RREGULLORE (MM) NR. 14/2019 PËR PROTOKOLLIN DHE CEREMONIALIN USHTARAK ZYRTAR TË FSK-së
Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada – Government

Ministria e Mbrojtjes
Ministarstvo Odbrane / Ministry of Defense

RREGULLORE (MM) NR. 14/2019
PËR PROTOKOLLIN DHE CEREMONIALIN USHTARAK ZYRTAR TË FSK-së

REGULATION (MoD) NO.14/2019
ON KSF MILITARY OFFICIAL PROTOCOL AND CEREMONIAL

PRAVILNIK (MO) BR. 14/2019
O PROTOKOLU I VOJNOG ZVANIČNOG CEREMONIALA KBS-a


2

Ministri i Ministrisë së Mbrojtjes,

Në pajtim me nenin 31 paragrafi 2 të Ligjit
Nr.06/L-124 për Shërbim në Forcën e
Sigurisë së Kosovës, (Gazeta Zyrtare, Nr. 1,
04 janar 2019), nenit 4 paragrafi 5 të Ligjit
Nr. 03/L-132 për Protokollin e Shtetit të
Republikës së Kosovës (Gazeta Zyrtare Nr.
53, 01 qershor 2009), nenit 8, paragrafi 1.4
të Rregullores nr. 02/2011 për fushat e
përgjegjësisë administrative të Zyrës së
Kryeministrtit dhe Ministrive (Gazeta
Zyrtare, Nr. 01/2011) si dhe nenit 38,
paragrafi 6 të Rregullores Nr.09/2011 të
Punës së Qeverisë të Republikës së
Kosovës,

Nxjerr:


RREGULLORE (MM) NR.14/2019 PËR
PROTOKOLLIN DHE
CEREMONIALIN USHTARAK
ZYRTAR TË FSK-së

Neni 1
Qëllimi

Kjo rregullore ka për qëllim përcaktimin e
rregullave të protokollit ushtarak zyrtar të
Forcës së Sigurisë së Kosovës, respektivisht
organizimin e ceremonialit ushtarak.

Minister of the Ministry of Defense,

Pursuant to Article 31, paragraph 2 of Laë
No. 06/L-124 on the Service in the Kosovo
Security Force (Official Gazette No. 1, 04
January 2019), Article 4 paragraph 5 of the
Law no. 03/L-132 on the Protocol of the State
of Republic of Kosovo (Official Gazette No.
53, 01 June 2009), Article 8, paragraph 1.4 of
Regulation no. 02/2011 on the areas of
administrative responsibility of the Office of
the Prime Minister and Ministries (Official
Gazette, No. 01/2011) as well as Article 38,
paragraph 6 of the Regulation No. 09/2011 on
Rules of Procedure of the Government of the
Republic of Kosovo,

Issues:


REGULATION (MoD) NO.14/2019 ON
KSF MILITARY OFFICIAL PROTOCOL
AND CEREMONIAL


Article 1
Aim

This regulation aims to determine rules of
Kosovo Security Force military official
protocol, respectively organization of military
ceremonial.

Ministar za Ministarstvo Odbrane,

Na osnovu člana 31. stav 2. Zakona br.
06/L-124 o službi u Kosovskim
Bezbednosnim Snagama (Službeni list, br.
1, 04. januara 2019.), član 4. stav 5. Zakona
br. 03/L-132 o Protokolu države Republike
Kosovo (Službeni list br. 53, 01. juna 2009.
godine), član 8, stav 1.4 Pravilnika br.
02/2011 o oblastima administrativne
odgovornosti Kancelarije premijera i
ministarstava (Službeni list, br. 01/2011) i
člana 38. stav 6. Pravilnik br. 09/2011
Vlade Republike Kosovo,Izdaje:


PRAVILNIK (MO) BR. 14/2019 O
PROTOKOLU I VOJNOG
ZVANIČNOG CEREMONIALA KBS-a


Član 1
Cilj

Ovaj pravilnik ima za cilj utvrđivanje
pravila vojnog zvaničnog protokola
Kosovske Bezbednosne Snage, odnosno
organizovanje vojnog ceremonijala.3

Neni 2
Fushëveprimi

Kjo rregullore zbatohet nga Ministria e
Mbrojtjes dhe Forca e Sigurisë së Kosovës.


Neni 3
Përkufizimet

1. Shprehjet e përdorura në këtë rregullore
kanë këto kuptime:

1.1. Ministria – Ministria e Mbrotjes;


1.2. Ministri – Ministri i Mbrojtjes;

1.3. FSK – Forca e Sigurisë së
Kosovës;

1.4. Protokoll - Protokolli është
përcaktuar si rregulli i marrëdhënieve
zyrtare publike, respektivisht tërësia e
rregullave që rregullojnë ceremonialin
në pergjithësi, duke iu referuar
aspekteve publike dhe praktikës që
ndiqet;

1.5. Ceremoniali - është aspekti i
marrëdhënieve publike, qe i përket jetës
së paraqitjes zyrtare, rregullat e të cilit
shërbejnë për të krijuar një gjuhë dhe
Article 2
Scope

This regulation is executed by Ministry of
Defense and Kosovo Security Force.


Article 3
Definitions

1. Expressions used in this regulation mean:


1.1 Ministry –Ministry of Defense;


1.2. Minister- Minister of Defense;

1.3. KSF- Kosovo Security Force;

1.4. Protocol - The protocol is defined as
rule of official public relations,
respectively the entirety of rules
regulating ceremonial in general, referring
public aspects and practice pursued;1.5. Ceremonial - is an aspect of public
relations, representing a life of formal
appearance, whose rules serve to create
languages and codes of conduct that are
Član 2
Obim delovanja

Ovaj pravilnik se sprovodi od strane
Ministarstva Odbrane i Kosovske
Bezbednosne Snage.

Član 3
Definicije

1. Izrazi koriščeni u ovom pravilnikom
imaju ove značanje:

1.1. Ministarstvo – Ministarstvo
Odbrane;

1.2. Ministar – Ministar Odbrane;

1.3. KBS – Kosovske Bezbednosne
Snage;

1.4. Protokoll - Protokol je definisan
kao pravilo zvaničnih odnosa s
javnošću, naime skup pravila koja
upravljaju ceremonijalom uopšte,
odnoseći se na javne aspekte i praksu
koja se poštuje;


1.5. Ceremonial - je aspekt odnosa s
javnošću, koji predstavlja život
formalnog izgleda, čija pravila služe
stvaranju jezika i kodeksa ponašanja


4

një kod sjelljeje, që ndërtohet mbi arsye
praktike, estetike, kohore, politike,
shoqërore dhe për arsye komunikimi;

1.6. Garda Ceremoniale – strukturat
përkatëse në kuadër të Kompanisë
Mbështetëse në Shtabin e Përgjithshëm
të FSK-së (togu i nderit, togu
ceremonial, orkestra frymore),
përgjegjëse për realizimin e ngjarjeve
ceremoniale.

KAPITULLI I
ASPEKTE TE PERGJITHSHME TE
PROTOKOLLIT E CEREMONIALIT

Neni 4
Kompetencat për protokollin dhe
ceremonialin

1. Organet kompetente ne Republikën e
Kosovës që merren me çështjet protokollare
dhe ceremonialin janë përcaktuar ne Ligjin
përkatës për Protokollin e Shtetit.

2. Përjashtimisht nga paragrafi 1 i këtij neni,
Njësia e Protokollit në Ministrinë e
Mbrojtjes, Garda Ceremoniale e FSK-së,
dhe oficerët e zyrtarët e protokollit në
Komandat e Njësive të FSK-së janë
struktura të ngarkuar me detyren e
aplikimit të protokollit dhe ceremonialit
ushtarak të Ministrisë së Mbrojtjes, në të
built on practical, aesthetic, temporal,
political, social and communication
grounds;

1.6. Ceremonial Guard – means relevant
structures within the Support Company in
KSF General Staff (honour platoon,
ceremonial platoon, wind orchestra),
responsible for performing ceremonial
events


CHAPTER I
GENERAL ASPECTS OF PROTOCOL
AND CEREMONIAL

Article 4
Competences for protocol and ceremonial


1. Competent bodies of Republic of Kosovo
dealing with protocol matters and ceremonial
are defined by the relevant law on State
Protocol.

2. With the exception of paragraph 1 of this
Article, the Ministry of Defense Protocol
Unit, the KSF Ceremonial Guard, officers and
protocol officers in the KSF units are assigned
structures with the obligation to apply the
Ministry of Defense protocols and military
ceremonies in all protocol events during
official military and civilian trips delegation,
koji su izgrađeni na praktičnim,
estetskim, vremenskim, političkim,
društvenim i komunikacijskim
razlozima;
1.6. Ceremonijalna Garda – Znaci
relevantne strukture u okviru Čete za
Podršku Generalštaba KBS-a (počasni
vod, ceremonijalni vod, duvački
orkestar), odgovorna za obavljanje
ceremonijalnih događaja


POGLAVLJE I
OPŠTI ASPEKTI PROTOKOLA I
CEREMONIJALA

Član 4
Protokolarna i ceremonijalna ovlašćenja


1. Nadležne vlasti u Republici Kosovo koje
se bave protokolarnim i ceremonijalnim
pitanjima utvrđene su u relevantnom
Zakonu o državnom protokolu.

2. S izuzetkom stava 1. ovog člana,
protokolarna jedinica Ministarstva Odbrane,
ceremonijalna garda KBS-a, oficiri i
protokolarni službenici u jedinicama KBS-a
dodeljene su strukture sa obavezom primene
protokola i vojne ceremonije Ministarstva
Odbrane u svim protokolarnim događajima
tokom službenih putovanja vojnih i civilnih


5

gjitha rastet protokollare gjatë vizitave të
delegacioneve ushtarake e civile,
bisedimeve midis delegacioneve e
veprimtaritë e tjera me karakter ushtarak, që
zhvillohen në njësitë dhe institucionet
ushtarake në përputhje me normat
themelore të ceremonialit zyrtar të shtetit
dhe rregulloret e procedurat ushtarake në
fuqi.

3. Njësia e Protokollit në MM, ka për
detyrë:

3.1. zbatimin rigoroz të radhës e
përparësisë së rangjeve zyrtare të
Republikës së Kosovës, trupit
diplomatik e të atyre të jetës politike,
shoqërore, shkencore, artistike, kur ata
marrin pjesë në ceremonitë ushtarake;

3.2. organizimin, hartimin e programit,
realizimin e ceremonive të pritjes e
përcjelljes së delegacioneve të larta të
huaja civile dhe ushtarake në nivel të
Ministrisë për vizitat zyrtare të punës
dhe private, si dhe koordinon me FSK
për vizitat e nivelit të Shefit të Mbrojtjes
dhe Komandantëve të Forcave;

3.3. të mbanë lidhje me komandat e
njësive të FSK-së, institucionet tjera
përkatëse dhe t`i ndihmojë ato për
probleme dhe paqartësi që mund të kenë
conversations between delegations and other
military activities taking place in military
institutions and units, in accordance with
basic formal ceremonial state norms and
existing military rules and procedures.

3. MoD protocol unit is responsible for:


3.1. rigorously implement the priority of
official rules and ranks of the Republic of
Kosovo, the Diplomatic Corps and those of
political, social, scientific, artistic life when
attending military ceremonies;


3.2. organization, drafting of program,
execution of reception and escorting
ceremonies of high level foreign military
delegations at Ministry level for official
work and private related visits, as well as
coordinates with KSF the visits at Chief of
Defense and Komanders of Forces level;


3.3. contacts the commands of the KSF
units and other relevant institutions to
assist them in the event of any problems
and uncertainties regarding the
delegacija, razgovorima između delegacija i
druge vojne aktivnosti koje se odvijaju u
vojnim institucijama i jedinicama, u skladu
sa osnovnim formalnim ceremonijalnim
državnim normama i postojećim vojnim
pravilima i procedurama.
3. Jedinica za protokol MO-a ima zadatak
da:

3.1. rigorozno sprovedi prioritet
zvaničnih redova i činova Republike
Kosovo, Diplomatskog korpusa i onih iz
političkog, društvenog, naučnog,
umetničkog života, kada prisustvuju
vojnim ceremonijama;

3.2. organizes, designs programs,
conducts reception ceremonies, and
monitors foreign senior civilian and
military delegations at the Ministry level
for official and private business visits,
and coordinates with the KSF at the
level of visits by the Chief of Defense
and the Commanders of Forces;

3.3. kontaktira sa komandama jedinica
KBS-a, i drugih relevantnih institucija
da im se pomogne u slučaju bilo kakvih
problema i nesigurnosti u vezi sa


6

në lidhje me organizimin dhe pritjen e
delegacioneve ushtarake pjesëmarrëse
në vizitë;

3.4. të përgatit anën protokollare për
vizitat zyrtare jashtë shtetit të Ministrit,
zv.ministrit, Sekretarit të Përgjithshëm
të MM-së, si dhe koordinon vizitat e
Komandantit të FSK-së;

3.5. detyrat dhe përgjegjësitë tjera sipas
Rregullores për organizimin dhe
sistematizimin e vendeve të punës në
Ministrinë e Mbrojtjes;

4. Njësia e Protokollit bashkëpunon me
ambasadat e Republikës së Kosovës, përmes
dhe duke njoftuar Departamentitn e
Protokollit të Shtetit dhe me instuticionet
homologe të shtetit pritës, përpunon
programin e vizitës të personaliteteve sipas
paragrafit 3.4 të këtij neni.

5. Shefi i Njësisë së Protokollit drejton
Garden Ceremoniale dhe strukturën
mbeshtetse të Ministrisë së Mbrojtjes në
funksion të aktiviteteve protokollare dhe
ceremoniale të rëndësishme ushtarake.

6. Akterët tjerë të përcaktuar në paragrafin 2
të këtij neni, kanë të drejtë dhe detyrë që:

6.1. të realizojnë pritjet zyrtare të
organization and hosting of military
delegations;


3.4. prepares protocol party for official
visits of the Minister, Deputy Minister,
Secretary General of the Ministry of
Defense abroad and coordinates visits of
the Commander of the KSF;

3.5. other duties and responsibilities from
the Regulation on Organization and
Systematization of Affairs in the Ministry
of Defense;

4. The Protocol Unit shall cooperate with the
Embassies of the Republic of Kosovo,
through and informing the State Protocol
Department, and with the relevant institutions
of the receiving State, developing the program
of visits of persons referred to in paragraph
3.4 of this Article.

5. The Chief of protocol units leads
Ceremonial Guard and support unit of
Ministry of Defense in terms of important
military protocol and ceremonial activities.


6. Other actors defined in paragraph 2 of this
article are required and responsible for:

6.1. conducting official receptions of lower
organizacijom i domaćinstvom vojnih
delegacija;


3.4. priprema protokolarnu stranu za
službene posete Ministra, zamenika
ministra, generalnog sekretara
Ministarstva odbrane u inostranstvu i
koordinira posete komandanta KBS-a;

3.5. druge dužnosti i odgovornosti iz
Uredbe o organizaciji i sistematizaciji
poslova u Ministarstvu Odbrane;


4. Jedinica za protokol sarađuje sa
ambasadama Republike Kosovo, putem i
obaveštavanjem Departmana o državnom
protokolu, i sa odgovarajućim institucijama
države prijema, razrađujući program posete
lica iz stava 3.4 ovog člana.


5. Šef protokolarnih jedinica vodi
ceremonijalnu stražu i podržava jedinicu
Ministarstva odbrane u važnim vojnim
protokolima i ceremonijalnim aktivnostima.


6. Ostali akteri definisani u stavu 2 ovog
člana imaju pravo i dužnost da:

6.1. ispunjavaju službena očekivanja


7

rangjeve më të ulta ushtarake e civile se
sa ato të përcaktuara në paragrafin 3,
nënparagrafi 3.2 të këtij neni, të cilat
realizohen në njësitë/strukturat
përkatëse për vizitat e tyre të punës;

6.2. të kërkojnë udhëzime protokollare
direkt nga Njësia e Protokollit në MM,
sipas nevojës.

Neni 5
Përbëresit e protokollit dhe ceremonialit
ushtarak

1. Protokolli dhe ceremoniali ushtarak
përmbanë elementet përkatëse të cilët janë
të lidhur dhe plotesojnë njëri-tjetrin gjatë
ceremonive të ndryshme.

2. Elementet kryesore dhe më të
rëndësishme të protokollit dhe ceremonialit
ushtarak janë:

2.1. Simbolet e Republikës së Kosovës,
si:
2.1.1. Flamuri shtetëror;

2.1.2. Himni;

2.1.3. Stema e Republikës ;

2.2. Simbolet dalluese të FSK-së, si:

military and civil levels than those outlined
in paragraph 3 of this article, which are
executed in relevant units/structures on
their working visits;


6.2. seeking protocol guidance directly
from MoD protocol unit as needed.


Article 5
Components of military protocol and
ceremonial

1. Military protocol and ceremonial is
composed of elements which are interlinked
and supplement each other during different
ceremonies.

2. Main and most important elements of
military protocol and ceremonial are;


2.1 Symbols of Republic of Kosovo such
as:
2.1.1. State Flag;

2.1.2. Anthem;

2.1.3. Emblem of Republic;

2.1. KSF distinctive symbols;

nižih vojnih i civilnih činova od onih
utvrđenih u stavu 3 podstav 3.2. ovog
člana koji su ispunjeni u odgovarajućim
jedinicama / strukturama za svoje radne
posete;

6.2. zatražiti uputstva za protokol
direktno od jedinice za protokol MO,
prema potrebi.

Član 5
Komponente vojnog protokola i
ceremonijala

1. Vojni protokol i ceremonijal sadrže
relevantne elemente koji su međusobno
povezani i nadopunjuju se tokom različitih
ceremonija.

2. Glavni i najvažniji elementi vojnog
protokola i ceremonijala su:


2.1. Simboli Republike Kosovo, kao što
su:
2.1.1. Državna zastava;

2.1.2. Himna;

2.1.3. Grb Republike;

2.2. Karakteristični simboli KBS-a, kao
što su:


8

2.2.1. Flamuri i FSK-së;

2.2.2. Flamuri luftarak;

2.2.3. Flamujt dallues të njësive;

2.2.4. Uniforma, shenjat e hierarkisë
së shtabeve, nderimet, komandat,
hierarkia, arma dhe teknika, muzika
dhe veprimtaritë ceremoniale,
demonstrimet (drillet).

Neni 6
Ekzekutimi i himnit shtetëror

1. Himni ekzekutohet kurdoherë në
prezencën e flamurit shtetëror.

2. Të gjithë pjesëtarët e FSK-së, kur janë
jashtë rreshtit e në vende publike, me të
dëgjuar ekzekutimin e himnit tonë shtetëror,
apo himnin e shteteve tjera, çohen në
këmbë, marrin drejtqëndrim e nëse janë me
kapelë nderojnë me dorë gjatë gjithë kohës
së ekzekutimit të himnit.

Neni 7
Përdorimi stemës së Republikës

1. Përdorimi stemës së Republikës është e
drejtë eskluzive e organeve shtetërore.

2. Stema e Republikës vendoset:
2.1.1. KSF flag;

2.1.2. Combat flag;

2.1.3. Distinctive units flags;

2.2.4. Uniform, signs of HQ hierarchy,
honors, commands, hierarchy, weapon
and technique, music and ceremonial
activities, demonstrations (drills).


Article 6
Execution of state anthem

1. The anthem is always performed in the
presence of the national flag.

2. All KSF members, when not lined up and
in public places, hearing our state anthem
execution, or anthem of other nations, rise up,
take a stand and if they have hats on, they
salute with hand all the time during anthem’s
execution.


Article 7
Use of Republic Coat of arms

1. Use of coat of the Republic of Kosovo is
the exclusive right of state bodies.

2. The coat of the Republic is placed:
2.2.1. Zastava KBS-a;

2.2.2. Borbena zastava;

2.2.3. Zastave raspoznavanja
jedinica;
2.2.4. Uniforme, znakovi hijerarhije
osoblja, počasti, komande,
hijerarhija, oružje i tehnika, muzika i
ceremonijalne aktivnosti, vežbe
(drill).

Član 6
Izvođenje državne himne

1. Himna se uvek izvodi u prisustvu državne
zastave.

2. Svi pripadnici KBS-a, kada nisu
postavljeni u red, i na javnim mestima,
slušajući izvršenje naše državne himne ili
himne drugih država, ustaju, zauzimaju stav
i, ako su u kapama, sve vreme počašćeju
svojom rukom do izvršenja himne.


Član 7
Koristeći republički grb

1. Upotreba grba Republike isključivo je
pravo državnih organa.

2. Grb Republike je postavljen:


9


2.1. në hyrje të institucioneve shtetërore
së bashku me emërtesën e tyre;

2.2. në të gjitha aktet zyrtare;

2.3. në vulat e institucioneve shtetërore;

2.4. si shënjë dalluese e objekteve të
shtetit;
2.5. në dokumentet dhe marrëveshjet e
shtetit me shtetet e huaja.

Neni 8
Flamuri luftarak, flamujt dallues, gradat
dhe uniforma

1. Flamuri luftarak, flamujt dallues, gradat
dhe uniformat ushtarake, janë përcaktuar
dhe përdorën sipas dispozitave të
rregullores përkatëse për simbole në FSK.

2. Për çështje të Protokollit, ngritja e
flamurit dallues apo vendosja e shenjave
tjera sipas paragrafit 1 të këtij neni, bëhet
vetëm në zyrat, selitë, ndërtesat dhe
territoret e përcaktuara ku shtrihet ndikimi i
këtyre njesive, dhe kurdoher krahas flamurit
shtetëror. Nuk lejohet ngritja apo vendosja e
flamujve të shteteve tjera përveç në raste
vizitash të larta, vizitave në kuadër të
planeve bilaterale, konferencave, apo
ushtrimeve të përbashkëta.

2.1. at the entrance of state institutions
along with their names;

2.2. in all official acts;

2.3. in the stamps of state institutions;

2.4. as distinctive sign of state facilities;

2.5. in documents and state agreements
with foreign states.

Article 8
Combat flag, distinctive flags, ranks and
uniforms

1. Combat flag, distinctive flags, ranks and
military uniforms are determined and used
according to relevant provisions and
regulation on KSF symbols.

2. For the purpose of protocol, the raising of
distinctive flag or placement of other signs,
according to paragraph 1 of this article, is
carried out only in offices, residencies,
facilities and territories under the influence of
these units, and always along with state flag.
The raising and placement of flags of other
nations is not allowed except in high levels
visits, within the bilateral plans, conferences,
or joint exercises.


2.1. na ulazu državnih institucija zajedno
sa njihovim imenima;

2.2. u svim zvaničnim aktima;

2.3. na pečatima državnih institucija;

2.4. kao zaštitni znak državnih objekata;

2.5. u državnim dokumentima i
sporazumima sa stranim državama.

Član 8
Borbena zastava, karakteristične zastave
(odlikovanja), činovi i uniforme

1. Borbena zastava, prepoznatljive zastave,
činovi i vojne uniforme označene su i
korišćene u skladu sa odredbama
relevantnih pravila za simbole u KBS.

2. Za potrebe Protokola, podizanje
razlikovne zastave ili postavljanje drugih
znakova iz stava 1. ovog člana vrši se samo
u određenim kancelarijama, sedištima,
zgradama i teritorijama u kojima se širi
uticaj ovih jedinica, i u bilo koje vreme
pored državne zastave. Nije dozvoljeno
podizanje ili postavljanje zastava drugih
zemalja, osim u slučaju starijih poseta,
poseta u okviru bilateralnih planova,
konferencija ili zajedničkih vežba.


10

3. Gradat janë pjesë e ceremonialit
ushtarak, që shprehin hierarkinë, rangjet dhe
funksionet ushtarake.

4. Emblemat përdoren në formë pllakati dhe
janë pjesë e ceremonialit ushtarak. Ato
përdoren edhe si dhurata në ceremonitë e
ndryshme ku jepen dhurata.

Neni 9
Garda Ceremoniale dhe Orkestra
Frymore

1. Garda Ceremoniale e FSK-së dhe
Orkestra Frymore janë elemente të
ceremonialit ushtarak.

2. Garda Ceremoniale përbëhet nga:

2.1. Togu Ceremonial;

2.2. Togu i Nderit;

2.3 Orkestra Frymore.

3. Togu Ceremonial kryen ceremonitë e
pritjeve dhe përcjellëve të autoriteteve të
larta.

4. Togu i Nderit kryen ceremonitë funebre
dhe ka uniformën e tij dalluese nga Togu
Ceremonial, me specifikën e shiritit të zi.

3. Ranks are part of military ceremonial,
expressing military hierarchy, level and
functions.

4. The emblems are used in the form of
posters and are part of a military ceremony.
They are also used as gifts in the various
ceremonies to which they are giffted.

Article 9
Ceremonial Guard and Wind Orchestra


1. KSF ceremonial guard and Wind Orchestra
band are elements of military ceremonial.


2. Ceremonial guard is composed of

2.1. Ceremonial Platoon;

2.2. platoon of honor;

2.3. Wind Orchestra.
3. Ceremonial platoon carries out reception
and escorting ceremonies of senior
authorities.

4. Platoon of honor conducts funeral
ceremonies and has its distinctive ceremonial
platoon uniform, with the specificity of a
black ribbon.
3. Činovi su dio vojne ceremonije koja
izražava hijerarhiju, činove i vojne funkcije.


4. Amblemi se koriste u obliku plakata i deo
su vojne ceremonije. Takođe se koriste i kao
pokloni u raznim ceremonijama na kojima
se poklone.

Član 9
Ceremonijalna Garda i Duvački
Orkestar

1. Ceremonijalna Garda KBS-a i Duvački
Orkestar su elementi vojne ceremonije.


2. Ceremonijalna Garda se sastoji od:

2.1. Ceremonijalnog voda;

2.2. Voda çasti;

2.3. Duvački Orkestar.

3. Ceremonijalni vod vrši ceremonije
prijema i prenosa visokih vlasti.


4. Vod časti obavlja pogrebne ceremonije i
ima svoju prepoznatljivu uniformu od
ceremonijalnog voda, sa specifičnošću crne
vrpce.


11

5. Garda Ceremoniale është e pajisur me
pajisjet e nevojshme sipas standardeve
ndërkombëtare për realizimin e detyrave të
përcaktuara me këtë rregullore dhe
legjislacionin tjetër përkatës në fuqi.

6. Orkestra Frymore aktivizohet për
ekzekutimin e himneve shtetërore dhe
marsheve të ndryshme në raste të
ceremonive ushtarake. Orkestra Frymore
mund të japë dhe koncerte muzikore në
njësitë ushtarake.

Neni 10
Libri i ceremonive

1. Libri i ceremonive është dokumenti bazë
që shpreh kohën, përmbajtjen e në tërësi
historinë e ceremonive të organizuara në
njësi.

2. Libri i ceremonive mbahet në nivel
batalioni e lart dhe është vendi ku
personalitetet e larta në rang
Gjeneralbrigade e më lart, mysafir
ndërkombetarë apo vendor, jo të hierarkisë
komanduese, menaxhuese apo drejtuese, që
marrin pjesë në ceremoni, lënë
shënimet/dedikimet e tyre në shenjë
kujtimi për ngjarjen në të cilën morën
pjesë.


5. The Ceremonial Guard shall be equipped
with the equipment required by international
standards to carry out the tasks set out in this
Regulation and other applicable legislation.


6. Wind Orchestra is activated to play state
anthems and different marches during military
ceremonies. Wind Orchestra shall play music
concerts for military units.Article 10
Book of ceremonies

1. Book of ceremonies is a core document
showing the time, content and entire history
of ceremonies organized in unit.


2. Book of ceremonies is kept at battalion
level and up, and is the address where senior
personalities from brigade general level and
up, international or local guests, not from
commanding, managing or leading hierarchy,
taking part in ceremony, write down their
notes/dedications as a sign of memory for
event in which they are taking part in.
5. Ceremonijalna garda je opremljena
opremom koja je potrebna prema
međunarodnim standardima za obavljanje
zadataka utvrđenih ovom uredbom i drugim
važećim zakonodavstvom.

6. Duvački Orkestar se aktivira za izvođenje
državnih himni i marševa u slučaju vojnih
ceremonija. Duvački Orkestar takođe mogu
održavati muzičke koncerte u vojnim
jedinicama.


Član 10
Knjiga ceremonija

1. Knjiga ceremonija je osnovni dokument
koji izražava vreme, sadržaj i ukupnu
istoriju svečanosti koje su organizovane u
jedinici.

2. Knjiga ceremonija se održava na nivou
bataljona i gore. Ova knjiga je mesto gde
vrhunske ličnosti viših ćina, General
brigade i na više, međunarodne ili domaće
hijerarhije komande, menadžmenta ili
rukovodstva koji prisustvuju ceremoniji,
ostavljaju svoje beleške / posvete u znak
sećanja na događaj na kojem su
prisustvovali.

12

Neni 11
Dhoma Memoriale

1. Dhoma Memoriale është dhomë e
posaçme ku vendosen fotografitë e:

1.1. në MM- fotografitë e ish
Ministrave dhe Ministrit aktual dhe ish
Komandantët dhe Komandantit aktual i
FSK-së;

1.2. në Njësitë e FSK-së – fotografitë e
Ministrit dhe Komandanti aktual i FSK
dhe ish komandantët e FSK.

2. Fotografitë nga pargarfi 1 i këtij neni,
varësisht hapësirës së ambientit nuk duhet
t’i tejkalojnë dimensionet 30 x 50 cm.
Vendosja bëhet duke respektuar hierarkinë
dhe kronologjinë.

3. Në Dhomat Memoriale vendosen edhe të
gjitha gjërat tjera me kuptim memorial në
nivel të njësisë/ Ministrisë, si dhe Libri i
Ceremonive.

Neni 12
Protokolli e ceremoniali në mes të
pjesëtarëve të FSK-së
.
1. Në themel të disiplinës e të protokollit
ushtarak është hierarkia, bashkëpunimi dhe
respekti midis ushtarakëve me grada
Article 11
Memorial room

1. Memorial hall is a special room where are
placed the photos of:

1.1. MoD - pictures of former ministers and
current minister and former commanders
and current commander of the KSF;


1.2. KSF units - pictures of the KSF
minister and current commander and
former KSF commanders.

2. Photos from paragraph 1 of this article,
depending on size of the room, shall not
exceed the dimension 30x50 cm. They are
placed respecting hierarchy and chronology.


3. In memorial rooms are placed also all other
things with memorial value at unit
level/ministry, as well as in Book of
ceremonies.

Article 12
Protocol and ceremonial between KSF
members

1. The hierarchy, cooperation and respect
between soldiers with ranks (active and
reserve) and those retired are the foundation
Član 11
Spomen soba

1. Spomen soba je posebna soba u kojoj se
nalaze fotografije:

1.1. u MO - fotografije bivših ministara
i sadašnjeg ministra i bivših
komandanata i trenutnog komandanta
KBS-a;

1.2. u jedinicama KBS-a - slike
ministra i trenutnog komandanta KBS-a
i bivših zapovjednika KBS-a.

2. Slike iz stava 1 ovog člana, zavisno od
ambijentalnog prostora, ne smeju biti veće
od 30 x 50 cm. Postavljanje se vrši
poštujući hijerarhiju i hronologiju.


3. U memorijalnim sobama se nalaze i sve
ostale stvari na nivou memorijalne jedinice /
Ministarstva, kao i knjiga ceremonija.


Član 12
Protokol i ceremonijal (svečanost) među
članovima KBS-a.

1. U središtu vojne discipline i protokola je
hijerarhija, saradnja i poštovanje između
redarstvenih i penzionisanih vojnih lica.


13

(aktivë dhe në rezervë) dhe atyre në
pension.

2. Ushtaraku i FSK-së (oficer e nënoficer),
që është në detyrë, ushtarakut që është në
rezervë dhe në pension në çdo vend e në
çdo kohë, duhet t’i bëjë nderimet e respektin
e nevojshëm.

3. Në ceremonitë e ndryshme, në të cilat
marrin pjesë ushtarakë në detyrë (aktiv), e
ushtarakë në rezervë dhe në pension me
grada të njëjta, respektohet e nderohet më
me perparesi ai që është në detyrë p.sh
Gjeneral, Gjeneral në pension (rezervë);
kolonel, kolonel në pension (rezervë) dhe
kështu me radhë.

Neni 13
Komunikimi midis pjesëtarëve të FSK-së.

1. Të gjithë pjesëtarët e FSK-së, në
komunikimet midis tyre, si brenda dhe
jashtë repartit i drejtohen njëri-tjetrit me
respekt e në bazë të rregullave përkatëse
ushtarake.

2. Ushtarakëve që studiojnë në kurset që
hapen në Komandën e Trajnimit dhe
Doktrinës dhe shkollat tjera, u drejtohemi
me emrin Kursant.

3. Ushtarakëve që studiojnë në Akademinë
of military discipline and protocol.


2. KSF incumbent serviceman (officer and
NCO), reserve and retired serviceman, at any
place and any time, shall show necessary
respect and honor.


3. In different ceremonies, in which take part
incumbent serviceman (active), reserve and
retired serviceman, with same rank, active
serviceman is more honored, for example,
general, retired general (reserve); colonel,
retired colonel(reserve) and so on.Article 13
Communication between KSF members

1. All KSF members, in their communcations,
inside and outside the units address each other
with respect and in accordance with relevant
military rules.


2. Students who attend courses at the Training
and Doctrine Command and other schools are
referred to as Course Attendees.


3. Servicemen studying in military academies2. Dežurni vojnik KBS-a (oficir i podoficir),
vojnik u rezervi i penzionisan u bilo kom
mestu u bilo koje vreme treba da oda
neophodna priznanja i poštovanje.


3. U raznim ceremonijama, u kojima
učestvuju aktivni (aktivni) vojnici, vojni
vojnici i penzionisani oficiri istog ranga,
najviše se poštuje i počastvuje onaj koji je
bio na dužnosti, npr. General, penzionisani
general (rezervni); pukovnik, pukovnik u
penziji (rezervni) i tako dalje.


Član 13
Komunikacija između članova KBS-a.

1. Svi pripadnici KBS-a u svojim
komunikacijama, unutar i izvan jedinice,
obraćaju se jedni drugima s poštovanjem i u
skladu sa relevantnim vojnim pravilima.


2. Studenti koji pohađaju kurseve koji su
otvoreni u Komandi za obuku i doktrinu i
drugim školama nazivamo ih Kursanti.


3. Po imenu Kadet se obraćamo vojnim


14

e Mbrojtjes u drejtohemi me emrin Kadet.

4. Ushtarët, nënoficerët, dhe oficerët me
grada më të ulta i drejtohen një ushtaraku
me gradë më të lartë që nuk e njohin
gjithmonë me gradë, si p.sh : “ z. Kolonel;
z.Major “.

5. Kur ushtarakët janë me grada të njëjta
dhe e njohin njëri-tjetrin, mund të drejtohen
duke e thirrur njëri-tjetrin me mbiemer p.sh
: “z. Krasniqi”.

6. Kur ushtarakët janë me grada të njëjta
dhe nuk njihen, i drejtohen njëri-tjetrin duke
e thirrur gjithmone me grade p.sh : “ z.
Kolonel; z.Major “

7. Kur ushtarakët janë me detyra të njëjta
edhe me grada të njëjta, ai që ka marr
gradën më herët ka përparësi ndaj tjetrit.
Kur ushtarakët janë me detyra të njëjta edhe
me grada të njëjta, ushtaraku i specialitetit
të Këmbësorisë ka përparësi ndaj
specialiteteve tjera. Kur ushtarakët janë me
detyra të njëjta edhe me grada të njëjta,
ushtaraku në shtab madhor ka përparësi ndaj
ushtarakëve në shtabet më të vogla.

8. Kur ushtarakët japin e marrin urdhëra,
qëndrojnë “Gatitu”.


are addressed as Cadets.

4. Privates, NCO and officers with lower
ranks address to other serviceman of higher
ranks, whom they don’t know, always by
rank, like: “Sir Colonel, Sir Major”.


5. When servicemen with same ranks know
each other, they shall address to each other by
surname, example Mr. Krasniqi”.


6. When servicemen have similar ranks and
don’t know each other, they address each
other always with rank example: “Sir
Colonel. Sir Major”.

7. When servicemen are on the same duties
and with the same rank, the one who received
the rank earlier has the advantage over the
other. When servicemen are on the same
duties and with the same rank, the Infantry
Specialist soldier takes precedence over other
specialties. When servicemen have same
duties and ranks, serviceman from higher HQ
is superior to serviceman from lower HQ.


8. When servicemen give and take orders they
stand at “Attention.”


studentima koji studiraju na odbrambenoj
akademiji.
4. Vojnici, dočasnici i oficiri nižeg ranga
obraćaju se vojsci višeg ranga koji ga ne
poznaje uvek, poput: "Gospodine
pukovniče; G. Majore “.


5. Kada su vojnici istog ranga i znaju se,
mogu biti upućeni da se pozivaju jedni
drugima po prezimenima, npr: „Gospodine
Krasniqi ".

6. Kada su vojnici istog ranga i ne poznaju
se, obraćaju se jedni drugima uvek
pozivajući sa ćinom, na primer: „Gospodine
pukovniče; G. Majore “.

7. Kada su vojnici na istim dužnostima i sa
istim činom, onaj koji je ranije dobio čin
ima prednost u odnosu na druge. Kada su
vojnici na istim dužnostima i istog ranga,
vojnik pešadijskog specijalnosta ima
prednost nad drugim specijalnostima. Kada
se vojnicima dodeljuju iste dužnosti i u
istim činovima, vojska u glavnom štabu ima
prednost nad vojnicima u manjim
štabovima.

8. Kada vojska daje naređenja, oni postaju
"Mirno".
15


KAPITULLI II
VIZITAT

Neni 14
Protokolli dhe Ceremoniali në raste të
vizitave

1. Vizitat dhe Ftesat (pritjet) janë zyrtare
dhe jo zyrtare.

2. Protokolli dhe Ceremoniali i Republikës
së Kosovës parashikon këto lloje vizitash:

2.1. Shtetërore;

2.2. Zyrtare;

2.3. Pune;

2.4. Kurtuazie (mirësjellje);

2.5. Private.

3. Në raste vizitash shtetërore dhe zyrtare
zhvillohet gjithmonë ceremonia e plotë e
pritjes me Gardë Ceremoniale dhe
ekzekutimin e himneve shtetërore.

4. Vizita të punës, zhvillohen në selinë e
autoritetit nikoqir me ceremoni, gardë
ceremoniale të reduktuar dhe pa
ekzekutimin e himneve shteterore.

CHAPTER II
VISITS

Article 14
Protocol and ceremonial on visits occasions


1. Visits and invitations(receptions) are
formal and informal

2. Protocol and ceremonial of Republic of
Kosovo foresees these sorts of visits:

2.1. State;

2.2. Official;

2.3. Work;

2.4. Courtesy;

2.5. Private.

3. On state and official visits, always full
reception ceremony is conducted with
ceremonial guard and execution of state
anthems.

4. Working visits are conducted in the
residence of host nation with ceremony,
reduced ceremonial guard and without
execution of state anthems

KAPITULLI II
VIZITAT

Član 14
Protokol i ceremonijal u slučaju poseta


1. Posete i pozivnice su zvanične i
nezvanične.

2. Protokol i ceremonijal Republike Kosovo
predviđaju ove vrste poseta:

2.1. Državni;

2.2. Zvanični;

2.3. Radni;

2.4. Učtivosti;

2.5. Privatni.

3. U slučaju državnih i zvaničnih poseta,
uvek se održava svečana ceremonija
prijema sa Svečanom Gardom i izvršenje
državne himne.

4. Radne posete održavaju se u sedištu
organa domaćina sa ceremonijama,
smanjenom ceremonijalnom gardom i bez
izvršavanja državne himne.


16


5. Vizita kurtuazie dhe private mund të
bëhen në selinë e autoritetit nikoqir apo në
ndonjë vend tjetër sipas preferencave të dy
palëve mirëpo pa ndonjë ceremoni.

6. Ditët e vikendeve dhe ato të festave
zyrtare nuk konsiderohen dhe nuk
përfshihen në ditë protokollare të vizitave
zyrtare.

7. Ditë protokollare me rastin e vizitave
zyrtare, konsiderohet nga ora 09:00h -
21:00h.

Neni 15
Rregullat e përgjithshme të pritjeve
zyrtare

1. Pritjet zyrtare duhet të përgatiten me
shumë kujdes e përpikmeri duke menduar
çdo gjë deri në hollësi.

2. Në njesitë e FSK-së këto pritje e
ceremoni i organizon struktura përkatëse e
protokollit, nëse nuk ka strukturë të tillë,
atëherë organizohen nga ana e axhutantit të
kabinetit të komandantit të njësisë.

3. Të ftuarit zgjidhen në bazë të natyrës së
ceremonisë (kulturore, ushtarake). Rregulli
themelor në ceremonitë zyrtare është që të
evitohen diskriminimet në ftesat e të njëjtit

5. Courtesy and private visits may unfold in
residence of host nation or other locations as
preferred by two parties, without and
ceremony

6. Weekends and official holidays are not
counted and not included in protocol days of
official visits.


7. Protocol days on official visits occasions
sure considered from 09:00h-21:00h.


Article 15
General rules of official receptions


1. Official receptions shall be prepared with
much care and punctuality, thinking about
every detail.

2. These reception and ceremonies in KSF
units are organized by relevant protocol
structures, if there is no such structure, then
they are organized by adjutant of cabinet of
unit’s commander.

3. Invitees are selected based on the nature of
ceremony (cultural, military). Basic rule in
official ceremony is to avoid discriminations
in invitations of same rank/category.

5. Privatne posete i posete učtivosti mogu se
obaviti u sedištu organa domaćina ili na
drugoj lokaciji po želji obe strane, ali bez
ikakve ceremonije.

6. Dani vikenda i praznici se ne uzimaju u
obzir i ne uključuju se u dane službenog
protokola posete.


7. Dan protokola za službene posete
razmatra se od 09: 00h - 21: 00h.


Član 15
Opšta pravila zvaničnih očekivanja


1. Formalna očekivanja moraju se pažljivo
pripremiti detaljno i detaljno osmisliti.


2. U jedinicama KBS-a ovi prijemi i
ceremonije se organizuju od strane
odgovarajuće strukture protokola, ako takve
strukture nema, onda ih organizuje
administrator jedinice.

3. Gosti se biraju na osnovu prirode
ceremonije (kulturne, vojne). Osnovno
pravilo u formalnim ceremonijama je
izbegavanje diskriminacije u pozivima istog


17

rang / kategori .

4. Në rastet e pritjeve zyrtare, duhet të
përdoren kryesisht prodhime vendore.

Neni 16
Parimet kryesore në organizimin e
pritjeve

1. Ftesa duhet të behet sipas shkalles
hierarkike. Ftesat qe behen per kreret e
shtetit e pushtetarë të lartë, nga njesitë e
FSK-së detyrimisht duhet te ndjekin
shkallën hierarkike.

2. Lista e të ftuareve për ushtarakët bëhet
sipas gradave, për civilet sipas pozitës së
punës, përjashtuar të ftuarit e nderit.

3. Ftesa, varësisht nga niveli i organizimit,
mund të bëhet me gojë, me shkrim dhe me
telefon. Në pritjet e mëdha zyrtare, duhet
perdorur pa tjetër ftesa me shkrim.


4. Dërgimi i ftesës bëhet dhjetë (10) ditë
deri në njëzetë (20) ditë pune përpara datës
së ngjarjes.

5. Të ftuarve të nderit, ftesat u dorëzohen në
dorë nga organizatorët. Nëse kjo është e
pamundur atëherë dërgohen përmes
sekretarisë ose me oficer.


4. On official reception occasions, local
products shall be used.

Article 16
Main principles of reception organization


1. Invitation shall be made in line with level
of hierarchy. Invitations for heads of state and
high officials, from KSF units, are required to
follow hierarchy level.


2. List of invited servicemen is done in line
with ranks, for civilians in line working
position, with exemption of honorable guests.

3. Depending on the level of organization,
invitation may be orally, written and by
phone. In high official expectations, written
invitations must be used without delay.


4. Invitation is sent ten (10) days up to twenty
(20) working days prior to date of the event.


5. Invitations are sent to the honorable guest
by hand. If this is impossible, then they are
sent through secretariat or officer.

ranga / kategorije.

4. U slučaju službenih prijema, uglavnom se
trebaju koristiti lokalni proizvodi.

Član 16
Glavni principi u organizovanju
očekivanja

1. Pozivnica treba da se uradi na
hijerarhijskoj skali. Pozivi šefovima država
i viših vlada od strane jedinica KBS-a
moraju nužno slediti hijerarhijsku lestvicu.


2. Spisak vojnih pozivnica sastavljen je po
rangu, za civile prema poslovne pozicije,
isključujući počasne goste.

3. Poziv se, u zavisnosti od nivoa
organizacije, može uputiti usmeno, pismeno
i telefonom. U visokim zvaničnim
očekivanjima, pisane pozivnice moraju se
koristiti bez odlaganja.

4. Poziv se šalje deset (10) dana do dvadeset
(20) radnih dana pre datuma događaja.


5. Pozivnice se časnom gostu šalju rukom.
Ako to nije moguće, oni se šalju preko
sekretarijata ili službenika.18


6. Të ftuarit duhet të konfirmojnë
pjesëmarrjen, jo më vonë se deri tri (3) ditë
pune.

7. Në rastet kur ftesa bëhet për shkak të
funksionit/pozitës që bart i ftuari, e i njëjti
mungon në detyrë, në këto raste mund të
marrin pjesë personat/zyrtarët që mbulojnë
këto detyra përkohësisht.

8. Pjesëmarrja gjithmonë duhet të jetë sipas
ftesës. Në rastet kur ftesat janë të dedikuara
për çifte, edhe pjesëmarrja duhet të jetë
detyrimisht me çift.

9. Femijët e të ftuarit, nën moshen 18 vjeç,
nuk mund të jenë pjesë e pritjeve zyrtare.

10. Pjesëmarrja e një personi tjetër në
pritje, të pa specifikuar në ftesë nuk lejohet,
përjashtimisht nëse një gjë e tillë aprovohet
paraprakisht nga ftuesi.

11. Anullimi i nje ftese të konfirmuar, mund
të bëhet vetëm për arsye serioze si
sëmundje, apo për raste vdekjesh.

12. Arritja në vendin e ceremonisë dhe
pritjes bëhet disa minuta përpara, nga koha
e përcaktuar në ftesë.

13. Largimi apo lëshimi i vendit ku

6. Invitees shall confirm participation, no later
than three (3) working days.


7. In cases when invitation is based on the
function/position that invitee holds, the same
is absent, in these occasions persons/official
covering temporarily these positions shall
take part.

8. Participation always must be in line with
invitation. In cases when invitiations are
designed for couples, then particpation as
couple os obligatory.

9. Kids of the invited under 18 years old, may
not be part of official receptions.

10. Participation of other person in reception,
not specified in invitation, is not allowed,
with exception if such thing is approved in
advance by the inviter.

11. Cancellation of a confirmed invitation
may occur only based on serious reasons, like
diseases, or death cases.

12. Arrival to the ceremony location and
reception shall occur few minutes earlier of
the time set in invitation

13. Moving from, or leaving the reception site

6. Pozivi moraju da potvrde svoje učešće,
najkasnije u roku od tri (3) radna dana.


7. U slučajevima kada je poziv upućen zbog
funkcije / položaja gosta, a ista osoba je
odsutna, osobe / službenici koji pokrivaju
ove dužnosti mogu biti privremeno prisutni.


8. Prisustvo bi uvek trebalo da bude
pozivno. U slučajevima kada su pozivnice
namenjene parovima, prisustvo takođe mora
biti upareno.

9. Deca pozvane osobe, mlađa od 18
godina, ne mogu biti deo zvaničnih
očekivanja.
10. Prisustvo druge osobe na prijemu, koje
nije navedeno u pozivu, nije dozvoljeno,
osim ako takvo odobrenje ne da unapred
pozvani.

11. Otkazivanje potvrđenog poziva može se
izvršiti samo iz ozbiljnih razloga kao što su
bolest ili smrt.

12. Dolazak na ceremoniju i prijem traje
nekoliko minuta ispred vremena navedenog
u pozivu.

13. Napuštanje mesta na kome se odvija


19

realizohet pritja, mund të bëhet vetëm me
arsye, duke e njoftuar paraprakisht
organizatorin.

KAPITULLI III

Neni 17
Tavolina dhe rregullat e uljes

1. Në Ministrinë e Mbrojtjes dhe FSK,
funksioni dhe grada përbënë përparesinë për
uljet në tavolinë.

2. Vendi i nderit. Pozicioni i të nderuarit
ndërmjet dy vendeve të aferta duhet të jetë
gjithmonë në të djathte të mikepritësit, nëse
kemi dy veta. Ndërmjet tre vendeve ai i të
nderuarit është në mes, i dyti është djathtas
e i treti majtas e kështu vazhdon. Nëse
gjenden disa miq të së njëjtes gradë (në
përputhje me përparesinë) ata duhet të
konsiderohen si grup të nderuarish dhe
mund të ndahen në dy e më shumë tavolina
të shoqëruar nga vetë pritësit.

3. Kur në tavolinë të dy delegacioneve janë
dy autoritete të të njejtit nivel, për arsye
ekuilibri, vendet vendosen në menyrë të tillë
qe të mos ketë një qendër, por dopio qendër,
me dopio presidencë duke patur në të dy
krahët numër të barabartë shoqëruesish.


is allowed only if reasoned, informing the
organizer in advance


CHAPTER III

Article 17
Table and sitting rules

1. At the Ministry of Defense and the KSF,
the function and rank constitute the priority of
sitting at a desk.

2. Place of honor. Position of the honored
between two close positions shall always be
on the right hand side of the host, if there are
two persons. Between three positions, the one
of the honored is in the middle, second is on
the right, and the third one is on the left hand
side, and continuous so. If there are several
friends with same rank( in line with priority)
they shall be deemed as honored group and
separated in two or more table, accompanied
by host itself.

3. When at the table of two delegations are
two authorities of the same level for balance
reasons, places are designed in such manner
to avoid having a center but dopio center, by
dopier presidency, having in both sides equal
number of companions


prijem može se obaviti samo uz prethodno
obaveštenje organizatora.


POGLAVLJE III

Član 17
Stolovi i pravila za sedenje

1. U Ministarstvu Odbrane i KBS funkcija i
čin predstavljaju prioritet za sedenje sa
stolom.

2. Počasno mesto. Počasni položaj dveju
susednih država uvek treba da bude desno
od domaćina, ako imamo dve. Među tri
mesta časti jedno je u sredini, drugo je
desno, a treće levo i tako dalje. Ako postoji
nekoliko prijatelja istog ranga (po redosledu
prioriteta), oni bi se trebali smatrati grupom
počasti i mogu se podeliti na dve ili više
stolova u pratnji samih domaćina.3. Kad za stolom dve delegacije postoje dve
vlasti istog nivoa, iz ravnotežnih razloga
sedišta su raspoređena tako da nema ni
jedan centar, već dvostruki centar, a
dvostruko predsedavanje ima na obe strane
jednak broj pratioca.
20

4. Kur në pritje marrin pjesë edhe femra,
gjatë uljes në tavolina, renditja një mashkull
një femer është rregull bazë. Për të
shmangur uljen e një gruaje në fund të
tavolines, mund të ulen edhe dy gra në krah
te njëra-tjetrës.

5. Tavolinat e rrumbullakta apo ovale janë
më të preferuarat, kur egzostojnë mundësi të
tilla, sepse ato japin mundesinë e
respektimit më mirë të të nderuareve dhe
lehtësojnë bisedën.

6. I ftuari i nderit ulet me shpinën kthyer
nga muri ose të ketë në krah dritaren, por jo
me shpinë nga dritaret. Përkthyesi ulet në
mënyre të tille që të lehtesojë biseden.

7. Në rastet kur kemi më shumë se tre (3)
pjesëmarrës në tavolinë, atëherë duhet të
bëhet plani i uljes, me mënyrën e ndarjes së
vendeve sipas emrave të pjesmarësve.

8. Në darka zyrtare dhe kurtuazie kur marrin
pjesë edhe bashkëshortët/tet e
pjesëmarrësve, ndarja dhe plani i uljes bëhet
sipas praktikave ndërkombëtare
protokollare që zbatohen në shtetet anëtare
të NATO-s dhe sipas marrëveshjes me palën
mysafire.4. When females take part in reception, sitting
positions in table are a male and a female, as a
core rule. To avoid a female sitting at the end
of the table, two females may sit side by side.5. Round or oval tables are most preferred
ones, when such opportunities exist, because
they provide e better opportunity to respect
invitees and facilitate discussions.


6. Honor invitee sits with back against the
wall or be flanked by the window, but not
leaning against window. Translator sits I way
that facilitates conversation.

7. In cases when there are more than three (3)
participants in table, then sitting plan must be
in place, with a separation of sitting places, in
line with names of participants.

8. In official and courtezi dinners, when
spouses of participants take part, the
separation and sitting plan is in line with
international protocol practices used by
NATO countries, and in line with guest party.

4. Kada čekate da žene prisustvuju stolu,
rangiranje jedan muškarc - jedna žena je
osnovno pravilo. Izbegavajući da žena sjedi
na dnu stola, dve žene mogu sedeti jedna
pored druge.


5. Okrugli ili ovalni stolovi se najviše
preferiraju kada takve mogućnosti postoje
jer pružaju bolju priliku za poštovanje
pozvanih i olakšavaju diskusiju.


6. Počasni gost sjedi leđima prema zida ili
sa strane prozora, ali ne leđima prema
prozorima. Prevodilac sedi na takav način
da olakšava razgovor.

7. U slučajevima kada za stolom ima više
od tri (3) učesnika, plan za sedenje mora biti
napravljen tako što će se mesta dodeliti
imenima učesnika.

8. Na zvaničnim večerama, kada supružnici
učesnici učestvuju, plan odvajanja i sedenja
je u skladu sa međunarodnim protokolarnim
praksama koje koriste NATO države i u
skladu sa gostujućim zabavama.21


KAPITULLI IV
ASPEKTE TE MARREDHENJEVE ME
DELEGACIONET E HUAJA

Neni 18
Bisedimet

1. Pjesa protokollare e bisedimeve me
delegacione të ndryshme civile dhe
ushtarake që vijnë në MM dhe FSK,
realizohet sipas hierarkisë dhe rangjeve
homologe të palës tjetër.

2. Pjesa protokollare e bisedimeve në
mjediset e ministrisë dhe FSK-së drejtohet
sipas rangut dhe hierarkisë homologe të
përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni,
përjashtimisht në raste të veçanta
departamenti, sektori, oficeri i protokollit
ose shoqeruesi i nderit, i cili caktohet me
vendim të Ministrit të Mbrojtjes, Sekretarit
të Përgjithshëm, ose me urdhër të
Komandantit të FSK-së.

3. Personalitetet që bëjnë pritjen e
delegacionit, i përshtaten kodit të veshjes së
njëjtë për të gjithë, të njëjtë me veshjen e
palës ardhëse.

4. Pritja e delegacionit të huaj në Ministri të
Mbrojtjes, me të cilën do të zhvillohen
bisedime, bëhet nga udhëheqësi i

CHAPTER IV
RELATIONS ASPECTS WITH
FOREIGN DELEGATIONS

Article 18
Talks

1. The protocol part of talks with different
military and civil foreign delegations coming
to MoD and KSF occurs according to
hierarchy and levels of counterparts of other
party.

2. The protocol part of talks in facilities of
Ministry and KSF is headed in line with level
and hierarchy of counterparts, set in
paragraph 1 of this article, with exception of
special occasions the department, sector,
protocol officer or escort of the honored
assigned by order of Minister of Defense,
Secretary General or KSFcommander.3. Personalities conducting reception, obey
the code of the same dress for all, similar with
the coming party.


4. The reception of foreign delegation in
Ministry of Defense, with which will have
talks, is headed by the hosting delegation,

POGLAVLJE IV
ASPEKTI ODNOSA SA STRANIM
DELEGACIJAMA

Član 18
Razgovori

1. Protokolni deo razgovora sa raznim
civilnim i vojnim delegacijama koje dolaze
u MO i KBS izvodi se prema hijerarhiji i
redovima drugih strana.


2. Protokolni deo razgovora u prostorijama
Ministarstva i KBS-a odvijaće se u skladu
sa činom i hijerarhijom navedenom u stavu
1. ovoga člana, osim u izuzetnim
slučajevima, odeljenje, sektor, službenik
protokola ili počasni pratitelj određenim
rešenjem Ministra Odbrane, Generalnog
Sekretara ili po nalogu komandanta KBS-a
imenuje drugu osobu za odvijanje.


3. Ličnosti na prijemu, poštuju isti kodeks
oblačenja za sve, slično kao i stranka koja
dolazi.


4. Prijem strane delegacije u Ministarstvu
odbrane, sa kojom će se odvijati razgovori,
vrši Šef delegacije domaćina, pre ulaza u


22

delegacionit pritës, para hyrjes së objektit të
ministrisë. Për titullarët ndërkombëtar që
vijnë për herë të parë në MM/FSK, në holl
vendoset flamuri i shtetit përkatës dhe bëhet
fotografi me shtërngim duarsh, për nivel
ministër i mbrojtjes dhe KOMFSK. Kjo
ceremoni mund të bëhet edhe nga
zëvendësministri dhe zv.KOMFSK, sipas
autorizimit/delegjimit nga
Ministri/KOMFSK.

5. Pritja e delegacionit të huaj në Shtab të
Përgjithshëm dhe Kazerma të FSK-së, me të
cilin do të zhvillohen bisedime, bëhet nga
udhëheqësi i delegacionit pritës, para hyrjes
së objektit të Shtabit të Përgjithshëm,
respektivisht në hyrje të ambienteve të
kazermave.

6. Bisedimet midis dy delegacioneve me
karakter të përcaktuar zyrtar e negociues,
zhvillohen në tavolinë, e cila përgatitet
paraprakisht. Delegacionet zënë vende
përballë njëri tjetrit sipas rangut. Në qendër
qëndron kryetari i delegacionit pritës dhe
atij musafir. Në tavolinë, para secilit
kryesues të delegacionit vendoset flamuri i
vogël i shtetit përkatës.

7. Nëse takimi është i karakterit joformal
ose kortezie, bisedimet mund të realizohen
edhe në ambiente tjera të përshtatshme.

before entering in Ministry’s facility. For
international dignitaries coming for the first
time in MOD/KS FM flag of respective
country is placed in the hall and photos taken
with shaking hands, for level of Minister of
Defense and COMKSF. This ceremony may
be conducted also by deputy minister and
KSF deputy commander in line with
authorization/delegated by
Minister/COMKSF.

5. Reception of foreign delegation in
Headquarter or KSF barracks, that talks will
unfold, is headed by head of hosting
delegation, in front of entrance of headquarter
facility, specifically at the entrance of
facilities.


6. Talks between two delegations with official
and negotiating features unfold in table,
prepared earlier. Delegations sit in front of
each other as per level. In the middle sits head
of hosting guest delegations. In the table, in
front of each heads of delegations is placed
small flag of respective country.7. If meeting is informal or courtesies, talks
may unfold also in other suitable
environments.

zgradu Ministarstva. Za međunarodne lidere
koji prvi put stižu u MO / KBS, zastava
dotične države se postavlja u predvorje, a
slikaju se rukovanja za Ministra Odbrane i
KBS. Ovu ceremoniju takođe mogu da
izvrše zamenik ministra i zamenik
KOMKBS-a, prema ovlašćenju /
delegiranju od strane Ministra / KOMKBS.5. Prijem strane delegacije u Generalštabu i
kasarni KBS-a sa kojom će se održavati
razgovori vrši Šef delegacije domaćina pre
ulaza u prostorije Generalštaba, odnosno na
ulazu u prostorije kasarne.6. Razgovori dveju delegacija formalnog i
pregovaračkog karaktera odvijaju se za
unapred pripremljenim stolom. Delegacije
zauzimaju mesta jedno po drugo po rangu.
U centru je šef delegacije domaćina i gost.
Za stolom ispred svake stolice delegacije
nalazi se mala zastava dotične države.7. Ako je sastanak neformalan ili učtiv,
razgovori se mogu voditi i u drugim
odgovarajućim podešavanjima.23

8. Në tavoline ndërmjet dy ulseve të
titullarve mund të vendoset flamujt e vegjël,
në rastet kur nikoqiri dhe mysafiri nuk
dallojnë me shume se dy rangje gradash
ushtarake apo civile ekiuvalente. Në këtë
rast ministri i mbrojtjes nuk vendos flamur
të vogël tavoline për rangjet më të vogla se
ambasador, Zv. Ministër dhe Shef të
Mbrojtjes. KOMFSK, nuk vendos flamur të
vogël tavoline për rangun më të vogël se
zv.Shef i mbrojtjes, Komandant i Forcave
tokësore, ajrore, dhe detare. Në rastet e
takimeve me delegacionet apo titullarët
ndërkombëtarë, flamujt e vegjël të tavolinës
mund të përdoren edhe nga Zv.Ministri apo
Sekretari i Pergjithshem kur ata janë të
deleguar nga ministri. Sipas këtyre
parimeve vendoset edhe për lëshimin e foto-
lajmeve apo komunikatave për shtyp.

9. Në bisedime dypalëshe, përdoret tavolina
drejtkëndëshe. Në rastet e bisedimeve tri
palëshe, përdoret tavolina në form « U »,
me delegacionin vendas ose presidiumin ne
qendër. Nëse janë katër delegacione
tavolina duhet të jetë katrore. Nëse janë më
shumë se katër delegacione, tavolina duhet
të jetë drejtkëndëshe me dimesione te
medha, ku presidiumi ulet në brinjen e
shkurter. Në rastet e bisedimeve me
pjesëmarrje të shumë delegacioneve, sipas
nevojës dhe mundësive mund të përdoret
tavolina e rrumbullakët për të vënë në dukje
8. In the table between two chairs of head
delegates small flags may be placed when
host and guest do not differ more than two
levels of military ranks of civil equivalent. In
this case, minister does not put small tale flag
for ranks lower than ambassador, deputy
minister and chief of defense. COMKSF does
not put small table flags for ranks lower than
deputy chief of defense, land, air and marine
forces commander. In cases of meetings with
international delegations or dignitaries, small
table flags may be sued also by deputy
minister or secretary general when delegated
by Minister. Based on these principles is
decided also for issuing photo news or press
conferences.
9. In bilateral talks, rectangular table is used.
In cases of triangular talks, U-shape table is
used, with local delegations or presidium in
center. If there are four delegations, then table
must be square-shaped. If there are more than
four delegations, table must be rectangular
with large dimensions, where the presidium
sits at the shorter angle. In cases of talks with
participation of many delegations, in line with
needs and possibilities, it may be used round
table to accentuate the equality of parties and
avoid the presidium hierarchic position. Table
of moderators must be closed in front, to
8. Male zastave mogu se postaviti na stol
između dva sedišta, u slučajevima kada
domaćin i gost ne razlikuju više od dva
ranga ekuivalentnog vojnog ili civilnog
ranga. U ovom slučaju, Ministar Odbrane ne
postavlja mali sto za zastave niže od
ambasadora, zamenika Ministra i načelnika
odbrane. KOMKBS ne postavlja malu
zastavu za čin zamenika načelnika odbrane,
komandanta kopnene, vazdušne i
mornaričke snage. U slučaju sastanaka sa
međunarodnim delegacijama ili šefovima,
male stolne zastave takođe može da koristi
zamenik ministra ili generalni sekretar kada
ih delegira Ministar. Prema tim principima
odlučuju se i foto-vesti ili izjave za štampu.
9. U bilateralnim razgovorima koriste se
pravougaoni stolovi. U slučaju trostranih
razgovora, koristi se sto u obliku slova U sa
lokalnom delegacijom ili predsedništvom u
centru. Ako postoje četiri delegacije, stolovi
bi trebali biti kvadratni. Ako postoji više od
četiri delegacije, sto bi trebalo da bude
pravougaonog oblika sa velikim
dimenzijama, a na kome je presedijum
sedeo na kratkom rebru. U slučaju
razgovora sa više delegacija, okrugli sto se
može koristiti po potrebi i ukazati na
jednakost stranaka i eliminisati hijerarhijski


24

barazinë e palëve dhe për të eleminuar
pozicionin hierakik të presidiumit. Tavolina
e drejtuesve duhet te jetë e mbyllur përpara,
për të penguar dukjen jo elegante të
këmbëve të drejtuesëve e oratorëve.

10. Në fillim të bisedimeve bëhet
prezantimi i delegacioneve, ku pritësi, së
pari i prezanton mikut delegacionin e tij.
Ndersa miku menjëherë pas kësaj prezanton
delegacionin që e shoqëron. Në prezantime
duhet të shqiptohet grada (nëse është
ushtarak), emri, mbiemri dhe detyra e atij që
prezantohet. Në të gjitha llojet e bisedimeve
lejohet pjesëmarrja fillestare e medias dhe
bëhen fotografi dhe filmime zyrtare të
delegacioneve ose të kryesuesve të tyre.

11. Për të përcaktuar vendet e uljes në
tavolina të delegacioneve vendosen etiketat
e përgatitura me përmasa 10 x 8 cm në të
dy anët e cilat shkruhen emri i shtetit (ose
flamuri shtetit), grada dhe emri i cdo
personi te delegacionit.

12. Pjesëmarrësit në konferencë vendosen
në tavolina sipas rendit alfabetik. Në
tavolinat e punës të cdo shteti pjesëmarrës
vendosen flamuri dhe emri i shtetit shkruar
në etiketë në të dy anët në gjuhën angleze,
si dhe grada e emrat e të gjithë pjesëtarëve
të delegacionit, sipas modelit të trajtuar në
paragrafin 11 të këtij neni. Nëse anëtarët e
block not elegant view of legs of moderators
and speakers.
10. Talks start with the introduction of
delegations, where the host initially presents,
to the friend, his delegation. While,
immediately after this, friend introduces the
accompanying delegation. Part of introduction
is rank (if military) name, surname and
his/her duty of the one introduced. In all sorts
of talks, initial participations of media is
allowed, photos and official recordings are
allowed of the delegation or their heads.


11. In order to set siting positions of
delegations in table, names are prepared with
dimension 10x8cm, in both sides is written
the name of the country(or state flag), rank
and name of each person of delegation


12. Participants in conference shall sit in
tables in line with the alphabetic order. On
the working table of very participating
country are placed the flag and name of the
country in one table sign in both sides in
English language, as well as the rank and
names of all members of delegation, in line
with model in paragraph 11 of this article. If
položaj predsedijuma. Sto moderatora mora
biti zatvoren napred, blokirajući ne
elegantan pogled na noge govornika /
moderatora.


10. Na početku razgovora delegacije se
upoznavaju, gde domaćin prvo predstavi
svoju delegaciju sa prijateljem. A prijatelj
odmah nakon toga predstavlja delegaciju
koja ga prati. U prezentacijama treba da
budu istaknute rang (ako su vojni), ime,
prezime i dodjela izvođača. Početno učešće
medija dozvoljeno je u svim vrstama
razgovora i uzimaju se službene fotografije i
snimci delegacija ili njihovih vođa.


11. Za određivanje mesta za sedenje na
delegacionim stolovima stavljaju se
pripremljene etikete dimenzija 10 x 8 cm na
obe strane koje navode ime (ili državnu
zastavu), čin i ime svake osobe delegacije.


12. Učesnici konferencije su smešteni za
stolovima po abecednom redu. Na
stolovima svake države učesnice postavljaju
se zastava i ime države napisane na etiketi
sa obe strane na engleskom jeziku, kao i čin
i imena svih članova delegacije, u skladu sa
modelom iz stava 11. ovog člana. Ako je
članova delegacije više nego što ima mesta


25

delegacionit janë më të shumtë në numër se
sa që ka hapësirë për ulje në tavolinë, ulja
vendoset në dy rradhë.

13. Në tavolina, në anën e secilit
delegacion vendosen flamuj të vegjël
shtetëror të të dy shteteve. Tavolinat duhet
të jenë të pajisura me pajisje të nevojshme
për realizimin dhe mbarëvajtjen e takimit.

14. Famujt e shteteve vendosen sipas rendit
alfabetik anglez të emrave të shteteve, por
gjithmonë ne krye në të djathtë ai i vendit
pritës (Siç është përcaktuar në kapitullin
ngritja e Flamurit Shtetëror).

15. Përcjellja mediatike e aktiviteteve sipas
këtij neni, bëhet nga Departamenti për
Marrëdhënie me Publikun, gjithmonë duke
respektuar dispozitat e kësaj rregulloreje.

16. Gjatë zhvillimit të një aktivitetit, kur
kërkohet edhe pjesëmarrje e mediave tjera,
behet paraprakisht një plan teknik i
akreditimit dhe vendosjes për prezencë
n e mediave.

17. Gjuha që përdoret në bisedimet zyrtare
është gjuha shqipe, me përjashtim të rasteve
kur me marrëveshje është përcaktuar
paraprakisht përdorimi i gjuhës angleze.


members of delegations are in larger numbers
than rooms for sitting, then sitting shall occur
in two rows.

13. On the tables, on the side of each
delegation are placed small size state flags of
both countries. Tables shall be equipped with
necessary equipment for adequate flow of
meetings.

14. State flags are placed in line with English
alphabetic order of names of countries, but
always with hosting nation at the top of the
right hand side(as set in chapter .the raise of
state flag).

15. Media coverage of activities in line with
this article is conducted by public relation
department, always obeying provisions of this
regulation.

16. During an activity when participation of
other Medias are required, a technical plan of
accreditation and decision on media presence
foreruns this.


17. Language used in official discussions is
Albanian, with exceptions of occasions,
when, by agreement, is determined the use of
English language.


za sedenje sa stolom, sedenje se odlučuje u
dva reda.


13. Male državne zastave obe države
postavljene su na stolovima sa strane svake
delegacije. Stolovi trebaju biti opremljeni
opremom potrebnom za realizaciju i
nesmetano odvijanje sastanka.

14. Državne zastave su postavljene u
engleskom abecednom redu državnih
imena, ali uvek u gornjem desnom uglu
zemlje domaćina (Kao što je definisano u
poglavlju o podizanju državne zastave).

15. Medijsko praćenje aktivnosti u okviru
ovog odeljka vrši Odeljenje za odnose sa
javnošću, uvek poštujući odredbe ove
uredbe.

16. Prilikom sprovođenja aktivnosti, kada je
potrebno da drugi mediji učestvuju, unapred
se pravi tehnički akreditacion i plasman za
prisustvo medija.


17. Jezik koji se koristi u zvaničnim
razgovorima je albanski jezik, osim ako
sporazumom nije unapred propisana
upotreba engleskog jezika.
26

18. Përkthimi i bisedimeve mund të bëhet
në dy forma, me përkthyes simultant dhe me
perkthim konsekutiv. Përdorimi i
përkthyesëve simultant kërkon edhe
disponueshmërinë e gjithë teknikës së
nevojshme. Në perkthimin konsekutiv,
përkthyesi duhet të jetë edhe njohës në
sferën e bisedimeve.

Neni 19
Dhënia dhe marrja e dhuratave

1. Dhënia e dhuratave simbolike është e
lejuar në shenjë respekti për personalitetet
politike e ushtarake të vendeve tjera, që
vizitojnë ambientet tona ushtarake.

2. Dhënjës së dhuratave duhet t`i praprijnë
këto rregulla:

2.1. Lajmërohet personi që do t’i bëhet
dhurata;

2.2. Pyetet paraprakisht nëse e vë në
pozitë të vështirë dhënia e dhuratës;

2.3. Për grupe të mëdha vizitoresh me
grada te njëjta, apo përfaqësim të njëjtë u
jepet të gjithëve e njëjta dhuratë;

2.4. Momenti për dhënien e dhuratave
mund të jetë: gjate vijimit të një darke
apo dreke-para shërbimit të desertit, ku
18. Translation of discussions may unfold in
two manners, with simultaneous and
consecutive translator. The simultaneous
translation requires all necessary equipment.
In consecutive translation, translator shall be
familiar with the scope of discussionsArticle 19
Giving and receiving gifts

1. Giving symbolic gifts is allowed as a sign
of respect for political and military
personalities of other countries, visiting our
military facilities.

2. Gift-giving shall be based on these rules:


2.1. Person receiving the gift shall be
informed

2.2. Asked in advance if receiving gift puts
in any awkward position

2.3. For large group of visitors with same
level of presentation is given a same gift to
all;

2.4. The moment of giving gifts shall be:
during a dinner or lunch – before dessert
serving, where some of the gifts shall be on
18. Prevod razgovora može se obaviti u dva
oblika, uz simultane prevodioce i uzastopne
prevodioce. Upotreba simultanih
prevodilaca takođe zahteva dostupnost svih
potrebnih tehnika. Ako je potreban
uzastopni prevod, prevodilac mora da bude
stručan u polju razgovora.


Član 19
Davanje i primanje poklona

1. Davanje simboličnih poklona dozvoljeno
je kao znak poštovanja prema političkim i
vojnim ličnostima drugih zemalja koje
posećuju naše vojne prostore.

2. Davanje poklona treba da se pridržava
ovih pravila:

2.1. Osoba je obaveštena da će primiti
poklon;

2.2. Pitajte unapred da li će se on ili ona
osećati loše u vezi primanja poklona;

2.3. Za velike grupe posetilaca istog
ranga ili jednake zastupljenosti, svi
dobijaju isti dar;

2.4. Trenutak darivanja može biti: tokom
prisustvovanja večere ili ručka pre usluge
deserta, gde bi neki od poklona trebali


27

disa nga dhuratat duhet të jenë mbi
tavolinë; gjatë përfundimit të një
seminari a brifingu; gjatë takimit në zyrë
apo në perfundim të një fjalimi të
rëndësishëm, jashtë apo brenda ambientit
ushtarak;
2.5. Mbështjellja dhe zbukurimet e
dhuratave duhet të jenë të bukura e të
lehta në hapje.

3. Dhuratat e përcaktuara sipas këtij neni,
nuk guxojnë të jene më të shtrenjta sesa
vlera e përcaktuar me dispozita ligjore në
fuqi. Dhurata mund të jepen :

3.1. stema dhe emblema të llojeve të
forcave e të njësive’

3.2. relike te ndryshme;

3.3. katalog kombëtar;

3.4. punime artizanati;

3.5. libra.

4. Armët e shkurta të zjarrit jepen si dhurata
vetëm me vendim të Ministrit të Mbrojtjes.

5. Dhuratat jepen në menyrë ceremoniale në
prani të pjesëmarrësve vendas e të huaj,
duke u ngritur në këmbë dhe shoqëruar
dorëzimin me fjalë dhe shprehje
the table; during a conclusion of a seminar
or briefing; during a meeting in office or at
the end of an important speech, outside or
inside military facilities.


2.5. The wrap up and adornments of gifts
shall be beautiful and easy to open.


3. Gifts determined by this article shall not be
more expensive than the value set by existing
legal provision. Gifts shall be given


3.1. coat of arms and emblem of types of
forces and units;

3.2. different relics;

3.3. national catalogue;

3.4. handmade crafts;

3.5. books.

4. Short fire arms are given as gifts only by
the Minister of Defense’s decision.

5. Gifts are given in ceremonial manner in
presence of domestic and international
audience, standing up and associating the gift-
giving with words and gratitude expressions.
biti na stolu; tokom zaključivanja
seminara ili brifinga; tokom sastanka u
kancelariji ili na kraju važnog razgovora,
van ili unutar vojne sredine;


2.5. Omotavanje poklona i ukrasi trebaju
biti lepi i lako za otvaranje.


3. Pokloni predviđeni ovim članom ne
mogu biti skuplji od vrednosti utvrđene
važećim zakonskim odredbama. Pokloni
mogu biti:

3.1. grbovi i amblemi vrsta snaga i
jedinica.

3.2. različite relikvije;

3.3. nacionalni katalog;

3.4. ručni rad;

3.5. knjige.

4. Kratko vatreno oružje daje se kao poklon
samo odlukom Ministra Odbrane.

5. Pokloni se dodeljuju svečano u prisustvu
domaćih i stranih učesnika, ustajući i prateći
isporuku rečima i izrazima zahvalnosti.
Trenutak predaje poklona praćen je


28

falenderuese. Momenti i dorëzimit të
dhuratave shoqërohet me duartrokitje nga të
pranishmit dhe fiksohet në fotografi e
videokamera.

6. Dhuratat simbolike që pranohen nga
delegacionet vizituese, ekspozohen në
vende të dukshme si dhomë memoriale,
holl, korridor apo zyre. Ato shoqërohen me
shenime të shkurtra dhe janë pjesë e
historisë të marrëdhenieve të FSK-së me
instuticionet homologe të ushtrive të
vendeve tjera.

7. Për çdo dhuratë të dhënë dhe të pranuar
kërkohet të hartohet dekumentacioni
përkatës përshkrues – libri i regjistrimit të
dhuratave.

8. Vlera e dhuratës nuk duhet të kapërcejë
kufijtë e mirësjelljes, rregullat apo limitet
ligjore të vendosura. Të gjithë rangjet
zyrtare, që kanë të drejtë të shkëmbejnë
dhurata me personalitete të huaja, në bazë të
Ligjit per Protokoll shtetëror, mund të japin
ose pranojnë të tilla deri në shumën 50
Euro.

Neni 20
Dollitë

1. Dollitë bëhen gjatë ngrënies, nga
mikëpritësi për nder të të ftuarit.
The moment of gift-giving is accompanied
with applause by the participants and is
followed with photo and video camera.


6. Symbolic gifts received by visiting
delegations are exposed in visible places such
as memorial rooms, halls or office. They’re
followed by short notes and are part of history
of KSF relations with its counterparts of other
countries.7. Relevant description document is required
for any given or received gift, gift registration
book.


8. The value of gift shall not exceed the
boundaries of code of conduct, rules or
existing legal limits. All official level, entitled
to exchange gifts with foreign personalities,
based on the Law on state protocol, shall give
or receive gifts up to 50 euro.Article 20
Toasts

1. Toasts occur while eating, by the host,
honoring the invitee
aplauzom prisutnih, slikanjem i video
snimcima.6. Simbolični pokloni primljeni od strane
gostujućih delegacija izloženi su na
istaknutim mestima kao što su spomen sobe,
predvorje, hodnik ili kancelarija. Prate ih
kratke beleške i deo su istorije odnosa KBS-
a sa homolog institucijama drugih zemalja.7. Potrebna je opisna dokumentacija za
svaki poklon dat i prihvaćen - knjiga
registracije poklona.


8. Vrednost poklona ne bi trebalo da pređe
granice pristojnosti, pravila ili zakonskih
ograničenja. Svi zvanični redovi koji imaju
pravo na razmenu poklona sa stranim
ličnostima, prema Zakonu o državnom
protokolu, mogu davati ili primati takve
poklone do najviše 50 eura.


Član 20
Zdravice

1. Zdravice se podižu tokom obroka, od
domaćina za gosta.


29


2. Dollia bëhet kur është vënë në perdorim
vera, shampanja ose rakia. Nuk mund te
ngrihen dolli me pije të perziera ose pije të
shoqërimit të ushqimit

3. Subjekti i nje dollie varet nga rasti dhe
bëhet duke u ngritur në këmbë, duke bërë
deklarimin e dollisë për personin, për të
cilin ngrihet dollia.

4. Në vartësi të shkakut të ceremonisë bëhen
edhe dollitë, por në asnjë rast ato nuk duhet
të jenë qëllim në vetvete dhe me fjalime të
tepruara para tyre.

Neni 21
Veshjet

1. Pjesëmarrja në ceremoni, ngjarje apo
aktivitete të ndryshme sipas kësaj
rregulloreje, duhet të jetë e përcjellur edhe
me veshje adekuate, e cila në shumicën e
rasteve është e përcaktuar në Ftesë.
Përjashtimisht rasteve kur veshja nuk është
e përcaktuar paraprakisht në Ftesë, atëherë
veshja duhet t`i përshtatet vendit, karakterit
të ceremonisë, stinës apo karakteristikave
tjera në raport me aktivitetin.

2. Veshja e uniformes ushtarake percaktohet
sipas dispozitave të Rregullores përkatëse
për uniformat e FSK-së. Ushtaraku me

2. Toast occurs when vine, champagne or
Rakia is used. There is no toast with
combined drinks or drinks associating the
food.

3. Subject of the toast depends on occasion
and occurs by raising up, accentuating the
toast for the person for whom the toast is
raised for.

4. Toasts are raised depending on the
causality of ceremony, but in no cases they
shall be just for the sake of it, and with no
elongated speeches in front of them.

Article 21
Outfits

1. Participation in ceremony, event different
activity, in line with this regulation, shall be
followed by proper outfits, which, in most
cases is defined in the Invitation. Except
when outfit is not earlier defined in invitation.
With exception of occasions when outfit is
not determined in Invitation, then the outfit
shall be suitable to the event, nature of
ceremony, session or other characteristic in
relation to activity.

2. Wearing military uniform is determined
according to provisions of respective
Regulation on KSF uniforms. Those with

2. Zdravica se podiže kada se koristi vino,
šampanjac ili rakija. Zdravice sa mešovitim
pićima ili pićima koja prate hranu ne mogu
se podići

3. Razlog za zdravicu zavisi od slučaja i vrši
se ustajanjem, proglašavanjem zdravice
osobom za koju se zdravica podiže.


4. Zavisno od uzroka ceremonije, priređuju
se i zdravice, ali ni u kojem slučaju ne bi
trebale biti same sebi cilj i s pretjeranim
govorom pred njima.

Član 21
Oblačenje

1. Pohađanje različitih ceremonija, događaja
ili aktivnosti u skladu sa ovim propisom
mora biti popraćeno odgovarajućim odelom,
koje je u većini slučajeva određeno
pozivom. Ako oblačenje nije prethodno
definisana u pozivu, odeća mora biti u
skladu sa mestom, karakterom ceremonije,
godišnjim dobom ili drugim
karakteristikama vezanim za aktivnost.


2. Nošenje vojnih uniformi određuje se u
skladu sa odredbama odgovarajuće Uredbe
o uniformama KBS-a. Vojnik u uniformi ne


30

uniformë nuk përdor mjete zbukurimi,
përveç një unaze, orës së dorës dhe shenjave
dalluese dhe zbukuruese të uniformes të
përcaktuara në rregulloren përkatëse.

Neni 22
Akomodimi i mysafirëve-delegacioneve

1. Vizitat e delegacioneve ndërkombëtare
bëhen: me ftesë të nikoqirit, në bazë të
planeve bilaterale të programuara më herët,
dhe me kërkesë të pales vizituese.

2. Në rastin e dërgimit të ftesës nga nikoqiri
atëherë mbulohen shpenzimet e akomodimit
dhe ushqimit.

3. Në rastin e vizitave që bëhen me kërkesë
të palës vizituese, nuk mbulohen
shpenzimet e akomodimit dhe ushqimit, por
asistohet në aranzhimin e vizitës, pa
implikime financiare, sipas kërkesës së
mysafirve.

4. Në rastin e vizitave bilaterale shpenzimet
mbulohen sipas marrëveshjes dypalëshe.

5. Për rangun e Shefit të Mbrojtjes e lart,
akomodimi duhet të bëhet në hotel me 5 ose
6 yje.

6. Për gradat ushtarake Gjeneralbrigade /
civil ekuivalent e lart, akomodimi bëhet në
uniform on do not use any embellishment
except a ring, hand watch and distinctive and
adornment signs of uniform set by relevant
regulation.

Article 22
Accommodation of guest-delegations

1. The visits of international delegations are
made: at the invitation of the host, based on
previously planned bilateral plans, and at the
request of the visiting party

2. In case of sending the invitation from the
host then accommodation and food costs are
covered

3. In the case of visits made at the request of
the visiting party, accommodation and food
expenses are not covered, but assist in the
arrangement of the visit, without financial
implications, upon request of the guests.


4. In cases of bilateral visits expenses are
covered in line with bilateral agreement.

5. As for chief of defense and above,
accommodation shall be in 5 or 6 star hotel.


6. As for military ranks of brigade
general/civilian equivalent and above,
sme koristiti ukrase koji su više od jednog
prstena, ručnog sata ili oznake i ukrasi
uniforme navedene u odgovarajućem
propisu.

Član 22
Smeštaj gostiju-delegacija

1. Posete međunarodnih delegacija su: na
poziv domaćina, na osnovu prethodno
planiranih bilateralnih planova, i na zahtev
strane koja posećuje.

2. U slučaju slanja pozivnice od strane
domaćina, troškovi smeštaja i hrane biće
pokriveni.

3. U slučaju poseta izvršenih na zahtev
strane posetioca, troškovi smeštaja i hrane
se ne pokrivaju, već im se pomaže u
organizovanju posete, bez finansijskih
posledica, na zahtev gostiju.


4. U slučaju bilateralnih posjeta, troškovi se
pokrivaju bilateralnim sporazumom.

5. Za čin šefa odbrane i na više, smeštaj bi
trebalo da bude u hotelu sa 5 ili 6 zvezdica.


6. Za general-brigade / ekuivalentne civilne
činove smeštaj je smešten u hotelu sa 4 ili 5


31

hotel me 4 ose 5 yje.

7. Për gradat Kolonel, Nënkolonel dhe
Major apo civil ekuivalent, dhe Rreshter
major, akomodimi bëhet në hotel me 3 ose
4 yje.

8. Për gradat Kapiten, Toger, Nëntoger,
akomodimi bëhet ne hotel me 3 yje.


9. Për nënoficer, akomodimi bëhet në hotel
me 3 yje e poshtë, në dhoma dyshe apo
njëshe.

10. Për gradat si në pikën 7 të këtij neni dhe
lart akomodimi bëhet në dhoma strandarde
njëshe.

11. Në rastet e pamundësisë, për gradat më
të ulëta se në pikën 7, akomodimi mund të
bëhet edhe në dhoma dy krevatëshe.

Neni 23
Radhitja e rangjeve sipas përparësisë

1. Përparesia e rangjeve në nivel shtetëror
rregullohet ne ligjin e protokollit të shtetit.

2. Rradhitja protokollare në Ministri dhe
FSK, bëhet në bazë të hierarkisë së
strukturës dhe duke marrë për bazë kriterin
e funksionit dhe gradës.
accommodation shall be in 4 or 5 star hotel.

7. As for colonel, LTcolonel and Major or
civilian equivalent, as well as for Sergeant
Major, accommodation shall be in 3 or 4 star
hotel.

8. For the ranks of Captain, Lieutenant, and
Second Lieutenant, accommodation shall be
in 3 star hotels.

9. For NCOs, accommodation is in a 3-star
hotel and below, in double or single rooms.


10. As for ranks of LT colonel/civilian
equivalent to that and above, accommodation
shall in in standard single room.

11. In cases of inability, for major/civil grade
equivalents and downwards, accommodation
can also be made in double-bed rooms.

Article 23
Ranks in priority order

1. The priority of ranks at state level is
regulated by the law on state protocol.

2. The protocol alignment in the Ministry and
KSF is based on the structure hierarchy and
taking into account the function and rank
criteria.
zvezdica.

7. Za čin pukovnika, potpukovnika i majora
ili njemu sličnog civila i narednika, smeštaj
je u hotelu sa 3 ili 4 zvezdice.


8. Za činove kapetana, poručnika,
podporučnika, smeštaj je u hotelu sa 3
zvezdice.

9. Za podoficire, smeštaj je u hotelu sa 3
zvezdice i niže, u dvokrevetnim ili
jednokrevetnim sobama.

10. Za činove iz tačke 7 ovog člana i na
gore, smještaj se vrši u standardnim
jednokrevetnim sobama.

11. U slučajevima nemogućnosti, za niže
činove nego u tački 7, smeštaj se takođe
može izvršiti u dvokrevetnim sobama.

Član 23
Rangiranje po redosledu prioriteta

1. Prednost činova na državnom nivou
regulisana je zakonom o državnom
protokolu.
2. Usklađivanje protokola u Ministarstvu i
KBS-u zasnovan je na hijerarhiji strukture i
uzimajući u obzir funkciju i kriterijume za
rangiranje.


32


3. Ushtaraku me gradë të njëjtë i shtabit
madhor është mbi ushtarakun në shtab
vartës.

4. Në rastet kur kemi të bëjmë me ushtarak
me funksion dhe gradë të njëjtë, atëherë
përparësi ka mosha si dhe kohëzgjatja e
qëndrimit në gradë.

5. Gradat civile janë ekuivalente me ato
ushtarake në aspektin e renditjes në pritje e
ceremoni.

Neni 24
Listat Protokollare

1. Lista protokollare paraqet renditjen
zyrtare protokollare, e cila përmbanë këto të
dhëna: thirrjen gjinore (z/znj), gradën,
emrin dhe mbiemrin, si dhe pozitën apo
funksionin.

2. Listat protokollare, radhitën si në vijim:

2.1. Lista 1, me renditje si në vijim:

2.1.1. Ministër;

2.1.2. Komandant i FSK-së;

2.1.3. Zv.Ministër;


3. Serviceman with same rank from higher
headquarter is above serviceman from
subordinate headquarter

4. When dealing with servicemen of same
ranks and functions, then age and duration in
rank is priority.


5. Civilian ranks are equivalent to military
ones in terms of line up in reception and
ceremony.

Article 24
Protocol list

1. The protocol list represents the official
protocol rankings that contain the following
data: gender call (z / MS), rank, name and last
name, and position or function.


2. The protocol lists are ranked as following:

2.1. List 1 with rankings as following:

2.1.1. Minister;

2.1.2. KSF commander;

2.1.3. Deputy minister;


3. Redovni vojnik istog čina ali višeg štaba
je iznad vojnika istog čina ali nižeg štaba.


4. U slučajevima kada su uključeni vojnici
istog ranga i funkcije, prednost imaju
godina i dužina boravka u činu.


5. Civilni činovi su ekuivalentni vojnim
činovima u pogledu položaja i ceremonija.


Član 24
Protokolarni list

1. Lista protokola predstavlja zvanični popis
protokola koji sadrži sledeće podatke: pol
(m / ž), rang, ime i prezime, kao i položaj ili
funkciju.


2. Protokolni listovi su navedeni na sledeći
način:
2.1. Lista 1, navedena na sledeći način:

2.1.1. Ministar;

2.1.2. Komandant KBS-a;

2.1.3. Zamenik ministra;33

2.1.4. Sekretar i Pergjithshëm;

2.1.5. Inspektor Gjeneral i FSK-së;

2.1.6. Drejtor i Politikave të
Mbrojtjes në MM;

2.1.7. Zv. Komandant i FSK-së;

2.1.8. Shef i kabinetit të ministrit;

2.1.9. Drejtor i Drejtorisë në MM;

2.1.10. Rreshter Major i FSK-së.

2.2. Lista 2, me renditje si në vijim:

2.2.1. Komandant i Komandes
(Tokesore, Gardes Kombëtare,
Logjistikës, dhe Doktrinës dhe
Stërvitjes);

2.2.2. Shef i Stafit në SHPFSK;

2.2.3 Këshilltar i ministrit;

2.2.4. Shef i kabinetit të KOMFSK;

2.2.5. Këshilltar i Sekretarit të
Përgjithshëm;

2.2.6. Drejtor Departamenti në
MM/SHPFSK;
2.1.4. Secretary general;

2.1.5. KSF General Inspector;

2.1.6. Director of Defense Policies in
the MoD;

2.1.7. Deputy Commander of the KSF;

2.1.8. Chief of the Cabinet of the
Minister;
2.1.9. Director of Directorate in MoD;

2.1.10. Sergeant Major of the KSF.

2.2. Listing 2, listed as follows:

2.2.1. Commander in Chief (Land,
National Guard, Logistics, and
Doctrine and Training);


2.2.2. Chief of Staff at KPSSK;

2.2.3 Adviser to the Minister;

2.2.4. Chief of Cabinet of KOMFSK;

2.2.5. Advisor to the Secretary
General;

2.2.6. Head of Department in MoD /
KPSSK;
2.1.4. Generalni Sekretar;

2.1.5. Generalni Inspektor KBS-a,

2.1.6. Direktor odbrambenih
politika u Ministarstvu Odbrane;

2.1.7. Zamenik Komandanta KBS-a

2.1.8. Šef kabineta ministra;

2.1.9. Direktora Direkcije u
Ministarstvu odbrane;
2.1.10. Narednik bojnika KBS-a.

2.2. Lista 2, navedena na sledeći način:

2.2.1. Glavni komandant
(pešadijska, nacionalna garda,
logistika, doktrina i obuka);


2.2.2. Šef Štaba GŠKBS-a;

2.2.3 Savetnik ministra;

2.2.4. Šef kabineta KOMKBS;

2.2.5. Savetnik Generalnog
Sekretara;

2.2.6. Šef odeljenja u Ministarstvu
odbrane / GŠKBS;


34


2.2.7. Atashe ushtarak të FSK-së;

2.2.8. Zv.Komandant i Komandës
(Tokesore, Logjistike, Doktrines
dhe Stervitjes, Gardes Kombetare)


2.2.9. Rreshter Major i Komandës;


2.3. Lista 3, me renditje si në vijim:

2.3.1. Shef Njësie/Zyre në
MM/SHPFSK;

2.3.2. Shef Shtabi në Komanda;

2.3.3. Shef i Departamentit në
Komanda;

2.3.4. Komandant
Regjimenti/Batalioni;

2.3.5. Rreshter Major;

2.3.6. Komandant i Njësive
autonome të SHPFSK;

2.3.7. Komandant Shkolle i FSK-së.
2.2.8. KSF military attaché;

2.2.8. Deputy Commander of
Command (Terrestrial, Logistics,
Doctrine and Training, National
Guard)

2.2.9. Sergeant Major of the
Command;

2.3. List 3, listed as follows:

2.3.1. Head of Unit / Office in MoD /
KPSSK;

2.3.2. Chief of Staff in Command;

2.3.3. Head of Department in
Command;

2.3.4. Regiment / Battalion
Commander;

2.3.5. Sergeant Major;

2.3.6. Commander of KPSSS
Autonomous Units;

2.3.7. KSF School Commander.
2.2.7. Vojni ataše KBS-a;

2.2.8. Zamenik komandanta
komande (zemaljska, logistika,
doktrina i obuka, nacionalna
garda);

2.2.9. Narednik Komande;


2.3. Lista 3, navedena na sledeći način:

2.3.1. Šef jedinice / kancelarije u
Ministarstvu odbrane / GŠKBS;

2.3.2. Načelnik štaba komande;

2.3.3. Šef odeljenja u komandi;


2.3.4. Komandant puka / bataljona;


2.3.5. Narednik;

2.3.6. Komandant autonomnih
jedinica GŠKBS;

2.3.7. Komandant škole KBS-a.

35Neni 24
Hyrja në fuqi

Kjo rregullore hyn në fuqi shtatë (7) ditë pas
nënshkrimit nga ana e ministrit


Rrustem BERISHA

________________
Ministër i Ministrisë së Mbrojtjës

Datë: 08/11/2019.


Article 24
Entering into force

This regulation enters into force seven (7)
days after signed by minister.Rrustem BERISHA

_______________
Minister for the Ministry of Defense

Date: 08/11/2019.


Član 24
Stupanje na snagu

Ovaj Pravilnik stupa na snagu sedam (7)
dana nakon potpisivanja od strane Ministra


Rrustem BERISHA

________________
Ministar za Ministarstvo Odbrane

Datum: 08/11/2019.


36