessors and
independent experts, for training and
certification, registration, monitoring and
enforcement.


Article 2
Scope

1. This Regulation shall apply to the energy
service providers and other relevant authorities
involved in this process.

2. This Regulation defines:

1.1. Requirements for qualification,
certification and monitoring of Energy
Auditors, Energy Assessors and Independent
Experts and training institutions;

1.2. Procedures to establish and maintain an
electronic registry National Registry for
Energy Efficiency;


1.3. Requirements and procedures for
selection and authorization of qualified
training institutions for Energy Auditors,

Ĉlan 1
Cilj

Svrha ove Uredbe je odreĎivanje procedura za
funkcionalizaciju sistema pružaoca energetskih
usluga, uključuju i energetski revizori,
energetski procenitelji i nezavisni stručnjaci, za
obuku i sertifikaciju, registraciju, pra enje i
izvršenje.Ĉlan 2
Delokrug

1. Ova Uredba se primenjuje na pružaoce
energetskih usluga kao i na druge relevantne
autoritete koji su uključeni u ovaj proces.

2. Ovaj propis uspostavlja:

1.1. Zahteve za kvalifikaciju, sertifikaciju, i
pra enje energetskih revizora, energetskih
procenitelja i nezavisnih stručnjaka i
institucija za obuku;

1.2. Procedure za uspostavljanje i održavanje
elektronskog registra Nacionalni registar za
energetsku efikasnost;


1.3. Zahteve i procedure za selekciju i
odobravanje kvalifikovanih institucija za
obuku energetskih revizora, energetskih
4


auditorët e energjisë, vlerësuesit e energjisë
dhe ekspertët e pavarur;

2.4. Kodin e Mirësjelljes së Auditorëve të
Energjisë, Kodin e Mirësjelljes për
Vlerësuesit e Energjisë dhe Kodin e
Mirësjelljes për Ekspertët e Pavarur të
përcaktuara sipas legjislacionit përkatës në
fuqi;

2.5. Raportimin e obligimeve të auditorëve
të energjisë, vlerësuesve të energjisë dhe
ekspertëve të pavarur;

2.6. Kontrollin e cilësisë së raporteve të
auditimit të energjisë, certifikatat e
performancës energjetike, inspektimin e
ventilimit të ngrohjes dhe klimatizimit, dhe
auditorëve të energjisë, vlerësuesve të
energjisë dhe ekspertëve të pavarur.

Neni 3
Përkufizimet

1. Termat e përdorura në këtë Rregullore kanë
këto kuptime:

1.1. Ofrues i shërbimeve të energjisë - do
të thotë personi fizik apo juridik që realizon
shërbime të energjisë apo masa të tjera për
përmirësim të efiçiencës së energjisë në
objektin apo centralin përfundimtar të
konsumatorit.

1.2. Auditimi energjetik - është procedurë
Energy Assessors and Independent Experts;


1.4. Code of Conduct of Energy Auditors
Code of Conduct for Energy Assessors and
Code of Conduct for Independent Experts is
specified in relevant legislations in force;1.5. Reporting obligations of the Energy
Auditors, Energy Assessors and Independent
Experts;

1.6. Quality control of energy audit reports,
energy performance certificates, inspection
on heating ventilation and air conditioning,
and energy auditors, energy assessors and
independent experts.


Article 3
Definitions

1. Terms used in this Regulation shall have the
following meanings:

1.1. Energy Service Provider - a natural or
legal person who delivers energy services or
other energy efficiency improvement
measures in a final customer’s facility or
premises.


1.2. Energy Audit - a systematic procedure
procenitelja i nezavisnih stručnjaka;


1.4. Kodeks Ponašanja za Energetske
Revizore, Kodeks Ponašanja za Energetske
Procenitelje i Kodeks Ponašanja za
Nezavisne Stručnjake definisano u
zakonodavstvo na snazi;


1.5. Obaveze izveštavanja energetskih
revizora, energetskih procenitelja i
nezavisnih stručnjaka;

1.6. Kontrola kvaliteta izveštaja o
energetskoj reviziji, sertifikata energetskih
performansi, inspekcije ventilacije grejanja i
klimatizacije, i energetskih revizora,
energetskih procenitelja i nezavisnih
stručnjaka.

Ĉlan 3
Definicije

1. Pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi imaju
slede a značenja:

1.1. Pruţalac energetske usluge - označava
fizičko ili pravno lice koje pruža energetske
usluge ili druge mere poboljšanje energetske
efikasnosti u postrojenju ili prostoru krajnjeg
potrošača.


1.2. Energetska revizija - sistematski
5


sistematike e realizuar nga një auditor i
energjisë, qëllimi i së cilës është sigurimi i
informatave të domosdoshme lidhur me
profilin e konsumit të energjisë nga një
ndërtesë apo grup ndërtesash, një
veprimtari, instalim industrial apo
komercial, apo një shërbim privat apo
publik, me të cilin identifikohen dhe
kuantifikohen mundësitë e kursimit kosto-
efektiv të energjisë dhe raportohen
rezultatet.

1.3. Auditor i energjisë – është personi
fizik apo juridik i licencuar për kryerjen e
auditimeve të energjisë në pajtim me këtë
rregullore.

1.4. Ekspert i pavarur - auditori i energjisë
apo person tjetër i cili është i licencuar që të
bëjë certifikimin energjetik dhe/ose të
inspektojë sistemet e ngrohjes dhe/ose të
kondicionimit të ajrit në ndërtesa;

1.5. Ndërtesa - një konstruksion i mbuluar
dhe me mure, për të cilin përdoret energjia
për të arritur kushtet e brendshme klimatike.

1.6. Industria - një aktivitet ekonomik në
lidhje me përpunimin e lëndëve të para dhe
prodhimin e mallrave në fabrika.


1.7. Ndriçimi publik - Pajisjet në një zonë
publike për prodhimin e dritës.
1.8. Ministria - është Ministria përgjegjëse
performed by an Energy Auditor whose
purpose is to obtain the necessary
information about the profile of the existing
energy consumption of a building or a group
of buildings, an activity, an industrial or
commercial installation or a private or public
service, which identifies and quantifies cost-
effective energy saving opportunities and
reports the relevant results.1.3. Energy Auditor - the natural or legal
person licensed to perform Energy Audits in
line with this Regulation.


1.4. Independent expert - a person who is
licensed to carry out building energy
certification and/or to inspect heating and/or
air conditioning systems;


1.5. Building - a roofed construction having
walls, for which energy is used to condition
the indoor climate.

1.6. Industry - an economic activity
concerned with the processing of raw
materials and manufacture of goods in
factories.

1.7. Public lighting - Equipment in a public
area for producing light.
1.8. Ministry - the Ministry competent for
postupak koji obavlja energetski revizor čija
je svrha pribavljanje potrebnih informacija o
profilu postoje e potrošnje energije zgrade
ili grupe zgrada, delatnosti, industrijske ili
komercijalne instalacije ili privatnog ili
javnog servisa, koji identifikuje i
kvantifikuje isplative mogu nosti za uštedu
energije i izveštava o relevantnim
rezultatima.1.3. Energetski revizor - fizičko ili pravno
lice koje ima dozvolu za obavljanje
energetskih revizija u skladu sa ovom
Uredbom.

1.4. Nezavisni struĉnjak - revizor energije
ili drugo lice licencirano za sertifikaciju
energije i/ili kontrolisanje sisteme grejanja
i/ili klimatizacije vazduha u zgradama.


1.5. Zgrada - pokrivena konstrukcija sa
zidovima, u kojoj se koristi energija radi
stvaranja unutrašnjih klimatskih uslova.

1.6. Industrija - ekonomska delatnost koja
se bavi preradom sirovina i proizvodnjom
robe u fabrikama.


1.7. Javna rasveta - Oprema u javnom
prostoru za proizvodnju svetla.
1.8. Ministarstvo - Ministarstvo nadležno za
6


për sektorin e energjisë.

1.9. Certifikata e Performancës
Energjetike (CPE) - certifikatë e njohur
nga autoritetet kompetente kombëtare apo
nga një person juridik i autorizuar prej tyre,
që tregon performancën energjetike të një
ndërtese apo të një njësie të ndërtesës.

1.10. Inspektimi i sistemeve të ngrohjes
apo kondicionimit të ajrit – inspektimi i
sistemit të ngrohjes apo kondicionimit të
ajrit që kryhet në intervale të rregullta
përmes një procedure të njohur nga një
ekspert i pavarur për të përcaktuar gjendjen
e sistemit dhe të përgatis një raport që
dallon nga auditimi energjetik që kërkohet
sipas Ligjit për Efiçiencën e Energjisë.


KAPITULLI II
AUDITIMI ENERGJETIK

Neni 4
Detyrimi i ndërmarrjeve të mëdha

1. Ndërmarrjet e mëdha i nënshtrohen një
auditimi të energjisë të kryer në mënyrë të
pavarur dhe me kosto efektive nga një Auditor
i Energjisë i regjistruar ose ekip i auditorëve,
në bazë të kritereve minimale të bazuara në
këtë Rregullore dhe legjislacionin përkatës ne
fuqi, të paktën çdo katër (4) vjet nga data e
auditimit të mëparshëm të energjisë.

the energy sector.

1.9. Energy Performance Certificate (EPC)
- a certificate recognised by the competent
national authorities or by a legal person
designated by them, which indicates the
energy performance of a building or building
unit;

1.10. Heating or air conditioning systems
inspection – an inspection of a heating or air-
conditioning system carried out at regular
intervals in accordance with a recognised
procedure by an independent expert to
determine the condition of the system and
produce a report which is different from an
Energy Audit required under the Law on
Energy Efficiency.


CHAPTER II
ENERGY AUDITS

Article 4
Obligation of large enterprises

1. Large Enterprises are subject to an Energy
Audit carried out in an independent and cost-
effective manner by a registered Energy Auditor
or team of auditors, on the basis of the
minimum criteria based on this Regulation and
other relevant legislation, at least every four (4)
years from the date of the previous Energy
Audit.

energetski sektor.

1.9. Sertifikat energetske efikasnosti
(SEE) – sertifikat koji priznaju nadležni
nacionalni organi ili od njih ovlaš eno
pravno lice, koji pokazuje energetsku
efikasnost zgrade ili jedne njene jedinice.


1.10. Inspekcija sistema grejanja ili
klimatizacije vazduha - koju priznatom
procedurom i u redovnim intervalima vrši
nezavisni stručnjak radi odreĎivanja stanja
sistema i radi pripreme izveštaja koji je
različit od energetske revizije koja se traži u
skladu sa Zakonom o Energetskoj
Efikasnosti.POGLAVLJE II
ENERGETSKA REVIZIJA

Ĉlan 4
Obaveza velikih preduzeća

1. Velika preduze a su podvrgnuta energetskoj
reviziji koja se sprovodi na nezavisan i
ekonomičan način od strane registrovanog
energetskog revizora ili tima revizora, na
osnovu minimalnih kriterijuma, zasnovanim na
ovoj uredbi i relevantnom važe em
zakonodavstvu na snazi najmanje svake četiri
(4) godine od datuma prethodne energetske
revizije.
72. Ndërmarrjet e mëdha që kanë themeluar një
sistem të menaxhimit të energjisë dhe/ose
mjedisit të certifikuar nga një organ i pavarur
sipas standardeve përkatëse evropiane ose
ndërkombëtare përjashtohen nga kërkesat e
paragrafit 1 të këtij neni, me kusht që sistemi
në fjalë i menaxhimit të përfshijë një auditim
të energjisë bazuar në kriteret minimale të
përcaktuar në këtë Rregullore.

KAPITULLI III

KËRKESAT PËR KUALIFIKIMIN
DHE CERTIFIKIMIN E
AUDITORËVE TË ENERGJISË,
VLERËSUESVE TË ENERGJISË
DHE EKSPERTËVE TË PAVARUR


Neni 5
Auditorët e energjisë, kualifikimi, trajnimi
dhe certifikimi i Auditorëve të energjisë

1. Auditori i energjisë duhet të certifikohet sipas
dy kategorive:

1.1. Auditori i energjisë në ndërtesa;

1.2. Auditori i energjisë në industri.


2. Large Enterprises that have established an
energy and/or environmental management
system certified by an independent body
according to the relevant European or
International Standards are exempted from the
requirements of paragraph 1. of this Article,
provided that the management system
concerned includes an Energy Audit based on
the minimum criteria defined on this
Regulation.


CHAPTER III

REQUIREMENTS FOR
QUALIFICATION AND
CERTIFICATION OF ENERGY
AUDITORS, ENERGY ASSESSORS
AND INDIPENDENT EXPERTS


Article 5
Energy Auditors Qualifications, training
and exams for Energy Auditors

1. An Energy Auditor has to be certificated
discerning two categories:


1.1. Building Energy Auditor;

1.2. Industry Energy Auditor.


2. Velika preduze a koja su uspostavila sistem
upravljanja energijom i/ili životnom sredinom
koji je sertifikovan od strane nezavisnog tela u
skladu sa relevantnim evropskim ili
meĎunarodnim standardima, izuzeta su od
zahteva iz stava 1. ovog člana, pod uslovom da
dotični sistem upravljanja uključuje energetsku
reviziju zasnovanu na minimalnim
kriterijumima definisano ove Uredbe.POGLAVLJE III

ZAHTEVI ZA KVALIFIKACIJU I
SERTIFIKACIJU ENERGETSKIH
REVIZORA, ENERGETSKIH
PROCENITELJA I NEZAVISNIH
STRUĈNJAKA


Ĉlan 5
Energetski revizori Kvalifikacije, obuka i
ispiti za energetske revizore

1.Energetski revizor mora biti certifikiran u dve
kategorije:


1.1. Energetski revizor zgrada;

1.2. Energetski revizor industrije.

8


2. Auditori i energjisë në ndërtesa mund të
kryen auditimin e energjisë në ndërtesa.

3. Auditori i energjisë në industri mund të kryen
auditimin e energjisë në ndërtesa, procese
industriale dhe ndërmarrje të mëdha.

4. Auditori i Energjisë në Ndërtesa duhet të
përmbushë kërkesat minimale, si në vijim për
t'u certifikuar:

4.1. Diplomën Master (së paku 300 pikë të
ECTS ose ekuivalente sipas programeve të
mëparshme të arsimit) në një disiplinë të
ndërtimit apo në shkencë/inxhinieri siç janë:
arkitektura, ndërtimtaria, inxhinieria
mekanike dhe elektrike.

4.2. Minimum prej pesë (5) vjet përvojë
pune në fushën përkatëse.

4.3. Të ketë përfunduar me sukses
Programin e trajnimit të përshkruar në
Shtojcën 1 të kësaj Rregullore me provim
përfundimtar me një kohëzgjatje prej 150
minutash që rrjedh nga materialet e trajnimit
të përdorura në programin e trajnimit dhe të
ketë arritur notën kaluese prej 70%.

4.4. Posedon policën e sigurimit në lidhje
me përgjegjësinë profesionale.

5. Auditori i energjisë në industri duhet të
plotësojë kërkesat minimale në vijim për t'u
certifikuar:
2. A Building Energy Auditor can perform
Energy Audits of buildings.

3. An Industry Energy Auditor can perform
Energy Audits of buildings, industrial processes
and Large Enterprises

4. A Building Energy Auditor will be expected
to have the following minimum requirements in
order to be certified:

4.1. A Master’s Degree (at least 300 ECTS
points or equivalent according to previous
educational programmes) in a building
related discipline or science/engineering
such as: architecture, civil construction,
mechanical and electrical engineering.

4.2. A minimum of five (5) years of working
experience in a field of subject.

4.3. Successfully concluded a training
program described in Annex I of this
Regulation with a final exam with a duration
of 150 minutes derived from training
materials used in training program and reach
a minimum pass mark of 70%.


4.4. Is in the possession of an insurance
policy regarding professional liability.

5. An Industry Energy Auditor will be expected
to have the following minimum requirements in
order to be certified:
2. Energetski revizor zgrade može obavljati
energetske revizije zgrada.

3. Energetski revizor industrije može obavljati
energetske revizije zgrada, industrijskih procesa
i velikih preduze a

4. Od energetskog revizora zgrade očekuje se da
ispunjava slede e minimalne zahteve kako bi
bio sertifikovan:

4.1. Master Diploma (najmanje 300 ECTS
bodova ili ekvivalent u skladu sa prethodnim
obrazovnim programima) u disciplini koja se
odnosi na zgradu ili nauku/inženjerstvo, kao
što su: arhitektura, graĎevinarstvo,
mašinstvo i elektrotehnika.

4.2. Najmanje pet (5) godina radnog iskustva
u predmetnoj oblasti.

4.3. Uspešno završen program obuke opisan
u Aneksu I ove Uredbe sa završnim ispitom
u trajanju od 150 minuta izvedenim iz
materijala za obuku koji se koristi u
programu obuke i postignutu minimalnu
prolaznu ocenu od 70%.


4.4. Posedovanje polise osiguranja koja se
odnosi na profesionalnu odgovornost.

5. Od energetskog revizora industrije se očekuje
da ispunjava slede e minimalne zahteve kako bi
bio sertifikovan:
95.1. Është Auditor i energjisë në ndërtesa;

5.2. Diplomë Master (së paku 300 pikë
ECTS ose ekuivalente sipas programeve të
mëparshme të arsimit) në inxhinieri
mekanike ose elektrike.

5.3. Minimum pesë (5) vjet përvojë pune në
fushën përkatëse.

5.4. Të ketë përfunduar me sukses
programin e trajnimit të përcaktuar në
Shtojcën 2. të kësaj Rregullore me provim
përfundimtar me një kohëzgjatje prej 150
minutash që rrjedh nga materialet e trajnimit
të përdorura në programin e trajnimit dhe të
ketë arritur notën minimale kaluese prej
70%.

5.5. Posedon policën e sigurimit në lidhje
me përgjegjësinë profesionale.

6. Auditori i Energjisë në ndërtesa sipas
paragrafit 4 të këtij neni, që ka diplomë në
inxhinieri elektrike, gjithashtu është i certifikuar
për të kryer auditime të energjisë për ndriçimin
publik.

7. Auditori i Energjisë i certifikuar sipas
legjislacionit përkatës dhe kësaj Rregullore siç
është përcaktuar në paragrafin 4 ose paragrafin
5 të këtij neni, mund të kryejë detyrën e
Vlerësuesit të Energjisë të certifikuar sipas
skemës së certifikimit të vlerësuesve të

5.1. Is Building Energy Auditor;

5.2. A Master’s Degree (at least 300 ECTS
points or equivalent according to previous
educational programmes) in mechanical or
electrical engineering.

5.3. A minimum of five (5) years of working
experience in a field of subject.

5.4. Successfully concluded a training
program described in Annex 2 of this
Regulation with a final exam with a duration
of 150 minutes derived from training
materials used in training program and reach
a minimum pass mark of 70%.5.5. Is in the possession of an insurance
policy regarding professional liability.

6. A Building Energy Auditor defined in
paragraph 4 of this article that has degree in
electrical engineering is also certified to
perform energy audits of public lighting.


7. An Energy Auditor certified under the Law
and this Regulation as defined in paragraph 4 or
paragraph 5 of this article can carry out the duty
of Energy Assessor certified under the energy
assessors certification scheme.


5.1. Energetski revizor zgrade;

5.2. Master Diploma (najmanje 300 ECTS
bodova ili ekvivalent u skladu sa prethodnim
obrazovnim programima) u mašinstvu ili
elektrotehnici.

5.3. Najmanje pet (5) godina radnog iskustva
u predmetnoj oblasti.

5.4. Uspešno završen program obuke opisan
u Aneksu 2 ove Uredbe sa završnim ispitom
u trajanju od 150 minuta izvedenim iz
materijala za obuku koji se koristi u
programu obuke i postignutu minimalnu
prolaznu ocenu od 70%.5.5. Posedovanje polise osiguranja koja se
odnosi na profesionalnu odgovornost.

6. Energetski revizor zgrada definisan u stavu 4.
ovog člana koji ima diplomu iz elektrotehnike je
takoĎe sertifikovan za obavljanje energetskih
revizija javne rasvete.


7. Energetski revizor sertifikovan u skladu sa
Zakonom i ovom Uredbom, kao što je
definisano u stavu 4 ili stavu 5 ovog člana,
može izvršiti dužnost energetskog procenitelja
sertifikovan prema šemi sertifikaciija
energetskih procenitelja.
10


energjisë.

8. Auditori i Energjisë i certifikuar sipas
legjislacionit përkatës dhe kësaj Rregullore të
përcaktuar në paragrafin 4 ose paragrafin 5 të
këtij neni mund të kryejë detyrën e Ekspertit të
Pavarur të certifikuar sipas skemës së
certifikimit të ekspertëve të pavarur sipas Ligjit
Nr. 05/L-101 për Performancën Energjetike në
Ndërtesa.

Neni 6
Vlerësuesit e energjisë
kualifikimet, trajnimi dhe provimet për
vlerësuesit e energjisë


1. Vlerësuesi i energjisë duhet të certifikohet
sipas dy kategorive:

1.1. Vlerësuesi shtëpiak i energjisë;

1.2. Vlerësuesi joshtëpiak i energjisë.

2. Vlerësuesit shtëpiak dhe joshtëpiak të
energjisë duhet të plotësojnë kërkesat minimale
sipas Ligjit Nr. 05/L-101 për Performancën
Energjetike në Ndërtesa dhe legjislacionin
përkatës në fuqi.

3. Vlerësuesi joshtëpiak i energjisë i certifikuar
sipas skemës që mbulohet nga Ligji Nr. 05/L-
101 për Performancën Energjetike në Ndërtesa
mund të kryejë detyrën e Auditorit të Energjisë
në ndërtesa të certifikuar sipas Ligjit dhe kësaj


8. An Energy Auditor certified under the Law
and this Regulation defined in paragraph 4 or
paragraph 5 of this article can carry out the duty
of Independent Expert certified under the
independent expert’s certification scheme
covered by the Law No. 05/L-101.on Energy
Performance in Buildings.


Article 6
Energy Assessors
qualifications, training and exams for energy
assessors


1. An Energy Assessor has to be certified
discerning two categories:

1.1. Domestic energy assessor;

1.2. Non-domestic energy assessor.

2. Domestic Energy Assessors and Non-
domestic Energy Assessors will be expected to
have the minimum requirements according to
the Law No.05/L-101on Energy Performance in
Buildings and and relevant legislation in force.

3. A Non-domestic Energy Assessor certified
under scheme covered by the Law on Energy
Performance in Buildings. No. 05/L-101 can
carry out the duty of Building Energy Auditor
certified under the Law and this Regulation.


8. Energetski revizor sertifikovan u skladu sa
Zakonom i ovom Uredbom iz stava 4. ili 5.
ovog člana može obavljati dužnost Nezavisni
sertifikovani ekspert prema šemi sertifikacija
nezavisnih stručnjaka obuhva ene Zakonom Br.
05/L-101 o Energetskim Performansama
Zgrada.


Ĉlan 6
Energetski procenitelji
kvalifikacije, obuka i ispiti za energetske
procenitelje


1. Energetski procenitelj mora biti sertifikovan
u dve kategorije:
1.1. Procenitelj doma e energije;

1.2. Procenitelj ne-doma e energije.

2. Od procenitelja doma e energije i
procenitelja ne-doma e energije očekuje se da
ispunjava minimalne zahteve po Zakonom Br.
05/L-101 o energetskim performansama zgrada
i relevantno zakonodavstvo na snazi.

3. Procenitelj ne-doma e energije sertifikovan
po šemi pokrivenoj Zakonom o energetskim
performansama zgrada. Br. 05/L-101 može
obavljati dužnost energetskog revizora zgrada
11


Rregullore.


4. Vlerësuesi i energjisë i certifikuar sipas
skemës që mbulohet nga Ligji Nr. 05/L-101 për
Performancën Energjetike në Ndërtesa dhe në
posedim të diplomës të nivelit Bachelor në
fushën e inxhinierisë në lidhje me inxhinierinë
mekanike dhe elektrike dhe minimum pesë (5)
vjet përvojë pune në fushën përkatëse, ose
diplomë të nivelit Master në fushën e
inxhinierisë në lidhje me inxhinierinë mekanike
dhe elektrike dhe minimum dy (2) vjet përvojë
pune në fushën përkatëse mund të kryejnë
detyrën e Ekspertit të Pavarur të certifikuara
sipas skemës së certifikimit të ekspertëve të
pavarur që mbulohet nga Ligji Nr.05/L-101 për
Performancën Energjetike në Ndërtesa.


Neni 7
Ekspertët e pavarur
Kualifikimet, trajnimi dhe provimet për
ekspertët e pavarur.


Eksperti i pavarur duhet të plotësojë kërkesat
minimale siç është përcaktuar në Ligjin Nr.
05/L-101 për Performancën Energjetike në
Ndërtesa dhe aktet nënligjore në zbatim të tyre.KAPITULLI IV
4. An Energy Assessor certified under the
scheme covered by the Law on Energy
Performance in Buildings. No. 05/L-101 and in
possession of a bachelor’s degree in the field of
engineering related to mechanical and electrical
engineering and a minimum of five (5) years of
work experience in the relevant field, or a
master’s degree in the field of engineering
related to mechanical and electrical engineering
and a minimum of two (2) years of work
experience in the relevant field can carry out the
duty of Independent Expert certified under the
independent experts certification scheme
covered by the Law No.05/L-101 on Energy
Performance in Buildings.


Article 7
Independent Experts
Qualifications, training and exams for
Independent Experts


The independent expert must meet the minimum
requirements defined in the Law No. 05/L-101
on Energy Performance in Buildings and bylaws
in their application.CHAPTER IV
koji je sertifikovan u skladu sa Zakonom i ovom
Uredbom.
4. Energetski procenitelj sertifikovan u skladu
sa šemom obuhva enom Zakonom o
energetskim performansama zgrada br. 05/L-
101 i koji poseduje diplomu iz oblasti
inženjerstva u oblasti mašinstva i elektrotehnike
i koji ima najmanje pet (5) godina radnog
iskustva u odgovaraju oj oblasti, ili master
diplomu iz oblasti inženjerstva odnosno iz
oblasti mašinskog i elektrotehničkog
inženjerstva i najmanje dva (2) godine radnog
iskustva u relevantnoj oblasti može obavljati
dužnost nezavisnog stručnjaka certifikovan u
skladu sa šemom certifikanja nezavisnih
stručnjaka obuhva enom Zakonom Br.05/L-101
o energetskim performansama zgrada.

Ĉlan 7
Nezavisni struĉnjaci
Kvalifikacije, obuka i ispiti za nezavisne
struĉnjake

Nezavisni stručnjak mora ispuniti minimalne
zahteve definisane u Zakonu Br. 05/L-101 o
energetskim performansama zgrada i
podzakonske akte u njihovoj primeni.POGLAVLJE IV

12


KËRKESAT PËR PËRZGJEDHJEN
DHE AUTORIZIMIN E
INSTITUCIONIT TË TRAJNIMIT
PËR OFRUESIT E SHËRBIMIT
ENERGJETIKE


Neni 8
Kriteret e pranueshmërisë për Institucionin
e Trajnimit dhe Vlerësimi i Periudhës së
Pranueshmërisë dhe Autorizimit për
Institucionin e Trajnimit

1. Trajnimi i Ofruesëve të Shërbimit
Energjetik sigurohet nga personat juridikë që
kanë marrë autorizim nga Ministria për
ofrimin e programeve të trajnimit për Ofruesit
e Shërbimit të Energjisë në pajtim me këtë
Rregullore.
2. Trajnimi i Ofruesve të Shërbimit Energjetik
sigurohet në përputhje me Programin e
trajnimit të Shtojcës 1 dhe Shtojcës 2 të kësaj
Rregullore dhe programin e trajnimit siç
përcaktohet në Ligjin Nr. 05/L-101 për
Performancën Energjetike dhe legjislacionin
përkatës në fuqi.
3. Certifikimi sipas paragrafit 1 të këtij neni
është i vlefshëm për pesë (5) vite dhe mund të
rivlerësohet për të njëjtën periudhë dhe sipas
kushteve të njëjta në përputhje me këtë
Rregullore.
REQUIREMENTS FOR
SELECTION AND
AUTHORIZATON OF TRAINING
INSTITUTION for ENERGY
SERVICE PROVIDERS


Article 8
Eligibility Criteria for Training Institution
and Evaluation of Eligibility and
Authorization period for Training Institution


1. Training of Energy Service Providers is
provided by legal persons that received an
authorization by the Ministry for providing
training programs for Energy Service Providers
in accordance with this Regulation.2. Training of Energy Service Providers is
provided in accordance with the Training
Program of Annex 1 Annex 2 of this Regulation
and the training program as defined in the Law
No. 05/L-101 on Energy Performance in
Buildings and relevant legislation in force.


3. The certification of paragraph 1 of this article
is valid for five (5) years and can be revalidated
for the same period and under the same
conditions in accordance with this Regulation.

ZAHTEVI ZA SELEKCIJU I
OVLAŠĆENJE INSTITUCIJE
OBUKE ZA PRUŢAOCE
ENERGETSKIH
USLUGA


Ĉlan 8
Kriterijumi podobnosti za instituciju za
obuku i evaluacija podobnosti i periodi
ovlašćenja institucije za obuku


1. Obuku pružalaca energetskih usluga
obezbeĎuju pravna lica koja su dobila odobrenje
Ministarstva za održavanje programa obuke za
pružaoce energetskih usluga u skladu sa ovom
Uredbom.


2. Obuka pružalaca energetskih usluga
obezbeĎuje se u skladu sa Programom obuke
Aneksa 1 Aneksa 2 ovog Uredba i programom
obuke kako je definisano u Zakonu Br. 05/L-
101 o energetskim performansama zgrada i
relevantno zakonodavstvo na snazi.


3. Sertifikacija iz stava 1. ovog člana važi pet
(5) godina i može se produžiti za isti period i
pod istim uslovima u skladu sa ovom Uredbom.


134. Certifikimi i paragrafit 1 të këtij neni mund
të merret nga një person juridik në përputhje
me nevojat e infrastrukturës për një ofrues të
trajnimeve të Ofruesve të Shërbimit
Energjetik të përshkruara në Shtojcën 3 të
kësaj Rregullore.


Neni 9
Thirrje për shprehje të interesi për
institucion trajnues


1. AKEE publikon thirrjen për shprehje të
interesit për institucionet e trajnimit në
përputhje me dispozitat e Ligjit për Prokurim
Publik.

2. Propozimi për shprehje të interesit nuk
mund të publikohet më shumë se një herë në
çdo vit kalendarik.

3. Të gjitha dispozitat e Ligjit për Prokurimin
Publik zbatohen për termet dhe afatet e fundit
për vendosjen rreth shprehjeve të interesit nga
AKEE.


Neni 10
Procedurat për shprehjen e interesit për
institucionin e trajnimit


1. Kërkesa për certifikim të institucioneve të

4. The certification of paragraph 1 of this article
can be obtained by a legal person in accordance
with infrastructure needs for a provider of
Energy Service Providers trainings described in
Annex 3 of this Regulation.Article 9
Call for Expression of Interest for Training
Institution


1. KEEA publish a call for Expressions of
Interest for Training Institutions in accordance
with the applicable stipulations of the Law on
Public Procurement.

2. The call for Expressions of Interest cannot be
published more than once every calendar year.


3. All stipulations of the Law on Public
Procurement apply to the terms and deadlines
for deciding on the Expressions of Interest by
the KEEA.


Article 10
Procedures for the Expression of Interest for
Training Institution


1. A request for certification of Training

4. Sertifikaciju iz stava 1 ovog člana može
dobiti pravno lice u skladu sa infrastrukturnim
potrebama za pružaoce obuka pružaocima
energetskih usluga opisanih u Aneksu 3 ovog
UredbaĈlan 9
Poziv za iskazivanje interesa za instituciju za
obuku


1. KAEE objaviti poziv za iskazivanje interesa
za institucije za obuku u skladu sa važe im
odredbama Zakona o javnim nabavkama.


2. Poziv za iskazivanje interesa ne može se
objavljivati više od jednom tokom jedne
kalendarske godine.

3. Sve odredbe Zakona o javnim nabavkama
primenjivati na termine i rokove za odlučivanje
o iskazivanju interesa od strane KAEE.Ĉlan 10
Procedure za iskazivanje interesa za
instituciju za obuku


1. Zahtev za sertifikaciju institucija za obuku za
14


trajnimit për Ofruesit e Shërbimit të Energjisë
duhet t'i dorëzohet AKEE-së, e cila duhet të
përmbajë dokumentacionin e mëposhtëm:

1.1. Një kopje e diplomës së ekspertëve që
do të zbatojë Programin e Trajnimit.

1.2. Rezymetë e ekspertëve që do të
zbatojnë Programin e Trajnimit.

1.3. Një Program trajnimi të detajuar në
përputhje me Shtojcën 1 dhe Shtojcën 2 të
kësaj Rregullore dhe Programin e trajnimit
siç përcaktohet në Ligjin Nr.05/L-101 për
Performancën Energjetike dhe legjislacionin
përkatës në fuqi.

1.4. Përmbajtjen dhe mënyrën e
ekzaminimit për testimin e njohurive të
pjesëmarrësve në Programin e Trajnimit.

1.5. Listën e pajisjeve matëse dhe
përshkrimin e mjediseve në të cilat do të
mbahet trajnimi në përputhje me Shtojcën 3.


Neni 11
Detyrimet e palëve kontraktuese

1. Agjencia e Kosovës për Efiçiencë të
Energjisë është institucioni përgjegjës për:

1.1. Sigurimin e një sistemi të pavarur të
kontrollit dhe sigurimin e verifikimit të
auditimeve të energjisë;
Institutions for Energy Service Providers is to
be submitted to KEEA and shall contain the
following documentation:

1.1. A copy of the diploma of the experts
that will implement the Training Program.

1.2. The resumes of the experts that will
implement the Training Program.

1.3. A detailed Training Program in
accordance with Annex 1. Annex 2 of this
Regulation and training program as defined
in the Law No.05/L-101 on Energy
Performance in Buildings and relevant
legislation in force.

1.4. The contents and method of the
examination for the testing of the knowledge
of the participants to the Training Program.

1.5. List of measurement equipment and
description of Premises in which training
will be held in accordance to Annex 3.


Article 11
Obligations of contracting parties

1. The Kosovo Energy Efficiency Agency is the
responsible institution for:

1.1. Ensuring that an independent control
system is in place and providing verification
of the Energy Audits;
pružaoce energetskih usluga podnosi se KAEE-
u i sadrži slede u dokumentaciju:


1.1. Kopiju diplome stručnjaka koji e
sprovoditi Program obuke.
1.2. Rezime stručnjaka koji e sprovoditi
Program obuke.
1.3. Detaljan program obuke u skladu sa
Aneksom 1. Aneksom 2. ovog Uredba i
programom obuke kako je definisano u
Zakonu Br.05/L-101 o energetskim
performansama zgrada i relevantno
zakonodavstvo na snazi.


1.4. Sadržaj i način polaganja ispita za
testiranje znanja učesnika Programa obuke.


1.5. Spisak opreme za merenje i opis
prostorija u kojima e se održavati obuka u
skladu sa Aneksom 3.


Ĉlan 11
Obaveze ugovornih strana

1. Kosovska agencija za energetsku efikasnost
je institucija odgovorna za:
1.1. Osiguranje postojanja nezavisnog
kontrolnog sistema i verifikaciju energetskih
revizija;
151.2. Sigurimi i zbatimit të Kodit të
Mirësjelljes dhe kësaj Rregullore nga
Auditorët e Energjisë;

1.3. Anulimin e certifikatës së Auditorit të
Energjisë kur vërtetohet se ka pasur shkelje
të kësaj Rregullore ose të Kodit të
Mirësjelljes;

1.4. Sigurimin e një korrigjimi nëse
Auditimi i Energjisë nuk i plotëson kërkesat
minimale;

1.5. Sigurimin që Institucionet e Trajnimit të
zbatojnë Programet e Trajnimit në përputhje
me këtë Rregullore;

1.6. Heqjen e autorizimit të një Institucioni
Trajnues për Auditor të Energjisë pas
vërtetimit se ka pasur shkelje të kësaj
Rregullore;

1.7. Sigurimin e një korrigjimi nëse një
Institucion Trajnimi nuk i plotëson kërkesat
e kësaj Rregullore.

2. Institucioni i Trajnimit është i obliguar që:

2.1. Të zbatojë Programin e Trajnimit në
përputhje me programin e dhënë në Shtojcën
1 dhe Shtojcën 2 të kësaj Rregullore dhe
Programin e trajnimit, siç përcaktohet në
Ligjin Nr. 05/L-101 për Performancën
Energjetike në Ndërtesa dhe legjislacionin

1.2. Enforcing the Code of Conduct for
Energy Auditors of this Regulation;


1.3. Cancellation of the certificate an Energy
Auditor when it has been established that
there has been a breach of this Regulation or
the Code of Conduct;

1.4. Ensuring that a correction is made if an
Energy Audit does not meet the minimum
requirements;

1.5. Ensuring that Training Institutions
implement the Training Programs in
accordance with this Regulation;

1.6. Removal of authorization a Training
Institution Energy Auditor when it has been
established that there has been a breach of
this Regulation;

1.7. Ensuring that a correction is made if a
Training Institution does not meet the
requirements of this Regulation.

2. The Training Institution is obliged to:

2.1. Implement the Training Program in
accordance with the program provided in
Annex 1 Annex 2 of this Regulation and
training program as defined in the Law No.
05/L-101 on Energy Performance in
Buildings and relevant legislation in force;

1.2. ObezbeĎivanje primene Kodeksa
ponašanja i ove Uredbe od strane
energetskih revizora;

1.3. Otkazivanje sertifikata energetskog
revizora kada se utvrdi da je došlo do kršenja
ove Uredbe ili Kodeksa ponašanja;


1.4. Osiguranje da se izvrši korekcija
energetske revizije ukoliko minimalni
zahtevi nisu ispunjeni;

1.5. Osiguranje da institucije za obuku
sprovode programe obuke u skladu sa ovom
Uredbom;

1.6. Uklanjanje autorizacije institucije za
obuku energetskog revizora kada se utvrdi
da je došlo do kršenja ove Uredbe;


1.7. ObezbeĎivanje korekcije ako ustanova
za obuku ne ispunjava uslove iz ove Uredbe.


2. Institucija za obuku je obavezna za:

2.1. SprovoĎenje Programa Obuke u skladu
sa programom navedenim u Aneksu 1
Aneksu 2 ovog Uredba i programu obuke
kako je definisano u Zakonu Br.05/L-101 o
Energetskim Performansama Zgrada i
relevantno zakonodavstvo na snazi;
16


përkatës në fuqi.

2.2. Të sigurojë arsim të vazhdueshëm
profesional për Ofrues të certifikuar të
Shërbimeve të Energjetike;

2.3. Të kontrollojë identitetin dhe praninë e
personit që e ndjek programin e trajnimit;

2.4. Të testojë njohuritë e personit që ndjek
Programin e Trajnimit;

2.5. Të mbajë një regjistër të personave që
kanë përfunduar Programin e Trajnimit;

2.6. Të raportojë në AKEE për zbatimin e
Programit të Trajnimit;

2.7. T'ia mundësojë AKEE-së që të
mbikëqyrë zbatimin e Programit të Trajnimit
dhe detyrimet e tjera në përputhje me këtë
Rregullore.

3. Institucioni i autorizuar për Ofruesit e
Shërbimeve Energjetike sipas paragrafit 1 të
këtij neni mund të kryejë trajnime për
Vlerësuesit e Energjisë dhe Ekspertët e Pavarur
të mbuluar nga Ligji Nr.05/L-101 për
Performancën Energjetike në Ndërtesa.

4. Certifikata e përfundimit të Programit të
Trajnimit, duhet të përmbajë të dhënat e
mëposhtme:
4.1. Llojin e programit të trajnimit të
përfunduar nga Auditori i Energjisë i


2.2. Provide continuous professional
education for certified Energy Service
Providers;

2.3. Check the identity and presence of the
person attending the Training Program;

2.4. Test the knowledge of the person
attending the Training Program;

2.5. Keep a record of the persons that
concluded the Training Program;

2.6. Report to KEEA on the implementation
of the Training Program;

2.7. Enable KEEA to supervise the
implementation of the Training Program and
other obligations in accordance with this
Regulation.

3. The authorized institution for Energy Service
Providers according to the paragraph 1 of this
article can carry out training for Energy
Assessors and Independent Experts covered by
the Law No.05/L-101 on Energy Performance
in Buildings.

4. The Certificate of completion of the Training
Program, must contain the following data:

4.1. Type of training program completed
Building or Industry Energy Auditor, Energy


2.2. ObezbeĎivanje kontinuiranog
profesionalnog obrazovanja sertifikovana
pružalaca energetskih usluga;

2.3. Proveru identiteta i prisustva osobe koja
pohaĎa Program obuke;

2.4. Ispitivanje znanja osobe koja pohaĎa
program obuke;

2.5. VoĎenje evidencie o osobama koje su
zaključile Program obuke;

2.6. Izveštavanje KAEE-a o sprovoĎenju
Programa obuke;

2.7. Omogu avanje KAEE-u da nadgleda
sprovoĎenje Programa obuke i drugih
obaveza u skladu sa ovom Uredbom.


3. Ovlaš ivanje institucije za pružaoce
energetskih usluga opisane u stavu 1. ovog
člana da može sprovesti obuku za energetske
procenitelje i nezavisne stručnjake obuhva ene
Zakonom Br.05/L-101 o Energetskim
Performansama Zgrada.

4. Potvrda o završetku programa obuke, mora
sadržati slede e podatke:

4.1. Vrsta završenog programa obuke
energetski revizor zgrade ili industrije,
17


Ndërtesë ose Industrisë, Vlerësuesi i
Energjisë, Eksperti i Pavarur, si dhe Arsimi i
vazhdueshëm profesional;

4.2. Emrin dhe mbiemrin;

4.3. Numrin personal të identifikimit;

4.4. Datën dhe vendin e lindjes;

4.5. Datën e testimit në Programin e
Trajnimit;

4.6. Emrin e personit juridik që ka ofruar
Programin e Trajnimit;

4.7. Numrin, datën dhe vendin e lëshimit të
certifikatës të përfundimit të programit;

4.8. Emrin, mbiemrin dhe nënshkrimin e
personit të autorizuar të personit juridik që
ka ofruar Programin e Trajnimit.KAPITULLI V

CERTIFIKIMI DHE ARSIMIMI I
VAZHDUESHËM I AUDITORËVE
TË ENERGJISË, VLERËSUESVE
TË ENERGJISË, EKSPERTËVE TË
PAVARUR


Assessor, Independent Expert, continuous
professional education;


4.2. Name and surname;

4.3. Personal identification number;

4.4. Date and place of birth;

4.5. Date of examination of the Training
Program;

4.6. Name of the legal person that provided
the Training Program;

4.7. Number, date and place of issuing the
certificate of completion;

4.8. Name, surname and signature of the
authorized person of the legal person that
provided the Training Program.CHAPTER V

CERTIFICATION AND
CONTINUOUS EDUCATION
OF ENERGY AUDITORS, ENERGY
ASSESSORS, INDEPENDENT
EXPERTS


energetski procenitelj, nezavisni stručnjak,
kontinuirana profesionalna edukacija;


4.2. Ime i prezime;

4.3. Lični identifikacioni broj;

4.4. Datum i mesto roĎenja;

4.5. Datum ispitivanja programa obuke;


4.6. Ime pravnog lica koje je obezbedilo
Program obuke;

4.7. Broj, datum i mesto izdavanja potvrde o
završetku,

4.8. Ime, prezime i potpis ovlaš enog
pravnog lica koje je obezbedilo Program
obukePOGLAVLJE V

SERTIFIKACIJA I
KONTINUIRANA EDUKACIJA
ENERGETSKIH REVIZORA,
ENERGETSKIH PROCENITELJA,
NEZAVISNIH STRUĈNJAKA


18


Neni 12
Certifikimi dhe Arsimimi

1. Ofruesit e Shërbimeve Energjetike marrin
certifikatë për detyrat e tyre përkatëse, nëse
plotësohen kushtet e neneve 5, 6 dhe 7 të
kësaj Rregullore.
2. AKEE lëshon certifikatat sipas paragrafit 1
i këtij neni brenda tridhjetë (30) ditëve nga
marrja e konfirmimeve të kushteve të
përcaktuara në këtë Rregullore për marrjen e
certifikatave.
Neni 13
Heqja apo refuzimi i certifikimit

1. Personat sipas nenit 12 i kësaj Rregullore
nuk do të marrin certifikatë nëse ata kanë
kryer një ose më shumë nga veprat e
mëposhtme:
1.1. Anëtar i një organizate kriminale;

1.2. Pranimi i mitos;

1.3. Dhënia e mitos;
1.4. Abuzimi i autoritetit dhe/ose pozitës;
1.5. Ndërmjetësim i paligjshëm;
1.6. Mashtrim;
Article 12
Certification and Education

1. Energy Service Providers receive a certificate
for their respective roles if the conditions of
articles 5, 6 and 7 of this Regulation.


2. KEEA issues the certifications from
paragraph 1 of this article within thirty (30)
days after receive of confirmations of the
conditions described in this Regulation for
obtaining certificates.


Article 13
Withdrawal or refusal of certification

1. The persons from article 12 of this
Regulation will not receive a certificate in case
they committed one or more of the following
acts:

1.1. Member of a criminal organization;

1.2. Acceptance of bribes;

1.3. Giving bribes;

1.4. Abuse of authority and/or position;

1.5. Illegal mediation;

1.6. Fraud;

Ĉlan 12
Sertifikacija i Edukacija

1. Pružaoci energetskih usluga dobiti dozvolu za
svoje odgovaraju e uloge ako su ispunjeni
uslovi iz člana 5, 6. i 7 ovog Urdba.


2. KAEE izdaje sertifikati iz stava 1. ovog člana
u roku od trideset (30) dana od dana prijema
potvrda o ispunjavanju uslova iz ove Uredbe za
dobijanje sertifikata.Ĉlan 13
Oduzimanje ili sertifikacija

1. Lica iz člana 12 ove Uredbe ne e dobiti
sertifikat u slučaju da su počinili jedno ili više
od slede ih dela:


1.1. Član kriminalne organizacije;

1.2. Prihvatanje mita;

1.3. Davanje mita;

1.4. Zloupotreba ovlaš enja/položaja;

1.5. Ilegalna medijacija;

1.6. Prevara;

19


1.7. Mashtrime kompjuterike;
1.8. Shpëlarje parash.

Neni 14
Programi i trajnimit të vazhdueshëm për
arsimin profesional


1. Programi i trajnimit të vazhdueshëm
profesional duhet të ndiqet së paku çdo pesë (5)
vjet nga personat fizikë të autorizuar, dhe
personat e tjerë të angazhuar në auditimin e
energjisë, certifikimin e energjisë së ndërtesave
dhe inspektimin e rregullt të sistemeve të
ngrohjes dhe klimatizimit në ndërtesa.

2. Institucioni i Trajnimit duhet të sigurojë
arsimim të vazhdueshëm profesional.
Ekzaminimi nuk kërkohet për personat që
ndjekin programin e këtij neni.

3. Programi i trajnimit të vazhdueshëm të
arsimit profesional zgjat mes 8 dhe 16 orë
varësisht nga progresi teknologjik në fushën e
efiçiencës së energjisë, ndryshimeve në
rregulloret teknike dhe zhvillimin e mjeteve
softuerike.

4. Programi i trajnimit të vazhdueshëm të
arsimit profesional do të mbulojë:

4.1. Kornizën ligjore në fushën e efiçiencës
së energjisë, auditimit të energjisë,
1.7. Computer fraud;

1.8. Money laundering.


Article 14
Continuous professional education training
program

1. The continuous professional education
training program shall be attended at least every
five (5) years by authorized natural persons
other persons engaged in energy auditing,
energy certification of the buildings and regular
inspection of heating systems and cooling or
air-conditioning systems in the buildings.

2. The Training Institution shall provide
continuous professional education. Examination
is not required for persons attending the
program of this article.

3. Continuous professional education training
program lasts between 8 and 16 hours
depending on the technological progress in the
field of energy efficiency, changes in technical
regulations, and the development of software
tools.


4. Continuous professional education training
program will cover:

4.1. Legal framework in the field of energy
efficiency, energy auditing, energy
1.7. Sajber prevara;

1.8. Pranje novca.


Ĉlan 14
Program kontinuiranog struĉnog
usavršavanja

1. Programu obuke za kontinuirano stručno
usavršavanje treba da prisustvuju najmanje
svakih pet (5) godina ovlaš ena fizička lica i
druga lica koja se bave energetskom revizijom,
energetskim sertifikovanjem zgrada i redovnim
inspekcijama sistema grejanja i sistema za
hlaĎenje ili klimatizaciju zgrada.

2. Institucija za obuku obezbeĎuje kontinuirano
stručno usavršavanje. Ispitivanje nije potrebno
za osobe koje pohaĎaju program iz ovog člana.


3.Program kontinuiranog stručnog usavršavanja
traje izmeĎu 8 i 16 sati u zavisnosti od
tehnološkog napretka u oblasti energetske
efikasnosti, izmena tehničkih propisa i razvoja
softverskih alata.4. Program obuke za kontinuirano stručno
usavršavanje e obuhvatiti:

4.1. Pravni okvir u oblasti energetske
efikasnosti, energetske revizije, energetskog
20


certifikimit të performancës së energjisë në
ndërtesa dhe inspektimit të sistemit të
ngrohjes dhe klimatizimit në ndërtesa;

4.2. Përvojën dhe shembuj të auditimeve të
energjisë, certifikata të performancës së
energjisë së ndërtesave dhe inspektimet e
sistemit të ngrohjes dhe klimatizimit në
ndërtesa;

4.3. Zgjidhje inovative për përmirësimin e
efiçiencës të energjisë dhe përmirësimin e
zbatimit të auditimeve të energjisë dhe
shembuj të praktikave të mira.

4.4. Mjete softuerike;

4.5. Të dhëna të tjera relevante për auditimet
energjetike, certifikatat e performancës
energjetike së ndërtesave dhe inspektimet e
sistemit të ngrohjes dhe klimatizimit në
ndërtesa.

4.6. Të dhënat mbi edukimin e
vazhdueshëm profesional për të certifikuarit
si Ofrues të Shërbimeve Energjetike do të
regjistrohen në Regjistrin e Personave të
Autorizuar dhe mund të publikohen në
faqen zyrtare të AKEE-së.


KAPITULLI VII


performance certification of buildings and
inspection of heating and air-conditioning
system in buildings;

4.2. Experience and examples of energy
audits, energy performance certificates of
buildings and inspections of heating and air-
conditioning system in buildings;


4.3. Innovative solutions for improving
energy efficiency and improving the
implementation of energy audits and
examples of good practice;

4.4. Software tools;

4.5.Other relevant information on energy
audits, energy performance certificates of
buildings and inspections of heating and air-
conditioning system in buildings;


4.6. Data on continuous professional
education for certificated Energy Service
Providers shall be entered into the Register
of Authorized Persons and may be published
on the official website of the KEEA.CHAPTER VII


sertifikovanja zgrada i inspekcije sistema
grejanja i klimatizacije u zgradama;


4.2. Iskustvo i primeri energetskih revizija,
energetskih sertifikata zgrada i inspekcija
sistema grejanja i klimatizacije u zgradama;4.3. Inovativna rešenja za poboljšanje
energetske efikasnosti i poboljšanje
sprovoĎenja energetskih revizija i primeri
dobre prakse;

4.4. Softverski alati;

4.5. Ostale relevantne informacije o
energetskim revizijama, energetskim
sertifikatima zgrada i inspekciji sistema
grejanja i klimatizacije u zgradama.


4.6. Podaci o kontinuiranom stručnom
usavršavanju za sertifikovani pružaoce
energetskih usluga upisuju se u Registar
ovlaš enih lica i mogu se objaviti na
službenim internet stranicama KAEE-a.POGLAVLJE VII


21


MIRËMBAJTJA E REGJISTRIT
KOMBËTAR DHE KODIT TË
MIRËSJELLJES SË AUDITORËVE
TË ENERGJISË, VLERËSUESVE
TË ENERGJISË, EKSPERTËVE TË
PAVARUR

Neni 15
Regjistri i Ofruesve të Shërbimeve
Energjetike

1. AKEE operon dhe mban një regjistër
elektronik të ofruesve të shërbimeve
energjetike sipas rregullave të brendshme të
cilat do të publikohen.
2. Regjistri përmban numrin identifikues dhe
datën e lëshimit të certifikatës së ofruesve të
shërbimeve energjetike, emrin e personit
juridik, selinë e personit juridik, emrin dhe
mbiemrin e personit të autorizuar të personit
juridik, emrin dhe mbiemrin i personit
përgjegjës që kryen auditimet energjetike,
certifikatat e energjisë dhe inspektimet e
ngrohjes dhe klimatizimit me të dhënat
përkatëse mbi certifikimin e marrë për
kryerjen e auditimeve të energjisë,
certifikatave të energjisë dhe inspektimeve të
ngrohjes dhe klimatizimit.

3. Ofruesi i shërbimit të energjisë është i
detyruar të paraqesë raporte për auditimet e
energjisë, certifikatat e energjisë dhe
inspektimet e ngrohjes dhe ajrit të
MAINTENANCE OF NATIONAL
REGISTRY AND
CODE OF CONDUCT OF ENERGY
AUDITORS, ENERGY ASSESSORS,
INDEPENDENT EXPERTS


Article 15
Registry of Energy Service Providers


1. KEEA operates and maintains an electronic
registry of energy service providers according to
the internal regulations that will be published.


2. The registry contains the identification
number and date of issue of the certification of
the energy service providers, name of the legal
person, the headquarters of the legal person,
name and surname of the authorized person of
the legal person, the name and surname of the
responsible person that carries out energy
audits, energy certificates and heating and air
conditioning Inspections with the relevant data
on the obtained certification to carry out energy
audits, energy certificates and heating and air
conditioning inspections.3. The Energy service provider is required to
submit reports on energy audits, energy
certificates and heating and air conditioning
ODRŢAVANJE NACIONALNOG
REGISTRA i
KODEKS PONAŠANJA
ENERGETSKIH REVIZORA,
ENERGETSKIH PROCENITELJA,
NEZAVISNIH STRUĈNJAKA

Ĉlan 15
Registar pruţalaca energetskih usluga


1.KAEE vodi i održava elektronski registar
pružalaca energetskih usluga u skladu sa
internim propisima koji e biti objavljeni.


2. Registar sadrži identifikacioni broj i datum
izdavanja sertifikata pružalaca energetskih
usluga, ime pravnog lica, sedište pravnog lica,
ime i prezime ovlaš enog lica pravnog lica, ime
i prezime odgovornog lica koje vrši energetske
revizije, energetsku sertifikaciju i inspekcije za
grejanje i klimatizaciju sa relevantnim
podacima o dobijenoj sertifikacije za obavljanje
energetskih revizija, energetske sertifikacije i
inspekcija za grejanje i klimatizaciju.

3. Pružalac energetskih usluga dužan je da
podnese izveštaje o sprovedenim energetskim
revizijama, energetskim sertifikatima i
22


kondicionuar të kryera në Regjistrin e
përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni,
brenda pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga data e
lëshimit të tij.

Neni 16
Regjistri i institucioneve të trajnimit të
kualifikuar për Ofruesit e Shërbimeve të
Energjetike

1. AKEE operon dhe mirëmban një regjistër
elektronik të institucioneve të trajnimit të
kualifikuar për Ofruesit e Shërbimeve
Energjetike të cilat duhet të publikohen.

2. Regjistri sipas paragrafit 1 të këtij neni
përmban:

2.1. Numrin identifikues dhe datën e
lëshimit të certifikatës së institucionit
trajnues;

2.2. Emrin e personit juridik;

2.3. Selinë e personit juridik;

2.4. Emrin dhe mbiemrin e personit
përgjegjës që kryen Programin e Trajnimit.


3. AKEE do të publikojë në faqen e saj të
internetit emrat dhe të dhënat e kontaktit të
institucioneve trajnuese të certifikuara për
ofruesit e shërbimeve të energjetike.

inspections carried out to the Registry referred
to in paragraph 1 of this article within fifteen
(15) days of issue.


Article 16
Registry of qualified training institutions for
Energy Service Providers


1. KEEA operates and maintains an electronic
registry of qualified training institutions for
Energy Service Providers that will be published.


2. The registry of paragraph 1 of this article
contains:

2.1. Identification number and date of issue
of the certification of the training
institution;

2.2. Name of the legal person;

2.3. The headquarters of the legal person;

2.4 The name and surname of the
responsible person that carries out the
Training Program.

3. KEEA will publish on its website the names
and contact data of certified training institutions
for energy service providers.


inspekcijama za grejanje i klimatizaciju
Registru iz stava 1. ovog člana u roku od
petnaest (15) dana od dana izdavanja.


Ĉlan 16
Registar kvalifikovanih institucija za
pruţaoce energetskih usluga


1. KAEE vodi i održava elektronski registar
kvalifikovanih institucija za obuku za pružaoce
energetskih usluga koji e biti objavljeni.


2. Registar iz stava 1 ovog člana sadrži:


2.1. Identifikacioni broj i datum izdavanja
sertifikata institucije za obuku;

2.2. Ime pravnog lica;

2.3. Sedište pravnog lica;

2.4. Ime i prezime odgovornog lica koje
sprovodi Program Obuke.3. KAEE e na svojoj internet stranici objaviti
imena i kontaktne podatke sertifikovanih
institucija za obuku za pružaoce energetskih
usluga.

23


Neni 17
Kodi i Mirësjelljes për Auditorët e Energjisë

1. Auditorët e Energjisë do të kryejnë auditime
të energjisë në mënyrë të pavarur. Ata nuk do të
kryejnë auditime të energjisë në rast se janë të
ekspozuar ndaj konflikti të interesit ose i
nënshtrohen motiveve komerciale për të
gjeneruar një rezultat të paracaktuar.

2. Auditori i Energjisë do të dorëzojë raportin e
auditimit të energjisë tek klienti sipas
marrëveshjes.

3. Auditori i Energjisë nuk duhet të përdorë
asnjë të dhënë ose input për ndonjë qëllim tjetër
përveç Auditimit të energjisë.

4. Auditori i Energjisë informon klientin në rast
se konstaton se një instalim është i pasigurt ose
i paligjshëm.

5. Auditori i Energjisë informon klientin për
procedurën e ankesës.

6. Auditori i Energjisë është i detyruar të ketë
një policë sigurimi që mbulon përgjegjësinë e
përgjithshme dhe profesionale.

7. Certifikata e Auditorit të Energjisë mund të
pezullohet kur vepron në kundërshtim me
Kodin e Mirësjelljes dhe të anulohet nga
AKEE, si në rastet e mëposhtme:

7.1. Dorëzimi i provave të rreme për
Article 17
Code of Conduct for Energy Auditors

1. Energy Auditors shall conduct energy audits
independently. They shall not conduct energy
audits in case they are subject to a conflict of
interests or subject to commercial motives to
generate a predetermined outcome.


2. Energy Auditor shall deliver the energy audit
report to the client, as agreed.


3. The Energy Auditor shall not use any data or
input for any other purpose than an energy
audit.

4. Energy Auditor shall inform the client of any
identification of an unsafe or illegal installation.


5. The Energy Auditor shall inform the client on
the complaint procedure.

6. The Energy Auditor is obliged to have an
insurance policy covering general and
professional liability.

7. Energy Auditor Certificate may be suspended
in cases of actions in contradiction with the
Code of Conduct and may be annulled by
KAEE, as in the following cases.

7.1. Submission of false evidence for
Ĉlan 17
Kodeks Ponašanja Energetskih Revizora

1. Energetski revizori samostalno sprovode
energetske revizije. Oni ne smeju sprovoditi
energetske revizije u slučaju da su predmet
sukoba interesa ili podložni komercijalnim
motivima za generisanje unapred odreĎenog
rezultata.

2. Energetski revizor podnosi izveštaj o
energetskoj reviziji klijentu u skladu sa
sporazumom.

3. Energetski revizor ne koristi nikakve podatke
ili inpute za bilo koju drugu svrhu osim za
energetsku reviziju.

4. Energetski revizor obaveštava klijenta u
slučaju da utvrdi da je instalacija nesigurna ili
nelegalna.

5. Energetski revizor obaveštava klijenta o
žalbenom postupku.

6. Energetski revizor je obavezan da ima polisu
osiguranja koja pokriva opštu i profesionalnu
odgovornost.

7. Sertifikat Energetskog revizora može se
suspendovati u slučajevima kada deluje krše i
Kodeks ponašanja, i može se poništiti od strane
KAEE, kao u slede im slučajevima:

7.1. Podnošenje lažnih dokaza za
24


certifikim;

7.2. Certifikata e Auditorit të Energjisë
përdoret nga persona të paautorizuar;

7.3. Auditori i Energjisë dorëzon një
auditim të energjisë pa kryer auditimin;

7.4. Auditori i Energjisë dorëzon një
auditim të energjisë që nuk plotëson
kërkesat e nenit 22 të kësaj Rregullore.

8. AKEE mund të verifikojë në çdo kohë nëse
Auditori i Energjisë plotëson kërkesat e
përcaktuara në nenin 5 të kësaj Rregullore.


Neni 18
Kodi i Mirësjelljes për Vlerësuesit e
Energjisë

1. Vlerësuesit e energjisë duhet të realizojnë
certifikimin e performancës së energjisë në
mënyrë të pavarur. Ata nuk do të kryejnë
certifikimin e performancës së energjisë nëse
janë subjekt i një konflikti të interesit ose i
nënshtrohen motiveve komerciale për të
gjeneruar një rezultat të paracaktuar.

2. Vlerësuesi i Energjisë duhet të dorëzojë
certifikatën e performancës së energjisë tek
klienti sipas marrëveshjes.

3. Vlerësuesi i Energjisë nuk duhet të përdorë të
dhënat ose inputet për ndonjë qëllim tjetër
certification;

7.2. The Certificate of the Energy Auditor is
used by unauthorised persons;

7.3. The Energy Auditor submits an Energy
Audit without carrying out the audit;

7.4. The Energy Auditor submits an Energy
Audit that fails to meet the requirements of
article 22 of this Regulation.

8. KEEA may verify at any time if the Energy
Auditor meets the requirements set in Article 5
of this Regulation.


Article 18
Code of Conduct for Energy Assessors


1. Energy Assessors shall conduct energy
performance certificate independently. They
shall not conduct energy performance certificate
in case they are subject to a conflict of interests
or subject to commercial motives to generate a
predetermined outcome.


2. Energy assessor shall submit the Energy
performance certificate to the client, as agreed.


3. The Energy Assessor shall not use any data or
input for any other purpose than an energy
sertifikacije;

7.2. Koriš enje sertifikat energetskog
revizora od strane neovlaš enog lica;

7.3. Energetski revizor podnosi energetsku
reviziju bez sprovoĎenja revizije;

7.4. Energetski revizor podnosi energetsku
reviziju koja ne ispunjava zahteve iz člana
22. ove Uredbe.

8. KAEE može proveriti u bilo koje vreme da li
energetski revizor ispunjava zahteve iz člana 5
ove Uredbe.


Ĉlan 18
Kodeks ponašanja energetskih procenitelja


1. Energetski procenitelj samostalno sprovodi
energetsku sertifikaciju. On ne sme sprovoditi
energetsku sertifikaciju u slučaju da je predmet
sukoba interesa ili podložan komercijalnim
motivima za generisanje unapred odreĎenog
rezultata.


2. Ocenjivač energije mora da klijentu uruči
sertifikat energetskog učinka u skladu sa
sporazumom.

3. Energetski procenitelj ne koristi nikakve
podatke ili inpute za bilo koju drugu svrhu osim
25


përveç certifikimit të performancës së energjisë.

4. Vlerësuesi i energjisë e informon klientin në
rast se vlerësuesi i energjisë gjen një instalim të
pasigurt ose të paligjshëm.

5. Vlerësuesi i energjisë e informon klientin për
procedurën e ankesës.

6. Vlerësuesi i energjisë është i detyruar të ketë
një policë sigurimi që mbulon përgjegjësinë e
përgjithshme dhe profesionale.

7. Certifikata e vlerësuesit të energjisë që
vepron në kundërshtim me këtë Kod të
Mirësjelljes mund të pezullohet ose të anulohet
nga AKEE, si në rastet e mëposhtme:

7.1. Dorëzimi i provave të rreme për
certifikim;

7.2. Certifikata e Vlerësuesit të Energjisë
përdoret nga persona të paautorizuar;

7.3. Vlerësuesi i Energjisë e dorëzon
Certifikatën e Performancës së Energjisë pa
e kryer punën e nevojshme;

7.4. Vlerësuesi i Energjisë dorëzon
Certifikatën e Performancës së Energjisë që
nuk plotëson kërkesat e kësaj Rregullore.

8. AKEE mund të verifikojë në çdo kohë nëse
Vlerësuesi i Energjisë plotëson kërkesat e
përcaktuara në nenin 6 të kësaj Rregullore.
performance certificate.

4. The Energy Assessor shall inform the client
in case of the Energy Assessor makes any
findings of an unsafe or illegal installation.

5. The Energy Assessor shall inform the client
on the complaint procedure.

6. The Energy Assessor is obliged to have an
insurance policy covering general and
professional liability.

7. The Certificate of the energy assessor who is
in breach of this Code of Conduct can be
suspended or revoked by KEEA, in the
following cases:

7.1. Submission of false evidence for
certification;

7.2. The Certificate of the Energy Assessor
is used by unauthorised persons;

7.3. The Energy Assessor submits an Energy
Performance Certificate without carrying out
the needed work;

7.4. The Energy Assessor submits an Energy
Performance Certificate that fails to meet the
requirements of this Regulation.

8. KEEA may verify at any time if the Energy
Assessor meets the requirements set in article 6
of this Regulation.
za energetsku sertifikaciju.

4. Energetski procenitelj obaveštava klijenta u
slučaju da otkrije bilo kakve nesigurne ili
nezakonite instalacije.

5. Energetski procenitelj obaveštava klijenta o
žalbenom postupku.

6. Energetski procenitelj je obavezan da ima
polisu osiguranja koja pokriva opštu i
profesionalnu odgovornost.

7. Sertifikat energetskog procenitelja koja je u
suprotnosti sa ovim Kodeksom ponašanja može
biti suspendovana ili opozvana od strane KAEE,
u slede im slučajevima:

7.1. Podnošenje lažnih dokaza za
sertifikanje;

7.2. Koriš enje Certifikat energetskog
procenitelja od strane neovlaš enog lica;

7.3. Energetski procenitelj podnosi sertifikat
energetskih performansi bez sprovoĎenja
procene;

7.4.Energetski procenitelj podnosi sertifikat
energetskih performansi koji ne ispunjava
zahteve ove Uredbe.

8. KAEE može proveriti u bilo koje vreme da li
energetski procenitelj ispunjava zahteve iz
člana 6 ove Uredbe.
26


Neni 19
Kodi i Mirësjelljes për Ekspertët e Pavarur

1. Eksperti i Pavarur do të bëjë inspektimin e
sistemit të ngrohjes dhe klimatizimit në mënyrë
të pavarur. Ata nuk do të kryejnë inspektimin e
sistemit të ngrohjes dhe klimatizimit në rast se
ata janë të ekspozuar ndaj një konflikti të
interesit ose i nënshtrohen motiveve komerciale
për të gjeneruar një rezultat të paracaktuar.

2. Eksperti i Pavarur dorëzon inspektimin e
sistemit të ngrohjes dhe klimatizimit tek klienti
sipas marrëveshjes.

3. Eksperti i pavarur nuk do të përdorë asnjë të
dhënë ose të dhëna për ndonjë qëllim tjetër
përveç për inspektim të sistemit të ngrohjes dhe
klimatizimit.

4. Eksperti i pavarur do të informojë klientin në
rast se konstaton se një instalim është i
pasigurtë ose i paligjshëm.

5. Eksperti i pavarur e informon klientin për
procedurën e ankesës.

6. Eksperti i pavarur është i detyruar të ketë një
policë sigurimi që mbulon përgjegjësinë e
përgjithshme dhe profesionale.

7. Certifikata e Ekspertit të Pavarur i cili vepron
në kundërshtim me Kodin të Mirësjelljes mund
të pezullohet ose anulohet nga AKEE për arsyet
e mëposhtme:
Article 19
Code of Conduct for Independent Experts

1. Independent Expert shall conduct inspection
of heating and air-conditioning system
independently. They shall not conduct
inspection of heating and air-conditioning
system in case they are subject to a conflict of
interests or subject to commercial motives to
generate a predetermined outcome.

2. The Independent Expert shall hand over the
inspection of heating and air-conditioning
system to the client as agreed.

3. The Independent Expert shall not use any
data or input for any other purpose than an
inspection of heating and air-conditioning
system.

4. The independent expert shall inform the
client of any identification of an unsafe or
illegal installation.

5. The Independent Expert shall inform the
client on the complaint procedure.

6. The Independent Expert is obliged to have an
insurance policy covering general and
professional liability.

7. The Certificate of the Independent Expert
who is in breach of Code of Conduct can be
suspended or revoked by KEEA in the
following cases:
Ĉlan 19
Kodeks ponašanja nezavisnih struĉnjaka

1. Nezavisni stručnjaci samostalno sprovode
inspekciju sistema grejanja i klimatizacije.
Oni ne smeju sprovoditi inspekciju sistema
grejanja i klimatizacije u slučaju da su
predmet sukoba interesa ili podložni
komercijalnim motivima za generisanje
unapred odreĎenog rezultata.

2. Nezavisni stručnjak predaje inspekciju
sistema grejanja i klimatizacije klijentu u
skladu sa sporazumom.

3. Nezavisni stručnjak ne koristi nikakve
podatke ili inpute za bilo koju drugu svrhu
osim za inspekciju sistema grejanja i
klimatizacije.

4. Nezavisni stručnjak e obavestiti klijenta u
slučaju da utvrdi da je instalacija nebezbedna
ili nelegalna.

5. Nezavisni stručnjak obaveštava klijenta o
žalbenom postupku.

6. Nezavisni stručnjak je obavezan da ima
polisu osiguranja koja pokriva opštu i
profesionalnu odgovornost.

7. Sertifikat nezavisnog stručnjaka koja je u
suprotnosti sa Kodeksom ponašanja može biti
suspendovana ili opozvana od strane KAEE-a
u slede im slučajevima:
277.1. Dorëzimi i provave të rreme për
certifikim;

7.2. Certifikata e ekspertit të pavarur
përdoret nga persona të paautorizuar;

7.3. Eksperti i Pavarur dorëzon një
inspektim të sistemit të ngrohjes dhe
klimatizimit pa e kryer punën e nevojshme;

7.4. Eksperti i Pavarur dorëzon një
inspektim të sistemit të ngrohjes dhe
klimatizimit që nuk plotëson kërkesat e
nenit 23 të kësaj Rregullore.

8. AKEE mund të verifikojë në çdo kohë nëse
eksperti i pavarur ende i plotëson kërkesat e
përcaktuara në nenin 7 të kësaj Rregullore.


KAPITULLI VIII

KODI I PRAKTIKËS PËR
AUDITIMET ENERGJETIKE,
CERTIFIKATAT E
PERFORMANCËS ENERGJETIKE
DHE INSPEKTIMET E SISTEMIT
TË NGROHJES DHE
KLIMATIZIMIT, KRITERET
MINIMALE PËR AUDITIMIN E
ENERGJISË DHE KONTROLLI I
CILËSISË

7.1. Submission of false evidence for
certification;

7.2. The Certificate of the Independent
Expert is used by unauthorised persons;

7.3. The Independent Expert submits an
inspection of heating and air-conditioning
system without carrying out the needed
work;

7.4. The Independent Expert submits an
inspection of heating and air-conditioning
system that fails to meet the requirements of
article 23 of this Regulation.

8. KEEA may verify at any time if the
Independent Expert still meets the requirements
set in article 7 of this Regulation.


CHAPTER VIII

CODE OF PRACTICE FOR
ENERGY AUDITS, ENERGY
PERFORMANCE CERTIFICATES
AND INSPECTION OF HEATING
AND AIR-CONDITIONING
SYSTEM, MINIMUM CRITERIA
FOR ENERY AUDITS AND
QUALITY CONTROL


7.1. Podnošenje lažnih dokaza za
sertifikanje;

7.2. Koriš enje Sertifikat nezavisnog
stručnjaka od strane neovlaš enog lica;

7.3. Nezavisni stručnjak podnosi inspekciju
o sistemu grejanja i klimatizacije bez
sprovoĎenja inspekcije;

7.4.Nezavisni stručnjak podnosi inspekciju
o sistemu grejanja i klimatizacije koja ne
ispunjava zahteve iz člana 23. ove Uredbe.


8. KAEE može proveriti u bilo koje vreme da li
nezavisni stručnjak i dalje ispunjava zahteve iz
člana 7 ove Uredbe.POGLAVLJE VIII

KODEKS PRAKSE ZA
ENERGETSKE REVIZIJE,
SERTIFIKATE ENERGETSKE
PERFORMANSE I INSPEKCIJE
SISTEMA GREJANJA I
KLIMATIZACIJE, MINIMALNI
KRITERIJUMI ZA ENERGETSKE
REVIZIJE I KONTROLA
KVALITETA
28Neni 20
Kodi i praktikës

1. Ofruesit e Shërbimeve Energjetike gjatë
auditimit energjetik, inspektimit të sistemit të
ngrohjes dhe klimatizimit, kritereve minimale
për auditimin e energjisë dhe kontrollin i
cilësisë, duhet vepruar sipas:

1.1. Udhëzimeve për procedurat
operacionale që sigurojnë konsistencë dhe
saktësi të auditimeve të energjisë,
certifikatave të performancës së energjisë
dhe inspektimeve të sistemeve të ngrohjes
dhe klimatizimit;

1.2. Udhëzimet mbi formën e aktiviteteve
dhe dokumenteve që duhet të kryhen për të
prodhuar Auditimet energjetike, Certifikatat
e Performancës Energjetike dhe inspektimet
e sistemeve të ngrohjes dhe klimatizimit;

1.3. Udhëzimet për studimin në terren që do
të kryhet me lejen e pronarit dhe si dhe që të
gjitha rregulloret në terren në lidhje me
shëndetin dhe sigurisë të jenë të
zbatueshme; si dhe

1.4. Detyrimeve të Agjencisë së Kosovës
për Efiçiencë të Energjisë.

Article 20
Code of practice

1. Energy Service Providers, during the energy
audit, inspection of heating and air conditioning
system, minimum criteria for energy audit and
quality control, shall comply with:


1.1. Guidelines for operational procedures
that ensure consistency and accuracy of
energy audits, energy performance
certificates and inspections of heating and
air-conditioning Systems;


1.2. Guidelines on the form of the activities
and documents that must be carried out to
produce Energy Audits, Energy
Performance Certificates and Inspections of
Heating and Air-Conditioning Systems;

1.3.Guidelines for site survey that shall be
carried out with the owner’s permission and
that all on-site health and safety regulations
that are applicable; and


1.4. Obligations of the Kosovo Energy
Efficiency Agency.

Ĉlan 20
Kodeks prakse

1. Pružaoci energetskih usluga tokom
energetske revizije, inspekcije sistema grejanja i
klimatizacije, minimalnih kriterijuma za
energetsku reviziju i kontrolu kvaliteta, trebalo
bi da deluju u skladu sa:

1.1. Smernice za operativne procedure koje
osiguravaju doslednost i tačnost energetskih
revizija, sertifikata energetskih performansi i
inspekcije sistema grejanja i klimatizacije;1.2. Smernice o obliku aktivnosti i
dokumente koje treba izraditi za izvoĎenje
energetskih revizija, sertifikate energetskih
performansi i inspekcija sistema grejanja i
klimatizacije;

1.3.Smernice za ispitivanje na licu mesta
koje e se sprovoditi uz dopuštenje vlasnika
i dokaz da se primenjuju svi propisi o
zdravlju i sigurnosti na licu mesta; i,


1.4. Obaveze Kosovske agencije za
energetsku efikasnost.
29


Neni 21
Kodi i praktikës për auditim të energjisë

1. Për të prodhuar të dhënat e nevojshme për
auditim të energjisë, duke përfshirë ato të
kryera si pjesë e sistemeve të menaxhimit të
energjisë, Auditori i Energjisë duhet të realizojë
studim në terren dhe studim të dokumentacionit
për të nxjerr:

1.1. Formularët për mbledhjen e të dhënave,
në lidhje me informatat e përdorura nga një
auditor i energjisë për të prodhuar auditimin
e energjisë;

1.2. Shënimet nga terreni komentet mbi të
dhënat e dizajnit, duke përfshirë arsyet për
gjykimet profesionale me dëshmi
fotografike dhe dokumentare për objektet
ekzistuese;

1.3. Dizajni i planit të dyshemesë, pjesët e
ngritura, seksionet që lejon llogaritjet e
Auditimit të energjisë, i cili duhet të
përbëhet nga një plan i skicuar, i shënuar me
matje, sipërfaqe dhe informacione të tjera;

1.4. Një pamje e vendit të auditimit nga
imazhet satelitore ose të ngjashme që
identifikon qartë paraqitjen e vendit;

1.5. Karakteristikat e ndërtimit në aspektin e
mbrojtjes termike dhe konsumin e energjisë
nga ndërtesat e ngrohura;

Article 21
Code of practise for Energy Audit

1. In order to produce the data needed for
Energy Audit including those carried out as
part, of energy management systems, the
Energy Auditor must undertake a site survey
and desk study in order produce the following:


1.1. Data collection forms, relating to
information used by an Energy Auditor to
produce the Energy Audit;


1.2. Site notes commentary on design data,
including reasons for professional
judgements with photographic and
documentary evidence for existing premises;


1.3. Design floor plan, elevations, sections
which allows the Energy Audit calculations,
this should consist of a sketch plan,
annotated with measurements, areas and
other information;

1.4. An aerial view of the auditing site from
satellite images or similar that clearly
identifies the site layout;

1.5. Construction characteristics in terms of
thermal protection and energy consumption
of heated buildings;

Ĉlan 21
Kodeks prakse za energetsku reviziju

1. Da bi se proizveli podaci potrebni za
energetsku reviziju, uključuju i one koji se
sprovode kao deo sistema upravljanja
energijom, energetski revizor mora izvršiti
ispitivanje na licu mesta i kancelarijski pregled
kako bi proizveo:

1.1. Obrasce za prikupljanje podataka koji se
odnose na informacije koje energetski
revizor koristi za vršenje energetske revizije;


1.2. Napomene o lokaciji komentari o
projektnim podacima, uključuju i razloge za
profesionalne procene sa fotografskim i
dokumentovanim dokazima za postoje e
prostorije;

1.3. Dizajn nacrta, uzvišenja, sekcija koji
omogu ava proračune energetske revizije,
trebalo bi da se sastoji od plana skica,
označenog merenjima, područjima i drugim
informacijama;

1.4. Pogled iz vazduha lokacije nad kojom se
vrši revizija sa satelitskih snimaka ili slično
koji jasno identifikuje izgled lokacije;

1.5. Karakteristike izgradnje u smislu
toplotne zaštite i potrošnje energije zgrada sa
grejanjem;

30


1.6. Karakteristikat energjetike të sistemit të
ngrohjes, ftohjes, ventilimit dhe
klimatizimit;

1.7. Karakteristikat energjetike të sistemit
për përgatitjen e ujit të ngrohtë në ekonomi
familjare;

1.8. Karakteristikat energjetike të sistemit të
ajrit të kompresuar;

1.9. Karakteristikat energjetike të sistemit
industrial për prodhimin e energjisë për
ngrohje;

1.10. Karakteristikat energjetike të sistemit
të ftohjes industriale;

1.11. Karakteristikat energjetike të sistemit
të konsumit të energjisë elektrike duke
përfshirë ndriçimin publik;

1.12. Karakteristikat e sistemit për
konsumimin e ujit të pijshëm, sanitar dhe
teknologjik;

1.13. Karakteristikat energjetike të disa
grupeve të pajisjeve që përdorin energjinë
dhe sistemeve të tjera teknike.

2. Auditorët e energjisë janë përgjegjës për të
siguruar përmbushjen e të gjitha kushteve dhe
termeve sa i përket përdorimit të materialeve të
tilla.

1.6. Energy characteristics of system for
heating, cooling, ventilation and air
conditioning;

1.7. Energy characteristics of the system for
the preparation of domestic hot water;


1.8. Energy characteristics of the
compressed air system;

1.9. Energy characteristics of the industrial
system for the production of heat energy;


1.10. Energy characteristics of the industrial
refrigeration system;

1.11. Energy characteristics of the electricity
consumption system including public
lighting;

1.12. Characteristics of the system for the
consumption of potable, sanitary and
technological water;

1.13. Energy characteristics of certain
groups of energy-using equipment and other
technical systems.

2. Energy Auditors are responsible for ensuring
that they comply with any terms and conditions
attached to the use of such material.


1.6. Energetske karakteristike sistema za
grejanje, hlaĎenje, ventilaciju i klimatizaciju;


1.7. Energetske karakteristike sistema za
pripremu tople vode za doma instvo;


1.8. Energetske karakteristike sistema za
komprimovani vazduh;

1.9. Energetske karakteristike industrijskog
sistema za proizvodnju toplotne energije;


1.10. Energetske karakteristike industrijskog
rashladnog sistema;

1.11. Energetske karakteristike sistema
potrošnje električne energije uključuju i
javnu rasvetu;

1.12. Karakteristike sistema za potrošnju
pija e, sanitarne i tehnološke vode;

1.13. Energetske karakteristike pojedinih
grupa energetike koje koriste opremu i druge
tehničke sisteme.


2. Energetski revizori su odgovorni da osiguraju
da se pridržavaju svih uslova i zadataka vezanih
za upotrebu takvog materijala.


31Neni 22
Kodi i praktikës për Certifikatën e
performancës së energjisë

Për të prodhuar të dhënat e nevojshme për një
certifikatë të performancës së energjisë,
Vlerësuesi i Energjisë duhet të ndërmarrë një
studim në terren dhe studim në pajtim me
Ligjin Nr. 05/L-101 për Performancën
Energjetike në Ndërtesa dhe legjislacionin
përkatës në fuqi.


Neni 23
Kodi i praktikës për inspektimin e sistemeve
të ngrohjes dhe klimatizimit

Për të prodhuar të dhënat e nevojshme për
inspektimin e sistemeve të ngrohjes dhe
klimatizimit, Eksperti i Pavarur duhet të
ndërmarrë veprime në pajtim me Ligjin Nr.
05/L-101 për Performancën Energjetike dhe
legjislacionin përkatës në fuqi.


Neni 24
Detyrimet raportuese të Auditorit të
Energjisë dhe kriteret minimale për
auditimin e energjisë

1. Kriteret minimale për raportin përfundimtar
të Auditimit të Energjisë, përfshirë ato të kryera
si pjesë e sistemeve të menaxhimit të energjisë,
janë:

Article 22
Code of practice for an Energy Performance
Certificate

In order to produce the data needed for an
Energy Performance Certificate, the Energy
Assessor must undertake a site survey and desk
study in compliance with the Law No. 05/L-101
on Energy Performance in Buildings and
relevant legislation in force.Article 23
Code of practice for Inspection of Heating
and Air-conditioning Systems

In order to produce the data needed for an
Inspection of heating and air-conditioning
systems, the Independent expert must undertake
actions in compliance with the Law No. 05/L-
101 on Energy Performance in Buildings and
relevant legislation in force.


Article 24
Reporting obligations of the Energy Auditor
and minimum criteria for energy audit


1. The minimum criteria for the final report on
the Energy Audit, including those carried out as
part of energy management systems, is as
follows:

Ĉlan 22
Kodeks prakse za sertifikat energetskih
performansi

Da bi se proizveli podaci koji su potrebni za
sertifikat energetskih performansi, energetski
procenitelj mora sprovesti istraživanje na licu
mesta i kancelarijski preged u skladu sa
Zakonom Br.05/L-101 o energetskim
performansama zgrada i relevantno
zakonodavstvo na snazi.


Ĉlan 23
Kodeks prakse za pregled sistema grejanja i
klimatizacije

Da bi se proizveli podaci potrebni za pregled
sistema grejanja i klimatizacije, nezavisni
stručnjak mora preduzeti mere u skladu sa
Zakonom Br.05/L-101 o energetskim
performansama zgrada i relevantno
zakonodavstvo na snazi.


Ĉlan 24
Obaveze izveštavanja energetskog revizora i
minimalni kriterijumi za energetsku reviziju

1. Minimalni kriterijumi za završni izveštaj o
energetskoj reviziji, uključuju i one koji se
sprovode kao deo sistema upravljanja nergijom,
32
1.1. Faqja e parë që përmban detaje mbi
emrin e personit juridik të certifikuar për
kryerjen e auditimeve të energjisë, emrin
dhe mbiemrin e personit përgjegjës të
personit juridik që ka kryer auditimin e
energjisë, datën e fillimit të auditimit të
energjisë dhe datën e lëshimit të auditimit të
energjisë;

1.2. Në rastin e një punëtorie ndërtimore,
analiza e gjendjes aktuale të ndërtesës dhe të
gjitha sistemet e energjisë;

1.3. Në rastin e një lokacion industrial,
analiza e gjendjes aktuale të ndërtesës dhe të
gjitha sistemeve të energjisë, përfshirë edhe
proceset industriale;

1.4. Në rastin e ndriçimit publik, analiza e
gjendjes aktuale të sistemit të ndriçimit
publik;

1.5. Analiza e transportit në rast se auditimi
i energjisë kryhet në ndërmarrje të mëdha
dhe ndërmarrja e madhe posedon 50 ose më
shumë automjete me një fuqi të kombinuar
totale që tejkalon 3.000kW;

1.6. Analiza e konsumit të energjisë dhe ujit
që përmban të paktën një raport të detajuar
mbi konsumin e energjisë dhe ujit, modelin
e konsumit të energjisë dhe ujit dhe
efikasitetin e konsumit të energjisë lidhur


1.1.Front page containing details on the
name of the certified legal person to carry
out Energy Audits, the name and surname of
the responsible person of the legal person
that carried out the Energy Audit, date of
commencement of the Energy Audit and
date of issue of the Energy Audit;


1.2. In case of building site, analysis of the
current state of the building and all energy
systems;

1.3. In case of industrial site, analysis of
current state of the building and all energy
systems including industrial processes;


1.4. In case of public lighting, analysis of
current state of the public lighting system;


1.5. Transportation analysis in case the
Energy Audit is performed in large
enterprise, and large enterprise possesses 50
or more vehicles with a total combined
power exceeding 3,000kW;

1.6. Analysis of energy and water
consumption containing at least a detailed
report on the consumption of energy and
water, a consumption model of energy and
water and energy consumption efficiency
su slede i:
1.1. Naslovna stranica sa detaljima o nazivu
ovlaš enog pravnog lica za obavljanje
energetske revizije, ime i prezime
odgovornog lica pravnog lica koje je izvršilo
energetsku reviziju, datum početka
energetske revizije i datum izdavanja
energetske revizije;

1.2. U slučaju gradilišta, analiza trenutnog
stanja zgrade i svih energetskih sistema;

1.3. U slučaju industrijske lokacije, analiza
trenutnog stanja zgrade i svih energetskih
sistema uključuju i industrijske procese;


1.4.U slučaju javne rasvete, analiza
trenutnog stanja sistema javne rasvete;

1.5. Analiza transporta u slučaju da se
energetska revizija obavlja u velikom
preduze u, a veliko preduze e poseduje 50
ili više instrumenata ukupne snage ve e od
3,000kW;

1.6. Analiza potrošnje energije i vode koja
sadrži barem detaljan izveštaj o potrošnji
energije i vode, model potrošnje energije i
vode i efikasnost potrošnje energije u vezi sa
energetskim potrebama ili obimom
proizvodnje;
33


me nevojat e energjisë apo vëllimin e
prodhimit;

1.7. Një raport mbi matjet e kryera;

1.8. Rekomandimet për masat për të rritur
efiçiencën e energjisë duke përfshirë vlerën
e parashikuar të investimit, kursimet dhe
kthimin e thjeshtë të shpenzimeve.

2. Raporti përfundimtar sipas këtij neni i
dorëzohet AKEE-së për t'u regjistruar në
Regjistër në përputhje me këtë Rregullore.


Neni 25
Detyrimet raportuese të Vlerësuesit të
Energjisë

1. Certifikata e performancës së energjisë duhet
të jetë e strukturuar në përputhje me Ligjin Nr.
05/L-101 për Performancën Energjetike dhe
legjislacionin përkatës në fuqi.

2. Certifikata e performancës së energjisë nga
paragrafi 1 i dorëzohet AKEE-së për t'u
regjistruar në Regjistër në përputhje me këtë
Rregullore.

Neni 26
Detyrimet raportuese të Ekspertit të Pavarur


1. Raporti përfundimtar për Inspektimin e
Sistemeve të Ngrohjes dhe klimatizimit duhet
linked to the either energy needs or
production volume;

1.7. A report on conducted measurements;

1.8. Recommendations of measures to
increase energy efficiency including the
estimated value of the investment, savings
and simple pay back.

2. The final report of of this article shall be
delivered to KEEA in order to be entered in the
Register in accordance with this Regulation.


Article 25
Reporting obligations of the Energy Assessor


1. The Energy Performance Certificate must be
structured in accordance with the Law No.
05/L-101 on Energy Performance in Buildings
and relevant legislation in force.

2. The Energy Performance Certificate of
paragraph 1 shall be delivered to KEEA in order
to be entered in the Register in accordance with
this regulation.

Article 26
Reporting obligations of the Independent
Expert

1. The final report on Inspection of Heating and
Air-conditioning Systems must be structured in1.7. Izveštaj o sprovedenim merenjima;

1.8. Preporuke o merama za pove anje
energetske efikasnosti, uključuju i
procenjenu vrednost investicije, uštede i
jednostavne otplate.
2. Konačni izveštaj ovog člana dostavlja se
KAEE-u kako bi se upisao u Registar u skladu
sa ove Uredbe.

Ĉlan 25
Obaveze izveštavanja energetskog
procenitelja

1. Sertifikat energetskih performansi mora biti
strukturisan u skladu sa Zakonom Br. 05/L-101
o Energetskim Performansama Zgrada i
relevantno zakonodavstvo na snazi.

2. Sertifikat energetskih performansi iz stava 1.
dostavlja se KAEE-u kako bi se upisao u
Registar u skladu ove Uredbe.


Ĉlan 26
Obaveze izveštavanja Nezavisnog Struĉnjaka


1. Završni izveštaj o pregledu sistema grejanja i
klimatizacije mora biti strukturisan u skladu sa
34


të strukturohet në përputhje me Ligjin Nr.
05/L-101 për Performancën Energjetike dhe
legjislacionin përkatës në fuqi.
2. Raporti përfundimtar nga paragrafit 1 të
këtij neni i dërgohet AKEE-së për t'u
regjistruar në Regjistër në përputhje me këtë
Rregullore.

Neni 27
Kontrolli i cilësisë së auditimeve energjetike,
certifikatave të performancës energjetike,
inspektimin e sistemeve të ngrohjes dhe
klimatizimit dhe ofruesve të shërbimeve
energjetike

1. Qëllimi i Sistemit të kontrollit është të
verifikojë:

1.1. Auditimet Energjetike;

1.2. Certifikatat e Performancës Energjetike;

1.3. Inspektimin e Sistemeve të Ngrohjes
dhe Klimatizimit me një kontroll mbi
vlefshmërinë e të dhënave të përdorura për
të kryer Auditimet energjetike;

1.4. Certifikatat e Performancës Energjetike;

1.5. Inspektimin e sistemeve të ngrohjes dhe
klimatizimit, plus vërtetimin se rezultatet e
deklaruara në raportet përfundimtare janë në
formatin e duhur, si dhe verifikimin shtesë
accordance with the Law No.05/L-101 on
Energy Performance in Buildings and relevant
legislation in force.

2. The final report of paragraph 1 shall be
delivered to KEEA in order to be entered in the
Register in accordance with this Regulation.
Article 27
Quality control of Energy Audits, Energy
Performance Certificates, Inspection of
Heating and Air-conditioning Systems and
Energy Service Providers


1. The purpose of the control system is to
verify:

1.1. Energy Audits;

1.2. Energy Performance Certificates;

1.3. Inspection of Heating and Air-
conditioning Systems by a check on the
validity of the input data used to conduct the
Energy Audits;

1.4. Energy performance certificates;

1.5. Inspection of Heating and Air-
conditioning Systems, plus confirmation that
the results stated in the final reports are in the
Zakonom Br.05/L-101 o Energetskim
Performansama Zgrada i Relevantno
zakonodavstvo na snazi.

2. Konačni izveštaj iz stava 1. dostavlja se
KAEE-u kako bi se upisao u Registar u skladu
sa ove Uredbe.
Ĉlan 27
Kontrola kvaliteta energetskih revizija,
sertifikata energetskih performansi,
inspekcija sistema grejanja i klimatizacije i
pruţaoci energetskih usluga


1. Svrha kontrolnog sistema je provera:


1.1. Energetskih revizija;

1.2. Sertifikata energetskih performansi;

1.3. Inspekcije sistema grejanja i
klimatizacije proverom valjanosti ulaznih
podataka koriš enih za sprovoĎenje
energetskih revizija;

1.4. Sertifikate energetskih performansi;

1.5. Inspekcija sistema grejanja i
klimatizacije, plus potvrda da su rezultati
navedeni u završnim izveštajima u
35


për saktësinë e rezultateve të llogaritura dhe
të rekomandimeve të bëra.


2. Kontrolli bëhet nga Ofruesit e Shërbimeve
Energjetike të përzgjedhur nga regjistri zyrtar i
AKEE-së, që duhet :

2.1. T'i përmbushin të njëjtat kritere minimale
si ato të Ofruesve të Shërbimeve Energjetike
të përcaktuara në dispozitat e neneve 5, 6 dhe
7 të kësaj Rregullore. Përveç kësaj, ata duhet
të kenë së paku tetë (8) vjet përvojë pune dhe
njohuri për sistemet e përparuara teknike dhe
energjetike.

3. Auditimet energjetike, certifikatat e
performancës energjetike, inspektimi i
sistemeve të ngrohjes dhe klimatizimit do të
verifikohen nga Ofruesit e Pavarur të
Shërbimeve Energjetike;

3.1. Nëse është bërë një ankesë;

3.2. Nëse përzgjedhja momentale, në një
shkallë prej 5% të numrit të përgjithshëm të
auditimeve energjetike, certifikatave të
performancës energjetike, inspektimit të
sistemeve të ngrohjes dhe klimatizimit të
lëshuara në një vit të caktuar.KAPITULLI X

correct format, plus additional verification of
the accuracy of the calculated results and of
the recommendations made;

2. The control will be done by Energy Service
Providers selected from the KEEA official
register and:

2.1. Meet the same minimum criteria as
those of the Energy Service Providers set
out in the provisions of Articles 5, 6 and 7 of
this Regulation. ln addition, they must have
at least eight (8) years of work experience
and knowledge of advanced technical and
energy systems.

3. Energy audits, energy performance
certificates, inspection of heating and air-
conditioning systems will be verified by the
independent Energy Service Providers:


3.1. lf a complaint has been made;

3.2. Randomly at a rate of 5% of the total
number of energy audits, energy
performance certificates, inspection of
heating and air-conditioning systems issued
in a given year.
CHAPTER X
ispravnom formatu, plus dodatna provera
tačnosti obračunatih rezultata i preporuka;


2. Kontrolu e vršiti pružaoci energetskih
usluga odabrani iz zvaničnog registra KAEE-a i:


2.1. Ispuniti iste minimalne kriterijume kao i
oni pružaoci energetskih usluga navedeni u
odredbama članova 5, 6 i 7 ove Uredbe.
Osim toga, moraju imati najmanje osam (8)
godina radnog iskustva i znanja o naprednim
tehničkim i energetskim sistemima.


3. Energetske revizije, sertifikati energetskih
performansi, inspekcija sistema grejanja i
klimatizacije bi e verifikovani od strane
nezavisnih pružaoca energetskih usluga:


3.1. Ako je podnesena žalba;

3.2. Slučajno po stopi od 5% od ukupnog
broja energetskih revizijha, sertifikata
energetskih performansi, inspekcija sistema
grejanja i klimatizacije izdatih u odreĎenoj
godini.
POGLAVLJE X
36DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE

Neni 28
Masat administrative dhe procedura
ankimore

1. Nëse gjatë procesit të verifikimit vërtetohet
se një auditim energjetik, certifikatë e
performancës energjetike apo inspektimi i
sistemeve të ngrohjes dhe klimatizimit, nuk
është në përputhje me këtë Rregullore , AKEE
duhet të ndërmarrë veprimet e mëposhtme:

1.1. Të bëjë tërheqjen e Auditimit
Energjetik;

1.2. Certifikatave të performancës
energjetike, inspektimit të sistemeve të
ngrohjes dhe klimatizimit dhe të lëshojë një
njoftim për Ofruesin e Shërbimit Energjetik
dhe pronarit të objektit se duhet të kryhet
një tjetër Auditim Energjetik;

1.3. Certifikim i Performancës Energjetike
ose Inspektim i Sistemeve të Ngrohjes dhe
Klimatizimit; dhe të

1.4. Ndërmerr veprimet e duhura kur është e
nevojshme, si tërheqja e certifikatës së
Ofruesit të Shërbimeve Energjetike.


2. Palët e pakënaqura me veprimet e AKKE-së
mund të ushtrojnë ankesë në Komisionin ad

FINAL PROVISIONS

Article 28
Administrative measures and appeal
procedure

1. If during the verification process is confirmed
that an Energy Audit, Energy Performance
Certificate or inspection of heating and air
conditioning systems is in contradiction with
this Regulation, KAEE shall undertake the
following actions:

1.1. Revoke the Energy Audit;


1.2. Energy Performance Certificates,
heating and air conditioning systems and
provide the Energy Service Provider and
facility owner with a notification that
another Energy Audit should take place;


1.3. Certification of Energy Performance or
Inspection of Heating and Air Conditioning
Systems; and

1.4. Undertake proper actions, where
necessary, revocation of the Energy Service
Provider certificate.


2. Parties unsatisfied with the actions of KAEE
may file an appeal with the ad hoc commission

ZAVRŠNE ODREDBE

Ĉlan 28
Administrativnim merama i ţalbenim
postupkom

1. Ako se tokom postupka verifikacije utvrdi da
energetska revizija, sertifikat energetskog
učinka ili inspekcija sistema grejanja i
klimatizacije nisu u skladu sa ovom uredbom,
KAEE mora preduzeti slede e radnje:


1.1. Da vrši povlačenje Energetske revizije;


1.2. Sertifikat energetskog učinka, inspekcija
sistema grejanja i klimatizacije i da izdaje
obaveštenje Pružaocu energetskih usluga i
vlasniku objekta da se mora obaviti još jedna
Energetska revizija;


1.3. Certifikacija energetskog učinka ili
inspekcija sistema grejanja i klimatizacije;
kao i

1.4. Preduzima odgovaraju e mere kada je to
neophodno, kao što je povlačenje sertifikata
Pružaoca energetskih usluga.


2. Strane nezadovoljne postupcima KAEE mogu
se žaliti ad hoc Komisiji osnovanu odlukom
37


hoc të themeluar me vendim të Ministrit.


3. Komisioni përbëhet nga pesë (5) anëtarë,
përfshirë sipas nevojës edhe anëtarë të
institucioneve të tjera të fushave përkatëse.


4. Komisioni Ad hoc, shqyrton dhe vlerëson
çdo ankesë, në afatin prej tridhjetë (30) ditëve
kalendarik prej parashtrimit të kërkesës, dhe
informon dhe rekomandon AKEE për
ndërmarrjen e veprimeve të duhura, aty ku
kërkohet, si tërheqjen e auditimeve energjetike,
certifikatave të performancës energjetike,
inspektimin e sistemeve të ngrohjes dhe
klimatizimit dhe certifikimin e Ofruesit të
Shërbimeve Energjetike.


Neni 29
Shfuqizimi

1. Me hyrjen në fuqi të kësaj Rregullore,
shfuqizohet:
1.1. Udhëzimi Administrativ Nr. 01/2012
për Auditimin e Energjisë; dhe
1.2. Rregullorja Nr.01/2012 për
Themelimin dhe Funksionalizimin e
Komisionit për Certifikim të Auditorëve
dhe Menaxherëve të Energjisë.

established under the decision of the Minister.


3. The Commission shall consist of five (5)
members, including members of other
institutions of the relevant fields, where
necessary.

4. Ad hoc commission reviews and assesses
every appeal within thirty (30) calendar days
from its submission and informs and
recommends the KAEE for undertaking the
appropriate actions, where required, such as
revocation of Energy Audits, Energy
Performance Certificates, inspection of heating
and air conditioning systems and certification of
the Energy Service Provider.Article 29
Repeal

1.With the entry into force of this Regulation,
the following shall be repealed:
1.1. Administrative Instrucion No. 01/2012
on Energy Audits;
1.2. Regulation No.01/2012 on
Establishment and Functioning of the
Commision for Certification of Energy
Auditors and Menagers.

Ministra.


3. Komisija se sastoji od pet (5) članova,
uključuju i po potrebi i članove drugih
institucija u odgovaraju ih oblasti.


4. Ad hoc komisija, razmatra i procenjuje svaku
žalbu u roku od trideset (30) kalendarskih dana
od podnošenja zahteva, i obaveštava i
preporučuje KAEE da preduzme odgovaraju e
mere, gde je to potrebno, poput povlačenja
energetskih revizija, sertifikata energetskog
učinka, inspekciji sistema za grejanje i
klimatizaciju i sertifikanje Pružaoca energetskih
usluga.Article 29
Stavljanje van snage

1.Stupanjem na snagu ove Uredbe stavlja se
van snage:

1.1. Administrativno Uputstvo Br. 01/2012
o Energetskoj Reviziji;
1.2.Pravilnik Br.01/2012 Osnivanje i
Funkcionisanje Komisije za Sertifikaciju
Energetskih Revizora i Menadžera.


38


Neni 30
Shtojcat

Shtojcat 1, 2 dhe 3 janë pjesë përbërëse e kësaj
Rregullore.

Neni 31
Hyrja në fuqi

Kjo Rregullore hyn në fuqi shtatë (7) ditë pas
nënshkrimit nga Ministrja e Ministrisë së
Ekonomisë, Punësimit, Tregtisë, Industrisë,
Ndërmarrësisë dhe Investimeve Strategjike.
Rozeta HAJDARI

___________________________

Ministre e Ministrisë së Ekonomisë,
Punësimit, Tregtisë, Industrisë, Ndërmarrësisë
dhe Investimeve Strategjike


Prishtinë,____ /______ /2020
Article 30
Annex

Annexes 1, 2 and 3 are integral to the
description of the regulations.

Article 31
Entry into force

This Regulation enters into force seven (7) days
after signature by the Minister of the Ministry of
Economy, Employment, Trade, Industry,
Entrepreneurship and Strategic Investments.
Rozeta HAJDARI

__________________________

Minister of the Ministry of Economy,
Employment, Trade, Industry,
Entrepreneurship and Strategic Investments


Prishtina, ___/_____/2020
Article 30
Aneks

Aneks 1, 2 i 3 je sastavni deo ove Uredbe.


Ĉlan 31
Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sedam (7) dana
nakon potpisivanja od strane Ministarka
Ministarstvo Ekonomije, Zapošlavanja,
Trgovine, Industrije, Preduzetništva i Strateških
Investicija.Rozeta HAJDARI

_______________________

Ministarka Ministarstvo Ekonomije,
Zapošlavanja, Trgovine, Industrije,
Preduzetništva i Strateških Investicija


Priština, _____ /_____/2020

39


SHTOJCA I
Programi i Trajnimit për Auditorin e Energjisë për Ndërtesa
Ligjërata Përmbajtja Kohëzgjatja
Korniza rregullatore në lidhje me
Auditimet energjetike dhe standardet e
aplikueshme në BE
 Kërkesat e Direktivës së Efiçiencës së Energjisë (DEE) dhe Direktivës së
Performancës së Energjisë të Ndërtesave (DPEN), praktikat më të mira
aktuale në vendet e BE; EN 16247 për Auditimet energjetike
1 orë
Ligjet dhe rregulloret lidhur me
auditimin e energjisë në Kosovë
 Përmbledhje e ligjeve dhe rregulloreve lidhur me auditimet energjetike
në Kosovë, me diskutime
1 orë
Hyrje në Auditimet Energjetike  Përcaktimi i auditimit të energjisë, llojet e auditimeve të energjisë, një
pasqyrë e procedurave të përgjithshme të auditimit të energjisë
1 deri në 2 orë
Fiziku i Ndërtesës  Proceset fizike në ndërtimin e ndërtesave
 Urat termike
 Llogaritja e ndikimit të urës termike në humbjet e nxehtësisë
 Mbrojtja nga zjarri
 Mbrojtja nga zhurma
 Ndriçimi natyral
2 deri në 4 orë
Ndërtimet e ndërtesave  Tipologjia e ndërtesës sipas periudhave të ndërtimit - karakteristikat
kryesore
 Materiale ndërtimi (izolim termik, hidroizolues, barriera ndaj avullit dhe
erës, mbulesat dhe suvatimet, izolim teknik dhe industrial, izolim termik
reflektues, aerogel)
 Analiza e komponentëve të ndërtesës (zonimi i ndërtesave, dyshemetë,
kulmet, muret, llojet e dyerve dhe dritareve)
 Fasada me glazurë të dyfishtë; fasadat e ventiluar; sistemet e jashtme të
izolimit termik
 Izolimi i brendshëm termik
 Raste studimore
3 deri në 5 orë
40


Ligjërata Përmbajtja Kohëzgjatja
Sistemet e Ngrohjes së Ndërtesave  Burimet e energjisë dhe llojet e lëndëve djegëse
 Burimet e ngrohjes në ndërtesa (kaldaja klasike, temperaturat e ulëta dhe
kaldaja kondensuese, burimet alternative të ngrohjes bazuar në burimet e
ripërtërishme të energjisë
 Metodologjia e matjes dhe përcaktimit të efikasitetit të kaldajës
 Metoda e llogaritjes
 Komponentë të tjerë të sistemit të ngrohjes të ndërtesës - oxhaqet,
radiatorët, rrjeti shpërndarës i nxehtësisë; agregatorët, sistemet e
furnizimit me lëndë djegëse, sistemet e emetimit të gazave
 Sistemet e përgatitjes së ujit të ngrohtë
 Rregullimi dhe sistemet e automatizimit (dhoma, zona, ndërtesa)
 Raste studimore
4 deri në 7 orë
Sistemi i ftohjes, ventilimit dhe
klimatizimit të ndërtesës
 Sistemet e ftohjes në ndërtesa me burime të ndryshme
 Sistemet e ventilimit dhe klimatizimit në ndërtesa
 Rregullimi dhe sistemet e automatizimit në ndërtesa
1 deri në 3 orë
Ndriçimi elektrik dhe sisteme të tjera
elektrike në ndërtesa
 Konceptet themelore lidhur me energjinë elektrike
 Parametrat teknike të ndriçimit, njësitë e matjes
 Karakteristikat teknike të instalimeve të ndriçimit
 Burimet e dritës dhe ndriçuesve
 Sistemet e kontrollit të intensitetit të rrjedhës së dritës
 Sistemet e menaxhimit dhe kontrollit
 Parametrat kryesorë në dizajnimin e sistemeve të reja të ndriçimit dhe
renovimin e sistemeve ekzistuese në ndërtesa
 Masat e efiçiencës së energjisë
 Sisteme të tjera elektrike në ndërtesa
3 deri në 5 orë
41


Ligjërata Përmbajtja Kohëzgjatja
Sistemi teknik i ndërtesës -
metodologjia për llogaritjen e
performancës së energjisë në ndërtesa
 Llogaritja e nevojave për energji, energjia e furnizuar dhe energjia
primare për ngrohje, ftohje, ventilim, ujë të nxehtë dhe ndriçim në
ndërtesa me mjete të aprovuara nga Ministria
8 deri në 12 orë
Ndriçimi publik  Parametrat kryesorë të sistemeve të ndriçimit publik; montimet e
ndërprerësve të ndriçimit publik, rrjeti i shpërndarjes, shtyllat e
ndriçimit, llojet e ndriçuesve
 Ndotja nga drita, ndriçimi dhe standardet e tjera të ndriçimit: ULOR në
përputhje me zonën e mbrojtjes kundër ndotjes nga drita, nivelit të
mbrojtjes për ndriçues, indeksit të riprodhimit të ngjyrave, efikasitetit të
llambës, jetëgjatësisë së pritshme
 Treguesit e efikasitetit të energjisë në sistemet e ndriçimit publik;
protokollet e monitorimit dhe verifikimit
 Metodologjia e auditimit të ndriçimit publik
 Matjet që duhet të përfshihen në auditimin e energjisë për ndriçimin
publik; mjetet kompjuterike për dizajnimin e ndriçimit publik
 Rastet studimore
3 deri në 6 orë

(vetëm për
inxhinierët
elektrikë)
Llogaritjet ekonomike në auditimin e
energjisë
 Metodat e vlerësimit ekonomik të projekteve investive 1 deri në 3 orë
Përgatitja për kryerjen e auditimeve të
energjisë në ndërtesa / ndriçim publik
dhe auditime të energjisë në
vendndodhje
1 deri në 3 ditë
Në përgjithësi Minimumi 40 orë

42


SHTOJCA II
Programi i Trajnimit për Auditorin Energjetik të Industrisë

Ligjërata Përmbajtja Kohëzgjatja
Metodologjia për kryerjen e
auditimeve të energjisë në industri
 Si të përgatitet raporti i auditimit të energjisë 1 deri në 3 orë
Sistemi i Menaxhimit të Energjisë në
industri
 Roli i SME në prodhimin industrial
 Ndërveprimet midis energjisë dhe prodhimit (analiza e regresionit)
 Qendrat e Kostove të Energjisë
 Treguesit e performancës dhe sistemi i monitorimit të performancës
 Rastet studimore
1 deri në 3 orë
Sistemet industriale të avullit  Komponentët e sistemit: kaldaja, sistemi i shpërndarjes së avullit;
përdoruesit fundorë me avull; sistemi i kthimit të kondensuar
 Përcaktimi i performancës së sistemit
 Parimet e analizës së performancës
 Rastet studimore
3 deri në 7 orë
Sistemet e ftohjes  Parimet e sistemit: ftohja me kompresion të avullit, ftohja me përthithje
të avullit
 Parimet e analizës së performancës
 Rastet studimore
3 deri në 6 orë
Rikuperimi i nxehtësisë  Parimet e rikuperimit të nxehtësisë dhe pajisjet e përdorura
 Rastet studimore
1 deri në 3 orë
Sistemet e energjisë elektrike
industriale
 Konsumi i energjisë elektrike dhe kostot
 Komponentët e sistemit: transformatorët, kabllot, motorët elektrikë
 Karakteristikat kryesore: fuqia aktive dhe reaktive, diagrami i ngarkesës,
piku i kërkesës, fuqia dhe energjia, cilësia
3 deri në 6 orë
43


Ligjërata Përmbajtja Kohëzgjatja
 Ndriçimi industrial
 Rastet studimore
Kogjeneratimi industrial dhe
trigjenerimi
 Parimet operacionale dhe përkufizimi i performancës
 Faktorët që ndikojnë në performancë: ngarkesë e centralit të
kogjenerimit, kurba e kohëzgjatjes së ngarkesës
 Aspektet ekonomike të kogjenerimit si masë për përmirësimin e
performancës: kostoja e kapitalit, shpenzimet operative dhe të
mirëmbajtjes, ekonomia e përgjithshme e projekteve të kogjenerimit
 Rastet studimore
2 deri në 4 orë
Përdorimi i biomasës në industri  Përdorimi i bioenergjisë në industri: sistemet e biomasës, sistemet e
biogazit
 Rastet studimore
1 deri në 3 orë
Përdorimi i energjisë diellore në
industri
 Përdorimi i energjisë diellore në industri: sistemet diellore termike,
sistemet fotovoltaike
 Rastet studimore
1 deri në 3 orë
Sisteme të veçanta industriale - rasti:
tharja
 Parimet e sistemeve të tharjes industriale
 Rastet studimore
1 deri në 2 orë
Sisteme të veçanta industriale - rasti:
Sisteme ajri të kompresuar
 Komponentët e sistemit: kompresorë, presioni i ajrit, marrësi i ajrit,
largues i ujit, puna e tubacioneve, ventilimi i dhomës së kompresorit
 Parimet e analizës së performancës
 Rastet studimore
1 deri në 3 orë
Përgatitja për kryerjen e auditimit të
energjisë në industri dhe Auditimit të
Energjisë në vend
1 deri në 5 ditë
Gjithsej Minimumi 40 orë

44


SHTOJCA III
Infrastruktura e nevojshme për një ofrues të trajnimit për OFRUESIT E SHËRBIMEVE TË ENERGJETIKE
Kërkesat Shpjegim
Regjistrimi për aktivitete arsimore Ekstrakt nga regjistri i Gjykatës Komerciale, duke dëshmuar se
institucioni/shoqëria është e regjistruar për kryerjen e aktiviteteve arsimore
Së paku gjashtë ekspertë që do të ofrojnë trajnime Trajnerët duhet të kenë kualifikimin e kërkuar arsimor (të paktën një nivel
Master ose Doktoratë në arkitekturë/ndërtimtari, një në inxhinieri mekanike dhe
një në inxhinieri elektrike).
Trajnerët mund të jenë dhe mos të jenë staf i përhershëm i institucionit (të
paktën njëri duhet të jetë punonjës i institucionit) - nëse trajnerët janë punonjës
të institucionit, personi përgjegjës i institucionit duhet të deklarojë se do të jenë
në dispozicion për kryerjen e trajnimit; në rast se trajneri nuk është punonjës i
institucionit, duhet të sigurohet një deklaratë e disponueshmërisë dhe
ekskluzivitetit.
Trajnerët duhet të kenë së paku 10 vjet përvojë profesionale në një fushë të
lëndës.
Objektet në të cilat do të mbahet trajnimi Duhet të dorëzohet një dëshmi e pronësisë ose qiramarrjes për objektin me një
madhësi të përshtatshme në mënyrë që të sigurohet mësimdhënie cilësore për
qëllime të arsimit të lartë. Duhet të sigurohen sa vijon:
 Hapësirë për mësimdhënie prej së paku 1,25 m2 për student
 Pajisjet për prezantim (kompjuter dhe projektor);
 Pajisje printimi;
 Lidhje interneti.
Pajisjet e matjes Duhet të dorëzohet një listë e pajisjeve që janë në posedim ose në dispozicion
(kontratë për qiradhënie) të institucionit
Pajisjet e kërkuara të matjes përfshijnë:
 Instrumente portative shumë-funksionale për matjen dhe regjistrimin e të
dhënave dhe analizat e sistemeve elektrike me 3 faza;
 instrument portativ për matjen e sistemeve elektrike me 3 faza dhe për
45


vlerësimin e të dhënave në pikun e ngarkesës së kërkesës dhe faktorin e
ngarkesës së energjisë;
 Njehsori portativ Lux, për përcaktimin e intensitetit të ndriçimit në
sipërfaqet e punës;
 matës i temperaturë dhe lagështisë;
 kamerë me termografi infra të kuqe.
46


ANNEX I
Training Program for Building’s Energy Auditor
Lecture Content Duration
Regulatory framework related to
Energy Audits and applicable
Standards in the EU
 EED and EPBD requirements, current best practices in EU countries; EN
16247 standard for Energy Audits
1 hour
Laws and regulations related to energy
auditing in Kosovo
 Overview of laws and regulations related to energy auditing in Kosovo
with discussion
1 hour
Introduction to Energy Audits  Definition of Energy Audit, types of Energy Audits, overview of the
Energy Audits general procedure
1 to 2 hours
Building physics  Physical processes in building constructions
 Thermal bridges
 Calculation of thermal bridge impact on heat losses
 Fire protection
 Noise protection
 Natural lighting
2 to 4 hours
Building constructions  Building typology according to construction periods – main
characteristics
 Building materials (thermal insulation, hydro insulation, vapour and
wind barriers, covers and plasters; technical and industrial insulation;
reflective thermal insulation; aerogels)
 Analysis of building components (building zoning; floors; roofs; walls;
door and window types)
 Double glazed facades; ventilated facades; external thermal insulation
contact systems
 Internal thermal insulation
 Case studies
3 to 5 hours
47


Lecture Content Duration
Building heating systems  Energy sources and fuel types
 Heating sources in buildings (classical boilers; low temperature and
condensing boilers, alternative heating sources based on renewable
energy sources)
 Methodology of measurement and determination of boiler efficiency
 Calculation method
 Other components of building heating system – chimneys, radiators, heat
distribution network; aggregates, fuel supply systems, flue gases systems
 Domestic hot water preparation systems
 Regulation and automation systems (room, zone, building)
 Case studies
4 to 7 hours
Building cooling, ventilation and air-
conditioning systems
 Cooling systems in buildings with various sources
 Ventilation and air-conditioning systems in buildings
 Regulation and automation systems in buildings
1 to 3 hours
Electric lighting and other electric
systems in buildings
 Basic concepts related to electricity
 Lighting technical parameters, units of measurement
 Technical characteristics of lighting installations
 Sources of light and luminaries
 Light flow intensity control systems
 Management and control systems
 Main parameters in designing new lighting systems and refurbishing
existing systems in the building
 Energy efficiency measures
 Other electric systems in buildings
3 to 5 hours
Technical building system –  Calculation of the energy needs, delivered energy and primary energy for 8 to 12 hours
48


Lecture Content Duration
methodology for calculating energy
performance of buildings
heating, cooling, ventilation, domestic hot water and lighting in
buildings with tool approved by Ministry
Public lighting  Main parameters of public lighting systems; public lighting switchgear
assemblies, distribution network, lighting poles, luminaires types
 Light pollution, illumination and other lighting standards: ULOR in
accordance with the zone of protection against light pollution, protection
level for luminaire, colour reproduction index, lamp efficiency, life
expectancy
 Energy efficiency indicators in public lighting systems; monitoring and
verification protocols
 Public lighting audit methodology
 Measurements to be included in energy auditing of public lighting;
software tools for design of public lighting
 Case studies
3 to 6 hours

(only for electrical
engineers)
Economic calculations in energy
auditing
 Methods of economic evaluation of investment projects 1 to 3 hours
Preparation for conducting Energy
Audits in buildings/public lighting and
on-site Energy Audits
1 to 3 days
Overall Minimum 40 hours49


ANNEX II
Training Program for Industry Energy Auditor
Lecture Content Duration
Methodology for conducting Energy
Audits in industry
 How to prepare Energy Audit report 1 to 3 hours
Energy Management System in
industry
 Role of EMS in industrial production
 Interactions between energy and production (regression analysis)
 Energy Cost Centres
 Performance indicators and performance monitoring system
 Case studies
1 to 3 hours
Industrial steam systems  System components: boilers, steam distribution system; steam end-users;
condensate return system
 System performance definition
 Principles of performance analysis
 Case studies
3 to 7 hours
Refrigeration systems  System principles: vapor-compression refrigeration, vapor-absorption
refrigeration
 Principles of performance analysis
 Case studies
3 to 6 hours
Heat recovery  Principles of heat recovery and equipment used
 Case studies
1 to 3 hours
Industrial electric power systems  Electricity consumption and costs
 System components: transformers, cables, electric
 motors
 Main characteristics: active and reactive power, load diagram, peak
demand, power and energy, quality
3 to 6 hours
50


Lecture Content Duration
 Industrial lighting
 Case studies
Industrial cogeneration and
trigeneration
 Operational principles and performance definition
 Factors Influencing Performance: load of cogeneration plant, load
duration curve
 Economic aspects of cogeneration as a Performance Improvement
Measure: capital cost, operating and maintenance costs, overall
economics of cogeneration projects
 Case studies
2 to 4 hours
Biomass use in industry  Using bio-energy in industry: biomass systems, biogas systems
 Case studies
1 to 3 hours
Solar energy use in industry  Using solar energy in industry: solar thermal systems, photovoltaic
systems
 Case studies
1 to 3 hours
Specific industrial systems – case:
drying
 Principles of industrial drying systems
 Case studies
1 to 2 hours
Specific industrial systems – case:
Compressed air systems
 System components: compressors, air pressure, air receiver, water
removal, pipe work, ventilation of compressor room
 Principles of performance analysis
 Case studies
1 to 3 hours
Preparation for conducting of Energy
Audit in industry and on-site Energy
Audit
1 to 5 days
Overall Minimum 40 hours


51


ANNEX III
Infrastructure needs for provider of trainings for ENERGY SERVICE PROVIDERS
Requirement Explanation
Registration for educational activities Excerpt from the Commercial Court register, proving that the
institution/company is registered for performing educational activities
At least six experts that will provide the trainings Trainers must have required educational background (at least one Master or
Ph.D. in architecture/civil engineering, one in mechanical engineering and one
in electrical engineering).
Trainers may and may not be permanent staff of the institution (at least one has
to be an employee of the institution)– if trainers are employees of the institution,
the responsible person of the institution must declare that they will be available
for performing the training; in case the trainer is not an employee of the
institution, a statement of availability and exclusivity must be provided.
Trainers must have at least 10 years professional experience in a field of subject.
Premises in which training will be held A proof of ownership or lease of adequately sized premises in order to provide
quality teaching as for higher educational purposes must be delivered. The
following should be ensured:
 Teaching space of at least 1,25 m2 per student;
 Presentation equipment (computer and projector);
 Printing equipment;
 Internet connection.
Measurement equipment A list of equipment that is in possession or at the disposal (contract for lease) of
the institution must be delivered
The required measurement equipment includes:
 multifunctional portable measuring and data recording instrument and
analysis of 3 phase electrical systems;
 portable instrument for measuring of 3 phase electrical systems and data
assessment on peak load demand and energy power load factor;
 portable luxmeter for determination of illumination intensity on working
52


surfaces;
 temperature and humidity meter;
 infrared thermography camera.53


ANEKS I
Program obuke za energetsku reviziju zgrade

Predavanje Sadrţaj Trajanje
Regulatorni okvir koji se odnosi na
energetske revizije i primenjive
standarde u EU
 Zahtevi EED-a i EPBD-a, trenutne najbolje prakse u zemljama EU; EN
16247 standard za energetske revizije
1 sat
Zakoni i propisi koji se odnose na
energetsku reviziju na Kosovu
 Pregled zakona i propisa koji se odnose na energetsku reviziju na
Kosovu uz diskusiju
1 sat
Uvod u energetske revizije  Definicija energetske revizije, vrste energetskih revizija, pregled opšte
procedure energetskih revizija
1 do 2 sata
GraĎevinska fizika  Fizički procesi u graĎevinskim konstrukcijama
 Toplotni mostovi
 Proračun uticaja toplotnih mostova na toplotne gubitke
 Zaštita od požara
 Zaštita od buke
 Prirodno osvetljenje
2 do 4 sata
GraĎevinske konstrukcije  Tipologija graĎevina prema periodima izgradnje - glavne karakteristike
 GraĎevinski materijali (toplotna izolacija, hidroizolacija, barijere za paru
i vetar, obloge i malteri; tehnička i industrijska izolacija; reflektiraju a
toplotna izolacija; aerogelovi)
 Analiza graĎevinskih komponenti (zoniranje zgrada; podovi; krovovi;
zidovi; tipovi vrata i prozora)
 Dvostruko zastakljene fasade; ventilisane fasade; eksterni
termoizolacioni kontaktni sistemi
 Unutrašnja toplotna izolacija
 Studije slučaja
3 do 5 sata
54


Predavanje Sadrţaj Trajanje
Sistemi za grejanje zgrada  Izvori energije i vrste goriva
 Izvori grejanja u zgradama (klasični kotlovi, kotlovi na niske
temperature i kondenzacije, alternativni izvori toplote na osnovu
obnovljivih izvora energije)
 Metodologija merenja i odreĎivanja efikasnosti kotla
 Metod izračunavanja
 Ostale komponente sistema grejanja zgrada - dimnjaci, radijatori,
distribuciona mreža grejanja; agregati, sistemi za napajanje gorivom,
sistemi dimnih gasova
 Sistemi za pripremu potrošne tople vode
 Sistemi regulacije i automatizacije (prostorija, zona, zgrada)
 Studije slučaja
4 do 7 sata
Sistemi za hlaĎenje, ventilaciju i
klimatizaciju zgrada
 Sistemi hlaĎenja u zgradama sa različitim izvorima
 Sistemi ventilacije i klimatizacije u zgradama
 Sistemi regulacije i automatizacije u zgradama
1 do 3 sata
Električna rasveta i ostali električni
sistemi u zgradama
 Osnovni pojmovi vezani za električnu energiju
 Tehnički parametri rasvete, merne jedinice
 Tehničke karakteristike rasvetnih instalacija
 Izvori svetlosti i svetiljke
 Sistemi kontrole jačine protoka svetlosti
 Sistemi upravljanja i kontrole
 Glavni parametri u dizajniranju novih sistema rasvete i obnovi postoje ih
sistema u zgradi
 Mere energetske efikasnosti
 Ostali električni sistemi u zgradama
3 do 5 sata
55


Predavanje Sadrţaj Trajanje
Tehnički sistem gradnje -
metodologija za proračun energetskih
karakteristika zgrada
 Proračun energetskih potreba, isporučene energije i primarne energije za
grejanje, hlaĎenje, ventilaciju, potrošnu toplu vodu i rasvetu u zgradama
sa instrumentom odobrenim od Ministarstva
8 do 12 sata
Javna rasveta  Glavni parametri sistema javne rasvete; sklopni blok javne rasvete,
razvodne mreže, rasvetni stubovi, tipovi sijalica
 Svetlosno zagaĎenje, osvetljenje i drugi standardi osvetljenja: ULOR u
skladu sa zonom zaštite od svetlosnog zagaĎenja, nivo zaštite za
svetiljku, indeks reprodukcije boja, efikasnost lampe, očekivani životni
vek
 Pokazatelji energetske efikasnosti u sistemima javne rasvete; protokole
pra enja i verifikacije
 Metodologija revizije javne rasvjete
 Merenja koja treba uključiti u energetsku reviziju javne rasvete;
softverski instrumenti za projektovanje javne rasvete
 Studije slučaja
3 do 6 sata

(samo za elektro
inženjere)
Ekonomski proračuni u energetskoj
reviziji
 Metode ekonomske evaluacije investicionih projekata 1 do 3 sata
Priprema za sprovoĎenje energetskih
revizija u zgradama / javnoj rasveti i
energetske revizije na licu mesta
1 do 3 dana
Ukupno Minimum 40 sati


56


ANEKS II
Program obuke za energetsku reviziju industrije

Predavanje Sadrţaj Trajanje
Metodologija za obavljanje
energetskih revizija u industriji
 Kako pripremiti izveštaj o energetskoj reviziji 1 do 3 sata
Sistem upravljanja energijom u
industriji
 Uloga EMS u industrijskoj proizvodnji
 Interakcije izmeĎu energije i proizvodnje (regresiona analiza)
 Centri troškova energije
 Pokazatelji učinka i sistem pra enja učinka
 Studije slučaja
1 do 3 sata
Industrijski parni sistemi  Komponente sistema: kotlovi, sistem za distribuciju pare; krajnji
korisnici pare; sistem povratka kondenzata
 Definicija performansi sistema
 Principi analize učinka
 Studije slučaja
3 do 7 sati
Rashladni sistemi  Principi sistema: hlaĎenje kompresijom pare, hlaĎenje apsorcijom pare
 Principi analize učinka
 Studije slučaja
3 do 6 sati
Povra aj toplote  Principi povra aja toplote i koriš ene opreme
 Studije slučaja
1 do 3 sata
Industrijski elektroenergetski sistemi  Potrošnja električne energije i troškovi
 Komponente sistema: transformatori, kablovi, elektromotori
 Glavne karakteristike: aktivna i reaktivna snaga, dijagram optere enja,
vršna potrošnja, snaga i energija, kvalitet
3 do 6 sati
57


Predavanje Sadrţaj Trajanje
 Industrijska rasveta
 Studije slučaja
Industrijska kogeneracija i
trigeneracija
 Operativni principi i definicija učinka
 Faktori koji utiču na performanse: optere enje kogeneracijskog
postrojenja, kriva trajanja optere enja
 Ekonomski aspekti kogeneracije kao mere za poboljšanje učinka:
kapitalni troškovi, troškovi rada i održavanja, ukupna ekonomija
kogeneracijskih projekata
 Studije slučaja
2 do 4 sata
Upotreba biomase u industriji  Koriš enje bioenergije u industriji: sistemi biomase, sistemi biogasa
 Studije slučaja
1 do 3 sata
Upotreba solarne energije u industriji  Koriš enje solarne energije u industriji: solarni termalni sistemi,
fotonaponski sistemi
 Studije slučaja
1 do 3 sata
Specifični industrijski sistemi - slučaj:
sušenje
 Principi industrijskih sistema za sušenje
 Studije slučaja
1 do 2 sata
Specifični industrijski sistemi -
predmet: Sistemi kompresovanog
vazduha
 Komponente sistema: kompresori, pritisak vazduha, prijemnik vazduha,
uklanjanje vode, rad sa cevima, ventilacija kompresorske prostorije
 Principi analize učinka
 Studije slučaja
1 do 3 sata
Priprema za sprovoĎenje energetske
revizije u industriji i energetske
revizije na licu mesta
1 do 5 dana
Ukupno Minimum 40 sati


58


ANEKS III
Potreba za infrastrukturom za pruţaoce obuka za PRUŢAOCE ENERGETSKIH USLUGA

Zahtev Objašnjenje
Registracija za obrazovne aktivnosti Izvod iz registra Privrednog suda, kojim se dokazuje da je ustanova / preduze e
registrovano za obavljanje obrazovnih aktivnosti
Najmanje šest struĉnjaka koji će pruţiti obuku Treneri moraju imati obavezno obrazovanje (najmanje jedan magistar ili
doktorat iz arhitekture / graĎevinarstva, jedan iz mašinstva i jedan iz
elektrotehnike).
Treneri mogu i ne moraju biti stalno zaposleni u ustanovi (najmanje jedan mora
biti zaposleni u ustanovi) - ako su treneri zaposleni u ustanovi, odgovorna osoba
ustanove mora izjaviti da e biti na raspolaganju za izvoĎenje obuke; u slučaju
da trener nije zaposleni u ustanovi, mora se navesti izjava o dostupnosti i
ekskluzivnosti.
Treneri moraju imati najmanje 10 godina stručnog iskustva u oblasti predmeta.
Prostorije u kojima će se odrţati obuka Mora se dostaviti dokaz o vlasništvu ili zakupu prostorija adekvatne veličine
kako bi se obezbedila kvalitetna nastava kao i za visokoobrazovne svrhe. Treba
osigurati slede e:
 Nastavni prostor od najmanje 1,25 m2 po učeniku;Oprema za
prezentaciju (računar i projektor);
 Oprema za štampanje;
 Priključak za internet.
Oprema za merenje Lista opreme koja je u posedu ili na raspolaganju (ugovor o zakupu) ustanove
mora biti dostavljena
Potrebna merna oprema uključuje:
 višenamenski prenosni instrument za merenje i evidentiranje podataka i
analiza trofaznih električnih sistema;
 prenosni instrument za merenje trofaznih električnih sistema i procenu
podataka o zahtevima vršnog optere enja i faktoru energetske snage;
59


 prenosni luksmetar za odreĎivanje intenziteta osvetljenja na radnim
površinama;
 merač temperature i vlažnosti;
 infracrvena termografska kamera.