RREGULLORE (QRK) NR. 05/2016 PËR STANDARDET MINIMALE PËR PROCESIN E KONSULTIMIT PUBLIK

1 / 39


Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria-Vlada-GovernmentRREGULLORE (QRK) NR. 05/2016 PËR
STANDARDET MINIMALE PËR PROCESIN E KONSULTIMIT PUBLIK
1REGULATION (GRK) NO. 05/2016 ON
MINIMUM STANDARDS FOR PUBLIC CONSULTATION PROCESS
2UREDBA (VRK) BR.05/2016 O
MINIMALNIM STANDARDIMAZA PROCES JAVNE RASPRAVE
31
Rregullore (QRK) Nr.05/2016 për standardet minimale për procesin e konsultimit publik, është miratuar në mbledhjen e 86 të Qeverisë së Kosovës, me
Vendimin Nr.06/86, datë 29.04.2016.
2
Regulation (GRK) No.05/2016 on minimum standards for public consultation process, was approved on 86 meeting of the Government of Kosovo, with the
decision No.06/86, datë 29.04.2016.
3
Uredba (VRK) Br.05/2016 o minimalnim standardimaza proces javne rasprave, usvojen je na 86 sednicu Vlade Kosova, odlukom Br.06/86, datum 29.04.2016.
2 / 39

Qeveria e Republikës së Kosovës,

Në mbështetje të Nenit 93 (4) të
Kushtetutës së Republikës së Kosovës, në
pajtim me Nenin 4 (3) dhe Nenin 22 të
Ligjit nr. 04/L-025 për nisma legjislative
(Gazeta Zyrtare, nr. 23, 26.10.2011) si dhe
ne pajtim me Nenin 19 (6.2) të Rregullores
së Punës së Qeverisë Nr. 09/2011 (Gazeta
Zyrtare, nr. 15, 12.09.2011) dhe në bazë të
nenit 10 të Rregullores 03/2013 për
Shërbimin Ligjor Qeveritar,


Miraton:

RREGULLORE (QRK) NR.05/2016
PËR STANDARDET MINIMALE PËR
PROCESIN E KONSULTIMIT
PUBLIK

KAPITULLI I - DISPOZITAT E
PËRGJITHSHME

Neni 1
Qëllimi

1. Kjo Rregullore ka për qëllim nxitjen dhe
sigurimin e një procesi të konsultimit
publik ndërmjet organeve publike, palëve
të interesuara dhe publikut, për një
pjesëmarrje gjithëpërfshirëse në procesin e
politikëbërjes dhe vendimmarrjes me
Government of the Republic of Kosovo,

Pursuant to Article 93 (4) of the
Constitution of the Republic of Kosovo, in
accordance with Article 4, paragraph 3 and
Article 22 of Law no. 04 / L-025 on
legislative initiatives (Official Gazette no.
23, 26.10.2011) and in accordance with
Article 19 (6.2) of the Rules of Procedure
of the Government no. 09/2011 (Official
Gazette no. 15, 12.09.2011) and based on
Article 10 of Regulation 03/2013 on
Government Legal Service,

Approves:

REGULATION (GRK) NO.05/2016 ON
MINIMUM STANDARDS FOR
PUBLIC CONSULTATION


PROCESSCHAPTER I - GENERAL
PROVISIONS

Article 1
Purpose

1. This Regulation aims to promote and
ensure a public consultation process
between public authorities, intersted
parties and the public, for an inclusive
participation process of policy making and
decision making of public interest and
Vlada Republike Kosovo,

Na osnovu člana 93 (4) Ustava Republike
Kosovo, u skladu sa članom 4, stav 3 i
članom 22 Zakona br. 04/L-025 o
zakonodavnim inicijativama (Službeni list,
br. 23, 26.10.2011) iu skladu sa članom 19
(6.2) Pravilnika o radu Vlade br. 09/2011 (.
Sl list br.15, 12.09.2011) i na osnovu člana
10 Pravilnika 03/2013 o pravnoj službi
Vlade,Usvaja:

UREDBA (VRK) BR.05/2016 O
MINIMALNIM STANDARDIMAZA
PROCES JAVNE RASPRAVE


I POGLAVLJE - OPŠTE ODREDBE


Član 1
Svrha

1. Ovaj Pravilnik ima za cilj podsticanje i
obezbeĎivanje procesa javnih konsultacija
izmeĎu javnih organa, zainteresovanih
strana i javnosti, za sveobuhvatno učešće u
procesu kreiranja politike i odlučivanja u
javnom interesu i povećanja
3 / 39

interes publik si dhe rritjen e
transparencës dhe përgjegjësisë së
organeve publike ndaj palëve të interesuara
dhe publikut.

2. Me këtë Rregullore përcaktohen
standardet minimale, parimet dhe
procedurat në procesin e konsultimit
publik, ndërmjet organeve publike, palëve
të interesuara dhe publikut, në procesin e
hartimit të politikave dhe legjislacionit.

Neni 2
Fushëveprimi

1. Dispozitat e kësaj Rregulloreje zbatohen
nga të gjitha organet publike për të
planifikuar dhe zbatuar në formë efektive
procesin e konsultimeve publike gjatë
hartimit të legjislacionit dhe politikave.

2. Standardet minimale të përcaktuara me
këtë rregullore zbatohen për të gjitha
dokumentet, procesi i hartimit të të cilave
kërkon konsultim publik

Neni 3
Përkufizimet

1. Shprehjet e përdorura në këtë Rregullore
kanë këto kuptime:

1.1. Procesi i konsultimit publik –
increasing transparency and accountability
of public bodies against intersted parties
and the public.


2. This Regulation shall define minimum
standards, principles and procedures of the
public consultation process between public
authorities, interested parties and the
public in the process of drafting the policy
and legislation.

Article 2
Scope

1. The provisions of this Regulation apply
to all public bodies to plan and implement
effective form of public consultation
process in drafting of legislation and
policies.

2. Minimum standards established by the
regulations apply to all documents, the
process of drafting which requires public
consultation.

Article 3
Definitions

1. Terms used in this Regulation shall have
the following meanings:

1.1. The public consultation process –
transparentnosti i odgovornosti javnih
organa prema zainteresovanimstranama i
javnosti.


2. Ovaj pravilnik definiše minimalne
standarde, principe i procedure procesa
javnih konsultacija izmeĎu javnih organa,
zainteresovanih strana i javnosti u procesu
izrade politike i zakonodavstva.


Član 2
Delokrug

1. Odredbe ovog Pravilnika se primenjuju
na sve javne organe za efikasno planiranje
i realizaciju procesa javnih konsultacija u
izradi zakona i politika.


2. Minimalni standardi utvrĎeni ovim
pravilnikom se primenjuju na sva
dokumenta, proces izrade koji zahteva
javnu raspravu.

Član 3
Definicije

1. Izrazi upotrebljeni u ovom Pravilniku
imaju sledeća značenja:

1.1. Proces javnih konsultacija -
4 / 39

nënkupton pjesëmarrjen e paleve të
interesuara dhe publikut në procesin
vendimmarrës të organeve publike pas
njoftimit të bërë nga organi publik
përgjegjës;

1.2. Organ publik – është organ i
pushtetit qendror qeveritar, i cili është
përgjegjës për hartimin e legjislacionit
dhe politikave, duke përfshirë personin
fizik apo juridik, të cilit i është dhënë
një e drejtë e tillë;

1.3. Standardet minimale - janë
rregulla procedurale minimale që kanë
qëllim, zhvillimin e konsultimeve
publike efikase në procesin e hartimit
të politikave dhe legjislacionit ndërmjet
organeve publike, palëve të interesuara
dhe publikut, pa plotësimin e të cilave
procesi i hartimit të politikave dhe
legjislacionit nuk kosiderohet i plotë,
përveç nëse parashihet ndryshe me
legjislacionin në fuqi;

1.4. Publiku – nënkupton individë,
organizata të shoqërisë civile dhe të
tjera, dhe grupe te ndryshme interesi;


1.5. Palë e interesuar - konsiderohet
çdo person, organ publik, organizatë e
shoqërisë civile, grupe të ndryshme
shall mean the participation of
interested parties and the public in the
decision making process of public
bodies, upon the announcement made
by the responsible public body;

1.2. Public Organ – Is a body of
central authority of government, which
is responsible for drafting legislation
and policies including natural or legal
person, who has been given such a
right;

1.3. Minimal Standards - are the
minimum procedural rules which aims
the development of public consultations
efficient in the process of drafting
policies and legislation between public
authorities, intersted parties and the
public, without the fulfillment of which
the process of drafting policies and
legislation is considered incomlete,
unless otherwise provided by the
legislation in force;

1.4. Public – shall mean individuals,
organizations and other civil society,
and various interest groups;


1.5. Interested party - is considered
any person, public body, organization of
civil society, interest groups, and other
podrazumeva učešće zainteresovanih
strana i javnosti u procesu odlučivanja
javnih organa, nakon objave koju je
izvršio odgovorni javni organ;


1.2. Javni organ - je organ upravljanja
centralne vlasti, koja je odgovoran za
izradu zakona i politika, uključujući
fizičko ili pravno lice, kome je dato
takvo pravo;


1.3. Minimalni standardi - su
minimalna proceduralna pravila koja
imaju za cilj, razvoj efikasnih javnih
konsultacija u procesu izrade politika i
zakona izmeĎu javnih organa,
zainteresovanih strana i javnosti, bez
čijeg ispunjenja proces izrade politike i
zakonodavstva se ne smatra potpunim,
sem ako se drugačije nepredvidi
važečim zakonodavstvom;


1.4. Javnost – podrazumeva
pojedince, organizacije civilnog
društva i ostale, i različite interesne
grupe;

1.5. Zainteresovana strana – smatra
se svako lice, javni organ, organizacija
civilnog društva, različite interesne
5 / 39

interesi, si dhe subjekte të tjera që
ndikohen apo janë të interesuara të
ndikojnë drejtpërdrejt apo tërthorazi në
politika dhe legjislacion;

1.6. Proces vendimmarrës - përfshin
procesin e planifikimit, hartimit dhe të
miratimit të politikave dhe
legjislacionit nga organet publike;

1.7. Takim publik - është çdo takim i
organit publik me publikun dhe palët e
interesuara për diskutimin e planeve,
politikave dhe legjislacionit të
propozuar, si dhe mbledhjen e
rekomandimeve përkatëse dhe
adresimin e tyre;

1.8. Transparencë - është veprimtaria
e hapur e një organi publik që i siguron
publikut dhe palëve të interesuara
mundësinë e pjesëmarrjes në procesin
vendimmarres;

1.9. Organi propozues - nënkupton
organin publik, i cili është përgjegjës
për hartimin e politikës dhe
legjislacionit;

1.10. Zyrtari përgjegjës – nënkupton
personin përgjegjës, të caktuar nga
organi propozues për hartimin e
politikës apo legjislacionit përkatës;
entities that are affected by or are
interested directly or indirectly in the
policy and legislation;


1.6. Decision-making process -
includes planning, drafting and adoption
of policies and legislation by public
bodies;

1.7. Public meeting - is any public
body meeting with the public and
instersted parties to discuss the plans,
policies and proposed legislation, as
well as collecting relevant
recommendations and addressing them;


1.8. Transparency - it is an open
activity of a public body, which
provides the public and interested
parties the opportunity to participate in
decision making process;

1.9. The proposed body - menas the
Public body, which is responsible for
policy and legislation;


1.10. The official responsible – means
the person, assigned by the proposing
body for drafting the policy or the
approximate of relevant legislation;
grupe kao i drugi subjekti na koje se
utiče ili su direktno zainteresovani
dadirektno ili indirektno utiču na
politikui zakonodavstvu;

1.6. Roces donošenja odluka –
obuhvata proces planiranja, izradu i
usvajanje politika i zakona od strane
javnih organa;.

1.7. Javni sastanak - je svaki sastanak
javnog organa sa javnošću i
zainteresovanim stranama za diskusiju
o planovima, politikama i predloženom
zakonodavstvu, kao i prikupljanje
relevantnih preporuka i njihovo
rešavanje;

1.8. Transparentnost - je otvorena
aktivnost nekog javnog organa, koji
pruža javnosti i zainteresovanim
stranama priliku da učestvuju u
procesu odlučivanja;

1.9. Predlagački organ –
podrazumeva javni organ koji je
zadužen za izradu. politika i
zakonodavstva;

1.10. Odgovorni službenik–
podrazumeva odgovorno lice,
odreĎeno od strane predlagačkog
organa za izradu relevantne politike i
6 / 391.11. Projekt propozim nënkupton të
gjitha dokumentet, siç përcaktohen në
nenin 5 të kësaj Rregulloreje, që i
nënshtrohen procesit të konsultimit me
publikun në pajtim me këtë rregullore,
para se ato të marrin formën e tyre
përfundimtare.

Neni 4
Parimet e përgjithshme

1. Organet publike zhvillojnë konsultimet
publike me palët e interesuara dhe
publikun në mënyrë transparente, duke:

1.1. siguruar mundësi të barabarta për
pjesëmarrjen jodiskriminuese të palëve
të interesuara dhe publikut në procesin
e konsultimit publik;

1.2. informuar publikun dhe palët e
interesuara, në gjuhët zyrtare të
Republikës së Kosovës, në lidhje me
nismën për bërjen e politikave dhe
legjislacionit;

1.3. ofruar të gjitha informatat e
nevojshme në një formë të kuptueshme
në mënyrë që publiku dhe palët e
interesuara të kuptojnë përmbajtjen dhe
ndikimin e pritur të projektpropozimit.


1.11. Project proposal shall mean all
documents, as defined in Article 5 of
this Regulation, subject to public
consultation process in accordance with
this regulation, before the final version.Article 4
General provisions

1. Public bodies shall hold public
consultations with interested parties and
the public in a transparent manner, by:

1.1. ensuring equal opportunities for
non-discriminatory participation of
interested parties and the public in the
process of public consultation;

1.2. informing the public and
interested parties, in the official
languages of the Republic of Kosovo,
regarding the initiative for policy and
legislation;

1.3. providing all necessary
information in a comprehensible form
in order the public and interested parties
to understand the content and the
expected impact of the draft proposal.
zakonodavstva;

1.11. Nacrt predloga- označava sva
dokumenta, kao što je definisano u
članu 5 ovog Pravilnika, koji su
predmet procesa konsultacija sa
javnošću u skladu sa ovom uredbom,
pre nego što zauzmu svoje konačni
oblik.

Član4
Opšta načela

1. Javni organi održavaju javne
konsultacije sa zainteresovanim stranama i
javnošću na transparentan način, tako što:

1.1. obezbeĎuju jednakih mogućnosti
za nediskriminatorsko učešće
zainteresovanih strana i javnosti u
procesu javnih konsultacija;

1.2. informišu javnost i interesne
strane na službenim jezicima
Republike Kosovo, u vezi sa
inicijativom o kreiranju politike i
zakonodavstva;

1.3. obezbeĎuju sve neophodne
informacije u razumljivom obliku, tako
da javnost i zainteresovane strane
razumeju sadržaj i očekivani uticaj
nacrta predloga.
7 / 39


2. Organet publike publikojnë
projektpropozimin në ueb-faqen zyrtare
dhe shfrytëzojnë edhe format tjera të
informimit të palëve të interesuara dhe
publikut.

3. Organet publiket duhet t’i mundsojnë
publikut dhe palëve të interesuara të
komentojnë që në fazat më të hershme të
procesit vendimmarrës.

4. Organet publike ndërmarrin të gjitha
veprimet e nevojshme për të siguruar
partneritet aktiv ndërmjet palëve gjatë
procesit të konsultimit publik.

Neni 5
Dokumentet për konsultim me publikun
sipas standardeve minimale


1. Projekt planet vjetore të organeve
publike i nënshtrohen procesit të
konsultimit me publikun në pajtim me këtë
Rregullore.

2. Dokumentet tjera të cilat i nënshtrohen
procesit të konsultimit me publikun duke u
bazuar në këtë Rregullore janë:

1.1. Projekt Plani vjetor i
dokumenteve strategjike;

2. Public bodies shall publish draft
proposal on the official website and use
other forms of information by interested
parties and the public.


3. Public bodies shall enable the public and
intersted parties to comment in the earliest
stages of the decision making process.


4. Public organs shall take all necessary
actions to ensure the active partnership
between the parties during the public
consultation process.

Article 5
Documents for public consultation
according to the minimum standards


1. The draft annual plans of public bodies
are subject to the public consultation
process in accordance with this Regulation.


2. Other documents which are subject to a
public consultation process based on this
Regulation are:

1.1. Draft Annual Plan of the Strategic
Documents;

2. Javni organi objavljuju nacrt predloga
na zvaničnom sajtu i koristei druge oblike
informacija zainteresovanih strana i
javnosti.


3. Javni organi treba da omogučuju
javnosti i zainteresovanim stranama da
komentarišu još u najranijim fazama
procesa odlučivanja.

4. Javni organi preduzimaju sve neophodne
radnje kako bi se osiguralo aktivno
partnerstvo izmeĎu strana u procesu javnih
konsultacija.

Član 5
Dokumenti za javne konsultacije po
minimalnim standardima


1. Nacrti godišnjih planova javnih organa
podležu procesu konsultacija sa javnošću
u skladu sa ovim Pravilnikom.


2. Ostala dokumenta koja prolaze kroz
proces konsultacija sa javnošću na osnovu
ovog pravilnika su:

1.1. Nacrt godišnjegplana strateških
dokumenata;
8 / 39


1.2. Projekt programi legjislativ i
Qeverisë;
1.3. Projekt plani i akteve nënligjore;

1.4. Projekt lista e koncept
dokumenteve
1.5. Projekt koncept dokumentet
1.6. Projekt aktet normative
1.7. Projekt strategjitë si dhe
1.8. Të gjitha dokumentet tjera, të cilat
duhet të shoqërohen me memorandum
shpjegues apo për të cilat kërkohet
konsultimi me publikun.

KAPITULLI II - PROCESI I
KONSULTIMIT PUBLIK

Neni 6
Zyrtari përgjegjës për konsultim me
publikun

Zyrtari përgjegjes i caktuar nga organi
publik për hartimin e politikës apo
legjislacionit përkatës njëkohësisht është
përgjegjës për zhvillimin e procesit të
konsultimit me publikun.

Neni 7
Format dhe teknikat e konsultimeve
publike

1. Format dhe teknikat e konsultimit publik

1.2. Draft Legislative Program of the
Government;
1.3. Draft Plan of the secondary
legislations;
1.4. Draft list of concept documents;

1.5. Draft Concept Documents;
1.6. Draft Normative Acts;
1.7. Draft Strategies and
1.8. All other documents, which must
be accompanied by Explanatory
Memorandum or to which public
consultation is required.

CHAPTER II - PUBLIC
CONSULTATION PROCESS

Article 6
The official responsible for public
consultation

The official responsible appointed by the
public body for drafting the policy or
relevant legislation in the same time is
responsible for the development of the
public consultation process.

Article 7
Public consultation forms and
techniques

1. Public consultation forms and

1.2 Nacrt zakonodavnog programa
Vlade;
1.3. Nacrt plana podzakonskih akata;

1.4 Nacrt Liste koncept dokumenata;

1.5. Nacrt Koncept dokumenata;
1.6. Nacrt normativnih akata;
1.7 Nacrti strategija kao i
1.8. Sva ostala dokumenta, koja
moraju biti propračena
memorandumima sa objašnjnjima ili
za koja se zahtevaju konsultacije sa
javnošću.
II POGLAVLJE - PROCES JAVNIH
KONSULTACIJA

Član 6
Službenik zadužen za konsultacije sa
javnošću

Službenik zadužen i odreĎen od strane
javnog organa za izradu politike ili
relevantnog zakonodavstva u isto vreme je
odgovoran za voĎenje procesa konsultacija
sa javnošću.

Član 7
Oblici i tehnike javnih konsultacija


1. Oblici i tehnike javnih konsultacija
9 / 39

përfshijnë, por nuk kufizohen në:
1.1. Konsultimet me shkrim / në
mënyrë elektronike;
1.2. Publikimi në ueb faqe;
1.3. Takimet publike;
1.4. Konferencat;
1.5. Takime me grupe të interesit;

1.6. Punëtoritë;
1.7. Intervistat/takimet sy në sy;
1.8. Hulumtimet e opinionit;
1.9. Votimi diskutues;
1.10. Panelet me qytetarë;
1.11. Stendat në rrugë.

Neni 8
Takimet publike

1. Organi propozues, sa herë që organizon
takime publike, u jep publikut dhe palëve
të interesit kohë të mjaftueshme për t’u
përgatitur për takimin publik. Në çdo rast,
ata informohen jo më pak se 7 (shtatë) ditë
kalendarike përpara takimit që do të
organizohet.

2. Në ftesën për takim publik, organi
propozues duhet të përfshijë të paktën:

2.1. Projektpropozimin, i cili duhet të
diskutohet, nëse një i tillë ekziston;

2.2. Informacione mbi
techniques include, but are not limited to:
1.1. Consultations in writing and
electronically;
1.2. Publication on the website;
1.3. Public meetings;
1.4. Conferences;
1.5. Meetings with groups of interests;

1.6. Workshops;
1.7. Interviews / tet-a-tet meetings;
1.8. Opinion surveys
1.9. Discussion voting;
1.10. Panels with citizens;
1.11. Stands on the street.

Article 8
Public meetings

1. The proposal body whenever organizing
public meetings, shall give the public and
intersted parties enough time to prepare for
the public meeting. In any case, they
informed not less than 7 (seven) calendar
days before holding the meeting.


2. In the invitation for public meeting, the
proposing body should include at least:

2.1. Draft proposal which shall be
discussed, if such one exists;

2.2. Information on the draft proposal
uključuju, ali nisu ograničene na:
1.1 . Konsultacija u pisanom obliku i
elektronskim putem;
1.2 . Objavljivanja na internet stranici;
1.3 . Javneskupove;
1.4 Konferencije;
1.5 Sastanke sa zainteresovanim
stranama;
1.6 . Radionice;
1.7 . Intervjue / sastanke licem u lice;
1.8 . Ankete,
1.9 . Debatsko glasanje;
1.10. Paneli graĎana;
1.11. Štand na ulici.

Član 8
Javni sastanci

1. Predlagač prilikom organizovanja javnih
skupova, daje javnosti i zainteresovanim
stranama dovoljno vremena da se pripreme
za javni skup. U svakom slučaju, oni se
obaveštavaju ne manje od 7 (sedam)
kalendarskih dana pre sastanka da će se
organizovati skup

2. U pozivu na javni skup predlagačko telo
treba da obuhvati barem:

2.1. Nacrt predloga koji treba biti
raspravljan, ako neki takav postoji;

2.2 Informacije o nacrtu predloga koji
10 / 39

projektpropozimin që u mundëson të
ftuarëve të kuptojnë çështjet të cilat do
të diskutohen;

2.3. Vendin dhe kohën e mbajtjes së
takimit publik;

2.4. Informata mbi personin kontaktues
për takimin publik;

3. Përfaqësuesit e organit
propozues/autoritetit publik drejtojnë
takimin dhe mbajnë shënime për rrjedhën e
takimit.

4. Jo më vonë se 7 (shtatë) ditë kalendarike
pas përfundimit të takimit, organi
propozues përgatit një përmbledhje të
takimit, ku pasqyrohen diskutimet dhe
përfundimet kryesore nga takimi publik
dhe përmbledhjen e shpërndanë tek të
gjithë pjesëmarrësit përmes postës
elektronike.

Neni 9
Konsultimet me shkrim

1. Organi propozues, sa herë që organizon
konsultime me shkrim, u mundëson
publikut dhe palëve të interesit kohë të
mjaftueshme për t’i dërguar organit
propozues komentet e tyre, dhe atë

that enables invitiees to understand the
issues which will be discussed;


2.3. The place and time of the public
meeting;

2.4. Information on the contact person
for the public meeting;

3. Representatives of the proposing body /
public authority leading the meeting and
take notes for the meeting.


4. No later than 7 (seven) calendar days
after the meeting, proposing body shall
prepare a summary of the meeting, which
reflect the discussions and the main
conclusions from the public meeting and
summary is distributed to all participants
by e-mail.


Article 9
Consultations in writing

1. The proposing body whenever organizes
consultations in writing, shall enable the
public and intersted parties enough time to
submit their comments to the proposing
body, and

omogućava pozvanima da razumeju
pitanja koja će biti razmatrana:


2.3 Mesto i vreme održavanja javnog
skupa;

2.4. Informacije o kontakt osobi za
javni skup;

3. Predstavnici predlagačkog tela / javnog
autoriteta predsedavaju sastankom i vode
beleške o toku sastanka.


4. Najkasnije 7 (sedam) kalendarskih dana
nakon završetka sastanka, organ predlagač
priprema sažetak sa sastanka, u kome se
prikazuju diskusije i glavni zaključci sa
javnog skupa.i isti dostavlja svim
uëesnicima preko elektronske pošteČlan 9
Pismene konsultacije

1. Predlagačko telo, kad god organizuje
konsultacije u pisanoj formi, omogućava
javnosti i zainteresovanim stranama
dovoljno vremena da pošalju svoje
komentare predlagačkom telu, i to:

11 / 39

1.1. Jo më pak se 15 (pesëmbëdhjetë)
ditë pune, nga data e njoftimit për
hapjen e konsultimit me shkrim;

1.2. Për akte veçanërisht komplekse
ose të rëndësishme, afati për dërgimin
e komenteve mund të zgjatet deri në 60
ditë kalendarike.

2. Në ftesën për konsultim me shkrim,
organi propozues duhet të përfshijë të
paktën:

2.1. Projektpropozimin për të cilin
kërkohen komentet;
2.2. Dokumentin për konsultim;
2.3. Adresa e saktë ku duhet të
dërgohen komentet;
2.4. Afatin për dërgimin e komenteve;

2.5. Informatat mbi personin
kontaktues për procesin e konsultimit
publik.

3. Dokumenti për konsultim duhet të
përmbajë së paku një shpjegim të shkurtë
të përmbajtjes së dokumentit, një
përshkrim të shkurtë të problemit që e
trajton dokumenti, qëllimin e procesit të
konsultimit, si dhe listën e çështjeve
kryesore që janë pjesë e dokumentit, sipas
Shtojcës 1 (një) të kësaj Rregulloreje.

1.1. No less than 15 (fifteen) working
days from the notification date for the
opening of consultations in writing;

1.2. The Acts particularly complex
ones or important, the deadline of
submission of comments may be
extended up to 60 calendar days.

2. In consultation with the written
invitation, the proposing body should
include at least:

2.1. Draft proposal for which comments
are required;
2.2. Document for consultation;
2.3. The exact address where comments
should be sent;
2.4. Timeline for submission of the
documents;
2.5. Information on the contact person
for the public consultation process.


3. The consultation document should
include at least a brief description of the
contents of the document, a brief
description of the problem which treats the
document, the purpose of the consultation
process, and a list of main issues that are
part of the document, according to Annex
1(one) of this Regulation.

1.1. Ne manje od 15 (petnaest) radnih
dana od dana obaveštenja za otvaranje
konsultacija u pisanoj formi,

1.2. Za posebno složene ili važne radnje,
rok za podnošenje komentara može se
produžiti do 60 kalendarskih dana.


2. U poziv za pisane konsultacije,
predlagačko telo treba da obuhvati barem:


2.1. Nacrt predlogaza koji se zahtevaju
komentari;
2.2. Dokument za konsultacije;
2.3. Tačna adresa gde treba da se
pošalje komentar:
2.4. Rok za podnošenje komentara;

2.5. Informacije o kontakt osobi za
proces javnih konsultacija.


3. Dokument za konsultacije treba
najmanje da sadrži kratko objašnjenje
opisa sadržaja dokumenta, kratak opis
problema koji tretira dokument, svrhu
procesa konsultacija, kao i listu ključnih
pitanja koja su deo dokumenta, prema
Prilogu 1 (jedam) ovog pravilnika.


12 / 39

Neni 10
Fazat e procesit të konsultimit publik

1. Procesi i konsultimit publik lidhur me
hartimin e politikave dhe legjislacionit
zhvillohet në tri faza:

1.1. Planifikimi i konsultimeve;
1.2. Zhvillimi i konsultimeve;
1.3. Mbledhja e komenteve dhe
adresimi i tyre.

Neni 11
Planifikimi i procesit të konsultimit me
publikun

1. Zyrtari përgjegjës gjatë procesit të
planifikimit të konsultimit me publikun
duhet të ndërmarrë së paku, por të mos
kufizohet, në veprimet si në vijim:


1.1. Përcaktimin e kornizës kohore të
procesit të konsultimit me publikun;

1.2. Identifikimin e palëve të
interesuara dhe publikut për procesin e
konsultimit publik;

1.3. Identifikimin e
burimeve,/mjeteve, formave dhe
mënyrave të nevojshme për procesin e
konsultimit publik;
Article 10
Phases of the public consultation process

1. The public consultation process
regarding the development of policy and
legislation shall be developed in three
phases:
1.1. Planning consultation;
1.2. Conducting consultations;
1.3. The collection of comments and
their addressing.

Article 11
Planning of the public consultation
process

1. Official responsible during the planning
of public consultation process should take
at least, but not limited, to the following
actions;

1.1. Defining the time frame of the
public consultation process;

1.2. Identification of intersted parties
and the public about the public
consultation process;

1.3. Identification of resources / tools,
forms and necessary methods of public
consultation process;


Član 10
Faze procesa javnih konsultacija

1. Proces javnih konsultatacija u vezi sa
izradom politike i zakonodavstva se
razvija u tri faze:

1.1. Planiranje konsultacija;
1.2. Razvoj konsultacija,
1.3. Prikupljanje komentara i njihovo
rešavanje.

Član 11
Planiranje procesa konsultacija sa
javnošću

1. Službenik odgovoran tokom procesa
planiranja konsultacija sa javnošću treba
da preduzme barem, ali ne ograničavajući
se, na sledeće radnje:


1.1 . Definisanje vremenskog okvira
procesa konsultacija sa javnošću;

1.2. Identifikacija zainteresovanih
strana i javnosti za proces javnih
konsultacija;

1.3. Identifikovanje resursa /sredstava,
oblika i neophodnih načina za proces
javnih konsultacija;

13 / 39


1.4. Përcaktimin e mënyrës së
mbledhjes së përgjigjeve/
rekomandimeve përkatëse dhe
adresimin e tyre.

Neni 12
Mënyra e identifikimit të palëve me
interes

1. Procesi i njoftimit dhe konsultimit
publik kryhet në mënyrë të tillë që
mbështet dhe inkurajon me anë të
teknologjisë së informacionit e të
komunikimit (TIK), zgjedhjen e mënyrave
të përshtatshme të zhvillimit të këtij
procesi.

2. Zyra për Qeverisje të Mirë krijon dhe
mirëmban një platformë online, të cilin e
shfrytëzojnë të gjitha organet publike për
të identifikuar hisedarët për zhvillimin e
konsultimit me publikun.

3. Zyra e Administratës në Zyrën e
Kryeministrit mbështet Zyrën për
Qeverisje të Mirë për krijimin dhe
mirëmbajtjen e platformës online për
konsultime me publikun.

4. Platforma online i mundëson publikut
dhe palëve të interesuara të shprehin
interesimin për pjesëmarrje në procesin e

1.4. Determination of manner of
collecting the relevant responses
/recommendations and their addressing.


Article 12
Identification form of intersted parties

1. The process of notification and public
consultation is carried out in a way that
supports and encourages through
information technology and
communication (ICT), selecting
appropriate ways of developing this
process.

2. Office on Good Governance creates and
maintains an online platform, which is
used by all public bodies to identify
stakeholders for the development of the
public consultation.

3. Office of Administration in the Office of
the Prime Minister supports the Office on
Good Governance for creating and
maintaining online platform for public
consultation.

4. Online platforms enable the public and
interested parties to express their interest to
participate in the public consultation

1.4. UtvrĎivanje metoda prikupljanja
odgovora/relevantnih preporuka i
njihovo rešavanje.


Član 12
Načini identifikacije zainteresovanih
strana

1. Proces obaveštavanja i javnih
konsultacija vrši se na način koji podržava
i podstiče informacione tehnologije i
komunikacije (ITK) , izbor prikladnih
načina za razvoj ovog procesa .2. Kancelarija za dobro upravljanje stvara i
održava online platformu , koju koriste svi
državni organi da identifikuju aktere za
obavaljanje javnih konsultacija .


3. Administrativna Kancelarija pri
Kancelariji premijera podržava Kancelarija
za dobro upravljanje za stvaranje i
održavanje online platforme za
konsultacije sa javnošću .

4. Online platforma omogućava javnosti i
zainteresovanim stranama da iskažu
interesovanje da učestvuju u procesu
14 / 39

konsultimit publik, në baza vjetore, si dhe
në rastet kur planet përkatëse plotësohen
apo ndryshohen.
5. Publiku dhe palët e interesuara shprehin
interesin e tyre duke identifikuar secilën
njësi qeveritare, respektivisht secilin
projektpropozim për të cilën kanë interes
që të përfshihen në procesin e konsultimit
publik.

6. Platforma online mund të përfshijë edhe
platforma të përshtatshme që mundësojnë
komunikimin e publikut dhe palëve të
interesuara me organin propozues.

7. Ne këtë platformë publikohen raportet
vjetore për realizimin e konsultimit publik
si dhe raporte të ndryshme mbi projektet
përfituese, OSHC-të përfituese, dhe
rezultatet e projekteve, nga të gjitha
ministritë e linjës dhe agjencitë përkatëse.

8. Kriteret për përdorimin e Platformës
online nga publiku dhe palët e interesit
mund të përfshijnë vetëm informata bazike
mbi profilin e shfrytëzuesit. Informatat e
ofruara nga shfrytëzuesit nuk mund të
përdoren për të përjashtuar nga procesi i
konsultimit publik ndonjë pjesëtar të
publikut apo palë të interesit.
process on an annual basis, and when
appropriate plans are supplemented or
amended.

5. The public and interested parties express
their interest by identifying each
governmental unit, ie each project proposal
for which they have an interest to get
involved in the public consultation process.


6. The online platform can include
appropriate platforms that enable
communication of the public and
stakeholders with the proposing body.

7. In this platform are published annual
reports on the implementation of public
consultation as well as reports on
beneficiary projects , the beneficiary CSOs
and the results of projects, from all
ministries and agencies.

8. The criteria for the use of online
Platform by public and stakeholders may
include only basic information about the
user profile. Information provided by users
can not be used to exclude from the public
consultation process any member of the
public or stakeholders.javnih konsultacija na godišnjim
osnovama, kao i kada odgovarajući planovi
se dopunjuju ili menjaju.

5. Javnost i zainteresovane strane
izražavaju njihovu zainteresovanost da
identifikuju svaku vladinu jedinicu,
odnosno svaki predlog projekta za koje
imaju interes da se uključe u proces javnih
konsultacija rasprave.

6. Online Platforma može obuhvatiti
prikladne platforme koje omogućavaju
komunikaciju javnosti i zainteresovanih
strana sa organom predlagačem .

7. U ovoj platformi se objavljuju godišnji
izveštaji o sprovoĎenju javnih konsultacija
, kao i razni izveštaje o projektima
korisnicima , NVO korisnici i rezultati
projekata , iz svih resornih ministarstava i
odgovrajučih agencija.

8. Kriterijum za upotrebu online
platforme od strane javnosti i
zainteresovanih strana mogu obuhvatiti
samo osnovne informacije o profilu
korisnika. Informacije dobijene od
korisnika ne mogu se koristiti za
isključenje iz procesa javnih konsultacija
bilo kojeg pripadnika javnosti ili
interesnih strana.

15 / 39

9. Asnjë kriter i cili mund ta pengojë apo
përjashtojë ndonjë pjesëtar të publikut apo
palë të interesit nga shfrytëzimi i
Platformës online nuk mund të aplikohet.
10. Përdorimi i Platformës online nga
organi propozues nuk përjashton forma
tjera shtesë të identifikimit të hisedarëve,
nëse forma të tilla vlerësohen të
nevojshme.

11. Zyrtarët përgjegjës ndihmojnë Zyrën
për Qeverisje të Mirë në publikimin e
zhvillimit të procesit të konsultimti publik.


Neni 13
Zhvillimi i konsultimit me publikun

1. Për të mundësuar pjesëmarrjen e
publikut dhe palëve të interesit gjatë
procesit vendimmarrës zyrtari përgjegjës
ndërmerr këto hapa:

1.1. Zhvillimi i takimeve publike dhe
përgatitja e raporteve nga takimet e
realizuara;

1.2. Përgatitja e dokumentit për
konsultim publik lidhur me projekt
propozimin përkates;

1.3. Zhvillimi i konsultimit me shkrim
9. No criteria which could prevent or
exclude any member of the public or
stakeholders from the use of online
platform can be applied.

10. Using the online Platform by the
proposing body does not exclude other
additional forms of identification of
stakeholders, whether such forms are
estimated necessary.

11. Responsible officials, assist the Office
on Good Governance in the development
of the publication of the public
consultation proces.

Article 13
Public consultation development

1. To enable participation of the public and
intersted parties in the decision making
process, the official responsible shall take
the following steps:

1.1. Conducting of public meetings and
preparing reports from the meetings;


1.2. Preparation of the document for
public consultation on the relevant draft
proposal;

1.3. Conducting consultation in writing
9. Nijedan kriterijum koji može da spreči
ili isključi bilo koji pripadnik javnosti ili
interesnu stranu iz upotrebe online
platforme ne može se primeniti.

10. Upotreba online platforme od strane
organa predlagača ne isključuje druge
dodatne oblike identifikacije aktera,
ukoliko se takvi oblici smatraju
potrebnim.

11. Odgovorni službenici pomažu
Kancelariji za dobro upravljanje u
objavljivanju odvijanja proceas
konszltacija sa javnošću.

Član 13
Odvijanje javnih konsultacija

1. Da bi se omogučilo učešće javnosti i
zainteresovanih strana u proces donošenja
odluka odgovorno lice preduzima sledeće
korake:

1.1. Odvijanje javnih skupova i
priprema izveštaja sa realizovanih
sastanaka.

1.2. Priprema dokumenta za javne
konsultacije o navedenom nacrtu
predloga;

1.3. Razvoj konsultacija u pisanoj formi
16 / 39

lidhur me projektpropozimin përkatës;

1.4. Mbledhja e komenteve të dhëna;

2. Gjatë përgatitjes së projekt planit të
punës për vitin pasardhës, organi publik i
mundëson publikut dhe palëve të
interesuara që të përfshihen në
planifikimin e punes për vitin e ardhshëm,
duke ndërmarrë së paku, por duke mos u
kufizuar, në veprimet në vijim:

2.1. Mbajtjen e një takimi publik me
palët që kanë shprehur interesin e tyre
për përfshirje ku do të diskutohen
propozimet të cilat planifikohen në
planin e punës, duke përfshirë së paku
diskutimin e programeve vjetore të
politikave, strategjive dhe legjislacionit
për vitin pasardhës.

2.2. Publikimin e planit vjetor të punës
përfundimtar, si dhe çdo ndryshim të
këtij plani.

3. Gjatë fazës të hartimit të
projektpropozimit, organi propozues i
mundëson publikut dhe palëve të
interesuara që të përfshihen në hartimin e
projektpropozimit përkatës duke ndërmarrë
së paku, por duke mos u kufizuar, në
veprimet në vijim:

on the respective draft proposal;

1.4. Collecting feedback data;

2. During the preparation of draft work
plan for the next year, the public body
enables the public and intersted parties to
be involved in the work plan for the
following year, undertaking at least, but
not limited to the following actions:


2.1. Conducting a public meeting with
the parties who have expressed their
interest for inclusion where will be
discussions on proposals that are
planned in the work plan, including at
least discussing the annual policy
programs, strategies and legislation for
the following year.

2.2. Publication of the final annual work
plan, as well as any changes of this
plan.

3. During the drafting phase of the draft
proposal, the proposing body enable the
public and interested parties to be involved
in drafting of the relevant draft proposal,
undertaking at least, but not limited to the
following actions:


u vezi sa odgovarajućim nacrtom
predloga;
1.4 Prikupljanje podnetih komentara;

2. Tokom pripreme nacrta plana rada za
narednu godinu, javni organ omogućava
javnosti i zainteresovanim stranama da se
uključe u planiranje rada za narednu
godinu, preduzimajući u najmanju ruku, ali
ne ograničavajući se na sledeće aktivnosti:


2.1. Održavanje javnog sastanka sa
strankama koje su izrazile svoju
interesovanje za uključivanje, gde će
se raspravljati o predlozima koji se
planiraju u planu rada, uključujući
najmanje rasprave o godišnjem
programu politika, strategija i
Zakonodavstva za narednu godinu.

2.2. Objavljivanje konačnog godišnjeg
plana rada, kao i svake izmene ovog
plana.

3. U fazi izrade nacrta predloga,
predlagačko telo omogućava javnosti i
zainteresovanim stranama da se uključe u
izradu relevantnog nacrta predloga,
preduzimajući u najmanju ruku, ali ne
ograničavajući se na sledeće akcije:


17 / 39

3.1. Para fillimit të hartimit të
projektpropozimit, mbajtjen e një
takimi publik me palët që kanë
shprehur interesin e tyre për përfshirje
në hartimin e projektpropozimit
përkatës. Në këtë takim diskutohen
elementet kryesore që planifikohen të
përfshihen në projektpropozim, së
bashku me arsyet përkatëse, duke
kërkuar nga pjesëmarrësit të japin
mendimet e tyre fillestare mbi
propozimet e organit propozues;

3.2. Pas përfundimit të
projektpropozimit fillestar dhe pas
përfundimit të konsultimit paraprak me
organet tjera të administratës shtëtrore,
të organizojë një konsultim të gjerë me
shkrim për të kërkuar komente mbi
përmbajtjen e projektpropozimit.

Neni 14
Zgjatja e afatit dhe përsëritja e
konsultimit publik

1. Organi publik mund të zgjasë afatin për
dërgimin e komenteve gjatë konsultimit
me shkrim ose mund të ripërsërisë
konsultimin publik në ato raste kur:

1.1. organi propozues vlerëson, që
natyra e materialit kërkon kohë më të
gjatë për t’u konsultuar;
3.1. Before starting the drafting of the
draft proposal, during conducting of a
public meeting with the parties that
have expressed their interest for
involvement in the drafting of the
relevant draft proposal. At the meeting
they discussed the main issues that are
planned to be included in project
proposal, together with the reasons
therefor, by asking the participants to
provide with their initial opinions on the
proposals of the proposing body;

3.2. Upon completition of the initial
draft proposal and after prior
consultation with other bodies of state
administration, to organize a wide
consultation in writing to seek
comments on the content of the draft
proposal.

Article 14
An extension and repetition of public
consultation

1. The public body may extend the
timeline for submitting comments during
the consultation in writing or can reiterate
public consultation in such cases when:

1.1. proposing body estimates that the
nature of the material requires a longer
time to consult;
3.1. Pre početka izrade nacrta
predloga, održavanje javnog skupa sa
strankama koje su izrazile svoje
interesovanje za uključivanje u izradu
odgovarajućeg nacrta predloga. Na
ovom sastanku se diskutovalo o
glavnim elementima koji se planiraju
da budu uključeni u projekat predloga ,
zajedno sa relevantnim razlozima,
tražeći od učesnika da daju svoje
početno mišljenje o predlozima
predlagačkog tela;

3.2. Nakon završetka početnog nacrta
predloga i nakon završetka prethodnih
konsultacija sa drugim organima
državne uprave, organizovati široke
konsultacije u pisanoj formi i da se
traže komentari o sadržaju nacrta
predloga.

Član 14
Produženje roka i ponavljanje
javnih konsultacija

1. Javni organ može da produži rok za
dostavljanje komentare tokom pisanih
konsultacija ili moĎe da ponovi javne
konsultacije u slučajevima kada:

1.1. Predlagačko telo proceni da
priroda materijala zahteva više
vremena za konsultacije;
18 / 39


1.2. organi propozues nuk ka pranuar
apo nuk është i kënaqur me cilësinë e
komenteve të përftuara;

1.3. komentet dhe rekomandimet
ngrenë çështje të reja të rëndësishme,
që nuk kanë qenë pjesë e konsultimit
fillestar.

Neni 15
Mbledhja e komenteve dhe adresimi i
tyre

1. Komentet e marra gjatë procesit të
konsultimit publik grumbullohen nga
zyrtari përgjegjës në një mënyrë të
strukturuar dhe transparente.

2. Shqyrtimi i komenteve bëhët nga organi
propozues i projektaktit. Organi propozues
vendos për pranimin ose refuzimin e
rekomandimeve të marra nga palët e
interesuara.

3. Zyrtari përgjegjës ka ndër të tjera edhe
përgjegjësitë si në vijim:

3.1. pas pranimit të komenteve nga
palët e interesit, bënë shqyrtimin
fillestar të tyre.

3.2. koordinon procesin e diskutimeve

1.2. proposing body has not received
or is not satisfied with the quality of
comments obtained;

1.3. comments and reccommendations
raises significant new issues that were
not part of the initial consultation.


Article 15
Collecting feedback and their
addressing

1. Comments received during the public
consultation process shall be collected by
the responsible official in a structured and
transparent manner.

2. The review of comments is made by the
proposing body of the draft regulation.
Proposing body decides to accept or reject
the recommendations made by intersted
parties.

3. The official responsible inter alia has the
following responsibilities:

3.1. after receiving comments from
intersted parties, the initial review will
be made.

3.2. coordinates the process of

1.2. Predlagačko telo nije primilo ili
nije zadovoljno kvalitetom dobijenih
komentara:

1.3. Ovi komentari i preporuke
pokreću nove značajne teme koje nisu
bile deo početnih konsultacija.


Član 15
Prikupljanje komentara i njihovo
usmeravanje

1. Primljeni komentari tokom procesa
javnih konsultacija se prikupljaju od strane
odgovornog lica na strukturiran i
transparentan način.

2. Razmatranje komentara se vrši od
pregadlačkig tela. Predlagačko telo
odlučuje o prihvatanju ili odbijanju
preporuka dobijenih od zainteresovanih
strana.

3. Odgovorni službenik, izmeĎu ostalog,
obavlja sledeće poslove:

3.1. Nakon prijema komentara od
zainteresovanih strana, vrši njihovo
početno razmatranje.

3.2. Koordinira proces diskusije o
19 / 39

të komenteve të pranuara mbrenda
organit propozues, përfshire ekipin e
punes kur nje i tillë egziston, dhe
përditëson projekt propozimin, bazuar
në vendimin e organit propozues lidhur
me komentet e pranuara.

3.3. Publikon në ueb faqe projekt
propozimin e përditësuar si dhe
raportin përfundimtar të konsultimit
me publikun.

4. Raporti përfundimtar i konsultimit me
publikun duhet të përmbaj të dhënat nga
procesi i konsultimit duke u mbeshtetur në
komentet e pranuara dhe adresimin e tyre.
Raporti përgatitet në formën siç
përcaktohet me Rregulloren e Punës së
Qeverisë.

Neni 16
Përjashtimi nga detyrimi për njoftimin
dhe konsultimin publik

1. Kur një situatë, e cila për shkak të
rrethanave të jashtëzakonshme imponon
miratimin e akteve të nevojshme,
projektaktet përkatëse i nënshtrohen
miratimit sipas një procedure të
përshpejtuar, pa u konsultuar me palët e
interesuara. Kjo dispozitë zbatohet vetëm
në rastet e:

discussion of comments received within
the proposing body, including the
working group when one such exists,
and update project proposal, based on
the decision of the relevant proposing
body together with the comments
received.
3.3. Shall publish on the web page
project proposal and the updated final
report of the public consultation.


4. The final report of the public
consultation should include data from the
consultation process relying on the
comments received and their addressing.
The report shall be prepared in the form as
specified by the Rules of Procedure of the
Government.

Article 16
Exemption for public notification and
consultation

1. When a situation, which due to the
exceptional circumstances imposes the
adoption of necessary acts, the relevant
draft proposal subject to approval
according to a procedure, without
consulting the intersted parties. This
provision applies only in cases of:


komentarima. primljenim u okviru
predlagačkog tela, uključujući radni
tim, kada jedan takav postoji, i ažurira
projekat predloga, na osnovu odluke
predlagačkog tela u vezi sa primljenim
komentarima.

3.3 Objavljuje na Veb stranici ažuriran
predlog projekta kao i konačni izveštaj
konsultacija sa javnošću.


4. Konačni izveštaj sa konsultacija sa
javnošću treba da sadrži podatke o procesu
konsultacija oslanjajući se na primljene
komentare i njihovo usmeravanje. Izveštaj
se priprema u formi kao što je utvrdjeno
Pravilnikom o radu Vlade


Član 16
Izuzimanje od obaveze obaveštavanje i
javnih konsultacija

1. Kada situacija, koja zbog izuzetnih
okolnosti nameće usvajanje neophodnih
akata, relevantnih nacrta akata podleže
usvajanju prema ubrzanom postupku, bez
konsultacija sa zainteresovanim stranama.
Ova odredba se primenjuje samo u
slučajevima:


20 / 39

1.1. nevojës, të urgjencës dhe me
qëllim marrjen e masave të
përkohshme, në kuptimin e nenit 33 të
Rregullorës nr.09/2011 e Punës së
Qeverisë;
1.2. situatave të tjera përjashtimore të
përcaktuara me ligj.

2. Arsyet për zbatimin e procedurës së
përshpejtuar duhet të i komunikohen
publikut, nëpërmjet mënyrave të njoftimit
të parashikuar në këtë Rregullore.


Neni 17
Kufizimet

1. Dispozitat e kësaj Rregulloreje nuk
zbatohen gjatë procesit të vendimmarrjes
që lidhen me:

1.1. dokumentet jo publike sipas Ligjit
përkatës për klasifikimin e
Informacioneve dhe verifikimin e
Sigurisë;

1.2. marrëdhëniet ndërkombëtare dhe
marrëveshjet dypalëshe dhe
shumëpalëshe;

1.3. procedurat parlamentare në
Kuvend;

1.1. the need of emergency and with
the aim of provisional measures, in
terms of Article 33 of Regulation
No.09 / 2011 on the Rules of
Procedure of the Government;
1.2. other exceptional situations
defined by law.

2. Reasons for the implementation of the
accelerated procedure should be
communicated to the public, through the
notification provided for in this
Regulation.

Article 17
Definitions

1. The provisions of this Regulation shall
not apply during the process of decision
making related to:

1.1. Non-public documents according to
the relevant law for the classification of
information and security clearances;


1.2. international relations and bilateral
and multilateral agreements;


1.3. Parliamentary proceedings in the
Assembly;

1.1. potrebe, hitnosti i u cilju
preduzimanja privremenih mera, u
smislu člana 33. Pravilnika br.09 /
2011 o radu Vlade;

1.2. drugih izuzetnih situacija
definisanih zakonom.

2. Razlozi za sprovoĎenje ubrzanog
postupka moraju biti saopšteni javnosti,
putem obaveštenja predviĎenih ovim
Pravilnikom.


Član 17
Ograničenja

1. Odredbe ovog Pravilnika se ne
sprovode tokom procesa donošenja odluka
koje se odnose na:

1.1. Dokumenta koja nisu javna po
relevantnom zakonu koji se primenjuje
za klasifikaciju podataka i sigurnosne
dozvole

1.2. meĎunarodne odnose i bilateralne
i multilateralne sporazume;


1.3. Parlamentarne postupke u
Skupštini;

21 / 39

1.4. procedurat e miratimit të dekreteve
të Presidentit të Republikës;

1.5. aktet administrative individuale,
përveçse kur me ligj të veçantë
parashikohet ndryshe.

Neni 18
Përdorimi i TIK-ut gjatë konsultimit
publik

Procesi i njoftimit dhe konsultimit publik
kryhet në mënyrë të tillë që mbështet dhe
inkurajon me anë të teknologjisë së
informacionit e të komunikimit (TIK),
zgjedhjen e mënyrave të përshtatshme të
zhvillimit të këtij procesi.

Neni 19
Mbikëqyrja e procesit të konsultimit
publik

1. Departamentet ligjore të organit
propozues sigurojnë që projektaktet
normative të dorëzuara për aprovim të
Ministri/mbledhjen e Qeverisë përmbushin
standardet minmale për procesin e
konsultimit me publikun dhe palët e
interesit.

2. Departamentet për politika dhe integrim
evropian sigurojnë që projekt koncept
dokumentet dhe projekt dokumentet
1.4. procedures for the approval of
decrees of the President of the
Republic;
1.5. individual administrative acts,
unless particular law provides
otherwise.
Article 18
The use of ICT during public
consultation

The process of notification and public
consultation shall be carried out in a way
that supports and encourages thriugh
information technology and
communication (ICT), selecting
appropriate ways of developing this
process.

Article 19
Monitoring of the public consultation
process

1. Legal departments of the proposing
body shall ensure that draft normative acts
be submitted for approval to the Minister /
Government meeting, by meeting minmal
standards for the consultation process with
the public and intersted parties.


2. Departments for European integration
policies ensure that the project concept
documents and draft strategic documents
1.4. Procedure za usvajanje dekreta
predsednika Republike;

1.5. Pojedinačna upravna akta, osim
ako to nije drukčije odreĎeno
posebnim zakonom.
Član 18
Korišćenje ITK tokom javne rasprave


Proces obaveštavanja i javnih konsultacija
se sprovodi na takav način koji podržava i
podstiče putem informacione tehnologije i
komunikacija (ITK), izbor odgovarajućih
načina izrade ovog procesa.Član 19
Nadzor procesa javnih konsultacija


1. Pravna odeljenja predlagačkog tela
obezbeĎuju da normativni nacrti akata
koji su dostavljeni na usvajanje Ministru /
na sednici Vlade ispunjavaju se minmalni
standardi za proces konsultacija sa
javnošću i zainteresovanim stranama.


2. Odeljenja za politiku i evropske
integracije obezbeĎuje da nacrt koncept
dokumenta i nacrti strateških dokumenata
22 / 39

strategjike të dorëzuara për aprovim të
Ministri/mbledhjen e Qeverisë përmbushin
standardet minmale për procesin e
konsultimit me publikun dhe palët e
interesit.

3. Zyret përkatëse të Zyrës së
Kryeministrit, bazuar në fushëveprimtarinë
e tyre, sigurojnë që projekt propozimet e
dorëzuara për aprovim në mbledhjen e
Qeverisë përmbushin standardet minmale
për procesin e konsultimit me publikun dhe
palët e interesit.

4. Departamentet dhe/ose Zyret përkatëse,
nëse vlerësojnë që nuk janë përmbushur
kërkesat e standardeve minimale për
konsultim me publikun sipas kësaj
Rregulloreje, kanë përgjegjësinë të kthej
projektpropozimin të organi propozues për
rishqyrtim dhe zbatim të këtyre
standardeve.

5. Nëse publiku dhe palet e interesuara
vleresojne se organi publik ka cenuar të
drejtën për konsultim publik sipas kësaj
Rregulloreje, mund të paraqet kërkesë me
shkrim tek organi përgjegjës për
mbikqyrjen e procesit të konsultimit
publik, për ndërmarjen e veprimeve
përkatëse konform kësaj rregulloreje.


be submitted for the approval of the
Minister / Government meeting, by
meeting minmal standards for the
consultation process with the public and
intersted parties.

3. Respective Offices of the Office of
Prime Minister, based on their scope,
ensure that project proposals submitted for
approval at the Government meeting, by
meeting minmal standards for the
consultation process with the public and
interested parties.

4. Departments and / or the respective
Offices if estimate that minimum standards
for public consultation are not met in
accordance with this Regulation, they have
the responsibility to return the draft
proposal of the proposing body for review
and implementation of these standards.


5. If the public and interested parties
estimates that the public body has violated
the right to a public consultation in
accordance with this Regulation, may file
the request in writing to the body
responsible on monitoring the public
consultation process, to undertake
appropriate actions in conformity with this
Regulation.

podneti na usvajanje ministru / sednici
Vlade ispunjavaju minmalne standarde za
proces konsultacija sa javnošću i
zainteresovanim stranama.


3. Nadležne službe Kancelarije premijera,
na osnovu delokruga svoga delovanja,
obezbeĎuju da predlozi projekata podneti
na usvajanje na sednici Vlade ispunjavaju
minmalne standarde za proces konsultacija
sa javnošću i zainteresovanim stranama.


4. Ako procene da nisu ispunjeni zahtevi
minimalnih standarda za konsultacije sa
javnošču u skladu sa ovim Pravilnikom,
odeljenja / ili odgovarajuće
kancelarije,imaju odgovornost da vrate
nacrt predlog predlagačkom telu za
razmatranje i implementaciju ovih
standarda.

5. Ako javnosti i zainteresovane strane
ocene da je javni organ prekršio pravo na
javne konsultacije u skladu sa ovim
Pravilnikom, mogu podeti pismeni zahtev
odgovornom organu za nadgledanje
procesa javnih konsultacija, za
preduzimanje odgovarajućih mera u skladu
sa ovim Pravilnikom.


23 / 39


Neni 20
Koordinimi i procesit të konsultimit me
publikun

1. Sekretarët e përgjithshëm dhe pozitat e
barazvlefshme të organeve tjera publike,
brenda 30 (tridhjetë) ditësh pas hyrjës në
fuqi të kësaj Rregulloreje në kuadër të
departamenteve ligjore, apo
departamenteve për integrim evropian dhe
koordinim të politikave nga radhët e
nëpunësve civil, caktojnë zyrtarët përkatës
për koordinim të procesit të konsultimit me
publikun, të cilët kanë përgjegjësinë e
krijimit të një sistemi efektiv të
raportimit për zbatimin e standardeve
minimale për konsultim me publikun si
dhe të mbështetjës së vazhdueshme të
zyrtarëve përgjegjës për hartimin e
politikës dhe legjislacionit.

2. Detyrat dhe përgjegjësitë e zyrtarëve
përkatës për konsultim me publikun janë si
më poshtë:

2.1. Mbledhja e raporteve për
konsultim me publikun të përgatitura
nga zyrtarët përgjegjës, për periudhën
kohore përkatëse siç përcaktohet me
këtë Rreullore.

2.2. Përgatitja e raportit të unifikuar

Article 20
Coordination of the public consultation
process

1. General Secretaries and equivalent
positions of other public bodies, within
thirty (30) days after the entry into force of
this Regulation within the legal
departments or departments for European
integration and coordination of policies
among civil servants, appoint relevant
officials for coordinating the process of
consultation with the public, who have the
responsibility of creating an effective
system of reporting on the implementation
of minimum standards for public
consultation as well as the continued
support of officials responsible for
designing policy and legislation.


2.The duties and responsibilities of
relevant officials for public consultation
are as follows:

2.1. Collection of public consultation
reports prepared by responsible officials
for the relevant period as defined in this
Regulation.


2.2. Preparation of annual unified report

Član 20
Koordinacija procesa konsulatacija
se javnošću

1. Generalni sekretari i pozicije ravne
njima u drugim državnim organima , u
roku od 30 (trideset dana nakon stupanja
na snagu ove uredbe u okviru pravnih
departmana ili departmana za evropske
integracije i koordinaciju politika iz redova
državnih službenika odredjuju
odgovarajuče službenike za koordinaciju
procesa konsultacija sa javnošću, koji
imaju odgovornost stvaranja efikasnog
sistema izveštavanja o sprovoĎenju
minimalnih standarda za konsultacije sa
javnošću, kao i stalne podrške
službenicima odgovornih za izradu
politike i zakonodavstva.


2. Dužnosti i odgovornosti nadležnih
službenika za konsultacije sa javnošću su :


2.1.Prikupljanje izveštaja o
konsultacijama sa javnošću
pripremljeni od strane zvaničnika
odgovornih za odgovarajući period
kao što je predviĎeno ovom Uredbom.

2.2. Priprema godišnjeg jedinstvenog
24 / 39

vjetor lidhur me zbatimin e
standardeve minimale për konsultim
me publikun në nivel të organit publik
përkatës, i cili dorëzohet në Zyrën për
Qeverisje të Mirë.

2.3. Ofrimi i këshillave të nevojshme
për zyrtarët përgjegjës për zbatimin
efektiv të standardeve minimale për
konsultim me publikun.

2.4. Shërbejnë si pika të kontaktit për
Zyrën për Qeverisje të mirë për
zbatimin e kësaj Rregulloreje.

2.5. Pjesëmarrja në takimet e rregullta
koordinuese për procesin e konsultimit
me publikun të organizuara nga Zyra
për Qeverisje të Mirë dhe organet tjera
publike.

2.6. Raportimi lidhur me progresin e
arritur lidhur me zbatimin e kësaj
Rregulloreje nga organi publik
përkatës.

2.7. Pjesëmarrja në programe të
avancuara të trajnimit për procesin e
konsultimit me publikun.

2.8. Sigurimi i përditësimit të rregullt
dhe të standardizuar të platformës
online për konsultim me publikun si
on the implementation of minimum
standards for public consultation at the
level of the public body concerned,
which must be submitted to the Office
for Good Governance.

2.3. Providing advice needed for
officials responsible for the effective
implementation of minimum standards
for public consultation.

2.4. They serve as contact points for the
Office of Good Governance for the
implementation of this Regulation.

2.5. Participation in regular
coordination meetings for the public
consultation process organized by the
Office for Good Governance and other
public bodies.

2.6. Reporting on the progress achieved
regarding the implementation of this
Regulation by the relevant public body.


2.7. Participation in advanced training
programs for the public consultation
process.

2.8. Provide regular and standardized
update of online platform for
consultation with the public and
izveštaja o sprovoĎenju minimalnih
standarda za konsultacije sa javnošću
na nivou odgovarajučeg javnog
organa u pitanju , koji se podnosi
Kancelariji za dobro upravljanje.

2.3. Pružanje potrebnih saveta
zvaničnicima odgovornih za efikasno
sprovoĎenje minimalnih standarda za
konsultacije sa javnošću.

2.4. Služe kao kontakt tačke za
Kancelariju dobrog upravljanja za
sprovoĎenje ove uredbe.

2.5. Učešće na redovnim
koordinacionim sastancima za proces
javnih konsultacija u organizaciji
Kancelarije za dobro upravljanje i
drugih državnih organa.

2.6. Izveštavanje o napretku
postignutom u pogledu sprovodjenja
ove Uredbe Pravilnika od strane
relevantnog javnog organa .

2.7. Učešće u naprednim programima
obuke za proces konsulatcija sa
javnošću.

2.8. Obezbedjenje redovnog i
standardizovanog ažuriranja i online
platformue za konsultacije sa javnošću
25 / 39

dhe ueb-faqeve përkatëse për
konsultim me publikun të organit
përkatës publik.

2.9. Departamentet përkatëse për
teknologji të informacionit në kuadër të
organit publik përkatës ofrojnë gjithë
përkrahjen dhe mbështetjën e
nevojshme për zyrtarët përkatës për
konsultim me publikun në realizimin e
detyrave dhe përgjegjësive të
përcaktuara me këtë Rregullore.

Neni 21
Raportimi

1. Zyra për Qeverisje të Mirë e Zyres së
Kryeministrit në bashkëpunim me zyrtarët
përkatës për konsultim me publikun
përgatit raportet vjetore rreth procesit të
konsultimit publik, sipas kësaj
Rregulloreje, dhe këto raporte bëhen
publike.

2. Informatat rreth procesit të konsultimit
publik mbledhen nga të gjitha organet
publike.

3. Raportet vjetore përmbajnë, por nuk
kufizohen, në informatat në vijim:


3.1. Numri i projekt propozimeve të
relevant websites for public
consultation with the public by the
relevant public body.

2.9. Relevant departments of
information technology within the
relevant public body provide all the
support required to the relevant officials
for public consultation on the
implementation of tasks and
responsibilities defined in this
Regulation.

Article 21
Reporting

1. Office on Good Governance of the
Office of the Prime Minister, in
cooperation with officials for public
consultation, prepares annual reports
regarding public consultation process,
according to this Regulation.


2. Information on the public consultation
process are collected from all public
bodies.

3. Mid-term and annual reports contain,
but not limited to the following
information:

3.1. Number of project proposals
i relevantnih sajtova za konsultacije sa
javnošću odgovarajučeg organa


2.9. Relevantni departmani za
informacionu tehnologiju, u okviru
odgovarajučeg državnog organa u
pružaju svu potrebnu podršku
relevantnim zvaničnicima za
konsultaciju sa javnošću u realizaciji
zadataka i odgovornosti definisanih
ovom Uredbom.

Član 21
Izveštavanje

1. Kancelarija za dobro upravljanje
Kancelarije Premijer,u saradnji sa
relavantnim službenicima za konsultacije
sa javnošću priprema godišnje izveštaje o
procesu javnih konsultacija prema ovom
Pravilniku. i ovi izveštaji postaju javni


2. Informacije o procesu javnih
konsultacija se prikupljaju od svih
državnih organa.

3. Polugodišnji i godišnji izveštaji sadrže,
ali nisu ograničeni na sledeće informacije:


3.1 Broj projekt predloga koje su
26 / 39

inicuara nga organet publik gjatë
periudhës raportuese dhe llojet e tyre;

3.2. Numri i projekt propozimeve për
të cilat është zhvilluar procesi i
konsultimit publik sipas kësaj
Rregulloreje dhe llojet e tyre;

3.3. Numri i projekt propozimeve për
të cilat nuk është zhvilluar procesi i
konsultimit publik, arsyet përkatëse
dhe llojet e tyre;

3.4. Numri i përafert i pjesëtarëve të
publikut dhe palëve të interesuara që
kanë marrë pjesë në takime publike;

3.5. Numri i përafert i pjesëtarëve të
publikut dhe palëve të interesuara që
kanë dërguar komente me shkrim,
numri i komenteve me shkrim të
dërguara dhe numri i komenteve me
shkrim, të cilat organet publike i kanë
pranuar plotësisht, pranuar pjesërisht
dhe refuzuar.

4. Të gjitha informatat nga paragrafi 3 i
këtij neni paraqiten të ndara për secilin
organ publik.

5. Secili organ publik përgatit raporte
vjetore rreth konsultimit publik brenda
fushëveprimtarisë së vet, sipas informatave
initiated by public authorities during the
reporting period and their types;

3.2. Number of project proposals for
which the public consultation process
developed under this Regulation and
their types;

3.3. Number of project proposals for
which there is a process of public
consultation, reasons and their types;


3.4. Number of members of the public
and interested parties who participated
in public meetings;

3.5. Number of members of the public
and interested parties that have
submitted comments in writing, the
number of written comments submitted
and the number of written comments
which public bodies have fully
accepted, partly accepted and rejected.


4. All the information referred to in
paragraph 3 of this Article shall be
submitted separately for each public body.

5. Each public body shall prepare mid-
terms and annual reports on public
consultation within its scope, according to
inicirali javni organi u izvještajnom
periodu i njihove vrste;

3.2. Broj projekt- predloga za koje je
razvijen proces javnih konsultacija
prema ovom Pravilniku i njihove vrste;


3.3. Broj projekt-predloga za koje se
nije razvio proces javnih konsultacija,
relevantni razlozi i njihove vrste;


3.4. Broj članova javnosti i
zainteresovanih strana koji su
učestvovali na javnim skupovima;

3.5. Približan broj članova javnosti i
zainteresovanih strana koji je podneo
pismene komentare, broj dostavljenih
pismenih komentara i broj pismenih
komentara koje su javni organi u
potpunosti prihvatili, delimično
prihvatili i odbacili.


4. Sve informacije iz stava 3. ovog člana se
podnosi posebno za svaki javni organ.


5. Svaki javni organ priprema polugodišnje
i godišnje izvještaje o javnim
konsultacijama u okviru svoga delokruga
27 / 39

të përcaktuara në paragrafin 3 të këtij neni.


6. Raportet e përgatitura sipas këtij neni
publikohen në gjuhët zyrtare të Republikës
së Kosovës, jo më vonë se 31 mars të vitit
aktual për vitin e kaluar.


KAPITULLI III - DISPOZITAT
KALIMTARE DHE
PËRFUNDIMTARE

Neni 22
Dispozitat kalimtare dhe përfundimtare

1. Në takimet publike, pavarësisht listës së
të ftuarve nga publiku dhe palët e interesit,
takimi publik duhet të jetë i hapur edhe për
të gjitha palët tjera të interesuara.
Konfirmimi paraprak mund të kërkohet
vetëm për arsye logjistike. Megjithatë,
disponueshmëria e hapësirës fizike nuk
mund të jetë arsye për të përjashtuar nga
procesi i konsultimit asnjë palë të
interesuar.

2. Përfaqësueseve të publikut dhe palëve të
interesit në takimet publike dhe ekipet e
punës duhet t’u mundësohet qasje e
barabartë në të gjitha informatat, materialet
dhe të dhënat të cilat janë të disponueshme
për të gjithë të tjerët që përfshihen në
the information defined in paragraph 3 of
this Article.

6. Reports prepared accoring to this Article
shall be published in the official languages
of the Republic of Kosovo, no later than
31March of the current year for the
previous year.

CHAPTER III - TRANSITIONAL
AND FINAL PROVISIONS


Article 22
Transitional and Final Provisions

1. In public meetings, regardless of the list
of invitees from the public and intersted
parties, public meeting should be open to
all other interested parties. Prior
confirmation is provided only for logistical
reasons. However, the availability of
physical space can not be a reason to
exclude from the consultation process any
interested party.


2. Representatives of the public and
interested parties in public meetings and
working groups should enable an equal
access to all the information, materials and
data that are available to everyone else
involved in drafting of the relevant draft
delatnosti, prema informacijama utvrĎenim
u stavu 3. ovog člana.

6. Izveštaji pripremljeni u skladu sa ovim
članom objavljuju se na službenim
jezicima Republike Kosovo, najkasnije do
31 marta tekuče godine za prethodnu
godinu.

III POGLAVLJE - PRELAZNE I
ZAVRŠNE ODREDBE


Član 22
Prelazne i završne odredbe

1. Bez obzira na listu pozvanih
pripadnika javnosti i zainteresovanih
strana na javne skupove, javni sastanak
treba da bude otvoren za sve ostale
zainteresovane strane. Prethodna potvrda
se može tražiti samo iz logističkih razloga.
MeĎutim, dostupnost fizičkog prostora ne
može biti razlog da se isključi iz procesa
konsultacija bilo koja zainteresovana
strana.

2. Predstavnicima javnosti i
zainteresovanih strana na javnim
skupovima i radnim timovima treba
dozvoliti jednak pristup svim
informacijama, materijalima i podacima
koji su dostupni svim drugima koji su
28 / 39

hartimin e projekt-propozimit përkatës.


3. Përfaqësuesit e publikut dhe palëve të
interesit në ekipin e punës duhet të jenë të
lirë të informojnë subjektet të cilat i
përfaqësojnë lidhur me punën e ekipit të
punës dhe kontributin e tyre në këtë ekip.

4. Përfaqësueseve të publikut dhe palëve të
interesit u mundësohet që lirshëm t’i
prezantojnë dhe mbrojnë qëndrimet e tyre,
sikurse edhe t’i paraqesin të gjitha
komentet dhe sugjerimet tjera të ngritura
nga publiku dhe palët e tjera të interesit.

5. Pjesëmarrja në ekipin e punës nuk duhet
t’i pengojë përfaqësuesit e publikut dhe
palëve të interesit që të përdorin mënyra
alternative të avokimit ose të promovojnë
pikëpamje të ndryshme të cilat nuk janë në
përputhje me qëndrimet e ekipit të punës.

Neni 23
Zbatimi

1. Standardet minimale për konsultime
publike të përcaktuara në këtë Rregullore
zbatohen për të gjitha dokumentet, procesi
i hartimit të të cilave kërkon konsultim
publik nga data: 01 janar 2017 me
përjashtim të nenit 12, i cili hyn në fuqi me
1 tetor 2016.
proposal.


3. Representatives of the public and
interested parties during the work should
be free to inform the parties who represent
about the work of the working group and
their contribution to this group.

4. Representatives of the public and
intersted parties are allowed freely to
present and defend their positions, as well
as to present all other comments and
suggestions raised by the public and other
interested parties.

5. Participation in the work group should
not prevent members of the public and
interested parties to use alternative ways of
advocating or promoting different views
which are not in compliance with the
views of the working group.

Article 23
Implementation

1. 1. Minimum standards for public
consultation set out in this Regulation shall
apply to all documents, whose drafting
process requires public consultation from
date: 1 January 2017 with the exception of
Article 12 that enters into force on 1
October 2016.
uključeni u izradu nacrta relevantnih
predloga.

3. Predstavnici javnosti i zainteresovanih
strana u timskom radu treba da budu
slobodni da obaveste subjekte koji
predstavljaju radu radnog tima i njihov
doprinos ovom timu.

4. Predstavnicima javnosti i
zainteresovanim stranama se omogučava
da slobodno predstavljaju e i brane svoje
stavove, kao i da predstavi sve ostale
primedbe i sugestije koje su pokrenute od
javnosti i drugih zainteresovanih strana.

5. Učešće u timskom radu ne treba da
spreči pripadnike javnosti i
zainteresovanih strana da koriste
alternativne načine zagovaranja ili
promovisanja različitih stavova koji nisu u
skladu sa položajem radnog tima.

Član 23
Sprovodjenje

1. Minimalni standardi za javne
konsultacije navedeni u ovom pravilniku
primenjuje se na sva dokumenta , čiji
proces izrade zahteva javne konsultacije
od : 01 Januara 2017 godine, izuzev člana
12. koji stupa na snagu 1. oktobra 2016.
godine.
29 / 39


2. Më së largu 6 (gjashtë) muaj pas hyrjes
në fuqi të kësaj Rregulloreje, Zyra Ligjore
në bashkëpunim me Zyrën për Qeverisje të
Mirë përgatit sipas nevojës udhëzime
praktike si dhe promovon dhe siguron
mbajtjen e trajnimeve për zyrtarët
përgjegjës lidhur me përdorimin e
standardeve minimale për konsultime
publike, në bashkëpunim me Institutin
Kosovar për Administratë Publike,
ministritë e linjës dhe donatorët e
ndryshëm.

3. Organet publike të nivelit qendror
obligohen të përgatisin gjatë vitit 2016 së
paku nga një pilot projekt për një politikë
apo akt normative të caktuar ku do të
zbatohen standardet minimale për
konsultim me publikun të përcaktuara në
këtë Rregullore.

Neni 24
Interpretimi i dispozitave të Rregullores


Në rast të paqartësive, kompetente për
interpretimin e dispozitave të kësaj
Rregulloreje, është Zyra Ligjore - ZKM.
2.
3. 2. No later than six (6) months after the
entry into force of this Regulation, the
Legal Office in cooperation with the Office
on Good Governance prepares the
necessary practical guidance and promotes
and provides training of responsible
officials concerning the use of minimum
standards for public consultations in
cooperation with the Kosovo Institute for
Public Administration , line ministries and
various donors.
4.
5.
6. 3. Central public bodies are obliged to
prepare during 2016 at least one pilot
project for a policy or certain normative
act in which would apply the minimum
standards for public consultation set out in
this Regulation.


Article 24
Interpretation of the provisions of
Regulation

In case of ambiguity, competent to
interpret the provisions of this Regulation
is Legal Office - OPM.

2. Najkasnije 6 (šest) meseci nakon
stupanja na snagu ovog Pravilnika, Pravna
kancelarija u saradnji sa Kancelarijom za
dobro upravljanje priprema, po potrebi,
praktična uputstv, promoviše i obezbeĎuje
održavanje obuke odgovornih službenika
u vezi sa korišćenjem minimalnih
standarda za javne konsultacije, u saradnji
sa Kosovskim institutom za javnu upravu ,
resornim ministarstvima i raznim
donatorima.


3. Državni organi centralnog nivoa su
dužni da tokom 2016 godine pripreme
najmnje jedan pilot projekat za odredjenu
politiku ili odreĎen normativni akt gde će
biti primenjeni minimalni standarde za
kosultacije sa javnošću, utvrdjenih u ovom
Pravilniku.

Član 24
Tumačenje odredaba Pravilnika


U slučaju nejasnoča, nadležna za
tumačenje odredbi ovog Pravilnika je
Pravna kancelarija-KP.
30 / 39

Neni 25
Hyrja në fuqi

Kjo Rregullore hynë në fuqi 7 (shtatë) ditë
pas nënshkrimit nga Kryeministri i
Republikës së Kosovës.


Isa Mustafa

________________
Kryeministër i Republikës së Kosovës


13 maj 2016
Article 25
Entry into Force

This Regulation shall enter into force 7
(seven) days after the signature of the
Prime Minister of the Republic of Kosovo.


Isa Mustafa

________________
Prime Minister of the Republic of
Kosovo

13 may 2016
Član 25
Stupanje na snagu

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 7 (sedam)
dana nakon potpisivanja od Premijera
Republike Kosova.


Isa Mustafa

________________
Premijer Republike Kosovo


13 maj 2016
31 / 39

Shtojca I

Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada – Government

Ministria e _________________
Ministarstvo _____ / Ministry of _____
Departamenti ______________________
Departman _______________________ / Department for


Dokument konsultimi për
__________________
Emri i politikës /projektaktit normativ


32 / 39

Përmbledhje e shkurtër rreth... (Emri i politikës / projektaktit normativ)
Brenda jo më shumë se 1 faqe, mundohuni të shpjegoni shkurtimisht:
- problemet kryesore të cilat i adreson politika / projektakti normativ nga fushëveprimtaria e
synuar e saj,
- ligjet apo dokumentet qeveritare që autorizojnë përgatitjen e politikës/ projektakti normativ,
- objektivat kryesore që synojnë të arrihen me politikë / projektakt normativ.

Qëllimi i konsultimit
Brenda jo më shumë se 1 faqe, mundohuni të shpjegoni shkurtimisht:
- rolin e publikut të gjërë në çështjen të cilën e adreson politika /projektakti normativ, përfshirë
ndikimin e politikës / projektaktit normativ te publiku i gjërë,
- rolin e shoqërisë civile në çështjen të cilën e adreson politika / projektakti normativ, përfshirë
ndikimin e politikës / projektaktit normativ te grupet që përfaqësohen nga organizatat e
shoqërisë civile,
- rëndësinë e kontributit të publikut dhe organizatave të shoqërisë civile në draftimin e kësaj
politike / projektakti normativ,
- shpjegime se cilat vendime janë marrë dhe çka është e hapur për konsultim dhe diskutim,
- procesin e draftimit dhe vendim-marrjes për politikën / projektaktin normativ, që do ta pasojë
procesin e konsultimit, përfshirë mënyrën se si do të përdoren kontributet e mbledhura gjatë
konsultimit

Ku dhe si duhet t’i dërgoni kontributet tuaja me shkrim
Afati përfundimtar i dorëzimit të kontributit me shkrim në kuadër të procesit të konsultimit për
(Emri i politikës / projektaktit normativ) është deri më DD/MM/VVVV, në orën __:__.
Të gjitha kontributet me shkrim duhet të dorëzohen me shkrim sipas formatit të mëposhtëm tek:
(Emri i organit / personit përgjegjës për përgatitjen e politikës / projektaktit normativ) apo në
formë elektronike në e-mail adresën ____________________, me titull “Kontribut ndaj procesit
të konsultimit për (Emri i politikës / projektaktit normativ)”.


33 / 39
Çka duhet të përmbajnë komentet
Emri i personit/organizatës që jep komente:
Fushat kryesore të veprimit të organizatës:
Informatat e kontaktit të personit/organizatës (adresa, email, telefoni):
Komentet:
Data e dërgimit të komenteve:


34 / 39

Annex I

Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada – Government

Ministria e _________________
Ministarstvo _____ / Ministry of _____
Departamenti ______________________
Departman _______________________ / Department for


Consultation document on
__________________
Name of policy / normative draft act

35 / 39

Brief summary of ... (Name of policy / normative draft act)
Within no more than one page, try to explain briefly:
- The main problems which addresses policy / normative draft act of its intended scope,
- Laws or government documents authorizing the preparation of the policy / normative draft act,
- The main objectives aimed to achieve with the policy / normative draft act.
The purpose of the consultation

Within no more than one page, try to explain briefly:
- The role of the general public on the issue which addresses policy / normative draft act ,
including the impact of the policy / normative draft act to the general public,
- The role of civil society in the issue which addresses the policy / normative draft act , including
the impact of the policy / normative draft act of the groups represented by civil society
organizations,
- The importance of the contribution of the public and civil society organizations in the drafting
of this policy / normative draft act
- Explanation of which decisions are taken and which are open for consultation and discussion,
- The process of drafting and decision-making for policy / normative draft act , which will follow
the consultation process, including how to use contributions collected during the consultation

Where and how to send your written contributions


The deadline for submitting written contribution into the process of consultation for (name of the
policy / normative draft act) is to DD / MM / YYYY, at __: __.
All the contributions must be submitted in written according to the format below to: (name of
body / person responsible for the preparation of policy / normative draft act) or in electronic form
in the e-mail address ____________________with the title "Contribution to the consultation
process for (name of the policy / normative draft act) ".
36 / 39

What should contain the comments
Name of person / organization that provides comments:
The main areas of the organization:
Information of contact person / organization (address, email, phone):
Comments:
Date of submitting of comments:
37 / 39


Prilogu I

Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada – Government

Ministria e _________________
Ministarstvo _____ / Ministry of _____
Departamenti ______________________
Departman _______________________ / Department for


Dokument konsultacije o
__________________
Naziv politike /Nacrta normativnog akta
38 / 39Kratak pregled o ... (Naziv politike /Nacrta normativnog akta)
Na ne više od jedne 1 strane, pokušajte da ukratko objasnite :
- glavne probleme koje tretira politika/ nacrt normativnog akta iz njenog ciljanog delokruga,
- zakone ili vladine dokumente koje ovlaščuju pripremu politike / nacta normativnog akta ,
- glavne ciljeve koji nastoje da se ostvare politikom/nacrtom normativnog akta .

Cilj konsultacije
Na ne više od jedne 1 strane, pokušajte da ukratko objasnite:
- ulogu široke javno ti u pro lemu koji tretira politika nacrt normativnog akta nacrt ,
uključuju i i uticaj politike / nacrta normativnog akta na javno t,
- ulogu civilnog društva u rešavanju pro lema koji tretira politika /nacrt normativnog akta,
uključuju i i uticaj politike/nacrta normativnog akta na grupe pred tavljeni od trane
organizacija civilnog društva ,
- značaj doprino a javno ti i organizacija civilnog društva izradi ove politike/nacrta
normativnog akta
- koje odluke u dono ene i šta je otvoreno za kon ultacije i di ku iju ,
- proce izrade i odlučivanja o politici/nacru normativni akta, koji e pratiti proce kon ultacija,
uključuju i i načnin na koji e e kori titi da kori te prikupljeni doprino i tokom konsultacija

Gde i kao treva da pošaljete vaše pisane doprinose
Krajni rok za predaju pisanog doprinosa u okviru procesa konsultacija o.. (Naziv politike
/nacrta normativnog akta) je do DD/MM/VVVV, u __:__.časova
Sve pisane doprinose treba predati u sledečem formatu kod : (Ime organa /odgovornog lica za
pripremu politike /nacrta normativnog akta) ili elaktronskim putemena e-mail adresu
____________________, pod naslovom “Doprinos procesu konsultacija o (Naziv
politike/nacrta normativnog akta)”.
39 / 39

Šta treba da sadrže komentari
Ime lica/organizacije koje daje komentare:
Glavne oblasti delovanja organizacije:
Informacie za kontakt lica/organizacije (adresa, email, telefon):
Komentari:
Datum slanja komentara: