RREGULLORE (MAPL) NR. 01/2017 PËR PROCEDURËN E HARTIMIT DHE PUBLIKIMIN E AKTEVE TË KOMUNËS


Republika e Kosovës
Republika Kosovo-Republic of Kosovo
Qeveria-Vlada-Government
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal/Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave
Ministry of Local Government Administration
RREGULLORE (MAPL) NR. 01/2017 PËR PROCEDURËN E HARTIMIT DHE PUBLIKIMIN E
AKTEVE TË KOMUNËS1UREDBE (MALS) BR. 01/2017 O PROCEDURI IZRADE I OBJAVE AKATA OPŠTINE2REGULATION (MLGA) NO. 01/2017 ON THE PROCEDURE FOR DRAFTING AND PUBLISHING
MUNICIPAL ACTS3
1 Rregullore (MAPL) Nr.01/2017 për Procedurën e Hartimit dhe Publikimin e Akteve të Komunës, e nënshkruar nga Ministri i MAPL-së me datë, 23.08. 2017.
2 Uredbe (MALS) Br. 01/2017 o Proceduri Izrade i Objave Akata Opštine, potpisana je od strane Ministra MALS-a, datum, 23.08.2017.
3 Regulation (MLGA) No. 01/2017 on the Procedure for Drafting and Publishing Municipal Acts, is signed by the Minister of MLGA, date, 23.08.2017.
1

Ministri i Ministrisë së Administrimit të
Pushtetit Lokal

Në mbështetje të Ligjit Nr. 03/L-040 për
Vetëqeverisje Lokale, nenit 8 nën paragrafi
1.4 të Rregullores Nr. 02/2011 për Fushat e
Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së
Kryeministrit dhe Ministrive si dhe nenit 38
paragrafit 6 të Rregullores Nr. 09/2011 të
Punës së Qeverisë (Gazeta Zyrtare Nr. 15,
12.09.2011),

Nxjerrë:

RREGULLORE (MAPL) NR. 01/2017
PËR PROCEDURËN E HARTIMIT
DHE PUBLIKIMIN E AKTEVE TË
KOMUNËS

Neni 1
Qëllimi

Kjo rregullore përcakton unifikimin e
teknikës juridike, strukturës dhe procedurës
së hartimit, si dhe publikimit të akteve të
komunës.

Ministar administracije lokalne samouprave


Na osnovu Zakona o lokalnoj samoupravi,
člana 8. podstava 1.4, Uredbe br.02/2011 o
poljima administrativne odgovornosti
kabineta premijera i ministarstava, kao i na
osnovu člana 38. stava 6. Poslovnika Vlade
br.09/2011 (Službeni glasnik br. 15,
12.09.2011),


Donosi:

UREDBE (MALS) BR. 01/2017 O
PROCEDURI IZRADE I
OBJAVLJIVANJA AKATA OPŠTINE


Član 1
Cilj

Ova uredba određuje ujedinjenje pravne
tehnike, strukture i postupka izrade, kao i
objavljivanja opštinskih akata.


The Ministry of Local Government
Administration

Pursuant to the Law on Local Self-
Government, Article 8, Subparagraph 1.4 of
Regulation No. 02/2011 on the Areas of
Administrative Responsibility of the Office
of Prime Minister and Ministries and Article
38, Paragraph 6 of the Rules of Procedure of
the Government No. 09/2011 (Official
Gazette No. 15, 12.09.2011),

Issues:

REGULATION (MLGA) NO. 01/2017
ON THE PROCEDURE FOR
DRAFTING AND PUBLISHING
MUNICIPAL ACTS

Article 1
Aim

This Regulation specifies the unification of
legal technique, structure and procedure for
drafting and publishing municipal acts.
2

Neni 2
Fushëveprimi

Dispozitat e kësaj rregullore janë të
detyrueshme për të gjitha organet e komunës
që hartojnë, miratojnë dhe publikojnë aktet e
tyre.

Neni 3
Përkufizimet

1. Shprehjet e përdorura në këtë rregullore
kanë këto kuptime:

1.1. Akte normative të komunës -
nënkupton aktet të cilat nxirren në bazë
të autorizimit dhe kompetencave të
dhëna në ligjin përkatës për
vetëqeverisjen lokale dhe me ligje të
tjera në fuqi të cilat, nxirren nga organet
komunale dhe kanë zbatim brenda
territorit të komunës përkatëse;

1.2. Statuti - nënkupton aktin me të
lart juridik të komunës;

1.3. Rregullore - nënkupton aktin
normativ që ka të bëjë me organizimin
e brendshëm, funksionimin,
sistematizimin dhe procedurat e punës
që nxirren në kuadër të autorizimeve të
dhëna në bazë të legjislacionit në fuqi;


Član 2
Delokrug

Odredbe ove uredbe važe za sve opštinske
organe koje vrše izradu, usvajanje i objavu
svojih akata.


Član 3
Definicije

1. Izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju
sledeći značaj:

1.1. Normativni akti opštine -
znači akti koji se donose na osnovu
ovlašćenja i nadležnosti koja proizilaze
iz dotičnog Zakona za lokalnu
samoupravu i ostalih zakona. Ovi akti
se donose od strane opštinskih organa i
primenljivi su unutar teritorije dotične
opštine;

1.2. Statut - podrazumeva najviši
pravni akt opštine;

1.3. Uredba - podrazumeva
normativni akt kojim se uređuje
unutrašnja organizacija,
funkcionisanje, sistematizacija i
postupci rada koji se donose u okviru
ovlašćenja koja su poverena
zakonodavstvom na snazi;

Article 2
Scope

The provisions of this Regulation are
mandatory for all municipal bodies
responsible for drafting, adopting and
publishing acts.

Article 3
Definitions

1. The terms used in this Regulation shall
have the following meaning:

1.1 Municipal normative acts - means
acts issued by municipal bodies that are
implemented within the territory of the
respective municipality, based on the
authorisation and competences granted
under the respective law on local self-
governance and other applicable laws;


1.2 Statute - means the highest legal
act of the municipality;

1.3 Regulation - means a normative
act dealing with internal organisation,
functioning, systematisation and
working procedures rendered within
the authorisations granted under the
applicable legislation;
3

1.4. Vendim - nënkupton aktin
normativ që nxirret nga organi
kompetent dhe në kuadër të
autorizimeve të dhëna në bazë të ligjit
dhe me të cilat vendoset për çështje, për
të cilat kërkohet një vendim i organit
përkatës;

1.5. Urdhëresë - nënkupton aktin
normativ i cili nxirret nga kryetari i
komunës përkatëse nga fushë
veprimtaria e tij, që ka karakter të
brendshëm, që mund të vendosë
rregulla të përgjithshme të sjelljes, ose
mund të rregullojë një marrëdhënie
konkrete.

2. Shprehjet të cilat përdorën në këtë
rregullore në njërën gjini nënkupton edhe
gjininë tjetër.

Neni 4
Aktet normative të komunës

1. Kuvendi i Komunës nxjerr akte normative,
të miratuara që vlejnë brenda territorit të
komunës, të cilat përfshijnë:

1.1. Statutin e komunës;

1.2. Rregulloret e komunës;

1.3. Vendimet;

1.4. Odluka - podrazumeva
normativni akt koji se donosi od strane
nadležnih organa i u sklopu poverenih
ovlašćenja koja proizilaze iz zakona i
kojima se rešavaju pitanja za koja je
potrebna odluka nadležnih organa;


1.5. Nalog - podrazumeva
normativni akt koji se donosi od strane
gradonačelnika dotične opštine iz
njegovog delokruga, od unutrašnjeg
karaktera, koji može uspostaviti opšta
pravila ponašanja ili može urediti jedan
konkretan odnos;


2. Izrazi koji se koriste u ovoj uredbi na
jednom polu, podrazumevaju i drugi pol.


Član 4
Normativni akti opštine

1. Skupština opštine donosi normativne akte,
koji važe unutar teritorije opštine koja ih je
usvojila, a koji uključuju:

1.1.Statut opštine;

1.2.Opštinske uredbe;

1.3.Odluke;

1.4 Decision - means a normative act
issued by the competent body based on
the authorisations granted under the
law on issues for which a decision of
the respective body is required;1.5 Order - means a normative act of
internal nature issued by the Mayor of
the respective municipality within its
scope setting forth general rules of
conduct or regulating a concrete
relation;2. The terms used in this Regulation
represent both genders.


Article 4
Municipal normative acts

1. Municipal Assembly issues normative
adopted acts that are applicable to the entire
territory of the municipality, which include:

1.1.Statute of the municipality;

1.2. Regulations of the municipality;

1.3.Decisions;4

1.4.Marrëveshjet e bashkëpunimit
ndërmjet komunave; dhe

1.5. Aktet tjera që parashihen me ligje
të tjera.

2. Kryetari i Komunës në pajtim me
legjislacionin në fuqi ka të drejtë të nxjerrë
urdhëresa dhe vendime brenda fushës së
kompetencave të tij.

Neni 5
Procedura për hartimin e akteve
normative të komunës

1. Hartimi i akteve normative të komunës
bëhet duke u bazuar në Ligjin për
Vetëqeverisjen Lokale dhe aktet tjera
normative në fuqi.

2. Organi kompetente i komunës cakton
zyrtarin përgjegjës të njësisë apo drejtorisë të
fushës përkatëse apo njësisë përkatëse që ka
propozuar projekt aktin normativ, për
përgatitjen e draftit fillestar të projekt aktit.

3. Zyrtari përgjegjës i përcaktuar në
paragrafin katër (4) të këtij neni udhëheqë
procesin e hartimit në komunë në
bashkëpunim të ngushtë me zyrën ligjor të
komunës përkatëse si dhe siguron që të
zbatohen të gjitha procedurat dhe parimet e
1.4.Sporazume o saradnji između
opština: i

1.5.Ostale akte predviđene drugim
zakonima.

2. Gradonačelnik opštine, u skladu sa
zakonodavstvom na snazi, ima pravo da
izdaje uputstva i odluke u okviru svog
delokruga.

Član 5
Komisije za izradu normativnih akata
opštine

1. Izrada normativnih akata opštine vrši se
bazirajući se na Zakonu za lokalnu
samoupravu i ostale normativne akte.


2. Nadležni organ opštine određuje
odgovornog službenika jedinice ili uprave
dotične oblasti ili jedinice koji je predložio
nacrt normativnog akta, za pripremu
početnog predloga nacrta akta.

3. Odgovorni službenik određen u stavu četiri
(4) ovog člana, rukovodi procesom izrade u
opštini, u bliskoj saradnji sa pravnom
kancelarijom dotične opštine, kao i vodi
računa da se primenjuju svi postupci i
principi predviđani ovom uredbom. U svakoj
1.4 Memorandums of Cooperation
between municipalities;

1.5. Other acts foreseen by other laws.


2. The Mayor has the right to issue
instructions and decisions on matters falling
within its competence in compliance with
the applicable law.

Article 5
Procedures for drafting municipal
normative acts

1. The drafting of the municipal normative
acts is done based on the Local Self-
Government and other normative applicable
acts.


2. The competent body of the municipality
shall appoint a responsible officer of the unit
or directorate of the respective field or
respective unit that proposed the draft-
normative act to prepare the initial draft of
the act.

3. The responsible officer referred to in
Paragraph four (4) of this Article shall lead
the drafting process in the municipality in
close cooperation with the respective legal
office of the respective municipality and
ensure that all procedures and principles set
forth in this Regulation are implemented.


5

parashikuara me këtë rregullore. Në çdo
situatë, zyra ligjor e komunës përkatëse, gjatë
tërë procesit të hartimit të një projekt akti
normativ, shërben si organ këshillëdhënës i
zyrtarit të përcaktuar në paragrafin katër (4)
të këtij neni.

4. Zyrtari përgjegjës bashkërendon procesin
e hartimit të akteve normative me të gjitha
njësitë brenda komunës, të cilat janë të
obliguara të ofrojnë ndihmë sipas kërkesave
të tij si dhe sipas nevojës bashkërendon
punën me zyrën ligjore dhe njësit tjera
përkatëse për Integrime Evropiane dhe atë të
financave.

Neni 6
Parimet e hartimit të akteve të komunës

1. Të gjithë personat që marrin pjesë në
procesin e hartimit, konsultimit, dhe
shqyrtimit të akteve të komunës duhet t’u
përmbahen dhe të zbatojnë plotësisht parimet
themelore të hartimit ligjor, të cilat
parashohin:

1.1. Teksti i një akti duhet të jetë i qartë,
i thjeshtë, konciz dhe mos të jetë i
dykuptimtë, të mos ketë shkurtesa të
panevojshme, zhargoni i bashkësisë dhe
fjalitë e gjata duhet të shmangen;

situaciji, u toku celog procesa izrade jednog
normativnog nacrt akta, pravna kancelarija
dotične opštine služi kao savetodavno telo za
službenika određenog u stavu četiri (4) ovog
člana.


4. Odgovorni službenik koordinira proces
izrade normativnih akata sa svim jedinicama
u opštini, koji su dužni da obezbede pomoć
na osnovu njegovih zahteva, i prema potrebi,
koordinira proces sa pravnom kancelarijom i
ostalim dotičnim jedinicama za Evropsku
integraciju i finansije.


Član 6
Opšti principi izrade opštinskih akata

1. Sva lica koja učestvuju u procesu izrade,
konsultacije i razmatranje opštinskih akata
moraju se pridržavati i poštovati u potpunosti
osnovne principe zakonske izrade, koje
predviđaju:


1.1. Tekst akta treba da bude jasan,
jednostavan i koncizan, takođe
izbegavati dvosmislenost, nepotrebno
skraćivanje, žargone i preterano duge
rečenice;

The Legal Office of the respective
municipality shall serve as the advisory body
of the officer specified in Paragraph four (4)
of this Article throughout the entire process
of drafting a draft normative act.4. The responsible officer shall coordinate
the process of drafting normative acts with
all units within the municipality that are
obliged to provide assistance upon his/her
request and, where appropriate, coordinate
the work with the Legal Office and other
respective European Integration and Finance
Units.


Article 6
Principles of drafting municipal acts

1. All persons participating in the process of
drafting, consulting and reviewing of
municipal acts must adhere to and fully
implement the following basic principles of
legal drafting:


1.1. The text of an act must be
clear, simple and concise and must
also avoid double meaning,
unnecessary abbreviations, jargons and
long sentences;
6

1.2. Duhet të shmangen referencat e pa
sakta në tekstet tjera si dhe shumë
referime të dyanshme që e bëjnë tekstin
të ndërlikuar dhe jo të kuptueshëm;

1.3. Dispozitat e ndryshme të akteve
duhet të jenë në përputhje me njëra
tjetrën, duhet të përdoret i njëjti term
gjithnjë për të shprehur konceptin e
paraparë;

1.4. Duhet të definohen të drejtat dhe
obligimet e atyre ndaj të cilëve zbatohet
akti;

1.5. Akti duhet të jetë i paraqitur sipas
strukturave të standardit që përcaktohet
me këtë rregullore;

1.6. Preambula duhet të arsyetojë
dispozitat e miratuara me terme të
thjeshta;

1.7. Duhet të shmangen dispozitat që
nuk kanë karakter legjislativ (dëshirat,
deklaratat politike);

1.8. Duhet të shmanget jo
përputhshmëria me legjislacionin
ekzistues, si dhe përsëritja e dispozitave
ekzistuese;

1.9. Çdo plotësim, ndryshim ose
shfuqizim i ndonjë akti duhet të
paraqitet qartë;
1.2. Netačne reference treba izbegavati u
drugim tekstovima, kao i mnoge
dvostrane reference, koje čine tekst
komplikovanim i nerazumljivim;

1.3. Razne odredbe akata treba da budu
u skladu jedne sa drugima, mora se
koristiti isti izraz u cilju izražavanja
predviđanog koncepta;


1.4. Treba da definišu prava i obaveze
onih na koje se akt odnosi;


1.5. Akt mora biti predstavljen po
strukturi standarda određenoj ovom
uredbom;

1.6. Preambula mora obrazložiti
usvojene odredbe sa jednostavnim
terminima;

1.7. Treba izbegavati odredbe koje
nemaju zakonodavni karakter (želje,
političke izjave);

1.8. Mora da se izbegne nesaglasnost sa
postojećim zakonom, kao i uzaludno
ponavljanje postojećih odredaba;


1.9. Svaki amandman ili ukidanje akta
treba jasno da se navede;

1.2. Inaccurate references to other
vague texts and multiple references,
which make the text complex and
unclear must be avoided;

1.3. Provisions of an act must be
consistent with each other; the same
term must be always used to express
the foreseen concept;


1.4. The rights and obligations to
whom the act applies should be
defined;

1.5. The act must be drafted
according to the standard structure
defined in this regulation;

1.6. The preamble must justify the
provisions adopted by simple terms;


1.7. Provisions that have no
legislative character (wishes, political
statements) must be avoided;

1.8. Non-compliance with existing
legislation and useless repetition of
existing provisions must be avoided;


1.9. Any amendment or abrogation
of an act must be clearly indicated;7

1.10. Duhet të ceket në mënyrë të qartë
data e hyrjes në fuqi e akteve normative
të komunës.

Neni 7
Struktura sipas dispozitave të akteve
normative të komunës

1. Struktura sipas dispozitave të akteve
normative të komunës është si në vijim:

1.1. Ballina e aktit normativ të
komunës - duhet të përmbajë logon e
Republikës së Kosovës që duhet të jetë
e vendosur në anën e majtë dhe logon e
komunës e cila duhet të jetë e vendosur
në anën e djathtë;

1.2. Titulli - akti normativ i komunës
duhet të ketë titull. Emërtimi i titullit
duhet të jetë i saktë (“Statut, Rregullore
Vendim dhe Urdhëresë”). Titulli i aktit
normativ duhet të përmbajë numrin i
cili është në vazhdimësi, vitin dhe
shkurtesën e institucionit. Titulli duhet
të jetë në ballinë;

1.3. Preambula (Hyrja) - duhet të
përmbajë organin kompetent që e nxjerr
aktin normativ të komunës dhe bazën
ligjore për nxjerrjen e aktit normativ;

1.4. Qëllimi -dispozita e qëllimit duhet
të shpreh qartë synimin e hartuesit për
rregullimin e një fushe të caktuar;
1.10. Treba jasno navesti dan stupanja na
snagu opštinskih podzakonskih akata


Član 7
Struktura u skladu sa odredbama
opštinskih podzakonskih akata

1. Struktura u skladu sa opštinskim
podzakonskim aktima je sledeća:

1.1. Zaglavlje normativnog akta
opštine - treba da sadrži logo Republike
Kosova koji se treba staviti na levoj strani
i logo opštine koji se treba staviti na
desnoj strani;


1.2. Naziv - normativni akt opštine mora
imati naziv. Naziv naslova mora biti
precizan (“Statut, uredba, odluka ili
naredba"). Naslov normativnog akta mora
da sadrži redovni broj, godinu i skraćenicu
institucije. Naslov mora biti na početku
normativnog akta;


1.3. Preambula (Uvod) - mora da sadrži
nadležnog organa koji donosi normativni
akt opštine i zakonsku osnovu za
donošenje normativnog akta;

1.4. Cilj - odredba cilja mora jasno da
izrazi nameru izrađivača za uređenje
jedne određene oblasti;
1.10. The date of entry into force of
municipal normative acts must be
clearly specified.

Article 7
Structure of the provisions of municipal
normative acts

1. Structure of the provisions of municipal
normative acts is as follows:

1.1. The front page of the municipal
normative act - shall contain the logo of
the Republic of Kosovo placed on the left
side and logo of the municipality placed
on the right side;

1.2. Title - the municipal normative act
must have a title. Name of title should be
accurate ("Statute, Regulation, Decision
or Instruction"). The title of the municipal
normative act must contain the number,
the year and the acronym of the
institution. Title must be placed in the
front page;

1.3. Preamble (Introduction) - must
contain the competent body that issues
the municipal normative act and legal
basis for the issuance of the municipal
normative act;

1.4. Purpose - the provision of the
purpose must clearly express the aim of
the drafter to regulate a specific area.


8

1.5. Fushëveprimi - i projekt aktit
normativ të komunës përcakton
kornizën brenda së cilës do të shtrihet
për rregullimin e një marrëdhënie të
caktuar shoqërore përmes aktit
normativ;

1.6. Përkufizimet - ndihmojnë për
qartësimin e termave dhe shmangien e
fjalëve të tepërta;

1.7. Dispozitat materiale - paraqesin
substancën e një akti normativ, këto
dispozita përmbajnë të drejtat dhe
detyrimet e subjekteve të ndryshme të
së drejtës, të cilët mund të jenë persona
fizikë ose juridik;

1.8. Sanksionet, ankimi dhe zbatimi -
Me dispozita juridike parashihen
sanksione, të cilat mund të jenë të
natyrës administrative. Në një projekt
akt mund të përcaktohet procedura e
ankimit ose referimi në aktin që
rregullon procedurën ankimore;

1.9. Dispozitat financiare - zbatimi i
aktit mund të shkaktojë shpenzime.
Mbulimi i këtyre shpenzimeve gjatë
zbatimit të aktit përcaktohet me
dispozita të veçanta;

1.10. Dispozita shfuqizuese -
përcakton qartë dhe saktë se cilat
dispozita nuk prodhojnë më efekte
1.5. Delokrug - nacrt normativnog akta
opštine određuje okvir unutar kojeg će se
urediti jedan određeni društveni odnos
preko normativnog akta;1.6. Definicije - pomažu da se razjasne
termini i izbegavanje suvišnih reči;


1.7. Materijalne odredbe - predstavljaju
sadržinu normativnog akta, ove odredbe
sadrže prava i obaveze različitih predmeta
prava, koji mogu biti fizička ili pravna
lica;


1.8. Sankcije, žalbe i primena - Sa
pravnim odredbama predviđaju se
sankcije, koje mogu biti administrativne
prirode. U nacrt aktu se može odrediti
postupak žalbe ili referisanje na akt kojim
se uređuje postupak žalbe;


1.9. Finansijske odredbe - primena akta
može izazvati troškove. Pokriće ovih
troškova za primenu akta određuje se
posebnim odredbama;


1.10. Odredba ukidanja - određuje jasno
i tačno koje odredbe više ne proizvode
1.5. Scope - of the draft municipal
normative act establishes a framework
within which the particular social
relationship is regulated;1.6. Definitions - help to clarify the
terms and avoid unnecessary words;


1.7. Material provisions - represent the
substance of a draft municipal normative
act. These provisions contain rights and
obligations of the various subjects of law,
which may be physical or legal persons;


1.8. Sanctions, complaints and
implementation - legal provisions
foresee sanctions, which may be of, civil
or administrative nature. The procedures
for lodging a complaint or referring to an
act that regulates the latter can be
specified in a draft-act.

1.9. Financial provisions -
implementation of an act can incur
expenditures. The compensation of costs
needed for implementation of an act is
regulated with specific provisions;

1.10. Repealing provisions - must
clearly and accurately define the loss of
the legal effect of normative acts, and the


9

juridike dhe afati kohor kur ato
dispozita i humbasin efektet juridike;

1.11. Dispozita kalimtare e aktit
normativ të komunës - krijon efekte
juridike në kohë dhe hapësirë. Për këtë
arsye, dispozitat kalimtare parashohin
rregulla për efektin kohor të dispozitave
ligjore që shfuqizohen ose hyjnë në
fuqi;

1.12. Dispozita e hyrjes në fuqi e
akteve normative të komunës - duhet
të përmbaj datën e hyrjes në fuqi të
akteve normative të miratuara nga
Kuvendi i Komunës dhe aktet
normative të nxjerra nga Kryetari i
Komunës.

Neni 8
Struktura sipas ndarjes formale e një
aktit normativ të komunës

1. Struktura sipas ndarjes formale e një akti
normativ të komunës është si në vijim:

1.1.Neni - paraqet ndarjen formale bazë
të një akti normativ. Rekomandohet që
përmbajta e nenit të jetë e shkurtër.
Neni dhe titulli i nenit duhet të jenë të
shënuara në Bold. Secili nen duhet të
ketë titull, dhe të përdoret në këtë
mënyrë: Neni 1 - Titulli, Neni 2 –
Titulli, etj;

pravne efekte i vremenski rok kada te
odredbe izgube pravne efekte;

1.11. Prelazne odredbe normativnog
akta opštine - stvaraju pravne efekte u
vremenu i prostoru. Iz tog razloga,
prelazne odredbe predviđaju pravila za
vremenski efekat zakonskih odredbi
ukinutih ili stupaju na snagu;


1.12. Odredba stupanja na snagu
normativnih akta opština - mora da
sadrži datum stupanja na snagu usvojenih
normativnih akata od strane skupštine
opštine i usvojenih normativnih akta od
strane gradonačelnika.

Član 8
Struktura po formalnoj podeli jednog
podzakonskog akta opštine

1. Struktura po formalnoj podeli jednog
normativnog akta opštine koja glasi:


1.1. Član - predstavlja osnovu formalne
podele jednog normativnog akta.
Preporučuje se da sadržaj člana bude
kratak. Član i naslov člana trebaju biti
navedeni podebljanim slovima. Svaki član
treba da ima naslov, i da se koristi na ovaj
način: Član 1. – naslov, Član 2. – naslov,
itd;

deadline when they lose the legal effects
should be clearly specified;

1.11. Transitional provisions of
municipal normative acts - establish
legal effects in time and space. For this
reason, the legal provisions foresee the
rules for the effect of time of the legal
provisions that are repealed or enacted;


1.12. Provision of entry into force of
municipal normative acts - must contain
the date of entry into force of normative
acts adopted by the Municipal Assembly
and normative acts issued by the Mayor
of Municipality.

Article 8
Structure according to the formal
division of the municipal normative act

1.The structure according to the formal
division of municipal normative act is as
follows:

1.1. Article - represents the basic
formal division of a normative act. The
content of the Article is recommended to
be brief. Article and title of the article
must be written in Bold. Each Article
must have a title, which must be used in
this way: Article 1 - Title, Article 2 - Title,
etc;10

1.2. Paragrafi - paraqet ndarjen bazë të
një neni. Paragrafi mund të ketë një ose
më shumë fjali. Neni nuk duhet të ketë
më shumë se 3 apo 4 paragrafë. Kur
duhet më shumë paragrafë, hartuesi i
aktit normativ duhet të marrë në
konsideratë ndarjen e tekstit në disa
nene. Paragrafët e veçantë të një neni
shënohen me numra arabë. Nuk vihen
numra për paragrafët nëse neni përbëhet
vetëm nga një paragraf i vetëm.

1.3.Nën-paragrafët - janë ndarjet bazë
e një paragrafi. Nënparagrafët shënohen
me numra arabë si 1.1, 1.2 etj.
Nënparagrafët duhet të kenë lidhje
logjike me njëri-tjetrin.

1.4. Nënnënparagrafi paraqet ndarjen
bazë të një nën paragrafi.


Neni 9
Formatizimi i tekstit të akteve normative
të komunës

1. Teksti bazë i akteve normative të komunës
duhet të përcaktoj rregullat si në vijim:
1.1. Teksti i aktit normativ të komunës
hartohet në llojin e shkronjave (font-in)
“Times New Roman” të madhësisë 12;

1.2.Hapësira ndërmjet rreshtave është e
rregullt, me një hapësirë të vetme
(regular, single, space);
1.2. Stav - predstavlja osnovnu podelu
jednog člana. Stav može imati jednu ili
više rečenica. Član ne može da ima više
od 3 ili 4 stava. Kada je potrebno više
stavova, osoba koja izradi normativni akt
treba da razmotri podelu teksta na
nekoliko članova. Posebne stavove člana
označiti arapskim brojevima. Ne stavljaju
se brojevi za stavove ako se član sastoji od
samo jednog stava.


1.3.Podstavovi - su osnovna podela
jednog stava. Podstavovi pišu se arapskim
brojevima, kao: 1.1, 1.2... Podstavovi
treba da imaju logične veze jedan sa
drugim.

1.4.Pod-podstava predstavlja osnovnu
podelu jednog podstava


Član 9
Formatiranje tekstova normativnih
akata

1. Osnovni tekst opštinskih normativnih
akata moraju da prate sledeća pravila:
1.1. Tekst normativnog akta opštine
izrađuje se ovom vrstom slova (font-in)
“TimesNew Roman” veličine 12;

1.2. Prostor između redova je redovan, sa
jednim razmakom (regular, single,
space);
1.2. Paragraph - represents the basic
division of an article. Paragraph may have
one or more sentences. An article must
not contain more than 3 or 4 paragraphs.
If more paragraphs are needed, the drafter
of the normative act must consider
dividing the text into various articles. The
separate paragraphs of an article must be
indicated by arabic numerals. The
paragraphs will not have a number, if the
article consists of only one paragraph.

1.3. Sub-paragraphs - are basic
divisions of a paragraph. Subparagraphs
are indicated by Arabic numerals as 1.1,
1.2. etc. Subparagraphs must be coherent
with each other;

1.4. Sub-subparagraph - represents the
basic division of a sub-paragraph.


Article 9
Formatting the text of municipal
normative acts

1. The basic text of municipal normative act
must follow the following rules:
1.1.The text of the normative acts is done
in the “Times New Roman” type font, size
12;

1.2.The space between the lines is
regular, single spaced (regular, single
space);


11

1.3.Vendosja e tekstit në faqe është e
baraslarguar nga anët (justified);

1.4.Fillimi i paragrafit zhvendoset 0.5”
(gjysmë inç) nga vendi ku fillon
normalisht teksti;

1.5.Gjerësia e faqes nuk kalon kufijtë
(margins) e mëposhtëm: në krye (top)
1”; në fund (bottom) 1”; majtas (inside)
1”; djathtas (outside) 1”.

2. Në rastin e tabelave aplikohen rregullat në
vijim:

2.1. Lloji i shkronjave të tabelës është
“Times New Roman”;

2.2. Tabelat numërohen sipas radhës
përgjatë gjithë tekstit, dhe jo për çdo
kapitull;

2.3. Emri i tabelës vendoset sipër
tabelës si vijon: Numri i tabelës – 2
hapësira - emri i tabelës me “Bold”.
Nuk vendosen shenja pikësimi ndërmjet
numrave dhe titullit;

2.4. Teksti i tabelës dhe titujt e
kolonave hartohen në “Times New
Roman”, madhësia e shkronjave 11;

2.5. Teksti i “font”- it është “bold” për
titujt e kolonave dhe i rregullt (regular)
“Times New Roman”, madhësia e
1.3. Postavljanje teksta na stranici je
podjednako sa obe strane (justified);

1.4. Početak stava pomera se 0.5” (pola
inča) sa mesta gde normalno počinje tekst;


1.5. Veličina stranica ne prelazi širinu
granice (margins) ispod: na vrhu (top) 1”;
ispod (bottom) 1”; levo (inside) 1”; desno
(outside) 1”;

2. U slučaju tabela primenjuju se sledeća
pravila:

2.1. Vrsta slova tabele je “Times New
Roman”;

2.2. Tabele se broje po redosledu u celom
tekstu, a ne za svako poglavlje;


2.3. Ime tabele se postavlja iznad tabele
kao: Broj tabele- 2 razmaka- ime tabele sa
“Bold”. Ne stavljaju se znakovi
interpunkcije između brojeva i naslova;


2.4. Tekst tabele i naslovi kolona izrađuju
se u “Times New Roman”, veličina slova
11;

2.5. Tekst “font”- a je “bold” za zaglavlje
kolona i redovno (regular) “Times New
1.3.The text line is equidistant from both
margins (justified);

1.4. The first line of each paragraph is
indented 0.5 inch (a half inch);


1.5.The width of the page must not
exceed the margins. Margins are set at 1
inch (1″) at the top, bottom, left, and right;


2. As regards to tables, the following rules
are applied:

2.1. The tables must be prepared in
“Times New Roman”;

2.2. The tables are numbered
consecutively throughout the text, and not
by each chapter;

2.3. The title is placed on top of the table
as follows: Number of table - 2 spaces –
title of the table in “Bold”. No
punctuation is placed between the
numbers and the title;

2.4. The text of the table and titles of the
columns are drafted in “Times New
Roman”, 11-point font size;

2.5. The titles of columns are written in
“bold” and regular (regular) “Times New


12

shkronjave 11, për të gjitha qelizat tjera
të tabelës;

2.6. Gjerësia maksimale e tabelës është
“6.25”; burimet e tabelës citohen poshtë
tabelës, pa hapësirë rreshtash, në
“Times New Roman” madhësia e
shkronjave 10.

3. Çdo faqe e aktit normativ të komunës
duhet të ketë numra duke filluar nga numri
një (1), me përjashtim të ballinës së aktit
normativ.


Neni 10
Shtojcat e akteve normative të komunës

Listat, tabelat, tarifat, diagramet dhe tjerat të
ngjashme duhet të vendosen si shtojca të
akteve normative dhe duhet të publikohen
bashkë me to, përveç në rastet kur është e
domosdoshme të përfshihen në nënndarjet e
akteve. Në nenin e parafundit të aktit
normativ përcaktohen shtojcat dhe emërtimi i
tyre


Neni 11
Zbatueshmëria e standardeve tjera

Standardet e parapara në Udhëzimin
Administrativ për standardet e hartimit të
akteve normative vlejnë përshtatshmërish në
procesin e hartimit të akteve të komunës.
Roman”, veličina slova 11, za sve ostale
ćelije tabele;

2.6. Maksimalna širina tabele je “6.25”;
izvori tabele navodi se ispod tabele, bez
linija prostora, u “Times New Roman”
veličina slova 10;


3. Svaka strana normativnog akta opštine
treba da ima broj, počevši od broja jedan (1),
izuzev naslova normativnog akta.Član 10
Prilozi normativnih akta opštine

Liste, tabele, tarife i druge slične dijagrame
treba staviti kao prilog normativnim aktima
koji se objavljuju s njima, osim u slučajevima
kada je neophodno uključiti i njihovu pod-
podelu akata. Dodaci i njihovi nazivi
stavljaju se u pretposlednjem članu
normativnog akta.Član 11
Promenljivost ostalih standarda

Standardi koji su predviđeni
Administrativnim uputstvom za standarde
izrade normativnim akata važe shodno
procesu izrade opštinskih akata.
Roman”, the font size is 11, for all cells in
the table, and

2.6. The maximum width of the table is
“6.25”; the sources of the table are cited
below the table, without line spacing, in
“Times New Roman”, 10-point font size.


3. Each page of the municipal normative act
must contain a number starting from the
number one (1), with the exception of the
front page of the normative act.


Article 10
Annexes to the municipal normative acts

Lists, tables, fees, diagrams and other
similar documents must be added as annexes
to normative acts and must be published
together with them, expect in cases when it
is necessary to include them in the
subdivision of acts. The annexes and their
titles are specified in the penultimate Article
of a normative act.


Article 11
Implementation of other standards

The standards set forth in the Administrative
Instruction on standards for drafting
normative acts shall apply accordingly to the
process of drafting municipal acts.


13

Neni 12
Shfuqizimi dhe plotësim-ndryshimi i
akteve normative të komunës

Shfuqizimi, plotësim-ndryshimi i një akti
normativ të komunës bëhet nga akti i njëjtë
duke respektuar procedurat ligjore.


Neni 13
Propozuesit e akteve normative të
komunës

1.Propozues të akteve normative të komunës
janë:

1.1. Kryetari i Komunës si dhe
drejtoritë komunale;

1.2. Kryesuesi i Kuvendit të Komunës;


1.3. Komitetet e Kuvendit të Komunës;1.4. Anëtarët e Kuvendit të Komunës;


1.5. Pesëmbëdhjetë për qind (15%) e
qytetarëve të komunës përkatëse me të
drejtë vote.Član 12
Ukidanje, dopuna-izmena normativnih
akata opštine

Ukidanje, dopuna-izmena normativnog akta
opštine vrši se iz istog akta, poštujući
zakonske procedure.


Član 13
Predlagači normativnih akata opštine


1. Predlagači normativnih akata opštine su:


1.1. Gradonačelnik, kao i opštinska
odeljenja;

1.2. Predsedavajući skupštine opštine;


1.3. Odbori skupštine opštine;1.4. Odbornici skupštine opštine;


1.5. Petnaest posto (15%) građana
dotične opštine sa pravom glasanja;
Article 12
Abrogation and amendment-supplement
of municipal normative acts

The abrogation and amendment-supplement
of municipal normative act is done by the
same act in compliance with legal
procedures.

Article 13
Proposers of municipal normative acts


1. The general municipal normative acts can
be proposed by:

1.1. Mayor and municipal administrative
units;

1.2. The Chairperson of the Municipal
Assembly;

1.3. Committees of the Municipal
Assembly;

1.4. Members of the Municipal
Assembly;

1.5. Fifteen percent (15%) of the citizens
of the respective municipality with the
right to vote.


14

Neni 14
Procesi i hartimit të akteve normative të
komunës

1. Gjatë hartimit të projekt akteve normative
të komunës duhet të përcillen këta hapa:

1.1. Hartimi i projekt aktit fillestar;

1.2. Konsultimi i brendshëm i
autoriteteve lokale;

1.3. Vlerësimi i ndikimit financiar të
aktit të propozuar;

1.4. Plotësimi i projekt aktit pas
konsultimeve;

1.5. Konsultimi publik – parasheh
forma shtese të konsultimit me shkrim
dhe elektronik në intervista, panele dhe
forma tjera si publikimi i projekt aktit
në tabelën e shpalljeve, në ueb faqen e
komunës, gazetë, takime me grupet e
interesit, dhe takime me qytetarë;


1.6. Finalizimi i projekt aktit pas
marrjes së komenteve nga konsultimi
publik;

1.7. Miratimi i aktit në Kuvendin e
Komunës;


Član 14
Proces izrade normativnih akata opštine


1. Tokom izrade ovih normativnih akata
opštine, treba slediti ove korake:

1.1. Izrada početnog nacrt akta;

1.2. Interne konsultacije lokalne
samouprave;

1.3. Procenjivanje finansijskog uticaja
predloženog akta;

1.4. Dopuna nacrt akata nakon
konsultacija;

1.5. Javna konsultacija – predviđa
dodatne oblike pismene i elektronske
konsultacije po intervjuima, panelima i
ostalih oblika kao objavljivanje nacrt akta
na oglasnoj tabli, na opštinskom veb sajtu,
novinama, sastanci sa zainteresovanim
stranama, sastanci sa građanima;


1.6. Finalizacija nacrt akta nakon prijema
komentara sa javne rasprave;


1.7. Usvajanje akta u skupštini opštineArticle 14
Process of drafting municipal normative
acts

1. The following steps must be followed
during the drafting of municipal normative
acts:
1.1. Drafting of an initial draft-act

1.2.Internal consultation of local
authorities;

1.3. Assessment of the financial impact of
the proposed act;

1.4. Supplement of the draft-legal act
upon consultation;

1.5.Public consultation – foresees
additional forms of written and electronic
consultation in interviews, panels and
other forms such as publication of the
draft-act in the table of announcements,
municipal website, newspapers, meeting
with stakeholders and meeting with
citizens;

1.6.Finalisation of the draft-act upon
receipt of comments and public
consultation;

1.7. Adoption of the act in the Municipal
Assembly;15

1.8. Nënshkrimi i aktit normativ të
komunës, si dhe

1.9. Dërgimi për konfirmim të
ligjshmërisë në ministrinë përgjegjëse
për vetëqeverisje lokale, brenda shtatë
(7) ditëve pas miratimit nga Kuvendi i
Komunës dhe nënshkrimit nga
kryesuesi;

2. Zyra ligjore e komunës është përgjegjëse
për zbatimin unik të teknikës juridike të
hartimit të akteve normative të komunës, si
dhe harmonizimin e tyre me legjislacionin në
fuqi.

3. Njësia apo zyrtari për Integrime Evropiane
e Komunës është përgjegjëse për përafrimin
e akteve normative të komunës me
legjislacionin e Acquis të BE-së, që
ndërlidhet me vetëqeverisjen lokale.

4. Njësia apo zyrtari për barazi gjinore është
përgjegjëse të siguron integrimin e
komponentit gjinor në aktet normative dhe
harmonizimin e tij me Ligjin për Barazi
Gjinore.

5 Njësia përkatëse buxhetore e komunës,
kujdeset për përcaktimin e kostos financiare
të aktit të propozuar me rastin e zbatimit së
paku për tre (3) vitet e ardhshme.1.8. Potpisivanje normativnog akta
opštine, kao i

1.9. Slanje za utvrđivanje
zakonitosti u nadležnom ministarstvu
za lokalnu samoupravu, u roku od
sedam (7) dana nakon usvajanja od
strane skupštine opštine i potpisanog od
strane predsedavajućeg;

2. 2. Opštinska pravna kancelarija je odgovorna
za jedinstveno sprovođenje pravne tehnike
izrade opštinskih normativnih akata, kao i
njihovo usklađivanje sa osnovnim
zakonodavstvom.

3. 3. Jedinica za Evropsku integraciju opštine je
odgovoran za usklađivanje normativnih
akata opštine sa zakonodavstvom Acquis
EU-a, koji se odnose na lokalnu samoupravu.


4. 4. Jedinica ili službenik za ravnopravnost
polova je odgovoran da obezbedi integraciju
komponente pola na normativnim aktima i
usklađivanje sa Zakonom za ravnopravnost
polova.
5.
6. 5. Dotična opštinska budžetska jedinica brine
se za utvrđivanje finansijskih troškova
predloženog akta nakon sprovođenja za
najmanje tri (3) sledeće godine.1.8.The signature of the municipal
normative act, and

1.9.Submission of a legal act for the
evaluation of legality in the Ministry
responsible for local self-government,
within seven (7) days upon adoption by
the Municipal Assembly and signature of
the Chairperson;

2. Municipal legal office is responsible for
applying a unique legal technique for
drafting and harmonizing municipal
normative acts with the primary legislation.


3. The Municipal European Integration Unit
or officer is responsible for approximating
municipal normative acts with EU Acquis
related to local self-government.


4. The Gender Equality Unit or officer is
responsible for ensuring integration of
gender component in normative acts and its
harmonization with the Law on Gender
Equality.

5. Respective municipal budgetary unit is
responsible to determine the financial cost
for the implementation of the proposed act at
least for the next three (3) years.

16

Neni 15
Nënshkrimi i akteve normative të
komunës

1. Pas aprovimit nga Kuvendi i Komunës akti
normativ i komunës nënshkruhet nga
kryesuesi i Kuvendit të Komunës.


2. Nënshkrimi duhet të bëhet në një
dokument në tre (3) kopje origjinale.

3. Pas nënshkrimit nga Kryesuesi i Kuvendit
akti normativ duhet të vuloset dhe të
protokollohet.

4. Teksti i nënshkruar i aktit normativ është
teksti origjinal. Të gjitha tekstet tjera duhet të
konsiderohen si kopje.

5. Një kopje e tekstit të nënshkruar mbahet
nga autoriteti i cili ka miratuar ose nxjerrë
aktin, një kopje e tekstit të nënshkruar i
dërgohet arkivit të institucionit përkatës, një
kopje autoritetit mbikëqyrës përkatësisht
ministrisë përgjegjëse për vetëqeverisje
lokale.

6. Mospërputhjet ndërmjet tekstit të
nënshkruar dhe atij të miratuar ose të nxjerrë
të aktit normativ duhet të korrigjohen nga
autoriteti që e ka miratuar.Član 15
Potpisivanje normativnih akata opštine


1. Nakon usvajanja od strane skupštine
opštine, predsedavajući skupštine opštine
potpisuje normativni opštinski akt.


2. Potpis mora biti na jednom dokumentu u tri
(3) originalna primerka.

3. Nakon potpisa predsedavajućeg skupštine,
normativnom aktu se stavlja pečat i nastavlja
se sa protokolisanjem.

4. Potpisani tekst normativnog akta je
originalni tekst. Svi ostali tekstovi se moraju
smatrati kao kopija.

5. Kopiju potpisanog teksta čuva od organ
koji je odobrio ili doneo akt, izdao putnu
ispravu. Kopija potpisanog teksta dostavlja
se relevantnoj arhivi institucije, jednua kopija
nadzornom organu ili nadležnom
ministarstvu za lokalnu samoupravu.


6. Nesaglasnosti između potpisanog teksta i
usvojenog ili donetog normativnog akta
moraju biti ispravljeni od strane organa koji
ga je usvojio.Article 15
Endorsement of municipal normative
acts

1. The municipal normative act shall be
signed by the Chairperson of the Municipal
Assembly upon its adoption by the
Municipal Assembly.

2. The signature is placed in three (3)
original copies.

3. The normative act must be stamped and
registered upon signature of the Chairperson
of the Municipal Assembly.

4. The signed normative act shall be deemed
as the original text. All other texts must be
considered as a copy.

5. A copy of a signed text shall be kept by
the authority, which has adopted or issued
the act, while a copy must be submitted to
the respective institution's archive, the
supervisory authority or ministry
responsible for local government.


6. Discrepancies between the signed,
adopted or promulgated normative act must
be corrected by the authority that has
adopted the act.

17

Neni 16
Publikimi i akteve normative në ueb
faqen e komunës

1. Publikimi i akteve normative të komunës
në ueb faqen e komunës është i obligueshëm.

2. Aktet normative të komunës dërgohen në
njësinë përgjegjëse për publikim në ueb
faqen zyrtare të komunës në formën
elektronike, në gjuhët zyrtare në komunë dhe
në formatin e përcaktuar nga njësia/zyrtari
përgjegjëse për publikim të aktit normativ të
komunës.

3. Njësia përgjegjëse për publikimin e aktit
normativ në ueb faqen zyrtare të komunës
duhet t’i referohet akteve origjinale të
miratuara nga Kuvendi i Komunës.


4. Ministria përgjegjëse për vetëqeverisjen
lokale është e obliguar që brenda afatit të
paraparë me ligj prej pesëmbëdhjetë (15)
ditësh nga pranimi i aktit të bëjë vlerësimin e
ligjshmërisë së aktit. Nëse brenda këtij afati
ministria nuk i kthen përgjigjeje atëherë
komuna e benë publikimin e aktit.

5. Aktet normative të komunës publikohen në
gjuhët zyrtare dhe gjuhët në përdorim zyrtare.


6. Pas publikimit të akteve normative në ueb
faqen e komunës përkatëse, të njëjtat
Član 16
Objavljivanje normativnih akata opštine
na opštinskom sajtu

1. Objavljivanje normativnih akata opštine na
veb stranici opštine je obavezno.

2. Normativni akti opštine se prosleđuju u
elektronskoj formi jedinici koja je odgovorna
za objavljivanje na veb stranici opštine, na
zvaničnim jezicima opštine i u formatu
određenom od strane jedinice/zvaničnika
odgovornog za objavu normativnog akta
opštine.

3. 3. Odgovorna jedinica za objavu
normativnog akta na zvaničnoj veb stranici
opštine treba da se referiše originalnim
aktima koji su usvojeni od strane skupštine
opštine.

4. 4. Nadležno ministarstvo za lokalnu
samoupravu je dužno da unutar roka od
petnaest (15) dana koji je zakonom
predviđen, od prijema akta, izvrši procenu
zakonitosti akta. Ako ministarstvo ne vraća
odgovor opštini unutar ovog roka, onda
opština objavljuje akt.

5. Normativni akti opština se objavljuju na
službenim jezicima i jezicima na službenoj
upotrebi.

6. Nakon objavljivanja normativnih akata
naveb stranici dotične opštine, iste se
Article 16
Publication of normative acts on the
municipal website

1. Publication of municipal normative acts
on the municipal website is mandatory

2. Municipal normative acts are submitted to
the respective unit for publication in the
official website of the municipality in
electronic form, in the official languages of
the municipality and in the format specified
by the office/officer responsible for the
publication of municipal normative act.

3. The responsible unit for publication of
normative act on the official website of the
municipality must use the original acts
adopted by the Municipal Assembly.


4. The Ministry responsible for local self-
government is obliged to assess the legality
of the act within the deadline foreseen by
law of fifteen (15) days from the receipt of
the act. If the ministry fails to return the
response within this deadline then the
municipality publishes the act.

5. Normative acts of the municipality are
published in the official languages and
officials languages in use.

6. Upon publication on the website of the
respective municipality, the municipal


18

publikohen edhe në ueb faqen e gazetës
zyrtare të RK.


Neni 17
Hyrja në fuqi e akteve normative të
komunës

1. Aktet normative të komunës hyjnë në fuqi
shtate (7) ditë pas publikimit të aktit në ueb
faqen e komunës, përveç nëse me vete aktin
nuk është përcaktuar ndryshe.

2. Në ditën në të cilën akti normativ i
komunës publikohet në ueb faqe të komunës
do të përcaktohet si dita e shpalljes.


Neni 18
Zbatimin

Përgjegjës për zbatimin e kësaj rregullore
janë Kryetarët e Komunave të Republikës së
Kosovës.


Neni 19
Mbikëqyrja

Mbikëqyrjen e zbatimit të kësaj rregulloreje
e bën Ministria përgjegjëse e Administrimit
të Pushtetit Lokal.objavljuju i na veb stranici Službenog
glasnika RK.


Član 17
Stupanje na snagu normativnih akata
opštine

1. Opštinski normativni akti stupaju na snagu
sedam (7) dana nakon objavljivanja akta na
veb stranici opštine, osim ako se samim
aktom ne određuje drugačije.

2. Dan na koji se normativni akt opštine
objavi u veb stranicu opštine, smatraće se kao
dan objavljivanja.


Član 18
Sprovođenje

Gradonačelnici opština Republike Kosova su
odgovorni za sprovođenje ove uredbe.Član 19
Nadgledanje

Nadgledanje sprovođenja ove uredbe obavlja
se od strane Ministarstva administracije
lokalne samouprave.normative acts are also published on official
website of Official Gazette of the RK.


Article 17
Entry into force of municipal normative
acts

1. Municipal normative act enters into force
seven (7) days upon its publication on the
website of the municipality unless specified
otherwise in the act.

2. The date of the publication of the
municipal normative on the municipal
website shall be deemed as the date of
its publication.

Article 18
Implementation

Mayors of Municipalities of the Republic of
Kosovo shall be responsible for the
implementation of this Regulation.


Article 19
Supervision

The supervision of the implementation of
this Regulation shall be done by the Ministry
responsible for Local Government
Administration.
19

Neni 20
Shfuqizimi

Me hyrjen në fuqi të kësaj Rregulloreje
shfuqizohet Rregullorja Nr.01/2013 për
procedurën e hartimit dhe publikimin e
akteve të komunave të datës 24.01.2013.


Neni 21
Hyrja në fuqi

Kjo rregullore hyn në fuqi shtatë (7) ditë pas
nënshkrimit nga ana e Ministrit të Ministrisë
së Administrimit të Pushtetit Lokal.

Ivan Todosijević
_____________________

Ministri i Ministrisë së Administrimit të
Pushtetit Lokal


Më datë: 23/08/2017


Član 20
Ukidanje

Stupanjem na snagu ove uredbe, ukida se
Uredba br.01/2013 o proceduri izrade i
objavljivanja opštinskih akata datum
24.01.2013.


Član 21
Stupanje na snagu

Ova uredba stupa na snagu sedam (7) dana
nakon potpisivanja od strane ministra
administracije lokalne samouprave.

Ivan Todosijević
_____________________

Ministar Administracije Lokalne
Samouprave


Dana: 23/08/2017
Article 20
Abrogation

The Regulation No. 01/2013 on the
procedure of drafting and publication of
municipal acts shall be repealed upon entry
into force of this Regulation dated
24.01.2013.

Article 21
Entry into force

This Regulation shall enter into force seven
(7) days upon signature by the Minister of
the Ministry of Local Government
Administration.
Ivan Todosijević
____________________

Minister of the Ministry of Local
Government Administration


On: 23/08/2017