UDHËZIM ADMINISTRATIV (QRK) NR 02/2018 PËR MËNYRËN DHE METODAT E VERIFIKIMIT TË PËRMBUSHJES SË KRITEREVE PËR PËRCAKTIMIN E STATUSIT TË INVESTITORIT STRATEGJIK


Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria-Vlada-GovernmentUDHËZIM ADMINISTRATIV (QRK) NR 02/2018 PËR MËNYRËN DHE METODAT E VERIFIKIMIT TË
PËRMBUSHJES SË KRITEREVE PËR PËRCAKTIMIN E STATUSIT TË INVESTITORIT STRATEGJIK1


ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (GRK) NO. 02/2018 ON MEANS OF VERIFICATION OF ELIGIBILITY
FOR STATUS OF STRATEGIC2


ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (VRK) BR. 02/2018 O NAČINU I METODAMA VERIFIKACIJE
ISPUNJAVANJA KRITERIJUMA ZA ODREĐIVANJE STATUSA STRATEŠKOG INVESTITORA 3


1 Udhëzim Administrativ (QRK) nr 02/2018 për mënyrën dhe metodat e verifikimit të përmbushjes së kritereve për përcaktimin e statusit të investitorit strategjik, eshte
miratuar ne mbledhjen e 24 te Qeverise se Kosoves, me Vendimin Nr. 17/24, date 12.01.2018
2 Administrative Instruction (GRK) no. 02/2018 on means of verification of eligibility for status of strategic was approved on the 24 meeting of the Government of Kosovo,
with the decision No. 17/24, date 12.01.2018
3 Administrativno Uputstvo (VRK) br. 02/2018 o načinu i metodama verifikacije ispunjavanja kriterijuma za određivanje statusa strateškog investitora, usvojen je na 24
sednicu Vlade Kosova, sa odlukom Br. 17/24, datum 12.01.2018

1/11

Qeveria e Republikës së Kosovës,

Në mbështetje të Nenit 93 (4) të Kushtetutës së
Republikës së Kosovës, në pajtim me nenin 2
paragrafi 6 të Ligjit Nr. 05/L-079 për Investimet
Strategjike në Republikën e Kosovës (Gazeta
Zyrtare Nr. 06 / 08 Shkurt 2017) si dhe në
pajtim me Nenin 19 (6.2) të Rregullores së
Punës së Qeverisë Nr. 09/2011 (Gazeta Zyrtare,
nr. 15, 12.09.2011),:


Miraton:


UDHËZIM ADMINISTRATIV(QRK) NR
02/2018 PËR MËNYRËN DHE METODAT
E VERIFIKIMIT TË PËRMBUSHJES SË
KRITEREVE PËR PËRCAKTIMIN E
STATUSIT TË INVESTITORIT
STRATEGJIK

Neni 1
Qëllimi

Me këtë udhëzim administrativ përcaktohet
mënyra dhe metodat e verifikimit të
përmbushjes së kritereve për përcaktimin e
statusit të investitorit strategjik me qëllim të
nxitjes, tërheqjen dhe krijimin e kushteve për
realizimin e investimeve strategjike në
Republikën e Kosovës.


The Government of the Republic of Kosovo,

Pursuant to Article 93 (4) of the Constitution of
the Republic of Kosovo, in accordance with
Article 2, paragraph 6 of the Law no. 05/L-079
on Strategic Investment in the Republic of
Kosovo (Official Gazette no. 06 / 08 February
2017), and in accordance with Article 19 (6.2)
of the Rules of Procedure of the Government
no. 09/2011 (Official Gazette no. 15,
12.09.2011),:

Hereby approves:


ADMINISTRATIVE INSTRUCTION
(GRK) NO. 02/2018 ON MEANS OF
VERIFICATION OF ELIGIBILITY FOR
THE STATUS OF A STRATEGIC
INVESTOR


Article 1
Purpose

This Administrative Instruction shall provide on
means of verification of eligibility for the status
of a strategic investor, with a view of fostering,
attracting and creating conditions for
implementing investments in the Republic of
Kosovo.Vlada Republike Kosovo,

Na osnovu člana 93 (4) Ustava Republike
Kosovo, u skladu sa članom 2. stav 6. Zakona
br. 05/L-079 o strateškim investicijama u
Republici Kosovo (Službeni list br. 06/08.
februar 2017. godine) kao i u skladu sa članom
19 (6.2) Pravilnika o radu Vlade br. 09/2011
(Službeni list, br. 15, 12.09.2011):Usvaja:


ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (VRK)
BR. 02/2018 O NAČINU I METODAMA
VERIFIKACIJE ISPUNJAVANJA
KRITERIJUMA ZA ODREĐIVANJE
STATUSA STRATEŠKOG
INVESTITORA

Član 1
Cilj

Ovim administrativnim uputstvom se određuju
način i metode verifikacije ispunjavanja
kriterijuma za određivanje statusa strateškog
investitora sa ciljem podsticanja, privlačenja i
stvaranja uslova za realizaciju strateških
investicija u Republici Kosovo.
2/11

Neni 2
Fushëveprimi

Dispozitat e këtij Udhëzimi Administrativ janë
të obligueshme për të gjitha institucionet
kompetente të cilave ju adresohet.

Neni 3
Përkufizimet

1. Termat e përdorura në këtë Udhëzim
Administrativ kanë kuptimin si në vijim:


1.1. Agjencia – Agjencia për Investime dhe
Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë në
kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe
Industrisë konform Ligjit Nr. 04/L-220 për
Investimet e Huaja.

1.2. Ligji – Ligji Nr. 05/L – 079 për
Investimet Strategjike në Republikën e
Kosovës.

1.3. Komisioni – Komisioni Ndër-Ministror
për Investime Strategjike konform nenit 3 të
Ligjit.
1.4. Grupi – Grupi Operacional konform
nenit 3 të Ligjit për Investimet Strategjike në
Republikën e Kosovës.
Article 2
Scope

Provisions of this Administrative Instruction
shall be binding on all competent institutions
addressed.

Article 3
Definitions

1. Terms used in this Administrative Instruction
kanë kuptimin si në vijim:


1.1. Agency – Kosovo Investment and
Enterprise Support Agency, part of the
Ministry of Trade and Industry, pursuant to
Law no. 04/L-220 on Foreign Investments.


1.2. Law– Law no. 05/L – 079 on Strategic
Investments in the Republic of Kosovo.


1.3. Committee – Interministerial Strategic
Investment Committee, pursuant to Article3
of the Law no. 05/L – 079 on Strategic
Investments in the Republic of Kosovo.1.4. Group – Operational Group, pursuant to
Article3 of the Law no. 05/L – 079 on
Strategic Investments in the Republic of
Član 2
Delokrug

Odredbe ovog Administrativnog Uputstva su
obavezujuće za sve nadležne institucije kojima
se upućuje.

Član 3
Definicije

1. Izrazi upotrebljeni u ovom
Administrativnom Uputstvu imaju sledeće
značenje:

1.1. Agencija – Agencija za investicije i
podršku preduzeća na Kosovu u okviru
Ministarstva trgovine i industrije u skladu sa
Zakonom br. 04/L-220 o stranim
investicijama.

1.2. Zakon – Zakon br. 05/L – 079 o
strateškim investicijama u republici Kosovo.


1.3. Komisija – Međuministarska Komisija
za strateške investicije u skladu sa članom 3.
Zakona br. 05/L – 079 o strateškim
investicijama u republici Kosovo.1.4. Grupa –Operativna grupa u skladu sa
članom 3. Zakona br. 05/L – 079 o
strateškim investicijama u republici Kosovo.

3/111.5. Institucion auditues kredibil –
ndërmarrje e licensuar për të ofruar shërbime
të auditimit financiar në të paktën dy shtete
ku të paktën njëri nga këto shtete është
anëtar i Bashkimit Evropian.

2. Termat tjera të përdorura në ketë Udhëzim
Administrativ kanë kuptimin e njejtë si në Ligj
dhe legjislacionin përkatës në fuqi.


Neni 4
Aplikimi për statusin e investitorit strategjik

1. Agjencia publikon në faqen e saj të internetit
një formular aplikimi i cili është publik, mbahet
në format elektronik dhe fizik, në gjuhën
shqipe, serbe dhe angleze.

2. Formulari i aplikimit krijohet, ruhet,
administrohet, mirëmbahet dhe përditësohet nga
Agjencia.


Neni 5
Përmbajtja e formularit të aplikimit

1. Formulari i aplikimit për përcaktimin e
statusit të investitorit strategjik dhe financimin e
projektit strategjik do të përmbajë të dhënat si
në vijim:

Kosovo.

1.5. Credible Audit Institution – a company
licenced to provide financial audit services in
at least two countries of which countries at
least one is a European Union member State.


2. Other terms used in this Administrative
Instruction shall have the same meaning as in
the Law and other applicable legislation.


Article 4
Application for Strategic Investor Status

1. The Agencys shall publish an application
form on its website, which is public and in
physical and electronic format, in Albanian,
Serbian and English language.

2. The application form shall be designed,
stored, administered, maintained and updated
by the Agency.


Article 5
Contents of Application Form

1. The Application form for Strategic Investor
Status and Financing of Strategic project shall
include the following data:
1.5. Kredibilna revizorska institucija –
licencirano preduzeće za pružanje usluga
finansijske revizije u najmanje dve zemlje
od kojih je bar jedna od ovih zemalja
članica Evropske Unije.

2. Ostali izrazi upotrebljeni u ovom
Administrativnom Uputstvu imaju isto
značenje kao u važećem relevantnom Zakonu i
zakonodavstvu.

Član 4
Apliciranje za status strateškog investitora

1. Agencija objavljuje na svojoj internet
stranici formular za apliciranje koji je javan,
čuva se u elektronskom i štampanom obliku,
na albanskom, srpskom i engleskom jeziku.

2. Formular za apliciranje se kreira, čuva,
upravlja, održava i ažurira od strane Agencije.Član 5
Sadržaj formulara za apliciranje

1. Aplikacioni formular za određivanje statusa
strateškog investitora i finansiranje strateškog
projekta sadržaće sledeće podatke:4/11

1.1. Parashtruesi i kërkesës - subjekti;

1.2. Lloji i projektit (publik, privat, dhe
publiko-privat);

1.3. Emri i projektit;

1.4. Sektori ekonomik i investimit;

1.5. Lokacioni i investimit;

1.6. Vlera e investimit në euro, që parashihet
për të operacionalizuar projektin;

1.7. Përshkrimin se si do të financohet
projekti;

2. Formularit i bashkëngjiten dokumentet në
vijim:
2.1. Dëshmi mbi disponueshmërinë e
fondeve për të realizuar projektin:

2.1.1. Për pjesën e fondeve që parashihen të
financohen përmes kredimarrjes kërkohet
një letër që konfirmon zotimin e financimit
të kësaj pjese nga një institucion financiar
me klasifikim (rejting) të paktën BBB- nga
S&P, apo BBB- nga Fitch, apo Baa3 nga
Moody’s.


2.1.2. Për pjesën e fondeve që parashihen të
financohen përmes kapitalit vetanak të
ekuitetit kërkohet:
1.1. Applicant - Subject;

1.2. Type of project (public, private and
public-private);

1.3. Title of Project;

1.4. Economic sector of investment;

1.5. Location of investment;

1.6. Amount of investment in Euro, foreseen
to fully operationalize the project;

1.7. Description of financing plan for the
project;

2. The following documents shall be included
with the application form:
2.1. Proof of availability of funds to
complete the project;

2.1.1. For the portion of funds envisaged to
be funded through debt, a letter confirming
the commitment to finance this portion,
issued by a financial institution rated at
least BBB- by S&P, or BBB- by Fitch, or
Baa3 by Moody's.2.1.2. For the portion of funds envisaged
to be financed through own equity
capital:
1.1. Podnosilac zahteva - subjekat;

1.2. Vrsta projekta (javni, privatni, javno-
privatni);

1.3. Naziv projekta;

1.4. Ekonomski sektor investicije;

1.5. Lokacija investicije;

1.6. Vrednost investicije u evrima, koja je
predviđena za operacionalizaciju projekta;

1.7. Opis kako će biti finansiran projekat;


2. Formularu se prilaže sledeća dokumentacija:

2.1. Dokaz o raspoloživosti sredstava za
realizaciju projekta:

2.1.1. Za deo sredstava koja su predviđena
za finansiranje putem zaduživanja,
zahteva se pismo koje potvrđuje
obavezivanje finansiranja ovog dela od
strane finansijske institucije koja ima
najmanje klasifikaciju (rejting) BBB- od
strane S&P, ili BBB- od strane Fitch, ili
Baa3 od strane Moody’s.

2.1.2. Za deo sredstava koja su predviđena
za finansiranje putem sopstvenog kapitala
pravičnosti zahteva se:

5/11


2.1.2.1. Vërtetim për disponueshmërinë e
këtyre fondeve në një llogari bankare, ose

2.1.2.2. Garancion bankar në vlerë prej
10% të vlerës së paraparë në
nënparagrafin 1.6. të këtij Neni.

2.2. Plani i biznesit të investimit, për pesë (5)
vjet duke filluar nga koha kur projekti është
gjithsej operacional;

2.3. Plani financiar i investimit, për pesë (5)
vjet duke filluar nga koha kur projekti është
gjithsej operacional;
2.4. Programi i punës për realizimin e
investimit strategjik për kohëzgjatjen e
kontratës, jo më i shkurtë se pesë (5) vjet;

2.5. Studimin e ndikimit të investimit në
mjedis dhe dëshmi që investimi i propozuar
është në pajtueshmëri me standardet e
përcaktuara në legjislacionin e Republikës së
Kosovës dhe Bashkimit Evropian;

2.6. Planin e identifikimit dhe menaxhimit të
riskut operacional për projektin e investimit;


2.7. Pasqyrat financiare, duke përfshirë
Bilancin e Gjendjes, Pasqyrën e të
Ardhurave, Pasqyrën e Rrjedhës së Parasë
dhe Pasqyrën e Ndryshimeve në Ekuitet, të
audituara nga një institucion auditues

2.1.2.1. Proof of the availability of
these funds in a bank account, or

2.1.2.2. Bank Guarantee equal to 10%
of the value provided for in sub-
paragraph 1.6. of this Article.

2.2. Investment Business Plan, for five (5)
years starting from when the project is fully
operational;

2.3. Investment Financial Plan, for five (5)
years starting from when the project is fully
operational;
2.4. Strategic Investment Implementation
Workplan , not shorter than five (5) years;


2.5. An Environmental Impact study for the
investment, and proof such proposed
investment is compliant with standards set
forth by legislation in the Republic of
Kosovo and the European Union;

2.6. Investment Project Operational Risk
Identification and Management Plan;


2.7. Financial Statements, including Balance
Sheet, Income Statement, Cash Flow
Statement, and Equity Change Statement for
the previous three (3) years, audited by a
internationally recognized audit institution;

2.1.2.1. Potvrda o raspoloživosti ovih
sredstava na bankovnom računu, ili

2.1.2.2. Bankarska garancija u iznosu od
10% predviđene vrednosti u tačci 1.6
ovog člana.

2.2. Investicioni poslovni plan, za pet (5)
godina počev od trenutka kada je projekat u
potpunosti operativan;

2.3. Investicioni poslovni plan, za pet (5)
godina počev od trenutka kada je projekat u
potpunosti operativan;
2.4. Program rada za realizaciju strateške
investicije o trajanju ugovora, ne kraći od
pet (5) godina;

2.5. Studiju o uticaju investicija u životnu
sredinu i dokaz da je predložena investicija
u skladu sa standardima određenim u
zakonodavstvu Republike Kosovo i
Evropske Unije;

2.6. Plan identifikacije i upravljanja
operativnim rizikom u investicionom
projektu;

2.7. Finansijske izveštaje, uključujući Bilans
stanja, Izveštaj prihoda, Izveštaj o novčanim
tokovima i Izveštaj o promenama u kapitalu,
revidirane od strane kredibilne revizorske
institucije za poslednje tri (3) godine;

6/11

kredibil për tri (3) vitet e fundit;

2.8. Profilin e detajuar të entitetit investues
duke përfshirë filialet;

2.9. Referenca të përvojës të mëparshme së
investitorit në projekte të ngjashme;

2.10. Autorizimin me shkrim të entitetit
investues që autorizon Agjencinë që të bëjë
të gjitha verifikimet dhe kontrollimet e të
dhënave te paraqitura në dosjen e entitetit
investues;

2.11. Strukturën menaxheriale të investitorit;

2.12. Strukturën e pronësisë (aksionarëve) të
investitorit;

2.13. Pozicionimin (përqindjen e tregut) e
investitorit në tregun apo tregjet ku operon;


2.14. Informata të hollësishme për çdo proces
gjyqësor ekzistues ose kërcënues kundër
Investitorit që pretendon në vlerë mbi një
milion euro;

2.15. Në rast se subjekti investues është
themeluar me qëllim të këtij investimi ose
kësaj kërkese sipas paragrafit 2 të nenit 5 të
Ligjit, duhet gjithashtu të paraqiten të gjitha
informacionet e kërkuara në paragrafin 2 të
këtij neni dhe dokumentet relevante për


2.8. A detailed profile of investment entity,
including affiliates;

2.9. References of previous experience in
similar projects;

2.10. Written authorization of investment
entity authorizing the Agency to conduct any
verification and examination of data
presented in the investment entity
application;

2.11. Investor Management Structure;

2.12. Ownership (shareholder) structure;


2.13. Market position (share) of investor in
markets of operation;


2.14. Detailed information about any
existing or threatened litigation against the
Investor claiming in excess of one million
Euros;

2.15. In case the investment entity was
established with the sole purpose of this
investment, or for the requirements of
paragraph 2 of Article5 of the Law, it shall
submit all information as required by
paragraph2 of the present Article and


2.8. Detaljan profil investicionog subjekta,
uključujući filijale;

2.9. Preporuke ranijeg iskustva investitora u
sličnim projektima;

2.10. Pismeno ovlašćenje investicionog
subjekta koji ovlašćuje Agenciju da izvrši
sve verifikacije i kontrole podataka
predstavljenih u dosijeu investicionog
subjekta;

2.11. Menadžersku strukturu investitora;

2.12. Strukturu vlasništva (akcionara)
investitora;

2.13. Pozicioniranje (tržišno učešće)
investitora na tržištu ili tržištima na kojima
posluje;

2.14. Detaljne informacije o svakom
postojećem sudskom ili pretećem procesu
protiv investitora koji tvrdi vrednost od
preko milion evra;

2.15. U slučaju da je investicioni subjekat
osnovan za potrebe ove investicije ili ovog
uslova iz stava 2. člana 5. Zakona, potrebno
je da se takođe podnesu sve informacije
tražene u stavu 2. ovog člana i relevantna
dokumentacija matične kompanije i partnera

7/11

kompaninë ëmë dhe partnerët e sipërmarrjes
së përbashkët.

3. Dokumentet sipas paragrafit 2 të këtij neni
dorëzohen në njërën nga gjuhët zyrtare në
Republikën e Kosovës në format elektronik dhe
fizik në adresat elektronike dhe fizike të
përcaktuara në formularin e aplikimit.


Neni 6
Verifikimi i përmbushjes së kritereve për
përcaktimin e statusit të investitorit
strategjik dhe financimin e projekteve
strategjike

1. Agjencia, pas paraqitjes së plotë të dosjes së
projektit për përfitimin e statusit për investim
strategjik nga subjekti aplikues, pas njoftimit të
Agjencisë që dosja është kompletuar, brenda tri
(3) ditë pune i kërkon Komisionit që brenda një
(1) ditë pune të themelojë Grupin Operacional i
cili do të mbështesë Agjencinë konform nenit 9
të Ligjit.

2. Kryesuesi i Komisionit themelon Grupin
Operacional dhe Grupi operacional me kërkesë
të komisionit i raporton Komisionit.


3. Agjencia, pas paraqitjes së plotë të dosjes së
projektit për përfitimin e statusit për investim
strategjik, në të njejtën ditë brenda një (1) ditë
pune do të përcjellë formularin e aplikacionit
relevant documents for the parent company
and partners of joint venture.

3. Documents as per paragraph 2 of the present
Article shall be submitted in any of the official
languages in the Republic of Kosovo, in an
electronic or physical format, to the electronic
and physical addresses as set forth in the
application form.

Article 6
Verification of eligibility for status of
Strategic Investor and Financing of Strategic
Projects


1. Upon submission of complete project file for
obtaining Strategic Investor Status by the
applicant, after it has been announced complete
by the Agency, the Agency shall within three
(3) working days require from the Committee to
establish, within one (1) working day, an
Operational Group to support the Agency in
accordance with Article9 of the Law.

2. The Chair of the Commission establishes the
Operational Group and the Operational Group
reports to the Commission at the request of the
Commission.

3. Upon submission of complete project file for
obtaining Strategic Investor Status by the
applicant, the Agency shall, within the same
day within one (1) working day, forward
zajedničkog preduzetništva.


3. Dokumenti iz stava 2. ovog člana se
dostavljaju na jednom od službenih jezika u
Republici Kosovo, u elektronskom i
štampanom obliku, u elektronskim i fizičkim
adresama određenim u formularu za
apliciranje.

Član 6
Verifikacija ispunjavanja kriterijuma za
određivanje statusa strateškog investitora i
finansiranje strateških projekata


1. Agencija, nakon podnošenja kompletnog
projektnog dosijea za sticanje statusa za
strateške investicije od strane podnosioca
aplikacije, nakon obaveštenja Agencije da je
dosje kompletiran, u roku od tri (3) dana traži
od Komisije da u roku od jednog (1) radnog
dana osnuje Operativnu grupu, koja će podržati
Agenciju u skladu sa članom 9. Zakona.

2. Predsedavajući Komisije uspostavlja
Operativnu grupu, a operativne grupe
izveštava Komisiji na zahtev Komisije.


3. Agencija, nakon podnošenja kompletnog
projektnog dosijea za sticanje statusa za
strateške investicije, u istoj dana u roku od
jednog (1) radnog dana proslediće relevantnim

8/11

dhe të gjitha dokumentet e paraqitura nga
subjekti aplikues tek institucionet relevante, si
në vijim:
3.1. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit
Hapësinor, pas pranimit të dokumentacionit
konform paragrafit 2 të këtij neni, brenda
dhjetë (10) ditë pune do të realizoj
vlerësimin e ndikimit të investimit në mjedis
dhe do të i konfirmoj Agjencisë me shkrim
pozitivisht apo negativisht pajtueshmërinë e
këtij investimi me standardet e përcaktuara
me legjislacionin e Republikës së Kosovës;


3.2. Zyra e Kryeministrit, pas pranimit të
dokumentacionit konform paragrafit 2 të
këtij neni, brenda dhjetë (10) ditë pune do të
realizoj vlerësimin e pajtueshmërisë së
investimit me Kushtetutën dhe me
dokumentet strategjike relevante të
Republikës së Kosovës dhe do të i konfirmoj
Agjencisë me shkrim pozitivisht apo
negativisht këtë pajtueshmëri;

3.3. Ministria e Punëve të Jashtme, pas
pranimit të dokumentacionit konform
paragrafit 2 të këtij neni, brenda dhjetë (10)
ditë pune do të realizoj vlerësimin e
pajtueshmërisë së investimit me obligimet e
Republikës së Kosovës të përcaktuara me
konventat dhe marrëveshjet ndërkombëtare
dhe do të i konfirmoj Agjencisë me shkrim
pozitivisht apo negativisht këtë pajtueshmëri;

application form and all other documents
submitted to the relevant institutions.

3.1. Upon receipt of documentation as per
paragraph 2 of the present Article, the
Ministry of Environment and Spatial Planning
shall, within ten (10) working days, undertake
environmental impact assessment for the
investment, and shall notify the Agency of
compliance or noncompliance of such
proposal with the standards set forth by the
legislation in the Republic of Kosovo;


3.2. Upon receipt of documentation as per
paragraph 2 of the present Article, the Office
of the Prime Minister shall, within ten (10)
working days), conduct a compliance
verification with the Constitution and
relevant strategic documents of the Republic
of Kosovo, and shall notify the Agency of
such compliance or noncompliance;


3.3. Upon receipt of documentation as per
paragraph 2 of the present Article, the
Ministry of Foreign Affairs shall, within ten
(10) working days, conduct a compliance
verification of such investment with
obligations of the Republic of Kosovo with
international treaties or instruments, and
shall notify the Agency of such compliance
or noncompliance;

institucijama aplikacioni formular i sve
podnesene dokumente od strane podnosioca
prijave.
3.1.Ministarstvo životne sredine i
prostornog planiranja, nakon prijema
dokumentacije u skladu sa stavom 2. ovog
člana, u roku od deset (10) radnih dana
vršiće procenu uticaja na životnu sredinu
investicije, i potvrdiće Agenciji pismenim
putem, pozitivno ili negativno, usklađenost
ove investicije sa utvrđenim standardima
zakonodavstvom Republike Kosovo;


3.2. Kancelarija premijera, nakon prijema
dokumentacije, u skladu sa stavom 2. ovog
člana, u roku od deset (10) radnih dana,
vršiće procenu usklađenosti investicije sa
Ustavom i sa relevantnim strateškim
dokumentima Republike Kosovo, i
potvrdiće Agenciji pismenim putem,
pozitivno ili negativno, ovu usklađenost;


3.3. Ministarstvo inostranih poslova,
nakon prijema dokumentacije u skladu sa
stavom 2. ovog člana, u roku od desett
(10) radnih dana vršiće procenu
usklađenosti investicije sa obavezama
Republike Kosovo, utvrđenim
međunarodnim konvencijama i
sporazumima, i potvrdiće Agenciji
pismenim putem, pozitivno ili negativno,
ovu usklađenost:

9/11


3.4. Ministria e Integrimit Evropian, në rastet
kur investimi strategjik planifikohet të
realizohet në bashkëpunim me BE-në, pas
pranimit të dokumentacionit konform
paragrafit 2 të këtij neni, brenda dhjetë (10)
ditë pune do të realizoj vlerësimin e
realizimit të investimit në bashkëpunim me
BE-në dhe do të i konfirmoj Agjencisë me
shkrim pozitivisht apo negativisht këtë
bashkëpunim;

4. Grupi operacional, pas pranimit të
dokumentacionit konform paragrafit 2 të këtij
neni, brenda dhjetë (10) ditë pune do të realizoj
verifikimin e procedurave administrative të
formularit të aplikimit dhe të gjitha
dokumenteve të përcaktuara në nenin 3 të këtij
udhëzimi dhe të i konfirmoj Agjencisë me
shkrim pozitivisht apo negativisht verifikimin e
procedurave administrative të këtij
dokumentacioni.

5. Agjencia, në kontrollin administrativ
përfshinë të gjitha organet qendrore të
administratës shtetërore për të cilat konstaton se
përgatitja dhe zbatimi i projektit strategjik
pjesërisht ose plotësisht të bie në përgjegjësinë
e këtyre organeve dhe në përputhje me Ligjin
kërkon opinionet e ekspertëve të këtyre
organeve dhe vlerësimin me shkrim pozitiv apo
negativ të investimit strategjik nga këto organe.
Këtë vlerësim këto organe qendrore të
administratës shtetërore duhet ta paraqesin tek

3.4. In cases when a strategic investment is
planned to require cooperation with the EU,
upon receipt of documentation as per
paragraph 2 of the present Article, the
Ministry of European Integration shall,
within ten (10) working days, perform an
investment compliance check in cooperation
with EU, and shall notify the Agency of
such compliance or noncompliance;


4. Upon receipt of documentation as per
paragraph 2 of the present Article, the
Operational Group shall, within ten (10)
working days, verify all administrative
procedures for the application form and other
documents as per Article3 of the present
Instruction, and notify the Agency on outcomes
of such verification.5. In its administrative control, the Agency shall
include all central authorities of state
administration for which it concludes such
project preparation and implementation would
affect, partially or fully, the competencies of
such authorities, and in accordance with the
law, it shall require opinions of experts in such
authorities and their compliance verification on
the strategic investment. Such compliance
statement shall be submitted by central
authorities of state administration to the Agency

3.4. Ministarstvo za evropske integracije,
u slučajevima kada se realizacija strateške
investicije planira u saradnji sa EU-om,
nakon prijema dokumentacije u skladu sa
stavom 2. ovog člana, u roku od petnaest
(10) radnih dana vršiće procenu realizacije
investicije u saradnji sa EU-om, i
potvrdiće Agenciji pismenim putem,
pozitivno ili negativno, ovu saradnju.


4. Operativna grupa, nakon prijema
dokumentacije u skladu sa stavom 2. ovog
člana, u roku od deset (10) radnih dana vršiće
proveru upravnih postupaka obrasca prijave i
svih dokumenata utvrđenih u članu 3. ovog
uputstva, i potvrdiće Agenciji pismenim
putem, pozitivno ili negativno, proveru
upravnih postupaka ove dokumentacije.5. Agencija, u administrativnoj kontroli
obuhvata sve centralne organe državne uprave
za koje zaključuje da pripremanje i
sprovođenje strateškog projekta, delimično ili
u potpunosti, spada pod odgovornošću ovih
organa i u skladu sa Zakonom zahteva stručno
mišljenje ovih organa kao i pozitivne ili
negativne pismene procene strateške
investicije od strane ovih organa. Ovu procenu
dotični centralni organi državne uprave trebaju
dostaviti Agenciji u roku od deset (10) radnih

10/11

Agjencia brenda dhjetë (10) ditë pune nga dita e
pranimit të kërkesës.

6. Opinioni i ekspertëve dhe vlerësimi me
shkrim pozitiv ose negativ i pranueshmërisë së
propozimit të projektit të investimit strategjik
sipas paragrafit 7 të këtij neni përcakton
përputhshmërinë e aplikimit me kriteret e
përcaktuara në Ligj dhe në asnjë mënyrë nuk
paragjykon veprimin e mëvonshëm të organeve
qendrore të administratës shtetërore në
procedurat e ardhshme në kuadër të
kompetencave të tyre. Opinionet dhe vlerësimet
e ekspertëve profesional paraqiten vetëm për
qëllim të përgatitjes të bazës teknike për nevojat
e Komisionit për të vlerësuar dhe për të
përcaktuar propozimin e projektit strategjik dhe
për të vlerësuar propozimin e projektit
strategjik.

7.Agjencia, e mbështetur nga Grupi
Operacional, pasi të përfundoj kontrollin e
procedurave administrative të aplikacionit të
pranuar për të cilën ajo ka kompetenca në
përputhje me nenin 8 të Ligjit, aplikimin e
rregullt, opinionet e ekspertëve dhe vlerësimet
me shkrim pozitive apo negative mbi
pranueshmërinë e propozimit të projektit
strategjik nga të gjitha institucionet relevante të
përcaktuara në këtë nen i përcjellë brenda njëzet
(20) ditë pune tek Komisioni për shqyrtim,
vlerësim dhe aprovim.

8. Agjencia pas aprovimit nga Komisioni, i
within ten (10) working days from the receipt of
application.

6. Expert opinions and compliance statements
on strategic investment projects as per
paragraph 7 of the present Articleshall
determine compliance of such application to the
criteria set forth by law, and shall in no way
prejudice later actions of central authorities of
state administration within their own purview.
Opinions and assessments by professional
experts shall be submitted solely for purposes
of preparing the technical basis for the
Committee, in its determination and assessment
of the proposed Strategic Project.

7. Upon completing the administrative control
of the application as per Article 8 of the Law,
regular application, and obtaining expert
opinions and positive or negative compliance
statements for strategic projects from all
relevant institutions as provided by this Article,
the Agency, supported by the Operational
Group, shall refer, within twenty (20) working
days, all such documents to the Committee for
review, assessment and approval.8. The Agency, upon approval by the
dana od dana prijema zahteva.


6. Mišljenje eksperata i pismena pozitivna ili
negativna procena prihvatljivosti predloga
projekta za stratešku investiciju iz stava 7.
ovog člana utvrđuje usklađenost prijave sa
kriterijumima utvrđenim Zakonom i ni na koji
način ne prejudicira naknadne aktivnosti
centralnih organa državne uprave u budućim
postupcima u okviru njihovih nadležnosti.
Mišljenja i procene profesionalnih eksperata
izdaju se samo u cilju pripremanja tehničke
osnove za potrebe Komisije za procenu i
utvrđivanje predloga strateškog projekta i za
procenu predloga strateškog projekta.
7. Agencija, uz podršku Operativne grupe,
nakon završetka kontrole upravnih postupaka
primljene prijave, za koju ona ima nadležnosti
u skladu sa članom 8. Zakona, ispravnu
prijavu, stručno mišljenje i pismene pozitivne
ili negativne procene o prihvatljivosti predloga
strateškog projekta od svih relevantnih
institucija, utvrđenih u ovom članu, proslediće
u roku od dvadeset (20) dana Komisiji za
razmatranje, procenu i usvajanje.8. Agencija, uz odobrenje Komisije, dostavlja

11/11

dërgon Qeverisë së Republikës së Kosovës
rekomandimin për miratimin e statusit të
investimit strategjik.
9. Qeveria merr vendim për aprovimin apo
refuzimin e projektit të statusit të investimit
strategjik.

Neni 7
Hyrja nё fuqi

Ky udhëzim administrativ hyn në fuqi shtatë (7)
ditë pas nënshkrimit nga Kryeministri i
Republikës së Kosovës.


Ramush HARADINAJ

___________________________
Kryeministër i Republikës së Kosovës

30 janar 2018

Commission, shall send a recommendation to
the Government of the Republic of Kosovo for
the approval of strategic investment status.

9. The Government takes a decision on the
approval or rejection of the strategic investment
status project.

Article 7
Entry into force

This Administrative Instructionshall enter into
force seven (7) days upon its signature by the
Prime Minister of the Republic of Kosovo.


Ramush HARADINAJ

___________________________
Prime Minister of the Republic of Kosovo

30 January 2018preporuku Vladi Republike Kosovo radi
usvajanja strateškog statusa investiranja.


9. Vlada donosi odluku o odobravanju ili
odbijanju projekta strateškog investicionog
statusa.

Član 7
Stupanje na snagu

Ovo administrativno uputstvo stupa na snagu
sedam (7) dana nakon potpisivanja od strane
premijera Republike Kosovo.


Ramush HARADINAJ

___________________________
Premijer Republike Kosovo

30 januar 2018