VENDIM NR. 06/91 DATA 26.02.2019/TABELA/NJOFTIM

Faqe 1 nga 30

Adresa: Objekti i Ri Qeveritar, ish “ Rilindja” kati 14, nr: 1417 - 10 000 Prishtinë - Kosovë
Telefon/Faks: + 381 38 518 505; +381 38 517 558
http://www.ks-gov.net/mmph, E-mail: www.mmph@ks-gov.netFaqe 2 nga 30

Adresa: Objekti i Ri Qeveritar, ish “ Rilindja” kati 14, nr: 1417 - 10 000 Prishtinë - Kosovë
Telefon/Faks: + 381 38 518 505; +381 38 517 558
http://www.ks-gov.net/mmph, E-mail: www.mmph@ks-gov.net
Faqe 3 nga 30

Adresa: Objekti i Ri Qeveritar, ish “ Rilindja” kati 14, nr: 1417 - 10 000 Prishtinë - Kosovë
Telefon/Faks: + 381 38 518 505; +381 38 517 558
http://www.ks-gov.net/mmph, E-mail: www.mmph@ks-gov.netRepublika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria –Vlada-Government

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja
Ministry of Environment and Spatial Planning
Departamenti i Shpronësimit/Departament za Ekspropriaciju/Department of Expropritaion

ANEKS I – SHPRONESIMI

K.K. Vushtrri Z.K.Gumnishtë

K.K. Vushtrri Z.K.Gumnishtë
GJENDJA E VJETER

GJENDJA E RE
Nr. Pronari
N
r.
i
N
g
a
st
re
s
Kult
ura
Klasa
Siperf
aqja
Nr. Pronari
N
r.
i
N
g
a
st
re
s
Kultura
Klasa
Siperfa
qja e
mbetur
Siper
faqja
e
pergj
ithsh
me
ne
shpr
onsi
m
Numri
I
Shtyll
ës
VËREJTJ
E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14
1
Ahmet (Ali)
Zeka
283-
2
Kull
ose-5
13806 1
I
Gjertani
shmi
283-3 Kullose-5 13750


KOSTT 283-4
Shtylla
nr.56
linja 110kV

56
Shtyll
a
Nr.56

2 P.sh.Rrugët
1086
-0
Rrug
ë
4258

2
I
Gjertani
shmi
1086-1 Rrugë 3235I
Gjertani
shmi
1086-2 Rrugë 1001KOSTT 1086-3
Shtylla
nr.56
linja 110kV

22
Shtyll
a
Nr.56

3
Zeka Xheladin
(Azem)
285-
0
Arë-8 8011

3
I
Gjertani
shmi
285-1 Arë-8 7937KOSTT 285-2
Shtylla
nr.57
linja 110kV

74
Shtyll
a
Nr.57

Faqe 4 nga 30

Adresa: Objekti i Ri Qeveritar, ish “ Rilindja” kati 14, nr: 1417 - 10 000 Prishtinë - Kosovë
Telefon/Faks: + 381 38 518 505; +381 38 517 558
http://www.ks-gov.net/mmph, E-mail: www.mmph@ks-gov.net

4
Zeka Kadri
(Azem)
302-
0
Arë-8
Arë-7
9914

4
I
Gjertani
shmi
302-1
Arë-8
Arë-7
9875KOSTT 302-2
Shtylla
nr.57
linja 110kV

39
Shtyll
a
Nr.57

5
Zeka Idriz
(Maliq)
319-
0
Arë-8 1690

5
I
Gjertani
shmi
319-1 Arë-8 1633KOSTT 319-2
Shtylla
nr.58
linja 110kV

57
Shtyll
a
Nr.58

6
Zeka Behram
(Halim)
318-
0
mal-5 1070

6
I
Gjertani
shmi
318-1 mal-5 1014KOSTT 318-2
Shtylla
nr.58
linja 110kV

56
Shtyll
a
Nr.58

7
Zeka Behram
(Halim)
315-
0
mal-5 8894

7
I
Gjertani
shmi
315-1 mal-5 8794KOSTT 315-2
Shtylla
nr.59
linja 110kV

100
Shtyll
a
Nr.59

8
Ismaili Aziz
(Hashim)
172-
0
livad
h-8
3330

8
I
Gjertani
shmi
172-1 livadh-8 3291KOSTT 172-2
Shtylla
nr.60
linja 110kV

39
Shtyll
a
Nr.60

9
P.SH.Komuna e
Vushtrrisë
171-
2
livad
h-8
4052

9
I
Gjertani
shmi
171-3 livadh-8 3947KOSTT 171-4
Shtylla
nr.60
linja 110kV

105
Shtyll
a
Nr.60

10
Ismaili Naile (e
Veja e Bajramit)
82-0
livad
h-7
2719

10
I
Gjertani
shmi
82-1 livadh-7 2619KOSTT 82-2
Shtylla
nr.61
linja 110kV

100
Shtyll
a
Nr.61

11
P.SH.Ekonomija
e Pyjeve
74-0 mal-6 197878

11
I
Gjertani
shmi
74-1 mal-6 197778KOSTT 74-2
Shtylla
nr.62
linja 110kV

100
Shtyll
a
Nr.62

12
P.SH.Ekonomija
e Pyjeve
75-0
livad
h-8
16655

12
I
Gjertani
shmi
75-1 livadh-8 16543


Faqe 5 nga 30

Adresa: Objekti i Ri Qeveritar, ish “ Rilindja” kati 14, nr: 1417 - 10 000 Prishtinë - Kosovë
Telefon/Faks: + 381 38 518 505; +381 38 517 558
http://www.ks-gov.net/mmph, E-mail: www.mmph@ks-gov.net


KOSTT 75-2
Shtylla
nr.63
linja 110kV

112
Shtyll
a
Nr.63

13
Fejzullahu
Sherife
((Shaban)
lind.Igrishta e
vej.Halil) 1/3
Fejzullahu Bejtë
(Nazif) 1/3
Fejzullahu
Sadik (Nazif)
1/3
25-0
livad
h-8
livad
h-6
84454

13
I
Gjertani
shmi
25-1
livadh-8
livadh-6
84342KOSTT 25-2
Shtylla
nr.64
linja 110kV

112
Shtyll
a
Nr.64

14
Ibishi Shaban
(Mehmet) 1/2
Fejzullahu
Sadik (Nazif)
1/2
29-0
livad
h-8
livad
h-6
24787

14
I
Gjertani
shmi
29-1
livadh-8
livadh-6
24666KOSTT 29-2
Shtylla
nr.65
linja 110kV

121
Shtyll
a
Nr.65

15
Fejzullahu
Azize ((Imeri) e
lin. Imeri e veja
e Ahmetit)
18-0 mal-5 2820

15
I
Gjertani
shmi
18-1 mal-5 2774KOSTT 18-2
Shtylla
nr.66
linja 110kV

46
Shtyll
a
Nr.66

16
Ibishi Bajram
(Mehmet)1/3
Ibishi Shaban
(Mehmet)1/3
Ibishi Rifat
(Mehmet)1/3
13-0 mal-5 144034

16
I
Gjertani
shmi
13-1 mal-5 143980KOSTT 13-2
Shtylla
nr.66
linja 110kV

54
Shtyll
a
Nr.66


gjith
esej
528372

gjithesej 527179
1193


K.K.
Mitrovicë
Z.K.Rashanë

K.K. Mitrovicë Z.K.Rashanë
GJENDJA E VJETER

GJENDJA E RE
Nr. Pronari
N
r.
i
N
g
a
st
re
s
Kult
ura
Klas
a
Siperf
aqja
Nr. Pronari
N
r.
i
N
g
a
st
re
s
Kultura
Klasa
Siperfaq
ja e
mbetur
Siper
faqja
e
pergj
ithsh
me
ne
shpr
onsi
m
Numri
I
Shtyll
ës
VËREJTJ
E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14
1
Fazli Gjemajl
Blata
1548-0
Mal-
3
49647 1
I
Gjertani
shmi
1548-1 Mal-3 49566


KOSTT 1548-2
Shtylla
nr.38
linja
110kV

81
Shtyll
a
Nr.38

Faqe 6 nga 30

Adresa: Objekti i Ri Qeveritar, ish “ Rilindja” kati 14, nr: 1417 - 10 000 Prishtinë - Kosovë
Telefon/Faks: + 381 38 518 505; +381 38 517 558
http://www.ks-gov.net/mmph, E-mail: www.mmph@ks-gov.net

2 Xhyla Hasani 1543-0
Mal-
3
19286

2
I
Gjertani
shmi
1543-1 Are-2,3 19205KOSTT 1543-2
Shtylla
nr.39
linja
110kV

81
Shtyll
a
Nr.39

3 Xhyla Hasani 1545-0
Kull
osë-
4
6422

3
I
Gjertani
shmi
1545-1 Kullosë-4 6353KOSTT 1545-2
Shtylla
nr.40
linja
110kV

69
Shtyll
a
Nr.40

4 Xhyla Hasani 1546-0
Mal-
4
2832

4
I
Gjertani
shmi
1546-1 Mal-4 2789KOSTT 1546-2
Shtylla
nr.40
linja
110kV

43
Shtyll
a
Nr.40

5
Adem Sulja
Sadiku
1553-0
Mal-
4
9765

5
I
Gjertani
shmi
1553-1 Mal-4 9684KOSTT 1553-2
Shtylla
nr.41
linja
110kV

81
Shtyll
a
Nr.41

6
Musli Tafë
Osmani
1383-0
Mal-
4
12475

6
I
Gjertani
shmi
1383-1 Mal-4 12394KOSTT 1383-2
Shtylla
nr.42
linja
110kV

81
Shtyll
a
Nr.42

7
Kadri Sadrija
Osmani
1400-0
Mal-
3
1810

7
I
Gjertani
shmi
1400-1 Mal-3 1729KOSTT 1400-2
Shtylla
nr.43
linja
110kV

81
Shtyll
a
Nr.43

8
Emin Sadiku
1/4
Smajl Sadiku
1/4
Imer Sadiku
1/4
Rrahim
Sadiku 1/4
112-0
Kull
osë-
5
4601

8
I
Gjertani
shmi
112-1 Kullosë-5 4520KOSTT 112-2
Shtylla
nr.44
linja
110kV

81
Shtyll
a
Nr.44

9
Idriz Avdija
Sadiku
98-0
Kull
osë-
5
8736

9
I
Gjertani
shmi
98-1 Kullosë-5 8655KOSTT 98-2
Shtylla
nr.45
linja
110kV

81
Shtyll
a
Nr.45


gjith
esej
115574

gjithesej 114895
679


Faqe 7 nga 30

Adresa: Objekti i Ri Qeveritar, ish “ Rilindja” kati 14, nr: 1417 - 10 000 Prishtinë - Kosovë
Telefon/Faks: + 381 38 518 505; +381 38 517 558
http://www.ks-gov.net/mmph, E-mail: www.mmph@ks-gov.net

K.K. Mitrovicë Z.K.Tërstenë

K.K. Mitrovicë Z.K.Tërstenë
GJENDJA E VJETER

GJENDJA E RE
Nr. Pronari
N
r.
i
N
g
a
st
re
s
Kult
ura
Klasa
Siperf
aqja
Nr. Pronari
N
r.
i
N
g
a
st
re
s
Kultura
Klasa
Siperfaq
ja e
mbetur
Siper
faqja
e
pergj
ithsh
me
ne
shpr
onsi
m
Numri
I
Shtyll
ës
VËREJTJ
E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14
1
Hajriz
Ramadan Uka
598-0
Mal-
4
6762 1
I
Gjertani
shmi
598-1 Mal-4 6692


KOSTT 598-2
Shtylla
nr.46
linja
110kV

70
Shtyll
a
Nr.46

2
Asllan
Mustafe Uka
213-0
Mal-
3
10268

2
I
Gjertani
shmi
213-1 Mal-3 10168KOSTT 213-2
Shtylla
nr.47
linja
110kV

100
Shtyll
a
Nr.47

3
Bislim Pajazit
Aslani
225-0 Are-8 5030

3
I
Gjertani
shmi
225-1 Are-8 4930KOSTT 225-2
Shtylla
nr.48
linja
110kV

100
Shtyll
a
Nr.48

4
Mustafa
Ljana Aslani
299-0
Kull
osë-6
16579

4
I
Gjertani
shmi
299-1 Kullosë-6 16491KOSTT 299-2
Shtylla
nr.49
linja
110kV

88
Shtyll
a
Nr.49

5
Sefedin
Shaban Alija
280-1 Are-6 4108

5
I
Gjertani
shmi
280-3 Are-6 3996KOSTT 280-4
Shtylla
nr.50
linja
110kV

112
Shtyll
a
Nr.50

6
Fazile
Rahman
Hajdini
Lind.Krasniqi
(Ve.Av)
100-0
Kull
osë-5
4675

6
I
Gjertani
shmi
100-1 Kullosë-5 4575KOSTT 100-2
Shtylla
nr.51
linja
110kV

100
Shtyll
a
Nr.51

7
Eset Hamit
Beqiri
128-0
Kull
osë-
5.6
5466

7
I
Gjertani
shmi
128-1
Kullosë-
5.6
5418


Faqe 8 nga 30

Adresa: Objekti i Ri Qeveritar, ish “ Rilindja” kati 14, nr: 1417 - 10 000 Prishtinë - Kosovë
Telefon/Faks: + 381 38 518 505; +381 38 517 558
http://www.ks-gov.net/mmph, E-mail: www.mmph@ks-gov.net


KOSTT 128-2
Shtylla
nr.52
linja
110kV

48
Shtyll
a
Nr.52

8
Halim Zahir
Hajdini
129-0
Kull
osë-6
5967

8
I
Gjertani
shmi
129-1 Kullosë-6 5934KOSTT 129-2
Shtylla
nr.52
linja
110kV

33
Shtyll
a
Nr.52

9
Drushtvena
Svojina
Shum.Ind.Per
d.Mokragora
117-0
Kull
osë-
5,6
26490

9
I
Gjertani
shmi
117-1
Kullosë-
5,6
26378KOSTT 117-2
Shtylla
nr.53
linja
110kV

112
Shtyll
a
Nr.53

10
Drushtvena
Svojina
Shum.Ind.Per
d.Mokragora
49-0
Mal-
5
133783

10
I
Gjertani
shmi
49-1 Mal-5 133671KOSTT 49-2
Shtylla
nr.54
linja
110kV

112
Shtyll
a
Nr.54

11
Drushtvena
Svojina
Shum.Ind.Per
d.Mokragora
45-0
Mal-
5
579851

11
I
Gjertani
shmi
45-1 Mal-5 579739KOSTT 45-2
Shtylla
nr.55
linja
110kV

112
Shtyll
a
Nr.55

12
Drushtvena
Svojina
Shum.Ind.Per
d.Mokragora
48-0
Kull
osë-6
6590

12
I
Gjertani
shmi
48-1 Kullosë-6 6568KOSTT 48-2
Shtylla
nr.56
linja
110kV

22
Shtyll
a
Nr.56

13 P.sh.Rrugët 771-0
Rrug
ë
4258

2
I
Gjertani
shmi
1086-1 Rrugë 3186I
Gjertani
shmi
1086-2 Rrugë 1050KOSTT 1086-3
Shtylla
nr.56
linja
110kV

22
Shtyll
a
Nr.56


gjith
esej
809827

gjithesej 808796
1031Faqe 9 nga 30

Adresa: Objekti i Ri Qeveritar, ish “ Rilindja” kati 14, nr: 1417 - 10 000 Prishtinë - Kosovë
Telefon/Faks: + 381 38 518 505; +381 38 517 558
http://www.ks-gov.net/mmph, E-mail: www.mmph@ks-gov.net

K.K. Mitrovicë Z.K.Bajgorë

K.K. Mitrovicë Z.K.Bajgorë
GJENDJA E VJETER GJENDJA E RE
Nr. Pronari
N
r.
i
N
g
a
st
re
s
Kult
ura
Klasa
Siperf
aqja
Nr. Pronari
N
r.
i
N
g
a
st
re
s
Kultura
Klasa
Siperf
aqja e
mbetu
r
Siperfa
qja e
pergjith
shme
ne
shprons
im
Numri
I
Shtyll
ës
VËREJTJE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14
1
Hashim
Sadik
Mehmeti
2193-0
Liva
dhë-7
35809 1
I
Gjertani
shmi
2193-1 Livadhë-7 35709


KOSTT 2193-2
Shtylla
nr.67
linja
110kV

100
Shtyll
a
Nr.67

2
Drushtvena
Svojina
ZemLjoradinç
ka Zadruga 23
Novembar
2096-0
Kull
osë-5
42899

2
I
Gjertani
shmi
2096-1 Kullosë-5 42799KOSTT 2096-2
Shtylla
nr.68
linja
110kV

100
Shtyll
a
Nr.68

3
Shaban
Mehmet
Ibishi
2187-0
Mal-
4
12280

3
I
Gjertani
shmi
2187-1 Mal-4 12180KOSTT 2187-2
Shtylla
nr.69
linja
110kV

100
Shtyll
a
Nr.69

4 Beqir Ibishi 2119-0
Kull
osë-5
8606

4
I
Gjertani
shmi
2119-1 Kullosë-5 8485KOSTT 2119-2
Shtylla
nr.70
linja
110kV

121
Shtyll
a
Nr.70

5 Beqir Ibishi 2117-0
Mal-
4
20724

5
I
Gjertani
shmi
2117-1 Mal-4 20722KOSTT 2117-2
Shtylla
nr.71
linja
110kV

2
Shtyll
a
Nr.71

6 Beqir Ibishi 2114-0
Liva
dhë-7
14972

6
I
Gjertani
shmi
2114-1 Livadhë-7 14853KOSTT 2114-2
Shtylla
nr.71
linja
110kV

119
Shtyll
a
Nr.71

7
Muhamet
Rifat
Mehemeti
1728-0
Mal-
4
2738

7
I
Gjertani
shmi
1728-1 Mal-4 2728KOSTT 1728-2
Shtylla
nr.72
linja
110kV

10
Shtyll
a
Nr.72

8
Rahim
Brahim
Mehemeti
1727-0
Mal-
4
4997

8
I
Gjertani
shmi
1727-1 Mal-4 4895


Faqe 10 nga 30

Adresa: Objekti i Ri Qeveritar, ish “ Rilindja” kati 14, nr: 1417 - 10 000 Prishtinë - Kosovë
Telefon/Faks: + 381 38 518 505; +381 38 517 558
http://www.ks-gov.net/mmph, E-mail: www.mmph@ks-gov.net


KOSTT 1727-2
Shtylla
nr.72
linja
110kV

102
Shtyll
a
Nr.72

9
Ukshin
Muslija Ibishi
1687-0
Kull
osë-5
16488

9
I
Gjertani
shmi
1687-1 Kullosë-5 16373KOSTT 1687-2
Shtylla
nr.73
linja
110kV

115
Shtyll
a
Nr.73

10
Ukshin
Muslija Ibishi
1689-0
Liva
dhë-7
5817

10
I
Gjertani
shmi
1689-1 Livadhë-7 5788KOSTT 1689-2
Shtylla
nr.73
linja
110kV

29
Shtyll
a
Nr.73

11
Ukshin
Muslija Ibishi
1678-1 Are-8 8656

11
I
Gjertani
shmi
1678-5 Are-8 8512KOSTT 1678-6
Shtylla
nr.74
linja
110kV

144
Shtyll
a
Nr.74

12
Mehmet
Azem Istrefi
962-0
Liva
dhë-7
24018

12
I
Gjertani
shmi
962-1 Livadhë-7 23906KOSTT 962-2
Shtylla
nr.75
linja
110kV

112
Shtyll
a
Nr.75

13
Sinan Feriz
Istrefi
932-0
Liva
dhë-6
1096

13
I
Gjertani
shmi
932-1 Livadhë-6 982KOSTT 932-2
Shtylla
nr.76
linja
110kV

114
Shtyll
a
Nr.76

14
Mehmet
Azem Istrefi
930-1
Liva
dhë-6
3490

14
I
Gjertani
shmi
930-4 Livadhe-6 3483KOSTT 930-5
Shtylla
nr.76
linja
110kV

7
Shtyll
a
Nr.76

15
Murtez
Seljman
Istrefi 1/2
Murselj
Seljman
Istrefi 1/2
1067-0 Are-8 973

15
I
Gjertani
shmi
1067-1 Are-8 926KOSTT 1067-2
Shtylla
nr.77
linja
110kV

47
Shtyll
a
Nr.77

16
Seljman
Zenelj Istrefi
1071-1 Are-8 7425

16
I
Gjertani
shmi
1071-3 Are-8 7313KOSTT 1071-4
Shtylla
nr.77
linja
110kV

112
Shtyll
a
Nr.77

17
Bedri Shefqet
Musa 1/3
Daim Rexhep
1091-0
Liva
dhë-7
81490

17
I
Gjertani
shmi
1091-1 Livadhë-7 81261


Faqe 11 nga 30

Adresa: Objekti i Ri Qeveritar, ish “ Rilindja” kati 14, nr: 1417 - 10 000 Prishtinë - Kosovë
Telefon/Faks: + 381 38 518 505; +381 38 517 558
http://www.ks-gov.net/mmph, E-mail: www.mmph@ks-gov.net

Musa 1/3
Shefki Sinan
Musa 1/3
KOSTT 1091-2
Shtylla
nr.78
linja
110kV

100
Shtyll
a
Nr.78KOSTT 1091-3
Shtylla
nr.79
linja
110kV

29
Shtyll
a
Nr.79KOSTT 1091-4
Shtylla
nr.80
linja
110kV

100
Shtyll
a
Nr.80


18
Bedri Shefqet
Musa 1/3
Daim Rexhep
Musa 1/3
Shefki Sinan
Musa 1/3
1084-0 Are-7 8094

18
I
Gjertani
shmi
1084-1 Are-7 8023KOSTT 1084-2
Shtylla
nr.79
linja
110kV

71
Shtyll
a
Nr.79

19 Saim Musa 1203-0
Liva
dhe-7
35618

19
I
Gjertani
shmi
1203-1 Livadhe-7 35518KOSTT 1203-2
Shtylla
nr.81
linja
110kV

100
Shtyll
a
Nr.81

20
Nazmije
Musa
1290-0
Liva
dhë-7
38031

20
I
Gjertani
shmi
1290-1 Livadhë-7 37931KOSTT 1290-2
Shtylla
nr.82
linja
110kV

100
Shtyll
a
Nr.82

21
Nazmije
Musa
1207-0
Kull
osë-6
5000

21
I
Gjertani
shmi
1207-1 Kullosë-6 4900KOSTT 1207-2
Shtylla
nr.83
linja
110kV

100
Shtyll
a
Nr.83

22
Nazmije
Musa
1206-1
Mal-
5
16639

22
I
Gjertani
shmi
1206-3 Mal-5 16539KOSTT 1206-4
Shtylla
nr.84
linja
110kV

100
Shtyll
a
Nr.84

23
Nazmije
Musa
1206-2
Mal-
5
45053

23
I
Gjertani
shmi
1206-5 Mal-5 44832
KOSTT 1206-6
Shtylla
nr.85
linja
110kV

100
Shtyll
a
Nr.85

Faqe 12 nga 30

Adresa: Objekti i Ri Qeveritar, ish “ Rilindja” kati 14, nr: 1417 - 10 000 Prishtinë - Kosovë
Telefon/Faks: + 381 38 518 505; +381 38 517 558
http://www.ks-gov.net/mmph, E-mail: www.mmph@ks-gov.net


KOSTT 1206-7
Shtylla
nr.86
linja
110kV

121
Shtyll
a
Nr.86

24
Drushtvena
Svojina
Shum.Ind.Per
d.Mokra Gora
270-1
Mal-
5
154281

24
I
Gjertani
shmi
270-3 Mal-5 154081
KOSTT 270-4
Shtylla
nr.87
linja
110kV

100
Shtyll
a
Nr.87


KOSTT 270-5
Shtylla
nr.88
linja
110kV

100
Shtyll
a
Nr.88

25
P.sh.Qiramba
jtje per 99 vite
Neëco Farm
Barel - Ac
23Nentori
L.L.C
286-3
Kull
osë-5
161823

25
I
Gjertani
shmi
286-7 Livadhë-7 161523
KOSTT 286-8
Shtylla
nr.89
linja
110kV

100
Shtyll
a
Nr.89


KOSTT 286-9
Shtylla
nr.90
linja
110kV

100
Shtyll
a
Nr.90


KOSTT 286-10
Shtylla
nr.91
linja
110kV

100
Shtyll
a
Nr.91

26
P.sh.Qiramba
jtje per 99 vite
Neëco Farm
Barel - Ac
23Nentori
L.L.C
290-1
Kull
osë-5
39320

26
I
Gjertani
shmi
290-26 Kullosë-5 37820
KOSTT 290-27
Shtylla
nr.92
linja
110kV

100
Shtyll
a
Nr.92


KOSTT 29-28
Nënstacio
ni

1400
Nënst
acioni


gjith
esej
796337

gjithesej 792082
4255
Faqe 13 nga 30

Adresa: Objekti i Ri Qeveritar, ish “ Rilindja” kati 14, nr: 1417 - 10 000 Prishtinë - Kosovë
Telefon/Faks: + 381 38 518 505; +381 38 517 558
http://www.ks-gov.net/mmph, E-mail: www.mmph@ks-gov.net

ANEKS II – SERVITUTI


K.K. Vushtrri Z.K. Vushtrri

Nr. Pronari
N
r.
i
N
g
a
st

s
K
u
lt
u
ra
-
K
la
sa

S
ip
ë
rf
a
q
ja

m
2

S
ip
ë
rf
a
q
ja
p
ë
r
se
rv
it
u
t
m
²
S
ip
ë
rf
a
q
ja
e
m
b
e
tu
r
p
a
s
sh
p
ro
n
si
m
it
m
²
S
ip
ë
rf
a
q
ja
e
s
h
p
ro
n
su
a
r
m
²
Vërejtje
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Coresteel Shpk 2589-0
Jo
Pjellore 6452 97
2 Coresteel Shpk 2498-2
Jo
Pjellore 1000 420
3 Ferat Musa Spanca 2499-1 Arë-3 800 403
4
Imer Kurti 1/2
Bejtullah Kurti 1/2 2500-1 Arë-3 1500 174
5 Hysen Jashar Kuqi K-3941-0 Are-3 8617 651
6 Sejdi Halim Kuqi K-3940-0 Are-3 8423 1949 8311 112 Shtylla nr. 2
7 Islam Bislim Kuqi K-3939-0 Are-3 6650 228
8 Shefkie Jashari K-3945-2 Are-2,3 5429 211
9 Jakup Rexhep Maxhuni K-3945-1 Are-2,3 5579 1335
10 Aziz Sherif Krasniqi K-3928-0 Are-2,3 7614 1128 7526 88 Shtylla nr. 3
11 Miftar Sejdi Gallica K-3802-0 Are-1 9986 945 9886 100 Shtylla nr. 4
12 Abdush Hajrulla Sunguri K-3801-0 Are-1,2 21201 718
13 Ramadan Rifat Gjema K-3796-0 Are-1,2 9306 2387
Miftar Sejdi Gallica K-3795-0 Are-1,2 2040 15
14
Naxhije Qazim Gjyshinca (e
veja e Ramadanit) K-3797-0 Are-1,2 11985 112
15 Daut Uzeir Llapashtica K-3776-0 Are-1 7782 470 7694 88 Shtylla nr. 5
16 Vlladimir Bozha Miletiç K-3775-0 Are-1 13083 2052
17 Azem Rexhep Merovci K-3774-0 Are-1 10182 1606
18 Vehbi Avdullah Merovci K-3773-0 Are-1 11518 358
19
Osman Nisret Merovci 1/2
Namon Nisret Merovci 1/2 K-3772-0 Are-1 7857 1253 7757 100 Shtylla nr. 6
Faqe 14 nga 30

Adresa: Objekti i Ri Qeveritar, ish “ Rilindja” kati 14, nr: 1417 - 10 000 Prishtinë - Kosovë
Telefon/Faks: + 381 38 518 505; +381 38 517 558
http://www.ks-gov.net/mmph, E-mail: www.mmph@ks-gov.net

21 Abedin Sahit Merovci K-3726-0 Are-1,2 12804 1353
22 Ajet Rexhep Merovci K-3724-0 Are-2 2105 244
23 Azem Rexhep Merovci K-3723-0 Are-2 6316 997
24 Shefqet Rexhep Merovci K-3722-0 Are-2 3485 658
25
Sylë Nusret Merovci 1/2,
Maksut Nusret Merovci 1/2 K-3721-0 Are-2 13252 2418 13171 81 Shtylla nr. 8
26 Avdyl Shaban Merovci K-3719-0 Are-2 16446 2921 16358 88 Shtylla nr. 9

Gjithsej: 211412 25103

657


K.K. Vushtri Z.K. Dobërollukë

Nr. Pronari
N
r.
i
N
g
a
st

s
K
u
lt
u
ra
-
K
la
sa

S
ip
ë
rf
a
q
ja

m
2

S
ip
ë
rf
a
q
ja
p
ë
r
se
rv
it
u
t
m
²
S
ip
ë
rf
a
q
ja
e
m
b
e
tu
r
p
a
s
sh
p
ro
n
si
m
it
m
²
S
ip
ë
rf
a
q
ja
e
s
h
p
ro
n
su
a
r
m
²
Vërejtje
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
Fevzi Daut Xhaferi 1/4
Ferki Hasan Xhaferi 1/4
Driton Hasan Xhaferi 1/2 K-114-0 Are-2 17267 17
2 Azem Rexhep Merovci K-323-0 Are-2 17532 863 17425 107 Shtylla nr. 7
3 Avdil Shaban Merovci K-324-0 Are-1,2 25487 321

Gjithsej: 60286 1201

107


K.K. Vushtri Z.K. Banjë

Nr. Pronari
N
r.
i
N
g
a
st

s
K
u
lt
u
ra
-
K
la
sa

S
ip
ë
rf
a
q
ja

m
2

S
ip
ë
rf
a
q
ja
p
ë
r
se
rv
it
u
t
m
²
S
ip
ë
rf
a
q
ja
e
m
b
e
tu
r
p
a
s
sh
p
ro
n
si
m
it
m
²
S
ip
ë
rf
a
q
ja
e
s
h
p
ro
n
su
a
r
m
²
Vërejtje
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Nasuf Tafil Jashari K-276-0 Are-2 1211 139
Faqe 15 nga 30

Adresa: Objekti i Ri Qeveritar, ish “ Rilindja” kati 14, nr: 1417 - 10 000 Prishtinë - Kosovë
Telefon/Faks: + 381 38 518 505; +381 38 517 558
http://www.ks-gov.net/mmph, E-mail: www.mmph@ks-gov.net

2 Nasuf Tafil Jashari K-277-0 Are-2 1848 217
3 Gjordjeviq Stevana Llazar K-278-0 Are-2 10581 1389
4 Tahir Tahiri K-279-0 Are-2 9390 1394 9302 88 Shtylla nr.10
5
Hilmi Nazif Januzi
3800/16991
Fazile Januzi
13191/16991 K-237-0 Are-2,3 16991 528 16892 99 Shtylla nr.11
6 Hamdi( Nazif )Jonuzi K-134-0 Are-2 2161 578
7 Hilmi ( Nazif )Jonuzi K-132-0 Are-2 394 17
9 Ejup (Nazif) Jonuzi K-112-0 Are-3 3204 99
10 Zymer Ajet Merovci K-111-0 Are-3 7141 850 7089 61 Shtylla nr.12
11 Ejup (Nazif) Jonuzi K-110-0 Are-3 5882 597 5822 60 Shtylla nr.12
12 Xhevat ( Bektesh ) Smajli K-107-0 Are-3 7647 948
13 Xhemshit Mehmet Smaili K-106-0 Are-3 5882 612
14 Danqetoviq Pane Boshko K-102-0 Are-3 5882 604
15
Agim Halim Sadiku 1/2
Afrim Sadiku 1/2 K-101-0 Are-3 3529 420
16 Mehmet Jusuf Veseli K-100-0 Are-3 2446 250
17
Ajshe ( e veja e sadikut
)Sadiku K-97-0 Are-3,4 4112 234
18 Xheladin Avdi Uka K-96-0 Are-3,4 3898 284
19 Kada Mustaf Uka K-95-0 Are-3,4 2479 173
20
Danqetoviq (Rajska )
Bogomir K-94-0 Are-3,4 5094 286 5024 70 Shtylla nr.13
21 Emin Mustaf Uka K-93-0 Are-3,4 5670 354 5619 51 Shtylla nr.13
22 Emin Mustaf Uka K-92-0 Are-3,4 1598 88
23 Miletiq Milosh K-91-0 Are-3,4 3410 30
24 Gordana Dragolb Janaqkoviq K-150-0 Are-2,3 13103 86
25 Rakiq Dobrosava Llazar K-151-0 Are-3 5884 416
26 Xhemajl Muharrem Keqolli K-152-0 Are-4 13403 1017
27 Rakiq Millorada Svetisllav K-153-2 Are-2,3 5749 454
28 Danqetoviq ( Mladje ) Vitko K-153-1 Are-4 7174 625
29 Bahri Ramadan Sejdiu K-154-0 Are-2,3 12775 1215 12763 12 Shtylla nr.14
30
Danqetoviq Millanan
Zhivorad K-155-0 Are-4 7492 580 7416 76 Shtylla nr.14
31 Danqetoviq ( Rajak ) Miodrag K-156-0 Are-3 6666 1229
Faqe 16 nga 30

Adresa: Objekti i Ri Qeveritar, ish “ Rilindja” kati 14, nr: 1417 - 10 000 Prishtinë - Kosovë
Telefon/Faks: + 381 38 518 505; +381 38 517 558
http://www.ks-gov.net/mmph, E-mail: www.mmph@ks-gov.net

32 Jociq Gjorgje Vukoje K-157-0
Are-
3,4,5 5927 67
33
Danqetoviq ( Gligorija )
Budimir K-199-0 Are-3 3456 927
34 Isuf Rrahim Ibishi K-198-0 Are-3 8481 618
35 Rakiq Millorada Svetisllav K-196-0 Are-3 13924 745
36 Salih Rrahim Jonuzi K-195-0
Are-
3,4,5 11049 478 10949 100 Shtylla nr.15
37 Gjordjeviq Stevana Llazar K-194-0
Are-
3,4,5 21464 1058
38 Ukshin Rrahim Keqolli K-193-0
Are-
3,4,5 9157 429
39 Bajram Bilall Feka K-192-0
Are-
3,4,5 15437 709
40 Nexhat Bilall Karaqa K-191-0
Are-
3,4,5 6364 287
41 Ukshin Rrahim Keqolli K-184-0 Are-4,5 15751 2134 15653 98 Shtylla nr.16
42
P.SH.Ndëshkuese -
Përmirsuese 79-2
kullose-
4 69749 8951 69526
81 Shtylla nr.19
71 Shtylla nr.20
71 Shtylla nr.21
43
P.SH.Ndëshkuese -
Përmirsuese 74-0 Mal-2 53640 620
44 P.SH.Koperativa Bujqesore 70-2 Are-6 62881 8889 62643
76 Shtylla nr.22
81 Shtylla nr.23
81 Shtylla nr.24
45
P.SH.Ndëshkuese -
Përmirsuese 77-0 Mal-2 6210 44

Gjithsej: 486186 41669

1126

K.K. Vushtri Z.K. Gjelbishtë

Nr. Pronari
N
r.
i
N
g
a
st

s
K
u
lt
u
ra
-
K
la
sa

S
ip
ë
rf
a
q
ja

m
2

S
ip
ë
rf
a
q
ja
p
ë
r
se
rv
it
u
t
m
²
S
ip
ë
rf
a
q
ja
e

m
b
e
tu
r
p
a
s
sh
p
ro
n
si
m
it
m
²
S
ip
ë
rf
a
q
ja
e

sh
p
ro
n
su
a
r
m
²
Vërejtje
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Zylfi Alia Veseli K1-0 Are-5 2452 30
2
Vukoviq Snezana 1/12
Djordjevic Srdjan 1/12,
Djordjevic Sasa 1/12
Vlastimir Djordjev 3/12,
Dragan Djordjev 3/12,
Cedomir Djordjev 3/12, 515-0 Are-5 9877 1567
Faqe 17 nga 30

Adresa: Objekti i Ri Qeveritar, ish “ Rilindja” kati 14, nr: 1417 - 10 000 Prishtinë - Kosovë
Telefon/Faks: + 381 38 518 505; +381 38 517 558
http://www.ks-gov.net/mmph, E-mail: www.mmph@ks-gov.net

3
Vukoviq Snezana 1/12
Djordjevic Srdjan 1/12,
Djordjevic Sasa 1/12
Vlastimir Djordjev 3/12,
Dragan Djordjev 3/12,
Cedomir Djordjev 3/12, 514-0 Vreshte-3 1670 152
4
Vukoviq Snezana 1/12
Djordjevic Srdjan 1/12,
Djordjevic Sasa 1/12
Vlastimir Djordjev 3/12,
Dragan Djordjev 3/12,
Cedomir Djordjev 3/12, 513-0 Kullose-4 5189 366
5 PSH.Koperativa Bujqesore, 2-2 Are-6 37849 6280 37649
112 Shtylla nr.17
88 Shtylla nr.18
6 PSH.Ekonomija e Pyjeve 2-5 Kullose-4 1655 535
7 PSH.Ekonomija e Pyjeve 1-0 Mal-4 257610 68

gjithsej: 316302 8998

200

K.K. Vushtri Z.K. Sumë

Nr. Pronari
N
r.
i
N
g
a
st

s
K
u
lt
u
ra
-
K
la
sa

S
ip
ë
rf
a
q
ja

m
2

S
ip
ë
rf
a
q
ja
p
ë
r
se
rv
it
u
t
m
²
S
ip
ë
rf
a
q
ja
e
m
b
e
tu
r
p
a
s
sh
p
ro
n
si
m
it
m
²
S
ip
ë
rf
a
q
ja
e
s
h
p
ro
n
su
a
r
m
²
Vërejtje
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
Selim Smajl Jashari 1295-1 Are-6 3231 25
2
Ilmi Haradin Jashari 1295-2 Are-6 3152 1015 3071 81 Shtylla nr.25
3
Shaqir Musli Ferizi 1297-0 Are-5 4009 339
4 Naim Musli Ferizi 1/2
Nezir Musli Ferizi 1/2 1298-0 Are-5 2139 180
5
Muharrem Shaban Sadiku 1299-0 Are-5 11269 680
6
Ferat Maljish Sadiku 1300-2 Kullose-4 419 20
7
P.SH.Kuvendi Komunal
Vushtri 1296-0 Kullose-4 89886 2644 89805 81 Shtylla nr.26
8
Zena Rexhep Zymeri 1308-0 Kullose-4 1709 979
9
Zena Rexhep Zymeri 1307-0 Are-6 10610 181
10
Pajazit Sheqir Zymberi 1309-0 Kullose-4 580 16
11
Pajazit Sheqir Zymberi 1310-0 Are-6 3789 690
12 Avdullah Zymeri 1311-0 Are-6 2818 1071 2771 47 Shtylla nr.27
Faqe 18 nga 30

Adresa: Objekti i Ri Qeveritar, ish “ Rilindja” kati 14, nr: 1417 - 10 000 Prishtinë - Kosovë
Telefon/Faks: + 381 38 518 505; +381 38 517 558
http://www.ks-gov.net/mmph, E-mail: www.mmph@ks-gov.net

13
Sefer Tahir Zymeri 1312-0 Are-6 2888 493 2854 34 Shtylla nr.27
14
Shukri Jashari 1313-0 Are-6 5921 250
15
Hetem Sefedin Januzi 948-0 Are-6 11648 1500
16
Zenel Zymer Zymeri 950-0 Are-6 2438 627 2368 70 Shtylla nr.28
17
Ramiz Vesel Zumeri 949-0 Kullose-4 12628 1232
18
Zijadin Avdyl Januzi 974-0 Are-5 5476 11
18
Mustafë Hetem Jonuzi 982-0 Are-4 4398 59
19
Ramiz Vesel Zumeri 940-0 Are-5 4536 430
20
Hajzer Hamit Abiti 929-0 Kullose-5 480 8 478 2 Shtylla nr.29
21
Hajzer Hamit Abiti 930-0 Are-5 15186 1987 15177 9 Shtylla nr.29
22
Ramadan Zeqir Osmani 932-0
Are-
5,Shtepi-Nd 11709 93 11687 22 Shtylla nr.29
23
Ramadan Zeqir Osmani 933-0 Kullose-5 1204 505 1125 79 Shtylla nr.29
24
Ajmane Niman Sadiku 551-0 Are-6 6468 576
25
Ajmane Sadiku 550-0 Kullose-5 2143 234
26
Sheremet Ajvaz Osmani 923-0 Are-6 2861 60
27
Zade Gerguri 922-0 Are-6 3111 679
28
Mursel Zahit Zahiti 921-0 Kullose-5 2921 566
29
Murtez Zahit Zahiti 920-0 Kullose-5 2341 400
30
Brahim Muse Sadiku 549-0 Are-6 16359 3908 16271 88 Shtylla nr.30
31
Brahim Muse Sadiku 548-0 Mal-4 11313 801 11206 107 Shtylla nr.31
32
Niman Bislim Sadiku 567-0 Are-6 18160 1383 18155 5 Shtylla nr.31
33
Niman Bislim Sadiku 570-0 Kullose-5 966 292
34
Ferat Maljish Sadiku 572-0 Are-6 1277 270
35
Muharrem Shaban Sadiku 573-0 Are-6 941 171
36
Brahim Muse Sadiku 546-0 Are-5,6 12586 238
37
Niman Bislim Sadiku 577-0 Are-6 9029 920
38
Halime Behram Sadiku
1/2 Ismet Behram
Sadiku 1/2 580-1 Are-6 2652 433
39
Ajmane Niman Sadiku 585-0 Are-7 7412 1313 7300 112 Shtylla nr.32
40
Ajmane Niman Sadiku 586-0 Kullose-5 1968 213
Faqe 19 nga 30

Adresa: Objekti i Ri Qeveritar, ish “ Rilindja” kati 14, nr: 1417 - 10 000 Prishtinë - Kosovë
Telefon/Faks: + 381 38 518 505; +381 38 517 558
http://www.ks-gov.net/mmph, E-mail: www.mmph@ks-gov.net

41
Ajmane Niman Sadiku 598-0 Mal-5 7238 33
42
Ajmane Niman Sadiku 286-2 Mal-5 90 90
43
Rrahim Sherif Sadiku 286-1 Mal-5 1446 430
44
Ismet Behram Sadiku 285-0 Mal-5 2234 347
45
Zade Gerguri 282-0 Mal-5 1142 12
46
Niman Bislim Sadiku 281-0 Mal-5 3696 993 3584 112 Shtylla nr.33
47
Brahim Muse Sadiku 280-0 Mal-5 1436 492
48
Brahim Muse Sadiku 279-0 Kullose-4 459 279
49
Murtez Zahit Zahiti 277-0 Kullose-4 1496 415
49
Murtez Zahit Zahiti 513-0 Kullose-4 70 11
50
Bajram Halil Sadiku 275-0 Kullose-4 1027 253
51
Bajram (Halil) Sadiku 351-0 Are-5 2030 539
52
Brahim Muse Sadiku 274-0 Kullose-4 1287 334
53
Niman Bislim Sadiku 273-0 Kullose-4 598 205 551 47 Shtylla nr.34
54
Miran Ramadan Imeri 239-0 Mal-5 11055 1679
55
Miran Ramadan Imeri 240-0 Are-6 4868 1637 4787 81 Shtylla nr.35
56
Agim Imeri 247-0 Are-6 5638 1264
57
Ramadan Shahin Imeri 44-0 Are-6 2942 1220 2934 8 Shtylla nr.36
58
Ramadan Shahin Imeri 45-0 Mal-5 519 354 445 74 Shtylla nr.36
59
Ramadan Shahin Imeri 43-0 Mal-5 21220 63
60
Ramadan Shahin Imeri 48-0 Mal-5 1139 964
61 Rukije Osman Ferizi 1/3
Hamdi Osman Ferizi 1/3
Hasan Osman Ferizi 1/3 50-0 Mal-5 1968 1415 1887 81 Shtylla nr.37
62
Kadri Halit Ferizi 57-0 Mal-4 5015 1110

Gjithsej: 393244 41631

1140Faqe 20 nga 30

Adresa: Objekti i Ri Qeveritar, ish “ Rilindja” kati 14, nr: 1417 - 10 000 Prishtinë - Kosovë
Telefon/Faks: + 381 38 518 505; +381 38 517 558
http://www.ks-gov.net/mmph, E-mail: www.mmph@ks-gov.net

K.K.Vushtrri Z.K. Gumnishtë

Nr. Pronari
N
r.
i
N
g
a
st

s
K
u
lt
u
ra
-
K
la
sa

S
ip
ë
rf
a
q
ja
e
n
g
a
st
re
s
m
2

S
ip
ë
rf
a
q
ja
p
ë
r
se
rv
it
u
t
m
²
L
in
ja
1
1
0
k
V

S
ip
ë
rf
a
q
ja
e
m
b
e
tu
r
p
a
s
sh
p
ro
n
si
m
it
m
²
S
ip
ë
rf
a
q
ja
e
s
h
p
ro
n
su
a
r
m
²
P
E
R
S
H
T
Y
L
L
A
L
in
ja

1
1
0
k
V

Vërejtje
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Ahmet (Ali) Zeka 283-2 Kullose-5 13806 756 13750 56
Shtylla
nr.56
2 Zeka Asllan (Ahmet) 284-0 Arë-8 8171 967
3 Zeka Xheladin (Azem) 285-0 Arë-8 8011 198 7938 74
Shtylla
nr.57
4 Zeka Kadri (Azem) 302-0
Arë-8
Arë-7 9914 1183 9875 39
Shtylla
nr.57
5 Zeka Kadri (Azem) 289-0 Arë-8 4446 162
6 Zeka Jashar (Fetah) 294-0 Arë-8 22608 2048
7 Zeka Hashim (Ramë) 321-0 Arë-8 3360 285
8 Zeka Idriz (Maliq) 319-0 Arë-8 1690 556 1634 57
Shtylla
nr.58
9 Zeka Behram (Halim) 318-0 mal-5 1070 89 1015 56
Shtylla
nr.58
10 Idriz Maliq Zeka 320-0 livadh-6 1510 53
11 Zeka Behram (Halim) 317-0 livadh-6 3104 850
12 Zeka Behram (Halim) 343-0 livadh-6 3602 1320
13 Zeka Behram (Halim) 342-0 kullose-4 5066 1109
14 Zeka Behram (Halim) 341-0 mal-5 4707 1060
15 Zeka Behram (Halim) 315-0 mal-5 8894 269 8794 100
Shtylla
nr.59
16 P.SH.Komuna e Vushtrrisë 340-0 kullose-6 35824 711
17 Zeka Idriz (Maliq) 337-0 mal-5 6470 434
18 Zeka Idriz (Maliq) 339-0 kullose-5 1422 269
19 P.SH.Komuna e Vushtrrisë 150-0 kullose-5 756783 375
20 Ismaili Ali (Hetem( 169-0 kullose-5 12840 849
21 Zeka Idriz (Maliq) 175-0 mal-5 3290 275
22 Zeka Idriz (Maliq) 174-0 livadh-8 3210 611
Faqe 21 nga 30

Adresa: Objekti i Ri Qeveritar, ish “ Rilindja” kati 14, nr: 1417 - 10 000 Prishtinë - Kosovë
Telefon/Faks: + 381 38 518 505; +381 38 517 558
http://www.ks-gov.net/mmph, E-mail: www.mmph@ks-gov.net

23 Zeka Hashim (Ramë) 173-0 livadh-8 1184 172
24 Ismaili Aziz (Hashim) 172-0 livadh-8 3330 648 3291 39
Shtylla
nr.60
25 P.SH.Komuna e Vushtrrisë 171-2 livadh-8 4052 279 3947 105
Shtylla
nr.60
26 Salih Jahe Ismaili 98-1 mal-4 3365 23
27
Mehmeti Gani (Beqir) 1/2
Mehmeti Ruzhdi (Beqir) 1/2 91-0 livadh-7 1362 104
28
Mehmeti Gani (Beqir) 1/2
Mehmeti Ruzhdi (Beqir) 1/2 92-0 mal-4 891 475
29 Ismaili Aziz (Hashim) 93-0 mal-4 761 209
30 Ismaili Aziz (Hashim) 94-0 livadh-7 1412 104
31 Ismaili Ali (Hetem) 95-0 livadh-7 371 293
32 Ismaili Ali (Hetem) 96-0 mal-4 10157 280
33 Ismaili Sali (Jahë) 89-0 livadh-7 1883 172
34 Ismaili Sali (Jahë) 88-0 mal-4 651 328
35 Ismaili Tusha (Rexhep) 87-0 livadh-7 2664 253
36 Ismaili Tusha (Rexhep) 86-0 mal-4 320 128
37 Ismaili Ajet (Xhemajl) 84-0 mal-4 6431 77
38
Ismaili Naile (e Veja e
Bajramit) 82-0 livadh-7 2719 361 2619 100
Shtylla
nr.61
39 Zeka Xheladin (Azem) 83-0 mal-4 7692 1674
40 Ismaili Aziz (Hashim) 80-0 mal-4 2804 86
41 P.SH.Ekonomija e Pyjeve 74-0 mal-6 197878 3551 197778 100
Shtylla
nr.62
42 P.SH.Ekonomija e Pyjeve 75-0 livadh-8 16655 2755 16543 112
Shtylla
nr.63
43
Fejzullahu Sherife ((Shaban)
lind.Igrishta e vej.Halil) 1/3
Fejzullahu Bejtë (Nazif) 1/3
Fejzullahu Sadik (Nazif) 1/3 25-0
livadh-8
livadh-6 84454 3147 84342 112
Shtylla
nr.64
44
Ibishi Shaban (Mehmet) 1/2
Fejzullahu Sadik (Nazif) 1/2 29-0
livadh-7
livadh-8 24787 2376 24666 121
Shtylla
nr.65
45
Mehmeti Haradin (Bajram) 1-4
Mehmeti Bajramn (Behram) 1-
4 Mehmeti Ahmetn
(Behram) 2/4 30-0 livadh-7 17515 1817
46
Fejzullahu Azize ((Imeri) e lin.
Imeri e veja e Ahmetit) 19-0 livadh-7 8368 901
47
Fejzullahu Azize ((Imeri) e lin.
Imeri e veja e Ahmetit) 18-0 mal-5 2820 246 2774 46
Shtylla
nr.66
Faqe 22 nga 30

Adresa: Objekti i Ri Qeveritar, ish “ Rilindja” kati 14, nr: 1417 - 10 000 Prishtinë - Kosovë
Telefon/Faks: + 381 38 518 505; +381 38 517 558
http://www.ks-gov.net/mmph, E-mail: www.mmph@ks-gov.net

48
Ibishi Bajram (Mehmet)1/3
Ibishi Shaban (Mehmet)1/3
Ibishi Rifat (Mehmet)1/3 13-0 livadh-8 144034 1904 143998 54
Shtylla
nr.66
49
Ibishi Bajram (Mehmet)1/3
Ibishi Shaban (Mehmet)1/3
Ibishi Rifat (Mehmet)1/3 17-0 mal-5 4645 1226

Gjithsej: 1473003 38018

1171


K.K.Mitrovicë Z.K. Rashan

Nr.
Pronari
N
r.
i
N
g
a
st

s
K
u
lt
u
ra
-
K
la
sa

S
ip
ë
rf
a
q
ja
e
n
g
a
st
re
s
m
2

S
ip
ë
rf
a
q
ja
p
ë
r
se
rv
it
u
t
m
²
L
in
ja
1
1
0
k
V

S
ip
ë
rf
a
q
ja
e
m
b
e
tu
r
p
a
s
sh
p
ro
n
si
m
it
m
²
S
ip
ë
rf
a
q
ja
e
s
h
p
ro
n
su
a
r
m
²
P
E
R
S
H
T
Y
L
L
A
L
in
ja

1
1
0
k
V

Vërejtje
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Murselj Gjemalj Blata 1512-0 Kullose-4 1634 68
2 Fazli Gjemajl Blata 1513-0 Mal-3 3548 209
3 Fazli Gjemajl Blata 1548-0 Mal-3 49647 4986 49566 81
Shtylla
nr.38
4 Xhyla Hasani 1543-0 Mal-3 19286 2139 19205 81
Shtylla
nr.39
5 Xhyla Hasani 1545-0 Kullose-4 6422 1559 6353 69
Shtylla
nr.40
6 Xhyla Hasani 1546-0 Mal-4 2832 137 2789 43
Shtylla
nr.40
7 Xhyla Hasani 1574-0 Mal-4 15159 1199
8 Adem Sulja Sadiku 1553-0 Mal-4 9765 1444 9684 81
Shtylla
nr.41
9 Sefedin Selim Osmani 1551-0 Mal-4 6585 15
10 Sefedin Selim Osmani 1382-0 Mal-4 9507 950
11 Musli Tafë Osmani 1383-0 Mal-4 12475 1742 12394 81
Shtylla
nr.42
12 Kamer Osmani 1389-0
Kullose-4
Mal-4 2613 244
13 Gjemalj Riza Sadiku 1391-0 Mal-3 3209 364
Faqe 23 nga 30

Adresa: Objekti i Ri Qeveritar, ish “ Rilindja” kati 14, nr: 1417 - 10 000 Prishtinë - Kosovë
Telefon/Faks: + 381 38 518 505; +381 38 517 558
http://www.ks-gov.net/mmph, E-mail: www.mmph@ks-gov.net

14
Emin Sadiku 1/4
Smajl Sadiku 1/4
Imer Sadiku 1/4
Rrahim Sadiku 1/4 1395-0 Mal-3 2181 408
15
Emin Sadiku 1/4
Smajl Sadiku 1/4
Imer Sadiku 1/4
Rrahim Sadiku 1/4 1394-0 Kullose-4 5736 1218
16 Kadri Sadrija Osmani 1398-0 Kullose-4 2607 546
17 Kadri Sadrija Osmani 1400-0 Mal-3 1810 435 1729 81
Shtylla
nr.43
18 Afrim Xhafer Osmani 1359-0 Mal-6 1338 360
19 Afrim Xhafer Osmani 1358-0 Livadhe-6 7742 995
20 Egzon Musli Osmai 1361-0 Livadhe-6 6302 695
21
Emin Sadiku 1/4
Smajl Sadiku 1/4
Imer Sadiku 1/4
Rrahim Sadiku 1/4 111-0 Are-7 11742 528
22 Egzon Musli Osmai 118-0 Kullose-5 2204 511
23 Musa Adem Sadiku 116-0 Mal-7 15289 58
24
Emin Sadiku 1/4
Smajl Sadiku 1/4
Imer Sadiku 1/4
Rrahim Sadiku 1/4 112-0 Kullose-5 4601 792 4520 81
Shtylla
nr.44
25 Idriz Avdija Sadiku 99-0 Are-7 32401 1609
26 Idriz Avdija Sadiku 98-0 Kullose-5 8736 684 8655 81
Shtylla
nr.45

Gjithsej: 245371 23895

679

K.K.Mitrovicë Z.K. Terstenë

Nr.
Pronari
N
r.
i
N
g
a
st

s
K
u
lt
u
ra
-
K
la
sa

S
ip
ë
rf
a
q
ja
e
n
g
a
st
re
s
m
2

S
ip
ë
rf
a
q
ja
p
ë
r
se
rv
it
u
t
m
²
L
in
ja
1
1
0
k
V

S
ip
ë
rf
a
q
ja
e
m
b
e
tu
r
p
a
s
sh
p
ro
n
si
m
it
m
²
S
ip
ë
rf
a
q
ja
e
s
h
p
ro
n
su
a
r
m
²
P
E
R
S
H
T
Y
L
L
A
L
in
ja

1
1
0
k
V

Vërejtje
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
Suljah Hazir Ibishi
1/2 Hajrullah
Hazir Ibishi 1/2 586-0 Mal-5 9887 1225
2
Nebi Bahtir Ibishi 1/2
Musli Bajram Ibishi 1/2 587-0 Kullose-5 1291 97
Faqe 24 nga 30

Adresa: Objekti i Ri Qeveritar, ish “ Rilindja” kati 14, nr: 1417 - 10 000 Prishtinë - Kosovë
Telefon/Faks: + 381 38 518 505; +381 38 517 558
http://www.ks-gov.net/mmph, E-mail: www.mmph@ks-gov.net

3
Nebi Bahtir Ibishi 1/2
Musli Bajram Ibishi 1/2 588-0 Mal-5 2549 49
4
Suljah Hazir Ibishi 1/2
Hajrullah Hazir Ibishi 1/2 595-0 Mal-3 1397 17
5
Suljah Hazir Ibishi 1/2
Hajrullah Hazir Ibishi 1/2 596-0 Are-8 3673 704
6
Suljah Hazir Ibishi 1/2
Hajrullah Hazir Ibishi 1/2 597-0 Kullose-5 539 100
7 Hajriz Ramadan Uka 598-0 Mal-4 6762 930 6692 70 Shtylla nr.46
8 Hasan Mustafa Uka 599-0 Mal-4 4741 899
9 Asllan Mustafe Uka 212-0 Kullose-5 10284 413
10 Hasan Mustafa Uka 216-0 Mal-4 2506 50
11 Asllan Mustafe Uka 213-0 Mal-3 10268 1621 10168 100 Shtylla nr.47
12 Bejta Ahmet Aslani 221-0 Mal-3 5257 460
13 Bislim Pajazit Aslani 227-0 Mal-3 7004 540
14 Bislim Pajazit Aslani 225-0 Are-8 5030 1069 4930 100 Shtylla nr.48
15 Bislim Pajazit Aslani 226-0 Mal-3 1670 334
16
Hata Hasan Asllani
Lind.Marina (Ve.Sulejm) 230-0 Livadhe-6 13904 898
17 Mustafa Ljana Aslani 300-0 Mal-3 733 45
18 Mustafa Ljana Aslani 301-0 Are-7-8 23498 1357
19 Mustafa Ljana Aslani 299-0 Kullose-6 16579 760 16491 88 Shtylla nr.49
20 Nazif Saljih Alija 297-0 Kullose-5 246 137
21 Rexhep Saljih Alija 296-0 Kullose-5 702 12
22 Nazif Saljih Alija 260-0 Kullose-5 251 79
23 Nazif Saljih Alija 261-0
Kullose-4
Are-6 1958 636
24 Dush Selim Alija 256-0 Kullose-4 1299 98
25 Dush Selim Alija 257-0 Are-6 652 96
26 Zimer Ferat Aslani 272-0 Kullose-4 517 120
27 Zimer Ferat Aslani 273-2 Are-6 1861 605
28 Dush Selim Alija 285-0 Are-6 6257 688
Faqe 25 nga 30

Adresa: Objekti i Ri Qeveritar, ish “ Rilindja” kati 14, nr: 1417 - 10 000 Prishtinë - Kosovë
Telefon/Faks: + 381 38 518 505; +381 38 517 558
http://www.ks-gov.net/mmph, E-mail: www.mmph@ks-gov.net

29
Xhafer Ramadan Alija 1/2
Ferid Ramadan Alija 1/2 277-0 Are-6 1405 108
30 Sefedin Shaban Alija 280-1 Are-6 4108 771 3996 112 Shtylla nr.50
30 Hetem Sefedin Alija 280-2 Oborr 456 168
31 Rrustem Sefedin Alija 279-2 Oborr 235 93
32 Eset Hamit Beqiri 87-0 Are-6 13584 433
33 Dush Selim Alija 96-0 Are-6 5317 1078
34
Fazile Rahman Hajdini
Lind.Krasniqi (Ve.Av) 100-0 Kullose-5 4675 898 4575 100 Shtylla nr.51
35 Eset Hamit Beqiri 128-0 Kullose-5-6 5466 1032 5418 48 Shtylla nr.52
36 Halim Zahir Hajdini 129-0 Kullose-6 5967 272 5934 33 Shtylla nr.52
37 Halim Zahir Hajdini 130-0 Are-8 5526 1011
38
Drushtvena Svojina
Shum.Ind.Perd.Mokragora 117-0 Kullose-5-6 26490 2438 26378 112 Shtylla nr.53
39
Drushtvena Svojina
Shum.Ind.Perd.Mokragora 52-0 Kullose-5 6479 484
40
Drushtvena Svojina
Shum.Ind.Perd.Mokragora 49-0 Mal-5 133783 4552 133671 112 Shtylla nr.54
41
Drushtvena Svojina
Shum.Ind.Perd.Mokragora 45-0 Mal-5 579851 4406 579739 112 Shtylla nr.55
42
Drushtvena Svojina
Shum.Ind.Perd.Mokragora 48-0 Kullose-6 6590 149 6568 22 Shtylla nr.56

Gjithsej: 941247 31932

1009


K.K.Mitrovicë Z.K. Bajgorë

Nr. Pronari
N
r.
i
N
g
a
st

s
K
u
lt
u
ra
-
K
la
sa

S
ip
ë
rf
a
q
ja
e
n
g
a
st
re
s
m
2

S
ip
ë
rf
a
q
ja
p
ë
r
se
rv
it
u
t
m
²
L
in
ja
1
1
0
k
V

S
ip
ë
rf
a
q
ja
e
m
b
e
tu
r
p
a
s
sh
p
ro
n
si
m
it
m
²
S
ip
ë
rf
a
q
ja
e
s
h
p
ro
n
su
a
r
m
²
P
E
R
S
H
T
Y
L
L
A
L
in
ja

1
1
0
k
V

Vërejtje
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Beqir Ibishi 2192-0 Livadhe-7 1233 94
2
Miradija (e ve Xhylazimit )
Mehmeti 2195-0 Livadhe-7 14912 33
3 Hashim Sadik Mehmeti 2193-0 Livadhe-7 35809 1276 35709 100
Shtylla
nr.67
Faqe 26 nga 30

Adresa: Objekti i Ri Qeveritar, ish “ Rilindja” kati 14, nr: 1417 - 10 000 Prishtinë - Kosovë
Telefon/Faks: + 381 38 518 505; +381 38 517 558
http://www.ks-gov.net/mmph, E-mail: www.mmph@ks-gov.net

4
Drushtvena Svojina
ZemLjoradinçka Zadruga 23
Novembar 2093-0 Kullose-5 4909 107
5
Drushtvena Svojina
ZemLjoradinçka Zadruga 23
Novembar 2096-0 Kullose-5 42899 2219 42799 100
Shtylla
nr.68
6 Shaban Mehmet Ibishi 2185-0 Kullose-5 1426 104
7 Shaban Mehmet Ibishi 2187-0 Mal-4 12280 1700 12180 100
Shtylla
nr.69
8 Shaban Mehmet Ibishi 2186-0 Kullose-5 7945 762
9 Beqir Ibishi 2119-0 Kullose-5 8606 1693 8485 121
Shtylla
nr.70
10 Beqir Ibishi 2117-0 Mal-4 20724 3506 20722 2
Shtylla
nr.71
11 Beqir Ibishi 2114-0 Livadhe-7 14972 327 14853 119
Shtylla
nr.71
12 Beqir Ibishi 2116-0 Livadhe-7 1108 318
13
Zahide Mehemeti 1/12
Emin Mehmeti 1/12
Xheladin Mehemeti 8/12
Muhamet Mehemeti 1/12
Nak Mehemeti 1/12 1736-0 Are-7 4137 337
14 Balji Azem Mehmeti 1735-0 Kullose-4 3298 908
15 Balji Azem Mehmeti 1734-0 Mal-4 869 316
16 Hashim Sadik Mehmeti 1732-0 Mal-4 1664 589
17 Muhamet Rifat Mehemeti 1728-0 Mal-4 2738 274 2728 10
Shtylla
nr.72
18 Rahim Brahim Mehemeti 1727-0 Mal-4 4997 1396 4895 102
Shtylla
nr.72
19 Rahim Brahim Mehemeti 1724-0 Livadhe-6 10913 846
20 Sokol Ramë Mehemeti 1754-0 Livadhe-6 3433 308
21
P.Sh.Kuvendi Komunal
Mitrovicë 1757-0 Kullose-6 13491 711
22
P.Sh.Kuvendi Komunal
Mitrovicë 1756-0 Mal-5 1192 27
23
Sejdi Fazlija Ibishi 1/5
Hamdi Fazlija Ibishi 1/5
Avdi Fazlija Ibishi 1/5
Veli Fazlija Ibishi 1/5
Haqif Fazlija Ibishi 1/5
1762-0 Kullose-5 4421 787
24 Ukshin Muslija Ibishi 1687-0 Kullose-5 16488 1770 16373 115
Shtylla
nr.73
25 Ukshin Muslija Ibishi 1689-0 Livadhe-7 5817 188 5788 29
Shtylla
nr.73
Faqe 27 nga 30

Adresa: Objekti i Ri Qeveritar, ish “ Rilindja” kati 14, nr: 1417 - 10 000 Prishtinë - Kosovë
Telefon/Faks: + 381 38 518 505; +381 38 517 558
http://www.ks-gov.net/mmph, E-mail: www.mmph@ks-gov.net

26 Ukshin Muslija Ibishi 1683-0 Are-7 18630 1436
27 Ukshin Muslija Ibishi 1678-1 Are-8 8656 991 8512 144
Shtylla
nr.74
28 Mehmet Azem Istrefi 959-0 Mal-5 9424 834
29 Mehmet Azem Istrefi 961-0 Kullose-5 3883 99
30 Mehmet Azem Istrefi 962-0 Livadhe-7 24018 1927 23906 112
Shtylla
nr.75
31 Ramadan Shaqir Istrefi 963-0 Livadhe-7 17589 970
32 Habib Sefedin Istrefi 943-0 Livadhe-7 23782 2026
33 Sinan Feriz Istrefi 932-0 Livadhe-6 1096 436 982 114
Shtylla
nr.76
34 Mehmet Azem Istrefi 930-1 Livadhe-6 3490 752 3483 7
Shtylla
nr.76
35 Sinan Feriz Istrefi 933-0 Are-7 1879 10
36 Sinan Feriz Istrefi 936-0 Livadhe-6 9772 1478
37 Zeqir Murat Istrefi 1066-0 Livadhe-7 2286 574
3m servitut
mbi objekt
38
Murtez Seljman Istrefi 1/2
Murselj Seljman Istrefi 1/2 1067-0 Are-8 973 70 926 47
Shtylla
nr.77
39 Seljman Zenelj Istrefi 1071-1 Are-8 7425 1508 7313 112
Shtylla
nr.77
40 Avdi Nebija Istrefi 1076-0 Are-8 4253 155
41
P.Sh.Kuvendi Komunal
Mitrovicë 1073-0 Kullose-5 6989 896
42
Visarion Zahir Istrefi
1/3 Isa
Rexhep Istrefi 2/3 1099-0 Livadhe-7 16777 1467
43
Visarion Zahir Istrefi 1/3
Isa Rexhep Istrefi 2/3 1098-0 Are-8 3301 281
44
Bedri Shefqet Musa 1/3
Daim Rexhep Musa 1/3
Shefki Sinan Musa 1/3 1092-0 Mal-5 12570 110
45
Bedri Shefqet Musa 1/3
Daim Rexhep Musa 1/3
Shefki Sinan Musa 1/3 1091-0 Livadhe-7 81490 2854 81261
100
Shtylla
nr.78
29
Shtylla
nr.79
100
Shtylla
nr.80
46
Bedri Shefqet Musa 1/3
Daim Rexhep Musa 1/3
Shefki Sinan Musa 1/3 1084-0 Are-7 8094 1288 8023 71
Shtylla
nr.79
47
Bedri Shefqet Musa 1/3
Daim Rexhep Musa 1/3
Shefki Sinan Musa 1/3 1200-0 Mal-5 2937 339
48 Saim Musa 1201-0 Mal-5 7511 216
Faqe 28 nga 30

Adresa: Objekti i Ri Qeveritar, ish “ Rilindja” kati 14, nr: 1417 - 10 000 Prishtinë - Kosovë
Telefon/Faks: + 381 38 518 505; +381 38 517 558
http://www.ks-gov.net/mmph, E-mail: www.mmph@ks-gov.net

49
Saim Musa 1203-0 Livadhe-7 35618 2116 35518 100
Shtylla
nr.81
Saim Musa 1202-0 Mal-5 3121 353
50 Nazmije Musa 1290-0 Livadhe-7 38031 1697 37931 100
Shtylla
nr.82
51 Nazmije Musa 1289-0 Kullose-5 5493 781
52 Nazmije Musa 1288-0 Mal-5 3076 351
53 Nazmije Musa 1207-0 Kullose-6 5000 935 4900 100
Shtylla
nr.83
54 Nazmije Musa 1206-1 Mal-5 16639 1731 16539 100
Shtylla
nr.84
55 Nazmije Musa 1210-0 Kullose-5 3833 599
56 Nazmije Musa 1211-1 Kullose-5 1529 1414
57 Nazmije Musa 1206-2 Mal-5 45053 2431 44832
100
Shtylla
nr.85
121
Shtylla
nr.86
58
Drushtvena Svojina
Shum.Ind.Perd.Mokra Gora 276-0 Kullose-5 5620 123
59
Drushtvena Svojina
Shum.Ind.Perd.Mokra Gora
270-1 Mal-5 154281 4679 154081
100
Shtylla
nr.87
100
Shtylla
nr.88
60
Drushtvena Svojina
Shum.Ind.Perd.Mokra Gora 270-2 Mal-5 42289 821
61
P.sh.Qirambajtje per 99 vite
Neëco Farm Barel - Ac
23Nentori L.L.C 286-3 Kullose-5 161823 5389 161523
100
Shtylla
nr.89
100
Shtylla
nr.90
100
Shtylla
nr.91
62
P.sh.Qirambajtje per 99 vite
Neëco Farm Barel - Ac
23Nentori L.L.C 290-1 Kullose-5 39320 1312 37820
100
Shtylla
nr.92
1400 Nënstacion

Gjithsej: 1077832 66045

4255
Faqe 29 nga 30

Adresa: Objekti i Ri Qeveritar, ish “ Rilindja” kati 14, nr: 1417 - 10 000 Prishtinë - Kosovë
Telefon/Faks: + 381 38 518 505; +381 38 517 558
http://www.ks-gov.net/mmph, E-mail: www.mmph@ks-gov.netRepublika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada - Government
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja
Ministry of Environment and Spatial Planning
Departamenti i Shpronësimit/Departament za Ekspropriaciju/Department of Expropritaion


N J O F T I M
Në mbështetje të paragrafit 7.3 të nenit 8 të Ligjit nr. 03/L-139 datë 26.03.2009 për Shpronësimin e Pronës së
Paluajtshme me ndryshimet dhe plotësimet e bëra me Ligjin Nr. 03/L-205 datë 28.10.2010, dhe pikës Nr.3 të
Vendimit të Qeverisë Nr.06/91 datë 26.02.2019, njoftohen të gjithë subjektet në listën bashkëlidhur këtij
njoftimi se:
1. Për arritjen e qëllimit të ligjshëm publik dhe vendosjen e infrastrukturës dhe/ose stabilimenteve të
nevojshme për avancimin e mirëqenies së përgjithshme ekonomike dhe energjetike /ose shoqërore të
Kosovës, mbas plotësimit të të gjitha kushteve të përcaktuara në paragrafin 1 të nenit 4 të Ligjit nr. 03/L-
139 datë 26.03.2009 për Shpronësimin e Pronës së Paluajtshme me ndryshimet dhe plotësimet e bëra me
Ligjin Nr. 03/L-205 datë 28.10.2010, në vijim të kërkesës së bërë nga Ndërmarja Publike Qendrore
KOSTT(Operatori i Sistemit,Transmisionit dhe Tregut Sh.A), Qeveria në zbatim të ligjit të lartpërmendur,
ka miratuar Vendimin Nr.06/91 datë 26.02.2019, me të cilin aprovohet shqyrtimi i mëtejmë i kërkesës
për shpronësim të përhershëm dhe me krijimin e të drejtës së servitutit të detyrueshëm për interes publik
te pronave të paluajtshme të pronarëve dhe zotëruesve të interesit të cilat preken nga realizimi i
Projektit: ‘’Ndërtimi i Parkut të Energjisë me Erë Selac ’’ që përfshin ndërtimin e largpërquesit 110kV,
Nën stacioni Vushtria 1-Nën stacioni Selac dhe nënstacioni 33/110kV Selac zonat kadastrale: Vushtri,
Dobërllukë, Banjë, Gjëlbrishtë Sumë, Gumnishtë, Komuna e Vushtrisë dhe zonat kadastrale Rashanë,
Tërstenë, Bajgorë, Komuna e Mitrovicës, sipas tabelave të përshkruar nga evidencat kadastrale
përkatëse për titullarët e pronave të paluajtshme, pozitën e tyre në kuadër të projektit të interesit publik
si dhe sipërfaqeve të tyre, të cilat tabela janë pjesë përbërëse e këtij vendimi.

2. Qeveria do të marrë një Vendim Preliminar mbi Ligjshmërinë e Shpronësimit të Propozuar, brenda 30-
ditëve kalendarike, mbas përmbushjes së kushteve të përcaktuara në nenin 9 të Ligjit nr. 03/L-139 datë
26.03.2009 për Shpronësimin e Pronës së Paluajtshme me ndryshimet dhe plotësimet e bëra me Ligjin Nr.
03/L-205 datë 28.10.2010, lidhur me organizimin e dëgjimit/ve publike.

3. Çdo person i interesuar ka të drejtë të paraqesë komentet e tij me shkrim lidhur me shpronësimin e
propozuar në Organin Shpronësues, brenda 10 ditëve kalendarike, mbas shpalljes së Vendimit të Qeverise
Nr.06/91 datë 26.02.2019, për shqyrtimin e mëtejmë të kërkesës për shpronësim, në Gazetën Zyrtare të
Kosovës dhe në një gazete me tirazh të madh në Kosovë.

4. Qeveria do të mbajë një dëgjim publik lidhur me shpronësimin sipas kërkesës së bërë nga ana e
Ndërmarja Publike Qendrore KOSTT(Operatori i Sistemit,Transmisionit dhe Tregut Sh.A) për Zonat
Kadastrale Vushtri, Dobërllukë, Banjë, Gjëlbrishtë Sumë, Gumnishtë, Komuna e Vushtrisë dhe zonat
kadastrale Rashanë, Tërstenë, Bajgorë, Komuna e Mitrovicës,

Faqe 30 nga 30

Adresa: Objekti i Ri Qeveritar, ish “ Rilindja” kati 14, nr: 1417 - 10 000 Prishtinë - Kosovë
Telefon/Faks: + 381 38 518 505; +381 38 517 558
http://www.ks-gov.net/mmph, E-mail: www.mmph@ks-gov.net


5. Të gjithë personat të cilët janë zyrtarë publik të Komunës në të cilën mbahet dëgjimi publik apo pronarë
ose zotërues të interesit në pronën e cila gjendet brenda kësaj Komune ose avokat apo përfaqësues të
ligjshëm të këtyre personave, kanë të drejtë të marrin pjesë në dëgjimin publik.

6. Çdo person i lartpërmendur do t’i jepet mundësi e arsyeshme për t’i shprehur mendimet e tij/saj gojarisht
lidhur me shpronësimin e kërkuar në përputhje me paragrafët 2 deri 4 të nenit 9 të Ligjit nr. 03/L-139
datë 26.03.2009 për Shpronësimin e Pronës së Paluajtshme me ndryshimet dhe plotësimet e bëra me Ligjin
Nr. 03/L-205 datë 28.10.2010.

7. Çdo person i cili dëshiron të marrë pjesë ose të shprehë mendimet e tij/saj në dëgjimin publik duhet të
sjellë me vete prova të arsyeshme (dokumente) të cilat dëshmojnë se ai/ajo është në fakt zyrtar publik,
pronar ose zotërues i interesit ose avokat ose përfaqësues i ligjshëm i atij zyrtari publik, Pronari ose
Zotëruesi të Interesit.

8. Dëgjimi publik lidhur me shpronësimin e kërkuar, të të drejtave pronësore apo të drejtave të tjera në
pronat e paluajtshme, që ndodhen brenda juridiksionit territorial të Komunës së Vushtrisë , do të
mbahet me datë 18 Mars 2019, Ora 10:30, në sallën e Kuvendit të Komunës të Vushtrisë,
përkatësisht për zonat kadastrale:
Vushtri, Dobërllukë, Banjë, Gjëlbrishtë Sumë, Gumnishtë

9. Dëgjimi publik lidhur me shpronësimin e kërkuar, të të drejtave pronësore apo të drejtave të tjera në
pronat e paluajtshme, që ndodhen brenda juridiksionit territorial të Komunës së Mitrovicës , do të
mbahet me datë 19 Mars 2019, Ora 10:30, në sallën e Kuvendit të Komunës të Mitrovicës,
përkatësisht për zonat kadastrale:
Rashanë, Tërstenë, Bajgorë

10. Në rast se prona e cila është objekt i kërkesës shpronësohet pas përmbylljes së procedurës së shpronësimit
të iniciuar në përputhje me atë kërkesë, asnjë kompensim nuk do të paguhet për shpenzimet ose vlerën e
çfarëdo përmirësimi të bërë në pronë, objekteve të ndërtuara ose zgjeruara në pronë, ose pemëve apo
bimëve të mbjellura në pronë pas datës së përmbushjes së dispozitave përkatëse të paragrafit 8 të nenit 8
të Ligjit nr. 03/L-139 datë 26.03.2009 për Shpronësimin e Pronës së Paluajtshme me ndryshimet dhe
plotësimet e bëra me Ligjin Nr. 03/L-205 datë 28.10.2010.

11. Çdo person i cili pretendon se ka një interes pronësor ose interes tjetër të ligjshëm në pronën përkatëse
këshillohet ta shqyrtojë Ligjit nr. 03/L-139 datë 26.03.2009 për Shpronësimin e Pronës së Paluajtshme me
ndryshimet dhe plotësimet e bëra me Ligjin Nr. 03/L-205 datë 28.10.2010, dhe të kërkojë ndihmë
profesionale juridike për kuptimin e të drejtave të tyre sipas ligjit.

12. Çdo Person i cili nuk është emëruar në njoftim dhe i cili pretendon se zotëron një interes pronësor ose
interes tjetër të ligjshëm në cilëndo parcelë të pronës së paluajtshme të përshkruar në njoftim menjëherë
duhet të dërgojë në Organin Shpronësues një përshkrim të pretendimit të tij/saj, bazën juridike të atij
pretendimi si dhe kopjet e certifikuara të çfarëdo dokumenteve që ndërlidhen me atë pretendim.