LIGJI NR. 05/L-110 PËR KAMATË-VONESAT NË TRANSAKSIONET TREGTARE