LIGJI NR. 04/L-065 PËR TË DREJTAT E AUTORIT DHE TË DREJTAT E PËRAFËRTA

1
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 27 / 30 NËNTOR 2011, PRISHTINË


LIGJI Nr. 04/L-065
PËR TË DREJTAT E AUTORIT DHE TË DREJTAT E PËRAFËRTA


Kuvendi i Republikës së Kosovës;

Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës,

Miraton


LIGJ PËR TË DREJTAT E AUTORIT DHE TË DREJTAT E PËRAFËRTA

KREU I
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME

Neni 1
Qëllimi i Ligjit

1. Ky ligj rregullon:

1.1. të drejtat e autorit që, në bazë të pronës intelektuale, u takojnë autorëve përkitazi me
veprat e tyre në lëmin e letërsisë, shkencës dhe artit, në vijim e drejta e autorit;

1.2. të drejtat që, në bazë të pronës intelektuale, janë të përafërta me të drejtat e autorit, në
vijim të drejtat e përafërta, u takojnë:

1.1.1. interpretuesve përkitazi me interpretimet e tyre;

1.1.2. prodhuesve të fonogrameve përkitazi me fonogramet e tyre;

1.1.3. producentëve të filmit përkitazi me videogramet e tyre;

1.1.4. shërbyesit medial Audiovizuel përkitazi me transmetimet e tyre;

1.1.5. prodhuesve të bazave të të dhënave përkitazi me bazat e tyre të të
dhënave;

1.1.6. botuesve përkitazi me botimet e tyre;

1.3. administrimin e të drejtës së autorit dhe të drejtave të përafërta;

1.4. mbrojtjen e të drejtës së autorit dhe të drejtave të përafërta;

1.5. zbatimin e këtij ligji ndaj personave të huaj.

Neni 2
Parimet e zbatimit

Masat administrative, inspektimi, mbrojtja juridiko-civile dhe penale, të përcaktuara me këtë ligj,
zbatohen në përputhje me rregullat e përgjithshme të procedurës administrative dhe gjyqësore.
2


Neni 3
Marrëdhënia midis të drejtës së autorit dhe të drejtave të përafërta

1. Mbrojtja e parashikuar me këtë ligj për të drejtat e përafërta nuk prek dhe nuk ndikon në asnjë
mënyrë në mbrojtjen e të drejtës së autorit.

2. Dispozitat e këtij ligji lidhur me:

2.1. elementet e të drejtës së autorit, me supozimin e autorësisë;

2.2. me bashkautorët dhe autorët e veprës së gërshetuar;

2.3. me përmbajtjen e të drejtave pasurore të autorit dhe të drejtën në kompensim të
veçantë për riprodhim privat ose tjetër vetanak;

2.4. me marrëdhënien midis të drejtës së autorit dhe të drejtës së pronësisë mbi
ekzemplarin e veprës;

2.5. me kufizimet e të drejtës së autorit, përfshirë dhe përfshirjen e kufizimeve;

2.6. me llogaritjen e fillimit dhe efektin e mbarimit të kohëzgjatjes së mbrojtjes të së
drejtës së autorit, si dhe kalimin e të drejtës së autorit;

3. Zbatohen ngjashëm dhe sa u takon mutatis mutandis edhe ndaj të drejtave të përafërta.

Neni 4
Përkufizimet

1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim:

1.1. Shërbimi medial audiovizual - shërbimi i cili është nën përgjegjësinë editoriale të ofruesit
të shërbimeve programore dhe parim kryesor i së cilës është ofrimi i programeve me qëllim që
të informojnë, argëtojnë apo të edukojnë gjithë publikun përmes rrjeteve të komunikimeve
elektronike.

1.2. Shoqata kolektive - ka kuptimin e asociacionit të formuar në pajtim me dispozitat e kreut
III të këtij Ligji, në mënyrë që të zbatojë detyrat dhe aktivitetet e administrimit kolektiv të së
drejtës së autorit apo të drejtave të përafërta;

1.3. Shkalla komerciale - veprimet e një personi, që zbatohen për përfitim pasuror të
drejtpërdrejtë apo jo të drejtpërdrejtë, duke mënjanuar veprimet e zbatuara nga shfrytëzuesit e
fundit që veprojnë në mirëbesim;

1.4. Publikim - kur një vepër e mbrojtur me të drejta të autorit apo me të drejta të përafërta i
është vënë në dispozicion publikut me pëlqimin e bartësit të të drejtës;

1.5. Të drejtat morale - të drejtat ekskluzive të cilat mbrojnë integritetin e veprës së mbrojtur
të autorit dhe personalitetin e autorit të saj;

1.6. Zyrë - Zyra për të Drejtën e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta, e cila funksionon në pajtim
me dispozitat e këtij ligji;

1.7. Posedues - personi fizik apo personi juridik i cili posedon një vepër origjinale apo kopjen
e veprës;
3

1.8. Publik - një numër më i madh njerëzish të cilët janë jashtë rrethit të zakonshëm të
familjes apo jashtë rrethit të njerëzve që njihen personalisht;

1.9. Botim - kur një numër i mjaftueshëm i kopjeve të një vepre të mbrojtur me të drejtën e
autorit, apo një objekt të të drejtave të përafërta, i është ofruar publikut, ose është vënë në
qarkullim me pëlqimin e bartësit të të drejtës.

1.10. Videogram - incizim i veprës audiovizuele apo i sekuencave të fotografive me apo pa zë
shoqërues dhe fiksimi i tyre, në bartës të fotografisë ose të fotografisë dhe zërit.

1.11. Vepër audiovizuele - janë: filmat kinematografikë, televizivë dhe vizatimorë, filmat e
shkurtër videomuzikorë, filmat reklamues, filmat dokumentarë si dhe veprat tjera audiovizuele,
të shprehura në formë të vargut të pamjeve lëvizëse të ndërlidhura, të shoqëruara me zë apo
pa të, pavarësisht nga lloji i mbajtësit lëndor ku janë të fiksuara.

1.12. Programet kompjuterike - janë programet e shprehura në çfarëdo forme kompjuterike,
duke përfshirë edhe materialin e disejnuar të përgatitur për krijimin e tyre.

1.13. Interpretues - janë aktorët, këngëtarët, muzikantët, vallëzuesit dhe personat e tjerë, që
me anë të aktrimit, këndimit, gjuhës së gjesteve apo të lëvizjeve, recitimit apo ndonjë mënyre
tjetër interpretojnë vepra të autorit ose shprehje të folklorit, pastaj regjisori i shfaqjes teatrore,
dirigjenti i orkestrës, dirigjenti i korit, mjeshtri i tonit dhe artistët e cirkut e të varietesë.

1.14. Prodhues i fonogramit - personi fizik apo juridik i cili me iniciativën dhe përgjegjësinë e
vet bën i pari fiksimin e tingujve të ndonjë interpretimi ose të tingujve të tjerë si dhe shprehjeve
tjera zanore. Konsiderohet se është prodhues i fonogramit të caktuar personi, emri i të cilit,
firma, pseudonimi apo marka është e shënuar në mënyrë të zakonshme si e tillë në fonogram
ose është treguar me rastin e publikimit të fonogramit, derisa nuk provohet ndryshe.

1.15. Fonogrami - fiksim i tingujve të ndonjë interpretimi ose të tingujve apo
shprehjeve të tjera zanore, përveç në formën e fiksimit që është inkorporuar në veprën
audiovizuele.

1.16. Fiksimi - vendosja e tingujve ose e shprehjeve zanore në bartës nga i cili mund të
dëgjohen, reprodukohen ose komunikohen përmes ndonjë pajisjeje.

1.17. Producent i filmit - personi fizik apo juridik i cili, me iniciativën dhe nën përgjegjësinë e
vet, e fikson i pari një vepër audiovizuele në videogram. Konsiderohet se producent i filmit
është personi emri i të cilit, firma ose marka në mënyrë të zakonshme është shënuar në
videogram si i tillë ose është treguar me rastin e publikimit të videogramit, derisa nuk provohet
ndryshe.

1.18. Baza e të dhënave - koleksion i veprave të mëvetësishme, të të dhënave dhe
materialeve tjera të çfarëdo forme, të rregulluara në mënyrë sistematike ose metodike që kanë
qasje veç e veç nëpërmjet mjeteve elektronike apo mjeteve tjera, me ç’rast marrja, verifikimi
apo paraqitja e përmbajtjeve të saj nga ana kualitative dhe kuantitative si dhe kualitative ose
kuantitative kërkon investim thelbësor.

1.19. Prodhues i bazës së të dhënave - personi fizik apo juridik i cili me iniciativën dhe nën
përgjegjësinë e vet bën i pari investim thelbësor në kuptim të nën-paragrafit 1. të këtij paragrafi.
Konsiderohet se prodhues i bazës së caktuar të të dhënave është personi, emri i të cilit, firma,
pseudonimi apo marka është shënuar në mënyrë të zakonshme në atë bazë të dhënash ose
është treguar me rastin e publikimit të asaj baze, derisa nuk provohet ndryshe.


4


KREU II

NËNKREU A
E DREJTA E AUTORIT

Neni 5

Autorët e veprave në lëmin e letërsisë, shkencës dhe të artit gëzojnë mbrojtjen lidhur me veprat e veta
dhe shfrytëzimin e tyre, në përputhje me këtë ligj.

Neni 6

1. E drejta e autorit është e drejtë e pandashme e një vepre, e cila i takon autorit si subjekt i pronës
intelektuale për veprën e mbrojtur.

2. E drejta e autorit përmban:

2.1. autorizimet ekskluzive personale për të mbrojtur pacenueshmërinë e veprës së autorit dhe
personalitetin e autorit, në vijim: të drejtat morale të autorit;

2.2. autorizimet ekskluzive pasurore për të mbrojtur interesat pasurore të autorit, në vijim: të
drejtat pasurore të autorit;

2.3. autorizimet tjera të autorit, në vijim: të drejtat tjera të autorit.

Neni 7

1. E drejta e autorit i takon autorit me vetë faktin e krijimit të veprës.

2. Për të gëzuar mbrojtjen e të drejtës së autorit nuk kërkohet plotësim paraprak i çfarëdo formaliteti
administrativ.


NËNKREU B
VEPRAT E AUTORIT DHE KUSHTET E MBROJTJES

Neni 8
Veprat e mbrojtura

1. Vepra të autorit janë krijimet intelektuale origjinale në lëmin e letërsisë, të shkencës dhe artit, që janë
të shprehura në çfarëdo mënyre, nëse me këtë ligj nuk parashihet ndryshe.

2. Vepra të autorit konsiderohen në veçanti:

2.1. veprat gojore, siç janë fjalimet, leksionet, tregimet dhe vepra të ngjashme të shprehura
gojarisht;

2.2. veprat e shkruara, siç janë tekstet në libra, broshurat, gazetat ditore dhe tekste të tjera në
lëmin e letërsisë, literaturës shkencore e profesionale, si dhe programe kompjuterike;

2.3. veprat muzikore, me ose pa tekst, pavarësisht a janë të shprehura përmes notave apo në
ndonjë formë tjetër;

2.4. veprat teatrore teatrore-muzikore dhe të kukullave, përfshirë dhe radiodramat;
5

2.5. veprat koreografike dhe të pantomimës;
2.6. veprat filmike dhe veprat e tjera audiovizuele;

2.7. veprat fotografike dhe veprat e bëra me një proces të ngjashëm si ai i fotografisë, siç
janë fotografitë artistike, fotomontazhet, fotoafishet, fotografitë e reporterëve;

2.8. veprat e artit figurativ në lëmin e pikturës, skulpturës, grafikës, vizatimit;

2.9. veprat e arkitekturës, siç janë skicat, planet, maketat dhe objektet e ndërtuara të veprave
arkitekturore dhe të inxhinierisë nga fusha e arkitekturës, urbanizmit, arkitekturës së
peizazhit dhe rregullimit të enterierit;

2.10. veprat skenografike;

2.11. veprat e artit aplikativ si dhe të dizajnit industrial e grafik;

2.12. veprat kartografike në lëmin e gjeografisë dhe topografisë;

2.13. prezantimet shkencore, edukative ose teknike siç janë vizatimet teknike, grafikonet,
tabelat, ekspertizat, demonstrimet tredimensionale.

Neni 9
Elementet e veprës së autorit

1. Vepra e pambaruar e autorit, pjesët përbërëse të veprës si dhe titulli i veprës së autorit, që janë
vetvetiu krijime intelektuale origjinale, gëzojnë mbrojtje si edhe vetë vepra.

2. Nuk është e lejuar të shfrytëzohet si titull i veprës një titull i cili është shfrytëzuar më parë për llojin e
njëjtë të veprës, nëse një titull i tillë shkakton konfuzion në lidhje me autorësinë e veprës.

Neni 10
Veprat e prejardhura

1. Vepër e autorit konsiderohet edhe vepra e prejardhur e përpunuar ose e formësuar, nëse i plotëson
kushtet nga paragrafi 1. i nenit 8 të këtij ligji.

2. Vepra të prejardhura janë përkthimet, përshtatjet, aranzhmanet, orkestrimet muzikore dhe
përpunimet tjera të një vepre ekzistuese apo materiali tjetër.

3. Mbrojtje gëzojnë edhe përkthimet e teksteve ligjore, vendimeve të gjykatave dhe akteve
administrative, nëse ato nuk janë bërë për botim zyrtar.

4. Të drejtat e autorëve të veprave tashmë ekzistuese nuk shkelen me rastin e përpunimit të këtyre
veprave ekzistuese.

Neni 11
Koleksionet e veprave

1. Vepër e autorit konsiderohet koleksioni i veprave ekzistuese të autorit ose materialeve të tjera që
për nga përzgjedhja, përshtatja dhe bashkërenditja e përmbajtjeve të tyre paraqet krijim origjinal
intelektual, përkatësisht vepër të mëvetësishme siç janë: enciklopeditë, antologjitë, koleksionet e
kuotimeve, e poezive apo veprave në prozë, përmbledhja e shprehjeve folklorike, e dokumenteve dhe
vendimeve gjyqësore.

2. Koleksion konsiderohet edhe baza e të dhënave të veprave të mëvetësishme, të dhënave ose
6
materialeve tjera të rregulluara, të sistematizuara në mënyrë metodike e që qasen veç e veç me mjete
elektronike apo me mjete të tjera.
3. Mbrojtja sipas këtij neni nuk zbatohet ndaj programeve kompjuterike të përdorura për bërjen apo
funksionimin e bazës elektronike të të dhënave përveç nëse janë krijime origjinale.

4. Me ngërthimin e veprave ekzistuese në koleksion nuk mund të shkelen të drejtat e autorëve të
këtyre veprave autoriale. Me ngërthimin në koleksion, materiali ekzistues nuk bëhet vepër e mbrojtur.

Neni 12
Krijimet pa mbrojtje

1. Mbrojtja juridike e të drejtave të autorit nuk përfshin:

1.1. idetë, parimet, udhëzimet, procedurat, zbulimet ose konceptet matematikore si të tilla.

1.2. ligjet, aktet nënligjore dhe rregullativat tjera.

1.3. materialet zyrtare dhe botimet e organeve parlamentare, qeveritare dhe të organizatave
tjera që kryejnë funksione publike.

1.4. përkthimet zyrtare të rregullativave dhe materialeve tjera zyrtare, si dhe të marrëveshjeve
ndërkombëtare dhe instrumenteve tjera.

1.5. parashtresat dhe aktet tjera në procedurat administrative ose gjyqësore.

1.6. materialet zyrtare të botuara për informim të publikut.

1.7. shprehjet folklorike.

1.8. lajmet e ditës dhe informacionet e ndryshme që kanë karakter të raportimeve të rëndomta
të mediave.


NËNKREU C
AUTORI

Neni 13
Personi fizik

Autor është personi fizik i cili e ka krijuar veprën.

Neni 14
Supozimi i autorësisë

1. Personi, emri, përkatësisht firma, pseudonimi apo shenja e të cilit është shënuar në ekzemplarin e
veprës ose është theksuar me rastin e publikimit të veprës, supozohet që është autor i veprës,
respektivisht bartës i të drejtës, përderisa nuk provohet e kundërta.

2. Të drejtat e autorit në veprat e publikuara me pseudonim apo shenjë, autori i të cilave është anonim,
supozohet se është i autorizuar t’i realizojë botuesi, përderisa nuk zbulohet identiteti i autorit. Nëse
edhe botuesi mbetet anonim supozohet se të drejtat e njëjta është i autorizuar t’i realizojë personi që ka
bërë publikimin e veprës.

3. Paragrafi 2. i këtij neni pushon së zbatuari, nëse provohet identiteti i autorit.

4. Bartësi i të drejtës sipas paragrafit 2. të këtij neni, duhet t’ia përcjellë autorit përfitimet e dala nga të
7
drejtat e autorit, nëse nuk është paraparë ndryshe me kontratë. Të drejtat e fituara nga personat e tretë
mbesin në fuqi.
Neni 15
Bashkautorët

1. Nëse vepra përbën tërësi të pandashme është krijuar në bashkëpunim të dy apo më shumë
personave ata konsiderohen bashkautorë të veprës.

2. E drejta e autorit mbi veprën e bashkautorëve u takon të gjithë bashkautorëve dhe administrohet me
pëlqimin e tyre, nëse nuk parashihet ndryshe me këtë ligj ose me kontratë.

3 Bashkautori nuk mund të kundërshtojë pa ndonjë arsye dhënien e pëlqimit të vet, për publikim ose
shfrytëzim të veprës.

4. Bashkautorët nuk mund t’i administrojnë të drejtat në mënyrë të ndarë, nëse nuk është arritur ndonjë
marrëveshje në mes tyre.

5. Marrëdhëniet e bashkautorëve përkitazi me pjesët e tyre të përfitimit pasuror nga shfrytëzimi i
veprës përcaktohen në përpjesëtim me kontributet e secilit prej tyre në krijimin e veprës, përveç nëse
nuk është paraparë ndryshe me kontratë.

6. Nëse ndonjëri nga bashkautorët heq dorë nga pjesa e tij në përfitimet pasurore shtohen pjesët e
koautorëve të tjerë në përpjesëtim me madhësitë fillestare.

Neni 16
Autorët e veprave të gërshetuara

1. Kur dy a më shumë autorë i bashkojnë veprat e tyre me qëllim të shfrytëzimit të përbashkët ose për
disa forma të shfrytëzimit, secili prej tyre gëzon të drejtën e autorit lidhur me kontributin e vet.

2. Marrëdhëniet midis autorëve të veprave të gërshetuara rregullohen me kontratë.

3. Dispozitat e nenit 15, paragrafëve 3. deri në 6. të këtij ligji, zbatohen në mënyrë analoge mutatis
mutandis, edhe ndaj autorëve të veprave të gërshetuara.


NËNKREU D
TË DREJTAT MORALE

Neni 17
E drejta e publikimit të parë

1. Autori ka të drejtë ekskluzive për të vendosur nëse, kur dhe në çfarë mënyre do të publikohet për
herë të parë vepra e tij.

2. Autori ka të drejtën ekskluzive për t’ia komunikuar publikut apo për t’ia përshkruar përmbajtjen e
veprës së tij përderisa vepra nuk është bërë e ditur me autorizimin e tij.

Neni 18
E drejta e njohjes së autorësisë

1. Autori ka të drejtën ekskluzive të njihet dhe të shënohet si autor i veprës.

2. Autori ka të drejtë të vendosë nëse autorësia e tij duhet të tregohet me emër, pseudonim apo shenjë.


8


Neni 19
E drejta në integritet të veprës

Autori ka të drejtë ekskluzive ta kundërshtojë çfarëdo deformimi, apo intervenimi tjetër në veprën e tij, si
dhe çfarëdo shfrytëzimi të veprës së tij, nëse një ndërhyrje e tillë do të mund ta paragjykonte
reputacionin e tij kreativ dhe respektin.

Neni 20
E drejta e pendimit

1. Autori mund ta revokojë të drejtën pasurore që ia ka kaluar tjetrit, nëse për këtë ka arsye serioze
morale, me kusht që bartësit të së drejtës t’ia kompensojë dëmin real të shkaktuar nga revokimi i tillë i
të drejtës.

2. Me rastin e zbatimit të të drejtës së pendimit e drejta pasurore e bartësit të të drejtës shuhet. Ky
zbatim ndodh me pagesën e kompensimit.

3. Bartësi i të drejtës duhet që brenda tre (3) muajve nga dita e paralajmërimit për revokimin e të drejtës
ta njoftojë autorin për masën e dëmit të pësuar nga revokimi i të drejtës. Nëse bartësi i të drejtës nuk
vepron kështu e drejta e pendimit zbatohet me mbarim të afatit.

4. Nëse autori më vonë dëshiron që përsëri të bëjë kalimin e të drejtave lidhur me shfrytëzimin e veprës
së tij, dhe nëse nuk kanë kaluar dhjetë (10) vjet nga përdorimi i të drejtës së pendimit, duhet së pari
dhe në kushte të mëparshme t’ia ofrojë këto të drejta së pari bartësit të mëparshëm të të drejtave.

5. Dispozitat e këtij neni nuk zbatohen për programet kompjuterike, veprat audiovizuele dhe për baza të
të dhënave.


NËNKREU E
TË DREJTAT PASURORE

Neni 21
E drejta e shfrytëzimit dhe format e saj

1. Autori ka të drejtë ekskluzive për shfrytëzimin pasuror të veprës së tij në çfarëdo forme, si dhe t’ia
lejojë apo ndalojë personave të tjerë shfrytëzimin e veprës së tij, nëse me këtë ligj nuk parashihet
ndryshe.

2. Personat tjerë mund të shfrytëzojnë veprën e autorit vetëm në bazë të autorizimit të autorit për
kalimin e të drejtave ekskluzive dhe me kushtet e vendosura prej tij, nëse me këtë ligj nuk parashihet
ndryshe.

3. Për çdo kalim të të drejtës për shfrytëzimin e veprës, autorit i takon kompensimi, nëse me këtë ligj
ose me kontratë nuk parashihet ndryshe.

Neni 22
Shfrytëzimi i veprës

1. Vepra e autorit mund të shfrytëzohet në formë lëndore, jolëndore dhe të modifikuar.

2. Shfrytëzimi i veprës në formën lëndore përfshin në veçanti të drejtat ekskluzive të autorit si në vijim:

2.1. të drejtën e riprodhimit;
9

2.2. të drejtën e shpërndarjes;
2.3. të drejtën e qiradhënies;

3. Shfrytëzimi i veprës në formë jolëndore përfshin në veçanti të drejtat ekskluzive të autorit si në vijim:

3.1. të drejtën e interpretimit publik;

3.2. të drejtën e shfrytëzimit nga “Shërbyesit medial audiovizual”;

3.3. të drejtën e komunikimit publik me anë të fonogrameve dhe videogrameve;

3.4. të drejtën e shfaqjes publike;

3.5. të drejtën e vënies së veprës në dispozicion të publikut.

4. Shfrytëzimi i veprës në formën e modifikuar përfshin në veçanti të drejtat ekskluzive si në vijim:

4.1. të drejtën e përpunimit;

4.2. të drejtën e përshtatjes audiovizuele.


NËNKREU F
SHFRYTËZIMI I VEPRËS NË FORMËN LËNDORE

Neni 23
E drejta e riprodhimit

1. E drejta e riprodhimit është e drejtë ekskluzive e autorit që të lejojë apo ndalojë fiksimin e veprës së
tij ose të ekzemplarit të veprës në mbajtës lëndor, të bërë drejtpërdrejt apo tërthorazi, përkohshëm apo
përhershëm, në çfarëdo mënyrë apo formë, në tërësi apo pjesërisht dhe pavarësisht nga numri i
ekzemplarëve.

2. Vepra është e reprodukuar kur bëhet përmes shumëzimit grafik, riprodhimit tredimensional, shkrirjes,
fotografimit, fiksimit audio ose video, regjistrimit elektronik.

3. Ndërtimi i objektit arkitekturor sipas projektit konsiderohet akt reprodukimi.

Neni 24
E drejta e shpërndarjes

1. E drejta e shpërndarjes është e drejtë ekskluzive e autorit për ta autorizuar apo ndaluar vënien në
qarkullim të veprës origjinale apo kopjet e veprës së tij përmes shitjes apo ndonjë forme tjetër të bartjes
së pronësisë, përfshirë ofrimin e tyre publikut për qëllim të tillë.

2. Me shitjen e parë ose bartjen në formë tjetër të pronësisë për origjinalin apo kopjen e veprës, të bërë
nga autori ose me pëlqimin e tij, e drejta e shpërndarjes për atë origjinal apo kopje të veprës shteret për
territorin e Republikës së Kosovës.

Neni 25
E drejta e qiradhënies

1. E drejta e qiradhënies është e drejtë ekskluzive e autorit ta lejojë apo ta ndalojë që origjinali apo
ekzemplarët e veprës së tij të jepen në shfrytëzim për afat të caktuar, përmes përfitimit të drejtpërdrejtë
apo të tërthortë pasuror.
10

2. Dispozitat nga paragrafi 1. i këtij neni nuk zbatohen për shfrytëzimin e:
2.1. veprës së ndërtuar arkitekturore;

2.2. origjinalit ose të ekzemplarëve të Veprave të arteve aplikative dhe të dizajnit industrial;

2.3. veprës në rast të shikimit të atypëratyshëm, origjinalit ose të kopjeve të saj në hapësira të
institucionit.

3. Autori i cili të drejtën e vet të qiradhënies ia ka kaluar prodhuesit të fonogrameve apo producentit të
filmit mban të drejtën e kompensimit të drejtë nga qiradhënia.


NËNKREU G
SHFRYTËZIMI I VEPRËS NË FORMËN JOLËNDORE

Neni 26
E drejta e interpretimit publik

1. E drejta e interpretimit publik është e drejtë ekskluzive e autorit për ta lejuar ose ndaluar recitimin
publik, ekzekutimin muzikor publik ose shfaqjen publike të veprës së vet.

2. E drejta e recitimit publik është e drejta e komunikimit të veprave të shkruara apo gojore përmes
recitimit apo leximit drejtpërdrejtë para publikut.

3. E drejta e ekzekutimit muzikor publik është e drejta e komunikimit të veprës muzikore përmes
ekzekutimit të drejtpërdrejt para publikut.

4. E drejta e shfaqjes publike është e drejta e komunikimit të veprave skenike drejtpërdrejt para
publikut.

Neni 27
E drejta e transmetimit publik

E drejta e transmetimit publik është e drejtë ekskluzive e autorit të lejojë apo të ndalojë që recitimet,
interpretimet ose shfaqjet e veprës së tij t’i transmetohen përmes altoparlantit, ekranit ose një mjeti
tjetër, publikut që gjendet jashtë vendit ose hapësirës burimore.

Neni 28
E drejta e komunikimit publik me fonogramet ose videogramet

E drejta e komunikimit publik me anë të fonogrameve ose videogrameve është e drejtë ekskluzive e
autorit të lejojë apo ndalojë që vepra e tij, e cila është fiksuar në fonogram apo videogram, t’i
komunikohet publikut me anë të mjeteve teknike për riprodhim audiovizuel.

Neni 29
E drejta e paraqitjes publike

E drejta e paraqitjes publike është e drejtë ekskluzive e autorit të lejojë apo ndalojë që me anë të
mjeteve teknike t’i komunikohet publikut vepra e tij audiovizuele, vepra fotografike, vepra figurative,
vepra e arteve aplikative dhe dizajnit industrial, vepra koreografike dhe prezantimet shkencore apo
teknike.

Neni 30
Transmetimi dhe ritransmetimi i përmbajtjeve programore audiovizuale

11
1. Shërbimet mediale audivizuale të licencuara nga Komisioni i Pavarur për Media - KPM si edhe
operatorët kabllorë dhe operatorët tjerë që pavarësisht teknologjisë së përdorur ofrojnë përmbajtje
audiovizuale, obligohen të bëjnë transmetimin dhe ritransmetimin e programeve bazuar në
marrëveshjet valide për të drejtën e autorit.

2. Marrëveshjet mbi të drejtën e autorit që kanë të bëjnë me transmetimin dhe ritransmetimin e
programeve audiovizuale do të jenë të vlefshme vetëm pasi ato të jenë regjistruar nga shoqatat për
administrim kolektiv të të drejtave të cilat licencohen nga Zyra për të drejtën e autorit pranë Ministrisë
së Kulturës, në pajtim me nenin 171 të këtij ligji.

3. Të gjitha ankesat që kanë të bëjnë me shkeljen e të drejtës së autorit gjatë transmetimit dhe
ritransmetimit të programeve nga ana e shërbimeve me përmbajtje audiovizuale do të procedohen tek
Komisioni i Pavarur për Media (KPM).

4. Mos përmbushja e obligimeve dhe përgjegjësive nga ana e shërbimeve mediale audiovizuale për
transmetimin dhe ritransmetimin e programeve, siç përcaktohen me këtë ligj, do të shqyrtohet nga
KPM-ja në pajtim me dispozitat e Ligjit për Komisionin e Pavarur të Mediave.

Neni 31
Programet e koduara

Nëse sinjalet që bartin programin janë të koduara, komunikimi për publikun me anë të satelitit, apo
platformave tjera, bëhet me kusht që mjetet për dekodim të transmetimit sigurohen për publikun nga
shërbimi medial audiovizual apo me pëlqimin e tij.

Neni 32
E drejta në emetim sekondar

E drejta e emetimit sekondar është e drejtë ekskluzive e autorit ta lejojë apo ta ndalojë komunikimin për
publikun të një vepre emetuese apo veprës që i është vënë në dispozicion publikut përmes altoparlantit,
ekranit ose një mjeti të ngjashëm.

Neni 33
E drejta e vënies së veprës në dispozicion të publikut

E drejta e vënies së veprës në dispozicion të publikut është e drejtë ekskluzive e autorit ta lejojë apo ta
ndalojë që vepra e tij t’i vihet në dispozicion publikut përmes përcjelljes lineare dhe jolineare, në
mënyrën e cila i mundëson individit që veprës t’i qaset nga vendi dhe në kohën që ai e zgjedhë.

Neni 34
Shfrytëzimi i veprës në formën e ndryshuar

1. Shfrytëzimi i veprës në formën e ndryshuar përfshin:

1.1. të drejtën e përpunimit

1.1.1. e drejta e përpunimit është e drejtë e autorit të lejojë apo të ndalojë
përkthimin, përshtatjen skenike, përshtatjen muzikore apo përpunimin e veprës së tij
në mënyrë tjetër, me qëllim të krijimit të një vepre të prejardhur;

1.1.2. e drejta e parashikuar në paragrafin 1. të këtij neni zbatohet edhe në rastet
kur vepra e autorit, në formë të pandryshuar, përfshihet apo ngërthehet në një vepër
të re.

1.1.3. autori i veprës burimore mban të drejtën ekskluzive për shfrytëzimin e
veprës së tij në versionin e përpunuar, nëse nuk parashihet ndryshe me këtë ligj ose
12
me kontratë.

1.2. të drejtën e përshtatjes audiovizuele

2. E drejta e përshtatjes audiovizuele është e drejtë ekskluzive e autorit ta lejojë apo ta ndalojë që
vepra e tij të përshtatet apo të shfrytëzohet për t’u fiksuar në vepër audiovizuele.


KREU III
TË DREJTAT E TJERA TË AUTORIT

Neni 35
E drejta e qasjes dhe e ekspozimit

1. Autori ka të drejtë t’i qaset origjinalit apo ekzemplarit të veprës së tij që është në zotërim të personit
tjetër, kur kjo i nevojitet për ta riprodhuar apo përpunuar veprën, nëse nuk preken thelbësisht interesat
e arsyeshme të zotëruesit.

2. Autori ka të drejtë të kërkojë nga zotëruesi i origjinalit të veprës së tij figurative ose fotografike që t’ia
dorëzojë atë përkohësisht, me qëllim të ekspozimit.

3. Dhënien përkohësisht të origjinalit, në përputhje me paragrafin 2. të këtij neni, zotëruesi mund ta
kushtëzojë me dhënien e garancionit monetar të mjaftueshëm, ose me lidhje të kontratës për sigurim
në lartësi të vlerës në treg të origjinalit.

4. Autori është i detyruar të kujdeset që mënyra e qasjes së veprës ose ekspozimi i saj të rezultojë në
sa më pak shqetësime për zotëruesin. Ne rast se dëmtohet origjinali ose ekzemplari i veprës, autori
mban përgjegjësi objektive edhe pa qenë i fajshëm për dëmtimin.

Neni 36
E drejta në rishitje-droit de suit

1. Në rast të rishitjes së origjinalit të veprës artistike pas tjetërsimit të parë të saj nga ana e autorit autori
ka të drejtë të jetë i njoftuar për rishitje, si dhe të drejtë në kompensim në shumën e përcaktuar me këtë
nen.

2. Detyrimin e kompensimit sipas paragrafit paraprak e përmbushin në mënyrë solidare: shitësi, blerësi
dhe ndërmjetësuesi që merret me shitjen e veprave artistike.

3. Vepra artistike origjinale, sipas paragrafit 1. të këtij neni, konsiderohen: pikturat, kolazhet, vizatimet,
tapiceritë, skulpturat, krijimet nga qeramika dhe qelqi, fotografitë si edhe vepra të tjera artistike. Kopjet
e veprave të këtilla konsiderohen origjinale nëse janë të krijuara ose të autorizuara nga vetë autori si
dhe të bëra në numër të kufizuar dhe sipas rregullit të numëruara dhe të firmosura nga autori.

4. Kompensimi për të drejtën e rishitjes paguhet në përqindje të çmimit shitës të origjinalit në treg, duke
mos llogaritur tatimin, por me kusht që çmimi shitës të kalojë dymijë (2.000) Euro.

5. Përqindja nga paragrafi 4. i këtij neni përcaktohet sipas njësive pasuese të çmimit, me atë që shuma
e përgjithshme e kompensimit nuk mund të jetë më e lartë se dymbëdhjetëmijë e pesëqind (12.500)
Euro:

5.1. 4% nga pjesa e çmimit shitës mbi dymijë (2.000) deri në pesëdhjetëmijë (50.000) Euro;

5.2. 3% nga pjesa e çmimit shitës mbi pesëdhjetëmijë (50.000) deri në dyqind mijë (200.000)
Euro;

13
5.3. 1% nga pjesa e çmimit shitës mbi dyqind mijë (200.000) deri në treqind e pesëdhjetëmijë
(350.000) Euro;
5.4. 0.5% nga pjesa e çmimit shitës mbi treqind e pesëdhjetëmijë (350.000) deri në pesëqind
mijë (500.000) Euro;

5.5. 0.25% nga pjesa e çmimit shitës mbi pesëqind mijë (500.000) Euro

6. E drejta e rishitjes nuk mund të jetë lëndë e braktisjes ose e kalimit, gjatë jetës së autorit, e as lëndë
e përmbarimit të detyrueshëm.

Neni 37
E drejta e huazimit publik

1. E drejta e huazimit publik është e drejtë e autorit në kompensim të arsyeshëm, kur origjinali ose
ekzemplari i veprës së tij vihet në dispozicion përmes institucionit publik, për t’u përdorur për kohë të
caktuar dhe pa përfitim të drejtpërdrejtë apo të tërthortë pasuror.

2. Paragrafi 1. i këtij neni nuk zbatohet për përdorim të:

2.1. origjinalit ose të ekzemplarëve të Veprës në bibliotekat e shkollave të të gjitha niveleve;

2.2. veprave të ndërtuara arkitekturore;

2.3. origjinalit ose ekzemplarëve të Veprës së arteve aplikative dhe dizajnit industrial;

2.4. origjinalit ose ekzemplarëve të Veprës në hapësirat e institucionit publik për qëllim të
shikimit të atypëratyshëm;

2.5. qëllimit të huazimit ndërmjet institucioneve publike.

3. Huazimi publik i origjinalit ose i ekzemplarëve të programeve kompjuterike dhe bazave të të dhënave
është e drejtë ekskluzive e autorit të tyre.

Neni 38
E drejta për kompensim të veçantë

1. Në rastet kur vepra e autorit, varësisht nga natyra e saj, mund të riprodhohet edhe për përdorim
privat në kuptim të nenit 44 të këtij ligji në formë të realizimit të fiksimit audiovizuel, autori ka të drejtë në
një pjesë të kompensimit të veçantë për një riprodhim të tillë të veprës së tij.

2. Kompensimi i veçantë nga paragrafi 1. i këtij neni për fiksim audiovizuel paguhet me rastin e shitjes
së parë ose importimit të bartësve të rinj të zbrazët të tingullit ose të pamjes.

3 Kompensimi i veçantë nga paragrafi 1. i këtij neni për fotokopjim duhet të paguhet:

3.1. me rastin e shitjes së parë ose Importimit të aparateve të reja për fotokopjim;

3.2. për secilën fotokopje, nëse është bërë me pagesë, duke marrë parasysh numrin e
mundshëm të tyre gjatë një viti.

4. Me termat audio ose videofiksim, si dhe fotokopjim, nga ky nen, nënkuptohen edhe teknikat e tjera të
ngjashme të riprodhimit.

5. E drejta në kompensim të veçantë nuk mund të braktiset apo të tjetërsohet gjatë jetës së autorit, dhe
nuk mund të jetë as objekt i përmbarimit të detyrueshëm.

14


Neni 39
Pagesa e kompensimit të veçantë

1. Kompensimin e veçantë në kuptim të nenit paraprak 38 të këtij ligji e paguajnë: prodhuesit e
pajisjeve për fotokopjim, prodhuesit e bartësve të zbrazët të zërit ose të pamjes, si dhe zotëruesit e
aparateve fotokopjuese që ofrojnë ose bëjnë shërbime fotokopjimi me pagesë. Krahas prodhuesve
debitorë solidarë janë shitësit dhe importuesit e pajisjeve të tilla dhe të mbartësve të zbrazët të tingullit
ose pamjes, përveç kur importimi i tyre bëhet për përdorim privat ose jokomercial, si pjesë e bagazhit
personal, de minimis imports.

2. Prodhuesit nga paragrafi paraprak 1. i këtij neni nuk janë të detyruar të paguajnë kompensim të
veçantë për ato aparate ose bartës të zbrazët të tingullit apo të pamjes të cilat prodhohen për eksport.
E njëjta vlen edhe për importuesit e pajisjeve apo bartësve të zbrazët të tingullit apo të pamjes të cilat
janë të importuara në Republikën e Kosovës, dhe eksportohen pa i ofruar së pari për shitje në territorin
e Republikës së Kosovës.

3. Personat nga paragrafi 1. i këtij neni duhet, sipas kërkesës së Shoqatës për administrim kolektiv të
këtyre të drejtave, të dorëzojnë të dhëna në lidhje me llojin dhe numrin e aparateve dhe të bartësve të
zërit ose të pamjeve që i kanë shitur ose importuar, si dhe të dhënat për numrin e fotokopjeve të
shitura, të cilat nevojiten për të llogaritur kompensimin e veçantë.

Neni 40
Shumat e kompensimit të veçantë

1. Shumat e përgjithshme të kompensimeve të veçanta sipas nenit 38 të këtij ligji, që u takojnë të gjithë
bartësve të të drejtave, sipas këtij ligji, i miraton Qeveria e Kosovës. Me kontratë të posaçme në mes të
Shoqatës për administrim kolektiv të këtyre të drejtave dhe shfrytëzuesve, mund të caktohen tarifat e
veçanta të këtyre kompensimeve.

2. Shumat e kompensimeve të veçanta nga paragrafi paraprak caktohen ndaras: për çdo lloj të
bartësve të fiksimit të tingullit ose pamjeve në varësi me kapacitetin e mundshëm dhe qëndrueshmërinë
e fiksimit përfshirë CD-ROM, DVD dhe bartësit e ngjashëm, për çdo aparat fotokopjimi përfshirë faks-
aparatet, skanerët etj., në varësi me kapacitetin e tyre, numrin e kopjeve në minutë dhe mundësinë e
fotokopjimit me ngjyra në shumën e dyfishuar nga kopjimi bardh e zi, si dhe për çdo faqe të kopjuar.

3. Shumat nga paragrafi 1. i këtij neni caktohen në vlera nominale të parasë. Me rastin e caktimit të
lartësisë së tyre merret parasysh shtrirja e mundshme e pranisë së masave mbrojtëse efektive
teknologjike në treg.


KREU IV
KUFIZIMET E TË DREJTËS SË AUTORIT

Neni 41
Kufizimet e të drejtës së autorit

1. Kufizimet e të drejtës së autorit nënkuptojnë se një vepër mund të shfrytëzohet:

1.1. pa leje të autorit dhe pa pagesë të Kompensimit përkatës, në vijim: shfrytëzim i lirshëm;

1.2. pa leje të autorit, por me pagesë të kompensimit përkatës.

2. Kufizimet e të drejtës së autorit vlejnë vetëm në rastet e parapara shprehimisht në këtë nen,
ndërkaq vëllimi dhe mënyra e shfrytëzimit kufizohet me synimin të cilit i shërben, me kusht që të mos
15
jetë në kundërshtim me shfrytëzimin normal të veprës dhe të mos shkelen në mënyrë të paarsyeshme
interesat e ligjshme të autorit.
3. Në rastet kur shfrytëzimi i veprave lejohet sipas dispozitave të këtij neni, duhet patjetër të shënohet
emri i autorit dhe burimi, përveç kur kjo është objektivisht e pamundur ose kur shprehimisht e
përjashton ky ligj.

Neni 42
Shfrytëzimi i lirshëm dhe zbatimi i procedurave zyrtare

Është i lirshëm shfrytëzimi i veprës për nevoja të sigurimit publik ose për rrjedhat e rregullta të veprimit
apo raportimit në procedurat administrative, parlamentare ose gjyqësore, pa qenë e domosdoshme të
shënohet emri i autorit dhe burimi prej nga është marrë vepra.

Neni 43
Mësimdhënia

1. Vetëm për qëllim të ilustrimit të mësimdhënies nëpër shkollat e të gjitha niveleve, ndërsa në suazë
të synimit jokomercional, është i lirshëm:

1.1. interpretimi publik i veprave të publikuara nëse kjo është formë e drejtpërdrejtë e
mësimdhënies në shkollë;

1.2. interpretimi publik i veprave të publikuara në kremtimet shkollore pa pagesë, me kusht që
interpretuesit nuk kompensohen për këtë.

1.3. komunikimi i veprave nga fonogramet dhe videogramet për qëllime të mësimdhënies;

1.4. riprodhimi i pjesëve të shkurta të veprave të publikuara, për qëllime të mësimdhënies së
drejtpërdrejtë ose për provime;

1.5. emetimi i mëtejmë audiovizuel i emisioneve shkollore;

1.6. riprodhimi i emisioneve shkollore audiovizuele në fonograme ose videograme, vetëm për
qëllime të mësimdhënies së drejtpërdrejtë në hapësirat e institucionit shkollor.

Neni 44
Riprodhimi privat dhe vetanak

1. Në kuptim të nenit 38 të këtij ligji, riprodhimi i veprave të publikuara është i lirshëm nëse bëhet deri
në tre ekzemplarë dhe nëse janë përmbushur kushtet sipas paragrafit 2. dhe 3. të këtij neni.

2. Personi fizik mund të riprodhojë lirshëm një vepër:

2.1. në çfarëdo bartësi, nëse këtë e bën për përdorim privat dhe pa interes të drejtpërdrejtë
apo të tërthortë komercial, si dhe nëse ekzemplarët e tillë nuk do t’i shpërndahen apo
komunikohen publikut;

2.2. në letër apo në bartës tjetër të ngjashëm, me përdorim të fotokopjimit ose të një teknike
të ngjashme fotografike;

3. Bibliotekat publike, arkivat publike, muzetë dhe institucionet arsimore apo shkencore, mund të
riprodhojnë lirshëm veprën në çfarëdo bartësi lëndor, nëse riprodhimin e bëjnë nga ekzemplari që
zotërojnë dhe pa interes komercial të drejtpërdrejtë apo të tërthortë;

4. Pavarësisht nga dispozitat e paragrafëve 1., 2. dhe 3. të këtij neni, nuk lejohet riprodhimi i veprës së
shkruar në vëllim të plotë të librit, partiturave muzikore, bazës elektronike të të dhënave, programeve
16
kompjuterike dhe në formë të veprave të ndërtuara arkitektonike, nëse nuk parashihet ndryshe në këtë
ligj ose me kontratë.
5. Pavarësisht nga dispozitat e paragrafit 4. të këtij neni, por në përputhje me kushtet nga paragrafi 1. i
këtij neni, lejohet:

5.1. riprodhimi i plotë i një libri, nëse ekzemplarët e shtypur janë të shitur të paktën dy (2) vjet
më parë;

5.2. transkriptimi i partiturave muzikore me shkrim dore.

Neni 45
Incizimet kalimtare

1. Shërbyesi medial audiovizual i cili ka leje për të transmetuar një vepër mund të bëjë incizimin e
kësaj vepre lirshëm, me mjete vetanake dhe për nevoja të veta.

2. Shërbyesi medial audiovizual mund të transmetojë incizimin e referuar sipas paragrafit 1. të këtij neni
vetëm një herë, dhe duhet ta fshijë atë jo më vonë se brenda një (1) muaji pas transmetimit.

3. Incizimi, i referuar në paragrafin 1. të këtij neni, mund të dorëzohet në një arkiv zyrtar, me kusht që ai
të ketë karakter të jashtëzakonshëm dokumentues. Shërbyesi medial audiovizual duhet të njoftojë
menjëherë bartësin e të drejtës në lidhje me dorëzimin e tillë.

Neni 46
Personat me nevoja të veçanta

Është i lejueshëm riprodhimi, shpërndarja dhe komunikimi i veprës së publikuar në dobi të personave
me nevoja të veçanta, por në masën që dikton nevoja e veçantë. Shfrytëzimi i këtillë është i lejueshëm
me kusht që të jetë në lidhje të drejtpërdrejtë me personat me nevoja të veçanta, si dhe që të mos
bëhet për interes të drejtpërdrejtë apo të tërthortë komercial.

Neni 47
Ceremonitë dhe festimet

Është i lirshëm shfrytëzimi i veprës gjatë ceremonive fetare dhe në festimet zyrtare që organizohen nga
autoriteti publik.

Neni 48
Rastet e veçanta të shfrytëzimit të lirshëm

1. Janë të lirshme aktet e riprodhimit të përkohshëm të një vepre të cilat janë kalimtare ose përcjellëse,
që janë pjesë përbërëse dhe thelbësore e ndonjë procesi teknologjik, që nuk kanë rëndësi të pavarur
ekonomike dhe kanë të vetmin qëllim të mundësojnë që vepra:

1.1. të transmetohet në rrjet midis palëve të treta nëpërmjet ndërmjetësuesit; ose

1.2. të shfrytëzohet ligjshëm.

2. Është i lirshëm shfrytëzimi i veprës së publikuar në material tjetër, nëse aty përfshihet rastësisht dhe
nuk paraqet element thelbësor të atij shfrytëzimi.

Neni 49
E drejta e informimit publik

1. Për të pasur qasje të lirë në informim të karakterit publik është i lirshëm:

17
1.1. riprodhimi, shpërndarja dhe komunikimi për publikun i veprës audiovizuele që paraqet
pjesë përbërëse të ngjarjes për të cilën raportohet, por pa kaluar masën e raportimit për
ngjarjen e ditës;

1.2. riprodhimi dhe komunikimi për publikun, në mënyrë të shkurtër, në formë recensioni apo
ndonjë referim tjetër i përmbajtjes së veprave të publikuara të autorit.

2. Shfrytëzimi i pjesëve të shkurtra të shkëputura nga komente të ndryshme dhe artikuj të tjerë të
publikuar në media publike, në formë të pasqyrimit të temave të ditës;

3. Shfrytëzimi i fjalimeve politike dhe i fjalimeve të tjera të mbajtura në debate publike, në masën e
qëllimit informativ.

Neni 50
Citimet

Është i lejueshëm shfrytëzimi në veprën vetanake i pjesëve të shkëputura nga një vepër e huaj e
publikuar, ose vepra e plotë e huaj e publikuar në lëmin e fotografisë, të arteve figurative, dizajnit
industrial, arkitekturës, arteve aplikative dhe kartografisë, nëse kjo ka të bëjë me kritikën apo shtjellimet
në veprën e vetë autorit, me kusht që kjo të jetë në përputhje me parimet e vetëdijes dhe ndershmërisë.

Neni 51
Përpunimet e lirshme

1. Përpunimi i veprës është i lejueshëm:

1.1. nëse ka të bëjë me përpunim privat apo tjetër vetanak, i cili nuk është në dispozicion të
publikut;

1.2. për përpunim në parodi apo karikaturë, nëse kjo nuk krijon apo nuk mund të krijojë huti
në lidhje me burimin;

1.3. nëse përpunimi përkon me shfrytëzim të lejueshëm dhe me qëllimin e ligjshëm.

Neni 52
Katalogët

Është i lirshëm riprodhimi dhe shpërndarja në katalogë i veprave të ekspozuara të arteve figurative,
arteve aplikative dhe dizajnit industrial, si dhe i veprave fotografike që botohen nga organizatori për të
promovuar ekspozitën ose ankandin, duke përjashtuar çfarëdo interesi komercial të drejtpërdrejtë apo
të tërthortë.

Neni 53
Veprat e vendosura në vende publike

1. Veprat e vendosura në hapësira publike dhe në vende të tjera ku është e lejuar qasja e përgjithshme
publike shfrytëzohen lirshëm.

2. Shfrytëzimi i veprave nga paragrafi 1. të këtij neni nuk është i lejueshëm të bëhet në formë
tredimensionale ose për qëllim të njëjtë si vepra burimore, e as për interes komercial të drejtpërdrejtë
apo të tërthortë.

Neni 54
Demonstrimi i pajisjeve

Në punëtori, shitore, panaire dhe ofiçina të riparimit është i lejueshëm riprodhimi i veprës në fonogram
18
apo video, si dhe komunikimi i veprave për publikun, por vetëm në masën e domosdoshme për
demonstrimin e punës së pajisjeve që prodhohen, shiten ose riparohen në hapësira të tilla.
Neni 55
Bazat e të dhënave

1. Shfrytëzuesi i ligjshëm i bazës së publikuar të të dhënave ose i ekzemplarit të saj mundet lirshëm ta
riprodhojë ose të bëjë ndryshime në atë bazë të të dhënave, me kusht që kjo të jetë e nevojshme për
t’iu qasur përmbajtjes së saj dhe shfrytëzimit normal të kësaj përmbajtjeje. Kur shfrytëzuesi është i
autorizuar që të shfrytëzojë vetëm një pjesë të bazës së të dhënave, kjo dispozitë zbatohet vetëm në
lidhje me atë pjesë.

2. Çdo dispozitë kontraktuale në kundërshtim me paragrafin 1. i këtij neni është i pavlefshëm.

Neni 56
Librat e leximit dhe tekstet shkollore

Me pagesë të kompensimit përkatës është i lejueshëm riprodhimi dhe marrja e pjesëve të shkëputura të
veprës së publikuar të autorit, respektivisht i veprave të publikuara veç e veç nga lëmi i arteve
figurative, fotografisë, arkitekturës, arteve aplikative dhe dizajnit industrial, si dhe i kartografisë, në libra
leximi dhe tekste shkollore që përmbajnë vepra të më shumë autorëve dhe që i dedikohen
mësimdhënies në shkolla të të gjitha niveleve.

Neni 57
Komentet e Shërbyesve medial audiovizual dhe artikujt e shtypit

Pas pagesës përkatëse, duhet të jetë e lejueshme riprodhimi nga ana e shtypit, komunikimi publikut
apo vënia në dispozicion të publikut e artikujve të publikuar mbi temat aktuale ekonomike, politike apo
fetare, apo të veprave të transmetuara, ose temave të tjera të karakterit të njëjtë, përveç nëse përdorimi
i tillë është shprehimisht i rezervuar nga bartësi i të drejtës.

Neni 58
Emetimi i veprës nga fonogramet e botuara

I lejohet transmetuesit emetimi i veprave nga fonogramet e botuara, me kusht që, para emetimit, me
Shoqatën kolektive të ketë lidhur kontratë për lartësinë, mënyrën dhe afatin e pagesës së kompensimit.

Neni 59
Institucionet sociale

Me pagesë të kompensimit përkatës, është i lejueshëm riprodhimi dhe emetimi i mëtejmë i emisioneve
të Shërbyesve medial audiovizual në shtëpitë e pleqve, në spitale, burgje dhe institucione të ngjashme
sociale.

Neni 60
Sigurimi i kufizimeve të të drejtave

1. Nëse bartësi i të drejtave zbaton masa teknologjike në kuptim të dispozitave të këtij ligji ai është i
detyruar që përfituesit e kufizimeve të të drejtave nga nenet 42 deri 46 dhe nenit 59 të këtij ligji, me
kërkesën e tij, por jo më vonë se katërmbëdhjetë (14) ditë nga dita e paraqitjes së saj, t’i vërë në
dispozicion mjetet për shfrytëzim të këtyre kufizimeve, por me kusht që ato të përdoren vetëm në
masën e domosdoshme dhe që përfituesi të këtë qasje të ligjshme në veprën e mbrojtur apo në objekt
të të drejtave të përafërta.

2. Nëse bartësi i të drejtave nuk e përmbush detyrimin sipas paragrafit 1. të këtij neni shfrytëzuesi ose
shoqatat e shfrytëzuesve mund t’i drejtohen gjykatës kompetente.

19
3. Paragrafët e mësipërm të këtij neni nuk zbatohen:

3.1. nëse bartësi i të drejtës, vullnetarisht ose sipas kontratës, i ka vënë shfrytëzuesit në
dispozicion mjetet për të shfrytëzuar kufizimet e të drejtave të këtilla, në masë të kënaqshme
dhe të domosdoshme;

3.2. ndaj masave teknologjike të zbatuara gjatë përmbushjes së detyrimeve të titullarëve të
të drejtave nga paragrafët e mësipërm të këtij neni;

3.3. ndaj veprave të vëna në dispozicion të publikut sipas kushteve të kontraktuara, në
mënyrën që pjesëtarëve të publikut u është bërë e mundur qasja nga vendi dhe në kohën
që ata e zgjedhin individualisht.


KREU V
KUFIZIMET E KOHËZGJATJES TË SË DREJTËS SË AUTORIT

Neni 61
Afati i kohëzgjatjes

1. E drejta e autorit zgjat gjatë gjithë jetës së autorit dhe shtatëdhjetë (70) vjet pas vdekjes së tij.

2. E drejta e autorit në veprat anonime dhe me pseudonim do të vazhdojë për shtatëdhjetë (70) vjet
pas zbulimit të ligjshëm të veprës. Kur pseudonimi nuk lë dyshim në lidhje me identitetin e autorit, ose
nëse autori zbulon identitetin e tij gjatë periudhës shtatëdhjetë (70) vjeçare pas zbulimit të ligjshëm të
veprës, e drejta e autorit do të vazhdojë në përputhje me dispozitat e paragrafit 1. të këtij neni.

3. E drejta e autorit në veprën e bashkautorëve do të zgjasë për shtatëdhjetë (70) vjet nga data e
vdekjes së bashkautorit të fundit që ka jetuar.

4. E drejta e autorit në veprat kolektive zgjat për shtatëdhjetë (70) vjet pas zbulimit të ligjshëm të
veprës, përveç nëse personat fizikë që kanë krijuar veprën janë identifikuar si të tillë në versione të
veprës të cilat i janë zbuluar publikut.

5. Në rast të identifikimit të autorëve që përfshihen në vepra të tilla, aplikohen dispozitat e paragrafit 1.
dhe 3. të këtij neni.

6. Kur afati nuk rrjedh që nga vdekja e autorit, ndërsa vepra nuk ka qenë ligjshëm e publikuar, e drejta
e autorit zgjat shtatëdhjetë (70) vjet nga vdekja e tij.

7. Kur afati i mbrojtjes llogaritet nga dita e zbulimit ose publikimit të ligjshëm të veprës, dhe kur vepra
publikohet në vëllime, pjesë, kapituj, numra apo episode, afati i mbrojtjes vazhdon për secilën artikull, si
të ndarë.

8. Ndryshimet jo qenësore gjatë përzgjedhjes, korrigjimit apo renditjes së përmbajtjes së koleksionit të
veprave nuk e zgjasin afatin e mbrojtjes të së drejtës në koleksion.

9. Afatet nga ky nen llogariten që nga 1 janari i vitit që pason vitin në të cilin ndodh ngjarja e cila është
relevante për fillimin e afatit.

Neni 62
Efekti i mbarimit të afateve

Me mbarimin e afateve të kohëzgjatjes së mbrojtjes, siç përcaktohet në këtë kapitull, vepra e mbrojtur
me të drejtën e autorit kalon në domenin publik dhe është e lirë për t’u shfrytëzuar.

20


Neni 63
E drejta e publikimit dhe e drejta e tërheqjes

E drejta e publikimit dhe e drejta e tërheqjes, që i referohet nenit 17 dhe nenit 20 të këtij ligji, zgjasin
derisa autori të jetë gjallë.

Neni 64
E drejta e autorësisë dhe e integritetit të veprës

Pavarësisht nga dispozitat e neneve 61 dhe 62 të këtij ligji, detyrimi për respektimin e të drejtës së
autorit, neni 18, dhe të drejtës së integritetit të veprës, neni 19, zgjat pa kufizim kohor.


KREU VI
KALIMI I TË DREJTAVE TË AUTORIT

Neni 65

Autori nuk mund t’ia kalojë të drejtat morale të tij personit tjetër.

Neni 66
Trashëgimi i të drejtës së autorit

Të drejtat ekonomike dhe të drejtat tjera, si dhe zbatimi i të drejtave morale që zgjasin pas vdekjes së
autorit, kalohen në përputhje me dispozitat për trashëgimi.

Neni 67
Kalimi i të drejtave pasurore të autorit

Të drejtat pasurore dhe të drejtat e tjera të autorit janë pjesë përbërëse e pasurisë së bartësit të tyre
dhe mund të jenë objekt i kalimit juridik.

Neni 68
Bartësi i të drejtave pasurore

1. Autori është bartësi i parë i të gjitha të drejtave pasurore dhe të drejtave tjera mbi veprën e vet.

2. Përveç autorit, bartësi i të drejtave nga paragrafi 1. i këtij neni mund të jetë edhe personi fizik apo
juridik të cilit i kalohen këto të drejta mbi bazë ligjore ose me veprim juridik.

Neni 69
Zotërimi juridik

Të drejtat të cilat autorit i njihen me ligj, përfshirë këtu edhe mbrojtjen e tyre gjyqësore, i takojnë bartësit
tjetër të të drejtave, në masën dhe sipas llojit që i barten me ligj apo me veprim juridik, përveç nëse me
këtë ligj nuk parashihet ndryshe.

Neni 70
Përmbarimi

1. E drejta e autorit, vepra e pakryer, origjinalet e pa publikuara dhe dorëshkrimi i veprës nuk mund të
jenë objekt i përmbarimit.

2. Lëndë e përmbarimit mund të jenë vetëm përfitimet pasurore nga e drejta e autorit.
21


Neni 71
Marrëdhënia e të drejtës së autorit me të drejtën e pronësisë

1. E drejta e autorit është e pavarur nga e drejta e pronësisë mbi sendin ku është e përfshirë vepra e
autorit, nëse me këtë ligj nuk parashihet ndryshe.

2. Kalimi veç e veç i të drejtave pasurore të autorit dhe të drejtave tjera mbi veprën e autorit nuk ndikon
në të drejtën e pronësisë mbi sendin ku është përfshirë vepra e autorit, nëse në këtë ligj apo me
kontratë nuk parashikohet ndryshe.

3. Kalimi juridik i sendit ku është e përfshirë vepra e autorit nuk ndikon në të drejtat e veçanta pasurore
dhe të drejtat e tjera të autorit mbi atë vepër, nëse me këtë ligj apo me kontratë nuk parashikohet
ndryshe.

Neni 72

Në pasurinë e përbashkët të bashkëshortëve bien vetëm përfitimet pasurore që dalin nga shfrytëzimi i
të drejtës së autorit.

Neni 73

Pronari i veprës së ndërtuar arkitekturore mund ta përpunojë lirshëm atë vepër.

Neni 74

1. Pronari që synon ta asgjësojë origjinalin e veprës së autorit dhe kur ka bazë të supozojë se autori ka
interes të arsyeshëm në ruajtjen e origjinalit nuk mund ta asgjësojë origjinalin e këtillë para se t’ia ketë
ofruar atë autorit. Pronari nuk mund të kërkojë më tepër se që është vlera reale e materialit.

2. Nëse është e pamundur të kthehet origjinali, pronari mund ta asgjësojë atë, por duhet t’ia mundësojë
autorit bërjen e kopjes së veprës në shpenzime të autorit.

3. Pronari i veprës së ndërtuar arkitekturore mund ta asgjësojë atë vepër, por autori ka të drejtën ta
fotografojë dhe të kërkojë t’i dorëzohen kopjet e planeve në shpenzime të veta.

4. Dispozitat e këtij neni nuk ndikojnë në mbrojtjen e veprës sipas dispozitave të Ligjit për Trashëgiminë
Kulturore.

Neni 75
Kontrata për të drejtat e autorit

1. Autori mund t’ia kalojë personit tjetër të drejtat pasurore për shfrytëzim të veprës së tij, përmes
lidhjes së kontratës apo veprimit tjetër juridik, përveç nëse nuk parashihet ndryshe me këtë ligj.

2. Kontrata e të drejtës së autorit përmban në veçanti: emrat e palëve kontraktuese, titullin, përkatësisht
identifikimin e veprës që është si objekt i kontratës, të drejtat, përkatësisht format e shfrytëzimit që janë
objekt i kalimit, format e kompensimit të autorit, kufizimet eventuale të përmbajtjes, kufizimet e
mundshme në shtrirje territoriale, kohëzgjatjen.

3. Ndaj kontratës së të drejtës së autorit zbatohen dispozitat e të drejtës së detyrimeve, përveç nëse
nuk është paraparë ndryshe me këtë ligj.

Neni 76
Vëllimi i kalimit të të drejtave
22

1. Kalimi i disa të drejtave pasurore apo të drejtave tjera vetanake të autorit mund të bëhet me kufizime
në përmbajtje, territor dhe kohëzgjatje.

2. Kalimi i të drejtave pasurore mund të jetë ekskluziv ose joekskluziv:

2.1. kalimi ekskluziv e autorizon vetëm marrësin e të drejtës që, në mënyrën e përcaktuar me
kontratë, të shfrytëzojë veprën e autorit, duke përjashtuar të gjithë personat tjerë, përfshirë
edhe autorin;

2.2. kalimi joekskluziv e autorizon marrësin e të drejtës që, në mënyrën e përcaktuar me
kontratë, të shfrytëzojë veprën e autorit, krahas autorit dhe cilit do person tjetër që është
titullar i të drejtës së autorit.

3. Pavarësisht nga dispozitat e paragrafëve të këtij neni, kalimi ekskluziv i të drejtave të shfrytëzimit të
veprës së caktuar nuk e ndalon autorin ta shfrytëzojë atë vepër në koleksion të veprave të zgjedhura të
tij, apo në koleksion të të gjitha veprave të tij.

4. Kalimi joekskluziv, të cilin autori e ka lejuar para se të ketë bërë kontratë për kalim joekskluziv,
mbetet i vlefshëm ndaj marrësit të së drejtës ekskluzive, nëse me kontratë midis autorit dhe marrësit të
së drejtës ekskluzive nuk është parashikuar ndryshe.

Neni 77
Supozimi i masës së kalimit të të drejtave

1. Nëse me ligj apo me kontratë nuk është specifikuar se kalimi i të drejtave është ekskluziv ose
joekskluziv konsiderohet se kalimi është joekskluziv.

2. Nëse me ligj apo me kontratë nuk është specifikuar shtrirja territoriale, konsiderohet se kalimi vlen
vetëm për territorin e Republikës së Kosovës.

3. Nëse me ligj apo me kontratë nuk është specifikuar se cilat të drejta veç e veç kalohen, ose në çfarë
mase kalohet një e drejtë, konsiderohet se janë kaluar ato të drejta dhe vetëm deri në atë masë që
është thelbësore për t’i arritur synimet e kontratës.

Neni 78
Kalimi i mëtejmë i të drejtave

1. Personi që me anë të kalimit ka fituar të drejtën pasurore ose një të drejtë tjetër të autorit nuk mundet
pa leje të autorit të bëjë kalim të mëtejmë të të drejtave të tilla në një person të tretë, nëse me kontratë
nuk parashihet ndryshe.

2. Leja sipas paragrafit 1. të këtij neni nuk është e nevojshme, në rast se kalimi i mëtejmë është pasojë
e shitjes, bankrotit ose likuidimit të rregullt të personit juridik i cili është bartës i të drejtës.

3. Kalimi i të drejtës së caktuar për të shfrytëzuar veprën nuk nënkupton edhe kalimin e të drejtës në
kompensim të autorit, në rastet kur shfrytëzimi i veprës së autorit mund të bëhet pa leje të autorit, por
me detyrim të pagesës së kompensimit të autorit.

4. Nëse kalimi i mëtejmë, pa pajtim të autorit, është i lejueshëm me ligj apo me kontratë marrësi i parë i
të drejtës dhe bartësi i ri i të drejtës mbajnë përgjegjësi solidare ndaj autorit për përmbushjen e
detyrimeve nga kontrata për kalim.

Neni 79
Rregulla e kalimeve të veçuara

23
1. Kalimi i një të drejte pasurore ose i një të drejte tjetër të autorit nuk ndikon në kalimin e të drejtave të
tjera, nëse me ligj apo me kontratë nuk parashihet ndryshe.
2. Me rastin e kalimit të të drejtës për riprodhim të veprës nuk kalohet edhe e drejta e regjistrimit të saj
në formën elektronike si dhe e drejta për fiksim të zërit apo të pamjeve, nëse me këtë ligj apo me
kontratë nuk parashihet ndryshe.

3. Me rastin e kalimit të të drejtës për qiradhënie të fonogramit, përkatësisht videogramit të veprës së
autorit, autori mban të drejtën në kompensim për çdo qiradhënie të veprës. Autori nuk mund të heqë
dorë nga kjo e drejtë.

Neni 80
Supozimi i kalimit të bashkëlidhur

Me rastin e kalimit të të drejtës për riprodhimit të veprës, konsiderohet se është kaluar edhe e drejta për
shpërndarjen e ekzemplarëve të saj, përveç nëse me kontratë nuk parashihet ndryshe.

Neni 81
Kalimi i të drejtës për botime periodike

1. Nëse autori i kalon të drejtat e veta në formë të përfshirjes së veprës së tij në koleksionin që botohet
periodikisht, konsiderohet se botuesi ka fituar të drejtën ekskluzive të riprodhimit dhe shpërndarjes së
veprës.

2. Në rastin nga paragrafi 1. i këtij neni kalimi bëhet ekskluziv pas një viti nga dita e botimit të
koleksionit periodik.

Neni 82
Pavlefshmëria

1. Konsiderohen të pavlefshme përcaktimet kontraktuese me të cilat autori bën kalimin e të drejtave të
mëposhtme:

1.1. të drejtën e autorit si tërësi;

1.2. të drejtat morale;

1.3. të drejtat pasurore mbi të gjitha veprat e ardhshme të tij;

1.4. të drejtat pasurore për forma ende të panjohura të shfrytëzimit të veprës së tij.

Neni 83
Formaliteti

1. Të gjitha kontratat dhe veprimet tjera juridike me anë të të cilave bëhet kalimi i të drejtave pasurore
dhe të drejtave tjera të autorit, ose jepen autorizime për shfrytëzim të veprës, bëhen në formë të
shkruar, nëse me ligj nuk parashihet ndryshe.

2. Në rast të mospajtimit me paragrafin 1. të këtij neni, të gjitha definimet e diskutueshme apo të
paqarta të marrëveshjes gojore interpretohen në favor të autorit.

Neni 84
Kompensimi i autorit

1. Kompensimi i autorit mund të caktohet: në shumë të njëhershme, në varësi me masën e shfrytëzimit
të veprës, në varësi me efektet ekonomike të shfrytëzimit të veprës, në varësi me madhësinë apo
cilësinë e veprës ose me kombinimin e këtyre metodave, si dhe duke marrë parasysh edhe kushtet
24
tjera që mund të ndikojnë në lartësinë e tij.

2. Nëse kompensimi i autorit nuk është caktuar me kontratë duhet të caktohet sipas pagesave të
zakonshme për llojin e veprës, sipas masës dhe kohëzgjatjes së shfrytëzimit të veprës si dhe
rrethanave tjera.

Neni 85
E drejta në revizionin e kompensimit të shpërpjesëtuar

1. Në rast se fitimprurja nga shfrytëzimi i veprës është në shpërpjesëtim të dukshëm me kompensimin e
kontraktuar në shumë të njëhershme autori ka të drejtë të kërkojë ndryshimin e kontratës, në kuptim të
caktimit më të drejtë të hises në fitim.

2. E drejta nga paragrafi 1. i këtij neni parashkruhet në afat prej dy (2) vjetësh nga dita e marrjes së
njohurisë për ekzistimin e kompensimit të shpërpjesëtuar, por më së largu në afat prej dhjetë (10)
vjetësh pas kalimit të të drejtës së shfrytëzimit të veprës së autorit.

3. Autori nuk mund të heqë dorë nga e drejta e tij sipas paragrafit 1. të këtij neni.

Neni 86
Detyrimi për mbajtjen e evidencës

1. Në rast kur kompensimi është përcaktuar në varësi me fitimin e realizuar nga shfrytëzimi i veprës
shfrytëzuesi i të drejtës së autorit duhet patjetër të mbajë librin përkatës dhe evidencat tjera të
kontabilitetit, prej ku është e mundur të konstatohen të ardhurat e realizuara.

2. Shfrytëzuesi i veprës është i detyruar që autorit apo përfaqësuesit të tij t’ia mundësojë kontrollin e
evidencave nga paragrafi 1. i këtij neni, ndërsa në afatet e caktuara dhe të paktën një herë në vit t’i
dërgojë edhe raporte të sakta lidhur me realizimin e të ardhurave.

Neni 87
Revokimi i të drejtës pasurore

1. Autori mund ta revokojë të drejtën pasurore të dhënë për shfrytëzim, nëse bartësi i të drejtës e ka
shfrytëzuar atë të drejtë në masë të pamjaftueshme ose nuk e ka shfrytëzuar fare, me çka janë
dëmtuar dukshëm interesat e arsyeshme të autorit, nëse me këtë ligj nuk parashihet ndryshe.

2. Autori nuk mund të vë në veprim të drejtën e revokimit para se të kenë kaluar dy (2) vite nga dita
kur ka bërë kalimin e të drejtës së shfrytëzimit ose ka dorëzuar ekzemplarin e veprës, nëse ky dorëzim
është bërë pas lidhjes së kontratës. Nëse ka të bëjë me artikull për shtypin ditor ky afat është tre (3)
muaj, ndërsa për shtypin periodik është një (1) vit.

3. Autori mund të vë në veprim të drejtën e revokimit, vetëm pasi ta ketë paralajmëruar marrësin e të
drejtës për revokim pasues dhe t’i ketë lënë një afat shtesë dhe të arsyeshëm për të shfrytëzuar të
drejtën e dhënë.

4. Me rastin e bërjes së revokimit e drejta e dhënë për shfrytëzim të veprës shuhet.

5. Autori duhet që marrësit të të drejtës t’ia kompensojë në mënyrë të drejtë dëmin e shkaktuar me
revokimin e të drejtës.

6. Autori nuk mund të heqë dorë nga e drejta e revokimit sipas këtij neni.
25


KREU VII
KONTRATAT E VEÇANTA PËR TË DREJTËN E AUTORIT

Neni 88
Objekti i kontratës së botimit

1. Me kontratë botimi autori ia kalon të drejtën botuesit për të riprodhuar veprën e tij me anë të
shtypshkrimit dhe të drejtën për shpërndarje të ekzemplarëve të veprës, ndërkaq botuesi merr për
detyrim të bëjë riprodhimin dhe shpërndarjen e veprës si dhe për këtë t’i paguajë autorit kompensimin.

2. Në rastin kur vepra nuk është e publikuar me kontratë për botim të veprës konsiderohet se është
dhënë pëlqimi edhe për publikimin e saj.

3. Me kontratë për botim botuesi mund të autorizohet edhe për përkthim të veprës në një gjuhë tjetër, si
dhe për riprodhim dhe shpërndarje të saj.

4. Kontrata për botimin, objekt i së cilës është botimi i artikujve, vizatimeve, karikaturave dhe
kontributeve tjera të autorit në shtypin ditor dhe atë periodik, nuk është e domosdoshme të bëhet në
formë të shkruar.

5. Përfaqësuesi i autorit mund të lidhë kontratë për botim vetëm për ato vepra që janë caktuar
shprehimisht në autorizimin e autorit.

Neni 89
Përmbajtja e kontratës

1. Kontrata për botim të veprës përmban, në veçanti:

1.1. afatin brenda të cilit autori detyrohet t’ia dorëzojë botuesit dorëshkrimin ose një ekzemplar
tjetër të veprës, në mënyrë që botuesit t’ia mundësojë botimin e veprës. Nëse me kontratë nuk
është përcaktuar ndryshe, ky afat është një (1) vit nga dita e lidhjes së kontratës;

1.2. afatin brenda të cilit botuesi detyrohet të nisë nxjerrjen në treg të ekzemplarëve të
veprës. Nëse me kontratë nuk është përcaktuar ndryshe, ky afat është një (1) vit që nga
dita e pranimit të dorëshkrimit a të një ekzemplari tjetër të rregullt të veprës;

1.3. numrin e botimeve të cilat botuesi është i autorizuar t’i nxjerrë. Nëse me kontratë nuk
është përcaktuar ndryshe, botuesi ka të drejtë në një botim;

1.4. afatin brenda të cilit botuesi, pas shterjes së botimit të parë, është i detyruar të nisë
nxjerrjen në treg të ekzemplarëve të botimit të ardhshëm, nëse kjo është paraparë në
kontratë. Nëse në kontratë nuk është përcaktuar ndryshe, ky afat është një (1) vit që nga
dita kur autori ka kërkuar një gjë të tillë;

1.5. dukjen dhe faqosjen teknike të ekzemplarëve të veprës.

2. Nëse kompensimi është i caktuar në përqindje nga çmimi me pakicë i ekzemplarëve të shitur, në
kontratën për botim të veprës duhet të caktohet tirazhi i botimit të parë. Nëse kjo nuk është caktuar,
supozohet se vepra është botuar në të paktën pesëmijë (5.000) ekzemplarë.

3. Nëse kompensimi është caktuar në shumë të njëhershme, në kontratë duhet patjetër të caktohet
tirazhi i përgjithshëm i ekzemplarëve që do të shtypen. Nëse kjo nuk është caktuar apo nuk rezulton
nga qëllimi i kontratës doket profesionale apo rrethanat tjera botuesi mund t’i riprodhojë dhe t’i
shpërndajë deri në pesëqind (500) ekzemplarë.
26


Neni 90
Detyrimet e botuesit

1. Botuesi ka për detyrë:

1.1. të kujdeset për shitjen e ekzemplarëve dhe për këtë ta informojë herë pas here
autorin, me kërkesën e tij;

1.2. që autorit, me kërkesën e tij, në fazën përkatëse të procesit teknik të shumëzimit t’ia
mundësojë korrekturën;

1.3. që, me rastin e përgatitjes së çdo botimi të ardhshëm të veprës, t’i mundësojë autorit futjen
e ndryshimeve përkatëse, me kusht që kjo të mos e ndryshojë karakterin e veprës dhe që,
duke pasur parasysh tërësinë e kontratës për botim të veprës, të mos paraqet shpërpjesëtim
në pikëpamje të detyrimeve të botuesit.

Neni 91
Detyrimi për kthimin e dorëshkrimit

Dorëshkrimi ose ekzemplari tjetër origjinal që i është dorëzuar botuesit duhet patjetër t’i kthehet autorit,
përveç artikujve, vizatimeve dhe kontributeve tjera në shtypin ditor dhe në atë periodik, nëse me
kontratë nuk parashihet ndryshe.

Neni 92
E drejta e përparësisë së botuesit

1. Botuesi i cili ka marrë të drejtën për botimin e veprës në formë të librit, ka të drejtën e përparësisë
që, krahas ofertuesve tjerë të barabartë, ta botojë atë vepër në formë elektronike.

2. E drejta e përparësisë nga paragrafi 1. i këtij neni zgjat tre vjet që nga dita e kontraktimit të datës së
botimit të veprës. Botuesi duhet të deklarohet në formë të shkruar brenda tridhjetë (30) ditësh që nga
dita e marrjes së ofertës me shkrim nga autori.

Neni 93
Shkatërrimi i ekzemplarëve të pa shitur

Nëse botuesi synon që ekzemplarët e pa shitur të veprës t’i shesë si letër të vjetër, është i detyruar që
blerjen paraprakisht t’ia ofrojë autorit, nëse rëndom është i arritshëm, sipas çmimit për letër të thjeshtë.

Neni 94
Shkatërrimi i veprës nga fuqia madhore

1. Nëse i vetmi ekzemplar ekzistues i veprës shkatërrohet nga shkaku i fuqisë madhore pasi t’i jetë
dorëzuar botuesit, autori ka të drejtë në kompensim, siç do t’i takonte po të ishte botuar vepra.

2. Nëse nga shkaku i fuqisë madhore është shkatërruar i tërë tirazhi i përgatitur i veprës, para se të jetë
nxjerrë në treg, botuesi ka të drejtë të përgatisë botimin e ri, ndërsa autorit i takon kompensimi vetëm
për botimin e shkatërruar.

3. Nëse nga shkaku i fuqisë madhore është shkatërruar një pjesë e tirazhit të veprës, para se të jetë
nxjerrë në treg, botuesi ka të drejtë pa pagesë shtesë të kompensimit të shumëzojë po aq ekzemplarë
sa janë shkatërruar.


27


Neni 95
Përfundimi i kontratës

1. Kontrata e botimit përfundon:

1.1. nëse autori vdes para përfundimit të veprës;

1.2. nëse ekzemplarët e të gjitha tirazheve të kontraktuara janë shitur;

1.3. me skadimin e afatit të kohëzgjatjes së kontratës;

1.4. me zgjidhjen e kontratës në përputhje me Ligjin mbi detyrimet.

Neni 96
Zgjidhja e kontratës

1. Nëse botuesi nuk e boton veprën brenda afatit të kontraktuar ose brenda afatit nga paragrafi 1. i
nenit 89 të këtij ligji, autori ka të drejtë ta zgjidhë kontratën e botimit, të mbajë, përkatësisht të kërkojë
pagesën e kompensimit të caktuar, si dhe të kërkojë dëmshpërblimin.

2. Autori mund ta zgjidhë kontratën e botimit në rast se botuesi, pasi të jetë shitur tirazhi i botimit
paraprak ndërkaq kontrata përmban detyrimin për ribotime, nuk fillon të nxjerrë në treg ekzemplarët e
botimit të ardhshëm brenda afatit nga paragrafi 1. të nenit 89 të këtij ligji.

3. Botuesi mund të zgjidhë kontratën e botimit nëse autori nuk ia dorëzon dorëshkrimin ose një
ekzemplar tjetër të veprës brenda afatit nga paragrafi 1. të nenit 89 të këtij ligji.

4. Konsiderohet se tirazhi i botimit është shitur nëse numri i ekzemplarëve të pa shitur është më i vogël
se njëqind (100).

Neni 97
Kontrata e shfaqjes dhe kontrata e interpretimit

Me kontratën për shfaqjen, përkatësisht kontratën për interpretimin e veprës, autori ia kalon
shfrytëzuesit të drejtën për të shfaqur, përkatësisht për të interpretuar publikisht veprën e tij, ndërsa
shfrytëzuesi merr detyrimin që atë vepër ta shfaqë, përkatësisht ta interpretojë publikisht në afatin e
caktuar, në mënyrën dhe nën kushtet e përcaktuara me kontratë, dhe për këtë t’i paguajë autorit
kompensimin.

Neni 98

Të drejtën e shfaqjes, përkatësisht të drejtën e interpretimit publik të veprës, autori mund ta kalojë
njëkohësisht në disa persona, nëse me kontratë nuk parashihet ndryshe.

Neni 99

Bartësi i të drejtës në shfaqjen apo interpretimin publik të veprës teatrore, teatrore-muzikore dhe
koreografike lidhë edhe kontratë për regjinë teatrore, koreografinë, skenografinë dhe kostumografinë.

Neni 100

Nëse autori nuk ia dorëzon shfrytëzuesit veprën, brenda afatit të kontraktuar, shfrytëzuesi mund të
zgjidhë kontratën dhe të kërkojë dëmshpërblim.

28


Neni 101

Dorëshkrimi, partitura ose origjinali tjetër i veprës që është objekt i kontratës i kthehen autorit, nëse me
kontratë nuk parashihet ndryshe.

Neni 102

Shfrytëzuesi detyrohet t’ia mundësojë autorit përcjelljen dhe ecurinë e përgatitjeve për shfaqjen,
përkatësisht interpretimin e veprës, të kujdeset për kushtet përkatëse teknike për shfaqjen, përkatësisht
interpretimin e veprës, si dhe t’i dërgojë autorit ose përfaqësuesit të tij programin dhe herë pas here ta
informojë për të ardhurat nga shfaqja, përkatësisht interpretimi i veprës.

Neni 103

Nëse shfrytëzuesi nuk e shfaq, përkatësisht nuk e interpreton veprën në afatin e kontraktuar, autori
mund ta zgjidhë kontratën dhe të kërkojë dëmshpërblim, e pos kësaj mund të mbajë kompensimin e
paguar, respektivisht të kërkojë pagesën e kompensimit të kontraktuar.

Neni 104
Kontrata e përpunimit të veprës

Me kontratën për përpunimin e veprës së autorit, autori e kalon të drejtën për t’u përpunuar vepra e tij
në formën e përshtatjes skenike, përshtatjes audiovizuele ose për mënyra të tjera të shfrytëzimit të
veprës në formë të ndryshuar.

Neni 105
Kontrata e porosisë së veprës së autorit

1. Me kontratën për porosi të veprës së autorit, autori merr detyrimin që për porositësin të krijojë veprën
e autorit dhe t’ia dorëzojë origjinalin ose ekzemplarin e veprës, ndërsa porositësi merr detyrimin që
autorit t’ia paguajë kompensimin.

2. Porositësi mund të mbikëqyrë procesin e krijimit të veprës dhe të japë udhëzime, por duke mos
ndërhyrë në lirinë e shprehjes artistike apo shkencore të autorit.

3. Porositësi gëzon të drejtën e publikimit dhe të shpërndarjes së veprës, ndërsa autori ruan të drejtat
tjera, nëse me kontratë nuk parashihet ndryshe.

4. Dispozitat e këtij neni zbatohen ngjashëm dhe aq sa i takon mutatis mutandis edhe ndaj veprës që
autori e ka krijuar si fitues i konkursit publik.

5. Ndaj kontratës për porosi të veprës së autorit zbatohen dispozitat e përgjithshme të të drejtës së
detyrimeve, në mënyrë analoge, që kanë të bëjnë për kontratë për vepër, nëse me këtë ligj nuk
parashihet ndryshe.

Neni 106
Kontrata e veprës kolektive të autorit

1. Vepra kolektive e autorit është vepër e krijuar në bashkëpunim të disa autorëve, duke gërshetuar
kontributet e tyre veç e veç në një tërësi siç janë: enciklopeditë, leksikonet, bazat e të dhënave,
programet kompjuterike, koleksionet dhe veprat tjera të ngjashme me iniciativën dhe nën drejtimin e një
personi fizik apo juridik si porositës i veprës.

2. Për krijimin e një vepre kolektive lidhet kontratë e veçantë. Nëse nuk janë plotësuar kushtet nga
29
paragrafi 1. i këtij neni kontrata e tillë është e pavlefshme.
3. Konsiderohet se porositësit i është bërë kalimi i pakufizuar dhe ekskluziv i të gjitha të drejtave
pasurore dhe i të drejtave tjera të autorit në veprën kolektive, nëse me kontratë nuk parashihet ndryshe.

4. Porositësi i veprës kolektive të autorit gëzon të drejtën për ta publikuar dhe shfrytëzuar veprën në
emrin e vet, por në çdo ekzemplar të veprës duhet patjetër të jetë vënë lista e autorëve pjesëmarrës në
krijimin e veprës kolektive.


KREU VIII
DISPOZITA TË VEÇANTA PËR DISA VEPRA TË AUTORIT

Neni 107
E drejta e përshtatjes audiovizuele

1. Me kontratë të përshtatjes audiovizuele të veprës së autorit, autori ia kalon producentit të filmit të
drejtën ekskluzive të përpunimit të veprës së tij burimore, për ta xhiruar dhe shfrytëzuar si vepër
audiovizuele.

2. Konsiderohet se autori i veprës burimore ia kalon ekskluzivisht dhe pa kufizime producentit të filmit të
drejtën e përshtatjes së veprës burimore në vepër audiovizuele, të gjitha të drejtat pasurore dhe të
drejtat e tjera të autorit në atë vepër audiovizuele, përkthimet si dhe përshtatjet audiovizuele të saj,
nëse me kontratë nuk parashihet ndryshe.

3. Pavarësisht nga dispozitat e paragrafit 2. të këtij neni autori i veprës burimore ruan:

3.1. të drejtën ekskluzive për përpunim të mëtejmë të veprës audiovizuele në një formë tjetër
artistike.

3.2. të drejtën ekskluzive për të lejuar një përshtatje të re audiovizuele të veprës burimore të
tij, por pasi të kenë kaluar dhjetë (10) vjet që nga dita e lidhjes së kontratës nga paragrafi 2. i
këtij neni.

3.3. të drejtën e kompensimit përkatës nga producenti i filmit, për çdo qiradhënie të
videogrameve të veprës audiovizuele.

4. Autori i veprës burimore nuk mund të heqë dorë nga e drejta e tij sipas paragrafit 3. të këtij neni.

Neni 108
Supozimi i kalimit

Nëse një vepër burimore është krijuar nga dy apo më shumë bashkautorë, dhe vetëm njëri prej tyre e
ka dhënë të drejtën e përshtatjes audiovizuele, ndërsa bashkautori tjetër vetëm ka marrë pjesën e vet
të pagesës së kompensimit, konsiderohet se edhe bashkautori tjetër e ka dhënë në heshtje të drejtën e
tij.

Neni 109

Për kalimin e mëtejmë të të drejtës së fituar për përshtatje nuk nevojitet autorizimi i autorit në rastet kur
producenti i filmit nuk është në gjendje ta përfundojë me sukses veprën.

Neni 110

1. Nëse me kontratë nuk është parashikuar ndryshe, konsiderohet se producenti i filmit ka të drejtë që
titullin e veprës së përshtatur ta përdorë për titull të veprës audiovizuele.

30
2. Autori i veprës burimore, nëse kërkon, ka të drejtë që emri i tij dhe njoftimi se vepra audiovizuele
është bërë sipas veprës së tij, të shënohen në afishe, programe të kinemasë dhe mjete të tjera
reklamuese.

Neni 111

Kontrata e përshtatjes audiovizuele mund të përmbajë klauzolën mbi atë se autori i veprës burimore ka
të drejtë ta shikojë skenarin para fillimit të produksionit.

Neni 112
Bashkautorët e veprës audiovizuele

1. Vepra audiovizuele është tërësi e mëvetësishme e kontributeve krijuese të bashkautorëve që kanë
bashkëpunuar në bërjen e saj, si dhe vepër në të cilën mishërohen kontributet e autorëve të tjerë, por
që nuk konsiderohen si bashkautorë.

2. Bashkautorë të veprës audiovizuele konsiderohen: autori i përshtatjes, autori i skenarit, autori i
dialogjeve, drejtori i fotografisë dhe regjisori kryesor.

3. Nëse muzika është kompozuar enkas për atë vepër bashkautor i veprës është edhe kompozitori.

4. Nëse animacioni përbën element thelbësor të veprës audiovizuele bashkautor i kësaj vepre
konsiderohet edhe animatori kryesor.
5. Kompozitori i muzikës dhe animatori, përkatësisht vizatuesi që nuk konsiderohen bashkautorë të
veprës sipas paragrafit 3. dhe 4. të këtij neni, si dhe skenografi, kostumografi, piktori i grimit dhe
montazheri, konsiderohen autorë të kontributeve përkatëse në veprën e autorit.

Neni 113
Kontrata e prodhimit të filmit

1. Marrëdhëniet e ndërsjella të producentit të filmit me autorët e veprës audiovizuele dhe autorët e
kontributeve, si dhe marrëdhëniet midis vetë bashkautorëve rregullohen me anë të kontratës për
prodhim të filmit.

2. Me kontratën e prodhimit të filmit autorët e veprës audiovizuele dhe autorët e kontributeve marrin
përsipër detyrimin ndaj producentit të filmit për të bashkëpunuar në mënyrë krijuese në krijimin e veprës
audiovizuele, dhe ia kalojnë të gjitha të drejtat e tyre pasurore mbi atë vepër, ndërkaq producenti i filmit
merr përsipër detyrimin për t’iu paguar kompensimin e autorit.

3. Me lidhjen e kontratës për prodhimin e filmit, konsiderohet se bashkautorët dhe autorët e
kontributeve, në mënyrë ekskluzive dhe pa kufizime, ia kalojnë producentit të filmit të gjitha të drejtat
pasurore dhe të drejtat tjera të autorit mbi veprën audiovizuele, përkthimet e saj në gjuhë të tjera dhe
përpunimet tjera audiovizuele si dhe fotografitë që kanë të bëjnë me veprën, nëse me kontratë nuk
parashihet ndryshe.

4. Pavarësisht nga dispozitat e paragrafit 3. të këtij neni:

4.1. bashkautorët ruajnë të drejtën ekskluzive deri në përpunimin e mëtejmë të veprës
audiovizuele në një formë tjetër artistike;

4.2. autorët e kontributeve e ruajnë të Drejtën ekskluzive që kontributet e tyre në veprën
audiovizuele, pas përfundimit të veprës, t’i shfrytëzojnë ndaras nga vepra audiovizuele,
nëse me këtë nuk do të shkelen të drejtat e producentit të filmit;

4.3. bashkautorët dhe autorët e kontributeve ruajnë të drejtën e kompensimit përkatës
nga Producenti i filmit, për çdo qiradhënie të videogrameve të veprës audiovizuele.
31

5. Bashkautorët dhe autorët e kontributeve nuk mund të heqin dorë nga të drejtat sipas paragrafit 4. të
këtij neni.

Neni 114
Kompensimi i autorit

1. Bashkautorëve të veprës audiovizuele u takon kompensimi i autorit ndaras për secilën të drejtë
pasurore, apo të drejtë tjetër të autorit që ia kanë kaluar producentit të filmit.

2. Producenti i filmit detyrohet që, të paktën një herë në vit, t’i informojë bashkautorët e veprës
audiovizuele lidhur me të ardhurat e realizuara për secilën formë të autorizuar të shfrytëzimit të veprës,
si dhe t’u mundësojë të njihen me të dhënat që u referohen të ardhurave.

Neni 115
Përfundimi i veprës audiovizuele

1. Vepra audiovizuele konsiderohet e përfunduar kur mes regjisorit kryesor dhe producentit të filmit
arrihet pëlqimi se kopja e parë standarde është e përfunduar.

2. Çfarëdo ndryshimi i kopjes së parë standarde nga paragrafi 1. i këtij neni nuk lejohet të bëhet pa
pëlqimin e arritur ndërmjet regjisorit kryesor dhe producentit të filmit.

3. Nuk lejohet shkatërrimi i kopjes së parë standarde të veprës audiovizuele.

4. Po qe se një nga bashkautorët apo autorët e kontributeve nuk dëshiron përfundimin e plotë të
kontributit të vet në veprën audiovizuele ose kur nuk ka mundësi për të vazhduar bashkëpunimin nuk
mund ta kundërshtojë shfrytëzimin e kontributit të tij të deriatëhershëm për qëllim të përfundimit të plotë
të veprës. Në rast të këtillë autori gëzon të drejtat lidhur me kontributin e tij të deriatëhershëm.

Neni 116
Zgjidhja e kontratës

1. Nëse producenti i filmit nuk ka arritur ta përfundojë veprën audiovizuele për tri (3) vite, që nga dita e
lidhjes së kontratës për veprën filmike, bashkautorët kanë të drejtë të zgjidhin kontratën, nëse me
kontratë nuk parashihet ndryshe.

2. Përveç të drejtës për zgjidhjen e kontratës, bashkautorët e veprës audiovizuele kanë të drejtë në
dëmshpërblim, nëse producenti i filmit nuk fillon shfrytëzimin e veprës së përfunduar audiovizuele
brenda një (1) viti që nga dita e përfundimit të kopjes së parë standarde, nëse me kontratë nuk
parashihet ndryshe.

3. Në rastet nga paragrafët 1. dhe 2. tё këtij neni, bashkautorët dhe autorët e kontributeve mbajnë të
drejtën e pagesës së kompensimit.

Neni 117
Të drejtat mbi fotografitë

Me lidhjen e kontratës për prodhimin e filmit konsiderohet se drejtori i fotografisë ia ka kaluar
producentit të filmit të gjitha të drejtat e shfrytëzimit të fotografive që janë bërë gjatë prodhimit të veprës
audiovizuele.

Neni 118
Kufizimi i të drejtave

Autori i veprës burimore, i cili ka kaluar të drejtën për përshtatje audiovizuele, si dhe bashkautorët e
32
veprës audiovizuele dhe autorët e kontributeve në veprën audiovizuele nuk gëzojnë të drejtën e
pendimit neni 20 si dhe të drejtën e revokimit të të drejtave ekonomike neni 87 të këtij ligji.
Neni 119
Programet kompjuterike

Nuk gëzojnë mbrojtje idetë dhe parimet që përbëjnë bazën e cilitdo element të programit, duke
përfshirë edhe ato që përbëjnë bazën e ndërfaqes.

Neni 120

Nëse autori ka bërë program kompjuterik duke përmbushur detyrat e tij të punës ose sipas udhëzimeve
të punëdhënësit të tij, përkatësisht nëse autori ka bërë program kompjuterik në bazë të kontratës për
porosi të veprës, konsiderohet se të gjitha të drejtat pasurore dhe të drejtat tjera të autorit mbi atë
program kompjuteri i janë kaluar ekskluzivisht dhe pa kufizime punëdhënësit, përkatësisht porositësit të
programit, nëse me kontratë nuk parashihet ndryshe.

Neni 121
Të drejtat e autorit

1. Autori i programit kompjuterik ka të drejtë ekskluzive të lejojë apo të ndalojë, në veçanti:

1.1. riprodhimin e pjesëve përbërëse apo të programit kompjuterik në tërësi, me çfarëdo mjeti
apo në çfarëdo forme, pa marrë parasysh a është i përkohshëm apo përhershëm. Në rast se
vendosja, ekspozimi, vënia në punë, transmetimi ose deponimi i programit kërkon riprodhimin e
tij, për të kryer këto veprime duhet patjetër leja e autorit;

1.2. përkthimin, përshtatjen, rregullimin ose ndonjë përpunim tjetër të programit kompjuterik, si
dhe riprodhimin e rezultateve të ndryshimeve të tilla, por pa prekur të drejtat e personit i cili ka
bërë ato ndryshime;

1.3. shpërndarjen e origjinalit të programit kompjuterik ose të ekzemplarëve të tij në çfarëdo
forme, duke përfshirë edhe qiradhënien.

1.4. autori mundet, gjithashtu, të kalojë të drejtat nga nën-paragrafi 1.3. i këtij paragrafi në
personat e tretë edhe me kontratë për dhënien e licencës.

Neni 122
Kufizimet e të drejtave të autorit

1. Nëse me kontratë nuk përcaktohet ndryshe, zotëruesi i ligjshëm i programit kompjuterik pa
autorizimin e autorit mund t’i kryejë veprimet sipas nën-paragrafëve 1.1. dhe 1.2., të paragrafit 1. të
nenit 121 të këtij ligji, duke përfshirë edhe korrigjimin e gabimeve, por në masën që është e
domosdoshme për shfrytëzimin e programit kompjuterik në përputhje me qëllimin e tij.

2. Personi që gëzon të drejtën për të shfrytëzuar programin kompjuterik, pa autorizimin e autorit, mund
të bëjë një kopje rezervë të programit kompjuterik, nëse kjo është e nevojshme për shfrytëzimin e tij.

3. Personi që gëzon të drejtën për të shfrytëzuar kopjen e programit kompjuterik, pa autorizimin e
autorit, mund të vëzhgojë, studiojë ose të provojë funksionimin e programit kompjuterik, për të forcuar
idetë dhe parimet që janë themel i cilitdo element të programit kompjuterik, nëse këtë e bën gjatë
veprimit të vendosjes, ekspozimit, vënies në punë, transmetimit ose deponimit të programit për të cilin
ka autorizim.

4. Ndaj programeve kompjuterike nuk zbatohen dispozitat lidhur me të drejtën e pendimit sipas nenit
20, të drejtën e kompensimit të veçantë sipas nenit 38 dhe të drejtën për reprodukim privat ose tjetër
vetanak sipas neni 44 të këtij ligji.
33

5. Përcaktimet kontraktore që janë në kundërshtim me dispozitat nga paragrafi 2. dhe 3. të këtij neni
janë të pavlefshme.

Neni 123
Zbërthimi

1. Nuk është e domosdoshme leja e autorit, në kuptim të nën-paragrafit 1.1. dhe 1.2. të paragrafit 1. të
nenit 121 të këtij ligji, për të bërë riprodhimin e kodit apo përkthimin e formave të tij, kur riprodhimi apo
përkthimi i tillë është i domosdoshëm për të nxjerrë të dhënat për arritjen e ndërveprimit të programit
kompjuterik të krijuar në mënyrë të pavarur, me programet tjera ose mekanizmin e kompjuterit, nëse
plotësohen kushtet në vijim:

1.1. që këto veprime të bëhen nga zotëruesi i licencës ose shfrytëzuesi tjetër i autorizuar ose
në emër të tyre, nga një person tjetër;

1.2. që informacioni i nevojshëm për ndërveprim nuk ka qenë më parë i kapshëm në mënyrë të
lehtë për personat nga nën-paragrafi 1.1. i këtij paragrafi;

1.3. që këto veprime të kufizohen vetëm në ato pjesë të programit ekzistues që janë të
domosdoshme për arritjen e ndërveprimit.

2. Është e ndaluar që informacionet e nxjerra me veprimet nga paragrafi 1. i këtij neni:

2.1. të përdoren për qëllime të tjera, përveç për arritjen e ndërveprimit të programit
kompjuterik të krijuar në mënyrë të pavarur;

2.2. t’iu jepen personave të tjerë, përveç kur kjo është e domosdoshme për arritjen e
ndërveprimit të programit kompjuterik të krijuar në mënyrë të pavarur;

2.3. të përdoren për krijimin, prodhimin ose nxjerrjen në treg të programit tjetër kompjuterik, i
cili për nga shprehja e tij është thelbësisht i ngjashëm, ose për çfarëdo veprimi me të cilin
shkelet e drejta e autorit.

3. Dispozitat nga paragrafi 1. i këtij neni nuk mund të interpretohen në atë mënyrë që do të lejojë
zbatimin e tyre në kundërshtim me përdorimin normal të programit kompjuterik ose duke cenuar të
drejtat e ligjshme të autorit.

4. Përcaktimet kontraktore që janë në kundërshtim me dispozitat e këtij neni janë të pavlefshme.

Neni 124
Masat e veçanta të mbrojtjes

1. Cenim i të drejtës së autorit mbi programin kompjuterik konsiderohet:

1.1. çdo shpërndarje, duke përfshirë edhe ofertën për shfrytëzimin e një a më shumë
ekzemplarëve të programit kompjuterik, për të cilin dihet ose do të mund të dihej se është
ekzemplar i paligjshëm.

1.2. zotërimi për qëllime komerciale i ekzemplarit të programit kompjuterik, për të cilin dihet ose
do të mund të dihej se është ekzemplar i paligjshëm.

Neni 125
Zbatimi i dispozitave të tjera ligjore

Dispozitat e këtij ligji lidhur me programet kompjuterike nuk prekin dispozitat tjera ligjore lidhur me
34
programet kompjuterike, siç janë ato për patentën, markën e prodhimit, mbrojtjen e gjysmëpërçuesve,
mbrojtjen nga konkurrenca jolojale, sekretin zyrtar, si dhe të drejtës së detyrimeve.
Neni 126
Vepra e autorit nga marrëdhënia e punës

1. Kur vepra e autorit krijohet nga i punësuari gjatë marrëdhënies së punës, duke përmbushur detyrat e
veta të punës ose sipas udhëzimeve të punëdhënësit, konsiderohet se të drejtat pasurore dhe të drejtat
tjera të autorit i janë kaluar ekskluzivisht dhe pakufizime punëdhënësit, për një periudhë dhjetëvjeçare
që nga përfundimi i veprës, nëse me kontratën e punësimit apo me një akt tjetër të shkruar me
punëdhënësin nuk është parashikuar ndryshe.

2. Pavarësisht nga dispozitat e paragrafit 1. të këtij neni, të drejtat do t’i kthehen autorit të punësuar
para mbarimit të afatit të tillë, në rast të vdekjes së punëdhënësit, përkatësisht në rast të likuidimit të
punëdhënësit si person juridik.

3. Nëse punëdhënësi fare nuk i shfrytëzon të drejtat pasurore mbi atë vepër, ose i shfrytëzon në masë
të papërfillshme, autori i punësuar ka të drejtë të kërkojë nga punëdhënësi që ky t’ia kalojë ato të drejta
kundrejt kompensimit të shpenzimeve.

4. Nëse nuk është kontraktuar ndryshe në mes autorit dhe punëdhënësit, i punësuari si autor i veprës
gëzon të drejtën të kërkojë nga punëdhënësi kompensim shtesë, nëse paga e tij është në
shpërpjesëtim të dukshëm me fitimet apo kursimet e realizuara në saje të shfrytëzimit të veprës.

Neni 127

Pavarësisht nga dispozitat tjera të këtij ligji autori i veprës ruan të drejtën ekskluzive për të përfshirë
veprën e vet në koleksion të veprave të zgjedhura të tij ose në koleksion të të gjitha veprave të tij.

Neni 128

Të drejtat pasurore dhe të drejtat tjera të autorit që kanë të bëjnë me bazën e të dhënave ose me
veprën kolektive të krijuar gjatë marrëdhënies së punës konsiderohen se i janë kaluar punëdhënësit
ekskluzivisht dhe pa kufizime, nëse me kontratë nuk parashihet ndryshe

Neni 129
Veprat e krijuara gjatë shkollimit

Institucionet arsimore kanë të drejtë që vepra të plota të autorëve ose pjesë të veprave të nxënësve
apo studentëve të vet t’i përfshijnë në koleksione veprash shkollore të nxënësve apo studentëve të vet,
si dhe këto koleksione t’i reprodukojnë dhe shpërndajnë.


KREU IX
TË DREJTAT E PËRAFËRTA ME TË DREJTËN E AUTORIT

NËNKREU A
TË DREJTAT E INTERPRETUESVE

Neni 130
Të drejtat morale të interpretuesve

1. Interpretuesit kanë të drejtë ekskluzive:

1.1. që emri, pseudonimi apo shenja e tyre të tregohet me rastin e shfrytëzimit të interpretimit
të tyre;

35
1.2. të kundërshtojnë çdo deformim, shëmtim apo shfrytëzim të interpretimit që mund të
cenojnë nderin dhe namin e tyre.
2. Nëse interpretimin e bën ansambli i interpretuesve të drejtën nga nën-paragrafi 1.1. i paragrafit 1. të
këtij neni e mban ansambli si tërësi, solistët dhe udhëheqësi artistik.

3. Me rastin e vlerësimit nëse me një formë konkrete të shfrytëzimit cenohen nderi dhe respekti i
interpretuesit merret parasysh masa e arsyeshme e ndjeshmërisë së interpretuesit.

Neni 131
Të drejtat pasurore të interpretuesve

1. Interpretuesi ka të drejtë të lejojë apo të ndalojë:

1.1. fiksimin e interpretimit të tij drejtpërdrejt;

1.2. riprodhimin e interpretimit të tij në fonograme dhe videograme;

1.3. shpërndarjen e fonogrameve dhe të videogrameve që përmbajnë interpretimin e tij;

1.4. qiradhënien e fonogramit ose të videogramit që përmban interpretimin e tij;

1.5. emetimin radioteleviziv të interpretimit të tij në të gjallë;

1.6. transmetimin publik të interpretimit të tij në të gjallë;

1.7. përpunimin e interpretimit të tij tashmë të fiksuar;

1.8. vënien e interpretimit të tij në dispozicion publikut.

Neni 132
E drejta e kompensimit

1. Interpretuesit kanë të drejtën e hises në kompensimin që merr prodhuesi i fonogramit, për
komunikimin publik të interpretimit të tyre nga fonogrami i botuar për qëllime komerciale.

2. Interpretuesit që ia kalojnë të drejtën e qiradhënies prodhuesit të fonogramit ose producentit të filmit
ruajnë të drejtën e kompensimit përkatës nga qiradhënia. Interpretuesit nuk mund të heqin dorë nga kjo
e drejtë.

3. Interpretuesi ka të drejtën e hises në kompensim të veçantë nga paragrafi 2. i nenit 38 të këtij ligji.

Neni 133
Supozimi i kalimit

1. Me lidhjen e kontratës për prodhimin e filmit supozohet se interpretuesi ekskluzivisht dhe pa kufizime
ia ka kaluar producentit të filmit të gjitha të drejtat e veta pasurore lidhur me interpretimin, nëse me
kontratë nuk parashihet ndryshe, përjashtimisht siç është përcaktuar në paragrafin 3. të këtij neni.

2. Për secilën të drejtë pasurore që do ta ketë kaluar sipas paragrafit 1. të këtij neni, interpretuesi ka të
drejtë të kompensimit përkatës nga ana e producentit të filmit.

3. Interpretuesi nuk mund të heq dorë nga e drejta e referuar në paragrafin 2. të këtij neni.

Neni 134
Përfundimi i veprës audiovizuele

36
Nëse interpretuesi refuzon përfundimin e kontributit të vet për veprën audiovizuele ose nuk ka mundësi
ta përfundojë atë, nuk mund të kundërshtojë që kontributi i tij tashmë i dhënë të shfrytëzohet për
përfundimin e plotë të veprës. Interpretuesi gëzon të drejtat përkatëse për kontributin e deriatëhershëm.

Neni 135
Përfaqësuesi i ansamblit të interpretuesve

1. Lidhur me administrimin e të drejtave të interpretuesve ansamblin e përfaqëson personi që është i
autorizuar me shkrim nga shumica e anëtarëve të ansamblit.

2. Nëse në interpretim të veprës pos ansamblit marrin pjesë dirigjenti, solistë dhe bartësit e roleve
kryesore, të cilët nuk janë njëkohësisht anëtarë të ansamblit, për administrimin e të drejtave nga ky ligj
është i domosdoshëm pajtimi i të gjithë këtyre personave, nëse në kontratë midis tyre dhe ansamblit
nuk parashihet ndryshe.

3. Dispozitat e paragrafëve 1. dhe 2. të këtij neni nuk kanë të bëjnë me dirigjentët, solistët dhe
regjisorët e shfaqjeve teatrore.

Neni 136
Interpretimi nga marrëdhënia e punës

Në lidhje me interpretimet që janë rezultat i përmbushjes së detyrave të punës ose udhëzimeve të
punëdhënësit gjatë kohëzgjatjes së punësimit, ngjashëm dhe sa u takon mutatis mutandis zbatohen
dispozitat e këtij ligji, që u referohen veprave të autorit të krijuara gjatë marrëdhënies së punës.

Neni 137
Kohëzgjatja e mbrojtjes

1. Të drejtat pasurore të interpretuesit zgjasin pesëdhjetë (50) vjet që nga interpretimi i bërë. Nëse
interpretimi i fiksuar brenda kësaj periudhe është botuar në mënyrë të ligjshme ose i është komunikuar
publikut, të drejtat e interpretuesit zgjasin pesëdhjetë (50) vjet që nga dita e botimit të parë ose e
komunikimit të parë të tillë, varësisht se cili veprim është bërë më përpara.
2. Të drejtat morale të interpretuesit zgjasin pa kufizime kohore.


NËNKREU B
TË DREJTAT E PRODHUESVE TË FONOGRAMEVE

Neni 138
Të drejtat e prodhuesve të fonogrameve

1. Prodhuesit e fonogrameve kanë të drejtë ekskluzive të lejojnë apo të ndalojnë:

1.1. riprodhimin e fonogrameve të veta;

1.2. shpërndarjen e fonogrameve të veta;

1.3. qiradhënien e fonogrameve të veta;

1.4. vënien e fonogrameve të veta në dispozicion të publikut;

1.5. përpunimin e fonogrameve të veta.

Neni 139
E drejta e kompensimit për komunikimin e fonogrameve publikut

37
1. Prodhuesi i fonogramit ka të drejtën e kompensimit për komunikim të publikut të fonogramit të tij të
botuar për qëllime komerciale.
2. Nëse me kontratë mes prodhuesit të fonogramit dhe interpretuesve nuk është parashikuar ndryshe,
prodhuesi i fonogramit është i detyruar që gjysmën e kompensimit nga paragrafi 1. i këtij neni t’ua
përcjellë interpretuesve, interpretimet e të cilëve gjenden në fonogramin e tij.

3. Në kuptim të këtij neni, fonogramet të botuara për qëllime komerciale konsiderohen fonogramet e
vëna në dispozicion të publikut.

Neni 140
E drejta në kompensim të veçantë

Prodhuesit e fonogrameve kanë të drejtën e hises në kompensimin e veçantë nga paragrafi 1. i nenit 38
të këtij ligji.

Neni 141
Kohëzgjatja e të drejtave

Të drejtat e prodhuesit të fonogrameve zgjasin pesëdhjetë (50) vjet që nga koha e fiksimit. Nëse
brenda kësaj kohe fonogrami është botuar ligjshëm, të drejtat zgjasin pesëdhjetë (50) vjet që nga botimi
i tij i parë. Nëse gjatë kësaj periudhe fonogrami nuk është botuar ligjshëm, por i është komunikuar
ligjshëm publikut, të drejtat zgjasin pesëdhjetë (50) vjet që nga dita e komunikimit të parë të ligjshëm
për publikun.


NËNKREU C
TË DREJTAT E PRODUCENTËVE TË FILMIT

Neni 142
Të drejtat e producentëve të filmit

1. Producentët e filmit kanë të drejtë ekskluzive të lejojnë apo të ndalojnë:

1.1. riprodhimin e videogrameve të veta;

1.2. shpërndarjen e videogrameve të veta;

1.3. qiradhënien e videogrameve të veta;

1.4. shfaqjen publike të videogrameve të tyre;

1.5. vënien e videogrameve të veta në dispozicion të publikut.

Neni 143
E drejta në kompensim të veçantë

Producentët e filmit gëzojnë të drejtën e hises në kompensim të veçantë nga paragrafi 2. i nenit 38 të
këtij ligji.

Neni 144
Kohëzgjatja e të drejtave

Të drejtat e producentëve të filmit zgjasin pesëdhjetë (50) vjet që nga fiksimi i parë i videogramit. Nëse
gjatë kësaj periudhe videogrami është botuar ose i është komunikuar ligjshëm publikut, të drejtat e
producentit të filmit zgjasin pesëdhjetë (50) vjet që nga dita e botimit të parë ose e komunikimit të parë
publikut, varësisht se cili veprim është bërë më përpara.
38


NËNKREU D
TË DREJTAT E SHËRBYESVE MEDIAL AUDIOVIZUEL

Neni 145
Të drejtat e shërbyesve medial audiovizuel

1. Shërbyesi medial audiovizuel ka të drejtë ekskluzive të lejojë apo të ndalojë:

1.1. fiksimin e emisioneve të veta;

1.2. riprodhimin e emisioneve të veta të fiksuara;

1.3. shpërndarjen e fiksimeve të emisioneve të veta;

1.4. riemetimin radioteleviziv të emisioneve të veta;

1.5. emetimin e mëtejmë të emisioneve të veta, kur kjo bëhet në ato vende ku hyrja e
publikut është me pagesë;

1.6. vënien në dispozicion publikut të emisioneve të veta të fiksuara.

Neni 146
Kohëzgjatja e të drejtave

Të drejtat e shërbyesve medial audiovizuel zgjasin pesëdhjetë (50) vjet që nga dita e emetimit të parë
radioteleviziv të emisionit të tyre.


NËNKREU E
TË DREJTAT E PRODHUESVE TË BAZAVE TË TË DHËNAVE

Neni 147
Mbrojtja e bazës së të dhënave

Mbrojtja e bazës së të dhënave apo e përmbajtjeve të saj zbatohet pavarësisht nga mbrojtja autor-
juridike ose mbrojtja tjetër juridike. Të drejtat që ekzistojnë lidhur me materialin e ngërthyer në bazën e
të dhënave dhe të shfrytëzimit të tij mbeten të paprekshme.

Neni 148
Objekti i mbrojtjes

1. Mbrojtja e bazës së të dhënave në kuptim të këtij kapitulli zbatohet:

1.1. ndaj tërë përmbajtjes të bazës së të dhënave;

1.2. ndaj çdo pjese thelbësore kualitative dhe kuantitative, si dhe kualitative ose kuantitative të
përmbajtjes së saj;

1.3. ndaj pjesëve jothelbësore kualitative dhe kuantitative, si dhe kualitative ose kuantitative të
përmbajtjes së saj, kur ato përdoren në mënyrë të përsëritur dhe sistematike, për çka bie ndesh
me shfrytëzimin normal të kësaj baze të të dhënave ose me këtë preken së tepërmi interesat
ekzistuese të ligjshme të prodhuesit të bazës së të dhënave.

2. Në kuptim të këtij kapitulli, mbrojtja nuk përfshin programet kompjuterike të përdoruara për bërjen
39
ose funksionimin e bazës elektronike të të dhënave.

Neni 149
Të drejtat e prodhuesve të bazave të të dhënave

1. Prodhuesi i bazës së të dhënave ka të drejtë ekskluzive të lejojë apo ndalojë:

1.1. riprodhimin e bazës së tij të të dhënave;

1.2. shpërndarjen e bazës së tij të të dhënave;

1.3. qiradhënien e bazës së tij të të dhënave;

1.4. vënien e bazës së tij të të dhënave në dispozicion të publikut;

1.5. çfarëdo formë tjetër të komunikimit të bazës së vet të të dhënave për publikun.

Neni 150
Të drejtat dhe detyrimet e shfrytëzuesve të ligjshëm

1. Shfrytëzuesi i ligjshëm i bazës së publikuar të të dhënave ose të ekzemplarit të saj mund të
shfrytëzojë lirshëm në mënyrë kualitative dhe kuantitative, si dhe kualitative ose kuantitative, pjesët
jothelbësore të përmbajtjeve të saj, për çfarëdo qëllimi. Në rast se shfrytëzuesi është i autorizuar të
përdorë vetëm një pjesë të caktuar të bazës së të dhënave dispozitat e këtij neni do të zbatohen vetëm
për atë pjesë.

2. Shfrytëzuesi i ligjshëm i bazës së publikuar të të dhënave ose i ekzemplarit të saj nuk mund të bëjë
veprime që janë në kundërshtim me shfrytëzimin normal të asaj baze të të dhënave ose me çka pa
arsye do të prekeshin të drejtat e prodhuesit të asaj baze të të dhënave.

3. Shfrytëzuesi i ligjshëm i bazës së publikuar të të dhënave ose i ekzemplarit të saj nuk mund të
shkelë të drejtën e autorit ose të drejtat e përafërta për veprat ose lëndët e ngërthyera në atë bazë të
dhënash.

4. Çdo përcaktim kontraktor në kundërshtim me këtë nen është i pavlefshëm.

Neni 151
Punësimi dhe kontrata e porosisë

Kur baza e të dhënave është bërë nga personi i punësuar duke përmbushur detyrat e tij të punës ose
sipas udhëzimeve të punëdhënësit, ose kur është bërë në bazë kontratës së porosisë, supozohet se të
gjitha të drejtat për atë bazë të të dhënave i janë kaluar ekskluzivisht dhe pa kufizime punëdhënësit,
përkatësisht porositësit, nëse me këtë ligj apo me kontratë nuk parashihet ndryshe.

Neni 152
Kufizimet e të drejtave

1. Shfrytëzuesi i ligjshëm i bazës së publikuar të të dhënave mund të përdorë lirshëm pjesë thelbësore
të përmbajtjes së saj:

1.1. për përdorim privat ose përdorim tjetër të brendshëm, nëse ka të bëjë me bazë jo
elektronike të të dhënave;

1.2. për nevojat e ilustrimit të mësimdhënies ose hulumtimeve shkencore, me kusht që të
përmendet burimi, për qëllim jokomercial deri në masën e lejuar me ligj;

40
1.3. për nevojat e sigurimit publik ose për të siguruar ecurinë e drejtë të veprimeve dhe
raportimeve në procedurat administrative, parlamentare dhe gjyqësore.
Neni 153
Kohëzgjatja e mbrojtjes

1. Të drejtat e prodhuesit të bazës së të dhënave zgjasin pesëmbëdhjetë (15) vjet që nga bërja e plotë
e saj. Nëse baza e të dhënave është publikuar në mënyrë të ligjshme gjatë kësaj periudhe, të drejtat
zgjasin pesëmbëdhjetë (15) vjet që nga publikimi i parë i saj.

2. Çdo ndryshim thelbësor kualitativ dhe kuantitativ si dhe kualitativ ose kuantitativ i përmbajtjes së
bazës së të dhënave që rezulton me investim të ri thelbësor kualitativ dhe kuantitativ si dhe kualitativ
ose kuantitativ do ta kualifikojë atë bazë të dhënash me kohëzgjatje të re të mbrojtjes. Si ndryshim
thelbësor i përmbajtjes konsiderohen edhe shtojcat e njëpasnjëshme, fshirjet ose ndryshimet e tjera të
bazës së të dhënave.


NËNKREU F
TË DREJTAT E BOTUESVE

Neni 154
E drejta e hises për kompensim të veçantë

1. Botuesit kanë të drejtën e hises në kompensim të veçantë nga neni 38 paragrafi 3. i këtij ligji.

2. E drejta nga paragrafi 1. i këtij neni zgjatë pesëdhjetë (50) vjet që nga botimi i ligjshëm i veprës.

Neni 155
Veprat e papublikuara në domenin publik

1. Personi që për herë të parë boton në mënyrë të ligjshme ose i komunikon publikut veprën ende të pa
publikuar dhe e cila bie në domenin publik gëzon mbrojtje të njëjtë siç është për të drejtat pasurore dhe
të drejtat tjera të autorit.

2. Të drejtat në kuptimin e paragrafit 1. të këtij neni zgjasin njëzetepesë (25) vjet që nga botimi i parë i
ligjshëm, përkatësisht komunikimi i veprës për publikun.

Neni 156
Botimet shkencore

1. Botimet që përbëhen nga vepra dhe tekste për të cilat ka mbaruar mbrojtja gëzojnë mbrojtje të njëjtë
siç është për të drejtat pasurore dhe të drejtat tjera të autorit, nëse janë rezultat i përpjekjeve shkencore
dhe dallohen dukshëm nga botimet e njohura paraprake të këtyre veprave, përmes rimës, thyerjes dhe
karakteristikave tjera redaktuese.

2. Të drejtat në kuptimin e paragrafit 1. të këtij neni zgjasin tridhjetë (30) vjet që nga botimi i parë i
ligjshëm i veprës.

KREU X

NËNKREU A
ADMINISTRIMI I TË DREJTAVE

Neni 157

1. Bartësi i të drejtës së autorit ose i të drejtave të përafërta mund t’i administrojë të drejtat e tij në
mënyrë individuale ose kolektive.
41

2. E drejta e autorit dhe të drejtat e përafërta administrohen në mënyrë individuale, kur për çdo vepër
të autorit ose lëndë nga të drejtat e përafërta administrimi bëhet veç e veç.

3. E drejta e autorit dhe të drejtat e përafërta administrohen në mënyrë kolektive, kur administrimi
mbulon një sërë veprash të autorit ose lëndësh nga të drejtat e përafërta dhe njëkohësisht një sërë
bartësish të të drejtave të lidhura me to.


NËNKREU B
ADMINISTRIMI INDIVIDUAL I TË DREJTAVE

Neni 158

1. Administrimin individual të të drejtave bartësi i të drejtave e ushtron personalisht apo nëpërmjet
përfaqësuesit të tij në bazë të autorizimit përkatës.

2. Punët e përfaqësuesit të autorizuar mund t’i kryej personi fizik apo juridik.


NËNKREU C
ADMINISTRIMI KOLEKTIV I TË DREJTAVE

Neni 159
Suazat e administrimit kolektiv të të drejtave

1. Administrimi kolektiv i të drejtave të autorit dhe të drejtave të përafërta përfshin:

1.1. kalimin joeksluziv të të drejtave për kategoritë e caktuara të të drejtave të autorit dhe të
lëndëve të të drejtave të përafërta;

1.2. parashtrimin e kërkesave dhe mbledhjen e kompensimeve për shfrytëzimin e
kategorisë së caktuar të veprave të autorit ose lëndëve nga të drejtat e përafërta;

1.3. shpërndarjen e kompensimeve të mbledhura bartësve të të drejtave;

1.4. ushtrimin e kontrollit lidhur me përmbushjen e detyrimeve kontraktore e ligjore nga ana e
shfrytëzuesve;

1.5. përfaqësimi në realizimin e mbrojtjes së të drejtave para gjykatave dhe organeve të tjera.

Neni 160
Sfera e administrimit kolektiv të të drejtave

1. Administrimi kolektiv i të drejtave lejohet vetëm lidhur me lëndët e mbrojtura tashmë të publikuara
dhe në rastet që kanë të bëjnë me:

1.1. komunikimin publikut të veprave muzikore joskenike dhe të veprave të shkruara, të
drejtave të vogla;

1.2. rishitjen e origjinalit të veprave të arteve figurative, droits de suite;

1.3. huadhënien publike të origjinaleve ose kopjeve të veprave;

1.4. kompensimin për shfrytëzim privat apo tjetër vetanak dhe fotokopjimin jashtë masës siç
përcaktohet në dispozitat e këtij ligji;
42

1.5. ritransmetimin kabllovik të lëndëve të mbrojtura, përveç emisioneve vetanake të
shërbyesve medial audiovizuel, pa marrë parasysh nëse ka të bëjë me të drejtat e tyre
vetanake apo të drejtat e kaluara nga bartësit e tjerë të të drejtave.

1.6. riprodhimin e lëndëve të mbrojtura në fonogram dhe videograme, të drejtat mekanike;

1.7. qiradhënien e fonogrameve dhe videogrameve;

1.8. riprodhimin e lëndëve të mbrojtura nëpër libra leximi dhe Tekste shkollore për qëllime të
mësimdhënies;

1.9. rishtypjen e artikujve aktual në botimet ditore dhe periodike;

1.10. riprodhimin e veprave të arteve të bukura figurative, fotografive, vizatimeve dhe
skicave në botimet ditore dhe periodike;

1.11. rishtypjen e pjesëve të veprave apo veprave të shkurtra letrare në botimet ditore
dhe periodike;

1.12. riprodhimin dhe komunikimin publikut të lëndëve të mbrojtura, në kuadër të reklamave
që nuk zgjasin më shumë se gjashtëdhjetë (60) sekonda;

1.13. riprodhimin për qëllime komerciale të veprave që ndodhen në vende ku publiku ka
qasje.

2. Të drejtat nga ritransmetimi kabllor të lëndëve të mbrojtura ushtrohet vetëm përmes shoqatës për
administrim kolektiv të të drejtave, përveç transmetimeve vetanake të shërbyesve medial audiovizuel ,
pavarësisht nëse ka të bëjë me të drejtat e tyre vetanake apo të drejtat e kaluara nga bartësit e tjerë të
të drejtave.

Neni 161
Shoqatat për administrim kolektiv të të drejtave

1. Administrimi kolektiv i të drejtave mund të bëhet përmes shoqatave të bartësve të të drejtave të
cilat, për kryerjen e veprimtarisë së këtillë, kanë leje nga Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e
Përafërta.

2. Për realizimin e të drejtave të caktuara të autorit dhe bartësve të të drejtave nga shoqatat për
administrim kolektiv të të drejtave nga paragrafi 1. i këtij neni, nevojitet autorizimi nga autori apo nga
bartësi tjetër i të drejtave.

3. Të drejtat e autorit në shfaqjet publike të veprave muzikore apo letrare joperformuese të njohura si
të drejta të vogla, mund të administrohen nga shoqatat për administrim kolektiv të të drejtave edhe pa
autorizimin e autorit dhe bartësit të së drejtës.

4. Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta, në tekstin e mëtejmë Zyra, do t’i lëshojë leje
shoqatave për administrim kolektiv të të drejtave, të cilat i përmbushin kriteret profesionale dhe ligjore
të përcaktuara nga Zyra.

5. Nëse shoqatat për administrim kolektiv të të drejtave nuk i përmbushin kriteret e përcaktuara për
kryerjen e aktiviteteve të këtilla Zyra e anulon lejen e dhënë.

Neni 162
Veprimtaria dhe statusi

43
1. Në kuadër të veprimtarisë dhe të autorizimeve, shoqata për administrim kolektiv të të drejtave,
kujdeset për administrimin dhe mbrojtjen e të drejtave të autorit dhe të drejtave të përafërta, të
bartësve vendorë dhe të huaj të të drejtave në Kosovë, si dhe bartësve vendorë të këtyre të drejtave
jashtë Kosovës.

2. Administrimi kolektiv i të drejtës së autorit dhe të drejtave të përafërta është veprimtari e vetme e
shoqatës për administrim kolektiv të të drejtave.

Neni 163

1. Shoqata për administrim kolektiv të të drejtave është subjekt juridik, i regjistruar për të administruar
në mënyrë kolektive të drejtën e autorit dhe të drejtat e përafërta në Kosovë dhe qeveriset nga anëtarët
e saj.

2. Shoqata për administrimin kolektiv të të drejtave ka statusin e organizatës joqeveritare dhe jo për
përfitim.

3. Shoqata për administrimin kolektiv të të drejtave vepron në emër të vet dhe për llogari të bartësve të
të drejtave.

4. Selia e Shoqatës për administrimin kolektiv të të drejtave duhet të jetë në Kosovë.

Neni 164

1. Shoqata për administrim kolektiv të të drejtave është e pavarur në ushtrimin e veprimtarisë së vet
dhe ndërmarrjen e masave organizative e të masave të tjera të nevojshme për funksionimin e saj dhe
përmbushjen e detyrimeve kontraktore e ligjore.

2. Shoqata për administrim kolektiv të të drejtave është e detyruar të sigurojë kushtet për një
administrim efektiv e pasuror të të drejtave dhe të interesave të bartësve të të drejtave, duke përfshirë
këtu personelin, pajisjet teknike dhe skemat e organizimit.

Neni 165
Qeverisja

1. Shoqata për administrimin kolektiv të të drejtave qeveriset nga anëtarët, nëpërmjet organeve të saj
dhe në përputhje me statutin.
2. Organet e shoqatës për administrim kolektiv të të drejtave janë: Kuvendi, Këshilli Drejtues, Drejtori
dhe Këshilli Mbikëqyrës.

3. Kuvendin e shoqatës për administrim kolektiv të të drejtave e përbëjnë të gjithë anëtarët e saj.

4. Kuvendi i shoqatës për administrimin kolektiv të të drejtave i miraton vendimet në seancë të
përgjithshme të anëtarëve me shumicën e thjeshtë të votave.

5. Forma dhe mënyra e vendimmarrjes në Kuvend, përcaktohet me statutin e shoqatës për administrim
kolektiv të të drejtave.

Neni 166
Statuti

1. Statuti është akti juridik më i lartë dhe themeltar që rregullon organizimin dhe funksionimin e
shoqatës për administrim kolektiv të të drejtave.

2. Të gjitha aktet tjera juridike duhet të jenë në përputhje me statutin e shoqatës sipas paragrafit 1. të
këtij neni.
44

3. Statuti i Shoqatës për administrim kolektiv të të drejtave përmban dispozitat të cilat rregullojnë
sidomos:

3.1. objektivat dhe detyrat e Shoqatës për administrimin kolektiv të të drejtave;

3.2. llojin e të drejtave që administrohen në mënyrë kolektive;

3.3. marrëdhëniet me bartësit e të drejtave dhe me shfrytëzuesit e të drejtave;

3.4. marrjen dhe humbjen e cilësisë së autorit;

3.5. kategoritë identike të bartësve të të drejtave dhe kategoritë e anëtarësisë;

3.6. të drejtat e anëtarëve dhe mënyrën e votimit sipas kategorisë së anëtarësisë;

3.7. detyrimet e anëtarëve dhe rregullat e mirësjelljes;

3.8. sistemin e qeverisjes së Shoqatës;

3.9. parimet themelore për shpërndarjen e të ardhurave, bartësve të të drejtave;

3.10. sistemin e mbikëqyrjes së administrimit financiar dhe ekonomik;

3.11. detyrimin e llogaridhënies ndaj bartësve të të drejtave dhe ndaj Zyrës;

3.12. informimin e anëtarëve dhe të publikut.

4. Statutin e miraton Kuvendi i Shoqatës për administrim të të drejtave në seancë të përgjithshme.

5. Statuti i nënshtrohet pëlqimit të Zyrës për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta.

Neni 167
Tarifat e përgjithshme dhe marrëveshjet tarifore

1. Shumat e kompensimit që duhet të paguajnë shfrytëzuesit për format e ndryshme të shfrytëzimit të
lëndëve të mbrojtura caktohen me tarifa të përgjithshme.

2. Tarifat e përgjithshme i propozon bordi drejtues i Shoqatës dhe i miraton Kuvendi i Shoqatës.

3. Tarifat e përgjithshme të propozuara nga paragrafi 2. i këtij neni i nënshtrohen negociatave me
organizatat e shfrytëzuesve të llojit të njëjtë të lëndëve të mbrojtura.

4. Nëse nuk arrihet marrëveshja gjatë negociatave të parapara në paragrafin 3. të këtij neni, palët e
përfshira në negociata janë të obliguara të propozojnë ndërmjetësuesin.

5. Në rast se ndërmjetësimi i paraparë në paragrafin 4. të këtij neni nuk rezulton me arritje të
marrëveshjes, tarifat e përgjithshme sipas këtij neni i nënshtrohen miratimit nga Qeveria e Republikës
së Kosovës.

6. Në rast se nuk ekziston organizata e shfrytëzuesve të llojit të njëjtë të lëndëve të mbrojtura,
shfrytëzuesi individual i nënshtrohet tarifave të përgjithshme të miratuara.

7. Tarifat e përgjithshme të aprovuara botohen në Gazetën Zyrtare të Kosovës.


45


Neni 168
Rregullorja për shpërndarjen e të ardhurave

1. Kriteret dhe mënyra e shpërndarjes së kompensimeve që mblidhen nga shfrytëzuesit e lëndëve të
mbrojtura parashikohen me rregulloren për shpërndarjen e kompensimeve.

2. Kompensimet e mbledhura u shpërndahen bartësve të të drejtave, në përpjesëtim me hisen reale
nga shfrytëzimi i lëndëve të tyre të mbrojtura në kompensimet gjithsej që shoqatat i kanë mbledhur nga
shfrytëzimet e lëndëve të mbrojtura.

3. Me rastin e përcaktimit të hises së bartësve të të drejtave në kompensimet e mbledhura gjithsej
merret parasysh kategoria e lëndëve të mbrojtura, rëndësia e tyre për zhvillimin kulturor e historik të
shoqërisë, format dhe masat e shfrytëzimit të lëndës së mbrojtur si dhe faktorët e tjerë që do të
pasqyronin në mënyrë sa më të përpiktë madhësinë e saj.

4. Rregulloren për shpërndarjen e kompensimeve e aprovon Kuvendi i Shoqatës për administrim
kolektiv të të drejtave.

5. Shpërndarjen e kompensimeve të mbledhura nga shfrytëzuesit e lëndëve të mbrojtura Shoqata e
realizon së paku një herë në vit.

6. Shpërndarja duhet të mbështetet në të dhënat e sakta. Në mungesë të tyre, ose kur sigurimi i tyre do
të ishte barrë e tepërt organizative dhe financiare, është e lejueshme mbështetja në vlerësimet e
bazuara që rezultojnë në faktet e besueshme relevante.

Neni 169
Kostoja e Shoqatës për administrimin kolektiv të së drejtës

1. Në përputhje me statutin dhe në bazë të vendimit të bordit drejtues veçohet një pjesë e të ardhurave
të grumbulluara për mbulimin e shpenzimeve të Shoqatës kolektive për administrim të të drejtave.

2. Shoqata në përputhje me statutin dhe vendimet e Kuvendit të Shoqatës themelon fondin për qëllime
të aktiviteteve kulturore të rëndësisë së veçantë, kujdesit për shëndetin dhe statusin social të
anëtarëve të vet.

3. Për fondin e paraparë në paragrafin 2. të këtij neni Shoqata për administrim kolektiv të të drejtave
ndan 10% nga shuma e tërësishme e mjeteve të grumbulluara, brenda një viti, nga shfrytëzuesit e
lëndëve të mbrojtura.

Neni 170
Evidenca dhe llogaria

1. Shoqata për administrimin kolektiv të të drejtave obligohet të mbajë dhe të ruaj evidencat dhe
dokumentet shoqëruese për të gjitha faktet relevante lidhur me mbledhjen e kompensimeve si dhe
llogaritjen e hyrjeve dhe daljeve.

2. Shoqata për administrim kolektiv të të drejtave i mban llogaritë sipas standardeve përkatëse.

3. Shoqata për administrim kolektiv të të drejtave është e obliguar që për çdo vit të mëparshëm të
hartojë raport vjetor të punës me të dhëna të sakta dhe gjithëpërfshirëse si dhe pasqyrimin e fakteve
relevante. Ky raport iu vihet në dispozicion anëtarëve.

4. Të paktën tridhjetë (30) anëtarë të Shoqatës për administrim kolektiv të të drejtave mund të kërkojnë
që një apo me shumë auditorë të pavarur të bëjnë auditimin financiar të punës së Shoqatës.
46


Neni 171
Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta

1. Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta është organ administrativ i cili është themeluar
dhe funksionon në kuadër të Ministrisë përkatëse për Kulturë.

2. Veprimtaria themelore e Zyrës përfshin:

2.1. dhënien e lejes shoqatave për administrim kolektiv të të drejtave;

2.2. marrjen e lejes së dhënë Shoqatës për administrim kolektiv të të drejtave në rast të mos
përmbushjes së kritereve të parapara me ligj;

2.3. mbikëqyrjen e veprimtarisë dhe aktiviteteve të shoqatave për administrim kolektiv të të
drejtave;

2.4. promovimin dhe ndërmarrjen e aktiviteteve për dhënien e informatave të duhura
autorëve, bartësve të të drejtave dhe opinionit të gjerë lidhur me të drejtat e autorit dhe të
drejtat e përafërta;

2.5. përcjelljen e legjislacionit ndërkombëtar dhe dhënien e rekomandimeve përkitazi me
fushën e të drejtave të autorit dhe të drejtave të përafërta.

Neni 172
Dhënia e lejes për administrim kolektiv të të drejtave

1. Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta i lëshon leje për administrimin e të drejtave
kolektive shoqatës e cila:

1.1. ka selinë në Republikën e Kosovës;

1.2. posedon hapësirën përkatëse të punës si dhe shërbimin profesional më së paku një të
punësuar me fakultet juridik të kryer;

1.3. administrimin kolektiv të të drejtave e ushtron si veprimtari të vetme;

1.4. administron të drejtat në emër të vet dhe për llogari të bartësve të të drejtave;

2. Kundër vendimit për mosdhënien e lejes nga ana e Zyrës, shoqata nuk ka të drejtë ankese, mirëpo
në gjykatën kompetente mund të ngritët padi sipas dispozitave të procedurës administrative.

Neni 173
Marrja e lejes

1. Marrjen e lejes së dhënë shoqatave për administrimin kolektiv të të drejtave Zyra e bën nëse
paraqiten rrethanat të cilat mund të jenë shkak për shkelje të rëndë të dispozitave të këtij ligji. Para
marrjes së lejes Zyra e njofton Shoqatën për administrim kolektiv të të drejtave për arsyet dhe i jep afat
kohor jo më pak se tridhjetë (30) ditë për të eliminuar shkakun për marrje të lejes.

2. Kundër vendimit për marrjen e lejes nga ana e Zyrës, Shoqata nuk ka të drejtë ankese, mirëpo në
gjykatën kompetente mund të ngritët padi sipas dispozitave të procedurës administrative.

Neni 174
Detyrimi i shfrytëzimit për dhënien e informatave
47

1. Shfrytëzuesit e lëndëve të mbrojtura si dhe detyruesit e pagesës së kompensimit të veçantë janë të
detyruar t’i mundësojnë Shoqatës për administrimin kolektiv të të drejtave dhe të kontrollojë
përmbushjen e përpiktë dhe me kohë të kontratave të lidhura për administrim kolektiv.

2. Shfrytëzuesit e lëndëve të mbrojtura janë të detyruar ta njoftojnë Shoqatën për administrim kolektiv
të të drejtave për titullin e lëndës së mbrojtur, shpeshtësinë dhe vëllimin e shfrytëzimit të saj si dhe për
rrethanat tjera ndikuese në llogaritjen e detyrimit të kompensimit që paguhet sipas tarifës, pavarësisht
se lënda e mbrojtur shfrytëzohet në bazë të lejes së marrë apo në bazë të këtij ligji.

3. Në rastet kur nevojitet leja sipas këtij ligji, organizatorët e shfaqjeve publike, kulturore, artistike apo
zbavitëse si dhe shfrytëzuesit e tjerë të lëndëve të mbrojtura, detyrohen të marrin leje paraprake nga
Shoqata për administrim kolektiv të të drejtave.

4. Nëse organizatori i shfaqjeve publike, kulturore, artistike apo zbavitëse si dhe shfrytëzuesit e tjerë
të lëndëve të mbrojtura nuk posedon leje në kuptimin e paragrafit 3. të këtij neni organi kompetent i
policisë së Republikës së Kosovës, me kërkesë të bartësit të së drejtës ose Shoqatës për administrim
kolektiv të të drejtave, do të ndalojë shfaqjen publike, respektivisht shfrytëzimin e lëndës së mbrojtur.

5. Shfrytëzuesit e lëndëve të mbrojtura, kur ato mund të shfrytëzohen pa qenë e nevojshme të bëhet
kalimi i të drejtës, janë të detyruar që një herë në muaj t’i dërgojnë Shoqatës për administrim kolektiv të
të drejtave të dhënat për çdo formë dhe për çdo shpeshtësi të shfrytëzimit.

6. Shërbyesit medial audiovizuel janë të detyruara t’i dërgojnë Shoqatës për administrim kolektiv të të
drejtave, një herë në muaj, raporte lidhur me emetimin e lëndëve të mbrojtura gjatë muajit të
mëparshëm, duke paraqitur njëkohësisht listën e autorëve, të interpretuesve dhe të prodhuesve, titujt e
lëndëve të mbrojtura si dhe shpeshtësinë e shfrytëzimit të tyre.

7. Nëse organizatori i shfaqjeve publike, kulturore, artistike apo zbavitëse si dhe shfrytëzuesit tjerë të
lëndëve të mbrojtura, përkatësisht shërbyesve medial audiovizuel, nuk i dorëzon informacionet në
kuptim të paragrafit 5. dhe 6. të këtij neni, konsiderohet se ka shkelur të drejtat të cilat i administron
Shoqata për administrim kolektiv të të drejtave.

8. Pronari i veprës origjinale të arteve figurative, shtëpia aksionare, galeria ose agjenti tjetër detyrohet
t’ia dërgojë Shoqatës për administrim kolektiv të të drejtave të dhënat për origjinalin e tjetërsuar,
autorin e veprës, shitësin dhe pronarin e ri të veprës si dhe çmimin e shitjes së origjinalit, brenda
tridhjetë (30) ditëve që nga dita e rishitjes.

Neni 175
Mbikëqyrja administrative e punës së Shoqatës për administrim kolektiv të të drejtave

1. Zyra do të mbikëqyrë nëse Shoqata kolektive kryen funksionet e veta në pajtim me dispozitat e ligjit.

2. Zyra në çdo kohë mund të kërkojë nga Shoqata kolektive çfarëdo lloj informatash ose dokumentesh
lidhur me Shoqatën kolektive apo administrimin kolektiv të të drejtave, në përgjithësi apo në lidhje me
një autor të caktuar, një vepër të caktuar ose përdorues, dhe mund të inspektojë librat ose çfarëdo
dokumenti tjetër lidhur me Shoqatën kolektive ose administrimin kolektiv të të drejtave, përfshirë
funksionimin dhe shpenzimin e fondeve speciale nëse ekzistojnë.

3. Zyra mund të urdhërojë Shoqatën kolektive të sigurojë raportin e kompanisë së auditimit lidhur me
ndonjë çështje specifike dhe brenda një fushëveprimi të përcaktuar nga Zyra, por jo më shumë se një
herë në vit, me shpenzime të Shoqatës kolektive.

4. Zyra mund të emërojë një ose më shumë përfaqësues të vet, të cilët marrin pjesë në takimet e
asamblesë dhe organeve tjera të shoqatave kolektive me të drejtën për të folur, por pa pasur të drejtë
të votojnë.
48

5. Zyra mund t’i lëshojë shoqatave kolektive udhëzime obligative.
Neni 176
Ndërmjetësimi

1. Shoqatat kolektive dhe përfaqësuesit e përdoruesve në bazë të një marrëveshjeje ndërmjetësuese
mund të propozojnë ndërmjetësim në një kontest:

1.1. lidhur me konkludimet e një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse;

1.2. lidhur me konkludimet e një marrëveshjeje për ritransmetimin kabllor të transmetimeve;

1.3. lidhur me:

1.3.1. përdorimin për të mirë të personave me të meta;

1.3.2. përdorimin me qëllim të mësimit;

1.3.3. riprodhimin privat apo të brendshëm;

1.3.4. performancën e punimeve zyrtare; dhe

1.3.5. incizimet kalimtare të bëra nga organizatat transmetuese;

1.3.6. marrëveshjen lidhur me përcaktimin e tarifave të përgjithshme.

2. Ndërmjetësuesi duhet të jetë i pavarur, i paanshëm dhe jo i obliguar me instruksione.

3. Ndërmjetësuesi duhet të sigurojë se të gjitha palët kryejnë negociata me qëllim të mirë dhe nuk i
pengojnë ato pa justifikime valide.

4. Ndërmjetësuesi palëve mund t’iu paraqesë propozime lidhur me zgjedhjen e konfliktit. Propozimi për
zgjedhje duhet të synojë të jetë i pranuar nëse palët arrijnë një marrëveshje gjithëpërfshirëse ose
marrëveshje për ritransmetim, brenda tre muajve pas pranimit të propozimit.

5. Konfidencialiteti duhet të sigurohet gjatë procedurave të ndërmjetësimit.

6. Palët bashkërisht do të zgjedhin ndërmjetësuesin nga lista e ndërmjetësuesve të caktuar nga Zyra.

7. Zyra duhet të ofrojë ndihmë administrative për ndërmjetësuesin.

8. Palët duhet ta kompensojnë ndërmjetësuesin për punën e tij.

9. Zyra duhet të definojë në hollësi procedurat e ndërmjetësimit, nivelin e kompetencës profesionale të
ndërmjetësuesit si dhe kushtet tjera që duhet të përmbushë.


KREU XI
MBROJTJA E TË DREJTAVE

NËNKREU A
PERSONAT QË GËZOJNË MBROJTJE

Neni 177

1. Personi, të cilit i janë shkelur të drejtat që mbrohen me këtë ligj, mund të kërkojë mbrojtjen e të
49
drejtave të tij dhe zhdëmtim përkatës në varësi me shkeljen.

2. Mbrojtje e njëjtë e të drejtave mund të kërkohet edhe kur është i dukshëm rreziku i shkeljes së të
drejtave të mbrojtura me këtë ligj.

3. Mbrojtja e parashikuar nga dispozitat tjera ligjore mbetet e paprekur.

Neni 178
Solidarësia e palëve

1. Kur janë më shumë se një bartës i një të drejte që u është shkelur e që njihet nga ky ligj secili prej
tyre mund të kërkojë mbrojtjen e të drejtës së tillë në tërësinë e saj.

2. Kur ekzistojnë më shumë se një shkelës të një të drejte të bartësit të të drejtës që njihet nga ky ligj
secili prej tyre përgjigjet për dëmin e tërësishëm.

Neni 179
Mbrojtja e masave teknologjike

1. Konsiderohet se një person ka shkelur të drejtat ekskluzive që njihen nga ky Ligj nëse ka bërë
çfarëdo veprimi për t’i shmangur masat teknologjike efektive.

2. Konsiderohet se një person ka shkelur të drejtat ekskluzive që njihen nga ky ligj, në rast se i punon,
importon për shpërndarje, shet, jep me qira, reklamon për shitje a qiradhënie ose mban për qëllime
komerciale teknologji, mjete ose programe kompjuterike, ose pa autorizim kryen shërbime, të cilat:

2.1. reklamohen a tregtohen enkas për shmangien e masave teknologjike efektive;

2.2. kanë qëllim të dukshëm komercial ose përdorim vetëm në aspektin e shmangies së
masave teknologjike efektive;

2.3. janë dizajnuar, prodhuar, përshtatur apo punuar para së gjithash për shmangien e
masave teknologjike efektive.

3. Në kuptim të paragrafit 2. të këtij neni, masë teknologjike është çdo teknologji, program kompjuteri a
një mjet tjetër i cili është parashikuar që gjatë veprimit të vet normal të parandalojnë ose të pengojnë
shkeljen e të drejtave të mbrojtura. Këto masa do të konsiderohen efektive aty ku hyrja ose përdorimi i
veprës së autorit ose i lëndës nga të drejtat e afërta kontrollohet nëpërmjet proceseve të mbrojtjes me
të cilat, në mënyrë operative dhe të besueshme dhe me autorizimin e bartësve të të drejtave, arrihen
qëllimet e mbrojtjes.

4. Ky nen do të aplikohet ngjashëm dhe aq sa i takon mutatis mutandis edhe ndaj çdo teknologjie, mjeti
apo programi kompjuterik, me të cilin informacionet elektronike të administrimit të të drejtave hiqen ose
ndryshohen.

Neni 180
Mbrojtja e informacioneve të realizimit të të drejtave

1. Konsiderohet se një person ka shkelur të drejtat ekskluzive që mbrohet nga ky ligj kur bën një nga
veprimet e mëposhtme, me të cilin nxit, mundëson, lehtëson ose fsheh shkeljet e të drejtave nga ky ligj
siç janë:

1.1. heqja ose ndryshimi i cilit do informacion elektronik lidhur me administrimin e të drejtave;

1.2. riprodhimi, importi për shpërndarje, qiradhënia ose komunikimi publikut të një lënde të
mbrojtur, në të cilën informacioni elektronik i administrimit të të drejtave është hequr apo
50
ndryshuar pa autorizim përkatës.

2. Informacion i administrimit të të drejtave në kuptimin e paragrafit 1. të këtij neni konsiderohet çdo
informacion i futur nga ana e bartësit të të drejtës, me të cilin identifikohet lënda që është objekt i të
drejtave, autori, bartësi i të drejtës, kohëzgjatja dhe kushtet e përdorimit, si dhe numrat dhe kodet e tyre
përkatëse që shënohen në ekzemplarin e lëndës së mbrojtur ose që shfaqen me rastin e komunikimit të
lëndës së mbrojtur.


NËNKREU B
MBROJTJA GJYQËSORE

Neni 181
Kërkesëpaditë

1. Në rast të shkeljes së të drejtave ekskluzive të përcaktuara me këtë ligj, bartësi i të drejtës mund të
kërkojë:

1.1. gjetjen e ekzistimit të shkeljes së të drejtave;

1.2. lëshimin e një vendimi, që ndalon vazhdimin e shkeljes dhe të shkeljeve të përsëritura në
të ardhmen, si edhe disa akte përgatitore për shkeljet e tilla periodike;

1.3. mallrat që krijohen si rezultat i shkeljes së të drejtave, materialet dhe mjetet kryesisht
të përdorura në krijimin apo fabrikimin e mallrave që shkelin të drejtat do të kërkohet që
definitivisht të largohen nga tregu dhe të shkatërrohen, me shpenzime të shkelësit;

1.4. kompensim të dëmit material që nënkupton dëmin aktual dhe fitimin e humbur, ose
zhdëmtim të posaçëm.

1.5. kompensim të dëmit jomaterial të shkaktuar si rezultat i shkeljes të të drejtave morale;

1.6. të bëhet shpallja e plotë apo pjesërisht e aktgjykimit nga gjykata, në masmedia, me
shpenzime të shkelësit.

2. Dispozitat e nën-paragrafit 1.3. të paragrafit 1. të këtij neni, për aq sa ndërlidhen me shkatërrimin,
nuk aplikohen për objekte arkitekturore, përveç kur shkatërrimi i objektit arsyetohet nga rrethanat e
rastit.

Neni 182
Zhdëmtimi i posaçëm

1. Në vend të kompensimit të dëmit material, bartësi i të drejtës mund të kërkojë që shkelësi t’ia
dorëzojë gjithë fitimin e arritur me shkeljen e të drejtës.

2. Kur e drejta ekskluzive e paraparë me këtë ligj është shkelur me dashje apo nga pakujdesia e rëndë,
bartësi i të drejtës mund të kërkojë pagesë të një shume apo shpërblim të caktuar për këtë lloj
përdorimi, dhe atë në vlerë të dyfishtë nga kjo shumë, pa marrë parasysh, nga dëmi aktual i shkaktuar
nga ai si pasojë e kësaj shkeljeje. Nëse një shkelje e tillë është kryer për qëllim të përfitimit pasuror,
bartësi i të drejtës mund të kërkojë pagë apo shpërblim në vlerë të trefishtë nga shuma e tillë.

3. Nëse dëmi material është më i madh se zhdëmtimi në kuptimin e paragrafëve paraprak titullari i të
drejtës ka të drejtë të kërkojë diferencën deri në kompensim të plotë të dëmit.

Neni 183
Zhdëmtimi monetar i dëmit jomaterial
51

Pa marrë parasysh zhdëmtimin material nga ana e shkelësit, autori apo interpretuesi ka të drejtë të
kërkojë zhdëmtim të duhur monetar për shkak të shkeljeve të të drejtave morale të tij.

Neni 184
Masat paraprake

1. Në rast se bartësi i të drejtës paraqet provat e bazuara se e drejta e tij ekskluzive sipas këtij ligji
është shkelur dhe se zhdëmtimi ka gjasa të rrezikohet gjykata mundet, me kërkesë të bartësit të së
drejtës, të urdhërojë konfiskimin e përkohshëm të pronës së luajtshme dhe të paluajtshme të shkelësit
të pandehur, duke përfshirë edhe bllokimin e llogarive të tij bankare dhe pasuritë tjera.

2. Kjo masë përfshin edhe mundësinë e gjykatës që të urdhërojë dhe sekuestrojë dokumentet bankare
financiare apo dokumentet komerciale të shkelësit, apo qasje të duhur në informatë përkatëse.

3. Në rast se bartësi i të drejtës ka prova të bazuara se vonesa në marrjen e masave të përkohshme
nga paragrafi 1. dhe 2. mund t’i shkaktojë dëm të pariparueshëm, apo nëse këto masa mund të mos
jenë efektive më vonë, gjykata mund të urdhërojë dhe të ekzekutojë masa të tilla pa njoftim paraprak
dhe dëgjim të palës tjetër inaudita altera parte.

4. Procedura lidhur me masat paraprake zbatohet brenda tri (3) ditëve pas parashtrimit të kërkesës.

Neni 185
Masat e përkohshme

1. Në rast se bartësi i të drejtës paraqet prova te bazuara së i është shkelur e drejta e tij në përputhje
me këtë ligj, apo nëse ekziston rreziku i pashmangshëm nga shkelja, gjykata mundet, me kërkesë të
bartësit të të drejtës, të urdhërojë ndonjë masë të përkohshme e cila është e pranueshme për të
siguruar kërkesën e bartësit të të drejtës:

1.1. ndalesën e shkeljeve të pritura apo ndalesën e vazhdimit të kryerjes së shkeljes së
supozuar;

1.2. konfiskimin ose heqjen nga qarkullimi të mallrave, të dyshuar për shkeljen e një të
drejte sipas këtij ligji, për të parandaluar hyrjen e tyre në treg;

1.3. konfiskimin ose heqjen nga qarkullimi të materialeve dhe mjeteve që kryesisht përdoren
në punimin apo fabrikimin e mallrave të dyshimta që shkelin të drejtën sipas këtij ligji.

2. Në rast se bartësi i të drejtës paraqet prova të bazuara se vonesa në marrjen e masave të
përkohshme nga paragrafi 1. i këtij neni ka gjasa që atij t’i shkaktojë dëm të pariparueshëm, apo nëse
këto masa mund të mos jenë efektive më vonë, gjykata mund të urdhërojë dhe të ekzekutojë ato masa
pa njoftim paraprak dhe dëgjim të palës së tretë inaudita altera parte.

3. Procedurat për urdhëresën e masave parandaluese janë të përshpejtuara. Gjykata urdhëron
ndërmarrjen e masave të përkohshme brenda shtatë (7) ditësh nga dita e parashtrimit të kërkesës.

4. Në rast të kërkesëpadisë për shkak të mos pagesës së kompensimit, gjykata mund të nxjerrë si
masë të përkohshme ndalesën e shfrytëzimit të mëtutjeshëm të lëndës së mbrojtur.

Neni 186
Sigurimi i provave

1. Me kërkesë të bartësit të së drejtës, i cili ka prova të bazuara se i është shkelur e drejta ekskluzive
që njihet nga ky ligj dhe që ekziston rreziku i mundshëm që provat për shkeljen e të drejtës të
shkatërrohen ose që më vonë të jetë e pamundur të sigurohen, gjykata mund të urdhërojë ruajtjen dhe
52
sigurimin e provave.

2. Masat për ruajtjen e provave mund të përfshijnë përshkrimin e hollësishëm të mallrave që shkelin të
drejtat, marrjen e mostrave, ose konfiskimin fizik të mallrave që shkelin të drejtat, inspektimin e
vendeve, inspektim ose konfiskimin e dokumenteve, inventarit, bazat e të dhënave ose artikuj të tjerë
që kanë vlerë dëshmuese në lidhje me shkeljen, ekzaminimin e dëshmitarëve, emërimin dhe
ekzaminimin e ekspertëve.

3. Nëse bartësi i të drejtës ka prova të bazuara për vonesë të marrjes së masave nga paragrafi 2. i këtij
neni dhe ka gjasa që atij t’i shkaktohet dëm i pariparueshëm, apo se ekziston rreziku evident për
shkatërrim të provës, gjykata mund të urdhërojë dhe të ekzekutojë masat e tilla pa njoftim paraprak dhe
dëgjim të palës tjetër inaudita altera parte.

4. Urdhri i gjykatës për caktimin e masave për ruajtjen e provave pa njoftim paraprak dhe dëgjim të
palës së tretë i dorëzohet palës tjetër në kohën kur këto masa të ekzekutohen apo, nëse kjo do të jetë e
mundur, sa më parë pas ekzekutimit të masave.

5. Procedurat lidhur me sigurimin e provave zbatohet brenda shtatë (7) ditësh pas parashtrimit të
kërkesës.

6. Në rastet kur konstatohet se kërkesa e bartësit të të drejtës për ruajtjen e provës ka qenë e pa
bazuar, apo se bartësi i të drejtës nuk e ka arsyetuar atë, pala tjetër ka të drejtë të kërkojë:

6.1. kthimin e sendeve të sekuestruara;

6.2. ndalimin e përdorimit të informatës të marrë përmes ekzekutimit të masave sipas këtij
neni;

6.3. kompensimin për çfarëdo lëndimi të shkaktuar nga ato masa.

7. Në procedurat për ruajtjen e provës sipas këtij neni, gjykata do të kujdeset që informata konfidenciale
e palëve të mbrohet, dhe se procedurat e tilla të mos përdoren për qëllime të këqija, me të vetmin
qëllim që të merret informata konfidenciale nga pala tjetër.

Neni 187
Shpejtimi i procedurës

Procedura lidhur me shkeljen e të drejtës së autorit dhe të drejtave të përafërta është e shpejtë. Gjykata
do të caktojë seancën e parë të dëgjimit jo më vonë se brenda tre (3) muajve që nga dita e pranimit të
kërkesëpadisë.

Neni 188
Kompetenca

Për proceset lidhur me shkeljen e të drejtave të autorit dhe të drejtave të përafërta vendos gjykata
kompetente.


NËNKREU C
MASAT PËR ZBATIMIN E MBROJTJES

Neni 189
Detyrimi për dhënie informacioni

1. Gjatë procedurave përkitazi me shkeljet e të drejtave të njohura me këtë ligj, dhe në përgjigje të
kërkesës së arsyetuar nga parashtruesi i kërkesës, gjykata mund të urdhërojë që shkelësi të jep
53
informacion të plotë mbi origjinën dhe rrjetet e shpërndarjes së mallrave ose shërbimeve ndëshkuese.

2. Gjykata mund të urdhërojë që informacioni, që i referohet paragrafit 1. të këtij neni, të sigurohet edhe
nga ndonjë person tjetër i cili:

2.1. posedon mallrat që shkelin të drejtat në shkallë komerciale;

2.2. shfrytëzon shërbime që shkelin të drejtat në shkallë komerciale;

2.3. ofron shërbime në shkallë komerciale në shfrytëzim të aktiviteteve që shkelin të drejtat;

2.4. paraqitet nga ana e cilitdo person nga nën-paragrafët 2.1., 2.2. dhe 2.3. të këtij
paragrafi, që është i përfshirë në prodhimin, shpërndarjen e mallrave apo dhënien e
shërbimeve që shkelin të drejtat.

3. Secili person që nuk plotëson obligimin në ofrimin e informacionit sipas dispozitave të këtij neni do të
jetë përgjegjës për dëmet që do të mund të shkaktohen nga dështimi për të përmbushur detyrimin.


KREU XII
DISPOZITAT NDËSHKUESE

Neni 190

1. Me gjobë prej dymijë (2.000) deri në dhjetëmijë (10.000) Euro dënohet personi juridik, nëse në
kuadër të veprimtarisë së vet ose në biznes me të tjerët, shfrytëzon pa leje veprën e autorit ose lëndën
nga të drejtat e përafërta.

2. Me gjobë prej pesëqind (500) deri në dymijë (2.000) Euro dënohet personi përgjegjës i personit
juridik kur kryen kundërvajtjen e përmendur në paragrafin 1. të këtij neni.

Neni 191

1. Me gjobë prej pesëmijë (5.000) deri në njëzetepesëmijë (25.000) Euro dënohet për kundërvajtje çdo
person juridik, nëse në kuadër të veprimtarisë ose bashkëpunimin të biznesit:

1.1. kryen cilindo veprim të shmangies të masave efektive teknologjike të mbrojtjes;

1.2. kryen veprimin e heqjes apo të ndryshimit të informacionit elektronik të realizimit të të
drejtave.

2. Me gjobë prej njëmijë (1.000) deri pesëmijë (5.000) Euro dënohet personi i cili kryen kundërvajtjen e
përcaktuar në paragrafin 1. të këtij neni.

Neni 192

1. Me gjobë prej jo më pak se pesëqind (500) deri njëzetepesëmijë (25.000) Euro dënohet për
kundërvajtje çdo person juridik:

1.1. që nuk i dorëzon shoqatës kolektive kompetente informacionin lidhur me llojet dhe numrin
e pajisjeve të shitura ose të importuara për fiksime vizuele ose të zërit, pajisjet fotokopjuese,
transmetuesit bosh të zërit apo të imazhit, si dhe informacionin mbi fotokopjet e shitura të cilat
janë të nevojshme për llogaritjen e kompensimit të veçantë;

1.2. që nuk i dorëzon shoqatës kolektive kompetente raporte ose informacione apo programe
në mënyrën dhe afatet, siç është përcaktuar nga ky ligj, të rëndësishme për llogaritjen
54
e kompensimit të veçantë;

2. Me gjobë prej jo më së paku se njëmijë (1.000) deri në pesëmijë (5.000) Euro dënohet personi që
kryen kundërvajtje nga paragrafi 1. i këtij neni.

Neni 193

1. Me gjobë prej së paku katërmijë (4.000) deri në njëzetmijë (20.000) Euro, dënohet për kundërvajtje
Shoqata për administrim kolektiv të të drejtave, nëse:

1.1. nuk mban apo në mënyrë neglizhente operon me të dhënat dhe kontabilitetin;

1.2. nuk ia përcjellë bartësit të të drejtës të ardhurat që i takojnë nga kompensimet e
mbledhura prej shfrytëzuesve të lëndëve të mbrojtura;

1.3. nuk e zbaton kërkesën për auditimin e veprimtarisë financiare nga ana auditorëve të
pavarur;

1.4. nuk i kryen detyrimet ndaj Zyrës ose nuk i zbaton masat që kjo Zyrë i ka urdhëruar për
mënjanimin e parregullsive në punë.

2. Me gjobë prej jo më pak se njëmijë (1.000) deri pesëmijë (5.000) Euro, dënohet për kundërvajtje nga
paragrafi 1. i këtij neni edhe personi përgjegjës i Shoqatës për administrim kolektiv të të drejtave.

Neni 194

Gjësendet e përfituara me kryerjen e kundërvajtjeve nga nenet e lartcekura konfiskohen.

Neni 195

Procedura për kundërvajtje fillon me kërkesën e organit të inspektimit, policisë, palës së dëmtuar,
Shoqatës për administrim kolektiv të të drejtave ose të Zyrës.


KREU XIII
MBROJTJA E PERSONAVE TË HUAJ

Neni 196

1. Personat e huaj fizikë ose juridikë gëzojnë mbrojtjen e njëjtë të të drejtës së autorit dhe të drejtave të
përafërta sikurse edhe personat vendas, nëse kështu parashihet me marrëveshje ndërkombëtare apo
më këtë ligj, ose në rast se ekziston reciprociteti faktik.

2. Autorët dhe interpretuesit e huaj gëzojnë mbrojtje të njëjtë të të drejtave morale që njihen nga ky ligj.

3. Autorët e huaj të veprave të artit gëzojnë mbrojtjen e këtij ligji sa i përket rishitjes të të drejtës vetëm
në rast se ekziston reciprociteti faktik.

Neni 197
Autorët

1 Mbrojtjen sipas këtij ligji e gëzojnë autorët e huaj:

1.1. të cilët kanë vendbanim të përhershëm në Kosovë;

1.2. përkitazi me veprat e tyre të publikuara për herë të parë në Kosovë apo brenda tridhjetë
55
(30) ditëve pasi të jenë publikuar në ndonjë vend tjetër;

1.3. përkitazi me veprat e publikuara për herë të parë në Kosovë;

1.4. përkitazi me veprat e arkitekturës dhe të arteve figurative, të cilat në territorin e Republikës
së Kosovës janë patundshmëri ose janë pjesë integrale e një patundshmërie.

2. Nëse vepra e autorit është krijuar nga disa autorë, ata të gjithë gëzojnë mbrojtje sipas këtij ligji edhe
kur vetëm njëri prej tyre i plotëson kushtet nga paragrafi 1. i këtij neni.

Neni 198
Interpretuesit

1. Mbrojtjen sipas këtij ligji e gëzojnë interpretuesit e huaj:

1.1. që kanë vendbanim të përhershëm në Kosovë;

1.2. interpretimi i tyre bëhet në territorin e Republikës së Kosovës;

1.3. interpretimi i të cilëve është i fiksuar në fonograme, i cili gëzon mbrojtje me këtë ligj;

1.4. interpretimi i tyre i pafiksuar në fonogram është përfshirë në emision radioteleviziv që
gëzon mbrojtje sipas këtij ligji;

2. Nëse interpretimi është krijuar nga disa interpretues ata të gjithë gëzojnë mbrojtje sipas këtij ligji,
edhe kur vetëm njëri prej tyre i plotëson kushtet nga paragrafi 1. i këtij neni.

Neni 199
Bartësit tjerë të huaj të të drejtave të përafërta

1 Mbrojtjen me këtë ligj e gëzojnë bartësit e tjerë të huaj të të drejtave të përafërta që kanë vendbanim
të përhershëm apo seli të korporatës të regjistruar në Republikën e Kosovës.

2. Mbrojtjen sipas këtij ligji e gëzon prodhuesi i fonogramit, përkatësisht producenti i filmit nëse
fonogrami ose filmi i tyre është bërë së pari në Republikën e Kosovës.

3. Mbrojtjen sipas këtij ligji e gëzon botuesi sa i përket të drejtave të tyre të përafërta, nëse edicioni i tij
është publikuar së pari në Republikën e Kosovës ose brenda tridhjetë (30) ditëve pas publikimit në një
vend tjetër.

4. Mbrojtjen sipas këtij ligji e gëzon transmetuesi emisionet e të cilit transmetohen nëpërmjet rrjetit
transmetues që është në territorin e Republikës së Kosovës.

5. Mbrojtjen sipas këtij ligji e gëzon prodhuesi i bazës së të dhënave nëse kjo bazë është bërë për herë
të parë në Republikën e Kosovës.

Neni 200
Komunikimi me publikun përmes satelitit

1. Mbrojtje sipas këtij ligji gëzojnë autorët dhe bartësit e të drejtave të përafërta kur vepra e tyre ose
lënda nga të drejtat e përafërta i komunikohet publikut me anë të satelitit nga territori i Republikës së
Kosovës dhe nën kontrollin dhe përgjegjësinë e shërbyesit medial audiovizuel dërgohen sinjalet
përkatëse të programit në një zinxhir të pashkëputur komunikimi që shpie deri te sateliti dhe prapa
në tokë.

2. Mbrojtja sipas këtij ligji ekziston edhe kur nuk përmbushet kushti nga paragrafi 1. i këtij neni, me
56
kusht që:

2.1. në Kosovë gjendet pika e lidhjes marrëse nga e cila drejtohet transmetimi i sinjaleve të
programit; ose

2.2. shërbyesve medial audiovizuel që e kryen komunikimin me publikun përmes satelitit e
ka selinë e korporatës të regjistruar në Kosovë.

Neni 201
Krahasimi i afateve të mbrojtjes

Për bartësit e huaj të të drejtave të përafërta që gëzojnë mbrojtje sipas këtij ligji vlejnë afatet e
mbrojtjes të caktuara me këtë ligj, por skadojnë më së voni në ditën kur skadon mbrojtja në shtetin që i
përkasin si shtetas ose ku kanë vendbanimin apo selinë dhe nuk mund të zgjasin më shumë se afatet e
parapara sipas këtij ligji.

Neni 202
Personat pa shtetësi dhe refugjatët

1. Autorët dhe bartësit e të drejtave të përafërta që nuk kanë shtetësi ose kur ajo nuk mund të
verifikohet, gëzojnë mbrojtje të njëjtë sikurse bartësit vendorë të të drejtave, nëse kanë vendbanim të
përhershëm në Kosovë.

2. Nëse nuk kanë vendbanim të përhershëm apo vendbanimi nuk mund të verifikohet gëzojnë mbrojtje
të njëjtë sikurse bartësit vendorë të të drejtave, nëse kanë vendbanim të përkohshëm në Kosovë.

3. Nëse në Kosovë nuk kanë as vendbanim të përhershëm dhe as vendbanim të përkohshëm gëzojnë
mbrojtje në Kosovë sikurse qytetarët e shtetit në të cilin e kanë vendbanimin e përhershëm apo të
përkohshëm të tyre.

4. Dispozitat e këtij neni vlejnë njëjtë si për autorët ashtu edhe për bartësit e të drejtave të përafërta, të
cilët në përputhje me traktatet ndërkombëtare ose me Ligjin e Kosovës gëzojnë statusin e refugjatit.

Neni 203
Reciprociteti faktik

Reciprocitetin duhet ta dëshmojë ai i cili thirret në të.


KREU XIV
DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE

Neni 204

1. Ky ligj zbatohet ndaj të gjitha veprave të autorit, ndaj të gjitha interpretimeve të interpretuesve si
dhe të gjitha emitimeve të të gjithë shërbyesit medial audiovizuel që, deri në ditën e hyrjes në fuqi të
këtij ligji, kanë gëzuar mbrojtje në bazë të Ligjit për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtave të Përafërta
nr.2004/45.

2. Ky ligj zbatohet ndaj fonogrameve dhe incizimeve të fiksuara mbi të, nëse nga fiksimi, përkatësisht
botimi ligjor si dhe nga vënia në dispozicion publikut, nuk kanë kaluar pesëdhjetë (50) vite, duke
llogaritur nga fillimi i vitit kalendarik në të cilin ka hyrë në fuqi ky ligj.

3. Ky ligj zbatohet ndaj videogrameve, emisioneve të shërbyesve medial audiovizuel dhe botimeve të
botuesve, nëse për herë të parë janë fiksuar, transmetuar ose botuar në mënyrë të ligjshme pas hyrjes
në fuqi të këtij ligji.
57

4. Procedurat e filluara por të papërfunduara lidhur me mbrojtjen e të drejtës së autorit dhe të drejtave
të përafërta do të vazhdojnë sipas dispozitave procedurale të këtij ligji.

5. Kontratat për kalimin e të drejtave, të lidhura para hyrjes në fuqi të këtij ligji, nuk mund të ndryshohen
me justifikim se duhet të jenë në përputhje me këtë ligj.

6. Të gjitha të drejtat e fituara para hyrjes në fuqi të këtij ligji, mbeten të paprekshme, kurse aktet
normative të shoqatave për administrimin kolektiv të të drejtave zbatohen edhe pas hyrjes në fuqi të
këtij ligji dhe harmonizohen me dispozitat e të njëjtit në afat prej gjashtë (6) muajsh nga hyrja në fuqi.

7. Dispozitat e këtij ligji që kanë të bëjnë me programet kompjuterike dhe bazat e të dhënave zbatohen
edhe në programet kompjuterike dhe në bazat e të dhënave që janë krijuar para hyrjes në fuqi të këtij
ligji, nëse me këtë nuk preken kontratat e lidhura dhe të drejtat e fituara para kësaj dite.

8. Me pranimin e Republikës së Kosovës në Bashkimin Evropian, shfrytëzimi i të drejtës për
shpërndarje, e referuar në paragrafin 2. të nenit 24 të këtij ligji, do të aplikohet për çfarëdo shitje të parë
ose transfer tjetër të pronësisë në një kopje origjinale ose kopje të punës, të bërë kudo në Bashkimin
Evropian ose në Zonën Ekonomike Evropiane.

Neni 205

Me hyrjen në fuqi të këtij ligji shfuqizohen të gjitha dispozitat ligjore të Ligjit për të drejtat e Autorit dhe të
drejtat tjera të përafërta Nr. 2004/45 si dhe aktet nënligjore që burojnë nga ky ligj.

Neni 206
Hyrja në fuqi

Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së
Kosovës.


Ligji Nr. 04/ L-065
21 tetor 2011

Ligji shpallet në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës, duke u bazuar në nenin 80 paragrafi
5 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës.