UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR. 11/2019 PËR FORMËN DHE MËNYRËN E PËRPILIMIT DHE SHËNIMIT TË DOKUMENTEVE NOTERIALE

1Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada – Government

Ministria e Drejtësisë- Ministarstvo Pravde– Ministry of Justice

UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR. 11/2019 PËR FORMËN DHE MËNYRËN E PËRPILIMIT DHE
SHËNIMIT TË DOKUMENTEVE NOTERIALE1


ADMINISTRATIVE INSTRUCTION MOJ-NO. 11/2019 ON THE FORM AND MANNER OF DRAWING
UP AND RECORDING NOTARY DOCUMENTS 2


ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MP-BR. 11/2019 O OBLIKU I NAČINU SASTAVLJANJA I
EVIDENTIRANJA NOTARSKIH DOKUMENATA3

1 Udhëzim Administrativ MD-Nr. 11/2019 Për Formën dehe Mënyrën e Përpilimit dhe Shënimit të Dokumenteve Noteriale, i nënshkruar nga Ministri i Drejtësisë,
më datë 27.11.2019.
2 Administrative Instruction MOJ-No. 11/2019 On The Form And Manner Of Drawing Up And Recording Notary Documents, signed by Minister of Justice, date
27.11.2019.
3 Administrativno Uputstvo Mp-Br. 11/2019 O Obliku I Načinu Sastavljanja I Evidentiranja Notarskih Dokumenata, je potpisano od strane Ministar Pravde, datum
27.11.2019.

2Ministri i Ministrisë së Drejtësisë,

Në mbështetje të nenit 31, paragrafi 5 të ligjit
Nr. 06/L-010 për Noterinë(GZ nr. 23, 26
Dhjetor 2018) nenit 8 nën paragrafi 1.4 të
Rregullores Nr. 02/2011 për fushat e
përgjegjësisë administrative të Zyrës së
Kryeministrit dhe Ministrive, si dhe nenit 38
paragrafit 6 të Rregullores së Punës së
Qeverisë Nr. 09/2011 (Gazeta Zyrtare nr.15,
12.09.2011),

Nxjerrë:


UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR.
11/2019 PËR FORMËN DHE
MËNYRËN E PËRPILIMIT DHE
SHËNIMIT TË DOKUMENTEVE
NOTERIALE

Neni 1
Qëllimi


Ky udhëzim administrativ përcakton formën
dhe mënyrën e përpilimit dhe shënimit të
dokumenteve noteriale, vërtetimet , shenjat si
dhe mënyrën e lidhjes së faqeve të
dokumenteve noteriale dhe lëshimin e tyre.
Minister of the Ministry of Justice,

Pursuant to article 31, paragraph 5 of Law No.
06/L-010 on Notary (Official Gazette no. 23,
26 December 2018) article 8, subparagraph
1.4 of Regulation No. 02/2011 on areas of
administrative responsibility of the Office of
Prime minister and Ministries, and article 38,
paragraph 6 of the Rules of Procedure of the
Government No. 09/2011 (Official Gazette
no.15, 12.09.2011),

Adopts this:


ADMINISTRATIVE INSTRUCTION
MOJ-NO. 11/2019 ON THE FORM AND
MANNER OF DRAWING UP AND
RECORDING NOTARY DOCUMENTS


Article 1
Purpose


This Administrative instruction determines
the form and manner of drawing up and
recording notary documents, certificates,
signs, and the manner of binding the pages of
notary documents and their issuance.
Ministar Ministarstva pravde,

Na osnovu člana 31, stav 5 Zakona br. 06 /
L-010 o notarima (Službeni list br. 23, 26.
decembar 2018.) član 8, podstav 1.4 Uredbe
br. 02/2011 o oblastima administrativne
odgovornosti Kancelarije Premijer i
ministarstva, i član 38. stav 6. Poslovnika
Vlade br. 09/2011 (Službeni list br. 15,
12.09.2011),


Usvaja ovo:


ADMINISTRATIVNO PUTSTVO MP-
BR. 11/2019 O OBLIKU I NAČINU
SASTAVLJANJA I EVIDENTIRANJA
NOTARSKIH DOKUMENATA


Član 1
Svrha


Ovim Administrativnim uputstvom utvrđuje
se oblik i način sastavljanja i evidentiranja
notarskih dokumenata, potvrda, znakova i
načina vezivanja stranica notarske
dokumentacije i njihovog izdavanja.
3

Neni 2
Fushëveprimi

Ky Udhëzim Administrativ zbatohet nga të
gjithë noterët, ushtruesit e detyrës së
noterëve, zëvendës noterët dhe të gjithë të
punësuarit në zyrën noteriale.


Neni 3
Përpilimi i dokumentit noterial

1. Noteri dokumentin noterial e
përpilon me:

1.1. pajisje elektronike apo
makinë shkrimi dhe në raste të veçanta
me dorë dhe me ngjyrë të
qëndrueshme;

1.2. letër të veçantë, me shkrim të
tejdukshëm me element të sigurisë me
përmbajtje „Akti i Noterisë së
Kosovës”, formati standard A4, e
bardhë, 80 gr., dhe me cilësi të mirë që
garanton qëndrueshmërinë e
dokumentit noterial.

2. Dokumenti nga paragrafi 1 i këtij neni
duhet të shkruhet në mënyrë të lexueshme,
Article 2
Scope

This Administrative instruction shall apply to
all notaries, acting notaries, deputy notaries
and all employees in the notary office.Article 3
Drawing up of notary document

1. The notary shall draw up the notary
document with:

1.1. Electronical device or with
typing machine and in special occasions
with handwriting using indelible ink ;


1.2. special paper, with transparent
writing, with security element with
content „Notarial act of Kosovo”,
standard format A4, white, 80 gr., and
of good quality that ensures durability of
the notary document.


2. The document from paragraph 1 of this
article shall be written in eligible and durable
Član 2
Delokrug

Ovo Administrativno uputstvo se primenjuje
na sve notare, vršioce dužnosti notara,
zamenika notara i sve zaposlene u notarskoj
kancelariji.


Član 3
Izrada notarskog dokumenta

1. Notar sastavlja notarski dokument:


1.1. Elektronski ili sa mašinom za
kucanje i u posebnim slučajevima sa
rukopisom koji koristi neizbrisivu
boju;

1.2. Specijalni papir, sa
transparentnim pisanjem, sa
sigurnosnim elementom sa sadržajem
„notarski akt Kosova“, standardnog
formata A4, beli, 80 gr., i dobrog
kvaliteta koji obezbeđuje trajnost
notarskog dokumenta.

2. Dokument iz stava 1. ovog člana mora biti
pisan na prikladan i trajan način i obezbeđen
4

afatgjatë dhe të sigurt nga falsifikimi.

3. Dokumentin Noterial, noteri e përpilon në
numër të caktuar ekzemplarësh e barabartë
me numrin e palëve dhe organeve të cilëve u
dërgohet.

4. Teksti i dokumentit mund të shkruhet në
të dyja faqet.

5. Të gjitha numrat që kanë të bëjnë me
shumën, datat apo shuma tjera të
rëndësishme numerike në dokumentin
noterial duhet që të jenë të shkruar edhe me
germa,

6. Përjashtimisht nga paragrafi 5 i këtij
nenin, me germa nuk shënohen:

6.1. shenjat e numrit personal apo të
numrit të dokumentit identifikues të
palës,

6.2.numri i certifikatës së pronësisë dhe
numrit kadastral të parcelës dhe të
objektit,

6.3.numri i Gazetës Zyrtare ku është
shpallur ligji, si dhe

manner and secured from falsification.

3. The notary shall draw up the notary
document in a certain number of copies, equal
to the number of parties and bodies it is sent
to.

4. The text of the document can be written in
both pages.

5. All numbers related to amount, dates, or
other important numerical amounts in the
notary document shall also be written with
letters,


6. Exceptionally from paragraph 5 of this
article, letters will not be used with:

6.1. signs of personal number or ID
number of the party,


6.2.number of property certificate and
cadastral number of parcel and premise,


6.3. number of the Official Gazette
where the law was published, and

od falsifikovanja.

3. Notar će sastaviti notarski dokument u
određenom broju primeraka, jednak broju
stranaka i organa kojima je poslan.


4. Tekst dokumenta može biti napisan na obe
strane.

5. Svi brojevi koji se odnose na iznos,
datume ili druge važne numeričke iznose u
notarskom dokumentu, takođe se pišu
slovima,


6. Izuzetno od stava 5 ovog člana, slova se
neće koristiti za:

6.1. znakove ličnog broja ili
identifikacionog broja stranke,


6.2 Broj imovine i katastarskog broja
parcele i prostora,


6.3. broj Službenog lista u kome je
zakon objavljen, i

5


6.4.dispozitat e veçanta të ligjeve dhe
akteve të tjera nënligjore në të cilat
bazohet dokumenti noterial, si edhe në
rastet e tjera të parashikuara në nenin
31 dhe 42 të Ligjit mbi Noterinë.

7. Për ekstraktin dhe kopjen e dokumentit
noterial përdoret aparati i fotokopjimit i cili
gjendet në zyrën e noterit.


Neni 4
Emërtimi i dokumentit noterial

1. Emërtimi i Origjinalit të Dokumentit
Noterial në faqen e parë, i përpiluar sipas
ligjit emërtohet ne atë mënyrë që në faqen e
parë lartë e në mes të dokumentit, njëra ndër
tjetrën, vendoset stema e “Republikës së
Kosovës”, shënohet emërtimi
“REPUBLIKA E KOSOVËS“ në fontin 16,
në formatin Times New Roman, shënohet
shenja “NOTER” në fontin 14, emri dhe
mbiemri i noterit, dhe selia e zyrës, në fontin
12, të gjitha me germa shtypi të mëdha, dhe
kjo vetëm në faqen e parë të dokumentit.

2. Në këndin e lartë të majte të faqes, shiquar
përpara, shënohet numri rendor nga Libri i

6.4. special provisions of laws and other
bylaws on which the notary document is
based, as well as other cases provided in
article 31 and 42 of the Law on notary.


7. For the extract and copy of notary
document, the photocopy machine which is
located in the notary office shall be used.


Article 4
Title of notary document

1. Title of the original notary document on the
first page, drawn up in accordance with the
law, shall be named as follows: in the top
middle side of the first page, among others is
placed the emblem of the Republic of
Kosovo, title “REPUBLIC OF KOSOVO”,
with font 16, format Times New Roman, the
sign “NOTARY” is inscribed, with font 14,
name and surname of notary, seat of the
office, with font 12, all with capital letter, and
only on the first page of the document.


2. On the top left corner of the page, seen from
the front, the order number from the general

6.4. posebne odredbe zakona i drugih
podzakonskih akata na kojima se
zasniva notarski dokument, kao i
druge predmete predviđene u članu 31
i 42 Zakona o notarima.

7. Za izvod i kopiju notarskog dokumenta
koristi se fotokopirnica koja se nalazi u
notarskoj službi.


Član 4
Naziv notarskog dokumenta

1. Naziv prvobitnog notarskog dokumenta na
prvoj stranici, sastavljen u skladu sa
zakonom, treba da se navede na sledeći
način: u gornjem srednjem delu prve
stranice, između ostalog, nalazi se amblem
Republike Kosovo, naslov "Republika
Kosovo", sa fontom 16, formatom Times
Nev Roman, nazivom "Notar", sa fontom 14,
imenom i prezimenom notara, sedištem
kancelarije, sa fontom 12, sve sa velikim
slovima, i samo na prvoj strani dokumenta.


2. U gornjem levom uglu stranice, gledano
spreda, broj dokumenata iz generalne knjige
6

Përgjithshëm i Regjistrimit të punëve (LRP)
dhe numri i Referencës (Ref.) në dokumentet
e përpiluara nga noteri, si dhe me numrin e
vitit kalendarik ndërsa tek dokumentet mbi
konfirmimet dhe vërtetimet vendoset vetëm
numri rendor i Librit të Regjistrit të
Përgjithshëm (LRP), si dhe me numrin e vitit
kalendarik.


Neni 5
Emërtimi dhe lidhja e Dokumentit
Noterial me më shumë faqe

1. Nëse Dokumenti Noterial përbëhet nga më
shumë se një faqe, atëherë në faqen e parë
shënohet Dokumenti Noterial nga neni 4 i
këtij Udhëzimi, ndërsa në çdo faqe të
ardhshme shënohet me numrin përkatës të
regjistrit dhe numrin rendor të faqes si dhe
në secilën faqe i vihet vula e thatë.

2. Të gjitha faqet e shënuara në përputhje me
paragrafin 1 të këtij neni, lidhen me vulën
zyrtare të rrumbullakët ose lidhen me shirit
te posaçëm të sigurisë, ashtu që të dyja anët
fundore të shiritit e prapa faqës së fundit
vulosen me vulën zyrtare te rrumbullakët
ose me shirit ngjitës të sigurisë dhe
vërtetohen me vulën e thatë të noterit.
registration book of works (LRP) and
reference number (Ref.) is inserted in the
documents drawn up by the notary, as well as
the number of calendar year, whereas in the
documents on confirmation and certification,
only the order number from the general
registration book (LRP) and the number of
calendar year are registered.


Article 5
Title and biding of notary documents with
more pages

1. If the notary document consists of more
than one page, then in the first page is drawn
up the notary document from the article 4 of
this Administrative instruction, and in every
following page the number of register and
order number of the page is written and on
each page the dry seal is inserted.

2. All pages drawn up in accordance with
paragraph 1 of this article shall be bond
together with the official round seal or shall
be sealed with special safety ribbon so that
both ends of the ribbon in the back of the last
page are sealed with official round seal or
with adhesive safety ribbon and are certified
with the dry notary seal.
radova (LRP) i referentni broj (Ref.) Se
unose u dokumente koje je sastavio notar,
kao i broj kalendarske godine, dok se u
dokumentima o potvrdi i sertifikaciji
registruje se broj naloga iz generalne knjige
upisa (LRP) i broj kalendarske godine.
Član 5
Naslov i nabavka notarskih dokumenata
sa više stranica

1. Ako se notarski dokument sastoji od više
od jedne stranice, onda se na prvoj stranici
unosi notarski dokument iz člana 4. ovog
Administrativnog uputstva, a na sledećim
stranicama se unose broj registra i redni broj
stranice i na na svakoj stranici umetnut je
suvi pečat.

2. Sve stranice sastavljene u skladu sa
stavom 1. ovog člana moraju se držati
zajedno sa službenim okruglim pečatom ili
će biti zapečaćene posebnom sigurnosnom
trakom tako da se na oba kraja vrpce na
zadnjoj strani zadnje strane zapečatene
okruglim pečatom ili sa specijalnom
sigurnosnom trakom i sertifikovani suvim
73. Procedura nga paragrafi 2 i këtij neni vlen
edhe për autorizimet dhe shtojcat tjera të cilat
bashkëngjiten me dokumentin noterial.


4. Në rast se autorizimi dhe shtojcat e tjera
nuk mund t’i bashkëngjiten dokumentit
noterial, atëherë në fund të aktit duhet të
numërohet secila shtojcë me numrin dhe
shenjën, përbërjen dhe datën e lëshimit.


5. Noteri mund ta nënshkruaj dokumentin
noterial pas emërtimit të rregullt dhe lidhjes
së dokumentit noterial me më shumë faqe, në
kuptim të paragrafit 4 të këtij neni.

6. Në çdo faqe të dokumentit noterial, në
pjesën e dukshme nën tekst vendosen
nënshkrimi i pjesëmarrësve dhe noterit.

7. Çdo dokument i bashkangjitur si shtojcë
dokumentit noterial në fund apo prapa saj
vihen nënshkrimet e pjesëmarrësve dhe
noterit.

8. Shtojca e bashkangjitur duhet të jetë në
origjinal ose në kopje të vërtetuar.


3. The procedure from paragraph 2 of this
article shall also apply for authorizations and
other annexes which are attached to the notary
document.

4. If the authorizations or other annexes
cannot be attached to the notary document, at
the end of the notary deed shall be enumerated
each annex with the number, sign, content and
date of issue.


5. The notary can sign the notary document
after properly naming and bonding the notary
document with more pages, in line with
paragraph 4 of this article.

6. In every page of the notary document, in
the visible part under the text shall be inserted
the signature of parties and notary.

7. In every document attached as an annex of
notary document, the signatures of parties and
notary shall be inserted in the end or at the
back.

8. The attached annex shall be in original or
certified copy.
notarskim pečatom.

3. Postupak iz stava 2. ovog člana odnosi se
i na punomoćja i druge priloge koji su
priloženi uz notarski dokument.


4. Ako se punomoćje ili drugi aneksi ne
mogu priložiti notarskom dokumentu, na
kraju notarskog akta će se nabrojati svaki
aneks uz broj, znak, sadržaj i datum
izdavanja.


5. Notar može potpisati notarski dokument
nakon što redovno imenuje i drži notarski
dokument sa više stranica, u skladu sa
stavom 4. ovog člana.

6. Na svakoj stranici notarske isprave, u
vidljivom delu teksta, dodaje se potpis
stranaka i notara.

7. U svakom priloženom dokumentu kao
dodatak notarskom dokumentu, dodaju se
potpisi stranaka i notara na kraju ili pozadi.


8. Prilog mora biti u originalu ili overenoj
kopiji.
8


9. Autorizimet dhe shtojcat e tjera ruhen në
mbështjellësen e shkresave si pjesë përbërëse
e origjinalit të dokumentit noterial.

10. Secili dokument noterial përpilohet dhe
regjistrohet si dokument i veçantë.


Neni 6
Solemnizimi i dokumenteve të hartuara
nga pala

1. Solemnizimin e dokumenteve të hartuara
nga pala noteri e kryen në kuptim të nenit 41
të Ligjit për Noterinë, me përpilimin e
dokumentit të veçantë noterial me qëllim të
vërtetimit të dokumentit të hartuara nga
pala.

2. Solemnizimi i dokumenteve të hartuara
nga pala mund të kryhet edhe me përpilimin
në formë formulari të klauzolës për
vërtetimin mbi dokumentin e hartuar nga
pala me pajisje elektronike në kompjuter apo
makinë shkrimi dhe në raste të veçanta me
pajisje tjera mekanike për të shkruar.

3. Solemnizimi i dokumentit të hartuar nga
pala duhet të përmbajë njoftimin se puna

9.Authorizations and other annexes are kept
in binder of files, as an integral part of the
original notary document.

10. Each notary document shall be drawn up
and registered as a separate document.


Article 6
Solemnization of documents drafted by
the party

1. The notary shall solemnize the documents
drafted by the party in accordance with article
41 of the Notary law, by drawing up a
separate notary document in order to verify
the document drafted by the party.


2. The solemnization of documents drafted
by the party may also be performed by
drawing up a form of clause on the
verification of the document drafted by the
party with electronic computer device or with
typing machine and in special cases by
handwriting.

3. The solemnization of document drafted by
the party shall contain the information that in

9. Punomoćje i drugi prilozi čuvaju se u
registratoru spisa, kao sastavni deo
originalnog notarskog dokumenta.

10. Svaki notarski dokument se sastavlja i
registruje kao poseban dokument.


Član 6
Solemnizacija dokumenata sastavljenih
od stranke

1. Notar je dužan da dokumente sastavljene
od stranke obavi u skladu sa članom 41
Zakona o notarima, tako što će sastaviti
poseban notarski dokument kako bi potvrdio
dokumenant sastavljen od stranke.


2. Solemnizacija dokumenata sastavljenih od
stranke mogu se izvršiti i sastavljanjem
klauzule o potvrdi dokumenta sastavljenog
od stranke elektronskim putem ili mašinom
za kucanje, au posebnim slučajevima i
rukopisom.


3. Objava dokumenta sastavljenog od stranke
mora sadržati informaciju da je, pored oblika
9

juridike përveç formës edhe përmbajtja e saj
i përgjigjet rregullave mbi dokumentin
publik.

4. Në procedurën e solemnizimit të
dokumentit të hartuar nga pala
pjesëmarrësit i venë nënshkrimet e tyre në
fund të secilës faqe të aktit të noterit mbi
solemnizimin e dokumentit të hartuar nga
pala , e cila mbetet në arkivin e noterit, me të
gjitha shtojcat të solemnizimit, si edhe në të
gjitha fletët të të gjitha ekzemplarëve të
dokumentit të hartuar nga pala e cila
solemnizohet. Në faqen e fundit të
solemnizimit pjesëmarrësit i venë
nënshkrimet e tyre personale dhe pas tyre
nënshkrimin e venë edhe noteri me vulën
zyrtare dhe vulën e thatë.

5. Ekzemplari nga solemnizimi i dokumentit
të hartuar nga pala i cili mbetet në arkivin e
noterit e ka cilësinë e origjinalit të
dokumentit.

6. Solemnizimi i dokumentit të hartuar nga
pala i përpiluar dhe i nënshkruar nga noteri
dhe të gjithë pjesëmarrësit bashkohet/lidhet
me dokumentin e hartuar nga pala i cili
vërtetohet, dhe vendoset para dokumentit i
cili vërtetohet.
addition to its form and content, the legal act
is in line with the rules on public document.


4. In the procedure of solemnization of
document drafted by the party, the parties
insert their signatures at the end of each page
of the notary deed on solemnization of
document drafted by the party, which is kept
in the notary archive, with all annexes of
solemnization, and in all sheets of all copies
of the document drafted by the party which
was solemnized. At the last page of
solemnization, the participants insert their
personal signatures, followed by the signature
of notary with official seal and dry seal.5. The copy of the solemnization of document
drafted by the party, which is kept in the
archive of notary, has the competence of the
original document.

6. Solemnization of the document drafted by
the party, which was drawn up and signed by
notary and all participants, shall be attached
to the certified document drafted by the
party, and is placed before the certified
document drafted by the party.
i sadržaja, pravni akt u skladu sa pravilima o
javnoj ispravi.


4. U postupku solemnizacije dokumenta
sastavljenog od stranke, stranke na kraju
svake stranice notarskog ugovora unose
svoje potpise o završetku dokumenta
sastavljenog od stranke, koja se čuva u arhivi
notara, sa svim aneksima solemnizacije, i na
svim listovima. svih kopija dokumenta
sastavljenog od stranke koji je potpisan. Na
poslednjoj stranici solemnizacije, učesnici
unose svoje lične potpise, nakon čega sledi
potpis notara sa službenim pečatom i suvim
pečatom.5. Kopija solemnizacije dokumenta
sastavljenog od stranke, koji se čuva u arhivi
notara, ima svojstvo originalnog dokumenta.


6. Osnivanje dokumenta sastavljenog od
stranke , koji je sacinjen i potpisan od strane
notara i svih učesnika, prilaže se overenom
dokumentu koji je sastavljen od stranke i
stavlja dokumenat koji se overava.

10


7. Për përpilimin e vërtetimit dhe
solemnizimin e dokumentit të hartuar nga
pala, përshtatshmërish aplikohen dispozitat
nga ky udhëzim.


Neni 7
Konfirmimi dhe Vërtetimi i
Dokumenteve Noteriale

1. Konfirmimi apo vërtetimi i kopjes së
dokumentit, nënshkrimit të palëve,
respektivisht nënshkrimit të përfaqësuesit
ligjor, kujdestarit apo të autorizuarit,
ekstrakteve nga librat afariste, përkthimit
dhe nënshkrimit të përfaqësuesit të personit
juridik bëhet me klauzolën e vërtetimit.

2. Noteri për kryerjen e punëve noteriale
konform Ligjit mbi Noterinë përpilon
procesverbal.

3. Procesverbalet të cilat përpilohen jashtë
zyrës noteriale, kur natyra e punës këtë e
kërkon, përpilohet edhe në formularin apo
shkresën paraprakisht të përgatitur nga ana e
noterit.7. For drawing up the certification and
solemnization of documents drafted by the
party, the provisions of this Administrative
instruction shall duly apply.


Article 7
Confirmation and certification of notary
documents

1. Confirmation or certification of the copy of
a document, signatures of parties, signature of
legal representative, custodian or authorized
representative, extracts from business
registers, translation and signature of the
representative of legal person, are done with
the confirmation clause.

2. For the drawing up of notary deeds the
notary shall prepare minutes in accordance
with the Law on Notary.

3. The minutes which are prepared outside the
notary office, when the nature of work
required so, shall also be drawn up in the form
or previously prepared document by the
notary.7. Za sastavljanje sertifikacije i
solemnizacije dokumenata sastavljenog od
stranke, primjenjuju se odredbe ovog
Administrativnog uputstva


Član 7
Potvrda i sertifikacija notarske
dokumentacije

1. Potvrda ili overenje kopije dokumenta,
potpisa stranaka, potpisa zakonskog
zastupnika, staratelja ili punomoćnika,
izvoda iz poslovnih registara, prevoda i
potpisa predstavnika pravnog lica, vrši se uz
potvrdnu klauzulu.


2. Za sastavljanje notarskih akata, notar će
pripremiti zapisnik u skladu sa Zakonom o
notarima.

3. Zapisnici koji se pripremaju van notarske
kancelarije, kada se to zahteva priroda posla,
sastavlja se u obliku ili dokumentu koji je
prethodno pripremio javni notar.11

4. Konfirmimi dhe Vërtetimi i dokumenteve
nga paragrafi 1, 2, dhe 3 i këtij neni bëhet nën
kushtet nga neni 46. deri 51 të Ligjit mbi
Noterinë.


Neni 8
Konfirmimi apo vërtetimi i kopjes së
dokumenteve

1 Konfirmimi apo vërtetimi i kopjes së
dokumenteve të cilat, në bazë të ligjit duhet
bashkëngjitur dokumentit noterial përfshirë
autorizimet, prokurat, raportet dhe mendimet
e ekspertëve si dhe dokumentet e tjera të cilat
janë shfrytëzuar gjatë përpilimit të
dokumentit noterial, duhen të jenë në
origjinal ose në kopje të vërtetuara sipas
ligjit.

2. Në rastet e caktuara, siç përcaktohet në
tarifat noteriale do të vërtetohen duke iu
referuar numrit të aktit noterial të cilit i
bashkëngjiten dhe se ky vërtetim nuk
paguhet.

4. The confirmation and certification of the
documents from paragraph 1, 2, and 3 of this
article shall be done in line with the
requirements of articles 46 through 51 of the
Law on notary.

Article 8
Confirmation or certification of document
copies

1 The confirmation or certification of the
copy of documents, which according to the
law must be attached to the notary document,
including authorizations, reports and opinions
of experts and other documents which were
used during the drawing up of notary
document, shall be on the original or certified
copies, as required by law.


2. In certain cases, as specified in notary
tariffs, they will be confirmed by referring to
the number of notary deed to which they are
attached, and no fee shall be paid for this
confirmation.

4. Potvrda i overenje dokumenata iz st. 1, 2 i
3 ovog člana vrši se u skladu sa zahtevima iz
čl. 46 do 51 Zakona o notarima.Član 8
Potvrda ili uverenje kopije dokumenata


1 Potvrda ili overenje kopije dokumenata,
koja se po zakonu mora priložiti notarskom
dokumentu, uključujući ovlašćenja,
punomoćja, izveštaje i mišljenja stručnjaka i
druga dokumenta koja su korišćena prilikom
izrade notarskog dokumenta, moraju biti
originalne ili overene kopije, u skladu sa
zakonom.


2. U određenim slučajevima, kao što je
navedeno u notarskim tarifama, oni će se
potvrditi upućivanjem na broj notarskog akta
na koji su priloženi, a za ovu potvrdu se ne
plaća naknada.

12

Neni 9
Klauzola për vërtetim

1. Klauzola për vërtetimin e fotokopjes e cila
ka një fletë vendoset nën tekstin i cili është
duke u vërtetuar, e nëse kjo nuk është e
mundur, klauzola vihet prapa faqes së
kopjuar e cila vërtetohet.


2. Klauzola për vërtetimin e nënshkrimit, e
cila ka një fletë vendoset nën nënshkrimin e
cila vërtetohet e nëse kjo nuk është e mundur,
klauzola vihet prapa faqes në të cilën është
nënshkrimi i cili vërtetohet.3. Klauzola e vërtetimit të fotokopjes dhe
klauzola për vërtetimin e nënshkrimit në
dokumentin i cili përbëhet nga më shumë
fletëve të palidhura ose fletëve të lidhura
vendoset në fletën e veçantë e cila me
dokumentin lidhet sipas formës dhe mënyrës
së parashikuar në nenin 5 paragrafi 2 te këtij
udhëzimi.

4. Klauzola e vërtetimit vendoset me pajisjen
për të shkruar (kompjuter, makinë shkrimi
ose me mjete të tjera të ngjashme), ose me
Article 9
Certification clause

1. The clause for the certification of a copy,
which has one sheet, shall be inserted under
the text which will be certified, and if that is
not possible, the clause shall be inserted in the
back of the copied page which will be
certified.

2. The clause for the confirmation of
signature, which has one sheet, shall be
inserted under the signature which will be
certified, and if that is not possible, the clause
shall be inserted in the back of the page
containing the signature which will be
certified.

3. The clause for the certification of copy and
clause for the confirmation of signature in a
document which consists of more unbound
sheets or bound sheets shall be inserted in a
separate sheet, which will be attached to the
document according to the form and manner
specified in article 5, paragraph 2 of this
Administrative instruction.

4. The certification clause is inserted
electronically (computer, typing machine or
other similar machines), or with square seal
Član 9
Klauzola za overu

1. Klauzula za overu kopije, koja ima jedan
list, mora biti uneta pod tekst koji će biti
overen, a ako to nije moguće, klauzula će biti
uneta na poleđini kopirane stranice koja će
biti overena .


2. Klauzula za potvrdu potpisa, koja ima
jedan list, unosi se pod potpisom koji će biti
overen, a ako to nije moguće, klauzula se
unosi na poleđini stranice koja sadrži potpis
koji će biti sertifikovan.3. Klauzula za overu kopije i klauzule za
potvrdu potpisa u dokumentu koji se sastoji
od više nevezanih listova ili vezanih listova
unosi se u poseban list, koji će biti priložen
uz dokument u skladu sa navedenim oblikom
i načinom u članu 5, stav 2 ovog
Administrativnog uputstva.


4. Klauzula o overenju se unosi elektronski
(kompjuter, mašina za kucanje ili druge
slične mašine), ili sa četvrtastim pečatom za
13

vulën katrore për vërtetim nënshkrimi apo
vulë katrore për vërtetim të fotokopjes të
cilat i siguron noteri, nëse këto vula janë në
përdorim në zyrat noteriale.


Neni 10
Ekstrakti dhe Fotokopja nga Origjinali

1. Noteri është i detyruar qe në kuptim të
dispozitave të nenit 58-60 të Ligjit për
Noterinë, palëve t’i lëshon ekstraktin nga
origjinali, respektivisht fotokopje e aktit
noterial.

2. Ekstrakti i origjinalit është formë e aktit
noterial të cilin e ka përpiluar noteri, i cili
sipas fuqisë së tij ligjore vjen menjëherë pas
origjinalit, përkatësisht në punën juridike e
zëvendëson origjinalin. Origjinali sipas
rregullit nuk lëshohet, por ruhet në arkivin e
noterit.

3. Ekstraktit i origjinali përpilohet si në
vijim:

3.1. Pas nënshkrimit të origjinalit,
teksti i origjinalit përshkruhet me
ndihmën e kompjuterit apo me mjetin
mekanik për shkrim në numër të duhur
for confirmation of signature, or square seal
for certification of copy, which are provided
by notary, if such seals are in use in the
notary offices.


Article 10
Extract and copy of original document

1. In accordance with the provisions of
articles 58-60 of the Law on Notary, the
notary is obliged to issue an extract of the
original document, or a copy of the notary
deed, to the parties.

2. The extract of the original document is a
form of notary deed which was drawn up by
the notary, which in terms of legal power
comes right after the original, or in a legal
transaction replaces the original document.
As a rule, the original document is not issued
but is kept in the notary archive.

3. Extract of the original is drawn up as
follows:

3.1. After the original deed is signed, the
text of the original is inserted by
computer or typing machine in a
sufficient number of copies. On the top
overenje ili potvrdu, ili kvadratni pečat za
overu kopije, koji su dostavljeni od strane
notara, ako se takve marke koriste u notarske
kancelarije.


Član 10.
Izvod i kopija originalnog dokumenta

1. U skladu sa odredbama člana 58-60
Zakona o notarima, notar je dužan strankama
dati izvod iz originalnog dokumenta ili
kopiju notarskog ugovora.


2. Izvod iz originalnog dokumenta je oblik
notarskog akta koji je sastavio notar, koji u
smislu pravnog prvenstva dolazi odmah
nakon originala, ili u pravnom poslu
zamenjuje originalni dokument. Po pravilu,
originalni dokument se ne izdaje, već se čuva
u arhivi notara.

3.Izvod iz originalnog akta je sačinjen na
sledeći način:

3.1. Nakon potpisivanja prvobitnog
akta, tekst prvobitnog akta unosi se
kompjuterom ili mašinom za kucanje u
dovoljnom broju kopija. U gornjem
14

të kopjeve. Në këndin e sipërm të majtë
të faqes së parë shikuar përpara, në
secilën faqe të dokumentit, përveç
shënimeve nga neni 3 të këtij
Udhëzimi, duhet të shkruhet apo të
vendoset vula “EKSTRAKTI“ i
Origjinalit, dhe për dëshmi të
nënshkrimit, shënohet emri dhe
mbiemri i secilit nënshkrues, i
pjesëmarrësve dhe noterit, me shenjën
“D.V.” dhe vihet vula zyrtare e noterit.
Në vazhdim të fletës, ose në një fletë të
veçantë të letrës shënohet klauzola mbi
vërtetimin e ekstraktit nga origjinali,
me të cilin vërtetohet se ekstrakti është
identik me origjinalin e dokumentit
noterial. Mosekzistimi i klauzolës bën
që ekstrakti i shënimit noterial nuk e ka
cilësinë e dokumentit publik.

3.2. Pas vënies së nënshkrimeve në çdo
faqe dhe nënshkrimit në fund të aktit të
origjinalit nga ana e palëve dhe e
pjesëmarrësve të tjerë, si dhe vënies së
nënshkrimit të noterit dhe të vulës,
origjinali fotokopjohet me aparatin për
fotokopjim që gjendet në zyrën e
noterit. Në këndin e sipërm të majtë të
faqes së parë, shikuar përpara, në
secilën faqe të dokumentit, përveç
left corner of the first page, seen from
the front, in every page of the document,
in addition to the elements from article
3 of this Administrative instruction, the
seal “EXTRACT” of original shall be
inserted, and as a proof of signature,
name and surname of every signatory,
participant and notary is inserted with
“D.V.” and the official seal of notary is
inserted. In the remaining part of the
sheet, or in a separate sheet of the paper,
the clause on the confirmation of extract
of the original deed is inserted,
confirming that the extract is identical to
the original deed. If the clause is not
inserted, the extract of the notary deed
shall not be considered a public
document.


3.2. After parties and other participants
insert their signatures in every page and
at the end of the notary deed, followed
by the notary signature and seal, the
original deed is photocopied with
photocopy machine, which is located in
the notary office. On the top left corner
of the first page, seen from the front, in
each page of the document, in addition
to the elements from article 4 of this
levom uglu prve stranice, gledano
spreda, na svakoj strani dokumenta,
pored informacija iz člana 3 ovog
Administrativnog uputstva, stavlja se
pečat „Izvod iz originala“, kao dokaz o
tome potpis i ime i prezime svakog
potpisnika, učesnika i notara se unose sa
"DV" i stavlja se zvanični pečat notara.
U preostalom delu lista, ili u posebnom
listu papira, unosi se klauzula o potvrdi
izvoda prvobitnog akta, kojom se
potvrđuje da je izvod identičan
originalnom dokumentu. Ako ta
klauzula se ne unosi, izvod iz notarskog
akta ne smatra se javnim dokumentom.

3.2. Nakon što stranke i drugi učesnici
unesu svoje potpise na svaku stranicu i
na kraju notarskog akta, nakon čega
sledi potpis notara i pečat, originalni
dokument se fotokopira fotokopirnim
aparatom, koji se nalazi u notarskoj
službi. U gornjem levom uglu prve
stranice, gledano spreda, na svakoj
strani dokumenta, pored informacija iz
člana 4 ovog Administrativnog
15

shënimeve nga neni 4 të këtij
Udhëzimi Administrativ, qitet shënimi
apo vula “EKSTRAKTI” i Origjinalit.
Në vazhdim të faqes ose një fletë të
veçantë të letrës shënohet klauzola mbi
vërtetimin e ekstraktit.

4. Fotokopja e nënshkrimeve të palëve dhe
noterit , nënshkrimet në fund të dokumentit,
si dhe vula e noterit duhet të janë të dukshme.

5. Nëse origjinali përmban shtojca, edhe ato
fotokopjohen dhe i bashkëngjiten ekstraktit,
ndërsa në klauzolën mbi vërtetimin e
ekstraktit duhet të theksohen.

6.Ekstrakti mund t’i lëshohet vetëm
personave në pajtim me dispozitat e ligjit për
Noterinë.

Neni 11
Mënyra e përpilimit të kopjes

1. Pas lëshimit të ekstraktit nga origjinali në
momentin e përpilimit të origjinalit, palët e
interesuara në kuptim te nenit 59 paragrafi 1
të Ligjit për Noterinë, mund të kërkojnë
Kopjen nga Origjinali i dokumentit noterial.


Administrative instruction, the text or
seal “EXTRACT” of original is
inserted. In the remaining part of the
page or in a separate sheet, the clause on
the confirmation of extract is inserted.


4. The photocopy of the signatures of parties
and notary, signatures at the end of document
and the notary seal shall be visible.

5. If the original deed contains annexes, they
shall also be photocopied and attached to the
extract, and shall be mentioned in the clause
on the confirmation of extract.

6. The extract can be issued to persons only in
line with the provisions of the Law on notary.


Article 11
The manner of drawing up a copy

1. After the extract of the original deed is
issued as soon as the original deed is drawn
up, the interested parties may request the copy
of the original notarized deed, in accordance
with article 59, paragraph 1 of the Law on
notary.

uputstva, ubacuje se tekst ili pečat
„Izvod iz originala“. U preostalom delu
stranice ili u posebnom listu umetnuta
je klauzula o potvrdi izdavanja.4. Fotokopija potpisa stranaka i notara,
potpisa na kraju dokumenta i notarski pečat
biće vidljivi.

5. Ako originalni dokument sadrži priloge,
oni će takođe biti fotokopirani i priloženi uz
izvod, i biće navedeni u klauzuli o potvrdi
izdavanja.

6. Izvod se može izdati licima samo u skladu
sa odredbama Zakona o notarima.


Član 11
Način izrade kopije

1. Nakon izdavanja izvoda prvobitnog akta
čim se sačini originalni akt, zainteresovane
strane mogu zatražiti kopiju originalnog
notarskog ugovora, u skladu sa članom 59.
stav 1. Zakona o notarima.


16

2.Mënyra e përpilimit të kopjes nga
origjinali, është identike me mënyrën e
lëshimit të ekstraktit nga origjinali, pra
origjinali fotokopjohet, me ndryshimin që në
këndin e sipërm të majtë të faqes së parë,
shikuar përpara, qitet shënimi apo vula
“KOPJE“ e Origjinalit, kurse në vazhdim
apo në një fletë të veçantë të letrës shënohet
klauzola mbi vërtetimin e Kopjes nga
origjinali.

3. Lëshimi i përsëritur i Kopjes nga origjinali
do të shënohet me fjalën e shtuar si Kopje “E
PARË”, “E DYTË” e me radhë.


Neni 12
Kushtet për vlefshmëri të Ekstraktit si
dokument publik

1. Ekstrakti i origjinalit të dokumenti, në
transaksionin ligjor e zëvendëson origjinalin,
andaj është përcaktuar që Ekstraktit duhet
sipas dukjes, formës dhe përmbajtjes t’i
përgjigjet origjinalit dhe duhet të shënohet si
Ekstrakti dhe se duhet të vërtetohet me anë të
klauzolës mbi vërtetimin, sepse në të
kundërtën nuk e ka statusin e dokumentit
noterial.

2. The manner of drawing up a copy of the
original deed is identical to the manner of
issuing an extract of the original deed, with
the only change being that in the top left
corner of the first page, seen from the front,
the text or seal “COPY” of original is
inserted, and in the remaining part of the sheet
or in a separate sheet of paper is inserted the
clause on the confirmation of the copy of the
original deed.

3. The repetitive issuing of copy of the
original deed shall contain the text “FIRST”
copy, “SECOND” copy, and so on.


Article 12
Requirements for the validity of the
Extract as a public document

1. The extract of the original deed shall
replace the original deed in a legal
transaction; therefore, it has been defined that
the extract must be identical to the original
deed in terms of appearance, form and content
and must be titled as Extract and confirmed
by the confirmation clause, because otherwise
it shall not have the status of the notary deed.


2. Način sastavljanja kopije originalnog dela
identičan je načinu izdavanja izvoda
prvobitnog dela, s tim da se jedina izmena
može desiti u gornjem levom uglu prve
stranice, gledano spreda, tekst ili pečat
“Kopija originala” je uneta, au preostalom
delu lista ili u posebnom listu papira unosi se
klauzula o potvrdi kopije originalnog
dokumenta.


3. Ponavljano izdavanje kopije originalnog
dela sadrži tekst „Prva“ kopija, „Drugi“
primerak i tako dalje.


Član 12.
Zahtevi za validnost Izvoda kao javnog
dokumenta

1. Izvod iz prvobitnog akta zamenjuje
originalni akt u pravnom prometu; stoga je
utvrđeno da izvod mora biti identičan
originalnom dokumentu u smislu izgleda,
forme i sadržaja i mora biti nazvan izvod i
potvrđen klauzulom o potvrdi, jer u
suprotnom neće imati status notara.17

2. Përmbajtja e klauzolës mbi vërtetimin
është përcaktuar në neni 47, të Ligjit për
Noterinë, i cili tekst i klauzolës mbi
vërtetimin mund të jetë i shtypur si formular
apo i shtypur në letër.

Neni 13
Përdorimi i vules katrore

1. Noteri mundet që t’i përdor edhe vulat
katrore me shenjen “EKSTRAKTI“ apo
“KOPJE“ „EKSTRAKTI ME QELLIM
PERMBARIMI“ e të ngjashme, të cilat vetë
noteri mund t’i siguroj, të cilat shenja
shtypen ne faqen e parë te dokumentit mbi
numrin e aktit.

2. Për përpilimin e ekstraktit respektivisht
fotokopjes te aktit noterial, zbatohen
dispozitat e këtij udhëzimi të cilat zbatohen
për lëshimin dhe vërtetimin e dokumenteve
noteriale.

3. Me kërkesë të palës të cilës i lëshohet
ekstrakti nga origjinali, noteri mundet ti
lëshoj ekstraktin pa shtojcat të cilat janë
shfrytëzuar për përpilimin e dokumentit
noterial.


2. The content of the confirmation clause is
specified in article 47 of the Notary law,
whereby the text of the confirmation clause
may be typed as a form or typed in paper.


Article 13
Use of Square Seal

1. The notary may also use the square stamps
with the sign “EXTRACT“ or “COPY“,
“EXTRACT FOR ENFORCEMENT
PURPOSE”, and likewise, which can be
provided by notary itself, and these signs shall
be inserted in the first page of the document,
above the number of notary deed.

2. For drawing up an extract or copy of the
notary deed, the provisions of this
Administrative instruction, which are applied
for issuing and certifying notary deeds, shall
apply.

3. Upon the request of the party to whom the
extract of original deed is issued, the notary
may issue the extract without the annexes
which were used for drawing up the notary
deed.


2. Sadržaj potvrdne klauzule je određen u
članu 47 Zakona o notarima, pri čemu se
tekst klauzule o potvrdi može otkucati u
formi ili otkucati na papiru.


Član 13
Korišćenje kvadratnog pečata

1. Notar može koristiti i poštanske marke sa
znakom “Izvod” ili “Kopija”, “Izvod u svrhu
izvršenja”, a isto tako može biti i notar, a ovi
znakovi se unose na prvu stranicu dokument,
iznad broja notarskog akta.2. Za sastavljanje izvoda ili kopije notarskog
akta primjenjuju se odredbe ovog
Administrativnog uputstva koje se
primjenjuju za izdavanje i ovjeru notarskih
akata.

3. Na zahtev stranke kojoj je izdat izvod iz
originalnog akta, notar može izdati izvod bez
priloga koji su korišćeni za sastavljanje
notarskog akta.18

Neni 14
Dërgimi i Ekstraktit nga origjinali sipas
detyrës zyrtare dhe korrigjimi i gabimeve

1. Ekstraktin nga origjinali Noteri ua dërgon
organeve kompetente administrative, si
regjistrit kadastral të paluajtshmërive,
organit për punët tatimore etj, të përcaktuara
me ligjet në fuqi, nëpërmjet librit të
dërgesave apo me postë rekomande ose me
nënshkrimin mbi pranimin e ekstraktit nga
personi zyrtar i autorizuar i atij organi.

2. Nëse shënimi noterial përmban
dokumentin mbi punën juridike aksesore,
bashkangjitur ekstraktit të aktit noterial i
dërgohet edhe kopja e dokumentit nga
origjinali mbi punën kryesore (kontrata mbi
kredinë, garancionin bankar , prokurat etj.)
në bazë të cilit edhe akti noterial është
përpiluar.

3. Noteri duhet të sigurohet që ekstrakti nga
origjinali ti përmbajë edhe shtojcat e tjera
(raporti dhe mendimi i ekspertit,pëlqimi i
kreditorit, faturat etj.) dhe si të tillë do t`ua
dërgoj organeve nga paragrafi 1. i këtij neni.Article 14
Ex-officio deliverys of extract of original
deed and correction of mistakes

1. The notary shall send the extract of the
original deed to the competent administrative
bodies, such as cadastral register of
immovable properties, tax authority, etc., as
provided by the applicable laws, through
delivery book or registered mail or signature
on the receipt of extract by the authorized
officer of the respective authority.

2. If the notary note contains the document on
accessory legal deed, attached to the extract
of notary deed, the copy of the original deed
(contract on loan, bank guarantee,
authorizations, permissions, etc.) based on
which the notary deed was drawn up is sent
as well.


3.The notary should ensure that the extract of
the original deed should contain the other
annexes (expert report and expert opinion,
consent of creditor, invoices, etc.) as well and
shall send it to the authorities from paragraph
1 of this article.


Član 14
Podnošenje izvoda originalnog akta po
službenoj dužnosti i ispravljanje grešaka

1. Notar će dostaviti izvod iz originalnog
akta nadležnim upravnim organima, kao što
su katastarski registar nepokretne imovine,
poreski organ, itd., Kako je predviđeno
važećim zakonima, putem registra isporuke
ili preporučene pošte ili potpisa na računu
ovlašćenog službenika nadležnog organa.


2. Ako notarska beleška sadrži dokument o
dopunskom pravnom aktu, priložen je izvod
iz notarskog akta, kopija originalnog akta
(ugovor o zajmu, bankarska garancija,
punomoćje, itd.) Na osnovu kojeg je notarski
akt je sastavljen.3. Notar treba da obezbedi da izvod iz
originalnog dela sadrži i druge priloge
(ekspertski izveštaj i stručno mišljenje,
saglasnost poverioca, fakture, itd.) i da ih
pošalje organima iz stava 1 ovog člana.19

Neni 15
Korrigjimi i gabimeve në emra dhe
numra

1. Palët dhe pjesëmarrësit e dokumentit
noterial munden, me dhënien e deklaratës e
cila shënohet në aktin noterial, t`a
autorizojnë noterin që në çfarëdo momenti,
pa pjesëmarrjen e tyre mundet t`i korrigjoj
gabimet në emra dhe numrat, si dhe gabimet
e tjera të dukshme gjatë shkrimit dhe
llogaritjeve, mungesat në formën dhe
kundërthëniet e ekstraktit të shënimit noterial
me origjinalin, pas lëshimit të ekstraktit.

2. Mbi korrigjimin nga par.1 i këtij neni
noteri e përpilon shënimin zyrtar të cilin ia
dërgon palëve dhe organeve kompetente nga
neni 11 paragrafi. 1 të këtij Udhëzimi.


3. Nëse ndërmjet origjinalit dhe ekstraktit të
shënimit/aktit noterial ekziston mospajtimi
sa i përket ndonjë pjese të përmbajtur në
shënim/akt, palëve iu dërgohet ekstrakti i
korrigjuar me shënimin se me këtë ekstrakt
zëvendësohet ekstrakti i mëparshëm.Article 15
Correction of mistakes in names and
numbers

1. Parties and participants of the notary deed,
through a statement inserted in the notary
deed, can authorize the notary, that at anytime
without their participation, to correct the
mistakes of names and numbers, and other
visible mistakes while writing and
calculating, shortcomings in the form and
discrepancies between the extract and the
original deed, after the extract was issued.


2. On the correction from paragraph 1 of this
article, the notary shall draw up an official
note and shall send it to the parties and
competent bodies from article 11, paragraph
1 of this Administrative instruction.

3. If there is a discrepancy between the
original deed and the extract of the original
deed, regarding a part of the deed, the parties
will receive the corrected extract with the note
that this extract will replace the previous
extract.Član 15
Ispravljanje grešaka u imenima i
brojevima

1. Strane i učesnici u notarskom aktu, putem
izjave unete u notarski akt, mogu ovlastiti
notara, bez njihovog učešća iu bilo kom
trenutku, da ispravi greške u imenima i
brojevima i druge vidljive greške prilikom
pisanja i računanja, nedostaci u obliku i
nepodudarnosti između izvoda i originalnog
akta, nakon izdavanja izvoda.2. O ispravci iz stava 1. ovog člana, notar će
sastaviti službenu belešku i poslati je
strankama i nadležnim organima iz člana 11.
stav 1. ovog Administrativnog uputstva.


3. Ako postoji nesaglasnost između
prvobitnog akta i izvoda prvobitnog akta, u
vezi sa delom sadržanim u aktu, strane će
dobiti ispravljeni izvod s napomenom da će
ovaj izvod zameniti prethodni izvod.
20

Neni 16
Dispozitat shfuqizuese

Me hyrjen në fuqi të këtij Udhëzimi
Administrativ shfuqizohet Udhëzimi
Administrativ Nr. 03/2012 për Mënyrën e
redaktimit të akteve të noterisë dhe
Udhëzimi Administrativ Nr. 04/2014 për
Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit
Administrativ Nr. 03/2012, për Mënyrën e
redaktimit të akteve të noterisë.


Neni 17
Hyrja në fuqi

Ky Udhëzim Administrativ hyn në fuqi 7 ditë
pas nënshkrimit nga Ministri i Drejtësisë.Abelard Tahiri
___________________
Ministër i Drejtësisë
27/11/2019

Article 16
Repealing provisions

Upon entry into force of this Administrative
instruction, the Administrative instruction
No. 03/2012 on the manner of editing the
notary deeds and the Administrative
instruction No. 04/2014 on Amending and
Supplementing the Administrative instruction
No. 03/2012, on the manner of editing the
notary deeds, shall be repealed.


Article 17
Entry into force

This Administrative instruction shall enter
into force 7 days after its signing by the
Minister of Justice.


Abelard Tahiri
___________________
Minister of Justice
27/11/2019
Član 16
Odredbe o ukidanju

Po stupanju na snagu ovog Administrativnog
uputstva, Administrativno uputstvo br.
03/2012 o načinu uređivanja notarskih akata
i Administrativnom uputstvu br. 04/2014 o
izmenama i dopunama Administrativnog
uputstva br. uređivanja notarskog akta,
ukidaju se.Član 17
Stupanje u snagu

Ovo Administrativno uputstvo stupa na
snagu sedam dana nakon potpisivanja od
strane Ministra Pravde.


Abelard Tahiri
___________________
Ministar Pravde
27/11/2019
21