MARRËVESHJE E TREGTISË SË LIRË NDËRMJET REPUBLIKËS SË KOSOVËS DHE REPUBLIKËS SË TURQISËANEKSI II.1

Në lidhje me përkufizimin e konceptit të “produkte origjinuese” dhe metodat e
bashkëpunimit administrativ

PËRMBAJTJA

KREU I DISPOZITAT E PËRGJITHSHME
Neni 1 Përkufizimet
KREU II PËRKUFIZIMI I KONCEPTIT “PRODUKTE ORIGJINUESE”
Neni 2 Kërkesat e përgjithshme
Neni 3 Kumulimi Bilateral në Turqi
Neni 4 Kumulimi Bilateral në Kosovë
Neni 5 Produkte tërësisht të përfituara
Neni 6 Produkte të punuara ose përpunuara mjaftueshëm
Neni 7 Punim ose përpunim i pamjaftueshëm
Neni 8 Njësia e kualifikimit
Neni 9 Aksesorët, pjesët e këmbimit dhe instrumentet
Neni 10 Kompletet
Neni 11 Elementet neutrale

KREU III KËRKESAT TERRITORIALE
Neni 12 Parimi i territorialitetit
Neni 13 Transporti i drejtpërdrejtë
Neni 14 Ekspozitat

KREU IV TËRHEQJA OSE PËRJASHTIMI
Neni 15 Tërheqja ose përjashtimi i tarifave doganore
KREU V VËRTETIMI I ORIGJINËS
Neni 16 Kërkesat e përgjithshme
Neni 17 Procedura për lëshimin e një certifikate qarkullimi mallrash EUR.1
Neni 18 Certifikatat e qarkullimit të mallrave EUR.1 të lëshuara
retrospespektivisht
Neni 19 Lëshimi i duplikatës të një certifikate qarkullimi mallrash EUR.1
Neni 20 Lëshimi i certifikatës së qarkullimit të mallrave EUR.1 mbi bazën e
vërtetimit të origjinës të lëshuar ose përgatitur më parë
Neni 21 Llogari likuidimi
Neni 22 Kushtet për lëshimin e një deklarate faturë
Neni 23 Eksportuesi i aprovuar
Neni 24 Vlefshmëria e vërtetimit të origjinës
Neni 25 Paraqitja e vërtetimit të origjinës
Neni 26 Importi me këste
Neni 27 Përjashtimet nga vërtetimi i origjinës
Neni 28 Dokumentet mbështetëse
Neni 29 Ruajtja e vërtetimit të origjinës dhe e dokumenteve mbështetëse
Neni 30 Mospërputhjet dhe gabimet formale
Neni 31 Shumat e shprehura në Euro

KREU VI RREGULLIMET PËR BASHKËPUNIM ADMINISTRATIV
Neni 32 Asistenca reciproke
Neni 33 Verifikimi i vërtetimit të origjinës
Neni 34 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve
Neni 35 Gjobat
Neni 36 Zonat e lira

KREU VII DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE

Neni 37 Mallrat në transit ose magazinim
Neni 38 Shtojcat
Neni 39 Amandamentet e aneksit
Neni 40 Nën-Komiteti i Doganave


Lista e shtojcave
Shtojca I: Shënime prezantuese të listës në Shtojcën II
Shtojca II: Lista e punimeve ose përpunimeve që kërkohet të kryhet ndaj
materialeve jo-origjinuese në mënyrë që produkti i prodhuar të përfitoj
statusin e origjinës
Shtojca III: Kopja e certifikatës së qarkullimit së mallrave EUR.1 dhe aplikimi për
certifikatë qarkullimi EUR.1
Shtojca IV: Teksti i deklaratës faturë
KREU I

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1
Përkufizime

Për qëllime të këtij Aneksi:

(a) ”prodhim” është çdo lloj punimi apo përpunimi duke përfshirë montimin ose
operacione specifike;

(b) “material” është çdo përbërës, lëndë e parë, përbërës apo pjesë etj, i përdorur në
prodhimin e produktit;

(c) “produkt” është produkti që prodhohet, edhe nëse është i destinuar për përdorim të
mëvonshëm në një operacion tjetër prodhimi;

(d) "mallra" nënkupton si materialet edhe produktet;

(e) "vlera doganore" është vlera e përcaktuar në përputhje me marrëveshjen e vitit 1994
mbi batimin e nenit VII-të të marrëveshjes së përgjithshme mbi tarifat dhe tregtinë
GATT (Marrëveshja e OBT-së mbi vlerësimin doganor);

(f) "çmimi ex-work" do të thotë çmimi i paguar për produktin ex-work tek prodhuesit
në Turqi apo në Kosovë në sipërmarrjen e të cilit kryhet puna ose përfundimi i
fundit, me kusht që çmimi të përfshijë vlerën e të gjitha materialeve të përdorura,
minus taksat e brendshme që ripaguhen ose mund të ripaguhen kur produkti i
përftuar eksportohet;

(g) "vlera e materialeve" do të thotë vlera doganore në kohën e importimit të
materialeve të përdorura jo të origjinës, ose, nëse kjo nuk është e njohur dhe nuk
mund të përcaktohet, çmimi i parë i përcaktuar i paguar për materialet në Turqi apo
në Kosovë;

(h) “vlera e materialeve të origjinës” është vlera e materialeve sipas përkufizimit të (g)
zbatuar mutatis mutandis;

(i) “vlera e shtuar” merret të jetë çmimi ex-works minus vlerën e doganës së secilit
prej materialeve të përfshira që kanë origjinën në Palën, në Bashkimin Evropian ose
në shtetet e tjera referuar nenit 3, në të cilin kumulimi është i zbatueshëm ose nëse
vlera e doganës nuk është e njohur ose nuk mund te gjendet, çmimi i parë i
përcaktueshëm i paguar për materialet në Turqi apo në Kosovë;

(j) “kapituj”, “tituj” ose “nën-tituj” janë kapitujt, titujt ose nën-titujt (kode me katër
ose gjashtë shifra) të përdorura në nomenklaturën që përbën përshkrimin e
harmonizuar të mallrave dhe sistemin e kodimit, të referuar në këtë Aneks si
“Sistemi i Harmonizuar” ose “HS”;

(k) “i klasifikuar” është klasifikimi i produktit ose materialit nën një titull apo nën-titull
të caktuar të HS;

(l) “dërgesë” janë produktet që dërgohen njëkohësisht nga një eksportues tek një
marrës ose që mbulohen nga një dokument i vetëm transporti që mbulon dërgimin e
tyre nga eksportuesi tek dërguesi, ose, në mungesë të një dokumenti të tillë, nga një
faturë e vetme;

(m) “territore” përfshin ujërat territoriale.


KREU II
PËRKUFIZIMI I KONCEPTIT TË “PRODUKTEVE ORIGJINUESE”

Neni 2
Kërkesa të përgjithshme

1. Për qëllimet e zbatimit të kësaj marrëveshjeje, produktet e mëposhtme konsiderohen me
origjinë nga Turqia:

(a) produktet e përftuara plotësisht në Turqi brenda kuptimit të nenit 5;

(b) produktet e përftuara në Turqi që përfshijnë materiale që nuk janë përftuar
plotësisht atje, me kusht që këto materiale t’i jenë nënshkruar punimit ose
përpunimit të mjaftueshëm në Turqi brenda kuptimit të nenit 6.

2. Për qëllimet e zbatimit të kësaj marrëveshjeje, produktet e mëposhtme konsiderohen
me origjinë nga Kosova:

(a) produktet e përftuara plotësisht në Kosovë brenda kuptimit të nenit 5;

(b) produktet e përftuara në Kosovë që përfshijnë materiale që nuk janë përftuar
plotësisht atje, me kusht që këto materiale t’i jenë nënshkruar punimit ose
përpunimit të mjaftueshëm në Kosovë brenda kuptimit të nenit 6.

Neni 3
Kumulimi në Turqi

1. Pa paragjykuar parashikimet e nenit 2 (1), produktet do të konsiderohen si
origjinuese në Turqi nëse produktet e tilla janë siguruar atje, të cilat përmbajnë materiale
me origjinë nga Kosova, Turqia, nga një shtet i EFTA, ose çfarëdo vendi apo territori i cili
merr pjesë në procesin
1
e Stabilizimit dhe Asociimit të Bashkimit Evropian ose që
përmbajnë materiale me origjinë nga Bashkimi Evropian të cilat bien nën kapitujt 25 deri
në 97, me kusht që punimi apo përpunimi i kryer në Turqi shkon përtej operacioneve
referuar nenit 7. Nuk do të jetë e nevojshme që të tilla materiale të kalojnë një punim apo
përpunim të mjaftueshëm.


2. Kur punimi dhe përpunimi do të zbatohen në Turqi nuk do të shkojnë përtej
operacioneve referuar nenit 7, produktet e përftuara do të konsiderohen si origjinuese në
Turqi vetëm kur vlera e shtuar të jetë më e madhe se vlera e materialeve të cilat përdorin
janë origjinueset në çdo palë tjetër, në ndonjë prej vendeve ose territoreve të tjera, referuar
ne paragrafin 1. Nëse nuk është kështu, produkti i përftuar do të konsiderohet si origjinues
në vendin i cili llogarit vlerat më të larta të materialeve origjinuese të përdorura në
prodhimin në Turqi.

3. Produktet, origjinuese në një prej vendeve apo territoreve të referuar paragrafin 1,
të cilat nuk do të kalojnë ndonjë punim ose përpunim në Turqi, do të ruajnë origjinën e tyre
nëse eksportohen në ndonjë palë tjetër.

4. Kumulimi i parashikuar në këtë nen mund të zbatohet vetëm me kusht që :

a) vendet e Bashkimit Evropian, EFTA-s dhe çdo vend apo territor i cili merr pjesë në
procesin
2
e Stabilizim-Asociimit të Bashkimit Evropian i involvuar në fitimin e statusit të
origjinës është zotuar të:
- veproj në përputhje ose të siguroj përputhshmërinë e me këtë Aneks dhe

1
Siç është definuar në Konkluzionet e Këshillit për Çështje të Përgjithshme në Prill të vitit 1997 dhe
Komunikatën e Komisionit të Majit 1999 për themelimin e procesit të Stabilizim-Asociimit me
vendet e Ballkanit Perëndimor.
2
Siç është definuar në Konkluzionet e Këshillit për Çështje të Përgjithshme në Prill të vitit 1997 dhe
Komunikatën e Komisionit të Majit 1999 për themelimin e procesit të Stabilizim-Asociimit me
vendet e Ballkanit Perëndimor.
- të siguroj bashkëpunimin administrativ të nevojshëm për të siguruar zbatim korrekt të
këtij Aneksi si në lidhje me Turqinë po ashtu edhe me vete.
b) Zotimet e referuara në pikën (a) i janë bërë të njohura Kosovës.


Neni 4
Kumulimi në Kosovë

1. Pa paragjykuar parashikimet e nenit 2 (2), produktet do të konsiderohen si origjinuese në
Kosovë nëse produktet e tilla janë siguruar atje, të cilat përmbajnë materiale me origjinë
nga Turqia, Kosova, nga një shtet i EFTA, ose çfarëdo vendi apo territori i cili merr pjesë
në procesin
1
e Stabilizimit dhe Asociimit të Bashkimit Evropian ose që përmbajnë
materiale me origjinë nga Bashkimi Evropian të cilat bien nën kapitujt 25 deri në 97, me
kusht që punimi apo përpunimi i kryer në Kosovë shkon përtej operacioneve referuar nenit
7. Nuk do të jetë e nevojshme që të tilla materiale të kalojnë një punim apo përpunim të
mjaftueshëm.


2. Kur punimi dhe përpunimi do të zbatohen në Kosovë nuk do të shkojnë përtej
operacioneve referuar nenit 7, produktet e përftuara do të konsiderohen si origjinuese në
Kosovë vetëm kur vlera e shtuar të jetë më e madhe se vlera e materialeve të cilat përdorin
janë origjinueset në çdo palë tjetër, në ndonjë prej vendeve ose territoreve të tjera, referuar
ne paragrafin 1. Nëse nuk është kështu, produkti i përftuar do të konsiderohet si origjinues
në vendin i cili llogarit vlerat më të larta të materialeve origjinuese të përdorura në
prodhimin në Kosovë.

3. Produktet, origjinuese në një prej vendeve apo territoreve të referuar paragrafin 1, të
cilat nuk do të kalojnë ndonjë punim ose përpunim në Kosovë, do të ruajnë origjinën e tyre
nëse eksportohen në ndonjë palë tjetër.

4. Kumulimi i parashikuar në këtë nen mund të zbatohet vetëm me kusht që :

a) Vendet e Bashkimit Evropian, EFTA-s dhe çdo vend apo territor i cili merr pjesë në
procesin
2
e Stabilizim-Asociimit të Bashkimit Evropian i involvuar në fitimin e statusit të
origjinës është zotuar të:
- veproj në përputhje ose të siguroj përputhshmërinë e me këtë Aneks dhe
- të siguroj bashkëpunimin administrativ të nevojshëm për të siguruar zbatim korrekt të

1
Siç është definuar në Konkluzionet e Këshillit për Çështje të Përgjithshme në Prill të vitit 1997 dhe
Komunikatën e Komisionit të Majit 1999 për themelimin e procesit të Stabilizim-Asociimit me
vendet e Ballkanit Perëndimor.
2
Siç është definuar në Konkluzionet e Këshillit për Çështje të Përgjithshme në Prill të vitit 1997 dhe
Komunikatën e Komisionit të Majit 1999 për themelimin e procesit të Stabilizim-Asociimit me
vendet e Ballkanit Perëndimor..
këtij Aneksi si në lidhje me Kosovën po ashtu edhe me vete.
b) Zotimet e referuara në pikën (a) i janë bërë të njohura Turqisë.
Neni 5
Produkte tërësisht të përftuara

1. Produktet e mëposhtme konsiderohen tërësisht të përftuara në Turqi ose Kosovë:
a) produkte minerale të nxjerra nga toka e tyre ose shtrati i detit të tyre;
b) produktet bimore të vjela atje;
c) kafshët e gjalla të lindura dhe të rritura atje;
d) produkte nga kafshët e gjalla të rritura atje;
e) produkte të përfituara nga gjuetia apo peshkimi të kryera atje;
f) produkte të peshkimit detar ose produkte të tjera të marra nga deti jashtë
ujërave territoriale të një Pale nga mjetet e tyre të lundrimit;
g) produkte të prodhuara në bordet e anijeve të tyre fabrikë ekskluzivisht nga produktet e
përmendura në nënparagrafin (f);
h) artikujt e përdorur, të mbledhur atje, për rikuperimin e lëndëve të para, duke përfshirë
gomat e përdorura të përshtatshme vetëm për rikuperim ose përdorim si mbetje;
i) mbetje dhe skrape që rrjedhin nga operacionet e përpunimit të kryera atje;
j) produkte të nxjerra nga shtresat ose nënshtresat tokësore detare jashtë ujërave të tyre
territoriale, me kusht që ato kanë të vetme të drejtën për të punuar këto shtresa apo
nënshtresa;
k) mallra të prodhuara atje ekskluzivisht nga produktet e specifikuara nga (a) deri (j).

2. Termi “mjetet e tyre të lundrimit” dhe “anijet e tyre fabrike” në paragrafin 1(f)
dhe (g) zbatohet vetëm për mjetet e tyre të lundrimit dhe anijet fabrikë:

a) të cilat janë të regjistruara në Turqi ose Kosovë;

b) të cilat lundrojnë nën flamurin e Turqisë ose Kosovës;

c) të cilat janë në pronësi të paktën 50 për qind nga nënshtetasit e Turqisë ose Kosovës, ose
nga një shoqëri me zyrat e saj kryesore në një nga këto Shtete, menaxheri apo menaxheret
e të cilës, Kryetari i Bordit te Drejtoreve ose Bordi Supervizor dhe shumica e anëtareve të
bordeve të tilla janë nënshtetas të këtyre Turqisë ose Kosovës dhe të cilët, përveç kësaj, në
rastin e ortakërisë ose kompanive të kufizuara, të paktën gjysma e kapitalit i përket këtyre
Shteteve ose institucioneve publike apo shtetasve të këtyre Shteteve;

d) pronarët dhe zyrtarët e të cilëve janë shtetas të Turqisë ose Kosovës;

dhe

e) të paktën 75 për qind e ekuipazhit e të cilëve janë shtetas të Turqisë ose Kosovës.
Neni 6
Produkte të punuara ose përpunuara plotësisht

1. Për qëllime të nenit 2, produktet të cilat nuk janë tërësisht të përftuara konsiderohen të
punuara ose përpunuara në masë të mjaftueshme nëse plotësohen kushtet e caktuara në
listën e aneksit II.

Kushtet e përmendura më sipër, për të gjithë produktet që mbulon kjo marrëveshje, punimi
ose përpunimi që duhet të kryhet në materialet jo të origjinës të përdorura për prodhim dhe
zbatohen vetëm në lidhje me materiale të tilla. Përkatësisht nëse një produkt i cili ka marrë
statusin e origjinës duke plotësuar kushtet e caktuara në listë, është përdorur në prodhimin
e një produkti tjetër, kushtet e zbatueshme ndaj produktit në të cilin ai është bashkuar nuk
zbatohen mbi të, dhe nuk do të merren parasysh materialet jo të origjinës të cilat mund të
jenë përdorur në prodhimin e tij.

2. Pavarësisht nga paragrafi 1, materialet jo të origjinës të cilat, sipas kushteve të caktuara
në listë, nuk do duhej të përdoren në prodhimin e një produkti, mund të përdoren, me kusht
që:

a) vlera e tyre totale nuk i kalon 10 për qind te çmimit të para punimit të produktit;

b) asnjë nga përqindjet e dhëna në listë për maksimumin e vlerës së materialeve jo të
origjinës nuk tejkalohen nëpërmjet zbatimit të këtij paragrafi.
Ky paragraf nuk zbatohet për produktet që përfshihen në kapitullin 50 deri 63 të Sistemit të
Harmonizuar.

3. Paragrafët 1 dhe 2 zbatohen në pajtim me dispozitat e nenit 7.
Neni 7
Punim ose përpunim i pamjaftueshëm

1. Pa cenuar paragrafin 2, operacionet e mëposhtëm konsiderohen si punime ose përpunime
të pamjaftueshme për t’i dhënë statusin e origjinës së produktit, pavarësisht nëse janë
plotësuar ose jo kërkesat e Nenit 6:

a) operacionet ruajtëse për të siguruar që produktet mbahet në kushte të mira gjatë
transportit dhe magazinimit;

b) ndarjet dhe bashkimet e paketimeve;

c) larja, pastrimi, heqja e pluhurit, oksideve, vajit, bojës apo mbulesave të
tjera;
d) hekurosja ose presimi i tekstileve;
e) operacionet e thjeshta të lyerjeve apo lustrimit;
f) zhvoshkja, zbardhimi i pjesshëm ose i plotë, lustrimi dhe shkëlqimi i drithit dhe orizit;
g) operacionet e ngjyrosjes ose dhënies shije të sheqerit ose dhënia e formave të ndryshme
sheqerit; zbardhimi i plotë ose i pjesshëm i sheqerit të kristalt.
h) qërimi, heqja e bërthamës dhe gujavës së frutave, arrave dhe perimeve;
i) mprehja, bluarjet ose prerjet e thjeshta;
j) sitja, kontrolli, ndarja, klasifikimi, kategorizimi, bashkimi (duke përfshirë krijimin e
kompleteve të artikujve);
k) vendosja e thjeshtë në shishe, kënaçe, epruveta, çanta, valixhe, kuti, vendosja në kartonë
ose dërrasa dhe të gjithë operacionet e tjera të paketimit të thjeshtë;
l) ngjitja ose printimi i markave, etiketave, logove si dhe i shenjave të tjera
dalluese mbi produkte ose mbi paketimin e tyre;
m) përzierja e thjeshtë e produkteve, qoftë i llojeve të ndryshme ose jo; përzierja e sheqerit
me çfarëdo materiali tjetër
n) shtimi i thjeshtë i ujit ose hollimi apo dehidratimi apo denatyrimi i produkteve;
o) montimi i thjeshtë i pjesëve të artikujve për të krijuar një artikull të plotë apo çmontimi i
produkteve në pjesë;
p) kombinimi i dy ose më shumë operacioneve të specifikuara në nënparagrafët nga (a) deri
në (n);
q) therja e kafshëve.
2. Të gjitha operacionet e kryera në Turqi ose Kosovë në një produkt të caktuar do të
merren parasysh së bashku, kur të bëhet përcaktimi nëse punimet ose përpunimet të cilave
i’u është nënshtruar ai produkt do të konsiderohen si të pamjaftueshme brenda kuptimit të
paragrafit 1.
Neni 8
Njësia e Kualifikimit

1. Njësia e kualifikimit për aplikimin e dispozitave të këtij Aneksi është produkti i veçantë
i cili konsiderohet si njësi bazë kur për përcaktimin e klasifikimit përdoret nomenklatura e
sistemit të harmonizuar.

Përkatësisht, procedohet si më poshtë:

a) kur një produkt i përbërë nga një grup ose bashkim artikujsh është i klasifikuar nën
termat e sistemit të harmonizuar në një kre të vetëm, i tëri përbën njësinë e kualifikimit;
b) kur një dërgesë përfaqëson një numër produktesh identike të klasifikuara nën të njëjtin
kre të sistemit të harmonizuar, çdo produkt duhet të merret individualisht në rastin e
aplikimit te dispozitave të këtij Aneksi.

2. Kur, në bazë të rregullit të përgjithshëm 5 të sistemit të harmonizuar, paketimi përfshihet
bashkë me produktin për qëllime klasifikimi, ai përfshihet me qëllimin e përcaktimit të
origjinës.

Neni 9
Aksesorët, pjesët e këmbimit dhe instrumentet
Aksesorët, pjesët e këmbimit dhe instrumentet të lidhura me një pjesë pajisjeje, makine,
aparati apo mjeti, te cilat janë pjesë e një pajisjeje normale dhe përfshihen në çmim të saj
ose nuk janë faturuar veçmas, konsiderohen si një me pjesën e pajisjes, makinës, aparatit
ose mjetit në fjalë.
Neni 10
Kompletet
Kompletet, sipas përcaktimit në rregullin e përgjithshëm 3 të sistemit të harmonizuar,
konsiderohen me origjinë kur të gjithë produktet përbërës janë me origjinë. Megjithatë, kur
një komplet përbëhet nga produkte me dhe pa origjinë, kompleti si i tërë konsiderohet me
origjinë, me kusht që vlera e produkteve pa origjinë të mos kalojë 15 për qind të çmimit ex-
works së kompletit.
Neni 11
Elementët neutrale
Me qëllim që të përcaktohet nëse një produkt është me origjinë, nuk është e nevojshme të
përcaktohet origjina e zërave të mëposhtme të cilët mund të përdoren gjatë prodhimit të tij:

a) energjia elektrike dhe karburanti;

b) fabrika dhe pajisjet;

c) makineritë dhe veglat;

d) mallrat të cilat nuk hyjnë dhe të cilat nuk synohen të përfshihen në përbërjen
finale të produktit.

KREU III
KËRKESAT TERRITORIALE
Neni 12
Parimi i territorialitetit
1. Përveç çfarë parashikohet ne nenet 3, 4 dhe paragrafin 3 të këtij neni, kushtet për
përftimin e statusit të origjinës përcaktuar në kreun II, duhet të plotësohen pa ndërprerje në
Turqi dhe Kosovë.

2. Përveç çfarë parashikohet ne nenet 3, 4 kur mallrat e eksportuara me origjinë nga Turqia
apo Kosova në një vend tjetër që një palë e kthehen, ato duhet të konsiderohen si jo-
origjinuese, përveç kur tregohet duke bindur autoritetet doganore se:

a) mallrat e kthyera janë të njëjta me ato qe janë eksportuar;
dhe
b) ato nuk kanë kaluar në ndonjë proces tjetër përtej atyre të nevojshme për t’i
ruajtur ato në kushte të mira gjatë kohës që kanë ndenjur në atë vend ose gjatë eksportimit.
3. Përftimi i statusit të origjinës në përputhje me kushtet e përcaktuara në kreun II nuk do të
ndikohen nga punime apo përpunime të kryera jashtë Turqisë apo Kosovës ndaj
materialeve të eksportuara nga njëra nga Turqia apo Kosova dhe ri-importuar më vonë atje,
me kusht që:

a) materialet në fjalë janë plotësisht të përftuara në Turqi apo Kosovë ose mbi to janë kryer
punime apo përpunime përtej operacioneve të përmendura në nenin 7 përpara se të jenë të
eksportuara;
dhe
b) mund të demonstrohet për të bindur autoritetet doganore që:

(i) mallrat e ri-importuara kanë qenë përftuar nga punime apo përpunime
të materialeve të eksportuara;

dhe

(ii) vlera totale e shtuar e përftuar jashtë palëve sipas zbatimit te dispozitave të këtij
neni, nuk kalon 10 % te çmimit ex-works të produktit përfundimtar për të cilin është
kërkuar statusi i origjinës.
4. Për qëllime të paragrafit 3, kushtet për përfitimin e statusit të origjinës përcaktuar në
kreun II nuk do të zbatohen për punime apo përpunime të bëra jashtë Turqisë apo Kosovës.
Në rastet kur, në listën e Shtojcën II, rregulli i përcaktuar që ka të bëjë me vlerën
maksimale të të gjithë materialeve të përfshira pa origjinë, zbatohet në përcaktimin e
statusit të origjinës së produktit përfundimtar, vlera totale e materialeve pa origjinë të
përfshira në territorin e palës së interesuar, marrë së bashku me vlerën totale të shtuar të
përftuar jashtë Turqisë apo Kosovës sipas zbatimit të dispozitave të këtij neni, nuk e
tejkalon përqindjen e përcaktuar.

5. Për qëllime të zbatimit të dispozitave të paragrafit 3 dhe 4, “vlera totale e shtuar” merret
në kuptimin e të gjithë shpenzimeve të bëra jashtë Turqisë apo Kosovës, duke përfshirë
edhe vlerën e materialeve të përfshira atje.

6. Dispozitat e paragrafëve 3 dhe 4 nuk zbatohen ndaj produkteve që nuk përmbushin
kushtet e përcaktuara në listën e Shtojcës II ose të cilat mund të konsiderohen të punuara
ose përpunuara në masë të mjaftueshme vetëm nëse zbatohet toleranca e përgjithshme e
përcaktuar në nenin 6 (2).

7. Dispozitat e paragrafëve 3 dhe 4 nuk zbatohen për produktet e kapitujve 50 deri 63 të
sistemit të harmonizuar.

8. Për çdo lloj punimi apo përpunimi i llojit që është objekt i dispozitave të këtij Neni dhe
është kryer jashtë Turqisë apo Kosovës, bëhet në bazë të marrëveshjeve të përpunimit të
jashtëm ose marrëveshje të ngjashme.

Neni 13
Transporti i drejtpërdrejtë
1. Trajtimi preferencial i parashikuar në këtë marrëveshje zbatohet vetëm për produktet, që
plotësojnë kërkesat e këtij Aneksi, të cilat janë transportuar drejtpërdrejt ndërmjet Turqisë
apo Kosovës. Sidoqoftë, produktet që përbëhen nga një dërgesë e vetme mund të
transportohen nëpërmjet territoreve të tjerë dhe, sipas rastit, lëvizje transit ose magazinim i
përkohshëm në këto territore, me kusht që ato të mbeten nën vëzhgimin e autoriteteve
doganore të vendit transit ose të magazinimit dhe nuk kryejnë operacione të tjera veç atyre
të ngarkim-shkarkimit, ose ndonjë operacion tjetër me synim për ti mbajtur ato në kushte te
mira.
Produktet me origjinë mund të transportohen me tubacione përmes një territori tjetër nga ai
i Turqisë apo Kosovës.

2. Të dhënat që vërtetojnë se kushtet e vendosura në paragrafin 1 janë plotësuar duhet t’u
jepen autoriteteve doganore të palës importuese, duke paraqitur:

a) një dokument të vetëm transporti që tregon kalimin nga vendi eksportues përmes vendit
transit;

ose

b) një certifikatë të lëshuar nga autoritetet doganore të vendit transit:

(i) që bën një përshkrim të saktë të produkteve;

(ii) që paraqet datat e shkarkimit dhe ringarkimit të produkteve dhe, sipas rastit,
emrat e anijeve, ose llojet e tjera të transportit të përdorur; si

dhe

(iii) që vërteton kushtet në të cilat ka qëndruar produkti në vendin transit; ose

c) nëse nuk mundësohen këto dokumente, ndonjë dokument tjetër provues.

Neni 14
Ekspozitat
1. Produktet me origjinë, të dërguara për ekspozita në një vend tjetër jashtë Turqisë apo
Kosovës, në Bashkimin Evropian ose në një nga vendet referuar nenit 3 në të cilat
kumulimi është i zbatueshëm dhe të shitura pas ekspozitës për importim në Turqi apo
Kosovë përfitojnë në lidhje me këtë importim nga dispozitat e marrëveshjes, pasi të ketë
siguruar autoritetet doganore që:
a) një eksportues i ka dërguar këto produkte nga njëra nga Turqia apo Kosova në vendin në
të cilin bëhet ekspozita dhe i ka ekspozuar ato atje;
b) produktet janë shitur ose në të kundërt i janë vënë në dispozicion nga ky eksportues
personit në Turqi apo Kosovë;
c) produktet janë dorëzuar gjatë ekspozitës ose menjëherë pas tij në shtetin në të cilin ato
janë dërguar për ekspozim;
dhe
d) produktet nuk janë përdorur, që nga momenti kur ato u dërguan në ekspozitë, për ndonjë
qëllim tjetër veçse atij te ekspozimit.

2. Vërtetimi i origjinës duhet të jetë lëshuar ose bërë në përputhje me dispozitat e kreut V
dhe të jetë paraqitur pranë autoriteteve doganore të vendit importues në formë normale.
Emri dhe adresa e ekspozitës duhet të jenë të shprehura qartë në të.
Kur paraqitet e nevojshme, mund të kërkohen të dhëna shtesë dokumentare në lidhje me
kushtet e ekspozimit të produkteve.

3. Paragrafi 1 do të aplikohet për çdo lloj ekspozimi tregtar, industrial, bujqësor ose
artizanal, panair apo paraqitje apo shfaqje e ngjashme publike e cila nuk është e organizuar
për qëllime private në dyqane apo objekte afariste me synimin e shitjes së mallrave të
jashtëm, dhe gjatë të cilëve produktet mbesin nën kontroll doganor.

KREU IV
TËRHEQJA OSE PËRJASHTIMI
Neni 15
Tërheqja ose përjashtimi nga tarifat doganore
Pas dy viteve nga hyrja në fuqi e kësaj Marrëveshje, me kërkesën e cilësdo Palë, Komiteti i
Përbashkët do të rishikojë funksionimin e tërheqjes së tarifave dhe skemave të përpunimit
të brendshëm të Palëve. Komiteti i Përbashkët mund të vendosë kriteret për shqyrtimin e
tërheqjes së tarifave dhe çështjet e përpunimit të brendshëm të Palëve.

KREU V
VËRTETIMI I ORIGJINËS
Neni 16
Kërkesa të përgjithshme
1. Produktet me origjinë në Turqi, gjatë importimit në Kosovë dhe produktet me origjinë në
Kosovë gjatë importimit në Turqi, përfitojnë nga kjo marrëveshje me paraqitjen të:
a) një certifikate qarkullimi mallrash EUR.1, një ekzemplar i së cilës tregohet në Shtojcën
III; ose
b) në rastet e specifikuara në nenin 21(1), të një deklarate, që këtu do të quhet: “Deklaratë
faturë” dhënë nga eksportues për një fature, një shënim furnizimi apo një dokument tjetër
tregtar ku të përshkruhen produktet në detaje të mjaftueshme për tu identifikuar; teksti i
deklarimit të faturës paraqitet në Shtojcën IV.
2. Pavarësisht nga paragrafi 1, produktet me origjinë brenda kuptimit të këtij Aneksi, për sa
u takon rasteve të specifikuara në nenin 27, përfitojnë nga kjo marrëveshje, pa qenë e
nevojshme të depozitojnë ndonjë nga dokumentet e përmendura më sipër.

Neni 17
Procedurat për lëshimin e një certifikatë qarkullimi mallrash EUR.1
1. Një certifikatë qarkullimi mallrash EUR.1 lëshohet nga autoritetet doganore të vendit
eksportues mbështetur në kërkesën e bërë me shkrim nga eksportuesi ose, nën
përgjegjësinë e eksportuesit, nga përfaqësuesi i tij i autorizuar.

2. Për këtë qëllim, eksportuesi ose përfaqësuesi i tij i autorizuar plotëson si certifikatën e
qarkullimit të mallrave EUR.1 ashtu dhe formën e aplikimit, ekzemplarët e të cilëve
tregohet në Shtojcën III. Këta formularë plotësohen në një nga gjuhët në të cilat është
përpiluar Marrëveshja dhe në përputhje me dispozitat e ligjit të brendshëm të vendit
eksportues. Nëse ato janë të shkruara me dorë, ato do të plotësohen me bojë me germa
kapitale. Përshkrimi i produkteve duhet të jepet në një katror të rezervuar për këtë qëllim
pa lënë asnjë rresht bosh. Kur katrori nuk është e plotësuar tërësisht, një vijë horizontale
duhet të hiqet poshtë vijës së fundit së përshkrimit, përmes hapësirës boshe.

3. Eksportuesi që bën kërkesë për lëshimin e një certifikate qarkullimi mallrash EUR.1
përgatitet për të depozituar në çdo kohë, me kërkesën e autoriteteve doganore të palës
eksportuese ku certifikata e qarkullimit të mallrave EUR.1 është lëshuar, të gjitha
dokumentet e nevojshme që provojnë statusin e origjinës së produktit në fjalë si dhe
plotësimin e kërkesave të tjera të këtij Aneksi.

4. Një certifikatë qarkullimi mallrash EUR.1 lëshohet nga autoritetet doganore të Turqisë
apo Kosovës nëse produktet në fjalë mund të konsiderohen me origjinë nga Turqia ose
Kosova dhe i plotësojnë kërkesat e tjera të këtij Aneksi.

5. Autoritetet doganore që lëshojnë certifikatën e qarkullimit të mallrave EUR.1 marrin çdo
masë të nevojshme për të verifikuar statusin e origjinës së produkteve dhe plotësimin e
kërkesave të tjera të këtij Aneksi. Për këtë qëllim, ato kanë të drejtë të kërkojnë çdo provë
apo të ndërmarrin çdo inspektim të llogarive financiare të eksportuesit ose ndonjë kontroll
tjetër që ata e konsiderojnë të nevojshëm. Ato sigurojnë që formularët referuar paragrafit 2
janë të plotësuar rregullisht. Në veçanti, ata kontrollojnë nëse hapësira e rezervuar për
përshkrimin e produkteve është plotësuar në mënyrë të tillë që përjashton të gjitha
mundësitë për shtesa mashtruese.

6. Data e lëshimit të një certifikatë qarkullimi mallrash EUR.1 do të tregohet në katrorin 11
të certifikatës.

7. Një certifikatë qarkullimi mallrash EUR.1 lëshohet nga autoritetet doganore dhe i jepet
eksportuesit sa më shpejt që eksportimi përkatës të jetë kryer ose siguruar.

Neni 18
Certifikatat e qarkullimit të mallrave EUR.1 të lëshuara retrospektivisht
1. Pavarësisht nga neni 17(7), një certifikatë qarkullimi mallrash EUR.1
përjashtimisht mund të lëshohet pas eksportimit të produkteve të cilëve iu referohet, nëse:

a) ajo nuk është lëshuar në kohën e eksportimit për shkak të gabimeve ose mungesave të
pavullnetshme ose rrethanave të veçanta;

ose

b) është treguar duke bindur autoritetet doganore që një certifikatë qarkullimi mallrash
EUR.1 është lëshuar po nuk është pranuar gjatë importimit për arsye teknike.

2. Për zbatimin e paragrafit 1, eksportuesi duhet të tregojë në aplikimin e tij vendin
dhe datën e eksportimit të produkteve për të cilat certifikata e qarkullimit të mallrave
EUR.1 lëshohet, dhe të tregojë arsyet për këtë kërkesë.

3. Autoritetet doganore mund të lëshojnë një certifikatë qarkullimi mallrash EUR.1
retrospektivisht vetëm pasi të jetë verifikuar se informacioni i dhënë nga eksportuesi në
aplikim është i njëjtë me atë të dosjeve korresponduese.

4. Certifikata e qarkullimit të mallrave EUR.1 lëshuar aposteriori duhet të pajiset me frazën
e mëposhtme në anglisht:
EN ”ISSUED RETROSPECTIVELY”
TR “SONRADAN VERİLMİŞTİR”
KS “LËSHUAR APOSTERIORI”
5. Shënimi i përmendur në paragrafit 4 do të vendoset në katrorin “Vërejtje” të certifikatës
së qarkullimit të mallrave EUR.1.

Neni 19
Lëshimi i dublikatës të një certifikate qarkullimi mallrash EUR.1
1. Në rast vjedhjeje, humbjeje apo shkatërrimi të një certifikate qarkullimi mallrash
EUR.1, eksportuesi mund të aplikojë tek autoritetet doganore të cilat e kanë lëshuar atë për
një dublikatë që bëhet në bazë të dokumenteve të eksportit në zotërim të tyre.

2. Dublikata e lëshuar në këtë mënyrë duhet të përmbajë një nga fjalët e mëposhtme, në
anglisht:
EN “DUPLICATE”

TR “İKİNCİ NÜSHADIR”
KS ”DUPLIKATË”


3. Shënimi i referuar në paragrafin 2 do të vendoset në katrorin “Vërejtje” të dublikatës të
certifikatës të qarkullimit të mallrave EUR.1.

4. Dublikata e cila duhet të tregojë dhe datën e lëshimit të certifikatës origjinale të
qarkullimit të mallrave EUR, do të ketë fuqi që nga ajo datë.

Neni 20
Lëshimi i certifikatës së qarkullimit të mallrave EUR.1 mbi bazën e vërtetimit të
origjinës të lëshuar ose përgatitur më parë
Kur produktet me origjinë janë vendosur nën kontrollin e një zyre doganore në Turqi ose
Kosovë, duhet të jetë e mundur të zëvendësohet vërtetimi origjinal i origjinës me një ose
më shumë certifikata të qarkullimit të mallrave EUR.1 për qëllime të dërgimit të të gjitha
ose disa nga këto produkte diku në Turqi ose Kosovë. Zëvendësimi i certifikatës/ave të
qarkullimit të mallrave EUR.1 lëshohet nga zyra doganore nën kontrollin e së cilës janë të
vendosura këto produkte.
Neni 21
Llogari Likuidimi
1. Në momentin që kostoja e konsiderueshme ose vështirësitë e materialeve arrijnë të
mbajnë të ndarë kapitalin e materialeve origjinuese nga ato joorigjinuese, të cilat janë të
njëjta dhe të këmbyeshme, autoritetet doganore munden, me një kërkesë me shkrim, të
ngrejnë këto shqetësime, të autorizojnë të ashtuquajturat metoda ”likuidim llogarie” të
përdoren për të manaxhuar të tilla stoqe.

2. Kjo metodë mund të jetë e aftë të sigurojë që për një periudhë reference të
specifikuar, numrin e produkteve te siguruara i cili do te konsiderohet si “origjinues” të jetë
i njëjtë me atë që është siguruar nëse ata kanë patur likuidim fizik te kapitaleve.

3. Autoritet doganore mund të japin një autorizim të tillë referuar paragrafit 1, subjekt
i çdo lloj kushti të menduar më parë.

4. Kjo metodë është regjistruar dhe zbatuar në bazë të parimeve të përgjithshme të
kontabilitetit të zbatuara tek palët ku produkti është prodhuar.

5. Përfituesit e këtij lehtësimi mund të nxjerrin ose të zbatojnë dëshminë e origjinës,
në rast se kërkohet, për sasinë e produktit i cili mund të konsiderohet si origjinues. Sipas
kërkesës së autoriteteve doganore, përfituesit mund të sigurojnë një raport për mënyrën se
si janë menaxhuar sasitë.

6. Autoritetet doganore do të monitorojnë përdorimin e autorizimit dhe mund ta
tërheqin atë në çdo kohë, kur përfituesit bëjnë një përdorim të pasaktë të autorizimit në
ndonjë mënyrë ose dështojnë në përmbushjen e një kushti të deklaruar në këtë Aneks.

Neni 22
Kushtet për lëshimin e një Deklarate Faturë
1. Një deklaratë fature, siç përmendet në nenin 16(1) (b) mund të përgatitet:

a) nga një eksportues i aprovuar në kuptimin e Nenit 23,
ose
b) nga një eksportues i ndonjë dërgese të përbërë nga një ose më shumë paketime që
përmbajnë produkte me origjinë vlera totale e të cilave nuk i kalon Euro 6 000.

2. Një deklaratë fature mund të lëshohet nëse produktet në fjalë konsiderohen si produkte
me origjinë në Turqi ose Kosovë, dhe plotëson të gjitha kërkesat e tjera të këtij Aneksi.

3. Eksportuesi që përgatit një deklaratë faturë duhet të përgatitet të paraqesë në çdo kohë,
me kërkesën e autoriteteve doganore të vendit eksportues, të gjitha dokumentet e
nevojshme që provojnë statusin origjinës të produkteve në fjalë si dhe plotësimin e
kërkesave të tjera të këtij Aneksi.
4. Një deklaratë faturë duhet të lëshohet nga eksportuesi duke shtypur, stampuar, ose
printuar mbi faturën, notën shpërndarëse ose ndonjë dokument tjetër tregtar, deklaratën,
teksti i së cilës jepet në aneksin IV, duke përdorur një nga versionet gjuhësore të
përcaktuara në atë aneks dhe në përputhje me dispozitat e ligjit të brendshëm të vendit
eksportues. Nëse deklarata është e shkruar me dorë, duhet të shkruhet me bojë me shkronja
të shtypit.

5. Një deklaratë fature duhet të ketë firmën origjinale të eksportuesit të shkruar me dorë.
Sidoqoftë, një eksportuesi të aprovuar në kuptimin e nenit 23, nuk do t’i kërkohet të
nënshkruajë deklarata të tilla, me kusht që ai u paraqet autoriteteve doganore të vendit
eksportues një deklaratë me shkrim ku ai pranon të gjitha përgjegjësitë për një deklaratë
fature e cila e identifikon atë sikur të jetë nënshkruar me shkrim dore prej tij.

6. Një deklaratë faturë mund të bëhet nga një eksportues kur produktet të cilave ajo u
përket eksportohen, ose pas eksportimit me kusht që ajo të paraqitet në vendin importues jo
më vonë se dy vjet pas importimit të produkteve të cilave ajo u referohet.

Neni 23
Eksportuesi i aprovuar
1. Autoritetet doganore të vendit eksportues mund të autorizojnë çdo eksportues, këtu
quhet “eksportues i aprovuar”, që bën dërgesa të shpeshta të mallrave sipas kësaj
Marrëveshjeje, të lëshoje deklaratë fature, pavarësisht nga vlera e produkteve në fjalë. Një
eksportues që kërkon një autorizim të tillë, duhet të paraqesë, sipas kërkesave të
autoriteteve doganore, të gjitha garancitë e nevojshme për të vërtetuar statusin e origjinës
së produkteve si dhe plotësimin e kërkesave të tjera të këtij Aneksi.

2. Autoritetet doganore mund të japin statusin e eksportuesit të aprovuar sipas një kushti që
ata e gjykojnë të përshtatshme.

3. Autoritetet doganore i japin eksportuesit të aprovuar një numër autorizimi doganor i cili
shfaqet në deklaratën faturë.

4. Autoritetet doganore kontrollojnë përdorimin e autorizimeve nga eksportuesi i aprovuar.

5. Autoritetet doganore mund ta tërheqin autorizimin në çdo kohë. Ato e bëjnë këtë kur
eksportuesi i aprovuar nuk ofron më garancitë e përmendura në paragrafin 1, si dhe nuk
plotëson më kërkesat e përmendura në paragrafin 2, ose në tjetër formë kryen përdorim jo
korrekt të autorizimit.

Neni 24
Vlefshmëria e vërtetimit të origjinës
1. Vërtetimi i origjinës është i vlefshëm për katër muaj nga data e lëshimit në palën
eksportuese, dhe duhet depozituar brenda kësaj periudhe tek autoritetet doganore të palës
importuese.

2. Vërtetimet i origjinës të cilat janë depozituar pranë autoriteteve doganore të palës
importuese pas datës së fundit për paraqitje të specifikuar në paragrafin 1, mund të
pranohen me qëllim zbatimin e trajtimit preferencial, nëse depozitimi i këtyre dokumenteve
deri në datën përfundimtare, nuk është bërë për shkak të rrethanave të jashtëzakonshme.

3. Në rastet e tjera të depozitimeve të vonuara, autoritetet doganore të palës importuese
mund ta pranojnë vërtetimin e origjinës kur produktet janë paraqitur përpara datës
përfundimtare.

Neni 25
Paraqitja e vërtetimit të origjinës
Vërtetimi i origjinës duhet të paraqitet pranë autoriteteve doganore të vendit importues në
pajtim me procedurat që aplikohen në atë vend. Autoritetet e mësipërme mund të kërkojnë
një përkthim të vërtetimit të origjinës dhe gjithashtu mund të kërkojnë që deklarata e
importit të shoqërohet nga një deklarim nga importuesi që vërteton se produktet plotësojnë
kushtet e kërkuara për zbatimin e kësaj marrëveshjeje.
Neni 26
Importi me këste
Nëse me kërkesë të importuesit dhe sipas kushteve të caktuara nga autoritetet doganore të
palës importuese, produktet e ndara ose jo të montuara në kuptimin e rregullit të
përgjithshëm 2(a) të sistemit të harmonizuar, brenda seksionit XVI dhe XVII apo në krerët
7308 dhe 9406 të sistemit të harmonizuar, importohen me këste, vetëm një vërtetim i
origjinës për të tilla produkte duhet të paraqitet pranë autoriteteve doganore gjatë
importimit të këstit të parë.

Neni 27
Përjashtimet nga vërtetimi i origjinës
1. Produktet e dërguara në paketime të vogla nga persona privat tek personat privat ose që
janë pjesë e bagazheve personale të udhëtareve do të pranohen si produkte me origjinë pa
kërkuar paraqitjen e vërtetimit të origjinës, me kusht që këto produkte nuk janë importuar
për qëllime tregtie dhe janë deklaruar se plotësojnë kërkesat e këtij Aneksi dhe aty ku nuk
ka dyshim te vërtetësia e një deklarimi të tillë. Në rastin e produkteve të dërguara me postë,
kjo deklaratë mund të bëhet në deklarimin doganor CN22/CN23 ose në një fletë të veçantë
letre bashkangjitur atij dokumenti.

2. Importet të cilat janë të rastësishme dhe përbëjnë vetëm produkte për përdorim personal
nga marrësi ose udhëtari ose familjarët e tyre nuk konsiderohen si importe për qëllime
tregtie nëse nisur nga pikëpamja e natyrës dhe sasisë së produkteve është evidente që nuk
ka qëllime tregtie për to.

3. Për më tepër, vlera totale e këtyre produkteve nuk duhet të kalojnë 500 Euro në rastin e
pakove të vogla ose 1,200 Euro në rastin e produkteve që janë pjesë e bagazheve personale
të udhëtareve.

Neni 28
Dokumentet Mbështetëse
Dokumentet referuar në neneve 17(3) dhe 21(3) që përdoren për qëllime vërtetimi që
produktet e shoqëruara me një certifikatë qarkullimi mallrash EUR.1 ose një deklaratë
fature, mund të konsiderohen si produkte me origjinë në Turqi ose Kosovë, dhe që
plotësojnë të gjitha kërkesat e tjera të këtij Aneksi, si dhe mund të përbëhen inter alia si të
më poshtë:

a) Prova të drejtpërdrejta e proceseve të kryera nga eksportuesi ose furnitori për të përfituar
produktet në fjalë, që mbahen për shembull në llogaritë ose në librat e kontabilitetit të tij të
brendshëm;
b) dokumentet që vërtetojnë statusin e origjinës së materialeve të përdorura, të lëshuara ose
të bëra në Turqi ose Kosovë ku këto dokumente përdoren në përputhje me ligjin vondor;
c) dokumentet që vërtetojnë punimet ose proceset e prodhimit të materialeve në Turqi ose
Kosovë, të lëshuara ose të bëra në Turqi ose Kosovë, ku këto dokumente janë përdorur në
përputhje me ligjin vendas;
d) certifikata e qarkullimit të mallrave EUR.1 ose deklarata fature që vërtetojnë statusin e
origjinës së materialeve të përdorura, të lëshuara ose të bëra në në Turqi ose Kosovë në
përputhje me këtë Aneks.
Neni 29
Ruajtja e vërtetimit të origjinës dhe e dokumenteve mbështetëse
1. Eksportuesi që aplikon për lëshimin e një certifikate qarkullimi mallrash EUR.1 duhet
t’i mbajë dokumentet e referuar në nenin 17 (3) për të paktën tre vjet.

2. Eksportuesi që bën një deklaratë fature duhet të mbajë për të paktën tre vjet një kopje të
kësaj deklarate si dhe dokumentet e referuar në nenin 22 (3).

3. Autoritetet doganore të palës eksportuese që lëshojnë një certifikatë qarkullimi mallrash
EUR.1 duhet të mbajnë për të paktën tre vjet formularin e aplikimit të referuar në nenin
17(2).

4. Autoritetet doganore të palës importuese duhet të mbajnë për të paktën tre vjet
certifikatën e qarkullimit të mallrave EUR.1 si dhe deklaratën faturë që iu paraqiten atyre.

Neni 30
Mospërputhjet dhe gabimet formale
1. Në rast se gjenden mospërputhje të vogla në deklarimet e bëra në vërtetimin e origjinës
dhe ato të bëra në dokumentet e paraqitura në zyrën doganore për qëllime të kryerjes së
formaliteteve për importimin e produkteve, kjo nuk sjell ipso facto pavlefshmërinë e
vërtetimit të origjinës nëse provohet si duhet se ky dokument korrespondon me produktet e
paraqitura.
2. Gabimet formale të dukshme të tilla si gabime ortografike në vërtetimin e origjinës nuk
do të bëhen shkas që ky dokument të refuzohet, nëse këto gabime nuk janë të tilla që të
krijojnë dyshime në lidhje me korrektësinë e deklarimit të bërë në atë dokument.

Neni 31
Shumat e shprehura në Euro
1. Në zbatim të dispozitave të nenit 22(1)(b) dhe nenit 27(3) në rastet kur produktet
faturohen në një monedhë tjetër veç euros, shuma në monedhën kombëtare palëve,
ekuivalente me shumat e shprehura në euro, duhet të fiksohet çdo vit nga secili prej palëve
të interesuara.

2. Një dërgesë malli duhet të përfitojë nga dispozitat e nenit 22(1)(b) dhe nenit 27(3), duke
iu referuar monedhës në të cilën është përgatitur fatura, sipas shumës së fiksuar nga pala e
interesuar.

3. Shumat për t’u përdorur në çdo lloj monedhe kombëtare të dhënë duhet të jenë të
barabarta në këtë monedhë me shumën e shprehur në euro si në ditën e parë të punës së
muajit tetor dhe zbatohen nga 1 janari i vitit në vazhdim. Palët i komunikojnë shumat
njëra-tjetrës rreth 15 tetorit

4. Një vend mund të rrumbullakosë shumën që rezulton nga konvertimi në monedhën e vet
kombëtare të një shume të shprehur në euro. Sasia e rrumbullakosur nuk duhet të ndryshojë
nga sasia e rezultuar prej konvertimit me më shumë se 5%. Një palë mund të mbajë të
pandryshuar ekuivalentin e monedhës së tij kombëtare të një shume të shprehur në euro, në
rast se gjatë kohës së rregullimeve vjetore, sipas paragrafit 3, konvertimi i kësaj shume,
përpara rrumbullakosjes, rezulton me një rritje më pak se 15% në ekuivalentin e monedhës
kombëtare. Ekuivalenti i monedhës kombëtare mund të mbahet i pandryshuar në rast se
konvertimi do të rezultonte në një pakësim në këtë vlerë ekuivalente.

5. Shumat e shprehura në euro duhet të rishikohen nga Komiteti i Përbashkët me kërkese të
Turqisë ose Kosovës. Gjatë këtij rishikimi, Komiteti i Përbashkët duhet të konsiderojë
dëshirën e palëve për tu mbrojtur nga pasojat e efekteve të kufizimeve në terma reale. Për
këtë qëllim, ai mund të vendosë për të modifikuar shumat e shprehura në euro.


KREU VI
RREGULLIME PËR BASHKËPUNIMIN ADMINISTRATIV
Neni 32
Asistenca reciproke
1. Autoritetet doganore të Turqisë dhe Kosovës duhet t’i sigurojnë njëra-tjetrës kopje të
llojit të vulave të përdorura në zyrat e tyre doganore për lëshimin e certifikatave të
qarkullimit të mallrave EUR.1 dhe adresat e autoriteteve përgjegjëse doganore për të
vërtetuar këto certifikata dhe deklarata faturë.

2. Me qëllim që të sigurohet zbatimi i duhur i këtij Aneksi, Turqia dhe Kosova duhet të
ndihmojnë njëra-tjetrën, nëpërmjet administratave doganore kompetente, në kontrollin e
origjinalitetit të certifikatave të qarkullimit të mallrave EUR.1 ose të deklaratave fature, si
dhe korrektësinë e informacionit të dhënë në këto dokumente.

Neni 33
Verifikimi i vërtetimit të origjinës
1. Verifikimet pasuese të vërtetimit të origjinës duhet të kryhen me metodën e zgjedhjes së
rastit ose sa herë që autoritetet doganore të palës importuese kanë dyshime të arsyeshme
për origjinalitetin e dokumenteve të tillë, për statusin e origjinës së produkteve përkatëse
ose për përmbushjen e kërkesave të tjera të këtij Aneksi.

2. Për qëllimet e zbatimit të dispozitave të paragrafit 1, autoritetet doganore të vendit
importues duhet t’ia kthejnë certifikatën e qarkullimit të mallrave EUR.1 si dhe deklaratën
faturë, në rast se është paraqitur, ose një kopje të këtyre dokumenteve, autoriteteve
doganore të palës eksportuese, duke u dhënë, sipas rastit, arsyet për hetimin. Çdo
dokument dhe informacion i marrë, i cili thotë se informacioni i dhënë mbi vërtetimin e
origjinës është jo korrekt, paraqitet në mbështetje të kërkesës për verifikim.

3. Verifikimi duhet të kryhet nga autoritetet doganore të palës eksportuese. Për këtë qëllim,
ato duhet të kenë të drejtën të kërkojnë çdo dokument dhe të kryejnë çdo inspektim të
llogarive të eksportuesit ose çdo lloj kontrolli që konsiderohet i nevojshëm.

4. Në rast se autoritetet doganore të palës importuese vendosin të pezullojnë përkohësisht
dhënien e trajtimit preferencial për produktet përkatës, ndërkohë që presin rezultatet e
verifikimit, importuesit duhet t’i ofrohet mundësia për të mos i bllokuar produktet, sipas
ndonjë mase parandaluese që mendohet e nevojshme.

5. Autoritetet doganore që kërkojnë verifikimin duhet të informohen për rezultatet e këtij
verifikimi sa më shpejtë që të jetë e mundur. Këto rezultate duhet të tregojnë qartë kur
dokumentet janë autentikë dhe kur produktet përkatëse mund të konsiderohen si produkte
që janë me origjinë në Turqi ose Kosovë si dhe që plotësojnë kërkesat e tjera të këtij
Aneksi.

6. Në rast se për një dyshim të arsyeshëm, nuk ka përgjigje brenda 10 muajve nga data e
kërkesës së verifikimit, ose në qoftë se përgjigjja nuk përmban informacion të mjaftueshëm
për të përcaktuar origjinalitetin e dokumentit në fjalë ose origjinën e vërtetë të produkteve,
autoritetet doganore kërkuese të hetimit, me përjashtim të rrethanave të jashtëzakonshme,
duhet të refuzojnë të drejtën e preferencave.

Neni 34
Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve
Kur ka mosmarrëveshje lidhur me verifikimin e procedurave të nenit 33, të cilat nuk mund
të zgjidhen mes autoriteteve doganore që kërkojnë një verifikim dhe autoriteteve doganore
përgjegjëse për kryerjen e këtij verifikimi, ose kur ato ngrenë një çështje lidhur me
interpretimin e këtij Aneksi, ato duhet t’i paraqiten Komitetit të Përbashkët.
Në të gjitha rastet, zgjidhjet e mosmarrëveshjeve ndërmjet importuesit dhe autoriteteve
doganore të palës importuese duhet të respektojnë legjislacionin e vendit importues.
Neni 35
Gjobat
Gjobat duhet të vendosen mbi çdo person që harton apo shkakton hartimin e një dokumenti
që përmban informacion jo të saktë për qëllimin e marrjes së trajtimit preferencial për
produktet.
Neni 36
Zonat e lira
1. Turqia dhe Kosova marrin të gjitha masat e nevojshme për të siguruar që produktet e
tregtuara që janë objekt i vërtetimit të origjinës, dhe që gjatë transportit përdorin një zonë
të lirë që është në territorin e tyre, të mos zëvendësohen nga mallra të tjera dhe të mos
pësojnë përpunim tjetër veç veprimeve normale që parandalojnë përkeqësimin e gjendjes
së mallrave.

2. Nëpërmjet një përjashtimi nga dispozitat që përmban paragrafi 1, kur produktet me
origjinë në Turqi ose Kosovë importohen në një zonë të lirë me një vërtetim origjine dhe
pësojnë trajtim ose përpunim, autoritetet përkatëse duhet të lëshojnë një certifikatë të re
EUR.1 me kërkesë të eksportuesit, në rast se trajtimi dhe përpunimi i pësuar është në
përputhje me dispozitat e këtij Aneksi.
KREU VII
DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE
Neni 37
Mallrat në transit ose magazinimi
Mallrat të cilat janë në pajtueshmëri me dispozitat e kreut II dhe të cilat në datën e hyrjes
në fuqi të kësaj Marrëveshje janë tashmë në duke u transportuar ose janë në një magazinim
të përkohshëm në Turqi ose Kosovë në magazinat e doganave ose ne zonat e lira, mund të
pranohen si produkte origjinuese në varësi të paraqitjes tek autoritetet doganore të palës
importuese, brenda katër muajve nga ajo datë, ta certifikatën respektivisht dokumentet që
tregojnë dëshmi mbështetëse për kushtet e transportit.
Neni 38
Shtojcat

Shtojcat e këtij Aneksi përbëjnë një pjesë integrale të tij.

Neni 39
Amendamentet e Aneksit
Komiteti i Përbashkët mund të vendosë të ndryshojë dispozitat e këtij Aneksi.


Neni 40
Nën-Komiteti i Doganave
1. Nën-komiteti i doganave duhet të ngrihet, të ngarkohet me përgjegjësitë e
bashkëpunimit administrativ, me qëllim të zbatimit korrekt dhe të njëjtë të këtij Aneksi dhe
për të zbatuar çdo lloj detyrimi në fushën e doganave, të cilat mund tu besohen.

2. Nën-komiteti do të përbehet nga ekspertë të palëve te cilat do të jenë përgjegjës për
çështjet doganore.

SSHTOJCA I

Shënime prezantuese të listës në Shtojcën II
Shënim 1:
Lista vendos kushtet e kërkuara për të gjitha produktet për t’u konsideruar si të punuara ose
përpunuara mjaftueshëm brenda kuptimit të nenit 6 të Aneksit.
Shënim 2:
2.1. Dy kolonat e para në listë përshkruajnë produktin e përftuar. Kolona e parë jep numrin
e kreut ose numrin e kapitullit, të përdorur në sistemin e harmonizuar dhe kolona e dytë jep
përshkrimin e mallrave të përdorura në atë sistem për atë kre apo kapitull. Për secilën hyrje
në dy kolonat e para specifikohet një rregull në kolonën 3 ose 4. Kur, në disa raste, hyrja në
kolonën e parë parapritet nga një “ex” kjo nënkupton se rregullat në kolonën 3 ose 4
aplikohen vetëm për pjesën e atij kreu sikurse është përshkruar në kolonën 2.

2.2. Kur shumë numra krerësh grupohen së bashku në kolonën 1 ose jepet një numër
kapitulli dhe kështu përshkrimi i produkteve në kolonën 2 jepet në terma të përgjithshëm,
rregullat e afërta në kolonën 3 ose 4 aplikohen për të gjitha produktet, të cilat, nën sistemin
e harmonizuar klasifikohen në krerët e kapitullit ose në çdo kre të grupuar së bashku në
kolonën 1.

2.3. Kur ka rregulla të ndryshme në listën që aplikohet për produkte të ndryshme brenda
një kreu, secila pikë përmban përshkrimin e asaj pjese të kreut të rregulluar nga rregullat e
afërta në kolonën 3 ose 4.

2.4. Kur, për një hyrje në dy kolonat e para, një rregull specifikohet në të dyja kolonat 3
dhe 4, eksportuesi mund të zgjedhë, si alternativë, që të aplikojë rregullin e vendosur në
kolonën 3, ose atë të vendosur në kolonën 4. Në rast se nuk jepet ndonjë rregull origjine në
kolonën 4, duhet të aplikohet rregulli i vendosur në kolonën 3.

Shënim 3:

3.1. Dispozitat e nenit 6 të Aneksit, për sa u përket produkteve që kanë marrë statusin e
origjinës, të cilat janë përdorur në prodhimin e produkteve të tjera, zbatohen, pavarësisht
nëse ky status është marrë brenda fabrikës ku këto produkte po përdoren ose në një tjetër
fabrike në një palë.

Shembull:
Një motor i kreut 8407, për të cilin rregulli thotë se vlera e materialeve pa origjinë të cilat
mund të përfshihen në të nuk mund të kalojë 40% të çmimit ex-works është bërë nga
“aliazh tjetër prej çeliku i formatuar për kudhër” të kreut ex 7224.
Në rast se ky çelik i temperuar është temperuar në një palë nga një lëndë e parë pa origjinë,
ky çelik ka marrë tashmë statusin me origjinë sipas rregullit për kreun ex 7224 në listë.
Temperimi mund të llogaritet atëherë si me origjinë në vlerën e llogaritur për motorin,
pavarësisht nëse çeliku u prodhua në të njëjtën fabrikë ose në një fabrikë tjetër në palën.
Vlera e lëndës së parë pa origjinë në këtë mënyrë nuk merret parasysh kur shtohet vlera e
materialeve pa origjinë të përdorura.
3.2. Rregulli në listë përfaqëson sasinë minimale të kërkuar të punës ose të përpunimit, si
dhe kryerja e më shumë pune apo përpunimi gjithashtu i jep statusin e origjinës; në të
kundërt, kryerja e më pak pune apo përpunimi nuk mund t’i japë statusin e origjinës.
Kështu, në rast se një rregull thotë se një material pa origjinë, në një nivel të dhënë të
prodhimit mund të përdoret, atëherë përdorimi i këtij materiali në një stad të hershëm të
prodhimit lejohet dhe përdorimi i tij në një stad të mëvonshëm nuk lejohet.

3.3. Pa cenuar shënimin 3.2, kur një rregull përdor shprehjen se “Prodhimi nga materialet e
çdo kreu” mund të përdoret, materialet e të njëjtit kre/krekë (edhe materialet e të njëjtit
përshkrim dhe kre si produkti), megjithatë duke iu nënshtruar kufizimeve specifike që
mund të parashikohen nga rregulli.

Sidoqoftë, shprehja “Prodhim nga materiale të çdo kreu, duke përfshire materiale të tjera të
kreut ….” ose “Prodhim nga materialet e [do kreu duke përfshirë materiale të tjera të të
njëjtit kre si produkti” do të thotë që mund të përdoren vetëm materiale të çdo kreu, përveç
atyre të të njëjtit përshkrim si produkti i dhënë në kolonën 2 të listës.
3.4. Kur një rregull në listë specifikon se një produkt mund të prodhohet nga më shumë se
një material, kjo do të thotë që mund të përdoren një ose më shumë materiale. Ai nuk
kërkon që të përdoren të gjitha materialet.

Shembull:
Rregulli për fabrikate të krerëve 5208 deri 5212 thotë se mund të përdoren fibrat natyrale
dhe se materialet kimike, ndërmjet materialeve të tjera, mund të përdoren gjithashtu. Kjo
nuk do të thotë që të dyja duhet të përdoren; është e mundur të përdoret njëra, ose tjetra,
ose që të dyja.

3.5 Kur një rregull në listë specifikon se një produkt duhet të prodhohet nga një material i
caktuar, ky kusht duket se nuk parandalon përdorimin e materialeve të tjera që, për shkak
të natyrës së tyre, nuk mund të përmbushin rregullin. (shiko gjithashtu Shënimin 6.2 më
poshtë në lidhje me tekstilet).

Shembull:
Rregulli për ushqimet e përgatitura në kreun 1904, i cili në mënyrë specifike përjashton
përdorimin e drithërave dhe derivateve të tyre, nuk parandalon përdorimin e kripërave
minerale, e kimikateve dhe shtesave të tjera, të cilat nuk janë prodhime nga drithërat.
Megjithatë, kjo nuk aplikohet tek produktet, të cilat, edhe pse nuk mund të prodhohen nga
materiale të veçanta të specifikuara në listë, mund të prodhohen nga një material i së njëjtës
natyrë në një stad më të hershëm të prodhimit.

Shembull:
Në rastin e një artikulli veshjeje të ex kapitullit 62, i përbëre nga materiale jo të thurura, në
rast se lejohet përdorimi i vetëm fillit pa origjinë për këtë lloj artikulli, nuk është e mundur
të fillosh nga pëlhure jo e thurur – edhe në se pëlhurat jo të thurura normalisht nuk mund të
bëhen prej filli. Në raste të tilla, materiali fillestar duhet të jetë në një stad përpara të qenit
fill, pra në gjendjen fibër.
3.6. Kur, në një rregull në listë, jepen dy përqindje për vlerën maksimale të materialeve pa
origjinë që mund të përdoren, atëherë këto përqindje mund të mos shtohen së bashku. Me
fjalë të tjera, vlera maksimale e të gjitha materialeve pa origjinë të përdorura nuk mund të
kalojë asnjëherë përqindjen më të lartë të dhënë. Për më tepër, përqindjet individuale nuk
duhet të tejkalohen, në lidhje me materialet e veçanta për të cilat ato aplikohen.
Shënim 4:
4.1. Termi "fibra natyrale" përdoret në listë për t’ju referuar fibrave të tjera nga ato
artificiale ose sintetike. Kufizohet për stadet përpara se të ndodhë tjerrja, duke përfshirë
mbetjet dhe, nëse nuk specifikohet ndryshe, përfshin fibrat të cilat janë përdredhur, krehur
ose përpunuar ndryshe, por që nuk janë kthyer në fill.

4.2. Termi "fibra natyrale" përfshin qimen e kalit të kreut Nr. 0503, mëndafshin e krerëve
5002 dhe 5003, po ashtu si dhe fibrat e leshit dhe qime të imët ose të ashpër kafshe të
krerëve 5101 deri 5105, fibra pambuku të krerëve 5201 deri 5203, si dhe fibra të tjerë
vegjetale të krerëve 5301 deri 5305.

4.3. Termat "pulp tekstili", "materiale kimike" dhe "materiale për prodhim letre" përdoren
në listë për të përshkruar materialet, e paklasifikuara në kapitujt 50 deri 63, të cilat mund të
përdoren për të prodhuar fibra ose fije artificiale, sintetike ose letre.

4.4. Termi "fibra kryesore të bëra nga njeriu" përdoret në listë për t’ju referuar filamenteve
artificiale apo sintetike, fibrave zëvendësuese ose mbetjeve, të krerëve 5501 deri 5507.

Shënim 5:

5.1. Aty ku, për një produkt të dhënë në listë, bëhet referencë tek ky shënim, kushtet e
vendosura në kolonën 3 nuk zbatohen për ndonjë material bazë tekstili të përdorur në
prodhimin e këtij produkti dhe të cilat, të marra së bashku, përfaqësojnë 10% ose më pak të
peshës totale të materialeve bazë tekstile të përdorura. (Shiko gjithashtu shënimet 5.3 dhe
5.4 me poshtë)

5.2. Sidoqoftë, toleranca e përmendur në shënimin 5.1 mund të aplikohet vetëm tek
produktet e përziera, të cilat janë bërë nga dy ose më shumë materiale tekstili bazë.
Materialet tekstile bazë, jepen si më poshtë :

- mëndafsh,
-lesh,
- qime kafshe e ashpër,
- qime kafshe e hollë,
- qime kali,
- pambuk,
-materiale për prodhim letre dhe letër,
- fije liri,
- fije kërpi,
- jute dhe fibra të tjera tekstili,
- sisal dhe fibra të tjera të gjinisë Agave,
- fibra nga arra kokosi, abaka, ramie dhe fibra të tjera vegjetale tekstile,
-filamente sintetike të bëra nga njeriu,
- filamente artificiale të bëra nga njeriu,
- filamente percjellëse rryme,
- fibra sintetike të bëra nga njeriu prej polipropileni,
- fibra sintetike të bëra nga njeriu prej poliesteri,
- fibra sintetike të bëra nga njeriu prej poliamidi,
- fibra sintetike të bëra nga njeriu prej poliakrilonitrili,
- fibra sintetike të bëra nga njeriu prej poliimidi,
- fibra sintetike të bëra nga njeriu prej politetrafluoroetileni,
- fibra sintetike të bëra nga njeriu prej polifenileni sulfid,
- fibra sintetike të bëra nga njeriu prej polivinilkloridi,
- fibra të tjera sintetike të bëra nga njeriu,
- fibra artificiale të bëra nga njeriu prej viskoze,
- fibra të tjera artificiale të bëra nga njeriu,
- fill i bere nga poliuretani, i segmentuar me segmente fleksibel prej polieteri, i përdredhur
ose jo,
- fill i bërë nga poliuretani, i segmentuar me segmente fleksibel prej poliesteri, i përdredhur
ose jo,
- produkte të kreut 5605 (fill i metalizuar), që përmban një rrip të përbërë prej shtrese
alumini ose një mbulese prej filmi plastik, mbuluar ose jo prej pluhuri alumini, me një
gjerësi që nuk kalon 5 mm, i palosur nëpërmjet një adezivi me ngjyra ose transparent
ndërmjet dy shtresave të një filmi plastik,
- produkte të tjera të kreut 5605.
Shembull:
Një fill, i kreut 5205, i bërë nga fibra pambuku të kreut 5203 dhe fibra sintetike të kreut
5506, është një fill i përzier. Për këtë arsye, fibrat sintetike pa origjinë, të cilat nuk
plotësojnë rregullat e origjinës (të cilat kërkojnë prodhim nga materialet kimike ose pulp
tekstili) mund të përdoren me kusht që pesha e tyre e plotë nuk i kalon 10% të peshës së
fillit.
Shembull:
Një copë pëlhurë leshi e kreut 5112, e bërë prej filli leshi të kreut 5107 dhe filli sintetik
prej fibrash të kreut 5509, është një pëlhure e përzier. Për këtë arsye, filli sintetik i cili nuk
plotëson rregullat e origjinës (të cilat kërkojnë prodhim nga materialet kimike pulp
tekstili), ose filli i leshit, i cili nuk plotëson rregullat e origjinës (të cilat kërkojnë prodhim
nga fije natyrale, jo të përdredhura apo tjerra, ose të përgatitura ndryshe për fill), ose një
kombinim i të dyjave, mund të përdoret, në rast se pesha e tyre totale nuk e kalon 10% të
pëlhurës.
Shembull:
Pëlhurë tekstile, xhufke, e kreut 5802, e bërë prej filli pambuku të kreut 5205 dhe pëlhure
pambuku të kreut 5210, është vetëm një produkt i përzier në rast se pëlhura e pambukut
është në vetvete një pëlhure e përzier, e prodhuar nga filli të klasifikuara në dy krerë të
ndryshëm, ose në rast se filli i pambukut i përdorur është vetë një përzierje.
Shembull:
Nëse pëlhura tekstile, xhufkë në fjalë do të ishte e përberë nga fill pambuku i kreut 5205
dhe pëlhurë sintetike e kreut 5407, atëherë, në mënyrë të dukshme, fijet e përdorura janë dy
materiale bazë tekstili të veçanta dhe pëlhura tekstile xhufkë është, mbi këto baza, një
produkt i përzier.
5.3. Në rastin e produkteve që përfshijnë “fill të bërë nga poliuretani i segmentuar me
segmente fleksibël të polieterit, të përdredhur ose jo”, kjo tolerancë është 20% në lidhje me
këtë fill.

5.4. Në rastin e produkteve që përfshijnë “rrip i përbërë nga një shtrese alumini ose nga një
shtresë prej filmi plastik, të mbuluar ose jo me pluhur alumini, me një gjerësi që nuk e
kalon 5 mm, i palosur nëpërmjet një adezivi me ngjyra ndërmjet dy shtresave të një filmi
plastik, kjo tolerancë është 30% në lidhje me këtë rrip.

Shënim 6:
6.1. Kur në listë bëhet referencë në këtë shënim, materialet tekstile (me përjashtim të
linjave dhe interlinjave), të cilat nuk plotësojnë rregullin e vendosur në listë në kolonën 3
për produktin në fjalë, mund të përdoren, me kusht që ato të jenë klasifikuar në një kre
ndryshe nga ai i produktit dhe që vlera e tyre të mos kalojë 8% të çmimit ex-works të
produktit.

6.2. Pa cenuar shënimin 6.3, materialet, të cilat nuk janë klasifikuar brenda Kapitujve 50
deri 63, mund të përdoren lirshëm në prodhimin e produkteve tekstile, pavarësisht nëse
përmbajnë apo jo tekstile.


Shembull:
Në rast së një rregull në listë thotë që, për një lloj të veçante tekstili (të tilla si pantallonat)
duhet përdorur fill, kjo nuk parandalon përdorimin e gjërave metalike, të tilla si kopsat, për
arsye se kopsat nuk janë të klasifikuar në kapitujt 50 deri 63. Për të njëjtën arsye, nuk
parandalohet përdorimi i zinxhirëve, edhe pse zinxhirët normalisht përmbajnë tekstil.
6.3. Kur një rregull përqindjeje aplikohet, vlera e materialeve të cilat nuk klasifikohen
brenda kapitujve 50 deri 63, duhet të merren parasysh kur llogaritet vlera e materialeve pa
origjinë të përfshira.

Shënim 7:
7.1. Për qëllimet e krerëve ex 2707, 2713 deri 2715, ex 2901, ex 2902 dhe ex 3403,
“proceset specifike" janë si më poshtë:

(a) distilim në vakum;
(b) ri-distilim nga një proces shumë i plotë fraksionimi;
(c) ndarja;
(d) riformimi;
(e) përftimi me ndihmën e solventeve selektive;
(f) procesi që përfshin të gjitha operacionet e mëposhtme: përpunimi me acid sulfurik të
përqendruar, me anhidrit oleum ose sulfurik; neutralizimi me agjente alkaline; çngjyrimi dhe
pasurimi me dhe aktiv natyral, me dhe aktiv, me qymyr ose boksid aktiv;
(g) polimerizimi;
(h) alkilizimi;
(i) izomerizimi.

7.2. Për qëllimet e krerëve 2710, 2711 dhe 2712, “proceset specifike" janë si më poshtë:

(a) distilim në vakum
(b) ri-distilim nga një proces shumë i plotë fraksionimi ([1]);
(c) ndarja;
(d) riformimi;
(e) ekstraktimi me ndihmën e solventëve selektive;

(f) proçesi që përfshin të gjitha veprimet e mëposhtëme: përpunimi me acid sulfurik të
përqëndruar, me anhidrit oleum ose sulfurik; neutralizimi me agjente alkaline; çngjyrimi
dhe pasurimi me dhe aktiv natyral, me dhe aktiv, me qymyr ose boksid aktiv;
(g) polimerizimi;
(h) alkilizimi;
(ij) izomerizimi;
(k) në lidhje vetëm me vajrat e rënda të kreut ex 2710, desulfurizimi me hidrogjen, i cili
rezulton nga një pakësim prej së paku 85 % të përmbajtjes së sulfurit të produkteve të
përpunuara (Metoda ASTM D 1266-59 T);
(l) në lidhje vetëm me produktet e kreut 2710, deparafinimi nga një proçes tjetër nga
filtrimi;
(m) në lidhje vetëm me vajrat e rënda të kreut ex 2710, trajtimi me hidrogjen, në një
presion prej më shumë se 20 bar dhe një temperaturë prej më shumë se 250 °C, me
përdorimin e një katalizatori, tjetër nga sjellja e desulfurizimit, kur hidrogjeni përbën një
element aktiv në një reaksion kimik. Trajtimi i mëtejshëm me hidrogjen i vajrave
lubrifikante të kreut ex 2710 (p.sh. hidrombarimi ose çngjyrimi), me qellim që, në mënyrë
më specifike, të përmiresohet ngjyra ose stabiliteti; ky trajtim nuk duhet sidoqofte të
konsiderohet një proçes specifik;
(n) në lidhje vetëm me vajrat për karburante të kreut ex 2710, distilim atmosferik, në
kushte kur më pak se 30 %, sipas volumit, e këtyre produkteve distilohet, duke përfshirë
humbjet, në 300 °C, me metodën ASTM D 86;
(o) në lidhje vetëm me vajrat e rënda të tjera nga vajrat e gazrave dhe vajrat për karburante
të kreut ex 2710, trajtim me anë të shkarkesave fshirëse të tensionit të lartë.
(p) në lidhje vetëm me produktet bruto për ç’vajosjen me kristalizim të pjesëshëm (përveç
xhelatinës të naftës, ozekerite, dyll linjiti apo dyll bitumi, dyll parafine që përmban ndaj
peshës më pak se 0.75% vaj) të kreut ex 2712.

7.3. Për qëllimet e krerëve ex 2707, 2713 deri 2715, ex 2901, ex 2902 dhe ex 3403,
operacione të thjeshta, të tilla si pastrimi, dekantimi, çkripëzimi, ndarja e ujrave, filtrimi,
ngjyrimi, vendosja e markës, përftimi i përmbajtjes sulfure si rezultat i përzjerjes të
produkteve me përmbajte të ndryshme sulfuri, ose çdo lloj kombinimi të këtyre
operacioneve ose operacioneve të ngjashme, nuk japin origjinë .


SHTOJCA II
Lista e punimeve ose përpunimeve që kërkohet të kryhet ndaj materialeve jo-
origjinuese në mënyrë që produkti i prodhuar të përfitoj statusin e origjinës

Produktet e përfshira në këtë listë ndoshta jo të gjithë janë të mbuluara nga kjo Marrëveshje.
Kjo e bën të domosdoshme konsultimin me pjesët e tjera të marrëveshjes.
Kreu HS Përshkrimi i produktit Punimi ose përpunimi i kryer mbi materialet jo-origjinuese
i cili u jep statusin e origjinës
(1) (2) (3) ose (4)
Kapitulli 1 Kafshët e gjalla Të gjitha kafshët e kapitullit 1 të
përdorura janë tërësisht origjinuese

Kapitulli 2 Mishi dhe të brëndshmet e
ngrënshme të mishit
Prodhime në të cilat të gjitha
materialet e kapitujve 1 dhe 2 të
përdorur janë tërësisht origjinuese

Kapitulli 3 Peshku e kafshët guackore të
nenujëshme, molusqet e kafshët e
tjera jovertebrore ujore
Prodhime në të cilat të gjitha
materialet e kapitullit 3 të përdorur
janë tërësisht origjinuese

Ex Kapitulli 40403
Produktet bulmetore; vezet e zogjve;
mjalte natyral; produkte të
ngrenshme me origjine prej
kafshëve, të papërfshira dhe të
paspecifikuara diku tjetër, përveç:
Dhalle, qumesht e krem i prerë, kos,
kefir e qumësht e krem tjetër të
fermentuara ose të acidifikuara, nëse
janë ose jo të koncentruara ose që
përmbajnë sheqer shtesë ose lëndë
të tjera ëmbëlsuese ose lëndë
aromatizuese ose që përmbajnë
fruta, arra ose kakao shtesë
Prodhime në të cilat të gjitha
materialet e kapitullit 4 të përdorur
janë tërësisht origjinueseProdhime në të cilat :
- Të gjitha materialet e kapitullit 4 të
përdorur janë tërësisht origjinuese
- Të gjitha lëngjet e frutave
(përjashtuar ato të ananasit, qitros
ose greipfrutit) të kreut 2009 të
përdorur janë origjinuese
- vlera e çdo materiali të përdorur të
kapitullit 17 nuk kalon vleren prej
30% të çmimit ex-works të produktit

Ex Kapitulli 5


ex 0502
Produktet me origjinë prej kafshëve,
të papërfshira dhe të paspecifikuara
diku tjetër; përveç
Qime dhe lesh të derrave të
përgatitur, derrave të tredhur ose
derrave të egër
Prodhime në të cilat të gjitha
materialet e kapitullit 5 të përdorur
janë tërësisht origjinuese
Pastrimi, disifektimi, ndarja dhe
drejtimi i qimeve dhe leshit

Kapitulli 6 Pemët dhe bimët e tjera, të gjalla;
zhardhokët, rrënjët dhe të ngjashmet
me to; lulet e prera dhe gjethnajat
Zbukuruese
Prodhime në të cilat :
- të gjitha materialet e kapitullit 6 të
përdorur janë tërësisht origjinuese
- vlera e çdo materiali të përdorur nuk
kalon vleren prej 50% të çmimit ex-
works të produktit

Kapitulli 7 Zarzavatet e ngrënshme dhe rrenjet
dhe tuberat perkates
Prodhime në të cilat të gjitha
materialet e kapitullit 7 të përdorur
janë tërësisht origjinuese

Kapitulli 8 Frutat dhe arrat e ngrënëshme;
lëkurat e agrumeve ose të pjeprave
Prodhime në të cilat :
- të gjitha frutat dhe arrat të përdorur
janë tërësisht origjinuese
- vlera e çdo materiali të kapitullit 17
të përdorur nuk kalon vleren prej
30% të çmimit ex-works të produktit

ex Kapitulli 9


09010902

ex 0910
Kafe, çaj, mate dhe erëza, përveç:


Kafe, nëse është ose jo e pjekur ose
e dekafezuar; lëvoret e lëkurat e
kafesë; zëvëndësuesit e kafesë që
përmbajnë kafe në çdo porcion.
Çaj, nëse është ose jo i aromatizuar

Përzierje të erëxave
Prodhime në të cilat të gjitha
materialet e kapitullit 9 të përdorur
janë tërësisht origjinuese
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu


Prodhime prej materialeve të çdo
kreu
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu

Kapitulli 10 Drithërat Prodhime në të cilat të gjitha
materialet e kapitullit 10 të përdorur
janë tërësisht origjinuese

ex Kapitulli 11ex 1106
Produktet e industrisë bluajtëse;
malt; niseshtetë; inuline; gluteni i
grurit, përveç

Miell, kokrriza e pluhur i zarzavateve
të thara leguminoze të kreut Nr. 0713
Prodhime në të cilat të gjitha drithrat,
zarzavatet e ngrënëshme, rrënjët e
tuberat e kreut 0714 ose fruta të
përdorur janë tërësisht origjinuese
Tharja dhe bluarja e zarzavadeve
leguminoze të kreut 0708

Kapitulli 12 Farat vajore e frutat me përmbajtje
vajore; kokrra, fara e fruta të
përziera; bimët industriale ose
medicinale; kashta e tagjia
Prodhime në të cilat të gjitha
materialet e kapitullit 12 të përdorur
janë tërësisht origjinuese


(1) (2) (3) ose (4)
13011302
Lac; gomë natyrale, rrëshirat, gomë
rrëshirat e oleo-rrëshirat (për
shëmbull, balsamet)

Lëngje e ekstrakte vegjetale;
substanca pektike, pektinatet e
pektatet; agar-agar e lëndë të tjera
ngjitëse e trashëse, nëse janë ose jo
të modifikuara, të rrjedhura nga
produktet vegjetale :
- Ngjitësa dhe trashësa, të
modifikuara ose të rrjedhura nga
produktet vegjetale
- Të tjera
Prodhime në të cilat vlera e çdo
materiali të kreut 1301 të përdorur
nuk mund të kalojë 50% të çmimit ex-
works të produktit

Prodhime nga ngjitësat dhe trashësat
e pamodifikuar

Prodhime në të cilat vlera të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
50% të çmimit ex-works të produktit

Kapitulli 14 Materialet vegjetale që përdoren për
thurje; produktet vegjetale të
papërfshira e të paspecifikuara diku
tjetër
Prodhime në të cilat të gjitha
materialet të kapitullit 14 të përdorur
janë tërësisht origjinuese

ex Kapitulli 151501


1502
Vajra e dhjamra prej kafshëve ose
vegjetale e produktet e ndarjes së
tyre; yndyrna të përgatitura të
ngrënëshme; dyllët prej kafshëve ose
vegjetale, përveç :
Dhjam derri (përfshirë sallon) e
dhjami i shpendëve, ndryshe nga ai i
kreut 0209 ose 1503 :
- Dhjamra prej kockave ose mbetjeve-Të tjeraDhjami i gjedhëve, deleve ose dhive,
ndryshe nga ato të kreut 1503
- Dhjamra prej kockave ose mbetjeve- Të tjera
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit

Prodhime prej materialeve të çdo
kreu përveç atyre të krerëve 0203,
0206 ose 0207 ose kockave të kreut
0506
Prodhime prej mishi ose të
brëndshmeve të ngrënshme të derrit
të kreut 0203 ose 0206 ose mishit
ose të brendshmeve të ngrënshme të
shpendëve të kreut 0207


Prodhime prej materialeve të çdo
kreu përveç atyre të krerëve 0201,
0202, 0204 ose 0206 ose kockave të
kreut 0506
Prodhime në të cilat të gjitha
materialet e Kapitullit 2 të përdorur
janë tërësisht origjinuese

1504

ex 1505

1506
1507 to 1515
Dhjamra e vajra dhe fraksionet e
tyre, të peshkut ose të sisorëve
detare, nëse janë ose jo të rafinuara,
por jo të modifikuara kimikisht :
- Fraksione solide


- Të tjeraLanolin e rafinuar

Dhjamra e vajra të tjera me origjinë
prej kafshëve e fraksionet e tyre,
nëse janë ose jo të rafinuara, por jo
të modifikuara kimikisht :
- Fraksione solide


- Të tjera


Vajra vegjetale e fraksionet e tij :Prodhime nga materiale të çdo kreu,
përfshirë materiale të tjera të kreut
1504
Prodhime në të cilat të gjithë
materialet e kapitujve 2 dhe 3 të
përdorur duhet të jenë tërësisht
origjinuese
Prodhime prej vajrave të leshit të
papërpunuar të kreut 1505Prodhime nga materiale të çdo kreu,
përfshirë materiale të tjera të kreut
1506
Prodhime në të cilat të gjithë
materialet e kapitullit 2 të përdorur
janë tërësisht origjinuese


(1) (2) (3) ose (4)


1516


1517
- Soje, kikiriku, palme, kopre, thelb
palme, babasu, vaj tungu e oitika,
dyllë mersine e japonez, fraksionet e
vajit të jajobës e vajra për përdorime
teknike e industriale të ndryshme nga
prodhimet e ushqimit për konsum
njerëzor
- Fraksionet solide, përjashtuar ato të
vajit jajoba
-Të tjera


Yndyrna me origjinë prej kafshëve
ose vegjetale dhe vajra dhe
fraksionet e tyre, tërësisht ose
pjesërisht të hidrogjenizuara, të
intereste-rifikuara, të riesterifikuara
ose të elaidinifikuara, nëse janë ose
jo të rafinuara, por jo më tej të
përgatitura
Margarinë; përzierjet ose përgatitjet e
ngrënëshme të vajrave e dhjamrave
vegjetale ose prej kafshëve ose vajra
ose të fraksioneve të yndyrnave ose
vajrave të ndryshme të këtij kapitulli,
të ndryshme nga yndyrnat ose vajrat
e ngrënshme ose të fraksioneve të
tyre të kreut 1516
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit
Prodhime prej materialeve të tjera të
kreut 1507 deri 1515
Prodhime në të cilat të gjitha
materialet vegjetale të përdorura janë
tërësisht origjinuese
Prodhime në të cilat :
- të gjitha materialet e kapitullit 2 të
përdorur janë tërësisht origjinuese
- të gjithë materialet vegjetale të
përdorur janë tërësisht origjinuese.
Megjithatë, materialet e krerëve
1507, 1508, 1511 dhe 1513 mund të
përdoren
Prodhime në të cilat :
- të gjitha materialet e Kapitullit 2 dhe
4 të përdorur janë tërësisht
origjinuese
- të gjithë materialet bimore të
përdorur janë tërësisht origjinuese.
Megjithatë, materialet e krerëve
1507, 1508, 1511 dhe 1513 mund të
përdoren

Kapitulli 16 Ushqimet e përgatitura prej mishit,
prej peshkut ose prej krustaceve, prej
molusqeve ose prej kafshëve të tjera
jovertebrore ujore
Prodhime:
- prej kafshëve të kapitullit 1,
dhe/ose
- në të cilët të gjitha materialet e
kapitullit 3 të përdorur janë tërësisht
origjinuese

ex Kapitulli 17

ex 17011702ex 17031704
Sheqernat dhe ëmbëlsirat prej
sheqeri, përveç :
Sheqer i prodhuar nga kallam
sheqeri ose nga panxhar sheqeri e
saharoza kimikisht e pastër, në
gjëndje të ngurtë, të aromatizuar ose
lëndë ngjyruese
Sheqerëra të tjera, përfshirë
laktozen, maltozen, glukozen e
fruktozen kimikisht të pastra, në
gjëndje të ngurtë; shurupet e sheqerit
që nuk përmbajnë lëndë
aromatizuese e ngjyruese shtesë;
mjaltë artificial, nëse është ose jo i
përzier me mjaltë natyral; karamel :
- Maltoza dhe fruktoza të pastra
kimikisht

- Sheqerëra të tjera në forma të
ngurta, të aromatizuara ose të
ngjyrosura

-Të tjera


Melasat e rezultuara nga eks-tragimi
ose rafinimi i sheqerit, të
aromatizuara ose të ngjyrosura

Embëlsirat prej sheqerit (përfshirë
çokollatën e bardhë), që nuk
përmbajnë kakao
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit
Prodhime në të cilat vlera e çdo
materiali të kapitullit 17 të përdorur
nuk kalon 30% të çmimit ex-works të
produktit
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu përfshirë materiale të tjera të
kreut 1702
Prodhime në të cilat vlera e çdo
materiali të Kapitullit 17 të përdorur
nuk kalon 30% të çmimit ex-works të
produktit
Prodhime në të cilat të gjithë
materialet e përdorur janë
origjinuese
Prodhime në të cilat vlera e çdo
materiali të Kapitullit 17 të përdorur
nuk kalon 30% të çmimit ex-works të
produktit
Prodhime:
- prej materialeve të çdo kreu përveç
atij të produktit, dhe
- në të cilat vlera e çdo materiali të
kapitullit 17 të përdorur nuk kalon
30% të çmimit ex-works të produktit


(1) (2) (3) ose (4)
Kapitulli 18 Kakao e përgatitjet prej kakaos Prodhime:
- prej materialeve të çdo kreu përveç
atij të produktit, dhe
- në të cilat vlera e çdo materiali te
kapitullit 17 të përdorur nuk kalon
30% të çmimit ex-works të produktit

1901
1902
19031904
Ekstrakt malti; përgatitjet ushqimore
prej miellit, kokrrizave, niseshtesë
ose ekstraktit të maltit, që nuk
përmbajnë kakao ose që përmbajnë
kakao ndaj peshës me pak së 40% të
llogaritur mbi një bazë totalisht të
çyndyrosur, të paspecifikuara e të
papërfshira diku tjetër; përgatitjet
ushqimore të mallrave të krerëve
Nr.0401 deri 0404, që nuk përmbajnë
kakao ose që përmbajnë kakao ndaj
peshës më pak së 5 % të llogaritur
mbi një bazë totalisht të çyndyrosur,
të papërfshira e të paspecifikuara
diku tjetër
- Ekstrakt malti


-Të tjera
Brumrat, nëse janë ose jo të gatuar
ose të mbushur (me mish ose me
substanca të tjera) ose të përgatitur
ndryshe, të tilla si spageti, makarona,
makarona petë, lasanje, gnocchi,
ravioli, kaneloni; couscous nëse janë
ose jo të përgatitur :
- Me përmbajtje 20% ose me pak
sipas peshës të mishit, të
brëndshmeve të mishit, peshkut,
krustanceve ose molusqeve
- Me përmbajtje më shumë se 20%
sipas peshës të mishit, të
brëndëshmeve të mishit, peshkut,
krustanceve ose molusqeveTapioka e zëvëndësuesit e tij
përgatitur nga niseshteja, në formën
e fetëzave, kokrrave, margaritarëve,
topthash ose në forma të ngjashme
Ushqimet e përgatitura fituar prej
bymimit ose pjekjes së drithrave ose
të produkteve të tyre (p.sh. fetëza
drithi); drithrat (ndryshe nga misri (si
drith)) në formë kokrre ose në formë
fetëzash ose kokrra të punuara
ndryshe (përveç miellit e kokrrizave
të miellit), të paragatuara ose të
përgatitura ndryshe, të papërfshira
ose të paspecifikuara diku tjetër

Prodhime prej drithrave të Kapitullit
10

Prodhime:
- prej materialeve të çdo kreu përveç
atij të produktit, dhe
- në të cilat vlera e çdo materiali të
kapitullit 17 të përdorur nuk kalon
30% të çmimit ex-works të produktit


Prodhime në të cilat të gjithë drithrat
e nënproduktet e tyre (përjashtuar
miellin durum e nënproduktet e tij) të
përdorur janë tërësisht origjinuese
Prodhime në të cilat :
- të gjitha drithrat dhe nënproduktet
(përveç miellit durum dhe
nënprodukteve të tij) të përdorura
janë tërësisht origjinuese, dhe
- të gjitha materialet e kapitullit 2 dhe
3 të përdorur janë tërësisht
origjinuese
Prodhime prej materialeve të çdo
kapitulli, përveç nisështësë së
patates të kreut 1108

Prodhime :
- prej materialeve të çdo kreu, përveç
atyre të kreut 1806,
- në të cilat të gjithë drithrat e miellrat
(përveç miellit durum e nënproduktve
të tij e misrit zea indurata) të përdorur
janë tërësisht origjinuese, dhe
- në të cilën vlera e çdo materiali të
kapitullit 17 të përdorur nuk kalon
30% të çmimit ex-works të produktit

1905 Bukë, torta, kek, biskota e produkte
të tjera të furrëtarit, nëse përmbajnë
ose jo kakao; nafore, hapet
(kapsulat) bosh të një lloji të
përshtatshëm për qellime
farmaceutike, vaferet me shtresa,
letër orizi e produkte të ngjashme
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu përveç atyre të kapitullit 11

ex Kapitulli 20 Përgatitje prej zarzavateve, frutave,
arrave ose pjesëve të tjera të
bimëve, përveç :
Prodhime në të cilat të gjithë frutat,
arrat ose zarzavatet e përdorura janë
tërësisht origjinuese


(1) (2) (3) ose (4)
ex 2001
ex 2004 and
ex 2005


20062007
ex 2008


2009
Yams, panxhar e pjesë të tjera të
ngrënëshme të ngjashme të bimëve,
me përmbajtje 5% ose më shumë
sipas peshës të niseshtesë, të
përgatitura ose të ruajtura në uthull
ose në acid acetic
Patate në formë mielli, mielli të
trashë ose ciflash, të përgatitura ose
të ruajtura ndryshe nga në uthull ose
në acid acetik
Zarzavate, fruta, arra, lëkura frutash
e pjesë të tjera të bimëve, të ruajtura
në sheqer (të thara, të sheqerosura
ose të kristalizuara)
Reçelet, peltet e frutave, marmalatat,
pure frutash ose arrash e brum
frutash ose arra, që janë përgatitje të
gatuara, nëse përmbajnë ose jo
sheqer ose lëndë të tjera
ëmbëlsuese shtesë
- Arra, që nuk përmbajnë sheqer ose
aromatikë shtesë- Gjalp kikiriku; përzierje të bazuara
në drithra; zemra palme; misër (drith)
- Të tjera, përveç frutave dhe arrave
të gatura ndryshe nga me avull ose
vlim me ujë, duke mos përmbajtur
sheqer shtesë, të ngrira


Lëngje frutash (përfshirë mushtin e
rrushit) e lëngje zarzavatesh, të
pafermentuara e që nuk përmbajnë
lëndë alkoolike shtesë, nëse
përmbajnë sheqer ose lëndë të tjera
ëmbëlsuese shtesë
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu përveç atij të produktitProdhime prej materialeve të çdo
kreu përveç atij të produktit


Prodhime në të cilën vlera e çdo
materiali të kapitullit 17 të përdorur
nuk kalon 30% të çmimit ex-works të
produktit
Prodhime:
- prej materialeve të çdo kreu, përveç
atij të produktit , dhe
- në të cilat vlera e çdo materiali të
kapitullit 17 të përdorur nuk kalon
30% të çmimit ex-works të produktit
Prodhime në të cilat vlera e arrave
dhe vajrave bimore origjinuese të
kreut 0801, 0802 dhe 1202 deri 1207
të përdorur e kalon 60% të çmimit ex-
works të produktit
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit
Prodhime:
- prej materialeve të çdo kreu, përveç
atij të produktit, dhe
- në të cilat vlera e çdo materiali të
kapitullit 17 të përdorur nuk kalon
30% të çmimit ex-works të produktit
Prodhime:
- prej materialeve të çdo kreu, përveç
atij të produktit, dhe
- në të cilat vlera e çdo materiali të
kapitullit 17 të përdorur nuk kalon
30% të çmimit ex-works të produktit

ex Kapitulli 21

2101


2103

ex 2104


2106
Përgatitje të ndryshme të
ngrënëshme, përveç :
Ekstrakte, esenca e koncentrate, të
kafesë, çajit ose matesë dhe
përgatitjet me bazë të këtyre
produkteve ose me bazë të kafesë,
çajit ose matesë; çikore e pjekur e
zëvëndësuesit e tjerë të pjekur të
kafesë, dhe ekstraktet, esencat dhe
konçentratet prej tyre
Salcat e përgatitjet prej tyre; erëza të
përziera e aromatizues të përzier;
miell e kokrriza mielli mustarde e
mustarde të përgatitur :
- Salcat e përgatitjet prej tyre; erëza
të përziera e aromatizues të përzierë- Miell mustarde dhe ushqim dhe
mustardë e përgatitur
Supat e lëngjet e mishit si dhe
përgatitjet prej tyre

Përgatitje ushqimore të papër-fshira
e të paspecifikuara diku tjetër
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit
Prodhime:
- prej materialeve të çdo kreu, përveç
atij të produktit, dhe
- në të cilat të gjitha çikoret e
përdorura janë tërësisht origjinuese


Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit.
Megjithatë miell e kokrriza mielli
mustardë dhe mustardë e përgatitur
mund të përdoren
Prodhime prej materiale të çdo kreu

Prodhime prej materiale të çdo kreu
përveç zarzvateve të përgatitura ose
të ruajtura të kreut 2002 deri 2005
Prodhime:
- prej materialeve të çdo kreu, përveç
atij të produktit, dhe
- në të cilat vlera e çdo materiali të
kapitullit 17 të përdorur nuk kalon
30% të çmimit ex-works të produktit


(1) (2) (3) ose (4)
ex Kapitulli 22
2202

2207
Pijet, alkoolet dhe uthullat; përveç :
Ujrat, përfshirë ujrat minerale e ujrat
e gazuar, që përmbajnë sheqer ose
lëndë të tjera ëmbëlsuese ose
aromatizuese, shtesë, e pije të tjera
jo-alkoolike, pa përfshirë lëngun e
frutave ose të zarzavateve të kreut
Nr. 2009Alkool etilik jo i denatyruar i një force
alkoolike ndaj volumit prej 80% vol
ose më e lartë; alkool etilik e alkoole
të tjera, të denatyruara, të çdo lloj
force
Prodhime:
- prej materialeve të çdo kreu, përveç
atij të produktit,
- në të cilat i gjithë rrushi ose çdo
nënprodukt rrushi i përdorur janë
origjinuese
Prodhime:
- prej materialeve të çdo kreu, përveç
atij të produktit,
- në të cilat vlera e çdo materiali të
kapitullit 17 të përdorur nuk kalon
30% të çmimit ex-works të produktit,
dhe
- në të cilat çdo lëng frutash të
përdorur (përveç lëngjeve të
ananasit, qitros dhe greit-frutit) janë
origjinuese
Prodhime:
- prej materialeve të çdo kreu, përveç
kreut 2207 ose 2208, dhe
- në të cilët i gjithë rrushi ose
nënprodukt nga rrushi të përdorur
janë tërësisht origjinues ose
nëqoftëse të gjitha materialet e tjera të
përdorura janë tashmë origjinuese,
pije alkolike mund të perdoren në një
kufi deri 5% sipas volumit

2208 Alkool etilik jo i denatyruar i një force
alkoolike ndaj volumit prej më pak së
80 % vol; pije alkoolike, likere e
alkoole të tjera
Prodhime:
- prej materialeve të çdo kreu, përveç
kreut 2207 ose 2208, dhe
- në të cilët i gjithë rrushi ose
nënprodukt nga rrushi të përdorur
janë tërësisht origjinues ose
nëqoftëse të gjitha materialet e tjera
të përdorura janë tashmë
origjinuese, pije alkoolike mund të
përdoren në një kufi deri 5% sipas
volumit

ex Kapitulli 23


ex 2301ex 2303
ex 23062309
Mbetjet e kthimet nga industritë
ushqimore; tagjia e përgatitur për
kafshët; përveç :
Ushqim balene, miell, ushqim dhe
toptha prej peshku ose krustacesh,
molusqesh e kafshëve të tjera
jovertebrore ujore, të
papërshtatshme për konsum njerëzor
Mbetjet prej prodhimeve të
niseshtesë së mistrit (përveç lëngjet
e koncentruar së tepërmi), me
përmbajtje proteine të llogaritur ndaj
produktit të thatë që kalon 40% ndaj
peshës.
Vaj i trashë dhe mbetje të tjera të
forta, përfituar nga përpunimi i vajit të
ullirit, që përmban më shumë se 3%
vaj ulliri.
Përgatitjet e një lloji të përdorur në
ushqimin e kafshëve
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit

Prodhime në të cilat të gjitha
materialet e kapitujve 2 dhe 3 të
përdorur janë tërësisht origjinuese


Prodhime në të cilat të gjitha misrat e
përdorur janë tërësisht origjinueseProdhime në të cilat të gjithë ullinjtë e
përdorur janë tërësisht origjinuese


Prodhime në të cilat :
- të gjithë drithrat, sheqeri ose
malasat, mishi ose qumështi i
përdorur janë tashmë origjinuese,
dhe
- të gjitha materialet e Kapitullit 3 të
përdorur janë tërësisht origjinuese

ex Kapitulli 24


2402
Duhani dhe zëvëndësuesit e
përpunuar të duhanit; përveç :

Puro, cigare e cigarillos, prej duhanit
ose prej zëvëndësuesve të duhanit
Prodhime në të cilat të gjithë
materialet e kapitullit 24 të përdorur
janë tërësisht origjinuese
Prodhime në të cilat të paktën 70%
sipas peshës së duhanit të
papërpunuar ose mbetjeve të duhanit
të kreut 2401 të përdorur janë
origjinuese


(1) (2) (3) ose (4)
ex 2403 Duhan për pirje Prodhime në të cilat të paktën 70%
sipas peshës së duhanit të papërpu-
nuar ose mbetjeve të duhanit të kreut
2401 të përdorur janë origjinuese

ex Kapitulli 25


ex 2504
ex 2515
Kripërat; sulfuret; oksidet e gurët,
materialet suvatuese, gëlqere e
çimento; përveç :
Grafit natyral kristalin, me përmbajtje
karbon të pasuruar, pastruar dhe
bazë (natyral)
Mermer, thjesht i prerë, nga sharrimi
ose ndryshe, në blloqe ose pllaka në
formë drejtkëndëshe (përfshirë
katrorin), të një trashësie që nuk
kalon 25 cm
Prodhime me materiale të çdo kreu,
përveç atij të produktit

Pasurimi i karbonit në grafit, pastrimi
e bluarja e grafiteve kristaline të
papërpunuar
Prerje, me sharrë ose ndryshe, të
mermerit (edhe në se tashmë është i
prerë) me një trashësi që kalon 25
cm

ex 2516

ex 2518
ex 2519ex 2520
ex 2524
ex 2525
ex 2530
Granit, porfir, bazalt, shkëmbinjtë
ranor e gurë të tjerë monumentalë
dhe ndërtimore, të prera thjesht, nga
sharrimi ose ndryshe, në blloqe ose
pllaka në formë drejkëndëshe
(përfshirë edhe katrorin), të një
trashësie që nuk kalon 25 cm
Dolomite të kalçinuara
Karbonat magnezi natyral i bluar
(magnezite), në konteinerë hermetikë
të mbyllur, dhe okside magnezi, nëse
janë ose jo të pastra, të ndryshëm
nga magnezi i shkrirë ose magnezi i
vjetëruar (sintered)
Gipse në mënyrë speciale përgatitur
për dentiste

Fibra natyrale asbesti
Pluhur mike

Bojra dheu, të kalçinuar ose
pluhrëzuar
Prerje, me sharre ose ndryshe, të
mermerit (edhe në së tashme është i
prerë) me një trashësi që kalon 25
cmKalçinimi i dolomiteve të pakalçinuar
Prodhime prej materiale të çdo kreu,
përveç atij të produktit Megjithatë,
karbonati i magnezit natural
(magnezitet) mund të perdoret


Prodhime në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorura nuk kalon
50% të çmimit ex-works të produktit
Prodhime prej konçentrati asbesti
Bluarje të mikes ose të mbetjeve të
mikes
Kalçinimi ose bluarja e bojrave të
dheut

Kapitulli 26 Xeherorët, zgjyrat dhe hiri Prodhime me materiale të çdo kreu,
përveç atij të produktit

ex Kapitulli 27 Lëndët djegëse minerale, vajrat
minerale e produktet e distilimit të
tyre; substancat bituminoze; dyllët
minerale, përveç :
Prodhime prej materiale të çdo kreu,
përveç atij të produktit

ex 2707


ex 2709
Vajra në të cilat pesha e përbërësve
aromatike kalon ato joaromatike,
duke qënë vajra të ngjashëm me ato
minerale përftuar nga destilimi në
temperatura të larta të katranit të
qymyrit; prej të cilës më shumë së
65% të volumit destilohet në një
temperaturë deri në 250ºC (përfshirë
përzierjet e naftës spirit e benzolit),
për përdorim si lëndë djegëse për
energji ose për ngrohje

Vajra të papërpunuara të përfituara
prej mineraleve bituminoze
Operacione të rafinimit dhe/ose një
ose më shumë procese specifike (1)
ose
Operacione të tjera në të cilat të gji-
tha materialet e përdorur janë
klasifikuar brenda një kreu të
ndryshëm nga ai i produktit.
Megjithatë, materialet e klasifikuara
në të njejtin kre me ate të produktit
mund të përdoren me kusht që vlera
e tyre e pergjithshme nuk kalon 50%
të çmimit ex-works të produktit
Destilim shkaterrues i materialeve
bituminoze

2710 Vajrat e naftës e vajra të fituara prej
materialeve bituminoze, ndryshe nga
bruto; përgatitje të paspecifikuara
ose të papërfshira diku tjetër, që
përmbajnë ndaj peshës 70% ose më
shumë vajra nafte ose vajra të fituara
nga materialet bituminoze, këto vajra
duhet të jenë përbërësit bazë të
përgatitjes
Operacione të rafinimit dhe/ose një
ose më shumë procese specifike (2)
ose
Operacione të tjera në të cilat të
gjitha materialet e përdorur janë
klasifikuar brenda një kreu të
ndryshëm nga ai i produktit.
Megjithatë, materialet e klasifikuara
në të njejtin kre me ate të produktit
mund të përdoren me kusht që vlera
e tyre e pergjithshme nuk kalon 50%
të çmimit ex-works të produktit1 Për kushtet speciale që lidhen me “proceset specifike” shiko notat shpjeguese 7.1 dhe 7.3
2 Për kushtet speciale që lidhen me “proceset specifike” shiko notat spiegues 7.2

(1) (2) (3) ose (4)
2711


2712


2713


2714


2715
Gazet e naftës dhe hidrokarbure të
tjera gazoike

Xelatinë nafte; dyll parafine, dyllë,
mikrokristaline prej naftës, dyll i
lëngshëm, ozokerit, dyll linjiti, dyll
torfe, dyllë të tjera minerale, e
produkte të ngjashme fituar nga
sinteza ose nga proçese të tjera,
nëse janë ose jo të ngjyrosur
Koks nafte, bitum nafte e mbetje të
tjera të vajrave të naftës ose të
vajrave të fituar prej materialeve
bituminozeBitum e asfalt natyral; rreshpë
bituminoze ose rreshpë nafte e rërë
katrani; asfaltitet e gurët asfaltik
Përzierje bituminoze të bazuara në
asfaltin natyral, në bitumin natyral, në
bitumin e naftës, në katranin mineral
ose në terpentinën e katranit mineral
(psh, mastiçet bituminoze, bitum i
lëngëzuar)
Operacione të rafinimit dhe/ose një
ose më shumë procese specifike (3)
ose
Operacione të tjera në të cilat të
gjitha materialet e përdorur janë
klasifikuar brenda një kreu të
ndryshëm nga ai i produktit.
Megjithatë, materialet e klasifikuara
në të njejtin kre me ate të produktit
mund të përdoren me kusht që vlera
e tyre e pergjithshme nuk kalon 50%
të çmimit ex-works të produktit
Operacione të rafinimit dhe/ose një
ose më shumë procese specifike (4)
ose
Operacione të tjera në të cilat të
gjitha materialet e përdorur janë
klasifikuar brenda një kreu të
ndryshëm nga ai i produktit.
Megjithatë, materialet e klasifikuara
në të njejtin kre me ate të produktit
mund të përdoren me kusht që vlera
e tyre e pergjithshme nuk kalon 50%
të çmimit ex-works të produktit
Operacione të rafinimit dhe/ose një
ose më shumë procese specifike (5)
ose
Operacione të tjera në të cilat të
gjitha materialet e përdorur janë
klasifikuar brenda një kreu të
ndryshëm nga ai i produktit.
Megjithatë, materialet e klasifikuara
në të njejtin kre me ate të produktit
mund të përdoren me kusht që vlera
e tyre e pergjithshme nuk kalon 50%
të çmimit ex-works të produktit
Operacione të rafinimit dhe/ose një
ose më shumë procese specifike (6)
ose
Operacione të tjera në të cilat të
gjitha materialet e përdorur janë
klasifikuar brenda një kreu të
ndryshëm nga ai i produktit.
Megjithatë, materialet e klasifikuara
në të njejtin kre me ate të produktit
mund të përdoren me kusht që vlera
e tyre e pergjithshme nuk kalon 50%
të çmimit ex-works të produkti
Operacione të rafinimit dhe/ose një
ose më shumë procese specifike (7)
ose
Operacione të tjera në të cilat të
gjitha materialet e përdorur janë
klasifikuar brenda një kreu të
ndryshëm nga ai i produktit.
Megjithatë, materialet e klasifikuara
në të njejtin kre me ate të produktit
mund të përdoren me kusht që vlera
e tyre e pergjithshme nuk kalon 50%
të çmimit ex-works të produkti


3 Për kushtet speciale që lidhen me “proceset specifike” shiko notat spiegues 7.2
4 Për kushtet speciale që lidhen me “proceset specifike” shiko notat spiegues 7.2
5 Për kushtet speciale që lidhen me “proceset specifike” shiko notat spiegues 7.1 dhe 7.3
6. Për kushtet speciale që lidhen me “proceset specifike” shiko notat spiegues 7.1 dhe 7.3
7. Për kushtet speciale që lidhen me “proceset specifike” shiko notat spiegues 7.1 dhe 7.3

(1) (2) (3) ose (4)
ex Kapitulli 28ex 2805
ex 2811
ex 2833


ex 2840
Kimikatet inorganike; përbërjet
organike ose inorganike të metaleve
të çmuar, të metaleve të rrallë, të
elementëve radioaktivë ose të
izotopeve, përveç :


“Mischmetall”Trioksid sulfuriSulfat alumini


Perbonat sodiumi
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit.
Megjithatë, materialet e klasifikuara
në të njejtin kre me ate të produktit
mund të përdoren me kusht që vlera
e tyre e pergjithshme nuk kalon 20%
të çmimit ex-works të produktit
Prodhime me trajtim elektrolitik ose
termik në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
50% të çmimit ex-works të produktit
Prodhime prej dioksidit të squfuritProdhime në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
50% të çmimit ex-works të produktit
Prodhime prej disodium tetraborate
pentahydrate
Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit


Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktitProdhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit
ex Kapitulli 29

ex 2901


ex 2902


ex 2905

2915
Kimikate organike, përveç :

Hidrokarbonet aciklike, për për-dorim
si lëndë djegëse fuqie ose për
ngrohje
Ciklanet dhe ciclenet (të ndryshme
nga azulenet), benxen, toluol, ksilol
për përdorim si lëndë djegese fuqie
ose për ngrohjeMetal alkolatet e alkoolit të këtij kreu
dhe të etanolit
Acidet monokarboksilike aciklike të
saturuara e anhidritet, halidet,
peroksidet e peroksiacidet e tyre;
nënproduktet e tyre të
halogjenizuara, të sulfonatuara, të
nitratuara ose të nitrosaturuara
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit.
Megjithatë, materialet e klasifikuara
në të njejtin kre me ate të produktit
mund të përdoren me kusht që vlera
e tyre e pergjithshme nuk kalon 20%
të çmimit ex-works të produktit
Operacione të rafinimit dhe/ose një
ose më shumë procese specifike (
8
)
ose
Operacione të tjera në të cilat të
gjitha materialet e përdorur janë
klasifikuar brenda një kreu të
ndryshëm nga ai i produktit.
Megjithatë, materialet e klasifikuara
në të njejtin kre me ate të produktit
mund të përdoren me kusht që vlera
e tyre e pergjithshme nuk kalon 50%
të çmimit ex-works të produktit
Operacione të rafinimit dhe/ose një
ose më shumë procese specifike (9)
ose
Operacione të tjera në të cilat të
gjitha materialet e përdorur janë
klasifikuar brenda një kreu të
ndryshëm nga ai i produktit.
Megjithatë, materialet e klasifikuara
në të njejtin kre me ate të produktit
mund të përdoren me kusht që vlera
e tyre e pergjithshme nuk kalon 50%
të çmimit ex-works të produktit
Prodhime prej materiale të çdo kreu,
përfshirë materialet e tjera të kreut
2905. Megjithatë, metale alkolatet e
këtij kreu mund të përdoren, me
kusht që vlera e tyre e pergjithshme
nuk kalon 20% të çmimit ex-works të
produktit
Prodhime prej materiale të çdo kreu.
Megjithatë, vlera e të gjitha
materialeve të kreut 2915 dhe 2916
të përdorur nuk kalon 20% të çmimit
ex-works të produktit
Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktiProdhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktitProdhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit

8
Për kushtet speciale që lidhen me “proceset specifike” shiko notat spiegues 7.1 dhe 7.3
9
Për kushtet speciale që lidhen me “proceset specifike” shiko notat spiegues 7.1 dhe 7.3

(1) (2) (3) ose (4)
ex 2932 - Eteret e brëndëshme dhe
nënproduktet e tyre halogjene,
sulfonate, nitrate ose nitrosate


- Acetate ciklike dhe hemiacetatet e
brëndëshme dhe nënproduktet e tyre
halogjene, sulfonate, nitrate ose
nitrosate
Prodhime prej materiale të çdo kreu.
Megjithatë, vlera e të gjitha
materialeve të kreut 2909 të përdorur
të mos kaloje 20% të çmimit ex-works
të produktit
Prodhime prej materialesh të çdo
kreu
Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produkti

Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit
29332934ex 2939
Përbërjet heterociklike vetëm me
heteroatome(t) e azotitAcidet nukleike e kripërat e tyre;
përbërje të tjera heterociklikeKonçentratet e kërcellit të lule-kuqes,
që përmbjanë jo me pak së 50% të
peshës alkaloide
Prodhime prej materiale të çdo kreu.
Megjithatë, vlera e të gjitha
materialeve të kreut 2932 dhe 2933
të përdorur të mos kaloje 20% të
çmimit ex-works të produktit
Prodhime prej materiale të çdo kreu.
Megjithatë, vlera e të gjitha
materialeve të kreut 2932, 2933 dhe
2934 të përdorur të mos kaloje 20%
të çmimit ex-works të produktit
Prodhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
50% të çmimit ex-works të produktit
Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit

Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit
ex Kapitulli 30
3002
Produkte farmaceutike, përveç :
Gjaku i njerëzve; gjaku i kafshëve i
përgatitur për përdorime terapike,
profilaktike ose diagnostikuese;
antisera e fraksione të tjera të gjakut
e produktet e modifikuara
imunologjike, nëse janë ose jo të
fituara me anë të proëeseve
bioteknologjike; vaksinat, toksinat,
kulturat e mikroorganizmave
(perjashto tharmin) e produkte të
ngjashme :
- Produkte që konsistojnë në dy ose
më shumë përbëres të cilat kanë
qënë së bashku të përzierë për
përdorim terapeutik ose profilaktik
ose produkte të papërziera për këto
përdorime, të vendosura në doza të
peshuara ose në forma ose të
paketuara për shitje me pakicë
- Të tjera
- - Gjak human

- - Gjak kafshësh përgatitur për
përdorim profilaktik ose terapeutik
- - Fraksione gjaku, të ndryshme nga
antisera, homoglobina, globulinat e
gjakut e globulinat serum
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit.
Megjithatë, materialet e të njejtit kre
me të produktit mund të përdoren me
kusht që vlera e tyre nuk kalon 20%
të çmimit ex-works të produktit


Prodhime prej materialeve çdo kreu,
përfshirë materialet e tjera të kreut
3002. Megjithatë, materialet e të
njejtit pershkrim me ate të produktit
mundet të përdoren, me kusht që
vlera e tyre nuk kalon 20% të çmimit
ex-works të produktit


Prodhime prej materialeve çdo kreu,
përfshirë materialet e tjera të kreut
3002. Megjithatë, materialet e të
njejtit pershkrim me ate të produktit
mundet të përdoren, me kusht që
vlera e tyre nuk kalon 20% të çmimit
ex-works të produktit
Prodhime prej materialeve çdo kreu,
përfshirë materialet e tjera të kreut
3002. Megjithatë, materialet e të
njejtit pershkrim me ate të produktit
mundet të përdoren, me kusht që
vlera e tyre nuk kalon 20% të çmimit
ex-works të produktit
Prodhime prej materialeve çdo kreu,
përfshirë materialet e tjera të kreut
3002. Megjithatë, materialet e të
njejtit pershkrim me ate të produktit
mundet të përdoren, me kusht që
vlera e tyre nuk kalon 20% të çmimit
ex-works të produktit


(1) (2) (3) ose (4)
3003 dhe 3004ex 3006
- - Hemoglobina, globulinat e gjakut
dhe globulinat serum
- -Të tjera

Medikamentet (përjashtuar mallrat e
krerëve 3002, 3005 ose 3006) :
- të përfituara nga amikacina e kreut
2941-Të tjera
Mbetje farmaceutike, të specifikuara
në notën 4 (k) të këtij kapitulli
Prodhime prej materialeve çdo kreu,
përfshirë materialet e tjera të kreut
3002. Megjithatë, materialet e të
njejtit pershkrim me ate të produktit
mundet të përdoren, me kusht që
vlera e tyre nuk kalon 20% të çmimit
ex-works të produktit
Prodhime prej materialeve çdo kreu,
përfshirë materialet e tjera të kreut
3002. Megjithatë, materialet e të
njejtit pershkrim me ate të produktit
mundet të përdoren, me kusht që
vlera e tyre nuk kalon 20% të çmimit
ex-works të produktit


Prodhime prej materiale të çdo kreu,
përveç atij të produktit. Megjithatë,
materialet e kreut 3003 dhe 3004
mund të përdoren me kusht që vlera
e tyre e pergjithshme nuk kalon 20%
të çmimit ex-works të produktit
Prodhime:
- prej materiale të çdo kreu, përveç
atij të produktit. Megjithatë, materialet
e kreut 3003 dhe 3004 mund të për-
doren me kusht që vlera e tyre e
pergjithshme nuk kalon 20% të
çmimit ex-works të produktit, dhe
- në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
50% të çmimit ex-works të produktit
Origjina e produktit në klasifikimin e
vet origjinal duhet të ruhet

ex Kapitulli 31
ex 3105
Plehrat kimike, përveç :
Plehruesit minerale ose kimike që
përmbajnë dy ose tre prej
elementëve pleherues nitrogjen,
fosfor e potasi; plehrues të tjerë;
mallrat e këtij Kapitulli në tableta ose
në forma ose në paketa të ngjashme
të një peshe bruto jo më tepër se 10
kg, përveç :
- nitrat sodiumi
- sulfat potasium magnesi
- kyanamide kaliumi
- sulfat potasiumi
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit.
Megjithatë, materialet e klasifikuar në
të njejtin kre mund të përdoren me
kusht që vlera e tyre nuk kalon 20%
të çmimit ex-works të produktit
Prodhime:
- prej materialeve të çdo kreu, përveç
atij të produktit. Megjithatë, materialet
e të njejtit kre me ate të produktit
mund të përdoren me kusht që vlera
e tyre e pergjithshme nuk kalon 20%
të çmimit ex-works të produktit, dhe
- në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
50% të çmimit ex-works të produktit
Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit


Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit
ex Kapitulli 32

ex 32013205
Ekstraktet ngjyrosëse e tanike,
taninet e derivatet e tyre, ngjyrosësit,
pigmentet e lëndë të tjera
ngjyrosëse; bojrat e llustrosësit,
stuko e mastiçet e tjera, bojrat e
shkrimit, përveç :

Taninet e kripërat e tyre, esteret,
eteret e derivate të tjera


Llaqet ngjyruese; përgatitjet e
bazuara në llaqet ngjyrosëse siç janë
të specifikuara në Shënimin 3 të këtij
Kapitulli (10)
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit.
Megjithatë, materialet e klasifikuar në
të njejtin kre mund të përdoren me
kusht që vlera e tyre nuk kalon 20%
të çmimit ex-works të produktit

Prodhime prej ekstrakte të taninit me
origjine vegjetale


Prodhime prej materiale të çdo kreu,
përveç kreut 3203, 3204 dhe 3205.
Megjithatë materialet nga kreu 3205
mund të përdoren me kusht që vlera
e tyre nuk kalon 20% të çmimit ex-
works të produktit
Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktitProdhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit
Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit

10 Shënimi 3 i kapitullit 32 thotë që këto preparate janë ato të një lloji të përdorur për ngjyrosjen e çdo materiali ose të përdorura si përbërës në
prodhimet e përgatitjeve të ngjyrosura, me kusht që ato të mos jenë klasifikuar në një kre tjetër të kapitullit 32

(1) (2) (3) ose (4)
ex Chapter 33 Vajrat thelbësore e rrëshirat;
përgatitjet e parfumerisë, kozmetikës
ose të tualetit, përveç :
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit.
Megjithatë, materialet e klasifikuar në
të njejtin kre mund të përdoren me
kusht që vlera e tyre nuk kalon 20%
të çmimit ex-works të produktit
Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit
3301 Vajrat thelbësore (të terpen-tuara ose
jo), përfshirë vajrat "konkrete" e
"absolute"; rezinoidet; oleoresinat e
ekstraktuara; koncentratet e vajrave
thelbësore në formë yndyre, vaji
yndyror, në formë dylli ose në forma
të ngjashme, të fituara nëpërmjet
proçesit të zbutjes ose proçesit të
heqjes së esencave; nënproduktet
terpenike të fituara nëpërmjet
proçesit të deterpentimit të vajrave
thelbësore; distilatet ujore e
solucionet ujore të vajrave thelbësore
Prodhime prej materialesh të çdo
kreu, përfshirë materialet e “grupeve”
(11) të ndryshme në kete kre.
Megjithatë, materialet e të njejtit kre
me ate të produktit mund të
përdoren, me kusht që vlera e tyre e
pergjithshme nuk kalon 20% të
çmimit ex-works të produktit
Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit
ex Kapitulli 34ex 3403


3404
Sapuni, agjentët organikë me veprim
të sipërfaqshëm, preparatet larëse,
preparatet lubrifikuese, dyllët
artificialë, dyllët e pergatitura,
preparatet llustrosëse ose pastruese,
qirinjtë e artikujt të ngjashëm, pastat
modeluese, "dyllët dentare" e
preparatet dentare me bazë allçie;
përveç :
Përgatitje lubrifikuese me përmbajtje
vajra nafte ose vajra me prejardhje
prej mineraleve bituminoze me kusht
që ato të përfaqësojnë deri në 70%
të peshës.


Dyllët artificiale dhe dyllët e
përgatitura:
- Me një bazë parafine, dyllra nafte,
dyllra të përfituara nga mineralet
bituminoze, dyll slack ose dyll scale-Të tjera
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit.
Megjithatë, materi-alet e klasifikuar
në të njejtin kre me ate të produktit
mund të përdoren me kusht që vlera
e tyre e pergjithëshme nuk kalon
20% të çmimit ex-works të produktit


Operacione të rafinimit dhe/ose një
ose më shumë procese specifike (12)
ose
Operacione të tjera në të cilat të
gjitha materialet e përdorur janë
klasifikuar brenda një kreu të
ndryshëm nga ai i produktit.
Megjithatë, materialet e klasifikuara
në të njejtin kre me ate të produktit
mund të përdoren me kusht që vlera
e tyre e pergjithëshme nuk kalon
50% të çmimit ex-works të produktit


Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit.
Megjithatë, materialet e klasifikuara
në të njejtin kre me ate të produktit
mund të përdoren me kusht që vlera
e tyre e pergjithshme nuk kalon 50%
të çmimit ex works të produktit
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç :
- vajra të hidrogjenuara që kane
karakterin e dyllëve të kreut 1516
- acidra yndyrore të papercaktuar
kimikisht ose alkole yndyrore
industriale që kane karakterin e
dyllrave të kreut 3823, dhe
- materiale të kreut 3404
Megjithatë, këto materiale mund të
perdoren me kusht që vlera e tyre
nuk kalon 20% të çmimit ex-works të
produktit.
Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktitProdhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit
ex Kapitulli 35 Substanca albuminoidale; niseshtete
e modifikuara; ngjitesat; enzimat;
përveç :
Prodhime prej materiale të çdo kreu,
përveç atij të produktit. Megjithatë,
materialet e klasifikuara në të njejtin
kre me ate të produktit mund të
përdoren me kusht që vlera e tyre e
pergjithshme nuk kalon 20% të
çmimit ex-works të produktit
Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit

11 Një “grup” është i lidhur si çdo pjesë e kreut, e ndarë nga mbetja si gjysëm kolonë.
12 Për kushtet speciale që lidhen me “proceset specifike” shiko notat spiegues 7.1 dhe 7.3

(1) (2) (3) ose (4)
3505
ex 3507
Dekstrinat e niseshtete e tjera të
modifikuara (p.sh. niseshtete e
esterefikuara ose të
paraxhelatinuara); ngjitesat e
bazuara në niseshte, ose mbi
dekstrinat ose mbi niseshtete e tjera
të modifikuara :
- Esteret dhe eteret e niseshtesë-Të tjeraEnzimat e përgatitura të paperfshira
e të paspecifikuara diku tjetër


Prodhime prej materiale të çdo kreu,
përfshirë materiale të tjera të kreut
3505

Prodhime prej materiale të çdo kreu,
përveç atyre të kreut 1108


Prodhime në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
50% të çmimit ex-works të produktit


Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit
Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit
Kapitulli 36 Eksplozivet; produktet piroteknike;
shkrepset; lidhjet piroforike;
preparatet e caktuara të djegshme
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit.
Megjithatë, materialet e klasifikuara
në të njejtin kre mund të përdoren me
kusht që vlera e tyre nuk kalon 20%
të çmimit ex-works të produktit
Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit
ex Chapter 37

3701

3702
3704
Prodhime në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktitPllakat fotografike e filma jo në role
prej çdo lloj materiali, të ndjeshem e
të paekspozuar, perveçse letres,
kartonit ose tekstileve; filma
fotografike të menjehershem jo në
role, të ndjeshme, të paekspozuar,
nëse janë ose në paketa
- Filma të çastit për fotografi me
ngjyra, në pako
-Të tjera

Filma fotografike në role, të
ndjeshem, të paekspozuara, prej çdo
lloj materiali përveç letres, kartonit
ose tekstileve; filma fotografike të
menjehershem në role, të ndjeshem
të paekspozuar
Pllaka, filma, letër, karton e material
tekstili fotografik, të ekspozuara por
jo të zhvilluara
Prodhime prej materiale të çdo kreu,
përveç atij të produktit. Megjithatë,
materi-alet e klasifikuara në të njejtin
kre me ate të produktit mund të
përdoren me kusht që vlera e tyre e
pergjithshme nuk kalon 20% të
çmimit ex-works të produktit


Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atyre të krerëve 3701
dhe 3702. Megjithatë, materialet nga
kreu 3702 mund të përdoren me
kusht që vlera e tyre e
pergjitheshme, nuk kalon 20% të
çmimit ex-works të produktit
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atyre të krerëve 3701
dhe 3702. Megjithatë, materialet nga
kreu 3702 mund të përdoren me
kusht që vlera e tyre e
pergjitheshme, nuk kalon 20% të
çmimit ex-works të produktit
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atyre të krerëve 3701
dhe 3702Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atyre të krerëve 3701
dhe 3702
Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit

Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktitProdhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktitProdhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit


Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit
ex Kapitulli 38

ex 3801
Produkte të ndryshme kimike; përveç
:
- grafitet koloidal në suspension në
vaj dhe grafite gjysem koloidale;
pasta karbonike për elektroda
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit.
Megjithatë, materialet e klasifikuar në
të njejtin kre me ate të produktit
mund të përdoren me kusht që vlera
e tyre e pergjithëshme nuk kalon
20% të çmimit ex-works të produktit
Prodhime në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
50% të çmimit ex-works të produktit
Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit

(1) (2) (3) ose (4)ex 3803
ex 3805
ex 3806
ex 3807
3808
- grafite në formë paste, në përzierje
me më shumë se 30% sipas peshës
së grafitit me vajrat minerale

Vaj tall i rafinuarRreshira të sulfatit të terpentines; të
rafinuar


Gomat estereKatranet e drurit (terpentina e drurit)Insekticidet, rodenticidet, fungicidet,
herbicidet, produktet kunder rritjes e
rregullatoret e rritjes së bimeve,
disinfektantet e produkte të
ngjashme, vendosur në forma ose
paketa për shitjen me pakicë ose si
preparate ose artikuj (psh, fasho e
trajtuar me sulfur, fitile e qirinj, e letër
për kapje mizash)
Prodhime në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të kreut 3403 të përdorur
nuk kalon 20% të çmimit ex-works të
produktit
Rafinime të vajit tall të paperpunuarPasurimi nëpërmjet destilimit ose
rafinim të rreshires të paperpunuar të
sulfatit të terpentines

Prodhime prej acideve të rezinesDestilim i drurit katranProdhime në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
50% të çmimit ex-works të produktit
Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit
Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit
Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit
Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit
Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit
38093810
3811

3812
3813
Agjentët llustrues, mbajteset e bojes
për të shpejtuar ngjyrosjen ose
fiksimin e bojrave e produkte e
preparate të tjera (per shembull,
materjalet lidhese e fiksuese), të një
lloji përdorur në industritë tekstile, të
letres, lekures ose në industri të
ngjashme, të pa specifikuar ose
përfshirë diku tjetër
Preparatet për piklim për siperfaqet
metalike; flukset e preparate të tjera
ndihmese për saldim, saldim të
ngurtë ose për tegel saldimi; pluhurat
e pastat për saldim, saldim të ngurtë
ose për tegel saldimi që perbehet
nga metale ose materialeve të tjera;
preparatet e një lloji të përdorur si
zemer ose shtesë për elektrodat ose
shufrat e saldimit
Preparatet kunder plasese, frenues
oksidimi, stabilizator rreshire,
permiresues viskoziteti, preparatet
kunder korrozionit e elemente të tjera
të përgatitura shtesë, për vajrat
minerale (përfshirë gazolinen) ose
për lëngje të tjera të përdorura për
qellime të njejta si edhe vajrat
minerale :
- Preparatet kunder korrozi-onit për
vajrat lubrifikante, me permbajtje të
vajrave të naftës ose vajra të
perftuara nga mineralet bituminoze
-Të tjera


Pershpejtuesit e përgatitur prej
gomes; plastifikues të perbere për
plastike e gome, të papërfshira e të
paspecifikuara diku tjetër; preparatet
antioksidues dhe stabilizatore të tjerë
të perbere për gome ose plastike
Preparatet dhe ngarkesat për
zjarrfikeset; ngarkesat për granadat
zjarrfikese
Prodhime në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
50% të çmimit ex-works të produktit

Prodhime në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
50% të çmimit ex-works të produktit


Prodhime në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të kreut 3811 të përdorur
nuk kalon 50% të çmimit ex-works të
produktit
Prodhime në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
50% të çmimit ex-works të produktit
Prodhime në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
50% të çmimit ex-works të produktitProdhime në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
50% të çmimit ex-works të produktit


(1) (2) (3) ose (4)
381438183819
3820


3822
3823


3824
Solventet e trashësit e perbere
organike, të papërfshira e të pa-
specifikuara diku tjetër; zhvendosesit
e përgatitur të bojrave ose të
llustrosesve
Elementet kimike të stimuluar për
përdorim në elektronike, në formën e
disqeve, pllakave ose formave të
ngjashme; përbërjet kimike të
stimuluar për përdorim në elektronike
Likuidet për frenat hidraulike e likuide
të tjera të përgatitura për transmetim
hidraulik, që nuk përmbajnë ose që
përmbajnë me pak se 70 % ndaj
peshës vajra nafte ose vajra të
fituara nga mineralet bituminoze
Preparatet anti-ngrirje dhe fluide të
përgatitura për shkrirje akulli

Reagentet diagnostikues ose
laboratorik mbi një bazament e
reagentet e përgatitur diagnostikues
ose laboratorik nëse janë ose jo mbi
një bazament, ndryshe nga ato të
kreut 30.02 ose 30.06
Acidet yndyrore monokarboksilike
industriale; vajrat acide nga rafinimi;
alkoolet industriale yndyrore
- Acide yndyrore monokarbociklike
industriale, vajra acide nga rafinimi
- Alkoole yndyrore industriale


Lidhesit e përgatitur për format ose
kallepet ose zemrat në fonderi;
produktet kimike e preparatet kimike
të industrive kimike ose të lidhjeve
(përfshirë ato që konsistojne në
përzierjen e produkteve natyrale), të
papërfshira e të pa-specifikuara diku
tjetër; mbetjet e industrive kimike ose
industrive të lidhjeve, të papërfshira e
të pa-specifikuara diku tjetër
- Të meposhtemet e këtij kreu:
-- Preparate lidhese për formimin në
fonderi ose në zemra të bazuara në
produkte rreshinore naturale
-- Acide naftanike, kripërat e tyre të
patreteshme dhe esteret e tyre
-- Sorbitol i ndryshëm nga ai i kreut
2905 perftuara nga mineralet
bituminoze dhe kripërat e tyre
-- Sulfonate të naftës, përjashtuar
sulfonatet e naftës së metaleve
alkaline, të amoniakut ose të
ethanolamines; acideve sulonike
thioefenate të vajrave të prodhuar
për pastrimin e gazit qymyror
-- Jone të shkembyeshme
-- Thithesit për tuba vakumi
-- Okside alkaline të çelikut për
pastrimin e gazit
-- Lëngje të gazit amoniak dhe
okside të lodhur te
-- Acide sulfonatfenike, kripërat e
tyre të patretesh-me dhe esteret e
tyre
-- Vaj avioni dhe vaj Dippel
-- Përzierje të kriperave që kane
anione të ndryshme
-- Brumera të kopjuara me bazë
xhelatinen, nëse janë ose jo në
bazament letre ose tekstile
Prodhime në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
50% të çmimit ex-works të produktit


Prodhime në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
50% të çmimit ex-works të produktit


Prodhime në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
50% të çmimit ex-works të produktitProdhime në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
50% të çmimit ex-works të produktit
Prodhime në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
50% të çmimit ex-works të produktit

Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit
Prodhime prej materialesh të çdo
kreu përfshirë materiale të tjera të
kreut 3823

Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit
Megjithatë, materi-alet e të njejtin kre
me ate të produktit mund të
përdoren me kusht që vlera e tyre e
pergjitheshme nuk kalon 20% të
çmimit ex-works të produktit

Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit

(1) (2) (3) ose (4)
-Të tjera Prodhime në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
50% të çmimit ex-works të produktit

3901 to 3915 Plastikat në forma primare, mbetjet,
prerjet e kthimet prej plastike; përveç
kreut ex 3907 dhe 3912, për të cilat
rregullat janë percaktuar si me
poshte :
- Produkte plotesuese të
homopolimerizuara në të cilat një
monometer i thjështë kontribon me
më shumë se 99% sipas peshës të
totalit të polimereve-Të tjera
Prodhime në të cilat :
- vlera e të gjitha materialeve të
perdorur nuk kalon 50% të çmimit ex-
works të produktit, dhe
- brenda kufirit të mesiperm, vlera e
të gjithë materialeve të kapitullit 39 të
përdorur nuk kalon 20% të çmimit ex-
works të produktit (13)
Prodhime në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të Kapitullit 39 të
përdorur nuk kalon 20% të çmimit ex-
works të produktit (14)
Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 25% të çmimit ex-
works të produktitProdhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 25% të çmimit ex-
works të produktit
ex 3907


39123916 to 3921
- Kopolimeret, të bera nga
polikarbonatet dhe kopolimeret
akrilonitrile-butadiene-styrene (ABS)- PoliesterCeluloze e derivatet e sajj kimike, të
papërfshira e të paspecifikuara diku
tjetër, në forma primare

Gjysem produktet dhe artikuj prej
plastike, përveç kreu No. ex 3916, ex
3917, ex 3920 dhe ex 3921, për të
cilat rregullat janë percaktuar si me
poshte :
- Produkte të sheshta, të punuara me
tej se sa punimi siperfaqsor ose i
prerë në forma të ndryshme nga
drejtkendore (përfshirë katrore);
produkte të tjera të punuara më
shumë se sa punimi siperfaqsor.
-Të tjera:
-- Produkte plotesuese të
homopolimerizuara në të cilat një
monometer i thjështë kontribon me
më shumë se 99% sipas peshës të
totalit të polimereve
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit.
Megjithatë materialet e të njejtit kre
me ate të produktit mund të përdoren
me kusht që vlera e tyre e
pergjithëshme nuk kalon 50 % të
çmimit ex-works të produktit (15)
Prodhime në të cilat vlera e çdo
mate-riali të Kapitullit 39 të përdorur
nuk kalon 20% të çmimit ex-works të
produktit dhe/ose prodhime nga poli-
karbonatet të tetrabromo (bisfenol A).
Prodhime në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të te njejtit kre me ate të
produktit të përdorur nuk kalon 20%
të çmimit ex-works të produktit
Prodhime në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të Kapitullit 39 të
perdorur nuk kalon 50% të çmimit ex-
works të produktitProdhime në të cilat :
- vlera e të gjitha materialeve të
perdorur nuk kalon 50% të çmimit ex-
works të produktit, dhe
- brenda kufirit të mesiperm, vlera e
të gjithë materialeve të Kapitullit 39 të
përdorur nuk kalon 20% të çmimit ex-
works të produktit (16)


Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 25% të çmimit ex-
works të produktitProdhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 25% të çmimit ex-
works të produktit


13 Në rastin e produkteve të përbëra nga materaile te klasifikuara së bashku në krerët 3901 deri 3906, nga njëra anë dhe në krerët 3907 deri
3911, në krahun tjetër, ky kufizim do të zbatohet vetëm për ato grupe materialesh që predominpjnë sipas peshës në produkt
14 Në rastin e produkteve të përbëra nga materaile te klasifikuara së bashku në krerët 3901 deri 3906, nga njëra anë dhe në krerët 3907 deri
3911, në krahun tjetër, ky kufizim do të zbatohet vetëm për ato grupe materialesh që predominpjnë sipas peshës në produkt
15 Në rastin e produkteve të përbëra nga materaile te klasifikuara së bashku në krerët 3901 deri 3906, nga njëra anë dhe në krerët 3907 deri
3911, në krahun tjetër, ky kufizim do të zbatohet vetëm për ato grupe materialesh që predominpjnë sipas peshës në produkt
16 Në rastin e produkteve të përbëra nga materaile te klasifikuara së bashku në krerët 3901 deri 3906, nga njëra anë dhe në krerët 3907 deri
3911, në krahun tjetër, ky kufizim do të zbatohet vetëm për ato grupe materialesh që predominpjnë sipas peshës në produkt

(1) (2) (3) ose (4)ex 3916 dhe
ex 3917

ex 3920ex 39213922 deri 3926
--Të tjeraTuba dhe forma profilesh


- Film ose flete jonomeresh- Flete celuloze, poliamide ose
politileni, e rigjeneruar


Flete plastike, të metalizuaraArtikuj plastike
Prodhime në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të Kapitullit 39 të
perdorur nuk kalon 20% të çmimit ex-
works të produktit (17)
Prodhime në të cilat :
- vlera e të gjitha materialeve të
perdorur nuk kalon 50% të çmimit ex-
works të produktit, dhe
- brenda kufirit të mesiperm vlera e të
gjitha materialeve në të njejtin kre me
ate të produktit nuk kalon 20% të
cmimit ex-works të produktit
Prodhime prej kripe termoplastike të
pjesëshme e cila është një kopolimer
i acidit të etilenit dhe metakrilik
pjesërisht neutralizuar me jone
metalike, kryesisht zinku dhe sode
Prodhime në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të te njejtit kre me ate të
produktit të përdorur nuk kalon 20%
të çmimit ex-works të produktit
Prodhime prej flete poliesteri me
transparence të larte të një trashësie
deri në 23 mikron (18)

Prodhime në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
50% të çmimit ex-works të produktit
Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 25% të çmimit ex-
works të produktit
Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 25% të çmimit ex-
works të produktitProdhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 25% të çmimit ex-
works të produktit
Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 25% të çmimit ex-
works të produktit
ex Kapitulli 40

ex 4001

40054012
ex 4017
Goma dhe artikujt e tij, përveç :

Pllaka të laminuara prej gome crepe
për kepuce
Gomat e perbera, të pavullkanizuara,
në forma primare ose në forme
pllake, flete ose shiriti

Goma rrote të përdorura ose të
riveshura pneumatike prej gome;
goma rrote të forta ose të mbushura,
veshje të nderrueshme të rrotave prej
gome e mbyllesit e tyre prej gome
- Goma rrote pneumatike, të forta
ose të mbushura, prej gome
-Të tjera


Artikuj prej gomave të forta
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit
Laminimi i faqeve të gomave natyrale

Prodhime në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur, përveç
gomave natyrale, nuk kalon 50% të
çmimit ex-works të produktit
Riveshja e gomave të përdorura

Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atyre të kreut 4011 dhe
4012
Prodhime prej gomave të forta

ex Kapitulli 41


ex 4102

4104 deri 41064107, 4112 dhe
4113
Lekuret e papërpunuara (përveç së
gezofeve) e lekuret e perpunuara;
përveç :
Lekuret e papërpunuara të deleve
ose qengjave, pa qime mbi to
Lekuret e paregjur ose e qethur dhe
lekure, pa qime ose lesh në to, në së
janë ose jo të ndara, por jo të
perpunuara me tej
Lekure e perpunuar me tej pas
regjejes ose qethjes, përfshirë
lekuren e perpunuar me pergamen,
pa qime ose lesh në to, në së janë
ose jo të ndara, prevec lekure të
kreut 4114
Prodhime prej materiale të çdo kreu,
përveç atij të produktit

Heqja e leshit prej lekures të deleve
ose gjingjave, me qime në to
Regjia e lekureve të paregjura, ose
Prodhime prej materiale të çdo kreu,
përveç atij të produktit

Prodhime prej materiale të çdo kreu,
përveç krerëve 4104 deri 4113


17 Në rastin e produkteve të përbëra nga materaile te klasifikuara së bashku në krerët 3901 deri 3906, nga njëra anë dhe në krerët 3907 deri
3911, në krahun tjetër, ky kufizim do të zbatohet vetëm për ato grupe materialesh që predominpjnë sipas peshës në produkt
18 Pengesat e mëposhtëme do të konsiderohen si transparencë maksimale: Pengesat, turbullira optike e të cilave – e matur në përputhje me
ASTM-D 1003-16 nga Gardner Hazemeter (Shiko si Hazefaktor) – është më pak se 2%.

(1) (2) (3) ose (4)
ex 4114 Lekure e llustruar dhe lekure e
laminuar e llustruar; lekure e
metalizuar
Prodhime prej materialeve të krerëve
4104 deri 4106, 4107, 4112 ose 4113
me kusht që vlera e pergjithëshme e
tyre nuk kalon 50% të cmimit ex-
works të produktit

Chapter 42 Artikujt prej lekure; samaret e
takemet e kalit; mallrat e udhetimit,
çantat e dores e konteniere të
ngjashem; artikuj prej të
brendshmeve të kafshëve (përveç të
zorreve të krimbit të mendafshit)
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit

ex Kapitulli 43

ex 4302

4303
Gezofet e lekures dhe ata artificiale;
prodhimet prej tyre; përveç:
Gezofet e lekures, të rregjur ose të
punuar, të bashkuar :
- Në formë flete, të kryqezuar dhe të
ngjashme

-Të tjera

Artikuj të veshjes, të rrobave
plotesuese e artikuj të tjerë prej
gezofi
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit


Zbardhimi ose ngjyrimi, në plotesim
të prerjes dhe bashkimit të gezofeve
të regjur të pabashkuar ose punuar
Prodhime prej gezofeve të regjur të
pabashkuar ose punuar
Prodhime prej gezofeve të regjur të
pabashkuar ose punuar të kreut 4302

ex Kapitulli 44

ex 4403
ex 4407ex 4408


ex 4409

ex 4410 deri
ex 4413

ex 4415
ex 4416

ex 4418ex 4421
Druri dhe artikujt prej druri; qymyri i
drurit; përveç :
Dru i prerë ashper në formë katrore.


Dru i sharruar ose i prerë për së
gjati, i prerë në feta ose i qeruar,
nëse është ose jo zdrukthtuar,
poliruar me shpan ose ngjitur nga
kllapat bashkuese, të një trashësie
me teper së 6 mm
Fleta rimesoje e fleta për kompesate,
të një trashësie jo me teper së 6
mm, e tkurrur, dhe dru tjetër i
sharruar për së gjati, të prerë në feta
ose qeruar, nëse janë ose jo të
zdrukthtuara, kokrrizuara ose
degezuara të një trashësie jo me
teper së 6 mm
Dru të profiluar në mënyrë të
vazhdueshme pergjatë çdo nga anet
ose faqet e tij, nëse janë ose jo të
zdrukthtuara, të kokrrizuar ose
degezuar :
- kokrrizuar ose degezuar
- listela dhe dru i petezuar
Listela dhe dru i petezuar, duke
përfshirë pllaka të presuara dhe
mbajtese të presuara
Kutite paketuese, arka, senduqe,
tambure e paketues të ngjashem,
prej druri
Fuçite, bucelat, cilindrat, kadet,
govatat apo vaskat e artikuj të tjerë të
vozaxhinjve si dhe pjesët e tyre, prej
druri
- Artikuj të zdrukthtarise dhe pjesët e
armaturave prej druri të përdorura në
ndertim

- Listela dhe dru i petezuar
Pafte metalike; varse druri e pafte
metalike për veshjet e kembeve
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit
Prodhime prej druri të ashper, nëse
është apo jo i zhveshur nga levozhga
ose vetëm i ç’ashpersuar.
I lemuar, kokrrizuar ose degezuar
I tkurrur, i lemuar, kokrrizuar ose
degezuar


Kokrrizimi ose degezimi
Listelimi dhe drurezimi i petezuar
Listelimi dhe drurezimi i petezuar


Prodhime prej derrase, jo të prera me
permasa

Prodhime prej derrasave të
copetuara, jo të perpunuara me tej së
sa të prera në dy siperfaqe kryesore

Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit.
Megjithatë, panelet celulare të drurit,
patavrat e çative, mund të përdoren.
Listelimi dhe drurezimi i petezuar
Prodhime prej druri të çdo kreu,
perveç drurit të pershkruar në Kreun
4409

ex Kapitulli 45

4503
Tapa dhe artikujt prej tape; përveç

Tapa dhe artikujt prej tape; përveç
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit


(1) (2) (3) ose (4)
Kapitulli 46 Prodhimet e kashtes, të espartos ose
të materialeve të tjera thurese;
punimet në xunkth dhe me kallama
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit

Kapitulli 47 Brumi i drurit ose i materialeve të
tjera fibroze celulozike; letër e karton
i rikuperueshem (mbetje e kthime)
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit

ex Kapitulli 48


ex 4811

4816
4817
ex 4818
ex 4819ex 4820
ex 4823
Letra dhe kartoni; artikuj prej brumit
të letres, prej letre ose kartoni,
përveç :
Letër, karton të vijezuara, lineare ose
katrore
Letër karboni, letër vetekopjuese e
letra të tjera kopjuese ose
transferuese (përveçse atyre të kreut
48 09, klishe fotokopjimi e stereotipe
ofset, prej letre, nëse janë ose jo të
vendosura në kuti
Zarfet, kardat, kartolinat e thjeshta e
kartat e korrespon-dences, prej letre
ose prej kartoni; kutite, qeset, kuletat
e konspektet e shkrimit, prej letre ose
prej karboni, që përmbajnë një
asortiment të artikujve prej letre
Letër tualeti

Kartonet, kutite, valixhet, cantat e
konteniere paketues, prej letre,
kartoni, mbushjeve celulozike apo
tekstileve prej fibrave celulozike.


Letër regjistri


Letër të tjera, karton, mbushje
celulozike dhe tekstile të fibrave
celulozike, të prera me permasa apo
në forma
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit

Prodhime prej materialeve për
prodhim letre të Kapitullit 47
Prodhime prej materialeve për
prodhim letre të kapitullit 47Prodhime:
- prej materialeve të çdo kreu, përveç
atij të produktit, dhe
- në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorura nuk kalon
50% të çmimit ex-works të produktit
Prodhime prej materialeve për
prodhim letre të Kapitullit 47
Prodhime:
- prej materialeve të çdo kreu, përveç
atij të produktit, dhe
- në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorura nuk kalon
50% të çmimit ex-works të produktit
Prodhime në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorura nuk kalon
50% të çmimit ex-works të produktit
Prodhime prej materialeve për
prodhim letre të Kapitullit 47

ex Kapitulli 494909
4910
Librat, revistat, pikturat e produkte të
tjera të industrise së shtypit,
doreshkrimet, shtypshkrimet e
projektet, përveç :
Kartolina të shtypura ose të
ilustruara, karta të shtypura për
pershendetje personale, mesazhe
ose lajmerime, nëse janë ose jo të
ilustruara, me ose pa zarfe ose
zbukurime
Kalendare të çdo lloji, të shty-pura,
përfshirë blloqet kalendar :
- Kalendare të tipit “te vazhdueshem”
ose me blloqe të vendosshme në
bazamente, të ndryshme nga letrat
dhe kartonet


-Të tjera
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit


Prodhime prej materialeve të çdo
kreu përveç krerëve 4909 dhe 4911

Prodhime:
- prej materialeve të çdo kreu, përveç
atij të produktit, dhe
- në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorura nuk kalon
50% të çmimit ex-works të produktit
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu përveç krerëve 4909 dhe 4911

ex Kapitulli 50

ex 5003
Mendafshi; përveç :

Mbetje mendafshi (përfshirë kukulet e
mendafshit të papershtatshme për tu
mbeshtjelle në rrotez, mbetje fijesh e
fijet e hequra prej pelhurave) të
krehura ose të pastruar
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit
Krefje ose pastrimi i mbetjeve të
mendafshit


(1) (2) (3) ose (4)
5004 deri ex 5006

5007
Fije mendafshi e fije të tjerrura nga
mbetje mendafshi
Pelhura të endura nga mendafshi
ose prej mbetjeve të mendafshit :
- Të trupezuara me fije kauçuku
- Të tjera
Prodhime prej (19) :
- mendafsh i paperpunuar, mbetje
mendafshi, të krehura ose pastruara,
ose të perpunuara ndryshe për
tjerrje,
- fibrave të tjera natyrale jo të krehura
ose pastruara ose të perpunuara
ndryshe për tjerrje,
- materialeve kimike ose pulpit të
tekstilit, ose
- materialeve për prodhimin e letres


Prodhime prej filli njesh (20)
Prodhime prej (21) :
- filli të dredhur,
- fibra natyrale,
- fibra të bera nga njeriu jo të krehura
ose pastruara, ose të perpunuara
ndryshe për tjerrje
- materiale kimike ose pulp tekstili,
ose
- letër,
ose
Stampime të shoqeruara nga
minimumi dy proçese perga-titore
ose perfundimtare, (te tilla si
pastrimi, zbardhja, ngrohja, vendosja,
tkurrja, perfundimi, dekatizimi,
ngopja, meremetimi e fortesimi), me
kusht që vlera e pelhurave të
pastampuara, të përdorura, nuk
kalon 47.5% të çmimit ex-works të
produktit.

ex Kapitulli 51


5106 deri 5110

5111 deri 5113
Leshi, qime të holla ose të ashpra
kafshes; fije prej flokeve të kalithe
pelhura të endura prej tyre; përveç :
Fije prej leshi, prej qimeve të trasha
ose të holla të kafshëve ose prej
qimeve të kalitPelhura të endura prej leshi, prej
qimeve të trasha ose të holla të
kafshëve ose prej qimeve të kalit :
- të trupezuara me fije kauçuku
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit

Prodhime prej (22) :
- mendafsh i paperpunuar, mbetje
mendafshi, të krehura ose pastruara,
ose të perpunuara ndryshe për
tjerrje,
- fibra natyrale, jo të krehura ose
pastruara, ose të perpunuara
ndryshe për tjerrje
- materiale kimike ose pulp tekstili,
ose
- materiale për prodhimin e letresProdhime prej filli njesh (23)

19 Për kushtet speciale që lidhen me produktet e prodhuara si një përzierje e materialeve tekstile, shiko notën spjeguese 5
20 Për kushtet speciale që lidhen me produktet e prodhuara si një përzierje e materialeve tekstile, shiko notën spjeguese 5
21 Për kushtet speciale që lidhen me produktet e prodhuara si një përzierje e materialeve tekstile, shiko notën spjeguese 5
22 Për kushtet speciale që lidhen me produktet e prodhuara si një përzierje e materialeve tekstile, shiko notën spjeguese 5
23 Për kushtet speciale që lidhen me produktet e prodhuara si një përzierje e materialeve tekstile, shiko notën spjeguese 5

24 Për kushtet speciale që lidhen me produktet e prodhuara si një përzierje e materialeve tekstile, shiko notën spjeguese 5
25 Për kushtet speciale që lidhen me produktet e prodhuara si një përzierje e materialeve tekstile, shiko notën spjeguese 5
26 Për kushtet speciale që lidhen me produktet e prodhuara si një përzierje e materialeve tekstile, shiko notën spjeguese 5
27 Për kushtet speciale që lidhen me produktet e prodhuara si një përzierje e materialeve tekstile, shiko notën spjeguese 5

(1) (2) (3) ose (4)
-Të tjera Prodhime prej (24) :
- filli të dredhur,
- fibra natyrale,
- fibra të bera nga njeriu jo të krehura
ose pastruara, ose të perpunuara
ndryshe për tjerrje
- materiale kimike ose pulp tekstili,
ose
- letër,
ose
Stampime të shoqeruara nga
minimumi dy proçese pergatitore ose
perfundimtare, (te tilla si pastrimi,
zbardhja, ngrohja, vendosja, tkurrja,
perfundimi, dekatizimi, ngopja,
meremetimi e fortesimi), me kusht që
vlera e pelhurave të pastampuara, të
përdorura, nuk kalon 47.5% të çmimit
ex-works të produktit

ex Kapitulli 52

5204 deri 5207
5208 deri 5212
Pambuku; përveç :

Fije dhe thurje pambuku
Pelhura të endura prej pambuku :
- të trupezuara me fije kauçuku
-Të tjera
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit
Prodhime prej (25) :
- mendafsh i paperpunuar, mbetje
mendafshi, të krehura ose pastruara,
ose të perpunura ndryshe për tjerrje,
- fibra natyrale, jo të krehura ose
pastruara, ose të perpunuara
ndryshe për tjerrje
- materiale kimike ose pulp tekstili,
ose
- materiale për prodhimin e letres

Prodhime prej filli njesh (26) :
Prodhime prej (27) :
- filli të dredhur,
- fibra natyrale,
- fibra të bera nga njeriu jo të krehura
ose pastruara, ose të perpunuara
ndryshe për tjerrje
- materiale kimike ose pulp tekstili,
ose
- letër,
ose
Stampime të shoqeruara nga
minimumi dy proçese pergatitore ose
perfundimtare, (të tilla si pastrimi,
zbardhja, ngrohja, vendosja, tkurrja,
perfundimi, dekatizimi, ngopja,
meremetimi e fortesimi), me kusht që
vlera e pelhurave të pastampuara, të
përdorura, nuk kalon 47.5% të çmimit
ex-works të produktit.

ex Kapitulli 53 Fibra të tjera tekstile vegjetale; fill
letre dhe pelhura të endura prej fijeve
prej letre; përveç :
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit(1) (2) (3) ose (4)
5306 deri 5308

5309 deri 5311
Fije prej fibrave të tjera tekstile
vegjetale; fije letre
Pelhura të endura prej fibrave të tjera
tekstile vegjetale; pelhura të endura
prej fijeve të letres :
Prodhime prej (28):
- mendafsh i paperpunuar, mbetje
mendafshi, të krehura ose pastruara,
ose të perpunuara ndryshe për
tjerrje,
- fibra natyrale, jo të krehura ose
pastruara, ose të perpunuara
ndryshe për tjerrje
- materiale kimike ose pulp tekstili,
ose
- materiale për prodhimin e letres

- të trupezuara me fije kauçuku
-Të tjera
Prodhime prej filli njesh (29) :
Prodhime prej (30) :
- filli të dredhur,
- fibra natyrale,
- fibra të bera nga njeriu jo të krehura
ose pastruara, ose të perpunuara
ndryshe për tjerrje
- materiale kimike ose pulp tekstili,
ose
- letër,
ose
Stampime të shoqeruara nga
minimumi dy proçese pergatitore ose
perfundimtare, (te tilla si pastrimi,
zbardhja, ngrohja, vendosja, tkurrja,
perfundimi, dekatizimi, ngopja,
meremetimi e fortesimi), me kusht që
vlera e pelhurave të pastampuara, të
përdorura, nuk kalon 47.5% të çmimit
ex-works të produktit.

5401 deri 5406

5407 dhe 5408
Fije, filamente të shumefishta e
filamente të thurura me doren e
njeriutPelhura të endura me fill filamenti të
bere me dore :
- Të trupezuara me fije kauçuku
Prodhime prej (31) :
- mendafsh i paperpunuar, mbetje
mendafshi, të krehura ose pastruara,
ose të perpunuara ndryshe për
tjerrje,
- fibra natyrale, jo të krehura ose
pastruara, ose të perpunuara
ndryshe për tjerrje
- materiale kimike ose pulp tekstili,
ose
- materiale për prodhimin e letres


Prodhime prej filli njesh (32)

28 Për kushtet speciale që lidhen me produktet e prodhuara si një përzierje e materialeve tekstile, shiko notën spjeguese 5
29 Për kushtet speciale që lidhen me produktet e prodhuara si një përzierje e materialeve tekstile, shiko notën spjeguese 5
30 Për kushtet speciale që lidhen me produktet e prodhuara si një përzierje e materialeve tekstile, shiko notën spjeguese 5
31 Për kushtet speciale që lidhen me produktet e prodhuara si një përzierje e materialeve tekstile, shiko notën spjeguese 5
32 Për kushtet speciale që lidhen me produktet e prodhuara si një përzierje e materialeve tekstile, shiko notën spjeguese 5

33 Për kushtet speciale që lidhen me produktet e prodhuara si një përzierje e materialeve tekstile, shiko notën spjeguese 5
34 Për kushtet speciale që lidhen me produktet e prodhuara si një përzierje e materialeve tekstile, shiko notën spjeguese 5
35 Për kushtet speciale që lidhen me produktet e prodhuara si një përzierje e materialeve tekstile, shiko notën spjeguese 5
36 Për kushtet speciale që lidhen me produktet e prodhuara si një përzierje e materialeve tekstile, shiko notën spjeguese 5
37 Për kushtet speciale që lidhen me produktet e prodhuara si një përzierje e materialeve tekstile, shiko notën shpjeguese
5

(1) (2) (3) ose (4)
- Të tjera Prodhime prej (33) :
- filli të dredhur,
- fibra natyrale,
- fibra të bera nga njeriu jo të krehura
ose pastruara, ose të perpunuara
ndryshe për tjerrje
- materiale kimike ose pulp tekstili,
ose
- letër,
ose
Stampime të shoqeruara nga
minimumi dy proçese perga-titore
ose perfundimtare, (te tilla si pastrimi,
zbardhja, ngrohja, vendosja, tkurrja,
perfundimi, dekatizimi, ngopja,
meremetimi e fortesimi), me kusht që
vlera e pelhurave të pastampuara, të
përdorura, nuk kalon 47.5% të çmimit
ex-works të produktit.

5501 deri 5507

5508 deri 5511

5512 deri 5516
Fibra kryesore të bera me dore nga
njerezit
Fill për qepje prej fibrave kryesore të
bera me dore nga njerezit
Pelhura kryesore të endura të bera
me dore nga njerezit
- të trupezuara me fije kauçuku
Prodhime prej materiale kimike ose
brum tekstili
Prodhime prej (34) :
- mendafsh i paperpunuar, mbetje
mendafshi, të krehura ose pastruara,
ose të perpunuara ndryshe për
tjerrje,
- fibra natyrale, jo të krehura ose
pastruara, ose të perpunuara
ndryshe për tjerrje
- materiale kimike ose pulp tekstili,
ose
- materiale për prodhimin e letres


Prodhime prej filli njesh (35)

-Të tjera Prodhime prej (36) :
- filli të dredhur,
- fibra natyrale,
- fibra të bera nga njeriu jo të krehura
ose pastruara, ose të perpunuara
ndryshe për tjerrje
- materiale kimike ose pulp tekstili,
ose
- letër,
ose
Stampime të shoqeruara nga
minimumi dy proçese pergatitore ose
perfundimtare, (te tilla si pastrimi,
zbardhja, ngrohja, vendosja, tkurrja,
perfundimi, dekatizimi, ngopja,
meremetimi e fortesimi), me kusht që
vlera e pelhurave të pastampuara, të
përdorura, nuk kalon 47.5% të çmimit
ex-works të produktit.

ex Kapitulli 56
5602
Mbushje, shajak e pelhura të
paendura; fijet speciale; spango,
kordone, litare e kabllo dhe artikujt
prej tyre; përveç :


Shajak, nëse është ose jo e ngopur,
veshur, mbuluar ose laminuar :
Prodhime prej (37) :
- filli të dredhur,
- fibra natyrale,
- materiale kimike ose pulp tekstili,
ose
- materiale për prodhimin e letres

38 Për kushtet speciale që lidhen me produktet e prodhuara si një përzierje e materialeve tekstile, shiko notën spjeguese 5
39 Për kushtet speciale që lidhen me produktet e prodhuara si një përzierje e materialeve tekstile, shiko notën spjeguese 5
40 Për kushtet speciale që lidhen me produktet e prodhuara si një përzierje e materialeve tekstile, shiko notën spjeguese 5
41 Për kushtet speciale që lidhen me produktet e prodhuara si një përzierje e materialeve tekstile, shiko notën spjeguese 5
42 Për kushtet speciale që lidhen me produktet e prodhuara si një përzierje e materialeve tekstile, shiko notën spjeguese 5

(1) (2) (3) ose (4)
5604
- Shajak tezgjahu-Të tjeraFije e korda gome, të mbu-luara me
tekstil; fije tekstile, e shirrita e të
ngjashmet e tyre të kreut 5404 ose
5405, të ngopura, veshura, mbuluara
ose mbrojtur me gome ose plastike :
- Fije dhe korda gome të mbuluara
me tekstil
-Të tjera
Prodhime prej (38) :
- fibrave natyrale, ose
- materale kimike ose brum tekstili ,
Megjithatë :
- filamenti i polipropilenit i kreut 5402
- fibrat e polipropilenit të kreut 5503
ose 5506, ose
- filli i filamentit të polipropileni i kreut
5501, ndarja e të cilave në një
filament të vetëm ose fibra është me
pak se 9 decitex, mund të përdoren,
me kusht që vlera e tyre e
pergjithshme nuk kalon 40% të
çmimit ex-works të produktit
Prodhime prej (39) :
- fibrave natyrale
- fibrave kryesore të bera nga dora e
njeriut të prodhuara prej kaseine, ose
- materialeve kimike ose brumi tekstil
Prodhime prej korda gome të pa
mbuluara me tekstil.
Prodhime prej (40) :
- Fibra natyrale jo të krehura ose
pastruara ose të perpunuara ndryshe
për tjerrje,
- materiale kimike së pulp tekstili, ose
- materiale për prodhimin e letres

5605


5606
Fije të metalizuara, nëse janë ose jo
në formë spirale, që janë fije
tekstile, ose shirrita ose të ngjashmet
e tyre të kreut 54.04 ose 54.05, të
kombinuar me metal në formë të
fijeve, shirritave ose pudres ose
mbuluar me metal

Fije në formë spirale, e shirrita e të
ngjashmet e tyre të kreut 5404 ose
5405, në formë spirale (përveç atyre
të kreut 5605 e fijeve nga floket e
kalit në formë spirale); fije me tufa
(përfshirë fijet me tufa në formë
flokesh); fill me tegel të trashur për
laqe
Prodhime prej (41) :
- Fibra natyrale
- Fibra të bera nga njeriu jo të
krehura ose të pastruara ose të
perpunuara ndryshe për tjerrje,
- materiale kimike ose pulp tekstili,
ose
- materiale për prodhimin e letres
Prodhime prej (42) :
- Fibra natyrale
- Fibra të bera nga njeriu jo të
krehura ose të pastruara ose të
perpunuara ndryshe për tjerrje,
- materiale kimike ose pulp tekstili,
ose
- materiale për prodhimin e letres

Kapitulli 57 Qylyma e veshje të tjera të
dyshemese prej tekstili :

46 Për kushtet speciale që lidhen me produktet e prodhuara si një përzierje e materialeve tekstile, shiko notën spjeguese 5
47 Për kushtet speciale që lidhen me produktet e prodhuara si një përzierje e materialeve tekstile, shiko notën spjeguese 5

(1) (2) (3) ose (4)
- prej shajaku të thurur

- prej shajakeve të tjerë- të tjera
Prodhime prej (43) :
- fibra natyrale, ose
- materiale kimike ose pulp tekstili
Megjithatë:
- Filamenti polipropilen i kreut 54.02,
- Fibrat polipropilene të kreut 55.03
ose 55.06, ose
- Fillet e filamentit të propilenit të
kreut 55.01, ndarja e të cilave në një
filament të vetëm ose fibra është me
pak se 9 decitex, mund të përdoren,
me kusht që vlera e tyre e
pergjithshme nuk kalon 40% të
çmimit ex-works të produktit
Pelhura e jutes mund të perdoret si
një forcues i mbrapem
Prodhime prej (44) :
- Fibra natyrale jo të krehura ose pas
truara ose të perpunuara ndryshe për
tjerrje, ose
- Materiale kimike ose pulp tekstili.
Prodhime prej (45) :
- filli të dredhur ose fill jute,
- fije të thurura sintetike ose artificiale
- fibra natyrale, ose
- fibra të bera nga njeriu jo të krehura
ose pastruara ose të perpunuara
ndryshe për tjerrje
Pelhura e jutes mund të perdoret si
një forcues i mbrapem

ex Kapitulli 58 Pelhura speciale të endura; pelhurat
tekstile me xhufka; tantellat;
tapicerite; zbukurimet; qendismat,
përveç :
- të kombinuara me file gomeProdhime prej filli njesh (46)5805
5810
-Të tjera

Tapicerite e endura me dore të llojit
Gobelins, Flanders, Aubusson,
Beauvais e të ngjashmet e tyre,
tapicerite e punuara me gjilpere
(p.sh. me pika të vogla ose me syth
kryq), nëse janë ose jo të ndertuara
Qendismat në copa, në shirrita ose
në motive
Prodhime prej (47) :
- fibra natyrale,
- fibra të bera me dore nga njeriu jo
të krehuara ose të perpunuara
ndryshe për tjerrje, ose
- materiale kimike ose pulp tekstili,
ose
Stampime të shoqeruara nga
minimumi dy proçese pergatitore ose
perfundimtare, (te tilla si pastrimi,
zbardhja, ngrohja, vendosja, tkurrja,
perfundimi, dekatizimi, ngopja,
meremetimi e fortesimi), ku vlera e
pelhurave të pastampuara, të
përdorura, nuk kalon 47.5% të çmimit
ex-works të produktit
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktitProdhime:
- prej materialeve të çdo kreu, përveç
atij të produktit
- në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
50% të çmimit ex-works të produktit
43 Për kushtet speciale që lidhen me produktet e prodhuara si një përzierje e materialeve tekstile, shiko notën shpjeguese 5
44 Për kushtet speciale që lidhen me produktet e prodhuara si një përzierje e materialeve tekstile, shiko notën shpjeguese 5
45 Për kushtet speciale që lidhen me produktet e prodhuara si një përzierje e materialeve tekstile, shiko notën shpjeguese 5
50 Për kushtet speciale që lidhen me produktet e prodhuara si një përzierje e materialeve tekstile, shiko notën shpjeguese
5

(1) (2) (3) ose (4)
5901
5902
5903

5904
5905
Pelhura tekstile të veshur me ngjites
ose substanca niseshteje, të një lloji
të përdorur për mbulues të jashtem të
librave ose të te ngjashmeve të tyre,
tekstil i tejdukshem; kanavace e
përgatitur për piktura, pelhura të
ngrira për lidhjen e librave e pelhura
të ngjashme tekstile të ngrira të një
lloji të përdorur për skeletet e
kapeleve
Pelhura prej spangove për rrota prej
fijeve me viskozitet të larte prej
nejloni ose poliamideve të tjera, prej
poliestereve ose prej mendafshit
artificial
- Me përmbajtje jo më shumë së
90% sipas peshës të materialeve
tekstile
-Të tjera

Pelhura tekstile të ngopura, të
veshura, të mbuluara ose të
laminuara me plastike, përveç atyre
të kreut 5902


Linoleum, nëse është ose jo e prerë
në forma; mbuluesit e dyshemese që
perbehen nga një veshje ose
mbulese të aplikuar mbi një bazë
tekstile, nëse janë ose jo të prera në
forma
Mbuluesit tekstile të mureve :
- Të mbushur, të veshur, të mbuluar
ose të laminuar me gome plastike
ose materiale të tjera
-Të tjera
Prodhime prej filli
Prodhime prej filli


Prodhime prej materialesh kimike
ose brumi tekstili
Prodhime prej filli
ose
Stampime të shoqeruara nga
minimumi dy proçese pergatitore ose
perfundimtare, (te tilla si pastrimi,
zbardhja, ngrohja, vendosja, tkurrja,
perfundimi, dekatizimi, ngopja,
meremetimi e fortesimi), ku vlera e
pelhurave të pastamuara, të
përdorura, nuk kalon 47.5% të çmimit
ex-works të produktit
Prodhime prej filli (48)

Prodhime prej filli


Prodhime prej (49) :5906


Pelhura tekstile të gomuara, përveç
atyre të kreut 5902 :
- Fabrikime të thurura ose me grep
- filli i dredhur,
- fibra natyrale,
- fibra të bera me dore nga njeriu jo
të krehura ose pas-truara ose të
perpunuara ndryshe për tjerrje, ose
-materiale kimike ose brum tekstili,
ose
Stampime të shoqeruara nga
minimumi dy proçese pergatitore ose
perfundimtare, (te tilla si pastrimi,
zbardhja ngrohja, vendosja, tkurrja,
perfundimi, dekatizimi, ngopja,
meremetimi e fortesimi), ku vlera e
pelhurave të pastampuara, të
përdorura, nuk kalon 47.5% të çmimit
ex-works të produktit


Prodhime prej (50) :
- fibra natyrale
- fibra të bera me dore nga njeriu jo
të krehura ose pastruara ose të
perpunuara ndryshe për tjerrje, ose
- materiale kimike ose brum tekstili48 Për kushtet speciale që lidhen me produktet e prodhuara si një përzierje e materialeve tekstile, shiko notën shpjeguese 5
49 Për kushtet speciale që lidhen me produktet e prodhuara si një përzierje e materialeve tekstile, shiko notën shpjeguese 5(1) (2) (3) ose (4)
5907
59085909 deri 5911
- Fabrikime të tjera të bera me fije
filamentesh sintetike, me permbajtje
më shumë se 90% sipas peshes të
materialeve tekstile
-Të tjera
Pelhura tekstile të ngopura, të
veshura ose të mbuluara, ndryshe;
kanavace e pikturuar për skena
teatrale, sfondet e atelieve ose të
ngjashmet e tyre
Fitila tekstile, të endura, të
gershetuara ose të thurura më
shumë file, për llampat, sobat,
çakmaket, qirinjte ose për të
ngjashmet e tyre; rrjetat
inkandeshente të gazit e pelhurat
tubulare të thurura më shumë file për
to, nëse janë ose jo të ngopura
- Mbulesa gazi inkadenshent, të
ngopura
- Të tjeraArtikuj tekstili të një lloji të
përshtatshëm për përdorim industrial
:
- Pastrues disqesh, të ndryshëm nga
shajaku i kreut 59.11
- Fabrikime të endura, të një lloji të
përdorimit të perbashket në
prodhimin e letres ose përdorime të
tjera teknike, e shajakuar ose jo,
neqoftese është ose unazash ose jo i
ngopur ose shtresuar, tubular ose i
pafund me fije njesh ose shumefijesh
të perkulur dhe/ose ëeft, ose endje të
sheshta me perkulje shumefishe
dhe/ose ëeft të kreut 5911
Prodhime prej materialesh kimikeProdhime prej filli Prodhime
prej filli, ose Stampime të
shoqeruara nga
minimumi dy proçese pergatitore ose
perfundimtare, (te tilla si pastrimi,
zbardhja, ngrohja, vendosja, tkurrja,
perfundimi, dekatizimi, ngopja,
meremetimi e fortesimi), ku vlera e
pelhurave të pastampuara, të
përdorura, nuk kalon 47.5% të çmimit
ex-works të produktitProdhime prej pelhurave tubulare të
mbulesa të fabrikuara për gaz
Prodhime në të cilat të gjitha
materialet e përdorur janë klasifikuar
brenda një kreu të ndryshëm nga ai i
produktitProdhime prej filli ose mbetje të
fabrikuara ose lecka të kreut 6310
Prodhime prej (51)
- fill i dredhur
- materialeve të meposhteme :
- - fill prej politetrafluoroetilenit (52),
- - fill apo shume filjesh prej
poliamide, veshur apo mbuluar me
resina fenoli,
- - fill prej fibrave tekstile sintetike të
poliamidave aromatike, perftuar prej
poli-kondensimit të m-
fenilemediamines dhe acidit izofthalik
-- fill njesh i politetrafluoraetilenit (53),
- - fill prej fibrave tekstile sintetike të
poli-p-fenilene terrafalamide,
- - fill fibrash qelqi të veshura me
rezine fenoli e gimped me fill akrilik
(54)
- - shumefije kopilesteri prej poliesteri
dhe resine të acidit tereftalik dhe 1,4-
cyclohexanediethanol, dhe acidit
izothalik
- - fibra natyrale
- - fibra të bera me dore nga njeriu jo
të krehura ose pastruara ose të
perpunuara ndryshe për tjerrje, ose
- - materiale kimike ose brum tekstili
51 Për kushtet speciale që lidhen me produktet e prodhuara si një përzierje e materialeve tekstile, shiko notën spjeguese 5
52 Përdorimi i këtij materiali është i kufizuar për prodhimin e pëlhurave të endura të një lloji të përdorur në makineritë për prodhim letre
53 Përdorimi i këtij materiali është i kufizuar për prodhimin e pëlhurave të endura të një lloji të përdorur në makineritë për prodhim letre
54 Përdorimi i këtij materiali është i kufizuar për prodhimin e pëlhurave të endura të një lloji të përdorur në makineritë për prodhim letre

(1) (2) (3) ose (4)
-Të tjera Prodhime prej (55) :
- fill i dredhur,
- fibra natyrale,
- fibra të bera me dore nga njeriu jo
te krehura ose pastruara ose të
perpunuara ndryshe për tjerrje, ose
- materiale kimike ose brum tekstili

Kapitulli 60 Pelhurat e thurura me një file ose më
shumë file
Prodhime prej (56):
- fibra natyrale,
- fibra të bera me dore nga njeriu jo
të krehura ose pastruara ose të
perpunuara ndryshe për tjerrje, ose
- materiale kimike ose brum tekstili

Kapitulli 61 Artikuj të veshjes e rroba plotesuese,
të thurura me një ose me shume file
- Perftuar nëpërmjet bashkimeve me
qepje ose ndonje formë tjetër, të dy
ose më shumë pjesëve të pelhurave,
të thurura me një ose më shumë file
të cilat janë të prera në forma ose të
perftuara drejtepersedrejti në kete
formë
-Të tjera


Prodhime prej filli (57) (58)

Prodhime prej (59) :
- fibra natyrale,
- fibra të bera me dore nga njeriu jo
të krehura ose pastruara ose të
perpunuara ndryshe për tjerrje, ose
- materiale kimike ose brum tekstili

ex Kapitulli 62 Artikuj të veshjes dhe plotesues të
veshjeve, jo të thurura me një ose
më shumë file; përveç :
Prodhime prej filli (60) (61)
ex 6202,ex 6204,
ex 6206, ex 6209
dhe ex 6211ex 6210 dhe
ex 6216
6213 dhe 6214
Veshje për gra, vajza dhe femije dhe
aksesore veshjesh për femije, të
qendisuraPajisje rezistence ndaj zjarrit e
fabrikuar mbuluar me flete poliester
të aluminuarShamite, shall për qafe, për koke apo
supe, shallet e qendisur, perçet dhe
artikuj të ngjashem:
- të qendisura
Prodhime prej filli (62),
ose
Prodhime prej pelhurave të
paqendisura me kusht që vlera e
pelhurave të paqendisura të përdorur
nuk kalon 40 % të çmimit ex-works të
produktit (63)
Prodhime prej filli (64),
ose
Prodhime prej pelhurave të
paveshura me kusht që vlera e
pelhurave të paveshura të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit ex-works të
produktit (65)Prodhim prej filli njesh të pazbardhur
(66) (67),
ose
Prodhim prej pelhurave të
paqendisura me kusht që vlera e
pelhurave të paqendisura të përdorur
nuk kalon 40 % të çmimit ex-works të
produktit (68)


55 Për kushtet speciale që lidhen me produktet e prodhuara si një përzierje e materialeve tekstile, shiko notën spjeguese 5
56 Për kushtet speciale që lidhen me produktet e prodhuara si një përzierje e materialeve tekstile, shiko notën spjeguese 5
57 Për kushtet speciale që lidhen me produktet e prodhuara si një përzierje e materialeve tekstile, shiko notën spjeguese 5
58 Shiko notën spjeguese 6.
59 Për kushtet speciale që lidhen me produktet e prodhuara si një përzierje e materialeve tekstile, shiko notën spjeguese 5
60 Për kushtet speciale që lidhen me produktet e prodhuara si një përzierje e materialeve tekstile, shiko notën spjeguese 5
61 Shiko notën spjeguese 6.
62 Shiko notën spjeguese 6.
63 Shiko notën spjeguese 6.
64 Shiko notën spjeguese 6.
65 Shiko notën spjeguese 6.
66 Për kushtet speciale që lidhen me produktet e prodhuara si një përzierje e materialeve tekstile, shiko notën spjeguese 5

(1) (2) (3) ose (4)
6217
-Të tjeraPlotesues të tjerë të ndertuar të
veshjeve; pjesë të veshjeve ose
plotesuesve të veshjeve, ndryshe
nga ato të kreut 6212:
- të qendisura

- Pajisje rezistenca ndaj zjarrit e
fabrikuar mbuluar me flete poliester
alumini
Prodhim prej filli njesh të pazbardhur
(69) (70),
ose
Perpunime të metejshme nëpërmjet
printimit të shoqeruara me të pakten
dy operacione pergatitore ose
perfundimtare (te tilla si pastrimi,
zbardhja, ngrohja, vendosja, tkurrja,
perfundimi, dekatizimi, ngopja,
meremetimi e fortesimi), me kusht që
vlera e të gjithë mallrave të pa-
printuara, të kreut 6213 dhe 6214 të
përdorura nuk kalon 47.5 % të cmimit
ex-works të produktitProdhim prej filli (71)
ose
Prodhim prej pelhurave të
paqendisura me kusht që vlera e
pelhurave të paqendisura të përdorur
nuk kalon 40 % të çmimit ex-works të
produktit (72)
Prodhim prej filli (73),
ose
Prodhim prej pelhurave të paqepura
me kusht që vlera e pelhurave të
paqepura të përdorur nuk kalon 40%
të çmimit ex-works të produktit (74)

- Frazelinat për jakat dhe manteshat
e këmishave, të prera-Të tjera
Prodhim :
- prej materialeve të çdo kreu, përveç
atij të produktit, dhe
- në të cilat vlera e të gjithë
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit
Prodhim prej filli (75)

ex Kapitulli 636301 deri 6304
Artikuj të tjerë tekstile të ndertuar,
grupet e artikujve tekstile, veshjet e
përdorura e artikuj tekstile të
përdorur; lecka mbeturine, përveç :
Batanijet e zakonshme e batanijet e
trasha për udhetim, shtresa krevati,
etj.; perdet, etj.; artikuj të tjerë
mobilues:
- Prej shajaku, prej të paendurave


- Të tjera:
-- të qendisura
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit

Prodhim prej (76) :
- fibra natyrale, ose
- materiale kimike ose brum tekstili

Prodhim prej filli njesh të pazbardhur
(77) (78),
ose
Prodhim prej pelhurave të
paqendisura (te ndryshme nga të
thurura ose thurura me grep) me
kusht që vlera e pelhurave të
paqendisura të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit


67 Shiko notën spjeguese 6.
68 Shiko notën spjeguese 6.
6 9 kushtet speciale që lidhen me produktet e prodhuara si një përzierje e materialeve tekstile, shiko notën spjeguese 5
70 Shiko notën spjeguese 6.
71 Shiko notën spjeguese 6.
72 Shiko notën spjeguese 6.
73 Shiko notën spjeguese 6.
74 Shiko notën spjeguese 6.
75 Shiko notën spjeguese 6.
76 Kushtet speciale që lidhen me produktet e prodhuara si një përzierje e materialeve tekstile, shiko notën spjeguese 5
86 Shiko notën spjeguese 6.

(1) (2) (3) ose (4)


6305
6306

6307
-- të tjera

Thaset e çantat, të një lloji të
përdorur për paketimin e mallravePelhure rezistente ndaj ujit trajtuar
me katran, tenda mbrojtese ndaj
shiut e tenda dielli; tenda; velat për
anijet ose për varkat me vela; mallra
kampingu:

- të paendura


-Të tjera

Artikuj të tjerë të ndertuar, përfshirë
pjesë të veshjeve
Prodhim prej fillit njesh të pazbardhur
(79) (80)
Prodhim prej (81):
- fibrave natyrale
- fibrave të bera me dore nga njeriu
jo të krehura ose të pastruara ose të
perpunuara ndryshe për tjerrje, ose
- materiale kimike ose brum tekstili

Prodhim prej (82) (83) :
- fibra natyrale, ose
- materiale kimike ose brum tekstili
Prodhim prej fillit njesh të pazbardhur
(84) (85)
Prodhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit

6308 Grupet e perbera nga pelhure e
endur e fije, nëse janë ose jo
plotesues, për tu ndertuar, në
rrugica, tapisteri, mbulesa zbukurimi
tavoline ose në peceta tavoline të
qendisura, ose në artikuj të ngjashem
tekstile, vendosur në paketa për
shitjen me pakicë
Çdo njesi në kete asortiment duhet të
kenaqe rregullin i cili do të aplikohet
në kete rast nëse ai nuk do të ishte
perfshire në kete asortiment.
Megjithatë, artikujt jo origjinues mund
të trupezohen por vlera totale e tyre
nuk duhet të kalojë 15% të çmimit ex-
works të asortimentit.

ex Kapitulli 64


6406
Veshjet e kembeve, gjynjaket e të
ngjashmet e tyre, pjesët e artikujve të
tille, përveç :
Pjesët e veshjeve të kembeve
(përfshirë suprinen nëse është ose jo
e ngjitur tek shualli përveçse shuallit
të jashtem), shualli i brendshem i
levizshem, mbushje të takave e
artikuj të ngjashem; gjynjaket,
mbajtese kercinjsh e artikuj të
ngjashem, e pjesët e tyre
Prodhime prej bashkimeve të ngjitura
siper me një sholle të brëndëshme
ose perberes shojesh të kreut 6406
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit

ex Kapitulli 65

6503
Veshjet e kokes dhe pjesët prej tyre;
përveç :
Kapelet prej shajaku e veshje të tjera
të kokes prej shajaku, bere nga trupi i
kapeleve, kapaku ose disku të kreut
6501, nëse janë ose jo të linjezuara
ose e zbukuruara
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit
Prodhim prej filli ose fibrave tekstile
(86)
77 Shiko notën spjeguese 6.
78 Për artikujt e thurur dhe thurur me grep, jo elastikë ose të gomëzuar, të përftuara nga qepja ose bashkimi i pjesëve të fabrikuara të thurura
ose te thurura me grep (të prera ose të thurura drejpëersëdrejti në formë), shiko notën spjeguese 6.
79 Shiko notën spjeguese 6.
80 Për artikujt e thurur dhe thurur me grep, jo elastikë ose të gomëzuar, të përftuara nga qepja ose bashkimi i pjesëve të fabrikuara të thurura
ose te thurura me grep (të prera ose të thurura drejpëersëdrejti në formë), shiko notën spjeguese 6.
81 Kushtet speciale që lidhen me produktet e prodhuara si një përzierje e materialeve tekstile, shiko notën spjeguese 5
82 Kushtet speciale që lidhen me produktet e prodhuara si një përzierje e materialeve tekstile, shiko notën spjeguese 5
83 Shiko notën spjeguese 6.
84 Kushtet speciale që lidhen me produktet e prodhuara si një përzierje e materialeve tekstile, shiko notën spjeguese 5
85 Shiko notën spjeguese 6.(1) (2) (3) ose (4)
6505 Kapelet e veshje të tjera koke, të
thurura me një file ose më shumë
file, ose të bera nga qendisje,
shajakut ose pelhurave të tjera
tekstile, në copa (por jo në shirita),
nese janë ose jo të linjezuara ose të
zbukuruara; rrjetat e flokeve prej çdo
lloj materiali, nëse janë ose jo të
linjezuara ose të zbukuruara
Prodhim prej filli ose fibrave tekstile
(87)

ex Kapitulli 666601
Çadrat, çadrat e diellit, bastunet,
bastunet mbështëtes, kamzhiqet,
artikuj për gjueti dhe pjesët e tyre,
përveç :
Çadrat e çadrat e diellit (përfshirë
çadrat-bastun, çadrat e kopshtit e
çadra të ngjashme)
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit


Prodhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
50% të çmimit ex-works të produktit

Kapitulli 67 Puplat e pushi i përgatitur e artikujt e
bere nga puplat e pushi; lulet
artificiale; artikujt prej flokeve të
njerëzve
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit

ex Kapitulli 68


ex 6803
ex 6812


ex 6814
Artikujt prej guri, allçie, çimentoje,
asbesti, mike ose materiale të
ngjashme; përveç :
Artikuj prej rrasa guri ose rrasa guri
të aglomeruara
Artikuj prej asbesti; artikuj të përzierë
me bazë azbestin ose të përzierjeve
me bazë asbestin e karbonatin e
magneziumit
Artikuj prej mike, përfshirë miken e
aglomeruar ose të rindertuar, me një
mbështëtje në letër, karton ose
materiale të tjera
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit

Prodhim prej rrasa guri të punuara

Prodhim prej materialesh të çdo kreuProdhim prej mike të punuar
(përfshirë miken e aglome-ruar ose
të rindertuara)

Kapitulli 69 Produkte qeramike Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit

ex Kapitulli 70

ex 7003, ex 7004
dhe ex 7005
Qelqi dhe prodhimet prej qelqi;
përveç:
Qelq me një shtrese jo-reflektuese
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit
Prodhim prej materialeve të kreut
7001

7006


7007

7008

7009


7010
Qelq i kreut 7003, 7004 ose 7005, të
perkulura, të punuara tek anet, të
gdhendura, të brimuara, të emaluara
ose të punuara ndryshe, por jo të
pershtatura ose të skeletuara me
materiale të tjera
- Shtresa të qelqit, shtresuar me film
të holle dialektrik, dhe të një skalle
gjysemperçuesi në perputhje me
SEMII-standartet (88)
-Të tjera

Qelq pa ciflosje, që perbehen nga
qelqi i temperuar ose i laminuar
Masa izoluese me faqe të
shumefishta prej qelqi
Pasqyra prej qelqi, nëse janë ose jo
me kornize, përfshirë pasqyrat
prapashikuese
Damixhane, shishe, faqore, poce,
ampula e konteniere të tjerë, prej
qelqi, të një lloji të përdorur për
mbajtjen ose paketimin e mallrave,
poce prej qelqi për konservimin e
mallrave, tapa, kapaqe e mbylles të
tjerë, prej qelqi

Prodhim prej shtresash qelqi të
paveshura, të kreut 7006


Prodhim prej materialesh të kreut
7001
Prodhim prej materialesh të kreut
7001
Prodhim prej materialesh të kreut
7001
Prodhim prej materialesh të kreut
7001

Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit ,
ose
Prerje të prodhimeve të qelqit, me
kusht që vlera e pergjithëshme e
qelqit të paprerë nuk kalon 50% të
çmimit ex-works të produktit
87 Shiko shënimin shpjeguese 6.
88 SEMII – Instituti i pajisjeve dhe materialeve gjysëmpërçuese të trupëzuara

(1) (2) (3) ose (4)
7013ex 7019
Artikuj prej qelqi të një lloji të
përdorur në tavolina, kuzhine, banje,
zyra, zbukurime të brendshme ose
qellime të ngjashme (përveç atyre të
krerëve 7010 ose 7018)
Artikuj (te ndryshme nga fijet) të
fibrave të qelqit
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit ,
ose
Prerje të prodhimeve të qelqit, me
kusht që vlera e pergjithëshme e
qelqit të paprerë nuk kalon 50% të
çmimit ex-works të produktit,
ose
Dekoracione me dore (përveç
stampimeve me mendafsh) të
produkteve të qelqit me fryerje, me
kusht që vlera e pergjithshme e të
qelqit me fryerje nuk kalon 50% të
çmimit ex-works të produktit
Prodhim prej :
- ashklave, fill ose fije të prera, të pa
ngjyrosura, ose
- lesh xhami

ex Kapitulli 71
ex 7101


ex 7102, ex 7103
dhe ex 7104

7106, 7108 dhe
7110
Perlat natyrale ose të kultivuara,
gurët e cmuar ose gjysem të çmuar,
metalet e cmuara, metale të veshur
me metal të çmuar, dhe artikujt prej
tyre, imitacionet e bizhuterive,
monedhat; përveç :
Perlat, natyrale ose të kultivuara, të
klasifikuar dhe perkohesisht të vena
në fije për lehtesi transporti
Gurët e çmuar dhe gjysem të çmuar
të punuar (natyrale, sintetike ose të
rindertuar)
Metale të çmuar :

- të papunuar

- Gjysem të perpunuar ose në forme
pluhuri
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktitProdhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
50% të çmimit ex- works të produktit
Prodhim prej gurëve të çmuar ose
gjysem të çmuar të papunuarProdhim prej materialeve të çdo kreu,
përveç atyre të krerëve 7106, 7108
dhe 7110,
ose
Ndarja elektrolitike, termike ose
kimike të metaleve të çmuar të
krerëve 7106, 7108 ose 7110,
ose
Lidhje të metaleve të cmuara të kreut
7106, 7108 ose 7110 midis tyre ose
me metalet bazë
Prodhim prej metaleve të çmuar të
papunuara

ex 7107, ex 7109
dhe ex 7111
71167117
Metale të veshur me metale të
çmuar, gjysem të perpunuar
Artikuj të perlave natyrale ose të
kultivuara, të gurëve të cmuar ose
gjysem të cmuar (natyrale, sintetike
ose të rindertuara)
Imitacionet e bizhuterive
Prodhim prej metaleve të veshur me
metale të çmuar, të papunuara
Prodhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
50% të çmimit ex- works të produktit

Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit,
ose
Prodhim prej pjesëve të metaleve
bazë, të pa derdhur ose mbuluar me
metale të çmuar, me kusht që vlera
e të gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 50% të çmimit ex-works të
produktit

ex Kapitulli 72

7207

7208 deri 7216


7217

ex 7218, 7219 deri
7222
Giza dhe celiku; përveç :

Gjysem produktet prej gize e çeliku
të palidhur
Produkte të petezuara me rrul,
shufra, profile, forma dhe seksione të
çelikut dhe të gizes së pa lidhur
Tela prej gize dhe celiku jo të lidhur

Produkte gjysem të perfunduara,
produkte të petezuara me rul, shufra
e shkopinj, profile, forma e seksione
prej çelikut të pandryshkshem
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit
Prodhim prej materialeve të kreut
7201, 7202, 7203, 7204 ose 7205
Prodhim prej kallepeve ose forma të
tjera primare të kreut 7206

Prodhim prej materialesh gjysem të
perfunduara të kreut 7207
Prodhim prej kallepeve ose forma të
tjera primare të kreut 7218


(1) (2) (3) ose (4)
7223

ex 7224, 7225 deri
7228


7229
Tela prej çeliku të pandryshkshem

Produkte gjysem të perfundu-ara,
produkte të petezuara, shufra, profile,
të perdredhura në formë të çrregullt,
prej lidhjeve të tjera të çelikut
Tela prej celiqeve të tjerë të lidhur
Prodhim prej materialesh gjysem të
perfunduara të kreut 7218
Prodhim prej kallepeve ose forma të
tjera primare të kreut 7206, 7218 ose
7224

Prodhim prej materialesh gjysem të
perfunduara të kreut 7224

ex Kapitulli 73

ex 7301

7302


7304, 7305 dhe
7306

ex 73077308


ex 7315
Artikuj prej gizes dhe celikut, përveç
:
Pllaka mberthimi

Materialet e ndertimit për hekurudhat
e tramvajet prej gize e celiku, të
meposhtmet: shinat, shinat drejtuese
e kremalieret, shinat ndarese, kryq i
kryqezimit qorr, shufrat për pikezim e
pjesë të tjera për kryqezim, traversat,
lidhjet buze me buze e shinave,
nenshtroje shinash, pykat e këtyre
nenshtrojeve, pllakat mbështëtese,
pllakat shtrenguese të shinave,
pllake bazamenti, lidheset e
materialet e tjera të specializuara për
bashkimin e fiksimin e shinave
Tuba, tubacione e profile të
zgaveruara, prej gize (të tjera nga
giza e forte) ose çeliku
Tuba ose tubacione të pershtatur nga
çelik i pastër (ISO No.X5CrNiMo
1712), të perftuar nga disa pjesë

Konstruksionet (perjashto
parafabrikatet e kreut Nr. 94.06) e
pjesët e konstruksioneve (psh, urat e
seksionet e urave, porta shluze,
kullat, shtylla për grillat, catite,
skeletet e çative, dyert e dritaret e
skeletet e tyre e pragjet për dyert,
parmake, shtylla e kolona) prej gize e
celiku; pllaka, shufra, kende, forma,
seksione, tuba e të ngjashmet e tyre,
të pergatitur për përdorim në
konstruksionet, prej gize e çeliku
Zinxhir frenues
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit
Prodhim prej materialeve të kreut
7206
Prodhim prej materialeve të kreut
7206


Prodhim prej materialesh të kreut
7206, 7207, 7218 ose 7224

Tornim, shpim, frezim, çarje, sprucim
me rërë e pluhurezimeve të furres së
shkrirjes vlera e të cilave nuk kalon
35% të çmimit ex-works të produktit
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit
Megjithatë kende të salduara, forma
dhe seksione të kreut 7301 nuk
mund të përdoren


Prodhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të kreut 7315 të përdorur
nuk kalon 50% të çmimit ex-works të
produktit

ex Kapitulli 74
7401

7402

7403

7404

7405
Bakri dhe artikujt prej bakri; përveç :
Metalinat e bakrit, baker i çimentuar
(baker i precipituar)
Baker i parafinuar; anodat e bakrit
për rafinimin elektrolitik
Baker i rafinuar e lidhjet e bakrit, të
papërpunuara :
- Baker i rafinuar

- Lidhje bakri dhe baker i rafinuar me
përmbajtje të elementëve të tjerë

Mbetje dhe kthimet e bakrit

Master lidhjet e bakrit
Prodhim:
- prej materialeve të çdo kreu, përveç
atij të produktit
- në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
50% të çmimit ex-works të produktit
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit


Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit
Prodhim prej bakri të rafinuar, baker
të papunuar, ose mbetje e kthime
bakri
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit


(1) (2) (3) ose (4)
ex Kapitulli 75
7501 deri 7503
Nikeli dhe artikujt prej tij, përveç :
Metaline nikeli, aglomerat i oksidit të
nikelit e produkte të tjera
ndermjetese në metalurgjine e nikelit,
nikel i paperpunuar; mbetje dhe
kthime të nielit
Prodhim:
- prej materialeve të çdo kreu, përveç
atij të produktit
- në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
50% të çmimit ex-works të produktit
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit

ex Kapitulli 76
7601

7602

ex 7616
Alumini dhe artikujt prej tij; përveç :
Alumin i paperpunuar

Mbetje dhe kthime alumini

Artikuj të tjerë prej alumini të
ndryshëm nga gozhde, pineska, grila,
rrjeta, gardhe, fabrikime të
elementëve perforcuese dhe
materiale të ngjashme (përfshirë
shiritat pa fund) prej teli alumini dhe
metal alumini në formë flete
Prodhim:
- prej materialeve të çdo kreu, përveç
atij të produktit
- në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
50% të çmimit ex-works të produktit
Prodhim:
- prej materialeve të çdo kreu, përveç
atij të produktit
- në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
50% te çmimit ex-works të produktit,
ose
Prodhim prej trajtimeve termike ose
elektrolitike të aluminit të palidhur
ose mbetjeve dhe kthimeve të
aluminit
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit
Prodhim:
- prej materialeve të çdo kreu, përveç
atij të produktit. Megjithatë gozhde,
pineska, grila, rrjeta, gardhe,
fabrikime të elementëve perforcuese
dhe ma-teriale të ngjashme (përfshirë
shiritat pa fund) prej teli alumini dhe
metal alumini në formë flete mund të
përdoren, dhe
- në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
50% të çmimit ex-works të produktit

Kapitulli 77 Rezervuar për përdorim në të
ardhmen në HS

ex Kapitulli 78
7801

7802
Plumbi dhe artikujt prej tij; përveç :
Plumb i paperpunuar :
- Plumb i rafinuar

-Të tjeraMbetje dhe kthime plumbi
Prodhim:
- prej materialeve të çdo kreu, përveç
atij të produktit
- në të cilat vlera e të gjitha
materiale-ve të përdorur nuk kalon
50% të çmimit ex-works të produktit

Prodhime prej plumbi “bullion” ose “te
punuar”.
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit.
Megjithatë mbetjet dhe skrapet e
kreut 7802 nuk mund të përdoren
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit

ex Kapitulli 79
7901
Zinku dhe artikuj prej tij; përveç :
Zink i paperpunuar
Prodhim:
- prej materialeve të çdo kreu, përveç
atij të produktit
- në të cilat vlera e të gjitha
materiale-ve të përdorur nuk kalon
50% të çmimit ex-works të produktit
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit.
Megjithatë mbetjet dhe skrapet e
kreut 7902 nuk mund të përdoren


(1) (2) (3) ose (4)
7902 Zink i paperpunuar Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit.
Megjithatë mbetjet dhe skrapet e
kreut 7902 nuk mund të përdoren

ex Kapitulli 80
80018002 dhe 8007
Kallaji dhe artikujt prej tij; përveç :
Kallaj i paperpunuarMbetje dhe kthime kallaji; artikuj të
tjerë prej kallaji
Prodhim:
- prej materialeve të çdo kreu, përveç
atij të produktit
- në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
50% të çmimit ex-works të produktit
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit.
Megjithatë mbetjet dhe skrapet e
kreut 8002 nuk mund të përdoren
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit

Kapitulli 81 Metale të tjera bazë;
metaloqeramikat; produktet prej tyre :
- Të tjera metale bazë, të perpunuar;
artikujt prej tyre


- Të tjera


Prodhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve brenda të njejtit kre me
ate të produktit të përdorur nuk kalon
50% të çmimit ex-works të produktit
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit

ex Kapitulli 828206

8207

8208
ex 82118214


8215
Veglat e punes, pajisjet e punes,
takemet e ngrenies, luget e pirunet,
prej metali bazë; pjesët e tyre prej
metali bazë; përveç :
Veglat e dy ose më shumë krerëve
Nr.8202 deri 8205, vendosur në një
grup për shitjen me pakicëVegla të nderrueshme për veglat e
dores, nëse janë ose jo të
operueshme me fuqi, ose për veglat
makine (psh, për shtypje, stampim,
prerje, filetim, birim, shpim, shpim me
presion, bluarje, thermim ose
shtrengim vidash), perfshire matricat
për nxjerrjen e derdhjeve metalike
ose stampim në të nxehte të
metaleve, e veglat për birime në
shkemb ose për shpime në toke
Thikat dhe tehet prerës, për makinat
ose për pajisjet mekanikeThika me tehun prerës, në formë
sharre ose jo (përfshirë thikat për
krasitje), të ndryshme nga ato të
kreut 8208

Artikuj të tjerë të thika punuesve
(psh, gershere për prerjen e flokeve,
hanxhare për kuzhinen ose për
kasapet, thika për grirje ose për
prerje në feta, thika për letrat);
instrumentat e paisjet për lyerje e
kujdesje thonjsh (perfshire limat e
thonjeve)
Luget, pirunet, garuzhde, biralie,
sherbyese keku, thika peshku, thika
gjalpi, kapese sheqeri e paisje të
ngjashme për tavoline ose për
kuzhine
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit


Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç krerëve 8202 deri 8205.
Megjithatë, veglat e krerëve 8202
deri 8205 mund të jenë përfshirë
brenda grupit me kusht që vlera e
tyre nuk kalon 15% të çmimit ex-
works të grupit.
Prodhim:
- prej materialeve të çdo kreu, përveç
atij të produktit
- në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit
Prodhim:
- prej materialeve të çdo kreu, përveç
atij të produktit
- në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit.
Megjithatë, thikat me teh e me
doreza, me bazë metali mund të
përdoren.
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit.
Megjithatë, thikat me doreza, me
bazë metali mund të përdoren.Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit.
Megjithatë, thikat me doreza, me
bazë metali mund të përdoren.

ex Kapitulli 83 Artikuj të ndryshëm me metale bazë;
përveç:
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit


(1) (2) (3) ose (4)
ex 8302
ex 8306
Mbajtese, pajisje e artikuj të tjerë të
thjështë të përshtatshëm për
ndertime e mbylles automatik të
dyerve


Statuja dhe ornamente të tjera, me
metale bazë
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të
produktit.Megjithatë, materialet e
tjera të kreut 8302 mund të përdoren
me kusht që vlera e tyre nuk kalon
20% të çmimit ex-works të produktit
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit.
Megjithatë, materi-alet e tjera të kreut
8306 mund të përdoren me kusht që
vlera e tyre nuk kalon 30% të çmimit
ex-works të produktit

ex Kapitulli 84
ex 84018402
8403 dhe ex 8404
8406


84078408


8409


8411
8412
Reaktoret nukleare, boileret,
makinerite e pajisjet mekanike, pjesët
e tyre, përveç :Elemente djeges për reaktoret
nukleare


Bolieret që gjenerojne avuj uji ose
avuj të tjerë (te ndryshëm nga
bolieret me ujë të nxehte me nxehje
qendrore në gjëndje gjithashtu të
prodhojne avuj me presion të vogel);
bolierat me ujë super të nxehte
Bolieret që gjenerojne avuj uji ose
avuj të tjerë (te ndryshëm nga
bolieret me ujë të nxehte me nxehje
qendrore në gjëndje gjithashtu të
prodhojne avuj me presion të vogel);
bolierat me ujë super të nxehte
Turbinat e avullit të ujit e turbinat e
avujve të tjerë

Motoret me piston me djegie të
brëndëshme me levizje të ndersjellte
ose levizje rrotulluese me shkendije
ndezjeje
Motoret me piston me djegie të
brëndëshme me injektim-shtytje
(motoret diesel ose gjysem diesel)
Pjesët e pershtatshme për tu
përdorur vetëm ose kryesisht me
motoret e kreut Nr. 8407 ose 8408
Motoret turbo-reaktivet, motoret me
turbohelike e turbinat e tjera me gazMotoret e tjera
Prodhim:
- prej materialeve të çdo kreu, përveç
atij të produktit, dhe
- në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit (89)


Prodhim:
- prej materialeve të çdo kreu, përveç
atij të produktit, dhe
- në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atyre të krerëve 8403
ose 8404Prodhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit
Prodhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit

Prodhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit
Prodhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit
Prodhim:
- prej materialeve të çdo kreu, përveç
atij të produktit, dhe
- në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit
Prodhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit
Prodhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 30% të çmimit ex-
works të produktit


Prodhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 30% të çmimit ex-
works të produktit
Prodhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 25% të çmimit ex-
works të produktit


Prodhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit

Prodhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 25% të çmimit ex-
works të produktit
ex 8413
ex 8414
Pompa çvendosese rrotulluese
pozitiveVentilatoret industriale, fryresit dhe të
ngjashem
Prodhim:
- prej materialeve të çdo kreu, përveç
atij të produktit, dhe
- në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit
Prodhim:
- prej materialeve të çdo kreu, përveç
atij të produktit, dhe
- në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit
Prodhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 25% të çmimit ex-
works të produktit


Prodhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 25% të çmimit ex-
works të produktit89
Ky rregull aplikohet deri me 31.12.2005

(1) (2) (3) ose (4)
8415
8418

ex 841984208423
8425 deri 8428


8429
Kondicioneret e ajrit, që për-mbajnë
një ventilator të drejtuar me motor e
elemente për ndryshimin e
temperatures e lageshtise, perfshi
këto makina në të cilat lageshtia nuk
mund të rregullohet veç
Frigoriferet, ngriresit e paisje të tjera
ftohese ose ngrirese, elektrike ose të
tjera; pompat e nxehtesise të
ndryshme nga kondicioneret e ajrit të
kreut Nr. 8415

Makineri për industritë e drurit, brumit
të letres dhe kartonit


Makinat kalendruese ose makina të
tjera petezuese, ndryshe nga për
metalet ose për qelqe, dhe cilindrat e
tyre
Peshoret (perjashto peshoret e një
ndjeshmerie prej 5cg ose me të
mire), përfshirë peshoret e operuara
për llogaritje ose kontrollim; peshat e
të gjitha llojeve

Ashensore, makineri ngritese,
mbajtese, ngarkuese dhe shkarkuese

Buldozeret vetelevizes, kenddozieret,
sheshuesit, niveluesit, skraperat,
lopatat mekanike, eskavatoret,
ngarkuesit me lopate, makinat
ngjeshese e rulet e rrugeve :
- Rulet e rrugeve
Prodhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktitProdhim:
- prej materialeve të çdo kreu, përveç
atij të produktit
- në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit,
dhe
- në të cilën vlera e të gjitha
materialeve jo origjinuese të përdorur
nuk kalon vleren e materialeve
origjinuese të përdorur
Prodhim në të cilat :
- vlera e të gjitha materialeve të
perdorur nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit, dhe
- kur, brenda kufirit të siperm, vlera e
materialeve të klasifikuara brenda të
njejtit kre me ate të produktit të
perdo-rura nuk kalon 25% të çmimit
ex-works të produktit
Prodhim në të cilat :
- vlera e të gjitha materialeve të
perdorur nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit, dhe
- kur, brenda kufirit të siperm, vlera e
materialeve të klasifikuara brenda të
njejtit kre me ate të produktit të
perdorura nuk kalon 25% të çmimit
ex-works të produktit
Prodhim:
- prej materialeve të çdo kreu, përveç
atij të produktit, dhe
- në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit
Prodhim në të cilat :
- vlera e të gjitha materialeve të
perdorur nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit, dhe
- kur, brenda kufirit të siperm, vlera e
të gjitha materialeve të kreut 8431 të
përdorura nuk kalon 10% të çmimit
ex-works të produktit
Prodhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit

Prodhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 25% të çmimit ex-
works të produktit


Prodhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 30% të çmimit ex-
works të produktit
Prodhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 30% të çmimit ex-
works të produktit
Prodhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 25% të çmimit ex-
works të produktit


Prodhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 30% të çmimit ex-
works të produktit8430
-Të tjera


Makineri të tjera levizese, sheshimi,
nivelimi, gerryerje, ekskavatimi,
ngjeshjeje, kompaktimi, nxjerrjeje ose
shpimi, për token, mineralet ose
xeheroret; makinat e vendosjes së
kolonave e të nxjerrjes së kolonave;
makinat pastruese të debores e ato
gerryese të debores
Prodhim në të cilat :
- vlera e të gjitha materialeve të
perdorur nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit, dhe
- kur, brenda kufirit të siperm, vlera e
të gjitha materialeve të kreut 8431 të
përdorura nuk kalon 10% të çmimit
ex-works të produktit
Prodhim në të cilat :
- vlera e të gjitha materialeve të
perdorur nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit, dhe
- kur, brenda kufirit të siperm, vlera e
të gjitha materialeve të kreut 8431 të
përdorura nuk kalon 10% të çmimit
ex-works të produktit
Prodhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 30% të çmimit ex-
works të produktitProdhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 30% të çmimit ex-
works të produktit

(1) (2) (3) ose (4)
ex 8431


843984418444 deri 8447
ex 8448
8452

8456 deri 8466


8469 deri 8472
Pjesët e pershtatshme për tu
përdorur vetëm ose kryesisht për
rulet e rrugeve
Makineri për berjen e brumit të
materialeve fibroze celulozike ose
për berjen ose perfundimin e letres
ose kartonit
Makineri të tjera për berjen e brumit
të letres, letres ose kartonit, perfshi
makinat e prerjes të të gjitha llojeve

Makinerite e këtyre krerëve për
përdorim në industrine tekstile

Makineri ndihmese për tu perdorur
me makinat e kreut Nr. 8444 dhe
8445
Makinat qepese, të ndryshme nga
makinat e qepjes së librit të kreut
Nr.8440; mobilje, baza e mbulesa të
projektuara posacerisht për makinat
qepese; gjilperat e makinave qepese
:
- Makinat qepese (shiko vetëm për
qepje) me koke të një peshe që nuk
kalon 16 kg, pa motor ose 17 kg me
motor-Të tjera


Veglat e makinave, makinerite dhe
pjesët e aksesoret e tyre të krerëve
8456 deri 8466
Makineri për përdorim në zyra (per
shembull makina shkrimi, makina
llogaritese, makina të llogaritjes
automatike të te dhenave, makina
kopjuese, makina dublikimi
Prodhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit
Prodhim në të cilat :
- vlera e të gjitha materialeve të
perdorur nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit, dhe
- kur, brenda kufirit të siperm, vlera e
materialeve të klasifikuara brenda të
njejtit kre me ate të produktit të
perdorura nuk kalon 25% të çmimit
ex-works të produktit
Prodhim në të cilat :
- vlera e të gjitha materialeve të
perdorur nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit, dhe
- kur, brenda kufirit të siperm, vlera e
materialeve të klasifikuara brenda të
njejtit kre me ate të produktit të
përdorura nuk kalon 25% të çmimit
ex-works të produktit
Prodhim në të cilat vlera e të të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit
Prodhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon 40
% të çmimit ex-works të produktit

Prodhim në të cilat :
- vlera e të gjitha materialeve të
perdorur nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit,
- vlera e të gjitha materialeve jo
origjinuese të përdorur në krijimin e
kokes (pa motor) nuk kalon vleren e
materialeve origjinuese të përdorur,
dhe
- mekanizmat e tendosjes së fillit,
kryqezimit dhe zig zakut të përdorur
janë origjinuese
Prodhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit
Prodhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit
Prodhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktitProdhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 30% të çmimit ex-
works të produktit
Prodhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 30% të çmimit ex-
works të produktit
8480
8482
Kutite kallepe për fonderine e
metaleve, bazat e kallepeve; mostrat
e kallepeve; kallepet për metalet (te
ndryshme nga kallepet për shkrirje
metali), karbiteve, qelqit, materialeve
minerale, për gomat ose plastikat
Kuzhinetat me sfera ose cilindra
Prodhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
50% të çmimit ex-works të produktitProdhim:
- prej materialeve të çdo kreu, përveç
atij të produktit
- në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit

Prodhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 25% të çmimit ex-
works të produktit

(1) (2) (3) ose (4)
84848485
Permistopet e bashkimet e ngjashme
prej flete metali të kombinuar me
materiale të tjerë ose prej dy ose më
shumë shtresash prej metali; grupet
ose asortimentet prej permistopesh e
bashkimeve të ngjashme, jo të
ngjashme në përbërje, të vendosura
në qese, zarfa ose paketues të
ngjashem; vulosesit mekanike
Pjesët e makinerive, që nuk
përmbajnë lidhesa, izolatore,
kontakte bobinash elektrike ose
karakteristika të tjera elektrike, jo të
specifikuara ose perfshira diku tjetër
në kete Kapitull
Prodhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit

Prodhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit

ex Kapitulli 85
8501


8502ex 8504
ex 8518

8519


8520


8521
Makineri e paisje elektrike e pjeset e
tyre, regjistruesat e riprodhuesit e
tingullit; regjistruesat e riprodhuesat e
imazhit televiziv e zerit, pjesët e
plotesuesit të këtyre artikujve, përveç
:
Motoret e gjeneratoret elektrike
(perjashto grup gjeneratoret)

Grup gjeneratoret elektrik e
konvertuesat e rrotullimit


Njesi të thjeshta fuqie për perpunimin
automatik të te dhenave
Mikrofonet e stativet e tyre;
altoparlantet, të montuar ose jo në
rrethinat e tyre, amplifikatoret
elektrike të audiofrekuences; grupet
elektrike të amplifikimit të tingullitGramafonet, luajtesit e regjistrimit,
luajtesit e kasetes e aparatura të
tjera për riprodhimin e tingullit, që
nuk perfshijne një paisje regjistrimi të
zeritRegjistruesat me shirit magnetik e
aparatura të tjera të regjistrimit të
tingullit, nëse kane ose jo një paisje
riprodhimi tingulliAparatet e riprodhimit e regjistrimit
video, nëse kane ose jo të lidhur një
kerkues video
Prodhim:
- prej materialeve të çdo kreu, përveç
atij të produktit, dhe
- në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit
Prodhim në të cilat:
- vlera e të gjitha materialeve të
perdorur nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit, dhe
- brenda kufirit të siperm, vlera e të
gjitha materialeve të kreut 8503 të
përdorur nuk kalojne vleren 10% të
çmimit ex-works të produktit
Prodhim në të cilat:
- vlera e të gjitha materialeve të
perdorur nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit, dhe
- brenda kufirit të siperm, vlera e të
gjitha materialeve të krerëve 8501
dhe 8503 të përdorur nuk kalojne
vleren 10% të çmimit ex-works të
produktit
Njesi të thjeshta fuqie për përpunimin
automatik të te dhenave
Prodhim në të cilat:
- vlera e të gjitha materialeve të
perdorur nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit, dhe
- vlera e të gjitha materialeve jo
origjinuese të përdorur nuk kalon
vleren e materialeve origjinuese të
përdorur
Prodhim në të cilat:
- vlera e të gjitha materialeve të
perdorur nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit, dhe
- vlera e të gjitha materialeve jo
origjinuese të përdorur nuk kalon
vleren e materialeve origjinuese të
përdorur
Prodhim në të cilat:
- vlera e të gjitha materialeve të
perdorur nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit, dhe
- vlera e të gjitha materialeve jo
origjinuese të përdorur nuk kalon
vleren e materialeve origjinuese të
përdorur
Prodhim në të cilat:
- vlera e të gjitha materialeve të
perdorur nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit, dhe
- vlera e të gjitha materialeve jo
origjinuese të përdorur nuk kalon
vleren e materialeve origjinuese të
përdorur
Prodhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 30% të çmimit ex-
works të produktit


Prodhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 30% të çmimit ex-
works të produktitProdhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 30% të çmimit ex-
works të produktit


Prodhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 25% të çmimit ex-
works të produktitProdhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 30% të çmimit ex-
works të produktitProdhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 30% të çmimit ex-
works të produktitProdhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 30% të çmimit ex-
works të produktit

(1) (2) (3) ose (4)
852285238524


85258526


8527


8528


8529
Pjesët e plotesuesit e pershtatshme
për tu përdorur vetëm ose kryesisht
me aparatet e kreut 8519 deri në
8521
Mjedise të përgatitura të
paregjistruara për regjistrimin e
tingullit ose regjistrimin e ngjashem
të fenomeneve të tjera, të ndryshme
nga produktet e kapitullit 37
Pllakat, kasetat e mjedise të tjera të
regjistruara e fenomene të tjera të
ngjashme të regjistruara, perfshire
matricat e drejtuesit për prodhimin e
pllakave, por perjashto produktet e
kapitullit 37 :
- Matricat e drejtuesit për prodhi-min
e pllakave

-Të tjera


Aparatet e transmetimit për radio-
telefoni, radio-telegrafi, radio-
transmetim ose televizion, nëse kane
ose jo të bashkengjitur aparate
marre-se ose aparate regjistruese ose
riprodhuese të tingullit; kamerat
televizive; kamerat video të imazhit të
palevizshme e rregjistruesit e tjerë
video kamera
Prodhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
25% të çmimit ex-works të produktit
Aparatet marres për radio telefoni,
radio telegrafi ose radio transmetim,
nëse janë ose jo të kombinuara, në
të njejten fole, me aparatet e
regjistrimit e riprodhimit të tingullit
ose një ore


Aparate marrese për televizion, nëse
janë ose jo të bashkangjitur me
marresa radio ose aparate rregjistrimi
ose riprodhimi video ose të tingullit;
monitoret video dhe video projektoretPjesët e pershtatshme për tu përdorur
vetëm ose kryesisht me aparaturat e
krerëve Nr. 8525 deri në
8528 :
- të pershtateshme për tu perdorur
vetëm ose kryesisht me aparatura
regjistrimi ose riprodhimi video
Prodhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit

Prodhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktitProdhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit
Prodhim në të cilat :
- vlera e të gjitha materialeve të
perdorur nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit, dhe
- brenda kufirit të siperm, vlera e të
gjithë materialeve të kreut 8523 të
përdorur nuk e kalojne vleren 10% të
çmimit ex-works të produktit
Prodhim në të cilat:
- vlera e të gjitha materialeve të
perdo-rur nuk kalon 40% të çmimit
ex-works të produktit, dhe
- vlera e të gjitha materialeve jo
origjinuese të përdorur nuk kalon
vleren e materialeve origjinuese të
përdorur

Prodhim në të cilat:
- vlera e të gjitha materialeve të
perdorur nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit, dhe
- vlera e të gjitha materialeve jo
origjinuese të përdorur nuk kalon
vleren e materialeve origjinuese të
përdorur
Prodhim në të cilat:
- vlera e të gjitha materialeve të
perdorur nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit, dhe
- vlera e të gjitha materialeve jo
origjinuese të përdorur nuk kalon
vleren e materialeve origjinuese të
përdorur
Prodhim në të cilat:
- vlera e të gjitha materialeve të
perdorur nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit, dhe
- vlera e të gjitha materialeve jo
origjinuese të përdorur nuk kalon
vleren e materialeve origjinuese të
përdorurProdhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit
Prodhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 30% të çmimit ex-
works të produktitProdhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 25% të çmimit ex-
works të produktit
Prodhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 25% të çmimit ex-
works të produktitProdhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 25% të çmimit ex-
works të produktitProdhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 25% të çmimit ex-
works të produktit

(1) (2) (3) ose (4)8535 dhe 8536


8537
ex 8541
8542

8544
-Të tjera


Aparaturat elektrike për kycjen ose
mbrojtjen e qarqeve elektrike ose për
të bere lidhjen me ose në qarqet
elektrikeBordet, panelet, konsolat, tavolinat,
kabinetet e baza të tjera, të paisura
me dy ose më shumë aparate të
kreut 8535 ose 8536, për kontroll
elektrik ose shperndarjen e
elektricitetit, perfshi ato bashkengjitur
instrumentave ose aparateve të
Kapitullit 90, e aparatet e kontrollit
numerik, ndryshe nga aparaturat e
hapjes ose mbylljes të kreut 8517
Diodat, tranzistoret dhe
gjysemperçuesit e thjështë devices,
përjashtuar vaferet që nuk janë
prerë ende në copeza


Qarqet e integruar elektronike e
mikrombledhesit:
- Qarqe të integruar monolitike
-Të tjeraTelat e izoluar (perfshi të zmaltuar
ose të anodizuara) kabllot e izoluar
(perfshi kabllot koaksiale) e
percjellesa të tjerë elektrike të
izoluar, të pershtatur lloji të perdorur
për qellimet elektrike ose jo me
lidhesa; kabllot me fibra optike, të
bere nga fibra individuale me
levozhge, nëse janë të montuara
ose jo me percjellesa elektrike ose të
pershtatur me lidhesa
Prodhim në të cilat:
- vlera e të gjitha materialeve të
perdorur nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit
- vlera e të gjitha materialeve jo
origjinuese të përdorur nuk kalon
vleren e materialeve origjinuese të
përdorur
Prodhim në të cilat :
- vlera e të gjitha materialeve të
perdorur nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit, dhe
- brenda kufirit të siperm, vlera e të
gjitha materialeve të kreut 8538 të
përdorur nuk kalon vleren 10% të
çmimit ex-works të produktit
Prodhim në të cilat :
- vlera e të gjitha materialeve të
perdorur nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit, dhe
- brenda kufirit të siperm, vlera e të
gjitha materialeve të kreut 8538 të
përdorur nuk kalon vleren 10% të
çmimit ex-works të produktit


Prodhim:
- prej materialeve të çdo kreu, përveç
atij të produktit, dhe
- në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit


Prodhim në të cilat :
- vlera e të gjitha materialeve të
perdorur nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit, dhe
- brenda kufirit të siperm, vlera e të
gjitha materialeve të krerëve 8541
ose 8542 të përdorur nuk kalon
vleren 10 % të çmimit ex-works të
produktit,
ose
Operacione të difuzionit (në të cilat
qarqet e integruara janë formuar në
një nenshtrese gjysempercuese
nëpërmjet një zgjedhje selektive të
një dopandi të përshtatshëm), në së
janë ose jo të bashkuara dhe/ose të
testuara në një vend tjetër, të
ndryshëm nga palet të specifikuara
në artikujt 3 dhe 4
Prodhim në të cilat :
- vlera e të gjitha materialeve të
perdorur nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit
- brenda kufirit të siperm, vlera e të
gjitha materialeve të krerëve 8541
ose 8542 të përdorur nuk kalon
vleren 10% të çmimit ex-works të
produktit
Prodhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit
Prodhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 25% të çmimit ex-
works të produktitProdhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 30% të çmimit ex-
works të produktitProdhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 30% të çmimit ex-
works të produktit

Prodhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 25% të çmimit ex-
works të produktiProdhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 25% të çmimit ex-
works të produktit

Prodhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 25% të çmimit ex-
works të produktit

(1) (2) (3) ose (4)
85458546


8547

8548
Elektrodat prej karboni, furcat prej
karboni, karbonet e llampave, e tjerë
prej grafiti ose pre karboni tjetër, me
ose pa metal, të një karbonat e
baterive e artikujt
Izolatoret elektrike prej çdo materiali


Armaturat izoluese për ma-kinat
elektrike, zbatimet ose paisjet, që
janë tërësisht të armuara me material
izolues veç nga çdo përbërje sado e
vogel prej metali (psh, fletat e
prizave) të bashkelidhur gjate
dhenies formë vetëm për qellime
montimi, përveç izolatoret e kreut Nr.
8546; tubat e kanaleve elektrike e
bashkimet e tyre, prej bazë metali të
linjezuar me material izolues
Mbetje e mbeturina të qelizave
primare, baterive primare e
akumulatoreve primare; qelizat
primare të harxhuara, baterite
primare të harxhuara e akumulatoret
elektrike të harxhuar; pjesët elektrike
të makinerive ose aparaturave, të
paspecifikuara ose perfshira diku
tjetër në kete kapitull
Prodhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit


Prodhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit
Prodhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktitProdhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit

ex Kapitulli 86


8608
Lokomotivat e hekurudhave ose
tramvajeve, vagonet e tyre e pjesët e
tyre; fiksuesit e pershtatjet e shinave
të hekurudhave ose tramvajeve e
pjesët e tyre; pajisjet mekanike të
sinjalizimit (përfshirë ato
elektromekanike) të të gjitha llojeve,
përveç:
Armaturat e fiksuesit e shinave
hekurudhore ose tramvajeve, si-
njalizuesit mekanike (perfshirë
elektromekanike), pajisjet mbrojtjeje
ose kontrolli trafiku për hekurudhat,
tramvajet, rruget, rruget ujore brenda
vendit, pajisjet e parkimit, instalimet
në port ose aeroporte, pjesë të
mallrave të lartpermendura
Prodhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit
Prodhim:
- prej materialeve të çdo kreu, përveç
atij të produktit, dhe
- në të cilën vlera e të gjitha
materialeve të përdorura nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktitProdhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 30% të çmimit ex-
works të produktit
ex Kapitulli 87


8709
8710
8711
Mjetet e transportit të ndryshëm nga
vagonet e hekurudhes ose tramvait,
pjesët e plotesuesit e tyre, përveç :
Kamionet e punes, vetelevizes, jo të
pershtatur me paisje ngritjeje ose
veprimi me krah, të tipit të përdorura
në fabrika, magazina për ruajtje malli,
hapesirat e kantierit ose aeroportet
për distanca të shkurtra transporti të
mallrave; traktoret të tipit të përdorur
në platformat e stacionit hekurudhor;
pjesët e mjeteve të transportit të
lertpermendura
Tankset e mjetet e tjera transporti të
blinduara, të motorizuara, të
pershtatura ose jo me arme e pjesë
të mjeteve të tilla transporti


Motocikletat (perfshi bicikletat me
motor) e bicikletat e pershtatura me
një motor ndihmes, me ose pa kosh,
koshat :
- Me motor me djegie të brendshme
me piston reciprok (vajtje-ardhje) me
kapacitet cilindri :
Prodhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit
Prodhim:
- prej materialeve të çdo kreu, përveç
atij të produktit
- në të cilën vlera e të gjitha
materialeve të përdorura nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktitProdhim:
- prej materialeve të çdo kreu, përveç
atij të produktit
- në të cilat vlera e të gjitha materiale
ve të përdorura nuk kalon 40% të
çmimit ex-works të produktitProdhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 30% të çmimit ex-
works të produktit

Prodhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 30% të çmimit ex-
works të produktit

(1) (2) (3) ose (4)

ex 87128715
8716
- - që nuk kalon 50 cm3


- - që kalon 50 cm3


- Të tjera


Biçikletat pa aftesi mbajteseKarrocat e bebeve e pjesët e tyre
Rimorkiot e gjysemrimorkiot; mjete të
tjera transporti, të levizura jo
mekanikisht; pjesët e tyre
Prodhim në të cilat :
- vlera e të gjitha materialeve të
perdorur nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit, dhe
- vlera e të gjitha materialeve jo
origjinuese të përdorur nuk kalon
vleren e materialeve origjinuese të
përdorur
Prodhim në të cilat :
- vlera e të gjitha materialeve të
perdorur nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit, dhe
- vlera e të gjitha materialeve jo
origjinuese të përdorur nuk kalon
vleren e materialeve origjinuese të
përdorur
Prodhim në të cilat :
- vlera e të gjitha materialeve të
perdorur nuk kalon 40% të çmi-mit
ex-works të produktit, dhe
- vlera e të gjitha materialeve jo
origjinuese të përdorur nuk kalon
vleren e materialeve origjinuese të
përdorur
Prodhime prej materialesh të çdo
kreu përveç atyre të kreut 8714


Prodhim :
- prej materialeve të çdo kreu, përveç
atij të produktit, dhe
- në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit
Prodhim :
- prej materialeve të çdo kreu, përveç
atij të produktit, dhe
- në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit
Prodhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 20% të çmimit ex-
works të produktitProdhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 25% të çmimit ex-
works të produktitProdhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 30% të çmimit ex-
works të produktitProdhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 30% të çmimit ex-
works të produktit
Prodhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 30% të çmimit ex-
works të produktit


Prodhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 30% të çmimit ex-
works të produktit
ex Kapitulli 88ex 88048805
Avionet, anijet e hapesires, e pjesët e
tyre; përjashtuar për :


ParashutatMekanizmat e leshimit të anijeve të
hapesires; kuverta kapese ose
mekanizma të ngjashem; aeroplanet
për stervitje mesimore në toke; pjesët
e artikujve të lart permendur
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit


Prodhim prej materialesh të çdo kreu
përfshirë materialet e tjera të kreut
8804

Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit
Prodhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit
Prodhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit
Prodhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 30% të çmimit ex-
works të produktit
Kapitulli 89 Anijet, varkat dhe strukturat
lundruese
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit.
Megjithatë trupat e anijeve të kreut
8906 nuk mund të përdoren
Prodhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit
ex Kapitulli 90
9001
Instrumentat e aparatet optike,
fotografike, kinematografike, matesë,
kontrolli, precizioni, mjeksore ose
kirurgjikale; pjesët dhe plotesuesit e
tyre; përveç :

Fibrat optike e tufat me fibra optike;
kabllot me fibra optike të ndryshme
nga ato të kreut Nr.8544; flete e
pllaka prej materiali polarizues; lentet
(perfshi lentet me kontakt), prizmat,
pasqyrat e elementet e tjerë optike,
prej çdo materiali, të pamontuara, të
ndryshme nga elemente të tille prej
qelqi jo të punuara optikisht
Prodhim :
- prej materialeve të çdo kreu, përveç
atij të produktit, dhe
- në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit
Prodhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit
Prodhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 30% të çmimit ex-
works të produktit

(1) (2) (3) ose (4)
9002
9004


ex 9005

ex 9006

9007

9011
ex 9014


9015
9016
Lentet, prizmat, pasqyrat e elementet
e tjerë optike, prej çdo materiali, të
montuara, që janë pjesë ose
pershtatje për instrumentat ose
aparatet, të ndryshme nga elemente
të tille prej qelqi jo të punuar optikisht
Syzet, syzet mbrojtese e të
ngjashme, korrigjuese, mbrojtese ose
të tjera
Dylbite, dylbite njeshe, teleskopet e
tjerë optike, e skeletet e tyre, përveç
teleskopet perthyes astronomike dhe
skeletet e tyre


Kamerat fotografike (te ndryshme nga
ato kinematografike); aparatet e
dritshkelqimit fotografik e llampat
inkandeshente flash të ndryshme nga
llampat me shkarkim

Kamerat e projektoret
kinematografike, nëse janë ose jo të
trupezuar me aparatt e regjistrimit
ose riprodhimit të zerit


Mikroskopet optike të perbere,
perfshi ato për fotomikrografi,
kinefotomikrografi ose mikropro-
jeksion

Instrumenta e pajisje të tjera lundrimi


Instrumenta e paisje survejimi
(perfshi vezhguesit fotogrametrike),
hidrografike, oqeanografike,
hidrologjike, meteorologjike ose
gjeofizike, perjashto busullat;
largesimatesat
Peshoret e një ndjeshmerie prej 5 cg
ose më shumë, me ose pa pesha
Prodhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon 40
% të çmimit ex-works të produktitProdhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit
Prodhim :
- prej materialeve të çdo kreu, përveç
atij të produktit,
- në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit,
dhe
- në të cilat vlera e të gjitha
materialeve jo origjinuese të përdorur
nuk kalon vleren e materialeve
origjinuese të përdorur
Prodhim :
- prej materialeve të çdo kreu, përveç
atij të produktit
- në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit,
dhe
- në të cilat vlera e të gjitha
materialeve jo origjinuese të përdorur
nuk kalon vleren e materialeve
origjinuese të përdorur
Prodhim :
- prej materialeve të çdo kreu, përveç
atij të produktit
- në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit,
dhe
- në të cilat vlera e të gjitha
materialeve jo origjinuese të përdorur
nuk kalon vleren e materialeve
origjinuese të përdorur
Prodhim :
- prej materialeve të çdo kreu, përveç
atij të produktit
- në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit
- në të cilat vlera e të gjitha
materialeve jo origjinuese të përdorur
nuk kalon vleren e materialeve
origjinuese të përdorur
Prodhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit
Prodhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon 40
% të çmimit ex-works të produktitProdhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon 40
% të çmimit ex-works të produktit
Prodhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 30% të çmimit ex-
works të produktit


Prodhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 30% të çmimit ex-
works të produktit


Prodhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 30% të çmimit ex-
works të produktit


Prodhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 30% të çmimit ex-
works të produktit

(1) (2) (3) ose (4)
9017 Instrumentat vizatues, shenues ose
të llogaritjeve matematike (p.sh.,
makinat e vizatimit, pantografet,
kerkuesit, grupet e vizatimit, rrulat
rreshqites, llogaritesit disk);
instrumenta për matjen e gjatesise,
për përdorim me dore (psh, shufra e
shirita mates, mikrometrat, kalibrat),
jo të specifikuara ose të pa perfshira
diku tjetër në kete kapitull
Prodhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon 40
% të çmimit ex-works të produktit

9018

9019

9020
9024
9025
9026


9027
Instrumentat e paisjet e përdorur në
mjekesi, kirurgji, shkencat dentare
ose veterinare, perfshi aparatet
shintigrafike, aparatura të tjera
elektromjeksore e instrumenta për
testimin e shikimit :
- Karrikja e dentistit e përfshirë në
pajisjen dentare ose në peshtymoren
e dentistit

- Të tjera
Paisjet mekano-terapike; aparaturat
e masazhit; aparatet e testimit të
aftesise psikologjike, aparate për
terapi ozoni, terapi oksigjeni, terapi
aerosoli, të frymemarrjes artificiale
ose aparate të tjera terapeutike të
frymemarrjes
Paisje të tjera të frymemarrjes e
maskat e gazit, perjashto maskat
mbrojtese që nuk kane as pjesë
mekanike as filtra të
zevendesueshem

Makinat e pajisjet për testimin e
fortesise, forces, ngjeshmerise,
elasticitetit ose vetive të tjera
mekanike të materialeve (p.sh., të
metaleve, drurit, tekstileve, letres,
plastikave)
Hidrometrat e instrumentrat e
ngjashem të lundrimit, termometrat,
pirometrat, barometrat,
lageshtimatesat e psikrometrat,
rregjistrues ose jo, e ndonje
kombinim i këtyre instrumentave
Instrumentat e aparatet për matjen
ose kontrollin e rrjedhjes, nivelit,
presionit ose variablave të tjera të
lëngjeve ose gazeve (psh, rrjedhes
matesat, nivelmatesat, manometrat,
nxehtesimatesat), perjashto
instrumentat e aparatet e kreut
9014, 9015, 9028 ose 9032
Instrumentat e aparatet për analizat
fizike ose kimike (psh, polarimetrat,
refrakto-metrat, spektrometrat,
aparatet për analizat e gazit ose
tymit); instrumentat e aparatet për
matjen ose kontrollin e viskozitetit,
porozitetit, zgjerimit, tensionit
siperfaqsor ose të ngjashme;
instrumenta e aparate për matjen ose
kontrollin e sasive të nxehtesise, zerit
ose drites (perfshi matesit e
ekspozimit); mikrotomet

Prodhim prej materialesh të çdo kreu,
përfshirë materialet e tjera të kreut
9018

Prodhim :
- prej materialeve të çdo kreu, përveç
atij të produktit, dhe
- në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit
Prodhim :
- prej materialeve të çdo kreu, përveç
atij të produktit, dhe
- në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit

Prodhim :
- prej materialeve të çdo kreu, përveç
atij të produktit, dhe
- në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit
Prodhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktitProdhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktitProdhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit
Prodhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit

Prodhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit
Prodhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 25% të çmimit ex-
works të produktit


Prodhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 25% të çmimit ex-
works të produktitProdhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 25% të çmimit ex-
works të produktit

(1) (2) (3) ose (4)
9028 Matesit e ushqimit ose prodhimit të
gazit, lengut ose elektricitetit, perfshi
kalibrim matesat e tyre :
- Pjesë dhe aksesore


-Të tjeraProdhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit
Prodhim në të cilat:
- vlera e të gjitha materialeve të
perdorur nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit, dhe
- kur vlera e të gjitha materialeve jo
origjinuese të përdorur nuk kalon
vleren e materialeve origjinuese të
përdorur

Prodhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 30% të çmimit ex-
works të produktit
9029
903090319032


9033
Numuruesit e rrotullimeve,
numuruesat e prodhimit, numeratoret
e taksive, miljematesit, pedometrat e
të ngjashme; treguesit e shpejtesise
e takiometrat, të ndryshme nga ato të
kreut 9014 ose 9015; stroboskopet
Oshiloskopet, analizatoret spek-trum
e aparate e instrumenta të tjerë për
matjen ose kontrollin e madhesive
elektrike, perjashto matesit e kreut
Nr. 9028; instrumentat e aparatet për
matjen ose detektimin e rrezatimeve
alfa, beta, gama, rreze X,
rrezatimeve kozmike ose jonizuese
të tjera
Instrumentat mates ose kontrollues,
pajisje e makina, jo të specifikuara
ose të pa perfshira diku tjetër në kete
kapitull; projektoret e profilit
Instrumenta e aparate të rre-gullimit
ose kontrollit automatik

Pjesët e plotesuesit (jo të specifikuara
ose të pa perfshira diku tjetër në kete
Kapitull) për makinerite, pajisjet,
instrumentat ose aparatet e kapitullit
90
Prodhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktitProdhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit

Prodhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit

Prodhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit
Prodhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit

ex Kapitulli 91


9105


9109


9110
Oret e të gjitha llojeve e pjesët e tyre;
përveç:

Ore të tjera


Levizesit e ores së murit, komplet
dhe të montuara

Levizesit komplet të oreve të dores
ose të murit, të pamontuara ose
pjesërisht të montuara (grup levizjet);
levizesit jokomplete të oreve të murit
ose të dores, të montuara; levizesit e
paperpunuara të oreve të dores ose
të murit
Prodhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit
Prodhim në të cilat:
- vlera e të gjitha materialeve të
perdorur nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit, dhe
- kur vlera e të gjitha materialeve jo
origjinuese të përdorur nuk kalon
vleren e materialeve origjinuese të
përdorur
Prodhim në të cilat :
- vlera e të gjitha materialeve të
përdorur nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit, dhe
- vlera e të gjitha materialeve jo
origjinuese të përdorur nuk kalon
vleren e materialeve origjinuese të
përdorur
Prodhim në të cilat:
- vlera e të gjitha materialeve të
perdorur nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit, dhe
- brenda kufirit të siperm, vlera e të
gjitha materialeve të kreut 9114 të
përdorur nuk kalon vleren 10% të
çmimit ex-works të produktitProdhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 30% të çmimit ex-
works të produktitProdhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 30% të çmimit ex-
works të produktitProdhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 30% të çmimit ex-
works të produktit

(1) (2) (3) ose (4)
9111
9112
9113
Kasat e oreve të dores e pjesët e tyre
Kasat e oreve të murit e kasat e një
tipi të ngjashem për mallrat e tjerë të
këtij Kapitulli, e pjesët e tyreRripat e oreve të dores, bandat e
oreve të dores e byzylyqe ore, e
pjesët e tyre:
- Me bazë metali, nëse është ose jo i
lare me ar ose argjend, ose metal të
mbeshtjellur me metal të çmuar
- Të tjera
Prodhim:
- prej materialeve të çdo kreu, përveç
atij të produktit, dhe
- në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit
Prodhim:
- prej materialeve të çdo kreu, përveç
atij të produktit, dhe
- në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktitProdhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit
Prodhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
50% të çmimit ex-works të produktit
Prodhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 30% të çmimit ex-
works të produktit


Prodhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 30% të çmimit ex-
works të produktit
Kapitulli 92 Instrumentat muzikore; pjesët dhe
plotesuesit e artikujve të tille
Prodhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
40% të çmimit ex-works të produktit

Kapitulli 93 Armet dhe municionet; pjesët dhe
plotesuesit e tyre
Prodhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
50% të çmimit ex-works të produktit

ex Kapitulli 94ex 9401 dhe
ex 9403


94059406
Mobilerite; krevatet, dysheket,
mbajteset e dyshekeve, jasteqet e
shtresa të ngjashme të mbushura;
llampat e pajime ndricimi, jo të
perfshira ose të specifikuara diku
tjetër; shenjat ndricuese, pllakat e
emrit ndricuese dhe të ngjashmet e
tyre; ndertesat e parafabrikuara;
përveç :
Mobilje me bazë metali, të perfshira
me materiale cope pambuku me një
peshe prej 300 g/m² ose më shumë

Llampat e paisje ndricuese perfshire
projektoret e ndricuesit projektore e
pjesët e tyre, të papërfshirë e të
paspecifikuar diku tjetër; shenjat
ndricuese, pllakat e emrit ndricuese e
të ngjashmet e tyre, të cilet kane një
burim drite të fiksuar të perhershem,
e pjesët e tyre të papërfshira e të
paspecifikuara diku tjetër
Ndertesa të parafabrikuara
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit


Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit,
ose
Prodhim prej copa pambuku tashme
të bera në formë të gateshme për
perdorim në kreun 9401 ose 9403,
me kusht që :
- vlera e tyre nuk kalon 25% të
çmimit ex-works të produktit, dhe
- të gjitha materialet e tjera të
përdorur janë origjinuese e janë
klasifikuar në një kre të ndryshëm
nga ai 9401 ose 9403
Prodhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
50% të çmimit ex-works të produktit

Prodhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
50% të çmimit ex-works të produktit
Prodhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit ex-
works të produktit
Prodhim në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 30% të çmimit ex-
works të produktit
ex Kapitulli 95


9503
Lodrat, pajisjet e lojrave dhe ato
sportive; pjesët dhe plotesuesit e
tyre; përveç :
Lodra të tjera; modele me permasa
(“shkalle”) të zvogeluara e modele të
rikrijuara të ngjashem, që punojne
ose jo; rebuset e të gjitha llojeve
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit

Prodhim:
- prej materialeve të çdo kreu, përveç
atij të produktit , dhe
- në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
50% të çmimit ex-works të produktit


(1) (2) (3) ose (4)
ex 9506 Shkopinjte e golfit dhe pjesët e tyre Prodhim në të cilat të gjitha
materialet e përdorur janë klasifikuar
brenda një kreu të ndryshëm nga ai i
produktit. Megjithatë, blloqe në forma
të forta për prodhimin e kokave të
shkopinjve të golfit mund të përdoren

ex Kapitulli 96

ex 9601 dhe
ex 9602

ex 9603
9605
Artikujt të ndryshëm të prodhuar;
përjashtuar me :
Artikuj të gdhendur prej materiale
kafshesh, zarzavatesh ose
mineralesh
Fshesat, furcat (përveç prej shqope e
si këto), fshiresit e dyshemese
mekanike për të operuar me dore, të
pa motorizuara; fshiresit e pluhurave
me pende e ato me fitila; xhufkat e
nyjet
Grup mallrash për udhetime, të
përdorura për tualet personal, për
qepje ose për pastrimin e kepuceve
ose të rrobave
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit

Prodhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
50% të çmimit ex-works të produktitÇdo njesi në kete asortiment duhet të
kenaqe rregullin i cili do të aplikohet
në kete rast nëse ai nuk do të ishte
përfshirë në kete asortiment.
Megjithatë, artikujt jo origjinues mund
të trupezohen por vlera totale tyre
nuk kalon 15% të çmimit ex-works të
asortimentit.

9606
9608
9612

ex 9613ex 9614
Butonat, mberthyesit me shtypje,
sustat e komcat, format e butonave e
pjesë të tjera të këtyre artikujve;
vrimat e butonave


Penat me maje të rrumbulla-ket;
penat e shenuesit me maje të
mbushur e të tjerë me maje poroze;
stilografat, penatstilograf e pena të
tjera; lapsat kopjative; lapsat
rreshqites; mbajtesit e lapsave e
stilolapsave e mbajtes të ngjashem;
pjesët (përfshirë kappaket e kapesit)
e artikujve të siperpershkruar, përveç
atyre të kreut Nr.9609
Shiritat për makinat e shkrimit ose
shirita të ngjashem, të bojatisur ose
të përgatitur ndryshe për dhenien e
impresioneve, nëse janë ose jo në
rotka ose në bobina; tamponet e
bojes, nëse janë ose jo me boje, me
ose pa kuti
Çakmaket me ndezez piezoelektrikÇibuqet dhe llullat
Prodhim :
- prej materialeve të çdo kreu, përveç
atij të produktit, dhe
- në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
50% të çmimit ex-works të produktit
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit
Megjithatë majat e penes dhe majat
pike të penes të klasifikuara në të
njejtin kre me ate të produktit mund
të përdorenProdhim :
- prej materialeve të çdo kreu, përveç
atij të produktit , dhe
- në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
50% të çmimit ex-works të produktit

Prodhim në të cilat vlera e të gjitha
materialeve të kreut 9613 të përdorur
nuk kalon 30% të çmimit ex-works të
produktit
Prodhim prej blloqe në forma të forta

Kapitulli 97 Veprat e artit, copat e mbledhura nga
koleksionistet dhe antikat
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit

SHTOJCA III
KOPJA E CERTIFIKATËS SË LËVIZJES SË MALLRAVE EUR.1 DHE APLIKIMI
PËR CERTIFIKATË LËVIZJE TË MALLRAVE EUR.1
Instruksione botimi
1. Çdo kërkesë duhet të ketë përmasat 210 x 297 mm, një tolerancë prej plus 8 mm ose në
minus 5 mm në gjatësi mund të lejohet. Letra e përdorur duhet të jetë fletë letre e bardhë, brenda
përmasave të sipërpërmendura, të mos përmbajë brum mekanik dhe të peshojë më pak se 25 g/m2.
Ajo duhet të ketë një sfond jeshil-guillche që bën të dukshëm për syrin çdo falsifikim mekanik ose
kimik.

2. Autoritetet kompetente të palëve rezervojnë të drejtën të shtypin vetë formularin ose mund
ta shtypin në shtypshkronja të aprovuara. Në rastin e fundit, secili formular mund të përfshihet në
një proces miratimi. Secili formular mund të ketë emrin dhe adresën e shtypshkronjës ose një
markë me të cilën shtypshkronja mund të identifikohet. Kjo mund të bëhet gjithashtu me një seri
numrash, kushdo i shtypur ose jo, por i cili mund të identifikohet.

CERTIFIKATË E QARKULLIMIT
1. Eksportuesi (emri, adresa e plotë, vendi) EUR.1 No A 000.000
Përpara se të plotësohet formulari duhet të konsultohen me kujdes shënimet e
bëra prapa kësaj flete


2. Certifikatë që përdoret në shkëmbimet preferenciale ndërmjet
...................................................................................... . dhe
....................................................................................... (Vendos
vendet ose grupet e vendeve ose territoret e përshtatshme)
....................................................................................
3. Marrësi (emri, adresa e plotë, vendi) (Plotësohet në mënyrë
fakultative)

4. Vendi, grupi i vendeve apo
territori ku konsiderohet se
mallrat kanë origjinën


5. Vendi, grupi i vendeve apo
territori i destinacionit
6. Informacione që lidhen me transportin (Plotësohet
në mënyrë fakultative)
7. Vërejtje
8. Nr. rendor; markat, numrat; Numri dhe natyra e kolive
(1)
; Përshkrimi i mallrave 9. Pesha bruto (kg)
ose ndonjë madhësi
tjetër (litra, m
3
, etj.)
10. Faturat
(Opsionale)
11. Kontrolli i autoriteteve doganore
Deklaratë e verifikuar në përputhje me
Dokumenti i eksportimit
(2)

Forma ..................................No ….……...
e ……………………………………….
Zyra doganore.................................……
Vendi ose territori ku është lëshuar certifikata......................Vula
...................................................................
Vendi dhe data ……………......................
……............................................................
(Nënshkrimi)
12. Deklarimi i eksportuesit
Unë i nënshkruari, deklaroj që mallrat e
sipërshënuara plotësojnë të gjitha kushtet e
kërkuara për të përfituar këtë certifikatë.

Vendi dhe data ………………........................
..........................................................................
(Nënshkrimi)

(1) Nëse mallrat janë të paketuara, trego numrin e artikujve apo gjendjen « në masë » sipas nevojës
(2) Plotësoni vetëm kur rregulloret e vendit apo territorit eksportues e kërkojnë .
13. KËRKESA PËR KONTROLL : 14. REZULTATI I KONTROLLIT
Kontrolli i kryer ka bërë të mundur të konstatohet se kjo
certifikate
(1)
 është lëshuar faktikisht nga Zyra Doganore e treguar dhe
të dhënat që përmbahen aty janë të sakta.
 nuk i përgjigjet kushteve të vërtetësisë dhe
rregullueshmërisë së kërkuar (shiko vërejtjet bashkëlidhur).

Kërkohet kontrolli i vërtetësisë dhe rregullshmërisë së kësaj
certifikate

...............................................…………….................................
(Vendi dhe data)
Vula

.....................................................……
(Nënshkrimi)

.........................................………………………………..
(Vendi dhe data)
Vula
.....................................................…
(Nënshkrimi)
_____________
(1) Vendos X në kutinë e përshtatshme.
SHËNIME
1. Certifikata nuk duhet të ketë as fshirje as korrigjime. Të gjitha modifikimet e mundshme duhet të kryhen duke u
hequr vizë të dhënave të gabuara, nëse janë të nevojshme të dhëna të reja. Çdo modifikim i bërë në këtë mënyrë duhet të
firmoset nga ai që e ka plotësuar certifikatën dhe duhet të miratohet nga autoritetet doganore të vendit ku lëshohet.
2. Ndërmjet artikujve në certifikatë nuk duhet të lihen rreshta të zbrazët dhe çdo artikull duhet të paraprihet me një
numër rendor. Menjëherë pas shënimit të fundit duhet të hiqet një vizë horizontale. Hapësirat e papërdorura duhet të vijëzohen
në mënyrë të tillë që të bëjnë të pamundur çdo shtesë të mëvonshme.
3. Mallrat duhet të përshkruhen sipas përdorimit tregtar dhe me saktësime të tjera që lejojnë identifikimin e tyre.
KËRKESA PËR MARRJEN E CERTIFIKATËS SË QARKULLIMIT TË MALLRAVE
EUR.1
1. Eksportuesi (emri, adresa e plotë, vendi)
EUR.1 No A 000.000
Përpara se të plotësohet formulari duhet të konsultohen me kujdes shënimet e bëra
prapa kësaj flete
Kërkesa për marrjen e certifikatës që përdoret në shkëmbimet
preferenciale ndërmjet
...................................................................................... . dhe
....................................................................................... (Vendor vendet ose
grupet e vendeve ose territoret e përshtatshme)
Marrësi (emri, adresa e plotë, vendi) (Opsionale)
Vendi, grupi i vendeve apo
territori ku konsiderohet se
mallrat kanë origjinën
Vendi, grupi i vendeve apo
territori i destinacionit
6. Informacione që lidhen me transportin (Opsionale)

7. Vërejtje

8. Nr. rendor; markat, numrat; Numri dhe natyra e kolive
(1)
Përshkrimi i mallrave


Pesha bruto (kg)
ose ndonjë madhësi
tjetër (litra, m
3
, etj.)
Faturat (Opsionale)
(1) Nëse mallrat janë të paketuara, trego numrin e artikujve apo gjendjen « në masë » sipas nevojës
DEKLARATA E EKSPORTUESIT
Unë, i nënshkruari, eksportuesi i mallrave të përshkruara në faqen prapa,
Deklaroj që mallrat plotësojnë kushtet e kërkuara për lëshimin e certifikatës
bashkëlidhur.
Specifikoj sa më poshtë rrethanat që kanë mundësuar që këto produkte të plotësojnë kushtet
e mësipërme:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Paraqes dokumentet mbështetëse të mëposhtme (1):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Marr përsipër të paraqes, me kërkesë të autoriteteve të ngarkuara, çdo evidencë mbështetëse
që këto autoritete mund të kërkojnë për qëllim të lëshimit të certifikatës bashkëlidhur, dhe
marr përsipër, nëse kërkohet, të bie dakord me çdo verifikim të llogarisë time financiare dhe
të çdo kontrolli ne procesin e prodhimit të mallrave të mësipërme, të kryera nga këto
autoritete.
……………………………………………………..
(vendi dhe data)
……………………………………….
(Nënshkrimi)

1 Për shëmbull, dokumenta importi, çertifikata qarkullimi mallrash, fatura, deklaratë prodhuese, të tjera, referuar produkteve të
përdorura në prodhim ose mallrave të rieskportuara në të njëjtin shtet.
SHTOJCA IV
Teksti i deklaratës faturë
Deklarata faturë, teksti i së cilës është dhënë më poshtë, duhet të bëhet në përputhje me fusnotat.
Megjithatë, fusnotat nuk kanë nevojë të kopjohen.
English Version
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that,
except ëhere otherëise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.
Turkish Version
İşbu Belge (Gümrük Onay No .........(1)) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı, aksi açıkça belirtilmedikçe,
bu maddelerin ...........(2) tercihli menşeli maddeler olduğunu beyan eder.
Versioni i Kosovës
Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr.......(1)) deklaron që
perveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjinë preferenciale ........(2)
Serbian Version
Izvoznik proizvoda obuhvačenih ovom ispravom (carinsko ovlaśčenje br.....(1)) izjavluje da su, osim ako je
drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi .....(2) preferencialnog porekla.

……………………………………………………………............................................. (3)
(Vendi dhe Data)
...…………………………………………………………………….............................. (4)
(Nënshkrimi i eksportuesit, përveç kësaj emri i personit i cili nënshkruan deklaratën duhet të shkruhet me shkronja të qarta)”
__________________________________
(1)
Kur deklarata e faturës bëhet nga një eksportues i aprovuar, numri i autorizimit të eksportuesit të aprovuar
duhet të vendoset në këtë hapësirë. Kur deklarata e faturës nuk bëhet nga një eksportues i aprovuar, fjalët në
kllapa duhet të largohen apo hapësira të mbetet e zbrazët.

(2)
Të tregohet Origjina e produkteve.

(3)
Këto indikacione mund të largohen nëse informacioni gjendet në vetë dokumentin.

(4)
Në rast kur nga eksportuesi nuk kërkohet të nënshkruaj, përjashtimi i nënshkrimit po ashtu nënkupton
përjashtimin e emrit të nënshkruesit.


Aneksi II.2
(I referuar në nenin II.15)

SHFUQIZIMI I TARIFAVE DOGANORE PËR MALLRAT INDUSTRIALE

1. Turqia do t’i shfuqizoj të gjitha tarifat doganore për importe, si dhe ngarkesat që kanë
efekt të njëjtë, për mallrat me origjinë nga Kosova në datën e hyrjes në fuqi të kësaj
Marrëveshje.

2. Kosova do t’i shfuqizoj të gjitha tarifat doganore për importe, si dhe ngarkesat që kanë
efekt të njëjtë, për mallrat me origjinë nga Turqia, të cilat nuk janë të renditura në këtë aneks
në datën e hyrjes në fuqi të kësaj Marrëveshje.

3. Kosova do t’i shfuqizoj të gjitha tarifat doganore për importe, si dhe ngarkesat që kanë
efekt të njëjtë, për mallrat me origjinë nga Turqia, të cilat janë të renditura në këtë aneks, në
përputhje me kategoritë e treguar si dhe me afatet e përcaktuara më poshtë:


(a) tarifat doganore për mallrat me origjinë sipas “kategorisë 4” do të reduktohen gradualisht
dhe do të eliminohen përfundimisht në katër faza të barabarta;

(b) tarifat doganore për mallrat me origjinë sipas “kategorisë 6” do të reduktohen gradualisht
dhe do të eliminohen përfundimisht në gjashtë faza të barabarta;

(c) tarifat doganore për mallrat me origjinë sipas “kategorisë 8” do të reduktohen gradualisht
dhe do të eliminohen përfundimisht në tetë faza të barabarta;

(d) tarifat doganore për mallrat me origjinë sipas “kategorisë 10” do të reduktohen
gradualisht dhe do të eliminohen përfundimisht në dhjetë faza të barabarta;4. Për qëllime të këtij aneksi, faza e parë e reduktimit do të bëhet pas hyrjes në fuqi të kësaj
Marrëveshje dhe fazat e mëvonshme të reduktimeve do të bëhen më 1 Janar të çdo viti.

5. Tarifat e reduktuara që do zbatohen nga Palët, të llogaritura siç përcaktohet në këtë
Marrëveshje do të rrumbullakosen në numra të plotë.

Aneksi II.3
(I referuar në nenin II.17)

SHFUQIZIMI I TARIFAVE DOGANORE PËR MALLRAT BUJQËSORE

1. Turqia do t’i shfuqizoj të gjitha tarifat doganore për importe, si dhe ngarkesat që kanë
efekt të njëjtë, për mallrat me origjinë nga Kosova, të cilat janë të specifikuara në Listën A të
këtij aneksi, në datën e hyrjes në fuqi të kësaj Marrëveshje.

2. Kosova do t’i shfuqizoj të gjitha tarifat doganore për importe, si dhe ngarkesat që kanë
efekt të njëjtë, për mallrat me origjinë nga Turqia, të cilat janë të specifikuara në Listën B të
këtij aneksi, në përputhje me kategoritë e treguar si dhe me afatet e përcaktuara më poshtë.


(a) tarifat doganore për mallrat me origjinë sipas “kategorisë 0” do të eliminohen në datën e
hyrjes në fuqi të kësaj Marrëveshje;

(b) tarifat doganore për mallrat me origjinë sipas “kategorisë 6”, do të reduktohen gradualisht
dhe do të eliminohen përfundimisht në gjashtë faza, nga të cilat dy shkurtimet e para do të
jenë 10 për qind dhe pjesa e mbetur prej katër shkurtimeve do të jetë 20 për qind e
normës bazë;

(c) tarifat doganore për mallrat me origjinë sipas “kategorisë 10” do të reduktohen
gradualisht dhe do të eliminohen përfundimisht në dhjetë faza të barabarta;

(d) tarifat doganore për mallrat me origjinë sipas “kategorisë 10A” do të reduktohen
gradualisht dhe do të eliminohen përfundimisht në dhjetë faza, nga të cilat dy shkurtimet
e para do të jenë 0 për qind, gjashtë shkurtimet e ardhshme do të jenë 10 për qind dhe dy
shkurtimet e mbetura do të jenë 20 për qind e normës bazë.


3. Për mallrat me origjinë nga Turqia, të specifikuara në këtë aneks, Kosovë do të akordojë
trajtim jo më pak të favorshëm sesa ai i akorduar për produktet e ngjashme me origjinë nga
BE-ja. Në rast të ndonjë ndryshimi të favorshëm në trajtimin e akorduar për BE-në për
mallrat e specifikuara në këtë aneks, Kosovë do të zbatoj pa vonesë të njëjtin trajtim të
favorshëm për mallrat me origjinë nga Turqia dhe do të njoftojë menjëherë Turqinë në lidhje
me këtë.

4. Për qëllime të këtij aneksi, faza e parë e reduktimit do të bëhet pas hyrjes në fuqi të kësaj
Marrëveshje dhe fazat e mëvonshme të reduktimeve do të bëhen më 1 Janar të çdo viti.

5. Tarifat e reduktuara që do zbatohen nga Palët, të llogaritura siç përcaktohet në këtë
Marrëveshje do të rrumbullakosen në numra të plotë.
LISTA E ANKSIT II.2
Eliminimi i Detyrimeve Doganore për produktet me origjinë nga Turqia
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
25010010 8
25010031 8
25010051 8
25010091 8
25010099 8
25020000 8
25030010 8
25030090 8
25041000 8
25049000 8
25051000 8
25059000 8
25061000 6
25062000 8
25070020 8
25070080 8
25081000 6
25083000 8
25084000 8
25085000 8
25086000 8
25087000 8
25090000 8
25120000 8
25131000 8
25132000 8
25140000 8
25171010 8
25171020 8
25171080 8
25172000 8
25173000 8
25174100 6
25174900 8
25181000 8
25182000 8
25191000 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
25199010 8
25199090 8
25201000 8
25202000 8
25210000 8
25221000 8
25222000 8
25223000 8
25231000 6
25232100 6
25232900 8
25233000 8
25239000 8
25241000 8
25249000 8
25251000 8
25252000 8
25253000 8
25261000 8
25262000 8
25280000 6
25291000 8
25292100 8
25292200 8
25293000 8
25301000 6
25302000 8
25309000 6
26011200 6
26012000 8
26020000 8
26030000 8
26040000 4
26060000 8
26070000 6
26080000 6
26169000 6
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
26171000 6
26179000 8
26180000 8
26190090 6
26201100 6
26201900 6
26203000 8
26211000 8
27011100 8
27011290 8
27011900 8
27012000 8
27022000 8
27040019 8
27040030 8
27040090 8
27050000 8
27075090 8
27079999 8
27081000 8
27111211 8
27111297 8
27111391 8
27111397 8
27112900 8
27121010 8
27121090 8
27122010 8
27122090 8
27129019 8
27129099 6
27131100 8
27131200 8
27139090 8
27150000 8
28011000 8
28012000 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
28020000 8
28030000 8
28041000 8
28042910 8
28042990 8
28046100 8
28047000 8
28048000 8
28049000 8
28051100 8
28051200 8
28051910 8
28053010 8
28053090 8
28054010 8
28054090 8
28070000 8
28080000 8
28091000 8
28092000 8
28100010 8
28111100 8
28111910 8
28111920 8
28111980 8
28112200 4
28112905 8
28112910 8
28112930 8
28112990 8
28121011 8
28121015 8
28121016 8
28121018 8
28121091 8
28121093 8
28121094 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
28121095 8
28121099 8
28129000 8
28131000 8
28139010 8
28139090 8
28161000 8
28164000 8
28170000 6
28181011 8
28181019 8
28181091 8
28181099 8
28182000 8
28183000 4
28209010 8
28209090 8
28211000 8
28212000 8
28249000 8
28251000 8
28252000 8
28254000 8
28257000 8
28259019 8
28259020 8
28259060 8
28259085 8
28261200 8
28261990 8
28269010 8
28271000 8
28272000 8
28273100 8
28273200 8
28273500 8
28273910 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
28273920 8
28273930 8
28273985 8
28274100 8
28274910 8
28275100 8
28276000 8
28281000 8
28291900 8
28299010 8
28299040 8
28299080 8
28309011 8
28309085 8
28319000 8
28321000 8
28322000 8
28323000 8
28332400 8
28332960 8
28341000 8
28342100 8
28342920 8
28342940 8
28342980 8
28352910 8
28366000 8
28369200 8
28369911 8
28371100 8
28372000 8
28402010 8
28415000 8
28416100 8
28416900 8
28417000 8
28419085 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
28421000 8
28429010 8
28429080 8
28431010 8
28431090 8
28432100 8
28432900 8
28441010 8
28441030 8
28441050 8
28441090 8
28442025 8
28442035 8
28442051 8
28442059 8
28442099 8
28443011 8
28443019 8
28443051 8
28443055 8
28443061 8
28443069 8
28443091 8
28443099 8
28444010 8
28444020 8
28444030 8
28444080 8
28445000 8
28451000 8
28459010 8
28461000 8
28469000 8
28470000 8
28480000 8
28491000 8
28492000 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
28499010 8
28499030 8
28499050 8
28500020 8
28500060 8
28500090 8
28521000 8
28529000 8
28530010 8
28530030 8
28530050 8
28530090 8
29031100 8
29031300 8
29031400 8
29031500 8
29031910 8
29032100 8
29032200 8
29032300 8
29033100 8
29033911 8
29033915 8
29033919 8
29033990 8
29037100 8
29037200 8
29037300 8
29037400 8
29037500 8
29037610 8
29037620 8
29037690 8
29037710 8
29037720 8
29037730 8
29037740 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
29037750 8
29037790 8
29037800 8
29037911 8
29037919 8
29037921 8
29037929 8
29037990 8
29038100 8
29038200 8
29038910 8
29038990 8
29039100 8
29039200 8
29039910 8
29039990 8
29041000 8
29049040 8
29051100 8
29051200 8
29051300 8
29051410 8
29051620 8
29051685 8
29051700 8
29051900 8
29052200 8
29052910 8
29052990 8
29053100 8
29053200 8
29053920 8
29053925 8
29053930 8
29053995 8
29054300 8
29054411 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
29054419 8
29054491 8
29054900 8
29055100 8
29055991 8
29055998 8
29061100 8
29061200 8
29061310 8
29061390 8
29062100 8
29062900 8
29071100 8
29071200 8
29071300 8
29071510 8
29071590 8
29071910 8
29071990 8
29072100 8
29072200 8
29072300 8
29072900 8
29081100 8
29081900 8
29089100 8
29089200 8
29089900 8
29091100 8
29091910 8
29091990 8
29092000 8
29093010 8
29093035 8
29093090 8
29094100 8
29094300 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
29094400 8
29094911 8
29094980 8
29095000 8
29096000 8
29101000 8
29102000 8
29103000 8
29104000 8
29109000 8
29110000 8
29121100 8
29121200 8
29121900 8
29122100 8
29124200 8
29124900 8
29125000 8
29126000 8
29130000 8
29141100 8
29141300 8
29141990 8
29142200 8
29142300 8
29142900 8
29143100 8
29143900 8
29144010 8
29144090 8
29145000 8
29146100 8
29146910 8
29147000 8
29151100 8
29151200 8
29151300 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
29152100 8
29152400 8
29152900 8
29153100 8
29153200 8
29153300 8
29153600 8
29153900 8
29154000 8
29155000 8
29156011 8
29156019 8
29156090 8
29157040 8
29157050 8
29159030 8
29159070 8
29161100 8
29161200 8
29161400 8
29161500 8
29161600 8
29161910 8
29161940 8
29161995 8
29162000 8
29163100 8
29163200 8
29163400 8
29163910 8
29163990 8
29171100 8
29171200 8
29171310 8
29171390 8
29171400 8
29171910 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
29171990 8
29172000 8
29173200 8
29173300 8
29173400 8
29173500 8
29173600 8
29173700 8
29173995 8
29181100 8
29181200 8
29181300 8
29181400 8
29181500 8
29181600 8
29181800 8
29181930 8
29181940 8
29181950 8
29181998 8
29182100 8
29182200 8
29182300 8
29182900 8
29183000 8
29189100 8
29189940 8
29189990 8
29191000 8
29199000 8
29201100 8
29201900 8
29209010 8
29209020 8
29209030 8
29209040 8
29209085 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
29211100 8
29211960 8
29211999 8
29212200 8
29212900 8
29213010 8
29213091 8
29213099 8
29214100 8
29214200 8
29214300 8
29214400 8
29214500 8
29214600 8
29214900 8
29215111 8
29215190 8
29215950 8
29215990 8
29231000 8
29232000 8
29239000 8
29241100 8
29241200 8
29241900 8
29242100 8
29242300 8
29242400 8
29242910 8
29242998 6
29251100 8
29251200 8
29251920 8
29252100 8
29252900 8
29261000 8
29263000 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
29269020 8
29269095 8
29270000 8
29280010 8
29280090 8
29299000 8
29302000 8
29303000 8
29305000 8
29309016 8
29309020 8
29309030 8
29309040 8
29309050 8
29309099 8
29311000 8
29312000 8
29319010 8
29319020 8
29319030 8
29319040 8
29319090 8
29321100 8
29321200 8
29321300 8
29321900 8
29322010 8
29322020 8
29322090 8
29329200 8
29329300 8
29329400 8
29329500 8
29329900 8
29331110 8
29331910 8
29332100 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
29332910 8
29332990 8
29333100 8
29333200 8
29333300 8
29333910 8
29333920 8
29333925 8
29333935 8
29333940 8
29333945 8
29333950 8
29333955 8
29333999 8
29334100 8
29334910 8
29334930 8
29334990 8
29335200 8
29335310 8
29335390 8
29335500 8
29335910 8
29335920 8
29335995 8
29336910 8
29336980 8
29337100 8
29337200 8
29337900 8
29339190 8
29339920 8
29339950 8
29339980 8
29341000 8
29342080 8
29343010 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
29343090 8
29349100 8
29349960 8
29349990 8
29350030 8
29350090 8
29362100 8
29362200 8
29362300 8
29362400 8
29362500 8
29362600 8
29362700 8
29362800 8
29362900 6
29369000 8
29371100 8
29371200 8
29371900 6
29372100 6
29372200 6
29372300 8
29372900 6
29375000 8
29379000 8
29381000 8
29389010 8
29389030 8
29389090 8
29391100 8
29391900 8
29392000 6
29393000 6
29394100 8
29394200 8
29394300 8
29394400 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
29394900 8
29395100 8
29396100 8
29396200 8
29396300 8
29396900 8
29399100 8
29399900 8
29400000 6
29411000 8
29412030 8
29412080 8
29413000 6
29414000 8
29415000 8
29419000 8
29420000 6
30012010 6
30012090 4
30019020 8
30019091 8
30019098 6
30021010 8
30021091 8
30021095 6
30021099 8
30022000 4
30023000 8
30029010 4
30029030 6
30029050 8
30029090 8
30031000 6
30032000 8
30033100 6
30033900 6
30034000 6
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
30039000 8
30043100 4
30043200 8
30043900 4
30044000 8
30045000 8
30049000 6
30051000 8
30059010 8
30059031 8
30059050 8
30059099 8
30061010 8
30061030 8
30061090 8
30062000 6
30063000 6
30064000 8
30065000 8
30066000 6
30067000 8
30069100 6
30069200 6
32081010 8
32081090 6
32082010 8
32082090 8
32089011 6
32089013 8
32089019 8
32089099 4
32091000 8
32099000 6
32100010 8
32100090 4
32141010 8
32141090 6
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
32149000 8
33011210 8
33011290 6
33011310 8
33011390 8
33011920 8
33011980 8
33012410 8
33012490 8
33012510 8
33012590 6
33012911 8
33012931 8
33012941 8
33012971 6
33012979 6
33012991 8
33013000 6
33019010 6
33019021 8
33019030 8
33019090 8
33030010 6
33030090 6
33041000 6
33049100 8
33049900 8
33051000 8
33052000 6
33053000 8
33059000 6
33061000 4
33062000 6
33069000 8
33071000 6
33072000 6
33073000 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
33074100 6
34011100 8
34011900 6
34012010 8
34012090 8
34013000 6
34031100 8
34031910 8
34031990 4
34039100 8
34039900 8
34042000 8
34049000 8
34051000 6
34052000 8
34053000 8
34054000 8
34059010 8
34059090 8
34060000 8
34070000 8
35011010 8
35011050 8
35011090 6
35019010 8
35019090 8
35021110 8
35021190 8
35021910 8
35021990 8
35022010 8
35022091 6
35022099 6
35029020 6
35029070 8
35029090 8
35030010 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
35030080 8
35040010 6
35040090 8
35069100 6
36010000 8
36020000 8
36030010 8
36030090 8
36041000 8
36049000 8
36050000 8
36061000 8
36069010 8
36069090 8
37011000 8
37012000 8
37013000 8
37019100 4
37019900 8
37021000 8
37023191 4
37023197 6
37023210 8
37023220 6
37023285 8
37023900 4
37024100 6
37024200 8
37024300 8
37024400 8
37025200 8
37025300 6
37025400 4
37025500 8
37025600 4
37029610 8
37029690 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
37029710 8
37029790 8
37029800 8
37031000 8
37032000 8
37039000 6
37040010 6
37040090 6
37051000 6
37059010 8
37059090 6
37061020 8
37061099 8
37069052 8
37069091 8
37069099 10
37071000 4
37079020 8
37079090 6
38011000 8
38012010 8
38013000 6
38019000 8
38021000 8
38029000 8
38030010 8
38030090 8
38040000 8
38051030 8
38051090 8
38059010 8
38059090 8
38061000 8
38062000 8
38063000 8
38069000 8
38070090 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
38091010 8
38091030 8
38091090 8
38099100 4
38099200 8
38099300 8
38101000 8
38109090 8
38121000 8
38122010 8
38122090 8
38123021 8
38123029 8
38130000 8
38151100 8
38151200 8
38151910 8
38159010 8
38159090 8
38180010 6
38180090 8
38190000 8
38200000 4
38210000 8
38231100 8
38231200 8
38231300 8
38231910 8
38231930 8
38231990 8
38237000 8
38241000 8
38243000 8
38244000 6
38245010 8
38245090 8
38246011 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
38246019 8
38246091 8
38246099 8
38247100 8
38247200 8
38247300 8
38247400 8
38247500 8
38247600 8
38247700 8
38247800 8
38247900 8
38248100 8
38248200 8
38248300 8
38249010 8
38249015 8
38249020 8
38249025 8
38249030 8
38249035 8
38249040 8
38249045 8
38249050 8
38249055 8
38249058 8
38249061 8
38249062 8
38249064 8
38249065 8
38249070 8
38249075 8
38249080 8
38249085 8
38249087 8
38249097 8
38253000 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
38254100 8
38254900 8
38255000 6
38256100 8
38256900 6
38259010 8
38259090 6
38260010 6
38260090 8
39171010 8
39171090 8
39172110 8
39172190 8
39172210 6
39172290 8
39172310 4
39172390 6
39172900 8
39173100 8
39173200 8
39173900 6
39174000 8
39181010 4
39181090 8
39189000 8
39191012 8
39191015 4
39191019 6
39199000 6
39201023 6
39201024 8
39201025 6
39201028 8
39201040 6
39201081 8
39202029 6
39203000 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
39204310 6
39204390 8
39204910 6
39204990 8
39205100 8
39205910 8
39205990 8
39206100 8
39206212 8
39206219 8
39206290 8
39206300 8
39206900 6
39207100 8
39207310 8
39207380 8
39207910 8
39207990 8
39209100 8
39209200 8
39209300 8
39209400 8
39209921 10
39209928 8
39209952 8
39209953 8
39209959 8
39209990 4
39211100 8
39211200 8
39211400 8
39211900 8
39219010 4
39219030 8
39219041 6
39219043 8
39219049 6
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
39219055 8
39219060 6
39219090 8
39221000 8
39222000 6
39229000 8
39241000 8
39249000 8
39251000 8
39252000 8
39253000 8
39259010 6
39259020 8
39259080 8
39261000 6
39262000 8
39263000 8
39264000 8
39269050 8
39269097 8
40040000 8
40061000 8
40069000 8
40070000 8
40081100 8
40081900 8
40082110 8
40082190 8
40082900 6
40091100 8
40101100 8
40101200 8
40101900 8
40103100 8
40103200 8
40103300 8
40103400 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
40103500 8
40103600 8
40103900 8
40111000 6
40114000 8
40115000 8
40116200 4
40116300 6
40116900 8
40119300 8
40119400 8
40119900 8
40121100 8
40121200 8
40121900 8
40129020 8
40129030 8
40129090 8
40131000 8
40132000 6
40139000 8
40141000 8
40149000 8
40151100 8
40151900 8
40159000 8
40169100 4
40169200 8
40169400 8
40169500 8
40170000 8
42010000 8
42021110 8
42021190 6
42021211 8
42021219 8
42021250 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
42021291 8
42021299 8
42021910 8
42021990 8
42022100 6
42022210 8
42022290 6
42022900 8
42023100 4
42023210 8
42023290 8
42023900 8
42029110 8
42029180 6
42029211 8
42029215 8
42029219 8
42029291 8
42029298 8
42029900 8
42031000 6
42032100 8
42032910 8
42032990 8
42033000 6
42034000 8
42050011 8
42050019 8
42060000 8
43021100 8
43021915 8
43021949 8
43021975 8
43022000 8
43039000 8
44021000 6
44029000 10
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
44042000 4
44050000 10
44061000 10
44069000 8
44071015 6
44071031 10
44071033 10
44071091 8
44071093 8
44071098 8
44072110 10
44072191 10
44072199 10
44072210 10
44072291 10
44072299 10
44072510 10
44072530 10
44072550 10
44072590 6
44072610 10
44072630 10
44072650 10
44072690 10
44072710 10
44072791 10
44072799 10
44072810 10
44072891 10
44072899 8
44072915 10
44072920 10
44072925 10
44072945 6
44072960 10
44072983 6
44072985 10
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
44072995 8
44079115 8
44079139 10
44079190 8
44079200 8
44079310 10
44079391 10
44079399 10
44079410 10
44079491 10
44079499 6
44079510 10
44079591 10
44079599 10
44079927 10
44079940 10
44079991 8
44079996 10
44079998 8
44081091 6
44081098 8
44083111 6
44083121 10
44083125 6
44083130 6
44083915 10
44083921 10
44083930 10
44083955 10
44083970 10
44083985 8
44083995 6
44089015 6
44089035 10
44089085 8
44091011 6
44091018 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
44092100 6
44092910 8
44092991 8
44092999 8
44101110 8
44101130 8
44101150 8
44101190 8
44101210 8
44101290 8
44101900 8
44109000 8
44111210 8
44111290 8
44111310 8
44111390 8
44111410 8
44111490 8
44119210 8
44119290 8
44119310 8
44119410 6
44119490 8
44121000 10
44123110 10
44123190 8
44123210 10
44123290 6
44123900 8
44129410 10
44129490 8
44129930 6
44129940 10
44129950 6
44129985 8
44130000 6
44140010 6
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
44140090 8
44151010 6
44151090 8
44152020 8
44152090 8
44160000 8
44170000 8
44181010 10
44181050 8
44181090 8
44182010 8
44182050 8
44182080 6
44184000 8
44185000 6
44186000 8
44187100 10
44187200 8
44187900 8
44189010 8
44189080 6
44190010 10
44190090 8
44201011 10
44201019 8
44209010 10
44209091 10
44209099 8
44211000 8
44219091 8
44219098 8
45011000 8
45019000 6
45020000 8
45031010 6
45031090 8
45039000 6
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
46012110 8
46012190 6
46012210 8
46012290 8
46012910 8
46012990 6
46019205 8
46019210 8
46019290 8
46019305 8
46019310 8
46019390 8
46019405 8
46019410 8
46019490 8
46019905 8
46019910 8
46019990 8
46021100 6
46021200 6
46021910 6
46021990 8
46029000 6
47010010 8
47020000 8
47031100 8
47031900 8
47041100 8
47041900 8
47042100 8
47061000 8
47063000 8
47069300 8
47071000 8
47072000 8
47073010 8
47073090 6
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
47079010 8
47079090 8
48030010 8
48030039 6
48030090 8
48061000 8
48062000 8
48063000 6
48064010 8
48064090 8
48070030 6
48070080 8
48081000 8
48084000 8
48089000 8
48092000 8
48099000 8
48101300 8
48101400 8
48101900 8
48102200 8
48102930 6
48102980 8
48103100 8
48103210 8
48103290 6
48103900 8
48109210 8
48109230 8
48109290 4
48109910 8
48109980 8
48131000 8
48132000 8
48139010 6
48139090 8
48142000 6
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
48149010 6
48149070 6
48171000 8
48172000 6
48173000 8
48181010 6
48181090 6
48182010 6
48182091 4
48182099 8
48183000 4
48185000 8
48189010 6
48189090 6
48201010 8
48201030 8
48201050 8
48201090 8
48202000 8
48203000 8
48204000 8
48205000 8
48209000 8
48211010 4
48211090 6
48219010 8
48219090 8
48221000 8
48229000 8
48232000 8
48234000 8
48236100 6
48236910 6
48236990 6
48237010 8
48237090 8
48239040 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
49030000 8
49040000 8
49051000 8
49059900 8
49060000 6
49081000 6
49089000 6
49090000 8
49100000 8
49111010 8
49111090 8
49119100 8
49119900 4
50010000 8
50020000 8
50030000 8
50040010 8
50040090 6
50050010 8
50050090 6
50060010 6
50060090 8
50071000 8
50072011 8
50072019 8
50072021 8
50072031 8
50072039 8
50072041 8
50072051 8
50072059 8
50072061 8
50072069 8
50072071 8
50079010 8
50079030 6
50079050 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
50079090 6
51021100 8
51021910 8
51021930 8
51021940 8
51021990 8
51022000 8
51031010 8
51031090 8
51032000 6
51033000 8
51040000 8
51052100 8
51053100 8
51054000 8
51061010 8
51061090 6
51062010 8
51062091 8
51062099 6
51071010 8
51071090 8
51072010 8
51072030 8
51072051 8
51072059 8
51072091 8
51072099 6
51081010 8
51081090 8
51082010 8
51082090 8
51091010 8
51091090 6
51099000 6
51111100 8
51111910 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
51111990 8
51112000 8
51113010 8
51113030 8
51113090 8
51119010 8
51119091 8
51119093 8
51119099 8
51121990 8
51123010 8
51123030 6
51123090 8
51129010 8
51129093 8
51129099 8
51130000 8
52081110 6
52081190 6
52081216 8
52081219 8
52081296 8
52081300 8
52082110 8
52082190 6
52082296 6
52082299 8
52082300 8
52083216 6
52083219 8
52083296 6
52083299 6
52083900 4
52084100 8
52084200 4
52084300 8
52085100 6
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
52085200 6
52085910 6
52091100 6
52091200 6
52091900 6
52092100 8
52092200 6
52092900 6
52093100 6
52093200 4
52094100 6
52094300 6
52095100 8
52095200 6
52101100 8
52101900 8
52102100 8
52102900 8
52103200 6
52105900 6
52111100 6
52111200 8
52111900 8
52113100 6
52113200 6
52114300 6
52114910 6
52114990 8
52115100 8
52115200 8
52115900 6
52121110 8
52121190 8
52121210 8
52121290 8
52121310 6
52121390 6
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
52121410 8
52121490 8
52121510 8
52121590 8
52122110 8
52122190 8
52122210 8
52122290 8
52122310 6
52122390 8
52122410 8
52122490 8
52122510 8
52122590 8
53011000 6
53012100 8
53013000 8
53021000 8
53029000 8
53031000 8
53039000 6
53050000 6
53061010 8
53061030 8
53061050 8
53061090 8
53062010 8
53062090 6
53072000 6
53081000 8
53082010 8
53082090 8
53089012 8
53089019 8
53089050 8
53089090 8
53091110 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
53091900 6
53092100 8
53092900 6
53101090 8
53110010 8
53110090 6
54071000 8
54072011 4
54072090 8
54073000 4
54074100 4
54074200 8
54074300 6
54074400 6
54075100 6
54075400 4
54076110 6
54076910 4
54077100 6
54077200 6
54077300 4
54077400 6
54078100 6
54078200 4
54078300 6
54078400 6
54079100 6
54079200 4
54079400 6
54081000 8
54082100 6
54082290 6
54082300 6
54082400 4
54083100 8
54083300 8
54083400 6
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
55121910 6
55121990 6
55122100 8
55122910 8
55122990 6
55129100 6
55129910 8
55129990 8
55131190 8
55131200 8
55131300 6
55131900 8
55132100 6
55132310 8
55132390 6
55133100 6
55133900 6
55134100 6
55134900 6
55141100 6
55141200 8
55141910 6
55141990 6
55142100 8
55142200 6
55142300 6
55142900 8
55143010 8
55143030 8
55143050 8
55143090 6
55144100 8
55144200 6
55144300 6
55144900 8
55151130 8
55151210 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
55151230 8
55151290 6
55151311 8
55151319 8
55151391 8
55151399 8
55151910 6
55151990 8
55152110 8
55152130 8
55152190 8
55152211 8
55152219 8
55152291 8
55152299 8
55159110 8
55159130 8
55159940 8
55159980 6
55161100 8
55161200 6
55161300 6
55161400 8
55162100 8
55162310 6
55162390 8
55162400 6
55163100 8
55163200 8
55163300 8
55163400 8
55164100 8
55164200 8
55164300 6
55164400 8
55169100 6
55169300 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
55169400 8
56012110 6
56012190 6
56012900 8
56013000 6
56021011 8
56021019 8
56021031 8
56021038 6
56021090 6
56022100 6
56022900 6
56029000 4
56031110 6
56031190 4
56031310 6
56031390 8
56031410 8
56031490 8
56039110 6
56039210 8
56039290 6
56039310 6
56039390 6
56039490 8
56041000 8
56049090 6
56050000 6
56060010 6
56060099 6
56072900 8
56074100 8
56074911 8
56074919 8
56074990 6
56075011 8
56075019 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
56075030 6
56075090 6
56079020 6
56079090 8
56081180 6
56081911 6
56081919 6
56081930 6
56081990 6
56089000 8
56090000 8
57011010 6
57019010 6
57019090 8
57021000 8
57022000 6
57023110 8
57023180 6
57023210 8
57023290 8
57023900 8
57024110 8
57024190 4
57024210 8
57024900 6
57025010 6
57025031 6
57025039 6
57025090 8
57029100 6
57029210 8
57029290 8
57029900 6
57031000 8
57032012 6
57032018 4
57032092 6
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
57032098 8
57033012 6
57033082 6
57033088 4
57039020 6
57039080 6
57041000 4
57049000 8
57050030 8
57050080 8
58011000 6
58012100 8
58012200 6
58012300 8
58012600 8
58012700 8
58013100 6
58013200 6
58013300 6
58013600 6
58019010 8
58019090 8
58021100 8
58022000 6
58023000 6
58030010 8
58030030 8
58030090 6
58041090 4
58042190 6
58042910 8
58042990 8
58043000 8
58061000 6
58062000 8
58063100 6
58063210 6
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
58063900 8
58071010 6
58079010 6
58079090 6
58081000 6
58090000 8
58101010 8
58101090 6
58109110 8
58109190 6
58109210 8
58109290 6
58109910 6
58109990 6
58110000 6
59011000 6
59019000 8
59021010 6
59022010 6
59022090 8
59029010 8
59029090 8
59031010 6
59031090 4
59032010 6
59032090 4
59039010 6
59039091 6
59039099 6
59041000 6
59049000 6
59050010 6
59050030 8
59050050 8
59050070 8
59050090 8
59061000 6
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
59069100 8
59069910 6
59069990 8
59070000 6
59080000 8
59090010 8
59090090 8
59100000 6
59111000 6
59112000 8
59113111 8
59113119 6
59113190 8
59113211 8
59113219 6
59113290 6
59114000 8
59119010 6
59119090 8
60011000 6
60012100 6
60012200 6
60012900 6
60019100 8
60019200 6
60019900 6
60024000 6
60031000 8
60032000 6
60033010 8
60033090 6
60034000 8
60049000 6
60052100 6
60052300 8
60052400 8
60053150 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
60053250 8
60053290 6
60053310 8
60053350 8
60053410 8
60053450 8
60054100 6
60054200 8
60054300 8
60054400 8
60059010 8
60059090 6
60062300 6
60063110 6
60063190 6
60063310 8
60063390 4
60063410 6
60063490 4
60064100 8
60064200 6
60064300 6
60064400 8
60069000 6
61012010 6
61012090 6
61013010 8
61013090 6
61019020 6
61019080 8
61021010 8
61021090 8
61022090 6
61023010 8
61023090 6
61029010 8
61029090 6
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
61031010 6
61031090 8
61032200 8
61032300 6
61032900 6
61033100 6
61033200 4
61033300 4
61033900 8
61034100 6
61034200 6
61034300 6
61034900 8
61041300 6
61041920 6
61041990 6
61042200 6
61042300 6
61042910 6
61042990 8
61043100 6
61043200 6
61043300 6
61043900 6
61044100 6
61044200 6
61044300 8
61044400 8
61044900 8
61045100 6
61045200 6
61045300 6
61045900 4
61046100 6
61046200 6
61046300 6
61046900 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
61051000 6
61052010 4
61052090 8
61059010 6
61059090 8
61061000 6
61062000 6
61069010 6
61069030 6
61069050 10
61069090 8
61071100 8
61071200 8
61071900 8
61072100 4
61072200 6
61072900 8
61079100 8
61079900 6
61081100 6
61081900 8
61082100 6
61082200 4
61082900 8
61083100 8
61083900 6
61089100 6
61089200 6
61089900 6
61091000 8
61099020 8
61099090 8
61101110 6
61101130 6
61101190 4
61101210 6
61101290 6
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
61101910 4
61101990 6
61102010 6
61102091 6
61102099 6
61103010 6
61103091 6
61103099 8
61109010 8
61109090 6
61112010 6
61112090 6
61113010 6
61113090 8
61119011 6
61119019 6
61119090 8
61121100 6
61121200 8
61121900 8
61123110 6
61123190 8
61123910 6
61123990 6
61124110 6
61124190 8
61124910 6
61124990 6
61130010 6
61130090 6
61142000 8
61143000 6
61149000 8
61151010 8
61151090 8
61152100 6
61152200 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
61152900 8
61153011 8
61153019 8
61153090 8
61159400 6
61159500 6
61159610 6
61159691 8
61159699 8
61159900 6
61161020 8
61161080 6
61169100 6
61169200 6
61169300 6
61169900 6
61171000 6
61178010 8
61178080 6
61179000 6
62011100 6
62011210 6
62011290 6
62011310 8
62011390 6
62011900 8
62019100 8
62019200 8
62019300 6
62019900 6
62021100 6
62021210 8
62021290 6
62021310 8
62021390 6
62021900 8
62029100 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
62029200 8
62029300 8
62029900 8
62031100 6
62031200 4
62031910 8
62031930 8
62031990 8
62032210 8
62032280 8
62032310 8
62032380 4
62032911 8
62032918 8
62032930 8
62032990 8
62033100 4
62033210 8
62033290 6
62033310 8
62033390 4
62033911 10
62033919 8
62033990 8
62034110 4
62034130 8
62034190 8
62034211 8
62034231 8
62034233 8
62034235 8
62034251 8
62034259 8
62034290 6
62034311 8
62034319 4
62034331 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
62034339 8
62034390 8
62034911 8
62034919 8
62034931 8
62034939 8
62034950 8
62034990 8
62041100 8
62041200 8
62041300 8
62041910 8
62041990 8
62042100 8
62042210 8
62042280 6
62042310 6
62042380 6
62042911 6
62042918 6
62042990 8
62043100 8
62043210 6
62043290 8
62043310 6
62043390 8
62043911 6
62043919 8
62043990 8
62044100 8
62044200 8
62044300 8
62044400 4
62044910 6
62044990 4
62045100 8
62045200 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
62045300 6
62045910 6
62045990 8
62046110 6
62046185 8
62046211 8
62046231 8
62046233 6
62046239 8
62046251 6
62046259 8
62046290 8
62046311 8
62046318 8
62046331 6
62046339 8
62046390 8
62046911 8
62046918 6
62046931 6
62046939 6
62046950 8
62046990 6
62052000 8
62053000 4
62059010 6
62059080 6
62061000 6
62062000 8
62063000 8
62064000 6
62069010 8
62069090 8
62071100 8
62071900 8
62072100 8
62072200 10
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
62072900 8
62079100 4
62079910 6
62079990 8
62081100 6
62082100 4
62082200 8
62082900 8
62089100 6
62089200 6
62089900 8
62092000 4
62093000 6
62099010 6
62099090 8
62101010 6
62101092 6
62101098 6
62102000 6
62103000 8
62104000 8
62105000 8
62111100 8
62111200 8
62112000 6
62113210 8
62113231 6
62113241 6
62113242 8
62113290 8
62113310 8
62113331 6
62113341 6
62113342 6
62113390 6
62113900 6
62114210 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
62114231 6
62114241 8
62114290 8
62114310 6
62114331 6
62114341 8
62114342 6
62114390 6
62114900 8
62121010 8
62121090 6
62122000 8
62123000 8
62129000 8
62132000 6
62139000 6
62141000 8
62142000 6
62143000 6
62144000 8
62149000 6
62151000 8
62152000 8
62159000 8
62160000 8
62179000 8
63011000 6
63012010 8
63012090 8
63013010 6
63013090 8
63014010 4
63014090 6
63019010 8
63019090 8
63021000 8
63022100 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
63022210 8
63022290 8
63022910 8
63022990 6
63023100 8
63023210 6
63023290 6
63023920 6
63023990 8
63024000 8
63025100 6
63025310 6
63025390 4
63025910 6
63025990 6
63026000 8
63029100 6
63029310 10
63029390 8
63029910 6
63029990 6
63031200 6
63031900 8
63039100 6
63039210 6
63039290 6
63039910 6
63039990 8
63041100 8
63041910 8
63041930 8
63041990 8
63049100 4
63049300 6
63049900 8
63061200 8
63061900 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
63062200 6
63062900 8
63063000 6
63064000 6
63069000 8
63071010 6
63071030 6
63071090 8
63072000 8
63079010 8
63079091 8
63079092 6
63079098 6
63080000 6
63090000 8
63101000 6
63109000 8
64011000 8
64019210 8
64019290 8
64019900 8
64021210 8
64021290 8
64021900 8
64022000 4
64029110 8
64029190 8
64029905 8
64029910 8
64029931 8
64029939 6
64029950 6
64029991 8
64029993 8
64029996 6
64029998 6
64031200 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
64031900 8
64032000 8
64034000 8
64035105 8
64035111 8
64035115 8
64035119 8
64035191 8
64035195 8
64035199 8
64035905 8
64035911 8
64035931 8
64035935 8
64035939 8
64035950 6
64035991 8
64035995 8
64035999 6
64039105 8
64039111 8
64039113 6
64039116 4
64039118 4
64039191 8
64039193 8
64039196 8
64039198 4
64039905 8
64039911 8
64039931 8
64039933 8
64039936 8
64039938 8
64039950 8
64039991 8
64039993 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
64039996 6
64039998 8
64041100 8
64041910 6
64041990 6
64042010 8
64042090 8
64051000 6
64052010 8
64052091 8
64052099 8
64059010 4
64059090 6
64061010 8
64061090 6
64062010 8
64062090 8
64069030 8
64069050 8
64069060 8
64069090 8
65010000 6
65020000 6
65040000 6
65050010 8
65050030 8
65050090 4
65061010 6
65061080 8
65069100 6
65069910 6
65069990 8
65070000 6
66011000 8
66019100 8
66019920 6
66019990 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
66020000 6
66032000 6
66039010 6
66039090 6
67010000 6
67021000 8
67029000 8
67030000 6
67041100 6
67041900 6
67042000 8
67049000 6
68010000 8
68021000 8
68022300 6
68022900 8
68029200 6
68029310 8
68029390 8
68029910 8
68029990 8
68030010 6
68030090 6
68041000 8
68042100 6
68042212 8
68042218 8
68042230 6
68042250 6
68042290 6
68042300 8
68043000 8
68051000 8
68052000 8
68053000 6
68061000 6
68062010 6
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
68062090 6
68069000 8
68071000 6
68079000 6
68080000 6
68091100 6
68091900 6
68099000 8
68101110 8
68101190 8
68101900 8
68109100 8
68109900 6
68114000 6
68118100 6
68118200 4
68118900 8
68129100 6
68129200 6
68129300 6
68138100 8
68138900 6
68141000 6
68149000 6
68151010 6
68151090 8
68152000 8
68159100 6
68159900 8
69010000 8
69022010 8
69022091 8
69029000 8
69031000 8
69032010 6
69032090 8
69039010 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
69039090 6
69041000 8
69049000 8
69051000 8
69059000 8
69060000 6
69071000 8
69079020 8
69081000 8
69089011 6
69089020 8
69089031 6
69089051 4
69089091 8
69089093 8
69089099 8
69091100 8
69091200 6
69091900 6
69099000 6
69101000 8
69119000 8
69120010 8
69120030 6
69120050 6
69120090 8
69131000 6
69139010 6
69139093 8
69139098 8
69141000 6
69149000 8
70010010 6
70010091 6
70010099 6
70021000 6
70022010 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
70022090 8
70023100 8
70023200 6
70023900 8
70031210 6
70031291 8
70031299 8
70031910 8
70031990 8
70032000 6
70033000 6
70042010 8
70042091 8
70042099 6
70049010 8
70049080 8
70051005 10
70051025 8
70051030 8
70051080 8
70052125 8
70052130 8
70052180 8
70052925 6
70052935 8
70052980 8
70053000 8
70060010 8
70060090 8
70071110 4
70071190 8
70071920 4
70071980 6
70072120 6
70072900 6
70080020 6
70080081 4
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
70080089 6
70091000 8
70099100 8
70099200 8
70111000 6
70112000 8
70119000 6
70132210 10
70132290 8
70132810 8
70133311 6
70133319 10
70133391 8
70133399 8
70133710 6
70133751 4
70133759 8
70133791 6
70134110 6
70134190 6
70134200 6
70134910 6
70134991 6
70139110 8
70139190 6
70139900 6
70140000 6
70151000 6
70159000 8
70161000 8
70169010 4
70169040 6
70169070 8
70181011 6
70181019 6
70181030 8
70181051 6
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
70181059 8
70181090 6
70182000 8
70189010 6
70189090 6
70191100 6
70191200 4
70191910 8
70191990 8
70193110 6
70193210 6
70193290 6
70193900 6
70194000 8
70195100 6
70195200 6
70195900 4
70199000 4
71011000 8
71012100 8
71012200 8
71021000 8
71022100 8
71022900 8
71023100 8
71023900 8
71031000 8
71039100 8
71039900 6
71041000 8
71042000 8
71049000 6
71051000 8
71059000 8
71061000 8
71069100 8
71069200 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
71070000 8
71081100 8
71081200 6
71081310 8
71081380 6
71082000 8
71090000 8
71101100 8
71101910 8
71101980 4
71102100 8
71102900 8
71103100 6
71103900 8
71104100 8
71104900 8
71110000 4
71123000 8
71129100 8
71129200 6
71129900 8
71132000 8
71141100 8
71141900 8
71142000 6
71151000 6
71159000 6
71161000 8
71162011 6
71162080 6
71171100 6
71171900 8
71179000 8
71181000 6
71189000 8
72011011 8
72011019 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
72011030 8
72011090 8
72012000 6
72015010 8
72021120 8
72021180 8
72021900 8
72022100 8
72022910 6
72023000 8
72024110 8
72024190 6
72024950 8
72024990 8
72025000 8
72027000 8
72028000 8
72029100 8
72029200 8
72029300 8
72029910 8
72029930 8
72031000 6
72039000 6
72042110 6
72042900 8
72043000 6
72044110 8
72044191 8
72044199 8
72044930 8
72044990 8
72045000 8
72051000 6
72052100 8
72052900 6
72069000 6
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
72071114 6
72071116 6
72071190 8
72071210 8
72071290 6
72071912 8
72071919 8
72071980 6
72072011 8
72072015 6
72072017 8
72072019 8
72072032 8
72072039 8
72072052 8
72072059 8
72101220 4
72101280 8
72102000 6
72103000 6
72104100 6
72104900 8
72105000 6
72106100 8
72107010 6
72107080 8
72109030 8
72109040 8
72109080 8
72121010 6
72121090 6
72122000 6
72123000 6
72124020 8
72124080 6
72125020 6
72125030 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
72125040 8
72125061 8
72125069 8
72125090 8
72126000 6
72132000 6
72139120 6
72139141 8
72139149 8
72139170 8
72141000 8
72142000 8
72149110 6
72149190 8
72149910 6
72149931 8
72149950 6
72149971 8
72149979 6
72149995 6
72151000 8
72155011 8
72155019 6
72155080 6
72159000 8
72161000 6
72162200 6
72163190 6
72163211 6
72163219 6
72163291 4
72163299 6
72163310 8
72163390 4
72164090 8
72165010 6
72165099 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
72166110 4
72166190 6
72166900 8
72169110 6
72169180 8
72169900 6
72171010 8
72171031 8
72171039 8
72171050 4
72171090 4
72172010 8
72172050 8
72172090 6
72173041 8
72173049 8
72173050 8
72173090 8
72179020 6
72179050 8
72179090 8
72181000 8
72189110 8
72189180 6
72189911 8
72189919 8
72189920 8
72189980 8
72191100 6
72191210 8
72191290 8
72191310 8
72191390 8
72191410 6
72192110 8
72192190 8
72192210 6
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
72192290 8
72192300 6
72193100 6
72193210 6
72193290 8
72193310 6
72193390 6
72193410 6
72193490 6
72193510 8
72193590 8
72199020 6
72199080 8
72202021 6
72202029 8
72202041 6
72202049 8
72202081 6
72202089 8
72209020 8
72209080 8
72210010 8
72210090 6
72230011 8
72230019 6
72230091 6
72230099 8
72241010 6
72241090 6
72249002 8
72249003 8
72249005 8
72249007 8
72249014 8
72249018 8
72249031 8
72249090 6
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
72251100 8
72251910 8
72251990 8
72253010 8
72253030 8
72253090 6
72254012 8
72254015 8
72254040 6
72254060 8
72254090 6
72255020 8
72255080 8
72259100 8
72259200 6
72259900 6
72261910 8
72261980 8
72262000 8
72269120 8
72269199 8
72269200 8
72269910 6
72269930 8
72269970 6
72271000 8
72272000 8
72279010 8
72279050 8
72279095 6
72292000 4
72299020 6
72299050 8
72299090 6
73011000 8
73012000 8
73021010 6
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
73021022 8
73021028 8
73021040 8
73021050 8
73021090 6
73023000 8
73024000 8
73029000 8
73030010 6
73030090 6
73041100 8
73041910 8
73041930 8
73041990 8
73042200 8
73042300 8
73042400 8
73042910 8
73042930 8
73042990 8
73043910 8
73044910 6
73045910 6
73051100 10
73051200 8
73051900 6
73052000 8
73053100 6
73053900 4
73059000 8
73061110 8
73061190 10
73061910 6
73061990 10
73062100 6
73062900 6
73069000 10
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
73071110 8
73071190 8
73071910 4
73071990 6
73072100 8
73072210 8
73072290 8
73072310 8
73072390 8
73072910 8
73072980 6
73079100 6
73079210 8
73079290 8
73079311 8
73079319 8
73079391 8
73079399 8
73079910 8
73079980 6
73081000 6
73082000 8
73083000 8
73084000 8
73089051 6
73089059 8
73089098 8
73090010 8
73090030 8
73090059 6
73090090 6
73101000 6
73102111 4
73102119 6
73102191 8
73102199 8
73102910 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
73102990 8
73110011 8
73110013 8
73110019 8
73110030 8
73110091 6
73110099 6
73130000 8
73141200 6
73141400 8
73141900 8
73142010 6
73142090 8
73143100 8
73143900 8
73144100 8
73144200 8
73144900 8
73145000 8
73151110 6
73151190 8
73151200 8
73151900 6
73152000 8
73158100 6
73158200 8
73158900 8
73159000 8
73160000 8
73170020 8
73170060 8
73170080 4
73181100 8
73181210 8
73181290 6
73181300 8
73181410 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
73181491 8
73181499 8
73181510 8
73181520 8
73181530 8
73181541 8
73181549 8
73181551 8
73181559 8
73181561 6
73181569 8
73181570 8
73181581 8
73181589 6
73181590 8
73181610 8
73181630 8
73181650 8
73181691 8
73181699 8
73181900 4
73182100 8
73182200 8
73182300 8
73182400 6
73182900 8
73194000 8
73199010 6
73199090 8
73201011 8
73201090 8
73202020 8
73202081 8
73202085 8
73209010 8
73209030 6
73209090 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
73211110 8
73211190 8
73211200 8
73211900 8
73218100 8
73218200 8
73218900 6
73219000 6
73221100 8
73221900 8
73231000 8
73239100 8
73239200 8
73239300 8
73239400 6
73239900 8
73242100 8
73242900 8
73251050 8
73251092 6
73251099 6
73259100 8
73259910 6
73259990 6
73261100 8
73261910 6
73261990 8
73262000 6
73269030 6
73269040 8
73269050 6
73269060 8
73269092 8
73269094 6
73269096 6
73269098 8
74010000 10
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
74020000 8
74031200 6
74031300 8
74031900 6
74032100 4
74032200 8
74032900 4
74040091 8
74040099 8
74050000 8
74061000 4
74062000 6
74071000 6
74072190 6
74082100 4
74082200 8
74082900 6
74091100 4
74091900 8
74092100 8
74092900 6
74093100 8
74093900 8
74094000 6
74099000 6
74101100 4
74101200 4
74102100 8
74102200 8
74111010 8
74112110 6
74112190 8
74112200 8
74112900 8
74121000 8
74151000 6
74152100 6
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
74152900 8
74153300 6
74153900 8
74181010 8
74182000 6
74191000 8
74199100 8
74199910 10
74199930 6
75011000 8
75012000 8
75021000 8
75022000 6
75030010 8
75040000 8
75051100 6
75051200 6
75052100 8
75052200 6
75061000 8
75062000 8
75071100 8
75071200 8
75072000 6
75081000 8
75089000 6
76012010 6
76012091 8
76012099 8
76020011 8
76020019 8
76031000 8
76032000 8
76051100 8
76051900 6
76052100 8
76052900 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
76061110 8
76061191 6
76061193 6
76061199 6
76061220 6
76061293 6
76069100 4
76069200 6
76071111 6
76071119 8
76071190 8
76072010 4
76090000 6
76101000 8
76109010 6
76109090 8
76130000 8
76149000 6
76151010 8
76152000 8
76161000 6
76169100 8
76169910 6
76169990 8
78011000 6
78019100 8
78019910 8
78019990 8
78041100 8
78041900 8
79011100 8
79011210 8
79011230 8
79011290 8
79012000 6
79031000 8
79039000 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
79040000 8
79050000 8
79070000 8
80011000 8
80012000 8
80020000 8
80030000 6
80070010 8
80070080 6
81011000 6
81019400 8
81019600 8
81019700 8
81019910 8
81019990 6
81021000 8
81029400 8
81029500 8
81029600 8
81029700 8
81029900 8
81032000 8
81033000 8
81039010 8
81039090 8
81041100 6
81041900 8
81042000 8
81043000 6
81049000 8
81052000 8
81053000 8
81059000 6
81060010 8
81060090 8
81072000 8
81073000 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
81079000 8
81082000 8
81083000 8
81089030 6
81089050 8
81089090 8
81092000 6
81093000 8
81099000 8
81101000 8
81102000 8
81109000 8
81110011 8
81110019 8
81110090 8
81121200 6
81121300 8
81121900 8
81122110 8
81122190 8
81122200 8
81122900 8
81125100 8
81125200 8
81125900 8
81129210 8
81129221 8
81129231 8
81129281 8
81129289 8
81129291 8
81129295 8
81129920 8
81129930 8
81129970 8
81130020 6
81130040 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
81130090 6
82011000 8
82013000 8
82014000 8
82015000 6
82016000 8
82019000 8
82021000 8
82022000 8
82023100 8
82023900 6
82024000 8
82029100 8
82029920 6
82029980 6
82031000 6
82032000 8
82033000 8
82034000 8
82041100 8
82041200 8
82042000 8
82051000 8
82052000 8
82053000 8
82054000 8
82055100 8
82055910 8
82056000 6
82057000 6
82059010 6
82059090 8
82060000 8
82071300 6
82071910 6
82071990 8
82072010 6
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
82072090 8
82073010 4
82073090 8
82074010 6
82074030 8
82074090 8
82075010 6
82075030 8
82075050 6
82075060 8
82075070 6
82075090 8
82076010 8
82076030 6
82076050 6
82076070 8
82076090 8
82077010 6
82077031 6
82077037 6
82077090 8
82078011 6
82078019 6
82078090 8
82079010 6
82079030 8
82079050 6
82079071 8
82079078 6
82079091 6
82079099 10
82081000 8
82082000 6
82083000 6
82084000 6
82089000 8
82090020 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
82090080 6
82100000 6
82111000 6
82119100 10
82119200 8
82119300 8
82119400 6
82119500 6
82121010 6
82121090 10
82122000 6
82129000 10
82130000 8
82141000 10
82142000 10
82149000 10
82151020 6
82151030 6
82151080 8
82152010 6
82152090 6
82159100 6
82159910 6
82159990 8
83011000 10
83012000 6
83013000 6
83014011 10
83014019 8
83014090 10
83015000 6
83016000 8
83017000 8
83023000 8
83024110 10
83024150 8
83024190 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
83025000 6
83030040 10
83030090 8
83040000 8
83051000 8
83052000 8
83059000 8
83061000 6
83062100 6
83062900 8
83063000 10
83081000 10
83082000 10
83089000 8
83100000 8
83111000 10
83112000 8
83113000 6
83119000 6
84011000 10
84012000 10
84013000 10
84014000 10
84021100 10
84021200 10
84021910 10
84021990 10
84022000 10
84029000 10
84031010 10
84031090 8
84039010 10
84039090 10
84041000 10
84042000 10
84049000 10
84051000 10
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
84059000 10
84061000 10
84068100 10
84068200 10
84069010 10
84069090 10
84072110 10
84072191 10
84072199 10
84072900 10
84073100 10
84073210 10
84073290 10
84073300 10
84073410 10
84073430 10
84073491 10
84073499 10
84079010 10
84079050 10
84079080 10
84079090 10
84081011 10
84081019 10
84081023 10
84081027 10
84081031 10
84081039 10
84081041 10
84081049 10
84081051 10
84081059 10
84081061 10
84081069 10
84081071 10
84081079 10
84081081 10
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
84081089 10
84081091 10
84081099 10
84082010 10
84082031 10
84082035 10
84082037 10
84082051 10
84082057 10
84082099 10
84089021 10
84099900 8
84101100 10
84101200 10
84101300 10
84109000 10
84128010 10
84131100 10
84134000 10
84137021 10
84137029 10
84137030 10
84138200 10
84139200 10
84141020 10
84142020 10
84144010 10
84144090 10
84151010 10
84152000 10
84161010 10
84161090 10
84162010 10
84162020 10
84162080 10
84163000 10
84169000 10
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
84171000 10
84172010 10
84172090 10
84178030 10
84178050 10
84178070 10
84179000 10
84182151 10
84182191 8
84182900 10
84185011 10
84185019 8
84185090 10
84189100 10
84189910 10
84189990 8
84191100 10
84191900 10
84211100 10
84211200 10
84211920 10
84212200 10
84219100 10
84219900 10
84221900 10
84229010 10
84229090 10
84231010 10
84231090 10
84232000 10
84233000 10
84238110 10
84238130 10
84238150 10
84238190 10
84238210 10
84238290 10
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
84238900 10
84239000 10
84242000 10
84243001 10
84243008 10
84243010 10
84243090 10
84248900 10
84249000 10
84401010 10
84401020 10
84401030 10
84401040 10
84401090 10
84409000 10
84433120 10
84433180 10
84433230 10
84433291 10
84433293 10
84433299 10
84433910 10
84433931 10
84433939 10
84433990 10
84439110 10
84439191 10
84439199 10
84439910 10
84439990 10
84501119 10
84501200 10
84501900 10
84502000 10
84509000 10
84511000 10
84512900 10
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
84513000 10
84514000 10
84515000 10
84518010 10
84518030 10
84518080 10
84519000 10
84669330 10
84671110 10
84671190 10
84671900 10
84672110 10
84672191 10
84672199 10
84672210 10
84672230 10
84672290 10
84672920 10
84672951 10
84672953 10
84672959 10
84672970 10
84672980 10
84672985 10
84678100 10
84678900 10
84679100 10
84679200 10
84679900 10
84690010 10
84690091 10
84690099 10
84701000 10
84702100 10
84702900 10
84703000 10
84705000 10
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
84709000 10
84713000 10
84718000 10
84719000 10
84721000 10
84723000 10
84729010 10
84729030 10
84729070 10
84731011 10
84731019 10
84731090 10
84732110 10
84732190 10
84732910 10
84732990 10
84733020 10
84733080 10
84734011 10
84734018 10
84734080 10
84735020 10
84735080 10
84762100 10
84762900 10
84768100 10
84768900 10
84769000 10
84791000 10
84792000 10
84793090 10
84794000 10
84795000 10
84796000 10
84798100 10
84798200 10
84798930 10
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
84798960 10
84801000 10
84802000 10
84803010 10
84803090 10
84804100 10
84805000 10
84806000 10
84807100 10
84807900 10
84811005 10
84811019 10
84811099 10
84812010 10
84812090 10
84813091 10
84813099 10
84814010 10
84814090 10
84818011 10
84818031 10
84818039 10
84818040 10
84818051 10
84818059 10
84818061 10
84818063 10
84818069 10
84818071 10
84818073 10
84818079 10
84818085 10
84818087 10
84818099 6
84819000 8
84821010 10
84822000 10
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
84823000 10
84824000 10
84825000 10
84828000 10
84829110 10
84829190 10
84829900 10
84832000 10
84842000 10
84871010 10
84871090 10
84879040 10
84879051 10
84879057 10
84879059 10
84879090 10
85011010 4
85011091 8
85011093 6
85011099 8
85015350 4
85015394 8
85015399 8
85016400 8
85030010 8
85030091 8
85042210 8
85043400 8
85049005 8
85049011 4
85049018 8
85049091 8
85049099 6
85051100 6
85051910 8
85051990 8
85052000 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
85059020 8
85059050 8
85059090 8
85061011 8
85061018 8
85061091 8
85061098 8
85063000 8
85064000 8
85065010 8
85065030 8
85065090 6
85066000 8
85068005 8
85068080 8
85069000 8
85081100 4
85081900 4
85086000 6
85087000 6
85094000 8
85098000 8
85099000 6
85101000 6
85102000 8
85103000 8
85109000 8
85119000 4
85121000 8
85122000 8
85123010 8
85123090 8
85124000 8
85129010 8
85129090 4
85131000 8
85139000 6
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
85151100 8
85151900 8
85152100 8
85152900 8
85153100 8
85153913 8
85153918 8
85153990 8
85158010 8
85158090 8
85159000 8
85161011 6
85161080 8
85162100 8
85162910 8
85162950 8
85162991 8
85162999 8
85163100 8
85163200 8
85163300 8
85164000 8
85165000 8
85166010 8
85166070 6
85166080 6
85167100 4
85167200 6
85167920 8
85167970 4
85168080 4
85169000 8
85171100 8
85171800 8
85176910 8
85176920 8
85177090 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
85183020 8
85184030 8
85189000 8
85192010 8
85192091 8
85192099 8
85193000 8
85195000 8
85198111 8
85198115 8
85198121 8
85198125 8
85198131 8
85198135 8
85198145 8
85198151 8
85198155 8
85198161 8
85198165 8
85198175 8
85198181 4
85198185 8
85198911 8
85198915 8
85198919 8
85219000 8
85221000 8
85229030 8
85229041 4
85232100 8
85232915 8
85232931 8
85232933 8
85232939 8
85232990 6
85234110 8
85234130 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
85234190 6
85234925 8
85234931 8
85234939 8
85234945 6
85234951 8
85234991 8
85234993 8
85234999 8
85235110 8
85235191 8
85235193 8
85235199 8
85235210 8
85235290 8
85235910 6
85235991 4
85235993 8
85235999 8
85238010 8
85238091 4
85238093 8
85238099 8
85255000 8
85256000 8
85258011 8
85258019 8
85258030 8
85258091 8
85258099 8
85271210 8
85271290 8
85271310 8
85271391 4
85271399 8
85271900 8
85272120 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
85272152 4
85272159 8
85272170 4
85272192 6
85272198 8
85272900 8
85279111 6
85279119 6
85279135 6
85279191 4
85279199 6
85279210 6
85279290 6
85279900 6
85284910 6
85284980 8
85285910 8
85285940 8
85285980 8
85286910 8
85286991 4
85286999 8
85287111 6
85287115 8
85287119 8
85287191 6
85287199 8
85287210 8
85287230 8
85287240 8
85287260 6
85287280 6
85287300 6
85291011 6
85291031 8
85291039 8
85299020 6
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
85299041 4
85299049 6
85311030 8
85319020 6
85319085 6
85321000 6
85322100 6
85322200 6
85322300 6
85322400 6
85322500 6
85322900 6
85323000 4
85329000 6
85331000 6
85332100 6
85332900 6
85333100 6
85333900 4
85334010 6
85334090 6
85339000 8
85340011 6
85340019 8
85340090 6
85351000 8
85352100 8
85352900 6
85353010 8
85353090 6
85354000 8
85359000 6
85361010 8
85361050 6
85361090 8
85362090 4
85363010 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
85363030 8
85363090 8
85364110 8
85364190 8
85364900 8
85365003 6
85365005 6
85365007 8
85365011 6
85365015 6
85365019 8
85366110 8
85366190 6
85366910 6
85366930 6
85367000 8
85369010 4
85369020 6
85369085 8
85371010 6
85371091 6
85371099 8
85372091 6
85372099 8
85381000 4
85389011 8
85389019 8
85389091 6
85392130 6
85392192 6
85392198 6
85392210 6
85392290 6
85392930 8
85392992 6
85392998 8
85393110 6
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
85393190 6
85393220 6
85393290 6
85393900 6
85394100 6
85394900 8
85399010 6
85399090 8
85401100 6
85401200 4
85402010 4
85402080 6
85404000 8
85406000 4
85407100 6
85407900 4
85408100 8
85408900 6
85409100 4
85409900 6
85411000 6
85412100 4
85412900 6
85413000 6
85414010 6
85414090 6
85415000 6
85416000 6
85419000 6
85423110 6
85423210 6
85423231 4
85423239 6
85423245 8
85423255 6
85423261 4
85423269 6
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
85423275 6
85423290 6
85423300 6
85423910 6
85429000 6
85431000 4
85432000 6
85433000 6
85437010 6
85437030 6
85437050 6
85437060 6
85441190 6
85441900 6
85444210 8
85444920 6
85444999 6
85446090 8
85451100 4
85451900 6
85452000 8
85459010 6
85459090 6
85461000 6
85462000 8
85469010 8
85469090 8
85471000 8
85472000 4
85479000 4
85481010 6
85481021 4
85481029 8
85481099 6
85489020 6
85489090 6
87021019 6
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
87021099 6
87029011 8
87029019 6
87029031 6
87029039 6
87029090 6
87031011 8
87031018 8
87032110 8
87032190 10
87032210 8
87032290 8
87032311 8
87032319 8
87032390 8
87032410 8
87032490 8
87033110 6
87033190 8
87033211 10
87033219 6
87033290 8
87033311 8
87033319 8
87033390 8
87039090 8
87041010 6
87041090 8
87042110 6
87042131 6
87042139 8
87042191 6
87042199 8
87042210 6
87042299 8
87042310 6
87042399 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
87043110 8
87043131 8
87043139 6
87043199 6
87043210 6
87043291 8
87043299 8
87049000 8
87060011 6
87060019 6
87060091 6
87060099 8
87071010 8
87071090 6
87079010 8
87079090 4
87081010 6
87081090 6
87082110 6
87082190 6
87082990 4
87083010 8
87083091 6
87084020 8
87084050 6
87084091 6
87084099 6
87085020 6
87085035 4
87085055 6
87085091 6
87085099 6
87087010 6
87087091 6
87089199 8
87089235 4
87089390 4
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
87089435 4
87089993 4
87089997 8
87111000 6
87112010 6
87112092 6
87112098 8
87113010 6
87113090 6
87114000 6
87115000 6
87119010 6
87119090 6
87120030 6
87120070 8
87141000 6
87142000 6
87149110 6
87149130 6
87149190 6
87149210 6
87149290 6
87149300 6
87149420 6
87149490 6
87149500 6
87149610 6
87149630 6
87149690 6
87149910 6
87149930 6
87149950 6
87149990 6
87150010 6
87150090 6
87161092 6
87161098 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
87162000 8
87163910 6
87163930 6
87163980 8
87164000 6
87168000 6
87169010 6
87169030 8
87169050 6
87169090 6
90012000 6
90021100 6
90021900 6
90022000 6
90031100 6
90031900 6
90039000 6
90041010 6
90041091 6
90041099 6
90049010 6
90049090 6
90051000 6
90058000 6
90059000 6
90061000 6
90063000 6
90064000 6
90065100 6
90065200 6
90065310 6
90065380 6
90065900 6
90066100 6
90066900 6
90069100 6
90069900 6
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
90071000 6
90072000 6
90079100 6
90079200 6
90085000 6
90089000 6
90101000 6
90105000 6
90106000 6
90109000 6
90111010 6
90111090 6
90112010 6
90112090 6
90118000 6
90119010 6
90119090 6
90121010 6
90121090 6
90129010 6
90129090 6
90131000 6
90132000 6
90138020 6
90138030 6
90138090 6
90139010 6
90139090 6
90160010 6
90160090 6
90171010 6
90171090 6
90172005 6
90172010 6
90172039 6
90172090 6
90173000 6
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
90178010 6
90178090 6
90179000 6
90230010 6
90230080 6
90281000 6
90282000 6
90283011 6
90283019 6
90283090 6
90289010 6
90289090 6
90292031 6
90292090 6
90308200 6
90309020 6
90311000 6
90312000 6
90314100 6
90314910 6
90314990 6
90318032 6
90318034 6
90318091 6
90319020 6
90319030 6
90330000 6
91011100 6
91011900 10
91012100 6
91012900 6
91019100 10
91019900 6
91021100 6
91021200 6
91021900 6
91022100 6
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
91022900 6
91029100 10
91029900 6
91031000 6
91039000 6
91051100 10
91051900 10
91052900 6
91059900 6
91061000 10
91069000 6
91070000 6
91081100 10
91081200 10
91089000 10
91101190 10
91109000 10
91112000 10
91119000 10
91122000 10
91132000 10
91139000 10
91143000 10
91149000 10
92011010 4
92011090 4
92012000 4
92019000 4
92021010 4
92021090 4
92029030 4
92029080 4
92051000 4
92059010 4
92059030 4
92059050 4
92059090 4
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
92060000 4
92071030 4
92071050 4
92071080 4
92079010 4
92079090 4
92081000 4
92089000 4
92093000 4
92099200 4
92099400 4
92099920 4
92099940 4
92099970 4
94012000 8
94013000 6
94014000 8
94015100 8
94015900 8
94016100 8
94016900 8
94017100 6
94017900 6
94018000 8
94019010 8
94019030 8
94019080 6
94021000 8
94029000 6
94031051 8
94031058 6
94031091 6
94031093 6
94031098 8
94032020 8
94032080 8
94033011 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
94033019 6
94033091 8
94033099 6
94034010 8
94034090 8
94035000 8
94036010 8
94036030 6
94036090 8
94037000 6
94038100 8
94038900 6
94039010 6
94039030 6
94039090 8
94041000 8
94042110 8
94042190 8
94042910 8
94042990 8
94043000 8
94049010 8
94049090 8
94051021 8
94051040 8
94051050 6
94051091 8
94052011 8
94052040 8
94052050 8
94052091 8
94052099 8
94053000 8
94054010 8
94054031 8
94054035 8
94054039 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
94054091 8
94054095 8
94054099 4
94055000 8
94059110 8
94059190 8
94060011 8
94060020 8
94060031 8
94060038 8
94060080 6
95030010 8
95030021 10
95030029 10
95030030 10
95030035 8
95030039 10
95030041 10
95030049 8
95030055 8
95030061 10
95030069 10
95030070 8
95030075 10
95030079 10
95030081 10
95030085 10
95030095 8
95030099 8
95042000 8
95043010 8
95043020 10
95043090 10
95044000 10
95045000 10
95049010 10
95049080 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
95051010 10
95051090 8
95059000 8
95061110 10
95061121 10
95061129 10
95061180 10
95061200 10
95061900 10
95062100 10
95062900 10
95063100 10
95063200 10
95063910 8
95063990 10
95064000 10
95065100 10
95065900 8
95066100 10
95066200 8
95066910 10
95066990 8
95067010 8
95067030 10
95067090 10
95069110 8
95069190 8
95069910 10
95069990 8
95071000 8
95072010 10
95072090 10
95073000 10
95079000 8
95081000 8
95089000 8
96011000 10
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
96019000 10
96020000 8
96031000 10
96032100 10
96032930 10
96032980 10
96033010 10
96033090 10
96034010 10
96034090 10
96035000 10
96039010 10
96039091 10
96039099 10
96040000 8
96050000 10
96061000 10
96062100 10
96062200 8
96062900 10
96063000 8
96071100 10
96072010 10
96072090 10
96081010 8
96081092 8
96081099 8
96082000 8
96083000 8
96084000 8
96085000 8
96086000 8
96089100 8
96089900 8
96091010 8
96091090 8
96092000 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
96099010 8
96099090 8
96100000 8
96110000 8
96121010 8
96121020 8
96121080 8
96122000 10
96131000 8
96132000 10
96138000 8
96139000 10
96140010 10
96140090 10
96151100 8
96151900 10
96159000 10
96161010 10
96161090 8
96162000 8
96170000 10
96180000 10
96190011 8
96190013 8
96190019 8
96190021 10
96190029 10
96190031 10
96190039 10
96190041 8
96190049 8
96190051 8
96190059 10
96190090 8
97011000 8
97019000 8
97020000 8
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
97030000 8
97050000 8
97060000 8

LISTA A E ANEKSIT II.3
Eliminimi i Detyrimeve Doganore për produktet me origjinë nga Kosova
Kodi CN
2012
01064100
02050020
02050080
02102010
02102090
03011100
03019110
03019190
03024700
03044210
03044250
03044290
03048210
03048250
03048290
03054300
04011010
04011090
04012011
04012019
04012091
04012099
04014010
04014090
04015011
04015019
04015031
04015039
04015091
04015099
04021011
04021019
04021091
04021099
04022111
04022118
04022191
04022199
04022911
04022915
04022919
04022991
04022999
Kodi CN
2012
04029110
04029130
04029151
04029159
04029191
04029199
04029910
04029931
04029939
04029991
04029999
04031011
04031013
04031019
04031031
04031033
04031039
04031051
04031053
04031059
04031091
04031093
04031099
04039011
04039013
04039019
04039031
04039033
04039039
04039051
04039053
04039059
04039061
04039063
04039069
04039071
04039073
04039079
04039091
04039093
04039099
04041002
04041004
Kodi CN
2012
04041006
04041012
04041014
04041016
04041026
04041028
04041032
04041034
04041036
04041038
04041048
04041052
04041054
04041056
04041058
04041062
04041072
04041074
04041076
04041078
04041082
04041084
04049021
04049023
04049029
04049081
04049083
04049089
04051011
04051019
04051030
04051050
04051090
04052010
04052030
04052090
04059010
04059090
04061020
04061080
04062010
04062090
04063010
Kodi CN
2012
04063031
04063039
04063090
04064010
04064050
04064090
04069001
04069013
04069015
04069017
04069018
04069019
04069021
04069023
04069025
04069027
04069029
04069032
04069035
04069037
04069039
04069050
04069061
04069063
04069069
04069073
04069075
04069076
04069078
04069079
04069081
04069082
04069084
04069085
04069086
04069087
04069088
04069093
04069099
04071100
04071911
04071919
04071990
Kodi CN
2012
04072100
04072910
04072990
04079010
04079090
04081120
04081180
04081920
04081981
04081989
04089120
04089180
04090000
05080000
06011010
06011020
06011030
06011040
06011090
06012010
06012030
06012090
06021010
06021090
06022010
06022090
06024000
06031100
07011000
07019010
07019050
07019090
07020000
07031011
07031019
07031090
07032000
07039000
07041000
07049010
07051100
07051900
07061000
Kodi CN
2012
07069010
07069030
07069090
07070005
07070090
07081000
07082000
07089000
07092000
07093000
07095100
07096010
07097000
07099100
07099210
07099290
07099310
07099390
07099910
07099920
07099940
07099950
07099960
07099990
07101000
07102100
07102200
07102900
07103000
07104000
07108010
07108051
07108059
07108061
07108069
07108070
07108080
07108085
07108095
07109000
07114000
07115100
07115900

Kodi CN
2012
07119010
07119030
07119050
07119070
07119080
07119090
07122000
07129005
07129011
07129019
07129030
07129050
07129090
07131010
07131090
07133100
07142010
07142090
08021210
08021290
08022100
08022200
08023100
08061010
08061090
08062010
08062030
08062090
08071100
08071900
08081010
08081080
08083010
08083090
08092100
08092900
08093010
08093090
08094005
08094090
08101000
08102010
08102090
Kodi CN
2012
08103010
08103030
08103090
08104010
08104030
08104050
08104090
08111011
08111019
08111090
08112011
08112019
08112031
08112039
08112051
08112059
08112090
08119011
08119019
08119031
08119039
08119050
08119070
08119075
08119080
08119085
08119095
08121000
08129025
08129030
08129040
08129070
08129098
08131000
08132000
08133000
08134010
08134030
08134050
08134065
08134095
08135012
08135015
Kodi CN
2012
08135019
08135031
08135039
08135091
08135099
08140000
09042110
09042190
09042200
09071000
09102010
09102090
11010011
11010015
11010090
11022010
11022090
11031110
11031190
11031310
11031390
11071011
11071019
11071091
11071099
11072000
11081100
11081200
11081300
11081400
11081910
11081990
11082000
11090000
12060010
12060091
12060099
12076000
12077000
15121110
15121191
15121199
15171010
Kodi CN
2012
15171090
15179010
15179091
15179093
15179099
15180010
15180031
15180039
15180091
15180095
15180099
16010010
16010091
16010099
16021000
16022010
16022090
16023211
16023219
16023230
16023290
16023921
16023929
16023985
16024110
16024190
16024210
16024290
16024911
16024913
16024915
16024919
16024930
16024950
16024990
17011210
17011290
17011410
17011490
19012000
19019011
19019019
19019091
Kodi CN
2012
19019099
19021100
19021910
19021990
19022010
19022030
19022091
19022099
19023010
19023090
19041010
19041030
19041090
19042010
19042091
19042095
19042099
19051000
19052010
19052030
19052090
19053111
19053119
19053130
19053191
19053199
19053205
19053211
19053219
19053291
19053299
19054010
19054090
19059010
19059020
19059030
19059045
19059055
19059060
19059090
20011000
20019010
20019020
Kodi CN
2012
20019030
20019040
20019050
20019065
20019070
20019092
20019097
20021010
20021090
20029011
20029019
20029031
20029039
20029091
20029099
20031020
20031030
20039010
20039090
20041010
20041091
20041099
20049010
20049030
20049050
20049091
20049098
20051000
20052010
20052020
20052080
20054000
20055900
20056000
20058000
20060031
20071010
20071091
20071099
20084011
20084019
20084021
20084029

Kodi CN
2012
20084031
20084039
20084051
20084059
20084071
20084079
20084090
20085011
20085019
20085031
20085039
20085051
20085059
20085061
20085069
20085071
20085079
20085092
20085098
20086011
20086019
20086031
20086039
20086050
20086060
20086070
20086090
20087011
20087019
20087031
20087039
20087051
20087059
20087061
20087069
20087071
20087079
20087092
20087098
20088011
20088019
20088031
20088039
Kodi CN
2012
20088050
20088070
20088090
20089311
20089319
20089321
20089329
20089391
20089393
20089399
20089712
20089714
20089716
20089718
20089732
20089734
20089736
20089738
20089751
20089759
20089772
20089774
20089776
20089778
20089792
20089793
20089794
20089796
20089797
20089798
20095010
20095090
20098111
20098119
20098131
20098151
20098159
20098195
20098199
20098911
20098919
20098934
20098935
Kodi CN
2012
20098936
20098938
20098950
20098961
20098963
20098969
20098971
20098973
20098979
20098985
20098986
20098988
20098989
20098996
20098997
20098999
20099011
20099019
20099021
20099029
20099031
20099039
20099041
20099049
20099051
20099059
20099071
20099073
20099079
20099092
20099094
20099095
20099096
20099097
20099098
21012020
21012092
21012098
21041000
21042000
21050010
21050091
21050099
Kodi CN
2012
21061020
21061080
21069020
21069030
21069051
21069055
21069059
21069092
21069098
22011011
22011019
22011090
22019000
22021000
22029010
22029091
22029095
22029099
22030001
22030009
22030010
22041011
22041091
22041093
22041094
22041096
22041098
22042106
22042107
22042108
22042109
22042111
22042112
22042113
22042117
22042118
22042119
22042122
22042123
22042124
22042126
22042127
22042128
Kodi CN
2012
22042132
22042134
22042136
22042137
22042138
22042142
22042143
22042144
22042146
22042147
22042148
22042162
22042166
22042167
22042168
22042169
22042171
22042174
22042176
22042177
22042178
22042179
22042180
22042181
22042182
22042183
22042184
22042185
22042186
22042187
22042188
22042189
22042190
22042191
22042192
22042193
22042194
22042195
22042196
22042197
22042198
22042910
22042911
Kodi CN
2012
22042912
22042913
22042917
22042918
22042942
22042943
22042944
22042946
22042947
22042948
22042958
22042979
22042980
22042981
22042982
22042983
22042984
22042985
22042986
22042987
22042988
22042989
22042990
22042991
22042992
22042993
22042994
22042995
22042996
22042997
22042998
22043010
22043092
22043094
22043096
22043098
22051010
22051090
22059010
22059090
22060010
22060031
22060039

Kodi CN
2012
22060051
22060059
22060081
22060089
22071000
22072000
22082012
22082014
22082026
22082027
22082029
22082040
22082062
Kodi CN
2012
22082064
22082086
22082087
22082089
22084011
22084031
22084039
22084051
22084091
22084099
22089011
22089019
22089033
Kodi CN
2012
22089038
22089041
22089045
22089048
22089054
22089056
22089069
22089071
22089075
22089077
22089078
22089091
22089099
Kodi CN
2012
23021010
23021090
23023010
23023090
23024002
23024008
23024010
23024090
23025000
23070011
23070019
23070090
23080011
Kodi CN
2012
23080019
23080040
23080090
24011035
24011060
24011070
24011085
24011095
24012035
24012060
24012070
24012085
24012095
Kodi CN
2012
24013000
24021000
24022010
24022090
24029000
24031100
24031910
24031990
24039100
24039910
24039990

LISTA B E ANEKSIT II.3
Eliminimi i Detyrimeve Doganore për produktet me origjinë nga Turqia
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
01064100 0
02050020 0
02050080 0
02071190 6
02071290 6
02071310 6
02071410 6
02071430 6
02071440 6
02071450 6
02071460 6
02071470 6
02071491 6
02071499 6
02072710 6
02089070 0
02102010 6
02102090 6
03011100 0
03019110 6
03019190 6
03019985 6
03021180 0
03024700 0
03027300 0
03028410 0
03028490 0
03028530 0
03031490 0
03038490 0
03038929 0
03038955 0
03038990 0
03044210 0
03044250 0
03044290 0
03044990 0
03046900 0
03048210 6
03048250 6
03048290 6
03048990 0
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
03049999 0
03054300 10
03054980 0
03079917 0
03079980 0
04011010 0
04011090 0
04012011 0
04012019 0
04012091 0
04012099 0
04014010 0
04014090 0
04015011 0
04015019 0
04015031 0
04015039 0
04015091 0
04015099 0
04021011 0
04021019 0
04021091 0
04021099 0
04022111 0
04022118 0
04022191 0
04022199 0
04022911 0
04022915 0
04022919 0
04022991 0
04022999 0
04029110 0
04029130 0
04029151 0
04029159 0
04029191 0
04029199 0
04029910 0
04029931 0
04029939 0
04029991 0
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
04029999 0
04031011 0
04031013 0
04031019 0
04031031 0
04031033 0
04031039 0
04031051 0
04031053 0
04031059 0
04031091 0
04031093 0
04031099 0
04039011 0
04039013 0
04039019 0
04039031 0
04039033 0
04039039 0
04039051 0
04039053 0
04039059 0
04039061 0
04039063 0
04039069 0
04039071 0
04039073 0
04039079 0
04039091 0
04039093 0
04039099 0
04041002 0
04041004 0
04041006 0
04041012 0
04041014 0
04041016 0
04041026 0
04041028 0
04041032 0
04041034 0
04041036 0
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
04041038 0
04041048 0
04041052 0
04041054 0
04041056 0
04041058 0
04041062 0
04041072 0
04041074 0
04041076 0
04041078 0
04041082 0
04041084 0
04049021 0
04049023 0
04049029 0
04049081 0
04049083 0
04049089 0
04051011 0
04051019 0
04051030 0
04051050 0
04051090 0
04052010 6
04052030 6
04052090 6
04059010 0
04059090 0
04061020 10A
04062010 6
04062090 6
04063010 10
04063031 10
04063039 10
04063090 10
04064010 0
04064050 0
04064090 0
04069029 10A
04069032 10A
04069069 10A
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
04069099 10
04071100 0
04071911 0
04071919 0
04071990 0
04072100 10
04072910 6
04072990 6
04079010 6
04079090 6
04081120 0
04081180 0
04081920 0
04081981 0
04081989 0
04089120 0
04089180 0
04090000 6
05040000 0
05080000 0
06011010 6
06011020 6
06011030 6
06011040 6
06011090 6
06012010 6
06012030 6
06012090 6
06021010 6
06021090 6
06022010 6
06022090 6
06024000 6
06029030 0
06029049 0
06029050 0
06029070 0
06031100 6
06031200 6
07011000 6
07019090 10
07020000 10A
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
07031019 10A
07032000 6
07039000 0
07041000 6
07049010 10A
07051100 6
07061000 6
07070005 10A
07070090 10A
07081000 0
07089000 0
07092000 0
07093000 0
07095100 0
07095930 6
07095990 6
07096010 10A
07099100 0
07099210 0
07099290 0
07099310 0
07099390 0
07099990 10A
07102100 0
07104000 6
07108051 10
07108069 10
07108070 10
07108095 0
07109000 6
07115100 0
07119010 10
07119070 0
07119080 0
07129030 10
07129090 10
07131010 0
07131090 0
07132000 0
07133100 6
07133390 0
07134000 0
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
07142010 6
07142090 6
08021210 0
08021290 0
08022100 6
08022200 0
08023100 6
08023200 0
08024100 0
08025100 6
08025200 0
08029050 0
08042010 0
08042090 0
08051020 0
08052010 0
08052030 0
08052050 0
08052090 0
08054000 0
08055010 0
08061010 0
08061090 0
08062010 6
08062030 6
08062090 6
08071100 10A
08071900 6
08081080 10A
08083010 0
08083090 0
08084000 0
08091000 6
08092100 0
08092900 6
08093010 0
08093090 0
08094005 6
08094090 6
08101000 10A
08102010 0
08102090 0
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
08103010 0
08103030 0
08103090 0
08104010 0
08104030 0
08104050 0
08104090 0
08109075 0
08111090 10
08112011 6
08112019 6
08112031 6
08112039 6
08112051 6
08112059 6
08112090 6
08119011 0
08119019 0
08119031 0
08119039 0
08119050 0
08119070 0
08119075 0
08119080 0
08119085 0
08119095 0
08121000 6
08129025 6
08129030 6
08129040 6
08129070 6
08129098 6
08131000 6
08133000 10
08135012 0
08135015 0
08135019 0
08135031 0
08135039 0
08135091 0
08135099 0
08140000 0
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
09023000 0
09042110 0
09042190 0
09042200 6
09071000 0
09093100 0
09096100 0
09109933 0
09109939 0
09109950 0
09109991 0
09109999 0
10019120 0
10019190 0
10019900 0
10039000 0
10051015 0
10051018 0
10051090 0
10063094 0
10063096 0
10063098 0
11010011 6
11010015 6
11010090 6
11022010 0
11022090 0
11031110 6
11031190 6
11031310 0
11031390 0
11042340 6
11042398 6
11042904 6
11042917 6
11042951 6
11063090 0
11071011 0
11071019 0
11071091 0
11071099 0
11072000 0
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
11081100 0
11081200 0
11081300 0
11081400 0
11081910 0
11081990 0
11082000 0
11090000 0
12019000 0
12060010 0
12060091 0
12060099 0
12074090 0
12076000 0
12077000 0
12079190 0
12099180 0
12119085 6
12129995 6
13023210 0
14042000 0
15042090 0
15091090 0
15099000 0
15100090 0
15121110 0
15121191 0
15121199 0
15121990 0
15152990 0
15162091 0
15162096 0
15162098 0
15171010 0
15171090 0
15179010 6
15179091 6
15179093 6
15179099 6
15180010 6
15180031 6
15180039 6
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
15180091 6
15180095 6
15180099 6
16010010 6
16010091 6
16010099 6
16021000 6
16022010 6
16022090 6
16023211 6
16023219 6
16024110 6
16024190 6
16024210 6
16024290 6
16024911 6
16024913 6
16024915 6
16024919 6
16024930 6
16024950 6
16024990 6
16041600 0
16042040 0
16042070 0
16054000 0
16055800 0
17011210 0
17011290 0
17011410 0
17011490 0
17019910 6
17023090 0
17025000 0
17026010 0
17026095 0
17041010 0
17041090 0
17049030 6
17049061 6
17049065 6
17049071 6
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
17049075 6
17049099 6
18040000 0
18050000 0
18062010 0
18062050 0
18062080 0
18062095 0
18063100 0
18063210 0
18063290 0
18069019 6
18069031 6
18069039 6
18069050 6
18069060 6
18069070 6
18069090 6
19011000 6
19012000 0
19019011 0
19019019 0
19019091 0
19019099 0
19021100 0
19021910 10
19021990 10
19022010 0
19022030 0
19022091 0
19022099 0
19023090 10
19041010 0
19041030 0
19041090 0
19042010 6
19042091 6
19042095 6
19042099 6
19043000 6
19049010 6
19051000 6
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
19052010 6
19052030 6
19052090 6
19053111 0
19053119 0
19053130 0
19053191 0
19053199 0
19053205 0
19053211 0
19053219 0
19053291 0
19053299 0
19054010 0
19054090 0
19059045 10A
19059055 10A
19059060 10A
19059090 10A
20011000 6
20019010 0
20019020 0
20019030 0
20019040 0
20019050 0
20019065 0
20019070 0
20019092 0
20019097 0
20021010 10
20021090 10
20029011 0
20029019 0
20029031 0
20029039 0
20029091 0
20029099 0
20031020 6
20031030 6
20039010 6
20039090 6
20049098 10
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
20052020 10A
20054000 0
20055900 0
20056000 6
20057000 0
20058000 6
20059910 0
20059920 0
20059950 0
20059980 0
20060031 6
20071010 6
20071091 6
20071099 6
20079931 0
20079933 0
20079935 0
20079939 0
20079997 0
20081196 0
20081198 0
20081911 0
20081913 0
20081919 0
20081991 0
20081993 0
20081995 0
20081999 0
20083051 0
20083055 0
20083059 0
20083071 0
20083075 0
20084011 6
20084019 6
20084021 6
20084029 6
20084031 6
20084039 6
20084051 6
20084059 6
20084071 6
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
20084079 6
20084090 6
20085011 0
20085019 0
20085031 0
20085039 0
20085051 0
20085059 0
20085061 0
20085069 0
20085071 0
20085079 0
20085092 0
20085098 0
20086011 0
20086019 0
20086031 0
20086039 0
20086050 0
20086060 0
20086070 0
20086090 0
20087011 6
20087019 6
20087031 6
20087039 6
20087051 6
20087059 6
20087061 6
20087069 6
20087071 6
20087079 6
20087092 6
20087098 6
20089311 0
20089319 0
20089321 0
20089329 0
20089391 0
20089393 0
20089399 0
20089712 6
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
20089714 6
20089716 6
20089718 6
20089732 6
20089734 6
20089736 6
20089738 6
20089751 6
20089759 6
20089772 6
20089774 6
20089776 6
20089778 6
20089792 6
20089793 6
20089794 6
20089796 6
20089797 6
20089798 6
20089943 6
20091200 6
20091998 0
20095010 0
20095090 0
20097199 6
20097919 0
20097998 0
20098111 0
20098119 0
20098131 0
20098151 0
20098159 0
20098195 0
20098199 0
20098911 0
20098919 0
20098934 0
20098935 0
20098936 0
20098938 0
20098950 0
20098961 0
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
20098963 0
20098969 0
20098971 0
20098973 0
20098979 0
20098985 0
20098986 0
20098988 0
20098989 0
20098996 0
20098997 0
20098999 0
20099079 10
20099098 10A
21011292 0
21011298 0
21012020 0
21012092 0
21012098 0
21021031 0
21021039 0
21032000 6
21039090 6
21041000 0
21042000 6
21050010 10
21050091 10
21050099 10
21061020 0
21061080 0
21069020 6
21069030 6
21069051 6
21069055 6
21069059 6
21069092 6
21069098 6
22011011 10A
22011019 10A
22019000 6
22021000 10A
22029010 6
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
22029091 6
22029095 6
22029099 6
22030001 10A
22030009 10A
22030010 10A
22041011 6
22041091 6
22041093 6
22041094 6
22041096 6
22041098 6
22042194 6
22042195 6
22042196 6
22042198 6
22042910 0
22042911 0
22042912 0
22042913 0
22042917 0
22042918 0
22042942 0
22042943 0
22042944 0
22042946 0
22042947 0
22042948 0
22042958 0
22042979 0
22042980 0
22042981 0
22042982 0
22042983 0
22042984 0
22042985 0
22042986 0
22042987 0
22042988 0
22042989 0
22042990 0
22042991 0
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
22042992 0
22042993 0
22042994 0
22042995 0
22042996 0
22042997 0
22042998 0
22043010 6
22043092 6
22043094 6
22043096 6
22043098 6
22051010 6
22051090 6
22059010 6
22059090 6
22060010 6
22060031 6
22060039 6
22060051 6
22060059 6
22060081 6
22060089 6
22071000 6
22072000 6
22082012 6
22082014 6
22082026 6
22082027 6
22082029 6
22082040 6
22082062 6
22082064 6
22082086 6
22082087 6
22082089 6
22084011 6
22084031 6
22084039 6
22084051 6
22084091 6
22084099 6
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
22089011 6
22089019 6
22089033 6
22089038 6
22089041 6
22089045 6
22089048 6
22089054 6
22089056 6
22089069 6
22089071 6
22089075 6
22089077 6
22089078 6
22089091 6
22089099 6
23021010 0
23021090 0
23023010 0
23023090 0
23024002 0
23024008 0
23024010 0
23024090 0
23025000 6
23040000 0
23070011 6
23070019 6
23070090 6
23080011 0
23080019 0
23080040 0
23080090 0
23099020 6
23099096 6
24011035 6
24011060 6
24011070 6
24011085 6
24011095 6
24021000 6
24022010 6
Kodi CN
2012
Kategoria e
Eliminimeve
Doganore
24022090 6
24029000 6
24031100 6
24031910 6
24031990 6
24039100 6