UDHËZIM ADMINISTRATIV (MAPL) NR. 06/2018 PËR STANDARDET MINIMALE TË KONSULTIMIT PUBLIK NË KOMUNARepublika e Kosovës
Republika Kosovo-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave
Ministry of Local Government Administration


UDHËZIM ADMINISTRATIV (MAPL) NR. 06/2018 PËR STANDARDET MINIMALE TË KONSULTIMIT PUBLIK NË
KOMUNA1


ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MALS) BR. 06/2018 O MINIMALNIM STANDARDIMA JAVNIH KONSULTACIJA
U OPŠTINAMA2


ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (MLGA) NO. 06/2018 ON MINIMUM STADARDS OF PUBLIC CONSULTATION IN
MUNICIPALITIES3

1 Udhëzim Administrativ (MAPL) Nr.06/2018 për Standardet Minimale të Konsultimit Publik në Komuna, i nënshkruar nga Ministri i MAPL-së në dhjetor 2018
2 Administrative Instruction (MLGA) No.06/2018 on Minimum Stadards of Public Consultation in Municipalities, is signed by the Minister of MLGA, in
december 2018
3 Administrativo Uputstva (MALS) Br.06/2018 o Minimalnim Standardima Javnih Konsultacija u Opštinama, potpisana je od strane Ministra MAPLS-a, na
decembar 2018


1
Ministri i Ministrisë së Administrimit të
Pushtetit Lokal

Në mbështetje të nenit 68 të Ligjit Nr.
03/L-040 për Vetëqeverisjen Lokale
(Gazeta Zyrtare Nr.28.06.2008), nenit 8
nënparagrafi 1.4 të Rregullores Nr.02
/2011 për Fushat e Përgjegjësisë
Administrative të Zyrës së Kryeministrit
dhe Ministrive si dhe nenit 38 paragrafi 6
të Rregullores së Punës së Qeverisë Nr.
09/2011(Gazeta Zyrtare nr.
15,12.09.2011),


Nxjerr:

UDHËZIM ADMINISTRATIV (MAPL)
NR. 06/2018 PËR STANDARDET
MINIMALE TË KONSULTIMIT
PUBLIK NË KOMUNA


KAPITULLI I – DISPOZITAT E
PËRGJITHSHME

Neni 1
Qëllimi

1. Ky Udhëzim Administrativ ka për qëllim
nxitjen dhe sigurimin nga ana e
autoriteteve lokale të pjesëmarrjes së
qytetarëve dhe palëve të tjera të interesuara
gjatë procesit të politikbërjes dhe
Ministar Ministarstva administracije
lokalne samouprave

Na osnovu člana 68. Zakona br. 03/L-
040 o lokalnoj samoupravi (Službeni list
br. 28.06.2008), Član 8, pododstavek
1.4 Uredbe br. 02 /2011 o oblastima
administrativne odgovornosti
Kancelarije premijera i Ministarstava
kao i člana 38. stav 6. Pravilnika o radu
Vlade br. 09/2011 (Službeni list br.
15,12.09.2011),Donosi:

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO
(MALS) BR. 06/2018 O
MINIMALNIM STANDARDIMA
JAVNIH KONSULTACIJA U
OPŠTINAMA

POGLAVLJE I – OPŠTE
ODREDBE

Član 1
Cilj

1. Ovo Administrativno uputstvo ima za
cilj podsticanje i obezbeđivanje od
strane lokalnih vlasti učešća građana i
drugih interesnih strana tokom procesa
kreiranja politika i odlučivanja na
Minister of the Ministry of Local
Government Administration

Pursuant to Article 68 of the Law No. 03/L-
040 on Local Self-Government (Official
Gazette No.28.06.2008), Article 8
subparagraph 1.4 of the Regulation No.02
/2011 on the Areas of Administrative
Responsibility of the Office of the Prime
Minister and the Ministers, as well as Article
38 paragraph 6 of the Regulation of the
Rules and Procedures of the Government of
the Republic of Kosovo No. 09/2011(Official
Gazette no. 15,12.09.2011),

Issues:

ADMINISTRATIVE INSTRUCTION
(MLGA) NO. 06/2018 ON MINIMUM
STADARDS OF PUBLIC
CONSULTATION IN
MUNICIPALITIES

CHAPTER I – GENERAL
PROVISIONS


Article 1
Purpose

1. This Administrative Instruction aims to
promote and ensure the participation of the
citizens and other interested parties by the
local authorities at the local level of the
policy-making and decision-making process,


2
vendimmarrjes në nivel lokal, të promovoj
transparencë komunale, si dhe të ndikoj në
zhvillimin e politikave të qëndrueshme në
interes të përgjithshëm.

2. Ky udhëzim administrativ përcakton
rregullat, parimet, format, procedurat dhe
standardet minimale të konsultimit publik
në komuna me rastin e zhvillimit të
politikave dhe akteve nënligjore të
komunës.

Neni 2
Fushëveprimi

Dispozitat e këtij Udhëzimi Administrativ
zbatohen nga të gjitha organet përgjegjëse
të komunës për të siguruar zbatimin efektiv
të procesit të konsultimit publik gjatë
hartimit të politikave dhe akteve nënligjore
të komunës.

Neni 3
Përkufizimet

1. Shprehjet e përdorura në këtë Udhëzim
kanë këto kuptime:


1.1. Politika lokale – i referohet,
planeve, dokumenteve strategjike,
buxhetit të komunës, Korniza
Afatmesme Buxhetore, planeve
hapësinore në nivel lokal, akteve
lokalnom nivou, promovisanje
transparentnosti opština, kao i da utiče
na razvoj održivih politika u opštem
interesu.

2. Ovo Administrativno uputstvo
utvrđuje pravila, principe, oblike,
procedure i minimalne standarde javnih
konsultacija u opštinama prilikom izrade
politika i podzakonskih akata opštine.

Član 2
Delokrug

Odredbe ovog Administrativnog
uputstva primenjuju svi nadležni organi
opštine kako bi osigurali efikasno
sprovođenje procesa javnih konsultacija
tokom izrade politika i podzakonskih
akata opštine.

Član 3
Definicije

1. Izrazi upotrebljeni u ovom
Administrativnom uputstvu imaju
sledeće značenje:

1.1 Lokalna politika – se odnosi na
planove, strateška dokumenta,
budžet opštine, srednjoročne
budžetske projekcije, prostorne
planove na lokalnom nivou,
opštinske akte, razvojne
to promote municipal transparency, as well
as influence the development of sustainable
policies of the general interest.


2. This Administrative Instruction shall set
out the rules, principles, forms, procedures
and the minimum standards of public
consultation in municipalities during the
drafting of the municipal policy and
bylaws.
Article 2
Scope

The provisions of this Administrative
Instruction shall apply to all the responsible
municipal bodies, in order to ensure effective
implementation of the public consultation
process when drafting municipal policies and
bylaws.

Article 3
Definitions

1. Terms used in this Administrative
Instruction shall have the following
meanings:

1.1 Local policy – refers to the plans,
strategic documents, municipal
budget, mid-term budget projections,
spatial plans at the local level,
municipal acts, development
strategies within specific


3
komunale, strategjive të zhvillimit
në kuadër të fushave specifike
zhvillimore, udhëzuesve dhe
veprimeve të cilat ndikojnë në
vendimmarrjen komunale, planeve
të punës së kuvendit dhe
ekzekutivit, si dhe programeve të
tjera të rëndësishme me interes
publik.

1.2. Akte nënligjore të komunës – janë
akte normative të karakterit të
përgjithshëm të tilla si: Statuti i
Komunës, Rregulloret e Kuvendit
të Komunës, planet hapësinore në
nivel lokal, aktet të tjera që
parashihen me ligjet sektoriale.

1.3. Standardet minimale të
konsultimit - janë rregulla
procedurale minimale që kanë për
qëllim zhvillimin e konsultimeve
publike efikase gjatë procesit të
hartimit të politikave dhe akteve
nënligjore nga komunat, me
përfshirje të palëve të interesuara
dhe qytetarëve, pa plotësimin e të
cilave procesi i hartimit nuk
konsiderohet i plotë, përveç nëse
parashihet ndryshe me
legjislacionin në fuqi.strategije u okviru specifičnih
razvojnih oblasti, uputstva i
aktivnosti koje utiču na
donošenje odluka u opštini,
radne planove skupštine i izvršne
vlasti, kao i na druge značajne
programe od javnog interesa.1.2 Podzakonski akti opštine – su
normativni akti opšteg karaktera
kao što su: Statut opštine,
Uredbe Skupštine opštine,
prostorni planovi na lokalnom
nivou, ostali akti koji su
predviđeni sektorskim zakonima.

1.3 Minimalni standardi
konsultacija – su minimalna
proceduralna pravila koja imaju
za cilj sprovođenje efikasnih
javnih konsultacija tokom
procesa izrade politika i
podzakonskih akata od strane
opština, uz uključivanje
zainteresovanih strana i građana,
bez čijeg ispunjavanja proces
izrade se ne smatra potpunim,
osim ako nije drugačije
predviđeno važećim
zakonodavstvom.


development areas, guidelines and
actions that affect municipal
decision-making, Assembly and
Executive work plans, as well as
other important programs of public
interest.
1.2 Municipal by-laws – are the
normative acts of general character
such as the Statute of the
Municipality, the Municipal
Assembly Regulations, the spatial
plans at the local level, other acts
envisaged by the sectoral laws.


1.3 Minimum consultation standards -
are the minimum procedural rules
that aim at the development of
effective public consultations
during the drafting process of the
policies and bylaws by the
municipalities, involving stakeholders
and citizens without the
completion of which the drafting
process is not considered complete
unless otherwise foreseen by the
legislation in force.

4
2. Konsultim publik – nënkupton
pjesëmarrjen e qytetarëve dhe palëve të
interesuara në procesin e vendimmarrjes,
me qëllim të marrjes së opinioneve,
sygjerimeve, kërkesave dhe vërejtjeve të
tyre, gjatë zhvillimit të procedurave të
hartimit të politikave, dokumenteve
strategjike dhe akteve nënligjore të
kuvendit të komunës.

3. Palë e interesuar – nënkupton çdo
person fizik dhe juridik, organizatë e
shoqërisë civile, grupe të ndryshme të
interesit, si dhe subjekte të tjera që
ndikohen apo janë të interesuara të
ndikojnë drejtpërdrejt apo tërthorazi në
procesin e vendimmarrjes.

4. Vendimmarrje lokale – nënkupton
procesin e planifikimit, hartimit dhe
aprovimit të politikave dhe akteve të tjera
nënligjore nga kuvendi i komunës.

5. Propozues i akteve nënligjore të
komunës dhe politikave lokale –
nënkupton: kryetarin e komunës, drejtoritë
komunale, kryesuesin e kuvendit të
komunës, komitetet e kuvendit të komunës,
pesëmbëdhjetë për qind (15%) e qytetarëve
të komunës përkatëse me të drejtë vote.


6. Grupi punues – është ekipi përgjegjës
për hartimin e projektpropozimit, i caktuar
2. Javna konsultacija – podrazumeva
učešće građana i zainteresovanih strana
u procesu odlučivanja u cilju dobijanja
njihovih mišljenja, zahteva i opažanja,
tokom sprovođenja procedura za izradu
politika, strateških dokumenata i
podzakonskih akata skupštine opštine.3. Zainteresovana strana –
podrazumeva svako fizičko i pravno
lice, organizaciju civilnog društva,
različite interesne grupe, kao i druge
subjekte koji su pogođeni ili su
zainteresovani da direktno ili indirektno
utiču na donošenje odluka procesa.

4. Lokalno odlučivanje – podrazumeva
proces planiranja, izrade i usvajanja
politika i drugih podzakonskih akata od
strane skupštine i predsednika opštine.

5. Organ predlagač podzakonskih
akata i lokalnih politika –
podrazumeva: gradonačelnika, opštinske
uprave, prdedavjućeg skupštine opštine,
opštimnske odbore petnest (15%)
građana relevantne opštine sa pravom
glasova


6. Radna grupa - je tim odgovoran za
izradu projektnog predloga, koji odredi
2. Public consultation – shall imply the
participation of the citizens and the interested
parties in the decision-making process, in
order to obtain their opinions, suggestions,
requests and remarks during the development
of policy drafting procedures, strategic
documents and bylaws of the Municipal
Assembly.


3. Interested party – shall imply any natural
and legal person, civil society organisation,
different interest groups, as well as other
entities affected by or interested to directly
or indirectly influence the decision-making
process.


4. Local decision-making – shall imply the
process of planning, drafting and approving
of the policies and other bylaws by the
Assembly and the Mayor.

5. Proposals of sub-legal acts of
municipality and the local policies - shall
imply the Mayor of the Municipality, the
Municipal Directorates, the Chairperson of
the Municipal Assembly, the Municipal
Assembly Committees, fifteen percent (15%)
of the citizens of the respective municipality
with the right to vote.

6. Working group – is the team responsible
for drafting the draft proposal, appointed by


5
nga organi kompetent i komunës përgjegjës
për hartimin e projekt propozimit.

7. Zyrtari përgjegjës për përgatitjen e
draftit fillestar të projektpropozimit –
nënkupton nëpunësin civil përgjegjës për
përgatitjen e projektpropozimit, të caktuar
nga organi kompetent i komunës apo
drejtorisë/njësisë përkatëse që është
përgjegjëse për hartimin e
projektpropozimit.

8. Zyrtari përgjegjës për konsultim
publik – nënkupton njësinë/zyrtarin për
komunikim publik në komunë i cili është
përgjegjës për koordinimin e procesit të
konsultimit publik.


9. Projekt-propozim - nënkupton të gjitha
dokumentet, siç përcaktohen në
nënparagrafin 1 dhe 2 të paragrafit 1 të
këtij neni, që i nënshtrohen procesit të
konsultimit publik para aprovimit të tyre.

Neni 4
Parimet e konsultimit publik

1. Komuna organizon konsultimet publike
me qytetarë në përputhje me parimin e:

1.1. Ligjshmërisë - duke siguruar se
procesi i konsultimit publik
zhvillohet në pajtim me dispozitat e
nadležni opštinski organ odgovoran za
izradu predloga projekta.

7. Nadležni službenik za pripremu
početne verzije nacrta predloga –
podrazumeva civilnog službenika
odgovoran za pripremu predloga
projekta, koji odredi nadležni opštinski
organ ili odjeljenje/ jedinica odgovorna
za izradu projektnog predloga.


8. Nadležni službenik za javne
konsultacije– podrazumeva
jedinicu/službenika za odnose s
javnošću u opštini koji je odgovoran za
koordinisanje sa procesom javnih
konsultacija.

9. Nacrt predloga – podrazumeva sva
dokumenta, kao što se definišu u
podstavki 1 i 2 kojise podvrgavaju
procesu javne konsultacije pre njihovog
odobrenja/usvajanja.

Član 4
Principi javnih konsultacija

1. Opština organizuje javne konsultacije
sa građanima u skladu sa principom:

1.1 Zakonitosti - obezbeđujući da se
proces javnih konsultacija odvija u
skladu sa odredbama važećeg
the competent body of the municipality
responsible for drafting the draft-proposal.

7. Officer responsible for drafting the
initial draft of the draft proposal – shall
imply the civil servant responsible for the
drafting of the draft proposal, appointed by
the competent municipal body or respective
department/unit responsible for drafting the
draft proposal.


8. Officer responsible for public
consultation – shall imply the unit/officer
for public communication in the
Municipality who is responsible for
coordinating the public consultation process.


9. Draft proposal - shall imply all the
documents, as defined in the subparagraph 1
and 2 of paragraph 1 of this Article, which
are subjected to the public consultation
process prior to their approval.

Article 4
Public Consultation Principles

1. The municipality shall organize public
consultations with citizens in accordance
with the principle of:

1.1 Legality - by ensuring that the public
consultation process takes place in


6
legjislacionit në fuqi dhe rregullat e
përgjithshme të zbatueshme brenda
kompetencave komunale;


1.2. Transparencës - që nënkupton një
qasje e hapur e komunes per te
garantuar se qytetarët dhe palët e
interesuara janë të informuara dhe
kanë qasje në të gjitha dokumentet
në procesin e konsultimit publik dhe
në gjuhët zyrtare;

1.3. Barazisë dhe mosdiskriminimit -
në mënyrë që të gjitha palët e
interesuara të kenë qasje të barabartë
dhe jodiskriminuese në procesin e
konsultimit publik;


1.4. Efikasitetit në procesin e
konsultimit publik – duke
mundësuar aplikimin e formave dhe
teknikave më të përshtatshme për të
kuptuar më lehtë përmbajtjen dhe
ndikimin e pritur të projekt-
propozimeve.

Neni 5
Zbatimi i standardeve të konsultimit
publik

1. Komuna siguron publikimin e
projektpropozimeve në ueb-faqet zyrtare të
zakonodavstva i opštim pravilima
koja se primenjuju u opštinskim
nadležnostima;


1.2 Transparentnosti - što
podrazumeva otvoreni pristup
opštine kako bi garantovala da su
građani i zainteresovane strane
obaveštene i imaju pristup u svim
dokumentima u procesu javnih
konsultacija i na službenim jezicima;

1.3 Ravnopravnosti i
nediskriminacije – kako bi sve
zainteresovane strane imale
ravnopravan i nediskriminacioni
pristup u procesu javnih
konsultacija;

1.4 Efikasnosti u procesu javnih
konsultacija – omogućavajući
primenu najprikladnijih oblika i
tehnika za bolje razumevanje
sadržaja i očekivanog uticaja nacrta
predloga.


Član 5
Sprovođenje standarda javnih
konsultacija

1. Opština obezbeđuje objavljivanje
predloga projekata na zvaničnim
accordance with the provisions of the
legislation in force and the general rules
applicable within municipal
competences;

1.2 Transparency - which implies an open
approach of the municipality to ensure
that the citizens and the interested parties
are informed and have access to all
documents in the public consultation
process and in the official languages;


1.3 Equality and non-discrimination – in
order for all the interested parties to have
equal and non-discriminatory approach in
the public consultation process;1.4 Efficiency in the public consultation
process – by enabling the application of
the most appropriate forms and
techniques to better understand the
content and the expected impact of the
draft proposals.


Article 5
Implementation of standards of public
consultation

1. The municipality shall ensure the
publication of draft proposals on the


7
komunave dhe në Platformën e
Konsultimeve Publike në nivel Qendror.


2. Projekt-propozimet të cilat i nënshtrohen
konsultimit publik duhet të jenë të qarta
dhe kompletuara me të gjitha dokumentet
përcjellëse.

3. Komuna për politikat e caktuara të
parapara në legjislacionin në fuqi, duhet të
siguroj konsultimin në fazat e hershme të
hartimit palët e interesuara që ndikohen
apo janë të interesuara të ndikojnë
drejtpërdrejt në procesin e vendimmarrjes.


4. Komuna duhet të lejoj kohë të
mjaftueshme për palët e interesuara në
procesin e konsultimit publik.

5. Komuna është e obliguar të shpall
rezultatet e procesit të konsultimit publik,
të publikoj raportin me të gjitha
propozimet e ofruara nga qytetarët, si dhe
të jap sqarimet e nevojshme lidhur me
arsyet e refuzimit të kërkesave të
qytetarëve apo grupeve të tjera të
interesuara;

6. Komuna siguron ndërmarrjen e të gjitha
veprimeve të nevojshme që të siguroj një
partneritet aktiv në mes palëve të ndryshme
gjatë procesit të konsultimit publik.
opštinskim veb stranicama i na
platformi javnih konsultacija na
centralnom nivou.

2. Nacrti predloga koji podležu javnim
konsultacijama treba da budu jasni i
kompletirani sa svim pratećim
dokumentima.

3. Opština za određene politike
predviđene važećim zakonodavstvom,
treba da obezbedi konsultacije u ranim
fazama izrade zainteresovanih strana
koje su pogođene ili su zainteresovane
da neposredn utiču na proces donošenja
odluka.

4. Opština treba da omogući dovoljno
vremena zainteresovanim stranama u
procesu javnih konsultacija.

5. Opština je dužna da objavi rezultate
procesa konsultacija, objavi listu svih
predloga koji su dali građani, kao i da
pruži potrebna objašnjenja o razlozima
odbijanja zahteva građana ili drugih
zainteresovanih strana;


6. Opština obezbeđuje preduzimanje
svih potrebnih mera kako bi osigurala
aktivno partnerstvo između različitih
strana tokom procesa javnih konsultacija

Municipalities' official websites, as well as
on the Public Consultations Platform at the
central level.

2. The draft proposals that are subject to
public consultation should be clear and
complete with all the accompanying
documents.

3. The municipality, for certain policies
foreseen in the legislation in force, should
ensure the consultation in the early stages of
drafting, interested parties who are affected
or are interested in directly affecting the
decision-making process.


4. The municipality should allow enough
time for the interested parties in the public
consultation process.

5. The Municipality shall be obliged to
announce the results of the public
consultation process, to publish a list of all
the proposals provided by the citizens, and to
provide the necessary explanations regarding
the reasons for rejecting the requests of
citizens or other interested groups;

6. The Municipality shall ensure that all the
necessary actions are taken to ensure an
active partnership between the various
parties during the public consultation
process.


8
Neni 6
Dokumentet për konsultim publik

1. Komuna është e obliguar të ofroj
konsultimin publik për të gjitha
dokumentet e politikave lokale si në vijim:

1.1.Projekt-Planin Vjetor të Punës së
Kuvendit të komunës dhe kryetarit të
Komunës / ekzekutivit;

1.2. Projekt-buxhetin e komunës për vitin
vijues, si dhe rishikimin buxhetor;

1.3. Korniza afatmesme buxhetore për 3
vitet e ardhshme;

1.4. Strategjitë zhvillimore dhe planet e
veprimit në nivel lokal në kuadër të
fushave sektoriale;

1.5. Të gjitha projekt-planet hapësinore në
nivel lokal, konform legjislacionit për
planifikim hapësinor;

1.6. Të gjitha dokumentet e tjera për të
cilat komuna vlerëson se janë të
nevojshme të kalojnë në konsultim
publik.

1.7. Çfarëdo dokumenti tjetër të paraparë
në legjislacionin e zbatueshëm që
duhet t’i nënshtrohet procesit të
konsultimit publik.
Član 6
Dokumenta za javnu konsultaciju

1. Opština je obavezna da obezbedi
javne konsultacije o svim dokumentima
lokalnih politika i to:

1.1. Nacrt godišnjeg plana rada
Skupštine opštine i predsednika
opštine/izvršne vlasti;

1.2. Nacrt opštinskog budžeta za
narednu godinu, kao i budžetski
pregled;

1.3. Srednjoročni budžetski okvir za
naredne 3 godine;
1.4. Razvojne strategije i akcioni
planovi na lokalnom nivou u
okviru sektorskih oblasti;

1.5. Svi nacrti prostornih planova na
lokalnom nivou, u skladu sa
zakonodavstvom o prostornom
planiranju;

1.6. Sva ostala dokumenta za koje
opština smatra da je potrebno
obaviti javne konsultacije.

1.7. Svaki drugi dokument predviđen
u važećem zakonodavstvu koji je
predmet javne konsultacije

Article 6
Documents for Public Consultation

1. The Municipality shall be obliged to
provide public consultation for all the local
policy documents as follows:

1.1. Draft Annual Plan of the Municipal
Assembly and the Mayor /the
executive;

1.2. Municipal draft budget for the
following year, as well as budget
revision;

1.3. Mid-Term Budgetary Framework for
the next 3 years;
1.4. Developmental strategies and action
plans at the local level within sectoral
areas;

1.5. All spatial draft plans at the local
level, in accordance with the spatial
planning legislation;


1.6. All other documents deemed
necessary for public consultation by
the Municipality.

1.7 Any other document provided for in the
applicable legislation that shall be
subjected to the public consultation
process.


9
Neni 7
Aktet nënligjore të komunës për
konsultim publik

1. Aktet e komunës që i nënshtrohen
procesit të konsultimit publik janë:

1.1 Draft-Statuti i Komunës;

1.2 Projekt-rregulloret Komunale;

1.3 Aktet tjera që parashihen me ligjet
sektoriale.


KAPITULLI II – PROCESI I
KONSULTIMIT PUBLIK

Neni 8
Caktimi i zyrtarit përgjegjës

Në çdo komunë, përgjegjës për
koordinimin e procesit të konsultimit
publik është njësia/zyrtari për komunikim
publik.

Neni 9
Detyrat dhe përgjegjësitë e zyrtarit për
koordinimin e konsultimit publik


1. Zyrtari përgjegjës është i obliguar të
zbatoj të gjitha dispozitat e parapara të
konsultimit publik në këtë udhëzim
Član 7
Podzakonski akti opštine za javne
konsultacije

1. Opštinski akti koji podležu procesu
javnih konsultacija su:

1.1 Nacrt statuta opštine;

1.2 Nacrti opštinskih uredaba;

1.3 Ostali akti koji su predviđeni
sektorskim zakonima.


POGLAVLJE II – PROCES JAVNIH
KONSULTACIJA

Član 8
Određivanje nadležnog službenika

U svakoj opštini odgovornost za
koordinisanje procesom konsultacija
ima jedinica/službenik za odnose s
javnošću.

Član 9
Dužnosti i odgovornosti nadležnog
službenika za upravljanje javnim
konsultacijama

1. Nadležni službenik je obavezan da
sprovodi sve odredbe koje su
predviđene za javne konsultacije u
Article 7
Municipal bylaws for public consultation


1. The municipal acts subject to the
consultation process shall be the following:

1.1 Draft-Statute of the Municipality;

1.2 Municipal Draft-regulations;

1.3 Other acts envisaged by sectorial laws.CHAPTER II – PUBLIC
CONSULTATION PROCESS

Article 8
Appointment of the responsible officer

The unit/officer for public communication in
each municipality shall be responsible for
coordinating the public consultation
process.

Article 9
Duties and Responsibilities of the Officer
for public consultation management


1. The Responsible Officer shall be obliged
to comply with all the public consultation
provisions provided for in this


10
administrativ, duke përfshirë:


1.1. Përgatitjen e formularëve shpjegues
të projekt-propozimit për konsultim
publik dhe dokumentacionit
përcjellës;

1.2. Koordinimin e konsultimit publik në
bashkëpunim me zyrtarin përgjegjës
për përgatitjen e draftit fillestar të
projektpropozimit dhe grupin
punues;

1.3. Përcjelljen e afateve kohore për
procesin e konsultimit publik;

1.4. Përgatitjen e njoftimit lidhur me
formën e konsultimeve dhe
publikimin e projektpropozimit në
ueb-faqen e komunës dhe
Platformën për Konsultime Publike
të Qeverisë, tabelën e shpalljeve,
platformat elektronike shtesë, si dhe
format e tjera të konsultimit të
parapara në këtë udhëzim
administrativ;

1.5. Në bashkëpunim me zyrtarin
përgjegjës për përgatitjen e draftit
fillestar të projektpropozimit dhe
grupin punues, koordinon
organizimin e takimeve të
drejtpërdrejta me qytetarë dhe palët e
ovom administrativnom uputstvu,
uključujući:

1.1. Pripremu obrazaca sa
objašnjenjima nacrta predloga za
javne konsultacije i pratećih
dokumenata;

1.2. Koordinisanje javnih konsultacija u
saradnji sa odgovornim
službenikom za pripremu početnog
predloga projekta i radnom
grupom;

1.3. Praćenje vremenskih rokova za
proces javnih konsultacija;

1.4. Pripremu obaveštenja u vezi sa
oblicima konsultacija i
objavljivanje nacrta predloga na
veb stranici opštini, i u platformi
za javne konsultacije Vlade,
oglasnoj tabeli, dodatnim
elektronskim platformama, kao i
drugi oblici konsultacija koji su
predviđeni u ovom
administrativnom uputstvu;

1.5. U saradnji sa odgovornim
službenikom za pripremu nacrta
predloga projekta i radnom
grupom, koordinira organizaciju
direktnih sastanaka sa građanima i
zainteresovanim stranama,
Administrative Instruction, including the
following:

1.1. Drafting of explanatory forms of the
draft proposal for the public
consultation and accompanying
documents;

1.2. Coordination of public consultation in
cooperation with the officer responsible
for drafting of the initial draft of the
draft proposal and working group;


1.3. Observing the deadlines for the public
consultation process;

1.4. Drafting a notice regarding the form of
consultations and publication of the
draft proposal on the municipal website
and the Government Public
Consultation Platform, the bulletin
boards, additional electronic platforms,
and other forms of consultation
provided for in this Administrative
Instruction;


1.5. In cooperation with the officer
responsible for drafting of the initial
draft-proposal as well as working
group, it shall coordinate the
organization of direct meetings with
citizens and interested parties;


11
interesuara;

1.6. Mbledhjen e komenteve dhe
rekomandimeve nga konsultimi
publik përmes ueb-faqes së komunës
dhe Platformës së Konsultimit
Publik të Qeverisë, si dhe dërgimin e
tyre te zyrtari përgjegjës për
përgatitjen e draftit fillestar të
projektpropozimit apo në grupin
punues;

2. Zyrtari përgjegjës përgatit raporte
vjetore për procesin e konsultimit publik në
komunë, raporton tek kryetari i komunës
dhe në njësinë përgjegjëse për monitorim
të komunave të Ministrisë së Administrimit
të Pushtetit Lokal.

3. Zyrtari përgjegjës ka edhe detyra të tjera
sipas dispozitave të përcaktuara në këtë
udhëzim administrativ.


Neni 10
Format dhe teknikat e konsultimit
publik

1. Format dhe teknikat e konsultimit publik
përfshijnë, por nuk kufizohen në:

1.1 Takimet publike konsultative;
1.2 Konsultimet me shkrim dhe në


1.6. Prikupljanje komentara i
preporuka iz javnih konsultacija
putem opštinske veb stranice i
javne konsultacijske platforme
Vlade, kao i slanje istih
odgovornom službeniku za
pripremu početnog nacrta
predloga ili radne grupe;


2. Nadležni službenik priprema godišnje
izveštaje o procesu javnih konsultacija u
opštini, izveštava predsedniku opštine i
u nadležnoj instituciji za praćenje
opština Ministarstva administracije
lokalne samouprave.

3. Nadležni službenik takođe ima i
druge zadatke u skladu sa odredbama
utvrđenim u ovom administrativnom
uputstvu.

Član 10
Oblici i tehnike javnih konsultacija


1. Oblici i tehnike javnih konsultacija
uključuju, ali nisu ograničene na:

1.1. Javne konsultativne sastanke;
1.2 Konsultacije u pisanoj i


1.6. Gathering comments and
recommendations from public
consultation through the municipal
website and the Public
Consultation Platform of the
Government, and submitting them to
the responsible officer for drafting of
the initial draft proposal, or in the
working group;

2. The responsible officer shall draft annual
reports on the process of public consultation
in the Municipality, report to the Mayor and
the unit responsible for monitoring the
Municipalities of the Ministry of Local
Government Administration.

3. The responsible officer shall also have
other duties according to the provisions set
out in this Administrative Instruction.


Article 10
Public consultation forms and techniques

1. The forms and techniques of public
consultation shall include, but not be limited
to the following:

1.1 Public consultative meetings;

1.2. Written and electronic


12
formë elektronike;
1.3 Publikimet në ueb-faqen e komunës;

1.4 Publikimet në Platformën për
Konsultime Publike të Qeverisë të
integruar si vegëz në ueb-faqen
zyrtare të komunës;
1.5 Publikimet në platforma elektronike
shtesë nëse janë aktive në komunë;
1.6 Konferencat;
1.7 Këshillimet me grupe të caktuara të
interesit;
1.8 Intervistat;
1.9 Hulumtimet e opinionit;
1.10 Panelet me qytetarë;
1.11 Stendat në rrugë;

1.12 Takimet me këshillat e fshatrave,
lagjeve dhe vendbanimeve urbane;
1.13 Takimet me qytetarë në lagje, fshatra
dhe vendbanime të caktuara;

2. Konsultimi me shkrim dhe elektronik,
publikimi në ueb-faqen e komunës dhe në
elektronskoj formi;
1.3 Objavljivanja na veb stranicama
opštine;
1.4 Objavljivanja na elektronskoj
platformi za javne konsultacije
Vlade integrisan kao pevezica na
web stranici opštine;
1.5 Objavljivanja u elektronskim
platformama ako su aktivne u
opštini;

1.6 Konferencije;
1.7 Savetovanja sa određenim
interesnim grupama;;
1.8 Intevjui;
1.9 Istraživanje javnog mjenja;
1.10 Paneli sa građanima,
1.11 Štandovi na ulici;

1.12 Sastanci sa većima sela, naselja i
urbanih naselja;

1.13 Sastanci sa građanima u
određenim naseljima, selima i
naseljenim mestima,


2. Pisane i elektronske konsultacije,
objavljivanje na opštinskoj web stranici
consultations;

1.3. Publication on the municipal
website;
1.4. Publications in the Government
Public Consultation Platform,
integrated as a link on the
municipal official website.
1.5. Publications on additional
electronic platforms if they are
active in the Municipality;
1.6. Conferences;
1.7. Consultations with certain groups
of interests;
1.8. Interviews;
1.9. Opinion surveys;
1.10. Panels with citizens;
1.11. Stands on the street;
1.12. Meetings with councils of villages,
neighbourhoods and urban
settlements;
1.13. Meetings with citizens in certain
neighbourhoods, villages and
settlements;

2. Written and electronic consultation,
publication on the municipal website and on
the Public Consultation Platform of the


13
Platformën e Qeverisë për Konsultime
publike, si dhe së paku një takim publik
konsultativ me palët e interesuara janë të
obligueshme në procesin e konsultimit
publik.
Neni 11
Fazat e Konsultimit Publik

1. Procesi i konsultimit publik në komunë
ndahet në tri faza:


1.1. Planifikimi i konsultimeve

1.2. Mbajtja e konsultimeve

1.3. Mbledhja e komenteve, komunikimi
dhe adresimi i tyre në organet
përgjegjëse.


Neni 12
Planifikimi i konsultimeve publike

1. Planifikimi i përgjithshëm i
konsultimeve publike bëhet që në fazën e
hershme gjatë hartimit të planit të punës së
komunës për vitin e ardhshëm kalendarik,
si dhe me rastin e hartimit të planit për
komunikim publik.

2. Zyrtari përgjegjës për konsultim publik
harton plan të veçantë për të gjitha projekt-
i vladina platforma za javne
konsultacije, kao i najmanje jedan(1)
javni konsultativni sastanak sa
zainteresovanim stranama, obavezni su
u procesu javnih konsultacija.

Član 11
Faze javnih konsultacija

1. Proces javnih konsultacija u opštini
deli se u tri faze:


1.1. Planiranje konsultacija

1.2. Održavanje konsultacija

1.3. Prikupljanje komentara, njihovo
saopštavanje i upućivanje
nadležnim organima.


Član 12
Planiranje javnih konsultacija

1. Opšte planiranje javnih konsultacija
odvija se u ranoj fazi tokom izrade plana
rada opštine za narednu kalendarsku
godinu, kao i prilikom izrade plana za
javnu komunikaciju.


2. Odgovorni službenik za javne
konsultacije izrađuje poseban plan za
Government, as well as at least one public
consultative meeting with the interested
parties, shall be mandatory in the public
consultation process.

Article 11
Phases of Public Consultation

1. The public consultation process in the
Municipality shall be dividend in three
phases:


1.1. Planning of consultations

1.2. Taking place of consultations

1.3. Gathering comments and their
addressing to the responsible bodies.Article 12
Planning of the Public Consultations

1. The overall planning of public
consultations shall take place at an early
stage during the drafting of the municipal
work plan for the upcoming calendar year, as
well as during the drafting of the public
communication plan.

2. The officer responsible for public
consultation shall draft a separate plan for all


14
propozimet e organit propozues të akteve
nënligjore dhe politikave lokale, të cilat i
nënshtrohen procesit të konsultimit publik
për vitin e ardhshëm kalendarik.

3. Plani i konsultimeve publike duhet të
jetë pjesë përbërëse e planit për komunikim
publik.

4. Planifikimi i konsultimit merr për bazë
afatet kohore, kostot financiare, resurset
njerëzore, indentifikimin e palëve të
përfshira në procesin e konsultimit publik,
si dhe format dhe teknikat e konsultimit
publik.


Neni 13
Mbajtja e konsultimeve publike

1. Para aprovimit të një projektpropozimi,
organi propozues vendos për hapjen e
procesit të konsultimit publik.

2. Organi propozues zgjedh format dhe
teknikat e konsultimit publik sipas
dispozitave të nenit 10 të këtij udhëzimi
administrativ.

3. Rregulla të njëjta procedurale të
konsultimit publik vlejnë edhe në rastet kur
projektpropozimet paraqiten nga grupet e
jashtme punuese apo iniciativat qytetare
dhe nga komitetet konsultative konform
sve nacrte predloge organa prdlagača
podzakonskih akata i lokalnih politika
koje se podvrgavaju javnoj konsultaciji
za nrednu kalendarsku godinu.

3. Plan javnih konsultacija treba da bude
sastavni deo plana za javnu
komunikaciju.

4. Planiranje konsultacija uzima za
osnovu vremenske rokove, finansijske
troškove, ljudske resurse,
identifikovanje strana uključenih u
procesu javnih konsultacija, kao i oblike
i tehnike javnih konsultacija.

Član 13
Održavanje javnih konsultacija

1. Pre usvajanja nacrta predloga, organ
predlagač odlučuje o otvaranju procesa
javne konsultacije

2. Organ predlagač bira oblike i tehnike
javnih konsultacija prema odredbama
člana 10. ovog administrativnog
uputstva.

3. Ista proceduralna pravila javnih
konsultacija primjenjuju se i u
slučajevima kada nacrti predloga
podnesu vanjske radne grupe ili
građanske inicijative i konsultativni
odbori u skladu sa članovima 70. i 73.
draft proposals of the proposing body of sub-
legal acts and local policies that are expected
to undergo the public consultation process
for the upcoming calendar year.

3. The public consultation plan should be a
component part of the public communication
plan.

4. Consultation planning shall take into
account the timelines, financial costs, human
resources, identification of the parties
involved in the public consultation process,
as well as the forms and techniques of public
consultation.

Article 13
Taking Place of the Public Consultations

1. Prior to the approval of the draft proposal,
the proposing body shall take a decision to
open the public consultation process

2. The proposing body shall choose the
public consultation forms and techniques
according to the provisions of Article 10 of
this Administrative Instruction.

3. The same procedural rules of public
consultation shall apply also in cases where
draft proposals are submitted by external
working groups or civic initiatives and
consultative committees in accordance with
Articles 70 and 73 of the Law on Local Self-


15
nenit 70 dhe 73 të Ligjit për Vetëqeverisje
Lokale.

4. Procesin e konsultimit publik në rastet e
parapara si në paragrafin 3 të këtij neni e
zhvillon organi përgjegjës apo drejtoria në
kuadër të fushëveprimtarisë që rregullon
projektakti i caktuar.


5. Zyrtari përgjegjës për konsultim publik
para mbajtjes së konsultimeve
publike njofton grupin e jashtëm të
punës, qytetarët dhe komitetin
konsultativ që ka propozuar ose hartuar
projektaktin.

Neni 14
Identifikimi i palëve të interesuara


1. Komuna varësisht nga lloji i
projektpropozimit identifikon qytetarët dhe
palët e interesuara të cilat mund të
ndikohen nga politika e caktuar në mënyrë
që t’i ftoj të marrin pjesë në procesin e
konsultimit publik.

2. Komuna harton dhe mirëmban bazën e
të dhënave për grupet e interesuara të cilat
duhet të përfshihen në procesin e
konsultimit publik.


Zakona o lokalnoj samoupravi.


4. Proces javne konsultacije u
slučajevima predviđenim stavom 3 ovog
člana sprovodi nadležni organ ili
odelljenje u okviru delokruga projekta
koji upravlja određenim projektom.


5. Službenik odgovoran za javne
konsultacije pre javne konsultacije
obaveštava spoljnu radnu grupu,
građane i konsultativni odbor koji je
predložio ili izradio nacrt akta.

Član 14
Identifikovanje zainteresovanih
strana

1. Opština u zavisnosti od vrste nacrta
projekta opština identifikuje građane i
zainteresovane strane na koje može
uticati određena politika kako bi ih
pozvali da učestvuju u procesu javnih
konsultacija.

2. Opština izrađuje i održava bazu
podataka za zainteresovane grupe koje
treba da se obuhvataju u procesu javnih
konsultacija.


Government.


4. The public consultation process in the
foreseen cases such as in the paragraph 3 of
this Article, shall be conducted by the
responsible body or the directorate within the
scope of the activity that the draft specific act
regulates.

5. The official responsible for public
consultation prior to holding public
consultations notifies the external working
group, the citizens and the consultative
committee that has proposed or drafted the
draft act.

Article 14
Identification of Interested Parties


1. Depending on the type of draft proposal,
the municipality shall identify the citizens
and the interested parties that may be
affected by a certain policy in order to invite
them to participate in the public consultation
process.

2. The municipality shall draft and maintain
the database for the interested groups to be
included in the public consultation process.

16
3. Kjo nuk përjashton të drejtën e cilitdo
person fizik dhe juridik, për të ofruar
komente dhe rekomandime gjatë
konsultimit publik.


Neni 15
Konsultimet me shkrim dhe elektronike

1. Organi propozues ofron kushte për
zhvillimin e konsultimit me shkrim dhe në
formë elektronike, duke përfshirë
informimin me kohë për mënyrat dhe afatet
e konsultimit publik.

2. Zyrtari përgjegjës për konsultim publik
në koordinim me zyrtarin përgjegjës për
hartim të projekt propozimit njofton palët
e interesuara për konsultimin me shkrim
dhe elektronik.


3. Njoftimi me shkrim dhe elektronik,
përmban:

3.1. Projekt propozimin për të cilin
kërkohen komentet;

3.2. Adresën e saktë ku duhet të
dërgohen komentet me shkrim dhe
elektronike;

3.3. Informatat (emrin, mbiemrin dhe
emailin) për personin përgjegjës për
3. Ovo ne isključuje pravo bilo kojeg
fizičkog i pravnog lica koje ima
prebivalište ili boravište, radi pružanja
komentara i preporuka tokom javne
konsultacije.

Član 15
Pisane i elektronske konsultacije


1. Organ predlagač pruža uslove za
obavljanje pisanih i elektronskih
konsultacija, uključujući blagovremeno
informisanje o načinima i rokovima
javne konsultacije.

2. Službenik odgovoran za javne
konsultacije u koordinaciji sa
službenikom odgovornim za izradu
projektnog predloga obaveštava
zainteresovane strane o pismenim i
elektronskim konsultacija.

3. Pismeno i elektronsko obeveštavanje
obuhvata:

3.1. Nacrt predloga za koji se
zahtevaju komentari;

3.2. Tačnu adresu gde treba dostaviti
pisane i elektronske konsultacije;

3.3. Informacije (ime, prezime i e-
mail) za odgovorno lice za
3. This shall not exclude the right of any
natural or legal person, to provide comments
and recommendations during the public
consultation.


Article 15
Written and Electronic Consultations

1. The proposing body shall provide
conditions for the development of written
and electronic consultation, including timely
information on the ways and schedules of
public consultation.

2. The responsible officer for public
consultation in coordination with the official
responsible for drafting the draft proposal
shall notify the interested parties for written
and electronic consultation.


3. Written and electronic notice, shall
contain:

3.1. Draft proposal for which the
comments are required;

3.2. The exact address where the written
and electronic comments should be
sent;

3.3. Information (name, surname and
email) on the person responsible for


17
pranimin e komenteve;

3.4. Afatin për dorëzimin e komenteve;


4. Komuna obligohet të krijoj
menu/rubrikë të veçantë brenda ueb-faqes
zyrtare për procesin e konsultimit publik.


5. Përmes ueb-faqes zyrtare dhe Platformës
së Qeverisë për Konsultimet publike,
komuna siguron shpalljen e njoftimeve për
konsultim të projektpropzoimeve, afatet e
konsultimit, memorandumet shpjeguese,
projektpropozimeve për konsultim, adresën
për pranimin e komenteve dhe publikimin
e raporteve/rezultateve të konsultimit
publik.


Neni 16
Takimet publike konsultative

1. Përveç konsultimit me shkrim dhe
elektronik, komuna organizon takime
publike me qytetarë dhe palët e interesuara
për projektpropozimin gjatë afatit të
shpallur për konsultim publik.


2. Njoftimi për konsultim publik shpallet së
paku tetë (8) ditë dhe maksimum
katërmbëdhjetë (14) ditë kalendarike para
prijem komentara;

3.4. Rok za podnošenje komentara;


4. Opština se obavezuje da stvara
poseban meni/rubriku unutar zvanične
web stranice za proces javne
konsultacije.

5. Kroz zvaničnu web stranicu i vladinu
platformu za javne konsultacije, opština
objavljuje oglas za konsultacije sa
projektnim predlogom, rokove za
konsultacije, objašnjenja, predloge za
konsultacije, adresu za primanje
komentara i objavljivanje
izveštaja/rezultata javnih konsultacija.Član 16
Javni konsultativni sastanci

1. Pored pisanih i elektronskih
konsultacija, opština organizuje javne
sastanke sa građanima i zainteresovanim
stranama o nacrtu predloga tokom roka
proglašenog za javne konsultacije.


2. Obaveštenje o javnoj konsultaciji se
objavljuje najmanje osam (8) dana i
the admission of the comments;

3.4 Deadline for the submission of the
documents;

4. The municipality shall be obliged to
establish a separate menu within the official
website for the public consultation process,


5. Through the official website and
Government Platform for Public
Consultation, the municipality shall provide
the publication of consultation
announcements for draft proposals, the
consultation deadlines, explanatory
memorandums, draft proposals for
consultation, the address for the admission of
comments and the publication of public
consultation reports/results.


Article 16
Consultative Public Meetings

1. In addition to the written and electronic
consultations, the Municipality shall organise
public meetings with the citizens and the
interested parties for the draft proposal
during the announced public consultation
deadline.

2. The announcement for the public
consultation shall be published at least eight


18
mbajtjes së takimit në ueb-faqen zyrtare të
komunës, tabelën e shpalljeve, si dhe në
çdo formë tjetër që siguron njoftimin e
duhur të palëve të interesuara.3. Në ftesën për takim publik, zyrtari
përgjegjës për konsultim në koordinim me
zyrtarin përgjegjës për hartim të
projektpropozimit njofton palët e
interesuara për:

3.1. Datën, vendin dhe kohën e mbajtjes
së takimit publik;

3.2. Projekt propozimin që është objekt i
konsultimit publik;

3.3 Një memorandum shpjegues për
përmbajtjen e projektpropozimit;

3.4 Informatat (emrin, mbiemrin dhe
emailin) për personin përgjegjës për
pranimin e komenteve;

4. Në takimin publik marrin pjesë zyrtari
apo grupi punues përgjegjës për hartimin e
projektpropozimit, drejtori i drejtorisë
propozuese, drejtorët e drejtorive relevante,
zyrtarët tjerë të deleguar nga drejtoritë
përkatëse, si dhe zyrtari përgjegjës për
konsultim publik.
najviše četrnaest (14) kalendarskih dana
pre održavanja sastanka na zvaničnoj
web stranici opštine, oglasnoj tabli, kao
i u bilo kom drugom obliku koji
obezbeđuje odgovarajuće obaveštenje
zainteresovanih strana.

3. U pozivnici za javni sastanak,
odgovorni službenik za konsultaciju u
koordinaciji sa službenikom
odgovornim za izradu predlog projekta
obeveštava zainteresovane strane o:

3.1. Datumu, mestu i vremenu
održavanja javnog sastanka;

3.2. Nacrt predloga koji je predmet
javnih konsultacija;

3.3. Memorandum sa objašnjenjima o
sadržaju nacrta predloga;

3.4. Informacije (ime, prezime i e-
mail) za nadležno lice za prijem
komentara;

4. Na javnom sastanku učestvuju
službenik ili radna grupa odgovorna za
izradu nacrta predloga, direktor
odeljenja predlagača, direktori
relevantnih odeljenja, drugi službenici
delegirani od strane relevantnih
odeljenja, kao i odgovorni službenik za
javne konsultacije.
(8) days and maximum fourteen (14)
calendar days prior to the meeting in the
Municipality’s official website, bulletin
board, as well as any other form that ensures
the proper informing of the interested parties.


3. In the invitation for public meeting, the
responsible officer for consultation in
coordination with the responsible officer for
drafting the draft proposal will notify the
interested parties of::

3.1. The place and time of the public
meeting;

3.2. Draft proposal subject to discussion;

3.3. An explanatory memorandum on the
content of the draft proposal;


3.4. Information (name, surname and
email) on the person responsible for
the admission of the comments;

4. The public meeting shall be attended by
the officer or the working group responsible
for drafting the draft proposal, the director of
the proposing directorate, the directors of the
relevant directorates, other officers delegated
by the respective directorates, and the officer
responsible for public consultation.19
5. Në takimet publike mund të marrin pjesë
zyrtarët më të lartë të organeve të komunës
si: Kryetari i Komunës, Kryesuesi i
Kuvendit të Komunës, Kryesuesit e
Komiteteve dhe komisioneve përkatëse të
kuvendit të komunës.
6. Zyrtari përgjegjës për hartimin e projekt
propozimit i caktuar nga organi propozues,
kryeson takimet
konsultative me qytetarë, shpjegon
përmbajtjen e projekt-propozimit para
publikut dhe në bashkëpunim me zyrtarin
përgjegjës për konsultim publik, evidenton
propozimet e dhëna nga publiku gjatë
konsultimeve.


Neni 17
Mbledhja e komenteve, komunikimi dhe
adresimi i tyre

1. Zyrtari përgjegjës për hartim të
projektpropozimit, gjatë procesit të
konsultimit publik mbledh komentet dhe
përgatit raport për rezultatet e konsultimit
publik.

2. Shqyrtimi i komenteve bëhet nga grupi
punues i projektpropozimit i cili vendos
për pranimin ose refuzimin e
rekomandimeve të marra nga palët e
interesuara.
5. Na javnim sastancima mogu
učestovati i najviši službenici opštinskih
organa kao: Predsednik opštine,
predsedavajući Skupštine Opštine,
predsedavajući relevantnih komiteta i
komisija Skupštine Opštine.
6. Nadležni službenik za izradu nacrta
predloga koji je određen od strane
organa predlagača, predsedava
konsultativnim sastancima sa
građanima, objašnjava sadržaj nacrta
predloga pred javnošću i u saradnji sa
nadležnim službenikom za javne
konsultacije, evidentira predloge date od
strane javnosti nakon konsultacija.


Član 17
Prikupljanje, objavljivanje i
upućivanje komentara

1. Nadležni službenik za izradu nacrta
predloga tokom procesa konslutovanja
prikuplja komentare i priprema izveštaj
o rezultatima javne konsultacije.


2. Razmatranje komentara se vrši od
strane radne grupe projekt predloga. koji
odlučuje za prijemili odbijanje dobijenih
preporuka od strane zainteresovanih
strana.
5. Public meetings may be attended by senior
officers of the municipal bodies such as the
Mayor, the Chairperson of the Municipal
Assembly, the Chairpersons of the
Committees and the respective Commissions
of the Municipal Assembly.

6. The officer responsible for drafting the
draft proposal, appointed by the proposing
body, shall chair the consultative
meetings with the citizens, shall
explain the content of the draft proposal to
the public and in cooperation with
the officer responsible for public
consultation shall register the proposals
provided by the public during the
consultations.

Article 17
Gathering, communicating and addressing
the comments

1. The officer responsible for drafting the
project proposal during the public
consultation process, shall gather the
comments and draft a report on the outcomes
of the public consultation..

2. The review of comments shall be made by
the working group of the draft proposal,
which shall decide whether to accept or
reject the recommendations received from
interested parties.20
3. Të gjitha propozimet, vërejtjet dhe
sugjerimet që janë paraqitur nga publiku
brenda mënyrës dhe afatit kohor të
përcaktuar me UA, përfshihen ne raportin
mbi shqyrtimin publik.

4. Afati për përgatitjen e Raportit është më
së paku pesëmbëdhjetë (15) ditë dhe jo më
shumë se tridhjetë (30) ditë kalendarik për
projekt propozimin që nga dita e
përfundimit të afatit për paraqitjen e
propozimeve dhe vërejtjeve me shkrim

5. Brenda pesë (5) ditëve kalendarike pas
përfundimit të raportit nga grupi punues
mbi shqyrtimin publik, raporti dërgohet tek
zyrtari përgjegjës koordinues i cili
obligohet ta publikoj në ueb faqen zyrtare
të komunës.

6. Organi propozues është i obliguar që
raportin e konsultimit publik të paraqes në
kuvendin e komunës para aprovimit të
projektpropozimit.

7. Raporti përfundimtar përgatitet sipas
formatit të përcaktuar në shtojcën 1 të këtij
udhëzimi administrativ.


3.Svi predlozi, primedbe i sugestije koje
su podnele javnost na način i vremenski
rok definisani Admijnistrativnim
uputstvom, uključeni su u izvještaj o
javnom nadzoru.4.

4.Rok za pripremu Izvještaja je
najmanje petnaest (15) dana, a ne više
od trideset (30) kalendarskih dana za
predlog projekta od dana završetka roka
za podnošenje predloga i pismenih
zapažanja,

5. U roku od pet (5) kalendarskih dana
nakon završetka izveštaja od strane
radne grupe za javni nadzor izveštaj se
šalje odgovornom koordinatoru koji je
dužan da ga objavljuje na zvaničnoj web
stranici opštine.

6. Organ za predlaganje je obavezan da
pred Skupštinom opštine predloži
predlog javne konsultacije pre odobrenja
predloga projekta

7.Završni izvještaj se sastavlja u skladu
sa oblikom navedenim u prilogu 1 ovog
Administrativnog uputstva.


3. All proposals, remarks and suggestions
that have been submitted by the public
within the manner and timeline defined by
the AI, shall be included in the report on
public scrutiny.

4. The deadline for preparing the Report is at
least fifteen (15) days and not more than
thirty (30) calendar days for the draft
proposal, from the date of expiry of the
deadline for submitting proposals and written
remarks.

5. Within five (5) calendar days after
completion of the report from the working
group on public scrutiny, the report shall be
sent to the responsible coordinating officer,
who is obliged to publish it on the official
website of the municipality.

6. The proposing body shall be obliged to
present the public consultation report to the
Municipal Assembly prior to the approval of
the draft proposal.

7. The final report shall be drafted in
accordance with the format set out in Annex
1 to this Administrative Instruction.21
Neni 18
Afatet e konsultimit publik

1. Konsultimi publik zgjat jo më pak se 30
ditë kalendarike dhe jo më shumë se 60
ditë kalendarike nga data e shpalljes së
njoftimit publik për mbajtje të
konsultimeve.

2. Mbledhja, adresimi dhe publikimi i
komenteve nga procesi i konsultimit publik
nuk llogariten brenda afatit të përcaktuar
në paragrafin 1 të këtij neni.


3. Organi propozues mund të zgjas afatin e
konsultimit publik deri në 30 ditë
kalendarike jashtë afatit të rregullt, në ato
raste kur:

3.1. Procesi i konsultimit publik nuk ka
rezultuar me komente të
mjaftueshme për të marrë opinionin
e qytetarëve dhe palëve të
interesuara;

3.2. Përmbajtja e projekt propozimit
është më komplekse dhe kërkon
kohë shtesë për konsultim publik;

3.3. Gjatë fazës së zhvillimit të
projektpropozimit përfshihen
çështje të reja të rëndësishme të
cilat nuk kanë qenë të përfshira në
Član 18
Rokovi javnih konsultacija

1. Procedure javnih konsultacija traju
najmanje 30 kalendarskih dana i najviše
60 kalendarskih dana od dana
objavljivanja javnog obaveštenja o
održavanju konsultacija.

2. Prikupljanje, upućivanje i
objavljivanje komentara iz procesa
javnih konsultacija se ne računa u
okviru roka utvrđenog u stavu 1. ovog
člana.

3. Organ predlagač može produžiti rok
javnih konsultacija do 30 kalendarskih
dana van redovnog roka, u slučajevima
kada:

3.1. Proces javnih konsultacija nije
rezultirao dovoljnim komentarima
radi dobijanja mišljenja građana i
zainteresovanih strana;


3.2. Sadržaj predloga - projekta je
složenija i zahteva dodatno vreme
za javne konsultacije;

3.4. Tokom faze razvoja nacrta
predloga su obuhvaćena nova
značajna pitanja koja nisu bila
obuhvaćena u javnim
Article 18
Public consultation deadlines

1. Public consultation procedures shall last
no less than 30 calendar days and no more
than 60 calendar days from the date of the
publication of the public notice for holding
consultations.

2. Gathering, addressing and publishing
comments from the public consultation
process shall not be counted within the
deadline set out in paragraph 1 of this
Article.

3. The proposing body may extend the public
consultation deadline up to 30 calendar days
beyond the regular deadline, in cases where:


3.1. The public consultation process did not
result in sufficient comments to get the
opinion of citizens and stakeholders;3.2. The content of the draft proposal is
more complex and requires additional
time for public consultation;

3.3. During the development phase of the
draft proposal new important issues
are included that were not included in
the initial consultation.


22
konsultimin fillestar.


Neni 19
Përfshirja e palëve të interesuara në
grupet punuese
1. Komuna mund të përfshijë palët e
interesuara në grupet punuese
përgjegjëse për hartimin e
projektpropozimeve.
2. Identifikimi i palëve të interesuara bëhet
nga organi propozues i cili bën thirrje
publike për përzgjedhjen e përfaqësuesve
të grupit të interesuar.

3. Caktimi i përfaqësueseve të grupeve të
interesuara bëhet nga vetë këto grupe në
afatin kohor të caktuar nga komuna në
thirrjen publike.


Neni 20
Mbikëqyrja e procesit të konsultimit
publik

1. Kryetari komunës siguron që projekt
propozimet e dorëzuara për aprovim në
Kuvendin e Komunës i përmbushin
standardet minimale për procesin e
konsultimit publik.

2. Kuvendi i komunës refuzon aprovimin e
konsultacijama.


Član19
Uključivanje zainteresovanih strana u
radnim grupama

1. Opština može uključiti zainteresovane
strane u radne grupe odgovorne za
izradu projektnih predloga.


2. Identifikovanje zainteresovanih strana
donosi organ za predlaganje koji
objavljuje javni poziv za izbor
predstavnika zainteresirane stranke.

3. Imenovanje predstavnika
zainteresovanih grupa vrše od strane
grupe u vremenskom okviru koji je
opština postavila na javnom pozivu.


Član 20
Nadgledanje procesa javne
konsultacije

1. Gradonačelnik opštine garantuje da
nacrti predloga podneseni za usvajanje u
Skupštini opštine ispunjavaju minimalne
standarde za proces javnih konsultacija.


2. Skupština Opštine odbija usvajanjeArticle 19
Inclusion of interested parties in working
groups

1. The municipality may include interested
parties in the working groups responsible for
drafting of the draft proposals.


2. Identification of interested parties shall be
made by the proposing body, which makes a
public call for the selection of representatives
of the interested group.

3. The appointment of representatives of
interested groups shall be done by these
groups themselves, within the timeline set by
the municipality, in the public call.


Article 20
Monitoring of public consultation process


1. The Mayor shall ensure that draft
proposals submitted for approval to the
Municipal Assembly meets the minimum
standards for the public consultation process.


2. The Municipal Assembly shall reject to


23
projekt propozimeve në rastet kur
nuk janë përmbushur standardet
minimale të konsultimit publik sipas
kritereve të përcaktuara në këtë udhëzim
administrativ.

Neni 21
Koordinimi, bashkëpunimi dhe
raportimi

1. MAPL në koordinim me Zyrën për
Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit
zhvillon aktivitetet për ngritjen e
kapaciteteve të zyrtarëve komunal për
konsultim publik.

2. Ministria e Administrimit të
Pushtetit Lokal është përgjegjëse për
mbikëqyrjen e zbatimit të këtij udhëzimi
administrativ.

3. MAPL harton raport vjetor për zbatimin
e standardeve minimale të konsultimit
publik në komuna. Raporti i dërgohet
Zyrës për Qeverisje të Mirë/ZKM.

nacrta predloga u slučajevima kada nisu
ispunjeni minimalni standardi javnih
konsultacija prema kriterijumima
utvrđenim u ovom Administrativnom
uputstvu,

Član 21
Koordinisanje, saradnja i
izveštavanje

1. MALS u koordinaciji sa
Kancelarijom za dobro upravljanje /
Kancelarijom premijera razvija
aktivnosti u izgradnji kapaciteta za
službenike za javne konsultacije.

2. Ministarstvo administracije lokalne
samouprave je odgovorno za
nadgledanje sprovođenja ovog
administrativnog uputstva.

3. MALS izrađuje godišnji izveštaj za
sprovođenje minimalnih standarda javne
konsultacije u opštinama. Izveštaj se
proselđuje Kancelariji za dobro
upravljanje/KP-u.
approve draft proposals in cases where the
minimum standards of public consultation
have not been met in accordance with the
criteria set out in this Administrative
Instruction.

Article 21
Coordination, cooperation and reporting


1. MLGA in coordination with the Office on
Good Governance / The Office of the Prime
Minister shall develop capacity building
activities for municipal officials for public
consultation.

2. The Ministry of Local Government
Administration shall be responsible for
overseeing the implementation of this
Administrative Instruction.

3. MLGA shall draft an annual report on
implementation of minimum standards of
public consultation in municipalities. The
report shall be sent to the Office on Good
Governance/OPM.


24
Neni 22
Hyrja në fuqi

Ky Udhëzim Administrativ hyn në fuqi
shtatë (7) ditë pas nënshkrimit nga Ministri
i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit
Lokal.


Ivan Todosijevic

____________________

Ministër i Ministrisë së Administrimit të
Pushtetit Lokal

Dhjetor 2018
Član 22
Stupanje na snagu

Ovo Administrativno Uputstvo stupa na
snagu sedam (7) dana nakon potpisanja
od strane Ministra Ministarstva
administracije lokalne samouprave.


Ivan Todosijević

____________________

Ministar Ministarstva administracije
lokalne samouprave

Decembar 2018
Article 22
Entry into force

This Administrative Instruction shall enter
into force seven (7) days after it is signed by
the Minister of the Ministry of Local
Government Administration.


Ivan Todosijevic

____________________

Minister of the Ministry of Local
Government Administration

December 2018