UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR. 10/2019, PËR ORGANIZIMIN DHE MËNYRËN E PUNËS SË NOTERËVE DHE VULAT NOTERIALE

1/30Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada – Government

Ministria e Drejtësisë - Ministarstvo Pravde– Ministry of Justice

UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR. 10/2019 PËR ORGANIZIMIN DHE MËNYRËN E PUNËS SË
NOTERËVE DHE VULAT NOTERIALE1


ADMINISTRATIVE INSTRUCTION-MOJ- NO. 10/2019 ON THE ORGANIZATION AND MANNER OF
WORK OF NOTARIES AND NOTARY SEALS2


ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MP-BR. 10/2019 O ORGANIZACIJI I NAČINU RADA NOTARA I
NOTARARSKIH PEČATA3

1 Udhëzim Administrativ MD-Nr. 10/2019, për Organizimin dhe Mënyrën e Punës së Noterëve dhe Vulat Noteriale, i nënshkruar nga Ministri i Drejtësisë, më datë
27.11.2019.
2 Administrative Instruction MOJ- No. 10/2019 On The Organization And Manner Of Work Of Notaries And Notary Seals, signed by Minister of Justice, date
27.11.2019.
3 Administrativno Uputstvo Mp-Br. 10/2019 O Organizaciji I Načinu Rada Notara I Notararskih Pečata, je potpisano od strane Ministar Pravde, datum 27.11.2019.
2/30
Ministri i Ministrisë së Drejtësisë,

Në mbështetje të nenit 9 të Ligjit Nr. 06/L-
010 (GZ nr. 23, 26 Dhjetor 2018) nenit 8 nën
paragrafi 1.4 të Rregullores Nr. 02/2011 për
fushat e përgjegjësisë administrative të Zyrës
së Kryeministrit dhe Ministrive, si dhe nenit
38 paragrafit 6 të Rregullores së Punës së
Qeverisë Nr. 09/2011 (Gazeta Zyrtare nr.15,
12.09.2011),

Nxjerrë:


UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-
NR. 10/2019, PËR ORGANIZIMIN
DHE MËNYRËN E PUNËS SË
NOTERËVEDHE VULAT
NOTERIALE


Neni 1
Qëllimi

Me këtë Udhëzim Administrativ përcaktohet
Organizimi, mënyra e punës së noterëve,
orari i punës dhe vulat noteriale .

Minister of the Ministry of Justice,

Pursuant to Article 9 of Law no. 06 / L-010
(OG no. 23, 26 December 2018) under Article
8 paragraph 1.4 of Regulation No. 02/2011 on
areas of administrative responsibility of the
Prime Minister and Ministries, as well as
Article 38, paragraph 6 of the Rules of
Procedure of the Government no. 09/2011
(Official Gazette No. 15, 12.09.2011),

issued:


ADMINISTRATIVE INSTRUCTION
MOJ-NO. 10/ 2019 ON THE
ORGANIZATION AND MANNER OF
WORK OF NOTARIES AND NOTARY
SEALS


Article 1
Purpose

This Administrative Instruction defines the
organization, method of work of notaries,
working hours and notary seals.

Ministar Ministarstva pravde,

Na osnovu člana 9 Zakona br. 06 / L-010 (SL
br. 23, 26. decembar 2018. godine) prema
članu 8 stav 1.4 Uredbe br. 02/2011 o
oblastima administrativne odgovornosti
premijera i ministarstava, kao i člana 38, stav
6 Pravilnika o postupku Vlade br. 09/2011
(Službeni glasnik br. 15, 12.09.2011),


Izdaje ovo:


ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MP-
BR. 10/ 2019 O ORGANIZACIJI I
NAČINU RADA NOTARA I
NOTARARSKIH PEČATAČlan 1
Svrha

Ovo Administrativno uputstvo definiše
organizaciju, način rada notara, radno vreme
i notarske pečate.

3/30


Neni 2
Fushëveprimi

Ky udhëzim Administrativ zbatohet nga të
gjithë noterët, ushtruesit e detyrës së
noterëve, zëvendës noterët dhe të gjithë të
punësuarit në zyrën noteriale.


Neni 3
Organizimi dhe mënyra e punës së
noterëve

1. Në kryerjen e punëve noteriale noteri,
sipas rregullit çdo pune apo çdo veprim e
ndërmerr sipas rendit te pranuar te aktit, me
qëllimit të mbrojtjes së interesit të palës.

2. Noteri e organizon punën në zyrën
noteriale varësisht nga lloji dhe vëllimi i
punës dhe nevojat e kryerjes me kohë dhe në
mënyrë efikase.


Neni 4
Orari i Punës së Noterëve

1. Orari i punës se zyrës së noterit është 40

Article 2
Scope

This Administrative Instruction applies to all
notaries, acting notaries and deputy notaries
and all employees in the notary office.Article 3
The organization and the work of notaries


1. When carrying out notary affairs, as a rule,
the notary shall undertake any work or action
according to the order of acts received, with
the aim of protecting the interest of the party.

2. Notary shall organize the work in the
notary office depending on the type and
volume of work and the needs for timely and
efficient performance of work.


Article 4
Working hours of Notaries

1. The working schedule of the notary office

Član 2
Delokrug

Ovo administrativno uputstvo važi za sve
notare, vršioce dužnosti notara i zamenika
notara i sve zaposlene u notarskoj
kancelariji.


Član 3
Organizacija i rad notara


1. Prilikom obavljanja poslova notara, po
pravilu, notar će preduzeti bilo koji rad ili
radnju po redosledu primljenih akata, u cilju
zaštite interesa stranke.

2. Notar će organizovati rad u notarskoj
kancelariji u zavisnosti od vrste i obima
posla i potreba za blagovremenim i
efikasnim obavljanjem poslova.


Član 4
Radno vreme notara

1. Radni raspored notarske kancelarije je 40
4/30

orë në javë, nga e hëna deri të premten, në
përputhje me legjislacionin në fuqi.

2. Në kuadër të orarit te punës nga paragrafi
1i këtij nenit, noteri e përcakton vetë orarin e
punës për pranimin e palëve, dhe atë se paku
5 ore aktive ne ditë për punën me palë.


3. Noteri në hyrje të zyrës, në mënyrë të qartë
e cek orarin e punës dhe orarin e pranimit të
palëve.


Neni 5
Njoftimi nga noteri

1. Noteri mundet ta lajmëroj Ministrinë e
Drejtësisë (në tekstin e mëtejshëm:
Ministria), Kryetarin e Gjykatës Themelore
në territorin e së cilës gjendet selia e noterit,
Kryetarin e Odës si dhe Komunën përkatëse,
lidhur me orarin e punës, si dhe orarin e
pranimit të palëve.

2. Ne rast se noteri mungon nga zyra e tij me
tepër se 5 ditë pune si edhe ne rast të
shfrytëzimit të pushimit vjetor, noteri duhet
ta njoftoj Odën e Noterëve mbi kohën dhe
is 40 hours per week, from Monday to Friday,
in accordance with applicable legislation.

2. Within the working hours under paragraph
1 of this Article, the notary himself
determines own work schedule for the
admission of the parties, at least five active
hours per day for working with parties.

3. At the entrance to the office, the notary
shall clearly specify working hours and the
schedule for the admission of the parties.


Article 5
The notification of notary

1. The notary can inform the Ministry of
Justice (hereinafter: Ministry), President of
the Basic Court in whose territory the seat of
the notary is, President of the Chamber and
the respective Municipality, regarding the
work schedule and the schedule for admitting
the parties.

2. In the event that the notary is absent from
his office for more than 5 working days as
well as in case of the use of annual leave, the
notary must notify the Chamber of Notaries
sati nedeljno, od ponedeljka do petka, u
skladu sa važećim zakonodavstvom.

2. U toku radnog vremena iz stava 1. ovog
člana, notar određuje svoj radni raspored za
prijem stranaka, najmanje pet aktivnih sati
dnevno za rad sa strankama.


3. Na ulazu u kancelariju, notar jasno navodi
radno vreme i raspored za prijem stranaka.Član 5
Obaveštenje o notaru

1. Notar može da obavesti Ministarstvo
pravde (u daljem tekstu: Ministarstvo),
predsednika Osnovnog suda na čijoj teritoriji
je sedište javnog notara, predsednik Komore
i dotične opštine, u vezi sa rasporedom rada
i rasporedom za prihvatanje stranaka.


2. U slučaju da je notar odsutan iz svoje
kancelarije duže od 5 radnih dana, kao iu
slučaju korišćenja godišnjeg odmora, notar
mora da obavesti Komoru notara o vremenu
5/30

arsyet e mungesës, si edhe për zëvendës-
noterin ose noterin te cilin e ka caktuar ti
kryej punët ne emrin e tij.


3. Ne rast të mungesës gjatë orarit të punës,
noteri në hyrje të zyrës së tij e vendos
njoftimin i cili përmban kohën e mungesës
dhe kohën e kthimit në punë.

4. Në rast të mungesës më afatgjate për
ushtrimin e shërbimit, për shkak të
sëmundjes apo ndonjë arsyetimi tjetër, noteri
në hyrje të zyrës së vet e vendosë njoftimin
lidhur me personin i cili në vend të tij do ta
kryej shërbimin noterial.


Neni 6
Kryerja e veprimeve zyrtare nga Noteri
jashtë orarit të punës

1. Në raste urgjente, noteri mund ta kryej
veprimin zyrtar edhe jashtë orarit të punës të
përcaktuar, ditëve të pushimit dhe festave, në
zyre ose jashtë zyrës noteriale, por vetëm
deri sa zgjatë kjo nevoje dhe me kërkesë t[
arsyeshme të palës.

about the time and reasons for absence, as
well as about deputy notary or notary who
was assigned to perform the work on his
behalf.

3. In case of absence during working hours,
notary at the entrance to his office shall put a
notice containing the time of absence and
time of return to work.

4. In case of long-term absence from the
exercise of service due to illness or any other
reason, the notary at the door of his office
shall put a notice regarding the person who
will perform the notary services instead of
him.


Article 6
Performance of official overtime services
by notary

1. In urgent occasions, the notary can perform
the official duties outside the specified
working hours, days off or public holidays, in
the notary office or outside the notary office,
but only as long as necessary and only upon
the reasonable request of the party.

i razlozima odsustva, kao i zamenika notara
ili notara koji je dodeljen za obavljanje posla
u njegovo ime.


3. U slučaju odsustva tokom radnog
vremena, notar na ulazu u svoju kancelariju
stavlja obaveštenje koje sadrži vreme
odsustva i vreme povratka na posao.

4. U slučaju dugotrajnog odsustva iz službe
zbog bolesti ili nekog drugog razloga, na
vratima svoje kancelarije notar će staviti
obaveštenje u vezi sa osobom koja će
obavljati usluge notara umesto njega.Član 6
Obavljanje službenih poslova od notara
van radnog vremena

1. U hitnim slučajevima, notar može da
sastavi zvanično delo van određenog radnog
vremena, slobodnih dana ili državnih
praznika, u notarskoj kancelariji ili van
notarske kancelarije, ali samo onoliko dugo
koliko je potrebno i samo po razumnom
zahtevu stranaka.
6/30


2. Kërkesa nga paragrafi 1 i këtij neni
konsiderohet e arsyeshme nëse ekzistojnë
rrethanat si në vijim:

2.1. pala për shkak të pleqërisë,
sëmundjes apo invaliditetit nuk mund
të vijë në zyrën noteriale as me
ndihmën e personave të tjerë;

2.2. kur këtë e kërkon pala e cila
gjendet ne shërim në spital apo në
ndonjë ent tjetër për rehabilitim apo
enti për mbrojtjen dhe qëndrimin e
personave ne moshë;

2.3. këtë e kërkon pala i cili gjendet
në mbajtje të dënimit me burg;

2.4. si dhe në raste të tjera urgjente
me kërkesë të palës, si udhëtimi
urgjent jashtë vendit etj.


Neni 7
Procesverbali nga kryerja e veprimeve
zyrtare jashtë orarit të punës

1. Noteri duhet që për punën zyrtare të kryer

2. The request from paragraph 1 of this
Article shall be considered reasonable if the
following circumstances exist:

2.1. the party, due to old age, illness or
disability cannot come to the notary
office even with the help of other
persons;

2.2. when request is submitted by a party
who is being treated in hospital or other
rehabilitation institution or entity for the
protection and accommodation of the
elderly;

2.3. the request is submitted by the party
who is serving a prison sentence;

2.4. and in other emergency cases, upon
the request of the party, such is an urgent
trip abroad etc.


Article 7
Minutes of official overtime services


1. For official work carried out pursuant to

2. Zahtev iz stava 1. ovog člana smatra se
razumnim ako postoje sledeće okolnosti:


2.1. Stranka, zbog starosti, bolesti ili
invaliditeta, ne može doći u notarski
ured ili uz pomoć drugih osoba;


2.2. kada zahtev podnosi stranka koja
se leči u bolnici ili drugoj ustanovi za
rehabilitaciju ili subjekt za zaštitu i
pružanje smeštaja starijim osobama;


2.3. Zahtev podnosi stranka koja
izdržava kaznu zatvora;

2.4. I u drugim hitnim slučajevima, na
zahtev stranke, kao što je hitno
putovanje u inostranstvo itd.


Član 7
Zapisnik o obavljanju službenih poslova
van radnog vremena

1. Za službeni rad koji se obavlja u skladu sa
7/30

nga neni 8 i këtij Udhëzimi ta hartoj
procesverbalin, të cilën e nënshkruan pala
dhe noteri.

2. Procesverbali nga paragrafi 1 i këtij neni
është pjesë e aktit noterial ose vërtetimit
noterial dhe i bashkëngjitet aktit ose
vërtetimit noterial, ndërsa në regjistrin mbi
aktet noteriale në rubrikën “vërejtje“
shënohet vërejtja se veprimi zyrtar është
kryer në kuptim të nenit 8. paragrafi 1 të këtij
udhëzimi.Neni 8
Vulat, vula e thatë, vulat katrore dhe
nënshkrimi

1. Punimi dhe ripunimi i vulës apo vulës së
thatë të noterisë e bënë një kompani e
licencuar të cilën e përzgjedh Oda e
Noterëve.

2. Punimi dhe ripunimi i pa autorizuar i
vulës sanksionohet sipas Kodit Penal të
Kosovës.


Article 8 of this Instruction the notary shall
draft the minutes, which are signed by the
party and the notary.

2. Minutes as provided in paragraph 1 of this
Article is part of notary deed or notary
certificate and it is attached to the deed or
notary certificate, while in the column
"remarks" of the register of notary deeds is
written the remark that the official deed was
drawn up within the meaning of Article 8
paragraph 1 of this Administrative
instruction.


Article 8
Seals, dry seals, square seals and
signature

1. Production and reproduction of the notary
seal or dry seal shall be made by a licensed
company selected by the Chamber of
Notaries.

2.Production and reproduction of
unauthorized seal shall be sanctioned by
Criminal Code of Kosovo.


članom 8. ove Direktive, notar će sastaviti
zapisnik, koji potpisuju stranka i notar.


2. Zapisnik iz stava 1. ovog člana je deo
notarske potvrde ili notarskog overenja i
priložen je uz potvrdu o izvršenoj ili
notarskoj evidenciji, dok je u registru
notarskih akata u koloni "napomene"
napisana napomena da je službeni akt
sastavljen u smislu člana 8 stav 1 ovog
Administrativnog uputstva.Član 8
Pečati, suvi pečati, pečati i potpis


1. Rad i preradu notarskog pečata ili suvog
pečata vrši licencirana kompanija koju bira
Komora notara.


2. Rad i prerada neovlašćenog pečata biće
sankcionisani Krivičnim zakonom Kosova.8/30

Neni 9
Pajisja e noterit me vulë

1. Noteri i emëruar, paraqet kërkesë për
përgatitjen e vulës dhe vulës së thatë pranë
Odës së Noterëve.

2. Kërkesa nga paragrafi 1 i këtij neni duhet
të jetë e shoqëruar me aktin e licencimit nga
Ministria e Drejtësisë.

3. Oda e Noterëve vulat do t’i dorëzoj noterit,
në datën e fillimit të ushtrimit të detyrës të
caktuar nga Ministri i Drejtësisë.

4. Ne rast se vula është dëmtuar apo humbur,
kërkesa duhet të bashkëngjitët me
konfirmimin së është bërë njoftim i paraparë
në nenin 12.6 të Ligjit për Noterinë.

5. Noteri, që transferohet, noterit të cilit i
është dëmtuar, apo i ka humbur vula apo vula
e thatë, paraqet kërkesën për vulë dhe vulë të
thatë pranë Odës së Noterëve, pas shpalljes
së pa vlefshme të vulës paraprake.

6.Noteri, nuk ka të drejtë të përdorë vulë
tjetër pos asaj zyrtare

Article 9
Provision of notary with seal

1. The appointed Notary shall submit a
request for the preparation of the seal and dry
seal to the Chamber of Notaries.

2. The request from paragraph 1 of this
Article shall be accompanied by the licensing
act by the Ministry of Justice.

3. Chamber of Notaries shall submit the seal
to the notary, on the date of exercising the
duties as set by the Minister of Justice.

4. If the seal is damaged or missing, attached
to the request must be the confirmation that
the notice was made as specified in article
12.6 of the Law on Notary.

5. Notary who is transferred, a notary whose
seal was damaged or whose seal or dry seal
were lost, shall submit a request for seal or dry
seal to the Chamber of Notaries, after
declaring the previous seal nonvalid.

6. Notary has no right to use any seal other
than the official seal.

Član 9
Davanje pečata notaru

1. Imenovani notar će podneti zahtev za
pripremu pečata i suvog pečata Komori
notara.

2. Zahtev iz stava 1. ovog člana mora biti
propraćen aktom o izdavanju dozvole
Ministarstva pravde.

3. Komora notara će dostaviti pečat notaru,
na dan vršenja dužnosti koje postavi ministar
pravde.

4. Ako je pečat oštećen ili nedostaje, na
zahtev se potvrđuje da je obaveštenje
izvršeno u skladu sa članom 12.6 Zakona o
notarima.

5. Notar koji je premešten, notar čiji je pečat
oštećen ili čiji je pečat ili suvi pečat
izgubljen, podnosi zahtev za pečat ili suvi
pečat notarskoj komori, nakon što proglasi
nevažećim prethodni pečat.

6. Notar nema pravo da koristi bilo koji drugi
pečat osim službenog pečata.

9/30

Neni 10
Dorëzimi i vulës te Noteri

1. Oda e Noterëve së bashku me zyrtarin e
njësisë përkatëse për Profesionet e Lira në
kuadër të Ministrisë së Drejtësisë, i
dorëzojnë vulën dhe për këtë hartohet
procesverbal, i cili firmoset nga të dy
përfaqësuesit e përmendur më sipër dhe
depozitohen për ruajtje pranë Ministrisë së
Drejtësisë.

2. Vula ruhet dhe nuk përdoret deri në ne
datën e fillimit të ushtrimit të detyrës të
caktuar nga Ministri i Drejtësisë.


Neni 11
Procedurat e përgatitjes së vulës

1. Procedurat e përgatitjes së vulës për herë
të parë nga Oda e Noterisë duhet të
përfundojnë më së voni brenda 5 dite pune
nga dita e lëshimit të lejes për ushtrimin e
profesionit të noterit nga Ministria e
Drejtësisë.

2. Procedurat e përgatitjes për zëvendësimin
e vulës së humbur apo të dëmtuar duhet të
Article 10
Stamp delivery to Notary

1. Chamber of Notaries, together with the
relevant official unit for free professions at
the Ministry of Justice, shall submit the seal
and for this prepare the minutes, which is
signed by the above mentioned
representatives and shall be deposited at the
Ministry of Justice.


2. The seal shall be stored and not used until
the date of commencement of exercising his
duties assigned by the Minister of Justice.


Article 11
Procedures for preparing the stamp

1. Procedures for preparing the seal for the
first time by the Notary Chamber should be
completed no later than 5 working days from
the date of issuance of the authorization to
practice the profession of notary from the
Ministry of Justice.

2. The procedures of preparation for
replacement of lost or damaged seal must be
Član 10
Predaja pečata kod notara

1. Notarska komora, zajedno sa relevantnom
službenom jedinicom za slobodna zanimanja
u Ministarstvu pravde, dostavlja pečat i
priprema izveštaj, koji potpisuju predstavnici
gore navedenih organa i deponuje se na
čuvanje u Ministarstvu Justice.2. Pečat se čuva i ne koristi do datuma
početka izvršavanja njegovih dužnosti
dodeljenih od strane ministra pravde.


Član 11
Procedure za pripremu pečata

1. Postupak pripreme pečata po prvi put od
strane notarske komore treba da bude
završen najkasnije 5 radnih dana od dana
izdavanja dozvole za obavljanje profesije
notara od Ministarstva pravde.


2. Postupak pripreme za zamenu izgubljenog
ili oštećenog pečata mora biti završen u roku
10/30

përfundojë brenda dy dite pune, nga dita e
njoftimit për humbjen apo dëmtimin nga
noteri ,i cili ka bërë njoftimin në Odën e
Noterëve.

Neni 12
Përmbajtja dhe forma e vulës

1. Vula e Noterit duhet të ketë formën e
rrumbullaket ashtu siç përcaktohet në nenin
4 të Udhëzimit Administrativ nr. 07/2008 Për
vulat në Institucionet e Qeverisë së
Republikës së Kosovës.

2. Vula e thatë po ashtu e ka formën dhe
përmbajtjen e njëjtë sikurse vula zyrtare e
rrumbullakët e noterit.

3. Vula e Noterit përbëhet nga katër rrathë:

3.1. në rrethin e pare shkruhet
Republika e Kosovës;

3.2. në rrethin e dytë shkruhet Oda e
Noterëve të Kosovës;

3.3. në rrethin e tretë shkruhet qytetin të
cilin noterit i jepet dhe lejohet
përdorimi i vulës që ushtron
completed within two working days from the
date of notification of the loss or damage by
the notary, who notified the Chamber of
Notaries.

Article 12
Content and shape of the seal

1. Seal of Notary shall have round shape as
specified in Article 4 of the Administrative
Instruction no. 07/2008 on seals in the
institutions of the Republic of Kosovo
Government.

2. Dry seal has the same shape and content
as the official round seal of a notary.


3. Seal of Notary consists of four circles:

3.1. In the first circle is written Republic
of Kosovo;

3.2. In the second circle is written the
Kosovo Chamber of Notaries;

3.3. In the third circle is written the city
where the notary who exercises the
notary activity is provided and permitted
od dva radna dana od dana obaveštenja o
gubitku ili oštećenju od strane notara, koji je
obavestio notarsku komoru.


Član 12
Sadržaj i oblik pečata

1. Pečat notara ima okrugli oblik kao što je
navedeno u članu 4 Administrativnog
uputstva br. 07/2008 o markama u
institucijama Vlade Republike Kosova.


2. Suvi pečat ima isti oblik i sadržaj kao i
zvanični pečat notara.


3. Pečat notara se sastoji od četiri kruga:

3.1. U prvom krugu je napisana
Republika Kosovo;

3.2. U drugom krugu se piše Komora
notara Kosova;

3.3. U trećem krugu je napisan grad u
kome je notaru koji obavlja notarsku
delatnost mu je obezbeđen i dozvoljeno
11/30

veprimtarin noteriale, si dhe numri
identifikues i vulës. Numri i vulës
duhet të jetë i shkruar me numra arab si
p.sh. 1, 2, etj. Në rast të zëvendësimit të
vulës me vulë të re për ndonjërën nga
arsyet e lejuara me ketë Udhëzim
Administrativ dhe Ligjin mbi Noterinë,
vula e re duhet të përmban numër të ri
identifikues;

3.4. në rrethin e katërt në pjesën e
sipërme të tij vendoset stema e
Republikës së Kosovës ndërsa në
pjesën e poshtme të stemës vendoset
emri, shkronja e parë e emrit të babait
dhe mbiemri i noterit. Poshtë emrit
shkruhet fjala NOTER.

4. Të gjitha të dhënat në vulën e noterit,
duhet të rregullohen në baze të Ligjit për
gjuhët zyrtare në Republikën e Kosovës.

5. Vula e rrumbullakët me ngjyrë e noterëve
ekzistues mbeten edhe më tej në përdorim,
ndërsa vula e re në rast të ndërrimit të saj do
të lëshohet konform Ligjit dhe rregullave të
këtij udhëzimi.

6. Formati, madhësia dhe specifikat e tjera të
the use of seal and the identification
number of seal. The number of seal is
written with Arabic numbers such as 1,
2, etc. In case of seal replacement with a
new seal for any of the reasons allowed
by this Administrative Instruction and
the Law on Notaries, the new seal must
contain new identification number;


3.4. In the fourth circle at the top of the
seal is inserted the emblem of the
Republic of Kosovo whereas at the
bottom of emblem is inserted the name,
the first letter of the father's name and
surname of the notary. Below the name
is inserted the word “notary”.

4. All data on the seal of a notary should be
governed by the law on official languages in
Kosovo.

5. Round red colored seal of current notaries
shall remain in use, whereas in case of its
replacement, the new seal shall be issued
pursuant to the Law and rules of this
Instruction.

6. Format, size and other specifics of the font
korišćenje pečata i identifikacioni broj
pečata. Broj pečata se piše sa arapskim
brojevima kao što su 1, 2, itd. U slučaju
zamene pečata novim pečatom iz bilo
kog razloga dozvoljenog ovim
Administrativnim uputstvom i
Zakonom o notarima, novi pečat mora
da sadrži novi identifikacioni broj;


3.4. U četvrtom krugu na vrhu pečata se
unosi amblem Republike Kosova, dok
se na dnu amblema unosi naziv, prvo
slovo imena oca i prezime notara. Ispod
naziva se dodaje reč "notar".4. Svi podaci na pečatu notara treba da budu
regulisani zakonom o zvaničnim jezicima na
Kosovu.

5. Okrugli pečat sadašnjih notara će ostati u
upotrebi, dok će se u slučaju njegove zamene
novi pečat izdati u skladu sa Zakonom i
pravilima ove direktive.


6. Format, veličina i druge specifičnosti fonta
12/30

shkronjave që përdorën në rrathët e vulës
duhet të jenë të njëjta për të gjitha vulat.


Neni 13
Forma e Vulës Zyrtare

1. Vula zyrtare me ngjyrë, e noterit, është në
formë të rrumbullakët, me diametër 40mm
dhe shtypet në ink (ngjyre) të zezë, blu të
errët apo vjollce. (Formulari nr.1)

2. Vula e thatë është vula në formën e caktuar
si vula zyrtare me ngjyrë e rrumbullakët, me
diametër 40mm,e cila vihet (shtypet) mbi
letër me ndihmën e presës së veçantë për
vulë. (Formulari nr.2)

3.Vula zyrtare e zëvendës noteri dhe e
ushtruesit të përkohshëm të detyrës së noterit i
cili përkohësisht e kryen shërbimin e ka
formën e drejtëkëndëshit dhe përmban stemën
e Republikës së Kosovës me emërtimin
”REPUBLIKA E KOSOVËS”, emërtimin
“zëvendës-noter”, apo“ ushtrues i
përkohshëm i detyrës së noterit”, emri dhe
mbiemri dhe qyteti ku është i caktuar.
(Formulari nr.3-4)

used in the circles of the seal must be the same
for all seals.


Article 13
Official seal form

1. The official colored seal of notary is round,
with a diameter of 40mm and printed in black,
dark blue or purple ink (color). (Form No.1)


2. Dry seal is the seal in the form designated
as the official round colored seal, with a
diameter of 40mm, which is put (pressed)
onto paper with the help of a special blade for
the seal. (Form No. 2)

3. Official Seal of deputy notary or acting
notary who temporary provides the notary
services, has the shape of a rectangle and
features the emblem of the Republic of
Kosovo with the name "REPUBLIC OF
KOSOVO", the title "deputy notary" or
"temporary acting notary", name and surname
and the city he is appointed. (Form no.3-4)koji se koristi u krugovima pečata moraju biti
isti za sve pečate.


Član 13
Forma službenog pečata

1. Zvanični zapečaćeni žig notara je
okruglog oblika, prečnika 40mm i štampan
crnom, tamno plavom ili ljubičastom bojom.
(Obrazac br. 1)

2. Suvi pečat je pečat u obliku koji je označen
kao zvanični okrugli pečat, prečnika 40mm,
koji se stavlja (presuje) na papir uz pomoć
posebne oštrice za pečat. (Obrazac br. 2)


3. Zvanični pečat zamenika notara ili
privremenog vršioca dužnosti notara koji
pruža usluge notara, ima oblik
pravougaonika i ima amblem Republike
Kosovo sa nazivom "Republika Kosovo",
naziv "zamenik notara" ili "privremeni
vršilac dužnosti notara ", ime i prezime i grad
koji je imenovan. (Obrazac br.3-4)13/30

4. Vula zyrtare me ngjyrë e zëvendës noterit
apo e ushtruesit të përkohshëm të detyrës së
noterit është në formë të drejtëkëndëshit, me
dimenzione 35mmx 25mm dhe shtypet ne
ink (ngjyre) të zezë, blu të errët apo vjollce.

5. Vulën e noterit mund ta përdorë vetëm
noteri apo personi i autorizuar ne zyrën e
noterit.

6. Vulën e zëvendës noterit apo ushtruesit të
përkohshëm të detyrës së noterit mund ta
përdorin vetëm ata.

Neni 14
Procesverbali

1. Për pajisjen me vulë mbahet një
procesverbal, i cili nënshkruhet nga
përfaqësuesi i Odës së Noterëve dhe personi
përgjegjës për veprimtarinë e noterisë në
Ministrinë e Drejtësisë dhe nga noteri,
respektivisht nga oda e noterëve për vulën
zyrtare të zëvendës noterit apo ushtruesi të
detyrës së noterit.

2. Procesverbali pasqyron kohën, vendin,
emrin e pjesëmarrësve dhe faktin e marrjes
së vulës në dorëzim nga noteri zëvendës
4. The official colored seal of deputy notary
or temporary acting notary is in rectangle
shape, with dimensions 25mm 35mmx and
printed in black, dark blue or purple ink
(color).

5. Notary seal can be used only by notary or
authorized person in the notary office.


6. The seal of deputy notary or temporary
acting notary can be used only by them.


Article 14
Minutes

1. For the provision of seal the minutes are
drafted, which are signed by the
representative of Chamber of Notaries and the
person responsible for notary activity in the
Ministry of Justice and by the notary,
respectively by the Chamber of Notaries for
the official seal of the deputy notary or acting
notary.

2. The minutes reflect the time, place, name
of participants and the fact of acquiring the
seal by deputy notary of acting notary.
4. Zvanični obojeni pečat zamenika notara ili
privremenog vršioca dužnosti je u obliku
pravougaonika, dimenzija 25mm 35mmk i
štampan u crnoj, tamno plavoj ili ljubičastoj
boji.

5. Notarski pečat može da koristi samo notar
ili ovlašćeno lice u notarskoj kancelariji.


6. Pečat zamenika notara ili privremenog
vršioca dužnosti notara mogu koristiti samo
oni.

Član 14
Zapisnik

1. Za izdavanje pečata vodi se zapisnik, koji
potpisuju predstavnik notarske komore i lice
odgovorno za notarsku delatnost u
Ministarstvu pravde i notar, tj. zamenik
notara ili vršioc dužnosti notara.
2. Zapisnik odražava vreme, mesto, ime
učesnika i činjenicu preuzimanja pečata od
strane zamenika notara ili vršioca dužnosti
14/30

noteri apo ushtruesi i detyrës së noterit.

3. Gjatë ceremonisë së dhënies së betimit si
dhe me rastin e shpalljes së tij, noteri,
zëvendës noterit apo ushtruesi i detyrës së
noterit i vë shenjat e vulës së tij në dy fletë
të bardha të formatit A4 të cilat i nënshkruan
në cilësinë e zyrtarit publik.

4. Procesverbali nënshkruhet nga personat e
parapare në paragrafin 1 të këtij neni duke i
dhënë një kopje të tij Odës së Noterëve dhe
një kopje depozitohet në Ministrinë e
Drejtësisë.

5. Dispozitat mbi procedurat e pranimit, për
përdorimin dhe pajisjen me vulat zyrtare
vlen edhe për zëvendës noterin dhe për
ushtruesin e detyrës së noterit.


Neni 15
Nënshkrimi i Noterit në regjistrin e
Ministrisë dhe Odës se Noterëve.

1. Noteri, vendosë vulën dhe nënshkrimin e
tij në regjistrin që mbahet nga Ministria dhe
Oda e Noterëve.


3. During the ceremony of taking the oath as
well as on the occasion of his appointment,
notary, deputy notary or acting notary shall
put the signs of his seal on two white sheets
of A4 which he signs in the capacity of a
public official.

4. The minutes shall be signed by the persons
referred to in paragraph 1 of this Article
whereby a copy is submitted to the Chamber
of Notaries and a copy is deposited to the
Ministry of Justice.

5. The provisions on admission procedures,
the use and provision of official seals shall
apply to the deputy notary and acting notary.Article 15
Signature of Notary in the register of the
Ministry and the Notary Chamber

1. Notary shall put his seal and signature in
the registry which is kept by the Ministry and
the Chamber of notaries.
notara.

3. Tokom ceremonije polaganja zakletve,
kao i prilikom njegovog imenovanja, notar,
zamenik notara ili vršilac dužnosti notara
stavlja znakove svog pečata na dva bela lista
A4, koje potpisuje u svojstvu javnog
službenika.

4. Zapisnik potpisuju lica iz stava 1. ovog
člana, a jedan primerak se dostavlja
notarskoj komori notara i jedan primerak
Ministarstvu pravde.


5. Odredbe o postupcima prijema, upotrebi i
obezbjeđivanju službenih pečata primenjuju
se na zamenika notara i vršioca dužnosti
notara.


Član 15
Potpis notara u registru Ministarstva i
Komore notara

1. Notar stavlja svoj pečat i potpis u registar
koji vodi Ministarstvo i notatrska komora.


15/30

2. Procedura është e njëjtë nëse noteri, është
transferuar në komunë tjetër ose ndryshon
nënshkrimin e tij.


Neni 16
Ruajtja e Vulës nga Noteri

1.Noteri, është i detyruar që vulën ta ruajë në
një vend të sigurt, brenda hapësirës së zyrës
së tij noteriale.

2.Vula origjinale, sikur edhe vula e
zëvendësuar, e dorëzuar në kushte të njëjta
sikur origjinali, punohet me shpenzime të
noterit.

Neni 17
Përdorimi i vulës katrore nga Noteri

1. Noteri, mundet që gjatë punës ta përdore
dhe vulën katrore e paraparë me ligjin për
Noterinë dhe Udhëzimin administrativ.


2. Vulat katrore përdoren për nevojat e
punëve sipas rregullave mbi punët ne zyre,
për pranimin e akteve, shkresave apo
dërgimin dhe në rastet të tjera.
2. The procedure is the same if the notary is
transferred to another municipality or changes
his signature.


Article 16
Seal preservation by Notary

1. The notary is obliged to keep the seal in a
safe place inside the area of his notary office.


2. The original seal, just like the replaced seal,
provided in the same conditions as the
original, shall be produced at the expenses of
notary.

Article 17
Use of Square Seal by Notary

1. During his work the notary may use the
square seal as specified in the Law on Notary
and Administrative Instruction.


2. Square seals are used for work purposes in
line with the rules on work in the office,
receipt of notary deeds, documents or referral
and other cases.
2. Postupak je isti ako se notar prenese u
drugu opštinu ili promeni njegov potpis.Član 16
Čuvanje pečata od strane notara

1. Notar je obavezan da čuva pečat na
sigurnom mestu unutar prostorije svoje
notarske kancelarije.

2. Originalni pečat, kao i zamenjeni pečat,
predviđen pod istim uslovima kao i original,
biće obrađen na račun notara.


Član 17
Korišćenje kvadratnog pečata od notara

1. Tokom svog rada, notar može koristiti
kvadratni pečat kao što je predviđeno
Zakonom o notarskom i administrativnom
uputstvu.

2. Kvadratne pečate se koriste za radnu svrhu
u skladu sa pravilima o radu u kancelariji,
prijemu notarskih akata, dokumenata ili
upućivanja u druge slučajeve.
16/30

3. Vula katrore e noterit është në formë të
drejtkëndëshit, me diametër nga 60x40mm
dhe përmban emrin: Republika e Kosovës,
emërtimin „NOTER“, emrin personal dhe
selinë e noterit .
(Formulari nr.5.)

4. Punonjësit ne zyrën e noterit mund ta
përdorin vulën katrore vetëm nëse janë te
autorizuar nga noteri, si dhe vetëm për aktet
për te cilët janë te autorizuar ti marrin ne
mënyrë te pavarur.


Neni 18
Përdorimi i Vulës së Thatë nga Noteri

1. Ne procedurën e vërtetimit te origjinalit
dhe ekstraktit nga origjinali, noteri e përdor
edhe vulën e thatë të cilën e vendos në faqen
e fundit.

2. Në procedurën e lëshimit të dokumenteve
noteriale me më shumë faqe apo vërtetimit të
ekstraktit apo kopjes nga origjinali, noteri
mund ta përdor vulën zyrtare dhe atë të thatë
pas dokumentit, gjatë lidhjes së
dokumenteve me më shumë faqe mbi shiritin
e sigurisë, me ngjitëse speciale nga letra-
3. Square seal of the notary is in the shape of
a rectangle with a diameter of 60x40mm and
contains the name: Republic of Kosovo, title
"NOTARY", personal name and the seat of
notary's office.
(Form No. 5).

4. Employees at the notary office can use
square seal only if they are authorized by
notary and only for deeds for which they are
authorized to take over independently.Article 18
Use of dry seal by Notary

1. In the procedure of certifying the original
document and extract of the original
document, the notary shall use the dry seal
which is inserted in the last page.

2. In the procedure for issuance of notary
documents with more pages or certifying of
extract or copy of the original, notary may use
the official seal and the dry seal behind the
document when binding the documents with
more pages with ribbon, special adhesive
from vignette paper under which are extended
3. Kvadratni pečat notara je u obliku
pravougaonika prečnika 60k40mm i sadrži
ime Republika Kosovo, naziv "Notar", lično
ime i notarski ured.
(Obrazac br. 5).


4. Zaposleni u notarskoj kancelariji mogu
koristiti kvadratni pečat samo ako su
ovlašćeni od strane notara i samo za akte za
koje su ovlašćeni da preuzmu samostalno.Član 18
Korišćenje suvog pečata od notara

1. U postupku overavanja originalnog
dokumenta i izvoda originalnog dokumenta,
notar će koristiti suvi pečat koje je umetnuto
na poslednjoj strani.

2. U postupku izdavanja notarske
dokumentacije sa više stranica ili overenim
izvodom ili kopijom originala, notar može
koristiti službeni pečat i suvi pečat iza
dokumenta prilikom vezivanja dokumenata s
više od stranice s vrpcom, posebnim lepilom
od vinjetnog papira ispod kojeg se produžava
17/30

vinjeti nën të cilën janë te zgjatura pjesët e
fundit të shiritit prapa faqes së fundit, vulën
zyrtare dhe atë të thatë.


Neni 19
Deponimi i shenjave te vulës dhe
nënshkrimit te Noterit te Kryetari i
Gjykatës Themelore

1. Shenjat e vulës, vulës së thatë dhe të
nënshkrimit të noterit, deponohen te Kryetari
i Gjykatës Themelore në territorin e të cilës
noteri e ka zyrën e tij.

2.Një ekzemplar i dokumentit të vërtetuar
për shenjat e vulës dhe nënshkrimit të noterit,
Gjykata Themelore do t’ia dërgoj për
deponim Odës.

3. Procesverbali i deponimit nga paragrafi 1
i këtij neni nënshkruhet nga Kryetari i
Gjykatës Themelore, procesmbajtësit dhe
noteri.

4. Kopja e procesverbalit i dorëzohet noterit
dhe Odës së Noterëve.


the ribbon ends on the back of last page,
official seal and dry seal.Article 19
Deposition of seal signs and signature of
the Notary to the President of the Basic
Court

1. Signs of the seal, dry seals and notary
signature shall be deposited to the President
of the Basic Court in whose territory the
notary has his office.

2. The Basic Court shall send an extract of the
certified document for seal signs and
signature of the notary, to the chamber of
notaries for deposition.

3. Minutes of deposition from paragraph 1 of
this article shall be signed by the President of
the Basic Court, drafter of minutes and
notary.

4. A copy of the minutes shall be submitted to
the notary and the Chamber of Notaries.


traka na pozadini zadnje stranice, pečat i suvi
pečat.Član 19
Deponovanje znakova pečata i potpisa
notara kod predsednika Osnovnog suda


1. Znakovi pečata, suvi pečati i notarski
potpis se dostave predsedniku Osnovnog
suda na čijoj teritoriji notar ima svoju
kancelariju.

2. Osnovni sud će dostaviti izvod iz overene
isprave za znakove pečata i potpis javnog
notara u notarsku komoru za deponovanje.


3. Zapisnik o dostavu iz stava 1. ovog člana
potpisuju predsednik Osnovnog suda, sudski
zapisničar i notar.


4. Kopija zapisnika dostavlja se notaru i
Komori.


18/30

Neni 20
Vula katrore për vërtetim zyrtar nga
Noteri

1. Për disa veprime, në përputhje me Ligjin,
noteri, mundet t’i përdor edhe disa lloje të
vulave katrore të përshtatshme për punën e
noterit në zyre, të cilat i përcakton Oda e
Noterëve, nëse përdorimi i tyre e lehtëson
dhe thjeshtëzon punën e zyrave noteriale.

2. Vulat katrore evidentohen dhe përdorimi i
tyre bëhet nga ana e noterit, apo zyrtarit i cili
përcaktohet nga ana e noteri.

3. Në shkresat, ekstraktet, kopjet vërtetimet
zyrtare dhe letrat e tjera të cilat i dërgohen
palëve, gjykatave, organeve dhe
institucioneve të tjera, vihet shenja e vulës së
noterit.


Neni 21
Arkivimi i dokumenteve noteriale

1. Dokumentet noteriale të përfunduara nga
noteri duhet të arkivohet dhe ruhen sipas
dispozitave përkatëse në fuqi.

Article 20
Square seal for official certification by the
Notary

1. For some deeds, in accordance with the
law, notary may also use some types of square
seals suitable for the work of notary in the
office, which are determined by the Chamber
of Notaries, if their use facilitates and
simplifies the work of notary offices.

2. The square seals will be registered and they
will be used by notary or the official
appointed by notary.

3. The sign of the notary seal is put on the
documents, extracts, copies of official
verification and other document which are
submitted to the parties, courts and other
institutions.


Article 21
Archiving of notarial documents

1. The notary documents concluded by notary
shall be archived and stored according to
relevant provisions.

Član 20
Kvadratni pečat za službenu potvrdu od
strane notara

1. Za neke akte, u skladu sa zakonom, notar
može koristiti i neke vrste kvadratnih pečata
pogodnih za rad notara u kancelariji, koje
određuje Komora, ako njihovo korišćenje
olakšava i pojednostavljuje rad notarske
kancelarije.

2. Kvadratne pečate će biti registrovani i
upotrebljeni od strane notara ili zvaničnika
imenovanog od strane notara.

3. Na dokumentima, izvodima, kopijama
službenih potvrda i drugim dokumentima,
koji se dostavljaju strankama, sudovima i
drugim institucijama, stavlja se natpis notara.Član 21
Arhiviranje notarskih dokumenata

1. Beležnički dokumenti zaključeni od strane
notara biće arhivirani i uskladišteni u skladu
sa odgovarajućim odredbama.

19/30

2. Lëndët e përfunduara vendosen në arkiv
sipas llojit të aktit noterial dhe sipas numrit
rendor të shkresave/dosjeve dhe librave në
dosje të veçanta. Në mbulesën apo frontin e
dosjes, vendoset emërtimi i shkurtër dhe viti
i lëndës, si dhe numrat rendor të lendëve të
cilat janë vendosur në atë dosje.

3. Në sirtari, duhet që të vendoset një apo më
shumë shënime të dukshme që tregojnë se
çfarë është vendosur në atë vend.


Neni 22
Mënyra e arkivimit te dosjeve

1. Arkivimi i dosjeve bëhet në atë mënyrë që
nga dosja nxjerrët origjinali i aktit,
përkatësisht kopja/transkripti i dokumentit
apo dosja që sipas ligjit duhet t’i shtohet aktit
noterial, autorizimet, deklaratat, raportet dhe
mendimet e ekspertëve, si dhe të gjitha
shkresat tjera që janë krijuar gjatë përpilimit
të aktit noterial.


2. Origjinalet, ekstraktet dhe kopjet
/transkriptet e vërtetuara duhet që të jenë të
shënuara me emërtimin dhe numrin e librit
2. The completed cases are filed in the archive
based on the type of notary deed and on the
order number of documents/files and books in
separate folders. In the cover of the file is
inserted the short title and year of the case,
and the order numbers of cases which were
filed in such folder.

3. One or more visible notes that indicate
what is filed there should be placed in the
drawers.


Article 22
Manner of archiving of files

1. Archiving of files is done in a manner
whereby the original deed is taken from the
file, respectively the copy / transcript of the
document or file which according to the law
must be attached to the notary deed,
authorizations, statements, reports and expert
opinions, and all other documents that were
created during the production of the notary
deed.

2. Originals, copies and extracts / certified
transcripts should be marked with the name
and number of the respective book.
2. Završeni predmeti se arhiviraju u arhivu na
osnovu vrste notarskog ugovora i broja
naloga / dokumenata i knjiga u posebnim
fasciklama. U omotu spisa unesi se kratak
naslov i godina predmeta, kao i redni brojevi
predmeta koji su podneseni u takvu fasciklu.


3. U ladicama treba staviti jednu ili više
vidljivih napomena koje ukazuju na ono što
je tamo upisano.


Član 22.
Način arhiviranja

1. Arhiviranje spisa se vrši na taj način da se
prvobitni akt preuzima iz spisa, ili kopija /
prepis dokumenta ili spisa koji je u skladu sa
zakonom priložen uz notarski akt,
punomoćje, izjave, izveštaje i mišljenja
veštaka, kao i sva ostala dokumenta koja su
nastala u toku izrade notarskog akta.2. Originali, kopije i izvode / overene prepise
treba označiti imenom i brojem
odgovarajućeg registra.
20/30

përkatës.

3. Të gjitha shkresat dhe shtojcat nga dosjet,
siç është procesverbali i shkruar me palët,
për organet kompetente të pushtetit si dhe
gjykatat duhet që të jene me rradhitje
kronologjike në mbulesën e dosjes dhe ta
krijojnë dosjen anësore(shtesë).

4. Arkivimi i dosjeve anësore bëhet në
mënyre që të krijohet sigurimi që mos të vjen
deri tek humbja e përmbajtjes.

5. Ne arkiv duhet të mbahen (ruhen) të gjitha
librat që nuk janë të nevojshme për punën
aktuale.

6. Vërtetimet e nënshkrimeve, nuk
arkivohen ose mund të ruhen më së shumti 1
(një) vit, nëse me ligj nuk përcaktohet
ndryshe.

Neni 23
Ndalesa e lëshimit te aktit noterial nga
arkivi noterial

1. Sipas rregullave, akti noterial i arkivuar,
nuk mund t’i dorëzohet personave të
interesuar.


3. All documents and annexes of the files,
such as minutes written with the parties, for
the competent government bodies and the
courts shall be in chronological order on the
cover of the file and create side (additional)
file.

4. Archiving of side files is done in order to
avoid loss of content.


5. The archive shall contain (store) all books
which are not needed for the current work.


6. Certifications of signatures are not archived
or can be stored up to one (1) year, unless
otherwise specified by law.


Article 23
Prohibition of issuing notary deed from
notary archive

1. According to the rules, the archived notary
deed cannot be given to interested persons.3. Svi dokumenti i aneksi spisa, kao što su
zapisnici sa strankama, za nadležne državne
organe i sudove biće hronološkim redom na
naslovnoj strani spisa i kreirati sporedni
(dodatni) dosije.


4. Arhiviranje sporednih fajlova se radi kako
bi se izbegao gubitak sadržaja.


5. Arhiva sadrži sve registre koji nisu
potrebni za tekući rad.


6. Potvrde potpisa se ne arhiviraju ili se
mogu čuvati najviše jednu (1) godinu, osim
ako zakonom nije drugačije određeno.


Član 23
Zabrana izdavanja notarskog akta iz
notarske arhive

1. Prema pravilima, arhivirani notarski akt
se ne može dati zainteresovanim licima.

21/30

2. Noteri mund ta lëshoj origjinalin, për
përdorim jashtë vendit, nën kushtet e
parapara me ligj.

3. Në rastin nga paragrafi 2 të këtij neni
përpilohet shënimi zyrtar për lëshimin e
origjinalit.

4. Nga shënimi për lëshimin e origjinalit
duhet që të jetë e qartë se në pyetje është
origjinali, arsyeja e lëshimit të origjinalit,
kujt i lëshohet, si dhe në rast të përdorimit
jashtë vendit, me këtë janë pajtuar të gjithë
personat.


Neni 24
Aktet noteriale me te cilët rregullohen
ndryshimet apo plotësimet e
dokumenteve mëhershme

1. Në aktet noteriale me të cilat
dokumentet e mëparshëm përmirësohen,
plotësohen apo shfuqizohen, duhet që nën
numri e atij dokumenti të vendoset edhe
numri i dokumentit të mëparshëm, ndërsa në
dokumentin e mëparshëm, nën numrin e saj
ekzistues si shtesë shënohen të gjitha numrat
e përmirësimeve.
2. The notary can issue the original document,
for use abroad, under the conditions provided
by law.

3. In the case as provided in paragraph 2 of
this Article, an official note for issuance of the
original is drawn up.

4. The note for the issuance of the original
shall make it clear that it is dealing with the
original document, the reason of issuing the
original, whom it is issued and in case of its
use abroad, all persons agreed to it.Article 24
Notary deeds regulating the amendments
or supplements of earlier documents


1. In notary deeds correcting,
supplementing or repealing the earlier
documents, under the number of the
document shall be inserted the number of the
earlier document, whereas in the earlier
document, under its current number, all
numbers of corrections shall be inserted.

2. Notar može izdati originalni dokument,
za upotrebu u inostranstvu, pod uslovima
predviđenim zakonom.

3. U slučaju iz stava 2. ovog člana, sastavlja
se službena beleška za izdavanje originala.


4. U napomeni za izdavanje originala biće
jasno naznačeno da se radi o izvornom
dokumentu, o razlozima izdavanja originala,
koji je izdat, iu slučaju njegovog korišćenja
u inostranstvu, sva lica su pristala na to.Član 24
Notarska obaveštenja koja regulišu
izmene ili dopune ranijih dokumenata


1. U notarskim ispravkama, dopunama ili
ukidanju ranijih dokumenata, pod brojem
dokumenta ubacuje se broj ranijeg
dokumenta, dok se u ranijem dokumentu,
pod njegovim trenutnim brojem, unose svi
brojevi ispravki.


22/30

2. Noteri me dokumentin e parë (origjinalin)
duhet t’i ruaj edhe të gjitha dokumentet tjera
me të cilat janë bërë anekse duke i korrigjuar,
ndryshuar, plotësuar apo shfuqizuar
origjinali. Në atë rast, në vendin e
përshtatshëm të dosjes hapet faqja e
shënimeve e cila udhëzon se ku është i
vendosur dokumenti.

3. Dokumentet dhe shkresat të cilat ruhen, të
regjistruara me radhitje kronologjike, mund
të bashkëngjiten në dokumentin origjinal apo
të lidhen me vulën zyrtare apo me shiritin
mbi origjinalin.


Neni 25
Ndërrimi i origjinalit

1. Nëse origjinali i ndonjë akti noterial
pjesërisht ose në tërësi është i dëmtuar ose
nëse ekziston ndonjë arsye tjetër që ajo të
zëvendësohet, noteri mundet në ekstraktin
ekzistues të këtij akti ose në kopjen e
vërtetuar të ekstraktit të origjinalit, të shënoj
se ekstrakti i origjinalit apo kopja e vërtetuar
e saj vlen në vend të origjinalit.

2. Shënimin nga paragrafi 1 i këtij neni noteri
2. Along with the first document (original) the
notary shall keep all other documents to
which annexes are made through correction,
amendment or repeal of the original. In such
case, the note page is opened in the
convenient place of the file, informing on the
location of the document.


3. Documents and files which are stored,
recorded in chronological order, can be
attached to the original document or bound
with an official seal or ribbon over the
original.


Article 25
Replacement of the original

1. If the original of a notary deed is in part or
in whole damaged or if there is any other
reason for it to be replaced, the notary may,
in the existing extract of this notary deed or in
the certified copy of the extract of the
original, specify that the extract of the original
or the certified copy is valid and can be used
instead of the original.

2. The notary shall sign the note from
2. Zajedno sa prvim dokumentom (original),
notar će čuvati sve druge dokumente na koje
se dodaju prilozi putem ispravke, dopune ili
ukidanja originala. U tom slučaju, stranica
napomene se otvara na prikladnom mjestu u
datoteci, informirajući o lokaciji dokumenta.3. Dokumenti i dosijei koji se čuvaju, beleže
hronološkim redom, mogu se priložiti
originalnom dokumentu ili vezati službenim
pečatom ili trakom preko originala.Član 25
Zamena originala

1. Ako je original dela notara delimično ili u
celini oštećen ili ako postoji neki drugi
razlog da se on zameni, u postojećem izvodu
ovog notarskog ugovora ili u ovjerenoj kopiji
izvoda originala, notar će obavestiti da je
izvod iz originala ili overene kopije validan i
da se može koristiti umesto originala.


2. Notar potpisuje notu iz stava 1. ovog
23/30

e nënshkruan, shënon dhe datën dhe e vulos.


3. Kur shënimi është bërë në fletë të veçantë,
atëherë kjo fletë duhet që të lidhet me vulën
zyrtare ose me shirit sigurues të qepet, me
ekstraktin e aktit apo kopjen e saj e cila e
zëvendëson origjinalin.

Neni 26
Fatura mbi kompensimin e paguar

1. Fatura mbi shpenzimet dhe kompensimin
e noterit, së bashku me aktin noterial dhe
shënimet mbi ekstraktet e lëshuara dhe
kopjet e vërtetuara duhet të ruhet.

2. Fatura dhe shënimet nga paragrafi 1 i këtij
neni duhet të ngjiten si fleta e fundit apo të
lidhen me vulën zyrtare apo me shiritin e
sigurisë me dokumentin i cili ruhet në arkiv.


Neni 27
Evidenca e shkresave të lëshuara nga
arkivi

Noteri mban evidencën e veçantë mbi
shkresat e lëshuara nga arkivi, në të cilën
paragraph 1 of this Article, insert the date, and
seal it.

3. When the note is made in a separate sheet,
then this sheet shall be bound with the official
seal or the securing ribbon stitched with the
extract of the notary deed or its copy, which
replaces the original.

Article 26
Invoice on compensation paid

1. The invoice on notary costs and
compensation, along with notary deed and
notes on the issued extracts and certified
copies shall be stored.

2. Invoice and notes from paragraph 1 of this
Article shall be attached as last page or shall
be bound with the official seal or security
ribbon with the document, which is stored in
the archive.

Article 27
Registry of documents issued from
archive

Notary shall maintain separate register of
documents issued from the archive, in which
člana, unosi datum i pečati je.


3. Kada se napomena sačinjava u posebnom
listu, onda se ovaj list obavezuje sa
službenim pečatom ili trakom sa izvodom od
notarskog ugovora ili njegovom kopijom,
koja zamenjuje original.

Član 26
Račun na plaćenu naknadu

1. Faktura o notarskim troškovima i naknadi,
zajedno sa notarskim aktom i beleškama o
izdatim izvodima i overenim kopijama
čuvaju se.

2. Faktura i beleške iz stava 1. ovog člana
prilažu se kao poslednja stranica ili se vezuju
sa službenim pečatom ili trakom sa
dokumentom, koji se čuva u arhivi.


Član 27
Registar dokumenata izdatih iz arhive


Notar vodi poseban registar dokumenata koji
se izdaju iz arhive, u koji se upisuju svi
24/30

shënohen të gjitha shkresat e lëshuara nga
arkivi, me shenjen/numrin e shkresës, data
kur janë lëshuar, ku gjinden dhe sipas
mundësisë kur duhet të kthehen.


Neni 28
Sigurimi i shkresave të arkivuara dhe
shtojcave tjera

1. Aktet Noteriale dhe shtojcat e tjera
arkivohen në sirtarë të veçantë të përcaktuara
për arkivimin në zyren noteriale dhe atë në
mënyrën që të jenë të mbrojtur nga vjedhjet,
grabitjet, lagështisë, zjarri, pluhuri, humbja
apo dëmtimi nga çfarëdo arsye tjetër.

2. Për disa nga aktet noteriale më pak të
rëndësishme, të caktuara me vendim të Odës,
mund të caktohet afati më i shkurtër i ruajtjes
dhe arkivimit të tyre.


Neni 29
Mënyra e pranimit të dokumentacionit
dhe lëndëve nga ana e komisionit dhe
dorëzimi noterit të riemëruar

1. Dokumentacioni dhe lëndët të cilat, për
are registered all documents issued from
archive, with the sign/number of document,
date of issuance, their location, and if
possible, when they should be returned.


Article 28
Protection of the archived documents and
other annexes

1. The notary deeds and other annexes are
archived in special drawers designated for
archiving in the notary office in order to
prevent them from theft, robbery, moisture,
fire, dust, loss or damage of any kind.


2. For some less important notary deeds,
which are considered such by the decision of
the Camber of notaries, a shorter time limit
for their storage and archiving may be set.


Article 29
The method of receiving the documents
and case files by the committee and their
submission to the reappointed notary

1. Documents and materials which, due to the
dokumenti izdati iz arhive, sa oznakom /
brojem dokumenta, datumom izdavanja,
njihovom lokacijom i, ako je moguće, kada
se vraćaju.


Član 28
Pribavljanje arhiviranih dokumenata i
drugih priloga

1. Beležnički poslovi i drugi prilozi
arhiviraju se u posebnim ladicama koje su
predviđene za arhiviranje u notarskoj službi
kako bi se spriječile krađe, pljačke, vlage,
vatre, prašine, gubitka ili oštećenja bilo koje
vrste.

2. Za neke manje važne notarske akte, koji se
smatraju takvim odlukom komore notara,
određuje se kraći vremenski rok za njihovo
čuvanje i arhiviranje.


Član 29
Način primanja dokumenata i spisa
predmeta od strane komisije i njihovo
podnošenje reizabranom notaru

1. Dokumenti i materijali koji su, zbog
25/30

shkak të pushimit të kryerjes së punëve të
noterit i ka pranuar gjykata, komisioni me
procesverbal ia dorëzon noterit të riemëruar.


2. Komisioni nga paragrafi 1 i këtijë neni
emrohet me vendim të Ministrit dhe përbëhet
si në vijim:


2.1 përfaqesues i Ministrisë së
Drejtësisë, Kryesues;

2.2 përfaqesues i Gjykates, Anëtar;


2.3 përfaqësues nga Oda e Noterëve,
Anetar.

3. Procesverbali nga paragrafi 1 i këtij neni
përmban: vendin e përpilimit të
procesverbalit respektivisht vendi ku
dokumentacioni dhe lëndët gjinden, koha e
pranimit, emri dhe mbiemri i noterit të
riemëruar, numri i përgjithshëm i dosjeve të
veçanta në të cilat janë aktet noteriale sipas
llojit , numrave rendor të lëndëve të librave
të ndryshme nga secila dosje , të gjitha sendet
të pranuara në ruajtje,librat të cilat gjenden
termination of the performance of works by
notary, were received by court, the
commission shall hand them over to the
reappointed notary together with the minutes.

2. The Commission referred to in paragraph 1
of this Article shall be appointed by decision
of the Minister and shall be composed of the
following:

2.1 representative of the Ministry of
Justice, Chairman;

2.2 representative of the Court,
Member;

2.3 representatives from the Chamber of
Notaries, Member.

3. The minutes from paragraph 1 of this
Article shall contain: place of drafting of the
minutes, the location of documents and case
files, the time of receipt, name and surname
of the reappointed notary, the total number of
separate files which contain notary deeds by
type, order numbers of cases of different
books from each file, all items received for
storage, the books which are located in the
notary office or in the court archive, signature
prestanka obavljanja poslova od strane
notara, primljeni od strane suda, komisija će
ih dostaviti ponovo imenovanom notaru kroz
zapisnik.

2. Komisija iz stava 1. ovog člana imenuje se
odlukom ministra i sastoji se od sledećeg:2.1 predstavnik Ministarstva pravde,
predsedavajući;

2.2 predstavnik Suda, član;


2.3 predstavnika Notarske komore, član


3. Zapisnik iz stava 1. ovog člana sadrži:
mesto sastavljanja zapisnika, lokaciju
dokumenata i spis predmeta, vreme prijema,
ime i prezime ponovo imenovanog notara,
ukupan broj posebnih spisa koji sadrže
notarske akte. prema vrsti, rednim brojevima
predmeta iz svakog spisa, svim predmetima
primljenim za skladištenje, knjigama koje se
nalaze u notarskoj kancelariji ili u sudskoj
arhivi, potpisom reizabranog notara i
26/30

në zyrën noterit apo në arkivin e gjykatës,
nënshkrimi i noterit të riemëruar dhe
nënshkrimet e anëtarëve të komisionit.

Neni 30
Dispozita shfuqizuese

Me hyrjen në fuqi të këtij udhëzimi
administrativ shfuqizohet Udhëzimi
Administrativ Nr. 8/2010 mbi Vulat dhe
Shenjat e identifikimit të zyrës së Noterit.


Neni 31
Hyrja në fuqi

Ky Udhëzim Administrativ hyn në fuqi
shtatë (7) ditë pas nënshkrimit nga ana e
Ministrit.

Abelard Tahiri
____________
Ministër i Drejtësisë
27/11/2019

of reappointed notary and signature of the
members of the Commission.


Article 30
Repealing provisions

Upon entry into force of this administrative
instruction, the Administrative Instruction Nr.
8/2010 on seals and identification marks of
the Notary Office, shall be repealed.


Article 31
Entry into force

This Administrative Instruction enters into
force seven (7) days after its signing by the
Minister.

Abelard Tahiri
____________
Minister of Justice
27/11/2019

potpisom članova komisije.Član 30
Odredbe o ukidanju

Stupanjem na snagu ovog administrativnog
uputstva, Administrativno uputstvo br.
8/2010 o pečatima i identifikacionim
oznakama Notarske kancelarije, ukida se.


Član 31
Stupanje u snagu

Ovo Administrativno Uputstvo stupa na
snagu sedam (7) dana nakon potpisivanja od
strane Ministra.

Abelard Tahiri
____________
Ministar pravde
27/11/2019

27/30

FORMULARET 1-5
FORMULARI 1 – NË 3 GJUHË
FORMULARI 1 – NË 2 GJUHË
APPLICATION FORMS 1-5
FORM 1 - 3 LANGUAGE FORM IN 1 -
IN 2 LANGUAGES
PRIJAVNI OBRASCI 1-5
OBRAZAC 1 - 3 OBRAZAC JEZIKA U
1 – NA 2 JEZIKA
28/30

FORMULARI 2 NË 3 GJUHË
FORMULARI 2 NË 2 GJUHË

FORM 2 IN 3 LANGUAGES IN FORM 2
2 LANGUAGE

obrazac 2 na 3 jezika u obrazac 2 2 jezika


29/30

FORMULARI 3

REPUBLIKA E KOSOVËS
ZËVENDËS NOTER
EMRI DHE MBIEMRI
SELIA
FORMULARI 4

REPUBLIKA E KOSOVËS
USHTRUES DETYRE I
PËRKOHSHËM I
NOTERIT
EMRI DHE MBIEMRI
SELIA
THE REPUBLIC OF
KOSOVO
Deputy Notary
NAME AND SURNAME
HEADQUARTERS
FORM 3
FORM 4

THE REPUBLIC OF
KOSOVO
Acting
Temporary Notary
NAME AND SURNAME
HEADQUARTERSOBRAZAC 3

REPUBLIKA KOSOVO
Zamenik notara
IME I PREZIME
SEDIŠTE
FORM 4

THE REPUBLIC OF
KOSOVO
Acting
Temporary Notary
NAME AND SURNAME
HEADQUARTERS30/30


FORMULARI 5 VULA KATRORE


REPUBLIKA E KOSOVËS
NOTER
EMRI DHE MBIEMRI
SELIA
Nr._______, dt. _______________
FORM 5 square SEAL


THE REPUBLIC OF KOSOVO
NOTARY
NAME AND SURNAME

HEADQUARTERS
._______ No, no. _______________


FORM 5 square SEAL


THE REPUBLIC OF KOSOVO
NOTARY
NAME AND SURNAME
HEADQUARTERS
._______ No, no. _______________