RREGULLORE MF - NR - 04/2017 MBI KRITERET, STANDARDET DHE PROCEDURAT E FINANCIMIT PUBLIK TË OJQ-VE


Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria-Vlada-Government

Ministria e Financave – Ministarstvo za Finansije - Ministry of finance
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________RREGULLORE MF - NR – 04/2017 MBI KRITERET, STANDARDET DHE
PROCEDURAT E FINANCIMIT PUBLIK TË OJQ-VE

REGULATION MF - NR - 04/2017 ON CRITERIA, STANDARDS AND PROCEDURES
ON PUBLIC FUNDING OF NGOs

UREDBA MF - BR – 04/2017 O KRITERIJUMIMA, STANDARDIMA I
PROCEDURAMA JAVNOG FINANSIRANJA NVO


2
Ministri i Ministrisë së Financave,

Në mbështetje të nenit 53, paragrafit 3, dhe të
nenit 80B të Ligjit Nr. 03/L-048 për
Menaxhimin e Financave Publike dhe
Përgjegjësitë, i plotësuar dhe ndryshuar me
Ligjin Nr. 03/L-222, Ligjin Nr. 04/L-116,
Ligjin Nr. 04/L-194, Ligjin Nr. 05/L-063 dhe
Ligjin 05/L-007, të nenit 8, paragrafi 1.4. të
Rregullores Nr. 02/2011 për Fushat dhe
Përgjegjësitë Administrative të Zyrës së
Kryeministrit dhe Ministrive, dhe të Vendimit
Nr. 05/89 të Qeverisë së Republikës së
Kosovës, e datës 25.05.2016, nxjerr këtë:


RREGULLORE MF - NR – 04/2017 MBI
KRITERET, STANDARDET DHE
PROCEDURAT E FINANCIMIT PUBLIK
TË OJQ-VE


KAPITULLI I
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME

Neni 1
Qëllimi

Kjo Rregullore përcakton kriteret, standardet
dhe procedurat themelore për financimin
publik të organizatave jo-qeveritare (këtu e
tutje OJQ), me qëllim të vendosjes së një
sistemi transparent dhe llogaridhënës për
financimin me fonde publike të programeve
dhe projekteve të OJQ-ve që janë të interesit
publik të në Republikën e Kosovës.

Minister of Ministry of Finance,

Pursuant to Article 53, paragraph 3 and Article
80 B of the Law No. 03 / L-048 on Public
Finance Management and Accountability,
amended and supplemented by Law no. 03 / L-
222, law no. 04 / L-116 and law no. 04 / L-194,
Article 8, paragraph 1.4. of Regulation no.
02/2011 on the Areas of Administrative
Responsibilities of the Prime Minister’s Office
and Ministries, and based on the decision no.
05/89 of the Government of Republic of
Kosovo dated 25. 05. 2016, issues the
following:


REGULATION MF - NR - 04/2017 ON
CRITERIA, STANDARDS AND
PROCEDURES ON PUBLIC FUNDING OF
NGOs


CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

Article 1
Scope

This regulation defines criteria, standards and
basic procedures for public funding of non-
governmental organizations (hereinafter
NGOs), with the purpose of establishing a
transparent and accountable system, for
financing with public funds programs and
projects pertaining to the public interest of non-
governmental organizations in Kosovo.

Ministar Ministarstva Finansija,

Na osnovu člana 53. stav 3. i člana 80 iz
Zakona br. 03/L-048 o upravljanju javnim
finansijama i odgovornostima, izmenjeno i
dopunjeno Zakonom br. 03/L-222, Zakona br.
04/L-116, Zakona br. 04/L-194, Zakona br.
05/L-063 i Zakona 05/L-007, član 8, stav 1.4.
Uredbe br. 02/2011 o oblastima
administrativne odgovornosti Kancelarije
Premijera i Ministarstava, i Odluke br. 05/89
Vlade Republike Kosova od dana 25.05.2016,
izdaje:UREDBA MF - BR – 04/2017 O
KRITERIJUMIMA, STANDARDIMA I
PROCEDURAMA JAVNOG
FINANSIRANJA NVO


POGLAVLJE I
OPŠTE ODREDBE

Član 1
Cilj

Ova Uredba utvrđuje kriterijume, standarde i
osnovne procedure za javno finansiranje
nevladinih organizacija (u daljem tekstu
NVO), sa ciljem uspostavljanja transparentnog
i odgovornog finansiranja iz javnih fondova za
programe i projekte NVO koji su od javnog
interesa u okviru Republike Kosovo.3

Neni 2
Fushëveprimi

1. Dispozitat e kësaj Rregulloreje zbatohen
nga çdo organizatë buxhetore e cila financon
projektet dhe programet e OJQ-ve të cilat janë
aplikues apo partner në aplikimet, sipas një
thirrje publike për financim të projekteve dhe
programeve të OJQ-ve, dhe të cilat i
plotësojnë kriteret sipas kësaj Rregulloreje.


2. Dispozitat e Rregullores aplikohen
përshtatshmërisht edhe për mbështetjen
publike jo-financiare për OJQ-të, duke
përfshirë pronat publike qendrore dhe
komunale dhe çfarëdo mbështetje tjetër jo-
financiare e cila, sipas vlerësimit të
organizatës buxhetore, duhet të kalojë përmes
një procesi konkurrues.

3. Dispozitat e kësaj Rregulloreje zbatohen
edhe nga shpërndarësit jo publik të fondeve
publike, në rastet kur ata bëjnë shpërndarjen e
fondeve publike për OJQ-të si pjesë e ndonjë
marrëveshje me organizatat buxhetor.


4. Dispozitat e kësaj Rregulloreje nuk
zbatohen për dhënien në shfrytëzim ditor të
pronave publike qendrore apo komunale për
realizimin e aktiviteteve të OJQ-ve, duke
përfshirë dhënien në shfrytëzim të sallave,
pajisjeve apo mjeteve të ngjashme për
organizim të aktiviteteve ditore.


Article 2
Scope

1. 1. The provisions of this Regulation are
implemented by each budgetary organization,
which funds projects and programs for NGOs
that are applicants or partner during the
application according to a call for proposals for
funding projects and programmes from NGOs,
which meet the criteria according to this
regulation.

2. 2. Provisions of the Regulation apply mutatis
mutandis also to the public non-financial
support for NGOs, including central and
municipal public properties and any other non-
financial support which, according to the
budget organization must pass through a
competitive process.
3.
4.
5. 3. The provisions of this Regulation are
implemented by non-public distributors of
public funds, in cases when they make the
distribution of public funds to NGOs as part of
any agreement with budgetary organizations.


4.The provisions of this Regulation do not
apply to outsource for daily use of central or
municipal public property for implementing
NGO activities, including giving for use rooms,
devices or similar equipment for organizing
daily activities.Član 2
Oblast delovanja

1. Odredbe ove Uredbe se primenjuju od strane
svake organizacije koja finansira projekte i
programe NVO koje se prijavljuju ili su
partneri prilikom apliciranja, navodi se u
javnom pozivu za finansiranje projekata i
programa NVO, a koje ispunjavaju kriterijume
iz ove Uredbe.


2. Odredbe ove Uredbe se primenjuju mutatis
mutandis i za javnu ne-finansijsku podršku za
nevladine organizacije, uključujući i centralnu
i opštinsku javnu imovinu i bilo koji drugi vid
ne-finansijske podrške koja, prema proceni
budžetske organizacije mora da prođe kroz
proces nadmetanja.


3. Odredbe ove Uredbe se sprovode i od strane
distributera javnih fondova koji ne
predstavljaju javne institucije, kada iste
sprovode distribuciju javnih sredstava za NVO
u okviru bilo kog dogovora sa budžetskim
organizacijama.

4. Odredbe ove Uredbe se ne odnose na
dnevno izdavanje centralne ili lokalne javne
imovine za realizaciju aktivnosti nevladinih
organizacija, uključujući i ugovaranje
prostorija, opreme ili sličnih uređaja za
organizovanje svakodnevnih aktivnosti.4
5. Dispozitat kësaj e Rregulloreje nuk
zbatohen për rastet e mbështetjes financiare të
drejtpërdrejtë për OJQ-të, e cila mbështetje
nuk tejkalon shumën prej pesëqind (500 €)
euro për një OJQ, si dhe:

5.1. shuma e të gjitha përkrahjeve të tilla të
drejtpërdrejta nuk tejkalon shumën prej
pesë për qind (5%) të ndarjes totale
buxhetore në kuadër të kodit/programit
buxhetor për vitin përkatës fiskal, në rastet
kur shuma totale në kuadër të atij kodi/
programi buxhetor është deri në njëqind
mijë (100,000.00 €) euro;

5.2. shuma e të gjitha përkrahjeve të tilla të
drejtpërdrejta nuk tejkalon shumën prej dy
për qind (2%) të ndarjes totale buxhetore në
kuadër të kodit/programit buxhetor për vitin
përkatës fiskal, në rastet kur shuma total e
në kuadër të atij kodi/programi buxhetor
nga njëqind mijë e një (100,001 €) euro deri
në një milion (1,000,000.00 €) euro; dhe

5.3. shuma e të gjitha përkrahjeve të tilla të
drejtpërdrejta nuk tejkalon shumën prej një
për qind (1%) të ndarjes totale buxhetore në
kuadër të kodit/programit buxhetor për vitin
përkatës fiskal, në rastet kur shuma total e
në kuadër të atij kodi programi është mbi
një milion (1,000,000.00 €) euro.

6. Përjashtimisht nga paragrafi 5 i këtij neni,
në rastin e ofrimit të mbështetjes financiare
sipas paragrafit 5, ofruesi i mbështetjes
financiare lidh kontratë me OJQ-në përfituese
dhe duhet të respektojë standardet themelore të
5.The provisions of this Regulation do not
apply to cases of direct financial support to
NGOs, which does not exceed the amount of
five hundred (€ 500) Euro for an NGO as well
as:

5.1. the amount of all such direct support do
not exceed five percent (5%) of the total
budget allocated under the budget code /
program for the corresponding fiscal year, in
cases when the total amount under that code
/ budget program is up to hundred thousand
(€ 100,000.00) euros;


5.2. the amount of all such direct supports do
not exceed one percent (1%) of the total
budget allocated under the budget code /
program for the corresponding fiscal year, in
cases when the total amount under that code/
budget program from one hundred thousand
and one euros (€ 100,001) up to one million
(€ 1,000,000.00) euros.

5.3. the amount of all such direct support
does not exceed the amount of one percent
(1%) of the total budget allocation within the
budget code / program for the relevant fiscal
year, when the total amount within that
program code is above One million
(1,000,000.00 €) euro.

6. Exceptionally from paragraph 5 of this
Article, in case of providing financial support
under paragraph 5, the financial support
provider concludes a contract with the
beneficiary NGO and must comply with the
5. Odredbe ove Uredbe se ne primenjuju na
slučajeve direktne finansijske podrške NVO,
čija podrška ne prelazi iznos od pet stotina
(500 €) evra za NVO, kao i:


5.1. zbir čitave tako usmerene podrške ne
prelazi pet odsto (5%) od ukupnog budžeta
raspodele u okviru budžetskog koda/
programa za odgovarajuću fiskalnu godinu,
kada ukupan iznos u okviru tog koda /
budžetskog programa iznosi do sto hiljada
(100.000,00 €) evra;


5.2. zbir čitave takve direktne podrške ne
prelazi dva odsto (2%) od ukupnog budžeta
raspodele u okviru budžetskog
koda/programa za odgovarajuću fiskalnu
godinu, kada ukupan iznos u okviru tog
koda/-budžetskog programa iznosi od sto
hiljada i jedan (100.001,00 €) evra; i


5.3. zbir čitave takve direktne podrške ne
prelazi jedan odsto (1%) od ukupnog
budžeta raspodele u okviru budžetskog
koda/programa za odgovarajuću fiskalnu
godinu, kada ukupan iznos u tom
programskom kodu iznosi preko milion
(1,000,000.00 €) evra.

6. Izuzetno od stava 5 ovog člana, u slučaju
pružanja finansijske podrške iz stava 5,
davalac finansijska podrška zaključuje ugovor
sa korisnikom NVO i mora biti u skladu sa
osnovnim standardima finansiranja koji se

5
financimit, lidhur me kontraktimin,
monitorimin, publikimin dhe raportimin sipas
dispozitave të kësaj Rregulloreje.

7. Dispozitat e Rregullores nuk zbatohen edhe
për mbështetjen financiare publike që jepet në
gjendje të jashtëzakonshme siç parashihet me
legjislacionin në fuqi, kur është e pamundur të
pritet për të zhvilluar një thirrje publike në
përputhje me kërkesat e kësaj Rregulloreje.

8. Dispozitat e kësaj Rregulloreje nuk
aplikohen për thirrjet e publikuara para hyrjes
në fuqi të kësaj Rregulloreje.


Neni 3
Përkufizimet

1. Për qëllimet e kësaj Rregulloreje,
përkufizimet në vazhdim kanë këtë kuptim:


1.1. Burimet publike të financimit -
nënkupton të gjitha fondet e ndara në
kuadër të buxhetit të Republikës së
Kosovës për organizatat buxhetore,
përfshirë këtu edhe fondet nga burimet e
huaja të cilat menaxhohen nga organizatat
buxhetore, me kusht nuk është arritur
ndonjë marrëveshje e veçantë e cila
përcakton modalitete dhe procedura të
veçanta të menaxhimit të tyre;

1.2. Mbështetje financiare – nënkupton
çdo formë e mbështetjes për OJQ-të, e cila
shprehet në vlerë monetare, pa marrë
basic financing standards related to contracting,
monitoring, publication and reporting under the
provisions of this Regulation.

7. The provisions of the Regulation do not
apply also to public financial support given to
the state of emergency as required by applicable
law, when it is impossible to expect to make a
public announcement in accordance with the
requirements of this Regulation.

8. The provisions of this Regulation do not
apply to the calls published before this
Regulation enters into force.


Article 3
The definitions

1. For the purposes of this Regulation, the
following definitions shall have the following
meaning:

1.1. Public sources of funding - means all
funds allocated within the budget of the
Republic of Kosovo for budgetary
organizations, including funds from foreign
sources that are managed by budgetary
organizations, with the condition that there
hasn’t been reached any special agreement
which defines the modalities and specific
procedures of their management;


1.2. Financial support - means every form
of support to NGOs, which is expressed in
monetary value, regardless of its
odnose na ugovaranje, praćenje, objavljivanje i
izvještavanje u skladu sa odredbama ove
Uredbe.

7. Odredbe ove Uredbe se ne odnose i na javnu
finansijsku podršku koja je data tokom
vanrednog stanja u skladu sa važećim
zakonom, kada je nemoguće očekivati
objavljivanje javnog obaveštenja u skladu sa
zahtevima ove Uredbe.

8. Odredbe ove Uredbe se ne odnose na pozive
objavljene pre stupanja na snagu ove Uredbe.Član 3
Definicije

1. Za svrhu ove Uredbe, definicije u nastavku
imaju sledeće značenje:


1.1. Javni izvori finansiranja –
podrazumevaju se sva sredstva/fondovi
izdvojeni u budžetu budžetskih organizacija
Republike Kosovo, uključujući i sredstva iz
stranih izvora kojima upravljaju budžetske
organizacije, pod uslovom da ne postoji bilo
kakav poseban ugovor koji definiše
modalitete i posebne procedure njihovog
upravljanja;


1.2. Finansijska podrška – podrazumeva
se bilo koji oblik podrške NVO, koja je
izražena u novčanoj vrednosti, bez obzira

6
parasysh emërtimin e saj;

1.3. Mbështetje jo-financiare – nënkupton
mbështetjen jo-financiare për OJQ-të
përmes ofrimit të pronave publike qendrore
dhe komunale, dhe format e tjera të
mbështetjes që nuk jepen në vlerë
monetare;

1.4. Ofruesi i mbështetjes financiare –
nënkupton organizatat buxhetore që
disponon burime publike të financimit;


1.5. Aplikues – nënkupton OJQ-në vendore
apo të huaj, e regjistruar në Republikën e
Kosovës në përputhje me dispozitat e
legjislacionit në fuqi për lirinë e asociimit
në organizata jo-qeveritare, ose në regjistrin
e organizatave jo qeveritare në shtetet e
huaja ku është e koncentruar diaspora
kosovare, e cila ka aplikuar për mbështetje
financiare në kuadër të ndonjë thirrje
publike për mbështetje financiare për OJQ-
të;

1.6. Përfitues – nënkupton OJQ-në
vendore apo të huaj, e regjistruar në
Republikën e Kosovës në përputhje me
dispozitat e legjislacionit në fuqi për lirinë e
asociimit në organizata jo-qeveritare, ose
në regjistrin e organizatave jo qeveritare në
shtetet e huaja ku është e koncentruar
diaspora kosovare, ose organizatat tjera dhe
partnerët të cilët janë kontraktuar sipas
dispozitave të kësaj Rregulloreje;

denomination;

1.3. Non-financial support – means non-
financial support to NGOs by providing the
central and municipal public properties, and
other forms of support that is not given in
monetary value;


1.4. Provider of financial support – means
the budgetary organizations that possess
public sources of funding;


1.5. Applicant – means a local or foreign
NGO registered in the Republic of Kosovo
in accordance with the provisions of the
applicable legislation on freedom of
association in non-governmental
organizations, or in the register of non-
governmental organizations in foreign
countries where Kosovar diaspora is
concentrated, which has applied for financial
support in the framework of a public call for
financial support for NGOs;

1.6. Beneficiary – means a local or foreign
NGO, registered in the Republic of Kosovo
in accordance with the provisions of the
applicable legislation on freedom of
association in non-governmental
organizations, or in the register of non-
governmental organizations in foreign
countries where Kosovar diaspora is
concentrated or other organizations and
partners that are contracted under the
provisions of this Regulation;
na njen naziv;

1.3. Ne-finansijska podrška –
podrazumeva se ne-finansijska podrška
nevladinim organizacijama kroz pružanje
centralne i opštinske javne imovine, i drugi
oblici podrške koji nisu dati u novčanoj
vrednosti;

1.4. Davalac finansijske podrške –
podrazumevaju se budžetske organizacije
koje imaju dostupne javne izvore
finansiranja;

1.5. Podnosilac – je domaća ili strana
nevladina organizacija registrovana u
Republici Kosova u skladu sa odredbama
zakona o slobodi udruživanja u nevladinim
organizacijama, ili u registar nevladinih
organizacija u inostranstvu gde je
koncentrisana kosovska dijaspora, koja je
podnela zahtev za finansijsku podršku u
okviru javnog poziva za finansijsku podršku
NVO;


1.6. Korisnik – podrazumeva se domaća ili
strana NVO registrovana u Republici
Kosovo u skladu sa odredbama zakona o
slobodi udruživanja u nevladinim
organizacijama,ili u registar nevladinih
organizacija u inostranstvu gde je
koncentrisana kosovska dijaspora ili drugim
organizacijama i partnerima koji su
ugovoreni u skladu sa odredbama ove
Uredbe;


7

1.7. Programet dhe projektet e interesit
publik – nënkupton grupin apo grupet të
aktiviteteve të përcaktuara qartë tematikisht
të cilat janë në përputhje me vlerat e
përcaktuara në Kushtetutën e Republikës së
Kosovës dhe zbatimi i të cilave përmes
veprimeve afatgjata (programeve) apo
afatshkurtra (projekteve) sjell një vlerë të
dukshme të shtuar shoqërore e cila ndikon
në rritjen e cilësisë së jetës në përgjithësi
dhe nxit zhvillimin e gjerë të komunitetit;

1.8. Veprimtaria për përfitim të publikut
– nënkupton veprimtaritë për të mirën e
publikut të cilat janë të parapara me
legjislacionin në fuqi për lirinë e asociimit
në organizata jo-qeveritare.

1.9. Distribues jo-publik –nënkupton çdo
kontraktor, duke përfshirë bizneset dhe
OJQ-të, i cili mbi bazën e një marrëveshje
me ofruesit e mbështetjes financiare
publike ka marrë përsipër të bëjë
shpërndarjen e mbështetjes financiare
publike për OJQ-të.


Neni 4
Parimet e përgjithshme

1. Financimi publik i OJQ-ve nga ana e
ofruesit të mbështetjes financiare bëhet duke u
bazuar në parimet si në vijim:

1.1. Konkurrueshmëria;


1.7. Programs and projects of public
interest – means a group or groups of
activities defined clearly and thematically,
which are in accordance with the values set
in the Constitution of the Republic of
Kosovo and the implementation of which
through long-acting (programs) or short-term
(project), brings an apparent and added
social value impacting the increase of life
quality in general and promotes the wider
development of community;

1.8. Activities for public benefit – means
the activities for the public good which are
envisaged by applicable legislation on
freedom of association in non-governmental
organizations.

1.9. Non-public distributor – means any
contractor, including businesses and NGOs,
which on the basis of an agreement with
providers of public financial support has
taken over the allocation of public financial
support for NGOs.Article 4
General principles

1. Public financing of NGOs by providers of
financial support is done based on the following
principles:

1.1. Competitiveness;


1.7. Programi i projekti od javnog
interesa – podrazumeva se grupa ili sklop
aktivnosti tematski definisanih a koje u
skladu sa vrednostima sadržanim u Ustavu
Republike Kosovo i čija implementacija
kroz dugoročne aktivnosti (programi) ili
kratkoročne aktivnosti (projekti) donosi
osetno povećanu društvenu vrednost što
povećava kvalitet života uopšte i promoviše
širi razvoj zajednice;


1.8. Delovanje u korist javnosti –
označava aktivnosti za dobrobit javnosti
koje su predviđene zakonom o slobodi
udruživanja u nevladinim organizacijama.


1.9. Ne-javni distributer – označava
svakog izvođača, uključujući kompanije i
nevladine organizacije, koje na osnovu
ugovora sa davaocima javne finansijske
podrške preuzimaju dodelu javne
finansijske podrške za nevladine
organizacije.


Član 4
Opšti principi

1. Javno finansiranje NVO od strane subjekata
koji dodeljuju finansijsku podršku zasniva se
na sledećim principima:

1.1.Konkurentnost;


8
1.2. Trajtimi i barabartë dhe mos-
diskriminimi i aplikuesve si dhe gjithë-
përfshirja gjinore e përfituesve

1.3. Transparenca në procedura dhe vendim
marrje në gjithë ciklin e ofrimit të
mbështetjes financiare, duke përfshirë
publikimin e kritereve dhe procedurave,
aplikimin, vendimmarrjen dhe përzgjedhjen
e përfituesve;

1.4. Kritere të caktuara më parë të cilat do
të mundësojnë vlerësimin e propozimeve të
aplikuesve kundrejt objektivave dhe
prioriteteve të mbështetjes financiare;

1.5. Parimi i efektivitetit dhe i
ekonomizimit në shfrytëzimin e fondeve
publike, duke siguruar që të arrihen
objektivat dhe prioritetet e parapara me një
kosto sa më të favorshme për shoqërinë;

1.6. Respektimi i plotë të parimeve të
llogaridhënies, dhe raportimit në
shfrytëzimin e fondeve publike;

1.7. Financim përmes fondeve publike të
projekteve dhe programeve që janë me
prioritet për Republikën e Kosovës dhe në
interes të publikut;

1.8. Ruajtjen e pavarësisë së përfituesve;


1.9. Parandalimin të çfarëdo konflikti të
interesit;

1.2. Equal treatment and non-discrimination
of applicants as well as all gender inclusion
of beneficiaries;

1.3. Transparency in procedures and
decision-making throughout the entire cycle
of financial support, including the
publication of criteria and procedures,
application, decision-making and selection
of beneficiaries;

1.4. Predetermined criteria which will enable
the evaluation of proposals from applicants
towards the objectives and priorities of
financial support;

1.5. The principle of effectiveness and
economization on the use of public funds, to
ensure the achievement of objectives and
priorities set by most favourable cost for the
society;

1.6. Ensuring full respect to the principles of
accountability, and reporting on use of
public funds;

1.7. Financing through public funds to
projects and programs that are of priority for
the Republic of Kosovo and of public
interest;

1.8. Retain the independence of
beneficiaries;

1.9. Prevent any conflict of interest;


1.2. Jednak tretman i nediskriminacija
kandidata kao i rodna jednakost korisnika


1.3. Transparentnost u proceduri i
donošenje odluka tokom ciklusa dodele
finansijske podrške, uključujući
objavljivanje kriterijuma i procedura,
aplikacije, donošenje odluka i odabir
korisnika;

1.4. Utvrđeni kriterijumi koji će omogućiti
procenu predloga aplikanata u odnosu na
ciljeve i prioritete finansijske podrške;


1.5. Princip efikasnosti i štednje prilikom
korišćenja javnih sredstava, obezbeđujući
da se postignu ciljevi i prioriteti koji su
predviđeni po troškovima koji su povoljniji
za društvo;

1.6. Puno poštovanje principa odgovornosti
i izveštavanja o korišćenju javnih sredstava;


1.7. Finansiranje iz javnih fondova za
projekte i programe koji su prioritet za
Republiku Kosovo i u javnom interesu;


1.8. Očuvanje nezavisnosti korisnika;


1.9. Sprečavanje svakog vida sukoba
interesa;


9
1.10. Sigurimin e dy-shkallshmërisë në
trajtimin e ankesave të aplikantëve; dhe

1.11. Parandalimin e financimit të çfarëdo
aktiviteti të subjekteve politike.KAPITULLI II
KRITERET PËR FINANCIMIN PUBLIK
TË OJQ-VE

Neni 5
Planifikimi i mbështetjes financiare

1. Ofruesit e mbështetjes financiare
planifikojnë mbështetjen financiare në kuadër
të buxhetit vjetor të Republikës së Kosovës, në
linjë me prioritetet dhe objektivat strategjike
dhe në konsultim me shoqërinë civile.

2. Ofruesit e mbështetjes financiare mund të
japin mbështetje financiare vetëm në fushën e
veprimtarisë dhe përgjegjësisë së tyre.

3. Ministria e Financave krijon kod ekonomik
të veçantë për secilën organizatë buxhetor –
program, në kuadër të të cilit duhet të
planifikohet mbështetja financiare për OJQ-të.

4. Organizatat buxhetore të cilat nuk i
plotësojnë kushtet e parapara në paragrafin 1
dhe 2 këtij neni nuk mund të ofrojnë
mbështetje financiare për OJQ-të.


Neni 6
1.10. Ensuring a two-step handling of
applicants ‘complaints; and

1.11. Prevent funding any activity of
political parties.CHAPTER II
CRITERIA FOR PUBLIC FUNDING THE
NGOs

Article 5
Planning of financial support

1. Providers of financial support should plan
the financial support within the annual budget
of the Republic of Kosovo, in line with strategic
priorities and objectives and in consultation
with civil society.

2. Providers of financial support can give the
financial support only in the field of their
activity and responsibility.

3. Ministry of Finance creates a special
economic code for each budget organization -
program, in the framework of which financial
support should be planned for NGOs.

4. Budgetary Organizations that do not meet the
conditions specified in paragraph 1 and 2 of this
article cannot provide financial support for
NGOs.


Article 6
1.10. Obezbediti dvostepeni sistem za
rešavanje pritužbi aplikanata/podnosioca; i

1.11. Prevencija finansiranja bilo koje
aktivnosti političkih stranaka.POGLAVLJE II
KRITERIJUMI ZA JAVNO
FINANSIRANJE NVO

Član 5
Planiranje finansijske podrške

1. Davaoci finansijske podrške planiraju tu
finansijsku podršku u okviru godišnjeg budžeta
Republike Kosovo, u skladu sa strateškim
prioritetima i ciljevima i uz konsultacije sa
civilnim društvom.

2. Davaoci finansijske podrške mogu pružiti
finansijsku podršku samo u okviru svoje
oblasti aktivnosti i odgovornosti.

3. Ministarstvo finansija kreira poseban
ekonomski kod za svaku budžetsku
organizaciju - program, pod kojima finansijska
podrška treba da bude planirana za NVO.

4. Organizacije koje ne ispunjavaju uslove iz
stava 1. i 2. ovog člana ne mogu da obezbede
finansijsku podršku za NVO.Član 6

10
Plani vjetor i mbështetjes financiare

1. Ofruesit e mbështetjes financiare përgatisin
pjesën e planit vjetor të mbështetjes financiare
për OJQ-të më së largu 30 ditë pas miratimit të
buxhetit vjetor të Republikës së Kosovës dhe i
dërgojnë atë zyrës përkatëse për qeverisje të
mirë pranë Zyrës së Kryeministrit të
Republikës së Kosovës,

2. Plani vjetor i mbështetjes financiare për
OJQ-të përmban:

1.1. informata për organizatën buxhetore;


1.2. shumën e mbështetjes financiare për
vitin fiskal;

1.3. fushën/fushat në të cilat do të ofrohet
mbështetja financiare për OJQ

1.4. objektivat e mbështetjes financiare;

1.5. numrin e përafërt të organizatave që do
të përfitojnë;

1.6. kohën e hapjes së thirrjes për aplikime;
dhe

1.7. kohën e përafërt të fillimit të zbatimit
të projekteve/programeve përfituese.


2. Zyra e Kryeministrit të Republikës së
Kosovës, përgatit planin përmbledhës vjetor të
mbështetjes financiare për OJQ-të dhe e
Annual plan of financial support

1. Providers of financial support should prepare
the annual plan of financial support for NGOs
at the latest 30 days after the approval of the
annual budget of the Republic of Kosovo and
should send it to respective office for good
governance at the Prime Minister's Office of the
Republic of Kosovo.

2. The annual plan of financial support for
NGOs include:

1.1. Information about the budgetary
organization;

1.2. the amount of financial support for the
fiscal year;

1.3. the area / areas on which the financial
support for NGOs will be provided;

1.4. the objectives of financial support;

1.5. the approximate number of
organizations that will benefit;

1.6. The opening time of the call for
applications; and

1.7. Approximate time for starting the
implementation of beneficiary projects /
programs

2. The Prime minister’s Office of the Republic
of Kosovo, through the relevant Office for
Good Governance, prepares the summary
Godišnji plan finansijske podrške

1. Davaoci finansijske podrške pripremaju
godišnji plan finansijske podrške za NVO
najkasnije 30 dana nakon usvajanja godišnjeg
budžeta Republike Kosova i dostavljaju
dotičnoj kancelarijiza dobru vladavinu pri
Kancelariji premijera Republike Kosovo.


2. Godišnji plan finansijske podrške za NVO
sadrži:

1.1. informacije o budžetskoj organizaciji;


1.2. iznos finansijske podrške za fiskalnu
godinu;

1.3. oblast/oblasti u kojima će biti pružena
finansijska podrška za NVO ;

1.4. ciljevi finansijske podrške;

1.5. približan broj organizacija kao mogućih
korisnika;

1.6. vreme otvaranja poziva za dostavu
predlog aplikacija; i

1.7. približno vreme početka sprovođenja
projekata/programa od strane korisnika.


2. Kancelarija premijera Republike Kosovo,
preko odgovarajuće Kancelarije za dobro
upravljanje, priprema zbirni godišnji plan

11
publikon në faqen e saj elektronike, më së
largu pas dyzet e pesë (45) ditëve pas
miratimit të buxhetit të Republikës së
Kosovës.

3. Secili ofrues i mbështetjes financiare duhet
të publikojë në ueb faqen e vet pjesën e planit
vjetor të mbështetjes financiare për OJQ-të që
ka të bëjë me atë institucion, më së largu pas
dyzet e pesë (45) ditëve pas miratimit të
buxhetit të Republikës së Kosovës.


Neni 7
Kapacitetet institucionale

1. Çdo ofrues i mbështetjes financiare që
planifikon mbështetje financiare për OJQ-të
duhet të disponojnë me kapacitete
institucionale, duke përfshirë burimet e
nevojshme njerëzore për të zbatuar kërkesat e
kësaj Rregulloreje.

2. Ofruesi i mbështetjes financiare duhet të
themelojë Komisionin Vlerësues, i cili do të
merret me vlerësimin e aplikimeve sipas
thirrjes publike dhe të bëjë përzgjedhjen e
përfituesve.

3. Ofruesi i mbështetjes financiare duhet të
themelojë Komisionin e Ankesave, i cili do të
merret me trajtimin e ankesave eventuale të
aplikantëve.

4. Ofruesi i mbështetjes financiare duhet të
emërojë zyrtarin përgjegjës apo të themelojë
ekip të veçantë për secilën kontratë të lidhur
annual plan of financial support for NGOs and
publishes it on its website, at latest forty five
(45) days after the budget approval of the
Republic of Kosovo.

3. Each provider of financial support should
publish on its website the annual plan of
financial support for NGOs concerning that
institution, at latest forty five (45) days after the
budget approval of the Republic of Kosovo.Article 7
Institutional capacities

1. Each provider of financial support planning
financial support for NGOs must have
institutional capacities, including human
resources needed to implement the
requirements of this Regulation.


2. The provider of financial support should
establish an Evaluation Committee, which will
deal with the assessment of applications
according to the public call and make the
selection of beneficiaries.

3. Provider of financial support should establish
a Complaints Commission, which will deal with
the complaints of potential applicants.


4. Provider of financial support shall appoint a
responsible official or establish a separate team
for each contract concluded with beneficiary
finansijske podrške za NVO i objavljuje na
svojoj internet stranici, najkasnije četrdeset pet
(45) dana nakon usvajanje budžeta Republike
Kosovo

3. Svaki davalac finansijske podrške treba da
objavi na svojoj internet stranici godišnji plan
finansijske podrške za NVO koje ima veze sa
tom institucijom, najkasnije četrdeset pet (45)
dana nakon usvajanje budžeta Republike
Kosovo


Član 7
Institucionalni kapaciteti

1. Svaki davalac finansijske podrške koji
planira finansijsku podršku za NVO bi trebalo
da raspolaže institucionalnim kapacitetima,
uključujući i ljudske resurse potrebne za
ispunjenje zahteva iz ove Uredbe.


2. Davalac finansijske podrške treba da
uspostavi Komisiju za procenu, koja će se
baviti procenom prijava u okviru javnog
poziva i izvršiti izbor korisnika.


3. Davalac finansijske podrške treba da formira
Komisiju za žalbe, koji će se baviti mogućim
pritužbama podnosilaca prijava.


4. Pružalac finansijske podrške imenuje
odgovornog službenika ili utvrđuje poseban
tim za svaki ugovor zaključen sa korisnikom

12
me OJQ-të përfituese, me qëllim të
monitorimit të zbatimit të projektit/programit
si dhe vlerësimit të përmbushjes së
objektivave dhe arritjes së rezultateve të
parapara.

5. Ofruesi i mbështetjes financiare duhet të
sigurojë përkrahjen e nevojshme për
Komisionin Vlerësues, Komisionin e
Ankesave dhe zyrtarin apo ekipin për
monitorimin e zbatimit të kontratës, duke
siguruar burimet e nevojshme financiare dhe
administrative për zbatimin e suksesshëm të
thirrjes publike dhe për monitorim dhe
vlerësim të mbështetjes financiare.


Neni 8
Komisioni Vlerësues

1. Secili ofrues i mbështetjes financiare që ka
shpallur thirrje publike për mbështetje
financiare, themelon Komisionin Vlerësues, i
përbërë nga anëtarët që kanë përvojë dhe
integritet, me mandat për shqyrtimin dhe
vlerësimin e aplikacioneve.

2. Përbërja e komisionit, kohëzgjatja dhe
mandati i tij caktohet me vendim të zyrtarit
kryesor administrativ, përkatësisht udhëheqësit
të organizatës/institucionit.

3. Komisioni Vlerësues përbëhet nga pesë (5)
anëtar, si në vijim:

3.1. një përfaqësues nga njësia përkatëse,
në kuadër të të cilës është planifikuar
NGOs, in order to monitor the implementation
of the project / program as well as to evaluate
the fulfilment of objectives and achievement of
envisaged results.


5. Provider of financial support should give
necessary support to the Evaluation Committee,
Complaints Committee and to the officer or the
team for monitor the implementation of the
contract, ensuring necessary financial and
administrative resources for successful
implementation of the Public Call and for
monitoring and evaluation of financial support.Article 8
Evaluation Committee

1. Each provider of financial support that has
published a public call for financial support,
establishes the Evaluation Committee,
consisting of members who have experience
and integrity, with a mandate to review and
evaluate applications.

2. The Committee composition, duration and its
mandate is assigned by the decision of the chief
administrative officer, or by the head of
organization / institution.

3. The Evaluation Committee consists of five
(5) members, as follows:

3.1. a representative from the relevant unit,
under which the financial support is planned;
NVO, da prati realizaciju projekta/programa i
sprovodi evaluaciju ispunjavanja ciljeva i
postizanja predviđenih rezultata.5. Davalac finansijske podrške treba da
obezbedi neophodnu podršku Komisiji za
procenu, Žalbenoj komisiji i službeniku ili
timu za praćenje/monitoring implementacije
ugovora, obezbediti neophodna finansijska
sredstva i administrativnu podršku za uspešnu
implementaciju javnog poziva i monitoring i
evaluaciju finansijske podrške.Član 8
Komisija za procenu

1. Svaki davalac finansijske podrške koji je
objavio javni poziv za finansijsku podršku,
treba da uspostavi Komisiju za procenu
sastavljen od članova koji imaju iskustvo i
integritet sa zadatkom da preispita i proceni
predlog projekte.

2. Sastav komisije, trajanje i mandat se
određuju odlukom glavnog administrativnog
službenika, ili rukovodioca
organizacije/institucije.

3. Komisija za procenu se sastoji od pet (5)
članova, po sledećem:

3.1. predstavnik iz odgovarajućeg jedinice,
u okviru koje je planirana finansijska

13
mbështetja financiare;

3.2. dy përfaqësues nga grupi i ekspertëve
të jashtëm, njëri nga të cilët duhet të jetë
përfaqësues i OJQ-ve, të cilët do të
zgjidhen përmes një thirrje publike të cilën
do ta bëjë ofruesi i mbështetjes financiare;

3.3. dy përfaqësues nga institucioni që
ofron mbështetjen financiare, njëri nga të
cilët duhet të jetë nga njësia përkatëse për
buxhet/financa.

4. Përveç anëtarëve të rregullt të Komisionit
Vlerësues nga paragrafi 3 i këtij neni, ofruesi i
mbështetjes financiare duhet të parasheh me
vendim edhe një (1) anëtarë rezervë, i cili do
të zëvendësojë në rast nevoje anëtarin e
Komisionit Vlerësues i cili ka konflikt interesi.


5. Komisioni Vlerësues themelohet gjatë
kohës sa thirrja publike është e hapur dhe
emrat e anëtarëve të Komisionit Vlerësues
bëhen publik brenda shtatë (7) ditëve pas
themelimit të Komisionit.

6. Komisioni Vlerësues në mbledhjen e tij të
parë miraton rregullat e punës, përmes të
cilave do të udhëhiqet puna në komision dhe
këto rregulla bëhen publike brenda shtatë (7)
ditëve pas miratimit

7. Anëtarë të komisionit vlerësues nuk mund
të jenë të emëruarit politik.
3.2. two representatives from the group of
external experts, one of whom shall be a
representative of NGOs, which will be
selected through a public call done by the
provider of financial support;

3.3. two representatives from the institution
providing financial support, one of which
must be from relevant budget / finance
department.

4. Besides regular members of the Evaluation
Committee as specified in paragraph 3 of this
Article, the provider of financial support should
foresee by decision also one (1) backup
member, who will replace if necessary any
member of the Evaluation Committee who has
a conflict of interest.

5. The Evaluation Committee is established
during the period when the public call is open
and the names of the members of the Evaluation
Committee become public within seven (7)
days after the establishment of Committee.

6. The Evaluation Committee at its first meeting
approves the working rules, through which the
work will be led by the Committee and these
rules are made public within seven (7) days
after the approval.

7. Members of the evaluation committee cannot
be political appointees.


podrška;

3.2. dva predstavnika iz grupe spoljnih
eksperata, od kojih jedan mora da bude
predstavnik NVO-a, koji će biti izabrani
putem javnog poziva kojeg objavljuje
davalac finansijske podrške;

3.3. dva predstavnika iz institucija koje
pružaju finansijsku podršku, od kojih jedan
mora da bude nadležan za budžet/finansije.


4. Pored redovnih članova Komisije za
procenu kao iz stava 3. ovog člana, davalac
finansijske podrške treba da obezbedi odlukom
jednog (1) rezervnog člana, koji će po potrebiti
zameniti člana Komisije za procenu koji je u
sukobu interesa.


5. Komisija za procenu se uspostavlja tokom
perioda dok je otvoren javni poziv a imena
članova komisije za procenu se javno
objavljuju u roku od sedam (7) dana posle
osnivanja komisije.

6. Komisija za procenu na svom prvom
sastanku donosi poslovnik o radu, kojim se
rukovodi rad ove komisije i ove pravila su
objavljeni u roku od sedam (7) dana nakon
usvajanja.

7. Članovi komisije za procenu ne mogu biti
politički imenovani.14
Neni 9
Komisioni i Ankesave

1. Secili ofrues i mbështetjes financiare që ka
shpallur thirrje publike për mbështetje
financiare themelon Komision e Ankesave, i
përbërë nga anëtarët që kanë përvojë dhe
integritet, i cili ka për mandat shqyrtimin e
ankesave të aplikantëve.

2. Komisioni i Ankesave ka mandat të
shqyrtojë ankesat ndaj vendimeve për mos
kualifikim si rezultat i mospërmbushjes së
kritereve procedurale të parapara me nenet 10
dhe 11 të kësaj Rregulloreje, si dhe ankesat
ndaj vendimit për ndarje të mbështetjes
financiare, në procesin e përzgjedhjes së
përfituesve të mbështetjes financiare.

3. Komisioni i Ankesave përbëhet nga 3
anëtarë dhe ka mandat 2 vjeçar.

4. Përveç anëtarëve të rregullt të Komisionit të
Ankesave nga paragrafi 3 i këtij neni, ofruesi i
mbështetjes financiare duhet të parasheh me
vendim edhe një (1) anëtarë rezervë, i cili do
të zëvendësojë në rast nevoje anëtarin e
komisionit i cili ka konflikt interesi.


5. Përbërja e komisionit caktohet me vendim
të zyrtarit kryesor administrativ, përkatësisht
udhëheqësit të organizatës, institucionit. Në
Komisionin Ankesave nuk mund të marrin
pjesë anëtarët të cilët kanë marrë pjesë në
shqyrtimin e aplikacionit në kuadër të
Komisionit Vlerësues dhe të emëruarit politik.
Article 9
Complaints Commission

1. Each provider of financial support that has
published a public call for financial support
establishes a Complaints Commission,
consisting of members who have experience
and integrity, which is mandated to review of
the applicants' complaints.

2. The Complaints Commission has the
mandate to examine complaints against
decisions for non-qualification as a result of not
fulfilling the procedural requirements foreseen
in Articles 10 and 11 of this Regulation, as well
as complaints against the decision on provision
of financial support in the process of selection
of beneficiaries for financial support.

3. The Complaints Commission consists of 3
members and has a 2-year mandate.

4. Besides regular members of the Complaints
Commission as specified in paragraph 3 of this
Article, the provider of financial support should
foresee by decision also one (1) backup
member, who will replace if necessary any
member of the Committee who has a conflict of
interest.

5. The composition of the commission is
appointed by decision of the chief
administrative officer, or head of the
organization, institution. Complainants
Commission cannot be attended by members
who participated in the review of the
application as part of Evaluation Committee
Član 9
Komisija za žalbe

1. Svaki davalac finansijske podrške koji je
objavio javni poziv za finansijsku podršku
uspostavlja Komisiju za žalbe, sastavljen od
članova koji imaju iskustvo i integritet, koja
ima mandat za pregled žalbi i pritužbi.


2. Komisija za žalbe ima mandat da istražuje
žalbe protiv odluka za nekvalifikovanje kao
rezultat neispunjavanja procesnih uslova
predviđenih u članovima 10 i 11 iz ove
Uredbe, kao i žalbe protiv odluke u procesu
odabira korisnika finansijske podrške.3. Komisija za žalbe se sastoji od 3 člana i ima
rok od 2 godine.

4. Pored redovnih članova Komisija za žalbe iz
stava 3. ovog člana, davalac finansijske
podrške treba da obezbedi odlukom jednog (1)
rezervnog člana, koji će zameniti ako je
potrebno člana komisije koji je u sukobu
interesa.


5. Sastav komisije se određuje odlukom
glavnog administrativnog službenika, odnosno
rukovodioca organizacije/institucije. U
Komisiji za žalbe ne mogu učestvovati članovi
koji su učestvovali u ispitivanju predloga u
okviru Komisije za procenu i politički
imenovana lica.

15
KAPITULLI III
KRITERET QË DUHET TË
PLOTËSOJNË APLIKANTËT

Neni 10
Kriteret e përgjithshme

1. Për t’u kualifikuar për mbështetje financiare
publike, aplikuesit duhet të plotësojnë kriteret
e përgjithshme minimale të përcaktuara me
dispozitat në vijim:

1.1. të jenë të regjistruar si OJQ sipas
kërkesave të legjislacionit në fuqi për lirinë
e asociimit në organizata jo-qeveritare në
Republikën e Kosovës apo në shtetin ku
është e koncentruar diaspora;

1.2. të jenë të pajisur me numër fiskal sipas
kërkesave të legjislacionit tatimor të
Republikës së Kosovës, përkatësisht
dokumentacionin ekuivalent sipas
legjislacionit të shtetit përkatës për OJQ-në
e huaj;

1.3. të kenë kryer të gjitha detyrimet nga
mbështetja financiare paraprake, nëse kanë
përfituar nga burimet publike të financimit;

1.4. të mos ketë pranuar mjete nga burime
tjera të financimit për të njëjtat aktivitete;
dhe

and political appointees.CHAPTER III
CRITERIA THAT APPLICANTS SHOULD
MEET

Article 10
General Criteria

1. In order to qualify for public financial
support, applicants should meet minimal
general criteria determined by the following
provisions:

1.1. to be registered as an NGO, as required
by the legislation on freedom to associate in
non-governmental organizations in the
Republic of Kosovo or in the country where
the diaspora is concentrated;

1.2. to be equipped with fiscal number
according to the tax legislation of the
Republic of Kosovo respectively the
equivalent documentation according to the
legislation of the respective country for the
foreign NGO;

1.3. have completed all previous obligations
of any previous financial support, if they
have benefited from public funding sources;

1.4. have not received funds from other
funding sources for the same activities; and


POGLAVLJE III
KRITERIJUMI KOJE PODNOSIOCI
APLIKACIJA TREBA DA ISPUNE

Član 10
Opšti kriterijumi

1. Da bi se kvalifikovali za javnu finansijsku
podršku, podnosioci predloga moraju da
ispunjavaju minimalne opšte kriterijume
uspostavljene po sledećem:

1.1. da su registrovani kao nevladina
organizacija po zahtevima zakona o slobodi
udruživanja u nevladinim organizacijama na
Kosovu ili u državi gde je dijaspora je
koncentrisan;

1.2. da su opremljeni fiskalnim brojem na
osnovu poreskog zakonodavstva Republike
Kosova ili ekvivalentni dokumentacije po
zakonu dotične države za strane NVO;1.3. da su završili sve prethodne obaveze
finansijske podrške, ukoliko su imali koristi
od javnih izvora finansiranja;

1.4. da nisu dobili sredstva iz drugih izvora
finansiranja za iste aktivnosti; i16
1.5. të mos ekzistojë ndonjë konflikt
interesi në mes të aplikuesit, përkatësisht
përfaqësuesve/udhëheqësit të aplikuesit dhe
organizatës buxhetore apo institucionit
publik, siç parashihet me legjislacionin në
fuqi në Republikën e Kosovës.

2. Me qëllim të dëshmimit për përmbushjen e
kritereve të përgjithshme, për paragrafët 1.1
dhe 1.2. të këtij neni, aplikuesi dorëzon
certifikatat përkatëse; dhe për paragrafët 1.3,
1.4, dhe 1.5. aplikuesi nënshkruan dhe dorëzon
deklaratat përkatëse.

3. Në rast të dështimit për të përmbushur
ndonjërin nga kriteret e përgjithshme,
aplikuesi nuk mund të kualifikohet për
mbështetje financiare.


Neni 11
Kriteret specifike

1. Në mënyrë që aplikacioni të konsiderohet i
kompletuar, aplikuesi duhet të plotësojnë edhe
kriteret e veçanta minimale të parapara me
dispozitat në vijim:

1.1. të dorëzojnë brenda afatit të thirrjes
projekt propozimin i cili ndër të tjera
përmban të dhënat për qëllimin, objektivat
specifike, aktivitetet, kalendarin e
realizimit, rezultatet e synuara, përfituesit e
drejtpërdrejtë dhe të dhënat tjera sipas
formularit përkatës të përcaktuar sipas
thirrjes publike;

1.5. cease to exist any conflict of interest
between the applicant, respectively
representatives / chief of the applicant and
the budgetary organization or public
institution, as required by the applicable
legislation in the Republic of Kosovo.

2. In order to prove the fulfilment of general
criteria for paragraphs 1.1 and 1.2. of this
article, the applicant shall submit the relevant
certificates; and for paragraphs 1.3, 1.4, and 1.5
applicant should sign and submit the relevant
statements.

3. In case of failure to meet any of the general
criteria, the applicant cannot qualify for
financial support.Article 11
Specific Criteria

1. In order for the application to be considered
as complete, the applicant must also meet the
minimum specific criteria foreseen with the
following provisions:

1.1. to submit within the time frame of the
call, the project proposals that inter alia
contains data for the purpose, specific
objectives, activities, calendar of
implementation, the intended results,
targeted direct beneficiaries and other
relevant data specified according to the
Public Call;

1.5. da ne postoji bilo kakav sukob interesa
između podnosioca predlog projekta,
odnosno predstavnika/lidera podnosioca
zahteva i budžetske organizacije ili javne
institucije, u skladu sa zakonima na snazi u
Republici Kosovo.

2. Sa ciljem da se dokaže ispunjenost opštih
kriterijuma u stavovima 1.1 i 1.2. ovog člana,
podnosilac predloga mora da podnese
odgovarajuće sertifikate; i za stavove 1.3, 1.4, i
1.5. podnosilac potpisuje i podnosi
odgovarajuće izjave.

3. Ukoliko ne ispuni neki od opštih
kriterijuma, podnosilac prijave ne može da se
kvalifikuje za finansijsku podršku.Član 11
Posebni kriterijumi

1. Da bi se podneti predlog aplikacije smatrao
potpunim, podnosilac aprijave mora da ispuni
posebne minimalne kriterijume propisane
sledećim odredbama:

1.1. da dostave predlog projekta u
previđenom roku poziva koji između
ostalog, sadrži podatke o ciljevima,
konkretnim ciljevima, aktivnostima,
kalendar implementacije, ciljane rezultate,
direktne korisnike i druge relevantne
podatke na osnovu formulara u okviru
javnog poziva;


17
1.2. projekt propozimi të jetë i shoqëruar
me një propozim buxhet, sipas formatit të
përcaktuar sipas thirrjes publike dhe
Manualit për zbatimin e kësaj Rregulloreje.


1.3. të dorëzojë të dhëna për personelin
kyç, duke specifikuar detyrat e tyre,
siguruar CV-të e tyre së bashku me një
deklaratë pranimi nga ana e tyre se do të
punojnë për projektin/programin, në rast të
përfitimit të mbështetjes financiare, nëse
kjo është e domosdoshme sipas thirrjes;

1.4. të sigurojnë dëshmitë e duhura për
projektet për të cilat kërkohet
bashkëfinancim, nëse është e aplikueshme;

1.5. të dëshmojnë se kanë përvojë në
realizimin e projekteve/programeve të
ngjashme duke siguruar dëshmi të
realizimit të projekteve të ngjashme në të
kaluarën, nëse kjo është e domosdoshme
sipas thirrjes përkatëse; dhe

1.6. të paraqesin leje/licencë për ushtrimin
e veprimtarisë në rastet kur me
legjislacionin në fuqi ushtrimi i një
veprimtarie të tillë mund të kryhet vetëm
me leje/licencë nga autoritetet publike.

2. Kërkesa tjera specifike që mund të jenë të
nevojshme për një program apo projekt
specifik sipas thirrjes publike mund të
përcaktohen nga ofruesit e mbështetjes
financiare dhe ato duhet të jenë në përputhje
me parimet e përcaktuara në nenin 4 të kësaj
1.2. project proposal shall be accompanied
by a budget proposal, according to the
format established by the public call and in
compliance with the manual of this
Regulation.

1.3. submit data on key personnel, specifying
their duties, providing their CVs along with
a statement of availability from their side
that they will work for the project / program,
in case of benefit from financial support, if
it’s required according to the call;


1.4. ensure appropriate evidences for
projects that require co-financing, if
applicable;

1.5. to prove they have experience in
implementing similar projects / programs
providing evidence of the realization of
similar projects in the past, if it is necessary
according to the relevant call; and


1.6. present permit / license for practicing
the activity in cases where the legislation in
force requires that such type of activity can
be carried out only with the permission /
license from public authorities.

2. Other specific requirements that may be
required for a program or specific Project
according to the public call that may be
determined by the financial support providers
and they must be in accordance with the
principles set out in Article 4 of this Regulation.
1.2. predlog projekta treba da bude praćen
predlogom budžeta, u skladu sa formatom
koji je ustanovljen u javnom pozivu i
Priručniku za primenu ove Uredbe.


1.3. dostaviti podatke o ključnom osoblju,
navodeći snjihove dužnosti, dostavljajući
njihove biografije zajedno sa izjavom sa
njihove strane da će raditi na
projektu/programu, u slučaju sticanja korist
od finansijske podrške, ako je to obavezno
potrebno po pozivu;

1.4. da obezbede potrebne dokaze za
projekte za koje se zahteva sufinansiranje,
ako je to primenljivo;

1.5. pokažu da imaju iskustva u realizaciji
projekata/programa kroz pružanje dokaza o
realizaciji sličnih projekata u prošlosti, ako
je potrebno u skladu sa odgovarajućim
pozivom; i

1.6. dostave dozvole/licence za obavljanje
delatnosti u slučajevima kada zakon na
snazi za vršenje takvih aktivnosti navodi da
se mogu s vršiti samo uz dozvolu/licencu od
državnih organa.


2. Drugi posebni zahtevi koji mogu biti
potrebni za poseban program ili projekat na
osnovu javnog poziva se mogu odrediti od
strane davaoca finansijske podrške i oni
moraju biti u skladu sa principima utvrđenim u
članu 4 iz ove Uredbe.

18
Rregulloreje.

3. Në rast të dështimit për të përmbushur
ndonjërin nga kriteret specifike, aplikacioni do
të konsiderohet i pa kompletuar dhe si i tillë
nuk do të kualifikohet për mbështetje
financiare.

4. Aplikanti duhet të dëshmojë se i plotëson
kriteret specifike duke dorëzuar dokumentet
përkatëse sipas dispozitave të këtij neni dhe
thirrjes publike.
KAPITULLI IV
KRITERET DHE PROCEDURAT E
THIRRJES PUBLIKE DHE
APLIKIMIT

Neni 12
Shpallja publike e thirrjes

1. Çdo mbështetje financiare për OJQ-të duhet
të shpallet me thirrje publike, e cila duhet të
publikohet në ueb faqen e ofruesit të
mbështetjes financiare.

2. Ofruesit e mbështetjes financiare
inkurajohen të përdorin edhe forma tjera për
njoftimin të OJQ-ve, me qëllim të rritjes së
konkurrueshmërisë.

3. Thirrja duhet të jetë e hapur për së paku
pesëmbëdhjetë (15) ditë pune.3. In case of failure to meet any of the specific
criteria, the application will be considered as
incomplete and as such does not qualify for
financial support.


4. The applicant must demonstrate that he/she
meets specific criteria by submitting relevant
documents under the provisions of this Article
and the public call.
CHAPTER IV
CRITERIA AND PROCEDURES OF
THE PUBLIC CALL AND
APPLICATION

Article 12
Public announcement of the call

1. Every financial support for NGOs should be
announced by public call, which should be
published on the website of the financial
support provider.

2. Providers of financial support are encouraged
to use other forms for notifying the NGOs, in
order to increase competitiveness.


3. The call must be open for at least fifteen (15)
working days.3. Neispunjavanje bilo kojeg od konkretnih
kriterijuma, alikaciona prijava će se smatrati
nepotpunom i kao takva ne ispunjava uslove za
finansijsku podršku.


4. Podnosilac mora da pokaže da ispunjava
određene kriterijume, podnošenjem relevantne
dokumentacije u skladu sa odredbama ovog
člana i javnog poziva.
POGLAVLJE IV
KRITERIJUMI I PROCEDURE
OTVORENOG POZIVA I
APLICIRANJE

Član 12
Objava javnog poziv

1. Svaka finansijska podrška za NVO bi
trebalo da bude objavljena javnim pozivom,
koji treba da bude objavljen na sajtu davaoca
finansijske podrške.

2. Davaoci finansijske podrške se ohrabruju da
koriste i druge oblike obaveštavanja NVO, u
cilju povećanja konkurentnosti.


3. Poziv mora biti otvoren najmanje petnaest
(15) radnih dana.


19
4. Gjatë kohës kur thirrja është e hapur, OJQ-
të e interesuara mund të kërkojnë sqarime
përmes postës elektronike dhe informacione
shtesë përkitazi me thirrjen, por jo më vonë se
tetë (8) ditë pune para mbylljes së thirrjes
publike.

5. Ofruesi i mbështetjes financiare është i
obliguar të jap sqarime dhe përgjigje me
shkrim, dhe te njejtat t’i publikojë në faqen e
njëjtë në të cilën është publikuar thirrja, të
paktën tetë (8) ditë para mbylljes së thirrjes

6. E gjithë korrespondenca e përshkruar në
paragrafët 4 dhe 5 të këtij nenin përkitazi me
sqarimet e dhëna për aplikuesit duhet të ruhet
në dosjen e thirrjes.

Neni 13
Kriteret e thirrjes publike dhe
dokumentacioni i kërkuar

1. Thirrja publike duhet të përmbajë
informacionin në vijim:

1.1. udhëzimet e thirrjes për aplikantët,
duke përfshirë kriteret për përzgjedhjen e
përfituesve;

1.2. formularin për përshkrimin e
projektit/programit;

1.3. formularin e buxhetit;

1.4. listën e plotë të dokumenteve të
nevojshëm për t’u paraqitur në thirrje;

4. During the time when the call is open,
interested NGOs may seek clarification through
email and additional information related to the
call, but no later than eight (8) working days
prior to the public call closure.


5. Provider of financial support is obliged to
give explanations and written answers, and
publish the same on the same page in which is
published the announcement, at least eight (8)
days before the closing of the announcement.

6. The whole correspondence described in
paragraphs 4 and 5 of this Article regarding the
explanations given for the applicant should be
stored in the folder of the call.

Article 13
Public call criteria and documentation
required

1. The public call should contain the following
information:

1.1. guidelines for applicants of the call,
including criteria for selecting the
beneficiaries;

1.2. the form describing the project /
program;

1.3. budget form;

1.4. a complete list of documents required to
be submitted to the call;

4. U vreme kada je poziv otvoren,
zainteresovane NVO mogu tražiti pojašnjenje
putem e-pošte i dodatne informacije koje se
odnose na poziv, ali ne kasnije od osam (8)
radnih dana pre zatvaranja javnog poziva.


5. Davalac finansijske podrške je obavezan da
daje pismena i ista objavlje u istom veb sajtu u
kojem je bio objavljen poziv najmanje osam
(8) dana pre zatvaranje poziva


6. Sva prepiska koja je opisano u stavovima 4 i
5 ovog člana u vezi objašnjenja datih za
podnosioce treba da se čuva u datoteci poziva.


Član 13
Kriterijumi javnog poziva i zahtevana
dokumentacija

1. Javni poziv treba da sadrži sledeće
informacije:

1.1. smernice poziva za kandidate,
uključujući kriterijume za odabir korisnika;


1.2. formular za opis projekta/programa;


1.3. obrazac za budžet projekta;

1.4. kompletna lista dokumenata potrebnih
da se dostave kao deo poziva;


20
1.5. datën e hapjes dhe mbylljes së thirrjes;

1.6. të dhëna për mënyrën e dorëzimit të
aplikacioneve; dhe

1.7. të dhëna për kalendarin tentativë të
realizimit të thirrjes dhe kontraktimit.


Neni 14
Përmbajtja e udhëzimeve për aplikantët

1. Me rastin e hapjes së thirrjes, ofruesi i
mbështetjes financiare publikon udhëzimet e
thirrjes për aplikantët.

2. Udhëzime për aplikantët duhet japin
informacion mbi arsyet dhe objektivat e
thirrjes, kushtet e thirrjes, metodën e aplikimit
dhe zbatimit të procedurës së thirrjes, dhe
duhet të përfshijnë informacionin në vijim:

2.1. një përshkrim të problemit i cili
synohet të adresohet përmes thirrjes;

2.2. objektivat e përgjithshme të thirrjes
dhe prioritetet për ndarjen e burimeve
financiare;

2.3. një përshkrim të fushave në të cilat
aplikanti mund të parashikojë zbatimin e
programeve apo projekteve;

2.4. numri i përafërt i kontratave të cilat do
të mund të financohen për pjesët e veçanta
të programit/projektit dhe shuma e
përgjithshme e mjeteve financiare në
1.5. opening and closing date of the call;

1.6. information on how to submit
applications; and

1.7. Tentative calendar Data for the
realization of the call and contracting.


Article 14
Content of the guidelines for applicants

1. By the opening of the call, the provider of
financial support publishes guidelines for
applicants.

2. Guidelines for applicants must provide
information on the reasons and objectives of the
call, the call conditions, method of application
and implementation of the call procedure, and
should include the following information:

2.1.a description of the problem which is
intended to be addressed through the call;

2.2.overall objectives of the call and
priorities for allocation of financial
resources;

2.3. a description of the fields in which the
applicant may predict the implementation of
programs or projects;

2.4. approximate number of contracts that
could be financed for specific parts of the
program / project and the total amount of
available funds;
1.5. datum otvaranja i zatvaranja poziva;

1.6. informacije o tome kako da se podnesu
prijave/aplikacije; i

1.7. podatke o okvirnom kalendaru za
realizaciju poziva i sklapanje ugovora.


Član 14
Sadržaj smernica za podnosioce prijava

1. Prilikom otvaranja poziva, davalac
finansijske podrške objavljuje smernice poziva
za podnosioce predlog prijava.

2. Smernice za podnosioce moraju da
obezbede informacije o razlozima i ciljevima
poziva, uslovima poziva, način primene i
sprovođenja postupka poziva, i treba da sadrži
sledeće informacije:

2.1. opis problema kojim je predviđeno da
se bavi poziv;

2.2. opšti ciljevi i prioriteti poziva za dodelu
finansijskih sredstava;


2.3. opis oblasti u kojima podnosilac
predloga može obezbediti realizaciju
programa ili projekta;

2.4. približan broj ugovora koji bi mogli biti
finansirani za određene delove
programa/projekta i ukupan iznos
raspoloživih sredstava;

21
dispozicion;

2.5. shumat më të ulëta dhe më të larta
financiare për çdo program ose projekt dhe
numrin e pritshëm të programeve apo
projekteve që do të financohen në bazë të
thirrjes;

2.6. kohëzgjatja e projekteve të financuara;

2.7. aplikantët që kualifikohen për atë lloj
të thirrjes, si dhe partnerët, nëse është e
aplikueshme;

2.8. parimet prioritare për dhënien e
burimeve financiare në bazë të të cilave
përparësi në miratimin e fondeve mund të
ketë një kategori e veçantë e aplikantëve;

2.9. aktivitetet e kualifikuara për zbatimin e
programit ose projektit;

2.10. kostot e pranueshme të cilat mund të
financohen nëpërmjet asaj thirrje publike;

2.11. shpenzimet e papranueshme që nuk
mund të financohen nëpërmjet asaj thirrje
publike;

2.12. dokumentacioni i detyrueshëm dhe jo
të detyrueshme për aplikim në kuadër
programit apo projektin, duke përfshirë
formularët e nevojshëm për aplikim dhe
dokumentacionin me të cilin dëshmohet
plotësimi i kritereve ligjore për t’u
kualifikuar për mbështetje financiare
publike;


2.5. the lowest and the highest financial
amounts for each program or project and the
expected number of programs or projects to
be funded under the call;


2.6. duration of the funded projects;

2.7. applicants who qualify for that kind of
call, as well as partners, if applicable;


2.8. priority principles for giving financial
resources on the basis of which priority in
the approval of funds can have a particular
category of applicants;

2.9. eligible activities for implementation of
the program or project;

2.10. eligible costs which can be funded
through that public call;

2.11. unacceptable costs that cannot be
funded through that public call;


2.12. Mandatory and non-mandatory
documentation for application under the
program or project, including the necessary
application forms and documentation that
proves the fulfilment of legal requirements
to qualify for public financial support;
2.5. najniži i najveći iznos finansijske
podrške za bilo koji program ili projekat i
očekivan broj programa ili projekata koji će
biti finansirani u okviru poziva;


2.6. trajanje projekata koji se finansiraju;

2.7. kandidati koji ispunjavaju uslove za tu
vrstu poziva, kao i partneri, ukoliko ih ima;


2.8. prioritetni principi za dodelu
finansijskih resursa na osnovu kojih se
prednost za usvajanje fondova može imati
posebna kategorija aplikanata;

2.9. prihvatljive aktivnosti za realizaciju
programa ili projekta;

2.10. prihvatljivi troškovi koji se mogu
finansirati putem tog javnog poziva;

2.11. neprihvatljivi troškovi koji se ne
mogu finansirati putem tog javnog poziva;


2.12. Obavezna i neobavezna
dokumentacija za konkurisanje u okviru
programa ili projekta, uključujući i
neophodne formulare i dokumentaciju koja
dokazuje ispunjavanje zakonskih uslova da
bi se kvalifikovali za javnu finansijsku
podršku;


22

2.13. datën e publikimit të thirrjes dhe
afatin e fundit për dorëzimin e
aplikacioneve;

2.14. adresën dhe mënyrën e paraqitjes së
aplikacionit;

2.15. kushtet dhe mënyrën e parashtrimit të
pyetjeve në lidhje me thirrjen dhe mënyrën
e shpërndarjes dhe publikimit të përgjigjet
në pyetjet e parashtruara;

2.16. kushtet dhe mënyrën e paraqitjes së
ankesave;

2.17. informacione mbi kontraktimin e
projektit;

2.18. procedura për monitorimin e zbatimit
të programit ose projektit, si dhe metoda
dhe përmbajtja e raportimit; dhe


2.19. një kalendar tentativë të zbatimit të
procedurës së thirrjes publike.

3. Udhëzimet e thirrjes mund të korrigjohen
apo ndryshohen, por jo më vonë se shtatë (7)
ditë pune para afatit të fundit për dorëzimin e
aplikacioneve, dhe të gjitha ndryshimet
publikohet në të njëjtën mënyrë dhe në të
njëjtin vend, si dokument bazë. Në rast të
ndryshimeve të tilla, ofruesi i mbështetjes
financiare shpjegon arsyet e ndryshimeve të
tilla dhe bën publike në të njëjtën mënyrë
sikurse thirrja publike.

2.13. Publication date of the call and the
deadline for submission of applications;


2.14. address and manner of submitting the
application;

2.15. conditions and manner of asking
questions about the announcement and how
to disseminate and publish the posed
questions;

2.16. conditions and methods of filing
complaints;

2.17. information about the project
contracting;

2.18. procedures for monitoring the
implementation of the program or the project
as well as the method and content of
reporting; and

2.19. a tentative calendar for implementing
the public call procedure.

3. The call guidelines can be corrected or
amended, but not later than seven (7) working
days before the deadline for submitting
applications, and all changes should be
published in the same way and in the same
place as a basic document. In case of such
changes, a provider of financial support
explains the reasons of such changes and makes
it public in the same way as with the public call.


2.13. datum poziva i vremenski rok za
podnošenje predloga;


2.14. adresa i način podnošenja predloga;


2.15. uslovi i način postavljanja pitanja u
vezi pozivom i raspodele i objavljivanja
odgovora na postavljena pitanja;


2.16. uslovi i način podnošenja žalbi;


2.17. informacije o ugovoru za realizaciju
projekta;

2.18. procedure za monitoring/praćenje
realizacije programa ili projekta i način i
sadržaj izveštaja; i


2.19. Jedan tentativni kalendar procedure
implementacije javnog poziva.

3. Smernice u okviru poziva mogu da se
isprave ili menjaju, ali ne kasnije od sedam (7)
radnih dana pre isteka roka za podnošenje
prijava, a sve promene se objavljuju na isti
način i na istom mestu kao osnovni dokument.
U slučaju takvih promena, davalac finansijske
podrške objašnjava promene i predstavlja
javnosti na isti način kao i javni poziv.23

4. Korrigjimet apo ndryshimet nga paragrafi 3
i këtij neni nuk mund të jenë në dëm të
aplikantëve të cilët kanë aplikuar deri në datën
e publikimit të korrigjimeve të tilla. Nëse ka
korrigjime të tilla, aplikantëve duhet t'u jepet
mundësia të korrigjojnë aplikacionin e tyre
apo të sigurojnë dokumentacion shtesë.Neni 15
Mënyra e aplikimit

1. Dorëzimi i aplikacioneve bëhet në zarfe të
mbyllur, ku brenda zarfit vendoset një kopje e
printuar e të gjithë dokumentacionit origjinal
të kërkuar, si dhe një kopje elektronike në CD.2. Dokumentacioni që duhet dorëzuar dhe
formati i tij specifikohet me udhëzimet e
thirrjes publike, në përputhje me kërkesat e
kësaj Rregulloreje dhe Manualit për zbatimin e
saj.

3. Ofruesi i mbështetjes financiare mund të
pranojë aplikacionet edhe përmes platformave
elektronike, me kusht që të sigurojë
konfidncialitetin dhe pacenueshmërinë e
aplikacionve që pranohen.

4. Në momentin e hapjes së thirrjes publike,
ofruesi i mbështetjes financiare përcakton
adresën e saktë ku duhet të dorëzohet
aplikacioni, si dhe datën fillimit dhe mbarimit

4. Corrections or amendments to paragraph 3 of
this Article may not be detrimental to applicants
who had already applied up to the date of
publication of such adjustments. If there’s such
corrections, applicants must be given the
opportunity to correct their applications or
provide additional documentation.Article 15
Mode of application

1. Submission of applications is made in a
sealed envelope, where inside the envelope it
should be put a printed copy of all original
documentation required, as well as an electronic
copy on a CD.


2. Documentation that should be submitted and
its format is specified by the instructions of the
public call, in accordance with the requirements
of this Regulation and the Manual for its
implementation.

3. Provider of financial support may accept
applications through electronic platforms, on
the condition to ensure confidentiality and
invulnerability of applications received.


4. In the moment of opening the public call, the
financial support provider determines the exact
address where the applications must be
submitted, as well as starting and ending date of

4. Ispravke ili promene iz stava 3. ovog člana
ne mogu biti na štetu podnosilaca koji su se
prijavili do dana objavljivanja ovih
podešavanja. Ako postoje takve ispravke,
kandidati moraju imati mogućnost da isprave
svoju prijavu ili dostave dodatnu
dokumentaciju.Član 15
Način konkurisanja

1. Podnošenje prijava se obavlja u zatvorenoj
koverti, a unutar koverte treba da se nalazi
odštampani primerak čitave zahtevane
originalne dokumentacije, kao i dokumentacija
u elektronskom obliku na CD-u.


2. Dokumenti koji se trebaju dostaviti kao i
format se određuju instrukcijama datog javnog
poziva, u skladu sa zahtevima ove Uredbe i
Priručnika za njegovu implementaciju.


3. Davalac finansijske podrške može da
prihvata prijave preko elektronskih platformi,
predviđene da obezbede nepovredivost
poverljivosti prijava koje se dostavljaju.


4. U momentu otvaranja javnog poziva, davalc
finansijske podrške određuje tačnu adresu na
kojoj mora biti podneta prijava, kao i početni i
krajnji datum za podnošenje prijava.

24
të pranimit të aplikacioneve.KAPITULLI V
KRITERET DHE PROCEDURA E
VLERËSIMIT TË APLIKACIONEVE

Neni 16
Detyrat dhe përgjegjësitë e Komisionit
Vlerësues dhe vendimmarrja

1. Komisioni Vlerësues ka këto detyra dhe
përgjegjësi:

1.1. të vlerësojë aplikacionet nga aspekti
procedural sipas procedurës së përcaktuar
në nenin 17 të kësaj Rregulloreje dhe të
vendos nëse aplikantët i plotësojnë kriteret
e përgjithshme dhe të veçanta të parapara
me dispozitat e kësaj Rregulloreje, për t’u
kualifikuar për mbështetje financiare
publike;

1.2. të shqyrtojë dhe vlerësojë
aplikacionet/propozimet e aplikantëve të
kualifikuara për mbështetje financiare nga
aspekti përmbajtjesor, sipas kritereve të
përcaktuara në nenin 18 të kësaj
Rregulloreje;

1.3. të sigurojë që projektet/programet e
përzgjedhura për mbështetje financiare i
plotësojnë të gjitha kriteret e thirrjes
publike, dhe kontribuojnë arritjes së
prioriteteve dhe objektivat e thirrjes;

receipt of applications.CHAPTER V
CRITERIA AND PROCEDURE FOR
EVALUATING THE APPLICATIONS

Article 16
Duties and Responsibilities of the Evaluation
Committee and decision-making

1. The Evaluation Committee has the following
duties and responsibilities:

1.1. to evaluate applications according to
procedural aspect of the procedure specified
in Article 17 of this Regulation and decide
whether the applicants meet the general and
specific conditions as foreseen with
provisions of this Regulation, to qualify for
public financial support;


1.2. to process and evaluate the applications /
proposals of applicants eligible for financial
support in terms of content, according to the
criteria set out in Article 18 of the
Regulation;


1.3. to ensure that selected projects /
programs for financial support meet all the
criteria of public call, and contribute to
achieving the priorities and objectives of the
call;

POGLAVLJE V
KRITERIJUMI I PROCEDURE
PROCENE PRIJAVA

Član 16
Dužnosti i odgovornosti Komisije za
procenu i donošenje odluka

1. Komisija za procenu ima ove dužnosti i
odgovornosti:

1.1. procenu prijava sa proceduralnog
aspekta na osnovu postupka iz člana 17 iz
ove Uredbe i donošenje odluke da li
kandidati ispunjavaju opšte i posebne
kriterijume predviđene ovom Uredbom, da
se kvalifikuju za javnu finansijsku podršku;1.2. razmatraju i procenjuju
prijave/predloge aplikanata koji ispunjavaju
uslove za finansijsku podršku u pogledu
sadržaja, prema kriterijumima iz člana 18
ove Uredbe;


1.3. da osiguraju da izabrani
projekti/programi za finansijsku podršku
ispunjavaju sve kriterijume javnog poziva i
doprinose postizanju prioriteta i ciljeve
poziva;


25
1.4. të kërkojë dokumentacion shtesë të
nevojshëm nga aplikuesit pas publikimit të
listës paraprake të përfituesve dhe para
nënshkrimit të kontratës; dhe


1.5. të përzgjedh përfituesit e mbështetjes
financiare sipas thirrjes publike.

2. Secili nga anëtarët e Komisionit Vlerësues,
para se të bëjë vlerësimin nënshkruan
deklaratën mbi paanshmërinë dhe
konfidencialitin në vendimmarrje.

3. Në përfundim të procesit të vlerësimit
Komisioni Vlerësues nxjerr vendim me shkrim
me të cilin përcaktohen aplikantët e
kualifikuar të cilët përfitojnë mbështetje
financiare, sipas renditje së pikëve.

4. Vendimi duhet të nënshkruhet nga të gjithë
anëtarët e Komisionit Vlerësues.

5. Vendimet e Komisionit Vlerësues lidhur me
përfituesit e mbështetjes financiare publikohen
në faqen elektronike të ofruesit të mbështetjes
financiare brenda shtatë (7) ditëve nga marrja
e vendimit.

6. Komisioni Vlerësues mban procesverbal për
gjithë procesin e vlerësimit të aplikacioneve që
nga procesi i hapjes së aplikacioneve deri tek
marrja e vendimit. Me kërkesë të palëve të
interesit, Komisioni mund të hartoj dhe të
dërgojë një raport përmbledhës për gjithë
procesin e vlerësimit.

1.4. to ask for additional necessary
documentation from the applicant after the
publication of the preliminary list of
beneficiaries and before signing the contract;
and

1.5. to select the beneficiaries of financial
support according to the public call.

2. Every member of the Evaluation Committee
signs a statement of confidentiality and
impartiality in decision-making before he/she
does the evaluation.

3. At the end of the evaluation process, the
Evaluation Committee issues a written decision
which defines the qualified applicants who will
benefit from financial support, according to the
ranking points.

4. The decision must be signed by all members
of the Evaluation Committee.

5. The decisions of the Evaluation Committee
related to beneficiaries of financial support are
published on the website of financial support
provider within seven (7) days after the
decision.

6. The Evaluation Committee keeps minutes for
the entire evaluation process of applications
starting from the opening of application process
up to the decision. Upon request from the
stakeholders, the Committee may draft and
submit a summary report for the entire
evaluation process.

1.4. zahtevaju dodatnu dokumentaciju
potrebnu od strane podnosioca nakon
objavljivanja preliminarne liste korisnika i
pre potpisivanja ugovora; i


1.5. izaberu korisnike finansijske podrške u
okviru javnog poziva.

2. Svaki od članova Komisije za procenu, pre
realizacije procene, potpisuju izjavu o svojoj
poverljivosti i nepristrasnosti u donošenju
odluka.

3. Na kraju procesa evaluacije, Komisija za
procenu izdaje pismenu odluku kojom
određuje kvalifikovane kandidate koji primaju
finansijsku podršku na osnovu rangiranja
bodove.

4. Odluka mora biti potpisana od strane svih
članova Komisije za procenu.

5. Odluke Komisije za procenu koje se odnose
na korisnike finansijske podrške su objavljene
na sajtu davaoca finansijske podrške u roku od
sedam (7) dana nakon odluke.


6. Komisija za procenu vodi zapisnik o celom
procesu procene prijava od samog otvaranja
prijava koje su dostavljene pa sve do odluke.
Na zahtev zainteresovane strane, Komisija
može sačiniti i dostaviti zbirni izveštaj za
celokupan proces evaluacije.26

Neni 17
Vlerësimi i aplikacionit nga aspekti
procedural

1. Brenda pesë (5) ditëve nga data e mbylljes
së thirrjes publike, Komisioni Vlerësues bën
hapjen dhe vlerësimin e çdo aplikacioni, nëse
ato i plotësojnë kriteret formale duke përfshirë
kriteret për kualifikim të aplikantëve për
mbështetje publike financiare sipas neneve 10
dhe 11 të kësaj Rregulloreje.

2. Vetëm aplikacionet të cilat i plotësojnë
kriteret e parapara me nenin 10 dhe 11 të kësaj
Rregulloreje dhe kriteret e thirrjes publike
vlerësohen nga Komisioni Vlerësues sipas
kritereve për vlerësimin e aplikacioneve të
nenit 18 të Rregullores.

Neni 18
Vlerësimi i aplikacioneve nga aspekti
përmbajtjesor

1. Secili ofrues i mbështetjes financiare duhet
të përdor kritere të njëjta uniforme për të
vlerësuar aplikacionet e dorëzuara për secilën
thirrje publike, duke i marr parasysh kushtet
dhe kriteret e përcaktuara me thirrjen publike.

2. Kriteret për vlerësimin e aplikacioneve të
dorëzuara përfshijnë këto fusha:


Article 17
Evaluation of application by procedural
aspect

1. Within five (5) days from the closing date of
the public call, the Evaluation Committee opens
and evaluates every application, whether they
meet the formal criteria including criteria for
eligibility of applicants for public financial
support pursuant to Articles 10 and 11 of this
Regulation.

2. Only applications which meet the criteria set
out in Article 10 and 11 of this Regulation and
the criteria of public call are assessed by the
Evaluation Committee according to the criteria
for evaluating the applications pursuant to
Article 18 of the Regulation.

Article 18
Evaluation of applications from a content
point of view

1. Each provider of financial support must use
the same unified criteria to evaluate the
applications submitted for each public call,
taking into consideration the conditions and
criteria determined by the public call.

2. Criteria for evaluating applications submitted
include the following areas:


Član 17
Procena prijava sa proceduralnog aspekta


1. U roku od pet (5) dana od dana zatvaranja
javnog poziva, Komisija za procenu čini
otvaranje i vrednovanje svake prijave, da li
ispunjavaju formalne kriterijume, uključujući
kriterijume za podobnost kandidata za javnu
finansijsku podršku na osnovu članova 10 i 11
ove Uredbe.

2. Samo prijave koje zadovoljavaju kriterijume
propisane u članu 10 i 11 iz ove Uredbe i
kriterijume javnog poziva se ocenjuju od
strane Komisije za procenu prema
kriterijumima za vrednovanje iz člana 18 ove
Uredbe.

Član 18
Procena aplikacija iz suštinskog
gledišta

1. Svaki davalac finansijske podrške mora
koristiti iste jedinstvene kriterijume za procenu
podnetih prijava za svaki javni poziv,
uzimajući u obzir uslove i kriterijume utvrđene
u okviru javnog poziva.

2. Kriterijumi za procenu podnetih prijava
uključuju ove oblasti:


27
2.1. Vlerësimin e përputhshmërisë së
objektivave të programit apo projektit të
propozuar me objektivat dhe fushat
prioritare të thirrjes;

2.2. Qasja e propozuar për zbatimin e
projektit dhe mënyra e adresimit të
problemeve të përfituesve të cilat synohen
të trajtohen me zbatimin e programit ose
projektit;

2.3. Kapacitetet e aplikuesit për realizimin
e projektit apo programit konform
objektivave të përcaktuara dhe synimeve të
thirrjes, duke përfshirë edhe përvojën dhe
ekspertizën e personelit të propozuar;

2.4. Vlerësimin e përvojës së aplikuesit në
zbatimin e programeve apo projekteve të
njëjta ose të ngjashme nëse është e
nevojshme;

2.5. Vlerësimin e partnerëve për
bashkëpunim, nëse është e aplikueshme;

2.6. Vlerësimin e buxhetit të programit apo
projektit nëse është real, i ndërlidhur me
aktivitetet e projektit dhe kosto-përfitues.;

2.7. Qëndrueshmëria e programit; dhe

2.8. Vlerësimin nëse sjellë risi programi
apo projekti si dhe nëse aplikohen praktikat
më të mira në fushën përkatëse për të
zgjidhur problemet, nëse është e
aplikueshme;

2.1. Conformity evaluation to objectives of
the proposed program or project with the
objectives and priority areas of the call;


2.2. The proposed approach for
implementing the project and ways of
addressing the problems of beneficiaries, are
aimed to be addressed by implementing the
program or the project;

2.3. The capacity of the applicant for the
project or program in conformity with the
objectives defined and call targets, including
experience and expertise of the proposed
staff;

2.4. Evaluating the applicant's experience in
the implementation of same or similar
programs and projects if it’s necessary;


2.5. Evaluation of cooperation partners, if
it’s applicable;

2.6. Evaluation of the program or project
budget whether it is real, related to project
activities and cost-benefit;

2.7. Sustainability of the program; and

2.8. Assess whether the program or the
project brings innovation and if best
practices apply in the relevant field to solve
problems, if applicable;


2.1. Procena usklađenosti predloženih
ciljeva programa ili projekata i prioritetnih
oblasti javnog poziva;


2.2. Predloženi pristup za sprovođenje
projekta i načini rešavanja problema
korisnika koji se ciljaju biti tretirani
realizacijom programa ili projekta;


2.3. Kapacitet podnosioca prijave za
realizaciju projekta ili programa u skladu sa
definisanim ciljevima i objektivima poziva,
uključujući i iskustvo i stručnost
predloženog osoblja;

2.4. Procena iskustva podnosioca prijave u
realizaciji programa i projekata iste ili
slične veličine, ako je potrebno;


2.5. Evaluacija partnera za saradnju, ako je
to potrebno;

2.6. Procena budžeta programa ili projekta o
tome da li je realan, u vezi sa projektnim
aktivnostima i koristi od troškova;

2.7. Održivost programa; i

2.8. Proceniti da li program ili projekat
donose inovacije i da li se primenjuju
najbolje prakse u relevantnoj oblasti u
rešavanju problema, ako je to primenljivo;28
3. Komisioni Vlerësues do të ketë njëqind
(100) pikë për vlerësimit të
projekteve/programeve të propozuara.

4. Aplikantët të cilët marrin më pak se
pesëdhjetë (50) pikë nuk mund të përfitojë
mbështetje financiare në asnjë rast.

5. Asnjëri nga kriteret e përcaktuara sipas
paragrafit 1 të këtij neni nga ofruesi i
mbështetjes financiare nuk mund të ketë më
shumë se 30 pikë.

6. Në rast se numri i aplikantëve është më i
madh se sa numri i paraparë i përfituesve për
atë thirrje, aplikantët me më shumë pikë do të
jenë përfitues.

7. Kriteret për vlerësimin e aplikacionit duhet
të bëhen publike paraprakisht si pjesë e
udhëzimeve për aplikantët.

Neni 19
Parandalimi i konfliktit të interesit

1. Me rastin e përzgjedhjes së përfituesve,
ofruesi i mbështetjes financiare duhet të
sigurojë që të mos ekzistojë konflikt i interesit
i përcaktuar me legjislacionin në fuqi.

2. Ofruesi i mbështetjes financiare duhet të
sigurojë shmangien e çfarëdo konflikti të
interesit me rastin e marrjes së vendimit për
3. The Evaluation Committee will have one
hundred (100) points to evaluate the proposed
projects / programs.

4. Applicants who receive less than fifty (50)
points cannot obtain financial support in any
case.

5. None of the criteria set out in paragraph 1 of
this Article by the provider of financial support
can have be more than 30 points.


6. If the number of applicants is larger than the
number of beneficiaries anticipated for that call,
applicants with best scoring will be beneficial.


7. Criteria for evaluating the application shall
be made public in advance as part of the
guidelines for applicants.

Article 19
Preventing conflicts of interest

1. Upon selection of beneficiaries, the provider
of financial support should ensure that there is
no conflict of interest as specified by applicable
legislation.

2. Provider of financial support must assure
avoidance of any conflict of interest when
taking decision on applications.
3. Komisija za procenu ima po sto (100) poena
na raspolaganju kao maksimum za procenu
predloženih projekata/programa.

4. Podnosioci koji prime manje od pedeset (50)
poena ne mogu da dobiju finansijsku podršku u
bilo kom slučaju.

5. Ni za jedan od kriterijuma iz stava 1 ovog
člana, davalac finansijske podrške ne može da
dodeli više od 30 poena.


6. Ako je broj kandidata veći od broja
korisnika predviđenih za taj poziv, kandidati sa
najviše poena će biti korisnici.


7. Kriterijumi za procenu prijave treba da budu
javni prethodno kao deo uputstava za
kandidate.

Član 19
Sprečavanje sukoba interesa

1. Prilikom odabira korisnika, davalac
finansijske podrške treba da obezbedi da ne
postoji sukob interesa kako je navedeno
zakonom.

2. Davalac finansijske podrške treba da osigura
izbegavanje bilo kakvog sukoba interesa
prilikom donošenja odluke o aplikacijama.

29
aplikacionet.

3. Anëtarët e emëruar të Komisionit Vlerësues,
përkatësisht të Komisionit të Ankesave duhet
paraprakisht të sigurohen që pjesëmarrja e tyre
në këto komisione është në përputhje me
legjislacioni në fuqi për parandalimin e
konfliktit të interesit, duke nënshkruar një
deklaratë me të cilën deklarojnë se nuk
ekziston konflikt interesi.

4. Në rast të ekzistimit të konfliktit të interesit,
anëtarët duhet të kërkojnë nga udhëheqësi
zëvendësimin e tyre.

5. Anëtari rezervë i komisionit zëvendëson
anëtarin i cili tërhiqet për shkak të ekzistencës
së konfliktit të interesit.


Neni 20
Përfundimi i vlerësimeve dhe publikimi i
rezultateve

1. Pas përfundimit të vlerësimeve, rezultatet
paraprake të vlerësimit publikohen në faqen
elektronike të ofruesit të mbështetjes
financiare brenda shtatë (7) ditësh, dhe
njoftohen me shkrim të gjithë aplikantët.

2. Në këtë fazë Komisioni Vlerësues ka të
drejtë të kërkojë sqarime shtesë në lidhje me
buxhetin dhe të propozojë rishikimin e
buxhetit.

3. Në këtë fazë të Komisioni Vlerësues kërkon
nga aplikuesit e përzgjedhur në listën e


3. The appointed members of the Evaluation
Committee, respectively the Complainants
Commission must be firstly ensured that their
participation in these committees is in
accordance with the applicable legislation to
prevent conflicts of interest by signing a
statement declaring that there is no conflict of
interest.

4. In case the conflict of interest exists,
members should request replacement by their
head of Committee.

5. The backup member of the committee
replaces the member withdrawn due to
existence of conflict of interest.


Article 20
Completion of evaluations and publication of
results

1. After completing the evaluation, preliminary
evaluations results are published on the website
of financial support provider within seven (7)
days and all applicants are notified in writing.


2. At this stage, the Evaluation Committee has
the right to request additional clarification
regarding the budget and to propose budget
revision.

3. At this stage, the Evaluation Committee
requires from the selected applicants in the list


3. Imenovani članovi Komisije za procenu,
odnosno Komisije za žalbe moraju prvo da
obezbede da njihovo učešće u ovim
komisijama bude u skladu sa propisima koji su
na snazi za sprečavanje sukoba interesa
potpisivanjem izjave kojom potvrđuju da ne
postoji sukob interesa.


4. U slučaju sukoba interesa, članovi trebaju da
traže zamenu od svog rukovodioca Komisije.


5. Rezervni član komisije zamenjuje
povučenog člana zbog postojanja sukoba
interesa.


Član 20
Završetak procene i objavljivanje rezultata


1. Po završetku procene, preliminarni rezultati
procene se objavljuju na sajtu davaoca
finansijske podrške u roku od sedam (7) dana i
dostavljuju u pisanoj formi svim podnosiocima
prijave.

2. U ovoj fazi Komisija za procenu ima pravo
da zahteva dodatna razjašnjenja u vezi sa
budžetom i da predloži revidiranje budžeta.


3. U ovoj fazi Komisija za procenu od
izabranog podnosioca u spisku preliminarnih

30
rezultateve paraprake dokumentacionin në
vijim:

3.1. Dëshmi se kanë kryer të gjitha
obligimet tatimore dhe kontributet
pensionale sipas legjislacionit në fuqi në
Republikën e Kosovës; ose në rast të
ekzistencës së detyrimeve, dëshmia e një
marrëveshje me autoritetet tatimore për
përmbushjen e detyrimeve të tilla.

3.2. Certifikata e statusit për përfitim publik
për OJQ-të aplikuese me status të
përfituesit publik, në rastet kur thirrja
publike ka për qëllim të përkrah OJQ-të me
status të përfituesit publik;

3.3. Dëshmi se OJQ-ja aplikuese nuk është
në procedurë të shuarjes dhe çregjistrimit ;
dhe

3.4. Dëshmi të dorëzimit të deklaratës
vjetore tatimore ose pasqyrave financiare
për vitin paraprak të dorëzuara sipas
kërkesave të legjislacionit tatimor për vitin
paraprak.


4. Në rast të dështimit të ndonjërit nga
aplikantët e listës preliminare të përfituesve
për të përmbushur kërkesat e paragrafit 2 dhe
3 të këtij neni, do të merren në konsideratë
aplikacionet që kanë mbetur jashtë listës
paraprake dhe që kanë më së shumti pikë.

5. Rezultatet paraprake shndërrohen në
rezultatet përfundimtare nëse brenda afatit të
of preliminary results the following
documentation:

3.1. Proof that they have completed all tax
obligations and pension contributions
according to the applicable legislation in the
Republic the Kosovo; or in the case of
existing obligations, proof of an agreement
with the tax authorities for the fulfilment of
such obligations.

3.2. Certificate of status for the public
benefit applicant NGOs with public benefit
status, in cases when public call aims to
support NGOs with public benefit status;


3.3. Proof that applicant NGO is not in the
process of termination and deregistration;
and

3.4. Proof of submission of annual tax
statement or financial statements for the
previous year submitted according to tax
legislation.4. In case of failure of any of the applicants of
preliminary list of beneficiaries to meet the
requirements of paragraph 2 and 3 of this
Article, then there’ll be taken into consideration
those applications that were outside the
preliminary list and have highest points.

5. Preliminary results become final if there’s no
complaint presented within the deadline
rezultata za sledeću dokumentaciju:


3.1. Dokaz da su izvršene sve poreske
obaveze i penzioni doprinosi po zakonu na
snazi u Republici Kosovo; ili u slučaju
postojanja obaveza, dokaz o sporazumu sa
poreskim vlastima za ispunjenje tih
obaveza.


3.2. Uverenje o statusu javnog interesa za
NVO koje konkurišu sa statusom javne
dobiti, kada javni poziv ima za cilj da
podrži NVO sa statusom javne koristi;


3.3. Dokaz da NVO dkao podnosilac prijave
nije u postupku raskida i deregistracije ;


3.4. Dokaz podnošenja završnog poreza ili
finansijskih izveštaja za prethodnu godinu
koje podnosi na osnovu poreskih propisa za
prethodnu godinu.4. U slučaju neuspeha bilo kog podnosioca sa
preliminarne liste korisnika da ispuni uslove iz
stava 2 i 3 ovog člana, uzimaju se u obzir
aplikacije koje su van preliminarnog spiska i
imaju najviše poena.


5. Preliminarni rezultati postaju konačni ako na
rezultate u roku utvrđenom u ovoj Uredbi ne

31
paraparë me këtë Rregullore nuk paraqitet
ndonjë ankesë.

6. Nëse është paraqitur ndonjë ankesë,
rezultatet paraprake shndërrohen në rezultate
përfundimtare pasi të jenë trajtuar ankesat e
aplikantëve.


Neni 21
Afatet dhe procedurat e paraqitjes dhe
shqyrtimit të ankesave

1. Kundër vendimit të Komisionit Vlerësues
aplikantët mund të ushtrojnë ankesë pranë
Komisionit të Ankesave, si në vijim:

1.1. ankesë ndaj vendimit për diskualifikim
për shkak të mos përmbushjes së kritereve
formale gjatë vlerësimit të aplikacionit në
aspektin procedural; dhe

1.2. ankesë ndaj vendimit për ofrimin apo
mos ofrimin e mbështetjes financiare;

2. Ankesat i drejtohen ofruesit të mbështetjes
financiare dhe duhet të dorëzohen brenda 5
ditësh nga dita e publikimit të vendimit.

3. Komisioni i Ankesave vendos mbi ankesën
brenda pesë (5) ditësh nga dita e pranimit të
saj.

4. Komisioni i Ankesave mund të nxjerr
vendim për të pranuar ose refuzuar ankesën.

5. Vendimi i komisionit të Ankesave është
stipulated in this regulation.


6. If a complaint is filed, preliminary results
become final once the applicants’ complaints
are being addressed.Article 21
Deadlines and procedures for filing and
reviewing complaints

1. The applicant may file complaint against the
Evaluation Committee decision at the
Complainants Commission, as follows:

1.1. complain about the decision of
disqualification due to failure to meet the
formal criteria during the application
assessment in procedural aspects; and

1.2. complain about the decision to provide
or not to provide financial support;

2. Complaints are addressed to the financial
support providers and must be submitted within
5 days from date of publication of the decision.

3. Complaints Commission decides on the
appeal within five (5) days of receipt.


4. Complaints Commission may issue a
decision to accept or reject the appeal.

5. Complaints Committee decision is final in
bude dostavljena bilo koja žalba.


6. Ako je podnesena žalba, preliminarni
rezultati postaju konačni rezultati nakon što se
obradi žalba podnosioca prijave.Član 21
Rokovi i procedure dostave i razmatranja
žalbi

1. Protiv odluke Komisije za procenu,
podnosioci mogu da podnesu žalbu Komisiji
za žalbe, po sledećem:

1.1. žalba protiv odluke o diskvalifikaciji
zbog neispunjavanja formalnih kriterijuma
za procenu u proceduralnom pogledu; i


1.2. uložena žalba na odluku da se obezbedi
ili ne obezbedi finansijska podrška;

2. Žalbe upućene davaocu finansijske podrške
moraju da se podnesu u roku od 5 dana od
dana objavljivanja odluke.

3. Komisija za žalbe odlučuje o žalbi u roku od
pet (5) dana od dana prijema.


4. Komisija za žalbe može da donese odluku
da prihvati ili odbije žalbu.

5. Odluka Komisije za žalbe je konačna odluka

32
vendim përfundimtar në procedurën
administrative.

6. Vendimi duhet t’i dërgohet parashtruesit të
ankesës dhe Komisionit Vlerësues.

7. Komisioni i Ankesave mban procesverbal
për gjithë procesin e trajtimit të ankesave dhe
vendimmarrjes.

Neni 22
Kontrata me përfituesin

1. Ofruesi i mbështetjes financiare lidh
kontratë me shkrim me përfituesin mbështetjes
financiare brenda nëntëdhjetë (90) ditësh nga
dita e mbylljes thirrjes publike.

2. Kontrata me përfituesin përmban:

2.1. detaje lidhur me shumën e financimit,
periudhën e zbatimit, monitorimin e
zbatimit dhe raportimin për
projektin/programin e përfituesit;

2.2. dispozita me të cilat përcaktohet qartë
se cili është qëllimi i mbështetjes financiare
dhe ndalimin e përdorimit të mjeteve për
qëllime tjera;

2.3. dispozita me të cilat obligohet
përfituesi që mjetet nga mbështetja
financiare t’i shpenzojë përmes
transaksioneve bankare në përputhje me
kërkesat e legjislacionit në fuqi;

2.4. dispozita me të cilat tregohet mënyra
administrative procedure.


6. The decision must be sent to the complainant
and to the Evaluation Committee.

7. Complaints Commission keeps records for
the entire process of handling complaints and
decisions-making.

Article 22
Contract with beneficiary

1. Provider of financial support enters into
contract in written with beneficiary of financial
support within ninety (90) days from the date of
public call closure.

2. Contract with beneficiary contains:

2.1. details on the amount of the funding,
implementation period, monitoring on the
implementation and reporting for the
beneficiary project / program;

2.2. provisions which clearly define the
purpose of financial support and banning the
use of funds for other purposes;


2.3. provisions that beneficiary is obliged to
spend the financial support means through
bank transactions in accordance with the
requirements of applicable law;


2.4. provisions that indicate method and
u upravnom postupku.


6. Odluka mora biti poslata pdnosiocu žalbe i
Komisiji za procenu.

7. Komisija za žalbe vodi evidenciju o svim
žalbama proces i odlučivanje rukovanja.


Član 22
Ugovor sa korisnikom

1. Davalac finansijske podrške sklapa ugovor u
pisanoj formi sa korisnikom finansijske
podršku u roku od devedeset (90) dana od dana
zatvaranja javnog poziva.

2. Ugovor sa korisnikom sadrži:

2.1. podatke u vezi sa iznosom sredstava,
period sprovođenja, monitoring sprovođenja
i izveštavanje projekta/programa korisnika;


2.2. odredbe kojima se jasno određuje koja
je svrha finansijske podrške i zabrana
korišćenja sredstava za druge namene;


2.3. odredbe kojima se korisnik obavezuje
da sredstva iz finansijske podrške potroši
kroz bankarske transakcije u skladu sa
zahtevima važećeg zakona;


2.4. odredbe kojima se određuje način i

33
dhe afatet e pagesës duke përfshirë shumën
në paradhënies;

2.5. dispozita me të cilat shmanget konflikti
i interesit gjatë shpenzimit të mjeteve nga
mbështetja financiare;

2.6. dispozita lidhur me rastet kur mund të
shkëputet kontrata;

2.7. dispozita me të cilat rregullohet kthimi
i mjeteve në rast të shkëputjes së kontratës;KAPITULLI VI
METODOLOGJIA E MONITORIMIT
DHE RAPORTIMIT

Neni 23
Monitorimi dhe raportimi projekteve dhe
programeve

1. Për secilën kontratë të lidhur, ofruesi i
mbështetjes financiare cakton një zyrtar
përgjegjës i cili duhet kujdeset për
monitorimin e implementimit të projektit.
Ofruesi i mbështetjes financiare mund të
themelojë ekip për këtë qëllim.

2. Përfituesi raporton te zyrtari monitorues,
përkatësisht ekipi monitorues, në baza të
rregullta, lidhur me zbatimin e
projektit/programit, sipas kërkesave të
kontratës së përcaktuar në nenin 22 të kësaj
Rregulloreje. Raportimi përfshin raporte
narrative dhe financiare dhe periudhat
timelines of payment including the amount
in advance;


2.5. provisions that avoid conflicts of interest
in spending the funds from the financial
support;

2.6. provisions related to cases when
contracts may be terminated;

2.7. provisions that regulate the return of
funds in case of contract termination;


CHAPTER VI
MONITORING AND REPORTING
METHODOLOGY

Article 23
Monitoring and reporting of projects and
programs

1. For each concluded contract, the provider of
financial support designates a responsible
official who should take care to monitor the
implementation of the project. Financial support
provider may establish a team for this purpose.


2. Beneficiary reports to the monitoring officer,
or the monitoring team on a regular basis
regarding the implementation of the project /
program as required by the contract stipulated
in Article 22 of this Regulation. The reporting
includes narrative and financial reports and the
reporting periods will be determined by the
rokove plaćanja obuhvatajuči unapred
uplaćeni iznos;


2.5. odredbe koje izbegavaju sukob interesa
u trošenju sredstava iz finansijske podrške;


2.6. odredbe koje se odnose na slučajeve
tokom kojih može da se prekine ugovor;

2.7. odredbe koje regulišu povratak
sredstava u slučaju raskida ugovora;


POGLAVLJE VI
METODOLOGIJA MONITORINGA I
IZVEŠTAVANJA

Član 23
Monitoring/praćenje i izveštavanje o
projektima i programima

1. Za svaki zaključen ugovor, davalac
finansijske podrške određuje jednog
odgovornog službenika koji bi trebalo da se
pobrine za monitoring/praćenje implementacije
projekta. Davalac finansijske podrška može
uspostaviti i celokupan tim za ovu svrhu.

2. Korisnik izveštava službenika za
monitoring, odnosno tim za monitoring na
redovnoj osnovi u vezi sa sprovođenjem
projekta/programa kao što je predviđeno
ugovorom utvrđeno u članu 22 iz ove Uredbe.
Izveštavanje uključuje narativni i finansijski
izveštaj a periodi izveštavanja biće određeni u

34
raportuese do të përcaktohen me dispozitat e
kontratës me përfituesin.

3. Në rast të evidentimit të shkelje së kontratës
nga përfituesi, zyrtari/ekipi monitorues
raporton te zyrtari kryesor administrativ ose
udhëheqësi i institucionit, duke rekomanduar
për hapat e mëtejmë. Masat e propozuara
duhet të jenë proporcionale me shkeljen e bërë
nga përfituesi.

4. Në rastet e shkeljeve të rënda të kontratës,
ofruesi i mbështetjes financiare mund të nxjerr
vendim për anulimin e kontratës dhe masa për
inicimin e procedurave gjyqësore përkatëse.


Neni 24
Detyrat dhe përgjegjësitë e ofruesve të
mbështetjes financiare në monitorimin dhe
raportimin për projektet/programit


1. Ofruesit e mbështetjes financiare kanë për
detyrë që të gjithë mbështetjen financiare
publike për OJQ-të ta shpërndajnë sipas
dispozitave të kësaj Rregulloreje.

2. Ofruesit e mbështetjes financiare kanë për
detyrë të bëjnë monitorimin e rregullt dhe të
drejtpërdrejtë të mbështetjes financiare publike
për OJQ-të, me qëllim që ajo të jetë në linjë
me kërkesat e Rregullores, dhe të arrijë
qëllimin për të cilin është ofruar mbështetja
financiare publike. Monitorimi duhet të
sigurojë informacion mbi:

provisions of the contract with beneficiary.


3. In case of evidencing violation of the
contract by the beneficiary, the official /
monitoring team reports to the chief
administrative officer or the head of the
institution, recommending for further steps. The
proposed measures must be proportional with
violations committed by the beneficiary.

4. In cases of serious breaches of contract, the
provider of financial support may issue a
decision to cancel the contract and take
measures to initiate appropriate court
procedures.

Article 24
Duties and responsibilities of financial
support providers in monitoring and
reporting for projects / program


1. Providers of financial support are obliged to
disseminate all public financial support for
NGOs according to provisions of this
Regulation.

2. Providers of financial support are obliged to
do regular and direct monitoring of public
financial support for NGOs in order to be in
line with the requirements of the Regulation,
and achieve the purpose for which the public
financial support is provided. Monitoring
should provide information on:


skladu sa odredbama ugovora sa korisnikom.


3. U slučaju ustanovljene povrede ugovora od
strane korisnika, službenik/tim za monitoring
izveštavaju glavnog administrativnog
službenika ili direktora institucije i
preporučuju dalje korake. Predložene mere
moraju biti u srazmeri sa povredama
počinjenim od strane korisnika.

4. U slučaju teškog kršenja ugovora, davalac
finansijske podrške može doneti odluku da
raskine ugovor i pokrene mere za odgovarajući
sudski postupak.


Član 24
Dužnosti i odgovornosti davaoca finansijske
podrške u praćenju i izveštavanju o
projektu/programu


1. Davaoci finansijske podrške imaju dužnost
da sve vidove javne finansijske podrške za
nevladine organizacije da raspodeli u skladu sa
odredbama ove Uredbe.

2. Davaoci finansijske podrške imaju obavezu
da redovno prate direktnu javnu finansijsku
podršku za NVO u cilju da to bude u skladu sa
zahtevima Uredbe, i postići svrhu zbog koje se
pruža javna finansijska podrška. Monitoring
treba da pruži informacije o:
35
2.1. Rregullsinë e shpenzimit të fondeve
publike;

2.2. Realizimin e aktiviteteve të projektit
dhe projektit, në tërësi;

2.3. Rezultatet e arritura përmes
implementimit të projektit; dhe

2.4. Ndikimet e projektit.

3. Krahas monitorimit të rregullt, përmes
raporteve të dorëzuara, ofruesit e mbështetjes
financiare publike bën monitorim në terren,
dhe atë së paku:

3.1. Për projektet që janë më të gjata se një
vit, duhet të kryhet të paktën një vizitë në
terren brenda një viti; dhe

3.2. për projektet me kohëzgjatje më të
shkurtës se një vit, duhet të bëhet të paktën
një vizitë në terren gjatë zbatimit të
projektit.

4. Ofruesi i mbështetjes financiare, bazuar në
të dhënat e grumbulluara gjatë monitorimit të
zbatimit të projekteve dhe programeve të
financuara, kryejnë vlerësimin periodik të
mbështetjes së dhënë financiare.Neni 25
Procesi i monitorimit dhe raportimit

1. Secili ofrues i mbështetjes financiare është i
2.1. Regularity of public funds’ expenditure;


2.2. Implementation of project activities and
the project as a whole;

2.3. The results achieved through the
implementation of the project; and

2.4. Impacts of the project.

3. Besides the regular monitoring, through
reports submitted, providers of public financial
support do on site monitoring, and at least:


3.1. For projects that are longer than one
year, it must be done at least one site visit
within a year; and

3.2. For projects with a duration of less than
a year, it must be done at least one site visit
during the project implementation.


4. Provider of financial support performs
periodic assessment of the financial support
based on data collected during the monitoring
of the implementation of projects and programs
funded.Article 25
Process of monitoring and reporting

1. Each provider of financial support is obliged
2.1. Regularnost potrošnje iz javnih
fondova;

2.2. Realizovanje aktivnosti projekta ili
programa, u celosti;

2.3. Rezultati postignuti preko
implementacije projekta; i

2.4. Uticaju projekta.

3. Pored redovnog nadzora, putem dostavljenih
izveštaja, davaoci javne finansijske podrške
vrše i nadzor na terenu, i to najmanje:


3.1. Za projekte koji su duži od godinu dana,
mora se izvršiti najmanje jedna terenska poseta
u toku jedne godine; i

3.2. Za projekte koji traju manje od godinu
dana, mora se izvršiti najmanje jedna terenska
poseta tokom sprovođenja projekta.


4. Davalac finansijske podrške, na osnovu
podataka prikupljenih tokom nadzora
sprovođenja finansiranih projekata i programa,
vrši periodičnu procenu date finansijske
podrške.Član 25
Proces nadzora i izveštavanja

1. Svaki davalac finansijske podrške je dužan

36
obliguar të mbledhë dhe të administrojë të
dhënat për mbështetjen financiare publike në
kuadër të atij institucioni gjatë gjithë kohës së
zbatimit të projekteve/programeve. Për këtë
qëllimi raportimi nga ana e përfituesve të
mbështetjes financiare është i domosdoshëm,
në formatin e përcaktuar me Rregullore dhe
Manual.

2. Për projektet e financuara nga burimet
publike të financimit, ofruesit e mbështetjes
financiare publike përgatisin dhe bëjnë publike
në ueb faqen e tyre një raport përmbledhës sa i
përket projekteve/programeve të financuara
nga burimet publike të financimit. Raporti,
ndër të tjera, përmban listën e plotë të të gjitha
projekteve/programeve të mbështetura me
informacionin në vijim:

2.1. Emrin e ofruesit të mbështetjes
financiare publike, duke përfshirë
programet specifike në kuadër të të cilave
ofrohet mbështetja financiare publike;

2.2. Mënyrën e alokimit të mbështetjes
financiare publike;

2.3. Thirrjen publike përmes të cilës është
ofruar mbështetja financiare;

2.4. Emrin e plotë të përfituesve të
mbështetjes financiare, duke përfshirë të
dhënat tjera të përfituesit, adresën, numrin e
regjistrimit, numrin fiskal dhe të dhënat për
personin përgjegjës të OJQ-së;

2.5. Emërtimin e projektit/programit apo
to collect and manage the data for public
financial support within the institution at all
times during the implementation of projects /
programs. For this purpose, the reporting by the
beneficiaries of financial support is obligatory
in the format specified by the Regulation and
the Manual.


2. For projects financed by public sources of
funding, providers of public financial support
prepare and make public on their website a
summary report regarding projects / programs
financed by public funding sources. The report,
among other things, contains a complete list of
all projects / programs supported with the
following information:


2.1. Name of provider of the public financial
support, including specific programs with
which the public financial support is given;


2.2. Method of allocation of public financial
support;

2.3. Public call through which the financial
support is provided;

2.4. Full name of the beneficiaries of
financial support, including other beneficiary
data, address, registration number, fiscal
number and information related to the person
responsible for the NGO;

2.5. Name of the project / program or
da prikuplja i upravlja podacima za javnu
finansijsku podršku, u okviru date institucije,
tokom celog perioda trajanja sprovođenja
projekata/programa. Za tu svrhu je neophodno
izveštavanje od strane korisnika finansijske
podrške, u formatu koji je određen Uredbom i
Priručnikom.


2. Za projekte koji se finansiraju iz javnih
izvora finansija, pružaoci javne finansijske
podrške pripremaju i objavljuju na njihovom
veb-sajtu jedan zbirni izveštaj vezan za
projekte/programe koji se finansiraju iz javnih
izvora finansija. Izveštaj, između ostalog,
sadrži kompletnu listu svih projekata/programa
koji su podržani, i sledeće informacije:


2.1. Ime pružaoca javne finansijske
podrške, uključujući specifične programe u
okviru kojih se pruža data javna finansijska
podrška;

2.2. Način raspodele javne finansijske
podrške;

2.3. Javni poziv putem kojeg se nudi
finansijska podrška;

2.4. Puno ime korisnika finansijske
podrške, uključujući i druge podatke za
korisnike, adresu, matični broj, poreski broj
i informacije u vezi osobe koja je
odgovorna za NVO;

2.5. Naziv finansiranog projekta/programa,

37
aktiviteteve të financuara;

2.6. Shumën e dhënë për financimin e
projektit/programit;

2.7. Kohëzgjatjen e projektit dhe statusin e
zbatimit të tij;

2.8. Fushat e përgjithshme dhe specifike të
financimit;

2.9. Përfituesit e drejtpërdrejtë dhe të
tërthortë;

2.10. Aktivitetet kryesore të realizuara në
kuadër të projektit;

2.11. Të dhënat gjeografike sa i përket
vendit të implementimit të projektit;

2.12. Numrin e përafërt të personave që
kanë përfituar apo janë punësuar në kuadër
të projekti/programit.

3. Raportimi sipas këtij neni bëhet sipas
formularit përkatës, i cili duhet të plotësohet
nga secili ofrues i mbështetjes financiare
publike.

Neni 26
Përgatitja e raportit gjithëpërfshirës vjetor
të mbështetjes financiare publike për OJQ-


1. Secili ofrues i mbështetjes financiare
publike pasi të përgatis raportin vjetor sipas
nenit 25 të kësaj Rregulloreje, do t’i dërgojnë
activity funded;

2.6. The amount given for funding the
project / program;

2.7. Duration of the project and status of its
implementation;

2.8. General and specific areas of financing;


2.9. Direct and indirect beneficiaries;


2.10. Main activities carried out within the
project;

2.11. Geographical data concerning the place
of project implementation;

2.12. Approximate number of persons who
have benefited or are employed within the
project / program.

3. Reporting under this Article is done
according to the form, which should be
completed by each provider of public financial
support.

Article 26
Preparing a comprehensive annual report of
public financial support for NGOs


1. Each provider of public financial support,
upon the preparation of annual report according
to Article 25 of this Regulation will send an
ili aktivnosti;

2.6. Iznos sredstava za projekat/program;


2.7. Trajanje projekta i status njegovog
sprovođenja;

2.8. Opšte i posebne oblasti finansiranja;


2.9. Direktni i indirektni korisnici;


2.10. Glavne aktivnosti koje su sprovedene
u okviru projekta;

2.11. Geografski podaci vezani za mesto
realizacije projekta;

2.12. Približan broj ljudi koji su imali
korist, ili su zaposleni u okviru
projekta/programa.

3. Izveštavanje u skladu sa ovim članom se
vrši u određenom formularu, koji se mora
pripremiti od strane svakog davaoca javne
finansijske podrške.

Član 26
Priprema sveobuhvatnog godišnjeg
izveštaja javne finansijske podrške za NVO


1. Svaki davalac javne finansijske podrške,
nakon što pripremi godišnji izveštaj prema
članu 25 iz ove Uredbe, dostavlja jednu

38
një kopje elektronike të raportit Zyrës së
Kryeministrit, përkatësisht zyrës përkatëse për
qeverisë të mirë, më së largu deri më 1 mars.


2. Zyra e Kryeministrit, mbi bazën e raporteve
të pranuara nga secili ofrues i mbështetjes
financiare publike përgatit raportin e
përgjithshëm vjetor të mbështetjes financiare
publike për OJQ-të në Republikën e Kosovës
më së largu deri më 31 mars të cilit vit.

3. Për qëllimet e monitorimit dhe raportimit
vjetor të mbështetjes financiare publike nga
ana e ofruesve të mbështetjes financiare
publike, Zyra e Kryeministrit zhvillon dhe të
administron bazën e të dhënave qendrore për
financimin publik të OJQ-ve, e cila do të
mundësojë sigurimin e transparencës dhe
qasjes së publikut në të dhënat e që kanë të
bëjnë me financimin publik të OJQ-ve.

4. Mbi bazën e kërkesës së Zyrës së
Kryeministrit secili ofrues i mbështetjes
financiare publike siguron informacion
përkitazi me zbatimin e kritereve dhe
procedurave të përcaktuara me rregulloren e
më sipërme, duke përfshirë edhe plotësimin e
pyetësorëve të dërguar nga Zyra e
Kryeministrit.

5. Ofruesit e mbështetjes financiare publike
dhe Zyra e Kryeministrit mund përdorin edhe
platforamat elektronike për monitorim dhe
raportim nëse ato janë të aplikueshme.


electronic copy of the report to the Prime
Minister's Office, namely the respective office
for good government, no later than 1st March.


2. Office of the Prime Minister, on the basis of
reports received from each provider of public
financial support, prepares a general annual
report of public financial support for NGOs in
the Republic of Kosovo at the latest by 31st
March.

3. For the purposes of monitoring and annual
reporting of financial support by providers of
public financial support, the Prime Minister's
Office develops and administers the central
database for public funding of NGOs, which
will enable transparency and accessibility of
public in the data regarding the public funding
of NGOs.


4. On the basis of request from Prime Minister's
Office, each provider of public financial
support provides information regarding the
implementation of the criteria and procedures
set forth by the above-mentioned regulation,
including the completion of questionnaires sent
by the Office of the Prime Minister.


5. Providers of public financial support and the
Prime Minister's Office may also use electronic
platforms for monitoring and reporting if they
are applicable.


elektronsku kopiju izveštaja Kancelariji
Premijera, odnosno odgovarajući kancelarija
za dobru upravlanje najkasnije do 1. Marta
date godine.

2. Kancelarija Premijera, na osnovu izveštaja
dobijenih od svakog davaoca javne finansijske
podrške, priprema opšti godišnji izveštaj o
javnoj finansijskoj podršci za NVO u
Republici Kosovo, najkasnije do 31. Marta
tekuće godine.

3. Za potrebe nadzora i godišnjeg izveštavanja
javne finansijske podrške od strane davaoca
javne finansijske podrške, Kancelarija
Premijera priprema i upravlja centralnom
bazom podataka za javno finansiranje NVO-a,
koja će omogućiti obezbeđivanje
transparentnosti i pristup javnosti svim
podacima koji su vezani za javno finansiranje
NVO-a.

4. Na zahtev Kancelarije Premijera, svaki
pružalac javne finansijske podrške dostavlja
podatke vezane za sprovođenje kriterijuma i
procedura koje su utvrđene gore-navedenom
Uredbom, uključujući i odgovore na upitnike
koje šalje Kancelarija Premijera.5. Pružaoci javne finansijske podrške i
Kancelarija Premijera mogu koristiti i
elektronske platforme za nadzor i izveštavanje,
ako su one primenljive.39
Neni 27
Përmbajtja e raportit gjithëpërfshirës
vjetor të mbështetjes financiare publike për
OJQ-të

1. Raporti vjetor i mbështetjes financiare
publike për OJQ-të përmban këto
informacione:

1.1. Pjesën hyrës;

1.2. Një përmbledhje;

1.3. Një analizë përmbledhëse lidhur me
zbatimin e kritereve dhe procedurave të
parapara me këtë Rregullore;

1.4. Shumën e përgjithshme të mbështetjes
financiare publike për vitin paraprak, si dhe
të ndarë për secilin nga ofruesit e
mbështetjes financiare;

1.5. Informacion mbi fushat e përgjithshme
dhe të veçanta të financimit;

1.6. Shtrirjen territoriale të
projekteve/programeve të mbështetura;

1.7. Informacion të përpunuar lidhur me
përfituesit e drejtpërdrejtë apo target grupet
e synuara përmes ofrimit të mbështetjes
financiare publike;

1.8. Informacion të përpunuar lidhur me
rezultatet e projekteve/programeve në
fushat proritare të synuara përmes ofrimit të
mbështetjes financiare publike;
Article 27
Content of comprehensive annual report of
public financial support for NGOs


1. The annual report of public financial support
for NGOs contains the following information:


1.1. Introduction;

1.2. A summary;

1.3. A comprehensive analysis regarding the
implementation of the criteria and
procedures foreseen by this Regulation;

1.4. The total amount of public financial
support for the previous year, and separately
for each provider of financial support;


1.5. Information about the general and
particular areas of funding;

1.6. Territorial extent of projects / programs
supported;

1.7. Elaborated information regarding the
direct beneficiaries or target groups through
providing a targeted public financial support;


1.8. Elaborated information regarding the
results of projects / programs targeted to
priority areas through providing public
financial support;
Član 27
Sadržaj godišnjeg sveobuhvatnog izveštaja
javne finansijske podrške za NVO


1. Godišnji izveštaj javne finansijske podrške
za NVO sadrži sledeće informacije:


1.1. Uvodni deo;

1.2. Sažetak;

1.3. Sveobuhvatna analiza o primeni
kriterijuma i procedura propisanih ovom
Uredbom;

1.4. Ukupan iznos javne finansijske podrške
za prethodnu godinu, kao i posebno za svaki
od pružaoca finansijske podrške;


1.5. Informacije o opštim i posebnim
oblastima finansiranja;

1.6. Teritorijalnu raspodelu podržanih
projekata/programa;

1.7. Elaborat informacija o direktnim
korisnicima ili ciljnim grupama za javnu
finansijsku podršku;


1.8. Elaborat informacija u vezi sa
rezultatima projekata/programa u ciljane
prioritetne oblasti putem pružanja javne
finansijske podrške;

40

1.9. Rekomandimet, përkitazi me
mbështetjen financiare publike për OJQ-të
gjatë periudhës së ardhshme;

1.10. Lisat e të gjitha
projekteve/programeve të financuara nga
ofruesit e mbështetjes financiare publike;

2. Raporti vjetor do të dërgohet për miratim në
Qeverinë e Republikës së Kosovës dhe
publikohet brenda shtatë (7) ditës pas
miratimit të tij.


KAPITULLI VII
DISPOZITAT KALIMTARE DHE
PËRFUNDIMTARE

Neni 28
Manuali për zbatimin e Rregullores

Manuali i bashkëngjitur në këtë Rregullore
dhe formularët përkatës janë pjesë përbërëse e
kësaj Rregulloreje dhe shfrytëzohen për
zbatimin e saj.

Neni 29
Zbatimi

Përveç dispozitave të kësaj Rregulloreje që
kanë të bëjnë me krijimin e kodeve të veçanta
buxhetore për mbështetjen financiare publike
për OJQ-të dhe për përgatitjen e planit vjetor
të mbështetjes financiare publike, të cilat do të
zbatohen në ciklin ardhshëm buxhetor pas
hyrjes në fuqi të rregullores, të gjitha

1.9. Recommendations regarding public
financial support for NGOs for the
forthcoming period;

1.10. Lists of all projects / programs funded
by providers of public financial support;


2. The annual report will be sent for approval to
the Government of the Republic of Kosovo and
it is published within seven (7) days after the
approval.


CHAPTER VII
TRANSITIONAL AND FINAL
PROVISIONS

Article 28
Manual for Implementing the Regulation

Manual enclosed in this regulation and relevant
forms are an integral part of this Regulation and
are used for its implementation.


Article 29
Implementation

Besides the provisions of this Regulation
concerning the establishment of special budget
codes to support public funding for NGOs and
for the preparation of annual plan for public
financial support, which will be implemented in
the next budget cycle after the entry into force
of this Regulation, all other provisions of the

1.9. Preporuke vezane za javnu finansijsku
podršku NVO-a u narednom periodu;

1.10. Liste svih projekata/programa koji su
finansirani od strane davaoca javne
finansijske podrške;


2. Godišnji izveštaj će biti poslat na usvajanje
Vladi Republike Kosova i objavljen u roku od
sedam (7) dana nakon usvajanja.
POGLAVLJE VII
PRELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Član 28
Priručnik za sprovođenje Uredbe

Priručnik pridodat ovoj Uredbi i relevantni
formulari čine sastavni deo ove Uredbe i
koristi se za njegovo sprovođenje.


Član 29
Sprovođenje

Pored odredbi ove Uredbe koja se bavi
uspostavljanjem posebnih budžetskih kodova
za podršku javnih finansija za nevladine
organizacije i za pripremu godišnjeg plana
javne finansijske podrške, koji će biti
realizovane u narednom budžetskom ciklusu
nakon stupanja na snagu Uredbe, sve ostale

41
dispozitat tjera të Rregullores do të fillojnë të
zbatohen që nga dita e hyrjes në fuqi të kësaj
Rregulloreje.

Neni 30
Dispozitat shfuqizuese

Me hyrjen në fuqi të kësaj Rregulloreje,
shfuqizohen të gjitha dispozitat e akteve
nënligjore në fuqi të cilat rregullojnë
financimin publik të OJQ-ve nga organizatat
buxhetore.


Neni 31
Hyrja në fuqi

Kjo Rregullore hyn në fuqi shtatë (7) ditë pas
publikimit të saj.

_________________
Ministri i Financave
Avdullah Hoti


Datë 13/06/2017
Regulation will begin to apply from the date of
entry into force of this Regulation.


Article 30
Abrogating provisions

Upon the entry into force of this Regulation, it
supersedes all provisions of the applicable
bylaws that regulate public funding the NGOs
from budgetary organizations.Article 31
Entry into force

This Regulation shall enter into force seven (7)
days after its publication.

_________________
Minister of Finance
Avdullah Hoti


Date 13/06/2017

odredbe Uredbe će početi da se primenjuju od
dana stupanja na snagu ove Uredbe.


Član 30
Odredbe ukidanja

Stupanjem na snagu ove Uredbe, prestaju da
važe sve odredbe važećih podzakonskih akata
koji regulišu javno finansiranje nevladinih
organizacija iz budžetskih organizacija.Član 31
Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sedam (7) dana od
njenog objavljivanja.

_______________
Ministar Finansija
Avdullah Hoti


Daum 13/06/2017
1MANUAL
PËR IMPLEMENTIMIN E RREGULLORES MF-NR
04/2017 MBI KRITERET, STANDARDET DHE
PROCEDURAT E FINANCIMIT PUBLIK TË OJQ-VE

2


Përmbajtja

HYRJE ................................................................................................................................................................. 3
1. PLANIFIKIMI I MBËSHTETJES FINANCIARE DHE KAPACITETET E INSTITUCIONEVE
PUBLIKE ............................................................................................................................................................. 3
1.1 Planifikimi i mbështetjes financiare ............................................................................................................... 3
1.1.1 Përcaktimi i nevojave prioritare për financim ............................................................................................. 4
1.1.2 Përfshirjen e prioriteteve të financimit në kuadër të buxhetit vjetor të institucionit ............................ 5
1.1.3 Përgatitjen e planit vjetor të mbështetjes financiare publike për OJQ-të; ............................................ 6
1.1.4 Planifikimin e implementimit të thirrjes publike; ................................................................................ 6
1.2 Përgatitjen e dokumentacionit të thirrjes publike: ................................................................................... 7
1.3 Përcaktimin e numrit të projekteve dhe programeve që do të financohen dhe shumave të financimit .... 7
1.4 Kapacitetet institucionale të ofruesit të mbështetjes financiare publike .................................................. 7
2. KRITERET QË DUHET TË PLOTËSOJNË APLIKANTËT ................................................................ 8
2.1 Kriteret e përgjithshme për të marrë pjesë në kuadër të thirrjes publike me projekt propozime ............. 8
3. KRITERET DHE PROCEDURAT E THIRRJES PUBLIKE DHE APLIKIMIT ................................... 9
3.1 Shpallja publike e thirrjes ........................................................................................................................ 9
3.2 Dokumentet e thirrjes publike ................................................................................................................ 10
3.3 Udhëzimet e thirrjes ............................................................................................................................... 11
3.4 Formularët e aplikimit ........................................................................................................................... 12
3.4.1 Forma e përshkrimit të projektit/programit ............................................................................................... 12
3.4.1 Forma e përshkrimit të buxhetit të projektit ................................................................................................... 13
4. KRITERET DHE PROCEDURA E VLERËSIMIT TË APLIKACIONEVE ................................................ 13
5. METODOLOGJIA E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT ....................................................................... 14
6. ANEKSET ...................................................................................................................................................... 15

3

HYRJE

Manuali për implementimin e Rregullores MF-NR 04/2017 mbi kriteret, standardet dhe procedurat e
financimit publik të OJQ-ve është hartuar si një udhëzues i cili do tu mundësojë të gjitha institucionet
publike të cilat ofrojnë mbështetje financiare dhe jo-financiare publike për projektet dhe programet e
organizatave Jo-Qeveritare që të zbatojnë në mënyrë më të lehtë kriteret dhe procedurat e parapara me
këtë rregullore. Manuali u dedikohet të gjitha institucioneve publike të nivelit qendror dhe lokal,
kompanive publike, fondeve të pavarura dhe çdo institucioni tjetër i cili ofron mbështetje financiare
publike për projektet dhe programet e OJQ-ve në Republikën e Kosovës.

Në përpilimin e këtij manuali janë marrë për bazë praktikat e mira rajonale dhe ndërkombëtare që
mundësojnë zbatimin me transparencë të thirrjeve publike për financimin e projekteve dhe programeve të
OJQ-ve përmes fondeve publike. Struktura e manualit është në linjë dhe ndjek strukturën e Rregullores
MF-NR 04/2017 mbi kriteret, standardet dhe procedurat e financimit publik të OJQ-ve duke u përpjekur
për të siguruar edhe shembuj dhe sqarime praktike për zbatimin e dispozitave të rregullores. Njëra ndër
pjesët kryesore të këtij manuali janë formularët të cilët do të mundësojnë një zbatim shumë më të lehtë të
dispozitave të rregullores. Këto formularë mundësojnë që secila fazë e thirrjes publike të implementohet
në linjë me kërkesat e rregullores, dhe legjislacioni në fuqi në Republikën e Kosovës duke siguruar një
zbatim uniform për të gjithë mbështetjen financiare publike për OJQ-të në Republikën e Kosovës. Duke
marrë parasysh që deri më tani nuk ka ekzistuar një rregullativë dhe praktikë uniforme sa i përket
kritereve dhe procedurave të mbështetjes financiare publike për projektet dhe programet e OJQ-ve në
Republikën e Kosovës,


1. PLANIFIKIMI I MBËSHTETJES FINANCIARE DHE KAPACITETET E
INSTITUCIONEVE PUBLIKE

1.1 Planifikimi i mbështetjes financiare

Planifikimi i mbështetjes financiare publike për projektet dhe programet e Organizatave Jo-Qeveritare
përbënë njërën nga fazat kryesore në ciklin e implementimit të mbështetjes financiare publike për OJQ-të.
Në këtë drejtim duhet adresuar një numër i konsiderueshëm i çështjeve duke përfshirë:

1. Përcaktimin e nevojave me prioritet për financim;
2. Përfshirjen e prioriteteve të financimit në kuadër të buxhetit vjetor të institucionit;
3. Përgatitjen e planit vjetor të mbështetjes financiare publike për OJQ-të;
4

4. Planifikimin e implementimit të thirrjes publike, duke përfshirë përgatitjen dokumentacionit të
thirrjes publike;
5. Përcaktimin e numrit të projekteve dhe programeve që do të financohen dhe shumave të
financimit;

1.1.1 Përcaktimi i nevojave prioritare për financim

Secili ofrues i mbështetjes financiare publike duhet të ketë në konsideratë faktin që mbështetja financiare
publike për projektet dhe programet e Organizatave jo Qeveritare ka për qëllim që të kontribuojë në
arritjen e ndonjë objektivi në një fushë të veçantë, e cila është në të mirë të publikut dhe e cila është fushë
me prioritet. Prandaj, përcaktimi i prioriteteve të financimit për projektet dhe programet e OJQ-ve si në
nivel të institucionit që planifikon mbështetjen financiare, po ashtu edhe në nivel të përgjithshëm në
Republikën e Kosovës, duhet të bëhet mbi bazën e vlerësimit të situatës aktuale, në një fushë e veçantë
dhe me prioritet, në të cilën është projektuar që të adresohen nevojat e qytetarit apo komunitetit të cilin
ato e synojnë.

Ofruesit e mbështetjes financiare publike duhet të identifikojnë prioritetet e financimit në bazë të
objektivave dhe prioriteteve të identifikuara në planet dhe strategjitë intitucionale, sektoriale apo
nacionale apo dokumentetet tjera startegjike që ndërlidhen me fushën e përgjegjësisë së tyre. Këto
prioritete të identifikuara për financim duhet të adresojnë nevojat e qytetarit dhe komunitetit, përfshirë
nevojat mjedisore, sociale, ekonomike etj. Vlerësimi i nevojave duhet po ashtu, të mundësojë një qasjes
sistematike ndaj zgjidhjes së problemit që synohet të adresohet. Vlerësimi i nevojave prioritare për
financim duhet të kalojë nëpër këto faza:

 Identifikimi dhe përshkrimi i situatës aktuale;
 Mbledhja dhe përpunimi i të dhënave;
 Vendosja e prioritetve
Në Republikën e Kosovës ekzistojnë akte nënligjore dhe udhëzues përkatës të cilët përcaktojnë
metodologjinë dhe procedurat e përcaktimit të prioriteteve, duke përfshirë edhe metodologjinë e
identifikimit të problemeve, mbledhjes dhe përpunimit të të dhënave dhe vendosjes së prioriteteve në
procesin e hartimit të politikave. Këto dokumente duhet të përdoren edhe në procesin e përcaktimit të
nevojave prioritare për financim të projekteve dhe programeve të Organizatave Jo – Qeveritare.

Legjislacioni në Fuqi në Republikën e Kosovës kërkon nga të gjitha institucionet publike që në procesin e
vendimmarrjes të ketë konsultim ndërinstitucional dhe publik. Edhe përcaktimi i prioriteteve të financimit
publik për projektet dhe programet e OJQ-ve duhet të jetë një proces transparent dhe të ketë një
komunikim sa më të madh me qytetarët dhe publikun e në veçanti me Organizatat Jo-Qeveritare qoftë në
nivel lokal apo qendror.


5

1.1.2 Përfshirjen e prioriteteve të financimit në kuadër të buxhetit vjetor të institucionit

Rregullorja MF-NR 04/2017 mbi kriteret, standardet dhe procedurat e financimit publik të OJQ-ve, në
nenin 5 ka përcaktuar që secili ofrues i mbështetjes financiare duhet të përfshijë mbështetjen e tillë
financiare në kuadër të linjave të veçanta buxhetore. Kjo nënkupton që shuma e mbështetjes financiare
publike për projektet dhe programet e OJQ-ve duhet të planifikohet në procesin e përgatitjes së buxhetit
vjetor të Republikës së Kosovës, ose buxhetit të ofruesve tjerë të mbështetjes financiare publike për rastet
kur ato institucione nuk janë organizata buxhetore (p.sh. ndërmarrjet publike, fondet e pavarura apo
institucionet e ngjashme).

Si rrjedhojë, Secili ofrues i mbështetjes financiare Publike, duhet të kërkojë nga Ministria e Financave që
të krijoj kode të veçanta buxhetore në rastet kur planifikohet mbështetje financiare publike për OJQ-të për
vitin e ardhshëm fiskal. Fakti se institucioni përkatës (Ministria x ose komuna x) e konsideron një fushë
përkatëse për mbështetje të projekteve dhe programeve të OJQ-ve si prioritare për financim, nuk do të
thotë se domosdo e njëjta fushë do të financohet. Kjo për faktin se në procesin e përgatitjes së buxhetit
vjetor të Republikës së Kosovës numri i kërkesave për financim është shumë më i madh se sa mundësitë
për financim. Prandaj, kërkesat e të gjitha institucioneve janë kërkesa konkurruese, që do të thotë se në
procesin e përcaktimit të prioriteteve për financim në vitin e ardhshëm fiskal prioritetet përcaktohen edhe
në nivel të Republikës së Kosovës përveç atij institucional. Është shumë e rëndësishme që nevojat
prioritare të identifikuara nga ofruesit e mbështetjes financiare publike të jenë konkurrente dhe të
financohen ato të cilat me të vërtet kanë prioritet.

Çështjet përkitazi me procesin e përgatitjes së buxhetit vjetor të Republikës së Kosovës, duke përfshirë
edhe afatet e propozimeve të buxheteve institucionale janë përcaktuar me Ligjin për Menaxhimin e
Financave Publike dhe Përgjegjësitë, me legjislacionin sekondar të Ministrisë së Financave si dhe me
qarkoret që lëshon në baza të rregullta Ministria e Financave.

Rregullorja ka përcaktuar që në rast se mbështetja financiare publike për OJQ-të nuk është e përfshirë në
kuadër të buxhetit, si dhe nuk është e identifikuar në mënyrë specifike se është mbështetje për projektet
dhe programet e OJQ-ve, institucioni nuk ka të drejtë të ofrojë mbështetje financiare për OJQ-të. Prandaj,
është e domosdoshme që të ekzistojnë linja të veçanta buxhetore, të identifikuara qartë që tregojnë se
shuma e ndarjes buxhetore i dedikohet mbështetjes financiare publike për projektet dhe programet e OJQ-
ve. Krijimi i linjave të veçanta buxhetore në të cilat identifikohet mbështetja financiare publike për OJQ-
të përveç që do të ndihmojë në rritjen e transparencës sa i përket fondeve të alokuara për shoqërinë civile,
do të mundësoj edhe një menaxhim më të lehtë të mbështetjes financiare publike për OJQ-të.

6

1.1.3 Përgatitjen e planit vjetor të mbështetjes financiare publike për OJQ-të;

Plani vjetor i mbështetjes financiare për OJQ-të është një dokument planifikues, i cili përmban të dhëna të
sakta për të gjithë mbështetjen financiare publike në Republikën e Kosovës në kuadër të vitit fiskal. Duke
pas parasysh që ky plan duhet të përgatitet pas Miratimit të Buxhetit të Republikës së Kosovës, përgatitja
e tij është shumë e lehtë pasi të dhënat që duhet të përfshihen në plan duhet të korrespondojnë me
Buxhetin e Miratuar. Përgatitje e këtij plani do tu mundësoj institucioneve që me kohë të parashikojnë të
gjithë hapat që do të ndjekin në ofrimin e mbështetjes financiare publike, dhe me këtë rast të ndërmarrin
të gjitha veprimet për ta implementuar thirrjen publike me sukses. Po ashtu do tu mundësoj OJQ-ve që të
përgatiten për thirrjet publike.

Në Formularin F1 të këtij manuali është paraqitur forma për përgatitjen e planit vjetor të mbështetjes
financiare publike. Të njëjtin formular duhet ta plotësoj secili institucion i cili ka paraparë që gjatë vitit të
ardhshëm fiskal të ofrojë mbështetje financiare për projektet dhe programet e OJQ-ve. Duke pas parasysh
që datat e miratimit të Buxhetit të Republikës së Kosovës për vitin e ardhshëm fiskal nuk janë të ditura,
secili ofrues i mbështetjes financiare duhet jo më larg se 30 ditë nga miratimi i buxhetit të Republikës së
Kosovës të plotësoj formularin e planit vjetor të mbështetjes financiare dhe ti dërgojnë ZKM-ZQM-së. Të
dhëna shtesë sa i përket plotësimit të formularit janë përfshirë në vetë formularin (shtojcën 1).

ZKM-ZQM do të bashkëpunim me organizatat buxhetore, Ministrinë e Financave dhe institucionet tjera
publike do të përgatis planin përmbledhës vjetor të mbështetjes financiare për OJQ-të, i cili do të përfshijë
të gjitha planet vjetore të organizatat buxhetore dhe institucionet tjera publike. Edhe plani gjithëpërfshirës
do të përgatitet sipas të njëjtit formular. Zyra për Qeverisje të Mirë, mund të komunikoj me institucionet
tjera dhe tu jap sqarimet e nevojshme për plotësimin e formularit gjatë përgatitjes së planit vjetor.

Publikimi i planit vjetor të mbështetjes financiare - Ofruesi i mbështetjes financiare duhet që planin vjetor
të mbështetjes financiare publike për OJQ-të ta publikoj menjëherë në ueb faqen e vet. Publikimi ka për
qëllim që të mundësoj rritjen e transparencës në ofrimin e mbështetjes financiare publike për OJQ-të,
duke u mundësuar OJQ-ve të interesuar që paraprakisht të përgatitjen për thirrjen publike. Plani i
përgjithshëm i mbështetjes financiare publike për OJQ-të duhet të publikohet në ueb faqen e Zyrës së
Kryeministrit.


1.1.4 Planifikimin e implementimit të thirrjes publike;

Sipas rregullores mbi kriteret, standardet dhe procedurat e financimit publik të OJQ-ve në mënyrë të
shprehur ka paraparë që mbështetja financiare publike për OJQ-të mund të bëhet vetëm përmes një thirrje
publike. Në këtë kontekst që në fillim të vitit ofruesit e mbështetjes financiare publike duhet të
planifikojnë një kalendar kohor brenda të cilit ata do të implementojnë thirrjen publike. Miratimi i Planit
vjetor të mbështetjes financiare publike duhet të shërbej si kalendar tentativ për implementimin e thirrjes
7

publike. Në këtë kontekst, institucioni duhet të planifikoj edhe shfrytëzimin e resurseve njerëzore për
përgatitjen e thirrjes publike, pjesëmarrje në komisionet vlerësuese dhe punë të ngjashme rreth thirrjes
publike.


1.2 Përgatitjen e dokumentacionit të thirrjes publike:

Ndonëse, Manuali për impelementimin e rregullorës përmban shumicën e formave të cilat lehtësisht mund
të përshtaten për secilën thirrje publike, prapë se parap secili nga institucionet të cilat planifikojnë
mbështetje financiare publike duhet të bëjë përshtatjen e dokumentacionit në përputhje me kërkesat e
thirrjes publike. Prandaj, departamenti përkatës në kuadër të institucionit ose ekipi i caktuar me vendim të
udhëheqësit të institucionit duhet të bëjë përshtatjen e thirrjes publike dhe formave përkatëse për qëllimet
e thirrjes publike. Udhëheqësi i institucionit përkatës mund të nxjerr vendim me të cilin i cakton ekip që
do të merret me përgatitjen e dokumnetacionit për shpalljen e thirrjes publike.

1.3 Përcaktimin e numrit të projekteve dhe programeve që do të financohen dhe shumave të
financimit

Me rastin e përcaktmint të numrit të projekteve dhe programeve që do të financohen ofruesi i mbështetjes
financiare publike duhet të marr parasysh shumën në dispozicion të fondeve të miratuara në kuadër të
buxhetit për vitin konkret e që janë të dedikuara për financimin e projekteve dhe programeve të OJQ-ve.
Po ashtu, duhet të marrë parasysh edhe kapacitetet institucionale për të monitoruar zbatimin e projekteve.
Me rastin e përcaktimit të numrit të projekteve që do të financohen, duhet të merren parasysh si në vijim:

 Shuma totale e fondeve në dispozicion;
 Shumat e parashikuara për fushat e thirrjes nëse thirrja është shpallur për një numër fushash;
 Shuma minimale dhe shuma maksimale e kontratave individuale për mbështetje;

Mbi bazën e këtyre vlerësimeve, ofruesi i mbështetjes financiare duhet të caktoj numrin e përafërt të
përfituesve nga mbështetja financiare publike për OJQ-të.

1.4 Kapacitetet institucionale të ofruesit të mbështetjes financiare publike

Implementimi i thirrjes publike kërkon edhe angazhimin e personelit në përgatitjen e thirrjes publike, si
dhe në vlerësimin e aplikimeve dhe përzgjedhjen e përfituesve. Prveç kësaj, kërkohet një monitorim i
vazhdueshëm i projekteve të financuara. Në këtë drejtim, rregullorja për kriteret, standardet dhe
procedurat e financimit publik për OJQ-të ka përcaktuar që institucionet të plotësojnë disa kërkesa
minimale të kapaciteteve njerëzore dhe profesionale në mënyrë që të mund të ofrojnë mbështetje
financiare publike për OJQ-të. Me vendimin për hapjen e thirrjes publike, institucioni do të përcaktoj
8

edhe trupat përgjegjës për implementimin e thirrjes, dhe po ashtu do të vendos edhe për emrimin e
komisionit vlerësues, i cili do të jetë përgjegjës për administrimin e të gjithë procesit të aplikimeve dhe
vendosjes për përrzgjedhjen e pjesëmarrësve. Prandaj, institucionet duhet të kenë parasysh burimet
njerëzore që i kanë në dispozicion për implementimin e thirrjes publike me rastin e marrjes së vendimit
për financimin e projekteve dhe programeve të OJQ-ve. Formularët përkatës për punën e komisionit,
deklaratave të panshmërisë, dhe konfidencialitetit, si dhe shmangies së konfliktit të interesit janë pjesë
përbërëse e këtij manuali Formulari F7.
2. KRITERET QË DUHET TË PLOTËSOJNË APLIKANTËT

2.1 Kriteret e përgjithshme për të marrë pjesë në kuadër të thirrjes publike me projekt propozime

Dispozitat e rregullores kanë paraparë një numër të kushteve të përgjithshme të cilat duhet ti plotësoj
secila OJQ aplikuese. Përmes vendosje së këtyre kushteve të përgjitshme aplikohen standardet minimale
formale të cilat, kërkohen nga Organizatat JO-Qeveritare të cilat synojnë implementimin e projekteve ose
programeve përmes mbështetjes financiare publike.

Neni 10 dhe 11 i rregullores për kriteret dhe procedurat e mbështetjes financiare publike për OJQ-të ka
paraparë këto kritere formale:

 OJQ-të aplikuese të jenë të regjistruara në Ministrinë e Administratës Publike - (për të dëshmuar
këtë kërkesë, OJQ-ja aplikuese duhet të dërgoj kopjen e certifikatës së regjistrimit me rastin e
aplikimit;
 Të jetë e pajisur me Numër Fiskal – të lëshuar nga Administrata Tatimore e Kosovës. Me rastin e
aplikimit OJQ- duhet të dëshmojë këtë kërkesë përmes kopjes së certifikatës së numrit fiskal.
 OJQ-të aplikuese duhet të kenë kryer të gjitha detyrimet tatimore ndaj ATK-së. Ndonëse mund të
ketë detyrime të pashlyera në momentin e aplikimit, OJQ-ja që përfiton nga fondet publike para
nënshkrimit të kontratës duhet të dëshmojë se ose ka kryer obligimet tatimore ose ka arritur
ndonjë marrëveshje me ATK-në për kryerjen e tyre në të ardhmen. Ekzistenca e borxheve dhe
obligimeve tjera të pashlyera nuk guxon të ndikoj në implementimin e projektit, prandaj, zgjidhja
e çfarëdo detyrimi të tillë para nënshkrimit të kontratës është e domosdoshme.
 OJQ-ja aplikuese nuk duhet të ketë pranuar mjete financiare për realizimin e të njëjtave aktivitete
në vitin përkatës fiskal. Prandaj, me rastin e aplikimit kërkohet një deklaratë e cila e shmangë
financimin e dyfishtë për aktivitetet e njëjta.
 Të kenë dorëzuar një projekt propozim sipas formularit e aplikacionit të projektit/programit
Formulari F9 së bashku me formularin e propozim buxhetit sipas formularit F10.

Komisioni Vlerësues i Ofruesit të mbështetjes financiare varësisht nga kushtet dhe kërkesat e thirrjes
publike përmbushjen e kritereve formale do të bëjë një vlerësim formal të dokumentacionit të
dorëzuar nga aplikuesit. Përmbushja e kritereve formale nënkupton dorëzimin brenda fatait të thirrjes
të një aplikimi me projektpropozim, së bashku me dokumentet e kërkuara përmes thirrjes. Disa nga
9

dokumentet kryesore të cilat Ofruesi i mbështetjes financiare varësisht nga thirrja publike do të
kërkojë të dorëzohen nga OJQ-të përfshijnë:

1. Certifikata e regjistrimit të OJQ-së (Obligative)
2. Certifikatën e numrit fiskal (obligative)
3. Vërtetim mbi kryerjen e të gjitha detyrimeve tatimore, i cili duhet të dorëzohet komisionit
vlerësues para publikimit të rezultateve përfundimtare (pas publikimit të rezultateve
preliminare të përfituesve) (obligative),
4. Të ketë dorëzuar projekt propozimin të plotësuar në formatin e aplikacionit sipas
kërkesave të thirrjes publike (obligative)
5. Të ketë dorëzuar propozimin e buxhetit në formatin sipas kërkesave të thirrjes dhe të
plotësuar në tërësi (obligative)
6. Deklaratë e nënshkruar se për të njëjtin projekt nuk është pranuar financim i dyfishtë nga
burimet tjera (obligative)
7. Deklaratë se OJQ ka përgatitur dhe dorëzuar pasqyrat financiare vjetore (nëse kërkohet
sipas thirrjes)
8. Një deklaratë me të cilën tregojnë se i kanë përmbushur detyrimet nga mbështetjet
financiare publike të mëhershme (nëse kërkohet sipas thirrjes)
9. Të dorëzoj deklaratat e partneritetit në rastet kur propozohet implementimi i projekteve
në partneritet; (nëse kërkohet sipas thirrjes)
10. Të dorëzoj CV të menaxherit të projektit (nëse kërkohet sipas thirrjes)
11. Të dërgojë dëshmi të implementimit të projekteve/programeve të ngjashme (nëse
kërkohet sipas thirrjes)

Lista e dokumentacionit, nga dokumentet e mësipërme është indikative, dhe ajo do të përcaktohet përmes
thirrjes publike, varësisht nga natyra e thirrjes dhe kushtet e thirrjes.

Procedura e vlerësimit procedural dhe përmbajtjesor të aplikimit është shpjeguar më tej në dokumentin e
udhëzimeve të thirrjes, shih formularin Formularin F4.


3. KRITERET DHE PROCEDURAT E THIRRJES PUBLIKE DHE APLIKIMIT

3.1 Shpallja publike e thirrjes

Dispozitat e nenit 12 të rregullores parashohin se çdo mbështetje financiare për OJQ-të duhet të shpallet
me thirrje publike e cila duhet të publikohet në ueb faqen e ofruesit të mbështetjes financiare. Afati
minimal për aplikantët duhet të jetë jo më pak se 15 ditë pune nga dita e hapjes së thirrjes publike.
Shembulli i formatit të dokumentit për shpalljen publike të thirrjes është pjesë përbërëse e këtij manuali
dhe i njëjti me pak modifikime mund të përdoret për secilën nga thirrjet publike, shih formularin F3.
10


Hapja e thirrjes publike, përfshinë edhe ofrimin e dokumentacionit të kërkuar, dhe udhëzimeve përkatëse
për aplikm. Ofruesit e mbështetjes financiare gjatë kohës sa thirrja është e hapur, por jo më vonë se 8 ditë
kalendarike para mbylljes së thirrjes publike. Gjatë kësaj periudhe, Ofruesi i Mbështetjes financiare
publike përmes personelit të vet të caktuar për implementimin e thirrjes publike është i obliguar të jap
sqarime dhe përgjigje me shkrim por pa cenuar kriteret e konkurrueshmërisë, dhe të njëjtat
përgjigje/sqarime duhet të bëhen publike si sqarime shtesë edhe për konkurrentët tjerë. Përgjigjet në
pyetjet më të shpeshta duhet të publikohen në web faqen e ofruesit të mbështetjes financiare publike po jo
më vonë se 8 ditë para mbylljes së thirrjes publike.

Krahas shpalljes së thirrjes publike, ofruesi i mbështetjes financiare do të publikoj edhe format dhe
dokumentet tjera të thirrjes, së bashku me të gjitha udhëzimet e nevojshme për plotësimin e tyre. Kur
caktohen dokumentet që kërkohen përmes thirrjes publike duhet të merret parasysh kriteri i
proporcionalitetit.

3.2 Dokumentet e thirrjes publike

Varësisht nga lloji dhe kushtet e thirrjes publike një ofrues i mbështetjes financiare krijon format e
dokumenteve të thirrjes, sipas burimeve që ja në dispozicion. Dokumentet e detyrueshme që duhet të
përgatis ofruesi i mbështetjes financiare publike për zbatimin e thirrjes publike përfshijnë:

a) Vendimin për shpalljen dhe zbatimin e thirrjes (Formulari F2)
b) Teksti i thirrjes publike (Formulari F3)
c) Udhëzimet e thirrjes për Aplikantët (Formulari F4)
d) Formularët e aplikimit, për program ose projekt:
1. Formulari i aplikacionit të programit ose projektit (Formulari F9)
2. Formulari i Propozim Buxhetit të projektit/programit (Formulari F10)
e) një listë të dokumenteve që duhet të paraqiten me aplikimin;
f) formën për të vlerësuar cilësinë e aplikacioneve (Formulari F15)
g) Formën e deklaratës për mungesën e financimit të dyfishtë (Formulari F11)
h) Formulari i modelit të kontratës për financimin e programit ose projektit (Formulari F16 )
i) Format e raportimit:
1. Forma një raport përshkrues të programit ose projektit (Formulari 17)
2. Forma e pasqyrave financiare të programit ose projektit (Formulari 18)

Dokumentacioni shtesë i kërkuar sipas thirrjes mund të përfshijë: dëshmi e regjistrimit të OJQ-së, dëshmi
të fushave të ushtrimit të aktivitetetit të OJQ-së, licencimit për shërbime të caktuara, dëshmi për
menaxhimin financiar transparent, dëshmi për pagesën e taksave dhe kontributeve ndaj shtetit, etj.

11

Në varësi të llojit të tenderimit, dokumentacionit shtesë tenderit për programin e aplikimit apo projekt
mund të bëjë dhe të:

a) Forma e Deklaratës së partneritetit, nëse është e aplikueshme (Formulari F12)
b) Forma e deklarimit të programeve apo projekteve të OJQ-ve të financuara nga burimet
publike (Formulari F13)
c) Deklaratë e aktiviteteve të kontraktorit të përmendura në përshkrimin e aktiviteteve të
projektit që janë të njohur me programin ose projektin dhe pjesëmarrjen e tyre në zbatimin e
projektit, nëse është e aplikueshme (Formulari F14).

Ofruesi i mbështetjes financiare me rastin e përgatitjes së dokumnetacionit të thirrjes publike duhet të
merr parasysh kriterin e proporcionalitetit në raport me vlerën e thirrjes dhe shumave maksimale të
mjeteve që mund të financohen për një projekt ose program të të veçantë. Kjo nënkpton atë që në rastet
kur është në pyetje ndarja e planifikuar e shumës më të ulët të fondeve, financuesi duhet të kërkojë vetëm
informacion që konsiderohet i rëndësishëm për vlerësimin e cilësisë së aplikacioneve të pranuara, duke
përfshirë formën për përshkrimin e objektivave të projektit dhe buxhetit por jo edhe të kërkojë
dokumentacion të gjerë mbështetës.

Të gjitha format e aplikimit duhet të nënshkruhen dhe të vulosen nga personi i autorizuar i aplikuesit dhe
të dorëzohet në origjinal, ndërsa numri i kopjeve duhet të përcaktuara në kushtet e thirrjes.

3.3 Udhëzimet e thirrjes

Rregullorja për Kriteret Standardet dhe Procedurat e financimit publik për OJQ-të në Nenin 14 ka
paraparë edhe përgatitjen e udhëzimeve të thirrjes për Aplikantët të cilat janë dhënë në formularin F4 për
paraqitjen e informacionit mbi objektivat e thirrjes publike, kushtet e thirrjes, mënyrën e aplikimit dhe
zbatimit të procedurës së thirrjes dhe përzgjedhjes së përfituesve. Udhëzimet për aplikuesit kanë për
qëllim të japin një pasqyrë të plotë të qëllimit të hapjes së thirrjes publike. Aplikuesi duhet të analizojë në
mënyrë të plotë udhëzimet për të krijuar një pasqyrë mbi qëllimin e ofruesit të mbështetjes financiare me
rastin e hapjes së thirrjes publike.

Në përputhje me nenin 14 të Rregullores, udhëzimet për aplikuesit ndër të tjera përfshin informacion të
detajuar si në vijim:

a) Përshkrimin e problemit i cili synohet të adresohet përmes thirrjes,
b) Objektivat e përgjithshme të thirrjes dhe prioritetet për ndarjen e burimeve financiare,
c) Një përshkrim të fushave në të cilat aplikanti mund të parashikoj zbatimin e programeve apo
projekteve
d) Numri i përafërt i kontratave të cilat do të mund të financohen për pjesët e veçanta të
programit/projektit dhe shuma e përgjithshme e mjeteve financiare në dispozicion,
12

e) Shumat më të ulta dhe më të larta financiare për çdo program ose projekt dhe numrin e
pritshëm të programeve apo projekteve që do të financohen në bazë të thirrjes
f) Aplikantët që kualifikohen për atë lloj të thirrjes, si dhe partnerët, nëse është e aplikueshme
g) Parimet prioritare për dhënien e burimeve financiare në bazë të të cilave përparësi në
miratimin e fondeve mund të ketë një aplikant i veçantë,
h) Aktivitetet e kualifikuara për zbatimin e programit ose projektit,
i) Kostot e pranueshme të cilat mund të financohen nëpërmjet asaj thirrje publike
j) Shpenzimet e papranueshme që nuk mund të financohen nëpërmjet asaj thirrje publike,
k) Dokumentacioni i detyrueshëm dhe jo të detyrueshme për programin apo projektin aplikimit
duke përfshirë formularët e nevojshëm për aplikim dhe dokumentacionin me të cilin
dëshmohet plotësimi i kretereve ligjore për tu kualifikuar për mbështetje financiare publike.
l) Datën e publikimit të thirrjes dhe afatin e fundit për dorëzimin e aplikacioneve
m) Adresën dhe mënyrën e paraqitjes së aplikacionit
n) Kushtet dhe mënyrën e parashtrimit të pyetjeve në lidhje me konkursin dhe mënyrën e
shpërndarjes dhe publikimit të përgjigjet në pyetjet,
o) Kushtet dhe mënyrën e paraqitjes së ankesave,
p) Informacione mbi kontraktimin e projektit,
q) procedura për monitorimin e zbatimit të programit ose projektit,
r) Një kalendar tentativ të zbatimit të procedurës së thirrjes publike.

3.4 Formularët e aplikimit

Formularët e paraparë me këtë manual janë pjesë përbërëse e udhëzimeve për aplikantët dhe e thirrjes
publike si tërësi. Formularët e detyrueshëm për aplikim janë Formulari i aplikacionit të programit ose
projektit (Formulari F9) dhe Formulari i Propozim Buxhetit të projektit/programi (formulari F10) Këto
dy formularë duhet të aplikohen në secilin rast të thirrjes publike. Formularët tjerë janë të aplikueshëm
sipas nevojës, p.sh. formulari për partneritete do të jetë i aplikueshëm aty ku ka partneritete. Secili ofrues
i thirrjes publike në momentin e thirrjes publike do të bëjë të ditur se cilët formular janë të detyrueshëm
sipas thirrjes publike.

3.4.1 Formulari i aplikacionit të programit ose projektit

Formulari i aplikacionit të programit ose projektit (Formulari F9) përmban kërkesa për informacion të
detajuar mbi aplikuesin dhe informacion mbi përmbajtjen e projektit/programit duke prëfshirë edhe
aktivitetet, objektivat, rezultatet etj. Të thënat mbi aplikuesin kanë të bëjnë me gjendjen financiare,
burimet njerëzore, partneritetet, përvojën dhe të dhëna të ngjashme të cilat i mundësojnë ofruesit të
mbështetjes financiare të vlerësoj kapacitetet e aplikuesit për të implementuar projektin/programin.
Ofruesi i mbështetjes financiare do të bëjë vlerësimin e kapaciteteve mbi bazën e të dhënave të siguruara
në këtë formular, prandaj, është e nevojshme që aplikuesi ta plotësoj me kujdes dhe me të thëna të sakta.

13

Të dhënat mbi përmbajtjen e pro programit ose projektit përfshijnë këtë informacion:

a) Emri i programit ose projektit, organi që ka miratuar projektin dhe datën e miratimit,
b) Partnerët e të cilët do të marrin pjesë në zbatimin e programit/projektit,
c) Përmbledhje e programit ose projektit,
d) Kohën e fillimit dhe të përfundimit të projektit;
e) Të dhëna bazë financiare për projektin/programin
f) Të dhëna mbi personat përgjegjës për zbatimin e projektit (udhëheqës i projektit dhe ekspertët
tjerë)
g) Informatat mbi vullnetarët e angazhuar dhe detyrat e tyre;
h) Numri i punonjësve dhe ekspertëve të jashtëm të cilët do të marrin pjesë në zbatimin e programit
ose projektit,
i) Të dhëna mbi përvojën e aplikantit dhe partnerëve në implementimin e projekteve të ngjashme
j) Përshkrimi i situatës/problemit të cilin projekti ose programi synon ta adresojë dhe mënyrën se si
janë vlerësuar nevojat;
k) Aktivitetet që do të zbatohen, bartësit e tyre, afatin kohor dhe metodat e zbatimit,
l) Roli, detyrat dhe përgjegjësitë e aplikuesit dhe partnerëve në zbatimin e aktiviteteve të caktuara të
zbatimit të projektit,
m) Rezultatet pritura,
n) Qëllimet që synohet të arrihen përmes zbatimit të projektit/programit;
o) Përfituesit e drejtpërdrejtë dhe të tërthortë;


3.4.1 Formulari i Propozim Buxhetit të projektit/programi


Forma e përshkrimit të buxhetit të projektit është përcaktuar në Formularin F10, i cili përmban të dhënat
bazë për zërat buxhetor të cilat duhet të përmbaj buxheti i projektit. Aplikuesi duhet të përshkruaj të gjitha
kostot e projektit në kolonat e buxhetit, duke përfshirë koston totale të aktiviteteve dhe koston e kërkuar
për financim nga ofruesi i mbështetjes financiare publike. Aplikuesi, duhet të përshkruaj edhe koston e
aktiviteteve të cilave do ta mboloj përmes fondeve tjera vetanake apo të ofruesve tjerë të mbështejes
financiare publike nëse është e aplikueshme. Përshkrimet shtesë për plotësimin e formularit të buxhetit
janë dhënë në udhëzimet e thirrjes dhe në vetë formularin e buxhetit. Dorëzimi i këtij formulari në
formatin exel është kusht i përgjithshëm pa të cilin aplikimii OJQ-së nuk do të merret në konsideratë.4. KRITERET DHE PROCEDURA E VLERËSIMIT TË APLIKACIONEVE

Komisioni Vlerësues, do të shqyrtoj përmbajtjen e aplikacioneve në një formular standard Formulari F15,
i cili është pjesë përbërëse e këtij manuali. Ofruesi i mbështetjes financiare publike do të përcaktoj kriteret
për vlerësimin e aplikacioneve në momentin e hapjes së thirrjes dhe të njëjtat do të bëhen pjesë përbërëse
e dokumentacionit të thirrjes. Si kritere për vlerësimin e projekteve apo programeve mund të kenë fushat
e mëposhtme:
14

a) vlerësimin e përputhshmërisë së objektivave të programit apo projektit me objektivat dhe fushat
prioritare të thirrjes, si dhe me objektivat prioritare të fushes në të cilën është shpallur thirrja në të
cilën do të zbatohet projekti.
b) cilësia dhe rëndësia e aplikimit (natya profesionale e programit apo projektit, dhe ndërlidhja e tij me
strategjitë kombëtare, objektivat dhe parimet e përcaktuara thirrjen publike, duke përcaktuar grupet e
synuara dhe përfituesit, fizibilitetin, rezultatet e pritshme, efektet etj)
c) kapaciteti i aplikuesit (burimeve e nevojshme njerëzore për implementimin e projektit, ekspertizën,
disponueshmëria e njerëzve të përfshirë në projekt ose vlerësimin e përfshirjes kompetencat e
personelit të angazhuar, ekspertëve të jashtëm etj. Kapacitetet organizative dhe burimet njerëzore
duhet të vlerësohen në përputhje me burimet financiare që do të ndahen për aplikuesit.
d) vlerësimi i përvojës së aplikuesit në zbatimin e projekteve (aktivitete të mëparshme, pajtueshmëria
me programin, referencat etj, të cilat mund të paraqiten si dokumentacion shtesë)
e) vlerësimi i partnerëve për bashkëpunim në implementimin e projektit/programit.
f) vlerësimin e buxhetit të programit / projektit (realitetin dhe efektivitetin e buxhetit, ndërlidhja e tij
me aktivitetet dhe rezultatet e pritshme, kontributi i vet e aplikantit ose bashkë-financimi nga
donatorë të tjerë. Komisioni duhet të analizoj buxhetin kundrejt aktiviteteve për të vlerësuar nëse
buxheti është real.
g) vlerësimin e mekanizmave të qeverisjes të menaxhimit të rrezikut në zbatimin e programit apo
projektit
h) qëndrueshmëria e programit / projektit dhe ndikimi i tij në zhvillimin e politikave publike, jetën e
komunitetit në të ardhmen etj.
i) A përbënë projekti ndonjë risi (zbatimi i praktikave më të mira në fushën përkatëse në zgjidhjen e
problemeve)


5. METODOLOGJIA E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT

Monitorimi dhe raportimi janë elemente esenciale në ciklin e vlerësimit të implementimit të suksesshëm
të projektit apo programit. Për secilën kontratë të lidhur, ofruesi i mbështetjes financiare do të kujdeset
për monitorimin e implementimit të projektit. Ofruesi i mbështetjes financiare mund të caktoj ekip të
veçantë ose zyrta përkatës për të kryer një detyrë të tillë. Pjesë e kontratës me përfituesin duhet të jetë
obligimi i raportimit të detyrueshëm, i cili do të përfshijë edhe raportet financiare dhe ato narrative.
Formularët Përkatës Formulari F17 raport përshkrues dhe Formulari F18 raport financiar,

Ofruesi i mbështetjes financiare mund të bëjë monitorime të rregullta të implementimit të projektit, dhe në
rast të gjetjes së shkeljeve ose devijimeve nga kontrata, duhet të ndërmarr masa në përputhje me llojet e
shkeljeve, siç është paraparë me kontratën me përfituesin. Në rast të evidentimit të shkelje së kontratës
nga përfituesi, zyrtari/ekipi monitorues raporton te udhëheqësi, duke rekomanduar për hapat e mëtejmë.
Masat e propozuara duhet të jenë proporcionale me shkeljen e bërë nga OJQ përfituese.

Krahas monitorimit të të rregullt, të projekteve/programeve, ofruesit e mbështetjes financiare publike
duhet të bëjnë edhe vlerësimin e projekteve. Për projektet që janë më të gjata se një vit, duhet të kryhet të
paktën një vlerësim branda vitit, ndërsa, për projektet me kohëzgjatje më të shkurtës se një vit, duhet të
bëhet të paktën një vlerësim në terren gjatë zbatimit të projektit.
Për këtë qëllim do të përdoret formulari përkatës për vlerësim në terren Formulari 19.

Për projektet e financuara nga burimet publike të financimit, ofruesit e mbështetjes financiare publike
duhet të përgatisin dhe të bëjnë publik në ueb faqen e tyre një raport përmbledhës sa i përket
projekteve/programeve të financuara nga burimet publike të financimit. Raporti ndër të tjera duhet të
përmbajë edhe listën e plotë të të gjitha projekteve/programeve të mbështetura, shumën e financimit,
përfituesit etj. Për këto qëllime do të përdoret Formulari F20. Në të njëjtin formular do të përgatiti edhe
15

raporti gjithpërfshirës i mbështetjes financiare publike për OJQ-të, të cilin do ta bëjë Zyra e Kryeministrit,
mbi bazën e raporteve individuale të secilit ofrues të mbështetjes financiare publike.6. ANEKSET – FORMULARËT

16

FORMULARI 1

Zyra e Kryeministrit
Zyra për Qeverisje të Mirë

Viti ___________
Formular për përgatitjen e Planit Vjetor i Mbështetjes Financiare Publike për Organizatat Jo-Qeveritare

Nr. Emri i
Institucionit
Kodi buxhetor/
Programi/nenpro
grami
Fusha/fushat në të
cilat ofrohet
mbështetja
financiare
Objektivat e
përkrahjes
financiare
Numri i përafërt i
organizatave që do
të përzgjidhen
Shuma e
mbështetjes
financiare për vitin
fiskal
Koha e
shpalljes së
thirrjes
Koha kur
pritet të
filloj
implement
imi i
projekteve
/programe
ve
Inform
ata
tjera
XXX
1 P.sh.
Zyra e
Kryeministrit
Tregoni emrin e
programit në
kuadër të të cilin
ofrohet
mbështetja
financiare

(Zyra për
Qeverisje të
Mirë)
Tregoni se në cilën
fushë ofrohet
mbështetja
financiare:

(p.sh. të drejtat e
fëmijëve)
objektivat të cilat
synohet të arrihen
përmes kësaj
përkrahjes

(p.sh. Promovimi i
të drejtave të
fëmijës


Tregoni numrin e
përafërt të
përfituesve
varësisht nga
shuma e
planifikuar

(p.sh. 10)
Vendosni totalin e
shumës së
planifikuar për
vitin fiskal në
programin përkatës

(p.sh. 10,000 euro)
Tregoni
muajin kur
pritet të
shpallet
thirrja
publike

(p.sh. shkurt
2017)

p.sh.
Qershor
2017
xxx
2 xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
3
4
17

FORMULARI 2 – VENDIM PËR SHPALLJEN E THIRRJES PUBLIKE PËR MBËSHTETJE
FINANCIARE PUBLIKE PËR PROJEKTE/PROGRAME TË ORGANIZATAVE JO-QEVERITARE


EMRI DHE LOGO E INSTITUCIONIT

Në bazë të nenit xxxx, ligjit xxx, dhe nenit xxx të rregullores mbi kriteret standardet the procedurat e
financimit publik të OJQ-ve, (vendos emrin e pozitës dhe institucionit) nxjerr këtë:


VENDIM

Për shpalljen e thirrjes publike për mbështetje financiare publike për projekte/programe të organizatave
jo-qeveritare në fushën e _______________________________.
I
1. Për implementimin e thirrjes publike do të zbatohen dispozitat e rregullores mbi kriteret, standardet dhe
procedurat e financimit publik të OJQ-ve.
2. Mbështetja financiare publike për projektet/programet e OJQ-ve do të ofrohet nga Buxheti i
______________, kodi ekonomik ______________, në kuadër të programit/nënprogramit
______________,

II
1. Mjetet e përmendura në nenin do të shpërndahen në bazë thirrjes publike për financimin e projekteve
të OJQ-ve, sipas dokumentacionit për zbatimi e thirrjes, e cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi.
III
1. Dokumentacioni për zbatimin e thirrjes sipas pikës II. të këtij vendimi përshinë:
1. Teksti i thirrjes publike
2. Udhëzimet për aplikantët
3. Formularët e aplikimit
4. Forma për vlerësimin e cilësisë së projekteve
5. Format për raportimin e zbatimit të projektit

2. Formularët e aplikimit referuar në paragrafin 1 të këtij neni janë:
1. Forma e përshkrimit të programit apo projektit
2. Forma e buxhetit të programit apo projektit
3. Forma e deklarimit të mungesës së fondeve të dyfishta
4. Deklaratat e Partneritetit (nëse është e aplikueshme)
5. Forma e deklaratës së programeve apo projekteve të OJQ-ve të financuara nga burimet
publike.
6. Deklarata për Aktivitetet e kontraktorit e përmendur në përshkrimin e aktiviteteve të projektit
që janë të njohur me programin ose projektin dhe pjesëmarrjen e tyre në zbatimin (nëse
aplikohet).

3. Formularët për zbatimin dhe raportimin e projekteve të referuara në paragrafin 1 të këtij neni janë:
1. Forma e kontratës për financimin e programit apo projektit
2. Formulari për përgatitjen e raportit narrativ për projektin apo programin
3. Formulari për përgatitjen e raportit financiar të programit apo projektit

IV.
Thirrja publike dhe dokumentacioni për zbatimin e thirrjes do të publikohen në mënyrë të plotë në faqen e
internetit të ofruesit të burimeve financiare (web faqe).
18


V.
1. Në përputhje me Rregulloren për kriteret, standardet dhe procedurat e financimit publik për OJQ-të
dhe udhëzuesit për aplikantët, ofruesi i mbështetjes financiare publike do të krijojë një Komision
Vlerësues për hapjen dhe regjistrimin e aplikacioneve si dhe verifikimin e kushteve të përcaktuara të
thirrjes publike.

2. Komisioni vlerësues do të bëjë vlerësimin e përmbajtjes së aplikacioneve të projekteve të pranuara që
kanë përmbushur me sukses kushtet formale për të qenë pjesë e konkurrimit sipas paragrafit 1 të këtij
neni.

3. Anëtarët e Komisionit Vlerësues do të punojë në përputhje me procedurën e përcaktuar në Udhëzimet
për aplikuesit dhe rregullat e parapara me rregulloren për financimin publik të OJQ-ve.

VI.
1. Pasi të merret vendimi mbi aplikuesit e suksesshëm, projektet e të cilëve i plotësojnë kushtet për
financim, udhëheqësi i institucionit merr vendim për ndarjen e mjeteve për financimin e
projekteve/programeve të OJQ-ve.

2. Ofruesi i mbështetjes financiare do të njoftoj përfituesit për kohën e nënshkrimit të kontratave.

3. Përgjegjës për zbatimin e këtij vendimi është njësia/departamenti (shëno emrin).

IX.
Ky vendim hyn në fuqi pas nënshkrimit

Udhëheqësi i institucionit

Emri i plotë dhe pozita

____________________________
19

FORMULARI 3 – TEKSTI I THIRRJES PUBLIKE


{Logo dhe Emri i ofruesit të mbështetjes financiare}`


{Vendi, data, viti 2017}


Thirrje publike për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e
projekteve/programeve të OJQ-ve [shembull: që kontribuojnë në promovimin dhe mbrojtjen e të
drejtave të fëmijëve]

1. {emri i ofruesit të mbështetjess financiare} u bënë thirrje të gjitha organizatave jo-qeveritare të
Regjistruara në Repubikën e Kosovës, programi i punës i të cilave është i fokusuar në fushën e {shembull:
të drejtave të fëmijëve} të aplikojnë për mbështetje financiare për projektet që kontribuojnë në {shembull:
promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve}.

2. OJQ-të në përputhje me këtë thirrje publike mund të aplikojnë me projektet/programet e tyre për fushat
prioritare në vijim:
1. { Shembull: Promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të fëmijëve dhe forcimi i partneritetit dhe
bashkëpunimit të Organizatave Jo-Qeveritare me aktorët e tjerë, në veçanti me institucionet
qeveritare që veprojnë në fushën e promovimit dhe mbrojtjes të të drejtave të fëmijës}
2. {Shtoni ndonjë fushë tjetër prioritare nëse është më shumë se një fushë prioritare}


3. Organizatat jo- qeveritare mund të aplikojnë me një projekt që kontribuojnë në {shembull:
promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve} prëmes aktiviteteve si më poshtë:{ Shembull:
 Aktivitetet që kanë për qëllim nxitjen e autoriteteve lokale, institucionet publike dhe
akterëve tjerë për bashkëpunim me shoqërinë civile në promovimin dhe mbrojtjen e të
drejtave të fëmijës;
 Aktivitete që synojnë avancimin e politikave qeveritare në fushën e mbrojtjes së fëmijës;
 Aktivitete mentorimi dhe trajnimi i stafit të OJQ-ve lokale që operojnë në fushën e
mbrojtjes dhe promovimit të të drejtave të fëmijës;
 Aktivitete për përmirësimin e njohurive dhe zhvillimin e aftësive të punonjësve dhe
vullnetarëve të OJQ-ve për avokim dhe fuqizimin e të drejtave të fëmijëve;
 aktivitetet që synojnë nxitjen e komunikimit të OJQ-ve me publikun, me fokus në
informimin e publikut për të drejtat e fëmijëve;
 Aktivitete që synojnë adresimin e problemeve speciike të të drejtave të fëmijëve në sektor
të caktuar të politikave prioritare qeveritare duke përfshirë, arsimin, politikat sociale,
shëndetësinë, drejtësinë për të mitur dhe fusha tjera të ngjashme; }

4. Vlera totale e planifikuar e thirrjes është _______________ euro.
20

Shuma minimale e mbështetjes financiare që mund të alokohet për çdo projekt individual është
___________ euro, ndërsa shuma maksimale për një projekt është ___________ euro.
5. Afati i fundit për dorëzimin e propozimeve është {p.sh 20 ditë} pune dhe përfundon me datën _______
2017.
6. OJQ-të mund të aplikojnë me më së shumti {p.sh. dy (2) projekte} në kuadër të kësaj thirrje, por
vetëm {p.sh. një (1) projekt} për secilën nga fushat prioritare sipas thirrjes. Periudha e zbatimit të
projektiti është për 12 muaj. E njëjta OJQ mund të jetë partnere në disa projekte në fushat prioritare të
thirrjes.
Të drejtë aplikimi me projektet e tyre kanë OJQ-të që janë të regjistruara në regjistrin e organizatave jo-
Qeveritare në Republikën e Kosovës dhe të cilat veprojnë në Republikën e Kosovës së paku {p.sh. një vit}
para datës së publikimit të thirrjes publike. OJQ-të aplikuese duhet të dëshmojnë se programi i tyre i
punës është i fokusuar në fushën e {p.sh. të drejtave të fëmijës}. OJQ-të duhet po ashtu të kenë kryer
transaksionet financiare në mënyrë transparente sipas legjislaconit për OJQ-të në Republikën e Kosovës
dhe në përputhje me rregullat e kontabilitetit si dhe të kenë përmbushur detyrimet kontraktuale ndaj
ofruesit të mbështetjes financiare dhe të gjithë ofruesve tjerë të mbështetjes fiannciare publike.

Para nënshkrimit të kontratës, OJQ duhet të paraqesë prova se personi përgjegjës në OJQ dhe menaxheri i
projektit nuk janë nën hetime për vepra penale, si dhe prova se OJQ-ja ka zgjidhur çdo çështje të hapur
rreth pagesës së kontributeve dhe tatatimeve të papaguara, nëse është e aplikueshme.
7. Propozimet do të dorëzohen vetëm në formularët e paraparë, të cilat së bashku me Udhëzimet për
Aplikantët, janë në dispozicion në faqen e internetit të ofruesit të mbështetjes financiare (web faqja:
www.).
Dokumentet e kompletuara duhet të dërgohen me postë ose personalisht, në adresën e mëposhtme:
{Adresa e Ofruesit të mbështetjes financiare}

Procesi i pranimit, hapjes dhe shqyrtimit aplikacioneve, vlerësimit të aplikacioneve, kontraktimi, dhënia e
fondeve, koha dhe mënyra e parashtrimit të ankesave, trajtimi i dokumenteve dhe kalendarin tregues i
zbatimit të thirrjes janë të detajuara në Udhëzimet për aplikuesit e thirrjes publike.
Do të konsiderohen për mbështetje financiare vetëm projektet që janë pranuar brenda afatit të paraparë me
këtë thirrje publike, dhe të cilat i përmbushin plotësisht kushtet e përcaktuara të thirrjes publike.
8. Të gjitha çështjet që lidhen me thirrjen publike mund të sqarohen vetëm në mënyrë elektronike, duke
dërguar e-mail në adresën: {e-mail adresa e ofruesit të mbështetjes financiare publike}21

FORMULARI 4 - UDHËZIMET PËR APLIKANTËT

[Emri i ofruesit të mbështetjes financiare]
[emri i thirrjes publike]Udhëzimet për AplikantëtData e hapjes së thirrjes: [...]

Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve: [ Jo më pak se 15 ditë pune nga data e publikimit të thirrjes
publike]

22

Permbajtja
1. [EMËRTIMI I THIRRJES] MBËSHTETJE FINANCIARE PËR PROJEKTET E OJQ-VE NË
PROMOVIMIN DHE MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË FËMIJËVE ................................................. 23
1.1 PROBLEMET TË CIALAT SYNOHET TË ADRESOHEN PËRMES KËSAJ THIRRJE
PUBLIKE ........................................................................................................................................ 23
1.2 OBJEKTIVAT E THIRRJES DHE PRIORITETET PËR NDARJEN E FONDEVE .............. 23
1.3 VLERA PLANIFIKUAR E MBËSHTETJES FINANCIARE PËR PROJEKTET DHE TOTAL
I THIRRJES..................................................................................................................................... 23
2. KUSHTET FORMALE TË THIRRJES ............................................................................................. 23
2.1. Aplikuesit e pranueshëm: kush mund të aplikoj? ..................................................................... 23
2.2 Partnerët e pranueshme në zbatimin e projektit/programit ........................................................ 24
2.3 Aktivitetet e pranueshme që do të financohen përmes thirrjes .................................................. 24
2.4 Shpenzimet e pranueshme që do të financohen përmes thirrjes ................................................ 25
2.4.1 Shpenzimet e drejtpërdrejta të pranueshme ........................................................................... 25
2.4.2 Shpenzimet e tërthorta të pranueshme .................................................................................... 25
2.4.3 Shpenzimet e papranueshme .................................................................................................. 25
3. SI TË APLIKONI? ............................................................................................................................. 25
3.1 Forma e përshkruese e projektpropozimit ................................................................................. 26
3.2 Përmbajtja e formës Buxhetit .................................................................................................... 26
3.3 Ku ta dorëzoni aplikimin? ......................................................................................................... 26
3.4 Afati i fundit për dërgimin e aplikacioneve ............................................................................... 27
3.5 Si të kontaktoni nëse keni ndonjë pyetje?.................................................................................. 27
4. VLERËSIMI DHE NDARJA E FONDEVE .................................................................................. 27
4.1 Aplikacionet e pranuara do të kalojnë nëpër procedurën e mëposhtme: ................................... 27
4.2 Dokumentacion shtesë dhe Kontraktimi ................................................................................... 28
5. KALENDARI INDIKATIV I REALIZIMIT TË THIRRJES ........................................................ 28
6. LISTA E DOKUMENTEVE TË THIRRJES PUBLIKE ............................................................... 29


23

1. [EMËRTIMI I THIRRJES]
1.1 PROBLEMET TË CIALAT SYNOHET TË ADRESOHEN PËRMES KËSAJ THIRRJE PUBLIKE

{ në këtë pjesë tregoni problemet kryesore të cilat synohet të adresohen përmes ofrimit të mbështetjes
financiare publike. Kjo pjesë nuk duhet të jetë më shumë se një (1) faqe në formatin A4}
1.2 OBJEKTIVAT E THIRRJES DHE PRIORITETET PËR NDARJEN E FONDEVE

Objektivi/objektivat e përgjithshme të kësaj Thirrje është/janë:

{Shënoni objektivin/objektivat e përgjithshme}

Objektivat specifike të kësaj Thirrje janë:

{Shënoni objektivin/objektivat e specifike}

Prioritet për ofrimin e mbështetjes financiare publike do të kenë:

{Tregoni cilat lloje të projekteve/programeve do të kenë prioritet për mbështetje financiare publike}


1.3 VLERA PLANIFIKUAR E MBËSHTETJES FINANCIARE PËR PROJEKTET DHE TOTAL I
THIRRJES

1. Për mbështetje financiare publike për projektet/programet sipas kësaj Thirrje publike është paraparë
shuma në dispozicion prej ...... euro.

2. Shuma minimale e mbështetjes financiare që mund të alokohet për çdo projekt individual është
___________ euro, ndërsa shuma maksimale për një projekt është ___________ euro.
3. Projektet mund të financohen në shumën [e xxx% ] të totalit të kostove të pranueshme të projektit.
Aplikantët dhe partnerët potencialë [nuk është/është] nevojshme të sigurojnë bashkëfinancim nga burimet
tjera (publike ose private) të financimit.]


2. KUSHTET FORMALE TË THIRRJES

2.1. Aplikuesit e pranueshëm: kush mund të aplikoj?

1. [në pjesën në vijim duhet të listoni format pranueshme të aplikantëve dhe partnerëve. P.sh. njëri
nga kushtet është që OJQ të jetë e regjistruar, e pajisur me numër fiskal, etj.]


2. [në pjesën në vijim tregoni kush nuk mund të aplikoj dhe pse? Nëse përfshihen kufizime ato duhet të
jenë në pajtim me rregulloren)

3. [Tregoni se sa kërkesat mund të paraqiten nga i njëjti aplikant. Po ashtu në këtë pjesë tregoni nëse i
njëjti aplikant mund të jetë në të njëjtën kohë partner në një aplikim tjetër]

24

2.2 Partnerët e pranueshme në zbatimin e projektit/programit

1. [Shënoni nëse për zbatimin e projektit/programit është e detyrueshme apo e dëshirueshme të ketë
partneritet me organizata tjera dhe po ashtu trego nëse një partner mund të marr pjesë në më shumë se
një aplikim.


2. [Shëno kushtet që duhet ti plotësojnë partnerët në projekt/program.].


1. [tregoni se si duhet të jetë i rregulluar raporti në mes të aplikuesit dhe partnerëve (nevoja për
nënshkrimin e një deklarate të partneritetit) dhe që do të rregullojë marrëdhëniet në mes të ofruesit të
mbështetjes financiare, aplikuesit dhe partnerëve (dmth, nënshkrimi i një kontrate përmes të cilës
përcaktohen detyrat në zbatimin cilësor të projektit/programit, përdorimi efektiv i mjeteve dhe
çështjet e raportimit të rregullt).]

2.3 Aktivitetet e pranueshme që do të financohen përmes thirrjes

1. [tregoni kohën e arsyeshme të planifikuar për implementimin e projektit/programit]


2. [tregoni territorin/zonën në të cilën synohet zbatimi i projekteve/programeve, (psh. Gjithë territori i
Republikës së Kosovës, ndonjë komunë specifike, disa komuna, një rajon etj.),]

3. [Lista dhe llojet kryesore të aktiviteteve që do të financohen përmes thirrjes]

Aktivitetet e pranueshme të projektit mund të përfshijnë:

1.
2.
3.
xx.

Lista e aktiviteteve të projektit nuk është e mbyllur, por vetëm ilustruese dhe do të merren
parasysh për financim edhe aktivitete tjera të përshtatshme që kontribuojnë në arritjen e
objektivave të përgjithshme dhe specifike të thirrjes, të cilat nuk janë të përmendura në listën më
lart.

Gjatë zbatimit të aktiviteteve të projektit, aplikanti duhet të sigurojë që bazohet në parimin e
ofrimit të mundësive të barabarta, barazisë gjinore dhe jo-diskriminimit, si dhe të zhvillojë
veprimtari në përputhje me nevojat e komunitetit dhe qytetarëve.

4. [Tregoni se cilat aktivitete nuk janë të pranueshme për financim

Llojet e mëposhtme të aktiviteteve nuk janë të pranueshme për financim:

1.
2.
3.
xx.
25


2.4 Shpenzimet e pranueshme që do të financohen përmes thirrjes

Përmes fondeve publike të kësaj thirrje publike mund të financohen vetëm kostot reale dhe të pranueshme
për realizimin e aktiviteteve të projektit, në periudhën kohore të specifikuar me këto udhëzime. Në
vlerësimin e projektit/programit do të vlerësohen vetëm kostot e nevojave në lidhje me aktivitetet e
planifikuara, si dhe në lartësinë reale të këtyre shpenzimeve.


2.4.1 Shpenzimet e drejtpërdrejta të pranueshme

Shpenzimet sipas kostove të pranueshme direkte përfshijnë shpenzimet që janë direkt të lidhura me
zbatimin e disa aktiviteteve projektit ose të programit të propozuar, të tilla si:

1.
2.
3. 3.
4. 4.
5. Xxxx
6.
2.4.2 Shpenzimet e tërthorta të pranueshme

Përveç shpenzime të pranueshme direkte, në kuadër të kësaj thirrje do të pranohen edhe kostot indirekte
(përqindje e vlerës totale të projektit/programit. Në kuadër të këtyre shpepnzimeve përfshihen kostot që
nuk janë të lidhura direkt me zbatimin e projektit ose programit, por janë kosto që në mënyrë të tërthortë
kontribuojë në arritjen e objektivave të projektit. Edhe këto kosto duhet të specifikohen dhe të shpjegohen.

Shpenzime indirekte të pranueshme janë:
1. Xx
2. Xx
3. Xx
4.

2.4.3 Shpenzimet e papranueshme

Shpenzimet e papranueshme përfshijnë:

1. xx
2. xx
3. xx
3. SI TË APLIKONI?

26

[në këtë pjesë të udhëzimeve duhet të listoni të gjithë informacionin mbi formularët e detyrueshëm,
informacionin se ku duhet dërguar aplikimin, si dhe informacion në lidhje me afatet për aplikim dhe
mënyrën e kontaktimit në rast se keni pyetje të tjera në lidhje me thirjen publike]


Aplikimi i OJQ-ve do të konsiderohet i plotë nëse përmban të gjitha format e aplikimit dhe anekset e
detyrueshme siç kërkohet në thirrjen publike dhe dokumentacionin e thirrjes si në vijim:
1. 1. Xx
2. 2. Xx
3. 3. Xx.

3.1 Aplikacioni i projekt propozimit

Plotësimi i formularit të projekt propozimit është pjesë e dokumentacionit të detyrueshëm. Ajo përmban
të dhëna në lidhje me aplikusin dhe partnerët si dhe të dhëna mbi përmbajtjen e projektit/programit për të
cilin kërkohet financim nga burimet publike.
Në rast se në formën e dorëzuar mungojnë të dhënat në lidhje me përmbajtjen e projektit, aplikimi nuk do
të merret në konsideratë.
Forma është e nevojshme të plotësohet me kompjuter. Nëse forma është plotësuar me dorë nuk do të
merren në konsideratë.
Nëse forma përshkruese përmban të meta si më sipër, aplikimi do të konsiderohet i pavlefshëm.

3.2 Përmbajtja e formës Buxhetit

Formulari i propozim Buxhetitt është pjesë e dokumentacionit të detyrueshëm. Propozim Buxheti i
dorëzuar duhet të përmbaj informacion për të gjitha shpenzimet direkte dhe indirekte të
projektit/programit të propozuar për financim.

Nëse forma e buxhetiti nuk është e potësuar në tërësi, apo nuk është dorëzuar në formën përkatëse
aplikimi nuk do të merret në konsideratë.

Forma është e nevojshme të plotësohet me kompjuter. Nëse forma është plotësuar me dorë nuk do të
merret në konsideratë.
3.3 Ku ta dorëzoni aplikimin?

Format e detyrueshme dhe dokumentacioni i kërkuar duhet të dërgohen në formë fizike, të shtypur (një
origjinal) dhe në formë elektronike (në CD). Format e detyrueshme duhet të jenë të nënshkruara nga
prfaqësuesi i autorizuar dhe të vulosura me vulën zyrtare të organizatës. Dokumentacioni në formë
elektronike (në CD) duhet të ketë të njëjtën përmbajtje, pra të jetë identik me versionin e shtypur.
Dokumentacioni i shtypur dhe ai elektronik në CD duhet të vendosen në një zarf të mbyllur.

Aplikimi origjinal duhet të dërgohet me postë ose në person (dhe të dorëzohet në Zyrën përkatëse). Në
pjesën e jashtme të zarfit duhet të shënohet emri i thirrjes publike, së bashku me emrin e plotë dhe adresën
e aplikuesit dhe shënimin "Të mos të hapet para takimit të Komisionit Vlerësues"

Aplikacionet duhet të dërgohen në adresën e mëposhtme:

27

[Emri i ofruesit të mbështetjes financiare}

Adresa e ofruesit të mbështetjes financiare]

"Të mos hapet para mbledhjes së Komisionit
Vlerësues"
3.4 Afati i fundit për dërgimin e aplikacioneve

Afati i thirrjes është ______________ (ju lutem specifikoni datën, dhe në rast se kërkesa mund të
paraqitet personalisht, atëherë ju duhet të specifikoni edhe orën). Kërkesa është dorëzuar brenda
periudhës së thirrjes nëse vula pranuese tregon se është marrë në postë deri në fund të datës së thirrjes, si
afati i fundit për dorëzimin. Në rast se kërkesa është paraqitur personalisht në Zyrë, aplikantit do ti
lëshohet një vërtetim se aplikacioni është pranuar brenda periudhës së konkursit.

Të gjitha aplikacionet e dërguara pas afatit nuk do të merren parasysh.

1.5 Si të kontaktoni nëse keni ndonjë pyetje?

Të gjitha pyetjet në lidhje me thirrjen mund të bëhen vetëm në mënyrë elektronike, duke i dërguar një
kërkesë në adresën e mëposhtme: __________________, jo më vonë se 10 ditë para skadimit të thirrjes.

Përgjigjet ndaj kërkesave të veçanta do të dërgohet direkt në adresën e pyetjeve të shtruara, dhe përgjigjet
më të shpeshta do të publikohen në faqen e mëposhtme të internetit: _______________, dhe jo më vonë
se 5 ditë para skadimit të thirrjes

Për të siguruar trajtim të barabartë të të gjithë aplikantëve të mundshëm, një ofrues i mbështetjes
financiare publike nuk mund të japë një mendim paraprak për pranueshmërinë e aplikantëve, partnerët,
veprimet apo shpenzimet e përmendura në kërkesë.

4. VLERËSIMI DHE NDARJA E FONDEVE
1.1 Aplikacionet e pranuara do të kalojnë nëpër procedurën e mëposhtme:

4.1.1 Ofruesi i mbështetjes financiare do të themeloj një komision vlerësues të përbërë nga 5 anëtarë nga
zyrtar të instiutucionit dhe ekspert tjerë të jashtëm, i cili ka për detyrë të vlerësoj aplikacionet nëse i
plotësojnë kushtet formale të thirrjes publike.

Pas kontrollimit të gjitha aplikacioneve të pranuara, komisioni do të përgatis një listë të të gjitha
aplikantëve që i plotësojnë kushtet për tu vlerësuar përmbajtja e projekteve të tyre, dhe një listë të
aplikantëve të cilët nuk i plotësojnë kushtet e përcaktuara të konkurrencës.

Ofruesi i mbështetjes financiare do të njoftojë me shkrim të gjithë aplikantët të cilët nuk i plotësojnë
kërkesat dhe arsyet e refuzimit të aplikimit të tyre.

4.1.2 Në fazën e dytë do të bëhet vlerësimi i përmbajtjes së aplikimeve nga ana e Komisionit vlerësues i
përbërë nga 5 anëtarë. Çdo aplikacion i pranuar do të vlerësohet në bazë të formularit të vlerësimit.
[Mos harroni për ta futur këtu vlerësimin e formularit të aplikimit]
28


Lista e përkohshme e projekteve/programeve përfituese të përzgjedhura për financim - Në bazë të
vlerësimit të aplikacioneve të cilat i kanë plotësuar kushtet e parashikuara të thirrjes, Komisioni do të
hartojë një listë të përkohshëm të projekteve/programeve të përzgjedhura, sipas pikëve që ata kanë marrë
në procesin e vlerësimit. Shuma totale e kostos së projekteve të radhitura në listën e përkohshme nuk do
të kaloj shumën totale të ofruar për financim përmes thirrjes publike.

Krahas listës së përkohshme, bazuar në pikat që janë bërë gjatë vlerësimit, Komisioni do të hartojë edhe
listën rezervë të projekteve/programeve.

4.2 Dokumentacion shtesë dhe Kontraktimi

Për të shmangur shpenzimet e panevojshme shtesë kur të aplikoni për konkurrencën, një ofrues i
burimeve financiare do të kërkojë dokumentacion shtesë vetëm nga ata aplikantë të cilët, në bazë të
procesit të vlerësimit të aplikacioneve, ka hyrë në listën e përkohshme të projekteve/programeve të
përzgjedhura për financim.

Para nënshkrimit përfundimtar të kontratës, dhe në bazë të vlerësimit të Komisionit, ofruesi mund të
kërkojë shqyrtimin e formës së buxhetit për kostot e vlerësuara që korrespondojnë me shpenzimet aktuale
në lidhje me aktivitetet e propozuara.

[Cekni këtu dokumentacionin shtesë që do të kërkohet (psh. Vërtetimin nga administrata tatimore se janë
kryer të githa detyrimet tatimore, origjinalet e dokumenteve për inspektim, etj).]

Komisioni vlerësues do të bëjë kontrollimin e dokumentacionit shtesë.

Nëse aplikuesi nuk paraqet dokumentacionin e kërkuar shtesë brenda kohës së caktuar (jo më pak se 10
ditë), aplikimi do të refuzohet.

Nëse pas kontrollimit të dokumenteve mbështetëse vendoset se disa nga aplikuesit nuk i plotësojnë
kushtet e kërkuara të thirrjes publike, nuk do të merret në konsideratë për nënshkrim të kontratës.

Në raste të tilla, projektet nga lista rezervë do të aktivizohen nëse, pas kontrollimit të dokumenteve
mbështetëse dhe pasi të konstatohet nga institucioni se ka mjete të mjaftueshme për të kontraktuar
projekte të tjera.

Pas kontrollit të dokumentacionit të paraqitur, Komisioni do të propozojë listën përfundimtare të
projekteve/programeve të përzgjedhura për financim.

Njoftimi i aplikuesve - Të gjithë aplikantët aplikimet e të cilëve kanë hyrë në procesin e vlerësimit do të
jenë të informuar në lidhje me vendimin për ndarjen e projekteve/programeve në kuadër të thirrjes.

5. KALENDARI INDIKATIV I REALIZIMIT TË THIRRJES

Fazat e procedurës së thirrjes (vendosni datat)

1. Afati i fundit për aplikimet (xxx)
2. Afati i fundit për dërgimin e pyetjeve në lidhje me thirrjen (xxx)
3. Afati i fundit për dërgimin e përgjigjeve për pyetjet që lidhen me thirrjen (xxx)
29

4. Afati i fundit për verifikimin e përmbushjes së kritereve procedurale dhe njoftimit të palëve
(xxx)
5. Afati i fundit për vlerësimin e aplikimeve në mënyrë përmbajtjesore (xxx)
6. Afati i fundit për kërkesën për dorëzimin e dokumenteve shtesë (xxx)
7. Afati i fundit për dorëzimin e dokumentacionit të kërkuar (xxx)
8. Afati i fundit për publikimin e vendimit për ndarjen e fondeve publike dhe njoftimi
aplikantëve (xxx)
9. Afati për kontraktim (xxx)

Financuesi ka të drejtë të përditësoj kalendarin indikativ. Duhet të dini se çdo ndryshim në kalendarin
indikativ do të publikohet në faqen e internetit e mëposhtme: ____________.

6. LISTA E DOKUMENTEVE TË THIRRJES PUBLIKE

FORMULARËT

Listo të gjithë formularët e nevojshëm të paraparë sipas rregullores dhe manualit për implementimin e
saj...p.sh.

1. Formulari i Aplikacionit për projekt/programit (word)
2. Formulari i Propozim buxhetit (format excel)
3. Formulari i deklaratës për mungesë të financimit të dyfishtë (format Word)
4. Formulari i kontratës kontratës (format word)
5. Formulari i Raportit Financiar (formatin excel)
6. Formulari i raportit narrativ-përshkrues (format word)
7. Formulari xxx
30

Në vijim është dhënë një shembull se si të hartohen udhëzimet për aplikantët. Keni parasysh, ky është
vetëm një shembull dhe varësisht nga thirrja publike, ofruesi i mbështetjes financiare publike duhet të
hartoj udhëzimet prë aplikantët në formularin e mësipërm.


[Zyra e Kryeministrit]
[Mbështetje financiare për projektet e OJQ-ve në promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve]Udhëzimet për AplikantëtData e hapjes së thirrjes: [...]

Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve: [ Jo më pak se 15 ditë pune nga data e publikimit të thirrjes
publike]


31

Permbajtja
1. [EMËRTIMI I THIRRJES] MBËSHTETJE FINANCIARE PËR PROJEKTET E OJQ-VE NË
PROMOVIMIN DHE MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË FËMIJËVE ................................................. 23
1.1 PROBLEMET TË CIALAT SYNOHET TË ADRESOHEN PËRMES KËSAJ THIRRJE
PUBLIKE ........................................................................................................................................ 23
1.2 OBJEKTIVAT E THIRRJES DHE PRIORITETET PËR NDARJEN E FONDEVE .............. 23
1.3 VLERA PLANIFIKUAR E MBËSHTETJES FINANCIARE PËR PROJEKTET DHE TOTAL
I THIRRJES..................................................................................................................................... 23
2. KUSHTET FORMALE TË THIRRJES ............................................................................................. 23
2.1. Aplikuesit e pranueshëm: kush mund të aplikoj? ..................................................................... 23
2.2 Partnerët e pranueshme në zbatimin e projektit/programit ........................................................ 24
2.3 Aktivitetet e pranueshme që do të financohen përmes thirrjes .................................................. 24
2.4 Shpenzimet e pranueshme që do të financohen përmes thirrjes ................................................ 25
2.4.1 Shpenzimet e drejtpërdrejta të pranueshme ........................................................................... 25
2.4.2 Shpenzimet e tërthorta të pranueshme .................................................................................... 25
2.4.3 Shpenzimet e papranueshme .................................................................................................. 25
3. SI TË APLIKONI? ............................................................................................................................. 25
3.1 Forma e përshkruese e projektpropozimit ................................................................................. 26
3.2 Përmbajtja e formës Buxhetit .................................................................................................... 26
3.3 Ku ta dorëzoni aplikimin? ......................................................................................................... 26
3.4 Afati i fundit për dërgimin e aplikacioneve ............................................................................... 27
3.5 Si të kontaktoni nëse keni ndonjë pyetje?.................................................................................. 27
4. VLERËSIMI DHE NDARJA E FONDEVE .................................................................................. 27
4.1 Aplikacionet e pranuara do të kalojnë nëpër procedurën e mëposhtme: ................................... 27
4.2 Dokumentacion shtesë dhe Kontraktimi ................................................................................... 28
5. KALENDARI INDIKATIV I REALIZIMIT TË THIRRJES ........................................................ 28
6. LISTA E DOKUMENTEVE TË THIRRJES PUBLIKE ............................................................... 29


32

2. [PËRKRAHJE PËR PROJEKTET E OJQ-VE NË PROMOVIMIN DHE MBROJTJEN E TË
DREJTAVE TË FËMIJËVE

1.1 PROBLEMET TË CIALAT SYNOHET TË ADRESOHEN PËRMES KËSAJ THIRRJE PUBLIKE

[Republika e Kosovës e ka integruar Konventën e të Drejtave të Fëmijëve dhe dokumentet tjera nga fusha
e të drejtave të njeriut si pjesë të Kushtetutës së saj, duke i bërë normat e tyre drejtpërdrejtë të zbatueshme
në Kosovë. Prandaj, Republika e Kosovës është e përkushtuar dhe i trajton me prioritet përmbushjen e
obligimeve që dilin nga normat e këtyre dokumenteve duke punuar në vazhdimësi për të siguruar
realizimin e të gjitha të drejtave themelore dhe të patjetërsueshme për të gjithë fëmijët që jetojnë në
Kosovë. Në frymën e Konventës për të Drejtat e Fëmijës dhe standardeve tjera ndërkombëtare të
përcaktuara me dokumentet tjera nga fusha e të drejtave të njeriut dhe fëmijës, Republika e Kosovës ka
hartuar shumicën e legjislacionit që ka të bëjë me të drejtat e fëmijëve. Pajtueshmëria e legjislacionit në
fuqi me Konventën për të Drejtat e Fëmijëve dhe dokumentet tjera ndërkombëtare evidentohet edhe nga
vlerësimet ndërkombëtare duke përfshirë edhe raportin Progresit të Komisionit Evropian. 1

Megjithatë, ekzistenca e normave në fuqi nuk mjafton për të siguruar që fëmijët gëzojnë të drejtat në të
cilat kanë të drejtë, prandaj është e nevojshme që fokus i punës së intitucioneve qeveritare të vëhet në
zbatimin e legjislacionit në fuqi. Qeveria e Republikës së Kosovës ka hartuar një numër të
konsiderueshëm të dokumenteve startegjike që mbulojnë të drejtat e fëmijëve në sektor të ndryshm, dhe
është në proces të përditësimit edhe të strategjisë për të drejtat e fëmijës. Këto dokumente strategjike
adresojnë aspekte dhe sektor të ndryshëm të mbrojtjes së fëmijës dhe të drejtave të tyre. Siqoqoftë, mbetet
ende shumë punë për tu bërë në përmirësimin si në përmirësimin e politikave qeveritare të sektorëve të
ndryshëm, ashtu edhe në përmirësimin e të drejtave të fëmijëve në praktikë. Sipas parashikimeve të
popullsisë, në vitin 2016, rreth 29.8 përqind të popullsisë në Kosovë do ta përbëjnë fëmijët nën moshën
18 vjeçare.2 Prandaj, zhvillimi i aktiviteteve në funksion të promovimit dhe mbrojtjes të të drejtave të
fëmijës është një prioritet lartë dhe i vazhdueshëm për Qeverinë e Republikës së Kosovës.

Qeveria e Republikës së Kosovës që nga viti 2009 ka hartuar raportet e progresit të cilat kanë bërë
monitorimin e zbatimit të Strategjinë dhe Planin Nacional të Veprimin për të Drejtat e Fëmijëve. Këto
raporte kanë theksuar çështjet kryesore lidhur me të drejtat e fëmijëve dhe progresin e bërë në këtë
drejtim. Edhe gjatë vitit 2016, Zyra për Qeverisje të Mirë në Zyrën e Kryeministrit ka hartuar një raport i
cili ka evidentuar përparimet dhe sfidat sa i përket të drejtave të fëmijës në Kosovë. Ky raport përmban
një numër të konsiderueshëm të gjetjeve dhe rekomandimeve sa i përket mbrojtjes së fëmijëve dhe të
drejtave të tyre në sektor të caktuar si arsimi, shëndetësia, mirëqenia sociale, drejtësia për të mitur dhe
fusha të tjera të prioriteteve qeveritare. Avancimi i mëtejmë i të drejtave të fëmijës në këto fusha por edhe
në fusha tjera prioritare kërkon angazhim dhe përkushtim të mëtejmë të institucioneve qeveritare duke
përfshirë edhe bashkëpunimin me shoqërinë civile.

Në Kosovë ekzistojnë një numër i madh i organizatave Jo Qeveritare të cilat merren me promovimin dhe
mbrojtjen e fëmijës dhe të drejtave të tyre, disa prej të cilave kanë një përvojë të konsiderueshme dhe
shumë të nevojshme për avancimin e të drejtave të fëmijëve. Prandaj, duke pas parasysh rolin dhe
përvojën që kanë Organizatat Jo-qeveritare në promovimin dhe mbrojtjen e të drejtëave të fëmijës në
Kosovë, bashkëpunimi me OJQ-të në arritjen e prioriteteve në këtë fushë është tejet i rëndësishëm për
Qeverinë e Republikës së Kosovës. Përveç kësaj, Qeveria e Republikës së Kosovës ka miratuar
Strategjinë për Bashkëpunim me shoqërinë civile, e cila objektivat e saja kryesore i ka të orientuara në
rritjen dhe avancimin e bashkëpunimit me shoqërinë civile, respektivisht me Organizatat Jo-Qeveritare.

1 Komisioni Evropian, Raporti i Progresit për Kosovën 2016.
2 Agjencia e Statistikave të Kosovës, Parashikimet e Popullsisë 2011-2061, varianti i mesëm, Prishtinë, 2014.
33


Prandaj, edhe kjo thirrje publike për përkrahje të projekteve të Organizatave Joqeveriatre të cilat në
programin e tyre janë të fokusuara në promovimn dhe mborjtjen e të drejtave të fëmijës është në funksion
të realizimit të proriteteve qeveriatre në këtë fushë si dhe të rritjes së bashkëpunimit me shoqërinë civile
për të promovuar, avancuar dhe mbrojtur të drejtat e fëmijës.

1.2 OBJEKTIVAT E THIRRJES DHE PRIORITETET PËR NDARJEN E FONDEVE

[Objektivi i përgjithshëm i kësaj Thirrje për Propozime është promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të
fëmijëve}

Objektivi specifik i kësaj Thirrje për Propozime është: Përmirësimi i aftësisë së OJQ-ve për të
promovuar dhe mbrojtur të drejtave të fëmijëve dhe për të forcuar partneritetin dhe bashkëpunimin e
Organizatave Jo-Qeveritare me akterët e tjerë, në veçanti me institucionet qeveritare që veprojnë në
fushën e promovimit dhe mbrojtjes të të drejtave të fëmijës.

Prioritetet për alokimin e fondeve:

 projektet të cilat kanë për qëllim forcimin e kapaciteteve të OJQ-ve për të punuar në promovimin
dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve;
 projektet të cilat janë të fokusuara në punë me grupet e fëmijëve, të rinjve, familje, shkollë,
komunitet;
 projektet të cilat synojnë avancimin e bashkëpunimit në mes të OJQ-ve dhe institucioneve
publike në përmirësimin e situatës së mbrojtjes së fëmijës dhe të drejtave të tyre;


1.3 VLERA PLANIFIKUAR E MBËSHTETJES FINANCIARE PËR PROJEKTET DHE TOTAL I
THIRRJES

1. Për financimin e projekteve sipas kësaj Thirrje publike është paraparë shuma në dispozicion prej xxx
euro.

2. Shuma minimale e financimit që mund të alokohet për çdo projekt individual është _____xxx______
euro, ndërsa shuma maksimale për një projekt është ____xxx_______ euro.
3. Projektet mund të financohen në shumën [e 100% ] të totalit të kostove të pranueshme të projektit.
Aplikantët dhe partnerët potencialë [nuk është/është] nevojshme të sigurojnë bashkëfinancim nga burimet
tjera (publike ose private) të financimit.]


2. KUSHTET FORMALE TË THIRRJES

2.1. Aplikuesit e pranueshëm: kush mund të aplikoj?

1. [në pjesën në vijim duhet të listoni format pranueshme të aplikantëve potencial dhe kushtet e
detyrueshme (përfshitë zbatimin e duhur të kontratës, të qenit OJQ e regjistruar, punën aktive, etj).]

Aplikanti duhet të jetë:

34

1. Organizatë jo Qeveritare e regjistruar në pajtim me Ligjin për Lirinë e Asociimit në Organizata
Jo-Qeveritare,

2. Të ketë zotësi juridike, financiare dhe operacionale për zbatimin e projektit;

3. OJQ veprimtaria e të cilës është e fokusuar në mbrojtjen e fëmijës dhe të drejtave të tyre;

4. Të ketë kryer të gjitha detyrimet tatimore dhe kontributet tjera të detyrueshme në përputhje me
legjislacionin në fuqi në Republikën e Kosovës

5. të mos jetë në proces falimentimi, në proces të shuarjes, në procedura të mbledhjes së
detyruesh apo likuidimit;

6. të mos ketë shkelur kushtet e parashikuar të përdorimit të fondeve publike;

2. [në pjesën në vijim tregoni kush nuk mund të aplikoj dhe pse]

Nuk kanë të drejtë për të konkurruar sipas kësaj thirrje:

7. OJQ-të të cilat nuk i kanë shpenzuar mjetet nga mbështetja e mëparshme financiare publike
për qëllimin për të cilin janë dhënë nuk kanë të drejtë konkurrimi (për dy vitet e ardhshme, duke
llogaritur prej vitit në të cilin zbatohet projekti);

8. OJQ-të e falimentuara;

9. OJQ-të të cilat kanë dështuar të kryejnë detyrimet tatimore dhe kontributet tjera sipas
legjislacionit në fuqi në Republikën e Kosovës;

10. OJQ-të të cilat mund të kenë konflikt interesi;

3. [Tregoni se sa kërkesat mund të paraqiten nga i njëjti aplikant]
2. Një aplikant mund të paraqesë {një} aplikim/e.

3. Nëse aplikuesi dorëzon më shumë aplikime të projekteve që plotësojnë kërkesat e kësaj
thirrjeje dhe janë të përshtatshme për financim, për nënshkrimin e kontratës do të përzgjidhen
kërkesat me rezultatin më të lartë të vlerësuar.

4. Një aplikant mund të në të njëjtën kohë të jetë partner në {një} tjetër aplikim.

2.2 Partnerët e pranueshme në zbatimin e projektit/programit

1. [Shënoni nëse për zbatimin e projektit/programit është e detyrueshme apo e dëshirueshme të ketë
partneritet me organizata tjera.

2. Aplikanti duhet të veprojnë në partneritet me të paktën {një} OJQ e cila ushtron aktivitetin në
rajonin/komunën ku zbatohet projekti;
3. Partnerët mund të marrin pjesë në më shumë se një aplikim.

3. [Shëno kushtet që duhet ti plotësojnë partnerët në projekt/program.].

35

Partnerët duhet të përmbushin të gjitha kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për aplikuesit, siç
është paraparë në pikën e specifikuar në pikën 2.1 të këtyre udhëzimeve.

4. [tregoni se si duhet të jetë i rregulluar raporti në mes të aplikuesit dhe partnerëve (nevoja për
nënshkrimin e një deklarate të partneritetit) dhe që do të rregullojë marrëdhëniet në mes të ofruesit të
mbështetjes financiare, aplikuesit dhe partnerëve (dmth, nënshkrimi i një kontrate përmes të cilës
përcaktohen detyrat në zbatimin cilësor të projektit/programit, përdorimi efektiv i mjeteve dhe
çështjet e raportimit të rregullt).]

Me rastin e aplikimit, aplikuesi duhet të ketë arritur marrëveshje të partneritetit me OJQ-të
partnere. Për këtë qëllim duhet nënshkruar një deklaratë e partneritetit, e cila duhet të dorëzohet
në kopje origjinale të nënshkruar nga secili partner në projekt.


2.3 Aktivitetet e pranueshme që do të financohen përmes thirrjes

1. [tregoni kohën e arsyeshme të planifikuar për implementimin e projektit/programit]

Kohëzgjatja e planifikuar e projekteve është midis {6} dhe {12} muaj.

11. [tregoni territorin/zonën në të cilën synohet zbatimi i projekteve/programeve, (psh. Gjithë territori i
Republikës së Kosovës, ndonjë komunë specifike, disa komuna, një rajon etj.),]

Aktivitetet e projektit duhet të kryhen në territorin e Republikës së Kosovës

12. [Lista dhe llojet kryesore të aktiviteteve që do të financohen përmes thirrjes]

Aktivitetet e pranueshme të projektit mund të përfshijnë:

 Aktivitetet që kanë për qëllim nxitjen e autoriteteve lokale, institucionet publike dhe
akterëve tjerë për bashkëpunim me shoqërinë civile në promovimin dhe mbrojtjen e të
drejtave të fëmijës;
 Aktivitete që synojnë avancimin e politikave qeveritare në fushën e mbrojtjes së fëmijës;
 Aktivitete mentorimi dhe trajnimi i stafit të OJQ-ve lokale që operojnë në fushën e
mbrojtjes dhe promovimit të të drejtave të fëmijës;
 Aktivitete për përmirësimin e njohurive dhe zhvillimin e aftësive të punonjësve dhe
vullnetarëve të OJQ-ve për avokim dhe fuqizimin e të drejtave të fëmijëve;
 aktivitetet që synojnë nxitjen e komunikimit të OJQ-ve me publikun, me fokus në
informimin e publikut për të drejtat e fëmijëve;
 Aktivitete që synojnë adresimin e problemeve speciike të të drejtave të fëmijëve në sektor
të caktuar të politikave prioritare qeveritare duke përfshirë, arsimin, politikat sociale,
shëndetësinë, drejtësinë për të mitur dhe fusha tjera të ngjashme;

Lista e aktiviteteve të projektit nuk është e mbyllur, por vetëm ilustruese dhe do të merren
parasysh për financim edhe aktivitete tjera të përshtatshme që kontribuojnë në arritjen e
objektivave të përgjithshme dhe specifike të thirrjes, të cilat nuk janë të përmendura në listën më
lart.

36

Gjatë zbatimit të aktiviteteve të projektit, aplikanti duhet të sigurojë që bazohet në parimin e
ofrimit të mundësive të barabarta, barazisë gjinore dhe jo-diskriminimit, si dhe të zhvillojë
veprimtari në përputhje me nevojat e komunitetit dhe qytetarëve.

4. [Tregoni se cilat aktivitete nuk janë të pranueshme për financim (psh. Aktivitetet përfitues të të cilave
janë vetëm anëtarë të organizatës, etj)]

Llojet e mëposhtme të aktiviteteve nuk janë të pranueshme për financim:

 Aktivitetet të cilat kanë të bëjnë ekskluzivisht ose kryesisht në pjesëmarrjen individuale
në seminare, konferenca dhe kongrese dhe punë kërkimore;
 Aktivitetet të cilat kanë të bëjnë ekskluzivisht ose kryesisht me bursa individuale për
studime ose punëtori;
 Aktivitete të cilat nuk kanë të bëjnë me promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të
fëmijëve;
 Aktivitetetet në të cilat përfitues të vetëm janë anëtarët e OJQ-së aplikuese;

2.4 Shpenzimet e pranueshme që do të financohen përmes thirrjes

Përmes fondeve publike të kësaj thirrje publike mund të financohen vetëm kostot reale dhe të pranueshme
për realizimin e aktiviteteve të projektit, në periudhën kohore të specifikuar me këto udhëzime. Në
vlerësimin e projektit/programit do të vlerësohen vetëm kostot e nevojave në lidhje me aktivitetet e
planifikuara, si dhe në lartësinë reale të këtyre shpenzimeve.


2.4.1 Shpenzimet e drejtpërdrejta të pranueshme

Shpenzimet sipas kostove të pranueshme direkte përfshijnë shpenzimet që janë direkt të lidhura me
zbatimin e disa aktiviteteve projektit ose të programit të propozuar, të tilla si:

 organizimi i aktiviteteve edukuese, tryeza të rrumbullakëta (në mënyrë të veçantë duhet të
identifikohet lloji dhe çmimi i secilit shërbim);
 material shpenzues;
 shërbime grafike (prepress, shërbimet për shtypjen e fletushkave, broshurave, revistave, etj,
duke specifikuar llojin dhe qëllimin e shërbimit, sasinë, çmimin e njësisë, etj.);
 Shërbimet e reklamimit (televizionit dhe radio prezantime, mirëmbajtjes web faqeve,
njoftimet në gazeta, materiale reklamuese, etj, duke përcaktuar llojin e promovimit,
kohëzgjatjen dhe koston e shërbimeve);
 Shpenzimet e përfaqësimit që kanë të bëjnë me organizimin aktiviteteve të
projektit/programit (duke treguar qëllimin dhe numrin e pritshëm të pjesëmarrësve, etj);
 Shpenzimet e pagave dhe pagesave për menaxherët e projektit/programit, të kontraktorëve të
projektit nga organizatat dhe/ose partnerët e jashtëm të përfshirë në projekt (kontratat e të
drejtave të autorit dhe të drejtave pronësore, kontratat tjera, kontratat e punësimit), duke
specifikuar emrin e personave të angazhuar, kompetencat e styre profesionale, numrin e
muajve të angazhimit dhe shumën mujore bruto të kompensimit;
 Shpenzimet e komunikimit (shpenzimet e telefonit, internetit, etj) këto shpenzime duhet të
jenë të përcaktuara(caktuara);
 kostoja për prokurimin e pajisjeve të nevojshme për zbatimin e projektit/programit, i cili
duhet të jetë i përcaktuar nga lloji dhe shuma;
37

 shpenzimet e udhëtimit (p.sh., mëditjet );
 Shpenzimet për transportin dhe akomodimin (aty ku është e nevojshme duke e specifikuar
numrin e njerëzve, destinacionit, shpeshtësinë dhe qëllimin e udhëtimit dhe llojin e transportit
publik, llojin e akomodimit dhe numrin e netëve);
 kosto të tjera që lidhen drejtpërdrejt me zbatimin e aktiviteteve të projektit apo
programit;

2.4.2 Shpenzimet e tërthorta të pranueshme

Përveç shpenzime të pranueshme direkte, në kuadër të kësaj thirrje do të pranohen edhe kostot indirekte
(përqindje e vlerës totale të projektit/programit. Në kuadër të këtyre shpepnzimeve përfshihen kostot që
nuk janë të lidhura direkt me zbatimin e projektit ose programit, por janë kosto që në mënyrë të tërthortë
kontribuojë në arritjen e objektivave të projektit. Edhe këto kosto duhet të specifikohen dhe të
shpjegohen.

2.4.3 Shpenzimet e papranueshme

Shpenzimet e papranueshme përfshijnë p.sh:

 investimet në kapital apo kredi për investime, fonde të garancisë;
 Kostot e blerjes së pajisjeve, mobiljeve, dhe punëve të vogla ndërtimore në qoftë se kalojnë
vlerën prej 10% të totalit të kostove të pranueshme të projektit;
 Shpenzimet e interesit për borxhin;
 gjobat, ndëshkimet financiare dhe shpenzimet e procedurave gjyqësore;
 pagesa e bonuse për punonjësit;
 detyrimet bankare për hapjen dhe administrimin e llogarive, tarifat për transfertat financiare
dhe tarifat e tjera krejtësisht të një natyre financiare;
 Kostot që tashmë janë të financuara nga burime publike apo shpenzime në periudhën e
projektit të financuar nga burime të tjera;
 blerja e pajisjeve të përdorura, makineri dhe mobilje etj;
 kostot që nuk mbulohen nga marrëveshja (kontrata me ofruesin e mbështetjes financiare);
 donacionet bamirëse;
 kredi për organizata të tjera apo individ;
 kostot e tjera që nuk janë të lidhura direkt me përmbajtjen dhe objektivat e projektit;

3. SI TË APLIKONI?

[në këtë pjesë të udhëzimeve duhet të listoni të gjithë informacionin mbi formularët e detyrueshëm,
informacionin se ku duhet dërguar aplikimin, si dhe informacion në lidhje me afatet për aplikim dhe
mënyrën e kontaktimit në rast se keni pyetje të tjera në lidhje me thirjen publike]


Aplikimi i OJQ-ve do të konsiderohet i plotë nëse përmban të gjitha format e aplikimit dhe anekset e
detyrueshme siç kërkohet në thirrjen publike dhe dokumentacionin e thirrjes si në vijim:
1. Frmulari i projekt-propozimit
2. Formulari i propozim buxhetit
3. Formulari i deklaratës së partneritetit
4. Kopja e Certifikatës së regjistrimit të OJQ-së;
38

5. Kopja e Certifikatës së Numrit Fiskal;
6. Forma e deklaratës të mungesës së financimit të dyfishtë;
7. Forma e deklarimit të projekteve apo programeve të OJQ-ve të financuara nga burimet publike të
financimit;
8. Deklaratë e dorëzimit të pasqyrave financiare vjetore;
9. Certifikatë nga Administrata Tatimore e Kosovës në lidhje me gjendjen e borxhit publik të
aplikuesit dhe partnerëve që vërteton se organizata nuk ka borxh, dhe në rast se ka borxh publik,
duhet të paguhen para nënshkrimit të kontratës. Certifikata duhet të jetë lëshuar brenda periudhës
që nga data e hapjes së thirrjes publike (ky dokument do të kërkohet para publikimit të rezultateve
përfundimtare, dhe pas publikimit të rezultateve preliminare);


3.1 Formulari i aplikacionit të projektpropozimit

Plotësimi i formës së projekt propozimit është pjesë e dokumentacionit të detyrueshëm. Ajo përmban të
dhëna në lidhje me aplikusin dhe partnerët si dhe të dhëna mbi përmbajtjen e projektit/programit për të
cilin kërkohet financim nga burimet publike.
Në rast se në formën e dorëzuar mungojnë të dhënat në lidhje me përmbajtjen e projektit, aplikimi nuk do
të merret në konsideratë.
Forma është e nevojshme të plotësohet me kompjuter. Nëse forma është plotësuar me dorë nuk do të
merren në konsideratë.
Nëse forma përshkruese përmban të meta si më sipër, aplikimi do të konsiderohet i pavlefshëm.

3.2 Përmbajtja e formës Buxhetit

Forma e plotësuar e propozim Buxhetit është pjesë e dokumentacionit të detyrueshëm. Buxheti i dorëzuar
duhet të përmbaj informacion për të gjitha shpenzimet direkte dhe indirekte të projektit/programit të
propozuar për financim.

Nëse forma e buxhetit nuk është e plotësuar në tërësi, apo nuk është dorëzuar në formën përkatëse
aplikimi nuk do të merret në konsideratë.

Forma është e nevojshme të plotësohet me kompjuter. Nëse forma është plotësuar me dorë nuk do të
merret në konsideratë.
3.3 Ku ta dorëzoni aplikimin?

Format e detyrueshme dhe dokumentacioni i kërkuar duhet të dërgohen në formë fizike, të shtypur (një
origjinal) dhe në formë elektronike (në CD). Format e detyrueshme duhet të jenë të nënshkruara nga
përfaqësuesi i autorizuar dhe të vulosura me vulën zyrtare të organizatës. Dokumentacioni në formë
elektronike (në CD) duhet të ketë të njëjtën përmbajtje, pra të jetë identik me versionin e shtypur.
Dokumentacioni i shtypur dhe ai elektronik në CD duhet të vendosen në një zarf të mbyllur.

Aplikimi origjinal duhet të dërgohet me postë ose në person (dhe të dorëzohet në Zyrën përkatëse). Në
pjesën e jashtme të zarfit duhet të shënohet emri i thirrjes publike, së bashku me emrin e plotë dhe adresën
e aplikuesit dhe shënimin "Të mos të hapet para takimit të Komisionit Vlerësues"

Aplikacionet duhet të dërgohen në adresën e mëposhtme:

39

[Zyra e Kryeministrit }

Sheshi Nëna Terezë, prishtinë, kati.xxx, Zyra n....]

"Të mos hapet para mbledhjes së Komisionit
Vlerësues"
3.4 Afati i fundit për dërgimin e aplikacioneve

Afati i thirrjes është _______xxx_______ (ju lutem specifikoni datën, dhe në rast se kërkesa mund të
paraqitet personalisht, atëherë ju duhet të specifikoni edhe orën). Kërkesa është dorëzuar brenda
periudhës së thirrjes nëse vula pranuese tregon se është marrë në postë deri në fund të datës së thirrjes, si
afati i fundit për dorëzimin. Në rast se kërkesa është paraqitur personalisht në Zyrë, aplikantit do ti
lëshohet një vërtetim se aplikacioni është pranuar brenda periudhës së konkursit.

Të gjitha aplikacionet e dërguara pas afatit nuk do të merren parasysh.

4.5 Si të kontaktoni nëse keni ndonjë pyetje?

Të gjitha pyetjet në lidhje me thirrjen mund të bëhen vetëm në mënyrë elektronike, duke i dërguar një
kërkesë në adresën e mëposhtme: _____xx@rks-gov.net, jo më vonë se 10 ditë para skadimit të thirrjes.

Përgjigjet ndaj kërkesave të veçanta do të dërgohet direkt në adresën e pyetjeve të shtruara, dhe përgjigjet
më të shpeshta do të publikohen në faqen e mëposhtme të internetit: __www.xxxx_____________, dhe jo
më vonë se 5 ditë para skadimit të thirrjes

Për të siguruar trajtim të barabartë të të gjithë aplikantëve të mundshëm, një ofrues i mbështetjes
financiare publike nuk mund të japë një mendim paraprak për pranueshmërinë e aplikantëve, partnerët,
veprimet apo shpenzimet e përmendura në kërkesë.

13. VLERËSIMI DHE NDARJA E FONDEVE
- Aplikacionet e pranuara do të kalojnë nëpër procedurën e mëposhtme:

4.1.1 Ofruesi i mbështetjes financiare do të themeloj një komision vlerësues të përbërë nga 3-5 anëtarë
nga zyrtar të instiutucionit dhe ekspert tjerë të jashtëm, i cili ka për detyrë të vlerësoj aplikacionet nëse i
plotësojnë kushtet formale të thirrjes publike.

Pas kontrollimit të gjitha aplikacioneve të pranuara, komisioni do të përgatis një listë të të gjitha
aplikantëve që i plotësojnë kushtet për tu vlerësuar përmbajtja e projekteve të tyre, dhe një listë të
aplikantëve të cilët nuk i plotësojnë kushtet e përcaktuara të konkurrencës.

Ofruesi i mbështetjes financiare do të njoftojë me shkrim të gjithë aplikantët të cilët nuk i plotësojnë
kërkesat dhe arsyet e refuzimit të aplikimit të tyre.

4.1.2 Në fazën e dytë do të bëhet vlerësimi i përmbajtjes së aplikimeve nga ana e Komisionit vlerësues i
përbërë nga 3-5 anëtarë. Çdo aplikacion i pranuar do të vlerësohet në bazë të formularit të vlerësimit.
[Mos harroni për ta futur këtu vlerësimin e formularit të aplikimit]
40


Lista e përkohshme e projekteve/programeve përfituese të përzgjedhura për financim - Në bazë të
vlerësimit të aplikacioneve të cilat i kanë plotësuar kushtet e parashikuara të thirrjes, Komisioni do të
hartojë një listë të përkohshëm të projekteve/programeve të përzgjedhura, sipas pikëve që ata kanë marrë
në procesin e vlerësimit. Shuma totale e kosotos së projekteve të radhitura në listen e përkohsme nuk do
të kaloj shumën totale të ofruar për financim përmes thirrjes publike.

Krahas listës së përkohshme, bazuar në pikat që janë bërë gjatë vlerësimit, Komisioni do të hartojë edhe
listën rezervë të projekteve/programeve.

4.2 Dokumentacion shtesë dhe Kontraktimi

Për të shmangur shpenzimet e panevojshme shtesë kur të aplikoni për konkurrencën, një ofrues i
burimeve financiare do të kërkojë dokumentacion shtesë vetëm nga ata aplikantë të cilët, në bazë të
procesit të vlerësimit të aplikacioneve, ka hyrë në listën e përkohshme të projekteve/programeve të
përzgjedhura për financim.

Para nënshkrimit përfundimtar të kontratës, dhe në bazë të vlerësimit të Komisionit, ofruesi mund të
kërkojë shqyrtimin e formës së buxhetit për kostot e vlerësuara që korrespondojnë me shpenzimet aktuale
në lidhje me aktivitetet e propozuara.

[Cekni këtu dokumentacionin shtesë që do të kërkohet (psh. Vërtetimin nga administrata tatimore se janë
kryer të githa detyrimet tatimore, origjinalet e dokumenteve për inspektim, etj).]

Komisioni vlerësues do të bëjë kontrollimin e dokumentacionit shtesë.

Nëse aplikuesi nuk paraqet dokumentacionin e kërkuar shtesë brenda kohës së caktuar (jo më pak se 10
ditë), aplikimi do të refuzohet.

Nëse pas kontrollimit të dokumenteve mbështetëse vendoset se disa nga aplikuesit nuk i plotësojnë
kushtet e kërkuara të thirrjes publike, nuk do të merret në konsideratë për nënshkrim të kontratës.

Në raste të tilla, projektet nga lista rezervë do të aktivizohen nëse, pas kontrollimit të dokumenteve
mbështetëse dhe pasi të konstatohet nga institucioni se ka mjete të mjaftueshme për të kontraktuar
projekte të tjera.

Pas kontrollit të dokumentacionit të paraqitur, Komisioni do të propozojë listën përfundimtare të
projekteve/programeve të përzgjedhura për financim.

Njoftimi i aplikuesve - Të gjithë aplikantët aplikimet e të cilëve kanë hyrë në procesin e vlerësimit do të
jenë të informuar në lidhje me vendimin për ndarjen e projekteve/programeve në kuadër të thirrjes.

14. KALENDARI INDIKATIV I REALIZIMIT TË THIRRJES

Fazat e procedurës së thirrjes (vendosni datat)

10. Afati i fundit për aplikimet
11. Afati i fundit për dërgimin e pyetjeve në lidhje me thirrjen
12. Afati i fundit për dërgimin e përgjigjeve për pyetjet që lidhen me thirrjen
41

13. Afati i fundit për verifikimin e përmbushjes së kritereve procedurale dhe njoftimit të palëve
14. Afati i fundit për vlerësimin e aplikimeve në mënyrë përmbajtësore
15. Afati i fundit për kërkesën për dorëzimin e dokumenteve shtesë
16. Afati i fundit për dorëzimin e dokumentacionit të kërkuar
17. Afati i fundit për publikimin e vendimit për ndarjen e fondeve publike dhe njoftimi
aplikantëve
18. Afati për kontraktim


Financuesi ka të drejtë të përditësoj kalendarin indikativ. Duhet të dini se çdo ndryshim në kalendarin
indikativ do të publikohet në faqen e internetit e mëposhtme: _____www.xxx_______.
15. LISTA E DOKUMENTEVE TË THIRRJES PUBLIKE

FORMULARËT
1. Formulari i Aplikacionit për projekt/programit (word)
2. Formulari i Propozim buxhetit (format excel)
3. Formulari i deklaratës për mungesë të financimit të dyfishtë (format Word)
4. Formulari i kontratës kontratës (format word)
5. Formulari i Raportit Financiar (formatin excel)
6. Formulari i raportit narrativ-përshkrues (format word)
7. Formulari xxx

42

FORMULARI 5
Logo e institucionit

Në bazë të Nenit 8, Par. 6, të rregullores mbi kriteret, standardet dhe procedurat e financimit publik të
OJQ-ve, vendimit Nr. Xxxx për themelimin e Komisionit për Vlerësimin e Aplikacioneve të OJQ-ve për
financim të projekteve/programeve të paraqituara në thirrjen publike (emri i thirrjes) të publikuar më
(____________), dhe në bazë të nenit Komisioni në takimin e parë të mbajtur më datë (__________)
miraton:


RREGULLAT E PUNËS

të komisionit për vlerësimin e aplikacioneve të OJQ-ve për financim publik të projekteve/programeve
sipas thirrjes publike (emri i thirrjes)


Neni 1
Qëllimi i miratimit të rregullave
1. Rregullat e punës të komisionit për vlerësimin e aplikacioneve të OJQ-ve për ofrimin e mbështetjes
financiare publike për financim të projekteve/programeve sipas thirrjes publike do të rregullojë
mënyrën e kryerjes së detyrave, të drejtat dhe obligimet e anëtarëve të Komisionit, vendimmarrjen
dhe çështje të tjera në kuadër të kompetencave të komisionit.
2. Komisioni do të punojë duke u bazuar në Rregullat në fuqi, në veqanti në bazë të rregullores mbi
kriteret, standardet dhe procedurat e financimit publik të OJQ-ve.

Neni 2
Kompetencat e komisionit

1. Komisioni ka për dëtyrë të vlerësoj çdo aplikim nëse i plotëson ose jo kushtet e përgjithshme
procedurale të përcaktuara me thirrjen publike dhe rregulloren mbi kriteret, standardet dhe procedurat
e financimit publik të OJQ-ve.
2. Komisioni do të përgatis një raport për të gjitha aplikacionet e shqyrtuara nga komisioni duke listuar
të gjitha aplikacionet dhe duke treguar nëse i plotësojnë ose jo kushtet kushtet e thirrjes publike.
3. Në fazën e dytë të vlerësimit, komisioni do të bëjë vlerësimin e përmbajtjes të të gjitha aplikimeve në
kuadër të thirrjes publike të cilat i plotësojnë kriteret formale për vlerësim përmbajtësor.
4. Komisioni vendos për ndarjen e detyrave brenda komisonit, dhe përcakton nëse secili nga anëtarët do
të vlerësojnë secilin aplikacion apo do të bëhet ndarja e përgjegjësisve.
5. Edhe në rastet kur brenda komisionit ndahen detyrat, përgjegjësia e komisionit dhe vendimmarrja
është kolektive.
6. Komisioni do të sigurojë që secili nga anëtarët të ketë ndarje dhe ngarkesë proporcionale me detyra
në kuadër të komisionit.
7. Në rast se ndonjëri nga anëtarët e komisionit paraqet ndonjë konflikt interesi, atëherë komisioni duhet
të shqyrtoj rastin e tillë dhe ti kërkojë udhëheqësit të institucionit zëvendësimin e tij. Në këto raste,
deri në zëvendësimin e anëtarit në konflikt interesi, anëtari rezervë do ta zëvendësoj atë.
8. Tek vlerësimi i përmbajtjes së aplikacioneve, komissioni ka për detyrë të bëjë kalkulimin e pikëve
përfundimtare për secilin nga aplikacionet e që do të llogaritet duke marrë përbazë pikët e secilit nga
anëtarët e komisionit të mbledhura dhe të pjestuara për të për numrin e anëtarëve të komisionit për të
nxjerrë pikët mesatare që do të marrë secili aplikacion.
43

9. Bazuar në vlerësimet e secilit projekt/program, komisioni për vlerësimin e aplikacioneve do të bëjë
listën preleminare të projekteve/programeve të cilat do të financohen përmes fondeve publike.
10. Komisioni është përgjegjës për të bërë listën përfundimtare të përfituesve të projekteve të cilat do të
mbështeten përmes fondeve publike dhe të njëjtën do e përcjellë për aprovim përfundimtar tek
udhëheqësi/zyrtai më i lartë administrativ përgjegjës për fondet publike në kuadër të institucionit.

Neni 3
Detyrat e anëtarëve të komisionit

1. Secili nga anëtarët e komisionit do të kenë për detyrë të vlerësojnë aplikacionet në aspektin
procedural si në vijim:

1.1. Të hapin çdo aplikim të paraqitur në kuadër të thirrjes publike dhe të bëjnë regjistrimin e përkatës
të aplikacionit, duke përfshirë edhe vendosjen e numrave referues.
1.2. Të analizojnë të gjithë dokumentacionin e paraqitur.
1.3. Prëcaktojnë nëse aplikimet i kanë përmbushur kushtet e konkursit, duke përfshirë edhe
përdorimin e formave të standardizuara dhe plotësimin e tyre nga ana e aplikuesve.
1.4. Të përcaktojnë nëse aplikantët i kanë dorëzuar të gjitha dokkumentet e kërkuara përmes thirrjes
publike.
1.5. Nëse është e nevojshme të kërkojnë nga aplikantët për të siguruar informacion/dokumentacion
shtesë por që nuk ndikon në përmbajtjen e aplikacionit, si dhe kontrollimin dhe verifikimin e këtij
informacioni/dokumentacioni shtesë.
1.6. Të hartojnë dhe të nënshkruajnë procesverbalin e takimit duke përcaktuar nëse secili prej
aplikimeve në mënyrë individuale i plotëson ose jo kushtet e thirrjes publike, mbi bazën e të cilit
pastaj Institucioni përkatës do të përgatisë një njoftim me shkrim për aplikantët.

2. Secili nga anëtarët e komisionit do të kenë për detyrë të vlerësojnë përmbajtjen e aplikacioneve si në
vijim:

2.1. Të informohet me tekstin e thirrjes publike dhe të nënshkruajnë një deklaratë të paanësisë dhe
konfidencialitetit.
2.2. Të shqyrtojë dhe vlerësojë përmbajtjen e projekteve dhe programeve të OJQ-ve aplikuese të cilat
i kanë plotësuar kriteret procedurale. Vlerësimi duhet të bëhet sipas pyetjeve dhe formave të
parapara me rregullativën juridike në fuqi.
2.3. Të bëjë vlerësim të paanshëm, objektiv dhe pa ndikim nga subjekte tjera, duke shpjeguar me
shkrim vlerësimin e tij, dhe duke iu referuar në shpjegimet e tij dokumentacionit të OJQ-së
aplikuese, madje edhe duke citauar atë, dhe duke treguar pse pikërisht ka bërë atë
poentim(vlerësim).
2.4. Të vlerësoj koston e projektit për të formuar buxhetin e nevojshëm për impementimin e tij.
2.5. Të identifikojë dhe vlerësoj përparësitë dhe mangësitë e çdo aplikacioni të vlerësuar.
2.6. Të rekomandoj sigurimin e dokumentacionit shtesë nëse e sheh të nevojshme.

Neni 4
Përbërja e komisionit dhe detyrat e anëtarëve

44

1. Komisioni për vlerësimin e aplikacioneve të OJQ-ve për mbështetje financiare publike të
projekteve/programeve sipas thirrjes publike (emri i thirrjes) ka ____ anëtarë dhe kryesuesi i
komisionit.
2. Kryesuesi e koordinon punën e Komisionit, duke përfshir edhe koordinimin e qëndrimeve për
përgatitjen e raportit përfundimtar të Komisionit vlerësues.
3. Në rast të dorëheqjes së ndonjërit nga anëtarët e komisionit vlerësues, vendimn për aprovimin e
dorëheqjes së tij e merr zyrtari kyryesor administrativ i cili ka themeluar komisionin. Deri në
aprovimin formal të dorëheqjes, anëtarët janë të detyruar të marrin pjesë në punën e rregullt të
komisionit, përveç rasteve të konfliktit të interesit.
4. Në rast të dorëheqjes të ndonjërit nga anëtarët e komisionit, kryesuesi do të ftoj anëtarin rezervë
për të marrë pjesë në vlerësim.

Neni 5
Shmangia e konfliktit të interesit dhe mbajtja e konfidencialitetit

1. Çdo anëtar i Komisionit vlerësues është i detyruar që në fillim të nënshkruajnë një deklaratë të
paanësisë dhe konfidencialitetit. Me nënshkrimin e Deklaratës, anëtarët e Komisionit konfirmojnë se
detyrat e tyre në komision do trajtohen në mirëbesim, në mënyrë të paanshme dhe të pavarur, në
mënurë profesionale, objektive dhe në përputhje me parimin e shmangies së konfliktit të interesave.
Po ashtu, ata pranojnë se do të trajtojnë në mënyrë të barabartë të gjitha a aplikacionet, duke i
vlerësuar në përputhje me rregullat më fuqi.
2. Secili anëtarë i komisionit që ka informacion se ndonjëri nga anëtarët mund të ketë konflikt interesi,
duhet që ta informojë komisionin menjëherë.
3. Anëtarët e komisionit vlerësuies gjatë dhe pas prfundimit të punës së komisionit nuk kanë të drejtë të
nxjerrin informacion në publik apo të infromojnë ndonjërin prej aplikantëve mbi përmbajtjen e
diskutimeve dhe vendimeve të marra përkitazi me aplikimet individuale, dhe nuk guxojnë të japin
asnjë lloj informacioni i cili është i karakterit të brendshëm.
4. Emrat e anëtarëve të komisionit do të bëhen publik vetëm kur të publikohen rezultatet e thirrjes.

Neni 6
Mbështetja teknike për komisionin vlerësues

Përkrahja administrative dhe teknike për të gjitha aktivitetet e komisionit që ndërlidhen me thirrjen
publike duhet të sigurohet nga institucioni/njësia që ka hapur thirrjen publike.

Neni 7
Hyrja në fuqi
Rregullat e punës së komisionit vlerësues janë miratuar në takimin/seancën e mbajtur më ________.

Kryesuesi i komisionit
__________________________ ____________________________
(emri dhe mbiemri ) (nënshkrimi)

Anëtarët e komisionit
__________________________ ____________________________
(emri dhe mbiemri ) (nënshkrimi)
__________________________ ____________________________
(emri dhe mbiemri ) (nënshkrimi)
45

__________________________ ____________________________
(emri dhe mbiemri ) (nënshkrimi)
__________________________ ____________________________
(emri dhe mbiemri ) (nënshkrimi)46FORMULARI 6

Mostër e databazës së vlerësuesve(ekspertëve për anëtar t komisionit)
Databazë e vlerësuesve / Emri i ofruesit të mbështetjes financiare
Nr.
Emri dhe
mbiemri i
vlerësuesit
Të dhënat për
kontakt
Numri i
pikëve
Periudha e
disponuesh
mërisë
Thirrja publike
për të
cilën/cilat
vlerësuesi
është
kontraktuar
Numri i
aplikacion
eve për
vlerësimin
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.


47

FORMULARI 7

Logo e institucionit

Emri i ofruesit të mbështetjes financiare publike

Forma e deklaratës së paanësisë, konfidencialitetit dhe shmangies së konfliktit të interesit
Unë, {vendos emrin} i nënshkruar si më poshtë, vërtetojë se unë si anëtar i komisionit vlerësues emrin e komisionit> të themeluar me vendimin nr. {numrin e referencës (nëse aplikohet) të thirrjes
publike>, do të veproj në mirëbesim, në mënyrë të paanshme dhe në përputhje me parimin e shmangies së
konfliktit të interesave dhe, prandaj, deklaroj se unë:
1. Do të mbaj në mënyrë konfidenciale të gjitha informatat që i posedoj;
2. Do të veproj vetëm në bazë të rregullave profesionale dhe objektive në përputhje me
legjislacionin në fuqi;
3. Do të veproj në mënyrë plotësisht të pavarur, të paanshme dhe të barabartë për të gjitha
propozim-projektet në procesin e përzgjedhjes, pa ndonjë ndikim të jashtëm;


Në rast të paraqitjes së rrethanave që dëmtojnë ose mund të dëmtojnë objektivitetin dhe paanshmërinë
time ose rrezikojnë parimin e shmangies së konfliktit të interesave, unë personalisht do të paraqes kërkesë
për përjashtimin tim, dhe do të kërkoj nxjerrjen e vendimit nga organi kompetent për të më përjashtuar
nga anëtarësia në komisionin vlerësues dhe nga procedura për ndarjen e mbështerjes financiare publike
për OJQ-të.
Duke pas parasysh dënimin për dëshmi të rreme, Unë vërtetoj si më larë dhe jam i vetëdijshëm se në
rastin e deklaratave apo informacioneve të rreme do të aplikohen dënimet dhe sanksionet përkatëse.

datë: _______________ 2017__________________


48

FORMULARI 8

Forma e mostrës për vlerësimin e kandidatëve për (vleresues) anetare te komsonit vleresues(per ekspertet e jashtem)

Emrin dhe mbiemrin e kandidatit për
vleresues(ekspert)
Emri dhe mbiemri i anëtarëve të Komisionit për vlerësimin e kandidatëve për anetare te
komisionit vleresues
N
r.

N

p
er
so
n
i
p
lo

so
n
k
ër
k
es
a
t
e
p
ër
g
ji
th
sh
m
e
e
th
ir
rj
es

1
.
P
ër
v
o
ja
n
ë
p
ër
g
a
ti
tj
en
d
h
e
/
o
se
z
b
a
ti
m
in

e
p
ro
je
k
te
v
e

f
in
a
n
cu
a
ra
n
g
a
b
u
ri
m
et

p
u
b
li
k
e
(2
0
)
2
.
P
ër
v
o
ja
n
ë
v
le

si
m
in
e
k
ër
k
es
a
v
e
t
ë
p
a
ra
q
it
u
ra
n
ë
th
ir
rj
et
p
ër
m
b
es
h
te
tj
e
fi
n
a
n
ci
a
re
n
g
a
b
u
ri
m
et
p
u
b
li
k
e
(1
0
)
3
.
N
jo
h
ja
e
d
o
k
u
m
en
te
v
e
st
ra
te
g
ji
k
e
d
h
e
p
o
li
ti
k
a
v
e
p
ri
o
ri
ta
re
n
e
fu
sh
en
e
t
h
ir
rj
es

p
u
b
li
k
e
(1
5
)
4
.
N
jo
h
ja
e
b
a
ze
s
li
g
jo
re
n
ë
fu
q
i
n
ë
n
e
fu
sh
a
t
q
e
m
b
u
lo
n

th
ir
rj
a
p
u
b
li
k
e
(1
0
)
5
.
n
jo
h
ja
e

m
et
o
d
o
lo
g
ji
v
e
ek
zi
st
u
es
e

se
k
to
ri
a
le
n
ë
fu
sh
ën
n
ë
e
th
ir
rj
es
p
u
b
li
k
e
(2
0
)
6
.
N
jo
h
ja
e
d
o
k
u
m
en
te
v
e

t
je
ra
r
el
ev
a
n
te

n
ë
fu
sh
ën
n
ë

c
il
ën
e
sh
te
h
a
p
u
r
th
ir
rj
a

p
u
b
li
k
e
(1
0
)
7
.
n
jo
h
ja
e
g
ju
h
a
s
e
in
st
it
u
ci
o
n
ev
e
k
r
y
es
o
re

d
h
e
q
ël
li
m
it
t
e
ty
re

te
p
u
n
ës
n
ë
fu
sh
a
t
n
ë


ci
la
t
e
sh
te
h
a
p
u
r
t
h
ir
rj
e
p
u
b
li
k
e
(1
5
)
P
ik
et
t
o
ta
le
(
1
0
0
)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.49

FORMULARI 9


[Emri (dhe logo) i ofruesit të mbështetjes financiare

Emërtimi i thirrjes publike:
Aplikacion për projekt/program
Data e publikimit të thirrjes: data
Afati i fundit për dorëzimin e aplikimit: data:Ju lutemi plotësoni formularin duke përdorur kompjuterin.


Emri i projektit/programit:__________________________________________________________
Emri i aplikuesit:_________________________________________________

I.

INFORMATA TË PËRGJITHSHME PËR APLIKUESIN E PROJEKTIT DHE PARTNERËT

INFORMACION BAZË PËR ORGANIZIMIN E APLIKUESIT DHE DHE PARTNERËVE
1. Emri i organizatës
2. Adresa (rruga dhe numri)
3. Kodi postar dhe selia 4. Rajoni
5. Emri i përfaqësuesit të autorizuar të
OJQ-së, adresa, e-mail dhe funksioni
aktual (p.sh. Drejtor Ekzekutiv)

6. Nr. Tel. 7. Nr. Tel. Mob.
8. Fax
9. Adresa postare
10. Faqja e internetit
11. Viti i themelimit
12. Data e regjistrimit në regjistrin e OJQ-
ve
13. Numri i
Regjistrimit të
OJQ-së

14. Regjistruar në (emri i organit të
regjistrimit)

15. Numri llogarisë bankare përfshirë
IBAN

16. Numri fiskal
Ju lutemi para se të plotësoni Formularin për [Emri i thirrjes publike] lexoni me kujdes udhëzimet
për dorëzim.
Forma duhet të plotësohet me kujdes dhe sa më qartë që të jetë e mundur në mënyrë që të mund të
bëhet një vlerësim sa më i mirë i cilësisë së projekt-propozimeve. Informatat duhet të jenë të sakta, të
plota në mënyrë që të japin detaje të mjaftueshme për të kuptuar në mënyrë të qartë
proj ktpropozimin.

50

17. Lloji i OJQ-së (shoqatë/fondacion)
18. Objektivat e krijimit në përputhje me
statutin e OJQ-së

19. Qëllimi dhe fushëveprimi
20. Numri i përgjithshëm i (vendoset
numëri)

Anëtarëve
Nga ta (vendoset numëri) Individ Persona juridik
21. Pjesa e punës vullnetare në organizatë
a) numri i atyre të cilët punojnë
vullnetarisht

b) numri i orëve të punës vullnetare
arritur në vitin para shpalljes së thirrjes

22. Numri i të punësuarve në ditën e
dorzimit të projektit (vendoset numëri)
Të punësuar për
kohë të kufizuar


Për një kohë të
pacaktuar

23. A është organizata juaj përfituese e
statusit të beneficuar publik
Po. Jo.
24. Totali i të ardhurave të organizatës në
vitin para shpalljes së thirrjes publike
(vendosni shumën)

25. Të ardhurat janë realizuar (shëno shumën)
a) Burimet publike qendrore (ministritë
dhe agjencitë qendrore qeveritare)


b) Burimet publike komunale
c) qeveritë e huaja dhe organizatat
ndërkombëtare

d) kompanitë dhe personat e tjerë juridikë
e) qytetarët dhe familjet
f) organizatat jtjera Jo-qeveritare
g) të ardhurat nga kuotat e anëtarësisë
h) Të ardhurat nga fondet e BE-së
26. Shuma totale e paguar për paga në
vitin para shpalljes së thirrjes publike

27. Shuma totale e paguar në të ardhura të
tjera në vitin para shpalljes së thirrjes
publike

28. Informacion në lidhje me hapsirën në të cilën vepron OJQ
a) Hapësira e vet ( trego madhësinë në
m2)

b) Hapësira me qira (trego madhësinë në
m2)

51

c) Hapsira e komunës/
Qeverisë/ndërmarrjes publike/ (shëno
madhësinë në m2 dhe shumën e qirasë
mujore)

29. Shuma e përgjithshme e mbështetjes
financiare publike në vitin para
shpalljes së thirrjes

30. Numri i partneriteteve në të cilat
organizata është e përfshirë në
zbatimin e projekteve / programeve të
aplikojnë në këtë thirrje publike

31. A përgatit OJQ-ja juaj raport vjetor
pune? (vendosni një "x")
Po. Jo.
a) Nëse jeni përgjigjur me "po" kujt i
është dorëzuar dhe si ia keni paraqitur
publikut?

32. A keni shpenzuar në sistemin e cilësisë
për organizatat jo-fitimprurëse?
Po. Jo.
a) Nëse jeni përgjigjur me "po" cilin
sistemin dhe deri kur?

33. Njohja e aplikantit (apo partnerëve) përmes projekteve të financuara nga burimet publike të financimit gjatë
viteve paraprake
(Ju lutem specifikoni projektet/ rogramet e financuara nga burimet publike të financimit, duke përfshirë
edhe emrin e institucioneve/ofruesve të mbështetjes financiare publike nga të cilat ju keni pranur mbështetje
financiare gjatë dy viteve të fundit para shpalljes së kësaj thirrje publike.34. Jepni informacion mbi organizatat partnere, nëse projekti/programi do të realizohet në partneritet: (nëse
është e nevojshme, shtoni rreshta të reja)1. ORGANIZATA PARTNERE (nëse është e nevojshme të shtohet më shumë informacion për partnerët)
Emri i Organizatës:
Adresa (rruga dhe numri):
Qyteti:
Rajoni
Emri i përfaqësuesit të autorizuar të
OJQ-së, adresa, e-mail dhe funksioni
aktual (p.sh. Drejtor Ekzekutiv)

Telefoni fiks:
Telefoni Mobil:
Faksi:
E-mail Adresa:
Faqja e internetit:
Viti i krijimit:
52

Numri i regjistrimit të OJQ-së:
Numri Fiskal:
Data e regjistrimit në regjistrin e OJQ-
ve

Lloji i OJQ-së (shoqatë/fondacion)
Objektivat e krijimit në përputhje me
statutin e OJQ-së

Qëllimi dhe fushëveprimi
Numri i të punësuarve:
Shuma e përgjithshme e mbështetjes
financiare publike në vitin para
shpalljes së thirrjes (si dhe numri i
projekteve të financuara nga burimet
publike)

Organizata vepron:
a) Hapësira e vet ( trego madhësinë
në m2)

b) Hapësira me qira (trego madhësinë
në m2)
c) Hapsira e komunës/
Qeverisë/ndërmarrjes publike/
(shëno madhësinë në m2 dhe
shumën e qirasë mujore)


II.

INFORMACION MBI PROJEKTIN / PROGRAMIN

1. Emri i projektit /programit:

2. Organi i OJQ-së që ka miratuar projektin dhe data e miratimit të tij

3. Përmbledhje e projektit/programit ( një prezantim i shkurtër i informacionit bazë për projektin/programin në
jo më shumë se 50 fjalë)

4. Kohëzgjatja e pritur e implementimit të projektit/programit në muaj:

5. Fusha në të cilën do të implementohet projekti/programit (ju lutem specifikoni fushën e veprimit social dhe
politikat publike në të cilat projekti/programi do të aplikohet)

6. Rajoni gjeografik në të cilin do të implementohet projekti/programi

a) Republika e Kosovës (nëse projekti/programi
implementohet në gjithë territorin e Kosovës

53

b) Rajoni/rajonet( tregoni rajonin ose rajonet në të cilat
do të implementohet projekti

c) Komunakomunat(shëno komunat përkatëse)
7. Shuma totale e kërkuar për zbatimin e
projektit/programit:

7.1. Shuma totale e kërkuar për financim nga donatorët;
në __% e shumës për implementimin e
projektit/programit

7.2. A është shuma e kërkuar apo e siguruar nga burimet publike (institucionet qendorore apo lokale, fondet e
Bashkimit Evropian apo nga donatorë të tjerë për zbatimin e këtij projekti (specifiko shumat totale për
aplikantët dhe partnerët nëse ata kanë dhe shtoni rresha shtesë nëse është e nevojshme)
Po. Jo.
Nëse përgjigja e pyetjes së mëparshme është “po” tregoni se sa është kërkuar dhe miratuar nga sa çdo
financim i donatorët (shtoni rreshtat e reja nëse është e nevojshme):
Nga ata që është
kërkuar:
Shuma e fondeve të
kërkuara:

Nga ata që është
siguruar
Shuma e fondeve të
miratuara:

8. Ju lutem tregoni mënyrën se si keni ardhur deri tek identifikimi i problemit dhe vlerësimi i nevojave që keni
ndërmend të adresoni përmes këtij projekti, bazuar në të cilat ju keni përgatitur këtë propozim të
projektit/programit?

9. Lista e përshkruajnë objektivat e synuara të arrihet përmes zbatimit të projektit / programit të propozuar.

10. Përshkruani ndikimet e pritshme të projektit/programit – atë se si projekti do të ndikojë në grupin e synuar
dhe përdoruesit përfundimtarë në një periudhë afatgjate.

11. Përshkruani rezultatet e matshme që ju i prisni në fund të zbatimit të projektit/programit tuaj.

12. Shpjegoni se në arritjen e cilave objektiva të përgjithshme dhe specifike të thirrjes publike do të kontribuojë
implementimi i këtij projekti dhe si.

13.

Një përshkrim i detajuar i projektit/programit (max 2500 karaktere)

14. Cili është grupi i synuar (grupi në të cilin aktivitetet e projektit/programit do të ndikojnë direkt) i përfshirë
në projekt, duke përfshirë numrin dhe strukturën e tyre (p.sh., mosha, gjinia, etj)? Si janë ata të përfshirë në
këtë projekt? (Ju lutem specifikoni problemet dhe nevojat e grupeve të synuara, duke përfshirë edhe
treguesit sasiorë dhe se si projekti do të arrijë grupin e synuar)

15. Kush janë përfituesit përfundimtarë të projektit (individët, grupet, organizatat që nuk janë të përfshirë
drejtpërdrejt në zbatimin e projektit, por që implementimi i projektit do të ketë tek ata një efekt të tërthortë)?
Si do të ndikojë projekti tek ato grupe? (Ju lutem specifikoni):
54


16. Përshkruani, aktivitetet kryesore që do të kryhen në kuadër të projektit, bartësit, rezultatet e pritura,
periudha e zbatimit të tyre, metodat që do të përdoren në zbatimin e projektit (nëse është e nevojshme shtoni
rreshta në tabelën e mëposhtme).
Aktivitetet Bartësi Metodat
implementuese
Periudha e
implementim
it
Rezultatet e pritura
1.
2.
...
17. Listoni aktivitetet më të shpeshta që kryhen në projekt/program.

18. Ju lutem tregoni se cili lloj i aktiviteteve të tjera do të kryhet në kuadër të projektit/program.

19. Plani i veprimit - të sigurojë emrin e aktiviteteve dhe të nxjerrë në pah, kur do të zbatohet aktiviteti dhe
organizata që është përgjegjëse për zbatimin e tij (organizata aplikuese, ose partnerët) (nëse është e
nevojshme, zgjeroni tabelën).
Gjysma e parë e projektit
Aktiviteti Muaji i zbatimit 1 2 3 4 5 6 Organizata përgjegjëse
Aktiviteti xyy
...
Gjysma e dytë e projektit:
Aktiviteti xy Muaji i zbatimit 7 8 9 10 11 12 Organizata përgjegjëse
... ... ... ... ... ... ... ... ...

Gjysma e dytë e projektit xy:
Aktiviteti xy Muaji i zbatimit Organizata Përgjegjëse

20. Personat përgjegjës për zbatimin e projektit / programit
a) Udheheqesi/drejtuesi i
projektit / programit
(shkruani emrin dhe
bashkangjitni një CV)

b) Kontraktorët (shkruani
emrin, përshkrimin e
përvojës dhe kualifikimeve
të mëparshme)

21. Numri i vullnetarëve që
marrin pjesë në projekt /
program (specifikoni numrin
e vullnetarëve dhe numri i
orëve vullnetare të
parashikuara në projekt /

55

program)
22. Përshkrimi i aktiviteteve të
cilat vullnetarët do të kryejë
për zbatimin e projektit (për
secilën kategori dhe llojin e
punës vullnetare)

23. Numri i personave të
punësuar të përfshirë në
zbatimin e projektit /
programit (specifikoni për të
gjitha organizatat)

24. Ekspert /et, bashkëpunëtorët
/ e jashtem te cilët jane
përfshirë në projekt /
program (shëno emrin dhe
fushat e ekspertizës)

25. Përshkrim i shkurtër i përvojave, arritjeve dhe aftësitë e organizatës - aplikanti në mënyrë të pavarur ose në
bashkëpunim me partnerin. (specifiko aktivitetet/projekteve / programeve të mëparshme dhe të tanishme të
cilat organizata aplikuese dhe partnerët kanë zbatuar, në veçanti të ndërlidhura me thirrjen publike


26. A është kryer projekti/programi në në partneritet?
.
27. Përshkruani rolin / kontributin e organizatave partnere në zbatimin e projektit / programit.

28. Si do të siguroni transferimin e njohurive dhe aftësive specifike ndërmjet organizatave partnere në projekt /
program?

29. Si planifikoni realizimin e aktiviteteve të projektit / programit për të përfshirë promovuesit / pranuesit /
zbatuesit e politikave publike (në nivel lokal, apo nacional)?

30. Përshkruani se si keni ndërmend të përfshini qytetarët në projekt / program dhe për të informuar publikun e
gjerë për të arriturat dhe rezultatet e projektit / programit.

III. VLERËSIMI I REZULTATEVE
1. Përshkruani rrugën që do të bëjë monitorimin dhe vlerësimin e arritjeve të rezultateve të projektit /
programit dhe ndikimin e tij në përmbushjen e objektivave të thirrjes publike.

IV. QËNDRUESHMËRIA PROJEKTIT / PROGRAMIT
1. Përshkruani planet tuaja që do të sigurojnë qëndrueshmërinë e projektit/programit pas përfundimit të
mbështetjes financiare publike (financiare, institucionale, në nivelin e zhvillimit të politikave dhe
qëndrueshmërisë së mjedisit të aktiviteteve të projektit/programit pas përfundimit të projektit)?


56

Emri dhe mbiemri i udhëheqësit /
menaxherit të projektit / programit
(në organizatë - aplikuesit)

Emri i përfaqësuesit të autorizuar
në organizatë - aplikuesi)Nënshkrimi Nënshkrimi


Në , 201_.

57

FORMULARI 10 forma e buxhetit

(LOGO) e ofruesit te mbeshtetjes
financiare publike


Emri i OJQ-se:
Titulli i projektit:
Forma e buxhetit te thirrjes publike
Ju lutemi plotësoni formularin me kompjuter. Nëse është e nevojshme mund te fusni kolona shtese, por mos harroni të kontrolloni vlefshmërinë e formulave.
Formulari do te kalkuloj shumat sipas formulave dhe nuk është e nevojshme te kalkulohen ne menyre manuale
Lloji i kostos Cmimi
per njesi
Buxheti i
përgjithshëm i
projektit në euro
Buxheti i kerkuar
nga ofruesi i
mbeshtetjes
financiare
publike (në euro)
Viti 1 (për
të shtuar
një kolonë
për çdo vit
nëse është
e
nevojshme
)
SHPJEGIMI I ZERAVE BUXHETOR -
llogaritja e çmimeve për njësi dhe kostoja
totale, dhe një listë të aktiviteteve për të
cilat zbatohet paragrafi
A) Kostot direkte (specifiko shpenzimet që janë të lidhura direkt me
projektin)1. Burimet Njerëzore
58

1.1. PAGAT (specifiko kosto e pagave dhe përfitimeve për punonjësit)

Shënim: Ju lutemi jepni emrat dhe mbiemrat e personave që do të paguhen, periudhën për të cilën paguhet
tarifa, si dhe titullin e punës
[Shembuj:]
1.1.1. menaxheri i projektit [Udheheqesi profesional i projektit/programit
për 12 muaj. Nese mesatarisht paga mujore
bruto është euro 500.00 * 12 muaj = 6,000.00
euro]
1.1.2. Administratori [Administratori profesional i projektit për 6
muaj. Mesatarisht paga mujore bruto është
euro 300.00 * 6 muaj = 1,800.00 euro]
1.1.3.
Gjithsejtë 1.1.
1.2. Kontratat e sherbimeve
Shënim: Ju lutemi jepni emrat dhe mbiemrat e njerëzve të cilët do të marrin kompensim për këtë punë

1.2.1. Kontrata e Shërbimit me aktivitete Kontraktor nr.
1
[Kontrata e Shërbimit do të lidhet me
aktivitetet e Kontraktuesit. Aktiviteti nr. 1
kryhet për një periudhë prej tre muajsh të
projektit, një kosto e parashikuar e
veprimtarive zbatuese është 2000 euro]
1.2.2. Kontrata e Shërbimit me aktivitete Kontraktor nr.
2
[Kontrata e Shërbimit do të lidhet me
aktivitetet e Kontraktuesit. Aktiviteti nr. 1
kryhet për një periudhë prej nje muaji të
projektit, një kosto e parashikuar e
veprimtarive zbatuese është 1000 euro]
1.2.3.
Gjithsejtë 1.2. 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Gjithsejtë 1. (1.1+1.2.): 0.00 € 0.00 € 0.00 €
2. Udhëtimi (specifiko koston, për shembull, të transportit publik, shpenzimet e udhëtimit, shpenzimet e akomodimit, meditjet për qëllimin e kryerjes së
aktiviteteve të projektit)
2.1. Kostoja e transportit me autobus [Ekipi i projektit do të mbajë një nga
aktivitetet jashtë zyrës kryesore dhe ka
siguruar 10 bileta te autobusit me kosto prej
59

10 euro per bilete. Kostoja totale është 100
euro]
2.2. Mëditjet për anëtarët e ekipit të
projektit
[Ekipi i projektit do të mbajë një nga
aktivitetet jashtë Kosoves dhe janë paguar 2
mëditje në vlerë prej 100 euro. Kostoja totale
është 200 euro]
2.3.
Gjithsejtë 2.: 0.00 € 0.00 € 0.00 €

mallrat
3.1. Furnizim me kompjuterë [Për qëllim të zbatimit të aktiviteteve të OJQ-
ve do të blejë një kompjuter në vlerë 200 euro]
3.2. Furnizimi i materialeve mësimore [Për qëllim të zbatimit të aktiviteteve dhe
punës me grupin e synuar të projektit, OJQ do
të blejë 200 libra ne vlere prej_____________
3.3.
Gjithsejtë 3.: 0.00 € 0.00 € 0.00 €

4. Kostot e tjera, shërbimet (fushata, trajnimi për përdoruesit kryesorë, kostoja e monitorimit te implementimit të projektit, kostot e tjera që janë të
nevojshme dhe të lidhura direkt dhe të nevojshme për zbatimin e aktiviteteve të projektit dhe të ngjashme.)
4.1. pergatitja e materialeve edukative [Për zbatimin e veprimit nr. 1 aktivitete
trajnuese do të zhvillojë materiale edukative
për Modulin 1. Shpenzimet e kontraktuesit të
punës janë paguar për punën e kontratës
(1.2.1.), Dhe kostoja e dizajnit grafik,
paraqitjen dhe shtypjen e materialeve është e
parashikuar në këtë zë të buxhetit. Kostoja e
dizajnit grafik është euro 50, shtypja e
materialeve eshte 2 euro per kopje. do te
shtypen 100 kopje. Kostoja totale eshte 250
60

euro.
4.2. Kostoja e marrjes me qera te sallës për mbajtjen e aktiviteteve edukative [Për zbatimin e veprimit nr. 2 është
planifikuar marrja e qira e hapsires për dy
ditë. Kosotoja ditore eshte 100 euro ndersa
totali 200 euro]
4.3. Kostot e organizimit dhe mbajtjes se tryezës se
rrumbullakët

4.4.
Gjithsejtë 4.: 0.00 € 0.00 € 0.00 €

B) Shpenzimet indirekte (jane kostot që janë të lidhura në mënyrë indirekte me zbatimin e projektit, përqindja e deri në [një limit përqindje për këtë
linjë buxhetore nëse ka] nga vlera e buxhetit të projektit kërkuar nga [ofruesi mbeshtejes financiare])

5. Shpenzimet e kryerjes së operacioneve (specifiko, për shembull, shërbimet, hapësirë me qira, shërbimit të kontabilitetit etj.)
5.1. pagesa e hapsires me qira gjate kohes se
implementimit te projektit

5.2. Kostot e përgjithshme për kohëzgjatjen
e projektit

5.3. Shërbimet e kontabilitetit për projektin
5.4.
Gjithsej 5.: 0.00 € 0.00 € 0.00 € % Nga shuma e përgjithshme e kërkuar
nga ofruesi i mbeshtetjes financiare
TOTALI (1+2+3+4+5) 0.00 € 0.00 € 0.00 €

61

6. BURIMET E FINANCIMIT TË
TJERA
Shumat e burimeve tjera të financimit
I. Burimet vetanake
II. Autoritetet e tjera publike - qendrore
III. Autoritetet komunale
IV. Tjera
TOTALI (I+II+III+IV) 0.00 €


KOSTOJA E PERGJITHSHME E PROJEKTIT
NGA TE GJITHA BURIMET
0.00 €
62

FORMULARI 11


DEKLARATË MBI FINANCIMIN E DYFISHTËDeklaroj se:Aplikuesi:
_________________________________________________________________________
(Emri i OJQ-së)


Përcakto njërin nga opsionet:

A) nuk ka pranuar

financim për projektin apo programin aplikues nga burime publike, sipas thirrjeve publike të
organeve qeveritare, komunave, institucioneve tjera publike, fondeve të BE-së apo fondeve tjera
vendore ose ndërkombëtare në vitin aktual kalendarik.ose


B) ka konkurruar

për financimin e projektit/programit, por procesi i vlerësimit të projekt/programit është ende në
proces.


__________________________________________________________________________
(Emri i institucionit dhe thirrjes publike në të cilën projekti ka konkurruar)Nën përgjegjësi penale dhe materiale deklaroj se të gjitha informatat e përfshira në deklaratë janë të
vërteta, të sakta dhe të plota.______________________________
Vendi dhe data:
________________________
Emri i plotë dhe nënshkrimin e
përfaqësuesit të autorizuar të OJQ-së

63

FORMULARI 12

Partneriteti përfshinë marrëdhëniet mes OJQ-ve që nënkupton përgjegjësi në zbatimin e
programit/projektit të financuar nga ofruesit e mbështejes financiare. Në mënyrë që projekti/programi të
zbatohet pa probleme, të gjitha organizatat që janë pjesë e partneritetit duhet të pajtohen me parimet e
praktikës së mirë në partneritet:

1. Para dorëzimit të aplikimit tek ofruesi i mbështetjes financiare, të gjithë partnerët do të lexojnë
tekstin e thirrjes publike dhe udhëzimet për dorëzimin e aplikacioneve dhe të kuptojnë rolin e tyre
në projekt/program.
2. Të gjithë partnerët autorizojë Aplikuesin për t'i përfaqësuar ata në të gjitha marrëdhëniet me
ofruesin e mbështetjes financiare në kontekstin e zbatimit të projektit/programit.
3. Aplikuesi dhe të gjitha organizatat partnere do të takohen rregullisht dhe të punojnë së bashku për
zbatimin e projektit/programit, vlerësimin dhe shqyrtimin e mënyrave për tejkalimin e sfidave
dhe vështirësive në zbatimin e projektit.
4. Të gjithë partnerët do të marrin pjesë në përgatitjen e pasqyrave të përbashkëta përshkruese dhe të
veçanta financiare, dhe aplikuesi në emër të të gjithë partnerëve paraqet ato tek ofruesi i
mbështetjes financiare.
5. Propozimi për ndryshime në partnerët e projektit duhet të bëhet me marrëveshje në mes të
partnerëve, ndërsa aplikuesi e dorëzon atë tek ofruesi i mbështetjes financiare.


DEKLARATA E PARTNERITETIT

Ne lexojmë përmbajtjen e projektit/programit projektit aplikues:
_____________________________________________________________________

që do të paraqitet në [emri i thirrjes publike] dhe ne jemi dakord me të. Ne zotohemi që të veprojnë në
përputhje me parimet e mësipërme të praktikës së mirë në partneritet dhe angazhimin e partnerëve të
listuara në aplikimin. [Në rast të miratimit të projektit dhe nënshkrimin e kontratës për ndarjen e mjeteve
financiare, partnerët janëdo të paraqesin edhe marrëveshjen e nënshkruar të partneriteti për zbatimin e
projektit]

Emri i organizatës partnere
Emri i personit të autorizuar për
të përfaqësuar
Nënshkrimi i përfaqësuesit
të autorizuar dhe vula


Vendi dhe data: MP
Emri i plotë dhe nënshkrimi i
përfaqësuesit të autorizuar
64


FORMULARI 13

DEKLARATË

mbi projektet e financuara nga burimet publike të financimit në vitin 2017
deklarojmë seorganizata jonë:

(sheno emrin e OJQ-së)

Vendos “X” në pjesën e deklaratës e cila është adekuateKa marrë mbështetje financiare për projektet e tyre nga burime publike në vitet 2015/2016, sipas
thirrjeve publike të organeve qeveritare, komunave, institucioneve tjera publike, fondeve të BE-së apo
fondeve tjera vendore ose ndërkombëtare


Emri i projektit
Financuesi
Shëno emrin
Shuma e
përkrahjes
financiare

Viti
Faza në të të cilën
gjindet projekti:
a) I përfunduar
b) Duke u
implementuar
1.
2.
3.Është në proces të implementimit të projekteve nga burimet publike t financimit, dhe në të njëjtën
kohë duke i përmbushur obligimet kontraktuale


I ka përmbushur të gjitha detyrimet kontraktuale për mbështetjen financiare të pranuar nga donatorët
dhe ofruesit e tjerë të mbështetjes financiare publike


Nuk i ka përmbushur të gjitha detyrimet kontraktuale për mbështetjen financiare të pranuar nga
donatorët dhe ofruesit e tjerë të mbështetjes financiare publike

______________________________________________________________________
Deklarojeni arsyen pse OJQ ka dështuar të përmbushë detyrimet kontraktualeVendi dhe
data:
65


FORMULARI 14


Aktivitetet e kontraktuesit si personi fizik ose juridik apo ekspertëve në fusha specifike të angazhuar nga
udhëheqësi i projektit apo progaramit ose organizata partnere përgjegjëse për kryerjen e disa aktiviteteve
të projektit në përputhje me përshkrimin e projektit aplikuesDEKLARATË MBI AKTIVITETET E PËRSHKRUARA TË PROGRAMIT/PROJEKTIT


Kontraktori i aktiviteteve:

_________________________________________________________________
(Emri i plotë / Emri i kontraktuesit)


konfirmon se është i vetëdijshëm për përmbajtjen dhe aktivitetet e projektit/programit (emrin e programit
ose projektit) në kuadër të thirrjes dhe pajtohet për të marrë pjesë në zbatimin e aktiviteteve të tilla nëse
projekti/programi miratohet.

_________________________________________________________________
(emri i aktivitetetit)

Emri dhe nënshkrimi i
përfaqësuesit të autorizuar
Vendi dhe
data:

Emri, mbiemri dhe nënshkrimi i
kontraktorit, ose i personit të
autoizuar për personat juridik
66
FORMULARI 15

[Shënim: Ky dokument i vlerësimit është një shembull. çdo financues do të rregulloj formularin e
vlerësimit në përputhje me thirrjen publike individuale, ku në mënyrë të veçantë mund të vendosë të
ndryshojë vlerësimet në pjesën D të formuarit, varësisht nga ajo që është përcaktuar në Udhëzimet për
aplikuesit. Gjithashtu, një ofrues i mbështetjes financiare publike do të përcaktojë se sa shumë pikë do të
caktojë për secilën nga kriteret, por jo më shumë se 30 pikë për një kriter]

FORMULARI PËR VLERËSIMIN CILËSISË SE APLIKACIONEVE:

Kriteret e vlerësimit janë të ndarë në disa fusha të vlerësimit. Në çdo fushë të vlerësimit janë caktuar pikët
në mes të 1 dhe 5, në përputhje me kategoritë e mëposhtme të vlerësimit: 1 = nuk është e mjaftueshme, 2
= mjaftueshëm, 3 = mirë, 4 = shumë mirë, 5 = shkëlqyeshëm.


A. Kapaciteti institucional i aplikantit/partnerit

Pikët (25)
A.1 A posedon aplikanti përvojë të mjaftueshme dhe kapacite profesionale për të kryer
aktivitetet e planifikuara të projektit /programit (a kanë aftësitë e duhura dhe aftësitë për
zbatimin e projektit, si dhe njohuri në lidhje me çështjet që trajtohen në këtë thirrje)?
1 2 3 4 5
A.2 A posedojnë organizatat partnere përvojë të mjaftueshme profesionale dhe kapacitete
për të kryer aktivitetet e planifikuara të projektit (njohuri specifike të problemit sipas
thirrjes publike)?
1 2 3 4 5
A.3 A posedojnë kapacitete të menaxhimit të mjaftueshme aplikanti dhe partnerër (duke
përfshirë personelin, pajisjet dhe aftësinë për të udhëhequr me buxhetin e
projektit/programit)?
1 2 3 4 5
A.4 A ka një strukturë të qartë që do të merret me menaxhimin e projektit? A është e
përcaktuar qartë ekipi i projektit dhe detyrimet e anëtarëve të ekipit?
1 2 3 4 5
A.5............................ 1 2 3 4 5

Numri i përgjithshëm i pikëve (25 pikë maksimale)


B. Relevanca e projektit/programit

Pikët (30)
B.1 Sa relevant është projektpropozimi për qëllimet dhe fushat prioritare të thirrjes( a
ndërlidhen projekti me aktivitetet e parapara në strategjitë dhe politikat prioritare të fushës
që mbulon thirrja publike?
1 2 3 4 5
B.2 A janë objektivat e projektit/programit të përcaktuara në mënyrë të qartë dhe realisht të
arritshme?
1 2 3 4 5
B.3 A janë aktivitetet e projektit / programit të qarta, të arsyeshme, të kuptueshme dhe të
zbatueshme?
1 2 3 4 5
B.4 A janë përcaktuar qartë rezultatet dhe nëse aktivitetet çojnë në arritjen e rezultateve? 1 2 3 4 5
B.5 A ka arritur projekti/programi të përcaktojë në mënyrë të qartë përdoruesit (numrin,
moshën, gjininë, etj)? A përcakton dhe në çfarë mase adreson problemet dhe nevojat e tyre
1 2 3 4 5
67

projekti?
B.6 Deri në çfarë mase janë rezultatet e projektit të qëndrueshme? A anë të dizajnuara mirë
mekanizmat e menaxhimit të rrezikut në zbatimin e projektit?
1 2 3 4 5

Numri i përgjithshëm i pikëve (30 pikë maksimale)


A. Buxheti (shpenzimet)


Pikët (20)
C.1 A janë kostot e projektit/programit reale në lidhje me rezultatet specifike dhe
kohëzgjatjen e pritshme të projektit?
(1 2 3 4 5) x 2
C.2 A janë kostot e projektit në përputhje me aktivitetet e planifikuara të
projektit/programit?
(1 2 3 4 5) x 2

Numri i përgjithshëm i pikëve (20 pikë maksimale)


D. prioritetet

Pikët (20)
D.1 A ka planifikuar aplikanti që gjatë zbatimit të aktiviteteve të përfshijë vullnetarë? 1 2 3 4 5
D.2 A ka planifikuar aplikuesi që gjatë projektit të punësuar të paktën një specialist të një
fushe të caktuar?
1 2 3 4 5
D.3 a janë përfshirë në partneritetit të projektit, përveç partnerëve të detyrueshëm, edhe
partnerët shtesë dhe a është i qartë roli i secilit partner në zbatimin e projektit.
1 2 3 4 5
D.4 A ndikon projekti në në sjelljen e risive dhe në përmirësimin e situatës në fushën në të
cilën aplikohet, p.sh. në rritjen e nivelit të punësimit të të rinjëve në zonat përkatëse?
1 2 3 4 5
D.5 ........................ 1 2 3 4 5

Numri i përgjithshëm i pikëve (25 pikë maksimale)


TOTALI (pikët maksimale 100)

Vlerësimi përshkrues i projektit/programit

68


Vlerësimi përshkruese e projektit duhet të jetë në përputhje me vlerësimin që është bërë përmes pikëve
numerike.

Secili anëtar i Komisionit vlerësues do të bëjnë vlerësimin në mënyrë të pavarur të propozimeve, dhe
vlerësimet e tyre do të bëhen në shkallën nga 1 deri në 5 për secilën pyetje të parashtruar në formën e
vlerësimit. Komisioni vlerësues do të përgatis listën e përkohshëm duke mbledhur pikat individuale të të
anëtarëve të komisionit dhe llogaritjen e mesatares së këtyre pikëve të regjistruar në një formë të
përbashkët të kërkesave individuale dhe e cila përfshinë numrin e përgjithshëm të pikëve që projekti ka
marrë. Radhitja në listë e projekteve do të bëhet sipas numrit të pikëve që kanë marrë në procesin e
vlerësimit. Nga më e larta tek më e ulëta. Do të financohen vetëm aq projekte, shuma totale e të cilave
nuk e tejkalon shumën e planifkikuar në kuadër të thirrjes publike.

Projektet të cilat gjatë procedurës së vlerësimit nuk arrijnë minimumin prej 50 pikësh nuk do të
financohet me anë të kësaj thirrje në asnjë rast.69


FORMULARI 16

KONTRATË PËR NDARJEN E MJETEVE FINANCIARE

e lidhur ndërmjet:

(EMRI I OFRUESIT TË MBËSHTETJES FINANCIARE

dhe organizatës Jo-Qervritare:

EMRI I ORGANIZATËS JO-QEVERITARE, ADRESA, PERSONI I AUTORIZUAR ETJ.


EMRI I PROJEKTIT / PROGRAMIT:____________________________________


KUSHTET E KONTRATËS

Neni 1

Emri i projektit / programit :
Referenca/numri i kontratës____________________.
Vlera totale e kontratës në Euro: ________ (me fjalë: )
Periudha e zbatimit të projektit është _____ muaj nga data e hyrjes në fuqi të kontratës.
Linja buxhetore:__________________, kodi:_______________


Neni 2

Mjetet nga neni 1 i kontratës mund të përdoren vetëm për zbatimin e projektit, në përputhje me kushtet e
thirrjes publike dhe të formës përshkruese të projektit dhe formularit të buxhetit të pojektit, të cilat
konsiderohen pjesë përbërëse e kësaj kontrate.

Neni 3

Mjetet nga neni 1 do të paguhen në llogarinë bankare të përfituesit: IBAN _________________,


Neni 4

1. Për të kontrolluar përdorimin e duhur të burimeve përfituesi është i detyruar të dorëzojë raport
ofruesit të mbështetjes financiare për zbatimin e projektit i cili duhet të përfshijnë:

1.1 Raportin narrativ (të cilin e dorëzon në formë të shtypur, përmes postës, dhe/ose në formë
elektronike me e-mail ose me postë në një CD, DVD ose USB-në, apo formë tjetër elektronike
sipas kërkesës)
1.2 Raporti financiar (të cilin e dorëzon në formë të shtypur përmes postës, dhe/ose në formë
elektronike me e-mail ose me postë në një CD, DVD ose USB-në apo formë tjetër sipas kërkesës)
me dokumentacion të detajuar të të gjitha kostove dhe anekset:

70

a) Për pagesat e kryera me transaksione bankare: kopjet e faturave, emrin e përfituesit dhe
llogari bankare përkatëse;
b) për pagesat në para të gatshme: kopjet e faturave, emrin e përfituesit, kopje të dëftesës së
pagesës nga arka raportet e parasë së gatshme.
c) dokumente të tjera: dokumente tjer të ndërlidhura me udhëtimet, agjendat, dhe të
ngjashme, i bashkëngjitni dosjet shoqëruese, dokumentet mbi të cilat pagesat janë kryer
(kontratat, marrëveshjet) dhe të ngjashme.

2. Anekset tjera lidhur me zbatimin e projektit, dëshmi e implementimit të aktiviteteve të projektit
përfshirë (lista e pjesëmarrësve, fletët e vlerësimit, fotografi nga ngjarjet, kopje të botimeve, etj).
3. Përfituesi duhet të dorëzojë raporte tremujore/gjysmë-vjetore/raportin vjetor /përfundimtar për
zbatimin në afat prej: ditë /muaj/ muaj pas skadimit të periudhës së raportimit. Raportet duhet të
dorëzohen tek financuasi sipas formularëve të paraparë.


Neni 5

1. Ofruesi i mbështetjes financiare rezervon të drejtën për monitorimin dhe vlerësimin e ekzekutimit
të projektit, duek përfshirë shqyrtim financave dhe shpenzimeve të vazhdueshme në çdo kohë gjat
projektit dhe për një periudhë prej______ vite pas përfundimit të projektit.

2. Ofruesi i mbështetjes financiare mund të bëjë drejtpërdrejtë kontrollin e mësipërm të kësaj
kontrate bëhet përmes një vizitë studimore në ambientet e përfituesi, dhe në rast të kontrollit të
tillë do të njoftojë përfituesin të paktën shtatë ditë para kontrollit të tillë.


Neni 6

Ofruesi i mbështetjes financiare ka të drejtë që për qëllim të mbikëqyrjes së përdorimit të fondeve sipas
qëllimit sipas nenit 1 të kontratës të kontaktoj direkt gjithë personat juridik dhe fizik të cilët janë pagar
nga fondet e projektit, sipas dokumenteve të raportuar nga përfituesi i mbështetjes financiare publike.Neni 7

1. Përfituesi merr përsipër të njoftojë në kohë ofruesin e mbështetjes financiare për ndryshimet e
vogla dhe të mëdha në kontratë.

1.1 Ndryshime të vogla në kontratë që nuk kërkojnë ndryshimin e kontratës përmes shtojcave
mund të jenë:
a) Ndyshime në buxhet në mes kapitujve të buxhetit më pak se 10%
b) Ndrrimi i një anëtari të ekipit të projektit
c) Ndryshimi i llogarissë bankare të anëtarëve të projektit
d) Ndryshimi adresës ose të dhënave tjera të anëtarëve të projektit
e) Ndryshime të vogla në projektet që nuk ndikojnë në qëllimin dhe objektivat (psh.
ndryshime të vogla në kohën e aktiviteteve)

1.2 Ndryshimet më të mëdha të kontratës kërkojnë ndryshimin e kontratës përmes një shtojce dhe
nënshkrimin e saj nga ofruesi i mbështetjes financiare dhe përfituesi. Ndryshimet më të mëdha në
kontratë mund të jenë:
71

a) Ndërrimet në buxhet mes kapitujve të buxhetit prej më shumë se 10%
b) Zgjatjen e kohës së implementimit të projektit (maksimumi 6 muaj)
c) Shtimi i aktiviteteve të reja në kuadër të projektit
d) Ndryshimi i aktiviteteve që në mënyrë të konsiderueshme ndikojnë në qëllimin dhe
objektivat e projektit.

2. Ofruesi i mbështetjes financiare vendos në çdo rast nëse do të pranoj ndryshimin e kontratësose
jo, dhe nëse ndryshimi përbënë ndryshim të vogël ose të madh të kontratës.

Neni 8


1. Përfituesi mund të kërkojë ndryshimet në kontratë të paktën 30 ditë përpara përfundimit të projektit.
Çdo ndryshim i detyrimeve kontraktuale duhet të kërkohet dhe të miratohet me shkrim. Kontrata nuk
mund të ndryshohet apo plotësohet nëse qëllimi apo efekti i ndryshimit e cënon konkurrencën apo
trajtimin e barabartë sipas thirrjes publike.
2. Përfituesi nuk mund të kërkoj ndryshimin e dispozitave të kontratës pas përfundimit të periudhës së
implementimit të projektit, siç është paraparë në nenin 1.
3. Ofruesi i mbështetjes financiare publikre ka të drejtë të mos e miratojë dhënien e një pjese të fondeve
dhe zgjatjen e periudhës së zbatimit të projektit nëse kjo ndryshon përmbajtjen dhe natyrën e
projektit, ose në qoftë se kërkesa nuk ka bazë dhe arsye për objektive për ndryshim të kontratës ose
zgjatje të periudhës së zbatimit të projektit.
4. Vendimi për miratimin ose mosmiratin e kërkesës për ndryshim të kontratës apo zgjatje të periudhës
së zbatimit të projektit duhet të merret brenda 30 ditëësh nga data e kërkesës së përfituesit.

Neni 9

Nëse ofruesi i mbështetjes financiare përcakton se përfituesi nuk është duke përdorur në mënyrë të
papërshtatshme fondet e mbështetjes financiare për implementimin e projektit sipas kushteve të nenit 1
dhe 2 të kësaj kontrate dhe kushteve të kësaj kontrate, ose ka dështuar të zbatojë projektin brenda afatit të
kontraktuar, në qoftë se nuk ka paraqitur raportet e duhura në kohë dhe me përmbajtjen e përcaktuar në
nenin 4 të kontratës, ose nuk i ka lëjuar ofruesit të mbështetjes financiare mbikëqyrjen e përdorimit të
fondeve sipas nenit 5 dhe 6 të kontratës, pagesat e mëtejshme do të pezullohen, dhe përfituesi është i
detyruar të kthej mjetet e shpenzuara në mënyrë të papërshtatshme dhe mjetet ende të pashpenzuara,
brenda 30 ditëve nga marrja e njoftimit me shkrim për kthimin e mjeteve nga ofruesi i mbështetjes
fiannciare.


Neni 10

Nëse ofruesi i mbështetjes financiare përcakton se përfituesi nuk ka përmbushur detyrimet kontraktuale,
do të mohohet e drejta për të përfituar mbështetje financiare në dy vitet e ardhshme.


Neni 11

1. Përfituesi pranon që në të gjitha materialet e shtypura, video dhe materiale të tjera që lidhen me
projektin të vendos logon dhe emrin e ofruesit të mbështetjes financiare si një institucion që
financohet projektin i cili është objekt i kontratës.

72

2. Përfituesi pajtohet që ti dorëzoj ofruesit të mbështetjes financiare për përdorim dhe publikim fotot,
video dhe të dhënat audio të përmendura në paragrafin 1 të këtij neni, për të promovuar thirrjen
publike dhe për të kontribuar në zhvillimjn e shoqërisë civile në Republikën e Kosovës.


Neni 12


Ofruesi i mbështetjes financiare nuk është përgjegjës, drejtpërdrejt apo tërthorazi, për dëmet që rrjedhin
nga çdo veprimtari e përfituesit në zbatimin e projektit.


Neni 13

Me nënshkrimin e kësaj kontrate përfituesi pajtohet që si përfitues i burimeve publike të financimit për
projektet me interes dhe në të mirën e publikut, nuk do të marrin pjesë në promovimin e ndonjë interesi
privat, politik, apo mbështetje për ndonjë parti politike a kandidat të pavarur gjatë gjithë kohëzgjatjes së
kësaj kontrate.


Neni 14


Në rast se paraqiten mosmarrëveshje në zbatimin e kësaj kontrate në mes të palëve kontraktues dhe nuk
mund të zgjidhen me mirëkuptim dhe diskutime të ndërsjella, kompetente për zgjidhjen e kontastit të tillë
do të jeët gjykata kompetente në _________.


Neni 15
Për çështjet që nuk janë rregulluar me këtë kontratë do të vlerjnë dispozitat e rregullores mbi Kriteret,
standardet dhe procedurat e financimit publik për OJQ-të dhe manualit për zbatimin e saj.

Neni 16


Infrormacionet që përmban forma e përrshkrimit të projektit dhe forma e buxhetit të projektit të cilën
përfituesi e ka dërzuar me rastin e aplikimit sipas thirrjes publike janë pjesë përbërëse e kësaj kontrate.

Neni 17


Për çdo formë të komunikimit apo dorëzimit të njoftimit për ndryshime në kontratë dhe dorëzimin e
raporteve lidhur me këtë kontratë, palët duhet të specifikojnë numrin e referencës së kontratës dhe emrin e
projektit dhe të dërgojnë atë në adresën e mëposhtme:

Për ofruesin e mbështetjes financiare:


Për përfituesin:


73

Neni 18

Kjo kontratë hartohet në tre (3) kopje identike, nga të cilat një (1) kopje për përfituesin, si dhe dy kopje
për ofruesin e mbështetjes financiare publike.

Neni 20

Kontrata hyn në fuqi në momentin e nënshkrimit nga palët kontraktuese.


Vendi dhe data:

Për ofruesin e mbështetjes
financiare publike:
Për përfituesin:

Emri, mbiemri dhe pozita dhe
nënshkrimi i personit të autorizuar

Emri, mbiemri dhe pozita dhe nënshkrimi
i personit të autorizuar

FORMULARI 17
(shëno emrin e ofruesit të mbështetjes financiare)

74Thirrja publike: (shëno emrin e thirrjes publike në bazë të të cilës financohet projekti/programi)


RAPORT PËRSHKRUES I PROJEKTIT/PROGRAMIT


Afati i fundit për dorëzim të këtij raporti:

Raport i Progresit
Raporte të llojit ( zgjidh ndonjërin nga opsionet: tremujor, gjashtë mujor, raport vjetor ose
përfundimtar)
Periudha e zbatimit të projektit/programit e mbuluar nga raporti: shëno periudhën (datat që
mbulon raporti)


75

1. Informacion i përgjithshëm mbi projektin apo programin


TË DHËNAT E PROJEKTIT

Emri dhe referenca e kontratës
Emri i organizatës (përfituesi):Emri i projektit të mbështetur:Personi i autorizuar për të
përfaqësuar OJQ-në


Menaxheri i Projektit/programit


Vendi i implementimit të projektit
apo programit (komuna, raponi,
shteti)

Shuma e miratuar e mbështetjes
financiare

____________€

Fondet e shpenzuara deri më sot
në fund të periudhës raportuese:

____________€
TË DHËNAT E KONTAKTIT TË OJQ-SË PËRFITUESE
Adresa e organizatës:


Telefoni i kontaktues i organizatës:


Personi përgjegjës për kontakt:


Telefoni dhe telefoni celular i
personit përgjegjës për të
kontaktuar:

E-mail adresa e personit përgjegjës
për të kontaktuar:

Faqja e internetit e organizatës:

1. Arritjet dhe rezultatet e projektit për periudhën raportuese

1.1. Përshkruani deri në çfarë mase janë arritur objektivat e projektit (në bazë të propozimit të projektit
për të cilin është miratuar mbështetja financiare).
76
1.2. Në tabelën e mëposhtme, listo aktivitetet (të listuara si në projekt propozim), bartësit e
aktiviteteve, një përshkrim të periudhës kohore në të cilën ato zbatohen, si dhe rezultatet dhe treguesit
e aktivitetit:
Emri i aktivitetit

Bartësi i
aktivitetit

Përshkrimi i
aktivitetit të
kryer

Periudha kohore

Rezultatet aktuale
dhe treguesit
(indikatorët)

1.3. Përfituesit e përfshirë në projekt (gjinia, mosha, vendi ku përfituesit janë, nevojat e tyre dhe
veçoritë e tjera të mundshme) si dhe numri i përfituesve të përfshirë në këtë projekt?1.4. Sa përfitues janë të përfshirë në këtë projekt?1.5. Ndikimi i projektit për përfituesit?1.6. Cilat janë ndryshimet specifike që ndodhin (në komunitet, në cilësinë e jetës së përfituesve, etj) Si
rezultat i aktiviteteve të projektit në këto ndryshime?1.7. Nëse ka ndonjë mospërputhje gjatë zbatimit të projektit në krahasim me projekt propozimin, ju
lutem tregoni cilat ishin arsyet, a është informuar ofruesi i mbështetjes financiare me ndryshimet, dhe
si do të ndikojnë ndryshimet në rezultatet dhe objektivat e projektit?
1.8. A keni hasur në pengesa në zbatimin e projektit në periudhën raportuese? Nëse po, si keni arritur
të kaloni ato?

2. Bashkëpunimi me partnerët dhe akterët tjerë

2.1. Përshkruani aktivitet konkrete për partnerët organizatën gjatë periudhës raportuese.


77


2.2. Ju lutem tregoni nëse të gjithë partnerët kanë përmbushur detyrimet sipas marrëveshjes në
përputhje me aktivitetet e projektit?2.3. A është mbajtur partneriteti me sukses dhe në çfarë mënyre? Si e shihni vazhdimin e partneritetit
në periudhën e ardhshme? Nevoja për ndryshime (për shembull: takime të shpeshta, forma të
përcaktuara qartë e bashkëpunimit apo të tjera)?2.4. Ju lutem tregoni nëse projekti është realizuar në bashkëpunim me akterët tjerë? Përshkruani
bashkëpunim dhe ndikimin e këtij bashkëpunimi2.5. A ka vazhduar bashkëpunimi me akterët tjerë dhe a ka iniciativa dhe / ose projekte të reja?
3. Projekti i zbatimit

3.1. Tregoni numrin e të punësuarve dhe numrin e vullnetarëve të përfshirë në zbatimin e projektit.3.2. A ka të punësuar personel të ri me qëllim të implementimit të projektit (të nga përfituesi ose
partneri/et)?3.3. Në çfarë aktivitete janë përfshirë vullnetarët në projekt?3.4. A kishte ndonjë ndryshim lidhur me personat që kanë marrë pjesë në zbatimin e projektit
krahasuar me projekt-propozimin, në periudhën e kaluar të raportimit? Nëse po, shpjegoni
shkurtimisht arsyet.
3. Forcimi i kapacitetit të organizatës

4.1. tregoni për aktivitetet e ngritjes së kapacitetit të OJQ-së duke përfshirë trajnimet dhe aktivitetet e
ngjashme që janë zhvilluar në periudhën raportuese
78
4.2. Cilat janë përfitimet e trajnimeve? Me cilat trajnime keni kontribuar në zhvillimin e
kompetencave të të punësuarve në organizatë?
5. Monitorimi dhe vlerësimi i suksesit të projektit

5.1. Specifikoni mënyrën që ju keni kryer vlerësimin dhe suksesin e projektit në periudhën raportuese.
(A keni bërë vlerësim organizativ të brendshëm apo të jashtëm, vlerësimin të pavarur? Kush e kryen
vlerësimin? A kanë plotësuar pjesëmarrësit formularët e vlerësimit? Nëse po, cilat janë rezultatet e
analizës.)5.2. Shkurtimisht tregoni rezultatet e vlerësimit të projektit, si dhe metodat që janë përdorur në
procesin e vlerësimit.5.3. A keni një raport të veçantë për vlerësimin? Nëse po, ju lutem bashkëngjisni atë në shtojcën e
këtij raporti.
6. Qëndrueshmëria e projektit

6.1. Si do të përdoren rezultatet e projektit / programit pas përfundimit të implementimit? A ka ndonjë
plan për vazhdimësinë e veprimit?6.2. A ka burime të siguruara për financimin e aktiviteteve pas projektit / programit? Nëse po, nga
kush?
7. Buxheti i projektit dhe raporti financiar për periudhën raportuese

7.1. Jepni komentet kryesore në lidhje me raportin financiar dhe devijimit të mundshëm nga buxheti i
planifikuar i projektit.


79


7.2. A janë shpenzuar fondet në përputhje me buxhetin e planifikuar, apo ka pasur vështirësi? Ju lutem
tregoni vështirësitë e hasura.7.3. A ka pasur marrëveshje për bashkë-financimin e projektit?
8. Informacione të tjera në lidhje me zbatimin e projektit

8.1. Theksoni arritjet specifike që ndërlidhen me zbatimin aktual të projektit.8.2. Specifikoni bashkëpunimin e arritur gjatë periudhës së kaluar me mediat dhe palët e tjera për
aktivitetet që lidhen me promovimin e projektit8.3. Cilat janë pengesat kryesore që hasen gjatë zbatimit të projektit? A i keni tejkaluar me sukses dhe
si? Cilat kanë qenë mësimet kryesore që lidhen me këto pengesa dhe mënyrat për t'i kapërcyer ato (ose
arsyet që ju kanë penguar që ta bëjë këtë)?
9. Aktivitetet e planifikuara për periudhën e ardhshme raportuese

9.1. Çfarë aktivitetesh jeni duke planifikuar në periudhën e ardhshme?
10. Raporti Shtojcat

10.1. Lista e dokumenteve të bashkangjitura raportit përshkrues (të dhënat, fotografi, artikuj shtypi,
etj)

Vendi dhe data e raportit80Emri i plotë, nënshkrimi i personit të autorizuarEmri i plotë dhe nënshkrimi i menaxherit të
projektit

81

FORMULARI 18 - RAPORT FINANCIAR


RAPORT FINANCIAR

TITULLI I THIRRJES PUBLIKE
Ju lutemi plotësoni formularin me kompjuter. Nëse është e nevojshme mund te fusni kolona shtese, por mos harroni të kontrolloni vlefshmërinë e formulave.
Formulari do te kalkuloj shumat sipas formulave dhe nuk është e nevojshme te kalkulohen ne menyre manuale
FINANCUESI
RAPORT FINANCIAR
Emri i OJQ-se

Emri i projektit/programit:


Periudha e zbatimit:

Lloji i kostos Shuma e pergjithshme e
shpenzimeve
Shuma e kostove aktuale të pranueshme (të bëra dhe të paguara)
në periudhën raportuese
A) Shepnzimet e drejtpërdrejta (specifiko shpenzimet që janë të lidhur direkt me
projektin)

1 BURIMET
NJERËZORE (të
përcaktohen
shpenzimet e
pagave për të
punësuarit)

SHËNIM: Së pari
emri dhe mbiemri
Njësi
(Dita, muaji)
Numri i njësive Shuma mujore
e pagave bruto
Shuma
totale e
kërkuar
nga
ofruesi i
mbeshte
tjes
financia
re
Njësi
(Dita, muaji)
numri i
njësive
Të ardhurat
mujore
bruto
Shuma
totale
Shuma
totale
82

i personave të cilët
do të paguhen
pagat dhe titullin
e punës
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
Totali:
2. Udhëtimi
(specifiko
shpenzimet për
shembull, të
transportit publik,
shpenzimet e
udhëtimit,
shpenzimet e
akomodimit,
meditjet për
qëllimin e kryerjes
së aktiviteteve të
projektit)
Njësia (km, harta, të
udhëtimit)
Numri i njësive çmimi për njësi Shuma
totale e
kërkuar
nga
ofruesi i
mbeshte
tjes
financia
re
Njësia (km,
harta, të
udhëtimit)
numri i
njësive
çmimi për
njësi
Shuma
totale
Shuma
totale
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
Totali:

3. PAJISJE DHE
MALLRA
Njësia (copë) Numri i njësive çmimi për njësi Shuma
totale e
kërkuar
nga
Njësia (copë) numri i
njësive
çmimi për
njësi
Shuma
totale
Shuma
totale
83

ofruesi i
mbeshte
tjes
financia
re
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
Totali:
4. SHPENZIME
TJERA, shërbimet
(fushata, trajnimi
për përdoruesit
kryesorë,
shpenzimet e
monitorimit te
implementimit të
projektit,
shpenzimet e tjera
që janë të
nevojshme dhe të
lidhura direkt dhe
të nevojshme për
zbatimin e
aktiviteteve të
projektit dhe të
ngjashme.)
Njësia (kontrata,
fatura, llojin e
shërbimit, periudha
kohore)
Numri i njësive çmimi për njësi Shuma
totale e
kërkuar
nga
ofruesi i
mbeshte
tjes
financia
re
Njësia
(kontrata,
fatura, llojin
e shërbimit,
periudha
kohore)
numri i
njësive
çmimi për
njësi
Shuma
totale
Shuma
totale
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
84

Totali:
B) Shpenzimet indirekte (specifiko shpenzimet që janë të lidhura në mënyrë indirekte
me zbatimin e projektit)

Shpenzimet
e kryerjes së
operacionev
e (specifiko,
për
shembull,
shërbimet,
hapësirë me
qira,
shërbimit të
kontabiliteti
t etj.)
Njësia (specifiko, periudha kohore) Numri i
njësive
çmimi
për njësi
Shuma totale
e kërkuar nga
ofruesi i
mbeshtetjes
financiare
Njësia
(specifiko,
periudha
kohore)
numri i
njësive
çmimi për
njësi
Shuma
totale
Shuma
totale
1.
2.
3.
4.
5.
Totali:
A)
Shpenzimet
direkte

B)
Shpenzimet
indirekte

TOTAL (A +
B)________________________________________
Emri dhe mbiemri i udhëheqësit / Menaxher i
Projektit
Emri i personit të
autorizuar te OJQ

85

MP
________________________________________
Nënshkrimi Nënshkrimi
86

FORMULARI 19
Formulari mostër për zbatimin e vizitave në terren

Shëno Emrin e organit(ekipit) që kreu një vizitë në terren

Emri i OJQ-së përfituese
Emri i projektit / programit:
Ofruesi i mbështetjes financiare
Emri i thirrjes publike
Kohëzgjatja e projektit /
programit:
Data e fillimit: Data e përfundimit:
Faza e projektit / programit
(numri i muajve të
implementimit):

Shuma e miratuar (€):
Zona e zbatimit (komuna, rajoni,
):

Anëtarët e pranishëm të
organizatës:

Data e vizitës:
Monitorimi kryhet në:

I. Progresi në zbatimin e projektit / programit
Përshkrimi i aktivitetit të suksesshëm (numri dhe emri i veprimtarisë në përputhje me projektin/programin
sipas përshkrimit të projektit apo programit). Ju lutem tregoni nëse ka shmangie nga aktivitetet e
planifikuara, duke shpjeguar arsyet dhe mënyrën për të zgjidhur këtë situatë.


Tregoni rezultatet e arritura deri tani dhe treguesit (indikatorët) e performancës dhe si organizata (OJQ)
ndjek të arriturat në zbatimin e projektit / programit.


Tregoji vlerën e shtuar të projektit / programit, të cilat janë planifikuar, por janë arritur (nëse ka).


A përballet projekti / programi me pengesa? Nëse po, ju lutemi të specifikoni se çfarë janë pengesat dhe
atë që organizata po bën për zgjidhjen e tyre.


Vlerësoje nëse projekti apo programi do të arrijë objektivat e saj deri në fund të implementimit.


II. Kapaciteti i brendshëm i organizatës dhe partnerët
(Treguesit, varësisht nga kushtet e thirrjes dhe kontratës)
87


Tregoni kapacitetin e personelit dhe një listë të ekipit të projektit (numrin e të punësuarve, ekspertëve të
pavarur, numri i vullnetarëve, numri i të rinjve të sapo punësuar, disiplinën e duhur dhe / ose përvojën
vullnetare në një zonë të caktuar, numri i të punësuarve si koordinator vullnetar, etj.).


Përshkruaj metodat e vendimmarrjes, shkëmbimin e informacionit brenda organizatës, shpeshtësinë e
takimeve të ekipit dhe mënyrat e zgjidhjes së problemeve.


A i ruan organizata dokumentet e duhura të thirrjes?


Komunikimmet e mëparshme dhe mbështetje nga fondet e donatorëve.II. Buxheti i projektit / programit

A është realizuar projekti/programit në përputhje me buxhetin e miratuar? Nëse jo, të shpjegohet pse.


A ka vështirësi organizative në drejtim të financimit dhe monitorimin e shpenzimeve?


A kishte ndonjë ndryshim në buxhet?
Nëse po, shpjegoni ndryshimet. A janë miratuar ndryshimeve nga ofruesi i mbështetjes financiare?


A mbanë organizata të dhënat e orarit të punës për puntorët, punëtorët me kohë të shkurtër, vullnetarët
etj?


Si i monitoron dhe mban të dhënat e bashkë-financimit të aktiviteteve të projektit organizata?


Në qoftë se buxheti është planifikuar për blerjen e pajisjeve, a janë blerë pajisjet dhe a janë në përdorim?

IV. Dukshmëria (vizibiliteti) e projektit / programit

88

Çfarë e bën organizata për të tërhequr vëmendjen e mediave/publikut?


Cilat kanë qenë aktivitetet të kryera nga organizata me qëllim që të kontribuojë në dukshmërinë e
projektit / programit në nivel lokal dhe / ose kombëtar?


Çfarë lloj i materialit propromovues është prodhuar nga projekti? (P.sh., faqet e internetit, rrjetet sociale,
Videoi, etj.)
Si janë shpërndarë materialet promovuese për publikun e gjerë, konsumatorët, grupet e synuara etj?


A respektohen rregullat e lidhur me promovimin e vizibilitetit të përcaktuara në kontratë mes të përfituesit
dhe ofruesit të mbështetjes financiare?
V. Qëndrueshmëria e projektit / programit

Si planifikon organizata të përdor rezultatet e projektit / programit pas përfundimit të implementimit të
projektit/programit? A ka ndonjë plan për vazhdimësinë e veprimit/eve?


A ka burime të sigurta për financimin e aktiviteteve pas projektit / programit? Nëse po, nga kush?


A ka organizata plan strategjik? Nëse po, cilën periudhë e mbulon plani?
VI. Bashkëpunimi dhe Partneriteti

A ka partnerë në projekt / program; formal ose jo-formal? Specifikoni cilët janë partnerët.


A ka zhvilluar metodat e komunikimit, bashkëpunimit dhe koordinimit me partnerët formal dhe joformal
(shpeshtësia e takimeve, mënyra e zgjidhjes së problemeve)?


Si shpërndahen rolet dhe përgjegjësitë e partnerëve në projekt / program?


A është duke punuar përfituesi me institucionet lokale apo qendrore në implementimin e projektit? Në
qoftë se po, përmendni institucionet përkatëse me të cilët është duke u punuar?
89A kërkohet me projekt përfshirja e komunitetit dhe përfituesve? Nëse po a janë përfshirë ata në
implementimin e projketit/programit?


A është krijuar ndonjë bashkëpunim i ri gjatë implementimit të projektit/programit, qoftë me organizata të
tjera të shoqërisë civile, ose me institucionet shtetërore të nivelit qendoror ose lokal, kompanitë, etj.?
Nëse po, cili është kontributi i këtij bashkëpunimi në zbatimin e projektit/programit?


Të jipen vërejtje të tjera.Monitorimi është kryer / nga (nënshkrimi):

Datë:
90

Formulari 20 – Raporti nga Institucionet Publike

91


FORMULARI 20 – RAPORTI NGA OFRUESIT E MBËSHTETJES FINANCIARE

OFRUESI I MBËSHTETJES FINANCIARE
PUBLIKE
( Në çdo rresht kopjoni emrin e plotë të
institucionit tuaj )
Alokimi i mjeteve nga burimet publike
kodi sipas listës
( Shkruani kodin sipas tabelës MA )
EMRI (emërtimi) I THIRRJES PUBLIKE (KONKURSIT)
EMRI I OJQ-SË PËRFITUESE TË FONDEVE
PUBLIKE
NUMRI I REGJISTRIMIT
TË OJQ-SË (sipas
certifikatës së lëshkuar
nga MAP)
NUMRI FISKAL
(sipas certifikatës
së lëshuar nga ATK)
Adresa e OJQ-së (Vendi,
Ruga, Numri )
Numri I telefonit të
OJQ-së
(nuk është e
detyrueshme)
E-mail adresa e OJQ-

(nuk është e
detyrueshme)
Web faqja e OJQ-së
(nuk është e
detyrueshme)
Emri i personit të
autorizuar për të
përfaqësuar OJQ-në
EMRI I PROJEKTIT DHE / OSE PROGRAMIT
APO AKTIVITETEVE TË FINANCUARA
EMRI DHE MBIEMRI I MENAXHERIT TË
PROJEKTIT

( Nëse është e aplikueshme )
STATUSI I ORGANIZATËS NË
ZBATIMIN E PROJEKTIT
1 = koordinator
2 = një partner
SHUMA E
KËRKUAR (EURO)
SHUMA E DHËNË
(EURO)
KOHËZGJATJA E
MBËSHTETJES
1 = deri në 12 muaj
2 = më shumë se 12
muaj
STATUSI I ZBATIMIT TË
PROJEKTIT OSE PROGRAMIT
1 = zbatohet në përputhje me
kontratën
0 = ndërpritet para skadimit të
kontratës
2 = zgjatet pas periudhës së
kontratës fillestare
3 = është duke u zbatuar ( në
program shumë-vjeçare )
FUSHA E
PËRGJITHSHME E
FINANCIMIT
Lista 1
( Shkruani fushat kodi: 1-
17 )
FUSHAT SPECIFIKE
TË FINANCIMIT
Lista 1A
( Shkruani kodin e fushës
specifike )
KLIENTËT E
DREJTPËRDREJTË
(grupi i targetuar/
përfituesit)

Lista 2
( Shkruani kodin e
grupit)
KLIENTËT
(PERFITUESIT)
INDIREKT
Lista 2
( Shkruani kodin e
grupit)
AKTIVITETET,
SHERBIMET
kryesore te
realizuara ne
kuader te projektit
ose programit
Lista 3
( Shkruani kodin e
grupit)
AKTIVITETET,
SHERBIMET tjera
(shtesë të
realizuara në
kuadër të projektit
ose programit
Lista 3
( Shkruani kodin e
aktivitetit)
PËRFAQËSIMI
TERRITORIAL
projekti ose programi në
komunen/regjionin e
caktuar ose në të gjithë
Kosovën
Lista 4
( Shkruani kodin)
PËRMBLEDHJE E SHKURTËR E
PROJEKTIT OSE PROGRAMIT
( Max . 50 fjalë )
ÇËSHTJET HORIYONTALE
Nëse zbatimi i projektit ose
programit merr në konsideratë
çështjet horizontale ( të barazisë
gjinore, mbrojtjes së mjedisit, të
përfshirjes së grupeve të
margjinalizuara, bashkëpunimi ndër-
sektorial ), ju lutem specifikoni
( Nëse është e aplikueshme )
PËRFSHIRJA
E VULLNETARËVE
A janë të përfshirë në
zbatimin e projektit edhe
vullnetarë?
( Nëse po, vendosni numrin
e vullnetarëve të përfshirë
(nga 1 deri më xx );
Nëse jo, - vendos numrin (0)
NUMRI I PERSONAVE
të cilët janë paguar nga OJQ
përmes fondeve të një projekti
individual të bashkëfinancuar

( Nëse po, vendosni numrin e
vullnetarëve të përfshirë (nga 1
deri më xx );
NUMRI I PERSONAVE TË
CILËT KANË MARRË
PËRFITI E
nga kontratat e punës, e
drejta e autorit etj. nga fondet
e secilit projekt
( Nëse po, vendosni numrin e
vullnetarëve të përfshirë (nga
1 deri më xx);
Nëse jo, - vendos numrin (0)
SHËNIM
( Shpjegime shtesë nëse është e
nevojshme për rubrikat individuale, etj).
1 2 3a 3b 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2 10000 5000 2
ZKM d
NR.
RENDOR
TË DHËNA MBI PËRFITUESIN/SHFRYTËZUESIN E BURIMEVE PUBLIKEINFORMACION MBI MBËSHTETJEN FINANCIARE PUBLIKE PËR OJQ-TË INFORMACION RRETH PROGRAMIT APO PROJEKTIT
OFRUESI I MBËSHTETJES FINANCIARE
PUBLIKE
( Në çdo rresht kopjoni emrin e plotë të
institucionit tuaj )
Alokimi i mjeteve nga burimet publike
kodi sipas listës
( Shkruani kodin sipas tabelës MA )
EMRI (emërtimi) I THIRRJES PUBLIKE (KONKURSIT)
EMRI I OJQ-SË PËRFITUESE TË FONDEVE
PUBLIKE
NUMRI I REGJISTRIMIT
TË OJQ-SË (sipas
certifikatës së lëshkuar
nga MAP)
NUMRI FISKAL
(sipas certifikatës
së lëshuar nga ATK)
Adresa e OJQ-së (Vendi,
Ruga, Numri )
Numri I telefonit të
OJQ-së
(nuk është e
detyrueshme)
E-mail adresa e OJQ-

(nuk është e
detyrueshme)
Web faqja e OJQ-së
(nuk është e
detyrueshme)
Emri i personit të
autorizuar për të
përfaqësuar OJQ-në
EMRI I PROJEKTIT DHE / OSE PROGRAMIT
APO AKTIVITETEVE TË FINANCUARA
EMRI DHE MBIEMRI I MENAXHERIT TË
PROJEKTIT

( Nëse është e aplikueshme )
STATUSI I ORGANIZATËS NË
ZBATIMIN E PROJEKTIT
1 = koordinator
2 = një partner
SHUMA E
KËRKUAR (EURO)
SHUMA E DHËNË
(EURO)
KOHËZGJATJA E
MBËSHTETJES
1 = deri në 12 muaj
2 = më shumë se 12
muaj
STATUSI I ZBATIMIT TË
PROJEKTIT OSE PROGRAMIT
1 = zbatohet në përputhje me
kontratën
0 = ndërpritet para skadimit të
kontratës
2 = zgjatet pas periudhës së
kontratës fillestare
3 = është duke u zbatuar ( në
program shumë-vjeçare )
FUSHA E
PËRGJITHSHME E
FINANCIMIT
Lista 1
( Shkruani fushat kodi: 1-
17 )
FUSHAT SPECIFIKE
TË FINANCIMIT
Lista 1A
( Shkruani kodin e fushës
specifike )
KLIENTËT E
DREJTPËRDREJTË
(grupi i targetuar/
përfituesit)

Lista 2
( Shkruani kodin e
grupit)
KLIENTËT
(PERFITUESIT)
INDIREKT
Lista 2
( Shkruani kodin e
grupit)
AKTIVITETET,
SHERBIMET
kryesore te
realizuara ne
kuader te projektit
ose programit
Lista 3
( Shkruani kodin e
grupit)
AKTIVITETET,
SHERBIMET tjera
(shtesë të
realizuara në
kuadër të projektit
ose programit
Lista 3
( Shkruani kodin e
aktivitetit)
PËRFAQËSIMI
TERRITORIAL
projekti ose programi në
komunen/regjionin e
caktuar ose në të gjithë
Kosovën
Lista 4
( Shkruani kodin)
PËRMBLEDHJE E SHKURTËR E
PROJEKTIT OSE PROGRAMIT
( Max . 50 fjalë )
ÇËSHTJET HORIYONTALE
Nëse zbatimi i projektit ose
programit merr në konsideratë
çështjet horizontale ( të barazisë
gjinore, mbrojtjes së mjedisit, të
përfshirjes së grupeve të
margjinalizuara, bashkëpunimi ndër-
sektorial ), ju lutem specifikoni
( Nëse është e aplikueshme )
PËRFSHIRJA
E VULLNETARËVE
A janë të përfshirë në
zbatimin e projektit edhe
vullnetarë?
( Nëse po, vendosni numrin
e vullnetarëve të përfshirë
(nga 1 deri më xx );
Nëse jo, - vendos numrin (0)
NUMRI I PERSONAVE
të cilët janë paguar nga OJQ
përmes fondeve të një projekti
individual të bashkëfinancuar

( Nëse po, vendosni numrin e
vullnetarëve të përfshirë (nga 1
deri më xx );
NUMRI I PERSONAVE TË
CILËT KANË MARRË
PËRFITIME
nga kontratat e punës, e
drejta e autorit etj. nga fondet
e secilit projekt
( Nëse po, vendosni numrin e
vullnetarëve të përfshirë (nga
1 deri më xx);
Nëse jo, - vendos numrin (0)
SHËNIM
( Shpjegime shtesë nëse është e
nevojshme për rubrikat individuale, etj).
1 2 3a 3b 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2 10000 5000 2
ZKM d
NR.
RENDOR
TË DHËNA MBI PËRFITUESIN/SHFRYTËZUESIN E BURIMEVE PUBLIKEINFORMACION MBI MBËSHTETJEN FINANCIARE PUBLIKE PËR OJQ-TË INFORMACION RRETH PROGRAMIT PO PROJEKTITOFRUESI I MBËSHTETJES FINANCIARE
PUBLIKE
( Në çdo rresht kopjoni emrin e plotë të
institucionit tuaj )
Alokimi i mjeteve nga burimet publike
kodi sipas listës
( Shkruani kodin sipas tabelës MA )
EMRI (emërtimi) I THIRRJES PUBLIKE (KONKURSIT)
EMRI I OJQ-SË PËRFITUESE TË FONDEVE
PUBLIKE
NUMRI I REGJISTRIMIT
TË OJQ-SË (sipas
certifikatës së lëshkuar
nga MAP)
NUMRI FISKAL
(sipas certifikatës
së lëshuar nga TK)
Adresa e OJQ-së (Vendi,
Ruga, Numri )
Numri I telefonit të
OJQ-së
(nuk është e
detyrueshme)
E-mail adresa e OJQ-

(nuk është e
detyrueshme)
Web faqja e OJQ-së
(nuk është e
detyrueshme)
Emri i personit të
autorizuar për të
përfaqësuar OJQ-në
EMRI I PROJEKTIT DHE / OSE PROGRAMIT
PO AKTIVI ETEVE TË FINANCUARA
EMRI DHE MBIEMRI I MENAXHERIT TË
PROJEKTIT

( Nëse është e aplikueshme )
STATUSI I ORGANIZATËS NË
ZBATIMIN E PROJEKTIT
1 = koordinator
2 = një partner
S UMA E
KËRKUAR (EURO)
SHUMA E DHËNË
(EURO)
KOHËZGJATJA E
MBËSHTETJES
1 = deri në 12 muaj
2 = më shumë se 12
muaj
STATUSI I ZBATIMIT TË
PROJEKTIT OSE PROGRAMIT
1 = zbatohet në përputhje me
kontratën
0 = ndërpritet para skadimit të
kontratës
2 = zgjatet pas p riudhës së
kontratës fillestare
3 = është duke u zbatuar ( në
program shumë-vjeçare )
FUSHA E
Ë GJITHSHME E
FINANCIMIT
Lista 1
( Shkruani f shat kodi: 1-
17 )
FUSHAT SPECIFIKE
TË FINANCIMIT
Lista 1A
( Shkruani kodin e fushës
specifike )
KLIENTËT E
DREJTPËRDREJTË
(grupi i targetuar/
përfituesit)

Lista 2
( Shkruani kodin e
grupit)
KLIENTËT
(PERFITUESIT)
INDIREKT
Lista 2
( Shkruani kodin e
grupit)
AKTIVITETET,
SHERBIMET
kryesore te
realizuara ne
kuader te projektit
ose programit
Lista 3
( Shkruani kodin e
grupit)
AKTIVITETET,
SHERBIMET tjera
(shtesë të
realizuara në
kuadër të projektit
ose programit
Lista 3
( Shkruani kodin e
aktivitetit)
PËRFAQËSIMI
TERRITORIAL
projekti ose programi në
komunen/regjionin e
caktuar ose në të gjithë
Kosovën
Lista 4
( Shkruani kodin)
PËRMBLEDHJE E SHKURTËR E
PROJEKTIT OSE PROGRAMIT
( Max . 50 fjalë )
ÇËSHTJET HORIYONTALE
Nëse zbatimi i projektit ose
programit merr në konsideratë
çështjet horizontale ( të barazisë
gjinore, mbrojtjes së mjedisit, të
përfshirjes së grupeve të
margjinalizuara, bashkëpunimi ndër-
sektorial ), ju lutem specifikoni
( Nëse është e aplikueshme )
PËRFSHIRJA
E VULLNETARËVE
A janë të përfshirë në
zbatimin e projektit edhe
vullnetarë?
( Nëse po, vendosni numrin
e vullnetarëve të përfshirë
(nga 1 deri më xx );
Nëse jo, - vendos numrin (0)
NUMRI I PERSONAVE
të cilët janë paguar nga OJQ
përmes fondeve të një projekti
individual të bashkëfinancuar

( Nëse po, vendosni numrin e
vullnetarëve të përfshirë (nga 1
deri më xx );
NUMRI I PERSONAVE TË
CILËT KANË MARRË
PËRFITI E
nga kontratat e punës, e
drejta e autorit etj. nga fondet
e secilit projekt
( Nëse po, vendosni numrin e
vullnetarëve të përfshirë (nga
1 deri më xx);
Nëse jo, - vendos numrin (0)
SHËNIM
( Shpjegime shtesë nëse është e
nevojshme për rubrikat individuale, etj).
1 2 3a 3b 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2 10000 5000 2
ZKM d
NR.
RENDOR
TË DHËNA MBI PËRFITUESIN/SHFRYTËZUESIN E BURIMEVE PUBLIKEINFORMACION MBI MBËSHTETJEN FINANCIARE PUBLIKE PËR OJQ-TË INFORMACION RRETH PROGRAMIT APO PROJEKTIT