UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR. 09/2019 PËR KUSHTET E ZYRËS NOTERIALE, HAPËSIRAT DHE PAJISJET

1/10
Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada – Government

Ministria e Drejtësisë-Ministarstvo Pravde– Ministry of Justice

UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR. 09/2019 PËR KUSHTET E ZYRËS NOTERIALE, HAPËSIRAT
DHE PAJISJET1


ADMINISTRATIVE INSTRUCTION MOJ-NO. 09/ 2019 ON THE TERMS OF NOTARY OFFICE,
FACILITIES AND EQUIPMENT2


ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MP-BR. 09/2019 USLOVI NOTARIJSKOG UREDA, OBJEKATA I
OPREME31 Udhëzim Administrativ MD-Nr. 09/2019 për Kushtet e Zyrës Noteriale, Hapësirat dhe Pajisjet, i nënshkruar nga Ministri i Drejtësisë, më datë 27.11.2019.
2 Administrative Instruction MOJ-No. 09/ 2019 On The Terms Of Notary Office, Facilities And Equipment, signed by Minister of Justice, date 27.11.2019.
3 Administrativno Uputstvo MP-Br. 09/2019 Uslovi Notarijskog Ureda, Objekata I Opreme, je potpisano od strane Ministar Pravde, datum 27.11.2019.2/10

Ministri i Ministrisë së Drejtësisë,

Në mbështetje të nenit 21, paragrafi 4 të
Ligjit Nr. 06 /L-010 (GZ nr. 23, 26 Dhjetor
2018) nenit 8 nën paragrafi 1.4 të
Rregullores Nr. 02/2011 për fushat e
përgjegjësisë administrative të Zyrës së
Kryeministrit dhe Ministrive, si dhe nenit 38
paragrafit 6 të Rregullores së Punës së
Qeverisë Nr. 09/2011 (Gazeta Zyrtare nr.15,
12.09.2011),

Nxjerrë:

UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR.
09/2019 PËR KUSHTET E ZYRËS
NOTERIALE, HAPËSIRAT DHE
PAJISJET

Neni 1
Qëllimi

Me këtë Udhëzim Administrativ rregullohen
kushtet, hapësirat dhe pajisjet e nevojshme të
zyrës noteriale.


Neni 2
Fushëveprimi

Dispozitat e këtij udhëzimi administrativ
janë të obligueshme për të gjithë noterët në
Republikën e Kosovës.
Minister of the Ministry of Justice,

Pursuant to Article 21, paragraph 4 of Law no.
06 / L-010 (OG no. 23, 26 December 2018)
under Article 8 paragraph 1.4 of Regulation
No. 02/2011 on areas of administrative
responsibility of the Prime Minister and
Ministries, as well as Article 38, paragraph 6
of the Rules of Procedure of the Government
no. 09/2011 (Official Gazette No. 15,
12.09.2011),

issued:

ADMINISTRATIVE INSTRUCTION
MOJ-NO. 09/ 2019 ON THE TERMS OF
NOTARY OFFICE, FACILITIES AND
EQUIPMENT

Article 1
Purpose

This Administrative Instruction governs the
conditions, necessary facilities and
equipments to the notary office.


Article 2
Scope

The provisions of this administrative
instruction are mandatory for all notaries in
the Republic of Kosovo.
Ministar Ministarstva pravde,

Na osnovu člana 21, stav 4 Zakona br. 06 /
L-010 (SL br. 23, 26. decembar 2018.
godine) prema članu 8 stav 1.4 Uredbe br.
02/2011 o oblastima administrativne
odgovornosti premijera i ministarstava, kao i
člana 38, stav 6 Pravilnika o postupku Vlade
br. 09/2011 (Službeni glasnik br. 15,
12.09.2011),


izdaje ovo:

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MP-
BR. 09/2019 USLOVI NOTARIJSKOG
UREDA, OBJEKATA I OPREME


Član 1
Svrha

Ovo Administrativno Uputstvo uređuje
uslove, neophodne objekte i opremu za
notarsku kancelariju.


Član 2.
Delokrug

Odredbe ovog administrativnog uputstva su
obavezne za sve notare u Republici Kosovo.

3/10Neni 3
Selia e zyrës se Noterit

1. Noteri duhet të ketë një zyrë, vendndodhja
e së cilës duhet të jetë brenda territorit të
përcaktuar në vendimin e Ministrisë së
Drejtësisë për emërimin e Noterit.

2. Zyra noteriale mund të hapet në një
ndërtesë private apo shtetërore e cila i
plotëson kriteret e parapara me këtë
Udhëzim Administrativ.

3. Objekti i zyrës noteriale mund të jetë në
pronësi të noterit ose e marrë me qira apo në
çfarëdo forme tjetër në përputhje me
legjislacionin në fuqi.

4. Për adresën e saktë të zyrës noteriale duhet
të njoftohet me shkrim Ministria e Drejtësisë
dhe Oda e Noterëve, brenda 15 ditësh nga
dita e hapjes së zyrës noteriale.Neni 4
Hapësirat e zyrës Noteriale

1. Zyrat Noteriale duhet të jenë me sipërfaqe
të mjaftueshme për të lejuar ushtrimin
normal të veprimtarisë noteriale.


Article 3
Notary Seat

1. The notary must have an office whose
location must be within the territory specified
in the decision of the Ministry of Justice on
the appointment of the Notary.

2. Notary Office can be opened in a private or
public building which meets the criteria set
forth in this Administrative Instruction.


3. The premise of the notary office can be
owned by a notary or rented or in any other
manner in accordance with applicable
legislation.

4. Within 15 days of opening the notary
office, the notary shall notify in writing the
Ministry of Justice and the Chamber of
Notaries, about the exact address of the notary
office.


Article 4
Spaces of notary office

1. Notarial offices must have sufficient space
to allow the normal exercise of notary affairs.Član 3
Sedište kancelarije notara

1. Notar mora imati kancelariju čija lokacija
mora biti na teritoriji određenoj odlukom
Ministarstva pravde o imenovanju javnog
notara.

2. Kancelarija notara se može otvoriti u
privatnoj ili javnoj zgradi koja ispunjava
kriterijume navedene u ovom
Administrativnom uputstvu.

3. Prostor notarske kancelarije može biti u
vlasništvu notara ili iznajmljen ili na bilo koji
drugi način u skladu sa važećim
zakonodavstvom.

4. U roku od 15 dana od otvaranja notarske
kancelarije, notar će pismeno obavestiti
Ministarstvo pravde i Komoru notara o
tačnoj adresi notarske kancelarije.Član 4
Prostori notarske kancelarije

1. Notarske kancelarije moraju imati
dovoljno prostora da omoguće normalno
beležništvo.
4/10


2. Zyra noteriale duhet ta ketë hapësirën e
përgjithshme së paku 50 m2, dhe duhet të
përmbajë së paku dhomën e pritjes së palëve,
dhomën e punës dhe arkivin.

3. Zyra noterit duhet të ketë hyrje të veçantë.


4. Në ndërtesën që nuk ka ashensor, zyra
noteriale duhet të vendoset më së shumti deri
në katin e dytë.

5. Rregullimi i brendshëm i lokaleve duhet të
garantoj besueshmërinë noteriale dhe
privatësinë e palëve.


Neni 5
Ruajtja e Dokumenteve

1. Dosjet, dokumentet dhe shtojcat e tyre
duhet të ruhen ashtu që të sigurohen nga
vjedhja, zjarri apo dëmtimi nga ujërat.

2. Sigurimi i zyrës noteriale duhet të jetë në
pajtim me dispozitat të cilat rregullojnë
mbrojtjen kundër zjarrit në organet e
administratës shtetërore.

2. The notary office shall have overall space
of at least 50 m2, and must at least consist of
the waiting room of parties, the working room
and archive.

3. Notary office must have separate entrance.


4. In a building that has no elevator, notary
office should be set up mostly on the second
floor.

5. Internal setting of the premises must
guarantee notary reliability and privacy of the
parties.


Article 5
Document Storage

1. The files, documents and their annexes
must be stored so as to secure them against
theft, fire or water damage.

2. The security of notary office should be in
accordance with the provisions regulating fire
protection in the state administration.


2. Notarska kancelarija treba da ima ukupan
prostor od najmanje 50 m2 i najmanje mora
da sadrži čekaonicu stranaka, radnu sobu i
arhivu.

3. Notarska kancelarija mora imati odvojene
ulaze.

4. U zgradi koja nema lift, kancelarija notara
treba da bude postavljena najviše na drugom
spratu.

5. Unutrašnja regulativa u prostorijama mora
da garantuje notarsku pouzdanost i
privatnost stranaka.


Član 5
Skladištenje dokumenata

1. Spisi, dokumenti i njihovi prilozi moraju
se čuvati tako da se osiguraju od krađe,
požara ili oštećenja vodom.

2. Sigurnost notarske kancelarije treba da
bude u skladu sa odredbama koje regulišu
zaštitu od požara u državnoj upravi.

5/10

Neni 6
Pajisjet e zyrës Noteriale

1. Zyra noteriale përveç pajisjeve tjera të
nevojshme për mbarëvajtjen e punës duhet të
ketë së paku pajisjet në vijim:


1.1. Kompjuter me pajisje dhe me
lidhje interneti;

1.2. printer kompjuter;

1.3. pajisje mekanike për shkrim
(makine shkrimi);

1.4. makinë fotokopjuese;

1.5. telefon dhe faks;

1.6. kasaforta e sigurisë;

1.7. rafte (dollape) zjarrduruese;

1.8. pajisje zjarrfikëse.Neni 7
Shenjat e identifikimit të zyrës noteriale

1. Noteri është i detyruar që ta vendosë një
tabelë metalike me dimensione 30x30 cm në
Article 6
Notary Office Equipments

1. Notary Office in addition to other
equipments necessary for the conduct of
business should have at least the following
devices:

1.1. Computer with equipments and
Internet connection;

1.2. computer printers;

1.3. mechanical writing device
(typewriter);

1.4. photocopying machine;

1.5. telephone and fax;

1.6. safety box;

1.7. fireproof shelves (cabinets);

1.8. firefighting equipment.Article 7
Identification mark of the notary office

1. The notary is obliged to place a metal table
with 30x30 cm dimensions in the visible
Član 6
Oprema u notarskoj kancelariji

1. Notarska služba, pored druge opreme
neophodne za obavljanje poslova, treba da
ima najmanje sledeće uređaje:


1.1. Računarska oprema i internet
konekcija;

1.2. računarski štampači;

1.3. mehanički uređaj za pisanje
(pisaći stroj);

1.4. fotokopirna mašina;

1.5. telefon i faks;

1.6. sef;

1.7. vatrootporne police (ormari);

1.8. protivpožarna oprema.Član 7
Identifikacija označava notarsku službu

1. Notar je dužan da na vidljivom mestu
objekta, ili na ulazu gde se nalazi notarska
6/10

vendin e dukshëm të objektit, përkatësisht në
hyrjen ku gjendet zyra e noterisë, në të cilën
duhet të figurojë stema e Republikës së
Kosovës dhe shënimi « NOTER ».


2. Noteri po ashtu vendosë një tabelë në të
cilën shënohet shënimi « NOTER », emri,
mbiemri dhe grada shkencore e noterit.
Përmasat maksimale të kësaj tabele janë
60x80cm. Kjo tabelë ka një dukje të thjeshtë
dhe nuk përmban asnjë mjet për ta bërë më
të dukshëm.


3. Noteri mund ta vë dhe tabelën shtesë me
shenjën “NOTER”, me tabelën udhëzuese
(shigjetë), në afërsi të zyrës së tij, në formë
dhe madhësi standarde.

4. Tabelat duhet të jenë të shënuara në pajtim
me Ligjin mbi gjuhët zyrtare në Kosovë, me
shkronja të mëdha me ngjyrë ari në sfond të
errët.


Neni 8
Verifikimi i lokaleve dhe pajisjeve të
zyrave noteriale

1. Për verifikimin e gjendjes së lokaleve
dhe pajisjeve të zyrave noteriale në
pajtueshmëri me dispozitat e këtij udhëzimi,
location of the facility, more specifically at
the entrance where the notary office is
located, in which there should be the emblem
of the Republic of Kosovo and the note
"NOTARY".

2. The notary should also put up a table on
which is written the note "NOTARY" name,
surname and academic degrees of notary. The
maximum size of this table is 60x80cm. This
table has a simple appearance and contains no
means to make it more visible.3. The Notary may put an additional table
marked "NOTARY", with guiding table
(arrow) in the vicinity of his office, in
standard form and size.

4. Tables should be marked in accordance
with the Law on official languages in Kosovo,
in capital letters with gold color on the dark
background.


Article 8
Verification of premises and equipments
of notary offices

1. To verify the state of the notary office
premises and equipments in accordance with
the provisions of this Instruction, the Minister
kancelarija, postavi metalnu tabelu sa
dimenzijama 30k30 cm, na kome bi trebalo
da bude amblem Republike Kosova i beleška
" NOTAR".


2. Notar treba da postavi i tabelu na kojoj se
piše napomena "NOTAR" ime, prezime i
stepen notara. Maksimalna veličina ove
tabele je 60k80cm. Ova tabela ima
jednostavan izgled i ne sadrži sredstva koja
bi je učinila vidljivijom.3. Notar može postaviti dodatnu tablicu sa
oznakom "NOTAR", sa tabelom vođenja
(strelica) u blizini svoje kancelarije, u
standardnom obliku i veličini.

4. Tabele treba označiti u skladu sa Zakonom
o službenim jezicima na Kosovu, velikim
slovima sa zlatnom bojom na tamnoj
pozadini.


Član 8.
Verifikacija prostorija i opreme notara


1. Za proveru statusa prostorija i opreme
notara u skladu sa odredbama ove direktive,
ministar pravde imenuje komisiju za proveru
7/10

Ministri i Ministrisë së Drejtësisë emëron
Komisionin për verifikimin e lokaleve dhe
pajisjeve të zyrave noteriale.

2. Komisioni përbëhet nga tre anëtar që
duhet të jenë të diplomuar në fushën e
Drejtësisë, ndërtimtarisë, arkitekturës apo
ekonomisë.

3. Komisioni është i obliguar që të
vërtetoj gjendjen faktike dhe juridike të zyrës
noteriale në pajtim me kriteret e përcaktuara
në këtë udhëzim administrativ.


4. Komisioni duhet të përgatisë
procesverbalin për secilën zyrë noteriale dhe
të paraqesë rekomandimin për
pajtueshmërinë e lokaleve dhe pajisjeve të
zyrës noteriale me kriteret e përcaktuara në
këtë udhëzim administrativ.

5. Nëse rekomandimi i Komisioni është
negativ, kandidati për noter ka të drejtë që në
afat prej tetë (8) ditësh nga dita e pranimit të
rekomandimit të Komisionit, të kërkoj
riverifikimin e lokalit dhe pajisjeve të zyrës
noteriale.

6. Lokali nuk mund të përdoret për zyrë
noteriale, nëse Komisioni pas verifikimit të
përsëritur rekomandon që lokali dhe pajisjet
nuk janë në pajtim me kriteret e përcaktuara
of the Ministry of Justice appoints the
Commission for the verification of the notary
office premises and equipments.

2. The Commission consists of three members
who must be graduates in the field of Justice,
civil engineering, architecture or economics.


3. The Commission is obliged to verify the
factual and legal situation of the notary office
in accordance with the criteria set out in this
administrative instruction.


4. The Commission shall prepare minutes for
each notary office and submit a
recommendation on the compatibility of the
notary office premises and equipment with
the criteria set out in this administrative
instruction.

5. If the recommendation of the Commission
is negative, the candidate for notary is within
a period of eight (8) days of receipt of the
Commission's recommendation, entitled to
request a new verification of premises and
equipments of notary office.

6. The premises cannot be used for notary's
office, if the Commission after a repeated
verification recommends that the facility and
equipments are not in accordance with the
prostorija i opreme notara.2. Komisija se sastoji od tri člana koji moraju
biti diplomirani pravnici u oblasti pravosuđa,
građevinarstva, arhitekture ili ekonomije.


3. Komisija je obavezna da potvrdi
činjenično i pravno stanje notarske
kancelarije u skladu sa kriterijumima
utvrđenim u ovom Administrativnom
uputstvu.

4. Komisija priprema zapisnik za svaku
notarsku kancelariju i dostavlja preporuku o
kompatibilnosti prostorija i opreme notarske
kancelarije sa kriterijumima utvrđenim ovim
administrativnim uputstvom.


5. Ako je preporuka Komisije negativna,
kandidat za notara ima pravo na period od
osam (8) dana od dana prijema preporuke
Komisije, da traži novu provjeru prostorija i
opreme notarske kancelarije.


6. Prostorije se ne mogu koristiti za
kancelariju notara, nakon provere ako je
Komisija stalno preporučivala da objekat i
oprema nisu u skladu sa kriterijumima
8/10

në këtë udhëzim administrativ.


7. Nëse janë plotësuar të gjitha kushtet
e parapara, Ministria e dorëzon
procesverbalin tek Oda e Noterëve (në
tekstin e mëtejmë: Oda).


Neni 9
Shfrytëzimi i hapësirës së përbashkët

1. Noteri mund të ndajë shfrytëzimin e
hapësirave të zyrës noteriale me noter tjetër
me pëlqimin e Këshillit Drejtues të Odës së
Noterëve.

2. Noteri nuk mund të ndajë hapësirat e
zyrës noteriale me përfaqësuesit e
profesioneve të tjera.


Neni 10
Numri dhe lokacioni i Zyrave Noteriale


1. Numri dhe lokacioni i zyrave
noteriale përcaktohet sipas kritereve të
parapara në nenin 8 të Ligjit për Noterinë.

2. Zyrat noteriale në Republikën e
Kosovës parashihen me vendim të veçantë
për territorin e një komune.
criteria set out in this administrative
instruction.

7. If all the provided conditions are fulfilled,
the Ministry shall submit the report to the
Chamber of Notaries (hereinafter: the
Chamber).


Article 9
Using a common space

1. Notary may share the use of the notary
office space with another notary with the
consent of the Governing Council of the
Chamber of notaries.

2. Notary may not share the notary office
premises with representatives of other
professions.


Article 10
The number and location of Notary
Offices

1. The number and location of notarial offices
are set according to the criteria set forth in
Article 8 of the Law on Notary.

2. Notary offices in the Republic of Kosovo
are established with a special decision for the
territory of a municipality.
navedenim u ovom administrativnom
uputstvu.

7. Ako su ispunjeni uslovi, Ministarstvo
dostavlja izvještaj Komori Notara (u daljem
tekstu: Komora).Član 9
Korišćenje zajedničkog prostora

1. Notar može da koristi prostorije notarskog
ureda sa drugim notarom uz saglasnost
Upravnog Odbora Notarske komore.


2. Javni notar ne sme da deli prostorije
notarske kancelarije sa predstavnicima
drugih profesija.


Član 10
Broj i lokacija notarskih ureda


1. Broj i lokacija notarskih ureda određeni su
kriterijumima utvrđenim u članu 8 Zakona o
notarima.

2. Kancelarije notara u Republici Kosovo
dobijaju posebnu odluku na teritoriji opštine.

9/10


3. Ministri i Ministrisë së Drejtësisë me
vendim të veçantë mund të autorizojë noterin
e caktuar që të ofrojë shërbime noteriale në
komunën tjetër pa e ndërruar selinë e zyrës
noteriale.

4. Noteri, komuna, koha dhe orari i ofrimit të
shërbimeve noteriale dhe detajet tjera të
autorizimit sipas paragrafit 3 të këtij neni do
të përcaktohen me vendim.


5. Ministri e Drejtësisë në konsultim me
Odën e Noterëve bënë rishikimin e zyrave
noteriale nëpër komuna dhe vendos për
zvogëlimin apo rritjen e numrit të zyrave
noteriale.


Neni 11
Dispozita Shfuqizuese

Me hyrjen në fuqi të këtij Udhëzimi
Administrativ shfuqizohet Udhëzimi
Administrativ Nr. 08/2011, për numrin dhe
lokacionin e zyrave noteriale si dhe lokalet
dhe pajisjet e nevojshme të noterit.


3. The Minister of the Ministry of Justice
may, by special decision, authorize the
designated notary to provide notarial services
in another municipality without changing the
seat of the notary office.

4. The notary, the municipality, the time and
schedule of the notarial service and other
details of the authorization referred to in
paragraph 3 of this Article shall be
determined by decision.

5. The Minister of Justice in consultation with
the Chamber of Notaries reviews the notary
offices in municipalities and decides to reduce
or increase the number of notary offices.Article 11
Repealing provisions

With the entry into force of this
Administrative Instruction, the
Administrative Instruction No. 08/2011, on
the number and location of notary offices and
necessary notary premises and equipment,
shall be repealed.

3. Ministar pravde sa posebnom odlukom
može da ovlasti imenovanog notara da pruži
notarskih usluga u drugoj opštini bez
promene sedišta notarske kancelarije.


4. Notar, opština, vreme i raspored pružanja
notarskih usluga i drugi detalji ovlašćenja
prema stavu 3. ovog člana utvrđuju se
odlukom.

5. Ministar pravde u konsultaciji sa
Notarskom komorom pregleda notarske
kancelarije u opštinama i odlučuje da smanji
ili poveća broj notarskih kancelarija
Član 11
Odredbe o ukidanju

Stupanjem na snagu ovog Administrativnog
uputstva, Administrativno uputstvo br.
08/2011, o broju i lokaciji notarske
kancelarije i neophodne prostorije i opremu
notara, se ukida.

10/10

Neni 12
Hyrja në fuqi

Ky Udhëzim Administrativ hyn në fuqi
shtatë (7) ditë pas nënshkrimit nga ana e
Ministrit.Abelard Tahiri
____________
Ministër i Drejtësisë
27/11/2019
Article 12
Entry into force

This Administrative Instruction enters into
force seven (7) days after its signing by the
Minister.Abelard Tahiri
____________
Minister of Justice
27/11/2019
Član 12
Stupanje u snagu

Ovo Administrativno Uputstvo stupa na
snagu sedam (7) dana nakon potpisivanja od
strane Ministra.Abelard Tahiri
__________
Ministar pravde
27/11/2019