UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR. 07/2019 PËR PROCEDURËN DISIPLINORE PËR NOTER

1/18
Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada – Government

Ministria e Drejtësisë –Ministarstvo Pravde –Ministry of Justice


UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR. 07/2019 PËR PROCEDURËN DISIPLINORE PËR NOTER1


ADMINISTRATIVE INSTRUCTION MOJ-NO. 07/2019 ON DISCIPLINARY PROCEDURE FOR
NOTARY2


ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MP-BR. 07/2019 ZA DISCIPLINSKI POSTUPAK ZA NOTARA3
1 Udhëzim Administrativ MD-Nr. 07/2019 për Procedurën Disiplinore për Noter, i nënshkruar nga Ministri i Drejtësisë, më datë 27.11.2019.
2 Administrative Instruction MOJ-No. 07/2019 On Disciplinary Procedure For Notary, signed by Minister of Justice, date 27.11.2019.
3 Administrativno Uputstvo Mp-Br. 07/2019 Za Disciplinski Postupak Za Notara, je potpisano od strane Ministar Pravde, datum 27.11.2019.


2/18

Ministri i Ministrisë së Drejtësisë,

Në mbështetje të nenit 72, paragrafi 10 të
Ligjit Nr.06/L-010 për Noterinë (GZ nr. 23,
26 Dhjetor 2018), nenit 8 nënparagrafi 1.4 të
Rregullores Nr. 02/2011 për fushat e
përgjegjësisë administrative të Zyrës së
Kryeministrit dhe Ministrive si dhe nenin 38
paragrafin 6 të Rregullores së Punës së
Qeverisë së Republikës së Kosovës nr.
09/2011 (Gazeta Zyrtare nr.15, 12.09.2011),

Nxjerrë:


UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR.
07/2019 PËR PROCEDURËN
DISIPLINORE PËR NOTER

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME

Neni 1
Qëllimi

1. Me këtë Udhëzim Administrativ
përcaktohet organet disiplinore përgjegjëse
për zhvillimin e procedurës disiplinore,
procedura disiplinore ndaj noterëve, shkeljet
disiplinore, shqiptimi dhe ekzekutimi i
masave disiplinore ndaj noterëve.Minister of the Ministry of Justice,

Pursuant to Article72, paragraph 10 Law no.
06 / L-010 (OG no. 23, 26 December 2018),
Article 8 paragraph 1.4 of Regulation No.
02/2011 for fields of administrative
responsibility of the Prime Minister and
ministries as well as Article 38 paragraph 6 of
the Rules of Procedure of the Government of
the Republic of Kosovo no. 09/2011 (Official
Gazette No. 15, 12.09.2011),

issued:


ADMINISTRATIVE INSTRUCTION
MOJ-NO. 07/2019 ON DISCIPLINARY
PROCEDURE FOR NOTARY

GENERAL PROVISIONS

Article 1
Purpose

1. This Administrative Instruction defines the
disciplinary bodies responsible for
conducting disciplinary proceedings,
disciplinary proceedings against notaries,
disciplinary violations, the imposition and
execution of disciplinary measures against
notaries.


Ministar Ministarstva pravde,

Na osnovu člana 72. stav 10. Zakona br. 06 /
L-010 (SL br. 23, 26. decembar 2018.
godine), član 8 stav 1.4 Uredbe br. 02/2011
za oblasti administrativne odgovornosti
premijera i ministarstava kao i član 38 stav 6
Poslovnika Vlade Republike Kosova br.
09/2011 (Službeni glasnik br. 15,
12.09.2011),


Izdaje ovo:


ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MP-
BR. 07/2019 ZA DISCIPLINSKI
POSTUPAK ZA NOTARA

OPŠTE ODREDBE

Član 1
Svrha

1. Ovo Administrativno uputstvo definiše
disciplinske organe odgovorne za vođenje
disciplinskih postupaka, disciplinske
postupke protiv notara, disciplinske
prekršaje, izricanje i izvršenje disciplinskih
mera protiv notara.3/18

Neni 2
Fushëveprimi

Ky Udhëzim Administrativ zbatohet ndaj
noterëve, ushtruesve të detyrës dhe
zëvendësve të noterëve, si dhe të punësuarve
në Odë dhe në zyrën e noterit të cilët në
ushtrimin e veprimtarisë së tyre shkelin
dispozitat e Ligjit për Noterinë dhe dispozitat
tjera, nuk i plotëson detyrimet e parapara me
Statut dhe me akte tjera të Odës dhe nëse
shkel prestigjin e profesionit të noterit.


Neni 3
Organet Disiplinore


1. Komisioni Disiplinor i themeluar sipas
nenit 69 të Ligjit Nr.06/L-010 për Noterinë
(në tekstin e mëtejm Ligji), vendos për
përgjegjësinë disiplinore për noter, ushtruesit
të detyrës dhe zëvendës-noterit, punëtorit të
zyrës noteriale, atyre të Odës së Noterëve, në
bazë të kërkesës për fillimin e procedurës
disiplinore.


2. Paneli Administrativ për ankesa i
themeluar nga Ministri i Drejtësisë vendos
në procedurën disiplinore sipas ankesës
kundër vendimeve të Komisionit Disiplinor.

Article 2
Scope

This Administrative instruction applies to
notaries, acting officials and notaries deputies
and employees in the Chamber and in the
notary's office who in the exercise of their
activities violate the provisions of the Law on
Notaries and other provisions, does not meet
the prescribed obligations of the Statute and
other acts of the Chamber and if he harms the
prestige of the profession of notary.


Article 3
Disciplinary bodies


1. Disciplinary Commission established
under Article 69 of the Law No.06/L-010 on
Notary (in the text below Law) decides on
disciplinary responsibility of notary, acting
notary and deputy-notary, the notarial office
worker, those of the Chamber of Notaries, on
request to initiate disciplinary proceedings.2. Administrative Panel for appeal established
by the Minister of Justice decides on
disciplinary proceedings on the appeal against
the Disciplinary Committee's decisions.

Član 2
Delokrug

Ovo Administrativno Uputstvo se odnosi na
notare, vršioce dužnosti i zamenike notara i
zaposlene u Komori iu notarskoj kancelariji
koji u vršenju svojih aktivnosti krše odredbe
Zakona o notarima i drugim odredbama, ne
ispunjavaju propisane obaveze Statuta i
drugim aktima Komore prekrši prestiž
zvanja notara.
.


Član 3
Disciplinski organi


1. Disciplinska komisija osnovana u skladu
sa članom 69 Zakona Br.06/L-010 o
notarima (u tekstu ispod Zakona) odlučuje o
disciplinskoj odgovornosti notara i vršioca
dužnosti, zamenika notara, radnika
notarskog ureda, notarskih komora i notara,
na zahtev za pokretanje disciplinskog
postupka.


2. Upravni odbor za zalbe ( da se pregleda
ceo tekst) osnivan od strane ministra pravde
odlučuje o disciplinskim postupcima po žalbi
na odluke Disciplinske komisije.

4/18


3. Vendimet e Panelit Administrativ për
ankesa janë përfundimtare në procedurë
administrative dhe kundër tij mund të ngritët
konflikt administrativ pranë gjykatës
kompetente.


Neni 4
Komisioni Disiplinor

1. Komisioni Disiplinor përbëhet nga pesë
(5) anëtarë, të cilët ndërmjet tyre e zgjedhin
kryetarin, ku secili anëtarë e ka edhe
zëvendësin e tij, të cilët zgjidhen në
procedurë të njëjtë me anëtarët e rregullt, me
një mandat 3 vjeçar.

2. Nëse kryetari ose ndonjë anëtar i
komisionit disiplinor janë të penguar në
kryerjen e detyrave të tyre dhe të veprojnë në
procedurën disiplinore, ata zëvendësohen
nga zëvendës-anëtari i Komisionit Disiplinor
(në tekstin e mëtejmë: zëvendësi). Nëse në
procedurë disiplinore fillon të veprojë
zëvendësi, ky zëvendës e vazhdon
angazhimin e tij deri në përfundim të
Procedurës Disiplinore.

3. Në organet të cilët zhvillojnë procedurën
disiplinore nuk mund të marrin pjesë anëtarët
e organeve të Odës së noterëve për të cilat
ekzistojnë rrethanat të cilat mund të

3. Decisions of the Administrative Panel for
appeal are final in administrative procedure
and an administrative dispute against them
may be raised before the competent court.Article 4
Disciplinary Committee

1. Disciplinary Committee consists of five (5)
members, who elect a president among
themselves, where each member has his
deputy, elected in the same procedure with the
members, for a term of three years term.


2. If the President or any member of the
disciplinary commission are prevented from
performing their duties and acting in
disciplinary proceedings, they are replaced by
the deputy member of the Disciplinary
Commission (hereinafter: deputy). If the
acting deputy starts acting in the disciplinary
procedure, the deputy continues its
commitment to the conclusion of disciplinary
proceedings.

3. Bodies who conduct disciplinary
proceedings may not be attended by members
of the Notary Chamber bodies for which there

3. Odluke Upravnog odbora za zalbe su
konačne i upravni postupak protiv njega
može biti upravni spor pred nadležnim
sudom.Član 4
Disciplinska komisija

1. Disciplinska komisija sastoji se od pet (5)
članova, koji među sobom biraju
predsednika, pri čemu svaki član ima svog
zamenika, izabranog u istom postupku s
članovima, sa trogodišnjim mandatom.


2. Ako je predsednik ili bilo koji član
disciplinske komisije sprečen da obavlja
svoje dužnosti i postupa u disciplinskom
postupku, zamenjuje ga zamenik
Disciplinskog odbora (u daljem tekstu:
zamenik). Ako disciplinski postupak počne
sa dužnosti zamenika, zamenik nastavlja sa
svojom posvećenošću okončanju
disciplinskog postupka.


3. Organima koji vode disciplinski postupak
ne mogu prisustvovati članovi organa
notarskog komiteta za koje postoje okolnosti
koje mogu izazvati sumnju u njihovu
5/18

shkaktojnë dyshimin në paanshmërinë e tyre
apo konflikt interesi.

4. Per përjashtimin e personave nga paragrafi
3 i ketij neni vendos këshilli drejtues i Odës
së Noterëve.


5.Vendimet e Komisionit Disiplinor në
procedurën disiplinore merren me shumicë të
thjeshtë votash nga numri i përgjithshëm i
anëtarëve të Komisionit.

6. Komisioni Disiplinor është i detyruar t'i
paraqesë Këshillit Drejtues të Odës çdo
gjashtë muaj raporte mbi numrin e kërkesave
të paraqitura për fillimin e procedurës
disiplinore, numrin e vendimeve mbi masat
disiplinore të shqiptuara dhe të dhënat tjera
relevante nga procedurat disiplinore në
proces


Neni 5
Fillimi i procedurës disiplinore

1. Propozimin për fillimin e procedurës
disiplinore mund ta paraqesin Ministria,
Këshilli Drejtues, Komisioni, institucionet
publike dhe palët, përkatësisht përfaqësuesit
e tyre ligjor dhe të autorizuarit.

2. Kërkesa e cila i paraqitet Komisionit
are circumstances which may cause doubt on
their impartiality or conflict of interest.

4. The governing council of the Chamber of
Notaries shall decide on the exclusion of
persons referred to in paragraph 3 of this
Article.

5.Decisions of the Disciplinary Commission
in the disciplinary proceedings are taken by a
simple majority vote of the total number of
members of the Commission.

6. Disciplinary Commission is obliged to
submit every six months to the Governing
Council of the Chamber reports on the
number of requests for initiation of
disciplinary proceedings, number of decisions
on disciplinary measures and other relevant
data from the disciplinary proceedings being
performed.


Article 5
Initiation of disciplinary proceedings

1. Proposal to initiate disciplinary
proceedings may be presented by the
Ministry, the Governing Council,
Commission , public institutions and parties,
or their legal and authorized representatives.

2. The application which is submitted to the
nepristrasnost ili sukob interesa.


4. O isključenju lica iz stava 3 ovog člana
odlučuje Upravno veće Komore notara.5.Odluke Disciplinskog odbora u
disciplinskom postupku se donose prostom
većinom glasova ukupnog broja članova
Komisije.

6. Disciplinska komisija je dužna da
Upravnom veću svakih šest meseci podnosi
izveštaje o broju zahteva za pokretanje
disciplinskog postupka, broju odluka o
disciplinskim merama i drugim relevantnim
podacima iz disciplinskih postupaka koji su
u tokuČlan 5
Pokretanje disciplinskih postupaka

1. Predlog za pokretanje disciplinskog
postupka mogu biti prisutni u Ministarstvu,
Upravnom vijeću, Odboru, javnim
institucijama i strankama, odnosno njihovim
pravnim zastupnicima i advokatima.

2. Prijava koja se podnosi Disciplinskoj
6/18

Disiplinor duhet të përmbaj një përshkrim të
shkeljes së detyrës zyrtare të noterit dhe
provat e propozuara që duhet të shqyrtohen
për ta përcaktuar gjendjen faktike.

3. Komisioni Disiplinor ex officio mund të
inicioj fillimin e procedurës disiplinore
bazuar në njohuritë e drejtpërdrejta ose nëse
është informuar për faktet dhe rrethanat në
bazë të të cilave ekziston dyshimi i
arsyeshëm se është kryer shkelja e detyrës
zyrtare.


Neni 6
Shqyrtimi i propozimit per fillimin e
procedurës disiplinore


1. Pas pranimit të propozimit për fillimin e
procedurës disiplinore ndaj noterit apo
personave të tjerë të paraparë në nenin 3,
paragrafi 1 të këtij Udhëzimi, Komisioni
Disiplinor duhet që brenda 5 ditëve të
shqyrtoj propozimin dhe te kërkoj nga noteri
të deklarohet lidhur me pretendimet e
parashtruesit të propozimit për fillimin e
procedurës disiplinore.


2. Noteri apo personave te tjerë te parapare
ne nenin 3 te ketije Udhezimi, munden që
brenda 8 ditëve të deklarohet me shkrim
Disciplinary Commission must contain a
description of the violation of official duties
of the notary and the proposed evidence to be
examined to determine the factual situation.

3. The Disciplinary Commission may ex
officio initiate disciplinary proceedings
based on the direct knowledge or if informed
of the facts and circumstances under which
there is a reasonable suspicion of the breach
of official duty.Article 6
Review of the proposal for initiation of
disciplinary proceedings


1. Upon receipt of the proposal to initiate
disciplinary proceedings against the notary or
other persons provided for in article 3,
paragraph 1 of this administrative Instruction,
the Disciplinary Commission shall, within
five days review the proposal and request the
notary to pronounce on the claims of the
applicant's proposal to initiate disciplinary
proceedings.


2. Notary or other persons provided for in
article 3 of this administrative Instruction
may within eight days declare in writing to
komisiji mora sadržati opis kršenja službenih
dužnosti notara i predložene dokaze koji će
se ispitati kako bi se utvrdilo stvarno stanje.


3. Disciplinska komisija može pokrenuti ek
officio pokretanje disciplinskog postupka na
osnovu neposrednog saznanja ili
obaviještenog o činjenicama i okolnostima
pod kojima postoji osnovana sumnja da je
došlo do povrede službene dužnosti.Član 6
Razmatranje predloga za pokretanje
disciplinskog postupka


1. Po prijemu predloga za pokretanje
disciplinskog postupka protiv notara ili
drugih lica predvidjenim clanom 3, stav 1
ovog Uputstva, Disciplinska komisija će u
roku od pet dana razmotriti prijedlog i
zatražiti od notara da se izjasni o zahtevima
predloga podnosioca zahteva za pokretanje
disciplinskog postupka.2. Notar ili druga lica predvidjena clanom 3
ovog Uputstva u roku od osam dana mogu
da se izjasnjavaju pismeno, putem notarske
7/18

lidhur me pretendimet e propozuesit.
Deklarata e noterit i dërgohet Komisionit
Disiplinor.


Neni 7
Thirrja për seancën dëgjimore

1. Pas marrjes së deklaratës/përgjigjes me
shkrim nga noteri apo personat e tjerë te
parapare në nenin 3 të këtij Udhëzimi ose
pas skadimit të afatit të përcaktuar në
paragrafin 2 të nenit 8 të këtij udhëzimi
administrativ, Komisioni Disiplinor, brenda
30 ditëve do ta caktoj një seancë dëgjimore,
duke i njoftuar palët për vendin dhe kohën e
mbajtjes së kësaj seance. Kryetari i
Komisionit Disiplinor i dërgon thirrje për
seancën dëgjimore iniciuesit, të noterit dhe
përfaqësuesit të tij , si dhe personave të tjerë,
prania e të cilëve konsiderohet e nevojshme
nga Komisioni Disiplinor.


2. Në ftesën për seancë dëgjimore,
Komisioni Disiplinor detyrimisht e
paralajmëron noterin dhe përfaqësuesin e tij
se procedimet disiplinore do të kryhen edhe
në mungesë të tyre, nëse ata mungojnë në
seancë dhe mungesën e tyre nuk e arsyetojnë,
apo arsyet e dhëna për mungesë nuk
mbështeten në prova të cilat e arsyetojnë
mungesën.
the alleged claims of the applicant. Notary
statement is sent to the Disciplinary
Commission.


Article 7
Call for hearing

1. Upon receipt of the declaration / written
response by a notary or other persons
provided for in article 3 of this
Administrative Instruction or after the
deadline specified in paragraph 2 of Article 8
of this Administrative Instruction, the
Disciplinary Commission, within 30 days will
set a hearing and notify the parties of the place
and time of the session. Chairman of the
Disciplinary Commission sends invitations
for the hearing to initiators, notary and his
representatives, and other persons whose
presence is deemed necessary by the
Disciplinary Commission.


2. The invitation to the hearing, the
Disciplinary Commission necessarily warns
the notary and his representative that
disciplinary proceedings will be conducted in
their absence if they are absent at the hearing,
and their absence is not justified, or reasons
given for the absence do not rely on evidence
which justify the absence.

izjave poslate Disciplinskoj komisiji.
Član 7
Poziv za saslušanje

1. Po prijemu izveštaja / pismenog odgovora
od strane notara ili druga lica predvidjena
clanom 3 ovog Uputstva ili nakon roka
navedenog u stavu 2 člana 8 ovog
administrativnog uputstva, Disciplinska
komisija, u roku od 30 dana će zakazati
saslušanje obaveštavanjem stranaka u zemlji
i vremena zadržavanjasednice. Predsednik
Disciplinske komisije upućuje pozive
inicijatorima saslušanja, notaru i njegovim
predstavnicima i drugim licima čije prisustvo
Disciplinska komisija smatra neophodnom.
2. Poziv na raspravu, Komisija upozorava
obavezno Disciplinskog notara i njegovog
zastupnika da će se disciplinski postupak
voditi u njihovom odsustvu ako su odsutni na
ročištu, a njihovo odsustvo nije razlog, ili se
razlozi za odsustvo ne oslanjaju na
dokazima koji opravdavaju odsustvo.


8/18Neni 8
Seanca dëgjimore

1. Seanca udhëhiqet nga Kryetari i
Komisionit Disiplinor, i cili jep dhe merr
fjalën, bën pyetje dhe kërkon sqarime.


2. Në fillim të seancës, Kryetari i Komisionit
Disiplinor konstaton nëse të gjithë personat e
ftuar janë të pranishëm.


3. Nëse noteri apo personat e tjerë te
parapare ne nenin 3 te ketije Udhezimi
kundër të cileve është paraqitur propozimi
ose mbrojtësi i tyre, si dhe propozuesi
përkundër ftesës së rregullt të dërguar,
mungon në seancë, seanca do të vazhdoj.

4. Seanca para Komisionit Disiplinor fillon
me leximin e propozimit për fillimin e
procedurës disiplinore, pas së cilës ftohet
noteri të deklarohet rreth pretendimeve për
shkelje të detyrës zyrtare, të cilat i vihen në
barrë.

5. Përveç Kryetarit, edhe anëtarët e tjerë të
Komisionit Disiplinor mund të bëjnë pyetje
dhe të kërkojnë shpjegime.Article 8
Hearing session

1. The session is led by the Chairman of the
Disciplinary Commission, which gives and
takes away the word, it asks questions and
asks for clarification.

2. At the beginning of the session, the
Chairman of the Disciplinary Commission
determines if all the invited persons are
present.

3. If despite the regular invitation sent, the
notary or other persons provided for in
article 3, of this Administrative Instruction
against whom this proposal is presented, his
lawyer, as well as the proposer, is absent at
the hearing, the hearing will continue.

4. The hearing before the Disciplinary
Commission begins with the reading of the
proposal for initiation of disciplinary
proceedings, after which the notary is invited
to declare on claims for breach of official
duties, which are incumbent on him.

5. In addition to the President, other members
of the Disciplinary Committee may ask
questions and seek explanationsČlan 8
Javna rasprava

1. Sednicu vodi predsednik Disciplinske
komisije, koja daje i oduzima reč, postavlja
pitanja i traži pojašnjenje


2. Na početku zasedanja, predsednik
disciplinske komisije utvrđuje da li su
prisutne sve pozvane osobe.


3. Ako je notar ili druga lica predvidjena
clanom 3 ovog Uputstva protiv kojima je
predlog ili njegov advokat prisutan, kao i
predlagač uprkos upućenom redovnom
pozivu, odsutan na raspravi, rasprava će se
nastaviti.

4. Ročište pred Disciplinskom komisijom
počinje čitanjem predloga za pokretanje
disciplinskog postupka, nakon čega je
pozvani notar objavio zahteve za kršenje
službenih dužnosti, koji su obavezni.


5. Pored predsednika, drugi članovi
Disciplinskog odbora mogu postavljati
pitanja i tražiti objašnjenja

9/18

6. Gjatë seancës dëgjimore para Komisionit
Disiplinor, mbahet procesverbal.

7. Seanca dëgjimore mund të ndërpritet dhe
rifillojë në të njëjtën ditë. Nëse arsyetohet,
dëgjimi mund të ndërpritet dhe vazhdimi i tij
të shtyhet.


Neni 9
Vendosja

1. Pas përfundimit të seancës dëgjimore, i
Komisionit Disiplinor brenda afatit 15 ditë
nxjerr vendim lidhur me procedurën
disiplinore, i cili u dërgohet të gjitha palëve
në procedure. .

2. Vendimi për përgjegjësinë disiplinore dhe
masën disiplinore të shqiptuar merret me
shumicën e votave të anëtarëve të
Komisionit Disiplinor.

3. Kundër Vendimit nga paragrafi 1 i këtij
neni Noteri apo personat e tjerë te parapare
ne nenin 3 te ketije Udhezimi përmes
Komisionit mund të parashtroj ankesë pranë
Panelit Administrativ Disiplinor në kuadër të
Ministrisë së Drejtësisë, brenda afatit prej 15
ditësh nga dita e pranimit të këtij Vendimi.6. During the hearing before the Disciplinary
Committee, held the record.

7. The hearing may be interrupted and
resumed on the same day. If justified, the
hearing may be interrupted and postponed its
continuation.


Article 9
Placing

1. After completion of the hearing, the
Disciplinary Commission within 15 days
issue a decision regarding disciplinary
proceedings, which was sent to all parties in
the procedure. .

2. The decision on disciplinary responsibility
and disciplinary measure taken by a majority
vote of the Disciplinary Commission.

3. Against the decision referred to in
paragraph 1 of this Article, Notary or other
persons provided for in article 3 of this
administrative Instruction through
Disciplinary Commission may file a
complaint before the Administrative
Disciplinary Panel under the Ministry of
Justice, within 15 days of receipt of this
decision.


6. Tokom saslušanja pred Disciplinskom
komisijom, održana je evidencija.

7. Saslušanje može biti prekinuto i
nastavljeno istog dana. Ako je opravdano,
saslušanje može biti prekinuto i odloženo
njegovo produženje.


Član 9
Rešenje

1. Po okončanju rasprave, Disciplinska
komisija u roku od 15 dana donosi rešenje o
disciplinskom postupku, koji je upućen
svim stranama u postupku.


2. Rešenje o disciplinskoj odgovornosti i
disciplinskoj meri donesena većinom
glasova Disciplinske komisije.


3. Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana
donosen od strane Disciplinskog komiteta,
notar ili druga lica predvidjena clanom 3
ovog Uputstva mogu podneti žalbu
Upravnom disciplinskom veću pri
Ministarstvu pravde, u roku od 15 dana od
dana prijema ove odluke.10/18

Neni 10
Paneli Administrativ për ankesa

Paneli Administrativ për ankesa vendos për
ankesën kundër vendimit të Komisionit
Disiplinor.


Neni 11
Seanca për Shqyrtimin e Ankesës

1. Pas pranimit të ankesës Kryetari i Panelit
Administrativ për ankesa, brenda afatit prej
5 ditë pune cakton seancën për shqyrtimin e
ankesës.

2. Paneli Administrativ per ankesa e
shqyrton ankesën në një seancë të mbyllur.

3. Noteri apo personat e tjerë të parapare në
nenin 3 të ketij Udhëzimi, duhet të dëgjohen
gjatë secilës fazë të procedurës, në përputhje
me të drejten e tij për mbrojtje dhe në bazë të
supozimit të pafajsisë së tij.


Neni 12
Vendimi i Panelit Administrativ për
ankesa

1. Paneli Administrativ për ankesa nxjerr
vendim me të cilin:

Article 10
Administrative Panel for appeal

Administrative Panel for appeal decides on
appeal against the decision of the Disciplinary
Commission.


Article 11
Appeal Review Session

1. After receiving the complaint Chairman of
the Administrative Panel for appeal within
five working days of deadline sets the hearing
for the review of the appeal.

2. Administrative Panel for appeal examines
the complaint in closed session.

3. The notary or other persons provided for in
article 3 of this Administrativ Instruction shall
be heard at each stage of the proceedings, in
accordance with the right to protection and on
the basis of the presumption of innocence.


Article 12
Decision of the Administrative Panel for
appeal

1. Administrative Panel for appeal issues a
decision with which:

Član 10
Upravno veće za žalbe

Upravna disciplinska komisija (u daljem
tekstu: Upravno veće) odlučila je da se žali
na odluku Disciplinskog odbora.


Član 11
Sesija pregleda žalbe

1. Nakon prijema žalbe, predsednik
Upravnog veća za žalbe u roku od pet radnih
dana određuje ročište za žalbu.


2. Administrativna komisija razmatra žalbu
na zatvorenoj sjednici.

3. Notar ili druga lica iz člana 3 ovog
uputstva, moraju da budu saslušeni u svakoj
fazi postupka, u skladu sa svojim pravom na
zaštitu i prema njegovoj pretpostavci
nevinosti.


Član 12
Odluka Upravnog veća za žalbe


1. Upravni odbor za žalbe donosi odluku
koja:

11/18

1.1. hudhet Poshtë ankesa si e pa-
afatshme;

1.2. refuzohet si e pabazuar ankesa dhe
vërteton vendimin e Komisionit
Disiplinor,

1.3. anulon vendimin dhe lëndën e
kthehen në rivendosja ne Komisionin
Disiplinor.


1.4. ndryshon vendimin e shkallës së
pare nëse:

1.4.1. konstaton se ekzistojnë
shkelje të dispozitave të procedurës
disiplinore;

1.4.2. konstaton gjendje tjetër
faktike nga ajo e përmbajtur në
aktvendimin e shkallës së parë;

1.4.3. pas shqyrtimit direkt të
çështjes, në bazë të provave të reja,
apo në bazë të marrjes rishtas të
provave të administruara nga
organi i shkallës së parë, ka
konstatuar gjendje tjetër faktike nga
ajo e përmbajtur në aktvendimin e
shkallës së parë;

1.4.4. konsideron se gjendja faktike
1.1. it dismissed the complaint as un-
timely;

1.2 rejects the appeal as unfounded and
affirms the decision of the Disciplinary
Commission,

1.3. it revokes the decision and sends
the case back for restoration to the
Disciplinary Commission.


1.4. reverses the decision of the first
instance if:

1.4.1. finds the existence of the
violations of the provisions of the
disciplinary procedure;

1.4.2. ascertains a factual situation
other than that contained in the first
instance decision;

1.4.3. after direct review of the case,
on the basis of new evidence, or on
the basis of new recent evidence
administered by the first instance
body, it has established a factual
situation other than that contained in
the first instance decision;


1.4.4. considers that the factual
1.1. odbacio je žalbu kao ne-
blagovremeno;

1.2. da odbije žalbu i potvrdi odluku
Disciplinske komisije,


1.3. odluka je ukinuta i predmet je
vraćen na ponovno uspostavljanje
disciplinske komisije.


1.4. promeni prvostepenu odluku ako:


1.4.1. utvrdi da postoje kršenja
odredbi disciplinskog postupka;


1.4.2. utvrđuje drugo činjenično
stanje od one što je sadržano u
prvostepenoj odluci;

1.4.3. nakon neposrednog
ispitivanja predmeta, na osnovu
ponovnog uzimanja dokaza
upravljanih od strane
prvostepenog organa, je
konstatovao drugo faktičko stanje
od onih sadržanih u odluci
prvostepenog;

1.4.4 smatra da je činjenično
12/18

e përmbajtur në aktvendimin e
shkallës së parë është konstatuar
drejtë, por e drejta materiale është
zbatuar gabimisht nga organi i
shkallës së parë;

1.4.5. konstaton se me aktvendimin
e shkallës së parë është tejkaluar
kërkesa ashtu që me të është
pranuar më tepër se që është
kërkuar me ankesë të palës.

1.5. Ndryshon vendimin e Komisionit
Disiplinor

2. Vendimi i Panelit Administrativ për
ankesa eshte vendim përfundimtar në
procedurë administrative dhe kundër tije
mund te ngritët konflikt administrativ pranë
Gjykates Kompetente.


Neni 13
Përgjegjësia disiplinore

1. Noteri apo personat e tjerë te parapare ne
nenin 3 te ketije Udhezimi kan përgjegjësi
disiplinore nëse me veprimet e tyre në
ushtrimin e veprimtarisë së tyre shkelin
dispozitat e Ligjit, Statutit të Odës dhe
legjislacionit tjetër përkatës.

2. Parregullsi është çdo shkelje e lehtë e
situation contained in the first-
instance judgment was correctly
established, but the substantive law
was incorrectly applied by the first-
instance body;

1.4.5. finds that the first instance
ruling exceeded the claim so that it
was granted more than it was
required on the appeal of the party.


1.5. Changes the decision of the
Disciplinary Commission:

2. The decision of the Administrative Panel
for appeal is a final decision in administrative
proceedings and an administrative conflict
may be brought before the competent court.Article 13
Disciplinary responsibility

1. Notary or other persons provided for in
article 3 of this Administrative Instruction
has disciplinary liability if his actions in the
exercise of his activity violate the provisions
of the Law, the Chamber Statute and other
relevant legislation.

2. Irregularity is any minor violation of
stanje sadržano u prvostepenoj
presudi ispravno utvrđeno, , ali je
materijalno pravo pogrešno je
primjenjena od strane
prvostepenog organa;

1.4.5. utvrdi da je odluka
prvostepenog premašio zahtev,
tako da je više nego što je potrebno
od ono što je stranka tražila.


1.5. Izmena odluku Disciplinske
komisije

2. Odluka Upravnog veća za žalbe je
konačna odluka u upravnom postupku i
protiv nje se može pokrenuti upravni spor
pred nadležnim sudom.Član 13
Disciplinska odgovornost

1. Notar ili druga lica predvidjena clanom 3
ovog Uputstva ima disciplinsku odgovornost
ako svojim radnjama u vršenju delatnosti krši
odredbe Zakona, Statuta Komore i drugog
relevantnog zakonodavstva.


2. Nepravilnost je svaka manja povreda
13/18

detyrës zyrtare, e cila nuk është shkelje
disiplinore sipas paragrafit 5 të këtij neni.
Sanksionet për parregullsi janë vërejtjet me
shkrim apo gjoba më e vogël se
shtatëqindepesëdhjetë (750) Euro.

3. Noterit në procedurën e përcaktimit të
përgjegjësisë disiplinore mund t’i shqiptohen
vetëm sanksionet disiplinore të cilat janë
paraparë në Ligjin për Noteri -neni 71dhe
me këtë Udhëzim Administrativ .

4. Përgjegjësia për vepër penale apo
kundërvajtje nuk e përjashton përgjegjësinë
disiplinore të noterit. Nëse lloji i shkeljes
përbën gjithashtu shkelje të detyrës zyrtare të
noterit, respektivisht personave të tjerë për të
cilët aplikohen dispozitat e këtij Udhëzim
Administrativ.


Neni 14
Shkeljet Disiplinore

1. Noteri apo personat e tjerë të paraparë në
nenin 3 te ketijë Udhezimi kryen shkeljet
disiplinore sipas nenit 71 të Ligjit, nëse:

1.1. me rastin e përpilimit të
dokumenteve noteriale dhe
ndërmarrjes së veprimeve tjera
zyrtare nuk iu përmbahet dispozitave
të ligjit;
official duties, which is not a disciplinary
offense under paragraph 5 of this Article.
Sanctions for irregularities are written
warnings or fines smaller than seven hundred
fifty (750) Euros.

3. To the notary in the process of determining
disciplinary responsibility can only be
imposed disciplinary sanctions which are
provided for in the Law on Notary -Article 71
and this Administrative Instruction.

4. Responsibility for a crime or misdemeanor
does not exclude disciplinary responsibility of
notary. If the type of violation also constitutes
a breach of official duty of a notary,
respectively other persons to whom the
provisions of this Administrative Instruction
apply.


Article 14
Disciplinary violations

1. Notary or other persons provided for in
article 3 of this Administrative Instruction
perform disciplinary violations under article
71 of the Law, if:

1.1. when compiling of notarial
documents and taking other official
actions did not adhere to the
provisions of the law;
službene dužnosti, koja nije disciplinski
prekršaj iz stava 5. ovog člana. Sankcije za
nepravilnosti bile su pisana upozorenja ili
novčane kazne manje od sedamsto pedeset
(750) eura.

3. Notar u postupku utvrđivanja disciplinske
odgovornosti može izreći samo disciplinske
sankcije koje su predviđene Zakonom o
notarima - član 71 ovog Administrativnog
uputstva.

4. Odgovornost za krivično delo ili prekršaj
ne isključuje disciplinsku odgovornost
beležnika. ako vrsta povrede predstavlja i
povredu službene dužnosti notara, odnosno
drugih lica na koje se primjenjuju odredbe
ovog Administrativnog uputstva.Član 14
Disciplinski prekršaji

1. Notar ili druga lica predvidjena clanom 3
ovog Uputstva vrši disciplinske prekršaje
prema članu 71 Zakona, ako:


1.1. pri sastavljanju notarskih
dokumenata i preduzimanju drugih
službenih radnji nisu se pridržavali
ovog zakona;
14/18


1.2. kryen punë jashtë territorit
zyrtar;

1.3. ndërmerr veprimin në çështjet në
të cilën me ligj është përjashtuar;

1.4. nuk i mban në mënyrë të rregullt
librat dhe regjistrat;

1.5. shkel detyrën e ruajtjes së
sekretit;

1.6. paratë të cilat i janë besuar për
ruajtje i deponon në emrin e vet në
kundërshtim me dispozitat e ligjit;

1.7. kërkon shpërblimin më të madh
nga ai që është paraparë me tarifë;

1.8. gjatë kohës së largimit nga
ushtrimi i shërbimit kryen punët e
noterit;

1.9. tejkalon autorizimet e
përcaktuara me këtë ligj;

1.10. ndaj palëve dhe personave të
tjerë dhe organet të cilat kryejnë
mbikëqyrjen e punës së tij sillen në
mënyrë të pahijshme;

1.11. nëse nuk i paraqet te organi

1.2. performs work outside the official
territory;

1.3. take action in matters in which by
law is excluded;

1.4. it does not keep the books and
records in proper order;

1.5. violates the duty of
confidentiality;

1.6. deposits in its own name the
money entrusted for saving, in
violation of the provisions of the law;

1.7. it requires greater reward than that
which is provided by fee;

1.8. during the time of departure from
the exercise of notary service,
performs the notary activities;

1.9. exceeds the powers set out in this
law;

1.10. behaves inappropriately to
parties and other persons and bodies
inspecting his work;


1.11. if it does not submit to the

1.2. obavlja poslove izvan zvanične
teritorije;

1.3. da preduzmu radnje u pitanjima u
kojima je zakon isključen;

1.4. Ne čuva ispravne knjige i zapise;


1.5. krši obavezu povjerljivosti;


1.6. novac koji je poveren
deponovanim depozitima u svoje ime
suprotno odredbama zakona;

1.7. Za to je potrebna veća nagrada od
one koju obezbeđuje naknada;

1.8. za vrijeme odlaska iz obavljanja
poslova notara obavlja radove;


1.9. prelazi ovlašćenja utvrđena ovim
zakonom;

1.10. strankama i drugim licima i
organima koji vrše nadzor nad
njegovim radom, ponašaju se
neprimereno;

1.11. ako nadležnom organu ne
15/18

kompetent rastet e përjashtimit nga
akti/dëshmia i/e vdekjes apo rastet e
detyrimit për heqjen dorë nga
trashëgimia, për të cilat vihet në
dijeni;

1.12. në rastet e tjera të parapara me
Statut dhe me aktet e tjera përkatëse
nënligjore.


Neni 15
Sanksionet disiplinore


1. Për shkelje disiplinore sipas nenit 14 të
këtij udhëzimi administrativ Noterit apo
personave të tjerë të paraparë në nenin 3 të
këtij Udhëzimi, mund t’u shqiptohen
sanksionet disiplinore si në vijim:


1.1. vërejtja me shkrim;

1.2. gjoba që sillet nga pesëqind (500)
deri në pesëmijë (5000) Euro;


1.3. marrja e përkohshme e së drejtës
për ushtrimin e punëve të noterit në
kohëzgjatje prej një (1) muaji deri në
një (1) vit;

competent authority cases of
exclusion from act / testimony of /
death or cases of obligation to waiver
on inheritance, for which is informed;


1.12. in other cases prescribed by the
Statute and other relevant bylaws.Article 15
Disciplinary sanctions


1. For a disciplinary offense under section 14
of this Administrative Instruction
disciplinary sanctions may be imposed to
Notary or other persons as provided for in
article 3 of this Administrative Instruction, as
follows:

1.1. written warning;

1.2. fines ranging from five hundred
(500) up to five thousand (5000)
Euros;

1.3. temporary suspension of the right
to exercise the notary affairs for a
period of one (1) month to one (1)
year;

dostavi akt / svedočenje / smrt ili
slučajeve odgovornosti za odricanje
od nasledstva, o čemu se obaveštava;1.12. u drugim slučajevima
propisanim Statutom i drugim
relevantnim podzakonskim aktima.


Član 15
Disciplinske sankcije


1. Za disciplinski prekršaj prema članu 14
ovog Administrativnog uputstva Notar ili
druga lica predvidjena clanom 3 ovog
Uputstva , mogu izreći disciplinske sankcije
na sledeći način:


1.1. pismeno upozorenje;

1.2. kazne u rasponu od petsto (500)
do pet hiljada (5000) evra;


1.3. privremenu suspenziju prava na
obavljanje poslova notara na period od
jednog (1) meseci do jedne (1) godine;


16/18

1.4. marrja e së drejtës së ushtrimit të
punëve të noterit dhe revokimi i
licencës.

2. Gjoba mund të shqiptohet në mënyrë
kumulative me sanksionet e parashikuara në
nënparagrafët 1.1, 1.3 dhe 1.4 të paragrafit 1
të këtij neni.

3. Marrja e së drejtës së ushtrimit të punëve
të noterit dhe revokimi i licencës mund të
shqiptohet vetëm nga Ministria e Drejtësisë,
me propozim të Komisionit Disiplinor.

4. Gjatë përcaktimit të llojit dhe peshës së
masës disiplinore, Komisioni Disiplinor apo
paneli administrativ për ankesa janë të
detyruar veçanërisht të vlerësojë të gjitha
rrethanat lehtësuese dhe rënduese,
veçanërisht seriozitetin e shkeljes së kryer,
shkallën e përgjegjësisë, rrethanat nën të cilat
është kryer shkelja, sjelljen e kryerësit,
pasojat, dhe rrethana të tjera karakteristike të
shkeljes së kryer dhe të kryerësit.Neni 16
Regjistri i Sanksioneve Disiplinore

1. Sanksionet disiplinore regjistrohen në
librin e veçantë të Odës për sanksionet
disiplinore.
1.4. abolition of the right to exercise
the notarial affairs and revocation of
license.

2. A fine may be imposed cumulatively with
the sanctions provided for in subparagraphs
1.1, 1.3 and 1.4 of paragraph 1 of this article.


3. Abolition of the right to exercise the
notarial affairs and revocation of license may
only be imposed by the Ministry of Justice, on
the proposal of the Disciplinary Commission.

4. In determining the type and severity of
disciplinary measures, the Disciplinary
Commission or Administrative Panel for
appeal are obliged in particular to evaluate all
mitigating and aggravating circumstances, in
particular the seriousness of the violation
committed, the degree of responsibility, the
circumstances under which the offense was
committed, the behavior of the offender,
consequences, and other peculiar
circumstances of the offenses and offenders.


Article 16
Register of Disciplinary Sanctions

1. Disciplinary Sanctions are registered in the
special book of the Chamber for disciplinary
sanctions.
1.4. sticanje prava na obavljanje
notarskih poslova i oduzimanje
dozvole.

2. Novčana kazna se može izreći
kumulativno sa sankcijama predviđenim u
paragrafima 1.1, 1.3 i 1.4 stava 1 ovog člana.


3. Sticanje prava na obavljanje notarskih
poslova i oduzimanje licence može izreći
samo Ministarstvo pravde, prijedlog
Disciplinske komisije.

4. Prilikom utvrđivanja vrste i težine
disciplinskih mera, Disciplinska komisija ili
Administrativno veće za žalbe su dužni da
posebno ocenjuju sve olakšavajuće i
otežavajuće okolnosti, posebno ozbiljnost
počinjene povrede, stepen odgovornosti,
okolnosti pod kojima je krivično delo
izvršeno, ponašanje počinioca, posledice i
druge specifične okolnosti krivičnih dela i
učinilaca.Član 16
Registar disciplinskih sankcija

1. Disciplinske sankcije upisuju se u posebnu
knjigu Komore za disciplinske sankcije.

17/18


2. Noteri të cilit i është shqiptuar sanksioni
disiplinor marrja e së drejtës në ushtrimin e
punëve noteriale fshihet nga regjistri i
noterëve i Odës së noterëve.

3. Sanksioni disiplinor vërejtja me shkrim do
të fshihet nga regjistri me kalimin e një viti
nga dita e plotfuqishmërisë së vendimit me
të cilën i është shqiptuar sanksioni disiplinor,
ndërsa gjoba në të holla me kalimin e afatit
prej tri (3) viteve, e sanksionet e tjera
disiplinore me kalimin e afatit pesë (5)
vjeçar.

4. Oda e noterëve mban evidencë për
procedurat e iniciuara disiplinore, numrin
dhe datën e vendimit disiplinor, llojin e
masës së shqiptuar, si dhe vendimin për
largimin e përkohshëm të noterit nga
shërbimi, ndërprerjen e masave të tilla, si dhe
të dhënat tjera relevante për regjistrimet e
përhershme lidhur me sjelljen dhe rezultatin
e procedurave disiplinore, te cilat te dhëna
sigurohen nga Komisioni.


Neni 17
Dispozita shfuqizuese

Me hyrjen në fuqi të këtij Udhëzimi
Administrativ shfuqizohet Udhëzimi

2. A Notary upon whom the disciplinary
sanction of abolishing the right to exercise
notaries affairs is imposed, is deleted from
the register of the Notary Chamber.

3. The Disciplinary sanction of written
warning will be deleted from the register one
year from the day the decision by which the
disciplinary sanction is imposed becomes
final, while monetary fines over a period of
three (3) years, the other disciplinary
sanctions over the five (5) year period.


4. The Notary Chamber keeps records of
initiated disciplinary proceedings, number
and date of the disciplinary decision, the type
of measure imposed, and the decision on the
temporary removal of a notary from the
service, termination of such measures, and
other relevant data for permanent records
regarding the conduct and outcome of
disciplinary proceedings, which are collected
by Commision.


Article 17
Repealing provisions

With the entry into force of this
Administrative Instruction the Administrative

2. Notar na koga se izriče disciplinska
sankcija, ostvarujući pravo obavljanja
poslova notarskih notara izbrisanih iz
registra Notarske komore.

3. Pismeno upozorenje o disciplinskoj
sankciji briše se iz registra nakon godinu
dana od dana pravosnažnosti odluke kojom
se izriče disciplinska kazna, a novčane kazne
u trajanju od tri godine, druge disciplinske
sankcije u periodu od pet godina.4. Notar vodi evidenciju o pokrenutom
disciplinskom postupku, broju i datumu
disciplinske odluke, vrsti izrečenih mera i
odluci o privremenom udaljenju notara od
službe, prestanku takvih mera i drugim
relevantnim podacima za stalna evidencija o
vođenju i ishodu disciplinskog postupka,
čije podatke se obezbeđuju od strane
komisije.Član 17
Odredbe o ukidanju

Stupanjem na snagu ovog Administrativnog
uputstva, Administrativno uputstvo br.
6/2010 o notarima Disciplinskog postupka,
18/18

Administrativ nr. 6/2010 për Procedurën
Disiplinore për Noter.


Neni 18
Hyrja në fuqi


Ky Udhëzim Administrativ hyn në fuqi
shtatë (7) ditë pas nënshkrimit nga ana e
Ministrit.
Abelard Tahiri
____________
Ministër i Drejtësisë
27/11/2019

Instruction no. 6/2010 on Disciplinary
Procedure Notary is repealed.


Article 18
Entry into force


This Administrative Instruction enters into
force seven (7) days after signature by the
Minister.
Abelard Tahiri
____________
Minister of Justice
27/11/2019

se ukida.Član 18
Stupanje u snagu


Ovo Administrativno Uputstvo stupa na
snagu sedam (7) dana nakon potpisivanja od
strane Ministra.
Abelard Tahiri
__________
Ministar pravde
27/11/2019