UDHËZIM ADMINISTRATIV (MZHE) NR.07/2017 LIDHUR ME NIVELIN E REZERVAVE TË LËNDËVE DJEGËSE PËR PRODHUESIT E ENERGJISË ELEKTRIKE

1

Republika e Kosovës
Republika Kosovo - Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada – Government
Ministria e Zhvillimit Ekonomik
Ministarstvo Ekonomskog Razvoja-Ministry of Economic Development

UDHËZIM ADMINISTRATIV (MZHE) NR.07/2017 LIDHUR ME NIVELIN E REZERVAVE TË LËNDËVE DJEGËSE PËR
PRODHUESIT E ENERGJISË ELEKTRIKE


ADMINISTRATIVNO UPUTSTVA (MER) BR. 07/2017 O NIVOU REZERVI GORIVA ZA PROIZVOĐAČI ELEKTRIČNE
ENERGIJE


ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (MED) NO.07/2017 ON THE LEVEL OF FUEL RESERVES BY ELECTRICITY
GENERATORS
2


Ministri i Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik,

Në mbështetje të nenit 9 paragrafi 3, të Ligjit Nr.
05/L-085 për Energjinë Elektrike (GZ Nr.26/21
korrik 2016), nenit 8 paragrafi 1.4 të Rregullores
Nr.02/2011 për Fushat e Përgjegjësisë
Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe
Ministrive (GZ Nr.1/18 prill 2011), si dhe nenit
38 paragrafi 6 të Rregullores së Punës së
Qeverisë Nr. 09/2011 (GZ Nr. 15/12 shtator
2011),

Nxjerr:

UDHËZIM ADMINISTRATIV (MZHE)
NR.07 /2017 LIDHUR ME NIVELIN E
REZERVAVE TË LËNDËVE DJEGËSE
PËR PRODHUESIT E ENERGJISË
ELEKTRIKE

Neni 1
Qëllimi

Ky Udhëzim Administrativ ka për qëllim
përcaktimin e llojit dhe nivelin e rezervave të
lëndëve djegëse që duhet të mbajnë prodhuesit e
energjisë elektrike si masë për të garantuar
furnizim të sigurt, të besueshëm, të rregullt dhe
cilësor me energji elektrike.

Neni 2
Fushëveprimi

Dispozitat e këtij Udhëzimi Administrativ
përcaktojnë detyrimin e prodhuesve të energjisë
Ministar Ministarstva Ekonomskog
Razvoja,
Na osnovu člana 9 stav 3 Zakona br. 05/L-085
o Električnoj Energiji (SL br. 26/21 jul 2016),
člana 8 stav 1.4 Pravilnika Br. 02/2011 o
Oblastima Administrativne odgovornosti
Kancelarije Premijera i Ministarstava (SL br.
1/18 april 2011), i člana 38 stav 6 stav
Poslovnikao Radu Vlade Br. 09/2011 (SL br.
15/12 septembar 2011),


Donosi:

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MER)
BR.07 /2017 O NIVOU REZERVI
GORIVA ZA PROIZVOĐAČI
ELEKTRIČNE ENERGIJE


Član 1
Cilj

Ovo Administrativno Uputstvo ima za cilj
utvrđivanje vrste i nivoa rezervi goriva koje
moraju da drže proizvođači električne energije,
kao mera da se obezbedilo sigurno, pouzdano,
redovno i kvalitetno snabdevanje električnom
Energijom.

Član 2
Oblast primene

Odredbe ovog Administrativnog Uputstva
utvrđuje obavezu proizvođača električne
Minister of the Ministry of Economic
Development
Pursuant to article 9 paragraph 3, of the Law No.
05/L-085 on Electricity (OG No. 26/21 July
2016), article 8 paragraph 1.4 of the Regulation
No. 02/2011 on the Areas of Administrative
Responsibility of the Office of the Prime
Minister and Ministries (OG No. 1/18 April
2011), article 38 paragraph 6 of the Rules of
Procedure of the Government No. 09/2011 (O.G.
No. 15, 12.09.2011)

Issues:

ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (MED)
NO. 07 /2017 ON THE LEVEL OF FUEL
RESERVES BY ELECTRICITY
GENERATORS


Article 1
Purpose

This purpose Administrative Instruction is to
determine the type and level of fuel reserves to
be maintained by electricity generators, as
measure to maintain continuous and sustainable
generation to guarantee secure, reliable, and
regular and quality electricity supply.

Article 2
Scope

The provisions of this Administrative Instruction
determine the obligation of electricity generators
3


elektrike lidhur me llojin dhe sasinë e rezervave
të lëndëve djegëse.

Neni 3
Përkufizimet

1. Termet e përdorura në këtë Udhëzim
Administrativ kanë këtë kuptim:


1.1. Lloji dhe niveli i lëndëve djegëse
rezervë – lëndë djegëse rezervë të
nevojshme, për të mbajtur prodhim të
vazhdueshëm, në mënyrë që të siguroi
furnizim të sigurt, të besueshëm, të rregullt
dhe cilësor me energji elektrike për
konsumatorët;

1.2. Energji elektrike – formë e energjisë
potenciale të ngarkesave në fushën elektrike,
e cila përmes përçuesve metalikë përcillet të
konsumatorët;

1.3. Prodhim - prodhim i energjisë elektrike;


1.4. Prodhim i energjisë - është procesi i
prodhimit të energjisë elektrike nga burimet
primare të energjisë;

1.5. Prodhues - person fizik ose juridik që
prodhon energji elektrike;

1.6. Bilanc i energjisë – dokument zyrtar në
të cilin paraqitet parashikimi i kërkesës totale
energije u vezi sa vrstom i količinom rezervi
goriva.

Član 3
Definicije

1. Pojmovi koji se koriste u ovom
Administrativnom uputstvu imaju sledeće
značenje:

1.1. Vrsta i nivo rezerve goriva - rezerva
goriva koja je neophodna za održavanje
kontinuirane proizvodnje radi
obezbeđivanja sigurnog, pouzdanog,
redovnog i kvalitetnog snabdevanja
potrošača električnom energijom;


1.2. Električna energija – oblik
potencijalne energije naboja u električnom
polju, koja se kroz metalne provodnike
provodi do potrošača;

1.3. Proizvodnja - proizvodnja električne
energije;

1.4. Proizvodnja energije - proces
proizvodnje električne energije iz
primarnih izvora energije;

1.5. ProizvoĎač - fizičko ili pravno lice
koje proizvodi električnu energiju;

1.6. Energetski bilans - zvanični
dokument u kome se prikazuje prognoza
regarding the type and quantity of fuel reserves.


Article 3
Definitions

1. Terms used in this Administrative Instruction
shall have the following meaning:


1.1. Type and level of fuels reserve – the
required fuel to ensure continuous generation,
in order to provide a safe, reliable, regular and
quality electricity supply to consumers;
1.2. Electricity – a form of potential energy of
electricity field loads, which is transmitted to
consumers through the metallic conductors;


1.3. Generation – electricity generation;


1.4. Energy generation – is the process of
electricity generation from primary energy
sources;

1.5. Generator – a natural or legal person
generating electricity;

1.6. Energy balance – official document
which envisages the total energy demand
4


për energji për periudhën një (1) vjeçare ose
dhjetë (10) vjeçare si dhe masat që
planifikohen të zbatohen për përmbushjen e
kërkesës për energji;

1.7. Ministria – Ministria përgjegjëse për
sektorin e energjisë;

1.8. Zyra e Rregullatorit për Energji-
(Rregullatori) - është agjenci e pavarur në
sektorin e energjisë, e themeluar me Ligjin
për Rregullatorin e Energjisë;

1.9. Ndërmarrjet e energjisë elektrike –
personi fizik apo juridik, që kryen një apo
më shumë veprimtari të licencuara të
prodhimit, transmetimit, shpërndarjes,
furnizimit, tregtimit, tregut të organizuar të
energjisë elektrike dhe është përgjegjës për
detyrat komerciale, teknike ose të
mirëmbajtjes që ndërlidhen me veprimtaritë e
cekura, por nuk përfshin konsumatorin final.


2. Termet tjera të përdoruara në këtë Udhëzim
Administrativ, kanë kuptimin e njëjtë si në Ligjin
Nr. 05/L-085 për Energjinë Elektrike, Ligjin Nr.
05/L-081 për Energji, Ligjin Nr. 05/L-084 për
Rregullatorin e Energjisë.


Neni 4
Llojet e lëndëve djegëse për prodhimin e
energjisë elektrike

1. Për prodhimin e energjisë elektrike si lëndë
ukupne potražnje za energijom za period od
jedne (1) ili deset (10) godina, kao i mere
za koje se planira da budu sprovedene u
cilju zadovoljenja potražnje za energijom;

1.7. Ministarstvo– Ministarstvo nadležno
za energetski sektor;

1.8. Regulatorni ured za Energiju
(Regulator) - nezavisna agencija u
energetskom sektoru, osnovana Zakonom o
Energetskom Regulatoru;

1.9. Elektroenergetska preduzeća –
fizičko ili pravno lice koje obavlja jednu ili
više licenciranih delatnosti proizvodnje,
prenosa, distribucije, snabdevanja,
trgovine, organizovanog tržišta električne
energije, koje je odgovorno za
komercijalne i tehničke zadatke i zadatke
održavanja koji se odnose na navedene
delatnosti, ali ne obuhvata krajnjeg
potrošača.

2. Ostali pojmovi korišćeni u ovom
Administrativnom uputstvu imaju isto
značenje kao u Zakonu br. 05/L-085 o
električnoj energiji, Zakonu br. 05/L-081 o
energiji, Zakonu br. 05/L-084 o Energetskom
regulatoru.

Član 4
Vrste goriva za proizvodnju električne
energije
1. Za proizvodnju električne energije se kao
forecast for the period of one (1) year or ten
(10) years and measures planned to be
implemented to meet the energy demand.


1.7. Ministry – Ministry responsible for the
energy sector;

1.8. Energy Regulatory Office (Regulator) –
is an independent agency in the energy sector,
established in accordance to the Law on
Energy Regulator;

1.9. Electricity enterprise – natural or legal
person, which performs one or more of the
licensed activities of generation, transmission,
distribution, supply, trade, organized
electricity market and is responsible for the
commercial, technical or maintenance duties
related to the said activities, but does not
include the final consumer.2. Other terms used is in this Administrative
Instruction shall have the same meaning as that
stipulated in the Law No. 05/L-085 on
Electricity, Law No. 05/L-081 on Energy, Law
No. 05/L-084 on Energy Regulator.

Article 4
Types of fuels for electricity generation


1. Primary fuel used for the generation of
5


djegëse primare përdoret linjiti.

2. Për prodhimin e energjisë elektrike si lëndë
djegëse mbështetëse përdoret nafta dhe mazuti.


Neni 5
Niveli i lëndëve djegëse rezervë

1. Ndërmarrjet e energjisë elektrike të licencuara
nga Rregullatori, që shfrytëzojnë lëndë djegëse
primare dhe mbështetëse për prodhimin e
energjisë elektrike, obligohen të mbajnë lëndë
djegëse rezervë të nevojshme për të siguruar
prodhim të pandërprerë me energji elektrike gjatë
vitit:

1.1 lëndën primare linjit , për një periudhë të
paktën për pesëmbëdhjetë (15) ditë;

1.2. lëndën djegëse mbështetëse naftë, për një
periudhë të paktën për një (1) muaj;

1.3.lëndën djegëse mbështetëse mazut për një
periudhë të paktën për dy (2) muaj.

2. Llogaritja e nivelit së lëndëve djegëse rezervë
bëhet për çdo ndërmarrje të energjisë elektrike
veç e veç dhe bazohet në shpenzimin mesatar
ditor dhe vjetor të prodhuesve të energjisë
elektrike si:

2.1 niveli i lëndëve djegëse primare linjit,
llogaritet bazuar në mesataren e shpenzimit
ditor për tri (3) vitet e fundit;
primarno gorivo koristi lignit.

2. Za proizvodnju električne energije se kao
pomoćno gorivo koriste nafta i mazut.


Član 5
Nivo rezerve goriva

1. Elektroenergetska preduzeća licencirana od
strane Regulatorna koja koriste goriva
primarna i pomoćna za proizvodnju električne
energije, obavezuju se da drže rezervu goriva
koja je neophodna za obezbeđivanje
neprekidne proizvodnje električne energije
tokom godine:

1.1. primarno gorivo lignit u periodu od
najmanje petnaest (15) dana;

1.2. pomoćno gorivo naftu u periodu od
najmanje jedan (1) mesec;

1.3. pomoćno gorivo mazut u periodu od
najmanje dva (2) meseca.

2. Izračunavanje nivoa rezerve goriva vrši se
za svako elektroenergetsko preduzeće
pojedinačno i zasnovano je na prosečnoj
dnevnoj i godišnjoj potrošnji proizvođača
električne energije kao:

2.1. nivo primarnog goriva lignita,
izračunava se na osnovu prosečne dnevne
potrošnje u poslednje tri godine;
electricity shall be lignite.

2. Auxiliary fuel used for the generation of
electricity shall be oil and heavy oil.

Article 5
The level of fuels reserve

1. Electricity enterprises licensed by the
Regulatory, which use fuel primary and auxiliary
for the generation of electricity, shall keep
reserve fuel required to ensure uninterrupted
generation of electricity during the year:1.1. primary fuel of lignite for a period at least
fifteen (15) days;

1.2. auxiliary fuel of oil a period for at least
one (1) month;

1.3. auxiliary fuel of heavy oil a period for at
least two (2) months.

2. Calculation of the level of reserve fuels is
made for every energy enterprise separately and
shall be based on the average daily and annual
consumption of electricity generators as:

2.1. level of primary fuel of lignite shall be
calculated based on the average daily
consumption for the last three years;
62.2. niveli i lëndës djegëse mbështetëse naftë,
llogaritet bazuar në mesataren e shpenzimit
mujor për tri (3) vitet e fundit;


2.3. niveli i lëndës djegëse mbështetëse mazut,
llogaritet bazuar në mesataren e shpenzimit
mujor për tri (3) vitet e fundit.


Neni 6
Përfshirja e rezervave të lëndëve djegëse në
bilancet e energjisë elektrike

1. Gjatë përgatitjes së bilanceve vjetore dhe
afatgjatë të energjisë elektrike, duhet të merret
në konsideratë niveli i rezervave të lëndëve
djegëse sipas nenit 5 paragrafit 1.1, 1.2 dhe 1.3,
të këtij Udhëzimi Administrativ.

2. Pas miratimit të bilanceve të energjisë
elektrike nga Rregullatori ku përfshihen edhe
niveli i rezervave të lëndëve djegëse, Ministria
publikon këtë nivel të rezervave të lëndëve
djegëse sipas nenit 9 paragrafi 2 të Ligjit
Nr.05/L-085 për Energjinë Elektrike.Neni 7
Mbikëqyrja dhe inspektimi administrativ

1. Inspektorati i Energjisë bën mbikëqyrjen
administrative të zbatimit të këtij Udhëzimi

2.2. nivo pomoćnog goriva nafte,
izračunava se na osnovu prosečne mesečne
potrošnje u poslednje tri godine;


2.3. nivo pomoćnog goriva mazuta,
izračunava se na osnovu prosečne mesečne
potrošnje u poslednje tri godine.


Član 6
Uvrštavanje rezervi goriva u
elektroenergetske bilanse

1. Prilikom pripreme godišnjih i dugoročnih
elektroenergetskih bilansa mora se uzeti u
obzir nivo rezervi goriva u skladu sa članom 5
stavovima 1.1., 1.2. i 1.3. ovog
Administrativnog Uputstva.

2. Nakon usvajanja elektroenergetskih bilansa
od strane Regulatornog ureda za energiju u
koje je uvršten i nivo rezervi goriva,
Ministarstvo objavljuje taj nivo rezervi goriva
u skladu sa članom 9 stav 2 Zakona Br. 05/L-
085 o Električnoj Energiji.Član 7
Administrativni nadzor i inspekcija

1.Inspektorat za energetiku vrši administrativni
nadzor nad sprovođenjem ovog

2.2. the level of auxiliary fuel of oil shall be
calculated based on the average monthly
consumption for the last three years;

2.3. level of the auxiliary fuel of heavy oil
shall be calculated based on the average
monthly consumption for the last three years.


Article 6
Inclusion of fuel reserves in the
energy balance

1. When preparing the annual and long-term
energy balances, the level of fuel reserve as per
article 5 paragraphs 1.1., 1.2. and 1.3. of this
Administrative Instruction should be taken into
account.

2. After the adoption of electricity balances by
the Energy Regulatory Office, which include the
level of fuel reserves, the Ministry shall publish
this level of fuel reserves as per article 9,
paragraph 2 of the Law No. 05/L-085 on
Electricity.

Article 7
Administrative oversight and inspection

1. The Energy Inspectorate, shall conduct
administrative oversight of the implementation of
7


Administrativ.


2. Nëse ndërmarrjet e energjisë elektrike nuk i
zbatojnë dispozitat e këtij Udhëzimi
Administrativ, Inspektorati i Energjisë:

2.1. urdhëron heqjen e parregullsive të
vërejtura dhe caktimin e afatit për eliminimin
e tyre, dhe

2.2. nëse ndërmarrja e energjisë elektrike nuk
vepron sipas paragrafit 2.1., të këtij neni,
Inspektorati i Energjisë i propozon
Rregullatorit shqiptimin e gjobës
administrative sipas dispozitave të përcaktuara
në legjislacionin në fuqi.


Neni 8
Hyrja në fuqi

Ky Udhëzim Administrativ hyn në fuqi shtatë (7)
ditë pas nënshkrimit nga Ministri.Blerand Stavileci

_____________________

Ministër i Zhvillimit Ekonomik


Prishtinë, 07/08/2017
Administrativnog Uputstva.


2. Ako elektroenergetska preduzeća ne
sprovode odredbe ovog Administrativnog
Uputstva, Inspektorat za energetiku:

2.1. nalaže otklanjanje uočenih
nepravilnosti i određuje rok za njihovo
otklanjanje, i

2.2. ako preduzeće za električne energije ne
postupi u skladu sa stavom 2.1. ovog člana,
Inspektorat za energetiku predlaže
Regulatorizricanje administrativne kazne
shodno odredbama utvrđenim u važećem
zakonodavstvu.


Član 8
Stupanje na snagu

Ovo Administrativno Uputstvo stupa na snagu
sedam (7) dana nakon potpisivanja od
Ministra.


Blerand Stavileci

____________________

Ministar Ekonomskog Razvoja


Priština, 07/08/2017
this Administrative Instruction.


2. If electricity enterprises fail to apply the
provisions of this Administrative Instruction, the
Energy Inspectorate shall:

2.1. order the remedy of such observed
irregularities and shall set the deadline for
such remedy, and

2.2. if the electricity enterprise fails to act in
accordance with paragraph 2.1. of this Article,
the Energy Inspectorate shall propose to the
Regulatory the issuance of an administrative
fine in line with the provisions set forth in the
applicable legislation.

Article 8
Entry into force

This Administrative Instruction shall enter into
force seven (7) days after signature by the
Minister.

Blerand Stavileci

____________________

Minister of Economic Development


Prishtina07/08/2017
8