UDHËZIM ADMINISTRATIV Nr. 01/2018 PËR MËNYRËN E VËNIES NË DISPOZICION TË PASURIVE TË PALUAJTSHME NË PRONËSI TË NDËRMARRJEVE PUBLIKE PËR ZHVILLIMIN DHE REALIZIMIN E PROJEKTEVE PËR INVESTIME STRATEGJIKE


Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria-Vlada-GovernmentUDHËZIMI ADMINISTRATIV (QRK) Nr. 01/2018 PËR MËNYRËN E VËNIES NË DISPOZICION TË
PASURIVE TË PALUAJTSHME NË PRONËSI TË NDËRMARRJEVE PUBLIKE PËR ZHVILLIMIN
DHE REALIZIMIN E PROJEKTEVE PËR INVESTIME STRATEGJIKE1


ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (GOK) No. 01/2018 ON THE MANNER OF MAKING AVAILABLE
REAL ESTATE OWNED BY PUBLIC ENTERPRISES FOR DEVELOPMENT AND
IMPLEMENTATION OF STRATEGIC INVESTMENT2


ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (VRK) Br. 01/2018 O NAČINU STAVLJANJA NA RASPOLAGANJE
NEPOKRETNE IMOVINE U VLASNIŠTVU JAVNIH PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I SPROVOĐENJE
PROJEKATA ZA STRATEŠKE INVESTICIJE3

1 Udhëzimi Administrativ (QRK) nr. 01/2018 për mënyrën e vënies në dispozicion të pasurive të paluajtshme në pronësi të ndërmarrjeve publike për zhvillimin dhe realizimin e
projekteve për investime strategjike, eshte miratuar ne mbledhjen e 24 te Qeverise se Kosoves, me Vendimin Nr. 16/24 date 12.01.2018
2 Administrative Instruction (GOK) no. 01/2018 on the manner of making available real estate owned by public enterprises for development and implementation of strategic
investment, was approved on the 24 meeting of the Government of Kosovo, with the decision No. 16/24, date 12.01.2018
3 Administrativno Uputstvo (VRK) br. 01/2018 o načinu stavljanja na raspolaganje nepokretne imovine u vlasništvu javnih preduzeća za razvoj i sprovođenje projekata za strateške
investicije usvojen je na 24 sednicu Vlade Kosova, sa odlukom Br. 16/24, datum 12.01.2018

1/8
Qeveria e Republikës së Kosovës,


Në mbështetje të Nenit 93 (4) të Kushtetutës
së Republikës së Kosovës, në pajtim me
Nenin 23 (2) të Ligjit Nr. 05/L – 079 për
Investimet Strategjike në Republikën e
Kosovës (Gazeta Zyrtare, nr. 6, 08.02.2017)
si dhe ne pajtim me Nenin 19 (6.2) të
Rregullores së Punës së Qeverisë Nr. 09/2011
(Gazeta Zyrtare, nr. 15, 12.09.2011),


Miraton:

UDHËZIM ADMINISTRATIV Nr.
01/2018 PËR MËNYRËN E VËNIES NË
DISPOZICION TË PASURIVE TË
PALUAJTSHME NË PRONËSI TË
NDËRMARRJEVE PUBLIKE PËR
ZHVILLIMIN DHE REALIZIMIN E
PROJEKTEVE PËR INVESTIME
STRATEGJIKE

Neni 1
Qëllimi

Me këtë udhëzim administrativ përcaktohet
procedura dhe mënyra e vënies në dispozicion
të pasurive të paluajtshme në pronësi të
ndërmarrjeve publike për zhvillimin dhe
realizimin e projekteve për investime
The Government of the Republic of
Kosovo,

Pursuant to Article 93 (4) of the Constitution
of the Republic of Kosovo, in accordance
with Article 23 (2) of Law no. 05/L-079 on
strategic investments in the Republic of
Kosovo (Official Gazette, no. 6, 08.02.2017)
and in accordance with Article 19 (6.2) of the
Rules of Procedure of the Government no.
09/2011 (Official Gazette, no. 15,
12.09.2011),

Approves:

ADMINISTRATIVE INSTRUCTION No.
01/2018 ON THE MANNER OF MAKING
AVAILABLE REAL ESTATE OWNED
BY PUBLIC ENTERPRISES FOR
DEVELOPMENT AND
IMPLEMENTATION OF STRATEGIC
INVESTMENT PROJECTS


Article 1
Purpose

This Administrative Instruction defines
procedures and manner of making available
real estate owned by public enterprises for
development and implementation of strategic
investment projects.
Vlada Republike Kosova,


Na osnovu člana 93 (4) Ustava Republike
Kosova, u skladu sa članom 23 (2) Zakona
Br. 05/L-079 o strateškim investicijama u
Republici Kosovo (Službeni list, br 6,
08.02.2017) i u skladu sa članom 19 (6.2)
Pravilnika o radu Vlade Br. 09/2011
(Službeni list, br. 15, 12.09.2011),Usvaja:

ADMIONISTRATIVNO UPUTSTVO Br.
01/2018 O NAČINU STAVLJANJA NA
RASPOLAGANJE NEPOKRETNE
IMOVINE U VLASNIŠTVU JAVNIH
PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I
SPROVOĐENJE PROJEKATA ZA
STRATEŠKE INVESTICIJE


Član 1
Cilj

Ovim Administrativnim Uputstvom utvrđuje
se postupak i način stavljanja na raspolaganje
nepokretne imovine u vlasništvu javnih
preduzeća za razvoj i sprovođenje projekata
za strateške investicije.

2/8
strategjike.

Neni 2
Fushëveprimi

Ky udhëzim administrativ zbatohet për të
gjitha investimet strategjike në pronësi të
ndërmarrjeve publike të Republikës së
Kosovës.

Neni 3
Përkufizimet

1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këto
kuptime:

1.1.AIPNK - Agjencia për Investime dhe
për Përkrahjen e Ndërmarrjeve të
Kosovës;
1.2. Ligji- Ligji Nr. 05/L – 079 për
Investimet Strategjike në Republikën e
Kosovës;
1.3. Komisioni- Komisioni Ndërministror
për Investime Strategjike.

Neni 4
Paraqitja e kërkesës

1. Investitori i paraqet në AIPNK kërkesën
dhe projektin për zhvillimin dhe realizimin e
projekteve për investime strategjike në
pronësi të ndërmarrjes publike.


Article 2
Scope

This Administrative Instruction applies to all
strategic investments owned by public
enterprises of the Republic of Kosovo.


Article 3
Definitions

1. Terms used in this law have the following
meanings:

1.1. KIESA - Kosovo Investment and
Enterprise Support Agency;

1.2. Law- Law No. 05/L-079 on Strategic
Investments in the Republic of Kosovo;

1.3. Commission – Inter-ministerial
Committee for Strategic Investments.

Article 4
Submission of application

1. The investor submits the application and
project to KIESA for development and
implementation of strategic investment
projects owned by public enterprise.


Član 2
Delokrug

Ovo Administrativno uputstvo primenjuje se
na sve strateške investicije u vlasništvu javnih
preduzeća Republike Kosova.

Član 3
Definicije


1. Upotrebljeni izrazi u ovom zakonu imaju
sledeća značenja:

1.1. KIESA - Agencija za investicije i za
podršku preduzeća na Kosovu;

1.2. Zakon- Zakon Br. 05/L - 079 o
strateškim investicijama u Republici
Kosova;
1.3. Komisija- Međuministarska komisija
za strateške investicije.

Član 4
Podnošenje zahteva

1. Investitor podnosi u KIESA zahtev i
projekat za razvoj i sprovođenje projekata
strateških investicija u vlasništvu javnog
preduzeća.

3/8

2. Kriteret për përzgjedhjen e projekteve
strategjike janë të përcaktuara në nenin 2 të
Ligjit dhe në Udhezimin
Administrativ përkatës për Mënyren dhe
Metodat e Verifikimit të Përmbushjes së
Kritereve për Përcaktimin e Statusit
të Investitorit Strategjik

Neni 5
Mënyra e paraqitjes së kërkesës

Investitori i interesuar duhet të paraqesë një
kërkesë me shkrim në AIPNK. Investitori i
interesuar në kërkesën e paraqitur duhet të
përmbajë informacionet dhe t’i bashkangjis
dokumentet e përcaktuar me nenin 5 të Ligjit.


Neni 6
Verifikimi i kërkesës dhe dokumentacionit

1. Pas aplikimit të projektit të investitorit të
interesuar, në përputhje me paragrafin 4 të
këtij Udhëzimi, AIPNK, brenda njëzetë (20)
ditë pune nga data e paraqitjes së plotë të
dosjes së projektit për përfitimin e statusit për
investim Strategjik, verifikon
dokumentacionin e parashtruar dhe kryen
vlerësimin teknik, financiar dhe ligjor të
dosjes së projektit.


2. Criteria for selecting strategic projects are
defined in Article 2 of the Law and respective
Administrative Instruction on the Manner and
Methods of Performance Criteria Verification
for Determining the Strategic Investor Status.
.


Article 5
Submission of an application

The interested investor should submit a
written application to KIESA, whereby the
application submitted by the interested party
should contain all information and documents
stipulated under Article 5 of the law.


Article 6
Application and documentation
verification
1. Following the interested investor’s project
application in accordance with paragraph 4 of
this Instruction, KIESA shall, within twenty
(20) working days from the date of submitting
a full project file to acquire the status for
strategic investment, verify the submitted
documentation and performs technical,
financial, and legal assessment of project file.2. Kriterijumi za izbor strateških projekata
propisuju se u članu 2. Zakona i u
relevantnom Administrativnom uputstvu o
načinu i metodama verifikacije ispunjenja
kriterijuma za određivanje statusa strateškog
investitora.


Član 5
Način podnošenje zahteva

Zainteresovani investitor treba da podnese
jedan pismeni zahtev u KIESA,
zainteresovani u podnetom zahtevu mora da
dostavi podatke i priloži dokumente navedene
u članu 5. Zakona.


Član 6
Verifikacija zahteva i dokumentacije

1. Nakon aplikacije projekta zainteresovanog
investitora, u skladu sa stavom 4. ovog
Uputstva, KIESA, u roku od dvadeset (20)
radnih dana od dana dostavljanja punog
dosijea projekta za sticanje statusa za
stratešku investiciju, proverava priloženu
dokumentaciju i obavlja tehničku, finansijsku
i pravnu procenu dosijea projekta.4/8
2. AIPNK, nëse konstaton se dokumentacioni
është i pakompletuar, i kërkon me shkrim
subjektit investues plotësimin e dokumenteve
dhe të dhënave të kërkuara. Subjekti investues
duhet të plotësojë dokumentacionin brenda
një afati dhjetë (10) ditor nga dita e marrjes së
njoftimit.

3. Nëse investitori i interesuar nuk i paraqet
dokumentacionin dhe të dhënat e kërkuara,
sipas afatit të përcaktuar në paragrafin 2 të
këtij neni, atëherë, kërkesa i tij refuzohet me
vendim.

4. AIPNK-ja në kontrollin administrativ të
dokumentacionit të parashtruar dhe vlerësimit
teknik, financiar dhe ligjor të dosjes së
projektit, ndihmohet nga Grupi Operacional
për përgatitjen dhe zbatimin e projekteve mbi
investimet strategjike.

5. Në Grupin operacional emërohen
përfaqësuesit nga Ministritë, komunat dhe
institucionet përkatëse që kanë objekt
investimin strategjik si dhe një përfaqësues i
Zyrës përkatëse për Ndihmë Shtetërore dhe
Njësisë për Politika dhe Monitorimin e
Ndërmarrjeve Publike dhe në përputhje me
ligjin mund të kërkojnë mendimet e
ekspertëve dhe vlerësimin me shkrim pozitiv
apo negativ të propozimit të projektit
strategjik të cilat organet qendrore të
2. If KIESA finds that documentation is
incomplete shall submit a written request to
the investment entity for completing the
documents and data required. The investment
entity must complete the documentation
within a period of ten (10) days from the day
of receipt of notification.

3. If the interested investor does not submit
the documentation and information requested
within the deadline specified in paragraph 2
of this Article, then his/her application is
rejected by decision.

4. In the administrative control of the
submitted documentation and the technical,
financial and legal evaluation of the project
file, KIESA is assisted by the Operational
Group for the preparation and implementation
of the strategic investment projects.

5. Representatives of relevant Ministries,
municipalities and institutions, whose object
is strategic investment, and a representative
from the relevant State Aid Office and the
Policy and Monitoring Unit of Public
Enterprises, are appointed in the Operational
Group, and in accordance with the law may
require expert’s opinions and positive or
negative written assessment of strategic
project proposal which should be submitted
by the central state administration authorities
2. KIESA, ako utvrdi da je dokumentacija
nepotpuna, u pisanoj formi traži od
investicionog subjekta dopunu dokumentacije
i tražene podatke. Investicioni subjekat mora
dopuniti dokumentaciju u roku od deset (10)
dana od dana prijema obaveštenja.


3. Ukoliko zainteresovani investitor ne
dostavi dokumentaciju i tražene informacije
prema predviđenom roku iz stava 2. ovog
člana, onda njegov zahtev se odbija odlukom.


4. KIESA tokom administrativne kontrole
podnesene dokumentacije kao i tokom i
tehničke, finansijske i pravne procene dosijea
projekta, dobija pomoć Operativne grupe za
pripremu i sprovođenje projekata o strateškim
investicijama.

5. U operativnoj grupi imenuju se
predstavnici iz ministarstava, opština i
relevantnih institucija kojima je cilj strateška
investicija i jedan predstavnik relevantne
Kancelarije za državnu pomoć i Jedinice za
politike i praćenje javnih preduzeća i, u
skladu sa zakonom mogu da traže mišljenja
stručnjaka i pismenu pozitivnu ili negativnu
procenu predloga strateškog projekta koje
centralni organi državne uprave moraju
dostaviti u roku od 10 dana od dana prijema

5/8
administratës shtetërore duhet të i paraqesin
brenda 10 ditëve nga dita e pranimit të
kërkesës.

6. Gjatë zbatimit të këtij udhëzimi duhet të
merren parasysh dispozitat përkatëse të
Udhëzimit Administrativ përkatës për
Mënyren dhe Metodat e Verifikimit të
Përmbushjes së Kritereve për Përcaktimin e
Statusit të Investitorit Strategjik.


Neni 7
Prioriteti i procedurave

1. Procedurat administrative cilat ndërlidhen
me përgatitjen, përzgjedhjen, realizimin dhe
mbikëqyrjen e projekteve për investime
strategjike në pronësi të ndërmarjeve publike,
si dhe me lëshimin e licencave, lejeve,
autorizimeve dhe rekomandimeve, në zbatim
të këtij ligjit për investime startegjike dhe të
këtij udhëzimi, konsiderohen si procedura
administrative me prioritet të lartë dhe ndiqen
me procedura të përshpejtuara nga
institucionet dhe autoritetet publike të
Republikës së Kosovës të përfshira në këto
procedura.

2. Organet e administrates shtetërore trajtojnë
në mënyrë të veçant procedurat administrative
dhe procedurat tjera që duhet të ndërmerren
within 10 days from the day of receipt of the
notification.


6. During the implementation of this
Instruction, the respective provisions of the
relevant Administrative Instruction on the
Method and Methods for Verifying the
Fulfillment of the Criteria for Determining the
Strategic Investor Status should be
considered.

Article 7
Priority of procedures

1. Administrative procedures related to the
preparation, selection, implementation and
monitoring of strategic investment projects
owned by public entities, as well as the
issuance of licenses, permits, authorizations
and recommendations for the implementation
of this law on Strategic investments and this
guideline, are considered as high-priority
administrative procedures and are followed
with expedite procedures by the institutions
and public authorities of the Republic of
Kosovo involved in these procedures.


2. State administration bodies shall treat
administrative and other procedures, which
should be undertaken to implement strategic
zahteva.6. Tokom implementacije ovog uputstva treba
razmotriti odgovarajuće odredbe relevantnog
Administrativnog uputstva o načinu i
metodama za provjeru ispunjenosti
kriterijuma za utvrđivanje strateškog statusa
investitora.


Član 7
Prioritet procedura

1. Administrativne procedure koje se odnose
na pripremu, izbor, sprovođenje i praćenje
strateških investicionih projekata u vlasništvu
javnih preduzeća, kao i izdavanjem licenci,
dozvola, ovlašćenja i preporuka, u
sprovođenju ovog zakona za strateške
investicije i ovog uputstva, smatraju se kao
administrativni postupci sa značajnim
prioritetom i prate se ubrzanim postupcima od
strane javnih institucija i organa Republike
Kosova obuhvaćenih u ovim procedurama.2. Organi državne uprave na poseban način
tretiraju administrativne procedure i druge
procedure koje treba preduzeti za sprovođenje

6/8
për të zbatuar projektin strategjk në pronësi të
ndërmarjeve publike, përbrenda fushëveprimit
të vet të punës dhe do t’i evitojnë të gjitha
pengesat e mundshme në zbatimin e
mëtejshëm të projektit.

Neni 8
Vënia në dispozicion e pronave të
ndërmarrjeve publike

1. Qeveria e Republikës së Kosovës mund të
bartë të drejtën e shfrytëzimit të pronës së
ndërmarrjeve publike tek subjekti investues,
për qëllim të zbatimit të ndonjë projekti për
investime strategjike.

2. AIPNK-ja pas aprovimit nga Komisioni, i
dërgon Qeverisë së Republikës së Kosovës
rekomandimin për miratimin e statusit
investim strategjik.

3. Qeveria me vendim e bartë të drejtën e
shfrytëzimit të pronës së ndërmarrjeve
publike tek subjekti investues për qëllim të
zbatimit të ndonjë projekti për investime
Strategjike, në përputhje me legjislacionin në
fuqi.

projects, owned by public enterprises, in a
specific way within its scope of work and
shall avoid all possible obstacles in the further
implementation of the project.


Article 8
Making available the public enterprises’
properties

1. Government of the Republic of Kosovo
may transfer the right to use of public
enterprises’ property to the investment entity
for the purpose of implementing a project for
strategic investments.

2. If KIESA following the approval by the
Commission, shall send the recommendation
for approval of strategic investment status to
the Government of the Republic of Kosovo.

3. The Government shall, by means of a
decision, transfer the right to use public
property to the investing subject for the
purpose of implementing a project for
strategic investments in accordance with the
legislation in force.

strateškog projekta u vlasništvu javnih
preduzeća, u okviru svog delokruga rada i
kako bi izbegli sve moguće prepreke u daljem
sprovođenju projekta.


Član 8
Stavljanje na raspolaganje nepokretne
imovine javnih preduzeća

1. Vlada Republike Kosova može preneti
pravo na korišćenje imovine javnih preduzeća
na investicioni subjekat, u cilju sprovođenja
nekog projekta za strateške investicije.


2. KIESA, nakon odobrenja od strane
Komisije, šalje Vladi Republike Kosova
preporuku za usvajanje statusa strateške
investicije.

3. Vlada odlukom prenosi pravo na korišćenje
imovine javnih preduzeća na investicioni
subjekat u cilju sprovođenja nekog projekta
za strateške investicije u skladu sa zakonima
na snazi.7/8
Neni 9
Mendimi i ekspertëve

1. Komisioni mund të kërkoj mendime
këshilluese nga ana e ekspertëve ose
kompanive konsulente lidhur me realizimin e
projektit strategjik në pronësi të ndërmarjeve
publike.

2. Mendimi i ekspertëve dhe vlerësimi me
shkrim pozitiv ose negativ i pranueshmërisë
së propozimit të projektit strategjik përcakton
përputhshmërinë e aplikimit me kriteret e
parapara me legjislacioni në fuqi dhe nuk
paragjykon veprimin e mëvonshëm të
organeve qendrore të administratës shtetërore
në procedurat e ardhshme në kuadër të
kompetencave të tyre.

3. Mendimet dhe vlerësimet e ekspertëve
profesional paraqiten vetëm për qëllim të
përgatitjes të bazës teknike, financiare dhe
ligjore për nevojat e Komisionit për të
vlerësuar dhe për të përcaktuar propozimin e
projektit strategjik dhe për të vlerësuar
propozimin e projektit strategjik.

4. AIPNK pas verifikimit administrativ të
kërkesave dhe informatave shtesë të pranuara,
kur është e nevojshme merr parasysh edhe
mendimet e ekspertëve dhe vlerësimet me
shkrim mbi pranueshmërinë e propozimit të
Article 9
Expert Opinion

1. The Commission may request advisory
opinions from experts or consulting
companies regarding the accomplishment of
strategic project owned by public enterprises.


2. Expert’s opinion and positive or negative
written evaluation of the strategic project
proposal eligibility defines the application’s
compliance to requirements of of the
Legjislation in force and does not prejudice
the subsequent action of central state
administration authorities in the following
procedures within their competences.


3. The professional expert’s opinions and
assessments are presented only for the
purpose of preparing technical, financial and
legal basis for the needs of the Commission to
assess and determine the strategic project
proposal and evaluate strategic project
proposal.

4. Following the administrative verification of
requirements and additional information
received, when necessary, KIESA shall take
into account the experts’ opinions and written
assessments on the admissibility of strategic
Član 9
Mišljenje stručnjaka

1. Komisija može da zatraži savetodavna
mišljenja od strane stručnjaka ili
konsultantskih kompanija u vezi realizacije
strateškog projekta u vlasništvu javnih
preduzeća.

2. Mišljenje stručnjaka i pismena pozitivna ili
negativna procena prihvatljivosti strateškog
predloga projekta određuje usklađenost
prijave sa kriterijumima sa važećim zakonima
i ne prejudicira naknadno delovanje centralnih
organa državne uprave u narednim
postupcima u okviru svoje nadležnosti.3. Mišljenja i procene profesionalnih
stručnjaka predstavljaju se samo u cilju
pripreme tehničke, finansijske i pravne
osnove za potrebe Komisije za procenu i
određivanje predloga strateškog projekta kao i
procenu predloga strateškog projekta.


4. KIESA nakon administrativne verifikacija
zahteva i primljenih dodatnih informacija,
kada je potrebno, uzima u obzir mišljenja
stručnjaka i pismena mišljenja o
prihvatljivosti predloga strateškog projekta i

8/8
projektit strategjik dhe ia përcjell për
shqyrtim Komisionit.


Neni 10
Hyrja në fuqi

Ky udhëzim hyn në fuqi shtatë (7) ditë pas
nënshkrimit nga Kryeminsitri i Republikës së
Kosovës.


Ramush Haradinaj

________________
Kryeministër i Republikës së Kosovës

30 janar 2018project proposal and sends it to the
Commission.


Article 10
Entry into force

This instruction enters into force seven (7)
days following its signing by the Prime
Minister of the Republic of Kosovo.


Ramush Haradinaj

________________
Prime Minister of the Republic of Kosovo

30 January 2018


prosleđuje ga Komisiji za razmatranje.Član 10
Stupanje na snagu

Ovo uputstvo stupa na snagu sedam (7) dana
nakon potpisivanja premijera Republike
Kosova.


Ramush Haradinaj

________________
Premijer Republike Kosova

30 januar 2018