RREGULLORE (AAC) NR. 11/2018 MBI PARASHUTIZMIN


Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo


Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës
Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova - Civil Aviation Authority of Kosovo

RREGULLORE (AAC) NR.11/2018
MBI PARASHUTIZMINUREDBA (ACV) BR. 11/2018
O PADOBRANSTVUREGULATION (CAA) NO. 11/2018
ON PARACHUTING
Faqe 2 nga 106 Stranica 2 od 106 Page 2 of 106


Drejtori i Përgjithshëm i Autoritetit të
Aviacionit Civil të Republikës së Kosovës,

Në mbështetje të neneve 3.4, 15.1, dhe 21.2,
të Ligjit nr. 03/L-051 për Aviacionin Civil
(“Gazeta Zyrtare” e Republikës së Kosovës”,
Viti III, Nr. 28, datë 4 qershor 2008), në
përputhje me nën nënparagrafin 8.2.4 (b) të
Rregullore për organizimin dhe funksionimin
e brendshëm dhe sistemimin e vendeve të
punës

Më qëllim të përcaktimit të kushteve të
kërcimeve me parashutë, përdorimit dhe
mirëmbajtjes së parashutës si dhe trajnimeve,
ekzaminimeve dhe kërkesave për marrjen e
licencës dhe autorizimeve të licencës së
parashutistit.

Pas përfundimit të procesit të konsultimit
publik të palëve të interesuara, në përputhje
me Udhëzimin Administrativ nr. 01/2012
mbi procedurat për konsultim publik të
palëve të interesuara,

Nxjerr këtë,


RREGULLORE (AAC) Nr. 11 / 2018
MBI PARASHUTIZMINGeneralni Direktor Autoriteta Civilnog
Vazduhoplovstva Republike Kosovo,

Na osnovu članova 3.1, 15.1 i 21.2 Zakona br.
03/L-051 o civilnom vazduhoplovstvu
(„Službeni glasnik Republike Kosovo“ Godina
III, br. 28, od 4. juna 2008), u skladu sa
podstavom 8.2.4 (b) Pravilnika o unutrašnjoj
organizaciji i funkcionisanju i zapošljavanjuU cilju uređenja odredbi o izvođenje
padobranskih skokova, upotreba i održavanje
padobrana, i osposobljavanje, ispiti, sticanje
dozvola i ovlaščenja padobranaca.Nakon završetka postupka javnih konsultacija
sa svim zainteresovanim stranama u skladu sa
Administrativnim uputstvom br. 01/2012 o
javnim konsultacijama sa zainteresovanim
stranama,

Ovim donosi sledeću,


UREDBA (ACV) Br. 11/2018 O
PADOBRANSTVUDirector General of Civil Aviation Authority of
the Republic of Kosovo,

Pursuant to Articles 3.4, 15.1, and 21.2, of the
Law no. 03/L-051 on Civil Aviation (“Official
Gazette of the Republic of Kosovo”, Year III,
No. 28, 4 June 2008), in accordance with sub-
paragraph 8.2.4 (b) of the Regulation on Internal
Organization and Functioning and Job
Placement


For the purpose of determining the conditions for
parachute jumping, use and maintenance of
parachute, as well as the trainings, examinations
and applications for obtaining a licence and
authorisations of the parachutists licence.


Upon the completion of the process of public
consultation with the interested parties, in
accordance with the Administrative Instruction
no. 01/2012 on procedures for public
consultation of interested parties,

Hereby issues the following:


REGULATION (CCA) No. 11 / 2018 ON
PARACHUTING


Faqe 3 nga 106 Stranica 3 od 106 Page 3 of 106

Neni 1
Qëllimi

1.1 Kjo Rregullore përcakton:

(a) kushtet për kërcimet me parashutë,
(b) përdorimin dhe mirëmbajtjen e
parashutës,
(c) trajnimet, provimet, marrjen e licencave
dhe autorizimeve të parashutistëve, dhe
(d) kushtet të cilat duhet t’i plotësojnë
personat juridikë të aprovuar për
trajnimin e parashutistëve (në vijim:
organizatat trajnuese).

1.2 Dispozitat e kësaj Rregulloreje
aplikohen për parashutat e destinuara për
kërcimet me parashuta dhe kërcimet për
qëllim të shpëtimit të anëtarëve të ekuipazhit
të mjeteve ajrore.

1.3 Dispozitat e kësaj Rregulloreje nuk
aplikohen për kërcimet e parashutistëve të
forcave ushtarake të Republikës së Kosovës
si dhe të organeve tjera të zbatimit të ligjit.


Neni 2
Definicionet dhe shkurtesat

2.1 Definicionet e përdorura në këtë
Rregullore kanë kuptimet e mëposhtme:

Član 1
Namena

1.1 Ovom Uredbom propisuje se:

(a) izvođenje padobranskih skokova,
(b) upotreba i održavanje padobrana, i
(c) osposobljavanje, ispiti, sticanje dozvola i
ovlaščenja padobranaca.
(d) uslovi kojima moraju zadovoljiti pravne
osobe odobrene za provođenje
osposobljavanja padobranaca (u daljnjem
tekstu: organizacije za osposobljavanje).


1.2 Odredbe ove Uredbe odnose se na
padobrane namenjene za izvođenje
padobranskih skokova i skokova u svrhu
spašavanja članova posade vazduhoplova.


1.3 Odredbe ove Uredbe ne odnose se na
padobranske skokove koji se izvode za potrebe
vojnih snaga u Republici Kosova i nadležnih
agencija za sprovođenje zakona.


Član 2
Pojmovi i značenja

2.1 Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovu
Uredbu imaju sljedeće značenje:

Article 1
Purpose

1.1 This Regulation sets the conditions for:

(a) parachute jumping,
(b) use and maintenance of the parachute,
(c) trainings, examinations, licensing and
authorizations of parachutists, and
(d) the conditions to be met by the legal entities
approved for the training of parachutists
(hereinafter: training organizations).1.2 The provisions of this Regulation shall
apply for parachute jumping and jumps with the
purpose of rescue of the aircraft crew members.1.3 The provisions of this Regulation shall
not apply for parachute jumping of the military
forces in the Republic of Kosovo, as well as
other law enforcement agencies.


Article 2
Definitions and abbreviations

2.1 The definitions used in this Regulation
shall have the following meanings:

Faqe 4 nga 106 Stranica 4 od 106 Page 4 of 106

(1) Aerodrom: zonë e përcaktuar në tokë
apo ujë (duke përfshirë të gjitha
ndërtesat, instalimet dhe pajisjet) e
destinuara për t’u përdorur tërësisht ose
pjesërisht për arritjen, nisjen dhe
lëvizjen në tokë të mjeteve ajrore,
(2) Aktivizim i parashutës: veprim me të
cilin fillon procesi i hapjes së
parashutës,
(3) Auditim: proces i dokumentuar i
verifikimit të përputhshmërisë me
legjislacionin në fuqi,
(4) Automat i parashutës: pajisje teknike e
cila shërben për të aktivizuar parashutën
pa ndikimin e personit i cili e përdor
parashutën,

(5) Autoriteti i Aviacionit Civil: organ
kompetent për zbatimin e dispozitave të
kësaj Rregulloreje (në tekstin e mëtejmë
AAC),

(6) Autorizim: dëshmi për trajnimin shtesë
të parashutistit, e cila shënohet në
licencë,

(7) Certifikatë për trajnimet e kryera:
certifikatë nga organizata trajnuese, për
përfundimin e trajnimit teorik dhe/ose
praktik të nxënësit parashutist,
(1) Aerodrom: određeno područje na zemlji
ili vodi (uključujući sve objekte,
instalacije i opremu) namenjeno u
potpunosti ili delomično za kretanje,
sletanje i boravak vazduhoplova,


(2) Aktiviranje padobrana: radnja kojom
započinje proces otvaranja padobrana,


(3) Audit: dokumentirani proces utvrđivanja
usklađenosti s primjenjivim propisima,


(4) Padobranski automat: tehnička
naprava koja služi za aktiviranje
padobrana bez uticaja osobe koja
padobran koristi,

(5) Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva:
nadležno telo koje obavlja poslove
skladno odredbama ove Uredbe (u
daljem tekstu: ACV)

(6) Ovlaščenje: dokaz o dodatnoj
osposobljenosti padobranca koje se
upisuje u dozvolu padobranca,

(7) Potvrda o obavljenom
osposobljavanju: potvrda organizacije
za osposobljavanje, o završenom
teorijskom i/ili praktičnom
(1) Aerodrome: is a defined area on land or
water (including any buildings,
installations and equipment), intended to
be used wholly or in part for the take-off,
landing, and surface movement of
aircrafts,

(2) Parachute activation: is the action which
starts the process of parachute opening,


(3) Auditing: the documented process of
determining the compliance with the
applicable legislative provisions,

(4) Parachute Automatic Activation
Device: a technical device used to activate
the parachute without the influence of the
person using it,

(5) Civil Aviation Authority: competent
authority for the implementation of the
provisions of this Regulation (hereinafter
referred to as the CAA),

(6) Authorization: an evidence of additional
training of the parachutist, which is
recorded in the license,

(7) Certificate of completion of the
training: certificate of training
organizations, on the completion of the
theoretical and/or practical training of
Faqe 5 nga 106 Stranica 5 od 106 Page 5 of 106(8) Kandidat: parashtrues i kërkesës për
marrjen e kategorisë së licencës,
autorizimit ose aprovimit të
ekzaminuesit,
(9) Kërcim gjatë ditës: kërcim me
parashutë i kryer gjatë periudhës prej
gjysmë ore para lindjes së diellit deri në
gjysmë ore pas perëndimit të diellit,
(10) Kërcim gjatë natës: kërcim me
parashutë i kryer gjatë periudhës prej
gjysmë ore pas perëndimit të diellit deri
në gjysmë ore para lindjes së diellit,

(11) Kërcim i lirë: kërcim gjatë të cilit
aktivizimin e parashutës e bënë
parashutisti,

(12) Kërcim jashtë aerodromit: kërcim me
parashutë i cili kryhet në sipërfaqe jashtë
zonës së aerodromit apo fushave ajrore
të regjistruara për ngritje dhe aterrim,


(13) Kërcim me aktivizim automatik të
hapjes së parashutës: kërcim gjatë të
cilit aktivizimi i parashutës kryesore
kryhet në mënyrë automatike nga mjeti
ajror,

osposobljavanju učenika padobranca,

(8) Kandidat: podnosilac zahteva za
sticanje kategorije dozvole, ovlaščenja ili
odobrenja ispitivač,


(9) Dnevni skok: skok padobranom izveden
u razdoblju od pola sata pre izlaska sunca
do pola sata posle zalaska sunca,


(10) Noćni skok: skok padobranom izveden u
razdoblju od pola sata posle zalaska
sunca do pola sata pre izlaska sunca,


(11) Skok na slobodno: skok pri kojem
aktiviranje padobrana vrši padobranac,


(12) Vanaerodromski skok: skok
padobranom koji se izvodi na površine
van aerodroma ili registrovane površine
za poletanje i sletanje,


(13) Skok sa automatskim aktiviranjem
otvaranja padobrana: skok kod kojeg
aktiviranje glavnog padobrana
automatski vrši vazduhoplov (skok na
»gurtnu«),

parachuting students,

(8) Candidate: an applicant for obtaining a
license, category, authorization or
credential for approved examiner,(9) Daytime jumping: parachute jumping
performed during the period from half an
hour before the sunrise and half an hour
after the sunset,

(10) Night-time jumping: parachute jumping
carried out during the period from half an
hour after the sunset and half an hour
before the sunrise,

(11) Free jumping: a jump in which the
parachute activation is made by the
parachutist,

(12) Jumping outside of the aerodrome:
parachute jumping that is carried out on
the surface outside the aerodromes area,
or registered airfields for take-off and
landing,

(13) Parachuting with a automatic
activation of the parachute: a jump in
which the main parachute activation is
performed automatically by the aircraft,

Faqe 6 nga 106 Stranica 6 od 106 Page 6 of 106

(14) Kërcim me parashutë: kërcimi nga
mjeti ajror të cilin e kryen parashutisti
apo nxënësi parashutist,

(15) Kërcim provues: kërcim me qëllim të
testimit të parashutës për të verifikuar
mundësinë e kryerjes së kërcimeve me
atë parashutë nga modelet ose llojet e
caktuara të mjeteve ajrore),

(16) Komplet i parashutës: kombinim i
parashutës kryesore dhe asaj rezervë me
një sistem të lidhjeve me mekanizmin
për hapjen e parashutës kryesore dhe
asaj rezervë,
(17) Librezë e kërcimeve me parashutë:
regjistrimi personal i kërcimeve të
parashutistit apo të nxënësit parashutist,

(18) Listë e ekzaminuesve: listë e
ekzaminuesve të aprovuar nga fusha të
caktuara të aviacionit të cilën e
përcakton dhe publikon AAC-ja,

(19) Udhëheqës i kërcimeve: person
përgjegjës për përgatitjen dhe
menaxhimin e kërcimeve të organizuara
me parashutë,
(20) Mënyrë klasike e trajnimit: mënyrë e
trajnimit të nxënësve parashutistë për
marrjen e licencës së parashutistit ku
(14) Padobranski skok: skok iz
vazduhoplova koji izvodi padobranac ili
učenik padobranac,

(15) Probni skok: skok u svrhu ispitivanja
padobrana radi provere mogućnosti
izvođenja skokova padobranom iz
pojedinih vrsta ili tipova vazduhoplova,


(16) Komplet padobrana: Kombinacija
glavnog i rezervnog padobrana sa jednim
sustavom veza sa mehanizmom za
otvaranje glavnog i rezervnog
padobrana,

(17) Knjižica padobranskih skokova: lična
evidencija skokova padobranca ili
učenika padobranca

(18) Popis ispitivača: popis odobrenih
ispitivača iz pojedinih područja
vazduhoplovstva kojeg utvrđuje i
objavljuje ACV,

(19) Rukovodilac skakanja: osoba
odgovorna za pripremu i rukovođenje
organizovanog skakanja padobranom,


(20) Klasični način osposobljavanja: način
osposobljavanja učenika padobranca za
sticanje dozvole padobranca gde se
(14) Parachute jumping: jumping from the
aircraft carried out by a parachutist, or a
parachuting student,

(15) Test jumping: a jumping for the purpose
of parachute testing, verifying the
possibility of using that parachute (for a
parachute model or use of the jumping
from the aircraft),

(16) Parachute set: a combination of the main
and reserve parachute, with a links
system, with the mechanism for opening
the main parachute and reserve parachute,


(17) Parachute jumping logbook: personal
record of parachute jumps of the
parachutist or parachuting student,


(18) Examiners' list: a list of approved
examiners by the CAA in certain aviation
areas,


(19) Parachuting leader: the person in charge
for the preparation and management of
organized parachute jumping,


(20) Classical training method: a method of
student training for obtaining a
Faqe 7 nga 106 Stranica 7 od 106 Page 7 of 106

kërcimet fillestare kryhen me
aktivizimin e detyruar të hapjes së
parashutës,

(21) Mospërputhje: devijim nga
legjislacioni dhe procedurat e
aplikueshme, si dhe nga kushtet e
aprovimit,

(22) Nxënës parashutist: person i cili është
duke u trajnuar për marrjen e licencës së
parashutistit apo autorizimit,

(23) Paketues i lartë i parashutës (senior
parachute rigger): person i trajnuar për
paketimin, mirëmbajtjen, kontrollin
teknik dhe riparimet e vogla të
parashutës,

(24) Paketues kryesor i parashutës (master
parachute rigger): person i trajnuar për
paketimin, mirëmbajtjen, kontrollin
teknik, riparimet e mëdha të parashutës
dhe sistemeve lidhëse të parashutës,

(25) Parashutë: pajisje pa fuqi motorike,
kryesisht prej pëlhure, e cila përdoret për
të ngadalësuar rënien e lirë apo
shpejtësinë e madhe,
(26) Parashutë kryesore: parashutë
kryesore me të cilën kryhen kërcimet me
parashutë,
početni skokovi padobranom izvode
prinudnim aktiviranjem otvaranja
padobrana,

(21) Neusklađenost: odstupanje od
primenjivih propisa i procedura, kao i
uslova odobrenja,


(22) Učenik padobranac: osoba koja se
osposobljava za sticanje dozvole
padobranca ili ovlaščenja,

(23) Stariji paker padobrana (senior
parachute rigger): osoba osposobljena za
pakiranje, održavanje, tehnički pregled i
manje popravke padobrana,


(24) Glavni paker padobrana (master
parachute rigger): osoba osposobljena za
pakiranje, održavanje, tehnički pregled,
veće popravke padobrana i sustava veza,

(25) Padobran: uređaj bez motornog
pogona, uglavnom izrađena od tkanine,
koja se koristi za usporavanje slobodnog
pada ili prebrze vožnje,

(26) Glavni padobran: osnovni padobran
kojim se izvode skokovi padobranom


parachutists license, where the initial
jumping are carried out with the forced
opening of the parachute,

(21) Non-compliance: deviation from the
provisions of the applicable regulation or
procedures, as well as the requirements of
approval,

(22) Parachuting student: a person who is
being trained for obtaining the
parachutists licence or authorisation,

(23) Senior parachute rigger: a person
trained for packaging, maintenance,
inspection, and small parachute repairs,(24) Master parachute rigger: a person
trained for packaging, maintenance,
inspection, and major parachute repairs
and parachute links systems,


(25) Parachute: a non-motor-driven device,
mainly of fabric, used to slow down the
free fall or to slow down the speed,


(26) Main parachute: the main parachute by
which it is carried out the parachute
jumping,
Faqe 8 nga 106 Stranica 8 od 106 Page 8 of 106


(27) Parashutë rezervë: parashutë të cilën
parashutisti e përdor në rast të dështimit
të parashutës kryesore,
(28) Parashutë për shpëtim: parashutë e
dedikuar për shpëtimin e anëtarëve të
ekuipazhit të mjetit ajror,

(29) Parashutë tandem: parashutë e
dizajnuar posaçërisht për kërcim të
njëkohshëm të dy personave (pilotit
tandem dhe pasagjerit tandem),
(30) Parashutist: person i cili kryen kërcime
nga mjeti ajror duke përdorur
parashutën, dhe i cili posedon licencë të
vlefshme të parashutistit,

(31) Pasagjer tandem: person i cili në rolin
e udhëtarit merr pjesë në kërcimin me
parashutë tandem.

(32) Pilot tandem: parashutist me autorizim
të vlefshëm të pilotit tandem,
(33) Planprogram: përmbajtja e trajnimit
teorik dhe praktik e publikuar nga AAC-
ja, sipas të cilit përgatitet programi i
trajnimit,
(27) Rezervni padobran: padobran koji
padobranac koristi u slučaju otkaza
glavnog padobrana,

(28) Padobran za spašavanje: padobran
namenjen spašavanju članova posade
vazduhoplova,

(29) Tandem padobran: padobran posebne
konstrukcije za istovremeno skakanje
dve osobe (tandem pilot i tandem
putnik),

(30) Padobranac: osoba koja izvodi skokove
iz vazduhoplova koristeći padobran, a
poseduje važeću dozvolu padobranca,


(31) Tandem putnik: osoba koja u ulozi
putnika sudeluje kod izvođenja skoka
tandem padobranom,


(32) Tandem pilot: padobranac sa upisanim
važećom ovlaščenjem tandem pilot,

(33) Silabus: sadržaj teorijskog i praktičnog
osposobljavanja koji objavljuje ACV,
prema kojem se razrađuje program
osposobljavanja,(27) Reserve parachute: a parachute which
the parachutist uses in case of failure of
the main parachute,

(28) Rescue parachute: a parachute dedicated
for the purpose of rescuing aircraft crew
members,

(29) Tandem parachute: a parachute
specially designed for simultaneous
jumping of two persons (parachutist and
passenger),

(30) Parachutist: a person who carry outs
parachute jumping from an aircraft, using
the parachute, and who possesses a valid
license,

(31) Tandem passenger: a person in the
capacity of the passenger during the
tandem parachute jumping,


(32) Tandem pilot: a parachutist with a valid
authorization for tandem pilot,

(33) Curriculum: the theoretical and practical
training content published by the CAA,
according to which the training program is
processed,


Faqe 9 nga 106 Stranica 9 od 106 Page 9 of 106

(34) Start i parashutizmit: hapësirë e
dedikuar për paketimin e parashutës,
deponimin e pajisjeve, pushimin e
parashutistëve dhe kontrollin e
parashutistëve dhe pajisjeve para hyrjes
në mjet ajror,

(35) Verifikim i trajnimit praktik:
verifikim i trajnimit për marrjen e
licencës ose autorizimit,

(36) Verifikim i aftësive profesionale:
verifikim për vazhdimin apo
ripërtëritjen e vlefshmërisë së
autorizimit, si dhe marrjen e licencës ose
autorizimit kombëtar në bazë të licencës
dhe autorizimit të huaj,

(37) Vonesë: kohëzgjatja e rënies së lirë,
respektivisht koha nga momenti i
kërcimit nga mjeti ajror deri në
momentin e aktivizimit të parashutës.

(38) Zonë e rënies: hapësirë për aterrim të
sigurtë të parashutistëve, më diametër të
caktuar, pa pengesa dhe e shënjuar me
sinjalizimin e përcaktuar,


2.2 Shkurtesat e përdorura në këtë
Rregullore kanë kuptimet e mëposhtme:

(34) Padobranski start: prostor predviđen za
pakiranje padobrana, skladištenje
opreme, odmor padobranaca i pregled
padobranaca i opreme pre ulaska u
vazduhoplov,

(35) Provera praktične osposobljenosti:
provera osposobljenosti radi sticanja
dozvole ili ovlaščenja,

(36) Provera stručnosti: provera radi
produženja ili obnove važnosti
ovlaščenja, kao i sticanja Kosovske
dozvole ili ovlaščenja na osnovu srtane
dozvole i ovlaščenja,


(37) Zadrška: vreme slobodnog pada,
odnosno vreme od trenutka iskakanja iz
vazduhoplova do trenutka aktiviranja
padobrana.


(38) Doskočište: prostor za sigurno
prizemljenje padobranaca,
odgovarajućeg prečnika, bez prepreka i
obeležen propisanom signalizacijom,

2.2 Skraćenice koji se koriste u ovu Uredbu
imaju sledeće značenje:(34) Parachuting start: dedicated area for
parachute packing, for storage of
equipment, parachutist recess and
parachute and equipment inspection
before entering the aircraft,


(35) Verification of practical training:
testing the competence for obtaining a
license or authorization,

(36) Verification of competence: verification
for extension or renewal of authorization,
as well as obtaining a national license or
authorization based on a foreign license or
authorization,


(37) Duration (Delay): the time of free fall,
respectively the time from the moment of
jumping from an aircraft to the moment of
the parachute activation,


(38) Landing area: safe landing area for
parachutists, with a determined diameter,
free of obstacles and marked with
signalling signs,

2.2 The abbreviations used in this Regulation
shall have the following meaning:


Faqe 10 nga 106 Stranica 10 od 106 Page 10 of 106

(1) AAD (Automatic Activation Device):
pajisje për hapjen automatike të
parashutës,

(2) AC (Accuracy): disiplinë e
parashutizmit e kërcimit me parashutë
në cak,

(3) AFF (Accelerated Free Fall): metodë e
trajnimit ku nxënësi parashutist nga
kërcimi i parë kryen kërcime të lira me
ndihmën e një ose dy instruktorëve të
parashutizmit AFF,

(4) AGL (Above Ground Level): lartësia
mbi nivelin e tokës,

(5) CF (Canopy Formation): figura grupore
me kupola: disiplinë e parashutizmit e
cila mbahet gjatë fluturimit nën kupolën
e parashutës, ku parashutistët përmes
kupolave formojnë figura të caktuara,

(6) CP (Canopy Piloting): pilotim i
kupolave të performansës së lartë:
disiplinë e parashutizmit e cila mbahet
nën kupolën e parashutës. Parashuta me
performansë të lartë konsiderohen të
gjitha parashutat që kanë ngarkesë
specifike të kupolës më të lartë se 60
N/m2,

(1) AAD (Automatic Activation Device):
padobranski automat,


(2) AC (Accuracy): padobranska disciplina
skoka padobranom na cilj,


(3) AFF (Accelerated Free Fall): način
osposobljavanja kada učenik padobranac
od prvog skoka izvodi skokove na
slobodno uz pomoć jednog ili dva AFF
nastavnika padobranstva,

(4) AGL (Above Ground Level): visina
iznad nivoa zemlje,

(5) CF (Canopy Formation): skupni likovi
kupolama: padobranska disciplina koja
se odvija tokom leta pod kupolom
padobrana kada padobranci kupolama
formiraju određene likove,


(6) CP (Canopy Piloting): upravljanje
kupolama visokih performansi:
padobranska disciplina koja se odvija
pod kupolom padobrana. Padobranom
visokih performansi smatraju se svi
padobrani kojima je specifično
opterećenje kupole veće od 60 N/m2,


(1) AAD - Automatic Activation Device,
(2) AC (Accuracy): a parachuting discipline,
which involves jumping in the targeted
area,
(3) AFF (Accelerated Free Fall): a training
method, where the parachuting student
carry outs the first free jumps with the
assistance of one or two AFF parachuting
instructors,

(4) AGL - Above Ground Level,
(5) CF (Canopy Formation): a parachuting
discipline that takes place during the
flight under the parachute canopy, where
parachutist forms a canopy shaped
figures,
(6) CP (Canopy Piloting): a parachuting
discipline that takes place under the
parachute canopy. High-performance
parachutes are considered the parachutes
with a specific load higher than 60 N/m2,


Faqe 11 nga 106 Stranica 11 od 106 Page 11 of 106

(7) FAI (Fédération Aéronautique
Internationale): Federata
Ndërkombëtare e Aeronautikës:
organizatë ndërkombëtare,
jofitimprurëse, joqeveritare qëllimi i së
cilës është zhvillimi i aviacionit sportiv
dhe i astronautikës,

(8) FF (Free Fly): stil i lirë: disiplinë e
parashutizmit e cila mbahet me rënie të
lirë, gjatë së cilës parashutisti përmes
qëndrimeve të ndryshme të trupit
realizon figura dhe lëvizje të caktuara në
të tre dimensionet. Ky definicion
përfshin edhe kërcimet individuale me
stil të lirë (Free Style),

(9) FS (Formation Skydiving): figura
grupore me rënie të lirë: disiplinë e
parashutizmit e cila mbahet me rënie të
lirë, gjatë së cilës grupi i parashutistëve
me trupat e tyre formojnë figura të
caktuara,
(10) IS (Individual Style) figure: disiplinë
individuale e parashutizmit e cila
mbahet me rënie të lirë, në të cilën
parashutisti në kohën më të shkurtër të
mundshme duhet të realizojë tërësinë e
elementeve të dhëna (figurat),

(11) MSL (Mean Sea Level): Niveli mesatar
i detit,

(7) FAI (Fédération Aéronautique
Internationale): međunarodna,
neprofitna, nevladina organizacija čiji je
cilj razvoj sportskog vazduhoplovstva i
astronautike,(8) FF (Free Fly): slobodni stil:
padobranska disciplina koja se odvija u
slobodnom padu tokom kojeg
padobranac različitim položajima tela
izvodi određene figure i pokrete u sve tri
dimenzije. Ovom definicijom
obuhvaćeni su i individualni skokovi
slobodnim stilom (Free Style),

(9) FS (Formation Skydiving): skupni likovi
u slobodnom padu: padobranska
disciplina koja se odvija u slobodnom
padu tokom koje grupa padobranaca
telima formira određene likove,

(10) IS (Individual Style) figure: individualna
padobranska disciplina koja se odvija u
slobodnom padu u kojoj padobranac u
što kraćem vremenu mora izvesti
komplet zadanih elementa (figura),


(11) MSL (Mean Sea Level): Srednji nivo
mora,

(7) FAI (Fédération Aéronautique
Internationale): International
Aeronautical Federation,

(8) FF (Free Fly): Free Style: a parachuting
discipline that is performed in the free
fall during which the parachutist with
different body positions carry outs
certain figures and moves in three
dimensions. This definition also includes
individual free style parachute jumps,

(9) FS (Formation Skydiving): group free
fall figures: a parachuting discipline that
is performed during the free fall, during
which the group of parachutists carry out
certain figures,
(10) IS (Individual Style) figure: an individual
discipline of parachuting, which is
carried out during the free fall, in which
the parachutist in the shortest time
possible must completely carry out the
pre-selected elements (figures),
(11) MSL - Mean Sea Level,


Faqe 12 nga 106 Stranica 12 od 106 Page 12 of 106

(12) RSL (Reserve Static Line): lidhja
ndërmjet skajeve të lira të parashutës
kryesore dhe sistemit për aktivizimin e
parashutës rezervë,

(13) SS (Skysurfing): kërcim me parashutë
me dërrasën për surfim: disiplinë
individuale e parashutizmit e cila
mbahet me rënie të lirë, ku parashutisti
përdor dërrasën për surfim të përshtatur
posaçërisht për kërcimet me parashutë,
dhe

(14) WS (Wing Suit): disiplinë e
parashutizmit tek e cila gjatë rënies së
lirë përdorën kostume të veçanta të cilat
në mënyrë të konsiderueshme i
ndryshojnë karakteristikat aerodinamike
të trupit dhe në mënyrë të ndjeshme e
reduktojnë shpejtësinë vertikale dhe e
rrisin shpejtësisë horizontale të
parashutistit.
Neni 3
Kushtet për kërcimet me parashutë

3.1 Kërcimi me parashutë mund të kryhet
nga:
(a) nxënësi parashutist, dhe
(b) parashutisti.

3.2 Kërcimi me parashutë mund të kryhet
vetëm nga mjeti ajror i cili i plotëson kushtet
për kryerjen e operimeve fluturuese me
(12) RSL (Reserve Static Line): veza između
slobodnih krajeva glavnog padobrana i
sistema za aktiviranje rezervnog
padobrana,

(13) SS (Skysurfing): skok padobranom sa
daskom za surfanje: individualna
padobranska disciplina koja se odvija u
slobodnom padu pri čemu padobranac
koristi dasku za surfanje posebno
prilagođenu za izvođenje skokova
padobranom, i

(14) WS (Wing Suit): padobranska disciplina
kod koje se tokom slobodnog pada
koristi posebno odelo koje znatno menja
aerodinamičke karakteristike tela i
omogućava značajno smanjenje
vertikalne i povećanje horizontalne
brzine padobranca.


Član 3
Pravo izvođenja padobranskih skokova

3.1 Padobranski skok sme izvoditi:

(a) učenik padobranac, i
(b) padobranac.

3.2 Padobranski skok sme se izvesti samo iz
vazduhoplova koji ispunjava uslove za
izvođenje letačkih operacija sa svrhom
(12) RSL (Reserve Static Line): the
connection between the free corners of
the main parachute and the system for the
activation of the reserve parachute.
(13) SS (Skysurfing): parachute jumping with
a surf board: an individual discipline of
parachuting that is carried out during the
free fall, where the parachutist uses the
specially adapted surfboard for parachute
jumping,
(14) WS (Wing Suit): a discipline of
parachuting for which, during the free
fall, special suits are used that
significantly change the aerodynamic
features of the body, as well as
significantly reduces the vertical speed
and increase the horizontal parachute
speed.

Article 3
Conditions for parachute jumping

3.1 Parachute jumping may be carried out by:

(a) parachuting student, and
(b) parachutist.

3.2 Parachute jumping can only be carried out
from the aircraft which meets the requirements
for flight operations for the purpose of
Faqe 13 nga 106 Stranica 13 od 106 Page 13 of 106

qëllim të kërcimit të parashutistëve në
përputhje me rregullat e veçanta.

3.3 Piloti tandem dhe instruktori i pilotit
tandem mund të kryejnë kërcime vetëm me
llojin e parashutës tandem për të cilin
posedojnë autorizim përkatës dhe i cili është
i shënuar në librezën e kërcimeve me
parashutë.

3.4 Nxënësi parashutist mund të kryejë:

(a) kërcime gjatë ditës në aerodromin dhe
fushën ajrore të regjistruar për aterrime
dhe ngritje,
(b) kërcime nga aeroplani dhe helikopteri,
(c) më së shumti 4 kërcime gjatë ditës,
(d) kërcime në cak (AC) dhe figura (IS),
(e) figura grupore me rënie të lirë (FS), me
ç’rast anëtarët e tjerë të grupit duhet të
kenë licenca të kategorisë C ose D, dhe

(f) kërcime të pavarura me stil të lirë (FF).


3.5 Parashutisti i cili posedon licencë të
kategorisë A mund të kryejë:

(a) kërcime gjatë ditës në aerodromin dhe
fushën ajrore të regjistruar për aterrime
dhe ngritje,
(b) kërcime nga aeroplani dhe helikopteri,
(c) më së shumti 6 kërcime gjatë ditës,
iskakanja padobranaca skladno posebnim
propisima.

3.3 Tandem pilot i nastavnik tandem pilota
smeju izvoditi skok samo sa tipom tandem
padobrana za koji poseduju upis tipa u knjižici
padobranskih skokova.3.4 Učenik padobranac sme izvoditi:

(a) dnevne skokove na aerodromu i
registrovanoj površini za sletanje i
poletanje,
(b) skokove iz aviona i helikoptera,
(c) najviše 4 skoka u jednom danu,
(d) skokove na cilj (AC) i figure (IS),
(e) zajedničke likove u slobodnom padu
(FS), pri čemu ostali članovi grupe
moraju imati dozvolu kategorije C ili
D, i
(f) samostalne skokove slobodnim
stilom (FF).

3.5 Padobranac koji poseduje dozvolu
kategorije A sme izvoditi:

(a) dnevne skokove na aerodromu i
registrovanoj površini za sletanje i
poletanje,
(b) skokove iz aviona i helikoptera,
(c) najviše 6 skoka u jednom danu,
parachute jumping in accordance with specific
rules.

3.3 A tandem pilot and a tandem instructor can
only carry out a tandem parachute jumping, for
which they possess the appropriate
authorization for that type of parachute, and
which is listed in the jumping logbook.


3.4 The parachuting student may carry out:

(a) daytime parachuting at the airport and
registered airfields for landing and take-
off,
(b) parachuting from the airplane/helicopter,
(c) no more than 4 parachute jumps per day,
(d) accuracy jumping (AC), and individual
style (IS),
(e) formation parachuting (FS), whereby
other members of the group shall possess
a category C or D license, and
(f) free fly (FF) jumping.


3.5 The parachutist who possesses a Category A
license may carry out:

(a) daytime parachuting at the airport and
registered airfields for landing and take-
off,
(b) parachuting from the airplane/helicopter,
(c) no more than 6 parachute jumps per day,
Faqe 14 nga 106 Stranica 14 od 106 Page 14 of 106

(d) kërcime në cak (AC) dhe figura (IS),
(e) figura grupore me rënie të lirë (FS) në
grupe prej 4 apo më shumë personave,
ku më së shumti dy prej parashutistëve
në grup mund të kenë licenca të
kategorisë A, derisa anëtarët e tjerë të
grupit duhet të kenë licenca të
kategorisë C ose D, dhe
(f) kërcime me stil të lirë (FF), në mënyrë
të pavarur ose në grupe deri në 3
parashutistë, me ç’rast anëtarët e tjerë
të grupit duhet të kenë licenca të
kategorisë C ose D.

3.6 Parashutisti i cili posedon licencë të
kategorisë B mund të kryejë:

(a) kërcimet të cilat mund t’i kryejë
parashutisti me licencë të kategorisë A,
(b) numër të pakufizuar të kërcimeve gjatë
një dite,
(c) kërcime gjatë natës,
(d) kërcime nga planerët (glider) dhe
ballonët,
(e) kërcime jashtë aerodromit në zonë të
rënies me diametër prej së paku 100
metrave,
(f) kërcime me figura grupore me rënie të
lirë (FS),
(g) kërcime me stil të lirë (FF), dhe
(h) kërcime me kamerë.

(d) skokove na cilj (AC) i figure (IS),
(e) grupne likove u slobodnom padu (FS)
u grupi od 4 člana i više pri čemu
najviše dva padobranca u grupi smeju
imati dozvolu kategorije A dok ostali
članovi grupe moraju imati dozvolu
kategorije C ili D, i

(f) skokove slobodnog stila (FF),
samostalno ili u grupe od najviše 3
padobranca pri čemu ostali članovi
grupe moraju imati dozvolu kategorije
C ili D.

3.6 Padobranac koji poseduje dozvolu
kategorije B sme izvoditi:

(a) skokove koje sme izvoditi padobranac
dozvole kategorije A,

(b) neograničen broj skokova u jednom
danu,
(c) noćne skokove,
(d) skokove iz jedrilica i balona,
(e) vanaerodromske skokove na
doskočište prečnika najmanje 100
metara,
(f) grupne likovne skokove u slobodnom
padu (FS),
(g) skokove slobodnog stila (FF), i
(h) skokove sa kamerom.


(d) accuracy jumping (AC), and individual
style (IS),
(e) formation parachuting (FS), in a group of
4 or more people, whereby at least two of
the parachutists of the group shall
possess a category A licence, while the
other group members shall possess a
category C or D licence, and
(f) free fly (FF) jumping, or in a group of up
to three parachutists, whereby other
group members shall possess a category
C or D licence.


3.6 The parachutist who possesses a Category B
license may carry out:

(a) same parachute jumps as the parachutists
with category A licence,

(b) an unlimited number of parachute jumps
during the day,
(c) night-time parachuting,
(d) parachuting from gliders and balloons,
(e) parachuting outside the airport, in a
landing area with a diameter of at least
100 meters,
(f) formation parachuting (FS),
(g) free fly jumping (FF), and
(h) camera equipped parachuting.Faqe 15 nga 106 Stranica 15 od 106 Page 15 of 106

3.7 Parashutisti i cili posedon licencë të
kategorisë C mund të kryejë:

(a) kërcimet të cilat mund t’i relizojë
parashutisti me licencës të kategorisë
B,
(b) kërcime jashtë aerodromit në zonë të
rënies me diametër prej së paku 50
metrave,
(c) kërcime me kostume të veçanta për të
ndryshuar aerodinamikën e trupit (WS)
sipas udhëzimeve të prodhuesit,
(d) kërcime në ujë, dhe
(e) të gjitha llojet e kërcimeve me rënie të
lirë ose nën kupolën e parashutës.

3.8 Parashutisti i cili posedon licencë të
kategorisë D mund të kryejë:

(a) kërcimet të cilat mund t’i kryejë
parashutisti me licencë të kategorisë C,
dhe
(b) kërcime jashtë aerodromit pa kufizim
të diametrit të zonës së rënies.


Neni 4
Shfrytëzimi i të drejtave të dhëna me
licencë

4.1 Parashutisti mund të ushtrojë të drejtat
e dhëna me licencë të parashutistit, nëse:

3.7 Padobranac koji poseduje dozvolu
kategorije C sme izvoditi:

(a) skokove koje sme izvoditi padobranac
dozvole kategorije B,
(b) vanaerodromske skokove na
doskočište prečnika veličine najmanje
50 metara,
(c) skokove u posebnom odelu za promenu
aerodinamike tela (WS) prema
uputstvima proizvođača.
(d) skokove na vodu, i
(e) sve vrste skokova u slobodnom padu ili
pod kupolom padobrana.


3.8 Padobranac koji poseduje dozvolu
kategorije D sme izvoditi:

(a) skokove koje sme izvoditi padobranac
dozvole kategorije C, i

(b) vanaerodromske skokove bez
ograničenja prečnika doskočišta.


Član 4
Koriščenje prava dodeljenih dozvolom


4.1 Padobranac sme koristiti prava dodeljena
dozvolom padobranca ako:

3.7 The parachutist who possesses a Category C
license may carry out:

(a) same parachute jumping as the
parachutists with Category B licence,
(b) parachuting outside the airport, in a
landing area with a diameter of at least 50
meters,
(c) parachuting with special suits, that
change the aerodynamic features of the
body (WS), as per manufacturer’s
instructions.
(d) parachute jumping in the water, and
(e) all types of free fall parachute jumps, or
under a parachute canopy.

3.8 The parachutist who possesses a Category D
licence may carry out:

(a) same parachute jumping as the
parachutists with category C licence,
and
(b) parachuting outside the airport, without
limitations of the landing area diameter.


Article 4
The use of the rights set forth under
license

4.1 The parachutist may exercise the rights set
forth by the parachutists’ license, if:

Faqe 16 nga 106 Stranica 16 od 106 Page 16 of 106

(a) në 24 muajt e fundit ka kryer të paktën
10 kërcime me parashutë, dhe
(b) posedon certifikatë të vlefshme
mjekësore në përputhje me rregullat e
veçanta (në tekstin e mëtejmë certifikatë
mjekësore).

4.2 Në rastet kur parashutisti nuk e
plotëson kushtin e përcaktuar në paragrafin 1,
pika (a) të këtij neni, ai/ajo duhet të kryejë të
paktën dy kërcime për verifikimin e aftësive
profesionale me një ekzaminues me qëllim të
ripërtëritjes së shfrytëzimit të të drejtave të
dhëna me licencë.Neni 5
Dispozita të veçanta për bartësit e
licencave dhe autorizimeve të huaja

5.1 Parashutisti, bartës i licencës dhe
autorizimit të huaj, mund të kryej kërcime në
Republikën e Kosovës, vetëm nëse posedon:

(a) licencë të vlefshme të parashutistit dhe
i përmbush kërkesat për shfrytëzimin e
të drejtave të dhëna me licencë, në
përputhje me kërkesat e aplikueshme të
shtetit i cili e ka lëshuar licencën, dhe
(b) dëshmi të gjendjes së rregullt teknike të
parashutës dhe pajisjeve të saj të cilën
(a) je u zadnjih 24 meseca ostvario najmanje
10 skokova padobranom, i
(b) poseduje važeću uverenje o zdravstvenoj
sposobnosti u skladu s posebnim propisom
(u daljem tekstu uverenje o zdravstvenoj
sposobnosti).

4.2 Ako padobranac ne ispuni uslove naveden
u stavku 1. tačke a) ovoga člana, mora izvršiti
najmanje dva skoka provere stručnosti sa
ispitivačem u svrhu obnove koriščenja prava
dodeljenih dozvolom.

Član 5
Posebne odredbe za vlasnike strane dozvole
i ovlaščenja

5.1 Padobranac, vlasnik strane dozvole i
ovlaščenja, sme skakati u Republici Kosova
ako poseduje:

(a) važeču dozvolu padobranca i ispunjava
zahteve za korištenje prava dodeljenih
dozvolom u skladu s primenljivim
zahtevima države izdavanja dozvole, i

(b) dokaz o tehničkoj ispravnosti padobrana i
padobranske opreme koju namerava
koristiti za izvođenje skoka.
(a) in the last 24 months has carried out at least
10 parachute jumps, and
(b) possesses a valid medical certificate in
accordance with special rules (hereinafter
medical certificate).


4.2 In cases where the parachutist does not meet
the requirements set forth in paragraph 1, item a)
of this Article, he/she should carry out at least
two jumps for the verification of the skills with
approved examiners, in order to use the rights set
forth by his license.
Article 5
Special provisions for the holders of foreign
licenses and authorizations

5.1 The parachutist, holder of a foreign license
or authorization, may carry out parachute
jumping in the Republic of Kosovo, when:

(a) possesses a valid parachutists license and
meets the requirements for the use of the
rights set forth under the license, in
accordance with the applicable requirements
of the country issuing the license; and
(b) possesses evidence of the good technical
condition of the parachute and its equipment
for the execution of the jump.
Faqe 17 nga 106 Stranica 17 od 106 Page 17 of 106

synon ta përdorë për kryerjen e
kërcimit.

Neni 6
Përgjegjësitë

6.1 Parashutisti është përgjegjës për
kryerjen e sigurtë të kërcimit me parashutë.

6.2 Nxënësi parashutist është përgjegjës
për kryerjen e sigurtë të kërcimit me
parashutë që nga momenti i kërcimit nga
mjeti ajror deri në momentin e aterrimit.

6.3 Instruktori i parashutizmit është
përgjegjës të sigurojë të gjitha kushtet dhe
informatat e nevojshme për kryerjen e sigurtë
të kërcimit të nxënësit parashutist.

6.4 Piloti i parashutës tandem është
përgjegjës për sigurinë e pasagjerit gjatë
kryerjes së kërcimit me parashutë tandem.Neni 7
Mosha e lejuar e kërcimit me parashutë

7.1 Kërcimet me parashutë nuk lejohet të
kryhen nga personat nën moshën 16 vjeçare.

Član 6
Odgovornost

6.1 Padobranac je odgovoran za sigurno
izvođenje padobranskog skoka.

6.2 Učenik padobranac je odgovoran za
sigurno izvođenje padobranskog skoka od
trenutka skoka iz vazduhoplova pa do
prizemljenja.

6.3 Nastavnik padobranstva je odgovoran
osigurati sve potrebne uslove i informacije
neophodne za sigurno izvođenje skoka učenika
padobranca.

6.4 Pilot tandem padobrana je odgovoran za
sigurnost putnika tokom izvođenja tandem
skoka padobranom.Član 7
Starosna doba

7.1 Padobranske skokove ne smije izvoditi
osoba mlađa od 16 godina.
Article 6
Responsibilities

6.1 The parachutist shall be responsible for the
execution of safe parachute jumping.

6.2 The parachuting student shall be responsible
for safe parachute jumping from the moment of
jumping of the aircraft until landing.


6.3 The parachuting instructor shall be
responsible to ensure all the conditions and
necessary information for the execution of safe
jumping of the parachuting student.

6.4 The tandem parachute pilot shall be
responsible for the safety of the passengers
during the execution of the tandem parachute
jumping.


Article 7
Eligible age for parachute jumping

7.1 Parachute jumping shall not be allowed for
persons younger than 16 years of age.

Faqe 18 nga 106 Stranica 18 od 106 Page 18 of 106

7.2 Personat nën moshën 18 vjeçare mund
të kryejnë kërcime me parashutë vetëm me
pëlqimin paraprak të nënshkruar nga njëri
prej prindërve ose kujdestarëve.


Neni 8
Pajisjet e parashutistit

8.1 Parashutisti dhe nxënësi parashutist
gjatë kryerjes së kërcimeve me parashutë
duhet të jenë të pajisur me:

(a) parashutën kryesore dhe atë rezervë të
cilat janë të fiksuara në një sistem të
lidhjeve,
(b) lartësimatësin,
(c) syzet mbrojtëse,
(d) mbrojtësen për kokë, dhe
(e) veshmbathjen adekuate.

8.2 Për më tepër, nxënësi parashutist duhet
të jetë i pajisur edhe me:

(a) helmetën e fortë mbrojtëse, dhe

(b) automatin e parashutës në parashutën
rezervë.

8.3 Sistemi i lidhjeve i cili përdoret gjatë
mënyrës klasike të trajnimit, duhet të
mundësojë kryerjen e kërcimit me
7.2 Osoba mlađa od 18 godina može izvoditi
padobranske skokove samo uz potpisanu
saglasnost jednog od roditelja ili staratelja.Član 8
Oprema padobranca

8.1 Padobranac i učenik padobranac prilikom
izvođenja padobranskog skoka moraju biti
opremljeni sa:

(a) glavnim i rezervnim padobranom koji su
pričvršćeni na jedan sistem veza,
(b) visinomerom,

(c) zaštitnim naočalama,
(d) zaštitom za glavu, i
(e) primerenom odećom i obućom.

8.2 Učenik padobranac dodatno mora biti
opremljen:

(a) tvrdom zaštitnom kacigom, i

(b) padobranskim automatom na rezervnom
padobranu.

8.3 Sistem veza koji se koristi u klasičnom
načinu osposobljavanja mora omogućiti
izvođenje skoka sa prinudnim aktiviranjem
otvaranja glavnog padobrana.
7.2 Persons under 18 years of age may carry out
parachute jumping only by a prior signed
consent of one of the parents or the guardian.Article 8
Parachutists Equipment

8.1 During the parachute jumping, the
parachutist and the parachuting student shall be
equipped with the following:

(a) main and reserve parachutes that are attached
to a links system,
(b) altimeter,

(c) goggles,
(d) helmet, and
(e) adequate outfit.

8.2 Moreover, the parachuting student shall be
equipped with the following:

(a) hard helmet for the protection of the head,
and
(b) the automatic activation device in the reserve
parachute.

8.3 The linking system used for the classical
training mode shall enable forced activation of
the main parachute during the jump.

Faqe 19 nga 106 Stranica 19 od 106 Page 19 of 106

aktivizimin e detyruar të hapjes së parashutës
kryesore.


Neni 9
Kufizimet dhe matja e shpejtësisë së erës
në tokë

9.1 Shpejtësia e erës në sipërfaqen e tokës
duhet të matet përmes erëmatësit
(anemometrit) para fillimit të kërcimeve dhe
të monitorohet gjatë kryerjes së kërcimeve.

9.2 Shpejtësia maksimale e lejuar e erës në
sipërfaqen e tokës:

(a) për nxënësit parashutistë dhe
parashutistët me licencë të kategorisë
A nuk lejohet të jetë më e madhe se 7
m/s;
(b) gjatë kryerjes së kërcimeve me
parashutë tandem nuk lejohet të jetë më
e madhe se 12 m/s; dhe
(c) për kërcimet gjatë natës nuk lejohet të
jetë më e madhe se 7 m/s.

9.3 Në rastet kur shpejtësia e erës në
sipërfaqe të tokës tejkalon vlerat e lejuara dy
herë gjatë periudhës prej 5 minutash, duhet të
ndërpritet kryerja e kërcimeve.

9.4 Kryerja e kërcimeve mund të vazhdojë
nëse brenda 30 minutave nga momenti i
Član 9
Ograničenja i merenje brzine vetra pri
zemlji

9.1 Brzina vetra pri zemlji mora se izmeriti
anemometrom pre početka izvođenja skokova
te pratiti tokom izvođenja skokova.


9.2 Najveća dozvoljena brzina vetra pri zemlji:(a) za učenike padobrance i padobrance sa
dozvolom kategorije A ne sme biti veća od
7 m/s;

(b) kod izvođenja tandem skokova
padobranom ne sme biti veća od 12 m/s;
(c) za noćni skok ne sme biti veća od 7 m/s.


9.3 Kada brzina vetra pri zemlji promaši
dopuštene vrednosti dva puta u razdoblju od 5
minuta, izvođenje skokova mora se prekinuti.


9.4 Izvođenje skokova sme se nastaviti ako
tokom 30 minuta od trenutka prekida izmerene
Article 9
Limitations and measurement of wind speed
on the ground

9.1 The wind speed on the ground shall be
measured by an anemometer prior to and shall be
monitored during the execution of parachute
jumps.

9.2 The maximum permissible wind speed on the
ground:


(a) for parachuting students and parachutists
with a Category A license shall not be greater
than 7 m/s;

(b) when executing tandem parachute jumps,
shall not be greater than 12 m/s;
(c) for night-time parachuting, shall not to be
greater than 7 m/s.

9.3 In cases where wind speed on the ground
exceeds the twice of the permissible values over
a period of 5 minutes, the jumps shall be
cancelled.

9.4 The jumping may continue when during 30
minutes from the moment of interruption, the
Faqe 20 nga 106 Stranica 20 od 106 Page 20 of 106

ndërprerjes vlerat e matura të erës në
sipërfaqe të tokës nuk e kalojnë vlerën e
lejuar.


Neni 10
Lartësia e kërcimit me parashutë

10.1 Kërcimi me parashutë nga lartësia më e
madhe se 4500 metra MSL mund të kryhet
nga parashutisti me licencë të vlefshme të
kategorisë C dhe D, i cili duhet të jetë i
pajisur me automatin e parashutës në
parashutën rezervë.

10.2 Kryerja e kërcimit me parashutë nga
lartësia:

(a) prej 4500 deri në 5000 metra MSL
lejohet nëse koha nga kalimi i lartësisë
prej 3000 metra MSL deri në momentin
e kërcimit është më e shkurtër se 30
minuta;
(b) prej 5000 deri në 6000 metra MSL
lejohet nëse parashutisti është i pajisur
me pajisje shtesë të furnizimit plotësues
me oksigjen ose nëse mjeti ajror është i
pajisur me sistem të furnizim plotësues
me oksigjen për çdo parashutist
individualisht, dhe i cili përdoret deri në
momentin e kërcimit; dhe
(c) më e madhe se 6000 metra MSL lejohet
nëse parashutisti është i pajisur me
vrednosti vetra pri zemlji ne prelaze
dozvoljenu vrednost.Član 10
Visina skoka padobranom

10.1 Padobranski skok sa visine veće od 4500
metara MSL sme izvoditi padobranac sa
važečom dozvolom kategorije C i D te mora
biti opremljen padobranskim automatom na
rezervnom padobranu.

10.2 Izvođenje padobranskog skoka sa visine:(a) od 4500 do 5000 metara MSL dozvoljeno
je ako je vreme od prelaska visine 3000
metara MSL do trenutka iskakanja kraće
od 30 minuta;
(b) od 5000 metara do 6000 metara MSL
dozvoljeno je ako je padobranac opremljen
dodatnom opremom za dopunsku
snabdevanje kiseonikom ili ako je
vazduhoplov opremljen opremom za
dopunsku snabdevanje kiseonikom za
svakog padobranca pojedinačno a koji se
koristi do trenutka iskakanja;

(c) veće od 6000 metara MSL dozvoljeno je
ako je padobranac opremljen autonomnim
measured wind values on the ground does not
exceed the allowed value.Article 10
The altitude of parachute jumping

10.1 Parachute jumping from an altitude greater
than 4500 meters MSL can be carried out by a
parachutist with a valid Category C and D
license, and the parachute shall be equipped with
an automatic activation device for the reserve
parachute.

10.2 The execution of parachute jumping from
the altitude of:

(a) 4500 up to -5000 meters MSL shall be
permitted if the transition time from the
altitude of 3000 metres MSL until the
moment of jump is less than 30 minutes;
(b) 5000 up to 6000 meters MSL shall be
permitted if the parachutist is equipped with
a device for additional oxygen supply, or in
cases when the aircraft is supplied with
additional oxygen supply for each
parachutist individually, and which is used
until the moment of jump;


(c) higher than 6000 meters MSL shall be
permitted if the parachutist is supplied with
Faqe 21 nga 106 Stranica 21 od 106 Page 21 of 106

sistem autonom të furnizimit plotësues
me oksigjen.


Neni 11
Lartësia e aktivizimit të parashutës

Lartësia minimale e aktivizimit të parashutës
kryesore për:

(a) kërcimet e nxënësve parashutistë është
900 metra AGL;
(b) kërcimet e parashutistëve është 750
metra AGL; dhe
(c) kryerjen e kërcimeve tandem është 1500
metra AGL.Neni 12
Dukshmëria dhe retë

12.1 Kërcimet me parashutë mund të kryhen
nëse në mënyrë vizuale ose përmes
instrumenteve të navigimit të mjetit ajror
mund të përcaktohet pika e kërcimit.

12.2 Nëse baza e poshtme e reve është më e
ulët se lartësia e kërcimit dhe retë janë baraz
apo më të madhe se 5/8, baza e poshtme e
reve për kryerjen e kërcimit me parashutë
duhet të jetë së paku 1350 metra AGL.

opremom za dopunsku snabdevanje
kiseonikom.


Član 11
Visina aktiviranja padobrana

Najmanja visina aktiviranja glavnog
padobrana za:

(a) skokove učenika padobranaca iznosi 900
metara AGL;
(b) skokove padobranaca iznosi 750 metara
AGL;
(c) izvođenje tandem skokova iznosi 1500
metara AGL.Član 12
Vidljivost i oblačnost

12.1 Padobranski skokovi se smeju izvoditi
ako se vizualno ili pomoću navigacijskih
uređaja vazduhoplova može odrediti tačka
iskakanja.

12.2 Ako je donja baza oblaka niža od visine
iskakanja i oblačnost je jednaka ili veća od 5/8,
donja baza oblaka za izvođenje padobranskog
skoka mora biti najmanje 1350 metara AGL.


an autonomous device for additional oxygen
supply.


Article 11
Parachute activation altitudes

The minimum altitude for the activation of the
main parachute for:

(a) the parachuting students is 900 meters
AGL;
(b) the parachutists is 750 meters AGL;

(c) the tandem parachuting is 1500 meters
AGL.Article 12
Visibility and clouds

12.1 The parachute jumps can be carried out if
the jumping point can be determined visually or
through the navigational instruments of the
aircraft.

12.2 In cases where the lower base of the clouds
is lower than the jump altitude and the clouds are
equal to or greater than 5/8, the lower base of the
clouds for parachuting shall be at least 1350
meters AGL.

Faqe 22 nga 106 Stranica 22 od 106 Page 22 of 106


Neni 13
Kërcimi gjatë natës

13.1 Gjatë kryerjes së kërcimit me parashutë
natën parashutisti duhet të jetë i pajisur me:

(a) sinjal ndriçues, që nga momenti i
shkëputjes nga mjeti ajror deri në uljen
në tokë, dhe
(b) lartësimatës me ndriçim ose me zë.

13.2 Kërcimi gjatë natës mund të kryhet
vetëm nëse baza e poshtme e reve është të
paktën 150 metra mbi lartësinë e kërcimit.Neni 14
Kërcimi në ujë

14.1 Kërcimi me parashutë në ujë mund të
kryhet vetëm nëse:

(a) thellësia e ujit në zonën e rënies është
më e madhe se 2 metra,
(b) zona e rënies është së paku 15 metra
larg nga bregu, dhe
(c) është siguruar shërbimi për shpëtim, ku
numri i barkave me motor duhet të jetë
së paku i barabartë me numrin e
parashutistëve që kryejnë kërcimet me
parashutë.

Član 13
Noćni skok

13.1 Prilikom izvođenja noćnog skoka
padobranac mora biti opremljen:

(a) svetlosnim signalom, od trenutka
odvajanja od vazduhoplova do
prizemljenja, i
(b) osvetljenim ili zvučnim visinomerom.

13.2 Noćni skok sme se izvoditi samo ako je
donja baza oblaka najmanje 150 metara iznad
visine iskakanja.Član 14
Skok na vodu

14.1 Skok na vodu padobranom sme se izvoditi
samo ako je:

(a) dubina vode na doskočištu veća od 2 metra,

(b) doskočište udaljeno najmanje 15 metara od
obale, i
(c) osigurana služba spašavanja, pri čemu broj
motornih čamaca mora biti najmanje
jednak broju padobranaca koji izvode
padobranski skok.


Article 13
Night-time jumping

13.1 During the execution of night-time jumps,
the parachutist shall be equipped with the
following:

(a) illuminating signal, from the moment of
jumping from the aircraft until landing, and
(b) altimeter with illumination or sound.

13.2 Night-time jumping can only be carried out
in cases where the lower base of the clouds is at
least 150 meters above the jumping altitude.Article 14
Jumping into the water

14.1 Jumping into the water can only be carried
out where:

(a) water depth in the landing area is greater than
2 meters,
(b) the landing area is at least 15 meters away
from the shore, and
(c) a rescue service has been provided, whereby
the number of motorboats must be equal to
the number of parachutists who carry out
parachuting.

Faqe 23 nga 106 Stranica 23 od 106 Page 23 of 106


14.2 Kërcimi në ujë mund të kryhet vetëm
nga parashutisti i cili di të notojë.

14.3 Me përjashtim të paragrafit 1 të këtij
neni, kërcimi në ujë mund të kryhet edhe në
pishinë me aprovimin paraprak të AAC-së.


14.4 Nëse temperatura e ujit është nën 18°C
parashutisti duhet të jetë i pajisur me kostum
përkatës termoizolues.


Neni 15
Vendet për kryerjen e kërcimit me
parashutë

15.1 Kërcimi me parashutë mund të kryhet
në aerodrom dhe në fushë ajrore të regjistruar
për aterrim dhe ngritje.

15.2 Me përjashtim të paragrafit 1 të këtij
neni, kërcimi me parashutë mund të kryhet
edhe jashtë aerodromit dhe fushës ajrore të
regjistruar për aterrim dhe ngritje, vetëm me
aprovimin paraprak të AAC-së.

15.3 Në rastet kur në distancë më të vogël se
50 m nga zona e rënies ndodhet një sipërfaqe
me ujë me thellësi më të madhe se 150 cm,
duhet të organizohet shërbimi i shpëtimit në
ujë me së paku një barkë me motor.

14.2 Skok na vodu sme izvoditi samo
padobranac koji zna plivati.

14.3 Izuzev od stavka 1. ovoga člana skok na
vodu se sme izvoditi u bazen uz prethodno
odobrenje ACV.


14.4 Ako je temperatura vode niža od 18ºC
padobranac mora biti opremljen
odgovarajućim termoizolacijskim odelom.


Član 15
Mesta za izvođenje skoka padobranom


15.1 Skok padobranom sme se izvoditi na
aerodrom i registovanu površinu za sletanje i
poletanje.

15.2 Izuzetno od stava 1. ovoga člana skok
padobranom sme se izvesti i van aerodroma i
registrovane površine za sletanje i poletanje
samo uz prethodno odobrenje ACV.


15.3 Kada se na udaljenosti manjoj od 50 m od
doskočišta nalazi vodena površina dubine veće
od 150 cm, mora se organizovati služba za
spašavanje na vodi sa najmanje jednim
motornim čamcem.

14.2 Jumping into the water shall only be
carried out by a parachutist who can swim.

14.3 With the exception of paragraph 1 of this
Article, parachuting into the water may also be
carried out in a swimming pool with the prior
approval by the CAA.

14.4 If the water temperature is below 18°C, the
parachutist shall be equipped with adequate
thermo insulation suit.


Article 15
The location for the execution of parachute
jumping

15.1 Parachute jumping can be carried out at the
airport and airfield, registered for landing and
take-off.

15.2 Notwithstanding paragraph 1 of this
Article, the parachute jumping may be carried
out outside the airport and airfields, registered
for landing and take-off, only with the prior
approval by the CAA.

15.3 in cases where the distance is less than 50
m from the landing area, there is a water surface
with depth greater than 1, 5 m, shall be provided
water rescue service with at least one motorboat.

Faqe 24 nga 106 Stranica 24 od 106 Page 24 of 106Neni 16
Shenjëzimi i zonës së rënies në tokë për
kërcimet gjatë ditës

16.1 Zona e rënies në tokë shenjëzohet me
kryqin e parashutizmit.

16.2 Kryqi i parashutizmit përbëhet nga
katër pëlhura me dimensione 4 m x 1 m me
ngjyrë të kuqe ose portokalli të vendosura
ashtu siç është paraqitur në figurë:
16.3 Kryqi i parashutizmit shërben për të
komunikuar me ekuipazhin e mjetit ajror dhe
prijësin e parashutistëve në rast të humbjes së
lidhje së komunikimit me radio në mënyrë
që:
(a) kur kryqi është larguar nuk lejohet
kërcimi i parashutistëve nga mjeti
ajror, dhe


Član 16
Obeležavanje doskočišta na zemlju kod
izvođenja dnevnog skoka

16.1 Doskočište na zemlju obeležava se
padobranskim krstom.

16.2 Padobranski krst se sastoji od četiri platna
dimenzija 4 m x 1 m crvene ili naranđaste boje
postavljena kako je prikazano na slici:

16.3 Padobranski krst služi za komunikaciju sa
posadom vazduhoplova i vođom padobranaca
u slučaju gubitka radio komunikacijske veze
na način da:


(a) kada je krst uklonjen nije dozvoljeno
iskakanje padobranaca iz vazduhoplova, i


Article 16
Marking of the area on the ground for
daytime parachuting

16.1 The landing zone on the ground is marked
by a parachuting cross.

16.2 The parachuting cross consists of four 4 x 1
m red or orange fabrics and is placed as in the
figure below:

16.3 The parachuting cross shall be used to
communicate with the aircraft crew and the
parachuting leader in the event of loss of radio
communication and implies the following:


(a) if the cross is removed, the jumping of the
parachutist from the aircraft shall not be
Faqe 25 nga 106 Stranica 25 od 106 Page 25 of 106


(b) kur është larguar një krah i kryqit
kërcimi pezullohet përkohësisht,
ndërsa mjeti ajror mbetet në lartësinë e
kërcimit deri në njoftimin e radhës.

16.4 Në afërsi të zonës së rënies duhet të
vendoset treguesi i erës, i cili ju mundëson
parashutistëve vlerësimin e drejtimit dhe
shpejtësisë së erës gjatë fazës së uljes në tokë.


Neni 17
Shenjëzimi i zonës së rënies në tokë për
kërcimet gjatë natës

17.1 Zona e rënies në tokë duhet të
shenjëzohet me së paku 5 drita të vendosura
në formë të shkronjës T të madhe ashtu siç
është paraqitur në figurë:


17.2 Zona e rënies nuk mund të shenjëzohet
me:

(b) kada je uklonjen jedan krak krsta iskakanje
se privremeno obustavlja, a vazduhoplov
ostaje na visini iskakanja do sledeće
obavešenje.

16.4 Blizu doskočišta mora se postaviti
pokazivać vetra koji padobrancima u fazi
prizemljenja omogućava procenu smera i
jačine vetra.


Član 17
Označavanje doskočišta na zemlju kod
izvođenja noćnog skoka

17.1 Doskočište na zemlju mora se označiti sa
najmanje 5 svetala postavljenih u obliku
velikog latiničkog slova T kako je prikazano na
slici.


17.2 Doskočište se ne sme obeležavati:
permitted, and
(b) if a wing of the cross is removed, the jumps
are suspended temporarily, while the aircraft
remains at the jumping altitude until further
notice.

16.4 In close proximity to the landing zone, the
wind indicator shall be set, which helps the
parachutists to estimate the wind direction and
speed during the landing stage.


Article 17
Marking of the area on the ground for night-
time parachuting

17.1 The landing zone must be marked with at
least five lights set in the shape of a large capital
T, as shown in the figure.


17.2 The landing zone cannot be marked with the
following:
Faqe 26 nga 106 Stranica 26 od 106 Page 26 of 106


(a) pishtarë,
(b) flakë të hapura, dhe
(c) mjete piroteknike.

Neni 18
Kryerja e kërcimeve me parashutën
tandem

18.1 Nuk lejohet kryerja e kërcimeve me
parashutën tandem mbi lartësinë 4500 m
MSL.

18.2 Nuk lejohet kryerja e kërcimeve me
parashutën tandem gjatë natës dhe në ujë.


18.3 Piloti tandem nuk guxon të kryej
kërcime me parashutën tandem nëse:

(a) pasagjeri tandem është nën moshën 14
vjeçare;
(b) pasagjeri tandem i cili është nën moshën
18 vjeçare nuk paraqet pëlqimin e
nënshkruar nga njëri prej prindërve ose
kujdestarëve;
(c) dyshon se pasagjeri tandem është nën
ndikimin e alkoolit, drogës dhe
substancave tjera psikoaktive; dhe
(d) ekziston ndonjë arsye tjetër që mund të
ndikojë në sigurinë e kërcimit me
parashutën tandem.


(a) bakljama,
(b) otvorenim plamenom, i
(c) pirotehničkim sredstvima

Član 18
Izvođenje skokova tandem padobranom


18.1 Izvođenje skoka tandem padobranom nije
dozvoljeno iznad 4500m MSL.


18.2 Izvođenje skoka tandem padobranom
noću i na vodu nije dozvoljeno.


18.3 Tandem pilot ne sme izvesti skok tandem
padobranom ako:

(a) tandem putnik ima manje od 14 godina;
(b) tandem putnik koji ima manje od 18 godina
ne dostavi potpisanu saglasnost jednog od
roditelja ili staratelja;
(c) sumnja da je tandem putnik pod uticajem
alkohola, droga i drugih psihoaktivnih
sredstava;
(d) postoji bilo koji drugi razlog koji bi mogao
uticati na sigurnost izvođenja skoka
tandem padobranom.
(a) torches,
(b) open flame, and
(c) pyrotechnics.

Article 18
Execution of tandem parachute jumping


18.1 Execution of tandem parachute jumping
shall not be permitted over the altitude 4500m
MSL.

18.2 Execution of tandem parachute jumping
shall not be permitted during night-time and in
the water.

18.3 Tandem pilot shall not carry out tandem
parachute jumping, if:

(a) the tandem passenger is younger than 14
years of age;
(b) the tandem passenger is under 18 years of
age and does not possess a written consent of
the parent or guardian;
(c) the tandem passenger is under the influence
of alcohol, drugs, and other psychoactive
substances;
(d) there is some other reason that could affect
the safety of tandem parachute jumping.Faqe 27 nga 106 Stranica 27 od 106 Page 27 of 106

18.4 Kërcimi jashtë aerodromit me
parashutën tandem mund të kryhet nga piloti
tandem i cili ka së paku 100 kërcime me
parashutën tandem.

Neni 19
Informimi i pasagjerit tandem

19.1 Piloti tandem duhet t’ia ofrojë
pasagjerit tandem informacionet për:

(a) ekzistencën ose mosekzistencën e
policës së sigurimit që mbulon rrezikun
e dëmit të shkaktuar ndaj pasagjerit,
(b) procedurat e detyrueshme në rast të
emergjencës në mjetin ajror,
(c) procedurat gjatë kërcimit nga mjeti
ajror,
(d) procedurat gjatë rënies së lirë,
(e) procedurat në momentin e aktivizimit
të parashutës tandem gjatë fluturimit,
(f) procedurat në rast të dështimit të
parashutës kryesore, dhe
(g) procedurat gjatë uljes në tokë.

19.2 Piloti tandem duhet ta hartojë dhe
dokumentojë procedurën për mënyrën dhe
përmbajtjen e informimit të pasagjerit.

19.3 Procedura mund të hartohet në
formën e një liste kontrolli.

18.4 Vanaerodromski skok tandem
padobranom sme izvoditi tandem pilot koji
ima najmanje 100 skokova tandem
padobranom.

Član 19
Informiranje tandem putnika

19.1 Tandem pilot mora tandem putniku dati
informacije o:

(a) postojanje ili odsustvo police osiguranja
koja pokriva rizik od štete nanesene
putniku,
(b) prinudnim postupcima u slučaju nužde u
vazduhoplovu,
(c) postupcima prilikom iskakanja iz
vazduhoplova,
(d) postupcima u slobodnom padu,
(e) postupcima u trenutku aktiviranja tandem
padobrana u letu,
(f) postupcima prilikom otkaza glavnog
padobrana, i
(g) postupcima prilikom prizemljenja.

19.2 Tandem pilot mora izraditi i
dokumentovati proceduru o načinu i sadržaju
informiranja putnika.

19.3 Procedura može biti izrađena u formi liste
provere.

18.4 Parachuting with tandem parachute outside
the airport can be carried out by the tandem pilot
who has conducted at least 100 tandem
parachute jumps.

Article 19
Informing of tandem passenger

19.1 The tandem parachute pilot shall provide
the passenger with the following information:

(a) the possession or not of the insurance policy,
that would cover the damage caused to the
passenger in the event of a crash,
(b) the mandatory procedure in emergency
situations on the aircraft,
(c) the procedure, when parachute jumping from
the aircraft,
(d) actions during the free fall,
(e) actions at the time of activation of the tandem
parachute during the flight,
(f) actions in case of failure of the main
parachute, and
(g) actions during landing.

19.2 The tandem pilot shall draft and document
the procedure for informing of the passenger.


19.3 The procedure may be drafted in a form of
a checklist.

Faqe 28 nga 106 Stranica 28 od 106 Page 28 of 106

19.4 Piloti tandem mund ta kryejë kërcimin
me parashutën tandem me pasagjer vetëm
nëse posedon deklaratën e nënshkruar nga
pasagjeri tandem, me të cilën pasagjeri
dëshmon se është i njoftuar me të gjitha
informacionet e specifikuara në paragrafin 1
të këtij neni dhe se pajtohet për kryerjen e
kërcimit me parashutën tandem.


Neni 20
Ruajtja e dokumentacionit për kryerjen e
kërcimeve me parashutë tandem

Për çdo kërcim të kryer piloti tandem duhet
të ruajë deklaratën e pasagjerit tandem dhe
pëlqimin e nënshkruar nga prindi ose
kujdestari nëse pasagjeri tandem është nën
moshën 18 vjeçare, të paktën 12 muaj nga
data e kryerjes së kërcimit.


Neni 21
Udhëheqësi i kërcimeve

21.1 Udhëheqësi i kërcimeve duhet të
mbikëqyrë çdo krerje të kërcimeve me
parashutë.

21.2 Udhëheqësi i kërcimeve duhet të
caktojë zëvendësin e tij në rastet kur ai
mungon apo ndodhet në mjetin ajror.

19.4 Tandem pilot sme izvesti skok tandem
padobranom s’putnikom samo ako poseduje
potpisanu izjavu tandem putnika kojom putnik
potvrđuje da je upoznat sa svim informacijama
propisanim stavkom 1. ovoga člana te da je
saglasan sa izvođenjem skoka tandem
padobranom.Član 20
Čuvanje dokumentacije o izvođenju skoka
tandem padobranom

Tandem pilot za svaki izvedeni skok mora
čuvati izjavu tandem putnika i potpisanu
saglasnost jednog od roditelja ili staratelja
ukoliko je tandem putnik mlađi od 18 godina,
najmanje 12 meseci od datuma izvođenja
skoka.


Član 21
Rukovodilac skakanja

21.1 Svako izvođenje padobranskog skoka
mora nadzirati rukovodilac skakanja.

21.2 Rukovodilac skakanja mora odrediti
zamenika dok je odsutan ili se nalazi u
vazduhoplovu.

19.4 The tandem pilot may carry out tandem
parachute jumping with a passenger, only if
possess a statement signed by the passenger,
certifying they he/she has been notified with the
specific information stipulated in paragraph 1 of
this Article, and agrees to carry out the tandem
parachute jumping.Article 20
Maintaining of documents for tandem
parachute jumping

For each carry outd jump, the tandem pilot shall
keep the statement of the tandem passenger and
the consent signed by the parent or guardian, at
least 12 months from the date of the execution of
the jump.Article 21
Parachuting leader

21.1 Each carried out parachute jump shall be
monitored by the parachuting leader.

21.2 The parachuting leader shall appoint his
deputy, when absent or when is in the aircraft.


Faqe 29 nga 106 Stranica 29 od 106 Page 29 of 106

21.3 Udhëheqësi i kërcimeve dhe zëvendësi
i Udhëheqësit të kërcimeve duhet të jenë
persona të moshës madhore dhe të posedojnë
licenca të kategorisë C ose D, të lëshuara nga
AAC-ja.


Neni 22
Obligimet e udhëheqësit të kërcimeve dhe
zëvendësit të udhëheqësit të kërcimeve

22.1 Udhëheqësi i kërcimeve është i
detyruar të sigurojë kushtet për kryerjen e
kërcimeve në mënyrë të sigurt dhe në
përputhje me rregullat e veçanta.

22.2 Obligimet e udhëheqësit të kërcimeve
janë:

(a) të kontrollojë kushtet meteorologjike
në vendin e kërcimit para fillimit të
kërcimit,
(b) të sigurojë që kërcimet me parashutë në
hapësirën e kontrolluar ajrore kryhen
në përputhje me kushtet e përcaktuara
nga ofruesi i shërbimeve të
navigacionit ajror,
(c) të sigurojë që operimet me qëllim të
kërcimit të parashutistëve kryhen nga
mjeti ajror i cili i plotëson kushtet për
kryerjen e operimeve fluturuese me
qëllim të kërcimit të parashutistëve në
përputhje me rregullat e veçanta,
21.3 Rukovodilac i zamenik rukovodioca
skakanja moraju biti punoletne osobe i imati
dozvolu kategorije C ili D, izdanu od strane
ACV.Član 22
Obaveze rukovodioca skakanja i zamenika
rukovodioca skakanja

22.1 Rukovodioc skakanja je obavezan
osigurati uslove za obavljanje skokova na
siguran način i u skladu s posebnim propisima.


22.2 Obaveze rukovodioca skakanja su:


(a) pre početka skakanja proveriti
meteorološku situaciju za iskakanje,

(b) osigurati da se padobranski skokovi u
kontrolisanom vazdušnom prostoru
obavljaju u skladu s uslovima koje je
definisao pružalac usluga u vazdunoj
plovidbi,
(c) osigurati da se operacija sa svrhom
iskakanja padobranaca provodi
vaduhoplovom koji ispunjava uslove za
izvođenje letačkih operacija sa svrhom
iskakanja padobranaca skladno posebnom
propisu,
21.3 The parachuting leader and deputy shall be
an adult and shall possess a Category C or D
license, issued by the CAA.
Article 22
The obligations of the parachuting leader
and his deputy

22.1 The parachuting leader shall be obliged to
provide conditions for the safe execution of
parachute jumping in accordance with this
Regulation.

22.2 Obligations of the parachuting leader are as
follows:

(a) before the start of the parachute jumping,
shall validate meteorological conditions for
jumping,
(b) shall ensure that parachuting in the
controlled airspace is in accordance with the
conditions set forth by the air navigation
service provider,

(c) shall ensure that parachute jumping
operations are carried out by means of an
aircraft which meets the requirements for
these flying operations, in accordance with
specific rules,

Faqe 30 nga 106 Stranica 30 od 106 Page 30 of 106

(d) të njoftojë ekuipazhin e mjetit ajror me
detyrat e planifikuara,

(e) të njoftojë parashutistët me detyrat e
tyre dhe të kontrollojë ekzekutimin e
tyre,
(f) të përcaktojë një prijës të
parashutistëve në secilin mjet ajror,
(g) të vendosë për fillimin, ndërprerjen dhe
përfundimin e kërcimeve,
(h) të sigurojë radio komunikim të
dyanshëm me pilotin e mjetit ajror nga
i cili kryhen kërcimet me parashutë,
(i) të sigurojë komunikim me
pjesëmarrësit tjerë të cilët ndodhen në
zonën e kryerjes së kërcimeve me
parashutë,
(j) të ndërpresë kërcimet nëse ekziston
ndonjë rrezik i drejtpërdrejtë për
kryerjen e sigurtë të kërcimeve me
parashutë,
(k) të sigurojë që personat të cilët synojnë
të kërcejnë me parashutë posedojnë
kategoritë përkatëse të licencës dhe
autorizimet e aplikueshme,
(l) të kontrollojë dokumentacionin e
parashutës dhe pajisjeve, si dhe
gjendjen e tyre,
(m) të ndalojë kryerjen e kërcimit me
parashutën dhe pajisjet për të cilat
konstaton që nuk kanë
dokumentacionin e nevojshëm dhe që
nuk janë në gjendje të rregullt, dhe
(d) upoznati posadu vazduhoplova sa
planiranim zadacima,

(e) upoznati padobrance sa njihovim zadacima
i kontrolisati njihovo izvršenje,
(f) odrediti vođu padobranaca u svakom
vazduhoplovu,

(g) odlučiti o početku, prekidu i završetku
skakanja,
(h) osigurati dvosmernu radio komunikaciju sa
pilotom vazduhoplova iz kojeg se izvode
padobranski skokovi,
(i) osigurati komunikaciju sa ostalim
učesnicima koji se nalaze u zoni izvođenja
padobranskih skokova,

(j) prekinuti skakanje ako postoji neposredna
opasnost za sigurno izvođenje
padobranskih skokova,
(k) uveriti se da osobe koje nameravaju skakati
padobranom poseduju odgovarajuće
kategorije dozvole, i ovlaščenja kako je
primenljivo,

(l) proveriti dokumentaciju padobrana i
opreme te njihovu ispravnost,
(m) zabraniti izvođenje skoka padobranom i
opremom za koje utvrdi da nemaju
potrebnu dokumentaciju te da nisu
ispravni, i
(n) zabraniti skakanje osobi za koju sumnja da:

(d) shall notify the aircraft crew with the planned
tasks,
(e) shall notify the parachutist with their duties
and shall monitor their implementation.
(f) shall designate a parachuting leader in each
aircraft,

(g) shall decide on the start, termination and
suspension of parachute jumping,
(h) shall ensure radio communication with the
pilot of the aircraft from which the parachute
jumping is carried out,
(i) shall ensure communication with other
participants who are in the parachute
jumping zone,

(j) shall terminate parachute jumps if there is an
immediate risk for the safe execution of these
jumps,
(k) shall ensure that persons who aim to carry
out a parachute jump, possess adequate
license categories, and the applicable
authorization,

(l) shall check the parachute and equipment
documents, and their condition,
(m) shall terminate parachute jumping for the
cases found to be lacking possession of the
necessary documentation and irregular
condition; and
(n) shall terminate from parachute jumping a
person who:

Faqe 31 nga 106 Stranica 31 od 106 Page 31 of 106

(n) të ndalojë kërcimin e personit për të
cilin dyshon se:
(i) nuk është mentalisht dhe fizikisht i
aftë për të kryer kërcimet me
parashutë,
(ii) është nën ndikimin e alkoolit,
drogës ose substancave tjera
psikoaktive, dhe
(iii) nuk respekton rregullat e kërcimit
me parashutë ose në ndonjë
mënyrë tjetër rrezikon sigurinë e
kërcimeve.

22.3 Udhëheqësi i kërcimeve është i
detyruar ta informojë zëvendësin për statusin
e obligimeve nga paragrafi 1 i këtij neni, si
dhe të specifikojë qartë obligimet të cilat i
transferon tek ai.


Neni 23
Prijësi i parashutistëve në mjetin ajror

23.1 Prijësi i parashutistëve në mjetin ajror
duhet të ketë:

(a) licencë të kategorisë B ose më të lartë;
(b) licencë të kategorisë C ose D kur në
mjetin ajror ndodhen 15 ose më shumë
parashutistë; dhe
(c) licencë të parashutistit dhe autorizim të
vlefshëm të instruktorit të


(i) nije duševno i telesno sposobna
izvoditi skokove padobranom,
(ii) je pod uticajem alkohola, droga ili
drugih psihoaktivnih sredstava, i
(iii) ne poštuje pravila skakanja
padobranom ili na drugi način
ugrožava sigurnost skakanja.
22.3 Rukovodilac skakanja je obavezan
informisati zamenika o statusu obaveza iz
stavke 1. ovoga člana te jasno naznačiti
obaveze koje prenosi na njega.Član 23
Vođa padobranaca u vazduhoplovu

23.1 Vođa padobranaca u vazduhoplovu mora
imati:

(a) dozvolu kategorije B ili višu;
(b) dozvolu kategorije C ili D kada se u
vazduhoplovu nalazi 15 ili više
padobranaca;
(c) dozvolu padobranca i važeću ovlaštenje
nastavnika padobranstva kada se u
vazduhoplovu nalaze učenici padobranci.

(i) is mentally or physically incapable to
carry out parachute jumping,
(ii) is under the influence of alcohol, drugs or
other psychoactive substances, and
(iii)is incompliant with parachuting rules, or
due to safety risk of jumping.

22.3 The parachuting leader shall be obliged to
inform the deputy about the status of the
responsibilities deriving from paragraph 1 of this
Article, and to clearly specify the responsibilities
transferred to him.


Article 23
The parachuting leader on board the aircraft

23.1 The parachutists’ leader on board the
aircraft shall possess the following:

(a) category B license or higher;
(b) Category C or D license when there are 15 or
more parachutists in the aircraft;
(c) parachutists license and valid authorization
of the parachuting instructor, when on board
the aircraft are parachuting students.


Faqe 32 nga 106 Stranica 32 od 106 Page 32 of 106

parashutizmit kur në mjetin ajror
ndodhen nxënësit parashutistë.
23.2 Pavarësisht paragrafit 1, pikës (c) të
këtij neni, prijësi i parashutistëve mund të
ketë licencë të kategorisë C kur nxënësit
parashutistë kryejnë kërcimet me hapje të
parashutës në mënyrë të lirë.

23.3 Prijësi i parashutistëve është përgjegjës
për:

(a) komunikimin me pilotin e mjetit ajror,
(b) caktimin e orarit të kërcimeve,
(c) caktimin e fluturimit dhe pikës së
kërcimit në bashkëpunim me pilotin e
mjetit ajror,
(d) sigurinë dhe disiplinën e parashutistëve
në mjetin ajror, dhe
(e) mbikëqyrjen e kërcimeve të
parashutistëve nga mjeti ajror.

23.4 Prijësi i parashutistëve duhet të
qëndrojë në mjetin ajror derisa parashutisti
ose nxënësi parashutist i fundit nuk e lëshon
mjetin ajror.

Neni 24
Regjistrimi ditor i kërcimeve të
parashutistëve

24.1 Udhëheqësi i kërcimeve duhet të mbajë
apo të caktojë një person i cili do të mbajë
regjistrimin ditor të kërcimeve të


23.2 Izuzetno od stavke 1., tačke c. ovoga
člana, vođa padobranaca može imati dozvolu
kategorije C kada učenici padobranci izvode
skokove slobodnim načinom otvaranja
padobrana.

23.3 Vođa padobranaca zadužen je za:


(a) komunikaciju sa pilotom vazduhoplova,
(b) određivanje rasporeda iskakanja,
(c) određivanje naleta i tačke iskakanja u
saradnju sa pilotom vazduhoplova,
(d) sigurnost i disciplinu padobranaca u
vazduhoplovu, i
(e) nadzor iskakanja padobranaca iz
vazduhoplova.


23.4 Vođa padobranaca mora ostati u
vazduhoplovu sve dok poslednji padobranac ili
učenik padobranac ne napušta vazduhoplov.


Član 24
Dnevna evidencija skokova padobranaca


24.1 Rukovodilac skakanja mora voditi ili
odrediti osobu koja će voditi dnevnu
evidenciju skokova padobranaca i osigurati da


23.2 Notwithstanding paragraph 1(c) of this
Article, the parachutists’ leader may have a
Category C license, when parachuting students
carry out jumping with the free opening of the
parachute.

23.3 The parachutists’ leader shall be
responsible for:

(a) the communication with the aircraft pilot,
(b) arranging a parachute jumping schedule,
(c) designating the jumping point in
cooperation with the aircraft pilot,
(d) the safety and discipline of parachutists on
board the aircraft, and
(e) monitoring parachutists jumping from the
aircraft.


23.4 The parachuting leader shall stay in the
aircraft until the last parachutist or the
parachuting student jumps from the aircraft.


Article 24
Daily records on parachute jumping


24.1 The parachuting leader shall keep daily
records or shall appoint a person who will keep
daily records on parachutists’ jumps, and shall
Faqe 33 nga 106 Stranica 33 od 106 Page 33 of 106

parashutistëve dhe të sigurojë që regjistrimi
ditor i kërcimeve të parashutistëve të
qëndrojë në tokë.

24.2 Regjistrimi ditor i kërcimeve të
parashutistëve duhet të përmbajë të paktën të
dhënat e mëposhtme:

(a) emrin dhe mbiemrin e personit i cili
kryen ose merr pjesë në kërcim,
(b) emrin dhe mbiemrin e Udhëheqësit të
kërcimeve, e zëvendësit të Udhëheqësit
të kërcimeve nëse është i caktuar, dhe
(c) emrin dhe mbiemrin e prijësit të
parashutistëve në mjetin ajror.

24.3 Regjistrimi ditor i kërcimeve të
parashutistëve duhet të verifikohet me
nënshkrim nga Udhëheqësi i kërcimeve dhe
zëvendësi i Udhëheqësit të kërcimeve nëse
është i caktuar.

24.4 Udhëheqësi i kërcimeve duhet të
sigurojë që regjistrimi ditor i kërcimeve të
parashutistëve të ruhet për së paku 6 muaj.


Neni 25
Detyrimi për bartjen e dokumenteve

25.1 Parashutisti duhet, me kërkesë të
Udhëheqësit të kërcimeve ose të inspektorit
dnevna evidencija skokova padobranaca
ostane na zemlji.

24.2 Dnevna evidencija skokova padobranaca
mora sadržavati najmanje sledeće podatke:


(a) ime i prezime osobe koja izvodi ili sudeluje
u skoku,
(b) ime i prezime rukovodioca skakanja,
zamenika skakanja ako je određen, i
(c) ime i prezime vođe padobranaca u
vazduhoplovu.


24.3 Dnevna evidencija skokova padobranaca
mora biti overena potpisom od strane
rukovodilaca skakanja i zamenika
rukovodilaca skakanja ako je određen.


24.4 Rukovodilac skakanja mora osigurati da
se dnevna evidencija skokova padobranaca
čuva najmanje 6 meseci.Član 25
Obaveza nošenja dokumenata

25.1 Padobranac mora na zahtev rukovodilaca
skakanja ili vazduhoplovnog inspektora
predočiti sledeće:
ensure that these jumping records remain on the
ground.

24.2 The daily record of parachutists’ jumps
shall contain at least the following information:


(a) name and surname of the person who carry
outs or participates in the jump,
(b) name and surname of the leader of the jump,
or of his deputy if appointed, and
(c) name and surname of the parachutists’ leader
on board of aircraft.


24.3 The daily record of the parachutists’
jumping shall be verified by the signature of
jump leader and his deputy, if appointed.24.4 The jump leader shall ensure that the daily
records of parachute jumping are kept for at least
6 months.Article 25
Mandatory Documents

25.1 The parachutist shall, at the request of the
jump leader or the Civil Aviation Inspector of the
CAA, present the following documents:
Faqe 34 nga 106 Stranica 34 od 106 Page 34 of 106

të aviacionit civil të AAC-së, të paraqesë me
sa vijon:

(a) licencën e parashutistit,
(b) librezën e kërcimeve me parashutë,
(c) certifikatën mjekësore,
(d) librezën e parashutës për parashutën të
cilën e përdor,
(e) procedurën për mënyrën dhe
përmbajtjen e informimit të pasagjerit
tandem,
(f) deklaratën e nënshkruar nga pasagjeri
tandem, dhe
(g) pëlqimin e prindit ose kujdestarit kur
pasagjeri tandem është nën moshën 18
vjeçare.

25.2 Nxënësi parashutist duhet, me kërkesë
të Udhëheqësit të kërcimeve ose të
inspektorit të aviacionit civil të AAC-së, të
paraqes me sa vijon:

(a) librezën e kërcimeve me parashutë,
(b) certifikatën mjekësore, dhe
(c) librezën e parashutës për parashutën
të cilën e përdor.


(a) dozvolu padobranca,
(b) knjižicu padobranskih skokova,
(c) certifikat o zdravstvenoj sposobnosti,
(d) knjižicu padobrana za padobran koji
koristi,
(e) proceduru o načinu i sadržaju informiranja
tandem putnika,
(f) potpisanu izjavu tandem putnika, i
(g) saglasnost roditelja ili staratelja kada je
tandem putnik mlađi od 18
godina.25.2 Učenik padobranac mora na zahtev
rukovodilaca skakanja ili vazduhoplovnog
inspektora predočiti sledeće:


(a) knjižicu padobranskih skokova,
(b) certifikat o zdravstvenoj sposobnosti, i
(c) knjižicu padobrana za padobran koji
koristi.


(a) parachutists license,
(b) parachute jumping logbook,
(c) health certificate,
(d) the logbook of the parachute being used,

(e) procedure and content of tandem passenger
information,
(f) the signed statement of the tandem
passenger, and
(g) the consent of the parent or guardian, for
tandem passengers under 18 years of age.25.2 The parachuting student, at the request of
the jump leader or Civil Aviation Inspector of the
CAA, shall submit the following documents:


a) parachute jumping logbook,
b) medical certificate, and
c) the logbook of the parachute being used.
Faqe 35 nga 106 Stranica 35 od 106 Page 35 of 106

Neni 26
Libreza e kërcimeve me parashutë

26.1 Parashutisti dhe nxënësi parashutist
duhet të shënojnë, me ngjyrë ose laps të
pashlyeshëm në librezën e kërcimeve me
parashutë, të dhënat për të gjitha kërcimet,
pas çdo kërcimi në mënyrën e përshkruar në
Shtojcën 1 të kësaj Rregulloreje.

26.2 Parashutisti dhe nxënësi parashutist
janë përgjegjës për saktësinë dhe vërtetësinë
e shënimeve në librezën e kërcimeve me
parashutë.

26.3 Instruktori i parashutizmit duhet të
vërtetojë me nënshkrim, në librezën e
kërcimeve me parashutë, kërcimet me
parashutë të nxënësve parashutistë.

26.4 Ekzaminuesi duhet të vërtetojë me
nënshkrim, në librezën e kërcimeve me
parashutë, verifikimin e trajnimit praktik dhe
verifikimin e aftësive profesionale.


Neni 27
Siguria në mjetin ajror

27.1 Pilot i mjetit ajror është personi me të
drejtën e vendimit përfundimtar, përgjegjës
për drejtimin dhe servisimin e mjetit ajror
gjatë fluturimit dhe në tokë.
Član 26
Knjižica padobranskih skokova

26.1 Padobranac i učenik padobranac moraju
zabilježiti detalje o svim skokovima u knjižicu
padobranskih skokova, nakon svakog skoka na
način kako je opisano u Dodatku 1. ove
Uredbe.


26.2 Padobranac i učenik padobranac
odgovorni su za tačnost upisa u knjižicu
padobranskih skokova.


26.3 Nastavnik padobranstva mora u knjižici
padobranskih skokova overiti potpisom
skokove padobranom za učenika padobranca.


26.4 Ispitivač overava potpisom u knjižici
padobranskih skokova provere praktične
osposobljenosti i provere stručnosti.Član 27
Sigurnost u vazduhoplovu

27.1 Pilot vazduhoplova je osoba sa pravom
konačne odluke, odgovorna za upravljanje i
opsluživanje vazduhoplova tokom leta i na
zamlju.
Article 26
Parachute jumping logbook

26.1 The parachutist and parachuting student
shall record the data of all parachute jumps after
each jump in the manner described in Annex 1 to
this Regulation.26.2 The parachutist and parachuting student
shall be responsible for the accuracy and
authenticity of the notes in the parachuting
logbook.

26.3 The parachuting instructor shall certify,
with a signature, jumping of parachuting
students in the parachuting logbook.


26.4 The approved examiner shall certify, with
a signature, the verification of practical and
professional skills on the parachuting logbook.Article 27
Safety on the aircraft

27.1 The aircraft pilot is a person entitled to
make a final decision, responsible for the
operation of aircraft in the air and land.

Faqe 36 nga 106 Stranica 36 od 106 Page 36 of 106


27.2 Parashutistët të cilët ndodhen në mjetin
ajror duhet të mbajnë mbrojtëse për kokë në
momentin e ngritjes dhe aterrimit të mjetit
ajror.

27.3 Pavarësisht nga dispozitat e paragrafit
2 të këtij neni parashutistët të cilët ndodhen
në balon nuk duhet të mbajnë mbrojtëse për
kokë.

27.4 Parashutist i cili mbetet në mjet ajror
deri në aterrimin e tij duhet ta ç‘kyqë
automatin e parashutës, nëse kjo është e
mundur duke pasur parasysh llojin e
automatit të parashutës.

27.5 Kërcimi me parashutë mund të kryhet
pas aprovimit nga piloti i mjetit ajror dhe
prijësi i parashutistëve me anë të sinjalit për
kërcime të lejuara i cili është dakorduar
paraprakisht.

27.6 Parashutisti ose nxënësi parashutist të
cilit i është aktivizuar parashuta brenda mjetit
ajror, për shkaqe të sigurisë, duhet të largohet
nga dalja e mjetit ajror deri në aterrimin e tij.27.2 Padobranci koji se nalaze u vazduhoplovu
moraju nositi zaštitu za glavu u trenutku
poletanja i sletanja vazduhoplova.


27.3 Izuzetno od odredbi stavka 2. ovoga člana
padobranci koji se nalaze u balonu ne moraju
nositi zaštitu za glavu.


27.4 Padobranac koji ostaje u vazduhoplovu do
sletanja mora isključiti padobranski automat,
ako je izvodljivo s’obzirom na vrstu
padobranskog automata.


27.5 Padobranski skok sme se izvesti nakon
odobrenja pilota vazduhoplova i vođe
padobranaca signalom za dozvoljeno iskakanje
koji je unapred dogovoren.


27.6 Padobranac ili učenik padobranac kojem
se aktivirao padobran u vazduhoplovu mora se,
u svrhu sigurnosti, udaljiti od izlaza iz
vazduhoplova do njegovog sletanja.27.2 The parachutists who are on the aircraft
shall wear head protection (helmets) at the time
of the take-off and landing of the aircraft.


27.3 Notwithstanding the provisions of
paragraph 2 of this Article, the parachutists who
are on the balloon are not required to wear head
protection (helmet).

27.4 The parachutist who remains on board the
aircraft until landing shall disconnect the
parachute sling, if such a thing is possible,
depending on the type of the parachute.


27.5 Parachute jumping can be carried out after
the consent of the aircraft pilot and the signal of
the parachutists' leader for permitting the pre-
arranged jumps.


27.6 The parachutist or parachuting student,
whose parachute has been activated within the
aircraft, for safety reasons, shall be removed
from the exit door of the aircraft until its landing.


Faqe 37 nga 106 Stranica 37 od 106 Page 37 of 106

Neni 28
Kushtet dhe mënyra e përdorimit të
parashutës

Parashuta, automati i parashutës dhe pajisjet
tjera të parashutizmit duhet të përdoren dhe
mirëmbahen në përputhje me udhëzimet e
prodhuesit dhe dispozitat e kësaj
Rregulloreje.


Neni 29
Ndarja e parashutave

Parashutat e destinuara për kryerjen e
kërcimeve me parashutë sipas llojit ndahen
në:

(a) parashuta kryesore,
(b) parashuta rezervë, dhe
(c) parashuta për shpëtim.


Neni 30
Afatet kohore për përdorimin e
parashutës

30.1 Afati kohor për përdorimin e
parashutës përcaktohet sipas udhëzimeve të
prodhuesit të parashutës, por nuk mund të
jetë më i gjatë se 20 vite nga data e prodhimit
për:
Član 28
Uslovi i način upotrebe padobrana


Padobran, padobranski automat i ostala
padobranska oprema upotrebljavaju se i
održavaju u skladu sa upusvima proizvođača i
odredbama ove Uredbe.Član 29
Podela padobrana

Padobrani namenjeni za izvođenje
padobranskih skokova prema vrsti dele se na:

(a) glavne padobrane,
(b) rezervne padobrane, i
(c) padobrane za spašavanje.Član 30
Vremenska ograničenja upotrebe
padobrana

30.1 Vremensko ograničenje uporabe
padobrana propisano je upustvom
proizvođača, ali ne sme biti više od 20 godina
od datuma proizvodnje za:


Article 28
Terms and conditions of use of the parachute


The parachute, automatic activation device and
other parachute equipment shall be used and
maintained in accordance with the
manufacturer's instructions and the provisions of
this Regulation.


Article 29
Types of parachutes

Parachutes intended for parachuting shall be
divided into the following types:

(a) main parachute,
(b) reserve parachute, and
(c) rescue parachute.Article 30
Time limits for the use of the parachute


30.1 The time limit for the use of the parachute
is determined according to the instructions of the
parachute manufacturer, however, it cannot be
older than 20 years from the date of manufacture,
for the following:

Faqe 38 nga 106 Stranica 38 od 106 Page 38 of 106

(a) parashutën kryesore për trajnimin e
nxënësve,
(b) parashutën kryesore për tandem,
(c) parashutën rezervë, dhe
(d) parashutën për shpëtim.

30.2 Afati kohor për përdorimin e sistemit të
lidhjeve për parashutën tandem përcaktohet
sipas udhëzimeve të prodhuesit të parashutës,
por nuk mund të jetë më i gjatë se 20 vite nga
data e prodhimit.


Neni 31
Shenjëzimi i parashutës

31.1 Çdo parashutë duhet të shenjëzohet në
mënyrë të tillë që të mundësohet identifikimi
i të dhënave të mëposhtme:

(a) lloji i parashutës,
(b) emri i prodhuesit të parashutës,
(c) numri serik i parashutës, dhe
(d) data e prodhimit të parashutës.

31.2 Parashuta do të konsiderohet jo e
rregullt nëse nuk mund të verifikohet cilado
nga të dhënat nga paragrafi 1 i këtij neni.

31.3 Mënyra e shenjëzimit të parashutës
përcaktohet nga prodhuesi i parashutës.


(a) glavni padobran za osposobljavanje
učenika,
(b) glavni tandem padobran,
(c) rezervni padobran, i
(d) padobran za spašavanje.

30.2 Vremensko ograničenje uporabe sistema
veza tandem padobrana propisano je upustvom
proizvođača, ali ne sme biti više od 20 godina
od datuma proizvodnje.Član 31
Označavanje padobrana

31.1 Svaki padobran mora biti označen na
način da se mogu identificirati sledeći podaci:


(a) tip padobrana,
(b) naziv proizvođača padobrana,
(c) serijski broj padobrana, i
(d) datum proizvodnje padobrana.

31.2 Padobran se smatra neispravnim ukoliko
se bilo koji podatak iz stavke 1. ovoga člana ne
može utvrditi.

31.3 Način označavanja padobrana određuje
proizvođač padobrana.


(a) the main parachute for student training,
(b) the main tandem parachute,
(c) reserve parachute, and
(d) rescue parachute.


30.2 The time limit for the use of the tandem
parachuting system shall be determined
according to the instructions of the parachute
manufacturer, however, it cannot be older than
20 years from the date of manufacture.


Article 31
Marking of the parachute

31.1 Each parachute shall be marked in such a
way as to enable the identification of the
following data:

(a) type of parachute,
(b) name of the parachute manufacturer,
(c) serial number of the parachute, and
(d) parachute manufacture date.

31.2 A parachute shall be considered non-
compliant, if any of the data from paragraph 1 of
this Article cannot be verified.

31.3 The parachute marking method shall be set
forth by the parachute manufacturer.


Faqe 39 nga 106 Stranica 39 od 106 Page 39 of 106

Neni 32
Libreza e parashutës

32.1 Çdo parashutë duhet të ketë librezën e
parashutës.

32.2 Libreza e parashutës duhet të përmbajë
të dhënat e mëposhtme:

(a) llojin e parashutës,
(b) emrin e prodhuesit të parashutës,
(c) numrin serik të parashutës,
(d) datën e kryerjes së kontrollit teknik të
parashutës,
(e) datën e paketimit - për parashutat
rezervë dhe ato për shpëtim, dhe
(f) të dhënat për kryerjen e riparimeve të
mëdha.


Neni 33
Paketimi i parashutës

33.1 Parashutisti mund ta paketojë
parashutën kryesore.

33.2 Parashuta kryesore e cila përdoret për
kryerjen e kërcimit gjatë trajnimit mund të
paketohet nga:

(a) nxënësi parashutist, nën mbikëqyrjen e
instruktorit, për parashutën me të cilën
planifikon ta kryej kërcimin,
Član 32
Knjižica padobrana

32.1 Svaki padobran mora imati knjižicu
padobrana.

32.2 Knjižica padobrana mora sadržavati
sledeće podatke:

(a) tip padobrana,
(b) naziv proizvođača padobrana,
(c) serijski broj padobrana,
(d) datum obavljenog tehničkog pregleda
padobrana,
(e) datum pakiranja – za rezervne i padobrane
za spašavanje, i
(f) izvršeni veći popravci.Član 33
Pakiranje padobrana

33.1 Padobranac sme pakirati glavni padobran.


33.2 Glavni padobran koji se koristi za
izvođenje skoka prilikom osposobljavanje
može pakirati:

(a) učenik padobranac, pod nadzorom
nastavnika, za padobran kojim planira
izvesti skok,
Article 32
Parachute logbook

32.1 Each parachute shall have a parachute
logbook.

32.2 The parachute logbook shall contain the
following information:

(a) the type of the parachute,
(b) the name of the parachute manufacturer,
(c) the serial number of the parachute,
(d) the date of the parachute technical
inspection,
(e) packaging date - for the reserve parachute
and rescue parachute, and
(f) carried major repairs.Article 33
Packing the parachute

33.1 The parachutist may pack the main
parachute.

33.2 The main parachute which is used to carry
out the jumping during the training can be
packed by:

(a) parachuting student, under the supervision
of the instructor, for the parachute planned
for jumping,
Faqe 40 nga 106 Stranica 40 od 106 Page 40 of 106

(b) instruktori i parashutizmit,
(c) paketuesi i lartë i parashutës, ose
(d) paketuesi kryesor i parashutës.

33.3 Paketuesi i lartë ose paketuesi kryesor i
parashutës mund ta paketojë:

(a) parashutën kryesore,
(b) parashutën rezervë, dhe
(c) parashutën për shpëtim.

33.4 Paketuesi i lartë ose paketuesi kryesor i
parashutës i cili e ka paketuar parashutën
rezervë ose parashutën për shpëtim duhet:

(a) ta pllombojë parashutën rezervë dhe
parashutën për shpëtim me pllombë
dhe fije pambuku me forcë të këputjes
deri në maksimum 40 N, dhe
(b) në librezën e parashutës ta shënojë
datën e paketimit të parashutës dhe të
vërtetojë me nënshkrim dhe me shenjë
unike që paketimi është kryer në
përputhje me udhëzimet e prodhuesit.

33.5 Pllomba duhet ta përmbajë shenjën
unike të personit të autorizuar i cili e ka
paketuar parashutën.

33.6 Shenja unike i alokohet personit të
autorizuar nga AAC-ja gjatë lëshimit të
autorizimit paketues i lartë apo paketues
kryesor i parashutës.
(b) nastavnik padobranstva,
(c) stariji paker padobrana, ili
(d) glavni paker padobrana

33.3 Stariji ili glavni paker padobrana sme
pakirati:

(a) glavni padobran,
(b) rezervni padobran, i
(c) padobran za spašavanje.

33.4 Stariji ili glavni paker padobrana koji je
pakirao rezervni padobran ili padobran za
spašavanje mora:

(a) Plombirati rezervni padobran i padobran za
spašavanje plombom i pamučnim koncem
prekidne čvrstoće do najviše 40 N, i
(b) u knjižicu padobrana upisati datum
pakiranja padobrana i overiti potpisom i
jedinstvenom oznakom da je pakiranje
obavljeno u skladu sa upustvima
proizvođača.


33.5 Plomba mora sadržavati jedinstvenu
oznaku ovlaščene osobe koja je pakirala
padobran.

33.6 Jedinstvenu oznaku ovlaščenoj osobi
dodeluje ACV kod izdavanja ovlaščenja stariji
ili glavni paker padobrana.

(b) parachuting instructor,
(c) senior parachute rigger, or
(d) master parachute rigger.

33.3 The senior or master parachute rigger may
pack the:

(a) main parachute,
(b) reserve parachute, and
(c) rescue parachute.

33.4 The senior or master parachute rigger of the
reserve or rescue parachute should:

(a) to seal the reserve parachute and the rescue
parachute with a rigger seal and cotton yarn
with a maximum detachment force of up to
40 N, and
(b) to write down in the parachute logbook the
date of parachute packing and certify it by a
signature and a special stamp, confirming
that the packaging is carried out in
accordance with the manufacturer's
instructions.

33.5 The seal shall contain the unique mark of
the authorized person who has packed the
parachute.

33.6 The unique mark of the authorized person
shall be allocated by the CAA when issuing the
authorization of the senior or master parachute
rigger.
Faqe 41 nga 106 Stranica 41 od 106 Page 41 of 106

33.7 Paketuesi i lartë dhe paketuesi kryesor
i parashutës duhet të mbajnë regjistrimin për
paketimet e parashutave rezervë dhe
parashutave për shpëtim të cilat i kanë kryer
gjatë 2 viteve të fundit.

33.8 Regjistrimi për paketimet e
parashutave rezervë dhe parashutave për
shpëtim duhet të përmbajë:

(a) llojin e parashutës,
(b) numrin serik të parashutës,
(c) datën e prodhimit,
(d) emrin e prodhuesit,
(e) llojin e kupolës,
(f) të dhënat për pronarin e parashutës, dhe
(g) datën e paketimit.


Neni 34
Kontrolli teknik

34.1 Parashuta mund të përdoret vetëm nëse
përmes kontrollit teknik është vërtetuar
gjendja e rregullt e saj për përdorim të sigurt.

34.2 Kontrolli teknik i parashutës duhet të
përfshijë një kontroll të të gjitha
komponentëve të kompletit të parashutës në
përputhje me udhëzimet e prodhuesit dhe
duhet të përfshijë:

(a) kupolën me litarët dhe pjesët përkatëse,
33.7 Stariji i glavni paker padobrana moraju
voditi evidenciju o pakiranjima rezervnih
padobrana i padobrana za spašavanje koje su
obavili u poslednje 2 godine.


33.8 Evidencija o pakiranjima rezervnih
padobrana i padobrana za spašavanje mora
sadržavati:

(a) tip padobrana,
(b) serijski broj padobrana,
(c) datum proizvodnje,
(d) naziv proizvođača,
(e) tip kupole,
(f) podatke o vlasniku padobrana, i
(g) datum pakiranja.


Član 34
Tehnički pregled

34.1 Padobran se sme koristiti samo ako je
tehničkim pregledom utvrđena njegova
ispravnost za sigurno koriščenje.

34.2 Tehnički pregled padobrana obuhvata
pregled svih sastavnih komponenti kompleta
padobrana skladno upustvima proizvođača i
obuhvata:


(a) kupolu sa konopcima i pripadajućim
33.7 The senior or master parachute rigger shall
keep records of the data on the packing of
reserve and rescue parachutes carried out during
the last 2 years.


33.8 The records of reserve and rescue parachute
packing shall contain the:


(a) type of the parachute,
(b) serial number of the parachute,
(c) manufacture date,
(d) name of the manufacturer,
(e) type of the canopy,
(f) information on the parachute owner, and
(g) packaging date.


Article 34
Technical Examination

34.1 The parachute may only be used when its
regularity for safe use is determined through
technical examination.

34.2 Technical examination of the parachute
shall include all parachute components in
accordance with manufacturer's instructions and
shall include:


(a) the canopy with ropes and the
Faqe 42 nga 106 Stranica 42 od 106 Page 42 of 106

(b) sistemin e lidhjeve,
(c) sistemin për paketim të kupolës dhe
litarëve me pjesët përkatëse, dhe
(d) sistemin e aktivizimit me pjesët
përkatëse.


34.3 Kontrolli teknik i parashutës është i
vlefshëm për 12 muaj nga data e kryerjes së
kontrollit teknik.

34.4 Kontrolli teknik i parashutës mund të
kryhet nga prodhuesi i parashutës, paketuesi
i lartë dhe paketuesi kryesor i parashutës.


Neni 35
Shënimi dhe regjistrimi i kryerjes se
kontrollit teknik

35.1 Personi i cili e ka kryer kontrollin
teknik të parashutës duhet ta shënojë në
librezën e parashutës datën e kryerjes së
kontrollit teknik dhe ta vërtetojë atë me
nënshkrim dhe vulë me shenjë unike.

35.2 Personi i cili e ka kryer kontrollin
teknik të parashutës duhet ta ruajë
dokumentacionin për kryerjen e kontrollit
teknik të paktën 2 vite.delovima,
(b) sistem veza,
(c) sistem za pakiranje kupole i konopaca sa
pripadajućim delovima, i
(d) sistem aktiviranja sa pripadajućim
delovima.

34.3 Tehnički pregled padobrana vredi 12
meseci od datuma obavljenog tehničkog
pregleda.

34.4 Tehnički pregled padobrana smeju
obavljati proizvođač padobrana, stariji i glavni
paker padobrana.


Član 35
Upis i evidencija obavljenog tehničkog
pregleda

35.1 Osoba koja je obavila tehnički pregled
padobrana dužna je u knjižicu padobrana
upisati datum obavljenog tehničkog pregleda i
overiti ga potpisom i pečatom sa jedinstvenom
oznakom.

35.2 Osoba koja je obavila tehnički pregled
mora čuvati dokumentaciju o obavljenom
tehničkom pregledu najmanje 2 godine.
corresponding parts,
(b) the linking system,
(c) the canopy and rope packing system with
the corresponding parts, and
(d) the activation system with corresponding
parts.

34.3 The technical examination of the parachute
is valid for 12 months, from the date of the last
technical examination.

34.4 The technical examination of the parachute
may be conducted by the parachute
manufacturer, senior and master parachute
rigger.

Article 35
Technical Examination Register and
Evidence

35.1 The person who has conducted the technical
examination of the parachute shall record in the
parachute logbook the date of the technical
examination certified by a signature and unique
mark.

35.2 The person who has conducted the technical
examination of the parachute shall maintain the
documentation on the technical examinations for
at least two years.Faqe 43 nga 106 Stranica 43 od 106 Page 43 of 106

Nenit 36
Parashtrimi i kërkesës për licencë dhe
autorizim

Kërkesa dhe dëshmitë për përmbushjen e
kushteve për lëshimin e kategorisë së
licencës dhe autorizimit, për vazhdimin dhe
ripërtëritjen e vlefshmërisë së autorizimit si
dhe për lëshimin e aprovimit të ekzaminuesit
të parashutistëve, duhet të dorëzohen në
formën dhe mënyrën e përcaktuar nga AAC-
ja.


Neni 37
Trajnimi

37.1 Trajnimin për marrjen e licencës ose
autorizimeve të parashutistit mund ta kryejë
organizata trajnuese.

37.2 Pavarësisht paragrafit 1 të këtij neni,
AAC-ja mund të pranojë trajnimet e kryera
nga prodhuesi për marrjen e autorizimeve:

(a) pilot tandem,
(b) instruktor i pilotëve tandem,
(c) paketues i lartë i parashutës, dhe
(d) paketues kryesor i parashutës.
Član 36
Podnošenje zahteva za izdavanje dozvole


Zahtev i dokazi o zadovoljavanju uslova za
izdavanje kategorije dozvole i ovlaščenja,
produženje i obnavljanje važnosti ovlaščenja te
za izdavanje odobrenja ispitivača
padobranaca, podnosi se na obrascu i na način
kako je to propisao ACV.
Član 37
Osposobljavanje

37.1 Osposobljavanje za sticanje dozvole ili
ovlaščenja padobranca sme provoditi
organizacija za osposobljavanje.

37.2 Izuzetno od stavke 1. ovoga člana ACV
može prihvatiti osposobljavanje od strane
proizvođača za sticanje ovlaščenja:

(a) tandem pilot,
(b) nastavnik tandem pilota,
(c) stariji paker padobrana, i
(d) glavni paker padobrana.
Article 36
Application for a License


The completed application with the evidence of
the fulfilment of the conditions for the issuance
of a license or authorization, or for extension or
renewal of authorizations, and the issuance for
the approval of the approved parachutists
examiner, shall be submitted in the form and
manner determined by the CAA.Article 37
Training

37.1 The training for obtaining a parachutists
license or authorization can be performed by an
approved training organization.

37.2 Notwithstanding paragraph 1 of this
Article, the CAA may recognise trainings from
the manufacturer for the issuance of
authorization for:
(a) tandem pilot,
(b) tandem pilot instructor,
(c) senior parachute riggers, and
(d) master parachute rigger.
Faqe 44 nga 106 Stranica 44 od 106 Page 44 of 106

Neni 38
Verifikimi i trajnimit praktik dhe
verifikimi i aftësive profesionale

38.1 Verifikimi i trajnimit praktik dhe
verifikimi i aftësive profesionale duhet të
kryhet sipas listës përkatëse të kontrollit të
përcaktuar dhe publikuar nga AAC-ja.

38.2 Verifikimi i trajnimit praktik duhet të
kryhet me të njëjtin lloj të parashutës me të
cilin është kryer trajnimi.

38.3 Verifikimi i tranimit praktik dhe
verifikimi i aftësive profesionale ndahet në
seksione që mundësojnë verifikimin e
kryerjes së përgatitjes për kërcim dhe
kryerjen e kërcimit.

38.4 Seksioni konsiderohet të jetë kaluar
nëse janë kaluar me sukses të gjitha pikat e
seksionit.

38.5 Nëse nuk është kaluar vetëm njëri
seksion, lejohet një përsëritje e provimit të
atij seksioni.

38.6 Në rastin e ndërprerjes së verifikimit
për arsye të cilat ekzaminuesi:

(a) i konsideron të justifikueshme, në
verifikimin e radhës vlerësohen vetëm
Član 38
Provera praktične osposobljenosti i
provera stručnosti

38.1 Provera praktične osposobljenosti i
provera stručnosti se mora provoditi prema
odgovarajućoj listi provere koju propisuje i
objavljuje ACV.

38.2 Provera praktične osposobljenosti mora
se provoditi istim tipom padobrana kojim je
provedeno osposobljavanje.

38.3 Provera praktične osposobljenosti i
provera stručnosti je podeljena u sekcije koje
omogućuju proveru provođenja pripreme za
skok i izvođenje skoka.


38.4 Sekcija se smatra položenom ako su
položene sve stavke sekcije.


38.5 Ako samo jedna sekcija nije položena,
dozvoljeno je jedno ponavljanje polaganja te
sekcije.

38.6 U slučaju prekida provere iz razloga koje
ispitivač:

a) smatra opravdanim, na sledećoj proveri
ocenjuju se samo sekcije koje u prethodnoj
proveri nisu bile provedene u celosti, i
Article 38
Verification of practical training and
checking of professional skills

38.1 Verification of practical training and
checking of professional skills shall be carried
out according to the respective checklist
determined and published by the CAA.

38.2 Verification of practical training shall be
carried out in the same type of parachute used
during the training.

38.3 Verification of practical training and
verification of professional skills is divided into
sections that enable verification of the
implementation of the jumping preparation and
execution.

38.4 The section shall be deemed successful if
all the section parts have been completed
successfully.

38.5 In case where only one section failed to be
completed, a repeat of the exam for that section
shall be allowed.

38.6 In case of a termination of the exam, by the
approved examiner, for the reasons:

(a) which are deemed justified, in the following
verification only the parts which are not fully
implemented shall be evaluated, and
Faqe 45 nga 106 Stranica 45 od 106 Page 45 of 106

seksionet të cilat në verifikimin
paraprak nuk janë kryer në tërësi, dhe
(b) nuk i konsideron të justifikueshme,
verifikimi nuk është kaluar me sukses.

38.7 Ekzaminuesi duhet ta ndërpres
verifikimin e trajnimit praktik dhe
verifikimin e aftësive profesionale nëse
rrezikohet siguria ose është i mundur
rrezikimi i sigurisë nëse vazhdohet me
kryerjen e verifikimit.

38.8 Nëse verifikimi i trajnimit praktik nuk
kalohet në dy tentime të njëpasnjëshme, para
qasjes në verifikimin e radhës, duhet të
kryhet trajnim shtesë në organizatën
trajnuese sipas rekomandimit me shkrim të
ekzaminuesit.Neni 39
Kategoritë e licencave

Licencat e parashutistëve ndahen në
kategoritë e mëposhtme:

(a) licencë e kategorisë A;
(b) licencë e kategorisë B;
(c) licencë e kategorisë C; dhe
(d) licencë e kategorisë D.


b) ne smatra opravdanim, provera nije
položena.38.7 Ispitivač mora prekinuti provedbu
provere praktične osposobljenosti i provera
stručnosti ako je ugrožena sigurnost ili je
moguće ugrožavanje sigurnosti daljnim
provođenjem provjere.


38.8 Ako se provera praktične osposobljenosti
ne položi iz dva uzastopna pokušaja, pre
sledećeg pristupanja proveri, mora se obaviti
dodatno osposobljavanje u organizaciji za
osposobljavanje prema pisanoj preporuci
ispitivača.Član 39
Kategorija dozvole

Kategorije dozvole se dele na sledece:


(a) kategorije A,
(b) kategorije B,
(c) kategorije C, i
(d) kategorije D.


(b) verification which has not been completed
successfully shall not be deemed justified.38.7 The examiner shall terminate the
verification of practical training in case of
security risk or the continuation of further
verification could pose a risk.38.8 If the practical training test does not
succeed two consecutive attempts, before
proceeding to the next verification, should take
additional training in the training organization
according to the written recommendation of the
approved examiner.Article 39
License categories

Parachuting licenses are divided into the
following categories:

(a) category A license;
(b) category B license;
(c) category C license; and
(d) category D license.


Faqe 46 nga 106 Stranica 46 od 106 Page 46 of 106


Neni 40
Kushtet për marrjen e licencës së
kategorisë A

Kushtet për marrjen e licencës së kategorisë
A janë:

(a) certifikata për kryerjen e trajnimit,
(b) verifikimi i trajnimit praktik, dhe
(c) certifikata e vlefshme mjekësore.
Neni 41
Dispozitat e përgjithshme për trajnimin
për marrjen e licencës së parashutistit

41.1 Organizata trajnuese nuk lejohet ta
fillojë trajnimin e personit të mitur pa
pëlqimin paraprak të nënshkruar nga njëri
prind apo kujdestar.

41.2 Nxënësi parashutist mund të kryejë
kërcime me parashutë vetëm nëse e ka
përfunduar trajnimin teorik dhe praktik në
tokë dhe posedon certifikatë të vlefshme
mjekësore.

Član 40
Uslovi za sticanje dozvole kategorije A


Uslovi za sticanje dozvole kategorije A su:


a) potvrda o završenom osposobljavanju,
b) provera praktične osposobljenosti, i
c) važeči certifikat o zdravstvenoj
sposobnosti.Član 41
Opšte odredbe o osposobljavanju za
sticanje dozvole padobranca

41.1 Organizacija za osposobljavanje ne sme
započeti osposobljavanje maloljetne osobe bez
potpisane saglasnosti jednog od roditelja
odnosno staratelja.

41.2 Učenik padobranac sme izvoditi skokove
padobranom samo ako je završio teorijsko i
praktično osposobljavanje na zemlji i ako
poseduje certifikat o zdravstvenoj sposobnosti.


Article 40
Requirements for obtaining Category A
license

The requirements for obtaining a Category A
license shall be the following:

(a) certificate of completion of the training,
(b) certification of the practical qualifications,
and
(c) valid medical certificate.Article 41
General training provisions for the issuance
of a parachutists license

41.1 The training organization shall not be
allowed to commence the training of a juvenile,
without prior consent signed by the parent or
guardian.

41.2 A parachuting student can carry out
parachute jumps only if he/she has previously
completed theoretical and practical training on
the ground, and possesses a medical certificate.

Faqe 47 nga 106 Stranica 47 od 106 Page 47 of 106

Neni 42
Trajnimi teorik dhe praktik për marrjen
e licencës së parashutistit

42.1 Trajnimi teorik duhet të përfshijë lëndët
e mëposhtme:

(a) procedurat e detyrueshme në situatat
emergjente,
(b) teknikat e kryerjes së kërcimit me
parashutë,
(c) njohja e parashutës, pajisjeve të
parashutës dhe e mjetit ajror,
(d) rregullat dhe legjislacioni, dhe
(e) meteorologjia e aviacionit.

42.2 Trajnimi praktik duhet të përfshijë të
paktën:

(a) 25 kërcime të lira,
(b) 5 minuta të rënies së lirë,
(c) 10 kërcime me ulje në zonën e rënies
me diametër prej 100 metrash, dhe
(d) 15 paketime, nën mbikëqyrjen e
instruktorit, të parashutave kryesore të
cilat i përdor për trajnim.Član 42
Teorijsko i praktično osposobljavanja za
sticanje dozvole padobranca

42.1 Teorijsko osposobljavanje mora
obuhvatiti sljedeće predmete:

a) prinudni postupci u izvanrednim
situacijama,
b) tehnike izvođenja skoka padobranom,
c) poznavanje padobrana, padobranske
opreme i vazduhoplova,
d) pravila i propisi, i
e) vazduhopoplovna meteorologija.


42.2 Praktično osposobljavanje mora
sadržavati najmanje:

a) 25 skokova na slobodno,
b) 5 minuta slobodnog pada,
c) 10 skokova sa prizemljenjem na doskočište
promjera 100 metara, i
d) 15 pakiranja glavnih padobrana, pod
nadzorom nastavnika, koje koristi za
osposobljavanje.

Article 42
Theoretical and practical training for
obtaining a parachutists license

42.1 Theoretical training should cover the
following topics:

(a) mandatory procedures in emergency
situations,
(b) the technique of execution of parachute
jumps,
(c) knowing the parachute, parachute equipment
and aircraft,
(d) regulations and procedures, and
(e) air meteorology.

42.2 Theoretical training shall at least include:


(a) 25 free style parachute jumps,
(b) 5 minutes of free fall,
(c) 10 parachute jumps in the landing zone with
a diameter of 100 metres, and
(d) 15 packing of the main parachute, which will
be used for training, under the supervision of
the instructor.Faqe 48 nga 106 Stranica 48 od 106 Page 48 of 106

Neni 43
Lëshimi dhe afati i vlefshmërisë së
licencës së parashutistit

43.1 Licenca e parashutistit lëshohet nga
AAC-ja në formën e paraqitur në Shtojcën 4
të kësaj Rregulloreje.

43.2 AAC-ja, sipas kërkesës, i lëshon
licencën e parashutistit pa kufizim të afatit të
vlefshmërisë kandidatit i cili dorëzon
dëshmitë për përmbushjen e kushteve për
marrjen e licencës.Neni 44
Marrja e licencës së kategorisë B, C dhe
D

44.1 Kushtet për marrjen e licencës së
kategorisë B, C dhe D janë të përcaktuara në
Shtojcën 2 të kësaj Rregulloreje.

44.2 AAC-ja, sipas kërkesës, i shënon
kategorinë përkatëse të licencës pa kufizim të
afatit të vlefshmërisë kandidatit i cili dorëzon
dëshmi, të vërtetuara nga ana e ekzaminuesit
të aprovuar, për përmbushjen e kushteve për
marrjen e licencës së kategorisë B, C dhe D.Član 43
Izdavanje i rok važnosti dozvole
padobranca

43.1 Dozvolu padobranca izdaje ACV na
obrascu iz Dodatka 4. Ove Uredbe.


43.2 Kandidatu koji dostavi dokaze o
zadovoljavanju uslovima za sticanje dozvole,
ACV će na zahtev izdati dozvolu padobranca
bez ograničenja roka važnosti.
Član 44
Sticanje dozvole kategorije B, C i D


44.1 Uslovi za sticanje dozvole kategorije B, C
i D propisani su u odat 2. ove Uredbe.


44.2 Kandidatu koji dostavi dokaze o
zadovoljavanju uslova za sticanje dozvole
kategorije B, C i D, overene od strane
odobrenog ispitivača, ACV će na zahtev
upisati odgovarajuću kategoriju dozvole bez
ograničenja roka važnosti.Article 43
Issuance and validity of a Parachutists
License

43.1 The parachutists license shall be issued by
the CAA in the form attached to Annex 4 of this
Regulation.

43.2 Upon request, the CAA shall issue the
parachutists license, without a time limit, to the
candidate who submits evidence for meeting the
requirements for obtaining the license.
Article 44
Obtaining the Category B, C and D licence


44.1 The requirements for obtaining the
Category B, C and D license are outlined in
Annex 2 of this Regulation.

44.2 The CAA shall, upon request, record the
relevant category of the license, without time
limit, for the candidate submitting evidence,
certified by the approved examiner, for meeting
the requirements for obtaining a Category B, C
or D license.Faqe 49 nga 106 Stranica 49 od 106 Page 49 of 106

Neni 45
Dispozitat e përgjithshme për autorizimet
e parashutistit

45.1 Parashutisti mund të marrë autorizimet:


(a) instruktor i parashutizmit;
(b) instruktor i parashutizmit AFF;
(c) pilot tandem;
(d) instruktor i pilotit tandem;
(e) paketues i lartë i parashutës; dhe
(f) paketues kryesor i parashutës.

45.2 Kandidatit i cili i plotëson kushtet për
lëshimin e autorizimit AAC-ja i shënon në
licencën e parashutistit autorizimin me afat të
vlefshmërisë prej 4 vitesh.

45.3 Kërkesa për zgjatjen e vlefshmërisë së
autorizimit do të konsiderohet të jetë e
dorëzuar në përputhje me këtë Rregullore
nëse i dorëzohet AAC-së brenda 90 ditëve
para datës së skadimit të autorizimit.

Član 45
Opšte odredbe ovlaščenja padobranca


45.1 Padobranac može steći ovlaščenje:


(a) nastavnik padobranstva,
(b) AFF nastavnik padobranstva,
(c) tandem pilot,
(d) nastavnik tandem pilota,
(e) stariji paker padobrana, i
(f) glavni paker padobrana.

44.2 Kandidatu koji ispuni uslove za izdavanje
ovlaščenja ACV će u dozvolu padobranca
upisati ovlaščenje sa rokom važnosti od 4
godine.

45.3 Zahtev za produženje važnosti ovlaščenja
smatra se podnešenim u skladu sa ovom
Urebom ako se ACV podnese unutar 90 dana
pre datuma isteka ovlaščenja.


Article 45
General provisions for the parachutists
authorizations

45.1 The parachutist may obtain the
authorizations for the following:

(a) parachuting instructor;
(b) AFF parachuting instructor;
(c) tandem pilot;
(d) tandem pilot instructor;
(e) senior parachute rigger; and
(f) master parachute rigger.

45.2 Having met the requirements for obtaining
the appropriate authorization, the CAA shall
record a four-year authorization in the
applicant's parachutists license.

45.3 The candidate shall submit a request to the
CAA, in order to extend the authorization time
limit at least 90 days before the expiration date
of the authorization.


Faqe 50 nga 106 Stranica 50 od 106 Page 50 of 106

Neni 46
Kushtet për marrjen e autorizimit të
instruktorit të parashutizmit dhe
instruktorit të parashutizmit AFF

46.1 Para fillimit të trajnimit për marrjen e
autorizimit të instruktorit të parashutizmit
dhe autorizimit të instruktorit të
parashutizmit AFF, parashutisti duhet:

(a) të jetë së paku 21 vjeç;
(b) të ketë licencë të vlefshme të kategorisë
D për të paktën 12 muaj;
(c) të ketë kryer të paktën 200 kërcime me
vonesë më të gjatë se 30 sekonda;
(d) të ketë kryer të paktën 50 kërcime me
vonesë më të gjatë se 45 sekonda;
(e) të ketë kryer të paktën 30 kërcime me
vonesë më të gjatë se 60 sekonda;
(f) të ketë kryer të paktën 20 kërcime
jashtë aerodromit; dhe
(g) të ketë kryer të paktën 2 kërcime gjatë
natës.

46.2 Për më tepër, para fillimit të trajnimit
për marrjen e autorizimit të instruktorit të
parashutizmit AFF, parashutisti duhet:

(a) të ketë kryer të paktën 5 orë të rënies së
lirë; dhe
(b) të ketë arritur rezultatin prej së paku 10
figurave gjatë një kërcimi në grup prej
katër parashutistësh ose 8 figurave
Član 46
Ovlaščenje nastavnik padobranstva i AFF
nastavnik padobranstva


46.1 Pre početka osposobljavanja za sticanje
ovlaščenja nastavnik padobranstva i
ovlaščenja AFF nastavnik padobranstva,
padobranac mora:

(a) biti star najmanje 21 godina,
(b) posedovati važeču dozvolu kategorije D u
trajanju najmanje 12 meseci,
(c) ostvariti najmanje 200 skokova sa
zadrškom dužem od 30 sekundi,
(d) ostvariti najmanje 50 skokova sa zadrškom
dužem od 45 sekundi,
(e) ostvariti najmanje 30 skokova sa zadrškom
dužem od 60 sekundi,
(f) ostvariti najmanje 20 vanaerodromskih
skokova, i
(g) ostvariti najmanje 2 noćna skoka.


46.2 Dodatno pre početka osposobljavanja za
sticanje ovlaščenja AFF nastavnika
padobranstva, padobranac mora:

(a) ostvariti najmanje 5 sati slobodnog pada, i
(b) postići rezultat od najmanje 10 likova u
jednom skoku u grupi od četiri padobranca
ili 8 likova u jednom skoku u grupi od
osam padobranaca u skladu sa FAI
Article 46
Authorization of the parachuting instructor
and AFF parachuting instructor


46.1 Prior to the start of the training for the
parachuting instructor authorization and the
authorization of the AFF parachuting instructor,
the parachutist shall:

(a) be at least 21 years of age;
(b) have a valid Category D license with
duration of at least 12 months;
(c) have performed at least 200 parachute jumps
with a delay of more than 30 seconds;
(d) have performed at least 50 parachute jumps
with a delay of more than 45 seconds;
(e) have performed at least 30 parachute jumps
with a delay of more than 60 seconds;
(f) have performed at least 20 parachute jumps
outside the airport; and
(g) have performed at least 2 night-time
parachute jumps.

46.2 Moreover, prior to the start of the training
for an AFF parachuting instructor, the
parachutist shall:

(a) have performed at least 5 hours of free fall;
and
(b) have carried out at least 10 parachuting
figures in a group of four parachutists, or 8
parachuting figures in a group of eight
Faqe 51 nga 106 Stranica 51 od 106 Page 51 of 106

gjatë një kërcimi në grup prej tetë
parashutistësh, në përputhje me
rregullat e FAI për disiplinën e
kërcimeve me figura grupore (FS).

46.3 Kushtet për marrjen e autorizimit të
instruktorit të parashutizmit dhe të
instruktorit të parashutizmit AFF janë:

(a) certifikata për kryerjen e trajnimit, dhe
(b) verifikimi i trajnimit praktik.
Neni 47
Trajnimi për marrjen e autorizimit të
instruktorit të parashutizmit dhe
instruktorit të parashutizmit AFF

47.1 Trajnimi teorik për marrjen e
autorizimit të instruktorit të parashutizmit
dhe instruktorit të parashutizmit AFF duhet
të përfshijë lëndët e mëposhtme:

(a) njohuritë themelore për edukimin dhe
arsimin (pedagogjia);
(b) didaktika dhe aftësitë e instruktorit;
(c) psikologjia e mësimdhënies dhe
mësimnxënies;
(d) metodologjia e trajnimit;
(e) organizimi dhe siguria e kërcimeve me
parashutë; dhe
pravilima za disciplinu skupnih likovnih
skokova (FS).46.3 Uslovi za sticanje ovlaščenja nastavnik
padobranstva i AFF nastavnik padobranstva
su:

(a) potvrda o završenom osposobljavanju, i
(b) provera praktične osposobljenosti.
Član 47
Osposobljavanje za sticanje ovlaščtenja
nastavnik padobranstva i AFF nastavnik
padobranstva

47.1 Teorijsko osposobljavanje za sticanje
ovlaščtenja nastavnik padobranstva i AFF
nastavnik padobranstva mora obuhvatiti
sledeće predmete:

(a) temeljna znanja o vaspitanju i obrazovanju
(pedagogija),
(b) didaktiku i umeća nastavnika,
(c) psihologiju izučavanja i učenja,
(d) metodiku osposobljavanja,
(e) organizaciju i sigurnost padobranskih
skokova, i
(f) ljudske mogućnosti i ograničenja.
parachutists, according to the FAI rules for
the discipline of parachuting group figures
(FS).


46.3 The requirements for the authorization of
the parachuting instructor and the AFF
parachuting instructor shall be:

(a) certificate of completion of the training, and
(b) verification of practical training.
Article 47
Training for the parachuting instructor and
AFF parachuting instructor


47.1 The theoretical training for the parachuting
instructor and AFF parachuting instructor shall
include the following subjects:


(a) basic knowledge of education and training
(pedagogy);
(b) didactics and instructor skills;
(c) teaching psychology;
(d) training methodology;
(e) organization and safety of parachute
jumping; and
(f) human skills and limitations.
Faqe 52 nga 106 Stranica 52 od 106 Page 52 of 106

(f) mundësitë dhe kufizimet njerëzore.

47.2 Për më tepër, trajnimi teorik për
marrjen e autorizimit të instruktorit të
parashutizmit AFF duhet të përfshijë edhe
lëndët e mëposhtme:

(a) procedurat e detyrueshme në situatat
emergjente gjatë kryerjes së kërcimeve
AFF me parashutë; dhe
(b) teknika dhe mënyra e kryerjes së
kërcimeve AFF me parashutë.


47.3 Trajnimi praktik duhet të përfshijë:


(a) mësimin metodologjik nga lëndët
teorike të trajnimit të nxënësve;
(b) përgatitjen dhe punën me kandidatin
për marrjen e licencës së kategorisë
A;
(c) organizimin dhe kryerjen e kërcimeve
me parashutë; dhe
(d) simulimin e procedurës në rast të
incidentit ose aksidentit.

47.4 Për më tepër, trajnimi praktik për
marrjen e autorizimit të instruktorit të
parashutizmit AFF duhet të përfshijë të
paktën 10 kërcime si nxënës me një
instruktor të parashutizmit AFF.47.2 Dodatno, teorijsko osposobljavanje za
sticanje ovlaščenja AFF nastavnik
padobranstva mora obuhvatiti sledeće
predmete:

(a) prinudni postupci u vanrednim situacijama
pri izvođenju AFF skokova padobranom, i
(b) tehnika i način izvođenja AFF skokova
padobranom.47.3 Praktično osposobljavanje mora
sadržavati:

(a) metodski sat iz teorijskih predmeta
osposobljavanja učenika,
(b) priprema i rad sa kandidatom za sticanje
dozvole kategorije A,
(c) organizacija i sprovođenje padobranskih
skokova, i
(d) simulacija postupka u slučaju nezgode ili
nesreće.


47.4 Dodatno, praktično osposobljavanje za
sticanje ovlaščenja AFF nastavnik
padobranstva mora obuhvatiti najmanje 10
skokova sa AFF nastavnikom padobranstva
kao učenikom.47.2 Furthermore, the theoretical training for the
AFF parachuting instructor authorization shall
also include the following subjects:


(a) Emergency procedures in extraordinary
situations during the execution of AFF
parachute jumping; and
(b) techniques and methods of execution of AFF
parachute jumping.


47.3 Practical training shall include the
following:

(a) methodological learning from theoretical
subjects for student training;
(b) preparing and working with candidates for
obtaining a Category A license;
(c) organization and realization of parachute
jumps; and
(d) simulation procedures in the event of an
accident or disaster.


47.4 Furthermore, the AFF parachuting
instructor authorization shall include at least 10
jumps, as a student, with the AFF parachuting
instructor.


Faqe 53 nga 106 Stranica 53 od 106 Page 53 of 106


Neni 48
Vazhdimi dhe ripërtëritja e vlefshmërisë
së autorizimit të instruktorit të
parashutizmit dhe instruktorit të
parashutizmit AFF

48.1 Për vazhdimin e vlefshmërisë së
autorizimit të instruktorit të parashutizmit
kandidati duhet të plotësojë të paktën dy nga
tri kushtet e mëposhtme:

(a) të dorëzojë certifikatën nga organizata
trajnuese që, gjatë periudhës së
vlefshmërisë së autorizimit, ka
mbikëqyrur në cilësinë e instruktorit të
parashutizmit të paktën 50 kërcime të
nxënësve parashutistë,
(b) të marrë pjesë në një seminar për
ripërtëritjen e njohurive të instruktorit
të parashutizmit brenda 12 muajve para
datës së skadimit të vlefshmërisë së
autorizimit, ose
(c) ta kalojë verifikimin e aftësive
profesionale për vazhdimin e
vlefshmërisë së autorizimit të
instruktorit të parashutizmit me një
ekzaminues brenda 90 ditëve para
datës së skadimit të vlefshmërisë së
autorizimit.Član 48
Produženje i obnova važnosti ovlaščenja
nastavnika padobranstva i AFF nastavnika
padobranstva


48.1 Za produženje važnosti ovlaščenja
nastavnik padobranstva moraju biti ispunjena
najmanje dva od tri sledeća uslova:(a) dostaviti potvrdu organizacije za
osposobljavanje da je u periodu važnosti
ovlaščtenja nadgledao najmanje 50
skokova učenika padobranaca u ulozi
nastavnika padobranstva,
(b) prisustvovati seminaru obnove znanja za
nastavnika padobranstva unutar 12 meseci
pre datuma isteka važnosti ovlaščenja, ili


(c) položiti proveru stručnosti za produženje
važnosti ovlaščenja nastavnik
padobranstva sa ispitivačem unutar 90
dana pre datuma isteka važnosti
ovlaščenja.

Article 48
Extension and renewal of validity of the
parachuting instructor authorization and
AFF parachuting instructor


48.1 For the extension of validity of the
parachuting instructor authorizations, the
candidate must meet at least two of the following
three requirements:


(a) shall submit a certification of the training
organization, by which, during the validity
period of the authorization, has supervised at
least 50 jumps of parachute students in the
capacity of the parachuting instructor,
(b) shall attend a seminar to refresh the
knowledge of the parachuting instructor
within 12 months prior to the expiration date
of the authorization, or

(c) shall pass the verification of skills for the
extension of validity of the parachuting
instructor authorization with the examiner
within 90 days prior to the expiration date of
the authorization.
Faqe 54 nga 106 Stranica 54 od 106 Page 54 of 106

48.2 Për vazhdimin e vlefshmërisë së
autorizimit të instruktorit të parashutizmit
AFF kandidati duhet të plotësojë të paktën dy
nga tri kushtet e mëposhtme:

(a) në periudhën e vlefshmërisë së
autorizimit të kryejë të paktën 20
kërcime AFF në cilësinë e instruktorit
të parashutizmit AFF, prej të cilave të
paktën 5 kërcime në 12 muajt e fundit
para skadimit të vlefshmërisë së
autorizimit;
(b) të marrë pjesë në një seminar për
ripërtëritjen e njohurive të instruktorit
të parashutizmit AFF brenda 12
muajve para datës së skadimit të
vlefshmërisë së autorizimit, ose
(c) ta kalojë verifikimin e aftësive
profesionale për vazhdimin e
vlefshmërisë së autorizimit të
instruktorit të parashutizmit AFF me
një ekzaminues brenda 90 ditëve para
datës së skadimit të vlefshmërisë së
autorizimit.

48.3 Për ripërtëritjen e vlefshmërisë së
autorizimit të instruktorit të parashutizmit
ose instruktorit të parashutizmit AFF
kandidati duhet që brenda 12 muajve para
dorëzimit të kërkesës t’i përmbushë kushtet e
mëposhtme:

48.2 Za produženje važnosti ovlaščenja AFF
nastavnik padobranstva moraju biti ispunjena
najmanje dva od tri sledeća uslova:

(a) u periodu važnosti ovlaščtenja ostvariti
najmanje 20 AFF skokova u ulozi AFF
nastavnika padobranstva, od čega
najmanje 5 skokova u zadnjih 12 meseci
pre isteka važnosti ovlaščenja,
(b) prisustvovati seminaru obnove znanja za
AFF nastavnika padobranstva unutar 12
meseci pre datuma isteka važnosti
ovlaščenja, ili

(c) položiti proveru stručnosti za produženje
važnosti ovlaščenja AFF nastavnik
padobranstva sa ispitivačem unutar 90
dana pre datuma isteka važnosti
ovlaščenja.


48.3 Za obnovu važnosti ovlaščenja nastavnik
padobranstva ili AFF nastavnik padobranstva
kandidat mora unutar 12 meseci pre
podnošenja zahteva ispuniti sledeće uslove:
48.2 For the extension of the AFF parachuting
instructor authorization, the candidate must meet
at least two of the following three requirements:

(a) in the period of the authorization validity,
shall accomplish at least 20 AFF parachute
jumps in the capacity of the AFF parachuting
instructor, of which at least 5 jumps in the
last 12 months prior to the expiration of the
authorization;(b) shall attend a seminar to refresh knowledge
for AFF parachuting instructor, within 12
months prior to the expiration date of the
authorization, or

(c) shall pass the verification of the capability
for the extension of validity of the
parachuting instructor authorization with the
examiner within 90 days prior to the
expiration date of the authorization.


48.3 For the extension of the authorization
period for parachuting instructor, or AFF
parachuting instructor, the candidate must meet
the following requirements within 12 months
prior to the submission of the application:Faqe 55 nga 106 Stranica 55 od 106 Page 55 of 106

(a) të marrë pjesë në një seminar për
ripërtëritjen e njohurive të instruktorit
të parashutizmit ose instruktorit të
parashutizmit AFF, dhe
(b) ta kalojë verifikimin e aftësive
profesionale për ripërtëritjen e
vlefshmërisë së autorizimit të
instruktorit të parashutizmit ose
instruktorit të parashutizmit AFF me
një ekzaminues.


Neni 49
Seminari për ripërtëritjen e njohurive të
instruktorit të parashutizmit ose
instruktorit të parashutizmit AFF

49.1 Seminari për ripërtëritjen e njohurive
mund të kryhet nga organizata trajnuese e
aprovuar për kryerjen e trajnimeve për
marrjen e autorizimit të instruktorit të
parashutizmit dhe instruktorit të
parashutizmit AFF.

49.2 Seminari duhet të zgjasë jo më pak se 6
orë shkollore dhe duhet të përfshijë të paktën
njësitë e mëposhtme:

(a) sigurinë e kryerjes së kërcimeve; dhe
(b) metodologjinë e trajnimit të
parashutistëve.


(a) prisustvovati seminaru obnove znanja za
nastavnika padobranstva ili AFF
nastavnika padobranstva, i

(b) položiti proveru stručnosti za obnovu
važnosti ovlaščenja nastavnik
padobranstva ili AFF nastavnik
padobranstva sa ispitivačem.
Član 49
Seminar obnove znanja za nastavnika
padobranstva ili AFF nastavnika
padobranstva

49.1 Seminar obnove znanja sme provoditi
organizacija za osposobljavanje ovlaščena za
provođenje osposobljavanja za sticanje
ovlaščenja nastavnik padobranstva ili AFF
nastavnik padobranstva.


49.2 Seminar mora biti u trajanju ne manjem
od 6 školskih sati i mora obuhvatiti najmanje
sledeće celine:

(a) sigurnost izvođenja skokova, i
(b) metodika padobranke obuke.(a) shall attend a seminar to refresh the
knowledge for parachuting instructor or AFF
parachuting instructor, and

(b) shall pass the verification of the capability
for the extension of validity of the
parachuting instructor authorization or AFF
parachuting instructor with the examiner.
Article 49
Seminar to refresh the knowledge for
parachuting instructor or AFF parachuting
instructor

49.1 The seminar to refresh the knowledge may
be organized by the approved training
organization to obtain the authorization for
parachuting instructor or AFF parachuting
instructor.


49.2 The seminar shall last no less than 6 school
hours and shall include at least the following
areas:

(a) the safety for the realization of parachute
jumps;
(b) the training methodology of parachute
jumpers.

Faqe 56 nga 106 Stranica 56 od 106 Page 56 of 106

49.3 Organizata trajnuese është e obliguar t’i
lëshojë certifikatë çdo pjesëmarrësi të
seminarit pas përfundimit të seminarit për
ripërtëritjen e njohurive.Neni 50
Kushtet për marrjen e autorizimit të
pilotit tandem

50.1 Para fillimit të trajnimit për marrjen e
autorizimit të pilotit tandem, parashutisti
duhet:

(a) të jetë së paku 18 vjeç,
(b) të ketë licencë të vlefshme të kategorisë
D, dhe
(c) të ketë kryer të paktën 4 orë të rënies së
lirë.

50.2 Kushtet për marrjen e autorizimit të
pilotit tandem janë:

(a) certifikata për kryerjen e trajnimit, dhe
(b) verifikimi i trajnimit praktik.49.3 Organizacija za osposobljavanje je
obavezna izdati potvrdu svakom učesniku
seminara nakon provedenog seminara obnove
znanja.Član 50
Uslovi za sticanje ovlaščtenja tandem pilota


50.1 Pre početka osposobljavanja za sticanje
ovlaščenja tandem pilot, padobranac mora:


(a) biti star najmanje 18 godina,
(b) posedovati važeču dozvolu kategorije D, i
(c) ostvariti najmanje 4 sata slobodnog pada.50.2 Uslovi za sticanje ovlaščenja tandem
pilota su:

(a) potvrda o završenom osposobljavanju, i
(b) provera praktične osposobljenosti.49.3 The approved training organization is
required to issue a certificate for each participant
of the seminar after the completion of the
parachuting seminar for the refreshing of their
knowledge.


Article 50
Requirements for Tandem Pilot
Authorization

50.1 Before starting the training to obtain a
Tandem Pilot Authorization, the parachutist
shall:

(a) be at least 18 years old,
(b) have a valid D category license, and
(c) complete at least 4 hours of parachuting.50.2 The requirements to obtain a Tandem Pilot
Authorization are as follows:

(a) certificate for the completion of the training,
and
(b) verification of practical trainings.


Faqe 57 nga 106 Stranica 57 od 106 Page 57 of 106

Neni 51
Trajnimi për marrjen e autorizimit të
pilotit tandem

51.1 Trajnimi teorik për marrjen e
autorizimit të pilotit tandem duhet të
përfshijë lëndët e mëposhtme:

(a) Teknika e kryerjes së kërcimit me
parashutë tandem,
(b) Njohje e parashutës tandem, dhe
(c) Procedurat e detyrueshme në situatat
emergjente gjatë kryerjes së kërcimeve
me parashutë tandem.

51.2 Trajnimi praktik duhet të përfshijë të
paktën 12 kërcime me parashutë tandem me
një instruktor të pilotit tandem në cilësinë e
pasagjerit.


Neni 52
Shënimi i llojit të parashutës tandem në
licencë

52.1 Trajnimin për shënimin e llojit të
parashutës tandem mund ta kryejë instruktori
i pilotit tandem i cili e ka të shënuar llojin e
parashutës tandem për të cilin e kryen
trajnimin.

52.2 Trajnimi për shënimin e llojit të
parashutës tandem përbëhet nga dy kërcime
Član 51
Osposobljavanje

51.1 Teorijsko osposobljavanje za sticanje
ovlaščenja tandem pilot mora obuhvatiti
sledeće predmete:


(a) Tehnika izvođenja skoka tandem
padobranom,
(b) Poznavanje tandem padobrana, i
(c) Prinudni postupci u vanrednim situacijama
pri izvođenju skokova tandem
padobranom.

51.2 Praktično osposobljavanje mora
obuhvatiti najmanje 12 skokova tandem
padobranom sa nastavnikom tandem pilota u
ulozi putnika.


Član 52
Upis tipa tandem padobrana


52.1 Osposobljavanje za upis tipa tandem
padobrana sme provoditi nastavnik tandem
pilota sa upisanim tipom tandem padobrana za
koji provodi osposobljavanje.


52.2 Osposobljavanje za upis tipa tandem
padobrana sastoji se od dva skoka sa
Article 51
Training

51.1 Theoretical training to obtain Tandem Pilot
Authorization shall include the following
subjects:


(a) techniques for the completion of tandem
parachute jumps,
(b) introduction of tandem parachute, and
(c) emergency procedures in extraordinary
situations, during the realization of a tandem
parachute jumping.

51.2 The practical training shall include at least
12 tandem parachute jumps with the tandem
pilot instructor in the capacity of passenger.Article 52
Marking of the tandem parachute type in the
license

52.1 The training for marking the tandem
parachute type can be performed by a tandem
pilot instructor who has a marked type of tandem
parachute for which the training is conducted.


52.2 The training for the tandem parachute
consists of two jumps with the tandem pilot
Faqe 58 nga 106 Stranica 58 od 106 Page 58 of 106

me një instruktor të pilotit tandem në cilësinë
e pasagjerit tandem.

52.3 Shënimi i llojit të parashutës tandem
shënohet në librezën e kërcimeve me
parashutë dhe duhet të përmbajë të dhënat e
mëposhtme:

(a) datën e trajnimit,
(b) llojin e parashutës tandem,
(c) të dhënat personale të personit të
autorizuar i cili e ka mbajtur trajnimin
(emri dhe mbiemri, numri i licencës),
dhe
(d) nënshkrimin e personit të autorizuar i
cili e ka mbajtur trajnimin.

52.4 Instruktori i pilotit tandem mund ta
shënojë llojin e parashutës tandem në
librezën e tij të kërcimeve me parashutë sipas
parimit të vetë-trajnimit duke u bazuar në
dokumentacionin e prodhuesit të llojit të
parashutës tandem dhe duke kryer dy
kërcime me një pilot tandem në cilësinë e
pasagjerit tandem.


Neni 53
Vazhdimi dhe ripërtëritja e vlefshmërisë
së autorizimit të pilotit tandem

53.1 Për vazhdimin e vlefshmërisë së
autorizimit të pilotit tandem, kandidati duhet
nastavnikom tandem pilota u ulozi tandem
putnika.

52.3 Upis tipa tandem padobrana upisuje se u
knjižicu padobranskih skokova i mora
sadržavati sledeće:


(a) datum osposobljavanja,
(b) tip tandem padobrana,
(c) lične podatke ovlaščene osobe koja je
provela osposobljavanje (ime i prezime,
broj dozvole), i
(d) potpis ovlaščene osobe koja je provela
osposobljavanje.


52.4 Nastavnik tandem pilota može upisati tip
tandem padobrana u vlastitu knjižicu
padobranskih skokova po principu samoobuke
na temelju dokumentacije proizvođača tipa
tandem padobrana i izvođenjem dva skoka sa
tandem pilotom u ulozi tandem putnika.
Član 53
Produženje i obnova važnosti ovlaščenja


53.1 Za produženje važnosti ovlaščenja
tandem pilot mora u periodu važnosti
instructor in the capacity of the tandem
passenger.

52.3 The marking of tandem parachute type is
marked on the parachute jumping logbook and
must contain the following data:


(a) training date,
(b) type of the tandem parachute,
(c) personal data of the authorized person who
has completed the training (name, surname,
and license number), and
(d) the signature of the authorized person who
has completed the training.


52.4 The tandem pilot instructor can mark the
type of tandem parachute in the personal
parachute jumping logbook according to the self-
training principle, based on the documentation of
the manufacturer of the tandem parachute type
and the completion of two jumps with the
tandem pilot in the capacity of the tandem
passenger.


Article 53
Extension and renewal of the validity of the
authorization

53.1 For the extension of the validity of the
tandem pilot authorization, the candidate shall,
Faqe 59 nga 106 Stranica 59 od 106 Page 59 of 106

që brenda periudhës së vlefshmërisë së
autorizimit, të krejë të paktën 20 kërcime
tandem, nga të cilat të paktën 5 kërcime
tandem në 12 muajt e fundit para skadimit të
vlefshmërisë së autorizimit.

53.2 Për ripërtëritjen e vlefshmërisë së
autorizimit të pilotit tandem, kandidati duhet
që brenda 90 ditëve para dorëzimit të
kërkesës, ta kalojë verifikimin e aftësive
profesionale për ripërtëritjen e vlefshmërisë
së autorizimit të pilotit tandem me një
ekzaminues.

Neni 54
Kushtet për marrjen e autorizimit të
instruktorit të pilotit tandem

54.1 Para fillimit të trajnimit për marrjen e
autorizimit të instruktorit të pilotit tandem,
parashutisti duhet:

(a) të ketë licencë të vlefshme të
parashutistit me autorizim të vlefshëm
të instruktorit të parashutizmit, dhe
(b) të ketë kryer të paktën 300 kërcime me
parashutë tandem.

54.2 Kushtet për marrjen e autorizimit të
instruktorit të pilotit tandem janë:


(a) certifikata për kryerjen e trajnimit, dhe
ovlaščenja ostvariti najmanje 20 tandem
skokova, od čega najmanje 5 tandem skokova
u zadnjih 12 meseci pre isteka važnosti
ovlaščenja.


53.2 Za obnovu važnosti ovlaščenja tandem
pilota kandidat mora unutar 90 dana pre
podnošenja zahtjeva položiti proveru
stručnosti za obnovu važnosti ovlaščtenja
tandem pilota sa ispitivačem.Član 54
Uslovi za sticanje ovlaščenja nastavnik
tandem pilota

54.1 Pre početka osposobljavanja za sticanje
ovlaščtenja nastavnika tandem pilot,
padobranac mora:

(a) posedovati važeču dozvolu padobranca sa
važečim ovlaščenjem nastavnika
padobranstva, i
(b) ostvariti najmanje 300 skokova tandem
padobranom.

54.2 Uslovi za sticanje ovlaščenja nastavnika
tandem pilota su:


(a) potvrda o završenom osposobljavanju
within the period of validity of the authorization,
complete at least 20 tandem parachute jumps, of
which at least five tandem parachute jumps in the
last 12 months prior to the expiration date of the
authorization.

53.2 In order to renew the validity of the tandem
pilot authorization, the candidate shall, within 90
days prior to the application, pass the verification
of skills for renewing the validity of the tandem
pilot authorization with the examiner.Article 54
Requirements for obtaining the
authorization for tandem pilot instructor

54.1 Before starting the training for obtaining the
instructor authorization for tandem parachute
pilot, the candidate shall:

(a) have a valid license of parachutist with a
valid authorization of the parachuting
instructor, and
(b) have completed at least 300 tandem
parachute jumps.

54.2 Requirements for obtaining the
authorization for tandem pilot instructor are as
follows:

(a) certificate for the completion of the training,
Faqe 60 nga 106 Stranica 60 od 106 Page 60 of 106

(b) kalimi i verifikimit të trajnimit praktik.Neni 55
Trajnimi praktik

Trajnimi praktik duhet të përfshijë:

(a) përgatitjen dhe punën me kandidatin për
marrjen e autorizimit të pilotit tandem;
(b) organizimin dhe kryerjen e kërcimeve
tandem; dhe
(c) simulimin e procedurës në rast të
incidentit ose aksidentit.Neni 56
Vazhdimi dhe ripërtëritja e vlefshmërisë
së autorizimit të instruktorit të pilotit
tandem

56.1 Për vazhdimin e vlefshmërisë së
autorizimit të instruktorit të pilotit tandem
kandidati duhet të plotësojë të paktën dy nga
tri kushtet e mëposhtme:

(a) gjatë periudhës së vlefshmërisë së
autorizimit të kryejë të paktën 30
kërcime tandem në cilësinë e
instruktorit të pilotit tandem, prej të
cilave të paktën 5 kërcime në 12 muajt
(b) položiti proveru praktične osposobljenosti.
Član 55
Praktično osposobljavanje

Praktično osposobljavanje mora sadržavati:

(a) priprema i rad sa kandidatom za sticanje
ovlaščtenja tandem pilot,
(b) organizacija i sprovođenje tandem skoka, i
(c) simulaciju postupka u slučaju nezgode ili
nesreće.Član 56
Produženje i obnova važnosti ovlaščenja56.1 Za produženje važnosti ovlaščenja
nastavnik tandem pilota moraju biti ispunjena
najmanje dva od tri sledeća uslova:


(a) u periodu važnosti ovlaščenja ostvariti
najmanje 30 tandem skokova u ulozi
nastavnika tandem pilota, od čega
najmanje 5 skokova u zadnjih 12 meseci
pre isteka važnosti ovlaščenja,
and
(b) completion of a test (exam) for practical
training.


Article 55
Practical training

Practical training shall include the following:

(a) preparing and working with candidates for
obtaining a tandem pilot authorization;
(b) organization and realization of tandem
parachute jumps; and
(c) simulation procedures in the event of an
accident or disaster.


Article 56
Extension and renewal of the validity of the
authorization


56.1 Extension of the validity of the instructor
authorization for a tandem pilot is done when at
least two of the following three requirements are
met:

(a) during the validity period of the
authorization at least 30 tandem parachute
jumps are completed, in the capacity of the
tandem pilot instructor, of which at least 5
parachute jumps in the last 12 months prior
Faqe 61 nga 106 Stranica 61 od 106 Page 61 of 106

e fundit para skadimit të vlefshmërisë
së autorizimit,
(b) të marrë pjesë në një seminar për
ripërtëritjen e njohurive të instruktorit
të parashutizmit brenda 12 muajve para
datës së skadimit të vlefshmërisë së
autorizimit, ose
(c) ta kalojë verifikimin e aftësive
profesionale për vazhdimin e
vlefshmërisë së autorizimit të
instruktorit të pilotit tandem me një
ekzaminues brenda 90 ditëve para
datës së skadimit të vlefshmërisë së
autorizimit.

56.2 Për ripërtëritjen e vlefshmërisë së
autorizimit të instruktorit të pilotit tandem,
kandidati duhet që brenda 12 muajve para
dorëzimit të kërkesës t’i përmbushë kushtet e
mëposhtme:

(a) të marrë pjesë në një seminar për
ripërtëritjen e njohurive të instruktorit
të parashutizmit, dhe
(b) ta kalojë verifikimin e aftësive
profesionale për ripërtëritjen e
vlefshmërisë së autorizimit të
instruktorit të pilotit tandem me një
ekzaminues.

(b) prisustvovati seminaru obnove znanja za
nastavnika padobranstva unutar 12 meseci
pre datuma isteka važnosti ovlaščenja, ili

(c) položiti proveru stručnosti za produženje
važnosti ovlaščenja nastavnika tandem
pilota sa ispitivačem unutar 90 dana pre
datuma isteka važnosti ovlaščenja.

56.2 Za obnovu važnosti ovlaščenja nastavnik
tandem pilota kandidat mora unutar 12 meseci
pre podnošenja zahteva ispuniti sledeće
uslove:


(a) prisustvovati seminaru obnove znanja za
nastavnika padobranstva, i
(b) položiti proveru stručnosti za obnovu
važnosti ovlaščenja nastavnik tandem
pilota sa ispitivačem.
to the expiration date of the authorization,

(b) attending a seminar to refresh the knowledge
of parachuting instructor within 12 months
prior to the expiration date of the
authorization, or
(c) passing of the training test (exam) to extend
the validity of the authorization for tandem
pilot instructor with the examiner, within 90
days prior to the expiration date of the
authorization.
56.2 For the renewal of the validity of the
authorization for a tandem pilot instructor, the
candidate shall meet the following requirements
within 12 months prior to submission of the
application:

(a) attending of a seminar to refresh the
knowledge for parachuting instructor, and
(b) passing the training test (exam) for the
extension of the authorization validity for
tandem pilot instructor with the examiner.Faqe 62 nga 106 Stranica 62 od 106 Page 62 of 106

Neni 57
Kushtet për marrjen e autorizimit të
paketuesit të lartë dhe paketuesit kryesor
të parashutës

57.1 Para fillimit të trajnimit për marrjen e
autorizimit të paketuesit të lartë të
parashutës, parashutisti duhet të ketë licencë
të vlefshme të kategorisë B.

57.2 Kushtet për marrjen e autorizimit të
paketuesit të lartë të parashutës janë:


(a) certifikata për kryerjen e trajnimit, dhe
(b) verifikimi i trajnimit praktik.


57.3 Për marrjen e autorizimit të paketuesit
kryesor të parashutës kandidati duhet:

(a) të posedojë autorizimin e paketuesit të
lartë të parashutës, dhe
(b) të paraqesë dëshmi për kryerjen e
trajnimit tek prodhuesi i parashutës për
kryerjen e riparimeve të mëdha të
parashutës dhe sistemit të lidhjeve.


Član 57
Uslovi za sticanje ovlaščenja paker i glavni
paker padobrana


57.1 Pre početka osposobljavanja za
ovlaščenje stariji paker padobrana, padobranac
mora posedovati važeču dozvolu kategorije B.


57.2 Uslovi za sticanje ovlaščenja stariji paker
padobrana su:


(a) potvrda o završenom osposobljavanju, i
(b) provera praktične osposobljenosti.


57.3 Za sticanje ovlaščenja glavni paker
padobrana kandidat mora:

(a) posedovati ovlaščenje stariji paker
padobrana, i
(b) dostaviti dokaz o završenom
osposobljavanju kod proizvođača
padobrana za obavljanje većih popravka
padobrana i sistemu veza.


Article 57
Conditions for obtaining the authorization of
the parachute rigger and the master
parachute rigger

57.1 Before starting the training for the
authorization of parachute rigger, the parachutist
shall possess a valid category B license.


57.2 The conditions for obtaining the
authorization of the master parachute rigger are
as follows:

(a) the certificate of completion of the training,
and
(b) verification of the practical training.

57.3 To acquire the authorization of the master
parachute rigger, the candidate shall:

(a) possess the authorization of the parachute
rigger, and
(b) present evidence of the parachute
manufacturer for the completion of the
training to perform major parachute repairs
and links systems.


Faqe 63 nga 106 Stranica 63 od 106 Page 63 of 106

Neni 58
Trajnimi për marrjen e autorizimit të
paketuesit të lartë të parashutës

58.1 Trajnimi i parashutistit për marrjen e
autorizimit të paketuesit të lartë të parashutës
duhet të kryhet sipas programit të trajnimit i
cili duhet të përfshijë elementët:

(a) trajnimi teorik, dhe
(b) trajnimi praktik.

58.2 Trajnimi teorik për marrjen e
autorizimit të paketuesit të lartë të parashutës
duhet të përfshijë lëndët e mëposhtme:

(a) konstruksionet e parashutës,
(b) materialet dhe pjesët e parashutës,
(c) veglat dhe riparimet e parashutës,
(d) paketimi i parashutës,
(e) njohja dhe instalimi i pajisjeve të
sigurisë (AAD dhe RSL), dhe
(f) dokumentacioni i parashutës.

58.3 Trajnimi praktik për marrjen e
autorizimit të paketuesit të lartë të parashutës
duhet të përmbajë:

(a) paketimi i parashutave kryesore,
parashutave rezervë dhe parashutave
për shpëtim,
(b) riparimi i parashutave, çantave dhe
sistemeve të lidhjeve, dhe
Član 58
Osposobljavanje


58.1 Osposobljavanje padobranca za sticanje
ovlaščenja stariji paker padobrana mora se
provoditi prema programu osposobljavanja
koji mora obuhvatiti elemente:

(a) teorijskog osposobljavanja, i
(b) praktičnog osposobljavanja.

58.2 Teorijsko osposobljavanje za sticanje
ovlaščtenja stariji paker padobrana mora
obuhvatiti sledeće predmete:

(a) konstrukcije padobrana,
(b) materijali i delovi padobrana,
(c) alati i popravci padobrana,
(d) pakiranje padobrana,
(e) poznavanje i postavljanje sigurnosnih
uređaja (AAD i RSL), i
(f) dokumentacija padobrana.

58.3 Praktično osposobljavanje za sticanje
ovlaščenja stariji paker padobrana mora
sadržavati:

(a) pakiranje glavnih padobrana, rezervnih
padobrana i padobrana za spašavanje, i


(b) popravak padobrana, ranca i sistema veza,
Article 58
Training


58.1 The training of the parachutist for obtaining
the authorization of the parachute rigger shall be
implemented on the basis of the training
program, which includes the elements of:

(a) theoretical training, and
(b) practical training.

58.2 The theoretical training for obtaining the
authorization of the parachute rigger shall
include the following subjects:

(a) parachute construction,
(b) parachute materials and parts,
(c) tools and parachute repairing,
(d) parachute packing,
(e) recognizing and installation of safety
equipment (AAD dhe RSL), and
(f) parachute documents.

58.3 The practical training for obtaining the
authorization for parachute rigger shall contain
as follows:

(a) packing of the main parachute, reserve
parachute and rescue parachute,

(b) repairing of the parachute, parachute bag and
links systems, and
Faqe 64 nga 106 Stranica 64 od 106 Page 64 of 106

(c) përdorimi i veglave dhe pajisjeve.


Neni 59
Vazhdimi dhe ripërtëritja e vlefshmërisë
së autorizimit të paketuesit të lartë dhe
paketuesit kryesor të parashutës

59.1 Për vazhdimin e vlefshmërisë së
autorizimit të paketuesit të lartë të
parashutës, gjatë periudhës së vlefshmërisë
së autorizimit, kandidati duhet të kryejë:

(a) paketimin e të paktën 30 parashutave
rezervë ose parashutave për shpëtim,
dhe
(b) të paktën 15 kontrollime teknike të
parashutave.

59.2 Për vazhdimin e vlefshmërisë së
autorizimit të paketuesit kryesor të
parashutës, gjatë periudhës së vlefshmërisë
së autorizimit, kandidati duhet të kryejë:

(a) paketimin e të paktën 40 parashutave
rezervë ose parashutave për shpëtim,
dhe
(b) të paktën 20 kontrollime teknike të
parashutave.

59.3 Për ripërtëritjen e vlefshmërisë së
autorizimit të paketuesit të lartë të
parashutës, kandidati duhet që brenda 12
i
(c) koriščenje alata i opreme.

Član 59
Produženje i obnova važnosti ovlaščenja59.1 Za produženje važnosti ovlaščenja stariji
paker padobrana kandidat, u periodu važnosti
ovlaščtenja, mora obaviti:


(a) pakiranje najmanje 30 rezervnih padobrana
ili padobrana za spašavanje, i
(b) najmanje 15 tehničkih pregleda padobrana.59.2 Za produženje važnosti ovlaščtenja glavni
paker padobrana kandidat, u periodu važnosti
ovlaščtenja, mora obaviti:


(a) pakiranje najmanje 40 rezervnih ili
padobrana za spašavanje, i
(b) najmanje 20 tehničkih pregleda padobrana.


59.3 Za obnovu važnosti ovlaščtenja stariji
paker padobrana kandidat mora unutar 12
meseci pre podnošenja zahteva ispuniti sledeće
uslove:
(c) using of tools and equipment.


Article 59
Extension and renewal of the authorization
validity


59.1 For the extension of the authorization of
the parachute rigger, the candidate during the
period of validity of the authorization shall
perform:

(a) packaging of at least 30 reserve or rescue
parachutes, and
(b) at least 15 technical parachute inspections.59.2 For the extension of the authorization
validity of the master parachute rigger, the
candidate during the period of validity of the
authorization shall perform:

(a) packaging of at least 40 reserve and rescue
parachutes, and
(b) at least 20 technical parachute inspections.


59.3 For the extension of the authorization
validity of the master parachute rigger, the
candidate shall meet the following conditions
within 12 months of submission of the request:
Faqe 65 nga 106 Stranica 65 od 106 Page 65 of 106

muajve para dorëzimit të kërkesës t’i
plotësojë kushtet e mëposhtme:

(a) të marrë pjesë në një seminar për
ripërtëritjen e njohurive të paketuesit të
lartë të parashutës, dhe
(b) ta kalojë verifikimin e aftësive
profesionale për ripërtëritjen e
vlefshmërisë së autorizimit me një
ekzaminues.

59.4 Për ripërtëritjen e vlefshmërisë së
autorizimit të paketuesit kryesor të
parashutës, kandidati duhet të ofrojë dëshmi
për kryerjen e ripërtëritjes së njohurive tek
prodhuesi i parashutës për riparimet e
parashutave dhe sistemeve të lidhjeve.


Neni 60
Seminari për ripërtëritjen e njohurive të
paketuesit të lartë të parashutës

60.1 Seminarin për ripërtëritjen e njohurive
të paketuesit të lartë të parashutës mund ta
kryejë organizata trajnuese e autorizuar për
kryerjen e trajnimeve për marrjen e
autorizimit të paketuesit të lartë të
parashutës.
60.2 Seminari duhet të zgjasë jo më pak se 6
orë shkollore dhe duhet të përfshijë së paku
njësitë e mëposhtme:(a) prisustvovati seminaru obnove znanja za
starijeg pakera padobrana, i
(b) položiti proveru stručnosti za obnovu
važnosti ovlaščenja sa ispitivačem.

59.4 Za obnovu važnosti ovlaščenja glavni
paker padobrana kandidat mora dostaviti
dokaz o izvršenoj obnovi znanja kod
proizvođača padobrana za popravke padobrana
i sistem veza.Član 60
Seminar obnove znanja za pakera
padobrana

60.1 Seminar obnove znanja sme provoditi
organizacija za osposobljavanje ovlaščena za
sprovođenje osposobljavanja za sticanje
ovlaščenja starijeg paker padobrana.

60.2 Seminar mora biti u trajanju ne manjem
od 6 školskih sati i mora obuhvatiti najmanje
sledeće celine:
(a) shall attend a seminar to refresh the
knowledge for parachute rigger, and
(b) shall pass the test (exam) of capability for the
extension of the authorization validity with
the examiner.
59.4 For the renewal of the validity of the master
parachute rigger, the candidate shall provide
evidence for the completion of knowledge
refreshing by the parachute manufacturer for the
repairing of parachutes and links systems.Article 60
Seminar to refresh the knowledge for
parachute rigger

60.1 The seminar for the refreshing of
knowledge for parachute riggers may be carried
out by an approved training organization to
acquire the authorization for parachute rigger.

60.2 The seminar shall last at least 6 school hours
and shall include the following areas:Faqe 66 nga 106 Stranica 66 od 106 Page 66 of 106

(a) kompletimin dhe paketimin e
parashutës,
(b) riparimet e parashutave, çantave dhe
sistemeve të lidhjeve,
(c) veglat dhe pajisjet për kryerjen e
riparimeve, dhe
(d) paketimin e të paktën tri llojeve të
ndryshme të parashutave rezervë dhe
tri llojeve të parashutave për shpëtim.

60.3 Organizata trajnuese është e obliguar t’i
lëshojë certifikatë çdo pjesëmarrësi të
seminarit pas përfundimit të seminarit për
ripërtëritjen e njohurive.


Neni 61
Marrja e licencës së parashutistit ose
autorizimit bazuar në licencën ose
autorizimin e huaj

61.1 Kushtet për marrjen e kategorisë së
licencës bazuar në licencën e vlefshme të
huaj të parashutistit janë:

(a) numri i përgjithshëm i kërcimeve dhe
koha e rënies së lirë e nevojshme për
marrjen e licencës së parashutistit, siç
përcaktohet me këtë Rregullore,
(b) kalimi i provimit nga lënda “rregullat
dhe legjislacioni”,
(c) certifikata mjekësore, dhe
(a) kompletiranje i pakiranje padobrana,
(b) popravci padobrana, ranca i sistema veza,
(c) alati i oprema za obavljanje popravaka, i
(d) pakiranje najmanje tri različita tipa
rezervnih i tri tipa padobrana za
spašavanje.
60.3 Organizacija za osposobljavanje je
obavezna izdati potvrdu svakom učesniku
seminara nakon provedenog seminara obnove
znanja.


Član 61
Sticanje dozvole padobranca ili ovlaščenja
na osnovu inostrane dozvole ili ovlaščenja


61.1 Uslovi za sticanje kategorije dozvole na
osnovu važeče inostane dozvole padobranca
su:

(a) ukupan broj skokova i vreme slobodnog
pada potrebno za sticanje dozvole
padobranca kako je propisano ovom
Uredbom,
(b) položen ispit iz predmeta »pravila i
propisi«,
(c) certifikat o zdravstvenoj sposobnosti, i

(a) completing and packing of the parachute,
(b) repairing of the parachute, bag and links
systems,
(c) repairing tools and equipment, and
(d) packaging of at least three different types of
reserve parachutes and three types of rescue
parachutes.60.3 The approved training organization is
required to issue a certificate to each participant
upon the completion of the seminar on
knowledge refreshing.


Article 61
Issuance of a parachutists license or
authorization based on a foreign license or
authorization

61.1 The conditions for issuing parachutists
license category based on a foreign license are
as follows:

(a) the total number of parachute jumps and the
time of free fall required to obtain the
parachutists license, based on the legal
requirements provided for in this Regulation,
(b) passing of an exam from the subject
“Aviation Regulations”,
(c) health certificate, and

Faqe 67 nga 106 Stranica 67 od 106 Page 67 of 106

(d) verifikimi i aftësive profesionale me
një ekzaminues.

61.2 Kushtet për marrjen e autorizimit të
parashutistit duke u bazuar në licencën dhe
autorizimin e vlefshëm të huaj të parashutistit
janë:

(a) licenca e parashutistit e lëshuar në
përputhje me paragrafin 1 të këtij neni,
(b) përmbushja e kushteve për pjesëmarrje
në trajnimin për marrjen e autorizimit
përkatës, siç përcaktohet me këtë
Rregullore, dhe
(c) verifikimi i aftësive profesionale me
një ekzaminues.


Neni 62
Njohja e titujve të parashutizmit të
arritur në Forcat e armatosura të RK-së
ose ministrinë përgjegjëse për punët e
brendshme

62.1 Kushtet për marrjen e kategorisë së
licencës duke u bazuar në titujt e
parashutizmit të arritur në Forcat e
armatosura të RK-së ose ministrinë
përgjegjëse për punët e brendshme janë:

(a) numri i përgjithshëm i kërcimeve dhe
koha e rënies së lirë e nevojshme për
(d) položena provera stručnosti sa ispitivačem.


61.2 Uslovi za sticanje ovlaščenja padobranca
na osnovu važeče inostrane dozvole i
ovlaščenja padobranca su:


(a) dozvola padobranca izdata u skladu sa
stavkom 1. ovog člana,
(b) ispunjavanje uslova za pristupanje
osposobljavanju za sticanje odgovarajućeg
ovlaščtenja, kako je propisano ovom
Uredbom, i
(c) položena provera stručnosti sa ispitivačem.Član 62
Priznavanje padobranskih zvanja
ostvarenih u Oružanim snagama ili
agencija za sprovođenje zakona


62.1 Uslovi za sticanje kategorije dozvole
temeljem padobranskih zvanja ostvarenih u
Oružanim snagama Republike Kosovo ili
agencija za sprovođenje zakona su:

(a) ukupan broj skokova i vreme slobodnog
pada potrebno za sticanje kategorije
dozvole kako je propisano ovom Uredbom,

(d) Verification of skills with the examiner.


61.2 The conditions for issuing the parachutists
authorization based on a foreign parachute
jumper license or authorization are as follows:


(a) a parachutists license issued in accordance
with paragraph 1 of this Article,
(b) meeting of the conditions for participation in
training for the respective authorization, as
laid out in this Regulation, and
(c) verification of skills with the examiner.
Article 62
Recognition of the parachuting experience
acquired in the Armed Forces or competent
law enforcement agencies


62.1 The conditions for obtaining a license
category based on parachuting experience
acquired in the Armed Forces or in the law
enforcement agencies are as follows:

(a) the total number of parachute jumps and the
time of free fall shall be in accordance with
the provisions of this Regulation,

Faqe 68 nga 106 Stranica 68 od 106 Page 68 of 106

marrjen e kategorisë së licencës, siç
përcaktohet me këtë Rregullore,
(b) kalimi i provimit nga lënda “rregullat
dhe legjislacioni”,
(c) certifikata mjekësore, dhe
(d) verifikimi i aftësive profesionale me
një ekzaminues.

62.2 Kushtet për marrjen e autorizimit të
parashutistit duke u bazuar në titujt e
parashutizmit të arritur në Forcat e
armatosura të RK-së ose ministrinë
përgjegjëse për punët e brendshme janë:

(a) licenca e parashutistit e lëshuar në
përputhje me paragrafin 1 të këtij neni
dhe përmbushja e kushteve për
pjesëmarrje në trajnimin për marrjen e
autorizimit përkatës, siç përcaktohet
me këtë Rregullore; dhe
(b) verifikimi i aftësive profesionale me
një ekzaminues.


Neni 63
Ekzaminuesi i parashutistëve

AAC-ja aprovon ekzaminuesit e
parashutistëve të cilët kryejnë verifikime të
trajnimit praktik dhe verifikime të aftësive
profesionale në emër të AAC-së.


(b) položen ispit iz predmeta »pravila i
propisi«,
(c) certifikat o zdravstvenoj sposobnosti, i
(d) položena provera stručnosti sa ispitivačem.
62.2 Uslovi za sticanje ovlaščenja padobranca
temeljem padobranskih zvanja i ovlaščenja
ostvarenih u Oružanim snagama ili agencija za
sprovođenje zakona su:


a) dozvola padobranca izdana u skladu sa
stavkom 1. ovoga člana, ispunjavanje
uslovaa za pristupanje osposobljavanju za
sticanje odgovarajućeg ovlaščenja, kako je
propisano ovom Uredbom, i
b) položena provera stručnosti sa ispitivačem.
Član 63
Ispitivač padobranaca

ACV odobrava ispitivača padobranaca koji u
njezino ime provodi provere praktične
osposobljenosti i provere stručnosti.(b) successful passing of the subject exam
“Rules and Procedures”,
(c) valid medical certificate, and
(d) verification of professional knowledge with
the examiner.62.2 The requirements for obtaining the
appropriate parachutists authorization based on
the parachuting experience acquired in the
Armed Forces or in the law enforcement
agencies are as follows:

(a) a parachutists license issued in accordance
with paragraph 1 of this Article and meeting
of the training conditions for obtaining the
appropriate authorization in accordance with
the provisions of this Regulation; and
(b) verification of professional knowledge with
the examiner.Article 63
Parachuting examiners

CAA shall approve parachuting examiners, who
shall perform verification of practical and
professional skills of candidates on behalf of the
CAA.


Faqe 69 nga 106 Stranica 69 od 106 Page 69 of 106

Neni 64
Përcaktimi i numrit të nevojshëm të
ekzaminuesve

AAC-ja e përcakton numrin e
ekzaminueseve të parashutistëve në bazë të:

(a) numrit të bartësve të licencave të
parashutistëve, dhe
(b) numrit të bartësve të autorizimeve të
parashutistëve.


Neni 65
Aprovimi i ekzaminuesit

65.1 Kandidati për marrjen e aprovimit të
ekzaminuesit të parashutistëve duhet:


(a) të posedojë licencë dhe autorizim të
paktën të barabartë me licencën dhe
autorizimin për të cilat e kërkon
aprovimin për kryerjen e verifikimit të
trajnimit praktik dhe verifikimit të
aftësive profesionale;
(b) t’i plotësojë kushtet e përcaktuara në
Shtojcën 3 të kësaj Rregulloreje; dhe
(c) të jetë i pranueshëm për AAC-në.

65.2 Aprovimi i ekzaminuesit lëshohet me
një periudhë të vlefshmërisë prej 4 vitesh.

Član 64
Određivanje potrebnog broja ispitivača


ACV određuje broj ispitivača na osnovu:

(a) broja imaoca dozvola padobranaca,
(b) broja imaoca ovlaščenja padobranaca.

Član 65
Odobrenje ispitivača

65.1 Kandidat za izdavanje odobrenja ispitivač
padobranaca mora:


(a) posedovati dozvolu i ovlaščenje najmanje
jednako dozvoli i ovlaščenju za koje traži
odobrenje za provođenje provere stručnosti
i provere praktične osposobljenosti;

(b) ispuniti uslove propisane Dodatkom 3. ove
Uredbe;
(c) biti prihvatljiv za ACV.


65.2 Odobrenje ispitivač izdaje se sa rokom
važnosti od 4 godine.

Article 64
Determining the necessary number of
qualified examiners

CAA shall determine the number of qualified
parachuting examiners based on:

(a) the number of parachute jumper license
holders,
(b) the number of authorization holders of
parachute jumper license.


Article 65
Approval of examiners

65.1 In order for a candidate to obtain the
authorization of the approved parachute jumper
examiner, he/she shall:

(a) possess a license and authorization same as
the category for which it is required approval
for the verification of skills and practical
verification;

(b) meet the requirements provided for in Annex
3 of this Regulation; and
(c) be acceptable to the CAA.


65.2 Approval for qualified examiners is issued
for a period of 4 years.

Faqe 70 nga 106 Stranica 70 od 106 Page 70 of 106

65.3 Në raste të veçanta, kur ekziston arsye
e justifikueshme për këtë, AAC-ja mund t’i
lëshojë, nën kushte të caktuara dhe për një
periudhë të caktuar, aprovimin e
ekzaminuesit një kandidati i cili nuk i
plotëson të gjitha kërkesat e pikës 1 të këtij
neni.

65.4 AAC-ja do ta revokojë aprovimin e
ekzaminuesit nëse konstaton që i njëjti nuk i
kryen verifikimet, administrimin e
verifikimeve dhe raportimin për verifikimet e
kryera në mënyrë të pranueshme për AAC-
në.


Neni 66
Obligimet e ekzaminuesit

66.1 Ekzaminuesi është i obliguar:

(a) t’i administrojë verifikimet e kryera,
(b) t’i raportojë AAC-së për verifikimet e
kryera, dhe
(c) t’i raportojë organizatës trajnuese për
verifikimet e kryera, nëse është e
aplikueshme.

66.2 Ekzaminuesi nuk mund ta kryejë
verifikimin:

(a) e kandidatit të cilin si instruktor i
parashutizmit e ka trajnuar për marrjen
65.3 Izuzetno, kada za to postoji opravdan
razlog, ACV može pod određenim uslovima i
na određeni rok izdati odobrenje ispitivač
kandidatu koji ne zadovoljava svim zahtevima
iz stavke 1. ovog člana.65.4 ACV će ukinuti odobrenje ispitivaču ako
utvrdi da ispitivač ne provodi provere,
administraciju provera i izveštavanje o
provedenim proverama na način prihvatljiv
ACV.Član 66
Obaveze odobrenog ispitivača

66.1 Ispitivač je obavezan:

(a) administrirati izvršene provere,
(b) izveštavati ACV o provedenim proverama,
i
(c) izveštavati organizaciju za
osposobljavanje o provedenim proverama,
ako je primenljivo.

66.2 Ispitivač ne sme provoditi proveru:


(a) kandidata kojeg je kao nastavnik letenja
osposobljavao za sticanje dozvole ili
65.3 In special circumstances, where there is a
justified reason and under certain conditions, the
CAA may approve a candidate as qualified
examiner who does not meet all the requirements
of point 1 of this Article for a certain period of
time.


65.4 The CAA shall revoke the approval of the
qualified examiner, if it is found that the same
does not evaluate, administer and report
evaluations carried out in a manner determined
by the CAA.Article 66
Obligations of the approved examiner

66.1 Approved examiner is obliged to:

(a) administer the evaluations carried out,
(b) report to CAA on the evaluations carried out,
and
(c) report to the approved training organization
on the evaluations carried out, if applicable.


66.2 Approved examiner shall not perform
evaluations:

(a) for a candidate who has been trained by the
same examiner for obtaining a parachutists
Faqe 71 nga 106 Stranica 71 od 106 Page 71 of 106

e licencës ose autorizimit për të cilat
kryhet verifikimi, dhe
(b) në rastet kur ekziston mundësia e
konfliktit të interesit.

66.3 Në raste të veçanta, kur ekziston arsye
e justifikueshme për këtë, AAC-ja mund ta
aprovojë kryerjen e verifikimit nga
ekzaminuesi i cili e ka kryer trajnimin si
instruktor i parashutizmit.


Neni 67
Kushtet për marrjen e certifikatës së
aprovimit nga organizata trajnuese

67.1 Organizata trajnuese duhet të sigurojë
që trajnimi të kryhet në përputhje me
fushëveprimin dhe kushtet e përcaktuar në
Certifikatën e Aprovimit të organizatës
trajnuese (në vijim: Certifikata e Aprovimit)
dhe me legjislacionin në fuqi.

67.2 Kërkesa dhe dëshmitë për plotësimin e
kushteve për lëshimin apo ndryshimin e
Certifikatës së Aprovimit i dorëzohen AAC-
së në formën dhe mënyrën e përcaktuar nga
AAC-ja.


67.3 Kërkesës duhet t’i bashkëngjiten:

ovlaščenja za koje se provodi provera, i
(b) u slučajevima kada postoji mogućnost
sukoba interesa.


66.3 Izuzetno, kada za to postoji opravdan
razlog, ACV može odobriti provođenje
provere ispitivaču koji je provodio
osposobljavanje kao nastavnik padobranstva.Član 67
Uslovi za sticanje potvrde o odobrenju
organizacije za osposobljavanje

67.1 Organizacija za osposobljavanje mora
osigurati da se osposobljavanje provodi u
skladu sa opseg i uslovi definisani Potvrdom o
odobrenju organizacije za osposobljavanje (u
daljnjem tekstu: Potvrda o odobrenju) i
primenljivim propisima.

67.2 Zahtev i dokazi o zadovoljavanju
uslovima za izdavanje ili promenu Potvrde o
odobrenju podnosi se ACV-eu na obrascu i na
način kako je to propisao ACV.67.3 Uz zahtev mora biti priloženo sledeće:

license or authorization, and
(b) where there is a possibility of conflict of
interest.


66.3 In special circumstances, where there is a
justified reason and under certain conditions, the
CAA may make exceptions from the
requirements provided for in paragraph 2 of this
Article.


Article 67
Conditions for the approval of the training
organization

67.1 The approved training organization shall
ensure that the training is carried out in
accordance with the conditions and scope set
forth in the approval certificate of the approved
training organization (hereinafter referred to as
approval certificate) and the applicable
regulations.

67.2 Application and evidence on the fulfilment
of the conditions for issuing or amending the
approval certificate shall be submitted to the
CAA in the form and manner determined by the
CAA.

67.3 The application must have attached the
following documents:

Faqe 72 nga 106 Stranica 72 od 106 Page 72 of 106

(a) certifikata e regjistrimit e lëshuar nga
Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve;
(b) manuali organizativ;
(c) programi i trajnimit;
(d) të dhënat personale (CV-ja) të
menaxherit përgjegjës;
(e) të dhënat personale (CV-ja) dhe
kualifikimet përkatëse të udhëheqësit
të trajnimeve;
(f) licenca e radiostacionit, nëse është e
aplikueshme; dhe
(g) polica e sigurimit nga përgjegjësia për
dëmet e shkaktuara palëve të treta, nëse
është e aplikueshme.

67.4 AAC-ja do ta lëshojë Certifikatën e
Aprovimit pas konstatimit të përmbushjes së
kushteve të përcaktuara me këtë Rregullore.

67.5 Certifikata e Aprovimit lëshohet pa
kufizim të afatit të vlefshmërisë.

Neni 68
Ndryshimi i Certifikatës së Aprovimit

68.1 Organizata trajnuese duhet ta njoftojë
AAC-në për ndryshimin e të dhënave të
Certifikatës së Aprovimit ose ndryshimin që
ndikon në aftësinë e organizatës për të kryer
trajnimet në përputhje me fushëveprimin dhe
kushtet e definuara me Certifikatën e
Aprovimit.

a) izvod registra izdat od Agencije za
registrovanje preduzeća,
b) organizacijski priručnik,
c) program osposobljavanja,
d) lični podaci (biografija) odgovornog
rukovodioca,
e) lični podaci (biografija) i relevantne
kvalifikacije rukovidioca za
osposobljavanja,
f) dozvolu za rad radiostanice, ako je
primenjivo, i
g) polisu osiguranja za odgovornost za štetu
nanesenu trećim licima, kako je
primenljivo.

67.4 ACV će izdati Potvrdu o odobrenju kada
utvrdi zadovoljavanje uslovima propisanim
ovom Uredbom.

67.5 Potvrda o odobrenju izdaje se bez
ograničenja roka važnosti.

Član 68
Promena Potvrde o odobrenju

68.1 Organizacija za osposobljavanje mora
obavestiti ACV o promeni podatka sa Potvrde
o odobrenju ili promeni koja utiče na
sposobnost organizacije za provođenje
osposobljavanja u skladu sa opsegom i
uslovima definisanim Potvrdom o odobrenju.


(a) registration certificate issued by the Business
Registration Agency;
(b) organizational guidelines (manual);
(c) training program;
(d) personal data (biography) of the responsible
manager;
(e) personal data (biography) and relevant
qualifications of the training manager;
(f) license of the radio station, if applicable; and
(g) insurance policy on responsibilities for
damages caused to third parties, if
applicable.67.4 After determining the fulfilment of the
conditions stipulated by this regulation, the CAA
shall issue the approval certificate.

67.5 Approval certificate shall be issued without
time period limitation.

Article 68
Changes on the approval certificate

68.1 The approved training organization shall
notify the CAA of any changes to the Approval
Certificate or changes that could affect the
organization's ability to carry out the trainings in
accordance with the terms and conditions set
forth in the Certificate.


Faqe 73 nga 106 Stranica 73 od 106 Page 73 of 106

69.2 Organizata trajnuese mund të vazhdojë
me ofrimin e trajnimeve gjatë procesit të
aprovimit të ndryshimit sipas kushteve të
përcaktuara nga AAC-ja.


Neni 69
Menaxheri përgjegjës

Menaxheri përgjegjës mban përgjegjësinë e
përgjithshme për:

(a) sigurimin e kushteve të nevojshme për
kryerjen e aktiviteteve të organizatës
trajnuese, dhe
(b) përputhshmërinë e vazhdueshme të
organizatës trajnuese me Certifikatën e
Aprovimit dhe legjislacionin e
aplikueshëm.


Neni 70
Udhëheqësi i trajnimeve

70.1 Udhëheqësi i trajnimeve mund të jetë
personi i cili:

(a) posedon licencë dhe autorizime e
privilegje të vlefshme përkatëse të
nevojshme për kryerjen e një ose më
shumë trajnimeve brenda
fushëveprimit të aprovimit, dhe
68.2 Organizacija za osposobljavanje sme
provoditi osposobljavanje tokom postupka
odobrenja promene pod uslovima koje odredi
ACV.


Član 69
Odgovorni rukovodilac

Odgovorna osoba snosi sveukupnu
odgovornost za:

(a) osiguranje uslovaa potrebnih za
provođenje aktivnosti organizacije za
osposobljavanje, i
(b) kontinuiranu usklađenost organizacije za
osposobljavanje sa Potvrdom o odobrenju
i primenljivim propisima.Član 70
Rukovodilac osposobljavanja

70.1 Rukovodilac osposobljavanja može biti
osoba koja:

(a) poseduje dozvolu i odgovarajuća važeće
ovlaščenja i povlastice potrebne za
provođenje jednog ili više osposobljavanja
iz opsega odobrenja, i
(b) položi pismenu proveru znanja iz
primenljivih propisa, organizacijskog
69.2 The approved training organization may
continue to provide training during the approval
process of the change under the conditions set by
the CAA.


Article 69
Responsible manager

Responsible manager has overall
responsibilities in terms of:

(a) providing necessary conditions for the
implementation of activities of the training
organization, and
(b) continuous compliance of the training
organization in accordance with the
Approval Certificate and relevant
Regulations.


Article 70
Training manager

70.1 Training manager may be a person who:


(a) possess the appropriate license and
authorization, as well as the privileges
necessary to carry out one or more trainings
within the scope of approval in the
certificate, and
(b) has passed the written exam on the
Faqe 74 nga 106 Stranica 74 od 106 Page 74 of 106

(b) ka kaluar verifikimin me shkrim të
njohurive për legjislacionin në fuqi,
manualin organizativ dhe programin e
trajnimit, të cilin e mban AAC-ja gjatë
procesit të aprovimit.

70.2 Udhëheqësi i trajnimeve është
përgjegjës për:

(a) menaxhimin dhe mbajtjen e
trajnimeve në përputhje me manualin
organizativ të aprovuar, programin e
aprovuar të trajnimit dhe
legjislacionin në fuqi,
(b) integrimin e trajnimit teorik dhe atij
praktik,
(c) monitorimin e progresit të secilit
nxënës,
(d) mbajtjen e provimit teorik, dhe
(e) përputhshmërinë e vazhdueshme me
legjislacionin e aplikueshëm të
trajnimeve për të cilat është aprovuar.


Neni 71
Personat që mbajnë trajnimet

71.1 Personat që mbajnë trajnimet duhet të
posedojnë licenca, autorizime, privilegje dhe
kualifikime përkatëse të nevojshme për
mbajtjen e trajnimeve.

priručnika i programa osposobljavanja,
koju u postupku odobrenja provodi ACV.70.2 Rukovodilac osposobljavanja je
odgovoran za:

(a) rukovođenje i provođenje osposobljavanja
u skladu sa odobrenim organizacijskim
priručnikom, odobrenim programom
osposobljavanja i primenljivim propisima,
(b) integraciju teorijskog i praktičnog
osposobljavanja,
(c) nadzor napredovanja pojedinog učenika,
(d) sprovođenja teorijskog ispita, i

(e) kontinuiranu usklađenost sa primjenljivim
propisima osposobljavanja.

Član 71
Osobe koje provode osposobljavanje

71.1 Osobe koje provode osposobljavanje
moraju posedovati odgovarajuće dozvole,
ovlaščenja, povlastice i kvalifikacije potrebne
za provođenje osposobljavanja.

knowledge of the applicable regulations, the
organizational manual and the training
program, approved by the CAA.


70.2 Training manager is responsible for:

(a) the management and implementation of the
training program in accordance with the
organizational manual and training program
approved by the CAA, and the applicable
regulations,
(b) the integration of theoretical and practical
training,
(c) monitoring the progress of each student,
(d) the implementation of the theoretical exam,
and

(e) continued compliance in accordance with the
relevant training regulations, for which it has
been approved.Article 71
Persons providing trainings

71.1 The persons providing trainings shall
possess a license, authorization, privileges and
qualifications necessary to provide the training.


Faqe 75 nga 106 Stranica 75 od 106 Page 75 of 106

71.2 Pavarësisht nga paragrafi 1 i këtij neni,
për trajnimin teorik, AAC-ja mund ta
aprovojë personin për të cilin vlerëson se ka:


(a) përvojë praktike të duhur në aviacion,
në fushën e lidhur me trajnimet dhe i
cili:
(i) ka kryer seminarin për ripërtëritjen
e njohurive të instruktorit të
parashutizmit/fluturimit,
(ii) posedon autorizimin e instruktorit
të parashutizmit/fluturimit,
(iii) ka kryer kursin e trajnimit
pedagogjiko-psikologjik, ose
(iv) posedon titullin e mësuesit,
instruktorit ose profesorit; ose
(b) njohuri teorike të duhur të nevojshme
për kryerjen e trajnimit.

71.3 Personi që mban trajnimet duhet t’i
mbajë trajnimet në përputhje me:

(a) programin e aprovuar të trajnimit,
(b) manualin organizativ të aprovuar, dhe
(c) legjislacionin e aplikueshëm.


Neni 72
Manuali organizativ

72.1 Manuali organizativ duhet të përmbajë:

71.2 Izuzetno od stavka 1. ovoga član, za
teorijsko osposobljavanje ACV može odobriti
osobu za koju proceni da poseduje
odgovarajuće:

(a) praktično iskustvo u vazduhoplovstvu u
području relevantnom za osposobljavanje i
koja:
(i) je završila seminar obnove znanja
za nastavnika padobranstva/letenja,
(ii) poseduje ovlaščenje nastavnik
padobranstva/letenja,
(iii) je završila kurs pedagoško-
psihološke obuke, ili
(iv) poseduje zvanje učitelja,
nastavnika ili profesora; ili
(b) teorijsko znanje potrebno za provođenje
osposobljavanja.


71.3 Osoba koja provodi osposobljavanje mora
provoditi osposobljavanje u skladu sa:

(a) odobrenim programom osposobljavanja,
(b) odobrenim organizacijskim priručnikom, i
(c) primjenljivim popisima.


Član 72
Organizacijski priručnik

72.1 Organizacijski priručnik mora sadržavati
sledeće:
71.2 Notwithstanding paragraph 1 of this
Article, the CAA may approve a person for the
provision of the theoretical training, for whom he
considers that possesses:

(a) practical experience in the field of aviation in
the relevant training field, and who:
(i) has completed a seminar on
knowledge refreshing for
parachuting or flight instructor,
(ii) possess a parachuting or flight
instructor authorization,
(iii) has completed the pedagogical-
psychological training course, or
(iv) has the title of teacher, instructor or
professor; or
(b) has the necessary theoretical knowledge for
carrying out the training.


71.3 The person providing the training shall
carry out these trainings in accordance with:

(a) the approved training program,
(b) approved organizational manual, and
(c) applicable regulations.


Article 72
Organizational Manual

72.1 Organizational manual shall contain:

Faqe 76 nga 106 Stranica 76 od 106 Page 76 of 106

(a) deklaratën e menaxherit përgjegjës,
(b) procedurat për ndryshimin dhe
plotësimin e manualit organizativ,
(c) emrat, mbiemrat dhe titujt e personave
drejtues,
(d) strukturën organizative me linjat e
përgjegjësisë,
(e) përshkrimin e infrastrukturës,
(f) listën e pajisjeve dhe mjeteve
mësimore, dhe
(g) procedurat e organizatës trajnuese që
përcaktojnë mënyrën dhe kushtet e
mbajtjes së trajnimit.

72.2 Menaxheri përgjegjës duhet ta vërtetojë
me nënshkrim deklaratën pëmes së cilës
konfirmon:

(a) se manuali organizativ është në
përputhje me legjislacionin në fuqi,
dhe
(b) se është i njoftuar me përmbajtjen e
manualit, si dhe me përgjegjësitë e tij.

72.3 Procedurat e organizatës trajnuese që
përcaktojnë mënyrën dhe kushtet e mbajtjes
së trajnimit duhet të përfshijnë të paktën:


(a) pranimin dhe parakushtet për trajnim,
(b) mbajtjen e regjistrit të trajnimeve,
(c) mbajtjen e dosjeve të nxënësve,
(a) izjavu odgovornog rukovodioca,
(b) procedure izmena i dopuna
organizacijskog priručnika,
(c) imena, prezimena i titule rukovodećih
osoba,
(d) organizacijsku strukturu sa prikazom linija
odgovornosti,
(e) opis infrastrukture,
(f) popis opreme i učila, i
(g) procedure organizacije za osposobljavanje
koje definišu način i uslove provođenja
osposobljavanja.


72.2 Odgovorni rukovodioc mora potpisom
overiti izjavu kojom potvrđuje da je:


(a) organizacijski priručnik usklađen sa
primenljivim propisima, i
(b) upoznat sa sadržajem priručnika, kao i
svojim odgovornostima.


72.3 Procedure organizacije za
osposobljavanje koje definišu način i uslove
provođenja osposobljavanja moraju obuhvatiti
najmanje sledeće:

(a) upis i preduslove za osposobljavanje,
(b) vođenje registra osposobljavanja,
(c) vođenje dosjea učenika,
(d) praćenje osposobljavanja i napredovanja
(a) the statement of the responsible manager,
(b) the procedures for amending and
supplementing the Organizational Manual,
(c) names, surnames and titles of persons in
managerial positions,
(d) organizational structure with the areas of
responsibility,
(e) Infrastructure description,
(f) inventory of teaching equipment and tools,
and
(g) training organization procedures that
determine the progress of the training.


72.2 The responsible manager shall sign the
statement, confirming:


(a) the compliance of the Organizational Manual
with the applicable regulations, and
(b) his/her knowledge and responsibilities with
the Organizational Manual.


72.3 Training organization procedures shall
include at least:(a) the registration and preconditions for the
training,
(b) maintaining of the training register,
(c) maintaining the evidence of the students,
Faqe 77 nga 106 Stranica 77 od 106 Page 77 of 106

(d) monitorimin e trajnimit dhe të progresit
të nxënësve,
(e) mbajtjen e provimit teorik,
(f) lëshimin e certifikatës për kryerjen e
trajnimit,
(g) përzgjedhjen e parashutave të
përshtatshme për mbajtjen e
trajnimeve,
(h) përzgjedhjen dhe kontrollin e
lokacioneve të përshtatshme për
mbajtjen e trajnimeve,
(i) mbajtjen e dosjeve të personave
drejtues,
(j) mbajtjen e dosjeve të personave
trajnues,
(k) mbikëqyrjen e përputhshmërisë së
vazhdueshme me kërkesat e
aplikueshme,
(l) raportimin për trajnimet, dhe
(m) ruajtjen e shënimeve.

72.4 Organizata trajnuese duhet në
vazhdimësi ta mbajë manualin organizativ në
përputhshmëri me legjislacionin në fuqi.


72.5 Manuali organizativ duhet të jetë në
dispozicion të personave drejtues, personave
trajnues dhe nxënësve.
učenika,
(e) provođenje teorijskog ispita,
(f) izdavanje potvrde o završenom
osposobljavanju,
(g) izbor padobrana odgovarajućih za
provođenje osposobljavanja,
(h) izbor i kontrola lokacija odgovarajućih za
provođenje osposobljavanja,
(i) vođenje dosjea rukovodećih osoba,
(j) vođenje dosjea osoba za osposobljavanje,
(k) nadzor kontinuirane usklađenosti sa
primenljivim zahtevima,
(l) izvešćivanje o osposobljavanju, i
(m) vođenje evidencije.72.4 Organizacija za osposobljavanje mora
kontinuirano održavati usklađenost
organizacijskog priručnika sa primenljivim
propisima.

72.5 Organizacijski priručnik mora biti
dostupan rukovodećim osobama, osobama za
osposobljavanje i učenicima.
(d) monitoring of the training and students’
progress,
(e) the process of theoretical exam,
(f) issuing a certificate of completion of the
training,
(g) the selection of suitable parachutes for
carrying out the trainings,
(h) selection and inspection of suitable training
venues,
(i) maintaining of the management staff
register,
(j) maintaining the evidence of persons
providing the training,
(k) monitoring of the consistent compliance with
the applicable requirements,
(l) reporting on the training, and
(m) record keeping.
72.4 The approved training organization is
responsible for the consistent compliance of the
Organizational Manual with the applicable
regulations.

72.5 The Organizational Manual shall be
available to the management staff, training
personnel and students.
Faqe 78 nga 106 Stranica 78 od 106 Page 78 of 106

Neni 73
Programi i trajnimit

73.1 Me program të trajnimit mbajtja e
trajnimit mund të definohet si:

(a) trajnim teorik,
(b) trajnim praktik, ose
(c) trajnim teorik dhe praktik.

73.2 Programi i trajnimit duhet të përmbajë
informata dhe udhëzime për personat e
përfshirë në trajnim dhe të paktën si në vijim:

(a) deklaratën e menaxherit përgjegjës,
(b) procedurat për ndryshimin dhe
plotësimin e programit të trajnimit,
(c) qëllimin dhe detyrat e trajnimit,
(d) udhëzimet metodologjiko didaktike,
(e) listën e literaturës profesionale e cila
përdorët gjatë trajnimit,
(f) pajisjet për komunikim, dhe
(g) elaborimin e trajnimit.

73.3 Menaxheri përgjegjës duhet ta vërtetojë
me nënshkrim deklaratën përmes së cilës
konfirmon:

(a) se programi i trajnimit është në
përputhje me legjislacionin në fuqi,
dhe
(b) se do t’i kryejnë trajnimet në përputhje
me programin e aprovuar të trajnimit.
Član 73
Program osposobljavanja

73.1 Programom osposobljavanja se može
definisati kao:

(a) teorijsko osposobljavanje,
(b) praktično osposobljavanje, ili
(c) teorijsko i praktično osposobljavanje.

73.2 Program osposobljavanja mora sadržavati
informacije i upute osobama uključenim u
osposobljavanje, a najmanje sledeće:

(a) izjavu odgovornog rukovodioca,
(b) procedure izmena i dopuna programa
osposobljavanja,
(c) cilj i zadatak obuke,
(d) didaktička metodološka uputstva,
(e) popis stručne literature koja se koristi
tokom osposobljavanja,
(f) oprema za komunikaciju, i
(g) razradu osposobljavanja.

73.3 Odgovorni rukovodioc mora potpisom
overiti izjavu kojom potvrđuje:


(a) da je program osposobljavanja usklađen sa
primenljivim propisima, i
(b) da će provoditi osposobljavanje u skladu sa
odobrenim programom osposobljavanja.

Article 73
Training program

73.1 The training program can be defined as:

(a) theoretical training,
(b) practical training, or
(c) theoretical and practical training.


73.2 The training program shall include the
following information and instructions for the
persons included in the training:

(a) the statement of the responsible manager,
(b) the procedure for amending and
supplementing of the training program,
(c) the purpose and objectives of the training,
(d) didactics-methodological guidelines,
(e) the list of the professional literature, which is
used during the training,
(f) communication equipment, and
(g) delivery of the training.

73.3 The responsible manager shall sign the
statement, confirming:


(a) the compliance of the training program with
the applicable regulations, and
(b) conducting the training in accordance with
the approved training program.

Faqe 79 nga 106 Stranica 79 od 106 Page 79 of 106


73.4 Elaborimi i trajnimit teorik duhet të
përmbajë të paktën sa vijon:

(a) elaborimin e hollësishëm të njësive
mësimore në përputhje me legjislacionin
në fuqi,
(b) elaborimin e orëve mësimore për secilën
njësi mësimore.

73.5 Elaborimi i trajnimit praktik duhet të
përmbajë elaborimin e hollësishëm të
ushtrimeve praktike.

73.6 Elaborimi i hollësishëm i ushtrimeve
praktike duhet të përmbajë të paktën:

(a) elaborimin e kërcimeve,
(b) detyrat e ushtrimeve,
(c) elementet e ushtrimeve,
(d) mënyrën e kryerjes së ushtrimeve,
(e) kushtet meteorologjike për kryerjen e
ushtrimeve, dhe
(f) vlerësimin e suksesit në zotërimin e
ushtrimeve.

73.7 Organizata trajnuese duhet në
vazhdimësi ta mbajë programin e trajnimit në
përputhshmëri me legjislacionin dhe
planprogramet e aplikueshme.


73.4 Razrada teorijskog osposobljavanja mora
obuhvatiti najmanje sledeće:

(a) detaljnu razradu nastavnih cjelina u skladu
s primenljivim propisima, i
(b) razrada lekcije po individualnom
nastavnom planu i programu.


73.5 Razrada praktičnog osposobljavanja mora
obuhvatiti detaljnu razradu praktičnih vežbi.


73.6 Detaljna razrada praktičnih vežbi mora
obuhvatiti najmanje sledeće:

(a) razradu skokova,
(b) zadaci vežbe,
(c) elemente vežbe,
(d) način izvođenja vežbe,
(e) meteorološke uslovi za izvođenje vežbe, i
(f) ocenu uspešnosti savlađivanja vežbe.73.7 Organizacija za osposobljavanje mora
kontinuirano održavati usklađenost programa
osposobljavanja sa primenljivim propisima i
silabusima.


73.4 Development of the theoretical training
shall include at least the following:

(a) detailed elaboration of subject lessons in
accordance with applicable regulations,
(b) the timeframe for each subject lesson.73.5 Elaboration of the practical training shall
include detailed practical exercises.


73.6 Elaboration of detailed practical exercises
shall include at least the following:

(a) processing of parachute jumps,
(b) exercise tasks,
(c) exercise elements,
(d) the manner of exercise execution,
(e) meteorological conditions for the execution
of the exercise, and
(f) assessment of the exercise performance.


73.7 The approved training organization shall
continuously maintain the training program in
compliance with the applicable teaching
regulations and programs.


Faqe 80 nga 106 Stranica 80 od 106 Page 80 of 106

73.8 Programi i trajnimit duhet të jetë në
dispozicion të të gjithë personave të përfshirë
në trajnim.


Neni 74
Infrastruktura e organizatës trajnuese,
pajisjet dhe mjetet mësimore

74.1 Organizata trajnuese duhet të sigurojë
infrastrukturën, pajisjet dhe mjetet mësimore
të nevojshme për kryerjen e trajnimit të
aprovuar, duke përfshirë hapësira të
përshtatshme për:

(a) kryerjen e trajnimit teorik,
(b) personat drejtues dhe personat trajnues,
dhe
(c) ruajtjen e parashutës, si dhe të pajisjeve
tjera të cilat përdoren për trajnim.


74.2 Hapësira për kryerjen e trajnimit teorik
duhet të jetë adekuate për numrin e nxënësve
dhe e përshtatshme për përdorimin e
pajisjeve dhe mjeteve mësimore të cilat
përdoren gjatë trajnimit.

74.3 Literatura e nevojshme për trajnimet
teorike dhe praktike duhet të jetë në
dispozicion të të gjithë personave të përfshirë
në trajnim.

73.8 Program osposobljavanja mora biti
dostupan svim osobama uključenim u
osposobljavanje.


Član 74
Infrastruktura organizacije, oprema i
pomoćnih sredstava za učenje

74.1 Organizacija za osposobljavanje mora
osigurati infrastrukturu, opremu i učenje
potrebna za provođenje odobrenog
osposobljavanja, što uključuje odgovarajući
prostor za:

(a) sprovođenje teorijskog osposobljavanja,
(b) rukovodeće osobe i osobe za
osposobljavanje, i

(c) spremanje padobrana, kao i druge opreme
koja se koristi za osposobljavanje.

74.2 Prostor za sprovođenje teorijskog
osposobljavanja mora biti primeren broju
učenika i odgovara za korištenje opreme i
pomoćnih sredstava za učenje koje se koriste u
obuci.

74.3 Literatura potrebna za teorijsko i
praktično osposobljavanje mora biti dostupna
svim osobama uključenim u osposobljavanje.


73.8 The training program shall be available to
all the staff involved in the training.Article 74
Training organization infrastructure,
equipment and teaching aids

74.1 The approved training organization shall
provide the infrastructure, equipment and tools
necessary for the implementation of the
training, which includes the appropriate space
for:

(a) the implementation of the theoretical
training,
(b) the management staff and personnel
providing the training, and
(c) the preparation of the parachute and other
equipment used for the training.

74.2 The space for the implementation of the
theoretical training shall be adequate to the
number of students and suitable for the use of
equipment and aids used for training.


74.3 The necessary literature for theoretical and
practical training shall be available to all the staff
involved in the training.


Faqe 81 nga 106 Stranica 81 od 106 Page 81 of 106

Neni 75
Pajisjet për komunikim

Organizata trajnuese duhet të vlerësojë
nevojën dhe të sigurojë, nëse është e
nevojshme, pajisje të përshtatshme për
komunikim me qëllim të komunikimit pa
pengesa ndërmjet personave trajnues dhe
nxënësve.


Neni 76
Monitorimi i trajnimit dhe i progresit të
nxënësve

76.1 Organizata trajnuese duhet të sigurojë
një sistem të monitorimit të trajnimit teorik
dhe praktik, si dhe të progresit të nxënësve.76.2 Organizata trajnuese duhet të sigurojë
që personat trajnues të njoftohen me statusin
e trajnimit teorik dhe praktik, si dhe me
progresin e nxënësve.


76.3 Personat trajnues nuk mund ta fillojnë
trajnimin e nxënësve para se të njoftohen me
statusin e trajnimit teorik dhe praktik, si dhe
me progresin e nxënësve.


Član 75
Oprema za komunikaciju

Organizacija za osposobljavanje mora
proceniti potrebu i osigurati, ako je potrebno,
odgovarajuću opremu za komunikaciju u svrhu
nesmetane komunikacije između osobe za
osposobljavanje i učenika.Član 76
Praćenje osposobljavanja i napredovanja
učenika

76.1 Organizacija za osposobljavanje mora
osigurati sistem praćenja teorijskog i
praktičnog osposobljavanja, kao i
napredovanja učenika.

76.2 Organizacija za osposobljavanje mora
osigurati da je osoba za osposobljavanje
upoznata sa statusom teorijskog i praktičnog
osposobljavanja, kao i napredovanja učenika.76.3 Osoba za osposobljavanje ne sme
započeti osposobljavanje učenika pre nego što
se upozna sa statusom teorijskog i praktičnog
osposobljavanja, kao i napredovanja učenika.


Article 75
Communication equipment

The approved training organization shall assess
the need and shall provide, if necessary,
appropriate communication equipment for the
purpose of unobstructed communication
between the training staff (instructor) and the
student.


Article 76
Monitoring of the training and student
progress

76.1 The approved training organization shall
ensure a system to monitor the theoretical and
practical training, as well as the students'
progress.

76.2 The approved training organization shall
ensure that the responsible training personnel are
informed with the theoretical and practical
training status, as well as with the students'
progress.


76.3 The person responsible for the training
cannot begin the training of the students prior to
his / her informing with the theoretical and
practical training status, as well as with the
students' progress.

Faqe 82 nga 106 Stranica 82 od 106 Page 82 of 106

Neni 77
Kryerja e provimit teorik

77.1 Organizata trajnuese duhet ta sigurojë
një sistem për kryerjen e provimit teorik.


77.2 Provimi teorik për marrjen e licencës së
parashutistit dhe autorizimit duhet të
përfshijë verifikimin e njohurive nga lëndët
teorike të trajnimit siç është përcaktuar në
këtë Rregullore.


Neni 78
Trajnimi i nxënësit që ka filluar
trajnimin në organizatën tjetër

Trajnimi i nxënësit i cili ka filluar trajnimin
në një organizatë tjetër trajnuese kryhet sipas
ndryshimit në programet e trajnimit, të cilin
e ka përcaktuar, sipas procedurës, organizata
trajnuese në të cilën vazhdohet trajnimi.
Neni 79
Dokumentacioni i organizatës trajnuese

79.1 Organizata trajnuese duhet ta sigurojë
mbajtjen e dokumentacionit i cili përbëhet
nga të paktën sa vijon:
Član 77
Sprovođenje teorijskog ispita

77.1 Organizacija za osposobljavanje mora
osigurati sistem sprovođenja teorijskog ispita.


77.2 Teorijski ispit za sticanje dozvole
padobranca i ovlaštenja mora obuhvatiti
proveru znanja iz predmeta za teorijsko
osposobljavanje kako je propisano ovom
Uredbom.


Član 78
Osposobljavanje učenika koji je započeo
osposobljavanje u drugoj organizaciji

Osposobljavanje učenika koji je započeo
osposobljavanje u nekoj drugoj organizaciji za
osposobljavanje provodi se prema razlici
programa osposobljavanja, koju je prema
proceduri utvrdila organizacija za
osposobljavanje u kojoj se nastavlja
osposobljavanje.


Član79
Dokumentacija organizacije

79.1 Organizacija za osposobljavanje mora
osigurati vođenje dokumentacije koja se sastoji
od najmanje sledećeg:
Article 77
Completion of the theoretical exam

77.1 The approved training organization shall
ensure a system for the implementation of the
theoretical exam.

77.2 Theoretical examination for obtaining a
parachute jumper license or authorization shall
include the verification of the theoretical
knowledge of training subjects stipulated in this
Regulation.


Article 78
Training of a student, who started the
training in another organization

The training of a student, who started the training
in another approved training organization, is
carried out after changing of the training
program, which is determined by the defined
procedure of the training organization, in which
the training continues.Article 79
Documents of the training organization

79.1 The approved training organization shall
ensure the maintenance of the following relevant
documents:
Faqe 83 nga 106 Stranica 83 od 106 Page 83 of 106


(a) dosjet e personave drejtues dhe
personave trajnues,
(b) dosjet e nxënësve,
(c) regjistri i trajnimit të nxënësve,
(d) certifikata për kryerjen e trajnimit, dhe
(e) raportet për trajnimet.


79.2 Organizata trajnuese mund ta mbajë
dokumentacionin në formë të shtypur
dhe/ose elektronike.

Neni 80
Dosjet e personave drejtues dhe
personave trajnues

Dosjet e menaxherit përgjegjës, udhëheqësit
të trajnimeve dhe personave trajnues duhet të
përfshijnë të paktën sa vijon:

(a) të dhënat personale,
(b) dëshmitë për kualifikimet e nevojshme,
dhe
(c) kontratën e bashkëpunimit.Neni 81
Dosja e nxënësit

Dosja e nxënësit duhet të përmbajë të paktën
sa më poshtë:

(a) dosjea rukovodećih osoba i osoba za
osposobljavanje,
(b) dosjea učenika,
(c) registra osposobljavanja učenika,
(d) potvrda o završenom osposobljavanju, i
(e) izveštaja o osposobljavanju.

79.2 Organizacija za osposobljavanje može
voditi dokumentaciju u pisanom i/ili
elektroničkom obliku.

Član 80
Dosje rukovodećih osoba i osoba za
osposobljavanje

Dosje odgovornog rukovodioca, voditelja
osposobljavanja i osoba za osposobljavanje
mora sadržavati najmanje sledeće:

(a) lične podatke,
(b) dokaze o potrebnim kvalifikacijama, i
(c) sporazum o saradnji.
Član 81
Dosje učenika

Dosje učenika mora sadržavati najmanje
sledeće:


(a) files of the management staff and training
personnel,
(b) student files,
(c) student training register,
(d) the certificate of completion of the training,
and
(e) training reports.

79.2 The approved training organization can
maintain the documents in print or electronic
format.

Article 80
Files of the management staff and training
personnel

The files of the responsible personnel, training
leaders and training personnel shall include at
least:

(a) personal data,
(b) evidences of the necessary qualifications,
and
(c) cooperation agreement or contract.Article 81
Student files

The student file shall contain at least the
following information:
Faqe 84 nga 106 Stranica 84 od 106 Page 84 of 106

(a) numrin rendor të nxënësit në regjistër,
(b) të dhënat personale të nxënësit,
(c) kopjen e certifikatës mjekësore,
(d) kontratën e trajnimit,
(e) pëlqimin me shkrim të prindit ose
kujdestarit, nëse nxënësi është i mitur,
(f) ndryshimin në programet e trajnimit,
nëse është e aplikueshme,
(g) të dhënat për monitorimin e trajnimit
teorik dhe praktik, si dhe vlerësimin e
progresit të nxënësit,
(h) dëshminë për kryerjen e provimit
teorik, dhe
(i) certifikatën për kryerjen e trajnimit.Neni 82
Regjistri i trajnimeve

Regjistri i trajnimeve duhet të përmbajë të
paktën të dhënat e mëposhtme:

(a) numrin rendor të nxënësit në regjistër,
(b) trajnimin i cili është duke u kryer,
(c) datën e fillimit të trajnimit,
(d) datën e përfundimit të trajnimit, dhe
(e) datën e fillimit dhe përfundimit të
kërcimeve nën mbikëqyrjen e
organizatës trajnuese pas përfundimit
të trajnimit.


(a) redni broj učenika u registru,
(b) lične podatke učenika,
(c) kopiju certifikata o zdravstvenoj
sposobnosti,
(d) ugovor o osposobljavanju,
(e) pismena saglasnost roditelja odnosno
staratelja, ako je učenik maloletan,
(f) razliku programa osposobljavanja, ako je
primenljivo,
(g) podatke o praćenju teorijskog i praktičnog
osposobljavanja, kao i procenu
napredovanja učenika,
(h) dokaz o provedenom teorijskom ispitu, i
(i) potvrdu o završenom osposobljavanju.Član 82
Registar osposobljavanja

Registar osposobljavanja mora sadržavati
najmanje sledeće podatke:

(a) redni broj učenika u registru,
(b) osposobljavanje koje se provodi,
(c) datum početka osposobljavanja,
(d) datum završetka osposobljavanja, i
(e) datum početka i završetka skakanja pod
nadzorom organizacije za osposobljavanje
nakon završenog osposobljavanja.(a) student’s ordinal number in the register,
(b) student’s personal data,
(c) copy of the health certificate,
(d) training contract,
(e) parent’s or caretaker’s written consent, if the
student is minor,
(f) the difference of the training program in case
of transfer, if applicable,
(g) data on the monitoring of theoretical and
practical training, as well as assessment of
the student's progress’
(h) certification of completion of the theoretical
exam, and
(i) the certificate of completion of the training.Article 82
Training register

The training register shall contain the following
information:

(a) student’s ordinal number in the register,
(b) the training that is being carried out,
(c) start date of the training,
(d) end date of the training, and
(e) start and end date of the parachute jumps
carried out under the supervision of the
training organization after the completion of
the training.


Faqe 85 nga 106 Stranica 85 od 106 Page 85 of 106

Neni 83
Kontrata e bashkëpunimit

Organizata trajnuese duhet të lidhë kontratë
bashkëpunimi me personat drejtues dhe ata
trajnues, me të cilën përcaktohen të drejtat
dhe detyrimet reciproke, përveç nëse këto të
drejta dhe detyrime reciproke rrjedhin nga
ndonjë akt tjetër ligjor.

Neni 84
Kontrata për trajnim

Organizata trajnuese duhet të ketë të
nënshkruar një kontratë për trajnim me
secilin nxënës që është duke u trajnuar.


Neni 85
Certifikata për kryerjen e trajnimit

85.1 Organizata trajnuese duhet t’i lëshojë
certifikatën për kryerjen e trajnimit nxënësit
i cili ka kryer trajnimin dhe ka kaluar
provimin teorik.

85.2 Certifikata për kryerjen e trajnimit
duhet të lëshohet jo më vonë se 15 ditë nga
data e kryerjes së trajnimit.

85.3 Certifikata për kryerjen e trajnimit
është e vlefshme 12 muaj nga data e lëshimit.

Član 83
Sporazum o saradnji

Organizacija za osposobljavanje mora sklopiti
sporazum o saradnji sa rukovodećim osobama
i osobama za osposobljavanje kojim se
utvrđuju međusobna prava i obaveze, osim ako
takva međusobna prava i obaveze ne proizlaze
iz nekog drugog pravnog akta.

Član 84
Ugovor o osposobljavanju

Organizacija za osposobljavanje mora imati
sklopljen ugovor o osposobljavanju sa svakim
učenikom koji se osposobljava.


Član 85
Potvrda o završenom osposobljavanju

85.1 Organizacija za osposobljavanje mora
izdati Potvrdu o završenom osposobljavanju
učeniku koji je završio osposobljavanje i
položio teorijski ispit.

85.2 Potvrda o završenom osposobljavanju
mora se izdati najkasnije 15 dana od datuma
završetka osposobljavanja.

85.3 Potvrda o završenom osposobljavanju
važi 12 meseci od datuma izdavanja.

Article 83
Cooperation agreements

The approved training organization shall
conclude cooperation agreements with
management staff and training personnel, by
defining the mutual rights and obligations,
unless these mutual rights and obligations arise
from other legal act.

Article 84
Training agreements

The approved training organization shall have
signed a training contract with each student that
is being trained.


Article 85
Certificate of completion of the training

85.1 The approved training organization shall
issue the certificate of completion of the training
for students who have completed the training and
passed the theoretical exam.

85.2 The certificate of completion of the training
shall be issued no later than 15 days from the
date of completion of the training.

85.3 The certificate of completion of the training
shall be valid for 12 months from the date of
issue.
Faqe 86 nga 106 Stranica 86 od 106 Page 86 of 106


85.4 Me skadimin e afatit të vlefshmërisë së
certifikatës për kryerjen e trajnimit, nxënësi
duhet të kryejë trajnimin shtesë të përcaktuar
nga organizata trajnuese sipas procedurës së
aprovuar, me qëllim të marrjes së certifikatës
së re.

85.5 Personi i cili ka kryer trajnimin mund të
kërcejë me parashutë deri në datën e
pjesëmarrjes në provimin për marrjen e
licencës ose autorizimit:

(a) vetëm nën mbikëqyrjen e organizatës
trajnuese në të cilën ka kryer trajnimin,
dhe
(b) jo më gjatë se 12 muaj nga data e
kryerjes së trajnimit.


Neni 86
Raportimi në AAC

Organizata trajnuese duhet, jo më vonë së
data 1 mars e çdo viti kalendarik, të raportojë
në AAC për:

(a) numrin e nxënësve të cilët kanë filluar
trajnimin gjatë vitit kalendarik
paraprak,
(b) numrin e përgjithshëm të nxënësve të
cilët nuk e kanë kryer trajnimin,

85.4 Po isteku roka važnosti potvrde o
završenom osposobljavanju, učenik mora u
svrhu sticanja nove Potvrde obaviti dodatno
osposobljavanje koje je prema odobrenoj
proceduri utvrdila organizacija za
osposobljavanje.

85.5 Osoba koja je završila osposobljavanje
sme skakati padobranom do datuma polaganja
ispita za sticanje dozvole ili ovlaščenja:


(a) samo pod nadzorom organizacije za
osposobljavanje u kojoj je obavila
osposobljavanje, i
(b) ne duže od 12 meseci od datuma završetka
osposobljavanja.


Član 86
Izveštavanje u ACV

Organizacija za osposobljavanje mora
najkasnije do 01. marta svake kalendarske
godine izveštavati u ACV o:

(a) broju učenika koji su započeli
osposobljavanje tokom prethodne
kalendarske godine,
(b) ukupnom broju učenika koji nisu završili
osposobljavanje,
(c) ukupnom broju učenika koji su započeli

85.4 Upon the expiration of the validity of the
certificate of completion of the training, the
student shall undergo additional training
according to the procedure determined by the
training organization in order to obtain a new
certificate.

85.5 The person who has completed the training
can perform parachute jumps until the date of the
examination for obtaining the license or
authorization:

(a) only under the supervision of the training
organization where he/she completed the
training, dhe
(b) no longer than 12 months from the date of
completion of the training.


Article 86
Reporting to CAA

The training organization shall report to the
CAA each calendar year, no later than 1 March,
regarding:

(a) the number of students who have started
training during the previous calendar year,
(b) the total number of students who have not
completed their training,
(c) the total number of students who have started
the training,
Faqe 87 nga 106 Stranica 87 od 106 Page 87 of 106

(c) numrin e përgjithshëm të nxënësve të
cilët kanë filluar trajnimin,
(d) numrin e nxënësve të cilët kanë kryer
trajnimin gjatë vitit kalendarik
paraprak,
(e) numrin e kërcimeve që nxënësit kanë
kryer gjatë vitit kalendarik paraprak,
dhe
(f) numrin e përgjithshëm të kërcimeve të
kryera nga nxënësit.


Neni 87
Ruajtja e dokumentacionit

87.1 Organizata trajnuese duhet të sigurojë
një sistem të përshtatshëm për ruajtjen e
dokumentacionit i cili mundëson
disponueshmërinë e të dhëna brenda një afati
kohor të aryeshëm, mbrojtjen nga dëmtimet,
mbrojtjen nga ndryshimet e paautorizuara
dhe vjedhjet.

87.2 Organizata trajnuese duhet të sigurojë
një sistem rezervë të të dhënave (backup) për
dokumentacionin në formë elektronike.

87.3 I gjithë dokumentacioni i organizatës
trajnuese duhet të ruhet për së paku 5 vite.
osposobljavanje,

(d) broju učenika koji su završili
osposobljavanje tokom prethodne
kalendarske godine,
(e) broju skokova koje su učenici ostvarili
tokom prethodne kalendarske godine, i
(f) ukupan broj skokova koje su ostvarili
učenici.Član 87
Čuvanje dokumentacije

87.1 Organizacija za osposobljavanje mora
osigurati pogodan sistem čuvanja
dokumentacije koji omogućuje dostupnost
podataka u razumnom vremenu, zaštitu od
oštećenja, neovlaščene izmene i krađe.87.2 Organizacija za osposobljavanje mora
osigurati sigurnosni sistem zapisa (backup) za
dokumentaciju u elektroničkom obliku.

87.3 Sva dokumentacija organizacije za
osposobljavanje mora se čuvati najmanje 5
godina.
(d) the number of students who have completed
their training during the previous calendar
year,
(e) the number of students' parachute jumps
during the previous calendar year, and
(f) the total number of parachute jumps
conducted by the students.Article 87
Maintaining of documents

87.1 The training organization shall provide an
adequate maintaining a document system that
allows access to data for a specific time limit,
protection against damages, protection against
unauthorized changes and theft.87.2 The training organization shall also ensure
a backup system of electronic data.


87.3 Entire documentation of the training
organization shall be kept for at least 5 years.

Faqe 88 nga 106 Stranica 88 od 106 Page 88 of 106

Neni 88
Mbikëqyrja e organizatës

Organizata trajnuese duhet t’i sigurojë AAC-
së qasje në infrastrukturën, parashutat,
pajisjet, mjetet mësimore, dokumentet,
shënimet dhe të dhënat tjera relevante për
trajnimin të cilin organizata trajnuese e
kryen, me qëllim të verifikimit të
përputhshmërisë së vazhdueshme me
kërkesat e kësaj Rregulloreje.


Neni 89
Gjetjet

89.1 AAC-ja do t’i lëshojë organizatës
trajnuese gjetje të nivelit 1 në rastet kur:

(a) vërteton mospërputhje të
konsiderueshme që rrezikon sigurinë
ose mund të shpie në rrezikimin e
sigurisë,
(b) vërteton se janë dorëzuar dëshmi të
pasakta, të rreme ose të falsifikuara për
marrjen apo mbajtjen e vlefshmërisë së
Certifikatës së Aprovimit, ose
(c) nuk është lejuar kryerja e inspektimit
gjatë orëve normale të punës, pas dy
njoftimeve të njëpasnjëshme me
shkrim për inspektimin e planifikuar të
dorëzuara organizatës.

Član 88
Nadzor organizacije

Organizacija za osposobljavanje mora ACV-u
omogućiti pristup infrastrukturi, padobranima,
opremi, učilima, dokumentima, zapisima i
drugim podacima relevantnim za
osposobljavanja koje organizacija provodi, a u
svrhu utvrđivanja kontinuirane usklađenosti sa
zahtevima ove Uredbe.Član 89
Nalazi

89.1 ACV će organizaciji za osposobljavanje
izdati nalaz nivoa 1 ako:


(a) utvrdi značajnu neusklađenost koja
ugrožava sigurnost ili može dovesti do
ugrožavanja sigurnosti,
(b) utvrdi da su za sticanje ili održavanje
važnosti Potvrde o odobrenju podneseni
netačni, ili falsifikovanim dokazima, ili
(c) nije omogućeno obavljanje inspekcijskog
nadzora tokom normalnih radnih sati
nakon dva uzastopna pisana obaveštenja o
nameravanoj inspekciji dostavljene
organizaciji.


Article 88
Supervision of the organization

The training organization is obliged to ensure the
CAA with access to infrastructure, parachutes
and equipment, teaching tools, documents,
records and other relevant training data for
which the training organization is approved, with
the purpose of verifying consistent compliance
with the provisions of this Regulation.Article 89
Findings

89.1 Level 1 findings shall be issued to the
training organization by the CAA in cases
where:

(a) are verified significant discrepancies that
endanger the security or could lead to
security risk,
(b) it is confirmed that incorrect or falsified
evidence has been submitted for the approval
or renewal of the approval certificate, or
(c) it has not been allowed to carry out
inspections during normal working hours,
after two consecutive written notifications to
the training organization.Faqe 89 nga 106 Stranica 89 od 106 Page 89 of 106

89.2 AAC-ja do t’i lëshojë organizatës
trajnuese gjetje të nivelit 2 për të gjitha
mospërputhjet tjera të vërtetuara.

89.3 Nëse një gjetje e nivelit 1 i është lëshuar
organizatës trajnuese, AAC-ja do të revokojë
ose revokojë përkohësisht Certifikatën e
Aprovimit.

89.4 Pas pranimit të gjetjes së nivelit 2 dhe
me qëllim të mbajtjes së vazhdueshme të
vlefshmërisë së Certifikatës së Aprovimit,
organizata trajnuese brenda afatit kohor të
përcaktuar nga AAC-ja duhet:

(a) të kryejë një analizë të shkakut të
gjetjes,
(b) të propozojë veprime korrigjuese të
përshtatshme për eliminimin dhe
parandalimin e rishfaqjes së gjetjes në
fjalë,
(c) të sigurojë aprovimin për veprimet
korrigjuese të propozuara, dhe
(d) të implementojë veprimet korrigjuese
të aprovuara.

89.5 Afati kohor për eliminimin e gjetjes së
nivelit 2 nuk duhet të jetë më i gjatë se 3
muaj.

89.6 Pavarësisht paragrafit 5 të këtij neni,
AAC-ja, me kërkesë dhe me shpjegim të
pranueshëm nga organizata trajnuese, mund
89.2 ACV će organizaciji za osposobljavanje
izdati nalaz nivoa 2 za sve ostale utvrđene
neusklađenosti.

89.3 Ako je organizaciji za osposobljavanje
izdat nalaz nivoa 1, ACV će oduzeti ili
privremeno oduzeti Potvrdu o odobrenju.


89.4 Nakon prijema nalaza nivoa 2, a u svrhu
kontinuiranog održavanja važnosti Potvrde o
odobrenju, organizacija za osposobljavanje
mora u roku definisanom od strane ACV:


(a) izvršiti analizu uzroka nalaza,
(b) predložiti odgovarajuće korektivne
aktivnosti za otklanjanje i sprečavanje
ponovnog pojavljivanja predmetnog
nalaza,
(c) pribaviti odobrenje predloženih
korektivnih aktivnosti, i
(d) provesti odobrene korektivne aktivnosti.89.5 Rok za otklanjanje nalaza nivoa 2 ne sme
biti duži od 3 meseca.


89.6 Izuzetno od stavke 5. ovoga član ACV
može, na zahtev i uz prihvatljivo obrazloženje
organizacije za osposobljavanje, jednom
89.2 Level 2 findings shall be issued to the
training organization by the CAA for all other
confirmed findings.

89.3 In case of level 1 findings, the CAA shall
suspend or revoke the approval certificate issued
to the training organization.


89.4 In case of level 2 findings, the training
organization within the time limit set forth by the
CAA, shall:(a) conduct the analysis of the cause of the
finding,
(b) propose appropriate corrective actions to
eliminate and prevent recurrence of the
finding,
(c) to get the approval for the proposed
corrective actions, and
(d) carry out approved corrective actions.89.5 The timeline for the correction of level 2
findings shall not be longer than 3 months.


89.6 Notwithstanding paragraph 5 of this
Article, the CAA may, upon request and with an
acceptable explanation of the training
Faqe 90 nga 106 Stranica 90 od 106 Page 90 of 106

të zgjasë njëherë afatin për eliminimin e
gjetjes për një periudhë maksimale prej 3
muajsh.

89.7 Gjetja e nivelit 2 shndërrohet në gjetje
të nivelit 1 nëse organizata trajnuese nuk i
implementon veprimet korrigjuese brenda
afatit të përcaktuar kohor.
Neni 90
Shtojcat

90.1 Shtojcat 1, 2, 3 dhe 4 i janë
bashkangjitur kësaj Rregulloreje dhe janë
pjesë përbërëse e saj.

90.2 Shtojcat nga paragrafi 1 i këtij neni
janë:

(a) Shtojca 1 - Përmbajtja e librezës së
kërcimeve me parashutë;
(b) Shtojca 2 - Kushtet për marrjen e
licencës së kategorisë B, C dhe D;
(c) Shtojca 3 - Kushtet për aprovimin e
ekzaminuesit;
(d) Shtojca 4 - Formulari i licencës së
parashutistit.produžiti rok za otklanjanje nalaza za najduže
3 meseca.


89.7 Nivo 2 pronalaska postaje nalaz nivoa 1
ako organizacija za obuku u definisanom roku
ne provede korektivne aktivnosti.

Član 90
Dodaci

90.1 Dodaci 1, 2, 3 i 4. štampani su uz ovu
Urebu i čine njegov sastavni dio.


90.2 Dodaci iz stavke 1. ovoga član su:


(a) Dodatak 1. - Sadržaj knjižice
padobranskih skokova
(b) Dodatak 2. - Uslovi za sticanje dozvole
kategorije B, C i D
(c) Dodatak 3. - Uslovi za odobrenje
ispitivača
(d) Dodatak 4. - Obrazac dozvole
padobranca.organization, extend the time limit for the
elimination of the finding for another 3 months
at maximum.

89.7 Level 2 findings, in cases where the training
organization fails to perform corrective actions
within the defined time limit, shall become a
level 1 finding.
Article 90
Annexes

90.1 Annexes 1, 2, 3 and 4 are attached to this
Regulation, and are integral part of it.


90.2 Annexes referred to in paragraph 1 of this
Article are as follows:

(a) Annex 1 – Content of the parachute jumper
logbook;
(b) Annex 2 – Requirements for obtaining
Category B, C and D licenses;
(c) Annex 3 – Requirement for the approval of
the examiner;
(d) Annex 4 – Sample of parachutists license.
Faqe 91 nga 106 Stranica 91 od 106 Page 91 of 106

Neni 91
Hyrja në fuqi

Kjo Rregullore hyn në fuqi pesëmbëdhjetë
(15) ditë pas nënshkrimit të saj.

Prishtinë, 13 dhjetor 2018
___________________________________
Xhelil Bekteshi
Zëvendës Drejtor i përgjithshëm
Član 91
Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu petnaest (15) dana
od dana potpisivanja.

U Prištini, 13 decembra. 2018 godine.
___________________________________
Xhelil Bekteshi
Zamenik Generalnog Direktora
Article 91
Entry into force

This Regulation shall enter into force on the
fifteen (15) days upon its signature.

Prishtina, 13 December 2018
___________________________________
Xhelil Bekteshi
Deputy Director General
Faqe 92 nga 106 Stranica 92 od 106 Page 92 of 106

Shtojca 1


PËRMBAJTJA E LIBREZËS SË KËRCIMEVE ME PARASHUTË


(1) Libreza e kërcimeve me parashutë duhet të përmbajë të paktën informacionet e mëposhtme për çdo kërcim më parashutë:

(a) numrin rendor të kërcimit,
(b) datën e realizimit të kërcimit,
(c) vendin e realizimit të kërcimit,
(d) lartësinë e realizimit të kërcimit,
(e) llojin e parashutës,
(f) llojin e mjetit ajror nga i cili është realizuar kërcimi me parashutë,
(g) koha e rënies së lirë, dhe
(h) vërejtje apo vërtetime.

(2) Në librezën e kërcimeve me parashutë nuk shënohet koha e kaluar në tunel aerodinamik.

(3) Faqet e librezës së kërcimeve me parashutë duhet të jenë të shënuara me numër rendor.
Faqe 93 nga 106 Stranica 93 od 106 Page 93 of 106

Shtojca 2


KUSHTET PËR MARRJEN E LICENCËS SË KATEGORISË B, C DHE D


LICENCA KATEGORIA B KATEGORIA C KATEGORIA D

KUSHTET
1. të posedoj licencë të kategorisë
A;

2. të realizoj 50 kërcime me
parashutë në stil të lirë;

3. të realizoj 30 minuta të rënies së
lirë; dhe

4. të realizoj 10 figura grupore në
kërcim me rënie të lirë (FS), në
një grup prej katër apo më tepër
parashutistëve; ose

të realizoj një set të figurave për jo
më gjatë se 20 sekonda; ose

të demonstroj elementet themelore
të stilit të lirë (FF) në rënie të lirë.

1. të posedoj licencë të kategorisë B;

2. të realizoj 200 kërcime me
parashutë në stil i lirë;

3. të realizoj 60 minuta të rënies së
lirë; dhe

4. të realizoj 20 figura grupore në
kërcim me rënie të lirë (FS), në një
grup prej katër apo më tepër
parashutistëve; ose

të realizoj një set të figurave për jo më
gjatë se 16 sekonda; ose

të demonstrojnë elementet e
avancuara të stilit të lirë (FF) në rënie
të lirë.
1. të posedoj licencë të kategorisë C;

2. të realizoj 500 kërcime me parashutë në të lirë; dhe

3. të realizoj 180 minuta të rënies së lirë.


Faqe 94 nga 106 Stranica 94 od 106 Page 94 of 106

Shtojca 3

KUSHTET PËR APROVIM TË EKZAMINUESIT
Ekzaminuesi
Marrja e licencës së
parashutistit me
metodën klasike të
aftësimit dhe
autorizimi për
instruktorit të
parashutizmit
Marrja e licencës së
parashutistit me
metodën e aftësimit
AFF dhe instruktor
AFF i parashutizmit
Autorizimi i pilotit
tandem dhe
instruktorit për pilot
tandem
Autorizimi për
paketues të parashutës
(senior parachute rigger)
Autorizimi për paketues
kryesor të parashutës
(master parachute rigger)


Kushtet


1. Autorizim të
vlefshëm të
instruktorit të
parashutizmit të
paktën 4 vite, dhe

2. Vërtetim nga
organizata trajnuese
për mbikëqyrje të të
paktën 150
kërcimeve të
nxënësve
parashutist në
cilësinë e
instruktorit të
parashutizmit.
1. Autorizim të
vlefshëm të
instruktorit të
parashutizmit AFF
për të paktën 4 vite,
dhe

2. Të paktën 150
kërcime AFF për
trajnimin e
nxënësve për marrje
të licencës së
parashutistit.

1. Autorizim të
vlefshëm të
instruktorit për
pilot tandem për
të paktën 4 vite,
dhe

2. Vërtetim të
vlefshëm të
trajnimit për
ekzaminues të
pilotit tandem
lëshuar nga
prodhuesi i
parashutës
tandem për të cilin
kërkohet
autorizimi.

1. Autorizimi të
paketuesit të
parashutës për të
paktën 2 vite, dhe

2. Realizimi i të paktën
50 paketimeve të
parashutave rezervë
ose parashutave për
shpëtim.

1. Autorizim të
vlefshëm të
paketuesit kryesor të
parashutës për të
paktën 2 vite,

2. Realizimi i të paktën
40 kontrollimeve
teknike të
parashutës, dhe

3. Paketimi i të paktën
100 parashutave
rezervë ose
parashutave për
shpëtim.Faqe 95 nga 106 Stranica 95 od 106 Page 95 of 106

Shtojca 4
EKZEMPLAR I LICENCËS SË PARASHUTISTIT
Republika e Kosovës
Republika Kosovo – Republic of Kosovo


Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës
Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova
Civil Aviation Authority of Kosovo

LICENCË E PARASHUTISTIT
Dozvola Padobranca - Parachuters LicenceLëshuar në përputhje me Rregulloren e AAC-së Nr. 11/2018
Izdana u skladu sa Uredbom ACV-a Br. 11/2018
Issued in accordance with CAA Regulation No. 11/2018
Numri i licencës
Broj dozvole
Licence No.Shifra e plombës
Šifra plombe
Seal CodeEmri dhe mbiemri
Ime i Prezime
First and Last NameData e lindjes
Datum rođenja
Date of birthVendi i lindjes
Mesto rođenja
Place of birthNumri personal
Matićni broj
Personal NoShtetësia
Državljanstvo
NationalityNënshkrimi i bartësit
Potpis imaoca
Signature of holder


Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës
Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova
Civil Aviation Authority of Kosovo
Data e lëshimit
Datum izdavanja
Date of issueV.V. - M.P. - S.S
Faqe 1 Faqe 2


Faqe 96 nga 106 Stranica 96 od 106 Page 96 of 106

Autorizim për Instruktor
Instrukstorsko ovlašcenje / Instructor rating
Kategoritë e licencës
Kategorije dozvola / Licence Ratings
Data e lëshimit
Datum izdavanja
Date of issue
Insrtuktori i parashutizmit
Instruktor padobranstva
Parachuting instuctor

V.V. - M.P. - S.S
Data e lëshimit
Datum izdavanja
Date of issue
AV.V. - M.P. - S.S

Nënshkrimi i personit të autorizuar
Potpis ovlašcenog lica
Signature of the authorised person

Nënshkrimi i personit të autorizuar
Potpis ovlašcenog lica
Signature of the authorised person

Të dhëna shtesë:
Dodatni podaci:
Additional information:
Data e lëshimit
Datum izdavanja
Date of issue
B


V.V. - M.P. - S.S

Nënshkrimi i personit të autorizuar
Potpis ovlašcenog lica
Signature of the authorised person

Data e lëshimit
Datum izdavanja
Date of issue
C


V.V. - M.P. - S.S

Nënshkrimi i personit të autorizuar
Potpis ovlašcenog lica
Signature of the authorised person


Kjo licenë është e vlefshme vetëm kur bartësi posedon certifikatë të vlefshme mjekësore
Ova dozvola je važeća samo ako nosilac ima važeću lekarsko uverenje
This licence is valid only if the holder has a valid medical certificate
Data e lëshimit
Datum izdavanja
Date of issue
D


V.V. - M.P. - S.S

Bartësi i licencës duhet të bartë një dokument me foto për qëllim të identifikimit
Imalac dozvole mora nositi sa sobom dokumenat sa slikom radi identifikacije
A document containing a photo shall be carried for the purpose of identification of the holder

Nënshkrimi i personit të autorizuar
Potpis ovlašcenog lica
Signature of the authorised person
Vërejtje:
Napomene:
Remarks

Faqe 3 Faqe 4

Faqe 97 nga 106 Stranica 97 od 106 Page 97 of 106

Dodatak 1.SADRŽAJ KNJIŽICE PADOBRANSKIH SKOKOVA

(1) Knjižica padobranskih skokova mora sadržavati najmanje sledeće podatke za svaki skok padobranom:

a) redni broj skoka,
b) datum izvršenja skoka,
c) mesto izvršenja skoka,
d) visina izvršenja skoka,
e) tip padobrana,
f) tip vazduhoplova iz kojeg se izvode padobranski skokovi,
g) zadrška (vreme slobodnog pada), i
h) napomene i overa.

(2) U knjižicu padobranskih skokova ne upisuje se vreme provedeno u vazdušnom tunelu.

(3) Stranice knjižice padobranskih skokova moraju biti numerisane.Faqe 98 nga 106 Stranica 98 od 106 Page 98 of 106

Dodatak 2.


USLOVI ZA STICANJE DOZVOLE KATEGORIJE B, C I D

DOZVOLA KATEGORIJE B KATEGORIJE C KATEGORIJE D
USLOVI

1. posedovati dozvolu kategorije A,

2. ostvariti 50 skokova padobranom na
slobodno,

3. ostvariti 30 minuta slobodnog pada, i

4. ostvartiti 10 grupnih likovnih skokova
slobodnom padu (FS) u grupi od četiri ili više
padobranaca, ili

izvesti komplet figura za najviše 20 sekundi,
ili

demostrirati osnovne elemente slobodnog
stila (FF) u slobodnom padu.

1. posedovati dozvolu kategorije B,

2. ostvariti 200 skokova padobranom na
slobodno,

3. ostvariti 60 minuta slobodnog pada, i

4. ostvariti 20 grupnih likovnih skokova u
slobodnom padu (FS) u grupi od četiri ili više
padobranaca, ili

izvesti komplet figura za najviše 16 sekundi,
ili

demostrirati napredne elemente slobodnog
stila (FF) u slobodnom padu.

1. posedovati dozvolu
kategorije C,

2. ostvariti 500 skokova
padobranom na slobodno,
i

3. ostvariti 180 minuta
slobodnog pada.Faqe 99 nga 106 Stranica 99 od 106 Page 99 of 106

Dodatak 3.


USLOVI ZA ODOBRENJE ISPITIVAČA

Ispitivač Sticanje dozvole
padobranca
klasičnom metodom
osposobljavanja i
ovlaščenja nastavnik
padobranstva
Sticanje dozvole
padobranca aff metodom
osposobljavanja i aff
nastavnika padobranstva
Ovlaščenje tandem pilot i
nastavnik tandem pilota
Ovlaščenje stariji paker
padobrana
Ovlaščenje glavni paker
padobranaUSLOVI1. važeče ovlaščenje
nastavnik
padobranstva
najmanje 4 godine, i

2. dostaviti potvrdu
organizacije za
osposobljavanje da je
nadzirao najmanje
150 skokova učenika
padobranaca u ulozi
nastavnika
padobranstva.

1. važeče ovlaščenje AFF
nastavnik padobranstva
najmanje 4 godine, i

2. najmanje 150 AFF
skokova osposobljavanja
učenika za sticanje
dozvole padobranca.


1. važeče ovlaščenje
nastavnik tandem pilota
najmanje 4 godine,

i

važeča potvrda o
osposobljenosti za
ispitivača tandem pilota
izdanu od strane
proizvođača tandem
padobrana za tip
padobrana za koji traži
ovlaščenje.
1 važeče ovlaščenje stariji
paker padobrana
najmanje 2 godine, i

2. ostvariti pakiranje
najmanje 50 rezervnih ili
padobrana za
spašavanje.
1. važeče ovlaščenje glavni
paker padobrana najmanje 2
godine,

2. obaviti najmanje 40
tehničkih pregleda
padobrana i

3. obaviti pakiranje najmanje
100 rezervnih ili padobrana
za spašavanje.

Faqe 100 nga 106 Stranica 100 od 106 Page 100 of 106

Dodatak 4.


OBRAZAC DOZVOLE PADOBRANCARepublika e Kosovës
Republika Kosovo – Republic of Kosovo


Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës
Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova
Civil Aviation Authority of Kosovo

LICENCË E PARASHUTISTIT
Dozvola Padobranca - Parachuters LicenceLëshuar në përputhje me Rregulloren e AAC-së Nr. 11/2018
Izdana u skladu sa Uredbom ACV-a Br. 11/2018
Issued in accordance with CAA Regulation No. 11/2018
Numri i licencës
Broj dozvole
Licence No.Shifra e plombës
Šifra plombe
Seal CodeEmri dhe mbiemri
Ime i Prezime
First and Last NameData e lindjes
Datum rođenja
Date of birthVendi i lindjes
Mesto rođenja
Place of birthNumri personal
Matićni broj
Personal NoShtetësia
Državljanstvo
NationalityNënshkrimi i bartësit
Potpis imaoca
Signature of holder


Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës
Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova
Civil Aviation Authority of Kosovo
Data e lëshimit
Datum izdavanja
Date of issueV.V. - M.P. - S.S
Stranica 1 Stranica 2Faqe 101 nga 106 Stranica 101 od 106 Page 101 of 106Autorizim për Instruktor
Instrukstorsko ovlašcenje / Instructor rating
Kategoritë e licencës
Kategorije dozvola / Licence Ratings
Data e lëshimit
Datum izdavanja
Date of issue
Insrtuktori i parashutizmit
Instruktor padobranstva
Parachuting instuctor

V.V. - M.P. - S.S
Data e lëshimit
Datum izdavanja
Date of issue
AV.V. - M.P. - S.S

Nënshkrimi i personit të autorizuar
Potpis ovlašcenog lica
Signature of the authorised person

Nënshkrimi i personit të autorizuar
Potpis ovlašcenog lica
Signature of the authorised person

Të dhëna shtesë:
Dodatni podaci:
Additional information:
Data e lëshimit
Datum izdavanja
Date of issue
B


V.V. - M.P. - S.S

Nënshkrimi i personit të autorizuar
Potpis ovlašcenog lica
Signature of the authorised person

Data e lëshimit
Datum izdavanja
Date of issue
C


V.V. - M.P. - S.S

Nënshkrimi i personit të autorizuar
Potpis ovlašcenog lica
Signature of the authorised person


Kjo licenë është e vlefshme vetëm kur bartësi posedon certifikatë të vlefshme mjekësore
Ova dozvola je važeća samo ako nosilac ima važeću lekarsko uverenje
This licence is valid only if the holder has a valid medical certificate
Data e lëshimit
Datum izdavanja
Date of issue
D


V.V. - M.P. - S.S

Bartësi i licencës duhet të bartë një dokument me foto për qëllim të identifikimit
Imalac dozvole mora nositi sa sobom dokumenat sa slikom radi identifikacije
A document containing a photo shall be carried for the purpose of identification of the holder

Nënshkrimi i personit të autorizuar
Potpis ovlašcenog lica
Signature of the authorised person
Vërejtje:
Napomene:
Remarks

Stranica 3 Stranica 4Faqe 102 nga 106 Stranica 102 od 106 Page 102 of 106

Annex 1


CONTENT OF THE PARACHUTE JUMPING LOGBOOK

(1) The parachute jumping logbook shall contain at least the following information for each parachute jump:

(a) the ordinal number of the parachute jump,
(b) the date of the execution of the parachute jump,
(c) place of the execution of the parachute jump,
(d) the height of the execution of the parachute jump,
(e) the type of parachute,
(f) the type of the aircraft from which it is executed the parachute jump,
(g) the free fall time, and
(h) remarks or certificates.

(2) In the parachute jumping logbook shall not be logged the time spent in the aerodynamic tunnel.
(3) Pages of the parachute jumping logbook shall be marked with a ordinal number.
Faqe 103 nga 106 Stranica 103 od 106 Page 103 of 106

Annex 2


REQUIREMENTS FOR OBTAINING CATEGORY B, C AND D LICENSES


LICENSE CATEGORY B CATEGORY C CATEGORY D

REQUIREMENTS
5. shall possess a Category A
license;

6. shall execute 50 free style
parachute jumps;

7. shall execute 30 minutes of
free fall; and

8. shall execute 10 group
figures in the free style (FS)
jump, in a group of four or
more parachute jumpers; or

shall execute a set of figures for
no longer than 20 seconds; or

shall demonstrate basic
elements of the free fall (FF)
style while executing the free
fall.

5. shall possess Category B
license;

6. shall execute 200 free style
parachute jumps;

7. shall execute 60 minutes of
free fall; and

8. shall execute 20 group figures
in the free style (FS) jump, in
a group of four or more
parachute jumpers; or

shall execute a set of figures for
no longer than 16 seconds; or

shall demonstrate advanced
elements of the free fall (FF) style
while executing the free fall.
4. shall possess Category C license;

5. shall execute 500 free style parachute
jumps; and

6. shall execute 180 minutes of free fall.

Faqe 104 nga 106 Stranica 104 od 106 Page 104 of 106

Annex 3


REQUIREMENT FOR THE APPROVAL OF THE EXAMINER

Examiner
Obtaining a
parachuters license
through the classical
method of training and
authorization for the
skydiving instructor
Obtaining a
parachuters license
with AFF training
method and AFF
skydiving instructor
Authorization of the
tandem pilot and
tandem pilot
instructor
Authorization for the
parachute rigger (senior
parachute rigger)
Authorization for
master parachute rigger


Requirements


3. Valid authorization
of the skydiving
instructor for at
least 4 years, and

4. Certification by the
training
organization for the
supervision of at
least 150 parachute
jumps of the
parachute students,
in the capacity of
the skydiving
instructor.
3. Valid authorization
of the AFF
skydiving
instructor for at
least 4 years, and

4. At least 150 AFF
parachute jumps,
for training
students to obtain
parachuters license.

3. Valid
authorization of
the tandem pilot
instructor for at
least 4 years, and

4. Valid certification
of the training for
a tandem pilot
examiner issued
by the tandem
parachute
manufacturer for
which
authorization is
required.

3. Authorization of the
parachute rigger for
at least 2 years, and

4. Realization of at least
50 parachute packing
of reserve parachutes
or rescue parachutes.

4. Valid authorization
of the master
parachute rigger for
at least 2 years,

5. Realization of at least
40 technical
parachute
inspections, and

6. Packing of at least
100 reserve
parachutes or rescue
parachutes.
Faqe 105 nga 106 Stranica 105 od 106 Page 105 of 106

Annex 4
SAMPLE OF PARACHUTERS LICENSE
Republika e Kosovës
Republika Kosovo – Republic of Kosovo


Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës
Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova
Civil Aviation Authority of Kosovo

LICENCË E PARASHUTISTIT
Dozvola Padobranca - Parachuters LicenceLëshuar në përputhje me Rregulloren e AAC-së Nr. 112018
Izdana u skladu sa Uredbom ACV-a Br. 11/2018
Issued in accordance with CAA Regulation No. 11/2018
Numri i licencës
Broj dozvole
Licence No.Shifra e plombës
Šifra plombe
Seal CodeEmri dhe mbiemri
Ime i Prezime
First and Last NameData e lindjes
Datum rođenja
Date of birthVendi i lindjes
Mesto rođenja
Place of birthNumri personal
Matićni broj
Personal NoShtetësia
Državljanstvo
NationalityNënshkrimi i bartësit
Potpis imaoca
Signature of holder


Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës
Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova
Civil Aviation Authority of Kosovo
Data e lëshimit
Datum izdavanja
Date of issueV.V. - M.P. - S.S
Page 1 Page 2
Faqe 106 nga 106 Stranica 106 od 106 Page 106 of 106
Autorizim për Instruktor
Instrukstorsko ovlašcenje / Instructor rating
Kategoritë e licencës
Kategorije dozvola / Licence Ratings
Data e lëshimit
Datum izdavanja
Date of issue
Insrtuktori i parashutizmit
Instruktor padobranstva
Parachuting instuctor

V.V. - M.P. - S.S
Data e lëshimit
Datum izdavanja
Date of issue
AV.V. - M.P. - S.S

Nënshkrimi i personit të autorizuar
Potpis ovlašcenog lica
Signature of the authorised person

Nënshkrimi i personit të autorizuar
Potpis ovlašcenog lica
Signature of the authorised person

Të dhëna shtesë:
Dodatni podaci:
Additional information:
Data e lëshimit
Datum izdavanja
Date of issue
B


V.V. - M.P. - S.S

Nënshkrimi i personit të autorizuar
Potpis ovlašcenog lica
Signature of the authorised person

Data e lëshimit
Datum izdavanja
Date of issue
C


V.V. - M.P. - S.S

Nënshkrimi i personit të autorizuar
Potpis ovlašcenog lica
Signature of the authorised person


Kjo licenë është e vlefshme vetëm kur bartësi posedon certifikatë të vlefshme mjekësore
Ova dozvola je važeća samo ako nosilac ima važeću lekarsko uverenje
This licence is valid only if the holder has a valid medical certificate
Data e lëshimit
Datum izdavanja
Date of issue
D


V.V. - M.P. - S.S

Bartësi i licencës duhet të bartë një dokument me foto për qëllim të identifikimit
Imalac dozvole mora nositi sa sobom dokumenat sa slikom radi identifikacije
A document containing a photo shall be carried for the purpose of identification of the holder

Nënshkrimi i personit të autorizuar
Potpis ovlašcenog lica
Signature of the authorised person
Vërejtje:
Napomene:
Remarks

Page 3 Page 4