LIGJI NR. 03/L-041 PËR KUFIJTË ADMINISTRATIV TË KOMUNAVE

GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI III / Nr. 26 / 02 QERSHOR 2008

LIGJI NR. 03/L-041


PËR KUFIJTË ADMINISTRATIV TË KOMUNAVENë mbështetje të Kapitullit IV neni 65 pika 1, neni 81 pika 1 paragrafi 1 si dhe Kapitulli X neni 124 pika 2
të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, duke e njohur nevojën për ta sjell vendimmarrjen më afër
qytetarëve dhe duke i kushtuar kujdes përkatës nevojave të posaçme dhe brengave të komuniteteve jo
shumicë në Republikën e Kosovës;

Duke i pasur parasysh parimet e vetëqeverisjes lokale të Kartës evropiane të vetëqeverisjes lokale dhe
protokollet e saj;

Duke ditur se një shoqëri demokratike multietnike është e qëndrueshme dhe funksionale kur gjitha
komunitetet integrohen në sistemin ekzistues dhe marrin pjesë në jetën demokratike dhe politike të
vendit;

Duke e marrë parasysh Konventën kornizë për mbrojtjen e minoriteteve kombëtare dhe Kartën Evropiane
për Gjuhët Rajonale apo Minoritare dhe Konventën Kuadër mbi Bashkëpunimin Ndërkufitar ndërmjet
Komuniteteve dhe Autoriteteve Territoriale si dhe protokollet të saj;

Me qëllim të integrimit të komuniteteve jo shumicë e posaçërisht komunitetit serb të Republikës së
Kosovës në shoqërinë kosovare, krijimit të një shteti funksional në tërë territorin dhe krijimin e një sistem
të qëndrueshëm të vetëqeverisjes lokale që do të përmirësoj efikasitetin e shërbimeve publike, Kuvendi i
Republikës së Kosovës,

Kuvendi i Republikës së Kosovës,

Miraton:


LIGJIN PËR KUFIJTË ADMINISTRATIV TË KOMUNAVE


K R E U I
D I S P O Z I T A T E P Ё R G J I T H S H M E

Neni 1
Qëllimi i Ligjit

Me këtë ligj rregullohet, organizimi territorial i vetëqeverisjes lokale të Republikës së Kosovës,
themelohen komunat e reja, përcaktohet territori i komunës si njësi e vetëqeverisjes lokale, përcaktohen
kufijtë administrativ komunal, emrat dhe selitë e komunave të reja, vendosen rregullimet kalimtare në mes
të komunave ekzistuese dhe komunave të reja të themeluara me këtë ligj, si dhe definohen procedurat
për ndryshimin e kufijve administrativ të komunave.Neni 2
Territori dhe kufijtë administrativ të komunave

2.1 Territori i komunës përfshin vendbanimet që shtrihen në zonat kadastrale që janë brenda kufijve
komunal.

2.2 Zonat kadastrale janë të përkufizuara me Ligjin për Kadastrin Nr. 2003/25.

2
2.3 Me vendbanime nënkuptohen qytetet, lagjet urbane dhe fshatrat.Neni 3
Kufijtë administrativ të komunave

3.1 Kufijtë administrativ të Komunës janë kufijtë administrativ të zonave kadastrale që e përbëjnë
territorin e Komunës në pjesën që kufizohet me komunën fqinje ose përputhet me kufijtë administrativ
shtetëror të Republikës së Kosovës.

3.2 Kufiri ndërmjet Graçanicës dhe Prishtinës është vija e përcaktuar që do të kaloj nëpër zonën
kadastrale të Çagllavicës.

3.3 Kufiri në mes Komunës së Mitrovicës së Veriut dhe Komunës Mitrovica e Jugut do të jetë vija e
përcaktuar që do të kaloj nëpër zonën kadastrale të Suhodollit.

3.4 Mosmarrëveshjet ndërmjet komunave për kufijtë administrativ të komunës i adresohen Qeverisë së
Republikës së Kosovës.

3.5 Komunat mund të ushtrojnë ankesë në Gjykatën Kushtetuese nëse nuk janë të kënaqur me vendimin
mbi mosmarrëveshjet mbi kufijtë administrativ të komunës.Neni 4
Selia e Komunës

4.1 Secila Komunë ka selinë e saj zyrtare.

4.2 Komunat propozojnë ndryshimin e lokacionit të selisë së tyre përmes vendimit të shumicës së gjithë
anëtarëve të pranishëm të Kuvendit të komunës që votojnë dhe shumicës së anëtarëve të pranishëm të
Kuvendit të komunës që votojnë, të cilët përfaqësojnë komunitetet jo-shumicë.

4.3 Propozim i dërgohet për konsideratë Kuvendit të Republikës së Kosovës.
Neni 5
Organizimi Territorial i Vetëqeverisjes Lokale

5.1 Komuna është njësi themelore e vetëqeverisjes lokale në Republikën e Kosovës.
5.2 Komunat në vijim të themeluara sipas Rregullores 2000/43 “Për Emrat, Numrat dhe Kufijtë
administrativ të Komunave, me përjashtim të komunës së Mitrovicës, vazhdojnë të ekzistojnë me zonat
kadastrale të renditura në këtë ligj dhe selinë e përcaktuar si më poshtë.

1. Komuna e Deçanit me seli në Deçan
2. Komuna e Gjakovës me seli në Gjakovë;
3. Komuna e Gllogovcit me seli në Gllogovc;
4. Komuna e Gjilanit me seli në Gjilan;
5. Komuna e Dragashit me seli në Dragash;
6. Komuna e Istogut me seli në Istog
7. Komuna e Kaçanikut me seli në Kaçanik;
8. Komuna e Klinës me seli në Klinë
9. Komuna e Fushë Kosovës me seli në Fushë Kosovë;
10. Komuna e Kamenicës me seli në Kamenicë;
11. Komuna e Leposaviqit me seli në Leposaviq;
12. Komuna e Lipjanit me seli në Lipjan;
13. Komuna e Obiliqit me seli në Obiliq;
3
14. Komuna e Rahovecit me seli në Rahovec;
15. Komuna e Pejës me seli në Pejë;
16. Komuna e Podujevës me seli në Podujevë;
17. Komuna e Prishtinës me seli në Prishtinë;
18. Komuna e Prizrenit me seli në Prizren;
19. Komuna Skënderajit me seli në Skënderaj;
20. Komuna e Shtimes me seli në Shtime
21. Komuna Shtërpcës me seli në Shtërpcë;
22. Komuna e Suharekës me seli në Suharekë;
23. Komuna e Ferizajit me seli në Ferizaj;
24. Komuna e Vitisë me seli në Viti;
25. Komuna e Vushtrrisë me seli në Vushtrri;
26. Komuna e Zubin Potokut me seli në Zubin Potok;
27. Komuna e Zveçanit me seli në Zveçan; dhe
28. Komuna Malishevë me seli në Malishevë.

5.3 Komuna e tanishme e Novobërdës e me seli në Bostan do të zgjerohet dhe përbëhet nga zonat
kadastrale të renditura në këtë ligj.

5.4 Në komunën e tanishme të Mitrovicës do të themelohen dy komuna, komuna e Mitrovicës së Veriut
dhe Mitrovicës së Jugut me zonat kadastrale të renditura në këtë ligj dhe me selitë e tyre në Mitrovicë.

5.5 Komunat në vijim do të themelohen me zonat kadastrale të renditura në këtë ligj dhe selitë të
përcaktuara më poshtë.

29. Komuna e Novobërdës me seli në Bostan;
30. Komuna e Mitrovicës së Veriut me seli në Mitrovicë;
31. Komuna e Mitrovicës së Jugut me seli në Mitrovicë;
32. Komuna Junik me seli në Junik;
33. Komuna e Hani i Elezit me seli Hani i Elezit;
34. Komuna e Mamushës me seli në Mamushë;
35. Komuna e Graçanicë me seli në Graçanicë;
36. Komuna Ranillug me selinë në Ranillugë;
37. Komuna Partesh me seli në Partesh;
38. Komuna Kllokot me seli në Kllokot.Neni 6
Zonat Kadastrale ( Shtojcë 1)

Neni 7
Bordi i Mitrovicës

7.1 Komuna e Mitrovicës së Veriut dhe komuna e Mitrovicës së Jugut formojnë një Bord të Përbashkët
funksional.

7.2 Bordi do të zhvillojë bashkëpunim funksional në sferat e kompetencave vetanake të komunave.

7.3 Bordi do të përbëhet nga njëmbëdhjetë (11) anëtarë, me nga pesë (5) përfaqësues të zgjedhur nga
secila komunë, dhe një (1) përfaqësues ndërkombëtar i zgjedhur nga PCN i cili kryeson Bordin.

7.4 Përfaqësuesi i zgjedhur nga PCN, do të kryesoj Bordin.Neni 8
Funksionimi i Bordit

4
8.1 Bordi i Përbashkët funksional konstituohet brenda një afati të caktuar kohor pas konstituimit të
kuvendeve komunale të komunave përkatëse, dhe do të zhvilloj bashkëpunim funksional në bazë të
marrëveshjes së komunave.

8.2 Në rast se Bordi nuk konstituohet, brenda një afati të caktuar kohor, kryesuesi i Bordit ushtron
funksionet e përcaktuara në paragrafin 2 të nenin 7 të këtij ligji deri në konstituimin e Bordit.


KREU II
THEMELIMI I KOMUNAVE DHE NDRYSHIMI I KUFIJVE ADMINISTRATIV TË KOMUNËSNeni 9
Ndryshimi i Kufijve administrativ të Komunave


9.1 Themelimi i komunave të reja, bashkimi, ndarja, ndryshimi i kufijve administrativ të komunës dhe
caktimi i emrit apo selisë se komunës bëhet me plotësimin dhe ndryshimin e këtij ligji.

9.2 Ndryshimi i kufijve administrativ të komunës nuk mund të bëhet para konsultimit me qytetarët në
komunat ose pjesët e komunave të prekura nga ndryshimi.


Neni 10
Mënyra e Ndryshimit të Kufijve administrativ të Komunave

Ndryshimi i kufijve administrativ të komunës bëhet me:

a) bashkimin e një apo më shumë komunave me një komunë ekzistuese;
b) bashkimin e dy apo më shumë komunave për formimin e një komune të re;
c) me ndarjen e një pjese të një komune (apo komunave) për t`iu bashkuar me një komunë tjetër;
d) me ndarjen e një pjese të një komune apo komunave për formimin e një komune të re.Neni 11
Përmbajtja e Propozimeve dhe Dokumentet Mbështetëse

11.1 Propozimet për ndryshime të kufijve administrativ të komunës të çfarëdo lloji duhet të përfshijnë së
paku:
a) hartën e territorit apo territoreve, kufijtë administrativ të cilave propozohen të ndryshohen, duke
specifikuar kufijtë administrativ e rinjë të propozuar;
b) arsyetimin për nevojën e ndryshimeve të tilla dhe lehtësimin ose vështirësimin e qasjes së
qytetarëve në shërbime të ofruara nga komuna;
c) analizën e efekteve të ndryshimit në aspekt të qëndrueshmërisë ekonomike të komunës;
d) arsyetimin që ndryshimet janë në pajtueshmëri me parimin e subsidiaritetit dhe ndikojnë
pozitivisht në ushtrimin e kompetencave të komunave;
e) materialet shpjeguese për formën e likuidimit të borxheve apo kredive të kontraktuara nga secila
komunë;
f) raporti i cili përmban mënyrat e konsultimit me qytetarët, rezultatin pro dhe kundër nga këshillimi
me qytetarët; dhe
g) dokumentet tjera të krijuara nga autoritetet përkatëse gjatë procesit.

11.2 Propozimi për ndarje të një pjese të territorit, në mënyrë që të krijohet një komunë e re duhet të
përfshijë edhe:
a) planin për ndarjen e pronave tyre respektive, të drejtave, veprimeve, borxheve dhe obligimeve; b)
planin për rialokimin e stafit komunal që do të emërohet në komunën e re;
b) listën e çertifikuar të qytetarëve që gjenden në pjesën apo në pjesët të cilat do të përbëjnë
komunën e re.
5


Neni 12
Konsultimi me komunitetet joshumicë

Qeveria do të hyjë në konsultime me komunitetet joshumicë, në rastet kur ky komunitet përbën së paku
75% të popullsisë në një vendbanim të përqëndruar në zona kadastrale të bashkëlidhura me popullsi të
gjithëmbarshme prej së paku 5000 qytetarësh, me qëllim të krijimit të komunave të reja.


KREU III
RREGULLIMET KALIMTARE PËR KOMUNAT E REJA


Neni 13
Vazhdimi i funksionimit

Komunat ekzistuese vazhdojnë të funksionojnë dhe të ofrojnë shërbime edhe në pjesët që do t’i përkasin
komunave të reja deri në konstituimin e kuvendeve komunale të komunave reja të themeluara me këtë
ligj.Neni 14
Ekipet Përgatitore Komunale

Pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, Qeveria e Republikës së Kosovës dhe PCN do të ndërmarrin të gjitha
përgatitjet e nevojshme për të siguruar deri në momentin e mbajtjes së zgjedhjeve komunale, të jenë
ndarë dhe themeluar, të gjitha burimet, pronat dhe strukturat administrative të kërkuara për krijimin dhe
funksionimin e këtyre komunave të reja.Neni 15
Pasuria, obligimet dhe dokumentacioni

15.1 Komunat nga paragrafi 2 i nenit 5 të këtij ligji janë trashëgimtarë juridik të komunave ekzistuese.

15.2 Komunat e reja paragrafi 3 i nenit 5 të këtij ligji fitojnë statusin e personit juridik.

15.3 Komuna nga paragrafi 3 i nenit 5 të këtij ligji, territori i të cilave përbehet nga zona kadastrale të
komunës apo komunave ekzistuese pranojnë dokumentacionin, arkivat që lidhen me pasurinë dhe
obligimet e trashëguara dhe me kompetencat e përcaktuara me ligj, në zonën e komunës së re të
themeluar.

15.4 Obligimet e trashëguara nuk mund të jenë më tepër se 50% të buxhetit komunal, të komunës së re.

15.5 Obligimet e trashëguara që e tejkalojnë 50% e buxhetit komunal të komunës së re i barten Qeverisë
së Republikës së Kosovës.Neni 16
Bartja e dokumentacionit dhe pasurisë

16.1 Dorëzimi i dokumentacionit dhe arkivës të përcaktuara në paragrafin 3 i nenit 5 të këtij ligji bëhet
më së voni 3 (tre) muaj pas konstituimit të kuvendeve komunale, në pajtim me ligjin e aplikueshëm për
arkivat.

6
16.2 Bartja e pasurisë dhe obligimeve të përcaktuara në paragrafin 1 të këtij neni bëhet më së vonë se
gjashtë (6) muaj pas konstituimit të kuvendeve komunale.Neni 17
Rishikimi i ligjit

Gjashtë (6) muaj pas regjistrimit të popullsisë së Republikës së Kosovës, mund të bëhet një rishikim i
dispozitave të këtij ligji në kuptim të përfshirjes së kufijve të komunave të reja, funksionalitetin dhe
qëndrueshmërinë e komunave ekzistuese.Neni 18
Përafrimi i legjislacionit

Brenda gjashtë muajsh nga hyrja në fuqi e këtij ligji, të gjitha ligjet dhe aktet nënligjore të mëparshme
duhet të haramonizohen me këtë ligj.Neni 19
Hyrja në fuqi

Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë ( 15 ) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës.
Miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës

Me datën: 20.02.2008Ligji Nr. 03/L-041

Zonat Kadastrale ( Shtojcë 1)

7

Neni 6
6.1 Tridhjetë e tetë komunat e Kosovës përbëhen
nga zonat kadastrale në vijim:
Deçan KADASTRA
01 Baballoq
01 Beleg
01 Dashinoc
01 Deçan
01 Ratish i Ultë
01 Strellc i Ultë
01 Drenoc
01 Dubovik
01 Gllogjan
01 Carrabreg i Epërm
01 Ratish i Epërm
01 Strellc i Epërm
01 Gramaçel
01 Hulaj
01 Isnic
01 Kodrali
01 Lëbushë
01 Lumbardh
01 Maznik
01 Papiq
01 Papraqan
01 Posar
01 Prilep
01 Rrzniq I
01 Rrzniq II
01
01
01
01
Shaptej
Rastovicë
Sllup
Voksh


Gjakovë KADASTRA
02 Babaj i Bokës
02 Bardhasan
02 Batushë
02 Bec
02 Berjah
02 Bishtazhin
02 Brekoc
02 Brovinë
02 Qerret
02 Qerim
02 Cërmjan
02 Damjan
02 Devë
02 Gjakovë Qyteti
02 Gjakovë Jasht Qyteti
02 Doblibarë
02 Dobrixhë
02 Novosellë e Poshtme
02 Dujakë
02 Hereç
8
02 Firzë
02 Goden
02 Novosellë e Epërme
02 Gërçinë
02 Gërgoc
02 Guskë
02 Jabllanicë
02 Jaco
02 Janosh
02 Kodrali
02 Korenicë
02 Koshare
02 Kralanë
02 Kushavec
02 Lipovec
02 Marmullë
02 Meqe
02 Orize
02 Moglica
02 Molliq
02 Nivokaz
02 Osek Hilë
02 Osek Pashë
02 Palabardhë
02 Pjetershtan
02 Ponoshec
02 Popovc
02 Raçë
02 Rracaj
02 Radoniq
02 Rakoc
02 Ramoc
02 Rugovë I
02 Rugovë II
02 Sheremet
02 Shishman
02 Skivjan
02 Smaçë
02 Smolicë
02 Stubell
02 Trakaniq
02 Ujez
02 Vogovë
02 Vraniq
02 Zhabel
02 Zhdrellë
02 Zidi Sadik agës
02 Zhub
02 ZylfajGllogoc KADASTRA
03 Baicë
03 Dobroshec
03 Domanek
03 Fusticë e Poshtmë
03 Koroticë e Poshtmë
9
03 Zabeli i Ultë
03 Gllanasellë
03 Globar
03 Gllogoc
03 Godanc
03 Fusticë e Epërme
03 Koreticë e Epërme
03 Abri e Epërme
03 Zabeli i Epërm
03 Gradicë
03 Kishnarekë
03 Komoran
03 Krajkovë
03 Llapushnik
03 Likoshan
03 Negroc
03 Nekoc
03 Cikatovë e Re
03 Arllat
03 Poklek i Vjetër
03 Poluzhë
03 Stankoc
03 Cikatova e Vjetër
03 Shtrubullovë
03 Shtuticë
03 Tërdevc
03 Tërstenik
03 Vasilevë
03 Vërboc
03 Vuçak


Gjilan KADASTRA
04 Bilincë
04 Bresalc
04 Bukovik - Capar
04 Burincë
04 Çelik
04 Cërnicë
04 Dobërçan
04 Sllakov i Ultë
04 Livoç i Ultë
04 Dunav
04 Gadish
04 Gjilan
04 Sllakov i Epërm
04 Livoç i Epërm
04 Inatoc
04 Kishnapolë
04 Kmetoc
04 Kravaricë
04 Lipovicë
04 Llovcë
04 Godeni i Vogël
04 Malishevë
04 Muçibabë
04 Nasalë
04 Pidiq
10
04 Pogragjë
04 Ponesh
04 Perlepnicë
04 Shillovë
04 Sllubicë
04 Stançiq
04 Stublilnë
04 Shurdhan
04 Uglar
04 Velekincë
04 Vladovë
04 Vlashticë
04 Vrapçiq
04 Vërbicë
04 Zhegoc
04 Vërbicë e Zhegocit
04 Zhegër


Dragash KADASTRA
05 Baçkë
05 Brod
05 Dikancë
05 Dragash
05 Glloboçica I
05 Kërstec
05 Krushevc
05 Kukulan
05 Leshtan
05 Lubovishtë
05 Mlikë
05 Orqushë
05 Radeshë
05 Restelicë
05 Vranishtë
05 Zlipotok
05 Bellobrod
05 Blas
05 Bréense
05 Brodosanë
05 Brut
05 Buçe
05 Buzez
05 Glloboçica II
05 Kapre
05 Kosavë
05 Kuklibeg
05 Kukovc
05 Plajnik
05 Plava I
05 Plava II
05 Rapqë
05 Rrenc
05 Shajn I
05 Shajn II
05 Zaplluxhë
05 Zgatar
05 Zym
11
05 XërxëIstog KADASTRA
06 Banjë
06 Banjicë
06 Llukavc i Begut
06 Belicë
06 Bellopojë
06 Cërkolez
06 Cerrcë
06 Carallukë
06 Gjurakovc
06 Dobrushë
06 Dragolec
06 Drejë
06 Dubravë
06 Istog
06 Kaliqan
06 Kashicë
06 Kosh
06 Kovragë
06 Kërninë
06 Lubovë
06 Lubozhdë
06 Llugë
06 Dubovë e Vogël
06 Mojstir
06 Muzhevinë
06 Orobërdë
06 Osojan
06 Polan
06 Prekallë
06 Prigodë
06 Rakosh
06 Shalinovicë
06 Sinaj
06 Staradran
06 Studenicë
06 Sushicë
06 Llukac i Thatë
06 Suhogërllë
06 Tomoc
06 Trubuhoc
06 Tuçep
06 Uçë
06 Veriq
06 Vrellë
06 Zhaq
06 Zhakovë


Kaçanik KADASTRA

07 Bajnicë
07 Begracë
07 Biqec
12
07 Bob
07 Gjurgjedell
07 Doganaj
07 Drenogllavë
07 Dura - Gabricë
07 Elezaj
07 Gajre
07 Glloboçicë
07 (Gabricë e Epërme)
Mahalla e Hoxhajve
07 Gërlicë e Epërme
07 Ivajë
07 Kaçanik
07 Korboliq
07 Kotlinë
07 Kovaçecë
07 Nikaj
07 Nikovc
07 Rekë
07 Runjevë
07 Semajë
07 Sllatinë
07 Soponicë
07 Stagovë
07 Kacaniku i Vjetër
07 Strazhë
07 Vata – Dubravë
07 VërtollnicëKlinë KADASTRA
08 Berkovë
08 Binqë
08 Bokshiq
08 Budisalc
08 Çabiç
08 Caravik
08 Çeshkovë
08 Çupevë
08 Deis
08 Dobrovodë
08 Dobërdol
08 Dollc
08 Dollovë
08 Petriq i Ultë
08 Drenoc
08 Dranashiq
08 Dresnik
08 Dugajevë
08 Dush
08 Dusheviq
08 Petriq i Epërm
08 Grabanicë
08 Grebnik
08 Gllarevë
08 Jagodë
08 Jashanicë
13
08 Klinë
08 Klinafc
08 Kpuz
08 Nagllavë
08 Prçevë
08 Rudicë
08 Siqevë
08 Stupë
08 Shtupel
08 Sverkë
08 Krushevë
08 Gjurgjevik
08 Videjë
08 Volljak
08 Zabërgjë
08 Zajm
08 Zllakuqan


Fushë Kosovë KADASTRA
09 Harilaç
09 Lismir
09 Dobreva e Ultë
09 Grabovci i Poshtëm
09 Henc
09 Dobrevë e Epërme
09 Fushë Kosovë
09 Kuzmin
09 Sllatina e Vogël
09 Bardh i Vogël
09 Pomazotin
09 Sllatina e Madhe
09 Bardh i Madh
09 VragoliKamenicë KADASTRA
10 Hajnovc
10 Berivojcë
10 Bllatë
10 Boscë
10 Bratilloc
10 Busavatë
10 Çarakoc
10 Dajkoc
10 Dazhnicë
10 Desivojcë
10 Gjyrishec
10 Shipashnica i Ultë
10 Karaçevë i Ultë
10 Feriqevë
10 Gmicë
10 Shipashnica e Epërme
10 Karaçevë i Epërm
10 Gragjenik
10 Grizimë
10 Kolloleq
14
10 Kopërnicë
10 Koretin
10 Kamenicë
10 Kostadincë
10 Kranidel
10 Kremenata I
10 Kremenata II
10 Krilevë
10 Lisockë
10 Lajçiq
10 Leshtar
10 Maroc
10 Meshinë
10 Moçar
10 Muçivërc
10 Novosellë
10 Hodonoc
10 Hogosht
10 Rahovicë
10 Petroc
10 Poliçkë
10 Roboc
10 Rogaçicë
10 Shahiq
10 Sedllar
10 Strelicë
10 Strezoc
10 Svircë
10 Topanicë
10 Tërstenë
10 Tugjec
10 Vaganesh
10 Velegllavë e Epërme
10 Velegllavë e Ultë
10 Vriqec
10 Zajçec
10 Zhujë


Mitrovicë
Jugore
KADASTRA
11 Bajgorë
11 Bare
11 Batahir
11 Broboniq
11 Dedi
11 Rashan
11 Vinarci i Ultë
Vinarc i Epërm
11 Zhabari i Ultë
11 Suhadoll
11 Zhabari i Epërm
11 Kaçandoll
11 Koprivë
11 Mitrovicë
11 Koshtovë
11 Kovaqicë
11 Kutllovc
15
11 Lushtë
11 Magjerë
11 Mazhiq
11 Melenicë
11 Rahovë
11 Ofçar
11 Rrzhanë
11 Selac
11 Shipol
11 Stantërg
11 Stranë
11 Shupkovc
11 Svinjar
11 Tërstenë
11 Vaganicë
11 Kçiqi i Madh
Kçiqi i Vogël
11 Vidimriq
11 Vidishiq
11 Vllahi
11 Vërnicë
11 Zabërgjë
11 Zijaç


Leposaviq KADASTRA
12 Bare
12 Bellobërdë
12 Belluqë
12 Berberishtë
12 Bistricë
12 Borçan
12 Borovë
12 Cerajë
12 Qirkoviq
12 Cërnatovë
12 Cërven
12 Dobravë
12 Isevë e Ultë
12 Kërnjini i Ultë
12 Dren
12 Kërnini i Epërm
12 Graniçan
12 Gërkajë
12 Guvnishtë
12 Postenja e Ibrit
12 Jellakcë
12 Kajkovë
12 Kamenicë
12 Kijeviçiqë
12 Koporiqë
12 Koshutovë
12 Kutnje
12 Leposaviq
12 Leshak
12 Lloznë
12 Majdevë
12 Miokoviq
16
12 Moshnicë
12 Ostraqë
12 Pllakanicë
12 Potomlë
12 Popoc
12 Pridvoricë
12 Rëvatskë
12 Bistricë e Shalës
12 Seocë
12 Sllatinë
12 Soçanicë
12 Trebiqe
12 Vraqevë
12 Vuçë
12 Zemanicë


Lipjan KADASTRA
13 Androvac
13 Banullë
13 Baicë
13 Brus
13 Bujan
13 Bukovicë
13 Carabreg
13 Qylagë
13 Divlak
13 Gadime e Ultë
13 Gllogoc
13 Vrellë
13 Gadime e Epërme
13 Gumnasellë
13 Janjevë
13 Kleçkë
13 Kojskë
13 Konjuh
13 Krajishtë
13 Krojmir
13 Leletiq
13 Lipjan
13 Lipovicë
13 Llugë
13 Llugagji
13 Magurë
13 Dobrajë e Vogël
13 Alashi i Vogël
13 Grackë e Vogël
13 Ribar i Vogël
13 Marec
13 Medvec
13 Mirenë
13 Muhaxherbabush
13 Novorujicë
13 Akllap
13 Okosnicë
13 Plitkoviq
13 Poturoc
13 Rubofc
17
13 Resinoc
13 Shalë
13 Shisharkë
13 Skullan
13 Sllovi
13 Smallushë
13 Starograckë
13 Starorujicë
13 Teqe
13 Topliqan
13 Torinë
13 Varigoc
13 Dobrajë e Madhe
13 Alashi i Madh
13 Ribari i Madh
13 Vogaçicë
13 Vrellë (e Goleshit)
13 Vrshec
13 Zllakuqan


Novobërdë KADASTRA
14 Novobërdë
14 Bostan
14 Bolec
14 Bushincë
14 Carevc
14 Dragancë
14 Izvor
14 Jasenovik
14 Kllobukar
14 Koretishtë
14 Kufcë e Epërm
14 Llabjan/Labljane
14 Makresh i Ulët
14 Makresh i Epërm
14 Manishincë
14 Miganoc
14 Mozgovë
14 Parallovë
14 Prekoc
14 Stanishor
14 Strazhë
14 Tërniqec
14 Tirincë
14 ZebincëObiliq KADASTRA
15 Hade
15 Babimoc
15 Bakshi
15 Breznicë
15 Cërkvena Vodic
15 Dobrosellë
15 Graboc i Epërm
15 Hamidi
18
15 Krushevcë
15 Llazarevë
15 Leshkoshiq
15 Mazgit
15 Milloshevë
15 Obiliq
15 Plemetin
15 Raskovë
15 Siboc
15 Shipitullë


Rahovec KADASTRA
16 Bellacërkë
16 Bratotinë
16 Brestoc
16 Bërnjak
16 Celinë
16 Çifllak
16 Dejnë
16 Dobidol
16 Pataçan i Poshtëm
16 Drenoc
16 Gegjë
16 Pataçan i Epërm
16 Kaznik
16 Kramovik
16 Hocë e Vogël
16 Mrasor
16 Nushpal
16 Nagavc
16 Opterushë
16 Rahovec
16 Petkoviq
16 Polluzhë
16 Pastasellë
16 Radostë
16 Ratkoc
16 Retijë
16 Senoc
16 Sapniq
16 Hoçë e Madhe
16 Krushë e Madhe
16 Vrajak
16 Zatriq
16 Zoçishtë
16 XërxëPejë KADASTRA
17 Reka e Aliagës
17 Babiq
17 Baran
17 Bellopojë
17 Bllagajë
17 Bogë
17 Brestovik
19
17 Brezhanik
17 Broliq
17 Buçan
17 Çallapek
17 Bregu i Zi
17 Ãushkë
17 Dobërdol
17 Drelaj
17 Dubovë
17 Dugaivë
17 Gllaviçicë
17 Gllogjan
17 Gorazhdec
17 Graboc
17 Haxhaj
17 Jabllanicë
17 Joshanicë
17 Klinçinë
17 Kosuriq
17 Koshutan
17 Kotradiq
17 Kërstoc
17 Kryshec
17 Kuqishtë
17 Llabjan
17 Lipë
17 Leshan
17 Lubeniq
17 Lutogllavë
17 Logjë
17 Lozhanë
17 Jabllanicë e Vogël
17 Shtupeli i Madh
17 Malaj
17 Nabërgjan
17 Nakëllë
17 Novosellë
17 Ozdrim
17 Pejë
17 Pepiq
17 Pishtan
17 Pavlan
17 Poçestë
17 Radavc
17 Rashiq
17 Raushiq
17 Romunë
17 Rosulë
17 Ruhot
17 Sigë
17 Shkrel
17 Sverkë
17 Treboviq
17 Trestenik
17 Turjak
17 Jabllanica e Madhe
17 Shtupeq i Vogël
17 Vitomiricë
20
17 Vragoc
17 Vranoc
17 Zagërm
17 Zahaq
17 Zllapek


Podujevë KADASTRA
18 Halabak
18 Bajqinë
18 Ballovc
18 Barainë
18 Batllavë
18 Bellopojë
18 Bllatë
18 Bradash
18 Brainë
18 Brecë
18 Bërvenik
18 Buricë
18 Dobërdol
18 Dobratin
18 Dumnicë e Poshtme
18 Llapashticë e Poshtme
18 Pakashticë e Poshtme
18 Lupç i Poshtëm
18 Siboc i Poshtëm
18 Dumosh
18 Dyz
18 Dvorishtë
18 Gllamnik
18 Godishnjak
18 Dumnicë e Epërme
18 Llapashticë e Epërme
18 Pakashticë e Epërme
18 Lupç i Epërm
18 Siboc i Epërm
18 Gërdoc
18 Hërticë
18 Kaçybeg
18 Kalaticë
18 Sallabajë
18 Kunushec
18 Kërpimeh
18 Kushevicë
18 Lladoc
18 Llaushë
18 Letanc
18 Livadicë
18 Llugë
18 Lluzhan
18 Majac
18 Muhazob
18 Metergoc
18 Merdar
18 Metohi
18 Miroc
18 Murgull
21
18 Obrangj
18 Orllan
18 Pollatë
18 Penuh
18 Peran
18 Podujevë
18 Popovë
18 Potok
18 Përpellac
18 Radujevë
18 Rakinicë
18 Reçicë
18 Rep
18 Revuç
18 Shajkoc
18 Shakovicë
18 Sylevicë
18 Sllatinë
18 Shtedim
18 Surdull
18 Surkish
18 Sveçël
18 Tërrnav
18 Tërrnavicë
18 Turuçicë
18 Velikarekë
18 Zakut
18 Zhiti


Prishtinë KADASTRA
19 Hajkobillë
19 Hajvali
19 Ballaban
19 Barilevë
19 Besi
19 Busi
19 Dabishec
19 Nëntë Jugoviq
19 Bërnicë i Poshtme
19 Dragoc
19 Drenoc
19 Gllogovicë
19 Bërnicë e Epërme
19 Grashticë
19 Keçekollë
19 Kolovicë
19 Koliq
19 Kukavicë
19 Lebanë
19 Llukar
19 Makoc
19 Marec
19 Matiçan
19 Mramor
19 Nishec
19 Novosellë
19 Orlloviq
22
19 Prishtinë
19 Prapashticë
19 Prugoc
19 Radashec
19 Rimanishtë
19 Sharban
19 Shashkoc
19 Siqevë
19 Slivovë
19 Sofali
19 Tenezhdoll
19 Trudë
19 Vranidoll
19 Zllatar
Cagllavicë


Prizren KADASTRA
20 Atmagjë
20 Billushë
20 Caparc
20 Dedaj
20 Gjonaj
20 Dojnicë
20 Sërbicë e Poshtme
20 Lubinjë e Poshtme
20 Drajçiq
20 Dushanovë
20 Sërbicë e Epërme
20 Lubinjë e Epërme
20 Gorjnasellë
20 Gorozhup
20 Grozhdanik
20 Gërnqar
20 Hoçë e Qytetit
20 Jabllanicë
20 Jeshkovë
20 Kabash
20 Kabash i Hasit
20 Karashëngjergj
20 Kobajë
20 Kojushë
20 Korishë
20 Krajk
20 Kushnin
20 Kushtendil
20 Landovicë
20 Leskovec
20 Lez
20 Lubiqevë
20 Lubizhdë
20 Lubizhdë e Hasit I
20 Lubizhde e Hasit II
20 Lukinaj
20 Lutogllavë
20 Llokvicë
20 Krushë e Vogël
20 Manastiricë
23
20 Mazrekë
20 Medvec
20 Milaj
20 Mushnikovë
20 Nashec
20 Nebregosht
20 Novak
20 Novosellë
20 Petrovë
20 Piranë
20 Pllanejë
20 Pllanjan
20 Poslishtë
20 Prizren
20 Randobravë
20 Reçan
20 Romajë
20 Skorobishtë
20 Smaç
20 Shpenadi
20 Sredskë
20 Struzhë
20 Trepetincë
20 Tupec
20 Velezhë
20 Vlashnjë
20 Vërbiçan
20 Vërmicë
20 Zhivinjan
20 Zym
20 Zojz
20 Zhur


Skënderaj KADASTRA
21 Baks
21 Bajë
21 Burojë
21 Çirez
21 Çitak
21 Çubrel
21 Klinë e Poshtme
21 Abri e Poshtme
21 Prekazi i Poshtëm
21 Kopiliq i Poshtëm
21 Dashec
21 Klinë e Epërme
21 Prekaz i Epërm
21 Kopiliq i Epërm
21 Izbicë
21 Klladërnicë
21 Kostërc
21 Kotorr
21 Kozhicë
21 Kralicë
21 Krasaliq
21 Krasmiroc
21 Kryshec
24
21 Kuçicë
21 Llaushë
21 Leçinë
21 Likoc
21 Lubavec
21 Makërmal
21 Marinë
21 Mikushnicë
21 Murgë
21 Novosellë
21 Ovçarevë
21 Pemishtë
21 Plluzhinë
21 Polac i Vjeter
21 Polac i Ri
21 Prelloc
21 Radishevë
21 Rakinicë
21 Rezallë
21 Runik
21 Skënderaj
21 Klinë e Mesme
21 Syriganë
21 Ticë
21 Tërnavc
21 Turiqec
21 Tushilë
21 Vitak
21 Vajnikë


Shtime KADASTRA
22 Belincë
22 Carralevë
22 Davidoc
22 Gjurkoc
22 Godanc i Poshtëm
22 Dugë
22 Godonc i Epërm
22 Karaçicë
22 Llanishtë
22 Mollopolcë
22 Muzeqinë
22 Pjetershicë
22 Petroviq
22 Petrovë
22 Raçak
22 Rancë
22 Rashincë
22 Shtime
22 Topillë
22 Vojnoc
22 Zborc


Shtërpcë KADASTRA
23 Beroc
23 Beverc I
25
23 Brod
23 Biti e Poshtme
23 Drekoc
23 Biti e Epërme
23 Gotovushë
23 Izhancë
23 Jazhincë
23 Kashtanjevë
23 Sevc
23 Shtërpcë
23 Sushicë
23 Viçë
23 Vërbeshticë

Suharekë KADASTRA
24 Bllacë
24 Budakovë
24 Bukosh I
24 Bukosh II
24 Çadrak
24 Delloc
24 Gjinovc
24 Dobërodelan
24 Krushica e Ultë
24 Dubravë
24 Duhël
24 Dvoran
24 Gelanc
24 Krushicë e Epërme
24 Grejçec
24 Grejkoc
24 Javor
24 Kastërc
24 Leshan
24 Luzhinicë
24 Maçitevë
24 Mohlan
24 Mushtishtë
24 Nepërbishtë
24 Nishor
24 Papaz
24 Peqan
24 Popolan
24 Rashtan
24 Reqan
24 Samodrezh
24 Savrovë
24 Sallagrazhdë
24 Semetishtë
24 Sllapuzhan
24 Sopijë
24 Staravuçin
24 Studençan
24 Suharekë
24 Tërnjë
24 Vraniq
24 Vërshec

26

Ferizaj KADASTRA
25 Bablak
25 Baliq
25 Bibaj
25 Burrnik
25 Crnillë
25 Doganaj
25 Nerodimja e Ultë
25 Dramjak
25 Gatnjë
25 Nerodimja e Epërme
25 Greme
25 Gërlicë e Ultë
25 Jerliprelez
25 Jerlitalinovc
25 Jezerc
25 Komogllavë
25 Koshare
25 Kosinë
25 Lloshkobare
25 Manastirc
25 Mirash
25 Mirosalë
25 Prelezi Muhaxher
25 Muhaxher-talinovc
25 Muhaxher
25 Muhoc
25 Nekodin
25 Papaz
25 Pleshinë
25 Pojatë
25 Rahovicë
25 Rakaj
25 Sazli
25 Slivovë
25 Softaj
25 Sojevë
25 Babushë i Sërbëve
25 Starosellë
25 Svrcina
25 Tankosiq
25 Tërn
25 Ferizaj
25 Varosh
25 Zaskok
25 Zllatar

Viti

KADASTRA

26

Ballancë
26 Beguncë
26 Binçë
26 Buzovik
26 Sadovinë e Çerkezëve
26 Çiflak
26 Debellde
26 Devajë
27
26 Gjylekar
26 Stublla e Poshtme
26 Ramjani
26 Drobesh
26 Budrikë e Epërme
26 Sllatinë
26 Stubëll e Epërme
26 Gërmovë
26 Gushicë
26 Sadovinë e Jerlive
26 Kabash
26 Letnicë
26 Lubishtë
26 Mjak
26 Novosellë
26 Podgorc
26 Pozharan
26 Radivojcë
26 Ramnishtë
26 Remnik
26 Shashare
26 Smirë
26 Tërpezë
26 Tërstenik
26 Godenci i Madh
26 Viti
26 Vërban
26 Vërboc
26 Vërnakollë
26 Vërnez
26 Zhiti


Vushtrri KADASTRA
27 Balincë
27 Banjskë
27 Beçiq
27 Beçuk
27 Bivolak
27 Boshlan
27 Brusnik
27 Bukosh
27 Ceceli
27 Dobrëlluk
27 Dalak
27 Dumnicë e Poshtme
27 Studime e Poshtmë
27 Stanoc i Poshtëm
27 Svaraçak i Poshtëm
27 Druar
27 Duboc
27 Galicë
27 Gllavatin
27 Gojbulë
27 Studime e Epërme
27 Stanoc i Epërm
27 Gracë
27 Gumnishtë
28
27 Hercegovë
27 Jezere
27 Karaçë
27 Kollë
27 Kunovik
27 Kurillovë
27 Dumnicë e Llugës
27 Mihaliq
27 Miraçë
27 Nedakoc
27 Novlan
27 Begaj
27 Maxhunaj
27 Akrashticë
27 Oshlan
27 Pantinë
27 Pasomë
27 Pestovë
27 Prelluzhë
27 Reznik
27 Ropicë
27 Shalë
27 Samadrexhë
27 Skoçan
27 Skromë
27 Sllakoc
27 Sllatinë
27 Shlivovicë
27 Smrekonicë
27 Shtitaricë
27 Stroc
27 Taraxhë
27 Tërllobuq
27 Lumadh
27 Vesekoc
27 Vilancë
27 Vërnicë
27 Vushtrri
27 Zagorë
27 Zhilivodë


Zubin Potok KADASTRA
28 Banjë
28 Bërnjak
28 Bube
28 Çabër
28 Çeçevë
28 Çeshanoviq
28 Crepulë
28 Varagë
28 Drainoviq
28 Dren
28 Jasenovikë i Epërm
28 Stërnac i Epërm
28 Jaqnenicë
28 Junakë
28 Kozarevë
29
28 Kërligatë
28 Lluçkarekë
28 Prroj i Megjës
28 Okllac
28 Rezallë
28 Rujishtë
28 Tushiqë
28 Kalludër i Madh
28 Breg i Madh
28 Vojmisliq
28 Zeçeviq
28 Zubinpotok
28 ZupçëZveçan KADASTRA
29 Banjskë
29 Banovdo
29 Dolan
29 Graboc
29 Izvor
29 Potoku i Jankut
29 Korilë
29 Llovac
29 Maticë
29 Rudinë
29 Sendojë
29 Sërboc
29 Vallaq
29 Rudar i Madh
29 Zhazhë
29 Zherovnicë
29 Zhitkoc
29 Zveçan


Malishevë KADASTRA
30 Berishë
30 Tërpezë
30 Banjë
30 Carallukë
30 Balincë
30 Bubavec
30 Golluboc
30 Kijevë
30 Llazicë
30 Lubizhdë
30 Mleqan
30 Pllaqicë
30 Skorashnik
30 Llashkadrenoc
30 Vërmnicë
30 Bubël
30 Carravranë
30 Damanek
30 Dragobil
30 Guriq
30
30 Jançishtë
30 Joviq
30 Llapqevë
30 Maxharë
30 Malishevë
30 Millanoviq
30 Mirushë
30 Marali
30 Astrazup
30 Pagarushë
30 Panorc
30 Turjakë
30 Belanicë
30 Ngucat
30 Kërvasari
30 Lladroc
30 Lladroviq
30 Senik
30 Temeqin

7.2 Në Komunat e përcaktuara në nenin 6 pika 6.4
përfshihen këto zona kadastrale:Mamushë


Kadastra
32 Mamushë


Hani i Elezit Kadastra

33 Hani i Elezit
33 Dimcë
33 Dromjak
33 Gorancë
33 Krivenik
33 Necavac
33 Paldenicë
33 Pustenik
33 Rezhancë
33 Seqishtë
33 Vërtollnicë

Graçanicë Kadastra
34 Graçanicë
34 Badoc
34 Batushë
34

Çagllavicë (sipas përcaktimit
në hartën e
bashkëngjitur III A)/Cagllavica
34 Dobratin
34 Gushtericë e Ulët
34 Gushtericë e Epërme
Junik Kadastra
31 Junik
31 Jasiq-Gjocaj
31
34 Llapllasellë
34 Lepi
34 Livagjë
34 Preoc
34 Skullan
34 Sushicë
34 Suhadoll
34 Radevë
34 UglarPartesh / Kadastra
36 Budrikë e Poshtme

36 Pasjan

36 Partesh

Kllokot

Kadastra
37 Kllokot
37 Gërnçar
37 Mogillë
37 VërbocMitrovicë Veriore Kadastra

Ranillug

Kadastra
35 Ranillug
35 Bozhec
35 Domoroc
35 Drenoc
35 Gllogoc
35 Hodec
35 Kormnjan i Epërm
35 Kormnjan i Ulët
35 Pançellë
35 Rajanoc
35 Ropotovë e Madhe
35 Ropotovë e Vogël
35 Tomanc32

38 Mitrovicë Veriore

38 Suhodoll i Epërm
38 Suhodoll i Poshtëm