UDHËZIMI ADMINISTRATIV (MAPL) NR.01/2016 PËR PROCEDURËN E THEMELIMIT, ORGANIZIMIN DHE KOMPETENCAT E KOMITETEVE KONSULTATIVE NË KOMUNA