LIGJI NR. 06/L-111 PËR PAGAT NË SEKTORIN PUBLIK (Shpallet i pavlefshëm me Akgjykim nr. KO219/19, Publikuar: 13.07.2020, e gjeni tek Aktgjykimet, Gjykata Kushtetuese)

GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 7 / 01 MARS 2019, PRISHTINË
1
LIGJI NR. 06/L-111 PËR PAGAT NË SEKTORIN PUBLIK
LIGJI NR. 06/L-111
PËR PAGAT NË SEKTORIN PUBLIK
Kuvendi i Republikës së Kosovës,
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës,
Miraton:
LIGJ PËR PAGAT NË SEKTORIN PUBLIK
KAPITULLI I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
Neni 1
Qëllimi dhe fushëveprimi
1. Ky ligj përcakton:
1.1. sistemin e pagave dhe shpërblimeve për zyrtarët dhe funksionarët publikë, që
paguhen nga buxheti i shtetit, përjashtimisht AKI dhe FSK;
1.2. rregullat për përcaktimin e pagave të punonjësve të ndërmarrjeve publike në
Kosovë dhe
1.3. Kriteret për pagën kalimtare dhe përfitimet tjera pas përfundimit të funksionit për
funksionarin publik dhe funksionarin publik me status të veçantë, si dhe për ish zyrtarin
e lartë që është duke i realizuar të drejtat sipas ligjit përkatës.
Neni 2
Përkufizime
1. Në këtë ligj shprehjet/fjalët kanë këtë kuptim:
1.1. Paga bazë, është komponenti kryesor apo i vetëm i pagës, që shpërblen punën
sipas nivelit të kompleksit të funksionit, pozitës apo gradës dhe nivelit të kualifikimit
të kërkuar për atë funksion, pozitë apo gradë. Kompleksi është pasojë e kombinuar e
përgjegjësisë, rëndësisë dhe lirisë të vendimmarrjes, vështirësisë dhe rrezikshmërisë të
kryerjes të detyrave në atë funksion, pozitë apo gradë, si dhe kufizimeve që shoqërojnë
punën;
1.2. Shtesë page, është komponent i pagës, që i shtohet pagës bazë dhe që synon të
shpërblejë punën për kushte të vështira, sektorë apo specialitete të veçanta dhe që nuk
shpërblehet nga paga bazë. Shtesa e pagës mund të jetë e rregullt, kur përfitohet çdo
muaj, apo e parregullt, kur shpërblehet sipas rastit dhe sipas këtij ligji;
1.3. Shtesë e rregullt”, është shtesa për kushte tregu, shtesa e posaçme, shtesa e
performancës në sistemin e arsimit parauniversitar dhe shtesa për kushte të vështira/
të dëmshme të punës;
1.4. “Shtesë e parregullt”, është shtesa për punë jashtë orarit të punës dhe shtesa e
performancës;
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 7 / 01 MARS 2019, PRISHTINË
2
LIGJI NR. 06/L-111 PËR PAGAT NË SEKTORIN PUBLIK
1.5. “Shpërblim”, është pagesa që shpërblen punën e kryer nga anëtari i një organi
kolegjial me kohë jo të plotë;
1.6. “Kompensim”, është një pagesë në formën e heqjes së shpenzimeve të kryera
apo që do të kryhen nga zyrtari, për udhëtime, qëndrim apo përfaqësim (reprezentacion)
në apo gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare;
1.7. “Klasa e pagës”, është një ndarje që i korrespondon një koeficient i caktuar dhe
që përbëhet nga një grup funksionesh, pozitash apo gradash me nivel të njëjtë apo
pothuajse të njëjtë kompleksiteti dhe që përfitojnë të njëjtën pagë bazë.
2. Shprehjet: “funksionar publik”, “funksionar publik me status të veçantë”, “zyrtar publik”,
“nëpunës civil”, “nëpunës civil me status të veçantë”, “nëpunës i Shërbimit Publik”, “nëpunës
kabineti”, “nëpunës administrativ dhe mbështetës”, në këtë ligj kanë të njëjtin kuptim me atë të
përcaktuara në Ligjin për Zyrtarët Publik të Republikës së Kosovës.
Neni 3
Parimet e sistemit të pagave dhe shpërblimeve
1. Pagat bazohen sipas parimeve të përcaktuara me këtë ligj, si vijon:
1.1. parimi i ligjshmërisë - nënkupton që pagat e përfituesve përcaktohen vetëm në
pajtim me këtë ligj dhe me aktet nënligjore, të autorizuara dhe të nxjerra në zbatim të tij;
1.2. parimi i drejtësisë – nënkupton që niveli i pagës duhet të shpërblejë në mënyrë të
drejtë kompleksin e punës dhe kontributin e individit në punën e organizatës;
1.3. parimi i pagës së barabartë - nënkupton që secili përfitues i pagës merr pagë të
barabartë për punën në funksionin, pozitën apo gradën e njëjtë apo të krahasueshme;
1.4. parimi i transparencës – nënkupton që procedura për përcaktimin e pagës, niveli i
saj dhe administrimi i sistemit të pagave të jetë transparente për publikun, pa rënë në
kundërshtim me mbrojtjen e të dhënave personale sipas legjislacionit në fuqi;
1.5. parimi i mosdiskriminimit - nënkupton që asnjë përfitues i pagës nuk diskriminohet
në pagë, ashtu siç përcaktohet në Ligjin për Mbrojtjen nga Diskriminimi;
1.6. parimi i parashikueshmërisë – niveli i pagës, i përcaktuar sipas këtij ligji, nuk mund
të ulet, përveç në një situatë të jashtëzakonshme të vështirësive financiare dhe vetëm
në bazë të ligjit.
KAPITULLI II
PAGA E NËPUNËSIT CIVIL
Neni 4
Paga e nëpunësit civil
1. Paga e nëpunësit civil përbëhet nga paga bazë dhe shtesat, sipas rastit.
2. Shtesat që përfitohen nga nëpunësi civil sipas rastit, janë:
2.1. shtesa për kushte tregu;
2.2. shtesa e performancës;
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 7 / 01 MARS 2019, PRISHTINË
3
LIGJI NR. 06/L-111 PËR PAGAT NË SEKTORIN PUBLIK
2.3. shtesa të posaçme për pozita apo grup pozitash sipas nenit 8 të këtij ligji;
2.4. shtesa për punë jashtë orarit të punës.
3. Paga e nëpunësit të Administratës së Kuvendit të Republikës së Kosovës rregullohet me këtë
ligj, sipas shtojcës 1 të këtij ligji.
4. Shtesa dhe Kompensimi i nëpunësit të Administratës së Kuvendit të Republikës së Kosovës
rregullohet me këtë ligj dhe me akt të veçantë të miratuar nga Kryesia e Kuvendit të Republikës
së Kosovës.
5. Rregullimi me akt të veçantë sipas paragrafit 4. të këtij neni, bëhet duke u bazuar në natyrën
dhe kushtet specifike të punës së Kuvendit të Republikës së Kosovës.
Neni 5
Paga bazë e nëpunësit civil
1. Paga bazë e nëpunësit civil është ajo pjesë e pagës, që përfiton nëpunësi civil për punën e
kryer në një pozitë të caktuar apo për një gradë të caktuar.
2. Paga bazë e nëpunësit civil përcaktohet nga Klasa e Pagës të cilës i përket pozita e punës
sipas Shtojcës nr. 1, bashkëngjitur dhe pjesë përbërëse e këtij ligji.
3. Klasifikimi i një pozitë të caktuar të Shërbimit Civil, sipas paragrafit 2. të këtij neni, kryhet
në bazë të rregullave të vlerësimit dhe klasifikimit të pozitave të punës, sipas dispozitave për
klasifikimin e pozitave të Shërbimit Civil, në pajtim me legjislacionin për zyrtarin publik. Klasa që
i përket një pozitë e caktuar përcaktohet shprehimisht në rregulloren e organizimit të brendshëm
të institucionit, të miratuar sipas Ligjit për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës
Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura.
4. Në rastin e nëpunësve civilë me status të veçantë, për të cilët sipas Ligjit për Zyrtarët Publik
zbatohet sistemi i gradave personale, paga bazë përcaktohet nga Klasa e Pagës të cilës i
përket grada, sipas Shtojcës nr. 1, bashkëngjitur dhe pjesë përbërëse e këtij ligji.
5. Në rastin e nëpunësve civilë me status të veçantë, sipas paragrafit 4. të këtij neni, Qeveria e
Kosovës, me propozim të ministrit përgjegjës për administratën publike dhe ministrit përgjegjës
për kategoritë e nëpunësve ku zbatohet sistemi i gradave personale miraton, me akt nënligjor,
ekuivalencën e pozitës me gradën.
Neni 6
Shtesa për kushte tregu
1. Shtesa për kushte tregu përfitohet për profesione të caktuara- të nevojshme, në pozita
të caktuara kyçe profesionale të Shërbimit Civil, rekrutimi apo mbajtja e nëpunësve në këto
profesione e pozita objektivisht është i pamundur për shkak se tregu privat ofron paga të paktën
pesëdhjetë për qind (50%) më të larta se sektori publik.
2. Vlera e shtesës për kushte tregu nuk mund të jetë më e lartë se pesëdhjetë për qind (50%)
e pagës bazë.
3. Llojet e pozitave dhe profesionet përkatëse për të cilat përfitohet shtesa për kushtet e tregut,
vlera dhe procedura për përfitimin e saj miratohet me akt nënligjor të Qeverisë së Kosovës, me
propozim të ministrisë përgjegjëse për administratën publike dhe ministrisë përgjegjëse për
financa. Përfitimi i shtesës për kushtet e tregut rishikohet në baza vjetore nga Qeveria.
4. Pas miratimit të aktit nënligjor nga Qeveria, sipas paragrafit 3. të këtij neni, përfitimi i shtesës
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 7 / 01 MARS 2019, PRISHTINË
4
LIGJI NR. 06/L-111 PËR PAGAT NË SEKTORIN PUBLIK
për kushte tregu miratohet nga ministria përgjegjëse për administratën publike dhe ministria
përgjegjëse për financa, me propozim të arsyetuar të institucionit përkatës.
Neni 7
Shtesa e performancës
1. Nëpunësi civil përfiton shtesë vjetore për performancë bazuar në rezultatet vjetore të
vlerësimit të punës.
2. Shtesa për performancë përfiton nëpunësi civil që është vlerësuar “Shkëlqyeshëm” në vitin
përkatës, në përpjesëtim të drejtë, në pajtim me dispozitat e Ligjit për Zyrtarët Publik në lidhje
me nëpunësin civil duke krahasuar me performancën e përgjithshme të institucionit.
3. Shtesa për performancë përfitohet në fund të çdo viti, totali i vlerës nuk mund të kalojë
pesëdhjetë për qind (50%) të pagës bazë mujore.
4. Fondet e përdorura në çdo institucion për shtesën e performancës nuk mund të jenë më
të larta se zero pikë pesë për qind (0.5 %) e fondeve totale të përdorura për pagën bazë të
nëpunësve civilë në të njëjtin vit financiar.
5. Qeveria e Kosovës, me propozim të ministrisë përgjegjëse për administratën publike dhe
ministrisë përgjegjëse për financa, miraton, me akt nënligjor, masën dhe procedurën për fitimin
e shtesës për performancë.
Neni 8
Shtesa të posaçme të nëpunësve civilë
1. Përfitojnë shtesë të posaçme mbi pagën bazë:
1.1. zyrtarët e Administratës Tatimore dhe inspektorët hetues të Autoritetit Kosovar të
Konkurrencës;
1.2. gardianët në shërbimin korrektues;
1.3. zjarrfikësit në operacione të rrezikshme.
2. Shtesa e posaçme, sipas paragrafit 1. të këtij neni, nuk mund të jetë më e lartë se dyzet për
qind (40%) e pagës bazë, sipas Shtojcës 1 të këtij ligji.
3. Lista e pozitave apo grup pozitave, që përfitojnë shtesën e posaçme, rregullat për përfitimin
dhe vlera e shtesës përcaktohet me akt nënligjor të Qeverisë, me propozim të ministrisë
përgjegjëse për administratën publike dhe ministrisë përgjegjëse për financa.
4. Nëpunësit civilë në Agjencinë Kundër Korrupsionit, të cilët ushtrojnë funksione të Agjencisë,
përfitojnë shtesë deri në njëzet për qind (20%) mbi pagën bazë.
Neni 9
Shtesa apo kompensimi për punë jashtë orarit të punës
1. Nëpunësi civil përfiton shtesë page ose kompensim me pushim për punën jashtë orarit të
punës, kujdestarisë, punën në fundjavë, punën në ditët e festave zyrtare dhe për punën gjatë
natës.
2. Puna jashtë orarit të punës kompensohet në masën pesëdhjetë për qind (50%) me kohë
pushimi dhe në masën pesëdhjetë për qind (50%) me shtesë page.
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 7 / 01 MARS 2019, PRISHTINË
5
LIGJI NR. 06/L-111 PËR PAGAT NË SEKTORIN PUBLIK
3. Më kërkesë të nëpunësit, mund të përfitojë kompensim me kohë pushimi mbi masën
pesëdhjetë për qind (50%).
4. Shtesa e pagës apo kompensimi me kohë pushimi, për punë jashtë orarit të punës llogaritet
në pajtim me dispozitat e Ligjit të Punës.
5. Qeveria miraton, me akt nënligjor, kushtet e detajuara për shtesa dhe kompensime për punë
jashtë orarit të punës sipas këtij neni.
KAPITULLI III
PAGAT E FUNKSIONARËVE PUBLIKË
Neni 10
Paga e funksionarit publik
1. Funksionari publik përfiton një pagë fikse të barabartë me pagën bazë për funksionin.
2. Paga bazë për funksionarin publik përcaktohet nga Klasa e Pagës të cilës i përket funksioni
në pajtim me Shtojcën nr. 1 të këtij ligji, bashkëngjitur dhe pjesë përbërëse e këtij ligji.
3. Funksionari publik nuk përfiton shtesa të tjera mbi pagën bazë, me përjashtim të shtesës së
posaçme të përcaktuar në pajtim me nenin 12 të këtij ligji.
Neni 11
Shpërblimi i funksionarëve për kohë të pjesshme
1. Anëtarët e organeve drejtuese (këshilla, borde, komisione), të tipit kolegjial, të institucioneve
kushtetuese, të agjencive të pavarura dhe të institucioneve të sistemit të drejtësisë, të krijuara
me ligj, të cilët nuk e ushtrojnë mandatin me kohë të plotë dhe nuk përmenden shprehimisht në
Shtojcën nr.1 të këtij ligji, shpërblehen në masën njëzet për qind (20 %) të pagës së kryetarit të
organit kolegjial me kohë të plotë.
2. Në rastin kur edhe kryetari i organit drejtues është me kohë të pjesshme, atëherë shpërblimi
i tij, si dhe shpërblimi i anëtarëve të organit drejtues, bëhet në masën tridhjetë për qind (30%)
për kryetarin dhe njëzet për qind (20%) për anëtarët, të pagës së Sekretarit të Përgjithshëm të
institucionit.
3. Shpërblimi i parashikuar në paragrafët 1. dhe 2. të këtij neni përfitohet çdo muaj, me kusht
pjesëmarrje në mbledhjet e organit kolegjial, jo më pak se një herë në muaj dhe për çdo mbledhje
të organit kolegjial, me kusht pjesëmarrje në mbledhje, në rastin kur ky organ mblidhet më rrallë
se një herë në muaj.
4. Kryetarët, anëtarët dhe punonjësit e tjerë të institucionit, në marrëdhënie pune me kohë
të plotë, nuk përfitojnë shpërblimin e parashikuar në paragrafët 1. dhe 2. të këtij neni, për
pjesëmarrje në mbledhjet e organit kolegjial.
Neni 12
Shtesa të posaçme për funksionarët publik
1. Deputetët mund të përfitojnë shtesë të posaçme mbi pagën bazë.
2. Shtesa e posaçme, nga paragrafi 1. i këtij neni, i takon deputetit për funksion parlamentar:
Kryetar i Kuvendit, nënkryetar i Kuvendit, kryetar i komisionit parlamentar, zëvendëskryetar i
komisionit parlamentar dhe kryetar i grupit parlamentar.
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 7 / 01 MARS 2019, PRISHTINË
6
LIGJI NR. 06/L-111 PËR PAGAT NË SEKTORIN PUBLIK
3. Deputeti ka të drejtë në kompensim për pjesëmarrje në seancë plenare, për pjesëmarrje në
mbledhje të komisionit parlamentar dhe për shpenzimet mujore.
4. Kriteret dhe procedurat për shtesa dhe kompensim nga paragrafët 1. dhe 2. të këtij neni,
me propozim të Komisionit përkatës parlamentar për buxhet dhe financa, përcaktohen me
rregullore nga Kryesia e Kuvendit të Republikës së Kosovës.
5. Shtesa nga paragrafi 2. i këtij neni paguhet vetëm për një funksion dhe nuk mund të kalojë
tridhjetë për qind (30 %) të pagës bazë.
6. Shtesa dhe kompensimi për stafin politik të Kuvendit të Republikës së Kosovës rregullohet
me akt të veçantë të miratuar nga Kryesia e Kuvendit të Republikës së Kosovës.
7. Anëtarët e Kuvendit Komunal për pjesëmarrje në mbledhjet e Kuvendit Komunal dhe komitetet
e përhershme, mund të marrin një shtesë të posaçme prej tridhjetë për qind (30%) të pagës
bazë të përcaktuar për anëtarin e Kuvendit.
8. Anëtarët e Kuvendit Komunal, që marrin një pagë të rregullt nga buxheti i Kosovës, përfitojnë
vetëm shtesën sipas paragrafit 7. të këtij neni.
9. Shtesa jepet vetëm një (1) herë brenda muajit dhe paguhet vetëm nëse anëtarët e Kuvendit
Komunal marrin pjesë në mbledhjet e Kuvendit Komunal, përkatësisht të komiteteve të
përhershme komunale.
KAPITULLI IV
PAGAT E FUNKSIONARËVE PUBLIKË ME STATUS TË VEÇANTË
Neni 13
Paga e funksionarit publik me status të veçantë
1. Funksionari publik me status të veçantë përfiton një pagë fikse të barabartë me pagën bazë
për funksionin apo gradën përkatëse.
2. Paga bazë për funksionarin përcaktohet nga Klasa e Pagës të cilës i përket funksioni apo
grada, në pajtim me Shtojcën nr. 1, bashkëngjitur dhe pjesë përbërëse e këtij ligji.
3. Funksionari me status të veçantë nuk përfiton shtesa të tjera mbi pagën bazë, me përjashtim
të nenit 14 të këtij ligji.
Neni 14
Shtesa të posaçme për Funksionarin publik me status të veçantë
1. Zyrtarët policor përfitojnë një shtesë të posaçme për ato detyra që kryejnë në sektorë apo
operacione të posaçme me rrezikshmëri për jetën.
2. Shtesa e posaçme, sipas paragrafit 1. të këtij neni, nuk mund të jetë më e lartë se dyzet për
qind (40%) e pagës bazë, sipas Shtojcës 1 të këtij ligji.
3. Inspektorati policor, zyrtarët doganor dhe zyrtarët e Administratës Tatimore përfitojnë shtesë
deri në njëzet për qind (20%) të pagës bazë.
4. Lista e pozitave të zyrtarëve policor, Inspektoratit policor, zyrtarëve doganor dhe zyrtarëve
të Administratës Tatimore, që përfitojnë shtesën e posaçme, rregullat për fitimin dhe vlera e
shtesës përcaktohet me akt nënligjor të Qeverisë, me propozim të ministrisë përgjegjëse për
punë të brendshme dhe ministrisë përgjegjëse për financa.
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 7 / 01 MARS 2019, PRISHTINË
7
LIGJI NR. 06/L-111 PËR PAGAT NË SEKTORIN PUBLIK
KAPITULLI V
PAGA E NËPUNËSIT TË KABINETIT
Neni 15
Paga e nëpunësit të Kabinetit
1. Nëpunësi i kabinetit përfiton një pagë fikse të barabartë me pagën bazë.
2. Për çdo emërtesë të nëpunësit të kabinetit përcaktohet klasa e pagës të cilës i përket
emërtesa, në pajtim me Shtojcën nr.1 bashkëngjitur dhe pjesë përbërëse e këtij ligji.
3. Përveç pagës bazë, nëpunësi i Kabinetit, me përjashtim të këshilltarit politik, mund të përfitojë
një shtesë të posaçme, e cila nuk mund të kalojë njëzet për qind (20%) të pagës bazë.
4. Kriteret dhe procedura për përfitimin e shtesës, sipas paragrafit 3. të këtij neni, rregullohen
me akt nënligjor të miratuar nga Qeveria.
KAPITULLI VI
PAGA E NËPUNËSIT TË SHËRBIMIT PUBLIK DHE E NËPUNËSIT ADMINISTRATIV DHE
MBËSHTETËS
Neni 16
Struktura e pagës për nëpunësin e Shërbimit Publik dhe nëpunësin administrativ dhe
mbështetës
1. Paga e nëpunësit të Shërbimit Publik dhe nëpunësit administrativ dhe mbështetës përbëhet
nga paga bazë dhe shtesat.
2. Shtesat që përfitohen nga nëpunësi i Shërbimit Publik dhe nëpunësi administrativ dhe
mbështetës, sipas rastit, janë:
2.1. shtesa për kushte të vështira/të dëmshme të punës;
2.2. shtesa e performancës për nëpunësin e sistemit të arsimit parauniversitar;
2.3. shtesa të posaçme për pozita apo grup pozitash sipas neneve 19 dhe 20 të këtij
ligji;
2.4. shtesa për punë jashtë orarit të punës.
3. Paga bazë për nëpunësit e Shërbimit Publik dhe nëpunësin administrativ dhe mbështetës
përcaktohet nga Klasa e Pagës të cilës i përket pozita në pajtim me Shtojcën nr. 1, bashkëngjitur
dhe pjesë përbërëse e këtij ligji.
4. Për shtesën për punën jashtë orarit të punës zbatohen dispozitat e nenit 9 të këtij ligji.
Neni 17
Shtesa për kushte të vështira/të dëmshme të punës
1. Shtesa për kushte të vështira/të dëmshme shpërblen punën në kushte të dëmshme për
shëndetin.
2. Kriteret, të cilat duhen përmbushur për përfitimin e shtesës për kushte të vështira/dëmshme
të punës, janë:
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 7 / 01 MARS 2019, PRISHTINË
8
LIGJI NR. 06/L-111 PËR PAGAT NË SEKTORIN PUBLIK
2.1. kryerja normale e punës përfshin rrezikun e shkaktimit të plagëve, sëmundje ose
probleme shëndetësore të menjëhershme apo të mëvonshme, si pasojë e ekspozimit
në ambientin e punës ku paraqiten elemente të dëmshme kimike, fizike, biologjike,
psikologjike, si dhe dëmtime nga përdorimi i mjeteve të punës; dhe
2.2. rreziku për shëndetin është i vazhdueshëm, i mundshëm dhe serioz, me gjithë
faktin se institucioni ka ndërmarrë hapat e nevojshëm për përmirësimin e gjendjes në
vazhdimësi.
3. Shtesa për kushte të vështira/të dëmshme nuk mund të jetë më e lartë se dhjetë për qind
(10%)e pagës bazë.
4. Qeveria e Republikës të Kosovës, me propozimin e ministrit përgjegjës për administratën
publike, ministrisë përgjegjëse për shëndetësi dhe ministrisë përgjegjëse për financa, miraton,
me akt nënligjor, grup pozitat të cilat përfitojnë shtesa për kushte të vështira/të dëmshme të
punës, kushtet e detajuara për përfitimin dhe vlerën e saj.
Neni 18
Shtesa e performancës për nëpunësin e sistemit të arsimit parauniversitar
1. Nëpunësit profesionalë të sistemit të arsimit parauniversitar,të cilët tregojnë rezultate të
veçanta në punë, kanë të drejtë të marrin shtesën e performancës.
2. Qeveria e Republikës së Kosovës, me propozimin e ministrit përgjegjës për administratën
publike, ministrisë përgjegjëse për arsim dhe ministrisë përgjegjëse për financa, miraton, me
akt nënligjor, rregullat për shtesën sipas paragrafit 1. të këtij neni, kushtet e detajuara për
përfitimin dhe masën e saj.
Neni 19
Shtesa e posaçme për nëpunësin e arsimit universitar
1. Profesorët universitarë, që kryejnë funksionet, si: rektori, prorektori, dekani dhe prodekani
dhe shefi i departamentit, përfitojnë një shtesë të posaçme për ushtrimin e funksionit përkatës.
Vlera e shtesës nuk mund të kalojë njëzet për qind (20%) të pagës bazë.
2. Profesorët universitarë gjithashtu për kryerjen e punës si mentorë të temave të diplomës për
të gjitha nivelet e studimeve (baçelor, master dhe doktoratë), mund të përfitojnë një shtesë të
posaçme, dhjetë për qind (10%) të pagës bazë.
3. Personeli akademik në arsimin universitar i cili ofron shërbime shëndetësore në SHSKUK,
kur këtë e lejon ligji, përfiton një shtesë në vlerë prej tridhjetë për qind (30%) të pagës për
pozitën me orar të plotë të punës ku ofrohet shërbimi përkatës publik nga punëdhënësi i cili
është përgjegjës për ofrimin e atij shërbimi.
4. Qeveria e Republikës së Kosovës, me propozim të ministrisë përgjegjëse për administratën
publike, ministrisë përgjegjëse për arsim dhe ministrisë përgjegjëse për financa miraton, me akt
nënligjor, rregullat për shtesën sipas paragrafëve 1. dhe 2. të këtij neni, kushtet e detajuara për
përfitimin dhe vlerën e shtesave.
Neni 20
Shtesa e posaçme për nëpunësin e sistemit shëndetësor
1. Profesionistët shëndetësor në SHSKUK dhe QKMF, që ushtrojnë funksione udhëheqëse dhe
të cilat nuk janë pjesë e shtojcës 1. të këtij ligji përfitojnë një shtesë të posaçme për ushtrimin
e funksionit përkatës.
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 7 / 01 MARS 2019, PRISHTINË
9
LIGJI NR. 06/L-111 PËR PAGAT NË SEKTORIN PUBLIK
2. Nëpunësi profesional i sistemit shëndetësor, i cili ushtron detyrën si personel akademik
në arsimin universitar kur këtë e lejon ligji, përfiton një shtesë në vlerë prej tridhjetë për qind
(30%) të pagës për pozitën me orar të plotë të punës ku ofrohet shërbimi përkatës publik nga
punëdhënësi i cili është përgjegjës për ofrimin e atij shërbimi.
3. Nëpunësit profesionalë të sistemit shëndetësorë, të cilët ushtrojnë detyrën në profesione të
veçanta, të rralla apo në lokacione të largëta, përfitojnë një shtesë të posaçme.
4. Shtesa e posaçme, sipas paragrafëve 1. dhe 3. të këtij neni, nuk mund të jetë më e madhe
se njëzet për qind (20%) e pagës bazë.
5. Qeveria e Republikës së Kosovës, me propozimin e ministrit përgjegjës për administratën
publike, ministrisë përgjegjëse për shëndetësi dhe ministrisë përgjegjëse për financa, miraton,
me akt nënligjor, grup pozitat, rregullat për shtesën sipas këtij neni, kushtet e detajuara për
përfitimin dhe masën e saj.
KAPITULLI VII
LLOGARITJA DHE REALIZIMI I PAGËS
Neni 21
Llogaritja e pagës bazë
1. Paga bazë është ajo pjesë e pagës, që përfitohet për punën e kryer me orar të plotë në një
funksion apo pozitë të caktuar.
2. Punë me orar të plotë konsiderohet puna me kohëzgjatje javore prej dyzet (40) orësh. Për
efekt të llogaritjes të pagës mujore, një (1) muaj llogaritet të ketë njëqind e shtatëdhjetë e tri
(173) orë pune.
3. Vlera e pagës bazë, për punën e kryer me orar të plotë, llogaritet duke shumëzuar koeficientin
e klasës së pagës me vlerën monetare të koeficientit.
4. Raporti i koeficienteve është një me dhjetë (1:10), të shpërndarë në gjashtëdhjetë e nëntë
(69) nivele të koeficienteve, bashkëngjitur dhe pjesë përbërëse si Shtojca 2 e këtij ligji.
5. Funksionari publik, funksionari publik me status të veçantë, zyrtari publik dhe stafi akademik
universitar, që marrin pagën bazë sipas Shtojcës 1 të këtij ligji, nëse angazhohen me punë në
një institucion tjetër publik, kur këtë e lejon ligji i veçantë, marrin një pagesë, si pagë deri në
njëzet për qind (20%) për angazhimin në atë institucion.
6. Qeveria e Republikës së Kosovës, me propozim të ministrisë përgjegjëse për administratën
publike dhe ministrisë përgjegjëse për financa, miraton, me akt nënligjor, kushtet, masën dhe
procedurën e pagesës për angazhimin shtesë sipas paragrafit 5. të këtij neni.
7. Paga bazë rritet në bazë të përvojës së punës në masën zero pikë pesë për qind (0.5%) për
çdo vit të plotë pune.
8. Qeveria e Republikës së Kosovës, me propozim të ministrisë përgjegjëse për administratën
publike dhe ministrisë përgjegjëse për financa, miraton me akt nënligjor, rregullat për llogaritjen
e përvojës në punë, sipas paragrafit 7. të këtij neni.
Neni 22
Llogaritja dhe pagesa
1. Paga (paga bazë dhe shtesat) llogaritet çdo muaj nga institucioni përkatës, në raport me
kohën efektive të punës dhe rregullat e këtij ligji.
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 7 / 01 MARS 2019, PRISHTINË
10
LIGJI NR. 06/L-111 PËR PAGAT NË SEKTORIN PUBLIK
2. Paga do të paguhet për çdo muaj.
3. Paga paguhet nëpërmjet listës së pagave dhe transferimit të mjeteve në llogaritë personale/
individuale bankare deri në datën e fundit të muajit përkatës.
4. Pagesat e pagave bëhen përmes sistemit të pagave, të menaxhuar nga Ministria e Financave,
i cili ndërvepron me sistemin informativ të burimeve njerëzore.
5. Qeveria e Republikës së Kosovës, me akt nënligjor, me propozim të ministrit përgjegjës për
administratën publike dhe ministrisë përgjegjëse për financa, miraton rregullat e detajuara për
zbatimin e këtij neni.
Neni 23
Përcaktimi i vlerës së koeficientit dhe fondi për shtesa
1. Vlera monetare e koeficientit për vitin e parë të zbatimit të këtij ligji do të jetë dyqind e tridhjetë
e nëntë (239) euro.
2. Për vitet e tjera buxhetore, vlera monetare e koeficientit përcaktohet me ligjin vjetor të buxhetit.
3. Përcaktimi i vlerës së koeficientit bëhet në pajtim me legjislacionin për menaxhimin e
financave publike.
4. Fondi i përgjithshëm për të gjitha shtesat sipas këtij ligji nuk mund të kaloj tetë për qind (8%)
të buxhetit të përgjithshëm të pagës bazë të përcaktuar sipas ligjit për ndarjet buxhetore.
5. Fondi sipas paragrafit 4. të këtij neni alokohet nga ministria përgjegjëse e financave për
organizatat buxhetore vetëm në pajtim me këtë ligj dhe aktet nënligjore të miratuara në bazë
të këtij ligji.
Neni 24
Ulja e nivelit të pagës
Niveli i pagës, i përcaktuar sipas këtij ligji, në situata të jashtëzakonshme të vështirësive
financiare, mund të ulet me ligj.
KAPITULLI VIII
KOMPENSIMET
Neni 25
Kompensimi për udhëtime dhe shpenzimet e reprezentacionit
1. Zyrtarët dhe funksionarët publikë kanë të drejtë të kompensohen për shpenzimet e kryera për
udhëtime dhe qëndrim zyrtar jashtë vendit.
2. Zyrtarët dhe funksionarët publik gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare, kanë të drejtë për
shpenzimet e kryera për reprezentacion.
3. Kushtet, mënyra, vlera e kompensimit dhe procedura për përfitimin e kompensimit, sipas
paragrafëve 1. dhe 2. të këtij neni, miratohen me akt nënligjor të Qeverisë së Kosovës, me
propozim të ministrit përgjegjës për administratën publike dhe ministrisë përgjegjëse për financa.
Neni 26
Kompensimi për punonjësit e shërbimit diplomatik, të cilët ushtrojnë detyrën jashtë
vendit
1. Punonjësit e shërbimit diplomatik, që ushtrojnë detyrën jashtë vendit, përfitojnë këto
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 7 / 01 MARS 2019, PRISHTINË
11
LIGJI NR. 06/L-111 PËR PAGAT NË SEKTORIN PUBLIK
kompensime:
1.1. kompensim për koston e jetesës sipas vendit ku ushtrohet veprimtaria;
1.2. kompensim për shpenzimet e shkollimit të fëmijëve;
1.3. kompensim për zhvendosje të sendeve familjare;
1.4. kompensim për udhëtime në atdhe.
2. Kushtet, mënyra dhe procedura për përfitimin e kompensimit sipas paragrafit 1. të këtij neni
dhe vlera përkatëse miratohet me akt nënligjor të Qeverisë, me propozim të ministrit përgjegjës
për punët e jashtme dhe Ministrisë së Financave.
KAPITULLI IX
DISPOZITA PËR PAGAT E NDËRMARRJEVE PUBLIKE
Neni 27
Kompetenca për caktimin e pagave në ndërmarrjet publike
1. Organet kolegjiale drejtuese të ndërmarrjeve publike, me kapital mbi pesëdhjetë për qind
(50%) shtetëror, miratojnë:
1.1. nivelet e pagave të punonjësve të tyre të caktuar nga Qeveria, brenda koeficientit
minimal 1 dhe koeficienti maksimal 7, sipas vlerës se koeficientit të përcaktuar me
nenin 23 paragrafi 1. të këtij ligji;
1.2. masën e shtesës për performancë, por jo më shumë se një pagë mujore në vit,
pas daljes së rezultatit pozitiv financiar vjetor, si dhe pas miratimit nga Komisioni
ndërministror për ndërmarrje publike.
2. Për ndërmarrjet publike, veprimtaria e të cilave është me humbje, ose që subvencionohen
nga shteti, Qeveria e Kosovës, me propozim të Komisionit ndërministror për ndërmarrje publike,
miraton, me akte të veçanta, nivelin e pagave dhe të shtesave për performancën e punonjësve
të tyre sipas paragrafit 1. nën-paragrafit 1.1. të këtij neni.
3. Komisioni Komunal i Aksionarëve, për ndërmarrjet publike, me kapital mbi pesëdhjetë për
qind (50%) të zotëruar nga komunat, cakton nivelet e pagave të punonjësve të tyre, brenda
koeficientit minimal 1 dhe koeficientit maksimal 5, sipas vlerës së koeficientit të përcaktuar me
nenin 23 paragrafin.1. të këtij ligji.
KAPITULLI X
DISPOZITA TRANZITORE DHE TË FUNDIT
Neni 28
Dispozita tranzitore
1.Dispozitat e këtij ligji për sistemin e pagave, shtesave, shpërblimeve dhe shtojca nr. 1 e
këtij ligji nuk zbatohen për funksionarin publik me status të veçantë: gjyqtarin e Gjykatës
Kushtetuese, gjyqtarin, prokurorin, kryesuesin e Këshillit Gjyqësor dhe kryesuesin e Këshillit
Prokurorial deri me 31 dhjetor 2022.
2. Funksionari publik nga paragrafi 1. i këtij neni nuk do të përfitojë asnjë shtesë tjetër mbi pagë
dhe asnjë rritje page për periudhën e përcaktuar në paragrafin 1. të këtij neni.
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 7 / 01 MARS 2019, PRISHTINË
12
LIGJI NR. 06/L-111 PËR PAGAT NË SEKTORIN PUBLIK
Neni 29
Për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, dispozitat e këtij ligji për sistemin e pagave, shtesave,
shpërblimeve dhe shtojca numër 1 e këtij ligji nuk zbatohet deri me 31 dhjetor 2022.
Neni 30
Pagesa kalimtare pas përfundimit të funksionit
1. Funksionari publik dhe funksionari publik me status të veçantë: Kryetari i Kuvendit, Kryeministri,
Kryetari i Gjykatës Kushtetuese, Kryeprokurori i Shtetit, Kryetari i Gjykatës Supreme, i cili pas
përfundimit të mandatit nuk realizon asnjë të hyrë nga buxheti i shtetit, nga institucioni ku ka
bartur funksionin, ka të drejtë në:
1.1. kompensimin kalimtar për pesë (5) vite në vlerë prej shtatëdhjetë për qind (70%)
të pagës bazë të fundit, në institucionin në të cilin ka bartur funksionin;
1.2. një asistent, një vozitës, të cilët zgjidhen nga funksionari dhe një veturë zyrtare në
përdorim, të cilët paguhen në pajtim me ligjin përkatës për paga, dhe
1.3. një zyre të mobiluar.
2. E drejta e përcaktuar në paragrafin 1. të këtij neni zbatohet nëse funksionari publik ka ushtruar
së paku një (1) vit mandatin e tij.
3. Deputeti pas përfundimit të mandatit të rregullt apo para kohe, i cili nuk realizon asnjë të hyrë
nga buxheti i shtetit, ka të drejtë në kompensimin e pagës kalimtare për një (1) vit në vlerë prej
njëqind për qind (100%) të pagës bazë të fundit.
4. Funksionari publik: Zëvendëskryeministri, Ministri dhe Kryetari i Komunës, i cili pas përfundimit
të mandatit nuk realizon asnjë të hyrë nga buxheti i shtetit, ka të drejtën e kompensimit kalimtar
për një (1) vit në vlerë prej shtatëdhjetë (70%) të pagës bazë të fundit, në institucionin në të cilin
ka bartur funksionin.
5. Funksionari publik: Zëvendësministri, i cili pas përfundimit të mandatit nuk realizon asnjë të
hyrë nga buxheti i shtetit, ka të drejtën e kompensimit kalimtar për gjashtë (6) muaj në vlerë
prej shtatëdhjetë për qind (70%) të pagës bazë të fundit, në institucionin në të cilin ka bartur
funksionin.
6. E drejta në kompensim të pagës së përcaktuar në paragrafët 4. dhe 5. të këtij neni zbatohet
vetëm nëse ka ushtruar së paku gjashtë (6) muaj mandatin e tij të rregullt.
7. Përftimi i paraparë sipas këtij neni nuk paguhet nëse funksionari:
7.1. jep dorëheqje nga funksioni;
7.2. shkarkohet nga funksioni për shkelje ligjore;
7.3. pas përfundimit të mandatit, ushtron ndonjë funksion për të cilin paguhet nga
Buxheti i Republikës së Kosovës;
7.4. me vendim të formës së prerë nga gjykata është shpallur fajtor për një vepër
penale të kryer gjatë kohës së tij/saj në Institucionin ku ka bartur funksionin, ose gjatë
periudhës së marrjes së përfitimit të paraparë me këtë nen.
8. Funksionari, i përcaktuar në këtë nen, pas përfundimit të mandatit ka të drejtë të kërkojë
mbrojtje në pajtim me ligjin.
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 7 / 01 MARS 2019, PRISHTINË
13
LIGJI NR. 06/L-111 PËR PAGAT NË SEKTORIN PUBLIK
9. Ish zyrtari i lartë që është duke i realizuar të drejtat sipas Ligjit nr. 03/L-001 për përfitimin e
ish zyrtarëve të lartë, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-038, ka të drejtën e përfitimit
deri në pesë (5) vite, nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 31
Aktet nënligjore
Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj miratohen brenda nëntë (9) muajve pas publikimit në
“Gazetën Zyrtare” të Republikës së Kosovës.
Neni 32
Ndalimi dhe përcaktimi i ekuivalencës
1. Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, ndalohet çdo ndryshim në strukturën, komponentët apo nivelet
e koeficienteve të pagave.
2. Me rastin e krijimit të funksioneve, pozitave, apo emërtesat e reja, institucioni në të cilin krijohet
pozita kërkon nga ministria përgjegjëse për administratën publike dhe ministria përgjegjëse e
financave përcaktimin e klasës të pagës që zbatohet për atë funksion, pozitë apo emërtesë në
bazë të ekuivalencës.
3. Me marrjen e kërkesës, ministria përgjegjëse për administratën publike dhe ministria
përgjegjëse e financave vlerësojnë funksionin, pozitën apo emërtesën me ekuivalencë në bazë
të parimeve të këtij ligji dhe bëjnë propozimin për aprovim në Qeveri, për klasën e pagës që
zbatohet për atë funksion, pozitë apo emërtesë.
Neni 33
Shfuqizimi
1. Me hyrjen në fuqi të këtij Ligji shfuqizohen:
1.1. Ligji nr. 03/L-147 për pagat e nëpunësve civil;
1.2. Ligji nr. 03/L-001 për përfitimin e ish zyrtarëve tё lartë i ndryshuar dhe plotësuar
me Ligjin nr. 04/L-038;
1.3. Neni 11, paragrafi 2. i ligjit nr. 03/L-094 për Presidentin e Republikës së Kosovës;
1.4. Neni 15 i Ligjit nr. 03/L-121 për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës;
1.5. Neni 9 i Ligjit nr. 03/L-159 për Agjencinë Kundër Korrupsionit;
1.6. Neni 35, paragrafët 1. dhe 2. të Ligjit nr. 06/L-054 për Gjykatat;
1.7. Neni 21, paragrafi 1., nën-paragrafët 1.1. deri në 1.10., i Ligjit nr. 03/L-225 për
Prokurorin e Shtetit;
1.8. Neni 18, paragrafi 1., i Ligjit nr. 06/L-055 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës, si dhe
çdo dispozitë e ligjit dhe e aktit nënligjor që rregullon çështjen e pagës, kompensimeve,
shtesave dhe shpërblimeve.
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 7 / 01 MARS 2019, PRISHTINË
14
LIGJI NR. 06/L-111 PËR PAGAT NË SEKTORIN PUBLIK
Neni 34
Hyrja në fuqi
Ky ligj hyn në fuqi 9 (nëntë) muaj pas publikimit në “Gazetën Zyrtare” të Republikës së Kosovës.
Ligji Nr. 06/L-111
2 shkurt 2019
Ligji shpallet në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës, duke u bazuar në nenin 80
paragrafi 5 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës.
G
A
ZE
TA ZY
R
TA
R
E
E
R
E
P
U
B
LIK
Ë
S
S
Ë
K
O
S
O
V
Ë
S
/ N
r. 7 / 01 M
A
R
S
2019, P
R
IS
H
TIN
Ë
15
LIG
JI N
R
. 06/L-111 PËR
PAG
AT N
Ë SEKTO
R
IN
PU
BLIK
Shtojca nr. 1
Nr. Titulli i pozitës Klasa Koeficienti Institucioni/Fusha e zbatimit
1 President i Kosovës A1 10  
2 Kryetar i Kuvendit të Kosovës
A2 9
 
3 Kryeministër i Kosovës  
4 Kryetar i Gjykatës Kushtetuese  
5 Nënkryetar i Kuvendit
A3 8.5
 
6 Zëvendëskryeministër  
7 Zëvendëskryetari i Gjykatës Kushtetuese  
8 Ministër
A4 8
 
9 Kryetar i Kryeqytetit  
10 Deputeti  
11 Kryetar i Gjykatës Supreme  
12 Kryesues i Këshillit Gjyqësor  
13 Kryesues i Këshillit Prokurorial  
14 Kryeprokuror i Shtetit  
15 Drejtori i Përgjithshëm i Policisë  
16 Kryetar i Akademisë së Shkencave  
17 Gjyqtar i Gjykatës Kushtetuese  
18 Kryetar i Dhomës së Posaçme  
19 Avokat i Popullit  
20 Auditori i Përgjithshëm i Kosovës  
G
A
ZE
TA ZY
R
TA
R
E
E
R
E
P
U
B
LIK
Ë
S
S
Ë
K
O
S
O
V
Ë
S
/ N
r. 7 / 01 M
A
R
S
2019, P
R
IS
H
TIN
Ë
16 LIG
JI N
R
. 06/L-111 PËR
PAG
AT N
Ë SEKTO
R
IN
PU
BLIK
21 Zëvendës kryeprokuror i Shtetit
A5 7.75
 
22 Gjyqtar i Gjykatës Supreme  
23 Shef i stafit
Presidencë, në Zyrën e Kryeministrit dhe në Gjykatën
Kushtetuese
24 Kryetar i Komunës  
25 Kryeprokuror i Prokurorisë Speciale  
26 Prokuror në Prokurorinë e Shtetit/Speciale A6 7.5  
27 Zëvendës kryesues i Këshillit Prokurorial/Gjyqësor
A7 7
 
28 Kryeprokuror i Prokurorisë së Apelit  
29 Drejtor i Përgjithshëm i Transmetuesit Publik - RTK  
30 Kryetar i Gjykatës së Apelit  
31 Komisioner i Mbrojtjes së të Dhënave Personale
A8 6.75
 
32 Drejtori i Agjencisë Kundër Korrupsionit  
33 Zëvendës auditor i Përgjithshëm  
34 Kryetar i Gjykatës Themelore  
35 Kryeprokuror i Prokurorisë Themelore  
36 Gjyqtar i Gjykatës së Apelit  
37 Prokuror në Prokurorinë e Apelit  
38
Prokuror i Prokurorisë Themelore për Krime të
Rënda
A9 6.65
 
39 Gjyqtar i Gjykatës Themelore për Krime të Rënda  
40 Nënkryetar i Akademisë së Shkencave A10 6.5  
G
A
ZE
TA ZY
R
TA
R
E
E
R
E
P
U
B
LIK
Ë
S
S
Ë
K
O
S
O
V
Ë
S
/ N
r. 7 / 01 M
A
R
S
2019, P
R
IS
H
TIN
Ë
17
LIG
JI N
R
. 06/L-111 PËR
PAG
AT N
Ë SEKTO
R
IN
PU
BLIK
41 Shef i Kabinetit
A11 6.25
Presidencë, në Zyrën e Kryeministrit dhe në Gjykatën
Kushtetuese
42 Këshilltar i lartë politik 1  
43 Anëtar i rregullt i Akademisë së Shkencave  
44 Gjyqtar mbikëqyrës në Degën e Gjykatës Themelore A12 6.15  
45 Zëvendësministër
A13 6
 
46 Kryetari i Komisionit të Pavarur për Media  
47 Kryetar i Organit Kolegjial
në institucione të pavarura kushtetuese dhe agjenci
të pavarura që kanë organe kolegjiale dhe i përgjigjen
Kuvendit të Kosovës.
48 Ndihmës i Auditorit të Përgjithshëm
A14 5.7
 
49 Zëvendës avokat i popullit  
50 Drejtor i Përgjithshëm në Agjencitë Rregullatore  
51 Anëtar me korrespodencë i Akademisë së ShkencaveA15 5.6  
52 Prokuror i Prokurorisë Themelore
A16 5.5
 
53 Gjyqtar i Gjykatës Themelore  
54 Ambasador A17 5.25 në diplomaci
G
A
ZE
TA ZY
R
TA
R
E
E
R
E
P
U
B
LIK
Ë
S
S
Ë
K
O
S
O
V
Ë
S
/ N
r. 7 / 01 M
A
R
S
2019, P
R
IS
H
TIN
Ë
18 LIG
JI N
R
. 06/L-111 PËR
PAG
AT N
Ë SEKTO
R
IN
PU
BLIK
55 Anëtar i organeve kolegjiale
A18 5
në institucione të pavarura kushtetuese dhe agjenci
të pavarura që kanë organe kolegjiale dhe i përgjigjen
Kuvendit të Kosovës.
56 Anëtar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve  
57
Zëvendësdrejtor i përgjithshëm në Agjencitë
Rregullatore  
58 Gjyqtar për Kundërvajtje  
59 Këshilltar politik 1 Presidencë dhe në Zyrën e Kryeministrit
60 Këshilltar i lartë politik 2 në ministri
61 Shef i Protokollit A19 4.7 Presidencë dhe në Zyrën e Kryeministrit
62 Nënkryetar i komunës A20 4.1  
63 Kryesues i Kuvendit Komunal A21 4  
64 Këshilltar politik 2
A22 3.8
në ministri dhe institucione kushtetuese
65 Drejtor i Drejtorisë Komunale  
66 Zëvendës kryesues i Kuvendit Komunal A23 3  
67 Shef i Kabinetit të Kryetarit të Komunës A24 2.5  në komuna
68 Anëtar i Kuvendit Komunal A25 1.7  në komuna
69 Drejtues i Lartë 1
B1 7
në Shërbimin Civil (Sekretari i Përgjithshëm në Presi-
dencë, Zyrë të Kryeministrit dhe Gjykatë Kushtetuese)
70 Drejtori i Përgjithshëm i Doganave  
71 Zëvendësdrejtor i Përgjithshëm i Doganave B2 6.5  
72 Drejtor i Drejtorisë në Doganë B3 6  
G
A
ZE
TA ZY
R
TA
R
E
E
R
E
P
U
B
LIK
Ë
S
S
Ë
K
O
S
O
V
Ë
S
/ N
r. 7 / 01 M
A
R
S
2019, P
R
IS
H
TIN
Ë
19
LIG
JI N
R
. 06/L-111 PËR
PAG
AT N
Ë SEKTO
R
IN
PU
BLIK
73 Drejtues i lartë 2 B4 5.8
Në Shërbimin Civil (Sekretari i Përgjithshëm në minis-
tri; Drejtori i Përgjithshëm i Administratës Tatimore;
Drejtor i Përgjithshëm/Kryeshef ekzekutiv në agjenci
dhe institucione të pavarura, ATK/Thesar)
74 Drejtues i lartë 3 B5 5.4
Në Shërbimin Civil dhe në Administratën e Shërbi-
meve Publike(Drejtor i Përgjithshëm në agjenci ekzeku-
tive; Sekretar i Përgjithshëm në Universitet, Avokat i
përgjithshëm shtetëror)
75 Drejtues i lartë 4
B6 4.5
Në Shërbimin Civil dhe në Administratën e Shërbimeve
Publike (zëvendësdrejtor i përgjithshëm në agjencitë
ekzekutive të përcaktuara me ligje të themelimit - ATK,
AVUK)
76 Drejtor i Instituteve Hulumtuese - Shkencore  
77 Udhëheqës i Departamentit në Doganë C1 5.2  
78 Udhëheqës i Degës Doganore
C2 4.4
 
79 Drejtues i mesëm 1
Drejtor i Departamentit të Buxhetit (MF), Drejtor i De-
partamentit të Politikave Ekonomike dhe Bashkëpunim
ndërkombëtar, Departamenti i Menaxhimit të Zyrtarëve
Publik, Departamenti për Menaxhim i Reformave të
administratës Publike, Drejtor i Zyrës Ligjore në ZKM,
Drejtor i Sekretariati Koordinues ZKM, Drejtor i Zyrës
Strategjike ZKM
80 Drejtues i mesëm 2 C3 4
në Shërbimin Civil (Drejtor i Departamentit në Presi-
dencë, Zyrë të Kryeministrit, ministri, institucione
kushtetuese dhe të pavarura, agjenci të pavarura, polici
dhe drejtor i burgjeve)
G
A
ZE
TA ZY
R
TA
R
E
E
R
E
P
U
B
LIK
Ë
S
S
Ë
K
O
S
O
V
Ë
S
/ N
r. 7 / 01 M
A
R
S
2019, P
R
IS
H
TIN
Ë
20 LIG
JI N
R
. 06/L-111 PËR
PAG
AT N
Ë SEKTO
R
IN
PU
BLIK
81 Drejtues i mesëm 3
C4 3.65
Në Shërbimin Civil dhe në Administratën e Shërbimeve
Publike (Drejtor i Departamentit në agjenci ekzekutive,
drejtor i departamenteve të administratave të shërbi-
meve publike, zëvendësdrejtor i burgjeve)
82 Udhëheqës njësie/ Ndërrimi Doganë  
83 Drejtues i ulët 1 C5 3.2
në Shërbimin Civil dhe në Administratën e Shërbimeve
Publike (udhëheqës i Divizionit në Presidencë, Zyrë të
Kryeministrit, ministri, institucione kushtetuese dhe të
pavarura dhe agjenci të pavarura)
84 Drejtues i ulët 2
C6 2.8
në Shërbimin Civil dhe në Administratën e Shërbimeve
Publike (udhëheqës i Divizionit në agjenci ekzekutive,
udhëheqës i sektorit në komuna)
85 Komandant i zjarrfikësve  
86 Shef sektori/Njësisë C7 2.3 ATK
87 Kryepunëtor C8 2.2  
88 Udhëheqës i stafit administrativ teknik C9 2  
89 Ministër këshilltar diplomatik/Ministër fuqiplotë D1 3.7 në diplomaci
90 Këshilltar diplomatik D2 3 në diplomaci
91 Zyrtar i lartë doganor D3 3.1  
92 Ekzekutiv profesional 1 D4 2.9
pozitat profesionale të veçanta në administratën
shtetërore dhe në agjenci të pavarura (ekspert në
prokurori të shtetit, ekspert në agjenci të pavarura
rregullatore, ekspert në forenzikë, specialist buxheti dhe
specialist makroekonomik në Ministrinë e Financave,
ekspert që administrojnë sisteme qendrore të TIK-ut,
Inspektor i Arsimit në MASHT )
G
A
ZE
TA ZY
R
TA
R
E
E
R
E
P
U
B
LIK
Ë
S
S
Ë
K
O
S
O
V
Ë
S
/ N
r. 7 / 01 M
A
R
S
2019, P
R
IS
H
TIN
Ë
21
LIG
JI N
R
. 06/L-111 PËR
PAG
AT N
Ë SEKTO
R
IN
PU
BLIK
93 Ekzekutiv profesional 2
D5 2.65
pozitat profesionale të veçanta në administratën
shtetërore dhe në agjenci të pavarura (ekspert në proku-
rori të shtetit, ekspert në agjenci të pavarura rregulla-
tore, ekspert në forenzikë, specialist buxheti dhe spe-
cialist makroekonomik në Ministrinë e Financave, në
Shërbimin Korrektues, ekspert që administrojnë sisteme
qendrore të TIK-ut)
94 Konsull në diplomaci
95 Sekretar i parë i ambasadës në diplomaci
96 Zëvendës konsull
D6 2.6
në diplomaci
97 Zyrtar doganor  
98 Sekretar i dytë i ambasadës në diplomaci
99 Instruktor në qendrat e kompetencës /profesionale D7 2.4  
100 Ekzekutiv profesional 3
D8 2.35
pozitat profesionale në Shërbimin Civil dhe pozitat
profesionale të nëpunësve të shërbimeve publike (niveli
qendror dhe lokal)
101 Sekretar i tretë i ambasadës në diplomaci
102 Atashe në ambasadë në diplomaci
103 Zjarrfikës D9 2.2  
104 Zyrtar i ri doganor D10 2  
105 Ekzekutiv profesional 4 D11 2.15
pozitat profesionale në Shërbimin Civil dhe pozitat
profesionale të nëpunësve të shërbimeve publike (niveli
qendror dhe lokal)
G
A
ZE
TA ZY
R
TA
R
E
E
R
E
P
U
B
LIK
Ë
S
S
Ë
K
O
S
O
V
Ë
S
/ N
r. 7 / 01 M
A
R
S
2019, P
R
IS
H
TIN
Ë
22 LIG
JI N
R
. 06/L-111 PËR
PAG
AT N
Ë SEKTO
R
IN
PU
BLIK
106 Ekzekutiv profesional 5 D12 1.85
pozitat profesionale në Shërbimin Civil dhe pozitat
profesionale të nëpunësve të shërbimeve publike (niveli
qendror dhe lokal)
107 Ekzekutiv profesional 6 D13 1.65
pozitat profesionale në Shërbimin Civil dhe pozitat
profesionale të nëpunësve të shërbimeve publike (niveli
qendror dhe lokal)
108 Kadet doganor D14 1  
109 Shef i stafit (KK) E1 7.75 Kuvendi
110 Zëvendës shef i Stafit E2 6.5 Kuvendi
111 Këshilltar i Kryetarit/Nënkryetarit E3 6 Kuvendi
112 Zyrtar i lartë personal i Kryetarit E4 4.1 Kuvendi
113 Zyrtar personal i Kryetarit E5 3.7 Kuvendi
114 Këshilltar i Grupit Parlamentar E6 3.7 Kuvendi
115 Zyrtar për Siguri – Truproje/Media E7 3.7 Kuvendi
116 Menaxher i zyrës së Kryetarit E8 3.7 Kuvendi
117 Asistent i Kryetarit E9 3.5 Kuvendi
118 Vozitës i Kryetarit/Nënkryetarit E10 3.2 Kuvendi
119 Asistent i nënkryetarit/Grupit Parlamentar E11 2.8 Kuvendi
120 Sekretar i Përgjithshëm E12 7 Kuvendi
121 Drejtor i Përgjithshëm E13 6.2 Kuvendi
122 Drejtor i Drejtorisë E14 5.2 Kuvendi
123 Koordinator E15 4.2 Kuvendi
124 Këshilltar Juridik E16 4.2 Kuvendi
125 Zyrtar Certifikues E17 4.2 Kuvendi
126 Zyrtar i lartë Profesional E18 3.7 Kuvendi
G
A
ZE
TA ZY
R
TA
R
E
E
R
E
P
U
B
LIK
Ë
S
S
Ë
K
O
S
O
V
Ë
S
/ N
r. 7 / 01 M
A
R
S
2019, P
R
IS
H
TIN
Ë
23
LIG
JI N
R
. 06/L-111 PËR
PAG
AT N
Ë SEKTO
R
IN
PU
BLIK
127 Menaxher i Zyrës së Sekretarit E19 3.7 Kuvendi
128 Zyrtar Profesional E20 3.5 Kuvendi
129 Asistent Profesional E21 3.2 Kuvendi
130 Zyrtar Administrativ E22 3.1 Kuvendi
131 Asistent Administrativ E23 2.8 Kuvendi
132 Asistent teknik E24 2.8 Kuvendi
133
Profesor i rregullt, Profesor emeritus, Këshilltar
shkencor F1 6.3
ushtrimi i pozitave si rektor, prorektor, dekan,
prodekan, kompensohen me shtesë funksionale
134 Profesor i asocuar F2 5.7 në Universitet
135 Profesor asistent, bashkëpunëtor shkencor F3 5.1 në Universitet
136 Ligjërues në Universitet F4 4.6  
137 Lektor në Universitet F5 3.8  
138 Asistent në Universitet F6 3.75  
139 Hulumtues i pavarur F7 3.5 hulumtues në institute shkencore
140 Asistent i ri F8 3.1 në Universitet
141 Drejtor i shkollës së mesme
F9 2.9
 
142 Drejtor i Shkollës Speciale  
143 Zëvendësdrejtor i shkollës mesme/Speciale F10 2.7  
144 Drejtor i shkollës fillore F11 2.7  
147 Mësimdhënës në shkollë të mesme
F14 2.6
 
148 Mësimdhënës në shkollë speciale  
145 Zëvendësdrejtor i shkollës fillore F12 2.5  
146 Drejtor i institucioneve parashkollore F13 2.5  
149 Mësimdhënës në shkollë të mesme të ulët 6-9 F15 2.45  
G
A
ZE
TA ZY
R
TA
R
E
E
R
E
P
U
B
LIK
Ë
S
S
Ë
K
O
S
O
V
Ë
S
/ N
r. 7 / 01 M
A
R
S
2019, P
R
IS
H
TIN
Ë
24 LIG
JI N
R
. 06/L-111 PËR
PAG
AT N
Ë SEKTO
R
IN
PU
BLIK
150 Mësimdhënës në shkollë të mesme e ulët 1-5 F16 2.3  
151 Pedagog/psikolog
F17 2.3
në arsimin para universitar
152 Sekretar i shkollës në shkollat e mesme dhe fillore
153 Mësimdhënës në institucionet parashkollore F18 2.25  
154 Bibliotekar F19 2.1  
155 Edukator F20 2  
156 Krijuesit dhe përformuesit e kulturës dhe të artit 1 G1 3.4 në institucionet kulturore-artistike
157 Krijuesit dhe përformuesit e kulturës dhe të artit 2 G2 3 në institucionet kulturore-artistike
158 Krijuesit dhe përformuesit e kulturës dhe të artit 3 G3 2.6  në institucionet kulturore-artistike
159 Krijuesit dhe përformuesit e kulturës dhe të artit 4 G4 2.1  në institucionet kulturore-artistike
160 Krijuesit dhe përformuesit e kulturës dhe të artit 5 G5 1.9  në institucionet kulturore-artistike
161 Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike
H1 6.75
 
162 Drejtor i Përgjithshëm i SHSKUK-së  
163 Drejtor i QKUK H2 6.4  
164 Drejtues në shëndetësi 1 H3 5.3 Shëndetësia e nivelit tretësor
165 Drejtues në shëndetësi 2 H4 5.2 Shëndetësia e nivelit dytësor
166 Drejtues në shëndetësi 3 H5 5.1 Shëndetësia e nivelit parësor
167 Mjek specialist, Stomatolog Specialist
H6 5
ekspert i mjekësisë ligjore dhe pozita të ngjashme në
shëndetësi, në institucionet shëndetësore dhe institu-
cione të tjera ku ushtrohet profesioni përkatës.
168 Mjek specialist të mjekësisë familjare  
169 Mjek në specializim H7 3.65
në institucionet shëndetësore dhe institucione të tjera
ku ushtrohet profesioni përkatës
G
A
ZE
TA ZY
R
TA
R
E
E
R
E
P
U
B
LIK
Ë
S
S
Ë
K
O
S
O
V
Ë
S
/ N
r. 7 / 01 M
A
R
S
2019, P
R
IS
H
TIN
Ë
25
LIG
JI N
R
. 06/L-111 PËR
PAG
AT N
Ë SEKTO
R
IN
PU
BLIK
170 Mjek i përgjithshëm, Stomatolog
H8 3.5
në institucionet shëndetësore dhe institucione të tjera
ku ushtrohet profesioni përkatës, Inspektorët shëndetë-
sor
171 Farmacist
farmacist i diplomuar, në institucionet shëndetësore dhe
institucione të tjera ku ushtrohet profesioni përkatës
172 Psikolog klinik H9 3.2
173 Fizioterapeut/Logoped  
174 Kryeinfermier H10 2.5 në institucionet shëndetësore
175
Infermier/mami/teknik mjekësor/Teknik farmacist
1 H11 2.25 Niveli tretësor i shëndetësisë
176
Infermier/mami/teknik mjekësor/Teknik farmacist
2 H12 2.2 Niveli parësor dhe dytësor i shëndetësisë
177 Zëvendësdrejtor i Përgjithshëm i Policisë P1 6.5  
178 Ndihmësdrejtor/ Drejtor i departamentit në Polici P2 6  
179 Kolonel në PK P3 5  
180 Nënkolonel në PK P4 4.55  
181 Major në PK P5 3.9  
182 Kapiten në PK/Inspektor në IPK P6 3  
183 Toger në PK P7 2.75  
184 Rreshter në PK P8 2.4  
185 Polic i Lartë në PK P9 2.2  
186 Polic P10 2  
187 Polic i ri P11 1.9  
188 Kadet policor P12 1  
G
A
ZE
TA ZY
R
TA
R
E
E
R
E
P
U
B
LIK
Ë
S
S
Ë
K
O
S
O
V
Ë
S
/ N
r. 7 / 01 M
A
R
S
2019, P
R
IS
H
TIN
Ë
26 LIG
JI N
R
. 06/L-111 PËR
PAG
AT N
Ë SEKTO
R
IN
PU
BLIK
189 Ekspert Udhëheqës 1 L1 8
Ekspert që udhëheq një departament funksional në
fushën e aviacionit civil dhe Navigimit Ajror
190 Ekspert Udhëheqës 2 L2 7.5
Ekspert që udhëheq një Divizion funksional në fushën e
aviacionit civil dhe Navigimit Ajror
191 Ekspert 1 L3 7
Ekspert në fushën e aviacionit civil dhe Navigimit Ajror;
Ekspert administrojnë sisteme shtetërore me rëndësi
strategjike shtetërore
192 Ekspert 2 L4 5.5
Ekspert në fushën e aviacionit civil dhe Navigimit Ajror;
Ekspert administrojnë sisteme shtetërore me rëndësi
strategjike shtetërore; Këshilltar juridik 1 në GJK
193 Ekspert 3 L5 4
Ekspert në fushën e aviacionit civil dhe Navigimit
Ajror; Ekspert që administrojnë sisteme shtetërore me
rëndësi strategjike shtetërore; Këshilltar juridik 2 në
GJK dhe Avokati i Popullit,
194 Ekspert 4 L6 3.5
Avokat shtetëror, bashkëpunëtor profesional dhe
ekspert në gjykatë dhe prokurori
195 Drejtues 1 L7 5 Zyra kombëtare e auditimit
196 Auditor 1 L8 4.13 Zyra kombëtare e auditimit
197 Auditor 2 L9 3.7 Zyra kombëtare e auditimit
198 Auditor 3 L10 3.26 Zyra kombëtare e auditimit
199 Auditor 4 L11 2.83 Zyra kombëtare e auditimit
200 Nëpunës i Kabinetit 1 M1 2.4
në kabinete politike në Presidencë, Zyrë të Kryeminis-
trit (asistent administrativ, vozitës, mbrojtje e afërt, staf
mbështetës dhe pozita të ngjashme)
201 Nëpunës i Kabinetit 2 M2 2.2
në kabinete politike (asistent administrativ, vozitës,
mbrojtje e afërt, staf mbështetës dhe pozita të ngjashme)
G
A
ZE
TA ZY
R
TA
R
E
E
R
E
P
U
B
LIK
Ë
S
S
Ë
K
O
S
O
V
Ë
S
/ N
r. 7 / 01 M
A
R
S
2019, P
R
IS
H
TIN
Ë
27
LIG
JI N
R
. 06/L-111 PËR
PAG
AT N
Ë SEKTO
R
IN
PU
BLIK
202 Nëpunës i Kabinetit 3
M3 1.8
në kabinete politike të kryetarëve të komunave (asistent
administrativ, vozitës, mbrojtje e afërt, staf mbështetës
dhe pozita të ngjashme)
203 Nëpunës administrativ dhe mbështetës 1
në të gjitha institucionet e administratës publike (re-
cepsionist, vozitës, korrier, kuzhinier, staf mbështetës ,
sigurimi dhe pozita të ngjashme)
204 Nëpunës administrativ dhe mbështetës 2 M4 1.6
në të gjitha institucionet e administratës publike (re-
cepsionist, vozitës, korrier, staf mbështetës, sigurimi dhe
pozita të ngjashme)
205 Nëpunës administrativ dhe mbështetës 3 M5 1.45
në të gjitha institucionet e administratës publike, me-
kanik, elektricist, zdrukthëtar, ujë instalues, farkëtar dhe
pozita të ngjashme, stafi në arsimin parauniversitar)
206 Nëpunës administrativ dhe mbështetës 4 M6 1.35
në të gjitha institucionet e administratës publike (roje,
kopshtar, shtëpiak, pastrues, autolarës, rrobalarës dhe
pozita të ngjashme)
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 7 / 01 MARS 2019, PRISHTINË
28
LIGJI NR. 06/L-111 PËR PAGAT NË SEKTORIN PUBLIK
Shtojca 2. Tabela e koeficienteve
Nr. Koeficienti
1 10
2 9
3 8.5
4 8
5 7.75
6 7.5
7 7
8 6.75
9 6.65
10 6.5
11 6.4
12 6.25
13 6.2
14 6.15
15 6
16 5.8
17 5.7
18 5.6
19 5.5
20 5.4
21 5.3
22 5.25
23 5.2
24 5.1
25 5
26 4.7
27 4.55
28 4.5
29 4.4
30 4.2
31 4.13
32 4.1
33 4
34 3.9
35 3.8
36 3.7
37 3.65
38 3.5
GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 7 / 01 MARS 2019, PRISHTINË
29
LIGJI NR. 06/L-111 PËR PAGAT NË SEKTORIN PUBLIK
39 3.4
40 3.26
41 3.2
42 3.1
43 3
44 2.9
45 2.83
46 2.8
47 2.75
48 2.7
49 2.65
50 2.6
51 2.5
52 2.45
53 2.4
54 2.35
55 2.3
56 2.25
57 2.2
58 2.15
59 2.1
60 2
61 1.9
62 1.85
63 1.8
64 1.7
65 1.65
66 1.6
67 1.45
68 1.35
69 1