UDHËZIM ADMINISTRATIV (QRK) NR. 03/2018 PËR GJUHËT E HUAJA NË PROGRAMIN E STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË APO TË TRETË

1/10


Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada – Government

____________________________________________________________________________________________________


UDHËZIM ADMINISTRATIV (QRK) NR.03/2018 PËR GJUHËT E HUAJA NË PROGRAMIN E STUDIMIT
TË CIKLIT TË DYTË APO TË TRETË1


ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (GRK) NO 03/ 2018 FOR FOREIGN LANGUAGES IN THE STUDY
PROGRAM OF THE SECOND OR THIRD CYCLE2


ADMINISTRATIVNA UREDBA (VRK) BR.03/2018 ZA STRANE JEZIKE U PROGRAMU STUDIJA
DRUGOG ILI TREĆEG CIKLUSA3

1 Udhëzim Administrativ (QRK) - Nr. 03/2018 për Gjuhët e huaja në programin e studimit të ciklit të dytë apo të tretë, është miratuar në mbledhjen e 33 të Qeverisë
së Republikës së Kosovës me vendimin numër Nr.16/33 me datë 28.02.2018;
2 Administrative Instruction (GRK) No.03/2018 for foreign languages in the study program of the second or third cycle, was approved on 33 meeting of the
Government of the Republic of Kosovo with the deccission No.16/33, date 28.02.2018;
3 Administrativna Uredba (VRK) Br 03/2018 za strane jezike u programu studija drugog ili trećeg ciklusa, osvojen je na 33 sednice Vlade Republike Kosova,
odluku Br. 16/33, od 28.02.2018.
2/10


Qeveria e Republikës së Kosovës,

Në mbështetje të nenit 93 (4) të Kushtetutës
së Republikës së Kosovës, në pajtim me
Ligjin për Arsimin e Lartë Nr. 04/L-037, si
dhe ne pajtim me Nenin 19 (6.2) të
Rregullores së Punës së Qeverisë Nr.
09/2011 (Gazeta Zyrtare, nr. 15,
12.09.2011),
Miraton:


UDHËZIM ADMINISTRATIV (QRK)
NR.03/2018 PËR GJUHËT E HUAJA NË
PROGRAMIN E STUDIMIT TË
CIKLIT TË DYTË APO TË TRETË


Neni 1
Qëllimi

Qëllimi i këtij Udhëzimi administrativ është
përcaktimi i kritereve për pranimin e
kandidatëve në programin e studimit të
ciklit të dytë apo të tretë, të cilët duhet të
kryejnë testet dhe të kenë nivel të njohjes së
ndonjërës nga gjuhët e huaja si anglisht,
frëngjisht, gjermanisht, italisht dhe
spanjisht.
The Government of the Republic of
Kosovo,
Pursuant to Article 93 (4) of the
Constitution of the Republic of Kosovo,
Law on Higher Education in the Republic
of Kosova No. 04/L-037 and in accordance
with Article 19 (6.2) of the Rules of
Procedure of the Government no. 09/2011
(Official Gazette, no. 15, 12.09.2011),
Approves:


ADMINISTRATIVE INSTRUCTION
(GRK) NO. 03/2018 FOR FOREIGN
LANGUAGES IN THE STUDY
PROGRAM OF THE SECOND OR
THIRD CYCLE

Article 1
The purpose

The purpose of this Administrative
instruction is determination of criteria for
admission of candidates in the study
program of the second or third cycle, who
must complete the tests and have a level of
knowledge of one of the foreign languages,
English, French, German, Italian, and
Spanish.
Vlada Republike Kosovo,

Na osnovu člana 93 (4) Ustava
Republike Kosova, u skladu sa Zakona o
Visokom Obrazovanju u Republike
Kosova Br. 04/L-037, i u skladu sa
članom 19 (6.2) Pravilnika o radu Vlade
Br. 09/2011 (Službeni list, br. 15,
12.09.2011),
Usvaja:


ADMINISTRATIVNA UREDBA
(VRK) BR.03/2018 ZA STRANE
JEZIKE U PROGRAMU STUDIJA
DRUGOG ILI TREĆEG CIKLUSA


Član 1
Cilj

Cilj ove administrativne uredbe je da
utvrdi kriterijume za prijem kandidata u
program studija drugog ili trećeg ciklusa
koji moraju završiti testove i imati nivo
znanja bilo kog stranog jezika,
Engleskog, Francuskog, Nemačkog,
Italijanskog i Španskog.

3/10

Neni 2

1. Kandidatët të cilët aplikojnë për t’u
pranuar në programin e studimit të ciklit të
dytë apo të tretë, duhet të kryejnë testet dhe
të kenë nivel të njohjes së njërës nga gjuhët
e huaja, anglisht, frëngjisht, gjermanisht,
italisht dhe spanjisht, sipas përcaktimeve në
tabelën 1 bashkangjitur këtij udhëzimi.

2. Klasifikimi i aftësive gjuhësore dhe
niveleve të njohjes së gjuhëve, bëhet sipas
kuadrit të përbashkët ligjor evropian
referuar gjuhëve, në referencë të pikëve të
testeve të ndryshme ndërkombëtare dhe
shërben si standard për njohjen e gjuhëve të
huaja dhe testet në Kosovë.

3. Për pranimin në programin e studimeve
të ciklit të dytë apo të tretë, kandidati duhet
të ketë njohje të gjuhës së huaj, sipas
niveleve të CEFRL (kuadrit të përbashkët
ligjor evropian referuar gjuhëve).
Institucionet e arsimit të lartë, përcaktojnë
nivelin e gjuhës, që do të jetë kriter hyrës në
programet e studimit të ofruar prej tyre në
ciklin e dytë apo të tretë, brenda niveleve të
sipërcituara në këtë pikë të këtij udhëzimi.


4. Kandidati që aplikon për t’u pranuar në
programe studimi të ciklit të dytë apo të
tretë të institucionit të arsimit të lartë, duhet
të ketë certifikime ose rezultate të testeve
Article 2

1. Candidates applying for admission in the
study program of the second or third cycle
must complete the tests and have a level of
knowledge of one of the foreign languages,
English, French, German, Italian, and
Spanish, according to the definitions in
Table 1, attached to this Instruction.

2. Classification of language skills and
levels of knowledge of languages is done
according to the Joint European Legal
Framework that is referred to languages, in
reference to scores of different international
tests and serves as a standard for foreign
language recognition and tests in Kosova.

3. For admission to the second or third
cycle study program, the candidate must
have foreign language knowledge,
according to CEFRL (Joint European Legal
Framework referring to languages). Higher
Education Institutions determine the level of
language, which will be an introductory
criterion in the study programs offered by
them in the second or third cycle within the
levels mentioned in this point of this
Instruction.

4. The candidate applying for admission to
second or third cycle study programs of the
Higher Education Institution, there must be
certification or international test results for
Član 2

1. Kandidati koji se prijavljuju za prijem
u drugi ili treći ciklus studijskog
programa moraju da završe testove i da
imaju nivo znanja jednog od stranih
jezika, Engleskog, Francuskog,
Nemačkog, Italijanskog i Španskog,
prema definicije iz tabele 1 priložene
ovoj uredbi.
2. Klasifikacija jezičkih veština i nivoa
znanja jezika se vrši prema Zajedničkom
evropskom referentnom okviru za jezike
koji se odnosi na mnoštvo različitih
međunarodnih testova i služi kao
standard za priznavanje i testiranje
stranih jezika na Kosovu.

3. Za pristup studijskom programu
drugog ili trećeg ciklusa, kandidat mora
imati znanje stranog jezika, prema
CEFRL (zajednički evropski pravni
okvir koji se odnosi na jezike).
Visokoškolske institucije određuju nivo
jezika koji će biti uvodni kriterijum u
studijskim programima koji su im
ponuđeni u drugom ili trećem ciklusu, u
okviru nivoa navedenih u ovoj tački ove
uredbe.

4. Kandidat koji podnose zahtev za
prijem u studijske programe u drugom ili
trećem ciklusu visokoškolske institucije
moraju imati sertifikate ili rezultate
4/10

ndërkombëtare për nivelet e njohjes së
gjuhëve, të cilat i përkasin një periudhe jo
më vonë se 2 vjet nga momenti i lëshimit të
tyre.

5. Institucionet e arsimit të lartë, duhet të
shpallin në faqen zyrtare të tyre dhe
ambientet e tyre:


5.1. Listën e niveleve të njohjes së
gjuhëve të huaja dhe testeve
ndërkombëtare, në referencë të
përcaktimeve të tabelës 1 bashkëlidhur
këtij udhëzimi, të cilat janë përcaktuar
si kriter pranimi në programet e
studimit të ciklit të dytë apo të tretë të
këtij institucioni;

5.2. Listën subjektive që gëzojnë të
drejtën e pronësisë intelektuale mbi
testimet ndërkombëtare dhe
certifikimin;

5.3. Kërkesat për nivelet njohëse të
gjuhës së huaj, duke ju referuar edhe
pikëve për testet e ndryshme
ndërkombëtare, sipas standardeve të
bashkimit evropian për institucionet e
arsimit të lartë.
the levels of knowledge of the languages,
which belong to a period not later than 2
years from the moment of their release.


5. Higher education institutions must
announce on their official website and in
their premises:


5.1. List of foreign languages
knowledge levels and of international
tests, in reference to the definitions in
table 1 attached to this instruction that is
defined as admission criteria in the study
programs of the second or third cycle of
this institution;


5.2. The subjective list that has the right
to intellectual property on international
testing and certification;


5.3. Requirements for foreign language
learning levels, referring to scores for
different international tests, according to
European Union standards for higher
education institutions.

međunarodnih testova za nivo znanja
jezika koji pripadaju vremenu ne kasnije
od 2 godine od momenta puštanja.


5. Visokoškolske institucije moraju
objaviti na svojoj zvaničnoj internet
stranici i njihovim prostorijama:


5.1. Spisak nivoa znanja stranih jezika
i međunarodnih testova, koji se
odnose na definicije iz tabele 1
priložene ove uredbe, koje su
definisani kao kriterijumi za pristup
studijskim programima drugog ili
trećeg ciklusa ove institucije;


5.2. Subjektivna lista koja drži pravo
intelektualne svojine na
međunarodnim ispitivanjem i
sertifikacijom;

5.3. Zahtevi za nivo učenja stranih
jezika, koji se odnose na rezultate za
različite međunarodne testove, prema
standardima Evropske unije za
institucije visokog obrazovanja.

5/10

Neni 3

1. Institucionet e arsimit të lartë duhet të
garantojnë akses dhe mundësi të barabarta
për nënshkrimin e marrëveshjeve me të
gjitha subjektet që gëzojnë të drejtën e
pronësisë intelektuale mbi testimet
ndërkombëtare dhe certifikimin.

2. Institucionet e arsimit të lartë
përcaktojnë në statutet dhe rregulloret e tyre,
afatet kohore të dorëzimit të certifikimit të
nivelit të njohjes së gjuhës së huaj, me
qëllim të verifikimit të tyre përpara pranimit
të kandidatit në programet e studimit të
ciklit të dytë apo të tretë.

3. Subjektet që gëzojnë të drejtën e
pronësisë intelektuale mbi testimet dhe të
drejtën e certifikimit duhet të:

3.1. Nënshkruajnë marrëveshje me
institucionet e arsimit të lartë ose
universitetet, me qëllim të shkëmbimit të
informacionit dhe të dhënave
ndërkombëtare, për të gjithë kandidatët
që aplikojnë në institucionet e arsimit të
lartë, për programet e studimit të ciklit të
dytë apo të tretë.

4. Subjektet që ushtrojnë aktivitetin e tyre
për kurse përgatitore, prodhim ose / dhe
shpërndarje të teksteve didaktike të gjuhëve
të huaja, nuk mund të jenë ofrues të
Article 3

1. Higher education institutions should
ensure equal access and opportunity for
signing agreements with all subjects
enjoying intellectual property rights over
international testing and certification.


2. Higher education institutions set out in
their statutes and regulations, the deadlines
for submitting the certification of the
knowledge level of the foreign language, for
the purpose of verifying them before the
candidate's principle in the study programs
of the second or third cycle.

3. Subjects that enjoy the right to
intellectual property on testing and the right
of certification should:

3.1. Sign agreements in higher
education institutions or universities for
the purpose of exchanging information
and international data, for all candidates
applying to higher education institutions
for the study programs of the second or
third cycle.


4. Subjects performing their activity for
preparatory courses, production and / or
distribution of foreign language didactic
textbooks cannot be providers of test
Član 3

1. Visokoškolske institucije treba da
obezbede jednak pristupe i mogućnosti
za potpisivanje sporazuma sa svim
subjektima koji uživaju prava
intelektualne svojine nad međunarodnim
ispitivanjem i sertifikacijama.

2. Visokoškolske institucije utvrđuju u
svojim statutima i propisima rokove za
podnošenje sertifikata o priznavanju
stranog jezika, radi provere pre prijema
kandidata u studijskom programu drugog
ili trećeg ciklusa.


3. Predmeti koji uživaju pravo na
intelektualnu svojinu na testiranju i pravo
sertifikacije moraju:

3.1. Potpisivati sporazuma na
visokoškolskim institucijama ili
univerzitetima radi razmene
informacija i međunarodnih podataka
za sve kandidate koji se prijavljuju za
visokoškolske institucije za studijske
programe u drugom ili trećem
ciklusu.

4. Subjekti koji obavljaju svoje
aktivnosti za pripremne kurseve,
proizvodnju i / ili distribuciju udžbenika
za učenje stranih jezika ne moraju biti
6/10

shërbimit të testimeve dhe certifikimeve
ndërkombëtare.Neni 4
Shtojca

Pjesë e këtij Udhëzimi administrativ është
shtojca nr 1.

Neni 5
Hyrja në fuqi

Ky Udhëzim administrativ hyn në fuqi
shtatë (7) ditë pas nënshkrimit nga
Kryeministri i Republikës së Kosovës dhe
publikohet në Gazetën Zyrtare.Ramush HARADINAJ

______________________
Kryeministër i Republikës së Kosovës


16 mars 2018services and international certifications.
Article 4
Appendix

Part of this administrative instruction is
appendix number 1.

Article 5
Entry into force

This Administrative Instruction enters into
force seven (7) days after being signed by
the Prime Minister of the Republic of
Kosovo and shall be published in the
Official Gazette.


Ramush HARADINAJ

______________________
Prime Minister of the Republic of Kosova


16 March 2018

međunarodni proveravači usluga i
sertifikata.Član 4
Dodatak

Deo ove administrativne uredbe je
dodatak broj 1.

Član 5
Stupanje na snagu

Ova administrativna uredba stupa na
snagu sedam (7) dana potpisivanja istog
od strane premijera Republike Kosovo i
njegovog objavljivanja u Službenom
listu


Ramush HARADINAJ

______________________
Premijer Republike Kosova


16 mart 2018


7/10

Shqip
E.A.B.H.E.S.
KUADRI I PËRBASHKËT EVROPIAN REFERENCA PËR GJUHËT (CEFRL)

Krijuar nga Këshilli i Evropës 2001, kuadri i përbashkët referenca për gjuhët, përcakton gjashtë nivele të aftësisë gjuhësore të grupuara nga institutet e arsimit, nën
kujdesin e ALTE (ASSOSSITION of Language Testers in Europe), që përdoren për të krijuar testime, që mundësojnë vlerësimin dhe certifikimin, nëpërmjet një diplome
zyrtare të aftësive gjuhësore.
Ky vlerësim gjuhësor njihet në mënyrë eficente jo vetëm nga institucionet e arsimit të lartë, por gjithnjë e më tepër nga administratat dhe kompanitë e vendeve të ndryshme

TESTI / NIVELI A1 A2 B1 B2 C1 C2
GJUHA ANGLEZE
CAMBRIDGE KET PET FCE CAE CPE
IELTS 1.0/2.0 3 4.0/5.0 5.5/6.0 6.5/7.0 7.5+
TOEFL IBT Paper
Basd Test
30/56 57/86 87/109 110/120
TOFEL Paper Basd
Test (ITP)
330/337 337 460 543 627
TOEIC 246/380 381/649 650/785 786/935 936+
GESE 7,8,9 10,11 12
GJUHA GJERMANE
Goethe-Instirut SD1 SD2 ZD ZDFB ZMP ZOP
TestDaf TDN3-TDN4 TDN5
GJUHA FRENGE
TFI 345-604 605/824 825
DELF DELF A1 DELF A2 DELF B1 DELF B2 DELF C1 DELF C2
TCF TCF 100-199 TCF 200-299 TCF 300-399 TCF 400-499 TCF 500-599 TCF 600-699
TEF TEF 0-203 TEF 204-360 TEF 361-540 TEF 514-698 TEF 699-833 TEF 834-900
GJUHA ITALIANE
Perugia CELI 1 LIVELLO
1
CELI 2 LIVELLO
2
CELI 3 LIVELLO
3
CELI 4 LIVELLO
4
CELI 5 LIVELLO
5
Sienna CILS A1 CILS S2 CILS uno B1 CILS 2 CILS 3 CILS 4
GJUHA SPANJOLLE
DELE DELE inicial DELE intermedio DELE superior
Tabela 18/10Anglisht
E.A.B.H.E.S.
COMMON EUROPEAN FRAMEWORK REFERENCE FOR LANGUAGES (CEFRL)

Established by Council of Europe in 2001, the common reference framework for languages, determines six levels of language skills grouped by education institutes under tye
auspices of ALTE (ASSOSSITION of Language Testers in Europe), used to create tests, and provide assessment and certification through official diploma for language skills.
This language assessment is recognized efficiently not only by higher education institutions, but also by administrations and companies of different countries.

TEST / LEVEL A1 A2 B1 B2 C1 C2
ENGLISH LANGUAGE
CAMBRIDGE KET PET FCE CAE CPE
IELTS 1.0/2.0 3 4.0/5.0 5.5/6.0 6.5/7.0 7.5+
TOEFL IBT Paper
Basd Test
30/56 57/86 87/109 110/120
TOFEL Paper Basd
Test (ITP)
330/337 337 460 543 627
TOEIC 246/380 381/649 650/785 786/935 936+
GESE 7,8,9 10,11 12
GERMAN LANGUAGE
Goethe-Instirut SD1 SD2 ZD ZDFB ZMP ZOP
TestDaf TDN3-TDN4 TDN5
FRENCH LANGUAGE
TFI 345-604 605/824 825
DELF DELF A1 DELF A2 DELF B1 DELF B2 DELF C1 DELF C2
TCF TCF 100-199 TCF 200-299 TCF 300-399 TCF 400-499 TCF 500-599 TCF 600-699
TEF TEF 0-203 TEF 204-360 TEF 361-540 TEF 514-698 TEF 699-833 TEF 834-900
ITALIAN LANGUAGE
Perugia CELI 1 LIVELLO
1
CELI 2 LIVELLO
2
CELI 3 LIVELLO
3
CELI 4 LIVELLO
4
CELI 5 LIVELLO
5
Sienna CILS A1 CILS S2 CILS uno B1 CILS 2 CILS 3 CILS 4
SPANISH LANGUAGE
DELE DELE inicial DELE intermedio DELE superior
Table 1


9/10


Serbisht
E.A.B.H.E.S.
ZAJEDNIČKI EVROPSKI OKVIR REFERENCE ZA JEZIKE (CEFRL)

Sastavljen od strane Evropskog saveta 2001, zajednički okvir reference za jezike, definiše šest nivoa jezičkih veština grupiranih od strane obrazovnih instituta, pod
starateljstva ALTE (ASSOSSITION of Language Testers in Europe), koji se koriste da obavljaju testiranje, koje omogućavaju testiranje i sertifikaciju, putem zvanične
diplome, jezičkih veština.
Ovo jezičko vrednovanje je efikasno priznato ne samo od strane institucija visokog obrazovanja, već sve više od strane administracije i kompanije različitih zemalja

TEST / NIVO A1 A2 B1 B2 C1 C2
ENGLESKI JEZIK
CAMBRIDGE KET PET FCE CAE CPE
IELTS 1.0/2.0 3 4.0/5.0 5.5/6.0 6.5/7.0 7.5+
TOEFL IBT Paper
Basd Test
30/56 57/86 87/109 110/120
TOFEL Paper Basd
Test (ITP)
330/337 337 460 543 627
TOEIC 246/380 381/649 650/785 786/935 936+
GESE 7,8,9 10,11 12
NEMAČKI JEZIK
Goethe-Instirut SD1 SD2 ZD ZDFB ZMP ZOP
TestDaf TDN3-TDN4 TDN5
FRANCUSKI JEZIK
TFI 345-604 605/824 825
DELF DELF A1 DELF A2 DELF B1 DELF B2 DELF C1 DELF C2
TCF TCF 100-199 TCF 200-299 TCF 300-399 TCF 400-499 TCF 500-599 TCF 600-699
TEF TEF 0-203 TEF 204-360 TEF 361-540 TEF 514-698 TEF 699-833 TEF 834-900
ITALIJANSKI JEZIK
Perugia CELI 1 LIVELLO
1
CELI 2 LIVELLO
2
CELI 3 LIVELLO
3
CELI 4 LIVELLO
4
CELI 5 LIVELLO
5
Sienna CILS A1 CILS S2 CILS uno B1 CILS 2 CILS 3 CILS 4
ŠPANSKI JEZIK
DELE DELE inicial DELE intermedio DELE superior
Tabe