UDHËZIM ADMINISTRATIV MD – NR. 08/2019 PËR PËRMBAJTJEN, FORMULARËT, MËNYRËN E MBAJTJES DHE TË RUAJTJES SË DOKUMENTEVE NOTERIALE, LIBRAVE DHE REGJISTRAVE

1/72Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada – Government

Ministria e Drejtësisë - Ministarstvo Pravde– Ministry of Justice

UDHËZIM ADMINISTRATIV MD – NR. 08/2019 PËR PËRMBAJTJEN, FORMULARËT, MËNYRËN E
MBAJTJES DHE TË RUAJTJES SË DOKUMENTEVE NOTERIALE, LIBRAVE DHE REGJISTRAVE1


ADMINISTRATIVE INSTRUCTION MOJ - NO. 08 / 2019 ON THE CONTENT, FORMS, MEANS OF
HANDLING AND STORAGE OF NOTARY DOCUMENTS, BOOKS AND REGISTERS 2


ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MP - BR. 08 / 2019 O SADRŽAJU, OBRASCIMA, NAČINU
ČUVANJA I ARHIVANJA NOTARSKIH DOKUMENATA, KNJIGA I REGISTARA3
1 Udhëzim Administrativ MD – Nr. 08/2019 Për Përmbajtjen, Formularët, Mënyrën e Mbajtjes dhe të Ruajtjes së Dokumenteve Noteriale, Librave dhe Regjistrave,
i nënshkruar nga Ministri i Drejtësisë, më datë 27.11.2019.
2 Administrative Instruction MD - No. 08 / 2019 On The Content, Forms, Means Of Handling And Storage Of Notary Documents, Books And Registers, signed
by Minister of Justice, date 27.11.2019.
3 Administrativno Uputstvo MP - Br. 08 / 2019 O Sadržaju, Obrascima, Načinu Čuvanja i Arhivanja Notarskih Dokumenata, Knjiga i Registara, je potpisano od
strane Ministar Pravde, datum 27.11.2019.
2/72Ministri i Ministrisë së Drejtësisë,

Në mbështetje të nenit 61, paragrafi 4 të
Ligjit Nr.06/L-010 për Noterinë (GZ Nr.23,
me datë 26.12.2018), duke u bazuar në nenin
8, nën paragrafi 1.4 të Rregullores
Nr.02/2011 për fushat e përgjegjësisë
administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe
Ministrive, si dhe nenin 38 paragrafi 6, të
Rregullores së Punës së Qeverisë së
Republikës së Kosovës nr.09/2011 (Gazeta
Zyrtare nr.15.12.09.2011)

Nxjerrë:

UDHËZIM ADMINISTRATIV MD – Nr.
08/2019 PER PËRMBAJTJEN,
FORMULARËT, MENYRËN E
MBAJTJES DHE TË RUAJTJES SË
DOKUMENTEVE NOTERIALE,
LIBRAVE DHE REGJISTRAVE


Neni 1
Qëllimi

Ky Udhëzim Administrativ rregullon
përmbajtjen, formularët, mënyrën e mbajtjes
dhe të ruajtjes së dokumenteve noteriale,
librave dhe regjistrave.Minister of the Ministry of Justice,

Pursuant to Article 61, paragraph 4 of Law
No.06 / L-010 on Notary (OG No. 23, dated
12.26.2018), based on Article 8, under
paragraph 1.4 of Regulation No.02 / 2011
areas of administrative responsibility of the
Prime Minister and Ministries, as well as
Article 38, paragraph 6, of the Rules of
Procedure of the Government of the Republic
of Kosovo No.09 / 2011 (Official Gazette
nr.15.12.09.2011)

issued:

ADMINISTRATIVE INSTRUCTION
MD - NO. 08 / 2019 ON THE CONTENT,
FORMS, MEANS OF HANDLING AND
STORAGE OF NOTARY
DOCUMENTS, BOOKS AND
REGISTERS


Article 1
Purpose

This Administrative Instruction regulates the
content, forms, method of handling and
storage of notary documents, books and
registers.Ministar Ministarstva pravde,

Na osnovu člana 61, stav 4 Zakona br. 06 /
L-010 o notarima (Sl. List br. 23, od
12.26.2018.), Na osnovu člana 8, prema
stavu 1.4 Pravilnika br. Premijeru i
ministarstvima, kao i članu 38, stav 6
Poslovnika Vlade Republike Kosova br.09 /
2011 (Službeni list br.15.12.09.2011)
Izdaje ovo:

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MP
- BR. 08 / 2019 O SADRŽAJU,
OBRASCIMA, NAČINU ČUVANJA I
ARHIVANJA NOTARSKIH
DOKUMENATA, KNJIGA I
REGISTARA


Član 1
Svrha

Ovim Administrativnim uputstvom uređuje
se sadržaj, forme, način vođenja i čuvanja
notarskih dokumenata, knjiga i registara.
3/72

Neni 2
Fushëveprimi

Ky Udhëzim Administrativ zbatohet nga të
gjithë noterët, ushtruesit e detyrës së
noterëve, zëvendës noterët dhe të gjithë të
punësuarit në zyrën noteriale.


Neni 3
Librat e regjistrimit

1. Në përputhje me nenin 61 të Ligjit
Nr.06/L-010 për Noterinë (në tekstin e
mëtejm Ligji), noteri në mënyrë të rregullt,
mban librat e mëposhtme:

1.1. librin e regjistrit të përgjithshëm
(LRP-Ref.) të regjistrimit të punëve, në
të cilën regjistrohen të gjitha
dokumentet noteriale;

1.2. protestë për mos pagimin e
kambialit;

1.3. regjistrin e personave të cilët kanë
depozituar te noteri sendet në rast të
vdekjes, me shënime për numrin e aktit
përkatës;

1.4. librin e depozitave për marrjen dhe
dhënien në pranim të parasë së
gatshme, letrave me vlerë dhe sendeve
Article 2
Scope

This Administrative Instruction applies to all
notaries, acting notaries, deputy notaries and
all employees in the notary office.Article 3
Registry books

1. In accordance with Article 61 of the Law
No.06/L-010 on Notary (in the text below,
Law), a notary on a regular basis, keeps the
following books:

1.1. book of general registry (LRP-Ref.)
registration of works, in which all notary
documents are registered;


1.2. protest for non-payment of the bill
of exchange;

1.3. register of persons who have
deposited items to notary in case of
death, with notes on the number of
respective notary deed;

1.4. deposit book for the taking over and
handing over of cash,
securities and valuables, in which
Član 2
Delokrug

Ovo administrativno uputstvo važi za sve
notare, vršioce dužnosti notara i sve
zaposlene u notarskoj kancelariji.Član 3
Registarske knjige

1. U skladu sa članom 61 Zakona br. 06 / L-
010 o notarima (u tekstu ispod Zakona),
notar redovno vodi sledeće knjige:


1.1. knjigu opšteg registra (LRP-Ref.)
Registraciju radova, u kojoj su
registrovani svi notarski dokumenti;


1.2. protest za neplaćanje menice;


1.3. registar lica koja su deponovala
predmete kod notara u slučaju smrti,
sa beleškama o broju odgovarajućeg
notarskog akta;

1.4. knjigu depozita za preuzimanje i
predaju gotovine, obveznosti i
dragocene stvari, u kojima će osim
4/72

të çmuara, në të cilën veç shënimit
preciz të depozitit të marrë në pranim
nga noteri, do të shënohen emrat dhe
adresën e palës depozituese, si dhe
emrin dhe adresën e personit që do të
pranojë dhe që përfundimisht ka
pranuar objektin apo objektet e
depozituara;

1.5. regjistrin e përbashkët për palët për
librat nga nën-paragrafi 1.1. dhe 1.2. të
paragrafit 1. të këtij neni. Regjistri i
përbashkët mund të mbahet edhe në
mënyrë elektronike;

1.6. regjistrin për punët e besuara
noterit nga gjykata apo organi tjetër i
administratës;

1.7. regjistrin e testamenteve dhe;

1.8. regjistrat tjerë në pajtim me
dispozitat për punën e zyrës.

2. Librat e regjistrimit nga nën-paragrafët
1.1. dhe 1.2. të paragrafit 1. të këtij neni
duhet të lidhen, me secilën faqe të numëruar
dhe të qepur me pe dhe të vërtetuar me vulën
e noterit. Të dhënat relevante duhet të futen
menjëherë, sipas radhës që kanë arrit
dokumentet. Të gjitha të dhënat e futura
duhet të jenë të lexueshme qartë, pa hapësira
boshe, kryqëzime, fshirje apo korrigjime,
besides the precise indication of the
deposit taken over by the notary, will be
listed names and addresses of the
depositing party and the name and
address of the person who will receive
and has eventually received the
deposited item or items;


1.5. the common register for the parties
for the books from sub-paragraph 1.1.
and 1.2. of paragraph 1 of this article.
The common register can also be kept
electronically;

1.6. register for the affairs entrusted to
notary by court or other administrative
body;

1.7. register of wills, and;

1.8. other registers in accordance with
the provisions on office work.

2. The registry books from sub-paragraphs
1.1. and 1.2. paragraph 1 of this Article shall
be bound, with each numbered page and
stitched with thread and certified by a notary
seal. The relevant data shall be immediately
recorded, in the order the documents were
received. All the recorded data must be
legible, without blank spaces, crossings,
deletions or corrections, while in the general
precizne naznake depozita preuzete od
strane notara biti navedeni i ime i
adresa stranke koja deponuje i ime i
adresu osobe koja će primiti i na kraju
primiti položeni predmet ili predmete;
1.5. zajednički registar stranaka za
knjige iz podstav 1.1. i 1.2. stava 1.
ovog člana. Zajednički registar se
takođe može voditi elektronskim
putem;

1.6. registruju se za radove koji su
povereni notaru od strane suda ili
drugog organa uprave;

1.7. registar testamenta i;

1.8. druge registre u skladu sa
odredbama o kancelarijskom radu.

2. U vezi knjiga iz pod stava 1.1. i 1.2. stav
1. ovog člana svaga strana je obavezna da ih
numeriše i overiti trakom i pečatom notara.
Relevantni podaci se unose odmah,
redosledom prijema dokumenata. Svi unosi
moraju biti čitljivi, bez praznih mesta,
prelaza, brisanja ili ispravki, dok će u opštoj
knjizi upisa, na svakoj stranici notar staviti
svoj potpis i pečat.
5/72

ndërsa në librin e përgjithshëm të
regjistrimit, noteri në secilën faqe do të vë
nënshkrimin e tij dhe vulën.

3. Përjashtimisht nga paragrafi 1 i këtij neni,
noteri mban libra të regjistrimit në pajtim me
rregullat për punë në zyrë dhe legjislacionin
në fuqi.

4. Librat e Regjistrimit nga paragrafi 1 bëhen
pjesë e arkivës noteriale. Ato ruhen
përhershëm.


Neni 4
Lidhja e shkresave apo dokumenteve

1. Shkresat origjinale lidhen në librin e
origjinaleve, me një renditje të përpiktë
kronologjike.

2. Libri i origjinaleve lidhet kur arrin
trashësinë 10cm, pa marrë parasysh datën.


Neni 5
Hartimi i Regjistrave

1. Përmbajtja e librave të regjistrimit
hartohet nga Oda e Noterëve dhe plotësimi
apo ndryshimi i tyre mund të bëhet pas
marrjes së pëlqimit nga Ministri i Drejtësisë.

registry book, on each page the notary will put
his signature and seal.


3. Exceptionally from paragraph 1 of this
Article, the notary keeps the registry books in
accordance with the rules for work in the
office and applicable legislation.

4. Registry books from paragraph 1 shall
become part of notarial archives. They are
stored permanently.


Article 4
Binding of files or documents

1. Original documents are bound in the book
of original documents, with a strict
chronological order.

2. The book of original documents is bound
when it reaches the thickness of 10cm,
regardless of the date.

Article 5
Compilation of Registries

1. The content of the registry books is
compiled by the Chamber of Notaries and
their supplement or amendment may be made
after the approval by the Minister of Justice.

3. Bez obzira na stav 1 ovog člana, notar vodi
registre u skladu sa pravilima za rad u
kancelariji i važećim zakonima.


4. Registri iz stava 1. postaju deo notarskih
arhiva. Oni se trajno čuvaju.Član 4
Vezivanje datoteka ili dokumenata

1. Originalni dokumenti su vezani u knjigu
originalnih dokumenata, sa strogim
hronološkim redosledom.

2. Knjiga originalnih dokumenata je vezana
kada dostigne debljinu od 10 cm, bez obzira
na datum.

Član 5
Sastavljanje registara

1. Sadržaj registarskih knjiga koje sastavlja
Komora i njihova dopuna ili izmjena mogu
se donijeti nakon odobrenja ministra pravde.


6/72

2. Regjistrat shtypën nga një kompani e
specializuar dhe e licencuar e përzgjedhur
nga Oda e Noterëve, sipas përmbajtjes së
librave të regjistrimit në pajtim me
dispozitat e këtij Udhëzimi Administrativ.

3. Origjinali i numrit të fletëve dhe faqeve që
përmbajnë regjistrat, duhet të vërtetohet nga
Oda e Noterëve.

4. Oda e Noterëve me vendim e cakton
çmimin e shitjes së librave të regjistrimit për
noterët.


Neni 6
Përmbajtja e librave të regjistrit

1. Regjistrat numërohen në çdo faqe dhe
përmbajnë:

1.1. regjistri i përgjithshëm
përmban 100 fletë (200 faqe) me letër
të formatit “A3”;

1.2. të gjithë regjistrat e tjerë
përmbajnë 100 fletë(200 faqe) me letër
të formatit “A4”;

2. Çdo fletë e regjistrit duhet të jetë e
nënshkruar dhe e vulosur me vulën e noterit.

3. Regjistrat e zakonshëm të emrave të
2. Registers are printed by a specialized and
licensed company selected by the Chamber of
Notaries, according to the content of the
registry books in accordance with the
provisions of this Administrative Instruction.

3. The original of the number of sheets and
pages that the registers contain shall be
certified by the Chamber of Notaries.

4. By a decision, the Chamber of Notaries
determines the price of the sale for registry
books for notaries.


Article 6
The contents of the registry books

1. The registers are enumerated on every page
and contain:

1.1 the general registry contains 100
sheets (200 pages) with "A3" format
paper;

1.2 all other registers contain 100
sheets (200 pages) with "A4" format
paper;

2. Each registry sheet must be signed and
sealed by notary.

3. Common registers of the names of the
2. Registri se štampaju od strane
specijalizovane i licencirane kompanija koju
bira Komora, u skladu sa sadržajem
registarskih knjiga u skladu sa odredbama
ovog administrativnog uputstva.

3. Originalni broj listova i stranica koje
registar sadrži mora biti overen od strane
Komore.

4. Odlukom Komora utvrđuje se cijena
prodaje registarskih knjiga za notare.Član 6
Sadržaj registra

1. Registri su nabrojani na svakoj stranici i
sadrže:

1.1. opšti registar sadrži 100 listova
(200 stranica) sa formatom papira
"A3";

1.2. svi ostali registri sadrže 100
listova (200 stranica) na papiru "A4";


2. Svaki registarski list mora biti potpisan i
ovjeren od strane notara.

3. Zajednički registri imena učesnika u
7/72

pjesëmarrësve në aktin apo veprimin noterial
përbëhen nga letër format “A4” dhe nuk
është e nevojshme të numërohen apo
vulosen.

4. Regjistrat e zakonshëm të palëve të
interesuar mund të themelohen në mënyrë
elektronike.

Neni 7
Plotësimi i librit të Regjistrit

1. Secila faqe e librit të regjistrit duhet të
plotësohet ose anulohet, me shënimin për
arsyen e anulimit. Libri i Regjistrit nuk duhet
ta ketë asnjë rubrikë apo faqe të pa plotësuar.


2. Regjistrat plotësohen me dorë, pas
nënshkrimit të secilës shkresë ose pas
lëshimit të dëftesës së depozitimit, me një
stilolaps me ngjyrë të kaltër ose të zezë.

3. Vetëm noteri apo i autorizuari i tij kanë të
drejtë ti plotësoj regjistrat. Të gjitha të
dhënat duhet të jenë të lexueshme qartë, pa
hapësira boshe, kryqëzime, fshirje apo
korrigjime.

4. Përderisa një regjistër plotësohet, noteri e
vërteton në fund të faqes së fundit, pastaj e
nënshkruan vërtetimin me ngjyrë të kuqe dhe
e vulosë.
participants in the notary deed or act consist
of "A4" format paper and there is no need to
enumerate or seal them.


4. Common registers of the interested parties
may be established by electronic means.


Article 7
Completion of the registry book

1. Each registry book page must be completed
or canceled, with a note about the reason for
cancellation. Book of Registry should not
contain any uncompleted column or page.


2. Registers are completed manually, after the
signing of each document or after the issuance
of the certificate of deposit, with a blue or
black pen.

3. Only notary or his authorized
representative shall be entitled to complete
the registers. All registers must be legible,
without blank spaces, crossing, deletions or
corrections.

4. When a register is completed, the notary
shall certify the end of the last page, sign the
certificate with red pen, and seals it.

notarskom aktu se sastoje od papirnog
formata "A4" i nema potrebe da se nabrajaju
ili pečate.


4. Zajednički registri zainteresovanih strana
mogu se uspostaviti elektronskim putem.


Član 7
Popunjavanje registra

1. Svaka stranica registra mora biti
popunjena ili otkazana, sa napomenom o
razlogu otkazivanja. Knjiga registra ne bi
trebalo da sadrži nijednu nedovršenu kolonu
ili stranicu.

2. Registri se ručno popunjavaju nakon
potpisivanja svakog dokumenta ili nakon
izdavanja potvrde o depozitu plavom ili
crnom olovkom.

3. Samo notar ili njegov ovlašćeni
predstavnik imaju pravo da popune registre.
Svi registri moraju biti čitljivi, bez razmaka,
ukrštanja, brisanja ili ispravki.


4. Kada se registar završi, notar će potvrditi
kraj poslednje strane, potpisati potvrdu sa
crvenom olovkom i pečat.

8/72


5. Regjistrat, në çdo vit kalendarik mbyllen,
në fund të rubrikës me numrin e fundit me
datë 31 dhjetor të vitit, me një vijë të kuqe,
pastaj e nënshkruan vërtetimin me ngjyrë të
kuqe dhe e vulosë.

6. Regjistri pas mbylljes, në faqen vijuese
vazhdon të plotësohet vazhdimisht nga noteri
deri në përfundimin e faqes së fundit të
regjistrit.


Neni 8
Libri i Përgjithshëm i Regjistrimit të
punëve (LRP)

1. Libri i përgjithshëm i regjistrimit të
punëve (Shtojca 1 e këtij udhëzimi) përmban
informata në vijim:

1.1. numri rendor;

1.2. referenca e aktit;

1.3. data e aktit (me shkronja);

1.4. titulli i aktit;

1.5. emri, dhe mbiemri i palës;

1.6. Tarifa noteriale e cila
shënohet për çdo akt, ndërsa në fund të

5. In each calendar year the registers are
closed at the end of the section of the latest
issue on 31 December, with a red line, and
then the certificate is signed with red pen and
sealed.

6. After the closure of the register, the
following page is completed continuously by
the notary until the completion of the last page
of the register.


Article 8
General registry book of cases (GRB)
(LRP)

1. The general registry book (Annex 1 of
this Administrative instruction) of cases
contains the following information:

1.1. order number;

1.2. reference of the deed;

1.3. date of the act (in letters);

1.4. the title of the deed;

1.5. name and surname of the party;

1.6. Notary fee is inserted for each deed,
and at the end of the registry, the total

5. U svakoj kalendarskoj godini registri se
zatvaraju na kraju dela najnovijeg izdanja 31.
decembra, crvenom linijom, a zatim se
certifikat potpisuje crvenom olovkom i
pečatom.

6. Nakon zatvaranja registra, sljedeća
stranica se kontinuirano popunjava od strane
notara do završetka zadnje stranice registra.Član 8
Opšta knjiga registra (LRP)


1. Generalna knjiga upisa (Aneks 1 ovog
Administrativnog uputstva) sadrži sledeće
informacije:

1.1. redni broj;

1.2. referenti broj akta;

1.3. datum akta (slovima);

1.4. naziv dela;

1.5. ime i prezime stranke;

1.6. Naknade za notare, koje se unose
za svaki akt, a na kraju registra, dodaje
9/72

faqes së regjistrit mblidhet shuma totale
e tarifës dhe kjo shumë përcillet në
faqen vijuese.

1.7. numri i kopjeve; dhe

1.8. kolona për vërejtje.


3. Në Librin e Përgjithshëm të Regjistrit të
punëve (LRP-Ref.) shënohen të gjitha aktet e
përpiluara nga ana e noterit: shënimet/aktet,
procesverbalet, vërtetimet e dokumenteve të
hartuara nga pala /solemnizimet si dhe të
gjitha veprimet tjera noteriale te zbatuara në
përputhje me dispozitat e Ligjit, të cilat akte
regjistrohen me numrat rendor të LRP-së
dhe numrin rendor të Referencës, përveç
atyre qe regjistrohen në libra të veçanta.

4.Në Librin e Përgjithshëm të Regjistrit të
punëve (LRP) shënohen poashtu edhe të
gjitha shënimet mbi konfirmimet/legalizimet
dhe vërtetimet e dokumenteve si: kopjeve të
vërtetuara të dokumenteve, nënshkrimeve,
dhe përkthimeve etj. të cilat i kryen noteri, në
përputhje me dispozitat e ligjit, të cilat akte
regjistrohen vetëm me numrat rendor të
LRP-së, përveç atyre që regjistrohen në libra
të veçanta.amount of the fee is added and carried
over to the next page.


1.7. the number of copies; and

1.8. column for remarks.


3. In the general registry book of cases (GRB
Ref.) are registered all acts drawn up by
notary such as: notes/deeds, minutes,
confirmations of the documents drafted by
the party /solemnizations as well as all other
notary transactions in accordance with the
provisions of the Law, which are registered
with GRB order numbers and Reference
order number, except those registered in
separate books.

4. In the general registry book of cases (GRB
) are also registered all notes on
confirmations/legalizations and verifications
of documents, such as: certified copy of
documents, signatures, and translations, etc.,
which are drawn up by notary in accordance
with the provisions of the law, which are
registered only with the order numbers of
GRB, except those registered in separate
books.se ukupan iznos naknade i prenosi na
sledeću stranicu.


1.7. broj kopija; i

1.8. stupac za primedbe.


3. U opštoj knjizi upisa (LRP-Ref.) Se
registruju svi akti sastavljeni od strane
notara, kao što su: beleške / akti, zapisnici,
potvrde o privatnim dokumentima
sastavljene od stranke / svečani poslovi kao i
sve druge transakcije notara u skladu sa
odredbama Zakon, koji se registruje sa
brojevima naloga LRP-a i rednim brojem
reference, pored onih upisanih u posebne
knjige.

4. U opštoj registarskoj knjizi (LRP) su
takođe registrovane sve beleške o potvrdama
/ legalizacijama i overenim dokumentima,
kao što su: overena kopija dokumenata,
potpisa i prevoda, itd., A takođe su
zabeležene sve potvrde / potvrde evidencije i
legalizacija dokumenata, kao što je
ovjeravanje kopija dokumenata, potpisa i sl.
i prijevoda, koji su sastavljeni od strane
notara u skladu sa odredbama zakona, koji su
registrirani sa brojevima naloga LRP-a,
pored onih registrovanih u odvojene knjige.

10/72


Neni 9
Protestë për mos pagimin e kambialit
(LP)

1. Libri i regjistrimit të protestës (Shtojca 2 e
këtij udhëzimi) është libër i veçantë që
përmban kopjen e vërtetuar të origjinalit të
secilës protestë të përpiluar nga noteri, sipas
radhitjes kronologjike, dhe që përmban
informatat në vijim:

1.1 numrin rendor;

1.2. numrin e kopjes së legalizuar me
aktin origjinal të protestës;

1.3. emrin dhe mbiemrin e personit;


1.4. përshkrimin e shkurtër i rastit të
protestuar;

1.5. referencën e dokumentit ndaj të
cilit ushtrohet protesta; dhe

1.6. kolona për vërejtje.Article 9
Protest for non-payment of the bill of
exchange (BoE)

1. The Book for registration of protest (Annex
2 of this Instruction) is a special book that
contains a certified copy of the original of
each protest drawn up by a notary, in
chronological order and which contains the
following information:

1.1. order number;

1.2. the number of certified copy
with the original document of protest;

1.3. name and surname of the
person;

1.4. a brief description of the
protested case;

1.5. the reference of document
against which protest is filed; and

1.6. column for remarks.Član 9
Protest zbog neplaćanja menice (BoE)


1. Knjiga za registraciju protesta (Aneks 2
ovog Administrativnog uputstva) je posebna
knjiga koja sadrži overenu kopiju originala
svakog protesta sastavljenog od strane
notara, hronološkim redom i sadrži sledeće
informacije:

1.1. redni broj;

1.2. broj overene kopije sa originalnim
protestnim dokumentom;

1.3. ime i prezime;


1.4. kratak opis predmetnog slučaja;


1.5. referenca dokumenta protiv koje
se podnosi protest; i

1.6. stupac za primedbe.


11/72


Neni 10
Regjistri i personave të cilët kanë
depozituar të noteri aktet në rast të
vdekjes,me shënime për numrin e aktit
përkatës (RDV)

1. Regjistri i personave të cilët kanë
depozituar te noteri sendet në rast të vdekjes,
me shënime për numrin e aktit përkatës,
paraparë në shtojcën 3 të këtij udhëzimi,
përmban informatat në vijim:


1.1. numri rendor;

1.2. data e deponimit;

1.3. emri dhe mbiemri i deponuesit;


1.4., përshkrimi i saktë i pasurisë së
deponuar;

1.5. referenca e dokumentit të
testamentit lidhur me pasurinë e
deponuar;

1.6. nënshkrimi i deponuesit; dhe

1.7. nënshkrimi i noterit.Article 10
Register of persons who have deposited
deeds to notary in the event of death, with
the note on the number of respective act
(DDR)

1. Register of persons who have deposited
items to notary in case of death,
with the note on the number of respective
deed, provided for in annex 3 of this
Instruction, shall contain the following
information:

1.1. order number;

1.2. date of deposition;

1.3. name and surname of
depositors;

1.4. the exact description of the
deposited property;

1.5. reference of the will with
regard to deposited property;


1.6. signature of depositors; and

1.7. signature of notary.Član 10
Registar lica koja su deponovala akte na
notara u slučaju smrti,
sa naznakom broja odgovarajućeg akta
(NRD)

1. Registar lica koja su deponovala predmete
kod notara u slučaju smrti,
sa napomenom o broju odgovarajućeg akta,
predviđenom u Aneksu 3 ovog
Administrativnog uputstva, sadrži sledeće
informacije:

1.1. redni broj;

1.2. datum deponovanja;

1.3. ime i prezime deponenata;


1.4. tačan opis deponovane imovine;


1.5. referenca testamenta (volje) u
vezi sa deponovanom imovinom;


1.6. potpis deponenta; i

1.7. potpis notara.


12/72


Neni 11
Libri i depozitave për marrjen dhe
dhënien në pranim të parasë së gatshme,
letrave të çmuara dhe gjërave tjera me
vlerë (LDP)

1. Libri i depozitave për marrjen dhe dhënien
në pranim të parasë së gatshme, letrave të
çmuara dhe gjërave tjera me vlerë, paraparë
në Shtojcën 4 të këtij udhëzimi, përmban
informata në vijim:


1.1 numri rendor;

1.2. data e deponimit;

1.3. emri dhe mbiemri i deponuesit;


1.4. përshkrimi i saktë i pasurisë së
deponuar;

1.5. data e kthimit; dhe

1.6. referenca e plotë e dëftesës së
përgatitur me rastin e deponimit ose
kthimit.

2. Në librin e depozitave për lëndët e
pranuara në depozitim regjistrohen të dhënat
lidhur me dokumentet, te hollat, letrave të

Article 11
Book of deposits for taking over and
handover of cash, valuables, securities and
other valuables (VDB)


1. The deposit book for taking over and
handover of cash, securities and other
valuables, prescribed in Annex 4 of this
Administrative instruction, shall contain the
following information:


1.1. order number;

1.2. date of deposition;

1.3. name and surname of
depositors;

1.4. the exact description of the
deposited property;

1.5. return date; and

1.6. full reference of the note
prepared regarding deposition or return.


2. In the book of deposits for cases received
for deposit, are registered the data associated
with documents, money, valuables, securities

Član 11
Knjiga depozita za predaju gotovine,
dragocjenosti, vrednosnih papira i drugih
vrednosti (LDP)


1. Depozit za predaju gotovine, vrednosnih
papira i drugih vrednosti, propisanih u
Aneksu 4 ovog Administrativnog uputstva,
sadrži sljedeće informacije:1.1. redni broj;

1.2. datum deponovanja;

1.3. ime i prezime deponenata;


1.4. tačan opis deponovane imovine;


1.5. datum povratka; i

1.6. potpuna referenca napomene o
deponovanju ili vraćanju.


2. U knjizi depozita za predmete koji su
primljeni u depozit, podaci koji se odnose na
dokumente, novac, dragocenosti, hartije od
13/72

çmuara dhe sendeve të tjera te cilat noteri i
ka pranuar në ruajtje. Shumat monetare te
cilat regjistrohet ne librin e depozitit nga
paragrafi 1 i këtij neni, duhet qe te mblidhen
ne fund te faqes se librit. Shuma totale nga
një faqe bartet ne faqen tjetër menjëherë.


3. Letrat e çmuara regjistrohen sipas llojit,
vlerës nominale, numrit të njësive (copa),
numrave serik dhe numrave apo nëse
ndryshe janë përcaktuar, sipas këtij
përcaktimi.

4. Libri i depozitave mbi lëndët e pranuara në
depozit duhet që të mbyllet në fund të vitit
kalendarik me nënshkrimin e noterit, duke
shënuar vendin dhe datën. Numrat rendor të
të gjitha depozitave të cilat gjenden te noteri
në momentin e mbylljes së librit,
transferohen në librin e depozitave për vitin
e ardhshëm.


Neni 12
Dëftesa e depozitimit

1. Pranimi i dokumenteve, parave, letrave me
vlerë si dhe gjerave për ruajtje dhe kthimi i
tyre, behet në përputhje me dispozitat nga
neni 53 dhe 55 të Ligjit si dhe me akte tjera
nënligjore dhe me këtë udhëzim
administrativ.
and other items, which the notary has received
for storage. The monetary amounts which are
registered in the book of deposit from
paragraph 1 of this Article, shall be added at
the end of the book page. The total amount is
immediately carried over from one page to the
other.

3. The securities are registered by type,
nominal value, number of units (pieces), and
serial number or numbers unless otherwise
specified under this definition.


4. Book of deposits on the cases received for
deposit must be closed at the end of the
calendar year with the notary's signature,
including the place and date. Order numbers
of all deposits, which are with the notary at
the time of the closure of the book, are
transferred to the deposit book for the
upcoming year.


Article 12
The receipt of the deposit

1. The receipt of documents, money,
securities and things for deposit and their
return, is made in accordance with the
provisions of Article 53 and 55 of the Law,
other bylaws and this administrative
instruction.
vrednosti i druge stavke, koje je notar primio
na čuvanje, se registruju. Novčani iznosi
upisani u knjigu depozita iz stava 1. ovog
člana dodaju se na kraju stranice knjige.
Ukupan iznos se odmah prenosi sa jedne
stranice na drugu.


3. Hartije od vrednosti se registruju po vrsti,
nominalnoj vrednosti, broju jedinica
(komada) i serijskom broju ili brojevima,
osim ako je drugačije određeno u ovoj
definiciji.

4. Knjiga depozita na predmete primljene u
depozit mora biti zatvorena na kraju
kalendarske godine sa potpisom notara,
uključujući mesto i datum. Brojevi naloga
svih depozita, koji su kod notara do
zatvaranja knjige, prenose se u knjigu
depozita za narednu godinu.Član 12
Prijem depozita

1. Prijem dokumenata, novca, obveznice i
stvari za čuvanje i njihovog vraćanja, u
skladu sa odredbama člana 53. i 55. Zakona,
drugih podzakonskih akata i ovog
administrativnog uputstva.

14/72


2. Për çdo depozitim, noteri përgatit një
dokument origjinal, përmbajtja e të cilit do
t’i pasqyrojë të gjitha kërkesat ligjore. Përveç
kësaj, ai përgatit një dëftesë me shkrim e cila
i dorëzohet depozituesit ose i jepet
personalisht nëse paraqitet në zyrën
noteriale, ose me postë, nëse depozitimi
bëhet në këtë mënyrë.


Neni 13
Përmbajtja e aktit nga noteri

1. Nëse depozitimi ka të bëjë me hartimin e
një akti nga noteri, ky akt duhet të përmbajë
të gjitha shënimet që kërkohen në nenet 53
deri 55 të Ligjit.

2. Nëse depozitimi nuk ka të bëjë me
hartimin e një akti nga noteri, atëherë noteri
duhet të përpilojë një akt që evidenton
depozitimin dhe plotëson kërkesat e neneve
53 deri 55 të Ligjit.


Neni 14
Mënyra e pranimit të parave te gatshme

1. Noteri, sipas rregullave, paratë e gatshme
duhet që t’i pranon përmes bankës,
institucionit tjetër financiar apo përmes
postës.

2. For each deposit, notary prepares an
original document, whose content will reflect
all legal requirements. In addition, he
prepares a written receipt which is handed to
the depositor or is given personally to him if
he comes to the notary office, or by mail, if
the deposit is sent in this manner.Article 13
The content of notary act

1. If the deposit has to do with the drafting of
a act by a notary, this act should contain all
the elements required in Articles 53 to 55 of
the Law.

2. If the deposit has nothing to do with the
drafting of a act by notary, the notary must
draft a document that registers the deposit and
meets the requirements of Articles 53 to 55 of
the Law.


Article 14
Mean of receiving cash

1. According to the rules, the notary shall
receive cash through bank, other financial
institution or mail.


2. Za svaki depozit, notar priprema originalni
dokument, čiji sadržaj će odražavati sve
zakonske zahtjeve. Pored toga, on priprema
pisanu potvrdu koja se predaje deponentu ili
mu se daje lično ako dođe u notarsku
kancelariju, ili poštom, ako se depozit
pošalje na ovaj način.Član 13
Sadržaj notarskog akta

1. Ako se depozit odnosi na sastavljanje akta
od strane notara, ovaj akt treba da sadrži sve
podatke koji se zahtevaju u članovima 53 do
55 Zakona.

2. Ako depozit nema nikakve veze sa
izradom akta od strane notara, notar mora
sastaviti dokument koji registruje depozit i
ispunjava uslove iz čl. 53. do 55. Zakona.Član 14
Način primanja gotovine

1. Prema pravilima, notar će primati
gotovinu putem banke, druge finansijske
institucije ili pošte.

15/72


2. Noteri, sipas rregullave nuk ka të drejtën e
pranimit të parave të gatshme drejtpërdrejtë
nga pala, por duhet që t’a udhëzon palën për
realizimin e pagesës në llogarinë e posaçme
e cila është paraparë për pranimin e depozitit
(llogaria noteriale për palët).

3. Noteri mund të pranoj depozitimin e
parave të gatshme dhe letrave tjera me vlerë
në pajtim me nenin 54 të Ligjit vetëm në
raste të jashtëzakonshme në pajtim me
legjislacionin në fuqi kundër pastrimit të
parave.

Neni 15
Llogaria e noterëve për palët

1. Noteri mundet që të hapë së paku një
llogari të posaçme për palët në bankën që
gjendet në territorin e tij zyrtarë.

2. Për çdo shumë të pranuar për ruajtje, e cila
i referohet ndonjë pune të veçantë juridike
dhe palës të veçantë, hapet llogaria e veçantë.


3. Për paratë e dorëzuara tek noteri për
ruajtje, pagesa mund të bëhet vetëm në
llogarinë e veçantë për palët, dhe pagesa
assesi, madje as përkohësisht, nuk mund të
realizohet në llogarinë personale të noterit.


2. According to the rules, the notary cannot
receive cash directly from the party, but has
to instruct the party about the execution of
payment to the special account, foreseen for
the receipt of deposit (notary account for
parties).

3. The notary can accept the deposit of cash
and other securities in accordance with
Article 54 of the Law only in exceptional
cases in accordance with applicable
legislation against money laundering.


Article 15
Notary account for parties

1. Notary may open at least one special
account for the parties, in the bank which is
located in his official territory.

2. For any amount received for deposit,
which refers to a particular legal transaction
and to a particular party, a special account
shall be opened.

3. For the money entrusted to the notary for
deposit, payment may be made only in the
special account for the parties, and payment,
not even temporarily, shall not be executed in
the personal account of notary.


2. Prema pravilima, notar ne može primiti
gotovinu direktno od stranke, već mora
uputiti stranku o izvršenju uplate na poseban
račun, za prijem depozita (notarski račun za
stranke).


3. Notar može da prihvati depozit gotovine i
drugih hartija od vrednosti u skladu sa
članom 54 Zakona samo u izuzetnim
slučajevima u skladu sa važećim zakonima
protiv pranja novca.


Član 15
Notarski račun za stranke

1. Notar može otvoriti najmanje jedan
poseban račun za stranke, u banci koja se
nalazi na njegovoj zvaničnoj teritoriji.

2. Za svaki iznos primljen za skladištenje,
koji se odnosi na određeni pravni posao i na
određenu stranu, otvara se poseban račun.


3. Za novac koji je poveren notaru za
čuvanje, plaćanje se može izvršiti samo na
posebnom računu za stranke, a plaćanje, čak
ni privremeno, neće se izvršiti na ličnom
računu notara.

16/72

4. Me paratë nga llogaria e palëve mund të
disponoj vetëm noteri.

5. Noteri në bankë mund ta hapë kasafortën
e posaçme për palët.

6. Dispozitat e këtij nenit që kanë të bëjnë me
llogarinë bankare për palët aplikohen edhe te
depozita (kasaforta/Sefi) për palët.

7. Noteri nuk mund të përdorë shumat e
depozituara nga palët për aktivitetet që i
është besuar për interesat e veta personale.


Neni 16
Lista e llogarive të palës

1. Noteri është i obliguar të mbajë evidencën
e bankës ku ka hapur llogaritë dhe kasafortat
për palët.

2. Nëse noterit i dorëzohen paratë apo gjera
tjera të vlefshme për ruajtje në llogarinë apo
kasafortën, atëherë në listën e llogarive duhet
qe të shënohen të dhënat e mëposhtme:

2.1. emri i bankës;

2.2. numri i llogarisë, përkatësisht i
kasafortës;

2.3. numri i lëndës nga libri i
4. Only notary can have access to the money
from the account for parties.

5. Notary can can open the special vault for
parties at the bank.

6. The provisions of this article dealing with
the bank account to the parties apply to
deposits (vault / safe box) for parties.

7. The Notary may not use the amounts
deposited by the parties for entrusted
activities for his or her personal interests.


Article 16
List of accounts for parties

1. The notary is obliged to keep records of the
bank where the account and safe box was
opened for parties.

2. If the notary was allocated money or other
valuables for deposit in the account or the safe
box, then the list of accounts should contain
the following data:

2.1. the name of the bank;

2.2. account number or safe box
number;

2.3. case number from the deposit book
4. Samo notar može imati pristup novcu sa
računa za stranke.

5. Banka može otvoriti trezor za posebne
stranke.

6. Odredbe ovog člana koje se odnose na
bankovni račun stranama odnose se na
depozite (trezor / Sefi) za stranke.

7. Notar ne može koristiti iznose koje
deponuju stranke za aktivnosti koje su mu
povjerene ličnim interesima.


Član 16
Lista računa za stranke

1. Notar je dužan da vodi evidenciju banke
u kojoj je otvoren račun i sef za stranke.


2. Ako je notar predao novac ili druge
dragocenosti za čuvanje na računu ili sefu,
onda bi lista računa trebalo da sadrži
sledeće podatke:

2.1. ime banke;

2.2. broj računa ili broj sefa;


2.3. broj predmeta iz knjige depozita
17/72

depozitave dhe
2.4. koha e fillimit dhe përfundimit të
ruajtjes.


Neni 17
Pranimi i dokumenteve

Pranimi i dokumenteve dhe gjërave tjera
bëhet në mënyrë që theksohet prona
(pasuria) e tyre, lëshuesi, data dhe vendi i
lëshimit dhe të dhënat tjera. Evidentimi i
dokumenteve bëhet sipas numrit të tyre, duke
mos u cekur vlera.


Neni 18
Pranimi i valutës së huaj

1. Për paratë e pranuara në ruajtje në valutën
e huaj, noteri është i obligueshëm që për atë
qëllim t’a ketë nën llogarinë e paraparë për
deviza, si llogaria devizore për palët.

2. Në regjistrin e depozitave theksohet emri i
shtetit në të cilin valuta në fjalë është mjeti
ligjor i pagesës, numri i monedhave dhe
vlera e tyre nominale, emri i lëshuesit
(dorëzuesit), seria dhe numri si dhe të dhënat
tjera me rëndësi.
2.4. time of commencement and
termination of deposit.


Article 17
Acceptance of documents

Acceptance of documents and other things is
done in order to highlight their property
(assets), issuer, date and place of issuance and
other data. Identification of documents is
done according to their number, without
mentioning their value.


Article 18
Acceptance of foreign currency

1. For the money received for deposit in
foreign currency, the notary is obliged to have
an sub account in foreign currency, as an
account for the parties.

2. In register of deposits are mentioned the
name of the country, where the said currency
is the legal means of payment, the number of
coins and their nominal value, name of
issuing person, serial number, number and
other important data.
2.4. vreme početka i završetka
skladištenja.


Član 17
Prihvatanje dokumenata

Prihvat dokumenata i drugih stvari vrši se
kako bi se istakla njihova imovina (imovina),
izdavalac, datum i mesto izdavanja i drugi
podaci. Identifikacija dokumenata vrši se
prema njihovom broju, bez navođenja
njihove vrednosti.


Član 18
Prihvatanje strane valute

1. Za novac primljen za skladištenje u stranoj
valuti, notar je dužan da ima račun u stranoj
valuti, kao račun za stranke.


2. U registru depozita navodi se naziv
zemlje, u kojoj je navedena valuta pravno
sredstvo plaćanja, broj kovanica i njihova
nominalna vrednost, ime izdavača, serijski
broj i drugi važni podaci.
18/72


Neni 19
Pranimi i letrave me vlere

1. Regjistrimi i letrave me vlerë bëhet në atë
mënyrë që theksohet shteti i lëshimit të letrës
me vlerë, emri i lëshuesit, seria dhe numri i
letrës me vlerë, shuma e paraparë, kuponat të
cilët kanë të bëjnë me letrën me vlerë dhe
data e arritjes apo realizimit të kuponit të
parë.

2. Nëse letra me vlerë është e lëshuar në
Republikën e Kosovës, vlera e saj theksohet
me shumën nominale. Nëse gjatë arkëtimit të
kuponit, përveç kamatës paguhet edhe pjesa
e shumës kryesore, si vlerë theksohet edhe
vlera e zbritur e letrës nga vlera e shumës
kryesore.


3. Nëse për letrën me vlerë të lëshuar jashtë
shtetit nuk mund të përcaktohet menjëherë
vlera në monedhën vendore, atëherë
theksohet vlera nominale e saj.


Neni 20
Pranimi i librezave të kursimeve dhe
investimeve

1. Librezat e kursimeve dhe investimeve
regjistrohen në atë mënyrë që theksohet emri

Article 19
Acceptance of securities

1. Registration of securities is made by
indicating the country of issuance of the
securities, the name of the issuing party, serial
number and number of security, the foreseen
amount, coupons that have to do with the
securities and date of the execution of the first
coupon.

2. If the securities have been issued in the
Republic of Kosovo, their value is indicated
with the nominal value. If during the coupon
collection, except for interest, it is paid the
part of the principal amount as well, as part of
the value it is noted the discounted value of
the security from the principal amount of
value.

3. If the value in local currency of security
issued abroad may not be immediately
determined, then it is noted its nominal value.Article 20
Acceptance of savings and investment
booklets

1. Savings and investment booklets are
registered by indicating the name of the issuer

Član 19
Prihvatanje hartija od vrednosti

1. Registracija obveznica vrši se uz naznaku
zemlje izdavanja obveznica, ime izdavaoca,
serijski broj i broj obveznica, očekivani
iznos, kupone koji se odnose na iznos i
datum izvršenja obveznica. prvi kupon.2. Ako su obveznice izdate u Republici
Kosovo, njihova vrednost je naznačena
nominalnom vrednošću. Ako se tokom
naplate potraživanja, osim kamate isplaćuje
na dio iznosa glavnice, kao zabeležena
vrednost i diskontovana vrednost pisma od
iznosa glavnice vrednosti.


3. Ako se obveznica izdata u inostranstvu ne
može odmah odrediti u lokalnoj valuti, onda
ona označava njenu nominalnu vrednost.Član 20
Prihvatanje štednih i investicionih
knjižica

1. Štedne i investicione knjižice registruju se
navodeći ime izdavača knjižice, ime vlasnika
19/72

i lëshuesit të librezës, emri i pronarit dhe
përdoruesit të librezës, numri i librezës,
shuma e saldos të cilit libreza i referohet, dhe
shenja e veçantë nëse ajo ekziston.

2. Vlera e librezës se kursimeve apo
investimeve, e cila është e lëshuar nga ana e
bankës, do të theksohet sipas saldos të cilin
libreza e përmban në shumën nominale.

3. Nëse libreza e kursimeve apo investimeve
është lëshuar nga personi i huaj juridik dhe
nuk mund të theksohet vlera e saktë, atëherë
theksohet vlera nominale e saj e cekur.


Neni 21
Pranimi i thesarit

1. Thesari i pranuar regjistrohet nga ana e
noterit apo personi i punësuar në zyrën e
noterit i cili është i autorizuar për
ndërmarrjen e atij veprimi.

2. Regjistrimi i thesarit të pranuar bëhet sipas
llojit, sasisë, peshës, formës dhe
karakteristikave tjera specifike, ashtu që të
përjashtohen çdo mundësi të ndryshimit a
ndërrimit të thesarit.

3. Në rast se, nga çfarëdo arsye nuk është e
mundur që të realizohet regjistrimi në
përputhje të paragrafit 2 të këtij nenit,
of booklet, name of owner and user of
booklet, number of the booklet, amount of
balance the booklet is referred to, and special
sign, if applicable.

2. The value of the investment or savings
booklet, which is issued by the bank, will be
highlighted based on the balance that the
booklet contains in the nominal amount.

3. If the savings or investments booklet is
issued by a foreign legal person and its
accurate account can not be mentioned, then
its nominal value shall be mentioned.


Article 21
Acceptance of treasure

1. The received treasure shall be registered by
the notary or a person employed in the
notary's office, who is authorized to take that
action.

2. The registration of the received treasure is
done by the type, quantity, weight, shape and
other specific characteristics, as to exclude
any possibility of changing or replacing the
treasure.

3. If, for any reason it is not possible to make
the registration pursuant to paragraph 2 of this
article, a legal expert will be assigned to
i korisnika knjižice, iznos salda na koji se
upućuje knjižica i poseban znak, ako je
primjenjivo.


2. Vrednost investicione ili štedne knjižice,
koju izdaje banka, biće istaknuta na osnovu
stanja koje knjižica sadrži u nominalnom
iznosu.

3. Ako je knjižica štednje ili investicije izdata
od strane stranog pravnog lica i ne može se
navesti tačan račun, tada se navodi njena
nominalna vrednost.


Član 21
Prihvatanje blaga

1. Primljeno blago se registruje od strane
notara ili lica zaposlenog u notarskoj
kancelariji, koji je ovlašćen da preduzme tu
akciju.

2. Registracija primljenog blaga vrši se
prema vrsti, količini, težini, obliku i drugim
specifičnim karakteristikama, kako bi se
isključila mogućnost promjene ili zamjene
blaga.

3. Ako iz bilo kog razloga nije moguće
izvršiti registraciju u skladu sa stavom 2.
ovog člana, pravnom stručnjaku će biti
20/72

atëherë do të përcaktohet eksperti ligjor i cili
do të përcakton për çfarë lloji thesari është në
pyetje.

4. Regjistri për regjistrimin dhe vlerësimin e
thesarit bëhet në dy kopje, nga të cilat
origjinali mbulohet me mbulesë së bashku
me vlerat e regjistruara, ndërsa kopja e dytë
vendoset në dosjen e përshtatshme.

5. Ne mbulesën theksohet numri i depozitit
me të cilin thesari është pranuar, emërtimi i
lëndës dhe vërejtja se kopja e procesverbalit
gjendet brenda në dosje, çështja juridike të
cilës i referohet, specifikimi i shkurtër të
përmbajtjes së dosjes, emri personal, numri
personal dhe adresa e depozituesit.


6. Pas mbylljes së dosjes, noteri nënshkruhet
në mbulesën pranë vendit ku vula është e
vendosur.

7. Thesaret e pranuara regjistrohen ne librin
e lëndëve te pranuara në depozitim.


Neni 22
Librat e kontabilitetit

1. Noteri duhet ta mbajë kontabilitetin e të
gjitha aktiviteteve profesionale.

determine what kind of treasure is in question.4. Register for registration and assessment of
treasure is made in two copies, whereby the
original is wraped with cover along with
values registered, whereas the second copy is
placed in the appropriate folder.

5. In the cover is inserted the number of
deposit by which the treasure was received,
name of the case and the remark that the copy
of minutes is in the folder, the referred legal
matter, brief description of the content of the
file, personal name, personal number and
address of the depositor.


6. After closing the file, notary signs in the
cover, next to the seal.


7. Received treasures are registered in the
book of items received for deposition.


Article 22
Accounting Books

1. The notary must keep accounting of all
professional activities.

dodeljeno da utvrdi koja vrsta blaga je u
pitanju.


4. Registar za registraciju i ocjenjivanje
blaga vrši se u dva primjerka, pri čemu se
izvornik pokriva tabulatorom zajedno sa
registriranim vrednostima, dok se drugi
primjerak stavlja u odgovarajući direktorij.

5. U tabulatoru se unosi broj depozita kojim
je blago primljeno, ime predmeta i
napomenu da je kopija zapisnika u fascikli,
navedena pravna stvar, kratak opis sadržaja
datoteke, lična ime, lični broj i adresu
deponenta.6. Nakon zatvaranja dosijea, notarski znaci
na kartici, pored pečata.


7. Primljena blaga se upisuju u knjigu
primljenih predmeta.


Član 22
Knjigovodstvene knjige

1. Notar mora voditi računovodstvo svih
profesionalnih aktivnosti.

21/72

2. Librat e Kontabilitetit duhet të jenë në
pajtim me planin e kontabilitetit zbatimi i të
cilit është përgjegjësi e Odës së Noterëve.


3. Viti llogaritar korrespondon me vitin
kalendarik.

4.Noteri duhet ta përgatitë një gjendje
mujore me një bilanc i cili vihet në
dispozicion më së largu në ditën e
pesëmbëdhjetë të secilit muaj.


Neni 23
Inspektimi i zyrës noteriale

1. Inspektimi i zyrës noteriale përfshin
kontrollin e llogarisë dhe mundësinë e noterit
për të kthyer parat e gatshme dhe gjërat e
tjera me vlerë të depozituara.

2. Çdo shkelje e detyrimit për të mbajtur me
rregull llogarinë dhe detyrimit për ta mbajtur
me kujdes regjistrin e depozitimit të gjërave
me vlerë, dokumenteve dhe të gjërave të tjera
që i janë besuar noterit përbën shkelje
disiplinore për të cilën duhet të njoftohet
Komisioni i arbitrazhit dhe disiplinor.
2. Accounting books must be in accordance
with the accounting plan whose
implementation is the responsibility of the
Chamber of Notaries.

3. Accounting year corresponds to the
calendar year.

4. Notary shall prepare a monthly balance
sheet which shall become available not later
than the fifteenth day of each month.Article 23
Inspection of the notary office

1. Inspection of the notary office includes the
control of the balance and notary’s liability to
return the cash and other valuables.


2. Every violation of the duty to properly
maintain the balance and the responsibility to
arrange with due diligence the register of
deposit for valuables, documentation, and
other things that have been entrusted to the
notary, disciplinary violation for which the
Disciplinary and Arbitration Commission
should be informed.2. Računovodstvene knjige moraju biti u
skladu sa računovodstvenim planom čija je
implementacija u nadležnosti Komore
notara.

3. Računovodstvena godina odgovara
kalendarskoj godini.

4. Notar će pripremiti mesečni bilans stanja
koji će postati dostupan najkasnije
petnaestog dana svakog meseca.Član 23
Inspekcija notarske kancelarije

1. Inspekcija notarske kancelarije uključuje
proveru računa i mogućnost notara da
konvertira gotovinu i druge dragocene stvari.


2. Svako kršenje obaveze pravilnog vođenja
računa i obaveza da se pažljivo vodi
evidencija o deponovanju dragocenih stvari,
dokumenata i drugih stvari poverenih notaru
predstavlja disciplinski prekršaj o čemu
mora biti obaveštena arbitražna i disciplinska
komisija.
22/72


Neni 24
Sigurimi për përgjegjësi civile

1. Noteri ka për obligim që të sigurohet për
përgjegjësi civile. Sigurimi mund të jetë
kolektiv nëse ai pranohet nga Oda e
Noterëve.

2. Për çdo noter shuma minimale e garantuar
sipas rastit duhet të jetë prej 200.000,oo€
kurse shuma e përgjithshme vjetore duhet të
jetë prej 600.000,00€.

3. Noterët praktikantë duhet të jenë të
mbrojtur nëpërmjet sigurimit të përgjegjësisë
civile, që është detyrë e Odës së Noterëve.


Neni 25
Njoftimi

Noteri e njofton me shkrim Ministrinë e
Drejtësisë për çdo përgjegjësi civile me një
informatë lidhur me shumën e derdhur nga
kompania e sigurimeve. Njoftimi duhet të
bëhet më së voni 10 ditë pune pas pagesës së
shumës së sigurimit.


Article 24
Insurance for Civil Liability

1. The notary is obliged to be insured for civil
liability. The insurance may be collective if
accepted by the Chamber of Notaries.


2. For each notary the minimum guaranteed
amount is 200.000,00 € while the annual
general amount should be from 600,000.00 €.


3. Notary practitioners should be protected
through civil liability insurance, which is an
obligation of the Chamber of Notaries.


Article 25
Notification

The notary shall notify the Ministry of Justice
in writing of all civil liabilities with an
information concerning the amount flood
from the insurance company. The notification
should be provided no later than 10 working
days after the payment of insurance amount.


Član 24
Osiguranje za civilnu odgovornost

1. Notar ima obavezu da se obezbedi za
civilnu odgovornost. Osiguranje može biti
kolektivno ako se prihvati od Notarske
komore.

2. Za svakog notara minimalni zagarantovani
iznos treba da bude 200.000 €, oo €, a ukupni
godišnji iznos treba da bude 600.000,00 €.


3. Notari pripravnici moraju biti zaštićeni
osiguranjem civilne odgovornosti, za što je
zadatak Komore notara.


Član 25
Objava

Notar pismeno će obavestiti Ministarstvo
pravde o svakoj građanskoj odgovornosti sa
podacima o iznosu koji je uplatila
osiguravajuća kuća. Obaveštenje se mora
izvršiti najmanje 10 radnih dana nakon
uplate iznosa osiguranja.

23/72


Neni 26
Regjistri për punët e besuara noterit nga
gjykata apo organi tjetër i administratës
“RPB“ (shtojca nr.5)

1. Ne regjistrin e veprimeve te cilat gjykata
apo organi tjetër i administratës ia ka besuar
noterit, shënohen te dhënat si në vijim:

1.1. numri rendor,

1.2. data e pranimit te aktit,

1.3. emri i gjykatës me shënimin e
numrit të aktit të gjykatës,

1.4. emri personal dhe adresa e personit
fizik, përkatësisht emri, selia dhe
adresa e personit juridik,

1.5. përshkrimi i shkurt i punës së
besuar, dhe

1.6. vërejtja.


Neni 27
Regjistrin e përbashkët për palët (RPP)

1. Regjistrin e përbashkët për palët e
interesuara, (paraparë në Shtojcën 6 të këtij
udhëzimi), përmban informata në vijim:

Article 26
Register of cases entrusted to notary by
the court or other administrative body
"REC" (Annex No. 5)

1. In the register of cases which the court or
other administrative body entrusted to notary,
the following data shall be registered:

1.1. serial number,

1.2. the date of receipt of the deed,

1.3. name of the court with the note of
number of court deed,

1.4. personal name and address of a
natural person, or name, headquarters
and address of the legal person,

1.5. brief description of the entrusted
case, and

1.6. remark.


Article 27
Joint Registry for parties (JRP)

1. Joint registry for interested parties,
(provided in annex 6 of this Administrative
Instruction) contains the following

Član 26
Registar predmeta koje je sud ili drugi
upravni organ "RPB" povjerio notaru
(Prilog br. 5)

1. U registru predmeta koje sud ili drugi
organ uprave povere notaru upisuju se
sledeći podaci:

1.1. serijski broj,

1.2. datum prijema akta,

1.3. naziv suda sa brojem sudskog akta,


1.4. lično ime i adresu fizičkog
lica,odnosno ime, sedište i adresu
pravnog lica,

1.5. kratak opis poverenog slučaja, i


1.6. primedba.


Član 27
Zajednički registar za stranke (RPP)

1. Zajednički registar za zainteresovane
strane (dat u aneksu 6 ovog
Administrativnog uputstva) sadrži sledeće
24/721.1. numri rendor;

1.2. emri, mbiemri dhe adresa e
secilës palë i cili e nënshkruan
dokumentin origjinal, përveç
përkthyesve dhe dëshmitarëve, dhe

1.3. kolona për vërejtje.

2. Regjistri i përbashkët mund të themelohet
në mënyrë elektronike.


Neni 28
Regjistri i testamenteve (RT)

1. Në regjistrin e testamenteve apo punëve të
tjera juridike në rast vdekjes (kontrata mbi
mbajtjen e përjetshme etj.) shënohen
shënimet mbi personat të cilët para noterit
kanë hartuar testamentin apo ndonjë punë
tjetër juridike në rast të vdekjes apo ia kanë
dorëzuar në ruajtje.

2. Në regjistrin nga paragrafi 1. i kësaj
rregulloreje, shënohen të dhënat si në vijim:
numrin rendor, data e hartimit, respektivisht
e dorëzimit të aktit në rast të vdekjes, emri
dhe mbiemri, si dhe adresa e personit i cili e
ka hartuar aktin në rast të vdekjes, numrin i
lëndës dhe lloji i regjistrit në të cilin ky akt
information:

1.1. serial number;

1.2. name, surname and address of each
party who signed the original document,
except for translators and witnesses, and


1.3. column for remarks.

2. The joint register can be established
electronically.


Article 28
Register of wills (RW)

1. In the register of wills or other legal matters
in the case of death (contracts on lifelong
maintenance etc.) are registered the data on
persons who have drawn up a will before a
notary or any other legal transaction in case of
death or handed it over for deposit.


2. The register referred to in paragraph 1 of
this Instruction, shall contain the following
data: order number, date of drafting, date of
submission of act in case of death, name and
surname, and address of the person who
drafted the act in case of death, case number,
type of register in which this act is registered.
informacije:

1.1. serijski broj;

1.2. ime, prezime i adresa svake strane
koja je potpisala originalni dokument,
osim prevodilaca i svedoka, i


1.3. stupac za primedbe.

2. Zajednički registar se može uspostaviti
elektronskim putem.


Član 28
Registar oporuka (RT)

1. U evidenciji oporuka ili drugih pravnih
pitanja u slučaju smrti (ugovori o
doživotnom održavanju i sl.) Evidentiraju se
podaci o licima koja su sastavila oporuku
pred notarom ili bilo kojim drugim pravnim
poslom u slučaju smrti ili predaje preko
čuvanja.

2. Registar iz stava 1. ovog pravilnika sadrži
sledeće podatke: broj naloga, datum izrade,
datum podnošenja akta u slučaju smrti, ime i
prezime i adresu lica koje je izradilo akt u
slučaj smrti, broj predmeta, tip registra u
kojem je ovaj akt registrovan.

25/72

është i regjistruar.

3. Në pjesën e testamentit, duhet të jetë data
kur testamenti është hapur dhe data kur
testamenti është anuluar. Gjendja civile e
personit që deponon testamentin duhet të
shënohet në mënyrë të plotë.


Neni 29
Përmbaja e Librit te Regjistrimit

1. Librat e regjistrimit të parapara me këtë
Udhëzim Administrativ përmbajnë numrin e
duhur të faqeve në formë të paraparë, të cilët
janë të lidhura me mbështjellës të trashë dhe
të fortë. Në faqen e parë të jashtme të
mbështjellëses shënohet emërtimi i regjistrit
apo librit dhe viti për të cilën udhëhiqet
regjistrit/libri.

2. Secili regjistër apo libër vërtetohet nga ana
e kryetarit të Odës. Vërtetimi bëhet në pjesën
e sipërme të faqes së fundit të regjistrit/librit,
me vulën katrore të posaçme për vërtetimin e
regjistrave/librave.


3. Secilin regjistër apo libër nga paragrafi 2.
i këtij neni e vërteton Kryetari i Odës me
nënshkrimin e tij dhe vulën zyrtare të
rrumbullakët të Odës, i vënë afër nënshkrimit
të tij.


3. The will shall contain the date when the
will was opened and the date when the will
was cancelled. Marital status of the person
who deposits the will shall be mentioned in
full.


Article 29
Content of record book

1. Books of registration provided for in this
administrative instruction shall contain the
appropriate number of pages (sheets) in the
prescribed form, which are joined together
with thick and strong binder. In the first outer
page of the binder is inserted the name of the
register or book and the year in which the
register/book is kept.

2. Each register/book shall be verified by the
President of the chamber of notaries.
Verification is done in the upper part of the
last page of the registry / book with a square
seal, which is designated especially for the
verification of registers/ books.

3. Each register or book in paragraph 2 of this
article is verified by the president of the
Chamber of notaries with his signature and
official round seal of the Chamber, which is
put close to his signature.


3. Oporuka će sadržati datum kada je volja
otvorena i datum kada je volja otkazana. Biće
spomenut bračni status osobe koja je
podnijela oporuku.Član 29
Sadržaj knjige za registracije

1. Knjige o registraciji predviđene ovim
administrativnim uputstvom sadrže
odgovarajući broj stranica (listova) u
propisanom obliku, koje su povezane sa
debelim i čvrstim registratorom. U prvi
vanjski dio registratora upisuje se naziv
registra ili knjige i godina u kojoj se vodi
registar / knjiga.

2. Svaki registar / knjigu potvrđuje
predsednik notarske komore. Potvrda se vrši
u gornjem delu zadnje stranice registra /
knjige sa kvadratnim pečatom, koji je
određen za potvrdu registara / knjiga.


3. Svaki registar ili knjiga iz stava 2. ovog
člana potvrđuje predsednik Komore notara
svojim potpisom i službenim pečatom
Komore, koji se stavlja blizu njegovog
potpisa.
26/72


4. Në vërtetimin nga paragrafi 2. të këtij neni,
theksohet numri i përgjithshëm i faqeve të
librit, numri i përgjithshëm i
regjistrave/librave të shpenzuara, data e
vërtetimit dhe dorëzimit të regjistrit/librit tek
noteri. Të dhënat lidhur me numrin e
regjistrave/librave të shpenzuara e të
vërtetuara evidentohen ne libra te posaçme,
të cilat mund ti mbaj Oda, të ndarë sipas llojit
të tyre.


Neni 30
Mënyra e Regjistrimit në librat

1. Regjistrimi në librat bëhet me stilolaps me
ngjyre të kaltër.

2. Shënimet e përkohshme shënohen me laps
të thjeshtë dhe fshihen atëherë kur bëhen
jolëndore.

3. Me laps të kuq shënohen vetëm shënimet
të parapara me këtë udhëzim administrativ,
zakonisht mbyllja e vitit kalendarik të
regjistrave/librave.4. The verification referred to in paragraph 2
of this article shall determine the total number
of the pages of the book, the total number of
registers/books used, the confirmation date
and the date of handover of register/book to
the notary. Data regarding the number of
registers/books used and confirmed, are
registered in special books, which are kept by
the Chamber of notaries, divided by their
type.


Article 30
Manner of registration in books

1. Registration in the books is made with blue
pen.

2. The temporary notes are written down with
pencil and are deleted when they become
immaterial.

3. With red pencil are only written down
notes provided by this administrative
instruction, this is usually the case with the
closing of the calendar year for
registers/books.


4. Potvrda iz stava 2. ovog člana sadrži
ukupan broj stranica knjige, ukupan broj
korišćenih registara / knjiga, datum potvrde i
datum predaje registra / knjige notaru.
Podaci o broju korišćenih i potvrđenih
registara / knjiga evidentiraju se u posebnim
knjigama, koje vodi Komora, podeljena po
vrsti.
Član 30
Način registracije u knjige

1. Registracija u knjigama se vrši plavom
olovkom.

2. Privremene beleške ubacuju se olovkom i
brišu se kada postanu nematerijalne.


3. Sa crvenom olovkom su samo umetnute
beleške obezbeđene ovim administrativnim
uputstvom, to je obično slučaj sa
zatvaranjem kalendarske godine za registre /
knjige.

27/72

Neni 31
Mënyra e përdorimit të librave dhe
regjistrave

1. Noterët do të vazhdojnë me përdorimin e
librave dhe regjistrave deri në përfundimin e
librit gjegjësisht regjistrit përkatës.

2. Regjistrat nuk mund të fshihen.

3. Nëse shkresa është regjistruar gabim,
atëherë nënvizohet me laps të kuq, ndërsa në
kolonën e vërejtjeve shkruhet „regjistrimi i
gabuar“.

4. Lënda që regjistrohet pas lëndës të gabuar
shënohet me numrin rendor të radhës.
5. Regjistrimet e tjera të gabuara në
regjistra/libra përmirësohen me plotësimin e
regjistrimit të saktë, ndërsa mbi tekstin e
gabuar nënvizohet një vijë e hollë
horizontale, në mënyrë që teksti i nënvizuar
te mbetet i lexueshëm.


Neni 32
Përdorimi i regjistrit për vit kalendarik


1. Noteri nuk mund të përdor regjistrin/librin
tjetër para se ta përfundoj ekzistuesin.

2. Kërkesën për regjistrin/librin e ri noteri
Article 31
Manner of using books and registers


1. Notaries will continue to use the books and
registers until the end of the book or register.


2. The registers cannot be deleted.

3. If a file was registered erroneously, then it
shall be underlined with a red pencil, and in
the ‘remarks’ column the text "erroneous
registration" will be inserted.

4. The file registered after the erroneous file
shall contain the next order number.
5. Other erroneous files in registers / books
shall be corrected by filling out the register
accurately whereas over the erroneous text is
drawn a thin horizontal line, so that the
highlighted text remains readable.Article 32
Use of register per calendar year


1. Notary cannot use another register/book
prior to the completion of the existing one.

2. The notary can request for the new
Član 31
Način korišćenja knjiga i registara


1. Notari će nastaviti da koriste knjige i
registre do kraja knjige ili registra.


2. Registri se ne mogu izbrisati.

3. Ako je upis zabeležen pogrešno, on će biti
podvučen crvenom olovkom, au koloni
„napomene“ biće ubačen sledeći tekst:
„pogrešna registracija“.

4. Unos nakon pogrešnog unosa sadrži
sljedeći broj narudžbe.
5. Drugi pogrešni unosi u registre / knjige
moraju se ispraviti popunjavanjem tačnog
registra, dok se preko pogrešnog teksta crta
tanka horizontalna linija, tako da istaknuti
tekst ostaje čitljiv.Član 32
Korišćenje registra za kalendarsku
godinu

1. Notar ne može koristiti drugi registar /
knjigu za završetak postojećeg.

2. Notar može tražiti novi registar / knjigu
28/72

mund t’a bëjë atëherë kur sipas rrjedhjes se
zakonshme të gjërave vlerëson se libri
ekzistues do të plotësohet brenda muajit
vijues.

3. Në fillim të çdo faqe të regjistrit/librit
duhet të jetë i shënuar viti kalendarik.


4. Regjistrimet në vitin e ri kalendarik
fillojnë gjithmonë në faqe të re në
regjistrin/librin ekzistues.

Neni 33
Përmbyllja e regjistrave

Përmbyllja e regjistrave/librave për vitin
kalendarik të përfunduar, bëhet në atë
mënyrë që noteri me stilolaps të kuq
nënvizon nën numrin e regjistrimit të fundit
dhe shënon të dhënat e mëposhtme: dita,
muaji dhe viti i përfunduar, numri rendor i
regjistrimit të fundit dhe numri i fundit i
referencës, numri i regjistrimeve të gabuara
gjatë vitit, me numra dhe me shkronja, dhe
përfundi data e mbylljes, nënshkrimi i noterit
dhe vula e rrumbullakët.


Neni 33
Përmbyllja e regjistrave te testamenteve

Kur e përmbush librin emëror të personave
register/book when, based on normal
circumstances, he considers that the current
book will be completed within the upcoming
month.

3. At the beginning of each page of the
registry / book, the calendar year shall be
inserted.

4. Registrations in the new calendar year
always start in the new page of the existing
register/book.

Article 33
Closure of registers

Closure of the registers / books for the
concluded calendar year, is done in such a
way that the notary underlines under the
number of the last registration with a red pen
and inserts the following data: day, month and
the concluded year, the serial number of the
last registration and the last reference number,
number of erroneous registrations during the
year, in numbers and letters, and underneath
that, the closing date, signature of notary and
the round seal.


Article 33
Closure of registers of wills

When the book of names of the persons whose
kada, na osnovu uobičajenih okolnosti,
smatra da će tekuća knjiga biti završena u
narednom mesecu.


3. Na početku svake stranice registra / knjige,
unosi se kalendarska godina.


4. Registracije u novoj kalendarskoj godini
uvijek počinju na novoj stranici postojećeg
registra / knjige.

Član 33
Zaključak registra

Zatvaranje registara / knjiga za završnu
kalendarsku godinu vrši se tako da notar
podvlači broj zadnje registracije sa crvenom
olovkom umeće sledeće podatke: dan, mesec
i godinu koja je završila, serijski broj
poslednje registracije. registraciju i zadnji
referentni broj, broj pogrešnih registracija
tokom godine, brojevima i slovima, a ispod
toga, datum zatvaranja, potpis notara i
okrugli pečat.Član 33
Zaključak registra testamenata

Kada je knjiga imena popunjena za osobe čiji
29/72

testamenti i të cilit gjendet te noteri, noteri e
mbyll librin me vënjën e datës, nënshkrimit
dhe vulës në faqen e fundit të librit.Neni 34
Regjistri në librin emëror të
përgjithshëm

1. Të gjitha palët të cilët para noterit kanë
dhënë ndonjë deklaratë të vullnetit apo kanë
kërkuar ndërmarrjen e ndonjë veprimi tjetër
zyrtar regjistrohen në librin emëror të
përgjithshëm.

2. Në librin emëror të përgjithshëm shënohen
të dhënat si në vijim: numri rendor, emri
personal i palës, përkatësisht emri i biznesit
dhe selia, emërtimi dhe numri i librit në të
cilin lënda është e regjistruar, si dhe vërejtja.

3. Regjistrimi në librin emëror të
përgjithshëm bëhet në rreshtin e parë vijues
të lirë të shkronjës, e cila korrespodon me
shkronjën e parë të mbiemrit të personit
fizik, respektivisht emërtimit të biznesit.

4. Libri emëror i përgjithshëm konsiderohet
se është i plotësuar atëherë kur plotësohen te
gjitha faqet nga cilado shkronjë.

5. Libri emëror i përgjithshëm për vitin
will is deposited at the notary is completed,
the notary shall close the book by inserting the
date, signature and seal on the last page of the
book.


Article 34
Registration in the general book of names.


1. All parties who before a notary had given a
statement of will or request the undertaking of
another official transaction shall be registered
in the general book of names.


2. In the general book of names are inserted
the following data: order number, personal
name of the party, name of business and seat,
name and number of book in which the case
is registered, and the remark.

3. Registration in the general book of names
is done in the following first free row of the
letter which corresponds to the first letter of
the surname of the natural person or name of
business.

4. The general book of names shall be
considered as completed when all pages with
each letter are completed.

5. The general book of names for the current
je testament kod notara, notar će zatvoriti
knjigu umetanjem datuma, potpisa i pečata
na poslednjoj strani knjige.Član 34
Registar u imenik


1. Sve stranke pred notarima koji su dali
izjavu o testamentu ili zatražili da se
preduzme službena transakcija biće
registrovani u opštoj knjizi imena.


2. U opštu knjigu imena unose se sledeći
podaci: broj naloga, lično ime stranke, naziv
firme i sedište, ime i broj knjige u kojoj je
predmet registrovan, i napomenu.


3. Registracija u opštoj knjizi imena vrši se u
prvom slobodnom redu slova koje odgovara
prvom slovu prezimena fizičkog ili pravnog
lica.


4. Opšta knjiga imena će se smatrati
završenom kada se popune sve stranice sa
svakim slovom.

5. Opšta knjiga imena za tekuću godinu je
30/72

aktual, mbyllet ashtu që noteri me stilolaps te
kuq e nënvizon vijën nën numrin rendor të
fundit në regjistër për çdo shkronjë të librit.Neni 35
Libri Emëror

1. Për çdo regjistër/libër nga neni 2 i këtij
Udhëzimi Administrativ mund të mbahet
edhe libri emëror.

2. Faqet e Librit emëror të përgjithshëm
shënohen me numrat rendor, të veçantë për
secilën shkronjë.

3. Çdo Libër emëror i përgjithshëm
vërtetohet nga ana e noterit në atë mënyrë që
në faqen e fundit vendoset data e fillimit të
përdorjes së librit alfabetik duke e vendosur
nënshkrimin dhe vulën e vet.


Neni 36
Kontrollimi i regjistrave nga Noteri

1. Noteri është i obligueshëm që çdo tre muaj
t’i kontrolloj të gjitha regjistrat/librat, dhe të
sigurohet për mbajtje (ruajtje) të drejtë dhe të
rregullt të regjistrave/librave.

2. Secila kontroll e lëndëve do të regjistrohet
year is closed when the notary underlines with
a red pen the line under the last order number
in the register for each letter of the book.Article 35
Book of names

1. For each register/book from article 2 of this
Administrative Instruction the book of names
can be kept.

2. The pages in the general book of names are
inserted with order numbers, for each separate
letter.

3. Each general book of names is verified by
the notary in that in the last page is inserted
the date of the commencement of using the
alphabetic book, by inserting the signature
and the seal of notary.


Article 36
Registers’ Check by Notary

1. The notary is obliged every three months to
check all registers/books and to ensure that
the registers/books are maintained in proper
and regular order.

2. Each inspection of cases shall be registered
zatvorena kada notar podvlači crvenom
olovkom poslednji broj naloga u registru za
svako slovo knjige.Član 35
Imenik

1. Za svaki registar / knjigu iz člana 2 ovog
Administrativnog uputstva može se čuvati
knjiga imena.

2. Stranice u opštoj knjizi imena se ubacuju
sa brojevima naloga, za svako posebno
pismo.

3. Svaku opštu knjigu imena potvrđuje notar
u tome što se na poslednjoj strani unosi
datum početka korišćenja knjige po
abecednom redu, potpis i pečat notara.Član 36
Provera registra od notara

1. Notar je dužan da svaka tri meseca proveri
sve registre / knjige i osigura da se knjige /
knjige vode u pravilnom i redovnom redu.


2. Svaka kontrola stavki se registruje u
31/72

në kolonën vërejtje tek lënda e regjistruar e
fundit.


Neni 37
Dispozitat shfuqizuese

Me hyrjen në fuqi të këtij udhëzimi
administrativ, shfuqizohet Udhëzimi
Administrativ nr.01/2014 mbi mbajtjen e
librave noteriale, regjistrave dhe listave të
tjera.

Neni 38
Hyrja në fuqi

Ky Udhëzim Administrativ hyn në fuqi
shtatë (7) ditë pas nënshkrimit nga ana e
Ministrit të Drejtësisë.

Abelard Tahiri
____________
Ministër i Drejtësisë
27/11/2019

in the column for remarks, in the last
registered case.


Article 37
Repealing provisions

Upon entry into force of this Administrative
instruction, the Administrative instruction
No.01 / 2014 on maintaining the notary
books, registers and other lists shall be
repealed.

Article 38
Entry into force

This Administrative Instruction enters into
force seven (7) days after its signing by the
Minister of Justice.

Abelard Tahiri
____________
Minister of Justice
27/11/2019
koloni za napomene, u poslednjoj
registrovanoj jedinici.


Član 37
Odredbe o ukidanju

Stupanjem na snagu ovog administrativnog
uputstva ukida se Administrativno uputstvo
br. 01/2014 o vođenju notarskih knjiga,
registara i drugih lista.


Član 38
Stupanje u snagu

Ovo Administrativno Uputstvo stupa na
snagu sedam (7) dana nakon potpisivanja od
strane Ministra Pravde.

Abelard Tahiri
____________
Ministar pravde
27/11/2019
32/72


Shtojca Nr.1

Libri i Përgjithshëm i Regjistrimit të punëve (LRP-Ref.) 001

Nr.rendor Referenca e
aktit
Data e aktit (me
shkronja)
Titulli i aktit Emri dhe
mbiemri i palës
Përcjellja,
Tarifa
noteriale
Numri i kopjeve Vërejtje

Shtojca Nr.2
33/72


Protestë për mos pagimin e kambialit (LP) 001

Nr rendor Nr. I kopjes së legalizuar me aktin
origjinal të protestës
Emri dhe mbiemri i
personit
Përshkrimi i shkurtër
i rastit tëprotestuar
Referenca e
dokumentit
ndaj të cilit
ushtrohet
protesta
Vërejtje34/72Nënshkrimi i Noterit __________________ Vula e Noterit ____________
35/72


Shtojca Nr.3

Regjistri i personave të cilët kanë depozituar të noteri sendet në rast të vdekjes, me shënime për numrin e aktit përkatës (RDV) 001

Nr. Rendor Data e Deponimit Emri dhe Mbiemri i
deponuesit
Pershkrimi i saktë
i pasurisë së
deponuar
Referenca e
dokumentit të
testamentit
lidhur me
pasurinë e
deponuar
Nënshkrimi i
deponuesit
Nënshkrimi i
Noterit


36/72

Nënshkrimi i Noteri _____________________ Vula e Noterit _____________________

37/72

Shtojca Nr.4

Libri i depozitave për marrjen dhe dhënien në pranim të parasë së gatshme, letrave të çmuara dhe gjërave tjera me vlerë (LDP)
001

Nr. Rendor Data e Deponimit Emri dhe Mbiemri i
deponuesit
Pershkrimi i saktë i
pasurisë së
deponuar
Data e kthimit Referenca e
plotë e
dëftesës së
përgatitur
me rastin e
deponimit
ose kthimit
Shuma
Monetare38/72
Nënshkrimi i Noteri _____________________ Vula e Noterit _____________________
39/72

Shtojca nr.5

Regjistri për punët e besuara noterit nga gjykata apo organi tjetër i administratës„RPB“
001


Nr Rendor Data e pranimit te aktit Emri i gjykates me shënimin e
numrit te aktit te gjykates
Emri personal dhe
adresa e personit fizik,
perkatesisht emri, selia
dhe adresa e personit
juridik
Pershkrimi i
shkurt i punes
se besuar
Vërejtje

40/72


Nënshkrimi i Noterit ____________________ Vula e Noterit _______________________


41/72

Shtojca nr.6

Regjistrin e përbashkët për palët (RPP)
001

Nr Rendor Emri, mbiemri dhe adresa e secilit person fizik i cili e
nënshkruan dokumentin origjinal, përvec përkthyesve dhe
dëshmitarëve
Të dhënat për personin
juridik
Vërejtje42/72


Nënshkrimi i Noterit ____________________ Vula e Noterit _______________________


43/72

Shtojca nr.7

Regjistri i testamenteve (RT)
001

Nr Rendor Data e hartimit, respektivisht e dorëzimit të aktit
në rast të vdekjes
Emri dhe mbiemri, si dhe adresa e
personit i cili e ka hartuar aktin
në rast të vdekjes
Nr.i lëndës dhe lloji i
regjistrit në të cilin ky akt
është i regjistruar44/72

45/72

Annex No.1
General registry book (GRB-Ref.)001


Order number Reference of the
act
Date of the
act (in
letters)
Title of the act Name and
surname of
the party
Monitoring,
notary fees
Number of copies remark

46/72


47/72

Annex No.2
Protest for non-payment of the bill of exchange (PB) 001
Order
number
No. of certified copy with the
original act of protest
Name and surname of
the person
Short description of
the protested case
Reference
of
document
against
which
protest is
filed
remark48/72Signature of Notary _____________________ Seal of Notary __________________
49/72

Annex No.3
Register of persons who deposited items to notary in case of death,
with notes for number of respective act (DDR) 001

Order number Deposit
date
Name and Surname of
depositors
The exact
description of the
deposited property
Reference of
will related to
deposited
property
Signature
of
depositor
Signature
of
notary50/72

Signature of Notary _____________________ Seal of Notary _____________________51/72

Annex No.4
Book of deposits for taking over and handover of cash, valuables, securities and other valuables (VDB)

001

Order
number
Deposit
date
Name and
Surname of
depositor
The exact
description of the
deposited
property
Return
date
Full Reference of prepared note upon
deposit or return
Monetary
amounts52/72

Signature of Notary _____________________ Seal Notary _____________________53/72

Annex No. 5

Register of cases entrusted to notary by the court or other administrative body "REC"
001

Order number The date of receipt of the act Name of the court with the
number of court act
Personal name and
address of natural person,
or name, seat and address
of legal person
Brief
description of
entrusted case
Remark


54/72Signature of Notary _______________________ Seal Notary ____________________


55/72

Annex No. 6
Joint Register for parties (JRP) 001

Order
number
Name, surname and address of each natural person who
signs the original document, except translators and
witnesses
Data of legal person Remark
56/72

Signature of Notary _______________________ Seal of Notary ____________________
57/72

Appendix No. 7
Register of wills (RW) 001

Order
number
Date of drafting and submission of act in case
of death
Name and surname and address
of the person who drafted the
act in case of death
Case no. and type
register in which this
act was registered
58/72


59/72

Prilog.1
Opšti registar (LRP-Ref.)001


Redni broj Referenti broj
akta
Datum akta Naziv akta Ime i prezime
stranke
Nadgledanje,
Notarska taksa
Broja
kopija
napomena

60/72


61/72

Prilog br.2
Protest za neplaćanje menice (LP) 001
Redni broj Br. Overene kopije sa originalnim
aktom protesta
Ime i prezime osobe Kratak opis
protestovanog
slučaja
Referentni
dokument
protiv kojeg
se podnosi
protest
Napomena
62/72


Podpis Notara _____________________ Pečat Notara __________________63/72

Prilog br.3
Registar lica koja su deponovala predmete kod notara u slučaju smrti, sa beleškama o broju odgovarajućeg akta (RDV)
001

Redni broj Datum
skladištenja
Ime i prezime
deponenata
Tačan opis skladištene
imovine
Referenca
testamenta
vezana za
skladištenu
imovinu
Podpis
deponenta
Podpis
notara64/72Podpis Notara _____________________ Pečat Notara __________________

65/72

Prilog br.4
Knjiga depozita za predaju gotovine, obveznica, dragocenih stvari i drugih vrednosti (LDP)

001

Redni broj Datum
skladištenja
Ime i prezime deponenata Tačan opis skladištene
imovine
Datum
vraćanja

Potpuna
referenca
pripremljene
beleške
nakon
deponovanja
ili vraćanja
Novčani
iznosi66/72
Podpis Notara _____________________ Pečat Notara __________________
67/72

Prilog br. 5
Registar predmeta koji su povereni notaru od strane suda ili drugog organa uprave "RPB"
001

Redni broj Datum prijema akta Naziv suda sa
brojem sudskog
akta
Ličnoime i adresa fizičkog lica, odnosno ime,
sedište, i adresa pravnog lica
Kratak opis
povereneg
slučaja
Napomena68/72Podpis Notara _____________________ Pečat Notara __________________
69/72

Prilog br. 6
Zajednički registar za stranke (RPP)
001

Redni broj Ime, prezime i adresa svakog fizičkog lica koje potpisuje
originalni dokument, osim prevodilaca i svedoka
Podaci o pravnom licu Napomena
70/72

Podpis Notara _____________________ Pečat Notara __________________
71/72

Prilog br. 7
Registar testamenta (RT)
001

Redni
broj
Datum izrade i podnošenja
akta u slučaju smrti
Ime i prezime i adresa lica koje je
izradilo akt u slučaju smrti
Predmet br. i vrsta registra u koji je ovaj akt
registrovan
72/72