LIGJI NR. 05/L -047 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR.04/L-065 PËR TË DREJTAT E AUTORIT DHE TË DREJTAT E PËRAFËRTA