AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI NË RASTIN NR. KI83/16 PARASHTRUES ILIRIA DHE APIKO KËRKESË PËR VLERËSIMIN E “LIGJSHMËRISË DHE KUSHTETUTSHMËRISË” SË AKTGJYKIMIT KI132/15 TË GJYKATËS KUSHTETUESE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS, TË 20 MAJIT 2016

REJ>UBLIKA E KOsov tts· PEnYIiJlIlKA 1(()Cono · REV UBLI C OF K050VO
GJYKATA KUSHTETUESE
YCTABHH CYLl
CONSTITUTIONAL COURT
Prishrine, me 31 tetor 2016
Nr. rcf.:RK99t/16
AKTVENDIM PER PAPRANUESHMERI
ne
rastin nr. KI83/16
Parashtrues
Iliria dhe APIKO
Kerkese per vleresimin e "ligjshmerise dhe kushtetutshmerise" se
Aktgjykimit KI132/15 te
Gjykates Kushtetuese te Repuhlikes se Kosoves,
te 20 majit 2016
GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKEs sF. KOSOvES
e perbere nga:
Arta Rama-Hajrizi, kryetare
Ivan Cukalovic, zevendeskryetar
Robert Carolan, gjyqtar
Altay Suroy, gjyqtar
Almiro Rodrigues, gjyqtar
Snezhana Botusharova, gjyqtare
Bekim Sejdiu, gjyqtar
Selvete Gerxhaliu-Krasniqi, gjyqtare dhe
Gresa Caka-Nimani, gjyqtare
Parashtruesiikerkeses
1. Kerkesa eshte dorezuar nga I1iria dhe APIKO, dy ndermarrje shoqerore (ne
tekstin e metejme: parashtruesit e kerkeses), te cilet perfaqesohen nga z. Teki
Bokshi, avokat ne Gjakove.
1
Vendimi i kontestuar
2. Parashtruesit e kerkeses kontestojne '7igjshmih'ine dhe kushtetutshmenne" e
Aktgjykimit KI132/15 te Gjykates Kushtetuese te Republikes se Kosoves (ne
tekstin e metejme: Gjykata), te 20 majit 2016.
Objekti i "eshtjes
3. Objekt i o;eshtjes eshte kerkesa e parashtruesve te kerkeses drejtuar Gjykates qe
te "anulohet" dhe "vihetjashtefuqie" Aktgjykimi i lartpermendur i saj, i cili, sio;
pretendojne ata, eshte "i paligjshem dhejokushtetues".
4. Parashtruesit e kerkeses pretendojne se Gjykata Kushtetuese ka shkelur te
drejtat e tyre te garantuara me nenin 1 [Perkufizimi i Shtetit); nenin 2
[Sovraniteti); nenin 3 [Barazia para Ligjit); nenin 24 [Barazia para Ligjit) ;
nenin 31 [E Drejta per Gjykim te Drejte dhe te Paanshem); nenin 46 [Mbrojtja
e Prones) te Kushtetutes se Republikes se Kosoves (ne tekstin e metejrne:
Kushtetuta); te drejtat e tyre te garantuara me nenin 6 [E drejta per nje proces
te rregullt) te Konventes Evropiane per te Drejtat e Njeriut (ne tekstin e
metejme: KEDNJ); nenin 1 [Mbrojtja e Prones) te ProtokoIIit 1 te KEDNJ-se
dhe nenin 2 [E drejta e apelit ne o;eshtjet penale) te Protokollit 7 te KEDNJ-se;
e drejta e tyre e garantuar me nenin 10 te Deklarates Universale per te Drejtat e
Njeriut (ne tekstin e metejrne: UDHR); si dhe e drejta e tyre e garantuar me
nenin 14 te Konventes Nderkombetare per te Drejtat Civile dhe Politike (ne
tekstin e metejme: KNDCP).
Baza juridike
5. Kerkesa bazohet ne nenin 21.4 dhe 113.7 te Kushtetutes, ne nenin 47 te Ligjit per
Gjykaten Kushtetuese te Republikes se Kosoves, nr. 03/L-121 (ne tekstin e
metejme: Ligji) dhe ne rregullin 29 te Rregullores se punes te Gjykates
Kushtetuese (ne tekstin e metejme: Rregullorja e punes).
Procedura ne Gjykate
6. Me 21 maj 2016, parashtruesit e dorezuan kerkesen ne Gjykate permes
sherbimeve postare. Ata deklaruan se do te rezervojne te drejten qe ta
plotesojne kerkesen e tyre brenda nje afati te arsyeshem.
7. Me 25 rnaj 2016, Gjykata e pranoi kerkesen ne zyrat e veta.
8. Te njejten dite, Kryetarja e Gjykates caktoi gjyqtarin Almiro Rodrigues gjyqtar
raportues dhe Kolegjin shqyrtues, te perbere nga gjyqtaret: Robert Carolan
(kryesues), Arta Rama-Hajrizi dhe Gresa Caka-Nimani.
9. Me 26 maj 2016, Gjykata njoftoi perfaqesuesin e parashtruesve per regjistrimin
e kerkeses dhe kerkoi nga ai qe te dorezoje autorizimin per I1iria dhe APIKO
brenda afatit prej 5 (pese) diteve.
10. Me 27 maj 2016 dhe 1 qershor 2016, parashtruesit e kerkeses dorezuan
dokumente shtese.
2
11. Me 15 qershor 2016, parashtruesit e kerkeses dorezuan autorizimin e kerkuar
si dhe plotesuan kerkesen e tyre me informata shtese. .
12. Me 11 korrik 2016, Kryetarja e Gjykates zevendesoi gjyqtarin Robert Carolan si
anetar te Kolegjit shqyrtues me gjyqtaren Snezhana Botusharova, e cila mori
persiper rolin e gjyqtares kryesuese ne Kolegjin shqyrtues.
13. Me 15 korrik 2016, Kolegji shqyrtues shqyrtoi raportin e gjyqtarit raportues
dhe i rekomandoi Gjykates papranueshmerine e kerkeses.
Permbledhja e fakteve
14· Me 3 nentor 2015, Manastiri i De~anit parashtroi kerkesen [KlI32/15] ne
Gjykate, duke kerkuar "vlel'iisimin e kushtetutshmiil'isii sii dy vendimeve tii 12
qershorit 2015, nr. AC-I-13-0008 dhe nr. AC-I-13-0009, tii Kolegjit tii
Ankesave tii Dhomiis sii PosUl;me tii Gjykatiis Supreme tii Republikiis sii
Kosoviis piir (:iishtje qii Lidhen me Agjencinii Kosovare tii Pl·ivatizimit".
Manastiri i De~anit, po ashtu, kerkoi nga Gjykata qe te vendose mase te
perkohshme deri sa te merret vendimi per meritat e kerkeses.
15. Me 12 nentor 2015, Gjykata (Vendimi nr. Ref. VMP865/15) lejoi masen e
perkohshme te kerkuar. Ai vendim ishte publikuar me 3 dhjetor 2015 dhe ishte
ne fuqi deri me 29 shkurt 2016.
16. Me 10 shkurt 2016, Gjykata (Vendimi nr. ref. VMP889/16) e vazhdoi masen e
perkohshme. Ai vendim ishte publikuar me 12 shkurt 2016 dhe ishte ne fuqi
deri me 31 maj 2016.
17. Me 20 maj 2016, Gjykata Kushtetuese, ne pajtim me nenet 21.4 dhe 113.7 te
Kushtetutes, nenin 20 te Ligjit, dhe rregullin 56 (a) te Rregullores se punes,
nxori Aktgjykimin KlI32/ 15, me te cilin vendosi per pranueshmerine dhe
meritat e kerkeses te dorezuar nga Manastiri i De~anit. Gjykata Kushtetuese,
ne pjesen operative te Aktgjykimit, vendosi:
I. TA DEKLAROJE kiirkesiin tii pmnueshme;
II. TE KONSTATOJE qii ka pasw' shkelje tii nenit 31 tii Kushtetutiis, nii
lidhje me nenin 6 tii Konventiis Evropiane piir tii Drejtat e Njeriut;
III. TE KONSTATOJE qii nuk iishtii e nevojshme tii ekzaminojii niise ka
pasw' shkelje tii neneve 24, 32, 46 dhe 54 tii Kushtetl.ltiis, dhe tii nenit
13 tii Konventiis Evropiane piil' tii Dl'ejtat e Njel"iut;
IV. TE KONSTATOJE qii dy vendimet e Kolegjit tii Ankesave tii Dhomiis sii
Posar;me tii Gjykatiis Supreme tii Republikiis sii Kosoviis piir (:iishtjet qii
Lidhen me Agjencinii Kosovare tii Privatizimit, tii 12 qershol"it 2015,
m·. AC-I-13-0008 dhe nr. AC-1-13-0009, janii tii pavlefshme, dhe se dy
vendimet e Kolegjit tii Specializum' piir Proniisinii tii Dhomiis sii
Posar;me tii Gjykatiis Supreme piil' (:iishtjet qii Lidhen me Agjencinii
Kosovare tii Privatizimit tii 27 dhjeto";t 2012, m·. SCC-08-0226 dhe nr.
3
SCC-OB-0227, jane perfundimtare te detyrueshme dhe, si te tilla,jane,
l'es judicata;
V, T'UA KUMTOJE kete vendim paleve;
VI, TA PUBLIKOJE kete vendim ne Gazeten Zyrtare, ne pajtim me nenin
20,4 te Ligjit;
VII. Ky vendim hyn nefuqi menjehere,
Pretendimet e parashtruesit te kerkeses
18, Parashtruesit e kerkeses pretendojne se me Aktgjykimin e Gjykates jane
shkelur te drejtat e tyre te garantuara me nenet 1, 2, 3, 24, 31 dhe 46 te
Kushtetutes; nenin 6 te KEDNJ-se, nenin 1 te Protokollit 1 te KEDNJ-se dhe
nenin 2 te Protokollit 7 te KEDNJ-se; nenin 10 te DUDNJ-se; si dhe nenin 14 te
KNDCP,
19, Ne te vertete, parashtruesit e kerkeses pretendojne se, para vendosjes "ka qene
e domosdoshme qe te caktohet seanca degjimol'e (.,.) duke pasur parasysh
kompleksitetin e r;eshtjes, ne aspektin faktik dhe ju1'idik, involvimin e shllme
subjekteve, interesimin e madh te opinionit publik dhe reperkusionet e
vleresohej qe munde te krijoj vendimi i Gjykates Kushtetuese dhe pasojat e
vendimit", Ata konsiderojne se pamundesimi i mbajtjes se "nje seance
degjimol'e, publike e transparente, kete gjykim [KI132/1S], e bejne [',.J jo
korrekt dhejo te drejte",
20, Parashtruesit e kerkeses pretendojne se "perkunder pritjeve te subjekteve
[IIi ria dhe APIKO], Gjykata Kushtetuese, permes Aktgjykimit te atakuar me
kete kerkese, nuk ka vleresuar te dl'ejten themelore ne prone dhe ka
legjitimuar nje mmTeveshjejoligjore,jo kushtetuese, pel:fundimishtjo etike te
lidhur mes UNMIK-ut dhe manasti1'it te Der;anit",
21. Ne fund, parashtruesit kerkojne nga Gjykata, si ne vijim:
"Qe Aktgjykimi i Gjykates Kushtetuese te Republikes se Kosoves ne
rastin Kl132/ 15 te dates 20 maj 2016, ne r;eshtjen e iniciuar nga
Manastiri i Der;anit, per vleresimine kushtetutshmerise se dy
vendimeve te 12 qershol'it 2015 AC,-1-13-000B dhe Ac,-I-0009 te
Kolegjit te Ankesave te Dhomes se Posar;me te Gjykates Supreme te
Republikes se Kosoves pel' geshtjet qe lidhen me agjencine kosoval'e te
privatizimit, te l'evokohet, te vihet jashte fuqie, si i paligjshem dhe
jokushtetues,
te rihapet shqyrtimi gjyqesor, ne menyl'e qe te pel'seritet procedura,
te caktohet seanca degjimore, ku do te ftohen te gjitha palet dhe te
mbahet gjykim transparent, publik,
te caktohen amicus curiae, ne menyre qe te ndihmoje palet dhe
Gjykaten,
te shqyrtohen ankesat dhe kundel'shtimet e subjekteve si pronare te
pronave,
4
te konstatohet se E.T. ka bel'e shkelje ligjOl'e kw' ka lidhw' marreveshje,
ujdi apo kw' ka perfaqesuar para Dhomes se Posar;me te Gjykates
Supreme te Republikes se Kosoves per (:eshtjet qe lidhen me Agjencine
Kosovare te Privatizimit, pasi qe perfaqesues ne ate Dhome mund te
paraqitet vetem personi qe ka licence avokati,
qe Gjykata Kushtetuese e Republikes se Kosoves te lejoj Gjykaten
ThemelOl'e ne Peje, Dega ne Der;an te pmcedoj normalisht, qe ajo
Gjykate te k/'yej funksionin e saj ligjor dhe kushtetues, duke man'e
parasysh se edhe Gjykata Themelore ne Peje, dega ne Der;an, eshte
gjykate brenda sistemit te Republikes se Kosoves."
Pranueshmeria e kerkeses
22. Gjykata se pari shqyrton nese parashtruesit e kerkeses i kane permbushur
kriteret per pranueshmeri, te percaktuara me Kushtetute dhe te specifikuara
me tej ne Ligj dhe ne Rregullore te punes.
23. Gjykata fillimisht i referohet nenit 113.7 te Kushtetutes, i cili percakton:
"Individet jane te autorizum' te ngl'ene shkeljet nga autoritetet publike te
te drejtave dhe lirive te tyre individuale, te garantuara me Kushtetute,
mirepo vetem pasi te kene shterum' te gjitha mjetetjuriq.ike te percaktuara
me ligj".
24. Gjykata veren se parashtruesit e kerkeses e parashtruan kerkesen e tyre ne baze
te nenit 113.7 te Kushtetutes, ne menyre qe te kontestojne "ligjshmerine dhe
kushtetutshmel'ine" e Aktgjykimit te kontestuar. Ata pretendojne se Aktgjykimi
eshte "i paligjshem dhe jokushtetues" dhe se, si i tille, ka shkelur te drejtat dhe
lirite e tyre te permendura me lart. Si rezultat, ata kerkojne nga Gjykata qe te
"revokohet" dhe "te vihetjashtefuqie" Aktgjykimi i saj.
25. Ne kete drejtim, Gjykata veren se neni 113.7 eshte i vendosur ne Kapitullin VIII
te Kushtetutes i cili mban titullin "Gjykata Kushtetuese". Pervec; kesaj, neni
113.7 i Kushtetutes eshte titulluar "Juridiksioni dhe Palet e Autorizuara".
Vendosja dhe titujt e permendur jane te rendesishem per te qene te
vetedijshem per juridiksionin e Gjykates Kushtetuese dhe per palet te cilat jane
te autorizuara qe te referojne c;eshtje kushtetuese ne Gjykate.
26. Ne kete drejtim, Gjykata veren se dispozita kushtetuese e para pare me nenin
113.7 i referohet paleve te autorizuara qe mund te ngrene shkeljet qe
pretendohet te jene kryer nga vendi met e autoriteteve publike, pervec; atyre te
Gjykates Kushtetuese.
27. Gjykata konsideron se nje perfundim i tille rrjedh vetvetiu sapo te lexohet, dhe
duhet te lexohet, ne Iidhje me paragrafet 1 te neneve 112 [Pari met e
Pergjithshmel dhe 116 [Efekti Juridik i Vendimevel te Kushtetutes . Keto
dispozita kushtetuese percaktojne:
Neni 112 (1)
5
Gjykata Kushtetuese iishtii autoriteti piirfundimtar nii Republikiin e
Kosoviis piir' interpretimin e Kushtetutiis dhe piir'puthshmiirisii sii ligjeve
me Kushtetutiin.
Neni 116 (1)
Vendimet e Gjykatiis Kushtetuese janii tii detyrueshme piir gjyqiisorin dhe
tii gjithii personat dhe institucionet e Republikiis sii Kosoviis.
28. Gjykata gjithashtu veren se nuk ekziston asnje dispozite ne Kushtetute qe u
siguron individeve apo personave juridik te drejten qe te kontestojne
"ligjshmiirinii ose kushtetlltshmiirinii" e vendimeve te Gjykates Kushtetuese,
qofshin ato aktgjykime, aktvendime apo urdhera te tjere. Perkundrazi,
ekzistojne dispozita, siC; jane ato te neneve 112.1 dhe 116.1, te cilat ndalojne C;do
veprim Jigjor kunder vendimeve te Gjykates Kushtetuese. Logjika prapa neneve
112.1 dhe 116.1 te Kushtetutes eshte qe te behet e qarte se vendimet e Gjykates
Kushtetuese jane perfundimtare, te detyrueshme dhe perbejne c;eshtje res
judicata. Si te tilla, ato nuk mund te kontestohen nga askush per asnje arsye.
29. Ne kete drejtim, Gjykata thekson se vendi met e saj mund te korrigjohen vetem
per sa i perket gabimeve teknike dhe numerike. Nje mundesi e tille eshte
parapare ne rregullin 61 [Permiresimi i aktgjykimeve dhe vendimevel te
Rregullores se punes. Ky rregull parasheh:
(1) Gjykata, ex officio, ose pas kiirkesiis nga pala, e cila biihet brenda dy
javiish nga diirgimi i aktgjykimit apo i vendimit, mund ta korTigjojii
ndonjii gabim teknik ose nllmerik qii iishtii biirii nii aktgjykim ose nii
vendim. [. ..J.
30. Gjykata rikujton se parashtruesit kerkojne qe Gjykata ta "r'evokojii" dhe ta "vii
jashtii fuqie" Aktgjykimin e saj (KI132/15, te 20 majit 2016). Nje veprim i tille
ligjor nuk lejohet apo autorizohet ne asnje menyre me ndonje dispozite te
Kushtetutes, te Ligjit ose te Rregullores se punes. Gjykata Kushtetuese nuk
mund te rishqyrtoje, te anuloje, te rikonsideroje apo shfuqizoje aktgjykimin
(et) e saj, vendimin (et) ose urdhrin (at) e saj. Ajo thjesht mund te permiresoje
nje gabim teknik apo nje gabim numerik, e qe nuk eshte ajo c;fare parashtruesit
po kerkojne permes kesaj kerkese.
31. Gjykata po ashtu rikujton se ajo eshte marre me kerkesa te ngjashme, ku
parashtrues tjere kane kerkuar vleresim te kushtetutshmerise te nje vendimi te
Gjykates Kushtetuese, me te cilen ata ishin te pakenaqur. Ne te gjitha rastet e
tilla, Gjykata ka arsyetuar se vendimet e saj jane perfundimtare dhe detyruese,
si te tilla ato jane r'es judicata, dhe keshtu nuk mund te jene objekt i ndonje
vleresimi. (Shih rastet KI228/13, KI04/14, KIll/14, KI13/14: parashtrues
Lulzim Ramaj dhe Shahe Ramaj ne rastin KI228/13 dhe LlIlzim Ramaj ne
rastet KI04/14, KIU/14, KI13/14, Gjykata Kushtetuese, Aktvendim per
papranueshmeri, i 12 qershorit 2014; KI224/13-Parashtrues Mllstafo Osmani;
Gjykata Kushtetuese, Aktvendim per papranueshmeri i 2 qershorit 2014;
KI221/13 - parashtrues Shaqir Piirvetica, Gjykata Kushtetuese, Aktvendim per
papranueshmeri i 5 majit 2014).
6
32. Per me teper, Gjykata i deklaroi ato kerkesa te papranueshme, sepse nuk ishin
mtione materiae ne pajtim me Kushtetuten.
33. Si ne rastet e meparshme, Gjykata ne vazhdimesi i referohet rregullit 36 (3) (e)
te Rregullores se punes, i cili parasheh:
(3) Po ashtu, nje kerkese mund te konsidel'ohet si e papranueshme edhe ne
mstet vijuese, kw':
(e) kel'kesa nuk eshte mtione materiae ne pajtim me Kushtetuten [.. .].
34. Gjykata thekson se pajtueshmeria mtione matel'iae e kerkeses me Kushtetuten
njedh nga juridiksioni material i Gjykates. E drejta (at) ne te cilat thirret
parashtruesi (t) duhet te garantohet me Kushtetute, ne menyre qe nje ankese
kushtetuese te jete mtione materiae ne pajtim me Kushtetuten.
35. SiC; u pa me lart, Kushtetuta nuk parasheh te drejten per te kontestuar
"ligjshmel'ine ose kushtetutshmerine" e vendimeve te Gjykates Kushtetuese.
Prandaj, kerkesa e parashtruesve, perfshire ankesat dhe kerkesat qe
permbahen aty, nuk eshte mtione matel'iae ne pajtim me Kushtetuten. Si
njedhoje, Gjykata konkludon se kerkesat e perfshira ne kerkesen e
parashtruesve bien jashte juridiksionit material te Gjykates, d.m.th nuk jane
ratione matel'iae ne pajtim me Kushtetuten.
36. Pervec; kesaj, Gjykata thekson se nje nga pari met baze te sundimit te ligjit ne
nje shoqeri demokratike eshte parimi i sigurise ligjore. Kjo vlen sidomos per sa
i takon vendimeve gjyqesore qe kane marre formen I'es judicata. Asnje pale,
qofie person fizik apo person juridik, nuk ka te drejte te kerkoje rishikimin,
revokimin, rikonsiderimin apo shfuqizimin e nje vendimi perfundimtar dhe te
plotfuqishem, thjesht per qellim te fitimit te nje rishikimi dhe rishqyrtimi te
fresket te rastit (Shih: mutatis mutandis, Sovtransavto Holding kundel'
Ukmines, nr. 48553/99, § 72, GJEDNJ 2002-VII, si dhe Ryabykh kundel'
Rusise, nr. 52854/99, § 52, GJEDNJ 2003-IX).
37. Ne te vertete, Gjykata konsideron se rishikimi, revokimi, rishqyrtimi ose
shfuqizimi i nje vendimi perfundimtar dhe detyrues do te c;onte ne nje pasiguri
te pergjithshme juridike, qe do te ishte ne kundershtim me parimet themelore
te sundimit te ligjit. Me fjale te tjera, kthimi i vendimeve te formes se prere do
te rezultonte ne nje klime te pergjithshme te pasigurise ligjore e cila do ta bente
rendin juridik krejtesisht joefektiv. Si pasoje, besimi i publikut ne sistemin
gjyqesor dhe ne vete sundimin e ligjit do te zvogelohej dukshem.
38. Ne fund, Gjykata vlereson se te gjitha kerkesat e tjera te perfshira ne petitumin
perfundimtar te parashtruesve, gjithashtu, duhet te refuzohen si te pabazuara.
Ne kete drejtim, Gjykata veren se nuk eshte e obliguar t'i pergjigjet C;do kerkese
te parashtruesve kur nje kerkese e konsideron si te papranueshme ne baza
procedurale, sikurse ne rastin e tanishem. Megjithate, Gjykata do te shpjegoje
shkurtimisht ne 5 (pese) paragrafet e meposhtem arsyen pse te gjitha kerkesat
e tjera qe gjenden ne petitumin e parashtruesve duhet te refuzohen si te
pabazuara.
7
39. Gjykata rikujton se parashtruesit kishin kerkuar qe te urdherohet "rihapje te
p1"Ocedures se r1'egullt gjyqesore" dhe "te lejohet Gjykata Themelore ne Peje te
procedoj n01·malisht". Gjykata i referohet arsyetimit te saj te gjere ne
aktgjykimin e saj te kontestuar. Prandaj, Gjykata e konsideron te panevojshme
qe te perserite apo kopjoje konkluzionet e dhena aty, pasi qe ajo vet;Se ka
vendosur se cilat vendime ishin per t'u shpallur te pavlefshme dhe cilat ish in
per t'u konsideruar si 1'es judicata.
40. Parashtruesit gjithashtu kerkuan qe te "caktohet nje seance degjimore" dhe "te
caktohen parashtresat amicus cw·iae". Gjykata rikujton se, ne baze te nenit 24
te Ligjit ne lidhje me rregullin 39 (2) te Rregullores se punes, nuk eshte e
detyruar te mbaje seance degjimore ne qofte se nuk e konsideron te nevojshme
per te vendose per meritat e nje rasti. I njejti parim vlen edhe per parashtresat
amicus curiae, ne pajtim me rregullin 53 te Rregullores se punes. Te dyja keto
mundesi te para para me Ligj dhe Rregullore te punes jane mjete qe jane te
dizajnuara per ta bere me te lehte vendimmarrjen brenda Gjykates. Megjithate,
eshte teresisht ne diskrecionin e Gjykates, nese e konsideron te nevojshme
perdorimin e tyre apo jo ne nje rast te ve~ante. Ne te vertete, metoda kryesore e
punes se Gjykates eshte qe te vendose ne baze te informatave dhe dokumenteve
qe gjenden ne shkresat e lendes.
41. Parashtruesit kishin kerkuar me tej, qe te "shqyrtohen ankesat dhe
kundershtimet e subjekteve nga Ili"ia dhe APIKO". Gjykata veren se
parashtruesve u ishte dhene mundesia qe te komentojne lidhur me kerkesen
KI132/15, ku edhe ishte marre aktgjykimi i kontestuar. Megjithate, ata
dorezuan komentet e tyre 3 (tre) muaj pas afatit te caktuar nga Gjykata. E nga
ana tjeter, parashtruesit asnjehere nuk kishin kerkuar nje zgjatje te mundshme
te afatit. Per kete arsye, Gjykata nuk i kishte marre ato parasysh.
42. Se fundi, parashtruesit kerkuan nga Gjykata, "qe te konstatojne se E.T. kishte
bere shkelje ligjore". Gjykata thekson se nuk eshte ne juridiksionin e saj qe te
konkludoje se nje person i caktuar ka bere apo jo ndonje shkelje ligjore.
Prandaj, nje kerkese e tille eshte jashte ~eshtjeve qe mund t'i referohen
Gjykates ne funksion te kompetencave te saj te percaktuara me Kushtetute.
43. Perfundimisht, Gjykata thekson se te gjitha kerkesat e lartpermendura te
parashtruesve bien jashte fusheveprimit te kerkesave qe mund te dorezohen
sipas nenit 113.7 te Kushtetutes. Sipas atij neni, individet jane te autorizuar "te
ng1'ene shkeljet nga aut01'itetet publike te te d1'ejtave dhe lirive te tyre
individuale, te garantuara me Kushtetute", e cila nuk eshte ajo qe bene
parashtruesit me kerkesat e tyre plotesuese te bashkengjitura ne petitumin tyre
perfundimtar. Rrjedhimisht, si~ ishte shpjeguar me lart, Gjykata nuk ka
juridiksion per te shqyrtuar nje ~eshtje pertej kufijve te percaktuar nga vete
Kushtetuta.
44. Si permbledhje, Gjykata konkludon se, ne pajtim me nenet 113.7 dhe 116.1 te
Kushtetutes dhe rregullin 36 (3) (e) te Rregullores se punes, kerkesa nuk eshte
ratione mate1'iae ne pajtim me Kushtetuten dhe prandaj eshte e
papranueshme.
8
45. Prandaj, Gjykata konstaton se kerkesa e parashtruesve nuk i ploteson kriteret e
pranueshmerise te percaktuara me Kushtetute, te parapara me tej me Ligj dhe
te specifikuara me Rregullore te punes.
PER KETO ARSYE
Gjykata Kushtetuese, ne pa)tlm me nenin 113.7 dhe 116.1 te Kushtetutes, dbe
rregullin 36 (3) (e) te Rregullores se punes, me 15 korrik 2016, njezeri
VENDOS
I. TA DEKLAROJE kerkesen te papranueshme;
II. T'UA KUMTOJE kete vendim paleve;
III. TA PUB LIKOJE kete vendim ne Gazeten ZYltare, ne pajtim me nenin
2 0 04 te Ligj it; dhe
IV. Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.
Almiro Rodrigues
9