RREGULLORE (QRK) NR. 19/2017 PËR MËNYRËN E PUNËS DHE FUNKSIONIMIT TË KOMISIONIT NDËRMINISTROR PËR INVESTIMET STRATEGJIKE1


Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria-Vlada-GovernmentRREGULLORE (QRK) NR. 19/2017 PËR MËNYRËN E PUNËS DHE FUNKSIONIMIT TË KOMISIONIT
NDËRMINISTROR PËR INVESTIMET STRATEGJIKE1


REGULATION (GRK) NO. 19/2017 ON THE WORK AND FUNCTIONING OF THE INTER-
MINISTERIAL COMITTEE FOR STRATEGIC INVESTMENTS2


UREDBA (VRK) BR. 19/2017 O RADU I FUNKCIONISANJU MEĐUMINISTARSKE KOMISIJE ZA
STRATEŠKE INVESTICIJE3


1 Rregullore (QRK) nr. 19/2017 për mënyrën e punës dhe funksionimit të komisionit ndërministror për investimet strategjike, eshte miratuar ne mbledhjen e 15 te
Qeverise se Kosoves, me Vendimin Nr. 11/15, date 23.11.2017
2 Regulation (GRK) no. 19/2017 on the work and functioning of the inter-ministerial comittee for strategic investments, was approved on the 15 meeting of the
Government of Kosovo, with the decision no. 11/15, date 23.11.2017
3 Uredba (VRK) br. 19/2017 o radu i funkcionisanju međuministarske komisije za strateške investicije, usvojen je na 15 sednicu Vlade Kosova, sa odlukom br.
11/15, datum 23.11.2017

1/11
Qeveria e Republikës së Kosovës,


Në mbështetje të Nenit 93 (4) të Kushtetutës
së Republikës së Kosovës, në pajtim me
Nenin 7 (3) të Ligjit Nr. 05/L – 079 për
Investimet Strategjike në Republikën e
Kosovës (Gazeta Zyrtare, nr. 6, 08.02.2017)
si dhe ne pajtim me Nenin 19 (6.2) të
Rregullores së Punës së Qeverisë Nr. 09/2011
(Gazeta Zyrtare, nr. 15, 12.09.2011),

Miraton:

RREGULLORE (QRK) NR. 19/2017 PËR
MËNYRËN E PUNËS DHE
FUNKSIONIMIT TË KOMISIONIT
NDËRMINSITROR PËR INVESTIMET
STRATEGJIKE

Neni 1
Qëllimi

Me këtë Rregullore përcaktohet mënyra e
punës, organizimi dhe fushëveprimi i
Komisionit Ndërministror për Investimet
Strategjike (në tekstin e mëtejmë: Komisioni),
i cili merret me vlerësimin, përzgjedhjen,
monitorimin e zbatimit dhe mbikëqyrjen e
projekteve për investime strategjike.


The Government of the Republic of
Kosovo,

Pursuant to Article 93 (4) of the Constitution
of the Republic of Kosovo, and in accordance
with Article 7 (3) of Law no. 05/L-079 on
Strategic Investments in the Republic of
Kosovo (Official Gazette no. 6, 08.02.2017),
and Article 19 (6.2) of the Rules of Procedure
of the Government no. 09/2011 (Official
Gazette no. 15, 12.09.2011)

Approves:

REGULATION (GRK) No. 19/2017 ON
THE WORK AND FUNCTIONING OF
THE INTER-MINISTRIAL COMITTEE
FOR STRATEGIC INVESTMENTS


Article 1
Purpose

This regulation defines the manner of work,
organization and the scope of the Inter-
ministerial Committee for Strategic
Investments (hereinafter: Committee), which
handles the evaluation, selection, monitoring
and supervision of projects for strategic
investments.


Vlada Republike Kosova,


U skladu sa Članom 93 (4) Ustava Republike
Kosova, u skladu sa Članom 7 (3) Zakona Br.
05/L - 079 o Strateškim Investicijama u
Republici Kosovo (Službeni List, br. 6,
08.02.2017.) i u skladu sa Članom 19 (6.2)
Pravilnika o Radu Vlade Br. 09/2011
(Službeni List, br. 15, 12.09.2011)


Usvaja:

UREBDA (VRK) BR. 19/2017 O RADU I
FUNKCIONISANJU
MEĐUMINISTARSKE KOMISIJE ZA
STRATEŠKE INVESTICIJE


Član 1
Cilj

Ovim Pravilnikom uređuje se način rada,
organizacija i delokrug Međuministarske
Komisije za Strateške Investicije (u daljem
tekstu: Komisija), koja će izvršiti ocenjivanje,
izbor, nadgledanje sprovođenja i nadzor
strateških investicionih projekata.
2/11
Neni 2
FUSHËVEPRIMI I PUNËS SË
KOMISIONIT

1. Detyrat e Komisionit janë:

1.1. Bën vlerësimin e propozimeve për
projekte strategjike;

1.2. Nxjerr vendimin për themelimin e grupit
operacional për përgatitjen, mbikëqyrjen
dhe zbatimin e çdo projekti individual për
investime strategjike dhe emëron kryesuesin
e grupit operacional;


1.3. Monitoron zbatimin e projekteve
strategjike dhe publikon raporte gjashtë (6)
mujore në webfaqen e Qeverisë së
Republikës së Kosovës;

1.4. Miraton planin e veprimit për masat,
procedurat dhe afatet në lidhje me shërbimet
dhe lehtësimin e procedurave për hartimin
dhe zbatimin e një projekti investues
strategjik në të cilin përcaktohen veprime,
detyra dhe afate konkrete për institucionet
qendrore dhe institucionet lokale për të gjitha
fazat e realizimit të projektit;

1.5. Bën vlerësimin dhe aprovimin e
rekomandimeve të Agjencisë për Investime
Article 2
SCOPE OF THE COMMITTEE


1. Duties of the Committee are as follows:

1.1. Assesses strategic projects proposals;


1.2. Issues the decision on establishing the
operational group for preparing, monitoring
and implementing any individual project for
strategic investments and appoints the
Chairperson of the Operational Group;


1.3.Monitors the implementation of strategic
projects and publishes six (6) months
reports on the web page of the Government
of the Republic of Kosovo;

1.4. Approves the action plan for measures,
procedures and time limits related to
services and easing the procedures for
compiling and implementing a strategic
investment project, in which are specified
actions, tasks and concrete time limits for
the central and local institutions at all stages
of project implementation;

1.5. Evaluates and approves
recommendations of the Investment and
Član 2
DELOKRUG RADA KOMISIJE


1. Odgovornosti Komisije su sledeće:

1.1. Ocenjuje predloge strateških projekata;


1.2. Donosi odluku o formiranju operativne
grupe za pripremu, nadgledanje i
sprovođenje svakog pojedinačnog strateškog
investicionog projekta i imenuje
predsedavajućeg operativne grupe;


1.3. Nadgleda implementaciju strateških
projekata i objavljuje šestomesečne (6)
izveštaje o njihovoj implementaciji na veb
stranici Vlade Republike Kosovo;

1.4. Usvaja akcioni plan mera, procedura i
rokova o uslugama i olakšavanje procedura
izrade i sprovođenja strateškog
investicionog projekta, kojim se određuju
aktivnosti, zadaci i konkretni rokovi
centralnih i lokalnih institucija za sve faze
realizacije projekta;


1.5. Ocenjuje i usvaja preporuke Agencije
za Investicije i Podršku Preduzeća upućene

3/11
dhe për Përkrahjen e Ndërmarrjeve drejtuar
Komisionit për nxjerrjen e vendimit për
dhënien e statusit investim strategjik, për
refuzimin e propozimit për dhënien e statusit
investim strategjik dhe për anulimin e
vendimit për dhënien e statusit investim
strategjik;

1.6. Negocion me subjektin investues
lidhjen e marrëveshjes për investime
strategjike pas nxjerrjes së vendimit për
dhënien e statusit investim strategjik.


Neni 3
Përbërja e Komisionit


1. Përbërja e Komisionit është si vijon:

1.1. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë,
kryesues;

1.2. Ministri i Financave;

1.3. Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit
Hapësinor;

1.4. Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe
Zhvillimit Rural;

1.5. Ministri i Zhvillimit Ekonomik;
Enterprise Support Agency addressed to the
Committee for issuing a decision for
granting the status of strategic investment,
reject the proposal for granting the status of
strategic investment and annulling the
decision for granting the status of strategic
investment

1.6. Negotiates with the investment entity
the conclusion of the agreement for strategic
investment upon the issue of the decision for
obtaining the status of strategic investment.


Article 3
Composition of the Committee


1. The committee shall have the following
composition:
1.1. Minister of Trade and Industry,
chairperson;

1.2. Minister of Finance;

1.3. Minister of Environment and Spatial
Planning;

1.4. Minister of Agriculture, Forestry and
Rural Development;

1.5. Minister of Economic Development;
Komisiji za donošenje odluke o priznavanju
statusa strateške investicije i neprihvatanja
predloga o priznavanju statusa strateške
investicije i poništavanjem odluke o
priznavanju statusa strateške investicije;1.6. Pregovara sa investicionim subjektom
sklapanje sporazuma o strateškoj investiciji,
nakon donošenja odluke o davanju statusa
strateške investicije.


Član 3
Sastav Komisije


1. Članovi Komisije su:

1.1. Ministar Trgovine i Industrije,
predsedavajući;

1.2.Ministar Finansija;

1.3.Ministar Životne Sredine i Prostornog
Planiranja;

1.4.Ministar Poljoprivrede, Šumarstva i
Ruralnog Razvoja;

1.5.Ministar za Ekonomski Razvoj;

4/11

1.6. Një (1) Ministër nga komunitet tjetër jo
shumicë në Kosovë;

1,7. Ministri i Diaspores dhe investimeve
Strategjike;

1.8. Kryetari i komunës në të cilën
realizohet investimi strategjik;

1.9. Ministri i ministrisë në të cilën
realizohet investimi strategjik;

1.10. Avokati i Përgjithshëm Shtetëror.

2. Në qoftë se bëhet fjalë për një projekt të
investimit strategjik i cili përfshin disa
komuna, është e nevojshme që të emërohet
një përfaqësues i përbashkët për të marrë
pjesë në punën e Komisionit nga radhët e
kryetarëve të komunave në territorin e të cilës
realizohet projekti.

3. Sipas fushës, nevojës dhe rrethanave,
Komisioni mund të thërrasë në takim edhe
Ministri dhe organe tjera shtetërore dhe
përfaqësues të grupeve të interesit.

4. Anëtarët e Komisionit nuk mund të jenë të
përfshirë në çfarëdo forme në aktivitetet e
investitorëve strategjik pa kaluar tri (3) vite,
nga përfundimi i mandatit.

1.6. One (1) Minister from other non-
majority community in Kosovo;

1.7. Minister of Diaspora and Strategic
investments;

1.8. Mayor in which strategic investment is
realized;

1.9. Minister of the Ministry in which a
strategic investment is implemented;

1.10. General State Advocate

2. In case of a strategic investment project
which includes several municipalities, it is
necessary to appoint a joint representative
from the ranks of Mayors in whose territory
the project will be implemented to participate
in the work of the Committee.


3. Based on area, needs and circumstances,
the Committee may invite Ministers, other
state bodies and representatives of
stakeholders to attend the meeting.

4. Members of the Committee may not be
involved, in any way, in activities of the
strategic investors, until three (3) years
following the termination of his/her mandate

1.6.Jedan (1) Ministar iz redova druge ne
većinske zajednice na Kosovu;

1.7. Ministar za dijasporu i strateške
investicije ;

1.8. Predsednik Opštine, u kojoj se sprovodi
strateška investicija;

1.9. Ministar ministarstva gde se strateška
investicija realizuje;

1.10. Generalni Državni Advokat.

2. Ukoliko se radi o strateškom investicionom
projektu koji obuhvata nekoliko opština,
potrebno je imenovati zajedničkog
predstavnika da učestvuje u radu Komisije iz
reda gradonačelnika na čijoj će se teritoriji
realizovati projekat.


3. Prema oblasti, potrebi i okolnostima,
Komisija može sazvati na sastanak i
Ministarstva i drugih državnih organa i
predstavnike interesnih grupa.

4. Članovi Komisije ni na koji način ne mogu
biti uključeni u aktivnosti strateškog
investitora, dok ne prođu tri (3) godine nakon
završetka mandata.

5/11


5. Komisioni për punën e vet i përgjigjet
Qeverisë së Republikës së Kosovës.


Neni 4
Kryesimi i Komisionit

1. Komisioni kryesohet nga Ministri i
Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë.

2. Në rastet kur mungon Ministri i Ministrisë
së Tregtisë dhe Industrisë, mbledhjet e
Komisionit i kryeson një ministër i autorizuar
nga kryetari i Komisionit.


Neni 5
Kryetari i Komisionit:

1. Kryetari i Komisionit ka këto
përgjegjësi:

1.1. Përfaqëson Komisionin;

1.2. Thërret dhe kryeson mbledhjet e
Komisionit;

1.3. Udhëheq me punën e Komisionit;

1.4. Nënshkruan aktet e lëshuara nga
have passed.

5. The Committee shall report to the
Assembly of the Republic of Kosovo
regarding its work.

Article 4
Chairing the Committee

1. The Committee is chaired by the Minister
of the Ministry of Trade and Industry.

2. In cases when the Minister of the Ministry
of Trade and Industry is absent, the meetings
of the Committee shall be chaired by the
Minister authorized by the chairperson of the
Committee.

Article 5
Chairperson of the Committee:

1. Chairperson of the Committee shall be
responsible for:

1.1. Representing the Committee;

1.2.Invoking and chairing Committee
meetings;

1.3. Managing the work of the Committee;

1.4. Signing acts issued by the Committee;


5. Komisija za svoj rad odgovara Vladi
Republike Kosova.


Član 4
Predsedavanje Komisije

1. Komisija se predsedava od strane Ministra
Ministarstva Trgovine i Industrije.

2. U slučaju odsustva Ministra Ministarstva
Trgovine i Industrije, sastancima Komisije
predsedava ministar ovlašćen od strane
predsednika Komisije.


Član 5
Predsednik Komisije:

1. Predsednik Komisije ima sledeće
odgovornosti:

1.1.Predstavlja Komisiju;

1.2. Saziva i predsedava sastancima
Komisije;

1.3. Rukovodi radom Komisije;

1.4. Potpisuje akte koje donosi Komisija;

6/11
Komisioni;

1.4. Mbikëqyr punën e rregullt dhe në kohë
të aktiviteteve të Komisionit dhe punën e
anëtarëve të Komisionit.

Neni 6
Mbledhjet e Komisionit

1. Komisioni mbledhet së paku njëherë në dy
(2) muaj, por mund të takohet edhe më shpesh
varësisht nga çështjet e kërkuara për shqyrtim.


2. Kryesuesi i Komisioni thërret mbledhjet e
rregullta dhe të jashtëzakonshme të
Komisionit dhe propozon rendin e ditës me
shkrim.

3. Ftesa për të marrë pjesë në mbledhje u
dërgohet anëtarëve të Komisioni, jo më vonë
se pesë ditë para ditës kur duhet të mbahet
mbledhja e rregullt e Komisioni.


4. Kryetari i Komisionit në raste urgjente
mund të thërrasë një takim në afat më të
shkurtër se sa parashihet në paragrafin 3 të
këtij neni.

5. Secili anëtar i Komisionit ka të drejtë që të
propozoj pikat shtesë në rendin e ditës.


1.5.Supervises the regular and timely
delivery of Committees activities, as well as
the work of Committee members

Article 6
Committee meetings

1. The Committee shall meet at least once
every two (2) months, or more frequently,
depending on the issues requiring
consideration.

2. The Chairperson of the Committee shall
invoke regular and extraordinary meetings of
the Committee and propose the agenda in
writing.

3. The invitation to participate in the meeting
shall be sent to the members of the
Committee, not later than five days prior to
the day when the regular Committee meeting
shall be held.

4. The Chairperson of the Committee may, in
cases of emergency, invoke a meeting within
a period shorter than that foreseen in
paragraph r of this article.

5. Each member of the Committee shall have
the right to propose additional items on the


1.5. Obavlja nadzor nad urednim i
pravovremenim obavljanjem poslova
Komisije i radom članova Komisije.

Član 6
Sastanci Komisije

1. Komisija se sastaje najmanje jednom na
dva meseca, ali se može sastajati i češće, u
zavisnosti od pitanja koja se trebaju
razmotriti.

2. Predsedavajući Komisije saziva redovne i
vanredne sastanke Komisije i predlaže dnevni
red u pisanoj formi.


3. Poziv za učešće na sastanku se šalje
članovima Komisije, najkasnije u roku od pet
dana pre održavanja sastanka Komisije.4. Predsednik Komisije može opozvati na
vanredne sastanke u kraćem roku od
predviđenog u stavu 3 ovog člana.


5. Svaki član Komisije ima pravo da predloži
dodatne stavke na dnevnom redu.

7/11


6. Anëtarët e Komisioni janë të obliguar të
marrin pjesë në mbledhjet e Komisioni. Mos
pjesëmarrja në mbledhje ndonjërit nga
anëtarët e Komisionit duhet të arsyetohet me
shkrim tek Kryesuesi i Komisioni

7. Mbledhjet e Komisionit mund të mbahet
vetëm nëse në mledhje është e pranishme 1/3
e të gjithë anëtarëve të Komisionit.


Neni 7
Mbajtja e mbledhjeve të Komisionit

1. Komisioni i mban mbledhjet dhe trajton
cështje duke marr parasysh rruajtjen e sekretit
afarist.

2. Komisioni miraton procesverbalin e
mbledhjes së kaluar.

3. Fillimisht bëhet miratimi i rendit të ditës
me shumicën e të pranishmëve në takim.


4. Komisioni mundë të vendosë për shtyrjen e
ndonjë pike të rendit të ditës për mbledhjen
tjetër.


agenda.

6. Members of the Committee shall be
obliged to participate in Committee meetings.
Failure to participate in any of the meetings
must be justified in writing to the Chairperson
of the Committee.

7. Committee meetings may be held only if
1/3 of all Committee members all present in
the meeting.


Article 7
Committee meetings

1. The Commission shall conduct its meetings
and address the issue taking into account the
business secrecy.


2. The Committee shall approve the minutes
from the last meeting.

3. Initially the agenda of the meeting shall be
approved by the majority of those present in
the meeting.

4. The committee may decide to postpone any
item of the agenda for the next meeting.
6. Članovi Komisije su dužni da učestvuju na
sastancima Komisije. Odsutnost člana
Komisije na sastanak mora biti obrazložena
Predsedavajućem Komisije u pisanoj formi.


7. Sastanci Komisije se mogu održati samo
ukoliko je na sednici prisutna 1/3 svih članova
Komisije.


Član 7
Održavanje sastanaka Komisije

1. Komisija održava sastanke i tretira pitanja
uzimajući u obzir čuvanje poslovne tajne.2. Komisija usvaja zapisnik prethodne
sednice.

3. Dnevni red sednice utvrđuje se na početku
sednice većinom prisutnih.


4. Komisija može odlučiti da odloži neku
tačku dnevnog reda za sledeći sastanak.8/11
Neni 8
Vendimet e Komisionit

Vendimet dhe rekomandimet merren me
shumicën e thjeshtë të votave të anëtarëve të
pranishmëve të Komisionit, me votim të
hapur.


Neni 9
Sekretariati i Komisionit

1. Agjenicia për Investime dhe përkrahje të
ndërmarjeve të Kosovës shërben si sekretariat
i komisionit dhe i kryen punët administrative
dhe teknike.

2. Sekretariati i Komisioni shërben për të
organizuar, bashkërenduar, zhvilluar dhe
mirëmbajtur aktivitetet e nevojshme për
punën e Komisionit.

3. Detyrat e Sekretariatit të Komisioni janë:


3.1. Mban procesverbalin nga mbledhjet e
Komisioni;

3.2. Bashkërendon punën e hartimit të
rekomandimeve, raporteve dhe
dokumenteve të tjera të nevojshme;

Article 8
Committee decisions

Decisions and recommendations shall be
rendered by a simple majority of votes by
Committee members’ present, in an open
vote.


Article 9
Secretariat of the Committee

1. The Agency for Investments and support
to enterprises in Kosovo shall serve as the
Secretariat of the Committee and perform
administrative and technical duties.

2. Committee’s Secretariat shall organize,
coordinate, develop and maintain the
necessary activities for the work of the
Committee.

3. The duties of the Committee’s secretariat
are as follows:

3.1. Holds the minutes of Committee
meeting;

3.2. Coordinates the work for drafting
recommendations, reports and other
documents required;

Član 8
Odluke Komisije

Odluke i preporuke se donose sa prostom
većinom glasova prisutnih članova Komisije,
otvorenim glasanjem.Član 9
Sekretarijat Komisije

1. Agencija za investicije i podršku kosovskih
preduzeća služi kao sekretarijat komisije i
obavlja administrativne i tehničke poslove.


2. Sekretarijat Komisije služi da organizuje,
koordinira, razvija i održava neophodne
aktivnosti za rad Komisije.


3. Dužnosti Sekretarijata Komisije su:


3.1. Vodi zapisnik sa sednice Komisije;


3.2. Koordinira rad izrade preporuka,
izveštaja i drugih potrebnih dokumenata;9/11
3.3. Kujdeset për mbajtjen, dërgimin dhe
ruajtjen e dokumenteve që dalin nga puna e
Komisionit;

3.4. Përgatit dhe koordinon mbledhjet e
Komisioni;

3.5. Ofron mbështetje profesionale, teknike,
logjistike dhe planifikuese për punën e
Komisionit;
3.6. Sigurohet që të mbledh dhe të publikoj
të gjitha materialet nga mbledhjet e
Komisionit.

Neni 10
Procesverbali për mbledhjet e Komisionit

1. Në mbledhjen e Komisioni mbahet
procesverbali.

2. Procesverbalin e mban personi i emëruar
nga Sekretariati i Komisionit, dhe
nënshkruhet nga Kryetari i Komisionit.


3. Procesverbali nga paragrafi 1 i këtij neni
përmban të dhënat themelore për punën e
Komisionit, rendit të ditës, pjesëmarrjes dhe
të debatimit sipas pikave në rendin e ditës,
dhe veprimet relevante ligjore.


3.3. Ensures the holding, delivery and
retention of documents arising from the
work of the Committee;

3.4. Prepares and coordinates Committee
meetings;

3.5. Provides professional, technical,
logistic and planning support for the work of
the Committee;
3.6. Ensures the collection and publication of
all materials from Committee’s meetings.


Article 10
Minutes of Committee meetings

1. Minutes of the meeting shall be kept during
the meetings of the Committee

2. Minutes of the meeting shall be kept from
the person appointed by the Secretary of the
Committee, and shall be signed by the
Chairperson of the Committee.

3. Minutes from paragraph 1 of this Article
shall contain basic information about the
work of the Committee, agenda, participation,
and discussions on the items of the agenda,
and the relevant legal actions.


3.3. Vodi računa o održavanje, isporuke i
skladištenje dokumenata koji proizilaze iz
rada Komisije;

3.4. Priprema i koordinira sastanke
Komisije;

3.5. Pruža stručnu, tehničku, logističku
podršku i planiranje rada Komisije;

3.6. Uverava se da prikupi i objavi sve
materijale sa sastanaka Komisije.


Član 10
Zapisnik sastanka Komisije

1. Na sednici Komisije vodi se zapisnik.


2. Zapisnik vodi osoba imenovana od strane
Sekretarijata Komisije, a potpisuje Predsednik
Komisije.


3. Zapisnik iz stava 1. ovog člana sadrži
osnovne podatke o radu Komisije, dnevnom
redu, učestvovanju i raspravi po tačkama
dnevnog reda, i relevantne pravne radnje. .
10/11
Neni 11
Përgjegjësia

Nëse anëtarët e Komisionit shkelin rregullat e
veçanta të detyrës ose përgjegjësisë, dhe
konfidencialitetin e të dhënave lidhur me
punën e Komisionit, përgjigjen sipas
legjislacionit në fuqi.


Neni 12
Raportimi

1. Komisioni në periudha tremujore i raporton
Qeverisë së Republikës së Kosovës për
zbatimin e projekteve strategjike.


2. Komisioni i dorëzon Qeverisë së Kosovës
një raport një (1) vjeqar, që përfshin një
prezantim publik të punës mbi të arriturat
lidhur me vlerësimin, përzgjedhjen,
monitorimin e zbatimit dhe mbikëqyrjen e
projekteve për investime strategjike
Article 11
Accountability

Should the members of the Committee violate
the special rules of duty or responsibility, and
the confidentiality of information related to
the work of the Committee, shall be held
responsible pursuant to the applicable
legislation.

Article 12
Reporting

1. The committee shall report to the
Government of the Republic of Kosovo on the
implementation of strategic projects on
quarterly basis.

2. The Commission shall submit an annual
report to the Government of Kosovo,
including a public presentation of
achievements regarding evaluation, selection,
monitoring and supervision of strategic
investments projects
Ćlan 11
Odgovornost

Ako ćlanovi Komisije prekrše posebne
propise o službi ili dužnosti, i poverljivost
podataka koji se odnose na rad Komisije,
odgovaraju prema važećim propisima.Ćlan12
Izveštavanje

1. Komisija u tromesečnom periodu izveštava
Vladi Republike Kosovo o sprovođenju
strateških projekata.


2. Komisija podnosi Vladi Kosova
jednogodišnji (1) izveštaj, koji obuhvata
javnu prezentaciju rada o dostignućima
ocenjivanja, izbora, nadgledanja sprovođenja
i nadzora strateških investicionih projekata.


11/11
Neni 13
Hyrja në fuqi

Kjo rregullore hyn në fuqi shtatë (7) ditë pas
nënshkrimit nga Kryeminsitri i Republikës së
Kosovës.
Ramush HARADINAJ

________________
Kryeministër i Republikës së Kosovës

04 dhjetor 2017
Article 13
Entry into force

This Regulation shall enter into force seven
(7) days after signing by the Prime Minister
of the Republic of Kosovo.
Ramush HARADINAJ

________________
Prime Minister of the Republic of Kosovo

04 December 2017
Ćlan13
Stupanje na snagu

Ovaj pravilnik stupa na snagu sedam (7) dana
nakon potpisivanja od strane Premijera
Republike Kosovo.
Ramush HARADINAJ

______________
Premijer Republike Kosovo

04 decembar 2017