UDHËZIM ADMINISTRATIV (QRK) NR. 11/2017 PËR FORMËN DHE PËRMBAJTJEN E REGJISTRIT LIDHUR ME PROJEKTET QË KANË MARR STATUSIN E INVESTIMEVE STRATEGJIKE


Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria-Vlada-Government

UDHËZIM ADMINISTRATIV (QRK) NR. 11/2017 PËR FORMËN DHE PËRMBAJTJEN E REGJISTRIT
LIDHUR ME PROJEKTET QË KANË MARR STATUSIN E INVESTIMEVE STRATEGJIKE1


ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (GRK) NO. 11/2017 ON THE FORM AND CONTENT OF THE REGISTER
RELATED TO PROJECTS THAT HAVE GAINED THE TITLE OF STRATEGIC INVESTMENT 2


ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (VRK) BR. 11/2017 O OBLIKU I SADRŽAJU REGISTRA ZA PROJEKTE
KOJI SU DOBILI STATUS STRATEŠKE INVESTICIJE3


1 Udhëzim Administrativ (QRK) nr. 11/2017 për formën dhe përmbajtjen e regjistrit lidhur me projektet që kanë marr statusin e investimeve strategjike, eshte aprovuar ne
mbledhjen e 15 te Qeverise se Kosoves, me Vendimin Nr. 12/15, date 23.11.2017
2 Administrative Instruction (GRK) no. 11/2017 on the form and content of the register related to projects that have gained the title of strategic investment, was approved on
the 15 meeting of the Government of Kosovo, with the decision no. 12/15, date 23.11.2017
3 Administrativno Uputstvo (VRK) br. 11/2017 o obliku i sadržaju registra za projekte koji su dobili status strateške investicije, usvojen je na 15 sednicu Vlade Kosova, sa
odlukom br. 12/15, datum 23.11.2017

1/8

Kryeministër i Republikës së Kosovës

Në bazë të nenit 21 të Ligjit Nr. 05/l-079 për
Investimet Strategjike në Republikën e Kosovës
(Gazeta Zyrtare Nr. 06 / 08 Shkurt 2017) nenit
38 paragrafi 6 të Rregullores Nr.09/2011 për
Punë të Qeverisë së Republikës së Kosovës si
dhe nenit 8 paragrafi 1 nënparagrafi 1.4 dhe
Shtojcën 8 të Rregullores Nr.02/2011 Për Fushat
e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës se
Kryeministrit dhe Ministrive,Miraton


UDHËZIM ADMINISTRATIV (QRK) NR.
11/2017 PËR FORMËN DHE
PËRMBAJTJEN E REGJISTRIT LIDHUR
ME PROJEKTET QË KANË MARR
STATUSIN E INVESTIMEVE
STRATEGJIKE

Neni 1
Qëllimi

Me këtë udhëzim administrativ përcaktohet
forma dhe përmbajtja e regjistrit për projektet që
kanë marr statusin e investimeve strategjike.
Regjistri i Investimeve Strategjike, në vijim
“Regjistri”, është dokument publik, i cili
përmban të dhënave mbi investimet strategjike të
Prime Minister of the Republic of Kosovo

Pursuant to Article 21 of the Law no. 05 / L-079
on Strategic Investments in the Republic of
Kosovo (Official Gazette no. 06/08 February
2017); Article 38, paragraph 6 of the Regulation
No.09 / 2011 on the Rules and Procedures of the
Government of the Republic of Kosovo; and
Article 8, paragraph 1, subparagraph 1.4 of
Annex 8 of the Regulation No.02 / 2011 on areas
of Administrative Responsibility of the Prime
Minister Office and ministries, issues the
following:

Approves:


ADMINISTRATIVE INSTRUCTION
(GRK) NO. 11/2017 ON THE FORM AND
CONTENT OF THE REGISTER
RELATED TO PROJECTS THAT HAVE
GAINED THE TITLE OF STRATEGIC
INVESTMENT

Article 1
Purpose

This administrative instruction defines the form
and content of the register for projects that have
gained the title of strategic investment. Register
of Strategic Investment, hereinafter "the
Register", is a public document, which contains
Premijer Republike Kosova

Na osnovu člana 21. Zakona Br. 05/l-079 o
Strateškim Investicijama u Republici Kosovo
(Službeni Glasnik, Br. 06/08 Februar 2017)
ćlana 38, stav 6 Poslovnika Br. 09/2011 o Radu
Vlade Republike Kosovo i člana 8 stav 1 tačka
1.4 i Priloga 8. Uredbe Br. 02/2011 o Oblastima
Administrativne Odgovornosti Kancelarije
Premijera i Ministarstava, donosi:
Usvaja:


ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (VRK)
BR. 11/2017 O OBLIKU I SADRŽAJU
REGISTRA ZA PROJEKTE KOJI SU
DOBILI STATUS STRATEŠKE
INVESTICIJE


Član 1
Cilj

Ovo Administrativno Uputstvo utvrđuje oblik i
sadržaj registra za projekte koji su dobili status
strateške investicije. Registar |Strateških
Investicija, u daljem tekstu "Registar", je javni
dokument, koji sadrži podatke o strateškim

2/8

cilat kryhen në territorin e Republikës së
Kosovës.

Neni 2
Regjistri i investimeve strategjike

1. Agjencia për Investime dhe për Përkrahjen e
Ndërmarrjeve në Kosovë në kuadër të Ministrisë
së Tregtisë dhe Industrisë do të mbajë regjistrin
për të gjithë investitorët dhe investimet për
projektet që kanë marr statusin e investimeve
strategjike.

2. Regjistri krijohet, ruhet, administrohet,
mirëmbahet dhe përditësohet nga Agjencia për
Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në
Kosovë.

3. Agjencia për Investime dhe për Përkrahjen e
Ndërmarrjeve në Kosovë administron bazën e të
dhënave në përputhje me rregullat e përcaktuara
në këtë udhëzim dhe në legjislacionin për
administrimin e bazës te të dhënave shtetërore.

4. Agjencia për Investime dhe për Përkrahjen e
Ndërmarrjeve në Kosovë administron regjistrin
nëpërmjet një portali, rrjeti të publikuar në faqen
e saj zyrtare.

5. Regjistri është publik, mbahet në format
elektronik dhe shkresor, në gjuhën shqipe, serbe
dhe angleze. Dokumentet në formë shkresore
ruhen dhe publikohen edhe në format elektronik
data on strategic investments which are carried
out in the territory of the Republic Kosovo.

Article 2
Register of strategic investment

1. The Kosovo Investment and Enterprise
Support Agency within the Ministry of Trade
and Industry will maintain records for all
investors and investment projects that have
gained the title of strategic investment.


2. The registry will be created, kept, managed,
maintained and updated by the Kosovo
Investment and Enterprise Support Agency.


3. Kosovo Investment and Enterprise Support
Agency shall manage the database in accordance
with the rules set out in this Instruction and
legislation on state database administration.


4. Kosovo Investment and Enterprise Support
Agency shall manage the database through the
link published on its official website.


5. The register is public and is kept in electronic
or paper format, in Albanian, Serbian and
English language. Documents in paper form are
stored and published in an appropriate electronic
investicijama koje se sprovode na teritorij
Kosova.

Član 2
Registar strateških investicija

1. Agencija za Investicije i Podršku Preduzeća
na Kosovu u okviru Ministarstva Trgovine i
Industrije će voditi registar za sve investitore i
investicione projekte koji su dobili status
strateške investicije.


2. Registar se stvara, čuva, upravlja, održava i
ažurira od strane Agencije za Investicije i
Podršku Preduzeća na Kosovu.


3. Agencija za Investicije i Podršku Preduzeća
na Kosovu upravlja bazu podataka u skladu sa
pravilima propisanim u ovo uputstvo i u
zakonodavstvo za upravljanje državne baze
podataka.

4. Agencija za Investicije i Podršku Preduzeća
na Kosovu upravlja registar kroz portal, mreža
objavljena na zvaničnom sajtu.


5. Registar je javan, vodi se u elektronskom i
papirnom obliku, na albanskom, srpskom i
engleskom jeziku. Dokumenti u papirnoj formi
čuvaju se i objavljuju u odgovarajućem

3/8

të përshtatshëm. Të dhënat e regjistrit duhet të
mbahen dhe të publikohen në formate të
përshtatshme e të njohura për një përdorues të
zakonshëm. Këto formate duhet të përshtaten me
intervale të arsyeshme kohore, sipas zhvillimeve
dhe programeve të reja teknologjike e
informatike.

Neni 3
Përmbajtja e regjistrit

1. Regjistri i investimeve strategjike duhet të
përmbaj te dhënat si ne vijim:

1.1. Numrin rendor;

1.2. Lloji i projektit (publik, privat, dhe
publiko-privat);

1.3. Parashtruesi i kërkesës - subjekti;

1.4. Emri i projektit;

1.5. Sektori i investimit;

1.6. Lokacioni i investimit;
1.7. Vlera e investimit në euro;

1.8. Kryesuesi i grupit operacional;

1.9. Statusi i projektit, data e miratimit te
projektit si projekt strategjik;

format. The registry records should be kept and
published in popular formats suitable for an
ordinary user. These formats should be adapted
at reasonable intervals, according to latest
developments and information technology
programs.


Article 3
Content of Register

1. The strategic investment register should
contain following data:

1.1. Serial number;

1.2. Type of the project (public, private, and
public-private);

1.3. Submitter of the request- the entity;

1.4. Name of the project;

1.5. Investment sector;

1.6. Investment location;
1.7. Investment value in Euro;

1.8. Chairman of operation group;

1.9. Project title, date of approval of the
project as a strategic investment project;

elektronskom formatu. Podatke registra treba
voditi i obavljati u poznatim i pogodnim
formatima za običnog korisnika. Ovi formati
treba prilagoditi u razumnim vremenskim
intervalima, u skladu sa novim tehnološkim i
kompjuterskim programima.


Član 3
Sadržaj registra

1. Registar strateških investicija treba da sadrži
podatke kao sledeće:

1.1. Redni broj;

1.2. Vrsta projekta (javni, privatni, i javno-
privatni)

1.3. Podnosilac zahteva - subjekat;

1.4. Naziv projekta;

1.5. Sektor investicije;

1.6. Lokacija investicije;
1.7. Investiciona vrednost u evrima;

1.8. Predsedavajući operativne grupe;

1.9. Status projekta, datum odobrenja
projekta kao strateškog projekta;


4/8

Neni 4
Publikimi i regjistrit

1. Agjencia për Investime dhe për Përkrahjen e
Ndërmarrjeve në Kosovë është përgjegjëse për
përditësimin e Regjistrit. Regjistri duhet të
përditësohet së paku dy herë në vit dhe të jetë
publik.

2. Regjistri do të publikohet nga Agjencia për
Investime dhe për Përkrahjen e Ndërmarrjeve në
Kosovë në faqen e saj zyrtare.

3. Agjencia për Investime dhe për Përkrahjen e
Ndërmarrjeve në Kosovë cakton zyrtarin
përgjegjës për regjistrimin në regjistër të çdo të
dhëne nga përmbajtja e regjistrit sipas neni 3 të
këtij udhëzimi.

4. Shpenzimet e nevojshme për krijimin,
mirëmbajtjen dhe administrimin e Regjistrit të
Investimeve Strategjike përballohen nga buxheti
i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë.
5. Për zbatimin e këtij udhëzimi administrativ
është përgjegjëse Agjencia për Investime dhe
Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë.Article 4
Publication of register

1. Kosovo Investment and Enterprise Support
Agency is in charge to update the Register. At
least twice a year the register must be updated
and must be public.


2. Kosovo Investment and Enterprise Support
Agency is in charge to publish the register into
its official website.

3. Kosovo Investment and Enterprise Support
Agency shall assign an officer in charge for
registration of any data in the register as defined
under Article 3 of this Instruction.


4. Required costs for creation, maintenance and
administration of Strategic Investment Registry
will be covered by the Ministry of Trade and
Industry budget.
5. For implementation of this administrative
instruction in charge is the Kosovo Investment
and Enterprise Support Agency.Član 4
Objavljivanje registra

1. Agencija za Investicije i Podršku Preduzeća
na Kosovu je odgovorna za ažuriranje Registra.
Registar će biti ažuriran najmanje dva puta
godišnje i biti javno dostupan.


2. Registar će biti objavljen od strane Agencije
za Investicije i Podršku Preduzeća na Kosovu.
na svom zvaničnom sajtu.

3. Agencija za Investicije i Podršku Preduzeća
na Kosovu određuje zvaničnika koji će biti
odgovoran za registraciju u registar svih
podataka iz sadržaja registra na osnovu člana 3
ovog uputstva.

4. Troškovi potrebni za stvaranje, održavanje i
upravljanje Registra za Strateške Investicije
snosi budžet Ministarstva Trgovine i Industrije.

5. Za sprovođenje ovog Administrativnog
Uputstva je odgovorna Agencija za Investicije i
Podršku Preduzeća na Kosovu
5/8

Neni 5
Dispozitat kalimtare

Pjesë përbërëse e këtij Udhëzimi Administrativ
është Aneksi 1, Forma për Regjistrimin e
projekteve që kanë marr statusin e projekteve
strategjike.

Neni 6
Hyrja nё fuqi

Ky udhëzim administrativ hyn në fuqi shtatë (7)
ditë pas nënshkrimit nga Kryeministri i
Republikës së Kosovës.

Ramush HARADINAJ

___________________________
Kryeministër i Republikës së Kosovës


04 dhjetor 2017
Article 5
Transitional provisions

An integral part of this Administrative
Instruction is Annex 1, the Form for Registration
of projects that have gained the strategic
investment.

Article 6
Entry into force

This Administrative Instruction shall enter into
force seven (7) days after signing by the Prime
Minister of the Republic of Kosovo.

Ramush HARADINAJ

___________________________
Prime Minister of the Republic of Kosovo


04 December 2017

Član 5
Prelazne odredbe

Sastavni deo ovog Administrativnog Uputstva
je Prilog 1, Oblik za Registraciju projekata koji
su dobili status strateških projekata.


Član 6
Stupanje na snagu

Ovo Administrativno Uputstvo stupa na snagu
sedam (7) dana nakon potpisivanja od strane
Premijera Republike Kosovo.

Ramush HARADINAJ

___________________________
Premijer Republike Kosova


04 decembar 20176/8


ANEKS 1
REGJISTRI LIDHUR ME PROJEKTET QË KANË MARR STATUSIN E INVESTIMEVE STRATEGJIKE
Nr.
Lloji i
projektit
Parashtruesi i
kërkesës -
subjekti
Emri i
projektit
Sektori i
investimit
Lokacioni
i
investimit
Vlera e
investimit
në euro
Kryesuesi i
grupit
operacional
Statusi i projektit, data
e miratimit te projektit
si projekt strategjik
1

2

37/8

ANEX 1
REGISTER- RELATED TO PROJECTS THAT HAVE GAINED TITLE OF STRATEGIC INVESTMENT
No.
Type
of the
project
Submitter of
the request-
the entity
Name of
the project
Investment
sector
Investment
location
Investment
value in
Euro
Chairman of
operation
group
Project title, date of
approval of the project
as a strategic investment
project
1
2
3

8/8

ANEKS 1
REGISTAR ZA PROJEKTE KOJI SU DOBILI STATUS STRATEŠKE INVESTICIJE
Br.
Vrsta
Projekta
Podnosilac
zahteva -
subjekat
Naziv
projekta
Sektor
investicije
Lokacija
investicije
Investiciona
vrednost u
evrima
Predsedavajući
operativne
grupe
Status projekta,
datum odobrenja
projekta kao
strateškog
projekta
1
2
3