UDHËZIM ADMINISTRATIV MASHT NR.13-2015 PILOTIMI I KORNIZËS SË KURRIKULËS SË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS DHE KURRIKULAVE BËRTHAMË 2015-2016