RREGULLORE (QRK) Nr. 01/2016 PËR SHQYRTIMIN ADMINISTRATIV TË AKTEVE TË KOMUNAVE


Republika e Kosovës
Republika Kosovo-Republic of Kosovo
Qeveria-Vlada-Government


RREGULLORE (QRK) Nr. 01/2016 PËR SHQYRTIMIN ADMINISTRATIV TE AKTEVE TË
KOMUNAVE1


REGULATION (GRK) No. 01/2016 ON ADMINISTRATIVE REVIEW OF MUNICIPAL ACTS2


UREDBA (VRK) Br. 01/2016 ZA ADMINISTRATIVNO RAZMATRANJE OPŠTINSKIH AKATA3

1 Rregullore QRK - Nr.01/2016 për Shqyrtimin Administrativ te Akteve të Komunave , është miratuar në mbledhjen e 75 të Qeverisë së Kosovës, me Vendimin
Nr.02/75, datë 18.02.2016.
2 Regulation GRK - No.01/2016 on Administrative review of Municipal Acts , was approved on 75 meeting of the Government of Kosovo, with the decision
No.02/75, datë 18.02.2016.
3 Uredba VRK-Br.01/2016 za Administrativno Razmatranje Opštinskih Akata, usvojen je na 75 sednicu Vlade Kosova, odlukom br. 02/75, datum 18.02.2016.

1/57
Qeveria e Republikës së Kosovës,

Në mbështetje të nenit 93 (4) të Kushtetutës
së Republikës së Kosovës, në pajtim me
kapitullin X të Ligjit për Vetëqeverisjen
Lokale Nr. 03/L-040,(GZ Nr. 28/04 qershor
2008) si dhe në pajtim me nenin 19 (6.2) të
Rregullores së Punës së Qeverisë Nr.
09/2011 (GZ, Nr. 15 12.09.2011),


Miraton:


RREGULLORE (QRK) Nr. 01/2016
PËR SHQYRTIMIN ADMINISTRATIV
TË AKTEVE TË KOMUNAVE

Neni 1
Qëllimi

Qëllimi i kësaj rregullore është përcaktimi i
procedurave për shqyrtimin administrativ
të akteve të komunës, si dhe obligimeve të
Ministrisë së Administrimit të Pushtetit
Lokal, ministrive të linjës dhe
institucioneve tjera përgjegjëse për këtë
proces.
Government of the Republic of Kosovo,

Pursuant to Article 93 (4) of the Constitution
of the Republic of Kosova, Chapter X of the
Law on Local Self- Government No. 03/L-
040, (Official Gazette, no. 28/04, June
2008),and in accordance with Article 19 (6.2)
of the Rules of Procedures of the Government
No. 09/2019 (Official Gazette, No. 15,
12.09.2011),

Approves:


REGULATION (GRK) No. 01/2016 ON
THE ADMINISTRATIVE REVIEW OF
THE MUNICIPAL ACTS

Article 1
Purpose

The purpose of this regulation is to establish
procedures for the review of acts of
municipalities as well obligations of the
Ministry of Local Government
Administration, line ministries and
institutions with regards to this process.

Vlada Republike Kosovo,

U podršci člana 93 (4) Ustava Republike
Kosovo, u skladu sa poglavljem X zakona za
lokalnu samoupravu br.03/L-040, (SN br.
28/04 juni 2008) kao i u skladu sa članom 19
(6.2) uredbe rada Vlade Republike Kosovo br.
09/2011 (SN br. 15 12.09.2011)Usvaja:


UREDBA (VRK) Br. 01/2016 ZA
ADMINISTRATIVNO RAZMATRANJE
OPŠTINSKIH AKATA

Član 1
Cilj

Cilj ove uredbe jeste određivanje procedura
za administrativno razmatranje opštinskih
akata, kao i obaveze Ministarstva
Administracije Lokalne Samouprave,
resornih ministarstva i ostalih odgovornih
institucija za ovaj proces.


2/57Neni 2
Fushëveprimi

1. Kjo rregullore vlen për të gjitha aktet e
komunës të cilat nxirren nga Kuvendi i
Komunës dhe Kryetari i Komunës të cilat
nxirren gjatë ushtrimit të kompetencave
vetanake dhe të deleguara të komunës.

2. Kjo rregullore përcakton procedurat për
shqyrtimin e detyrueshëm të ligjshmërisë,
shqyrtimin e rregullt të ligjshmërisë dhe
shqyrtimin e përshtatshmërisë së akteve të
komunës si dhe procesin e konsultimit
paraprak.

Neni 3
Përkufizimet

1. Shprehjet e përdorura në këtë Rregullore
kanë kuptimin si në vijim:

1.1. Organi mbikëqyrës - nënkupton
ministrinë përgjegjëse për qeverisje
lokale, ministritë tjera të linjës, si dhe
institucionet tjera përgjegjëse për
shqyrtimin e ligjshmërisë dhe
përshtatshmërisë të akteve të
komunës;

1.2. Ministria - nënkupton Ministrinë
e Administrimit të Pushtetit Lokal;Article 2
Scope

1. This regulation shall be applicable for all
municipal acts, which are issued by Municipal
Assembly and Mayor during the exercise of
their own and delegated powers.


2. This regulation establishes procedures for
the mandatory review of legality, regular
review of the legality, review of the
compliance of municipal acts and preliminary
consultation process.


Article 3
Definitions

1.Terms used in this Regulation shall have the
following meaning:

1.1. The supervisory body - shall mean
the ministry responsible for the local
government, other line ministries and
other central institutions responsible
for the review of legality and/or
ccompliance of municipal acts;


1.2. Ministry- shall mean the Ministry
of Local Government Administration;Član 2
Polje delovanja

1. Ova uredba važi za sve opštinske akte koje
se usvajaju od strane Skupštine Opštine i
gradonačelnika opštine tokom izvršavanja
sopstvenih i poverenih nadležnosti opštine.


2. Ova uredba određuje procedure za
obavezno razmatranje zakonitosti, redovno
razmatranje zakonitosti i razmatranje
usklađenosti opštinskih akata, kao i proces
prethodne konsultacije.


Član 3
Definicije

1. Upotrebljeni izrazi u ovoj uredbi imaju
sledeće značenje:

1.1. Nadzorni organ - jeste odgovorno
ministarstvo za lokalnu samoupravu,
ostala resursna ministarstva kao i ostale
institucije odgovorne za razmatranje
zakonitosti i usklađenosti opštinskih
akata;


1.2. Ministarstvo – podrazumeva
Ministarstvo Administracije Lokalne
Samouprave;

3/57

1.3. Aktet e komunës - nënkupton të
gjitha aktet të cilat nxirren dhe
miratohen nga Kuvendi i Komunës, si
dhe aktet te cilat nxirren nga Kryetarët
e Komunave në pajtim me
legjislacionin ne fuqi;

1.4. Shqyrtimi i detyrueshëm i
ligjshmërisë - nënkupton shqyrtimin e
akteve të kuvendit të komunës të cilat
i dërgohen organit mbikëqyrës brenda
shtatë (7) ditësh nga dita e miratimit të
tyre, në pajtim me nenin 81 të Ligjit
për Vetëqeverisje Lokale;


1.5. Shqyrtimi i rregullt i ligjshmërisë
- nënkupton shqyrtimin e akteve të
komunës të miratuara nga Kuvendi i
Komunës dhe Kryetari i Komunës të
cilat nuk i janë nënshtruar shqyrtimit
të detyrueshëm të ligjshmërisë;

1.6. Shqyrtimi i përshtatshmërisë -
nënkupton shqyrtimin e ligjshmërisë
dhe përshtatshmërisë së akteve të
komunës te miratuara për zbatimin e
kompetencave të deleguara;

1.7. Konsultimi paraprak - nënkupton
konsultimin e te drejtën e organeve të
komunës për konsultim me organin
mbikëqyrës, para nxjerrjes se akteve të
komunës;

1.3. Municipal acts - shall mean all
acts, which are issued and approved
by the Municipal Assembly and Mayor
pursuant to the applicable legislation;1.4. Mandatory review of legality -
shall mean the review of acts of
Municipal Assembly that are
submitted to the supervisory body
seven (7) days from the date of their
approval in compliance with the
Article 81 of the Law on Local Self-
Government;

1.5. Regular review of legality - shall
mean the review of municipal acts
adopted by the Municipal Assembly
and the Mayor, which have not
undergone the mandatory review of
legality;

1.6. Review of compliance - shall
mean the review of the legality and
compliance of approved municipal
acts for the implementation of
delegated powers

1.7. Prior Consultation - shall mean the
entitlement of municipal organs to
consult with the supervisory organ
prior to the issuance of municipal acts;


1.3. Opštinski akti – podrazumeva sve
akte koje se donose i usvajaju od strane
Skupštine Opštine, kao i akti koji se
donose od strane Gradonačelnika
Opština u skladu sa zakonodavstvom na
snazi;

1.4. Obavezno razmatranje zakonitosti -
podrazumeva razmatranje akata
Skupštine opštine koji se dostavljaju
nadzornom organu u toku sedam (7)
dana od njihovog usvajanja, u skladu sa
članom 81 Zakona za Lokalnu
Samoupravu;


1.5. Redovno razmatranje zakonitosti -
podrazumeva razmatranje opštinskih
akata koji su usvojeni od Skupštine
Opštine i Gradonačelnika koji nisu
podlegli obaveznom razmatranju
zakonitosti;

1.6. Razmatranje usklađenosti -
podrazumeva razmatranje zakonitosti i
usklađenosti akata opštine usvojenih za
sprovođenje poverenih nadležnosti;


1.7. Prethodna konsultacija -
podrazumeva konsultaciju i pravo
opštinskih organa na konsultaciju sa
nadzornim organom, pre usvajanja
opštinskih akata;


4/57

1.8. Organet e komunës - nënkupton
Kuvendin e Komunës dhe Kryetarin e
Komunës, të cilat kanë mandat ligjor
për të nxjerrë dhe miratuar akte të
komunës;

1.9. NJAD - nënkupton njësinë për
administrimin e dokumenteve në
ministri;

2. Shprehjet tjera të përdoruara në këtë
rregullore do ta kenë kuptimin e dhënë në
legjislacionin që rregullon vetëqeverisjen
lokale në Kosovë.

Neni 4
Procedura për konsultim paraprak

1. Para miratimit të një akti, Kuvendi i
Komunës dhe Kryetari i Komunës kanë të
drejtë të kërkojnë konsultim paraprak me
organin mbikëqyrës.

2. Organet e komunës kanë të drejte t'i
paraqesin kërkesat e tyre për konsultim
paraprak pranë ministrisë në çdo moment,
duke parashtruar bashkë me kërkesën për
konsultim paraprak edhe projekt-aktin e
komunës dhe duke identifikuar çështjet e
posaçme për të cilat kërkohet këshilla e
organit mbikëqyrës për ligjshmërinë e aktit.

3. Kërkesat për konsultim paraprak
pranohen përmes njësisë për administrim të
1.8. Municipal organs - shall mean the
Municipal Assembly and the Mayor,
which have the legal mandate to issue
and adopt municipal acts;


1.9. UAD - shall mean the unit for
administration of documents in the
ministry;

2. Other terms used in this regulation shall
have the meaning given in the legislation
governing the local self-government in
Kosovo.

Article 4
Prior consultation process

1. Prior to the adoption of an act, the
Municipal Assembly and the Mayor shall have
the right to request prior consultation with the
supervisory organ.

2. Municipal organs have the right to submit
their requests for prior consultation to the
ministry at any time by attaching the draft-act
to the request and identifying the specific
issues for which the advice of the supervisory
organ on the legality of the act is required.3. Requests for prior consultation are received
by the UAD and treated by the department for
1.8. Opštinski organi - podrazumeva
Skupštinu Opštine i Gradonačelnika
Opštine, koji imaju zakonski mandat za
donošenje i usvajanje opštinskih akata;


1.9. JUD - podrazumeva jedinicu za
upravljanje dokumentima u
ministarstvu;

2. Ostali korišćeni izrazi u ovoj uredbi imaće
značenje koje je dato u zakonodavstvu koji
reguliše lokalnu samoupravu na Kosovu.


Član 4
Procedura za prethodnu konsultaciju

1. Pre usvajanja jednog akta, Skupština
Opštine i Gradonačelnik Opštine imaju pravo
da zatraže prethodnu konsultaciju sa
nadzornim organom.

2. Opštinski organi mogu podneti svoje
zahteve za prethodnu konsultaciju pri
ministarstvu u svakom trenutku, podnoseći
zajedno sa zahtevom za prethodnu
konsultaciju i opštinski nacrt akta i
identifikujući posebna pitanja za koje se
zahteva savet nadzornog organa što se tiče
zakonitosti akta.

3. Zahtevi za prethodnu konsultaciju se
primaju preko jedinice za upravljanje
dokumentima i tretiraju se od strane

5/57

dokumenteve dhe trajtohen nga
departamenti përgjegjës për çështje ligjore
dhe monitorim të komunave në kuadër të
ministrisë.

3.1. Në rast se departamenti
përgjegjës në ministri vlerëson se
çështja për të cilën kërkohet
konsultimi paraprak është nën
kompetencën e saj, atëherë i njëjti
përgatitë vlerësimin dhe pas
nënshkrimit ia dërgon organit të
komunës që ka kërkuar konsultim
paraprak jo më vonë se tridhjetë (30)
ditë;

3.2. Në rast se departamenti
përgjegjës në ministri vlerëson se
çështja për të cilën kërkohet
konsultimi paraprak është
kompetencë ligjore e një organi
mbikëqyrës tjetër, brenda tre (3)
ditësh i njëjti do t'ia dërgojë
kërkesën për konsultim paraprak
ministrisë ose institucionit
mbikëqyrës kompetent. Organi
mbikëqyrës jo me vone se njëzetë
(20) dite pas pranimit të kërkesës
dhe shqyrtimit të saj i përgjigjet
kërkesës për konsultim paraprak.
Pas pranimit të vlerësimit të organit
mbikëqyrës ministria, brenda shtate
(7) ditësh ia dërgon vlerësimin
komunës.

legal affairs and monitoring of municipalities
in the ministry.3.1. If the responsible department of
the ministry finds out that the issue for
which the prior consultation is
required is under the competence of
the ministry, it shall evaluate the act
and upon its signature shall submit it
to requesting municipal organ, not
later than thirty (30) days;3.2. If the responsible department of
ministry finds out that the issue for
which the prior consultation is
required is not under their
competence, it shall submit the
request for prior consultation to the
ministry or supervisory organ within
three (3) days. The supervisory organ
shall respond not later than twenty
(20) days upon receipt of the request.
Upon receipt of the evaluation, the
ministry shall submit it to the
requesting municipality within seven
(7) days.

odgovornog odeljenja za zakonska pitanja i
monitorisanje opština u okviru ministarstva.3.1. U slučaju da odgovorno odeljenje
u ministarstvo-u ocenjuje da je pitanje
za koje se traži prethodna konsultacija
je pod ovlašćenjem ministarstva, onda
isti priprema ocenjivanje i nakon
potpisivanja dostavlja opštinskom
organu koji je tražio prethodnu
konsultaciju ne duže od trideset (30)
kalendarskih dana;


3.2. U slučaju da odgovorno odeljenje
u ministarstvu ocenjuje da pitanje o
kojem se traži prethodna konsultacija
jeste zakonsko ovlašćenje drugog
nadzornog organa, u roku od tri (3)
dana isti će dostaviti propratno pismo
koji je potpisan i zahtev za prethodnu
konsultaciju dotičnom ministarstvu ili
nadzornom organu i iz istog će
zatražiti raspravu navedenog zahteva
u roku od dvadeseti (20) kalendarskih
dana. Posle primanja procene
nadzornog organa, u roku od sedam
(7) dana, ministarstvo će procenu
poslati opštini.

6/57

4. Ministria publikon vlerësimin për çdo
konsultim paraprak në faqen zyrtare
elektronike.

Neni 5
Dërgimi i akteve të miratuara

1. Komunat obligohen t’ia dërgojnë
ministrisë aktet të cilat i nënshtrohen
shqyrtimit të detyrueshëm të ligjshmërisë,
në pajtim me ligjin për vetëqeverisje lokale,
jo me vone se shtatë (7) ditë nga dita e
miratimit të tyre përmes njësisë për
administrimin e dokumenteve të komunës.

2. Kryetari i komunës obligohet t’ia dërgoj
ministrisë listën e të gjitha akteve të
miratuara nga organet e komunës gjatë
muajit paraprak, jo me vone se deri më
datën 10 të çdo muaji vijues, përmes njësisë
për administrimin e dokumenteve të
komunës.

3. Dërgimi i akteve dhe listës së akteve nga
komunat për ministrinë behet në gjuhë
zyrtare.


Neni 6
Pranimi i akteve të komunës

1. Pranimi i akteve të komunave, bëhet
përmes NJAD-it në ministri, e cila i pranon,
evidenton, protokollon, klasifikon dhe
shënjon aktet e komunës dhe listën e akteve
4. Ministry shall publish the evaluation for
every prior consultation procedure on its
official website.

Article 5
Submission of adopted acts

1. Municipalities are obliged to submit the
acts, which are subject to mandatory review of
legality to the ministry through the Unit for
Administration of Documents within seven (7)
days upon their approval as provided by the
Law on Local Self-Government.


2. Mayor is obliged to submit to the Ministry
through the unit for administration of
documents a list of all acts adopted by the
municipal authorities during the previous
month not later than 10thof each following
month.


3. The submission of acts and list of municipal
acts shall be submitted to the ministry in
official languages.


Article 6
Receipt of municipal acts

1. The acts of municipalities are received by
the UAD of the ministry, which receives,
identifies, registers, classifies and marks the
4. Ministarstvo objavljuje procenu za svaku
prethodnu konsultaciju u svojoj zvaničnoj veb
stranici.

Član 5
Dostavljanje usvojenih akata

1. Opštine se obavezuju da dostave
ministarstvu akte koji podležu obaveznom
razmatranju zakonitosti, u skladu sa zakonom
za lokalnu samoupravu, ne kasnije od sedam
(7) dana, od dana usvajanja istih, preko
jedinice za upravljanje dokumentima opštine.


2. Gradonačelnik opštine se obavezuje da
dostavi ministarstvu spisak svih usvojenih
akata od strane opštinskih organa tokom
prethodnog meseca, ne kasnije od svakog
desetog (10) tekućeg meseca, preko jedinice
za upravljanje dokumentima.


3. Slanje akata i spiska akata iz opštine u
ministarstvo se radi na službenom jeziku.Član 6
Prijem opštinskih akata

1. Primanje opštinskih akata, vrši se preko
JUD-a u ministarstvu, koja prima, evidentira,
protokoliše, klasifikuje i obeležava opštinske

7/57

te komunës të miratuara gjatë muajit
paraprak.

2. Pas evidentimit dhe protokollimit aktet
dhe listën i përcjell në Departamentin Ligjor
dhe Monitorim të Komunave.


3. Për qëllim të llogaritjes së afateve kohore
për shqyrtimin e ligjshmërisë dhe
përshtatshmërisë së akteve të komunës,
datat e pranimit dhe protokollimit të akteve
të komunës nga NJAD-i i Ministrisë do të
konsiderohet datë e dorëzimit të akteve të
komunës për shqyrtim.

Neni 7
Rregullat e përgjithshme të shqyrtimit të
ligjshmërisë së akteve të komunës

1. Ministria është përgjegjëse për
shqyrtimin e ligjshmërisë së akteve të
komunës të nxjerra për fushën për të cilën
ajo shërben si organ mbikëqyrës si dhe për
mbarëvajtjen dhe bashkërendimin e procesit
të shqyrtimit të detyrueshëm dhe të rregullt
të ligjshmërisë së akteve të komunës.

2. Për shqyrtimin e ligjshmërisë për të gjitha
aktet e komunës të cilat nxirren për fusha
për mbikëqyrjen e së cilave nuk është
kompetente MAPL, përgjegjëse do të jenë
ministritë e linjës dhe institucionet e
agjencitë tjera qendrore të cilat shërbejnë si
municipal acts and lists of municipal acts
adopted during the previous month.

2. Upon identification and registration, the
municipal acts and the list shall be submitted
to the Department of Legal Affairs and
Monitoring of Municipalities.

3. For the purpose of calculating the deadlines
for the review of the legality and compliance
of municipal acts, the dates of municipal acts
received by the UAD in the Ministry shall be
considered as the dates of submission of
municipal acts for the review.


Article 7
General rules of review of the legality of
municipal acts

1. The Ministry is responsible to review the
legality of municipal acts in its respective area
as well as coordinate the process of review
and regular mandatory legality of municipal
acts.2. Line ministries and other central
institutions and agencies, which serve as
supervisory organs according to the
authorizations provided by Law shall be
responsible to conduct the review of the
legality of acts for all municipal acts for which
ministry is not responsible.
akte i spisak usvojenih opštinskih akta tokom
prethodnog meseca.

2. Posle evidentiranja i protokolisanja, akti se
dostavljaju Pravnom Odeljenju i
Monitorisanje Opština.


3. U cilju izračunavanja vremenskih rokova
za razmatranje zakonitosti i usklađenosti
opštinskih akata, datum primanja i
protokolisanja opštinskih akata iz JUD-a
ministarstva smatra će se datum dostavljanja
opštinskih akata za razmatranje.


Član 7
Opšta pravila razmatranja zakonitosti
opštinskih akata

1. Ministarstvo je odgovorno za razmatranje
zakonitosti opštinskih akata donošenih za
oblast za koju služe kao nadzorni organ kao i
održavanju i koordinisanju procesa
obaveznog i redovnog razmatranja
zakonitosti opštinskih akata.


2. Za razmatranje zakonitosti svih opštinskih
akata koje se donose za oblasti van
nadležnosti MAPL, odgovorna biće resursna
ministarstva, institucije ili ostale centralne
agencije koje služe kao nadzorni organ prema
datim zakonskim ovlašćenjima.


8/57

organe mbikëqyrëse sipas autorizimeve të
dhëna me ligj.

3. MAPL, pas pranimit të akteve nga
komuna, përcakton dhe e dërgon aktin në
institucionin kompetent për shqyrtim të
ligjshmërisë.

4. Ministritë e linjës si dhe institucionet e
tjera janë përgjegjëse për shqyrtimin e
ligjshmërisë se akteve të komunës si në
vijim:

4.1. Aktet në fushën e zhvillimit
lokal ekonomik, ofrimin e
shërbimeve publike nga
ndërmarrjet publike, ministria
përkatëse për zhvillim ekonomik;

4.2. Aktet në fushën e planifikimit
urban dhe rural, ndërtimit,
mbrojtjen e mjedisit lokal,
banimin publik, emërimin e
rrugëve dhe vendeve tjera publike,
ministria përkatëse për planifikim
hapësinor;

4.3. Aktet në fushën e shfrytëzimit
të tokës , ministria përkatëse për
bujqësi, pylltari dhe zhvillim rural;

4.4. Aktet në fushën e
emergjencave lokale, ministria
përkatëse e punëve te brendshme;
3. Upon receipt of acts from municipalities,
the Ministry shall determine and submit the
act to the competent institution for the review
of legality.

4. Line ministries and other institutions are
responsible for reviewing the legality of the
acts of the municipality as follows:


4.1. Acts in the field of local economic
development economic, public service
delivery by public enterprises; the
relevant ministry for economic
development;

4.2. Acts in the field of urban and rural
planning, construction, environmental
protection, local public housing,
naming of streets and other public
places; the relevant ministry for
spatial planning;


4.3. Acts in the field of land use: the
relevant ministry for agriculture,
forestry and rural development;

4.4. Acts in the field of local
emergency: the relevant ministry of
internal affairs;
3. MALS, nakon prijema akata iz opština,
određuje i dostavlja akat nadležnoj instituciji
za razmatranje zakonitosti.


4. Resursna ministarstva kao i ostale
institucije su odgovorne za razmatranje
zakonitosti opštinskih akata kao sledeće:


4.1. Akti u oblasti lokalnog
ekonomskog razvoja, na pružanju
javnih usluga od strane javnih
preduzeća, dotičnog ministarstva za
ekonomski razvoj;

4.2. Akti u oblasti urbanog i ruralnog
planiranja, građevine, zaštite lokalne
životne sredine, javno stanovanje,
imenovanje ulica i ostalih javnih
mesta, dotično ministarstvo za
prostorno planiranje;


4.3. Akti u oblasti korišćenja
zemljišta, dotično ministarstvo
poljoprivrede, šumarstva i ruralnog
razvoja;
4.4. Akti u oblasti lokalne hitne
službe, dotično ministarstva
unutrašnjih poslova;


9/57

4.5. Aktet në fushën e arsimit,
ministria përkatëse e shkencës dhe
teknologjisë;

4.6. Aktet në fushën e
shëndetësisë, ministria përkatëse
për shëndetësi;

4.7. Aktet në fushën e mirëqenies
sociale dhe te punës, ministria
përkatëse për pune dhe mirëqenie
sociale;

4.8. Aktet në fushën e kulturës,
rinis dhe sportit, ministria
përkatëse për kulturë, rini dhe
sport;

4.9. Aktet në fushën e transportit
publik lokal, ministria përkatëse
për infrastrukturë;

4.10. Aktet në fushën e tregtisë dhe
turizmit lokal, ministria përkatëse
e tregtisë dhe industrisë;

4.11. Aktet tjera te cilat nuk janë
përfshinë paragrafin 4 deri ne
paragrafin 4.10, varësisht nga
fusha ministria e dërgon aktin te
organi kompetent për shqyrtimin
të ligjshmërisë.
5. Publikimi i akteve të komunës bëhet në
pajtim me legjislacionin përkatës.

4.5. Acts in the field of education: the
relevant ministry of education, science
and technology;

4.6. Acts in the field of health: the
relevant ministry of health;


4.7. Acts in the field of social welfare
and labour: the relevant ministry for
labour and social welfare;


4.8. Acts in the field of culture, youth
and sports, the ministry for culture,
youth and sports;


4.9. Acts in the field of local public
transport: the relevant ministry for
infrastructure;

4.10. Acts in the field of trade and
local tourism: the relevant ministry of
trade and industry;

4.11. Acts that are not included in
paragraphs from 4 to 4.10 shall be
submitted to the competent organ for
review.


5. The municipal acts shall be published in
accordance with the relevant secondary
legislation.
4.5. Akti u oblasti obrazovanja,
dotično ministarstvo za nauku i
tehnologiju;

4.6. Akti u oblasti zdravlja, dotično
ministarstvo za zdravlje;


4.7. Akti u oblasti rada i socijalne
zaštite, dotično ministarstvo za rad i
socijalnu zaštitu;


4.8. Akti u oblasti kulture, omladine
i sporta, dotično ministarstvo za
kulturu, omladinu i sport;


4.9. Akti u oblasti javnog lokalnog
prevoza, dotično ministarstvo za
infrastrukturu;

4.10. Akti u oblasti trgovine i
lokalnog turizma, dotično
ministarstvo za trgovinu i industriju;

4.11. Ostali akti koji nisu uključeni u
stavu 4 do stava 4.10, zavisno od
oblasti, ministarstvo prosleđuje akat
nadležnom organu za razmatranje
zakonitosti;

5. Objavljivanje opštinskih akata se vrši u
skladu sa dotičnim zakonodavstvom.


10/57


Neni 8
Shqyrtimi i detyrueshëm i ligjshmërisë

1. Aktet e kuvendit të komunës, që i
nënshtrohen shqyrtimit të detyrueshëm të
ligjshmërisë janë:

1.1 statuti i komunës;

1.2 rregulloret e komunës; dhe

1.3 vendimet e përgjithshme të
komunës.

2. Aktet e përcaktuara në paragrafin 1
shqyrtohen nga organi mbikëqyrës jo më
vonë se pesëmbëdhjetë (15) ditë pas
pranimit të tyre nga NJAD-i i ministrisë.

3. Departamenti përgjegjës për çështje
ligjore dhe monitorim të komunave është
përgjegjës për shqyrtimin e detyrueshëm të
ligjshmërisë së akteve të komunës të nxjerra
në fushën që bie në përgjegjësinë e
ministrisë.

4. Ministria është përgjegjëse për
koordinimin e procesit të shqyrtimit të
ligjshmërisë së akteve të komunës, e për të
cilin shqyrtim janë përgjegjëse ministritë
tjera, sipas procedurës në vijim:

4.1.Jo më vonë se tre (3) ditë nga
data e protokollimit në NJAD-in e

Article 8
Mandatory review of legality

1. Acts of the municipal assembly that are
subject to mandatory review of legality are:


1.1. Municipal statute;

1.2. Municipal regulations; and

1.3. Municipal decisions.


2. Acts referred to in the paragraph 1shall be
reviewed by the supervisory organ not later
than fifteen (15) days upon receipt by the UAD
in the ministry.

3. The Department for legal affairs and
monitoring of municipalities is responsible for
the mandatory review of the legality of
municipal acts issued in the field for which the
ministry is responsible.


4. The MLGA is responsible to coordinate the
process of the review of the legality of
municipal acts for which other ministries are
responsible according to the following
procedure:

4.1.The municipal acts accompanied
by a cover letter shall be addressed to

Član 8
Obavezno razmatranje zakonitosti

1. Opštinski akti koji podležu obaveznom
razmatranju zakonitosti:


1.1. statut opštine;

1.2. uredbe opštine, i

1.3. opšte odluke opštine.


2. Akti određeni stavom 1 se razmatraju od
strane nadzornog organa ne kasnije od
petnaest (15) dana nakon prijema od JUD-a
ministarstva.

3. Odeljenje koje je odgovorno za zakonska
pitanja i monitorisanje opština u ministarstvo-
u je odgovorna za obaveznu razmatranje o
zakonitosti opštinskih akata donošenih u polje
nadzora za koju je odgovorno ministarstvo.


4. Ministarstvo je odgovorno za koordinisanje
procesa razmatranja zakonitosti opštinskih
akata, za koje razmatranje odgovorna su
druga ministarstva, prema sledećoj proceduri:


4.1.Ne kasnije od tri (3) dana, od dana
protokoliranja u JUD –u ministarstva,

11/57

ministrisë akti i komunës me
shkresë përcjellëse do t'i adresohen
ministrisë përgjegjëse për
shqyrtimin e ligjshmërisë;

4.2.Ministria përgjegjëse brenda
dhjetë (10) ditësh, shqyrton
ligjshmërinë e aktit të komunës dhe
të njëjtin vlerësim të ligjshmërisë i
dërgon ministrisë;


4.3.Jo më vonë se dy (2) ditë nga
pranimi i shqyrtimeve të
ligjshmërisë nga organet
mbikëqyrëse tjera, ministria, përmes
NJAD-it, do t'ia kthejë vlerësimin e
ligjshmërisë komunës dhe do ta
publikojë atë në faqen zyrtare të
MAPL-së;

4.4.Në rast se organi mbikëqyrës
përgjegjës nuk e kryen detyrimin e
vetë për të shqyrtuar ligjshmërinë e
aktit të komunës brenda afatit të
caktuar sipas paragrafit 4.2 të këtij
neni, ministria e njofton ZKM;


5. Nëse organi mbikëqyrës konfirmon
ligjshmërinë e aktit të komunës, komuna
obligohet të publikoj aktin në ueb faqen
zyrtare të saj.

the respective ministry for the review
of legality not later than three (3) days
from the date of its registration in the
UAD - in the ministry;

4.2.The respective ministry shall carry
out the review of the legality of
municipal acts and return the
evaluation of legality to the ministry
in written in official languages within
ten (10) days;

4.3.The MLGA shall submit the
evaluation of the legality carried out
by other supervisory organs to the
municipalities through its UAD and
publish it on the official website of the
ministry, not later than two (2) days
upon receipt;


4.4.If the respective supervisory organ
fails to carry out its obligation to
review the legality of municipal acts
within the prescribed period under
paragraph 4.2 of this Article, the
ministry shall notify the OPM;


5. If the supervisory organ confirms the
legality of municipal acts, the municipalities
shall be obliged to publish them on the
municipal website.

opštinski akti sa propratnim pismom
upućuju se odgovornom ministarstvu
za razmatranje zakonitosti;


4.2.Odgovorno ministarstvo, unutar
deset (10) dana razmatra zakonitost
akta opštine i istu procenu zakonitosti
prosleđuje ministarstvu;4.3.Ministarstvo, preko JUD-a će
vratiti procenu zakonitosti opštini i
objaviti u službenoj stranici MALS-a
ne kasnije od dva (2) dana od dana
prijema razmatranja zakonitosti od
drugih nadzornih organa;4.4.U slučaju da nadležni nadzorni
organ ne ispuni svoju obavezu
razmatranja zakonitosti opštinskog
akta u određenom roku na osnovu
stava 4.2 ovog člana, ministarstvo
obaveštava KP.


5. Ako nadzorni organ potvrđuje zakonitost
opštinskog akta, opština se obavezuje da isti
akt objavi na svojoj službenoj veb stranici.12/57

6. Nëse organi mbikëqyrës konsideron se
akti i komunës i shqyrtuar nuk është në
pajtim me legjislacionin, nga komuna do të
kërkohet rishqyrtimi i aktit.

7. Komuna duhet t'i përgjigjet kërkesës së
organit mbikëqyrës për rishqyrtimin e aktit
te komunës brenda tridhjetë (30) ditësh nga
data e pranimit të kërkesës për rishqyrtim
nga ministria.


8. Nëse komuna e pranon kërkesën për
rishqyrtim, ajo do ta suspendojë
ekzekutimin e aktit të kontestuar deri në
rishqyrtimin e tij nga organi i komunës
përgjegjës.

9. Komuna brenda tridhjetë (30) ditësh pas
suspendimit të aktit të kontestuar është e
obliguar të harmonizoj aktin konform
kërkesës se organit mbikëqyrës.

10. Në rast se komuna nuk përgjigjet brenda
afatit tridhjetë (30) ditësh, e refuzon
kërkesën për rishqyrtimin e aktit dhe
konfirmon se do të fillojë me zbatimin e
aktit të kontestuar, organi mbikëqyrës do të
kundërshtojë aktin e komunës në fjalë në
gjykatën kompetente brenda afatit tridhjetë
(30) ditësh pas dështimit për t’iu përgjigjur
kërkesës për rishqyrtim apo dërgimit të
konfirmimit të fillimit të zbatimit të aktit të
kontestuar.

6. If the supervisory organ considers that the
municipal act is not in accordance with the
applicable laws, the municipality shall be
required to review the municipal act.

7. Municipality must respond to the request of
the supervisory organ to review the municipal
acts that were considered to be in contradiction
to the law within thirty (30) days of the receipt
of the request for review by ministry.


8. If the municipality receives the request for
review, it will suspend enforcement of the
contested act until its review by the respective
municipal organ.


9. Municipality is obliged to harmonize the
contested act in conformity with the request of
the supervisory organ within thirty (30) days.


10. If the municipality fails to respond within
thirty (30) days, and rejects the request for
review of the act and confirms that it will
begin to implement the contested act, the
supervisory organ will challenge the
municipal act in question in the competent
court within thirty (30) days following the
failure to respond to the request for review or
submission of the confirmation on
implementation of the contested act.


6. Ako nadzorni organ smatra da razmatrani
opštinski akt nije u skladu sa
zakonodavstvom, od opštine će se zahtevati
ponovno razmatranje.

7. Opština mora odgovoriti zahtevu
nadzornog organa za ponovno razmatranje
opštinskog akta u roku od trideset (30) dana
od dana prijema zahteva za ponovno
razmatranje od ministarstva.


8. Ako opština primi zahtev za ponovno
razmatranje, ona će obustaviti izvršenje
spornog akta do ponovnog razmatranja akta
od strane odgovornog opštinskog organa.


9. Opština, u roku od trideset (30) dana nakon
obustavljanja spornog akta je dužna da
usaglasi akt u skladu sa zahtevom nadzornog
organa.

10. U slučaju da opština ne odgovori u roku
od trideset (30) dana, odbija zahtev za
ponovno razmatranje akta i potvrdi da će
nastaviti sa sprovođenjem spornog akta,
nadzorni organ će se protiviti opštinskom aktu
u nadležnom sudu u roku od trideset (30) dana
nakon neuspeha da odgovori zahtevu za
ponovno razmatranje, ili prosleđivanju
potvrde o počivanju sprovođenja spornog
akta.13/57

11. Në rast se organi mbikëqyrës nuk ia
kthen shqyrtimin e ligjshmërisë aktit të
komunës brenda pesëmbëdhjetë (15) ditësh
nga dita e pranimit përveç në rastet kur
organi mbikëqyrës ka kërkuar nga komuna
informacion shtese akti i komunës
konsiderohet i plotfuqishëm.

Neni 9
Shqyrtimi i rregullt i ligjshmërisë

1. Kryetari i komunës i dërgon organit
mbikëqyrës listën e akteve të miratuara nga
kuvendi dhe kryetari nga muaji paraprak
deri me datën 10 te çdo muaji.

2. Organi mbikëqyrës ka të drejt të kërkoj
nga komuna ta dërgoj për shqyrtim të
ligjshmërisë çdo akte të kuvendit të
komunës i cili nuk i është nënshtruar
shqyrtimit të detyrueshëm.

3. Organi mbikëqyrës ka të drejt
diskrecionale të zgjedh nga lista e akteve te
kryetarit se cila prej tyre do i nënshtrohet
shqyrtimit te rregullt të ligjshmërisë dhe një
herit kërkon nga komuna që aktin ta dërgon
për vlerësim në ministri.

4. Procedura e shqyrtimit të rregullt të
ligjshmërisë është identike me atë të
shqyrtimit të detyrueshëm të ligjshmërisë të
përcaktuar në nenin 8 të kësaj Rregulloreje,
ndërsa afati për të mbikëqyrë aktin është
tridhjetë (30) ditë ashtu siç është përcaktuar
11. If the supervising organ fails to return the
review to the municipality within fifteen (15)
days from the date of receipt, unless additional
information is required, than the municipal
acts shall be considered as final.Article 9
Regular review of legality

1. The Mayor shall submit to the supervisory
organ the list of acts approved by the
municipal assembly and mayor by 10thof each
month.

2. The supervisory body has the right to ask
the municipality to submit every issued act for
the review the legality which is not subject to
mandatory review.


3. The supervisory organ has the discretionary
right to choose an act from the list of acts of
the mayor for regular review of the legality
and request from the municipality to submit it
to the ministry for evaluation.


4. The procedure of regular review of
legislation is identical to that of the mandatory
review of legality established in article 8 of
this Regulation, while the term to supervise the
act is thirty (30) days as stipulated in Article
11. U slučaju da nadzorni organ ne vraća
razmatranje zakonitosti akta opštine u roku od
petnaest (15) dana od dana prijema, osim u
slučajima kad je nadzorni organ zatražio od
opštine dodatnu informaciju, onda se
opštinski akt smatra punomoćan.


Član 9
Redovno razmatranje zakonitosti

1. Gradonačelnik šalje nadzornom organu
spisak akata usvojenih prethodnog meseca od
strane skupštine i gradonačelnika, do 10-og
svakog meseca.

2.Nadzorni organ ima pravo da zahteva od
opštine da prosleđuje svaki akt Skupštine za
razmatranje zakonitosti koji nije podlegao
obaveznom razmatranju.


3. Nadzorni organ ima diskretno pravo da bira
od spiska akta gradonačelnika koji će akt
podlegnuti redovnom razmatranju zakonitosti
i istovremeno zahtevati od opštine da prosledi
akt ministarstvu za procenu.


4. Procedura redovnog razmatranja
zakonitosti je identična sa obaveznim
razmatranjem zakonitosti, određenim članom
8 ove uredbe, dok rok za nadgledanje akta je
trideset (30) dana, onako kako je određeno

14/57

në nenin 80 paragrafi 2 i Ligjit Nr. 03/L-040
për Vetëqeverisje Lokale.

Neni 10
Shqyrtimi i përshtatshmërisë

Shqyrtimi i aktit të komunës për
kompetencat e deleguara ushtrohet nga
autoriteti mbikëqyrës për kompetenca të
deleguara, ashtu siç është përcaktuar në
nenin 84 të Ligjit Nr. 03/L-040 për
Vetëqeverisje Lokale.

Neni 11
Përgjegjës për koordinim dhe raportim


1. Ministria është përgjegjëse për
koordinimin dhe raportimin periodik dhe
vjetor lidhur me mbikëqyrjen e ligjshmërisë
së akteve të organeve të komunës.

2. Raporti për mbikëqyrjen e akteve te
komunës i dërgohet Qeverise.


Neni 12
Përgjegjës për zbatimin e kësaj
rregullore

Përgjegjës për zbatimin e kësaj rregullore
janë Kuvendet e Komunave, Kryetarët
Komunave, Ministria, Ministrit e linjës dhe
institucionet e tjera.
80 paragraph 2 of Law no. 03 / L-040 on Local
Self-Government.

Article 10
Review of compliance

The review of municipal acts for the delegated
powers is exercised by the supervisory organ
for the delegated powers, as defined in Article
84 of Law no. 03 / L-040 on Local Self-
Government.


Article 11
Responsible for coordination and
reporting

1. Ministry shall be responsible to coordinate
with municipalities as well report on annual
and periodical basis on the supervision of the
legality of acts of municipal organs.

2. The report on the supervision of the legality
of municipal acts shall be submitted to the
Government.

Article 12
Responsible for the implementation of this
Regulation

Municipal Assemblies, Mayors of
municipalities, Ministry, line ministries and
other institutions.


članom 80 stav 2 zakona br.03/L-040 za
lokalnu samoupravu.

Član 10
Razmatranje usklađenosti

Razmatranje opštinskog akta za poverene
nadležnosti vrši se od strane nadzorne vlasti
za poverene nadležnosti, onako kako je
određeno članom 84 zakona br. 03/L-040 za
lokalnu samoupravu.


Član 11
Odgovoran za koordinaciju i izveštavanje


1. Ministarstvo je odgovorno za koordinaciju
i periodično i godišnje izveštavanje vezano za
nadzor zakonitosti donošenih akta od strane
opštinskih organa.

2. Izveštaj o nadzoru opštinskih akata se šalje
Vladi.


Član 12
Odgovoran za primenu ove uredbe


Odgovoran za primenu ove uredbe jesu,
Skupštine opštine, gradonačelnici opština,
ministarstvo, resursna ministarstva i ostale
institucije.

15/57


Neni 13
Dispozitat kalimtare dhe përfundimtare

1. Komunat obligohen që të gjitha aktet e
komunës të zbatueshme t'ia dërgojnë
ministrisë për përfshirje në listën e akteve të
komunës të zbatueshme jo më vonë se tre
muaj pas datës së hyrjes në fuqi të kësaj
rregulloreje.

2. Me hyrjen në fuqi të kësaj Rregullore
shfuqizohet vendimi i Qeverisë së
Republikës së Kosovës Nr. 2/119 i datës,
07.04.2010.

3. Të bashkëngjitura me këtë Rregullore
janë: Shtojca 1 - Formulari përcjellës për
konsultim paraprak, Shtojca 2 - Formulari
përcjellës për shqyrtimin e detyrueshëm të
ligjshmërisë së akteve të komunës, Shtojca
3 Formulari përcjellës për shqyrtimin e
rregullt të ligjshmërisë dhe Shtojca 4 –
Formulari përcjellës për shqyrtimin e
përshtatshmërisë së akteve te Komunës, të
cilët do të shfrytëzohen nga palët
përgjegjëse për zbatimin e kësaj
Rregulloreje gjatë zhvillimit të procedurave
të parapara në të dhe do të konsiderohen
pjesë përbërëse të saj dhe do të aplikohen në
të njëjtën masë me këtë Rregullore.

Article 13
Transitional and final provisions

1. Municipalities are obliged to submit all
applicable municipal acts to ministry for their
inclusion in the list of municipal acts not later
than three months after the date of entry into
force of this regulation.


2. Upon entry into force of this Regulation, the
decision of the Government of the Republic of
Kosovo No. 2/119 dated 07.04.2010 shall be
repealed.

3. Attached to this Regulation are Annex 1 -
Prior Consultation Form, Annex 2 –
Mandatory Review of the Legality of
Municipal Acts Form, Annex 3 - -Regular
Review of the Legality Form and Annex 4 -
Review of the Consistency of Municipal Acts
Form, which will be used by the parties
responsible for implementation of this
Regulation during the procedure and will be
considered an integral part thereof and shall be
applied to the same extent with this
Regulation.
Član 13
Privremene i konačne odredbe

1. Opštine se obavezuju da svi akti opštine
koji su u primeni treba da se dostave
ministarstvo-u s’ciljem obuhvatanja u spisak
opštinskih akata koji su primenljivi ne duže
od tri meseca nakon stupanja na snagu ove
uredbe.

2. Stupanjem na snagu ove uredbe ukida se
odluka vlade Republike Kosovo br. 2/119
dana , 07.04.2010.


3. U prilogu ove Uredbe su: prilog 1 -
Propratni obrazac za prethodnu konsultaciju,
prilog 2 – propratni obrazac za obavezno
razmatranje zakonitosti opštinskih akata,
prilog 3 – propratni obrazac za redovno
razmatranje zakonitosti, prilog 4 – propratni
obrazac za razmatranje usklađenosti
opštinskih akata, koji će se koristiti od strane
odgovornih lica za primenu ove uredbe tokom
razvoja predviđenih procedura i smatra će se
sastavnim delom i biće primenjeni u istoj meri
sa ovom uredbom.
16/57

Neni 14
Hyrja në fuqi

Kjo rregullore hyn në fuqi shtatë (7) ditë pas
nënshkrimit të saj nga ana e Kryeministrit.Isa Mustafa

___________________
Kryeministër i Republikës së Kosovës

04 mars 2016

Article 14
Entry into force

This Regulation shall enter into force seven
(7) days upon its signature by the Prime
Minister.


Isa Mustafa

___________________
Prime Minister of the Republic of Kosova

04 march 2016

Član 14
Stupanje na snagu

Ova uredba stupa na snagu sedam (7) dana
nakon potpisivanja od strane Premijera.Isa Mustafa

___________________
Premijer Republike Kosovo

04 mart 2016
17/57


Shtojca 1 Formulari përcjellës për konsultim paraprakRepublika e Kosovës
Republika Kosovo-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada – Government

Për : Emri dhe Mbiemri, Kryetar i Komunës
Emri dhe Mbiemri, Kryesues i Kuvendit të Komunës


Kopje: Njësia për Administrimin e Dokumenteve në MAPL
Njësia për Administrimin e dokumenteve në komunë
Departamentit Ligjor dhe Monitorim të Komunave

Përmes: Emri dhe Mbiemri, Ministër i _________________

Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë ____________


Nga: Emri dhe Mbiemri, Udhëheqës i Departamentit Ligjor,
Ministria e ______________
Datë:
__/__/2016
Lënda: Përgjigje në kërkesën për konsultim paraprak
Lloji i aktit:  Statut i komunës
 Rregullore komunale
 Vendim i Kuvendit të Komunës
 Akt tjetër i komunës: ___________________________

I nderuar Kryetar,
I nderuar Kryesues

Në pajtim me Rregulloren e Qeverisë së Republikës së Kosovës Nr.01/2016 për
Shqyrtimin administrativ të akteve të komunave, e në bazë të kompetencave ligjore të
ministrisë të përcaktuara me ligjet bazike dhe Rregulloren e Qeverisë Nr. 02/2011 për
Fushat dhe Përgjegjësitë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive,
Departamenti Ligjor i Ministrisë së _______ (__) ka pranuar kërkesë për konsultim
paraprak ashtu siç parashihet në nenin 83 të Ligjit Nr. 03/L-05 Për Vetëqeverisje Lokale,
nga Komuna e _________, lidhur me draft – aktin përkatësisht dispozitën ligjore të aktit
komunal si në vijim:


Statuti
Rregullorja komunale Nr.______ për ________________

18/57

Vendimi i Kuvendit të Komunës Nr. ________________ për ______________
Akti tjetër i komunës: ______________________________________


I parashtruar për konsultim paraprak në MAPL më datë:
I dërguar për konsultim paraprak në MXXX më datë:

Ministria e ___________________, pas shqyrtimit të kërkesës për konsultim paraprak të
përmbajtjes së draft-aktit të komunës si më sipër, këshillon komunën që draft – akti i
synuar të nxjerrët të përmbaj:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________

19/57

Annex 1: Preliminary consultation form

Republika e Kosovës
Republika Kosovo-RepublicofKosovo
Qeveria - Vlada – GovernmentDear Mayor,
Dear Chairperson

Pursuant to Regulation of the Government of the Republic of Kosovo No. 01/2016 for the
review of acts of municipalities, in accordance with the legal competences of the Ministry
set forth in the basic laws and Regulation of the Government No. 02/2011 on the Areas of
Administrative Responsibilities of the Office of Prime Minister and Ministries, the Legal
Department of the Ministry of _______ (__) has received a request for preliminary
consultation, as specified under Article 83 of the Law No. 03/L-05 on Local Self-
Government, from the municipality of _________:

To : Name and surname, Mayor of the municipality
Name and surname, Chairperson of Municipal Assembly


CC: Document Management Unit of MLGA
Document Management Unit of the municipality
Department for Legal Affairs and Monitoring of Municipalities

Through: Name and surname,
Minister of ___________________________
General Secretary of the Ministry of ______From: Name and surname, Head of the Legal Department, Ministry of
______________
Date:
__/__/2016
Subject: Response to a request for preliminary consultation
Type of
act:
Municipal statute
Municipal regulation
Decision of the Municipal Assembly
Other municipal acts: ___________________________

20/57Statute
Municipal regulation no.______ on ________________
Decision of the Municipal Assembly no. ________________ on ______________
Other municipal acts: ______________________________________


Submitted to MLGA for preliminary consultation on:
Submitted to MXXX for preliminary consultation on:

The Ministry of ___________________, upon revision of the request for preliminary
consultation of the content of the above-mentioned draft-municipal act, advises the
municipality that the respective draft-act must contain:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________


21/57

Prilog 1 Propratni obrazac za prethodnu konsultaciju


Republika e Kosovës
Republika Kosovo-Republicof Kosovo
Qeveria - Vlada – Government

Za: Ime i prezime, gradonačelnik
Ime i prezime, predsedavajući Skupštine opštine


Kopija: Jedinica za upravljanje dokumentima u MALS
Jedinica za upravljanje dokumentima u opštini
Odeljenje za pravna pitanja i monitorisanje opština

Preko: Ime i prezime, ministar _________________

Generalni sekretar ministarstva ____________


Od: Ime i prezime, rukovodilac pravnog odeljenja,
Ministarstvo ______________
Datum:
__/__/2016
Predmet: Odgovor na zahtev za prethodnu konsultaciju
Vrsta
akta:
 Statut opštine
Opštinska uredba
Odluka Skupštine opštine
Ostali akti opštine: ___________________________


Poštovani gradonačelniče,
Poštovani predsedavajući,

U skladu sa Uredbom Vlade Republike Kosova br.01/2016 za administrativno
razmatranje opštinskih akata, i na osnovu zakonskih nadležnosti ministarstva određenim
osnovnim zakonima i Uredbom Vlade br.02/2011 o poljima administrativne
odgovornosti kabineta premijera i ministarstva, pravnom odeljenju Ministarstva _______
(__) je dostavljen zahtev za prethodnu konsultaciju onako kako se predviđa članom 83
Zakona br.03/L-05 za lokalnu samoupravu, od strane Opštine _________,vezano za
nacrtom akta, odnosno zakonskoj odredbi opštinskog akta kao sledeće:


22/57


Statut
Opštinska Uredba br.______ za ________________
Odluka Skupštine opštine br. ________________ za ______________
Ostali akti opštine: ______________________________________
Podnošen za prethodnu konsultaciju u MALS dana:
Dostavljen za prethodnu konsultaciju u MXXX dana:

Ministarstvo ___________________, nakon razmatranja gore navedenog zahteva za
prethodnu konsultaciju sadržaja nacrta akta opštine, savetuje opštinu da namenjeni nacrt
akta sadrži:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________.
23/57

Shtojca 2/A Formulari përcjellës për shqyrtimin e detyrueshëm të ligjshmërisë nga MAPL –
konfirmimi i ligjshmërisëRepublika e Kosovës
Republika Kosovo-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada – Government

Për : Emri dhe Mbiemri, Kryetar i Komunës së
__________________
Kryesues i Kuvendit të Komunës së
______


Cc: Njësisë për Administrimin e dokumenteve në MAPL
Njësisë për administrimin e dokumenteve në komunë

Përmes: Emri dhe Mbiemri,
___________________Ministër i MAPL-së, ___________
___________________Sekretar i Përgjithshëm i MAPL-së,
____

Nga: Emri dhe Mbiemri, Drejtor i Departamentit Ligjor dhe
Monitorim të Komunave, MAPL ______________
Datë:
__/__/2016
Lënda: Konfirmim i ligjshmërisë e aktit të komunës së
________________
Lloji i aktit:  Statut i komunës
 Rregullore komunale
 Vendim i Kuvendit të Komunës
 Akt tjetër i komunës: ___________________________


I/e nderuar Kryetar,
I/e nderuar Kryesues,

Në pajtim me Rregulloren e Qeverisë së Republikës së Kosovës Nr. 01/2016 për
Shqyrtimin administrativ të Akteve të Komunave, e në bazë të kompetencave ligjore të
ministrisë të përcaktuara me ligjet bazike dhe Rregulloren e Qeverisë Nr. 02/2011 për
Fushat dhe Përgjegjësitë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive,
Departamenti Ligjor dhe Monitorim të Komunave i Ministrisë së Administrimit të
Pushtetit Lokal ka pranuar për shqyrtim të detyrueshëm të ligjshmërisë ashtu siç
parashihet me nenin 81 të Ligjit Nr. 03/L-05 Për Vetëqeverisje Lokale aktin komunal në
vijim:


24/57Statuti
Rregullorja komunale Nr.______ për ________________
Vendimi i Kuvendit të Komunës Nr. ________________ për ______________
Akti tjetër i komunës: ______________________________________

I miratuar më datë:
I parashtruar për shqyrtim në MAPL më datë:

Ministria e ___________________, pas shqyrtimit të përmbajtjes së aktit të komunës si
më sipër, vlerëson se akti i komunës është në pajtim me dispozitat e legjislacionit në
fuqi dhe si i tillë mund të prodhojë efekte juridike. Ministria e Administrimit të Pushtetit
Lokal mbetet në dispozicion të komunës për çfarëdo sqarimi të mëtejmë në lidhje me
këtë vlerësim.25/57


Annex 2/A-Mandatory review of the legality by MLGA– confirmation of legality form

Republika e Kosovës
Republika Kosovo-RepublicofKosovo
Qeveria - Vlada – Government

To : Name and surname, Mayor of the municipality
Name and surname, Chairperson of Municipal Assembly


CC: Document Management Unit of MLGA
Document Management Unit of the municipality

Through: Name and surname,
Minister of MLGA____________________
General Secretary of the Ministry of ____From: Name and surname, Head of the Department for Legal
Affairs and Monitoring of Municipalities, MLGA
Date:
__/__/2016
Subject: Confirmation of the legality of municipal act
________________
Type of act:  Municipal statute
 Municipal regulation
 Decision of the Municipal Assembly
 Other municipal acts: ___________________________

Dear Mayor,
Dear Chairperson

Pursuant to Regulation of the Government of the Republic of Kosovo No. 01/2016 for the
review of acts of municipalities, in accordance with the legal competences of the Ministry
set forth in the basic laws and Regulation of the Government No. 02/2011 on the Areas of
Administrative Responsibilities of the Office of Prime Minister and Ministries, the Legal
Department of the Ministry of the Ministry of Local Government Administration has
received a municipal act for mandatory review of legality, as specified under Article 81
of the Law No. 03/L-05 on Local Self-Government:

Statute
Municipal regulation no.______ on ________________

26/57

Decision of the Municipal Assembly no. ________________ on ______________
Other municipal acts: ______________________________________

Adopted on:
Submitted to MLGA for review on:

The Ministry of ___________________, upon revision of the content of the above-
mentioned municipal act, ascertains that the municipal act is in compliance with the
provisions of the applicable legislation and such can produce legal effects. The Ministry
of Local Government Administration shall remain at the disposal of municipality for any
eventual explanation regarding the evaluation.

27/57

Prilog 2/A Propratni obrazac za obavezno razmatranje zakonitosti od MALS-a – potvrda
zakonitosti

Republika e Kosovës
Republika Kosovo-Republicof Kosovo
Qeveria - Vlada – Government

Za: Ime i prezime, gradonačelnik

predsedavajući Skupštine opštine


Kopija: Jedinica za upravljanje dokumentima u MALS
Jedinica za upravljanje dokumentima u opštini

Preko: Ime i prezime,
_____________Ministar MALS-a _________________
_____________Generalni sekretar MALS-a_________


Od: Ime i prezime, direktorodeljenja za pravna pitanja i
monitorisanje opština, MALS ______________
Datum:
__/__/2016
Predmet: Potvrda zakonitosti akta Opštine ____________________
Vrsta akta:  Statut opštine
Opštinska uredba
Odluka Skupštine opštine
Ostali akti opštine: ___________________________

Poštovani gradonačelniče,
Poštovani predsedavajući,

U skladu sa Uredbom Vlade Republike Kosova br. 01/2016 za administrativno
razmatranje opštinskih akata, i na osnovu zakonskih nadležnosti ministarstva određenim
osnovnim zakonima i Uredbom Vlade br.02/2011 o poljima administrativne
odgovornosti kabineta premijera i ministarstva, onako kako se predviđa članom 81
Zakona br.03/L-05 za lokalnu samoupravu, odeljenju za pravna pitanja i monitorisanje
opština Ministarstva administracije lokalne samoupraveje dostavljen zahtev za obavezno
razmatranje zakonitosti sledećeg opštinskog akta:


28/57


Ministarstvo ___________________, nakon razmatranja sadržaja gore navedenog akta,
ceni da je opštinski akt u skladu sa odredbama zakonodavstva na snazi i kao takav
može da proizvodi pravne efekte. Ministarstvo administracije lokalne samouprave ostaje
na raspolaganju opštine za svako dalje objašnjenje o ovoj proceni.


1.
2. Statut
3. Opštinska Uredba br.______ za ________________
4. Odluka Skupštine opštine br. ________________ za ______________
5. Ostali akti opštine: ______________________________________
6. Usvojen dana:
7. Dostavljen MALS-u za razmatranje dana:

29/57

Shtojca 2/A-1 Formulari përcjellës për shqyrtimin e detyrueshëm të ligjshmërisë nga Ministria e
Administrimit të Pushtetit Lokal – kërkesa për rishqyrtimin e ligjshmërisë së aktit


Republika e Kosovës
Republika Kosovo-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada – Government


Për : Emri dhe Mbiemri,Kryetar i Komunës së
__________________,
Kryesues i Kuvendit të Komunës së ________,


Kopje Njësisë për administrimin e dokumenteve në MAPL
Njësisë për administrimin e dokumenteve në Komunë


Përmes: Emri dhe Mbiemri, Ministër i MAPL-së _____________

Sekretari i Përgjithshëm i MAPL-së ________________,

Nga: Emri dhe Mbiemri, Drejtor i Departamentit Ligjor dhe
Monitorim të Komunave, MAPL
Datë:
__/__/2016
Lënda: Kërkesë për rishqyrtimin e ligjshmërisë e aktit të komunës
së ________________
Lloji i aktit:  Statut i komunës
 Rregullore komunale
 Vendim i Kuvendit të Komunës
 Akt tjetër i komunës: ___________________________


I/e nderuar Kryetar,
I/e nderuar Kryesues,

Në pajtim me Rregulloren e Qeverisë së Republikës së Kosovës Nr. 01/2016 për
Shqyrtimin administrativ të Akteve të Komunave, e në bazë të kompetencave ligjore të
ministrisë të përcaktuara me ligjet bazike dhe Rregulloren e Qeverisë Nr. 02/2011 për
Fushat dhe Përgjegjësitë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive,
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal ka pranuar për shqyrtim të detyrueshëm të
ligjshmërisë ashtu siç parashihet me nenin 81 të Ligjit Nr. 03/L-05 Për Vetëqeverisje
Lokale aktin komunal në vijim:
30/57
Statuti
Rregullorja komunale Nr.______ për ________________
Vendimi i Kuvendit të Komunës Nr. ________________ për ______________
Akti tjetër i komunës: ______________________________________

I miratuar më datë:

I parashtruar për shqyrtim në MAPL më datë:


Ministria e ___________________, pas shqyrtimit të përmbajtjes së aktit të
komunës si më sipër, vlerëson se akti i komunës është në kundërshtim me
dispozitat e legjislacionit në fuqi.

Mospajtueshmëritë e aktit të komunës të parashtruar për shqyrtim të ligjshmërisë janë
si në vijim:

Nr. Formulimi në aktin e komunës

Dispozita ligjore me të cilën akti i komunës
është në kundërshtim.
1. Neni
Paragrafi
Pika
Formulimi
Akti ligjor
Neni/Paragrafi/Pika
Arsyet e supozuara të shkeljes
2. Neni
Paragrafi
Pika
Formulimi
Akti ligjor
Neni/Paragrafi/Pika
Arsyet e supozuara të shkeljes

3.Bazuar në të cekurat më lartë, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal kërkon
nga Kuvendi i Komunës/Kryetari i Komunës që të ndërmarrin veprime konkrete
që aktin e komunës ta harmonizojnë me dispozitat ligjore në fuqi, brenda 30
ditësh nga data e pranimit të kërkesës për rishqyrtim të aktit.

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, mbetet në dispozicion të komunës
për çfarëdo sqarimi të mëtejmë në lidhje me këtë vlerësim.
31/57

Annex 2/A-1: Mandatory review of the legality of municipal by MLGA– request for review of
legality of municipal act form

Republika e Kosovës
Republika Kosovo-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada – Government

To : Name and surname, Mayor of the municipality
Name and surname, Chairperson of Municipal Assembly


CC: Document Management Unit of MLGA
Document Management Unit of the municipality
Department for Legal Affairs and Monitoring of
Municipalities

Through: Name and surname, Minister of _________________

General Secretary of the Ministry of _____________


From: Name and surname, Head of the Legal Department, Ministry
of ______________
Date:
__/__/2016
Subject: Request for review of the legality of municipal act
Type of act:  Municipal statute
 Municipal regulation
 Decision of the Municipal Assembly
 Other municipal acts: ___________________________


Dear Mayor,
Dear Chairperson,

Pursuant to Regulation of the Government of the Republic of Kosovo No. 01/2016 for
the review of acts of municipalities, in accordance with the legal competences of the
Ministry set forth in the basic laws and Regulation of the Government No. 02/2011 on
the Areas of Administrative Responsibilities of the Office of Prime Minister and
Ministries, the Ministry of Local Government Administration has received a municipal
act for mandatory review of legality, as specified under Article 81 of the Law No. 03/L-
05 on Local Self-Government:


32/57Statute
Municipal regulation no.______ on ________________
Decision of the Municipal Assembly no. ________________ on ______________
Other municipal acts: ______________________________________
Adopted on:

Submitted to MLGA for review:


The Ministry of ___________________, upon revision of the content of the above-
mentioned municipal act, ascertains that the municipal act is not in contradiction with
the provisions of the applicable legislation.
Noncompliance of the municipal act submitted for review of legality are as follows:

No. Formulation of the municipal act

Municipal act is in contradiction
with these legal provisions.
1. Article
Paragraph
Item
Formulation
Legal act
Article/paragraph/item
Alleged reasons of violations
2. Article
Paragraph
Item
Formulation
Legal act
Article/paragraph/item
Alleged reasons of violations
3.

Based on the abovementioned, the Ministry of Local Government Administration requests
from the Municipal Assembly/Mayor to take concrete actions in harmonizing the
municipal act with the applicable legal provisions within 30 days upon receipt of the
request for review.

The Ministry of Local Government Administration shall remain at the disposal of
municipality for any eventual explanation regarding the evaluation:


33/57

Prilog 2/A-1 Propratni obrazac za obavezno razmatranje zakonitosti od Ministarstva
administracije lokalne samouprave – zahtev za ponovno razmatranje zakonitosti akta

Republika e Kosovës
Republika Kosovo-Republicof Kosovo
Qeveria - Vlada – Government

Za: Ime i prezime, ministar _______________________
Ime i prezime, generalni sekretar _____________________


Kopija: Ime i prezime, direktor odeljenja za pravna pitanja i
monitorisanje opštine, MALS

Preko: Ime i prezime, ministar _______________________
Ime i prezime, generalni sekretar Ministarstva
_______________


Od: Ime i prezime, direktorpravnog odeljenja
Ministarstva______________
Datum:
__/__/2016
Predmet: Zahtev za ponovno razmatranje zakonitosti akta
opštine____________
Vrsta akta:  Statut opštine
Opštinska uredba
Odluka Skupštine opštine
Ostali akti opštine: ___________________________

Poštovani ministre,
Poštovani sekretaru,

U skladu sa Uredbom Vlade Republike Kosova br. 01/2016 za administrativno
razmatranje opštinskih akata, i na osnovu zakonskih nadležnosti ministarstva određenim
osnovnim zakonima i Uredbom Vlade br.02/2011 o poljima administrativne
odgovornosti kabineta premijera i ministarstva, onako kako se predviđa članom 81
Zakona br.03/L-05 za lokalnu samoupravu, pravnom odeljenju Ministarstva
administracije lokalne samoupraveje dostavljen zahtev za obavezno razmatranje
zakonitosti sledećeg opštinskog akta:


34/57


Statut
Opštinska Uredba br.______ za ________________
Odluka Skupštine opštine br. ________________ za ______________
Ostali akti opštine: ______________________________________
Usvojen dana:
Podnošen MALS-u za razmatranje dana:
Dostavljen MXXX-u za razmatranje dana:

Ministarstvo ___________________, nakon razmatranja sadržaja gore navedenog akta,
ceni da je opštinski akt u protivnosti sa odredbama zakonodavstva na snazi.
Neusklađenosti opštinskog akta dostavljenog za razmatranje zakonitosti su kao sledeće:

Br. Formulisanje opštinskog akta Zakonska odredba sa kojom je opštinski akt u
suprotnosti.
1. Član
Stav
Tačka
Formulisanje
Zakonski akt
Član/Stav/Tačka
Pretpostavljeni razlozi kršenja
2. Član
Stav
Tačka
Formulisanje
Zakonski akt
Član/Stav/Tačka
Pretpostavljeni razlozi kršenja

3.Na osnovu gore navedenog, Ministarstvo XXXXX predlaže MALS-u da traži od
Skupštine opštine/gradonačelnika da preduzmu konkretne mere kako bi opštinski akt
uskladili sa sa zakonskim odredbama na snazi, u roku od 30 dana od dana prijema zahteva
za ponovno razmatranje akta.

Ministarstvo _____________________________ ostaje na raspolaganju MALS-a i
opštine za bilo kakvo dalje objašnjenje vezano za ovom procenom.35/57

Shtojca 2/B Formulari përcjellës për shqyrtimin e detyrueshëm të ligjshmërisë nga Ministrit e
linjës – kërkesa për rishqyrtimin e ligjshmërisë së aktitRepublika e Kosovës
Republika Kosovo-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada – Government


Për : Emri dhe Mbiemri, Ministër i ____________
Emri dhe Mbiemri, Sekretar i Përgjithshëm i _________


Cc: Emri dhe Mbiemri, Drejtor i Departamentit Ligjor dhe
Monitorim të Komunave, MAPL

Përmes: Emri dhe Mbiemri, Ministër i ________________
Emri dhe Mbiemri, Sekretari i Përgjithshëm, Ministria e
____________________

Nga: Emri dhe Mbiemri, Drejtor i Departamentit Ligjor,
Ministria e ______________
Datë:
__/__/2016
Lënda: Kërkesë për rishqyrtimin e ligjshmërisë e aktit të komunës
së ________________
Lloji i aktit:  Statut i komunës
 Rregullore komunale
 Vendim i Kuvendit të Komunës
 Akt tjetër i komunës: ___________________________I nderuar Ministër,
I nderuar Sekretar,

Në pajtim me Rregulloren e Qeverisë së Republikës së Kosovës Nr. 01/2016 për
Shqyrtimin administrativ të Akteve të Komunave, e në bazë të kompetencave ligjore të
ministrisë të përcaktuara me ligjet bazike dhe Rregulloren e Qeverisë Nr. 02/2011 për
Fushat dhe Përgjegjësitë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive,
Departamenti Ligjor i Ministrisë së _______ (__) ka pranuar për shqyrtim të
detyrueshëm të ligjshmërisë ashtu siç parashihet me nenin 81 të Ligjit Nr. 03/L-05 Për
Vetëqeverisje Lokale aktin komunal në vijim:36/57Statuti
Rregullorja komunale Nr.______ për ________________
Vendimi i Kuvendit të Komunës Nr. ________________ për ______________
Akti tjetër i komunës: ______________________________________

I miratuar më datë:
I parashtruar për shqyrtim në MAPL më datë:
I dërguar për shqyrtim në MXXX më datë:


Ministria e ___________________, pas shqyrtimit të përmbajtjes së aktit të komunës si
më sipër, vlerëson se akti i komunës është në kundërshtim me dispozitat e legjislacionit
në fuqi. Mos pajtueshmëri të aktit të komunës të parashtruar për shqyrtim të ligjshmërisë
janë si në vijim:

Nr. Formulimi në aktin e komunës

Dispozita ligjore me të cilën akti i
komunës është në kundërshtim.
1. Neni
Paragrafi
Pika
Formulimi
Akti ligjor
Neni/Paragrafi/Pika
Arsyet e supozuara të shkeljes
2. Neni
Paragrafi
Pika
Formulimi
Akti ligjor
Neni/Paragrafi/Pika
Arsyet e supozuara të shkeljes
3.

Bazuar në të cekurat më lartë, Ministria e XXXXX i propozon MAPL-së që të
kërkojë nga Kuvendi i Komunës/Kryetari i Komunës që të ndërmarrin veprime
konkrete që aktin e komunës ta harmonizojnë me dispozitat ligjore në fuqi, brenda
30 ditësh nga data e pranimit të kërkesës për rishqyrtim të aktit.

Ministria e ___________________, mbetet në dispozicion të MAPL dhe komunës
për çfarëdo sqarimi të mëtejmë në lidhje me këtë vlerësim.


37/57

Annex 2/B: Mandatory review of the legality by line ministries – request for review of municipal act
form


Republika e Kosovës
Republika Kosovo-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada – Government

To : Name and surname, Minister of ________
Name and surname, General Secretary of____________


CC: Name and surname, Head of the Department for Legal
Affairs and Monitoring of Municipalities, MLGA

Through: Name and surname, Minister of _________________
Name and surname, General Secretary of the Ministry of
___________________________

From: Name and surname, Head of Legal Department, Ministry
of ______________
Date:
__/__/2016
Subject: Request for review of the act of the municipality of
________________
Type of act:  Municipal statute
 Municipal regulation
 Decision of the Municipal Assembly
 Other municipal acts: ___________________________

Dear Minister,
Dear Secretary,

Pursuant to Regulation of the Government of the Republic of Kosovo No. 01/2016 on the
Review of Municipal Acts, in accordance with the legal competences of the Ministry set
forth in the basic laws and Regulation of the Government No. 02/2011 on the Areas of
Administrative Responsibilities of the Office of Prime Minister and Ministries, the Legal
Department of the Ministry of _______ (__) has received a municipal act for mandatory
review of legality, as specified under Article 81 of the Law No. 03/L-05 on Local Self-
Government:

Statute
Municipal regulation no.______ on ________________
Decision of the Municipal Assembly no. ________________ on ______________
Other municipal acts: ______________________________________

Adopted on:

38/57

Submitted to MLGA for review on:
Submitted to MXXX for review on:The Ministry of ___________________, upon revision of the content of the above-
mentioned municipal act, ascertains that the municipal act is in contradiction with the
provisions of the applicable legislation.
Noncompliance of the municipal act submitted for review of legality are as follows:

No. Formulation of the municipal act

Municipal act is in
contradiction with these
legal provisions.
1. Article
Paragraph
Item
Formulation
Legal act
Article/paragraph/item
Alleged reasons of violations
2. Article
Paragraph
Item
Formulation
Legal act
Article/paragraph/item
Alleged reasons of violations
3.


Based on the abovementioned, the Ministry of XXXXX proposes to MLGA to request from
the Municipal Assembly/Mayor to take concrete actions in harmonizing the municipal
act with the applicable legal provisions within 30 days upon receipt of the request for
review.

The Ministry _______________shall remain at the disposal of MLGA and municipality for
any eventual explanation regarding the evaluation.

39/57

Prilog 2/B Propratni obrazac za obavezno razmatranje zakonitosti od resornog Ministarstva –
zahtev za ponovno razmatranje zakonitosti aktaRepublika e Kosovës
Republika Kosovo-Republicof Kosovo
Qeveria - Vlada – Government


Za:
Ime i prezime, ministar
_______________________
Ime i prezime, generalni sekretar
_____________________


Kopija: Ime i prezime, direktor odeljenja za pravna
pitanja i monitorisanje opštine, MALS

Preko: Ime i prezime, ministar
_______________________
Ime i prezime, generalni sekretar Ministarstva
_______________


Od: Ime i prezime, direktorpravnog odeljenja
Ministarstva______________
Datum:
__/__/2016
Predme
t:
Zahtev za ponovno razmatranje zakonitosti
akta opštine____________
Vrsta
akta:
 Statut opštine
Opštinska uredba
Odluka Skupštine opštine
Ostali akti opštine: ___________________________

Poštovani ministre,
Poštovani sekretaru,

U skladu sa Uredbom Vlade Republike Kosova br. 01/2016 za razmatranje opštinskih
akata, i na osnovu zakonskih nadležnosti ministarstva određenim osnovnim zakonima i
Uredbom Vlade br.02/2011 o poljima administrativne odgovornosti kabineta premijera i
ministarstva, onako kako se predviđa članom 81 Zakona br.03/L-05 za lokalnu
samoupravu, pravnom odeljenju Ministarstva administracije lokalne samoupraveje
dostavljen zahtev za obavezno razmatranje zakonitosti sledećeg opštinskog akta:


40/57


Statut
Opštinska Uredba br.______ za ________________
Odluka Skupštine opštine br. ________________ za ______________
Ostali akti opštine: ______________________________________
Usvojen dana:
Podnošen MALS-u za razmatranje dana:
Dostavljen MXXX-u za razmatranje dana:Ministarstvo ___________________, nakon razmatranja sadržaja gore navedenog akta,
ceni da je opštinski akt u protivnosti sa odredbama zakonodavstva na snazi.
Neusklađenosti opštinskog akta dostavljenog za razmatranje zakonitosti su kao sledeće:

Br. Formulisanje opštinskog
akta
Zakonska odredba sa kojom je
opštinski akt u suprotnosti.
1. Član
Stav
Tačka
Formulisanje
Zakonski akt
Član/Stav/Tačka
Pretpostavljeni razlozi kršenja
2. Član
Stav
Tačka
Formulisanje
Zakonski akt
Član/Stav/Tačka
Pretpostavljeni razlozi kršenja

3.Na osnovu gore navedenog, Ministarstvo XXXXX predlaže MALS-u da traži od Skupštine
opštine/gradonačelnika da preduzmu konkretne mere kako bi opštinski akt uskladili sa
sa zakonskim odredbama na snazi, u roku od 30 dana od dana prijema zahteva za
ponovno razmatranje akta.

Ministarstvo _____________________________ ostaje na raspolaganju MALS-a i opštine za
bilo kakvo dalje objašnjenje vezano za ovom procenom.
41/57


Shtojca 2/B-1 Formulari përcjellës për shqyrtimin e detyrueshëm të ligjshmërisë nga
Ministrit e linjës – konfirmimi i ligjshmërisëRepublika e Kosovës
Republika Kosovo-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada – Government

Për:

Emri dhe Mbiemri, Ministër i MAPL-së
Emri dhe Mbiemri, Sekretar i Përgjithshëm, MAPL


Kopje: Njësia për Administrimin e Dokumenteve në
MAPL
Njësia për Administrimin e dokumenteve në
komunë
Departamentit Ligjor dhe Monitorim të Komunave

Përmes: Emri dhe Mbiemri, Ministër i _________________

Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë _


Nga: Emri dhe Mbiemri, Udhëheqës i Departamentit
Ligjor, Ministria e ______________
Datë:__/__/2016
Lënda: Konfirmimi i ligjshmërisë së aktit të komunës së
________________
Lloji i
aktit:
 Statut i komunës
 Rregullore komunale
 Vendim i Kuvendit të Komunës
 Akt tjetër i komunës: ___________________________


I nderuar Ministër,
I nderuar Sekretar,

Në pajtim me Rregulloren e Qeverisë së Republikës së Kosovës Nr. 01/2016 për
Shqyrtimin administrativ të Akteve të Komunave, e në bazë të kompetencave ligjore të
ministrisë të përcaktuara me ligjet bazike dhe Rregulloren e Qeverisë Nr. 02/2011 për
Fushat dhe Përgjegjësitë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive,
Departamenti Ligjor i Ministrisë së _______ (__) ka pranuar për shqyrtim të detyrueshëm
të ligjshmërisë ashtu siç parashihet me nenin 81 të Ligjit Nr. 03/L-05 Për Vetëqeverisje
Lokale aktin komunal në vijim:


42/57
Statuti
Rregullorja komunale Nr.______ për ________________
Vendimi i Kuvendit të Komunës Nr. ________________ për ______________
Akti tjetër i komunës: ______________________________________

I miratuar më datë:
I parashtruar për shqyrtim në MAPL më datë:
I dërguar për shqyrtim në MXXX më datë:

Ministria e ___________________, pas shqyrtimit të përmbajtjes së aktit të komunës si
më sipër, vlerëson se akti i komunës nuk është në kundërshtim me dispozitat e
legjislacionit në fuqi dhe si i tillë mund të prodhojë efekte juridike. Ministria e
___________________, mbetet në dispozicion të MAPL dhe komunës për çfarëdo sqarimi
të mëtejmë në lidhje me këtë vlerësim.


43/57


Annex 2/B-1Mandatory review of the legality by line ministries – confirmation of legality
form

Republika e Kosovës
Republika Kosovo-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada – Government

To : Name and surname, Minister of MLGA
Name and surname, General Secretary, MLGA


CC: Document Management Unit of MLGA
Document Management Unit of the municipality
Department for Legal Affairs and Monitoring of
Municipalities

Through
:
Name and surname, Minister of
_________________

General Secretary of the Ministry of __


From: Name and surname, Head of Legal Department,
Ministry of ______________
Date:__/__/2016
Subject: Confirmation of the legality of municipal act
________________
Type of
act:
 Municipal statute
 Municipal regulation
 Decision of the Municipal Assembly
 Other municipal acts: ___________________________

Dear Minister,
Dear Secretary,

Pursuant to Regulation of the Government of the Republic of Kosovo No. 01/2016 for the
review of acts of municipalities, in accordance with the legal competences of the Ministry
set forth in the basic laws and Regulation of the Government No. 02/2011 on the Areas of
Administrative Responsibilities of the Office of Prime Minister and Ministries, the Legal
Department of the Ministry of _______ (__) has received a municipal act for mandatory

44/57

review of legality, as specified under Article 81 of the Law No. 03/L-05 on Local Self-
Government:

Statute
Municipal regulation no.______ on ________________
Decision of the Municipal Assembly no. ________________ on ______________
Other municipal acts: ______________________________________
Adopted on:
Submitted to MLGA for review on:
Submitted to MXXX for review on:

The Ministry of ___________________, upon revision of the content of the above-
mentioned municipal act, ascertains that the municipal act is not in contradiction with
the provisions of the applicable legislation and such can produce legal effects. The
Ministry _______________shall remain at the disposal of MLGA and municipality for any
eventual explanation regarding the evaluation:

45/57

Prilog 2/B-1 Propratni obrazac za obavezno razmatranje zakonitosti od resornog
Ministarstva –
potvrda zakonitosti

Republika e Kosovës
Republika Kosovo-Republicof Kosovo
Qeveria - Vlada – Government

Za: Ime i prezime, ministar MALS-a
Ime i prezime, generalni sekretar MALS-a


Kopija: Jedinica za upravljanje dokumentima u MALS
Jedinica za upravljanje dokumentima u opštini
Odeljenje za pravna pitanja i monitorisanje opština

Preko: Ime i prezime, ministar _______________________
Generalni sekretar Ministarstva
_______________


Od: Ime i prezime, direktorpravnog odeljenja
Ministarstva______________
Datum:
__/__/2016
Predmet
:
Potvrda zakonitosti akta opštine____________
Vrsta
akta:
 Statut opštine
Opštinska uredba
Odluka Skupštine opštine
Ostali akti opštine: ___________________________

Poštovani ministre,
Poštovani sekretaru,

U skladu sa Uredbom Vlade Republike Kosova br. 01/2016 za administrativno
razmatranje opštinskih akata, i na osnovu zakonskih nadležnosti ministarstva određenim
osnovnim zakonima i Uredbom Vlade br.02/2011 o poljima administrativne odgovornosti
kabineta premijera i ministarstva, onako kako se predviđa članom 81 Zakona br.03/L-05
za lokalnu samoupravu, pravnom odeljenju Ministarstva ___________ (___) je dostavljen
zahtev za obavezno razmatranje zakonitosti sledećeg opštinskog akta:


46/57


Statut
Opštinska Uredba br.______ za ________________
Odluka Skupštine opštine br. ________________ za ______________
Ostali akti opštine: ______________________________________
Usvojen dana:
Podnošen MALS-u za razmatranje dana:
Dostavljen MXXX-u za razmatranje dana:

Ministarstvo ___________________, nakon razmatranja sadržaja gore navedenog akta,
ceni da opštinski akt nije uprotivnosti sa odredbama zakonodavstva na snazii kao takav
može da proizvodi pravne efekte. Ministarstvo _____________________________ ostaje
na raspolaganju MALS-a i opštine za bilo kakvo dalje objašnjenje vezano za ovom
procenom.


47/57

Shtojca 3 Formulari përcjellës për shqyrtimin e rregullt të ligjshmërisë së akteve të KK
dhe Kryetarit të Komunës

Republika e Kosovës
Republika Kosovo-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada – Government

Për : Emri dhe Mbiemri, Kryetar i Komunës
Emri dhe Mbiemri, Kryesues i Kuvendit të Komunës


Kopje: Njësia për Administrimin e Dokumenteve në MAPL
Njësia për Administrimin e dokumenteve në komunë
Departamentit Ligjor dhe Monitorim të Komunave

Përmes: Emri dhe Mbiemri, Ministër i _________________

Sekretari i Përgjithshëm i
Ministrisë _


Nga: Emri dhe Mbiemri, Udhëheqës i Departamentit
Ligjor, Ministria e ______________
Datë:
__/__/2016
Lënda: Vlerësimi i rregullt i ligjshmërisë
Lloji i
aktit:
 Statut i komunës
 Rregullore komunale
 Vendim i Kuvendit të Komunës
 Akt tjetër i komunës: ___________________________


I nderuar Kryetar,
I nderuar Kryesues,

Në pajtim me Rregulloren e Qeverisë së Republikës së Kosovës Nr. 01/2016 për Shqyrtimin
administrativ të Akteve të Komunave, e në bazë të kompetencave ligjore të ministrisë të
përcaktuara me ligjet bazike dhe Rregulloren e Qeverisë Nr. 02/2011 për Fushat dhe
Përgjegjësitë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive, Departamenti Ligjor
i Ministrisë së _______ (__) ka pranuar për shqyrtim të rregullt të ligjshmërisë ashtu siç
parashihet me nenin 80 të Ligjit Nr. 03/L-05 Për Vetëqeverisje Lokale aktin komunal në
vijim:


48/57Statuti
Rregullorja komunale Nr.______ për ________________
Vendimi i Kuvendit të Komunës Nr. ________________ për ______________
Akti tjetër i komunës: ______________________________________

I miratuar më datë:
I parashtruar për shqyrtim në MAPL më datë:
I dërguar për shqyrtim në MXXX më datë:

Ministria e ___________________, pas shqyrtimit të përmbajtjes së aktit të komunës si më
sipër, vlerëson se akti i komunës (nuk) është në kundërshtim me dispozitat e legjislacionit
në fuqi dhe si i tillë (nuk) mund të prodhojë efekte juridike. Ministria e
___________________, mbetet në dispozicion të MAPL dhe komunës për çfarëdo sqarimi
të mëtejmë në lidhje me këtë vlerësim.

49/57

Annex 3: Regular review of the acts of MA and Mayor of the Municipality

Republika e Kosovës
Republika Kosovo-RepublicofKosovo
Qeveria - Vlada – Government

To : Name and surname, Mayor of the municipality
Name and surname, Chairperson of Municipal
Assembly


CC: Document Management Unit of MLGA
Document Management Unit of the
municipalityDepartment for Legal Affairs and
Monitoring of Municipalities

Through
:
Name and surname,
Minister of MLGA____________________
General Secretary of the Ministry of ____


From: Name and surname, Head of the Legal Department
of the Ministry of _____________
Date:
__/__/2016
Subject: Regular review of legality
Type of
act:
 Municipal statute
 Municipal regulation
 Decision of the Municipal Assembly
 Other municipal acts: ___________________________

Dear Mayor,
Dear Chairperson,

Pursuant to Regulation of the Government of the Republic of Kosovo No. 01/2016 for the
review of acts of municipalities, in accordance with the legal competences of the Ministry
set forth in the basic laws and Regulation of the Government No. 02/2011 on the Areas of
Administrative Responsibilities of the Office of Prime Minister and Ministries, the Legal
Department of the Ministry of _______ (__) has received a municipal act for regular review
of legality, as specified under Article 80 of the Law No. 03/L-05 on Local Self-
Government:50/57

Statute
Municipal regulation no.______ on ________________
Decision of the Municipal Assembly no. ________________ on ______________
Other municipal acts: ______________________________________
Adopted on:
Submitted to MLGA for review on:
Submitted to MXXX for review on:

The Ministry of ___________________, upon revision of the content of the above-
mentioned municipal act, ascertains that the municipal act is (not) in compliance with
the provisions of the applicable legislation and such can (cannot) produce legal effects.
The Ministry of _________ shall remain at the disposal of MLGA and municipality for
any eventual explanation regarding the evaluation.
51/57

Prilog 3 Propratni obrazac za redovno razmatranje zakonitosti akta SO i gradonačelnika

Republika e Kosovës
Republika Kosovo-Republicof Kosovo
Qeveria - Vlada – Government

Za: Ime i prezime, gradonačelnik
Ime i prezime, predsedavajući Skupštine opštine


Kopija: Jedinica za upravljanje dokumentima u MALS
Jedinica za upravljanje dokumentima u opštini
Odeljenje za pravna pitanja i monitorisanje opština

Preko: Ime i prezime, ministar _________________

Generalni sekretar ministarstva _


Od: Ime i prezime, rukovodilac pravnog odeljenja,
Ministarstvo ______________
Datum:
__/__/2016
Predmet
:
Redovna procena zakonitosti
Vrsta
akta:
 Statut opštine
Opštinska uredba
Odluka Skupštine opštine
Ostali akti opštine: ___________________________


Poštovani gradonačelniče,
Poštovani predsedavajući,

U skladu sa Uredbom Vlade Republike Kosova br. 01/2016 za administrativno razmatranje
opštinskih akata, i na osnovu zakonskih nadležnosti ministarstva određenim osnovnim
zakonima i Uredbom Vlade br.02/2011 o poljima administrativne odgovornosti kabineta
premijera i ministarstva, onako kako se predviđa članom 80 Zakona br.03/L-05 za lokalnu
samoupravu,pravnom odeljenju Ministarstva _______ (__) je dostavljen zahtev za redovnu
procenu zakonitosti opštinskog akta kao sledeće:


52/57


Statut
Opštinska Uredba br.______ za ________________
Odluka Skupštine opštine br. ________________ za ______________
Ostali akti opštine: ______________________________________
Usvojen dana:
Dostavljen MALS-u za redovnu procenudana:
Dostavljen MXXX-u za razmatranje dana:

Ministarstvo ___________________, nakon razmatranja sadržaja gore navedenog
opštinskog akta, ceni da opštinski akt (nije) u protivnosti sa odredbama zakonodavstva
na snazi i kao takav (ne) može da proizvodi pravni efekat. Ministarstvo
____________________ ostaje na raspolaganju MALS-a i opštine za bilo kakvo dalje
objašnjenje vazno za ovom procenom.53/57

Shtojca 4 Formulari përcjellës për shqyrtimin e përshtatshmërisë së akteve të komunës


Republika e Kosovës
Republika Kosovo-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada – Government

Për : Emri dhe Mbiemri, Kryetar i Komunës
Emri dhe Mbiemri, Kryesues i Kuvendit të Komunës


Kopje: Njësia për Administrimin e Dokumenteve në MAPL
Njësia për Administrimin e dokumenteve në komunë
Departamentit Ligjor dhe Monitorim të Komunave

Përmes: Emri dhe Mbiemri, Ministër i _________________

Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë _


Nga: Emri dhe Mbiemri, Udhëheqës i Departamentit
Ligjor, Ministria e ______________
Datë:
__/__/2016
Lënda: Shqyrtimi i përshtatshmërisë së aktit të komunës
Lloji i
aktit:
 Statut i komunës
 Rregullore komunale
 Vendim i Kuvendit të Komunës
 Akt tjetër i komunës: ___________________________


I nderuar Kryetar,
I nderuar Kryesues,

Në pajtim me Rregulloren e Qeverisë së Republikës së Kosovës Nr. 01/2016 për
Shqyrtimin administrativ të Akteve të Komunave, e në bazë të kompetencave ligjore të
ministrisë të përcaktuara me ligjet bazike dhe Rregulloren e Qeverisë Nr. 02/2011 për
Fushat dhe Përgjegjësitë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive,
Departamenti Ligjor i Ministrisë së _______ (__) ka pranuar për shqyrtim të
përshtatshmërisë ashtu siç parashihet me nenin 84 të Ligjit Nr. 03/L-05 Për Vetëqeverisje
Lokale aktin komunal në vijim:54/57Statuti
Rregullorja komunale Nr.______ për ________________
Vendimi i Kuvendit të Komunës Nr. ________________ për ______________
Akti tjetër i komunës: ______________________________________

I miratuar më datë:
I parashtruar për shqyrtim të përshtatshmërisë në MAPL më datë:
I dërguar për shqyrtim në MXXX më datë:

Ministria e ___________________, pas shqyrtimit të përmbajtjes së aktit të komunës si
më sipër, vlerëson se akti i komunës (nuk) është në kundërshtim me dispozitat e
legjislacionit në fuqi dhe si i tillë (nuk) mund të prodhojë efekte juridike. Ministria e
___________________, mbetet në dispozicion të MAPL dhe komunës për çfarëdo sqarimi
të mëtejmë në lidhje me këtë vlerësim.
55/57

Annex 4: Review of compliance of municipal acts form


Republika e Kosovës
Republika Kosovo-RepublicofKosovo
Qeveria - Vlada – Government

To : Name and surname, Mayor of the municipality
Name and surname, Chairperson of Municipal
Assembly


CC: Document Management Unit of MLGA
Document Management Unit of the municipality
Department for Legal Affairs and Monitoring of
Municipalities

Through
:
Name and surname,
Minister of MLGA____________________
General Secretary of the Ministry of ____


From: Name and surname, Head of the Legal Department
of the Ministry of _____________
Date:
__/__/2016
Subject: Review of compliance of municipal acts
Type of
act:
 Municipal statute
 Municipal regulation
 Decision of the Municipal Assembly
 Other municipal acts: ___________________________

Dear Mayor,
Dear Chairperson,

Pursuant to Regulation of the Government of the Republic of Kosovo No. 01/2016 for the
review of acts of municipalities, in accordance with the legal competences of the Ministry
set forth in the basic laws and Regulation of the Government No. 02/2011 on the Areas of
Administrative Responsibilities of the Office of Prime Minister and Ministries, the Legal
Department of the Ministry of _______ (__) has received a municipal act for review of
compliance, as specified under Article 84 of the Law No. 03/L-05 on Local Self-
Government:


56/57


Statute
Municipal regulation no.______ on ________________
Decision of the Municipal Assembly no. ________________ on ______________
Other municipal acts: ______________________________________
Adopted on:
Submitted to MLGA for review on:
Submitted to MXXX for review on:

The Ministry of ___________________, upon revision of the content of the above-
mentioned municipal act, ascertains that the municipal act is (not) in compliance with
the provisions of the applicable legislation and such can (cannot) produce legal effects.
The Ministry of _________ shall remain at the disposal of MLGA and municipality for
any eventual explanation regarding the evaluation.57/57


Prilog 4 Propratni obrazac za razmatranje usklađenosti opštinskih akta

Republika e Kosovës
Republika Kosovo-Republicof Kosovo
Qeveria - Vlada – Government

Za: Ime i prezime, gradonačelnik
Ime i prezime, predsedavajući Skupštine opštine


Kopija: Jedinica za upravljanje dokumentima u MALS
Jedinica za upravljanje dokumentima u opštini
Odeljenje za pravna pitanja i monitorisanje opština

Preko: Ime i prezime, ministar _________________

Generalni sekretar ministarstva _


Od: Ime i prezime, rukovodilac pravnog odeljenja,
Ministarstvo ______________
Datum:
__/__/2016
Predmet
:
Razmatranje usklađenosti opštinskog akta
Vrsta
akta:
 Statut opštine
Opštinska uredba
Odluka Skupštine opštine
Ostali akti opštine: ___________________________


Poštovani gradonačelniče,
Poštovani predsedavajući,

U skladu sa Uredbom Vlade Republike Kosova br. 01/2016 za administrativno razmatranje
opštinskih akata, i na osnovu zakonskih nadležnosti ministarstva određenim osnovnim zakonima
i Uredbom Vlade br.02/2011 o poljima administrativne odgovornosti kabineta premijera i
ministarstva, pravnom odeljenju Ministarstva _______ (__) je dostavljen zahtev za prethodnu