UDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR.13/2016 PËR PAJISJE ME LETËRNJOFTIM, PASAPORTË DHE PATENTË SHOFER ME PROCEDUR TË PËRSHPEJTUAR


Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada – Government
Ministria e Punëve të Brendshme-MinistarstvoUnutrasnjihPoslova-Ministry of Internal Affairs
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR.13/2016
PËR PAJISJE ME LETËRNJOFTIM, PASAPORTË DHE PATENTË SHOFER ME PROCEDUR TË
PËRSHPEJTUAR


ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (MIA) NR.13/2016
ON EQUIPPING WITH ID CARD, PASSPORT AND DRIVING LICENSE WITH ACCELERATED PROCEDURE


ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MUP) BR.13/2016
ZA OPREMANJE SA LIČNOM KARTOM, PASOŠOM I VOZAČKOM DOZVOLOM SA UBRZANOM
PROCEDUROM

 1

Ministri i Ministrisë së Punëve të Brendshme,

Në mbështetje të nenit 13 paragrafi 6 dhe nenit 24
paragrafi 2 nënpargrafi 2.1 të Ligjit Nr. 05/L-015
për Letërnjoftim, (GZ Nr.36, me datë 21.12.2015)
nenit 8 paragrafi 8.2 të Ligjit Nr.03/L-037 për
Dokumentet e Udhëtimit (GZ Nr. 27, me datë
03.06.2008), të nenit 134 të Ligji Nr. 05/L -064
për Patentë Shofer (GZ Nr.17 me datë
10.06.2016) nenit 8, nënparagrafin 1.4 të
Rregullores Nr. 02/2011 për Fushat e
Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së
Kryeministrit dhe Ministrive, si dhe nenit 38,
paragrafit 6 të Rregullores së Punës së Qeverisë
Nr. 09/2011 (Gazeta Zyrtare nr. 15, 12.09.2011),

Nxjerr:

UDHËZIM ADMINISTRATIV
(MPB) NR. 13/2016
PËR PAJISJE ME LETËRNJOFTIM ,
PASAPORTË DHE PATENTË SHOFERË
ME PROCEDURË TË PËRSHPEJTUAR

Neni 1
Qëllimi

Me këtë Udhëzim Administrativ rregullohet
procedura e përshpejtuar për pajisje me
letërnjoftim, pasaportë dhe patentë shoferë të
Republikës së Kosovës.
Minister of the Ministry Internal Affairs,

Pursuant to article 13 paragraph 6 and article 24
sub-paragraph 2.1 of Law No. 05/L-015 on
Identity Card, (OG No. 36, dated 21.12.2015)
Article 8.2 of the Law No. 03/L-037 on Travel
Documents (OG No. 27, dated 03.06.2008),
Article 134 of Law No. 05 / L-064 on Driving
Licence (OG No. 17, date 10.06.2016), Article
8, sub-paragraph 1.4 of Regulation No.02/2011
on the Areas of Administrative Responsibility
of the Office of the Prime Minister and
Ministries and Article 38, paragraph 6 of the
Rules of Procedure of the Government No.
09/2011 (Official Gazette No. 15, 12.09.2011),

Issues:

ADMINISTRATIVE INSTRUCTION
(MIA) NO. 13/2016
ON EQUIPMENT WITH ID CARD,
PASSPORT AND DRIVING LICENSE
WITH ACCELERATED PROCEDURE

Article 1
Purpose

With this Administrative Instruction is
regulated the accelerated procedure for
equipment with ID card, passport and driving
license of the Republic of Kosovo.
Ministar Ministarstva Unutrašnjih Poslova,

Na osnovu ćlan 13 stav 6 i ćlan 24 stav 2 podstav
2.1 o Zakona Br. 05/L-015 za Lićne karte, (SL
Br. 36, datum 21.12.2015) clan 8.2 Zakona Br.
03/L-037 za Putnu Dokumentaciju (SL Br. 27,
datuma 03.06.2008) i ćlana 134 o Vozaćkoj
Dozvolu do (SL Br.17, datum 10 .06.2016) ćlan
8, podstav 1.4 Uredbe br. 02/2011 za Obasti
Administrativne Odgovornosti Kancelarije
Premijera i Ministra, kao i ćlana 38, stav 6
Uredbe Rada Vlada Br. 09/2001 (Sužbeni List br.
15, 12.09.2011),Donosi:

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO
(MUP) BR. 13/2016
ZA OPREMANJE LIČNOM KARTOM,
PASOŠOM I VOZAČKOM DOZVOLOM
SA UBRZANOM PROCEDUROM

Član 1
Svrha

Sa ovim administrativnim uputstvom se regulise
ubrzana procedura za opremanje sa licnom
kartom, pasosem i vozackom dozvolom
Republike Kosovo.
 2


Neni 2
Fushëveprimi

Pajisja me letërnjoftim, pasaportë dhe patentë
shoferë me procedurë të përshpejtuar, në kuptim
të dispozitave të këtij udhëzimi administrativ,
nënkupton përjashtim të afateve të rregullta për
pajisje me letërnjoftim, pasaportë dhe patentë
shoferë, i cili në procedurë të rregullt do të
procesohej pas kërkesës së parashtruar sipas
radhës së arritjes.

Neni 3
Përkufizimet

1. Shkurtesat e përdorura në këtë udhëzim
administrativ kanë këtë kuptim:

1.1. MPB - Ministria e Punëve të Brendshme;

1.2. QPD - Qendrat për Pajisje me
Dokumente.

Neni 4
Zbatimi i procedurës

1. Pajisja me letërnjoftim, pasaportë dhe patentë
shoferë me procedurë të përshpejtuar në asnjë
mënyrë nuk nënkupton shmangien nga procedura
e rregullt ligjore.


Article 2
Scope

The equipment with ID card, passports and
driving license through an expedited procedure,
in terms of the provisions of this administrative
instruction means the exception of regular
timeframes for equipment with identity card,
passport or driving license, which in the regular
procedure would be processed after the
application made by order of arrival.

Article 3
Definitions

1. Terms used in this Administrative Instruction
shall have the following meaning:

1.1.MIA - Ministry of Internal Affairs;

1.2. CED - Centers for Equipment with
Documents.

Article 4
Application of Procedure

1. Equipment with ID card, passport or driving
license with the accelerated procedure does not
imply in any way deviation from the regular
legal procedure.


Član 2
Oblast delovanja

Opremanje sa ličnom kartom, pasošem i
vozačkom dozvolom sa ubrzanom procedurom,
u smišlu odredaba ovog administrativnog
uputstva, podrazumeva isključenje redovnih
rokova za opremanje sa ličnom kartom, pasošem
ili vozackom dozvolom, koja sa ubrznom
procedurom biti procedirana nakon podnosenog
zahteva prema redosledu dolaska.

Ćlan 3
Definicije

1. Krisceni izrazi na ovom Administrativnom
Uputstvu imaju ovo znacenje:

1.1. MUP - Ministarstvo Unutrašnih Poslova;

1.2. COD - Centar za Opremanje
Dokumentima.

Član 4
Sprovođenje procedure

1. Opremanje sa licnom kartom, pasosem ili
vozackom dozvolom sa ubrzanom procedurom
ne podrazumeva na nijedan nacin izbegavanje iz
redovnih legalnih procedura.

 3

2. Asnjë person nuk mund të pajiset me
letërnjoftim, pasaportë dhe patentë shoferë sipas
procedurës së përshpejtuar nëse këtë të drejtë nuk
do të mund ta realizonte edhe në procedurë të
rregullt.

Neni 5
Afati i procedurës së përshpejtuar për
letërnjoftim, pasaportë dhe patentë shoferë

1. Pajisja me letërnjoftim, pasaportë dhe patentë
shoferë të Republikës së Kosovës me procedurë të
përshpejtuar bëhet në afat brenda 72 orësh nga
momenti i finalizimit të aplikimit në QPD.


2. Afati nga paragrafi 1 i këtij neni nuk llogaritet
prej:

2.1. Orës 16:00 të ditës së premte deri në orën
8:00 të ditës së hënë;

2.2. Orës 16:00 të ditës së fundit të punës para
festës zyrtare deri në ora 8:00 të ditës së parë
të punës pas festës zyrtare; dhe


2.3. Përjashtimisht koha kur për shkaqe të
pengesave teknike (kur nuk punojnë sistemet
për prodhimin e dokumenteve, fotografia nuk
është sipas standardeve ICAO, gjurmët e
gishtërinjve janë të palexueshëm,
2. No person can be equipped with ID card,
passport or driving license under the accelerated
procedure if this right could not be realized in
the regular procedure.


Article 5
Deadline of accelerated procedure for ID
card, passport or driving license

1. Equipping with ID card, passport or driving
license of the Republic of Kosovo with
accelerated procedure  it is done within 72 hours
from the moment of finalizing the application in
CED.

2. The deadline from paragraph 1 of this article
is not calculated:

2.1. From 16:00 hrs of Friday until 8:00 hrs
of Monday;

2.2. From 16:00 hrs of the last working day
before the official holiday until 8:00 hrs of
the first working day after the official
holiday, and  

2.3. The time when due to technical barriers
(when systems are not working for the
production of documents, the picture is not
under the ICAO standards, the fingerprints
are unreadable, the inconsistency of
2. Nijedno lice ne moze da bude opremljen sa
liznom kartom, pasosem ili vozackom dozvolom
prema ubrzanoj proceduri ako to pravo ne moze
da realizuje i sa redovnom procedurom.


Član 5
Rokovi ubrzane procedure za ličnu kartu,
pasoš i vozačku dozvolu

1.Opremanje sa ličnom kartom, pasošom ili
vozačkom dozvolom Republike Kosovo sa
ubrzanom procedurom obavlja se u roku od 72
sata od trenutka finalizacije apliciranja u COD-a:


2. Rok iz stava 1 ovog člana neće se računati
od:

2.1. Od 16:00 sati dana petak do 08:00 dana
ponedeljak;

2.2. Od 16:00 sati zadnjeg radnog dana pre
sluzbenog praznika do 08:00 prvog dana
nakon sluzbenog praznika; i


2.3. U slučaju kada zbog tehnickih smetnji
vreme (kada ne funkcionišu sistemi za
proizvodnju dokumenta, fotografija nije
prema standardima ICAO, otisci prstiju
nečitiljivi, neuskladjivanje biometrijskih
 4

mospërputhja e të dhënave biometrike dhe
alfanumerike me ato nga aplikimi i
mëparshëm,) ose për shkaqe tjera të
shkaktuara nga fuqia madhore (tërmetet,
përmbytjet, zjarre apo tjera të ngjashme) nuk
ka mundur të procedohet letërnjoftimi,
pasaporta apo patentë shoferi.


3. Për rastet nga nënparagrafi 2.3 të paragrafit 2
të këtij neni, ndërprerja e afatit të procedimit
evidentohet në formularin elektronik të aplikimit
në rubrikën "vërejtje", nga zyrtari i cili gjatë
procedimit të aplikacionit ka konstatuar pengesën.Neni 6
Aplikimi për dokumente

1. Aplikimi për letërnjoftim, pasaportë dhe
patentë shoferë me procedurë të përshpejtuar
duhet të behët sipas procedurave dhe rregullave
ligjore.

2. Aplikimi për letërnjoftim dhe pasaportë për
rastet urgjente mjekësore, me kërkesë të
familjarit apo personit të autorizuar dhe sipas
vlerësimit të udhëheqësit të QPD-së mund të
bëhet në të njëjtën kohë për letërnjoftim dhe
pasaportë.

biometric and alphanumeric data with those
from the previous application, providing) or
for other reasons caused by force majeure,
(earthquake, floods, fires or similar) could
not proceed the ID card, passport or driving
license.3. In cases under subparagraph 2.3 of paragraph
2 of this Article, the termination of the
processing timeframe is evidenced in the
electronic form of the application, under the
column “remark” by an official who has found
the barrier during the processing of the
application.

Article 6
Applying for documents

1. Applying for identity card, passport and
driving license with an accelerated procedure
should be done according to legal procedures
and rules.

2. Applying for identity card and passport for
urgent medical cases, at the request of the
family member or authorized person and
according to evaluation of the CED leader, can
be done at the same time for identity card and
passport.

podataka i alfanumeričkih sa onim iz
prethodne aplikacije, davanje pogresnih
podataka od strane aplikanta, ili zbog drugih
razloga prouzrokovanih od vece sile
(zemljtersa, poplava, pozara ili drugih
slicnih) nije se mogla da se proceduje sa
licnim kartama, pasosima ili vozackim
dozvolama.

3. U slučajevima iz podstava 2.3 stava 2 ovog
člana. Prekidanje vremenskog roka procediranja
se evidentiraju u elektronskom formularu
apliciranja u rubrici „Primedbe“, od strane
sluzbenika koji tokom procedure aplikacije je
konstatovao smetnju.


Član 6
Podnošenje zahteva za dokumente

1. Podnošenje zahteva za ličnu kartu, pasoš i
vozačka dozvola sa ubrzanom procedurom treba
da se uradi u skladu sa zakonskim procedurama i
pravilima.

2. Podnošenje zahteva za ličnu kartu i pasoš za
hitne medicinske slučajeve, na zahtev člana
porodice ili lice koje on ovlasti i na osnovu
procene rukovodilaca COD-a može da se uradi
u isto vreme za ličnu kartu i pasoš.

 5

3. Aplikimi njëkohësisht për letërnjoftim dhe
pasaportë, mundë të bëhet në rastin kur nuk ka
ndërrim të të dhënave.

4. Në rastin kur aplikohet për letërnjoftim dhe
pasaportë zyrtari i QPD duhet të jap komente në
rubrikën vërejte ,,aplikimi është bërë për
letërnjoftim dhe pasaportë’’ dhe njëkohësisht
përmes postës elektronike njoftohet Udhëheqësi
për Prodhimin e Dokumenteve.

Neni 7
Dërgimi i kërkesës

1. Të dhënat e kompletuara dërgohen në formë
elektronike për procesim në Drejtoratin për
Prodhimin e Dokumenteve, ndërsa aplikacioni i
shtypur, fletëpagesa dhe dokumentet tjera të
prezantuara, ruhen në arkivin e QPD-së.


2. Përjashtimisht aplikimit për patentë shoferë
me procedurë të përshpejtuar, njoftimi nga QPD
përcillet në mënyrë elektronike në sektorin për
patentë shoferë për shqyrtim, dhe pas shqyrtimit
përcillet në Drejtoratin për Prodhimin e
Dokumenteve.

3. Applying for identity card and passport at the
same time, can be done in cases where there is
no change of data.

4. In cases when applying for identity card and
passport the CED officer must give comments
in the section of remarks ,,application was made
for identity card and passport” and also through
the emaal he/she should notify the Head for
Production of Documents.

Article 7
Sending request

1. The complete and valid data are sent in
electronic form for processing at Directorate for
Production of Documents, while the printed
application, the claim, the receipt and other
documents presented are placed in the recording
and stored in the archive of CED.

2. Except the application for driving license
with accelerated procedure, notification from
CED is electronically transmitted in the sector
of driving license for examination and after
examination should be forwarded to the
Department for Production of Documents.

3. Podnošenje zahtev za ličnu kartu i pasoš u isto
vreme, može da se uradi u slučajevima kada ne
postoji promena podataka.

4. U slučajevima kada se podnosi zahtev za ličnu
kartu i pasoš, službenik COD mora dati
komentare u rubrici primedbama ,,Zahtev je
podnošen za ličnu kartu i pasoš“, istovremeno
putem emali treba da obavesti vođa za
proizvodnju dokumenata.

Član 7
Slanje zahteva

1. Kompletirani i vazeči podaci se šalju u
elektronskoj formi za procesiranje u Direkciji za
proizvodnju dokumenta, dok odstapana
aplikacija, zahtev, uplatnica i ostala
predstavljena dokumentacija, se smeste u
registratoru i čuvaju se u arhivi COD.

2. Izuzev apliciranja za vozačke dozvole sa
ubrzanom procedurom obaveštenje iz COD-
adostavlja se na elektronskoj formi u sektoru za
vozačke dozvole da bude razmatrana i nakona
razmatranja se dostavlja Direkciji za proizvodnju
dokumenta.

 6

Neni 8
Pajisja me letërnjoftim dhe pasaportë pa
tarifë shtesë

1. Procedura e përshpejtuar e pajisjes me
letërnjoftim dhe pasaportë pa tarifë shtesë bëhet
në rastet si në vijim:

1.1. Trajtimi urgjent mjekësor jashtë
Republikës së Kosovës i rekomanduar nga
insticucioni shëndetësor kompetent (publik
apo privat) apo nga komisioni mjekësor i
autorizuar nga këto institucione (shih
shtojcën). Pajisja me letërnjoftim apo
pasaportë në këtë rast përfshinë edhe
përcjellësin e tij;

1.2. Udhëtimi zyrtar pas kërkesës së aprovuar
nga zyrtari më i lartë i institucionit përkatës
ku ai punon;

1.3. Udhëtimet jashtë vendit për zhvillimin e
aktiviteteve arsimore, kulturore, sportive ose
të ngjashme, kur këto aktivitete nga
institucionet më të larta përkatëse vlerësohen
me interes të veçantë për shtetin;

1.4. Udhëtimi për qëllime humanitare që e
konfirmojnë organet përgjegjëse humantiare.


Article 8
Equipment with ID card, passport with  no
additional fee

1. The accelerated procedure for equipment
with ID card and passport without added tariff
is conducted as it follows:

1.1. Urgent medical treatment outside the
Republic of Kosovo recommended by a
competent medical institution (public or
private) or by a medical commission,
authorized by these institutions (see
appendix). The equipment with ID card
passport in this case includes also his escort;


1.2. Offical travel following the approved
request by the highest official of the
respective institution where he works;

1.3. Travelings abroad for the development
of educational, cultural, sport or similar
activities, when these activities are
evaluated with a special interest for the state
by higher respective institutions;

1.4. Travel for humanitarian purposes that is
confirmed by respective humanitarian
authorities.


Član 8
Opremanje sa ličnom kartom i pasošom bez
dodatne tarife

1. Ubrzana procedura za opremanje sa ličnom
kartom i pasošom bez dodatne tarife u
slućajevima kao u nastavku:

1.1. Hitni medicinski tretman van Republike
Kosovo preporucen od strane nadlezne
zdravstvene institucije (javni ili privatni) ili
od strame lekarske komisije ovlascene od
strane ovih institucija (vidi prilog).
Opremanje sa ličnom kartom ili pasošom u
ovom slučaju uključuje i negovog pratioca;


1.2. Službeno putovanje nakon zahteva
usvojen od strane najvišeg službenika
relevantne institucije gde on radi;

1.3. Putovanje u inostranstvo za razvoj
obrazovnih aktivnosti, kulturnih, sportskih ili
slično, kada se ove aktivnosti od strane
odgovarajućih visokoškolskih ustanova
vrednuju sa posebnog interesa za državu;

1.4. Putovanje za humanitarne svrhe koje
konformisu nadlezni humanitarni organi. 7

3. Të gjitha kërkesat e kompletuara nga nën-
paragrafët 1.2, 1.3 dhe 1.4 të paragrafit 1 të këtij
neni instucuionet përkatëse duhete ti drejohen
zyrtarit të auotrizuar nga Minisitri i MPB-së për
apovim.

4. Njoftimi për kërkesën e aprovuar për pajisje
me letërnjoftim pasaportë apo patentë shofer me
procedurë të përshpejtuar nga nënparagrafi 1.2,
1.3, dhe 1.4 të këtij neni, zyrtari i autorizuar nga
Ministri i MPB-së i përcjell te Drejtorati për
Pajisje me Dokumente dhe Drejtorati për
Prodhimin e Dokumenteve.


Neni 9
Tërheqja e dokumenteve

1. Të gjitha rastet me procedurë të përshpejtuar
sipas nenit 5 dhe nenit 8 të këtij Udhëzimi
Administrativ, si dhe raste të tjera pas aplikimit
mund të tërhiqen në QPD në Prishtinë.

2. Kërkesa për tërheqje iniciohet nga koordinatori
i QPD-së, apo aprovohet nga zyrtari i autorizuar
në Drejtoratin për Pajisje me Dokumente.


3. Zyrtari i autorizuar i Drejtoratit për Pajisje me
Dokumente e njofton zyrtarin e autorizuar në
Drejtoratit për Prodhimin e Dokumenteve për
3. All completed requirements from the sub-
paragraph 1.2,1.3. and 1.4 of paragraph 1 of this
Article the respective institutions shall be
adressed to the official authorized by the
Minister of MIA for approval.

4.    The notice of approved request for
equipping with identity card, passport or
driving license with an accelerated procedure
from sub-paragraph 1.2, 1.3, and 1.4 of this
article, the official authorized by the Minister
forwards them to the Directorate for Equipment
with Documents and Department for
Production of Documents.

Article 9
Withdrawal of documents

1. All cases with accelerated procedure under
Article 5 and Article 8 of this Administrative
Instruction, as well as other cases after applying
may be withdrawn at CED, Prishtine.

2. The request for withdrawal is initiated by the
coordinator of CED-that, or is approved by an
authorized official in the directorate for
equpping with documents.

3.Authorized official of the Directorate for
Equipping with Documents notifies the
authorized official at the Directorate for
3. Sve kompletirani zahtevi od podstava 1.2, 1.3,
i 1.4 stava 1. ovog člana, dotićne institucije mogu
se obratiti lužbeniku ovlašćen od strane Ministra
MUP-a za usvajanje.


4. Obaveštenje o odobrenom zahtevu za
izdavanje lične karte ili pasoša, vozačke dozvole
sa ubrzanom postupkom po tački 1.2, 1.3, i 1.4
ovog člana, službenik ovlašćen od strane
ministra prenosi Direkciji za Proizvodnju
Dokumenta.Član 9  
Povlačenje dokumenata

1. Svi slučajevi sa ubrzanom procedurom iz
člana 5 i člana 8 ovog Administrativnog
uputstva, kao i drugim slučajevima nakon
nanošenja može se povući u COD u Prištini.

2. Zahtev za povlačenje pokreće se od
koordinatora COD, ili odobrava se od strane
ovlašćenog službenika u Direkciji za opremanje
sa dokumentima.

3. Ovlašćeni službenik Direkcije za opremanje
dokumentima obavesti ovlašćenog službenika u
Direkciji za proizvodnju dokumenata o zahtevu

 8

kërkesën e tërheqjes së dokumentit në QPD në
Prishitnë.

4. Tërheqja e letërnjofitmi dhe të pasaportës në
rastet mjeksore kur personi është në gjendje të
rëndë shëndetësore, gjendje kome, apo është i
hospitalizuar, mund të bëhet nga familjari i cili e
dëshmon lidhjen familjare ose personi i
autorizuar.

Neni 10
Gabimet gjatë procedurës

Nëse gjatë procedimit të kërkesës për
letërnjoftim, pasaportë apo patentë shofer nga
faza e aplikimit e deri në fazën e shpërndarjes në
QPD, janë bërë gabime nga organi komptent dhe
pas verifikimit dhe konstatimit të gabimit, këto
dokumente me përmirësime bëhet pa pagesë. Në
këto raste të rubrika “verejtje” shënohet neni
përkatës (neni 10 i këtij udhzimi administrativ) si
dhe nga koordintaori i QDP njoftohet përmes
postës elektronike në Drejtorati për Prodhimin e
Dokumenteve.

Neni 11
Shkaqet teknike dhe fuqia madhore

Nëse për shkaqet e përcaktuara në nenin 5,
paragrafi 2.3 dhe nenin 8 aplikuesi nuk mund të
pajiset me letërnjoftim, pasaportë apo patentë
shofer brenda afatit të paraparë në këtë udhëzim
Production of Documents for the request to
withdraw the document at CED Prishtine.

4. The withdrawal of identity card and passport
in medical cases when the person has serious
health conditions, is in coma, or is hospitalized,
may be done by the family member who proves
the family relationship or the authorized person.


Article 10
Mistakes during the procedure

If, during processing of the application from the
phase of application to the phase of delivery
at CED, after the verification and ascertaining
the mistakes that were were made by the
competent authority the corrections of these
documents are made for free. In these cases on
remarks rubric is recorded the relevant article
(Article 10 of this administrative instruction)
and the coordinator of CED notifies through the
e-mail the Directorate for Production of
Documents.

Article 11
Technical reasons and force majeure

If for the reasons set out in Article 5 paragraph
2.3 and Article 8 the applicant fails to get the
ID card, passport or driving license within the
time limit forseen in this administrative
za povlačenje dokumenta u COD u Prištini.


4.  Povlačenje lične karte i pasoša u medicinskim
slučajevima kada je osoba u teškom
zdravstvenom stanju, koma, ili su u bolnici, to
može biti učinjeno od strane člana porodice koji
dokazuje porodične odnose ili ovlaćene osobe


Član 10
Greške u toku postuaka

Ako se, tokom obrade zahteva za lilnu kartu,
pasoš ili vozačke dozvole od faze apliciranja do
faze raspodele u COD-a, napravljene su greške
od strane nadležnog organa, i nakon verifikacije
i konstatacije greške, pasoš sa ispravkom kreške
izdaje se bezplatno. Za takve slučajeve tokom
primene uneti u rubrici primedbe relevantnom
članu (član 10 ovog administrativnog upustva)  
kao  i  od  strane  koordinatora  COD  putem emali
obaveštava se u Direkciji za Proizvodnju
Dokumenata.

Član 11
Tehnički razlozi i viša sila

Ako iz razloga koji su navedeni u članu 5 stav
2.3 i člana 8, podnosilac zahteva ne može biti
opremljen sa ličnom kartom, pasošem ili
vozačkom dozvolom u roku propisanom u ovom
 9

administrativ, ka të drejtë në kthimin e shumës së
paguar në emër të taksës shtesë, përveç taksës për
prodhim të rregullt të dokumentit.


Neni 12
Përcaktimi i tarifave shtes

l. Për pajisje me letërnjoftim, pasaportë dhe
patentë shoferë me procedurë të përshpejtuar,
përveç rasteve nga neni 8 i këtij udhëzimi
administrativ, duhet të paguhet tarifa shtesë.

2. Tarifat për lëshimin e letërnjoftimit, pasaportës
dhe patentë shoferit me procedurë të përshpejtuar
përcaktohen me vendim të Ministrit të MPB-së.


Neni 13
Zbatimi i procedurës së rregullt

Për të gjitha çështjet që nuk janë paraparë në këtë
udhëzim administrativ, zbatohen dispozitat e
udhëzimeve administrative për procedurat e
aplikimit për letërnjoftim, pasaportë dhe patentë
shoferit të cilat janë në fuqi.


instruction, the applicant has the right of
returning the amount paid on behalf of the
added tax, in addition to the tax for regular
production of the document.

Article 12
Determination of additional fees

l. For equipment with ID card, passport and
driving license with an expedited procedure,
except cases in Article 8 of this administrative
instruction, additional fee should be paid.

2. The fees for the issuance of ID card, passport
or driving license through an expedited
procedure are defined by the decision of the
Minister of MIA.

Article 13
Implementation of the regular procedure

For all matters that are not foreseen in this
administrative instruction, are applied
provisions of the administrative instructions for
the application procedures for ID card, passport
or driving license which are in force.


administrativnom uputstvu, ima pravo na
vračanje uplaćenog iznosa na ime doplate takse,
pored redovne naknade za proizvodnju
dokumenata.

Član 12
Utvrđivanje dodatnih tarifa

1. Za opremanje sa licnom kartom, pasosem ili
vozackom dozvolom sa ubrzanom procedurom,
osim slucajeva iz clan 8 ovog administrativnog
uputstva, treba da naplacuje dodatna tarifa.

2. Tarifa za izdavanje lične karte, pasoša ili
vozačke dozvole sa ubrzanom postupkom odredi
ministar MUP-a odlukom.


Član 13
Sprovođenje redovne procedure

Za sva pitanja koje nisu predviđene na ovom
administrativnom uputstvu, sprovode se odredbe
administrativnih uputstva za procedure
apliciranja za licnuu kartu, pasos ili vozacku
dozvolu koje su na snazi. 1Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada – Government

Klinika/Klinika/Clinic ___________________
Nr./Br./No. ______________________
Dt./Datum/date ______________________

REKOMANDIM PËR TRAJTIM MJEKËSOR JASHTË VENDIT
PREPORUKA ZA LEČENJE U INOSTRANSTVU
RECOMMENDATION LETTER FOR THE TREATMENT ABROAD


Pacienti / Pacijen / Patient ____________________________________________________


Viti i lindjes / godina rođenja/ date of birth ______________________________________


Adresa / Adresa / Address: _____________________________________________________


Rekomanduar / Preporučuje se / Recommended

___________________________________________________________________________

1. Emri, mbiemri dhe nënshkrimi i mjekut ________________________________
Ime, prezime i potpis lekara /
Name, surname and the signature of the doctor.

2.Emri, mbiemri dhe nënshkrimi i mjekut ________________________________
Ime, prezime i potpis lekara /
Name, surname and the signature of the doctor.

3.Emri, mbiemri dhe nënshkrimi i mjekut ________________________________
Ime, prezime i potpis lekara /
Name, surname and the signature of the doctor.

DREJTORI/DIRECTOR/DIREKTOR

________________________________
Emri, mbiemri dhe nënshkrimi
Ime, prezime i potpis
Name, surname and signature